Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: XX/XX/2011 Κωδικόσ ΟΡΣ: Σελίδα 1 από 60

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 4 C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 4 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 6 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 8 C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 10 C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ 12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σημειώματοσ 14 C3. Πίνακεσ Συμμόρφωςησ 16 C3.1 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 16 C3.1.1 SERVER 16 C3.1.2 UPS 16 C3.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 17 C3.2.1 Λογιςμικό Εξυπθρετθτι Βάςθσ Δεδομζνων 17 C3.2.2 Λογιςμικό Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν / Διαδικτφου 18 C3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΜΟΓΩΝ / ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 19 C3.3.1 Κοινζσ προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν 19 C3.3.2 Ρλατφόρμα Διαδικτυακισ Ρφλθσ 24 C3.3.3 Ρλατφόρμα Διαχείριςθσ Γνϊςθσ 29 C3.3.4 Ρλατφόρμα Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ & Διαβοφλευςθσ 31 C3.4 ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 32 C3.4.1 Υπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ 32 C3.4.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 33 C3.4.3 Ρερίοδοσ και Υπθρεςίεσ Ραραγωγικισ Ριλοτικισ Λειτουργίασ 33 C3.4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ 35 C3.4.5 Διοίκθςθ και διαχείριςθ ζργου (μεκοδολογία υλοποίθςθσ) 36 C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 37 C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 37 C4.1.1 Λογιςμικό ςυςτιματοσ (βλ. Α3.2) 37 C4.1.2 Εφαρμογζσ (βλ. Α3.4) 37 C4.1.3 Υπθρεςίεσ (βλ. Α4) 38 C4.1.4 Άλλεσ δαπάνεσ 38 C4.1.5 Υποςτιριξθ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι) (βλ. Α4.5) 38 C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν 39 C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 39 C4.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ 39 C4.4.1 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 40 Σελίδα 2 από 60

3 C4.5 Ραραρτιματα που αφοροφν το Ζργο 42 C4.5.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ 43 Σελίδα 3 από 60

4 C1. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Τον Διμο Φαιςτοφ 25 θσ Μαρτίου 1, 70400, Μοίρεσ Ηρακλείου, Κριτθ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} Σελίδα 4 από 60

5 {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 60

6 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Τον Διμο Φαιςτοφ 25 θσ Μαρτίου 1, 70400, Μοίρεσ Ηρακλείου, Κριτθ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα 6 από 60

7 Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 60

8 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Τον Διμο Φαιςτοφ 25 θσ Μαρτίου 1, 70400, Μοίρεσ Ηρακλείου, Κριτθ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Σελίδα 8 από 60

9 Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 9 από 60

10 C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Τον Διμο Φαιςτοφ 25 θσ Μαρτίου 1, 70400, Μοίρεσ Ηρακλείου, Κριτθ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 10 από 60

11 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 11 από 60

12 C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Φαιςτοφ 25 θσ Μαρτίου 1, 70400, Μοίρεσ Ηρακλείου, Κριτθ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά... ςυνολικισ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό Διακιρυξι τθσ ΑνακζτουςαΑρχι. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 12 από 60

13 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 13 από 60

14 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επϊνυμο: Ρατρϊνυμο: Πνομα: Μθτρϊνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: / / Τόποσ Γζννθςθσ: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ όλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. Σελίδα 14 από 60

15 (ι Θζςθ) Ρερίοδοσ (από ζωσ) ΑΜ 2 / / - / / / / - / / / / - / / 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 15 από 60

16 C3. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C3.1 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ C3.1.1 SERVER Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 1. Αρικμόσ μονάδων 2 2. Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ Intel Xeon (64-bit) ι αντίςτοιχο ι ανϊτερο 3. Ονομαςτικι Συχνότθτα 3,0 GHz 4. Cache μνιμθ 2 MB ανά πυρινα (core) 5. Ρλικοσ CPUs 1 6. Μζγιςτοσ Αρικμόσ υποςτθριηόμενων επεξεργαςτϊν 2 (sockets) 7. Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ RAM 4 GB 8. Μζγιςτθ μνιμθ 32 GB 9. Λειτουργικό ςφςτθμα Να προτακεί από τον ανάδοχο ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ C3.1.2 UPS Σελίδα 16 από 60

17 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ Αρικμόσ μονάδων 2 Καταςκευαςτισ UPS type Να αναφερκεί Line Interactive Ιςχφσ (VA) VA Είδοσ Συνδεςιμότθτα Λογιςμικό Αυτονομία Ιςχφσ Tower USB & Serial Ναι >5 λεπτά >=1500VA Ροςότθτα πριηϊν >6 ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ C3.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ C3.2.1 Λογιςμικό Εξυπθρετθτι Βάςθσ Δεδομζνων ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ Ανεξαρτθςία από πλατφόρμα Διαχωριςμόσ μθχανισ αποκικευςθσ από τον κυρίωσ εξυπθρετθτι. Query Caching. Αναηιτθςθ και χριςθ ευρετθρίων ςε πλιρεσ κείμενο (Full-text indexing and searching) Ευζλικτο ςφςτθμα αςφάλειασ και υποςτιριξθ Σελίδα 17 από 60

18 πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφθςθ των δεδομζνων. Δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ. Υποςτιριξθ ςυνόλων χαρακτιρων με πλιρθ υποςτιριξθ Unicode δεδομζνων. Υποςτιριξθ Υποερωτθμάτων. Ταχφτθτα, αξιοπιςτία και ευκολία ςτθ χριςθ. Δυνατότθτα χριςθσ ςε πολυεπίπεδθ αρχιτεκτονικι,client/server,3-tier θ άλλο. C3.2.2 Λογιςμικό Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν / Διαδικτφου ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ Ανεξαρτθςία από πλατφόρμα Διαχωριςμόσ μθχανισ αποκικευςθσ από τον κυρίωσ εξυπθρετθτι. Query Caching. Αναηιτθςθ και χριςθ ευρετθρίων ςε πλιρεσ κείμενο (Full-text indexing and searching) Ευζλικτο ςφςτθμα αςφάλειασ και υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφθςθ των δεδομζνων. Δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ. Σελίδα 18 από 60

19 Υποςτιριξθ ςυνόλων χαρακτιρων με πλιρθ υποςτιριξθ Unicode δεδομζνων. Υποςτιριξθ Υποερωτθμάτων. Ταχφτθτα, αξιοπιςτία και ευκολία ςτθ χριςθ. Δυνατότθτα χριςθσ ςε πολυεπίπεδθ αρχιτεκτονικι,client/server,3-tier θ άλλο. C3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΜΟΓΩΝ / ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ C3.3.1 Κοινζσ προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Γενικά Χαρακτθριςτικά 1. Συμμόρφωςθ με τισ λειτουργικζσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ για όλα τα υποςυςτιματα και τισ εφαρμογζσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα. Ανάλυςθ, ςχεδιαςμόσ & προςαρμογι τουσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του οργανιςμοφ και ειδικότερα με τισ προδιαγεγραμμζνεσ εφαρμογζσ του ζργου. Άδειεσ Χριςθσ 2. Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν τθ χριςθ του ςυςτιματοσ και των εφαρμογϊν από απεριόριςτο αρικμό επιςκεπτϊν και εγγεγραμμζνων χρθςτϊν 3. Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν τθν μελλοντικι επζκταςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων. Φιλικότθτα 4. Ρλιρθσ πρόςβαςθ μζςω διεπαφισ web και των κοινϊν web browsers ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ. 5. Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει πλιρωσ τθν πολυγλωςςικότθτα και να παρζχει εξ οριςμοφ τουλάχιςτον τισ γλϊςςεσ Ελλθνικά και Αγγλικά. ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 19 από 60

20 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 6. Το ςφςτθμα κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν Ευχρθςτία (Usability): Εφχρθςτο και φιλικό περιβάλλον για το χριςτθ. 7. Υποςτιριξθ λειτουργιϊν drag and drop 8. Δυνατότθτα δθμιουργίασ ρόλων χρθςτϊν με ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ και κακικοντα ϊςτε ανά χριςτθ να εμφανίηονται μονάχα οι λειτουργίεσ του ςυγκεκριμζνου ρόλου ςτον οποίο ανικει. 9. Ρεριβάλλον εργαςίασ διαμορφοφμενο ςφμφωνα με τα δικαιϊματα αςφαλείασ του χριςτθ 10. Δυνατότθτεσ πλοιγθςθσ (navigation) μεταξφ λειτουργιϊν με εφκολο τρόπο. 11. Υποςτιριξθ προςωποποιθμζνων οκονϊν και ιςτοτόπων ςφμφωνα με τισ ομάδεσ αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν. Αςφάλεια 12. Πλοι οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα μζςω διαδικαςίασ ταυτοποίθςθσ προκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ ταυτότθτά τουσ (Authentication) και δεν μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα χωρίσ εξουςιοδότθςθ. 13. Υποςτιριξθ διαδικαςιϊν τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ και ανάκτθςι τουσ (backup και recovery) για όλα τα δεδομζνα τθσ Βάςθσ Δεδομζνων 14. Φπαρξθ ρόλων χρθςτϊν που κακορίηουν τι μπορεί ο χριςτθσ ενόσ ρόλου να προβάλλει, προςκζτει, αλλάηει ι διαγράφει μζςα ςτο ςφςτθμα 15. Υποςτιριξθ μθχανιςμϊν διακεςιμότθτασ (availability) ϊςτε τα δεδομζνα να είναι διακζςιμα ςτουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ, ςτον κατάλλθλο χρόνο και με τθν κατάλλθλθ μορφι. 16. Για τα δεδομζνα που χαρακτθρίηονται ωσ προςωπικά, το ςφςτθμα να εξαςφαλίηει ότι δεν μπορεί να γίνει προβολι τουσ από άλλον χριςτθ πλθν τον κάτοχό τουσ, εκτόσ αν ο ίδιοσ δϊςει ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 20 από 60

21 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ αντίςτοιχο δικαίωμα. 17. Το ςφςτθμα πρζπει να διακζτει δυνατότθτεσ διαχείριςθσ χρθςτϊν και ρόλων για όλα τα υποςυςτιματα. 18. Υποςτιριξθ τθσ δυνατότθτασ ζνασ χριςτθσ να ζχει παραπάνω από ζναν ρόλο 19. Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί να κακορίςει αναλυτικά τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα για κάκε χριςτθ. 20. Το περιβάλλον του χριςτθ προςαρμόηεται αυτόματα με βάςθ τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ του χριςτθ. 21. Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί να ορίςει ομάδεσ χρθςτϊν και να κακορίςει δικαιϊματα πρόςβαςθσ για τα μζλθ μιασ ομάδασ χρθςτϊν. 22. Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί να κακορίςει δικαιϊματα πρόςβαςθσ ανά ρόλο. 23. Χριςθ πρωτοκόλλου Transport Layer Security (TSL v1.1) ι Secure Sockets Layer (SSL v3.0) και Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) κατά τθν πρόςβαςθ ςτουσ εξυπθρετθτζσ παγκόςμιου ιςτοφ Ολοκλιρωςθ ενοποίθςθ ςυςτιματοσ 24. Λειτουργία ενόσ ενιαίου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το οποίο κα περιλαμβάνει όλεσ τισ λειτουργίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν περιγραφι των υποςυςτθμάτων 25. Θα αξιολογθκεί κετικά θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ και εξζλιξθ τθσ υφιςτάμενθσ δικτυακισ πφλθσ. Να περιγραφοφν τα μζτρα που λαμβάνει ο Ανάδοχοσ προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ 26. Το ςφςτθμα κα διαςφαλίηει τθν ενιαία πρόςβαςθ του χριςτθ μζςα από κοινό περιβάλλον εργαςίασ ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα. Το ςφςτθμα κα εξαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ του χριςτθ μόνο ςτισ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 21 από 60

22 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ εφαρμογζσ, τισ λειτουργίεσ και τα δεδομζνα για τα οποία είναι διαπιςτευμζνοσ 27. Υποςτιριξθ λειτουργίασ Single Sign On (SSO) όςον αφορά τθν αυκεντικοποίθςθ (authentication) και τθν εξουςιοδότθςθ (authorisation) των τελικϊν χρθςτϊν του ςυςτιματοσ. Για τθν χριςθ του ςυνόλου των εφαρμογϊν οι οποίεσ απαιτοφν διαπίςτευςθ, ο χριςτθσ κα πρζπει να διαπιςτεφεται μόνο μία φορά. 28. Το ςφςτθμα κα πρζπει να λειτουργεί ςε πραγματικό χρόνο (real time) και οι καταχωριςεισ ςε ζνα υποςφςτθμα να άμεςα ορατζσ από όλα τα υποςυςτιματα. 29. Δυνατότθτα δθμιουργίασ εγγραφϊν δεδομζνων ςε μορφι αρχείου XML ι plain text για ενοποίθςθ με εφαρμογζσ τρίτων 30. Κεντρικι καταχϊρθςθ και διαχείριςθ τθσ ειςαγόμενθσ πλθροφορίασ ςτο ςφςτθμα ζτςι ϊςτε θ ίδια πλθροφορία να μθν απαιτείται να επανειςαχκεί ςε κανζνα άλλο ςθμείο Αρχιτεκτονικι 31. Υποςτιριξθ N-tier αρχιτεκτονικισ 32. Η αρχιτεκτονικι τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα για εξαςφάλιςθ υψθλισ διακεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ 33. Υποςτιριξθ διαδεδομζνων αρχιτεκτονικϊν υλοποίθςθσ εφαρμογϊν (J2EE ι ιςοδφναμθ) 34. Υποςτιριξθ προγραμματιςτικισ διεπαφισ εφαρμογϊν (Application Programming Interface, ΑΙ) ϊςτε να είναι δυνατι επζκταςθ τθσ εφαρμογισ από προγραμματιςτζσ του Διμου ι τθν Ανοιχτι Κοινότθτα 35. Υποςτιριξθ ανοιχτϊν αρχιτεκτονικϊν και προτφπων για διαςφνδεςθ, επικοινωνία και διαλειτουργικότθτα: - Διαλειτουργικότθτα με τρίτα ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 22 από 60

23 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ςυςτιματα μζςω υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων SOAP, WSDL και UUDI - Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων τεχνολογίασ TCP/IP ςε επίπεδο δικτφου και εφαρμογισ (IP v4, DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, POP3, IMAP, LDAP v3) - Διανομι περιεχομζνου μζςω RSS Διακεςιμότθτα 36. Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει το ςφνολο των εξουςιοδοτθμζνων εςωτερικϊν χρθςτϊν των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςε ικανοποιθτικοφσ χρόνουσ απόκριςθσ. 37. Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ταυτόχρονθ πρόςβαςθ για όλουσ τουσ δυνθτικοφσ χριςτεσ με ικανοποιθτικοφσ χρόνουσ απόκριςθσ. 38. Το ςφςτθμα κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν Κλιμάκωςθ (Scalability): θ ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν δεν κα πρζπει να επθρεάηεται από τθν ςφνδεςθ νζων μελϊν ςτο ςφςτθμα. 39. Το ςφςτθμα κα πρζπει να διαςφαλίηει τθ Διαχειριςιμότθτα (manageability): κεντρικι και εφκολθ διαχείριςθ κατανεμθμζνου περιβάλλοντοσ για εφκολθ και αξιόπιςτθ λειτουργία των εφαρμογϊν Ρροςβαςιμότθτα 40. Ρροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτο ςφνολο των προςφερόμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και το θλεκτρονικό περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ και των εφαρμογϊν του ζργου θ καταςκευι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ και των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ελζγξιμεσ Οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Ιςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο τουλάχιςτον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA). Ρρο τθσ ολοκλιρωςθσ του ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 23 από 60

24 Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Ζργου για τα παραδοτζα του που αφοροφν θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ κα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ με τισ οριςμζνεσ από το ζργο προδιαγραφζσ προςβαςιμότθτασ, προκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ ορκότθτα τθσ εφαρμογισ τουσ. 41. Στισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ εφαρμογϊν που δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, είναι απαραίτθτθ αναλυτικι τεκμθρίωςθ από τον Ανάδοχο ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ βάςει διεκνϊν προτφπων και οδθγιϊν προςβαςιμότθτασ και ευχρθςτίασ εφαρμογϊν πλθροφορικισ. ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ C3.3.2 Ρλατφόρμα Διαδικτυακισ Ρφλθσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ Συμβατότθτα Το προςφερόμενο λογιςμικό να είναι ςυμβατό με τα δθμοφιλζςτερα Λειτουργικά Συςτιματα: Unix Linux Windows Σελίδα 24 από 60

25 Το προςφερόμενο λογιςμικό να είναι ςυμβατό με τουσ δθμοφιλζςτερουσ Εξυπθρετθτζσ Εφαρμογϊν (Application Servers): GlassFish JBoss OracleAS WebLogic WebSphere Το προςφερόμενο λογιςμικό να είναι ςυμβατό με τουσ δθμοφιλζςτερουσ Εξυπθρετθτζσ Βάςθσ Δεδομζνων (Database Servers): IBM DB2 MySQL Oracle PostgresSQL SQL Server Sybase Το λογιςμικό κα πρζπει να μπορεί να αναπτυχκεί ςε cloud ι/και virtual περιβάλλοντα (ςυμπεριλαμβανομζνων των EC2 και VMWare) Γενικι Λειτουργικότθτα Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων Σελίδα 25 από 60

26 Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν τυχόν μελλοντικι αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων Η/W του ζργου που κα φιλοξενιςουν το εν λόγω λογιςμικό. Η αρχιτεκτονικι του Portal ςυςτιματοσ να βαςίηεται ςτθ χριςθ επαναχρθςιμοποιιςιμων portal εφαρμογϊν, ϊςτε να είναι δυνατι θ επζκταςθ του Portal με επιπλζον λειτουργικότθτα. Η ανάπτυξη των portal εφαρμογών να γίνεται με χρήςη ανοιχτών τεχνολογιών. Η ανάπτυξθ και διαχείριςθ του Portal να γίνεται μζςα από web-based περιβάλλον χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ ειδικοφ εργαλείου ςτο ςτακμό εργαςίασ του διαχειριςτι. Ειδικότερα μζςα από το περιβάλλον αυτό ο κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να: Ορίηει τθ δομι του Portal και να δθμιουργεί το portal με τρόπο δθλωτικό και χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ HTML Δθμιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει χριςτεσ και να απονζμει ςε αυτοφσ δικαιϊματα Επεκτείνει τθ λειτουργικότθτα του Portal με ζνταξθ ςε αυτό νζων εφαρμογϊν Ορίηει styles και templates για τθν εμφάνιςθ και χωροταξικι τυποποίθςθ του Portal Σελίδα 26 από 60

27 Να παρζχονται δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ του περιβάλλοντοσ για τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ. Η παραμετροποίθςθ να γίνεται ςε επίπεδο portal αντικειμζνων και εφαρμογϊν ςφμφωνα με τα δικαιϊματα των χρθςτϊν, ζτςι ϊςτε κάκε χριςτθσ να μπορεί να προςωποποιεί το περιβάλλον του. Υποςτιριξθ ανωνφμων και εγγεγραμμζνων χρθςτϊν Υποςτιριξθ web τεχνολογιϊν ςτθν ανάπτυξθ του Portal. Να αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενεσ. Δυνατότθτα κακοριςμοφ templates και stylesheets και ζλεγχοσ τελικισ μορφισ περιεχομζνου πριν τθ δθμοςίευςθ μζςω αυτϊν Υποςτιριξθ των ανοικτϊν Portal προτφπων WSRP και JSR-168 Δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ και διαλειτουργικότθτασ Το λογιςμικό κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτεσ για ολοκλιρωςθ περιεχομζνου και υπθρεςιϊν από τρίτα ςυςτιματα και εφαρμογζσ. Ζτςι, κα πρζπει να ενςωματϊνεται API και να υποςτθρίηονται τεχνολογίεσ όπωσ: SOAP XML Web Services RSS Σελίδα 27 από 60

28 Το λογιςμικό κα πρζπει να υποςτθρίηει ζνα ςφνολο από ςφγχρονα Web Services πρωτόκολλα, ςυμπεριλαμβανομζνων των: JSON REST Hessian WSRP WebDAV Αςφάλεια Χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν κρυπτογράφθςθσ. Να καταγραφοφν οι αλγόρικμοι κρυπτογράφθςθσ που υποςτθρίηονται. Υποςτιριξθ Single Sign On Υποςτιριξθ LDAP Authentication Κακοριςμόσ επιπζδων αςφαλείασ και πρόςβαςθσ με βάςθ ρόλουσ και τφπουσ χρθςτϊν Ρρόςκετθ Λειτουργικότθτα Απόδοςθ ετικετϊν (tags) ςτο περιεχόμενο του portal Διαμόρφωςθ του portal μζςω λειτουργίασ Drag & Drop Δυνατότθτα δθμιουργίασ Ηλεκτρονικϊν Ρροςωπικϊν Σελίδων με επιλεγμζνθ και προςαρμόςιμθ λειτουργικότθτα και Look & Feel Σελίδα 28 από 60

29 Δυνατότθτα Δθμιουργίασ Ηλεκτρονικϊν Κοινοτιτων Χρθςτϊν με επιλεγμζνθ και προςαρμόςιμθ λειτουργικότθτα και Look & Feel Υποςτιριξθ Ρροτφπων Ανοιχτϊν Δεδομζνων (Open Data). Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει τα πρότυπα που υποςτθρίηονται. Ενςωμάτωςθ Wikis Ενςωμάτωςθ Blogs Ενςωμάτωςθ Message Boards Ενςωμάτωςθ Instant Messaging (chat) Υποςτιριξθ Ρολυγλωςςικότθτασ C3.3.3 Ρλατφόρμα Διαχείριςθσ Γνϊςθσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. Να τεκμθριωκεί θ διαςφνδεςθ του με το portal Το λογιςμικό κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των προδιαγραφόμενθσ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα τθσ προκιρυξθσ Το λογιςμικό κα πρζπει να προςφζρει ζνα περιβάλλον διαχείριςθσ το οποίο να βαςίηεται ςε ζνα αποτελεςματικό πλαίςιο διαχείριςθσ τόςο δομθμζνου όςο και αδόμθτου περιεχομζνου, και να υποςτθρίηει πλιρωσ όλεσ τισ λειτουργίεσ που αφοροφν ςτθ ςυλλογι, αξιολόγθςθ, επεξεργαςία, κατθγοριοποίθςθ και ζλεγχο του περιεχομζνου πριν ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ Σελίδα 29 από 60

30 ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ αυτό δθμοςιευκεί ςτο διαδίκτυο, βάςει ςυγκεκριμζνων ρόλων και κανόνων - κριτθρίων Υποςτιριξθ Check In / Check Out Διαχείριςθ Εκδόςεων (Versioning) Δυνατότθτα δθμιουργίασ και επεξεργαςίασ οντολογικϊν μοντζλων ςε γλϊςςα OWL μζςω εφχρθςτου και λειτουργικοφ γραφικοφ περιβάλλοντοσ Δυνατότθτα αυτόματθσ ειςαγωγισ οντολογιϊν από βάςεισ δεδομζνων και τρίτα ςυςτιματα Δυνατότθτα οριςμοφ και επεξεργαςίασ κατθγοριϊν περιεχομζνου, μεταδεδομζνων και λεξιλογίων από τα οποία τα μεταδεδομζνα κα μποροφν να λαμβάνουν τιμζσ Δυνατότθτα πλοιγθςθσ με χριςθ του μοντζλου γνϊςθσ Δυνατότθτα ειςαγωγισ περιεχομζνου και ανάκεςθσ τιμϊν ςτα μεταδεδομζνα του Δυνατότθτα ανάκεςθσ ςτο περιεχόμενο ετικετϊν (tags) οι οποίεσ περιγράφουν το νόθμα και το κζμα του με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ Ελεφκεροσ: Ο χριςτθσ κα μπορεί να ειςάγει όποια ετικζτα κζλει ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ Βάςει λεξιλογίων: Ο χριςτθσ κα επιλζγει ετικζτεσ από προκακοριςμζνα λεξιλόγια. Ημιαυτόματοσ: Το ςφςτθμα κα αναλφει το περιεχόμενο και κα προτείνει ςτο χριςτθ πικανζσ ετικζτεσ που ταιριάηουν Σελίδα 30 από 60

31 C3.3.4 Ρλατφόρμα Θλεκτρονικισ Συμμετοχισ & Διαβοφλευςθσ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. Να τεκμθριωκεί θ διαςφνδεςθ του με το portal Το λογιςμικό κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των προδιαγραφόμενθσ λειτουργικότθτασ ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα τθσ προκιρυξθσ Ενςωμάτωςθ Εργαλείων Δθμόςιασ Συηιτθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων forum, blog, chat) ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Ενςωμάτωςθ λειτουργικισ οντότθτασ (module) για προβολι και διάχυςθ ςτοχευμζνων κεματικϊν αντικειμζνων ωσ ιδζεσ προσ ςυηιτθςθ Δυνατότθτα χαρακτθριςμοφ (μζςω tags) και βακμολόγθςθσ του περιεχομζνου που δθμοςιεφεται ςε κάκε κοινότθτα Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςκοπιςεων Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Ερωτθματολογίων Υπθρεςίεσ ειδοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ μζςω RSS και Newsletters Υπθρεςίεσ πλθροφοριακισ υποςτιριξθσ χρθςτϊν Ενςωματωμζνο ςφςτθμα για τθν διεξαγωγι και διαχείριςθ οργανωμζνων θλεκτρονικϊν διαβουλεφςεων Σελίδα 31 από 60

32 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Διαχείριςθ Αρχείου Ηλεκτρονικϊν Διαβουλεφςεων NAI ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Δθμιουργία και διαχείριςθ αυτοδιαχειριηόμενων Ηλεκτρονικϊν Κοινοτιτων Δθμιουργία και διαχείριςθ Ατομικϊν Ρροφίλ Χρθςτϊν με δυνατότθτα προςκαφαίρεςθσ λειτουργικϊν οντοτιτων μζςω drag & drop Υπθρεςίεσ χειροκίνθτου και θμιαυτόματου ςθμαςιολογικοφ ςχολιαςμοφ (semantic annotation) και διαςφνδεςθσ (linking) του περιεχομζνου Υπθρεςίεσ ςθμαςιολογικισ αναηιτθςθσ ςτα ςθμαςιολογικά ςχολιαςμζνα μεταδεδομζνα του περιεχόμενου C3.4 ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ C3.4.1 Υπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ Α/ Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Σχεδιαςμόσ δράςεων Δθμοςιότθτασ Δελτία Τφπου - διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ τουλάχιςτον 3 Ενθμερωτικό φυλλάδιο ζργου ςε αντίτυπα μεγζκουσ Α5 τουλάχιςτον ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 32 από 60

33 C3.4.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α/ Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τα αναγραφόμενα ςτθν προκιρυξθ 2. Η εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει κατ ελάχιςτο τισ απαραίτθτεσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ ζτςι ϊςτε να καλφπτονται όλα τα υποςυςτιματα, οι λειτουργικζσ ενότθτεσ και θ διαχείριςθ και χριςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, να ςχεδιάςει, να αναπτφξει και να παραδϊςει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτιςθσ ανά επίπεδο κατάρτιςθσ και να υλοποιιςει το πρόγραμμα κατάρτιςθσ. 4. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο Ανάδοχοσ πρζπει να προτείνει πρόγραμμα κατάρτιςθσ για τισ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ που κα προςφζρει, το κόςτοσ των οποίων κα αποτυπϊνεται ςτθν οικονομικι προςφορά του. ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ C3.4.3 Ρερίοδοσ και Υπθρεςίεσ Ραραγωγικισ Ριλοτικισ Λειτουργίασ Α/ Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ παραγράφου 2. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να κζςει το Σφςτθμα ςε Ραραγωγικι Ριλοτικι Λειτουργία κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ για χρονικό διάςτθμα 2 μθνϊν, εξαςφαλίηοντασ τθν απαιτοφμενθ διακεςιμότθτα. 3. Ο Ανάδοχοσ του ζργου, κατά τθν περίοδο τθσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ του Συςτιματοσ, ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: - Επίλυςθ προβλθμάτων, - Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν, - Υποςτιριξθ χρθςτϊν με φυςικι ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 33 από 60

34 Α/ Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ παρουςία ςτελεχϊν του Αναδόχου (ςυλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ, υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, εφαρμογϊν, κλπ.) - Υποςτιριξθ help- desk - Επικαιροποίθςθ (update) τεκμθρίωςθσ. 4. Στθ περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ πρζπει να ολοκλθρωκοφν : - Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, - Η ολοκλιρωςθ των υλοποιθμζνων υποςυςτθμάτων, - Οι ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning). - Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ 5. Σε περίπτωςθ που κατά τθν περίοδο Ριλοτικισ Λειτουργίασ, εμφανιςκοφν προβλιματα ι διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται κάποιεσ από τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ και αναπροςαρμογζσ, ϊςτε το Σφςτθμα, μετά το πζρασ τθσ περιόδου Ριλοτικισ Λειτουργίασ, να είναι ζτοιμο για παραγωγικι εκμετάλλευςθ (deployment). 6. Ρροβλιματα των δεδομζνων που ενδεχομζνωσ εμφανιςτοφν κατά τθν πιλοτικι λειτουργία, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν κατάλλθλα από τον Ανάδοχο πριν τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και τθν ζναρξθ τθσ ΡΔΛ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 34 από 60

35 C3.4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Α/ Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τα αναγραφόμενα ςτθν προκιρυξθ 2. Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δωρεάν για τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ 3. O Ανάδοχοσ καλείται να παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ ςτθ διάρκεια τθσ ΡΕ: 4. O Ανάδοχοσ καλείται να παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ζτοιμου λογιςμικοφ και εφαρμογϊν ςτθ διάρκεια τθσ ΡΕ: ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ. Κατόπιν τεκμθριωμζνθσ ειδοποίθςθσ Ραράδοςθ εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων λογιςμικοφ, μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΡΡΕ. 5. Εξαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ όλων των customizations, διεπαφϊν με άλλα ςυςτιματα, κ.λ.π., με τισ νεϊτερεσ εκδόςεισ. 6. Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων λογιςμικοφ. 7. On site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ (Helpdesk), πρζπει να προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι οποίοι κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου. 8. Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω Λειτουργίασ Helpdesk. Σελίδα 35 από 60

36 C3.4.5 Διοίκθςθ και διαχείριςθ ζργου (μεκοδολογία υλοποίθςθσ) Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ Μεκοδολογίασ Διοίκθςθσ του Ζργου (ςχιμα διοίκθςθσ, οργάνωςθ και προγραμματιςμόσ του Ζργου, κλπ.). 2. Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με τα ακόλουκα: - Υπεφκυνοσ Ζργου - Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου - Επιςτθμονικό / άλλο προςωπικό - Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ - Εμπειρία προςωπικοφ ομάδασ Ζργου και παράκεςθ αναλυτικϊν βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, προςωπικοφ ομάδασ Ζργου - Να αναφερκεί ςε ανκρωπομινεσ θ ςυμμετοχι κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ Ζργου ςτισ φάςεισ του Ζργου 3. Να παρουςιαςτεί αναλυτικά θ μεκοδολογία και το χρονοδιάγραμμα Ζργου με φάςεισ υλοποίθςθσ 4. Να παρουςιαςτεί αναλυτικά θ μεκοδολογία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του Ζργου 5. Να δοκεί πίνακασ των παραδοτζων του Ζργου ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ Σελίδα 36 από 60

37 C4. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Σθμείωςθ: Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προςφζρει Εγγφθςθ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ «Κόςτουσ Συντιρθςθσ» κα πρζπει να εμφανίηουν μθδενικά κόςτθ. C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα C4.1.1 Λογιςμικό ςυςτιματοσ (βλ. Α3.2) Α/ Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΔΑΣ ΣΥΝ ΟΛΟ ΦΡ Α * + ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + 1 ο ζτοσ 2 ο ζτοσ 3 ο ζτοσ 4 ο ζτοσ 5 ο ζτοσ ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ. C4.1.2 Εφαρμογζσ (βλ. Α3.4) Α/ Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΔΑΣ ΣΥΝ ΟΛΟ ΦΡ Α * + ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + 1 ο ζτοσ 2 ο ζτοσ 3 ο ζτοσ 4 ο ζτοσ 5 ο ζτοσ ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ. Σελίδα 37 από 60

38 C4.1.3 Υπθρεςίεσ (βλ. Α4) Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ Ανκρωπομινεσ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ C4.1.4 Άλλεσ δαπάνεσ Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ C4.1.5 Υποςτιριξθ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι) (βλ. Α4.5) Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ Συνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ Συνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ ζτοιμου λογιςμικοφ Συνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ εφαρμογισ/ϊν ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α: ΑΞΙΑ ΥΡΗΕΣΩΝ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * ] ΦΡΑ * + ΑΞΙΑ ΥΡΗΕΣΩΝ ΜΕ ΦΡΑ * + Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ Ανκρωπομινεσ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β: Σελίδα 38 από 60

39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΜΕ ΦΡΑ * + Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΟ C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ 1 Εξοπλιςμόσ (Ρίνακασ C4.1.1) 2 Ζτοιμο Λογιςμικό (Ρίνακασ C4.1.2) 3 Εφαρμογι/ζσ (Ρίνακασ C4.1.3) 4 Υπθρεςίεσ (Ρίνακασ C4.1.4) 5 Άλλεσ δαπάνεσ (Ρίνακασ C4.1.5) Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ 6 Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (Ρίνακασ C4.1.6) ΣΥΝΟΛΟ C4.1 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (Ρίνακασ 1 C4.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΦΡΑ * + C4.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ ΜΕ ΦΡΑ * + Σθμείωςθ: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψθ τα ζτθ πζραν τθσ ΡΕΣ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ). Σελίδα 39 από 60

40 ΕΤΟΣ* 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) * + ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) * + ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) * + ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΡΑ) * + ΕΤΗΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ** * ΕΤΟΣ: μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ ** Το ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (για τθν κάκε γραμμι του Ρίνακα C.4.4) προκφπτει διαιρϊντασ το ποςό που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του ίδιου Ρίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του Ρίνακα C.4.3. C4.4.1 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ ΕΤΟΣ* ΡΕΙΓΑΦΗ 1 ο Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 1 ο ζτοσ (C.4.5.1) 2 ο Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 2 ο ζτοσ (C.4.5.2) 3 ο Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 3 ο ζτοσ (C.4.5.3) 4 ο Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 4 ο ζτοσ (C.4.5.4) 5 ο Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ για το 5 ο ζτοσ (C.4.5.5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) * + ΦΡΑ * + ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (ΜΕ ΦΡΑ) * + ΕΤΗΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ** Σελίδα 40 από 60

41 * ΕΤΟΣ: μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου. ** Το ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (για τθν κάκε γραμμι του πίνακα C.4.5.6) προκφπτει διαιρϊντασ το ποςό που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του ίδιου Ρίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του Ρίνακα C.4.3, ιτοι με τθ Συνολικι Αξία (χωρίσ ΦΡΑ) τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου για το Ζργο. Σελίδα 41 από 60

42 C4.5 Ραραρτιματα που αφοροφν το Ζργο Σελίδα 42 από 60

43 C4.5.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ Στθ... ςιμερα τθν../../2011, θμζρα., μεταξφ αφενόσ τθσ... που εδρεφει ςτθν...εκπροςωπείται νόμιμα από τον...βάςθ του υπ αρικ.. εγγράφου και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» και αφετζρου θ εταιρεία με τθν επωνυμία. που εδρεφει ςτ.. εκπροςωπείται νόμιμα από τ... και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ», ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: Σε ςυνζχεια του διεκνι ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν.. απόφαςθ προκιρυξθσ («θ Ρροκιρυξθ») και κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο με τθν. απόφαςθ κατακφρωςθσ («θ Κατακφρωςθ») θ οποία κοινοποιικθκε ςτον Ανάδοχο τθν.., ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του υποζργου «Υλοποίθςθ ψθφιακοφ κζντρου ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ. Άρκρο 1. ΟΙΣΜΟΙ Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν άρκρο: Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν Ομάδα διοίκθςθσ υποζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Υποζργου. Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. Ζργο: Το υποζργο όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Ρροκιρυξθ. Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Η θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Ημζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Σελίδα 43 από 60

44 Ρερίοδοσ εγγφθςθσ: το χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ και ξεκινά από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του Υποζργου. Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Ημζρεσ, που αρχίηουν να υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ. Ρροςφορά: θ προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία με τα παραρτιματά τθσ που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν εκτζλεςθ του Υποζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Υποζργου. Άρκρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ Το υποζργο κα υλοποιθκεί μζςω των ακόλουκων ενεργειϊν: Άρκρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Ραραδοτζα και όλο το υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. Άρκρο 4. ΙΕΑΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Η Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για τθν υλοποίθςθ του Υποζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου ςτο οποίο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, διακιρυξθ, απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Σελίδα 44 από 60

45 Συμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του υποζργου ςτον ανάδοχο, ςτο τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ και τθν προςφορά του αναδόχου. Άρκρο 5. ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά ι τθλεομοιοτυπικά ι και ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ: Για τθν Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Διεφκυνςθ: 25 θσ Μαρτίου 1, 70400, Μοίρεσ Ηρακλείου, Κριτθ Τθλζφωνα Επικοινωνίασ: Φαξ: Για τον Ανάδοχο: Ταχ.κωδ.: ΡΟΛΗ.. Τθλ.. fax: Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι του Εγγράφου και τθν απόδειξθ τθσ. Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. Άρκρο 6. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του Υποζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα: 6.1 Πλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία (γραπτά και προφορικά) που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ του Αναδόχου κατά τθν υλοποίθςθ του Υποζργου αυτοφ κεωροφνται Σελίδα 45 από 60

46 εμπιςτευτικά και δεν επιτρζπεται να γνωςτοποιθκοφν ι δθμοςιοποιθκοφν. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κρατά μυςτικι κάκε πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του κατά τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Υποζργου και δεν αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, ενϊ ο Ανάδοχοσ επιβάλλει τθν υποχρζωςθ αυτι ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Υποζργου. 6.2 Ο Ανάδοχοσ μπορεί να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Υποζργου και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. 6.3 Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του αναδόχου κακ' οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του παρόντοσ Υποζργου, οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ του Υποζργου αυτοφ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 6.4 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με το Υποζργο, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 6.5 Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον ανάδοχο, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων "περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ" και να αξιϊςει αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του αναδόχου, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. Σελίδα 46 από 60

47 Άρκρο 7. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 7.1 Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να εγκρίνει αίτθμα του Αναδόχου για μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, μόνο ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ που τον υποκακιςτά ανταποκρίνεται ςτα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και για ιδιαιτζρωσ ςοβαρό λόγο. Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του ςχετικά με το τμιμα τθσ Σφμβαςθσ που ζχει ιδθ εκτελεςτεί ι το τμιμα που δεν εκχωρικθκε. 7.2 Η ζγκριςθ υποκατάςταςθσ του Αναδόχου κα πρζπει να είναι απολφτωσ αιτιολογθμζνθ τόςο ωσ προσ το αίτθμα του Αναδόχου όςο και ωσ προσ τθν απόφαςθ ζγκριςισ τθσ από τον Ανακζτοντα Φορζα. Επίςθσ, τυχόν πράξθ υποκατάςταςθσ κα κοινοποιείται με ευκφνθ και μζριμνα του Ανακζτοντοσ Φορζα ςτθν αρμόδια Διαχειριςτικι και Χρθματοδοτικι του υποζργου Αρχι. Τζλοσ, τυχόν εκχϊρθςθ υποκατάςταςθ κα γίνεται μόνο εγγράφωσ και κα ςυνεπάγεται αντίςτοιχθ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ Άρκρο 8. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Υποζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει προςδιορίςει ςτθν προςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του τμιμα του Υποζργου. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ και αμζλειεσ των υπεργολάβων και των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι αμζλειεσ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ όςον ο νζοσ υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Ρροκειμζνου να ςυνάψει νζα υπεργολαβία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να υποβάλει ςχετικό αίτθμα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ 10 θμερϊν από τθν πρόκεςθ του για ςφναψθ νζασ υπεργολαβίασ και να ζχει τθ γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ οποία κα πρζπει Σελίδα 47 από 60

48 επίςθσ να χορθγθκεί εντόσ 10 θμερϊν αντίςτοιχα διαφορετικά με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. Τα τμιματα τα οποία καλφπτει θ υπεργολαβία, κακϊσ και θ ταυτότθτα του υπεργολάβου κοινοποιοφνται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μαηί με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ του Αναδόχου από τθν οποία πρζπει να προκφπτει ότι ο υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου ι φυςικοφ προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Υποζργου που, κατά τθν βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Υποζργου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ. Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Υποζργου φζρει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. Άρκρο 9. ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Υποζργου. Άρκρο 10. ΡΑΟΧΘ ΕΓΓΑΦΩΝ - ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 10.1 Η Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Υποζργου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του Αναδόχου Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι παραλαβι του Υποζργου ι με τθν κακ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Άρκρο 11. ΡΑΟΧΘ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 11.1 Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ του υποζργου, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε Σελίδα 48 από 60

49 περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν Η Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του προςωπικοφ του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Υποζργο Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ υποδομζσ τθσ που ζχουν ςυνάφεια με το Υποζργο. Άρκρο 12. ΣΥΝΔΟΜΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΟΥΣ Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ όςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. Άρκρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. Θεωρείται δεδομζνθ θ υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου και τθσ ανακζτουςασ Αρχισ ςτισ διατάξεισ περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Άρκρο 14. ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε εγγφθςθ που καλφπτει το 10% τθσ Συμβατικισ Τιμισ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο τθσ ςυμβατικισ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ κατά... μινεσ τουλάχιςτον και επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ ςυμβαλλομζνουσ. Σελίδα 49 από 60

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,583,756.10 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 12

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τησ Ρράξησ: «ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ, ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: «Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ. Ρροχπολογιςμόσ: ,00, (χωρίσ ΦΡΑ)

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ. Ρροχπολογιςμόσ: ,00, (χωρίσ ΦΡΑ) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00, (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΤΘΗΗ» (Κωδικόσ ΟΠ: 327340) Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προχπολογιςμόσ: 303.021,13 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ΘΕΜΑ: ΡΑΟΧΗ ΔΙΕΥΚΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΘΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568B ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα