Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α.) ,00 (ME Φ.Ρ.Α.) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία δθμοςίευςθσ διακιρυξθσ ςτον Ελλθνικό τφπο: 16/11/2012 Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 07/12/2012 Κωδικόσ ΟΡΣ: Σελίδα 1 από 67

2 C1.1 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων C1.1 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 2 C2. ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 4 Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 4 C2.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 4 C2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 6 C2.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 8 C2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 10 C2.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ 12 C3. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ 14 C4. Πίνακεσ υμμόρφωςησ 16 C4.1 Εξυπθρετθτισ ςυςτιματοσ 16 C4.2 UPS 17 C4.3 Μεταγωγζασ (switch) Ethernet 18 C4.4 Εκτυπωτισ Α4/ Σαρωτισ Α4 20 C4.5 Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ 21 C4.6 Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ Κ.Θ.Σ.Ρ./ Δθμαρχείου 23 C4.7 Εξοπλιςμόσ αςφρματθσ πρόςβαςθσ για αςφρματεσ πλατείεσ 24 C4.8 Εξοπλιςμόσ αςφρματων ηεφξεων K.Θ.Σ.Ρ Δθμαρχείου 25 C4.9 Υποςφςτθμα IP-video-conferencing 26 C4.10 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ και τεκμθρίωςθσ οπτικοακουςτικοφ (Ο/Α) περιεχομζνου 30 C4.11 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου 32 C4.12 Υποςφςτθμα Ρφλθσ διαφάνειασ και ςυνεργατικϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 35 C4.13 ΥΡΘΕΣΛΕΣ 38 C Υπθρεςίεσ Μελζτθσ Εφαρμογισ 38 C Υπθρεςίεσ ολοκλιρωςθσ του ςυςτιματοσ με τισ υποδομζσ του Διμου 38 C Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 39 C Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ 39 C Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 40 C Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» 40 C5. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 42 C5.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 42 C5.1.1 Εξοπλιςμόσ (βλ. C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C4.5, C4.6, C4.7, C4.8, C4.9) 42 Σελίδα 2 από 67

3 C5.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. C4.10, C4.11) 42 C5.1.3 Εφαρμογι/ζσ (βλ. C4.12) 42 C5.1.4 Υπθρεςίεσ (βλ. C4.13.1, C4.13.2, C4.13.4, C4.13.5, C4.13.6, C4.13.7) 42 C5.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ 43 C5.1 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (βλ. C4.13.3) 43 C5.2 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 43 C6. χζδιο φμβαςησ 44 Σελίδα 3 από 67

4 C2. ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν C2.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ Σελίδα 4 από 67

5 {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 67

6 C2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα 6 από 67

7 Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 67

8 C2.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Σελίδα 8 από 67

9 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 9 από 67

10 C2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 10 από 67

11 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 11 από 67

12 C2.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμ4μανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρϊ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ...(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με ΦΡΑ), για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά... ςυνολικισ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό Διακιρυξι τθσ ΑνακζτουςαΑρχι. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 12 από 67

13 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 13 από 67

14 C3. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ Επϊνυμο: Ρατρϊνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: / / Πνομα: Μθτρϊνυμο: Τόποσ Γζννθςθσ: ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ Πνομα Λδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ Ζργο (ι Κζςθ) Εργοδότθσ όλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Κζςθ) Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Ρερίοδοσ ΑΜ 2 (από ζωσ) / / 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 14 από 67

15 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 67

16 C4. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C4.1 Εξυπθρετθτισ ςυςτιματοσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. Αρικμόσ Μονάδων 1 Βαςικά Χαρακτθριςτικά CPU 2. Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ INTEL ΧΕΟΝ ι άλλοσ ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων 3. Συχνότθτα λειτουργίασ (GHz) 2,00 4. Cache μνιμθ (ΜΒ) 8 5. Ρλικοσ CPUs 1 6. Ανεμιςτιρασ για CPU Κεντρικι Μνιμθ 7. Μζγεκοσ (GΒ) 4 8. Μζγιςτθ μνιμθ που υποςτθρίηεται ςτο motherboard (GB) 16 Motherboard Chipset ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 9. Να αναφερκεί το chipset που χρθςιμοποιείται ςτο προςφερόμενο προϊόν 10. Υποςτιριξθ μνιμθσ DDR ΙΙ ι άλλου τφπου ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων. 11. Ενςωματωμζνοσ ελεγκτισ RAID 0/1/5 δίςκων SATA / SAS (να αναφερκεί) 12. Θζςεισ για μνιμθ Ταχφτθτα κζςεων για μνιμθ (Να αναφερκεί) 14. Υποδοχι PCIe x16 ΕΡΙΘΥΜΗΤΗ Διακεςιμότθτα- Χωρθτικότθτα ςαςί (case) 15. Επαρκισ μζκοδοσ ψφξθσ με ανεμιςτιρεσ ι και με άλλο τρόπο που κα καταγράφεται ςτθν προςφορά (Να αναφερκεί) 16. Άκροιςμα μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ ςκλθρϊν δίςκων που μποροφν να φιλοξενθκοφν 8 εςωτερικά (TB) Μονάδα Σκλθροφ Δίςκου 17. Συνολικό πλικοσ μονάδων Ωφζλιμθ χωρθτικότθτα (TΒ) Τφποσ controller SAS/SATA 20. Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm) Οδθγόσ Οπτικοφ Δίςκου 21. DVD+/-RW SATA Ενςωματωμζνεσ Λ/Ο Κφρεσ 22. Σειριακι RS pin ΕΡΙΘΥΜΗΤΗ 23. USB τφπου Κάρτα οκόνθσ Σελίδα 16 από 67

17 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 24. Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ τθσ κάρτασ (δεκτι και on board) Κάρτα δικτφου 25. Διεπαφζσ Ethernet 10/100/1000 BaseTX Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ 27. Σφνδεςθ ςτο Δίαυλο PCI ι ενςωματωμζνθ ςτο motherboard (Να αναφερκεί) Τροφοδοτικό 28. Διπλό Τροφοδοτικό 29. Τάςθ λειτουργίασ (V) Ελάχιςτθ Ιςχφσ (W) 350 Λογιςμικό 31. Λειτουργικό ςφςτθμα (ΝΑ αναφερκεί) 32. Να αναφερκεί όποιο επιπλζον software δίνεται προεγκατεςτθμζνο από τον καταςκευαςτι 33. Άδεια χριςθσ του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ 34. Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ ςε πραγματικό χρόνο και με δυνατότθτα εφκολθσ και ςυχνισ ανανζωςθσ του καταλόγου ιϊν μζςω Internet C4.2 UPS Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Βαςικά χαρακτθριςτικά 1. Αρικμόσ μονάδων 4 2. Χωρθτικότθτα 1000VA 3. Διαςτάςεισ και βάροσ ςυνολικοφ ςυςτιματοσ (Να αναφερκοφν) 4. Ονομαςτικι ειςερχόμενθ τάςθ λειτουργίασ (input voltage) 220 ι 230 VAC 5. Εφροσ ειςερχόμενθσ τάςθσ λειτουργίασ (input voltage range) -25%, +30% 6. 50/60 Hz, Συχνότθτα λειτουργίασ Auto-sensing 7. Το UPS να είναι τφπου Line-Interactive 8. Να διακζτει οκόνθ ενδείξεων Διακεςιμότθτα-Ζξοδοι 9. Χρόνοσ επαναφόρτιςθσ ςτο 90% 8hrs 10. Ζξοδοι (outlets) τφπου IEC Ζξοδοι (outlets) τφπου shcuko Στακεροποίθςθ τάςθσ (AVR) 13. Power factor 0.7 Ειδικά χαρακτθριςτικά ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Σελίδα 17 από 67

18 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 14. Θόρυβοσ 40dbA 15. Ρροςταςία από υπερφόρτωςθ, βραχυκφκλωμα 16. Ραροχι προςταςίασ από διακυμάνςεισ τθσ τάςθσ, υπερτάςεισ, Χαρακτθριςτικά διαχείριςθσ 17. Φπαρξθ εμπρόςκιου control panel για τον χριςτθ 18. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ του UPS με υπολογιςτι μζςω USB 19. Λογιςμικό διαχείριςθσ/παρακολοφκθςθσ του UPS που κα εγκαταςτακεί ςε ςτακμό εργαςίασ Άλλα χαρακτθριςτικά % Αντοχι ςε υγραςία non condesing 21. Να φζρει το ςιμα CE 22. Ριςτοποιθτικά 2006/95/EC (low Voltage Directive) EN :2008 Part Ηλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα: 2004/108/EC (EMC Directive) EN Part Ριςτοποίθςθ ISO καταςκευαςτι ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ C4.3 Μεταγωγζασ (switch) Ethernet Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ μονάδων 4 Κφρεσ 2. Θφρεσ τεχνολογίασ 10Base-T (IEEE 802.3) / 100Base-TX (IEEE 802.3u) 8 3. Υποςτιριξθ 1000Base-T (IEEE 802.3ab) και Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) ςε ΕΡΙΘΥΜΗΤΟ μια τουλάχιςτον κφρα 4. Υποςτιριξθ λειτουργίασ autonegotiate ςε όλεσ τισ Ethernet κφρεσ 5. Υποςτιριξθ IEEE 802.3x flow control ςε όλεσ τισ κφρεσ 6. Υποςτιριξθ auto MDI/MDIX ςε όλεσ τισ κφρεσ χαλκοφ 7. Θφρα τοπικισ διαχείριςθσ με χριςθ τερματικοφ (console port) Χαρακτθριςτικά Layer 2 8. Υποςτιριξθ IEEE 802.1Q (VLAN tagging) (Να προςφερκεί και το αντίςτοιχο καλϊδιο) ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Σελίδα 18 από 67

19 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 9. Υποςτθριηόμενο πλικοσ διαφορετικϊν 802.1Q VLANs Υποςτθριηόμενο Port Based VLANs 11. Υποςτιριξθ IEEE 802.1D (STP) 12. Υποςτιριξθ IEEE 802.1p CoS prioritization 13. Υποςτιριξθ IEEE 802.1s (Multiple STP) Χαρακτθριςτικά απόδοςθσ 14. Χωρθτικότθτα μεταγωγισ (switching capacity) εςωτερικοφ διαφλου 1.5 Gbps 15. υκμόσ προϊκθςθσ (forwarding rate) 1 Mpps 16. Ρλικοσ υποςτθριηόμενων MAC addresses 8K 17. Υποςτιριξθ HOL Blocking Χαρακτθριςτικά αςφάλειασ 18. Υποςτιριξθ authentication και authorization μζςω RADIUS για προςταςία απομακρυςμζνθσ ι τοπικισ πρόςβαςθσ 19. Υποςτιριξθ κωδικοποίθςθσ MD5 20. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τθν MAC address (MAC filtering) 21. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τθ διεφκυνςθ IP 22. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ το πρωτόκολλο 23. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ VLAN 24. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τα PORT 25. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τα TOS/DSCP 26. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ το Ethertype Χαρακτθριςτικά διαχείριςθσ 27. Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ/ρφκμιςθσ με Web User Interface (HTTP/HTTPS) 28. Υποςτιριξθ Port Mirroring 29. Υποςτιριξθ SNMPv2 ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 30. Υποςτιριξθ Remote Monitoring (RMON) agent για ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ δεδομζνων για τα group history, statistics, alarm και event 31. Υποςτιριξθ SNTP Σελίδα 19 από 67

20 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 32. Αποκικευςθ και εξαγωγι / ειςαγωγι απομακρυςμζνα του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και του αρχείου ρυκμίςεων με χριςθ HTTP και TFTP 33. LEDs ενδείξεων για οπτικι (visual) παρακολοφκθςθ του μεταγωγζα. Ρρζπει να διακζτει τουλάχιςτον: System LEDs: system, Speed, 10/100 Link/Act Ειδικά χαρακτθριςτικά 34. Μθχανιςμοί Scheduling (Priority Queuing και Weighted Round Robin WRR) 35. Ζλεγχοσ Storm Control Broadcast, Multicast και unknown unicast 36. Υποςτιριξθ IGMP (v1/v2/v3) Snooping Άλλα χαρακτθριςτικά 37. Λειτουργία με θλεκτρικι τροφοδοςία: τάςθ VAC ςυχνότθτα Hz (Να αναφερκεί θ κατανάλωςθ ρεφματοσ) 38. Διαςτάςεισ και βάροσ (Να αναφερκοφν) 39. Ριςτοποίθςθ CE 40. Ριςτοποίθςθ ISO καταςκευαςτι ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ C4.4 Εκτυπωτισ Α4/ Σαρωτισ Α4 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ 1 Μονάδων. 4 Γενικά Χαρακτθριςτικά 2. Η μονάδα να ενςωματϊνει λειτουργίεσ : Εκτυπωτι ςαρωτι (με δυνατότθτεσ auto feeder) φωτοαντιγραφικοφ - Fax 3. Εκτφπωςθ Α4 4. Επεξεργαςτισ 360 MHz 5. Μνιμθ ςυςτιματοσ 128 ΜΒ Δυνατότθτεσ ςυςτιματοσ 6. φκμιςθ εκτφπωςθσ 7. Σμίκρυνςθ / μεγζκυνςθ Χαρακτθριςτικά εκτφπωςθσ 8. Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ 600dpi 9. Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ A4 20 ς.α.λ. 10. Χρόνοσ Εκτφπωςθσ Αρχικισ Σελίδασ (Print Firstpage- out- time) 11. Χρόνοσ Εξόδου Αρχικοφ Φϊτο-αντιγραφου (Copy First-page-out-time) Διαςφνδεςθ 10 sec 12 sec 12. Σφνδεςθ Ethernet 100BaseT/10BaseT ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Σελίδα 20 από 67

21 13. Σφνδεςθ USB 2.0 Συμβατότθτα 14. Συμβατότθτα με λειτουργικά ςυςτιματα Microsoft Windows XP (32/64)/Vista/2003 Server/2008 Server, Mac OS X version 10.3 και νεότερα Διαχείριςθ Συςκευισ 15. Διαχείριςθ ςυςκευισ μζςω δικτφου Χαρακτθριςτικά δθμιουργίασ αντιγράφων 16. Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ 600dpi 17. Αυτόματοσ τροφοδότθσ εγγράφων 50 φφλλα 18. Σμίκρυνςθ / μεγζκυνςθ ΝΑΙ 19. Ταχφτθτα δθμιουργίασ αςπρόμαυρων αντιγράφων A4 Χαρακτθριςτικά αςφάλειασ 24 ς.α.λ. 20. Να υποςτθρίηονται τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά αςφάλειασ : IP Filtering, SNMPv3, Port Control, IPv6, Secure IPP, Scan-to- with user authentication, Secure fax receive 21. Ριςτοποίθςθ CE C4.5 Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ μονάδων 4 Βαςικά Χαρακτθριςτικά CPU 2. Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ INTEL Core ι3 ι άλλοσ ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων 3. Συχνότθτα λειτουργίασ (GHz) 3,0 4. Ρλικοσ CPUs 1 Κεντρικι Μνιμθ 5. Μζγεκοσ (GΒ) 2 Motherboard Chipset ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 6. Να αναφερκεί το chipset που χρθςιμοποιείται ςτο προςφερόμενο προϊόν 7. Υποςτιριξθ μνιμθσ DDRII ι άλλου τφπου ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων. 8. Υποδοχι ςυμβατι με PCI Express x16 ΕΡΙΘΥΜΗΤΗ 9. Θζςεισ για μνιμθ Ταχφτθτα κζςεων για μνιμθ (Να αναφερκεί) 11. Μζγιςτθ δυνατι μνιμθ (GB) 4 Διακεςιμότθτα- Χωρθτικότθτα ςαςί (case) 12. Επαρκισ μζκοδοσ ψφξθσ με ανεμιςτιρεσ ι και με άλλο τρόπο που κα καταγράφεται ςτθν προςφορά (Να αναφερκεί) Μονάδα Σκλθροφ Δίςκου 13. Συνολικό πλικοσ μονάδων Συνολικι χωρθτικότθτα δίςκων 500GB Σελίδα 21 από 67 ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ

22 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 15. Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm) Οδθγόσ Οπτικοφ Δίςκου 16. DVD RΟΜ Drive εςωτερικό 17. Δυνατότθτα ανάγνωςθσ DVD ROM /DVD RW/CD RW Ενςωματωμζνεσ Λ/Ο Κφρεσ 18. HDMI 19. VGA ι DVI 20. USB τφπου Κάρτα οκόνθσ 21. Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ κάρτασ VGA (δεκτι και on board) 22. Να αναφερκεί ο επεξεργαςτισ γραφικϊν που χρθςιμοποιεί (Chipset) Κάρτα δικτφου 23. Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ 25. Σφνδεςθ ςτο Δίαυλο PCI ι ενςωματωμζνθ ςτο motherboard Σελίδα 22 από 67 (Να αναφερκεί) 26. Αςφρματθ κάρτα δικτφου ( b,g,n) ΕΡΙΘΥΜΗΤΟ Κάρτα Ιχου 27. Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ 28. Συνδεμζνθ ςε υποδοχι PCI ι ενςωματωμζνθ ςτο motherboard 29. Εξωτερικζσ ςυνδζςεισ τουλάχιςτον - speaker out stereo - microphone-in (Να αναφερκεί) (Να αναφερκεί) Τροφοδοτικό 30. Τάςθ λειτουργίασ (V) Ελάχιςτθ ιςχφσ εξόδου (W) 250 Ρλθκτρολόγιο 32. Αρικμόσ πλικτρων 104 Mouse 33. Oπτικισ τεχνολογίασ 34. Δφο βαςικά πλικτρα τουλάχιςτον 35. Nα περιλαμβάνει τροχό κφλιςθσ 36. USB Λογιςμικό 37. Λειτουργικό ςφςτθμα (ΝΑ αναφερκεί) 38. Το λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει πλιρωσ εξελλθνιςμζνο περιβάλλον εργαςίασ. 39. Να αναφερκεί όποιο επιπλζον software δίνεται προεγκατεςτθμζνο από τον καταςκευαςτι 40. Άδεια χριςθσ του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ 41. Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ ςε πραγματικό χρόνο και με δυνατότθτα εφκολθσ και ςυχνισ ανανζωςθσ του καταλόγου ιϊν μζςω Internet Τεκμθρίωςθ 42. Εγχειρίδια Συνοδευτικά 43. Kαλϊδια ςφνδεςθσ - τροφοδοςίασ 44. Oδθγοί για το προςφερόμενο λειτουργικό ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ

23 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ςφςτθμα 45. CD εκκίνθςθσ- διόρκωςθσ και εγκατάςταςθσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ από «μθδενικι βάςθ». ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ C4.6 Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ Κ.Θ.Σ.Ρ./ Δθμαρχείου Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Κάμερα- Μικρόφωνο 1. Αρικμόσ Μονάδων 4 2. Αιςκθτιρασ CCD ι CMOS 3. Μικρόφωνο υψθλισ ευαιςκθςίασ (omni directional) 4. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ Pan Tilt Zoom 5. Pan Range >300 o 6. Tilt Range > 100 o 7. Zoom >3x 8. Frame 640x480 Ζωσ 30/25 9. Λειτουργία ανιχνευτι κίνθςθσ 10. Λιψθ Βίντεο 640x480 ι 320 x 240, 640 x 480 καλφτερθ 11. Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων UPnP, TCP/IP, RTSP/RTP/RTCP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, DDNS και PPPoE 12. Ριςτοποίθςθ CE Οκόνθ 13. Αρικμόσ Μονάδων Τφποσ PLASMA HDTV 15. Ανάλυςθ 1024 x Διαγϊνιοσ 42'' 17. Image Sticking Minimization (ISM) Δυναμικι αντίκεςθ (Dynamic Contrast 18. ratio) 3M:1 19. Φωτεινότθτα (Brightness) 400 cd/m2 20. Picture mode > Refresh Rate 600Hz 22. υκμιςτικά που υποςτθρίηονται: Contrast Brightness Position 23. OSD (On Screen Display) ρυκμίςεισ 24. Είςοδοι VGA, HDMI, USB, RS Διαςτάςεισ ΝΑ ΑΝΑΦΕΘΟΥΝ 26. Κατανάλωςθ ςε κατάςταςθ αναμονισ < 0,3W 27. Ενςωματωμζνα θχεία Ζξυπνθ, χαμθλισ κατανάλωςθσ 28. τεχνολογία 29. Τροφοδοςία 100V- 240V 50/60 Hz ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ Σελίδα 23 από 67

24 C4.7 Εξοπλιςμόσ αςφρματθσ πρόςβαςθσ για αςφρματεσ πλατείεσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. Αρικμόσ μονάδων 3 Γενικι Ρεριγραφι 2. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικισ κεραίασ 3. RF Band 2,4 GHz 4. Ρλιρθσ υποςτιριξθ πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ b/g 5. Υποςτιριξθ υκμϊν Μετάδοςθσ b : 1,2,5.5,11 Mbps g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 6. Μζγεκοσ Καναλιοφ 20 MHz 7. Δυνατότθτα επιλογισ ιςχφσ εξόδου εκπομπισ (Transmit Power Adjustable) 8. Ευαιςκθςία Δζκτθ (Receiver Sensitivity): g : 54Mbps με ευαιςκθςία δζκτθ μικρότερθ από (- 70dBm) b : 11Mbps με ευαιςκθςία δζκτθ μικρότερθ από (- 88dBm) Εξωτερικι Κεραία 9. Τφποσ Κεραίασ: Εξωτερικοφ Χϊρου Ομοιοκατευκυντικι 10. Κάλυψθ τομζα RF Band 2,4 GHz 12. Κζρδοσ 7 dbi Τεχνολογίεσ/Ρρωτόκολλα Layer-2, Layer LAN connection 10/ DHCP server και client 15. Ενςωμάτωςθ Firewall 16. Ενςωμάτωςθ Router 17. Firewall filters (IP addresses, ports) 18. Υποςτιριξθ Quality of Service (QoS) Αςφάλεια 19. WPA/WPA2, TKIP, AES (CCMP), WEP 20. Δυνατότθτα επιλογισ κωδικοφ πρόςβαςθσ ςτθ ςυςκευι 21. MAC address filtering 22. Δυνατότθτα εμφάνιςθσ/απόκρυψθσ SSID Δυνατότθτεσ διαχείριςθσ 23. Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ΕΡΙΘΥΜΗΤΗ διαχείριςθσ/ρφκμιςθσ μζςω Telnet 24. Υποςτιριξθ SNMP 25. Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ/ρφκμιςθσ μζςω HTTP Άλλα 26. ΕΡΙΘΥΜΗΤΗ Να προςφερκεί καλϊδιο RF πολφ χαμθλϊν (Να αναφερκεί απωλειϊν θ εξαςκζνιςθ του καλωδίου) 27. Θφρα RJ Mbps Ethernet 28. Υποςτιριξθ PoE 29. Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε τοίχο ι ςε ιςτό Σελίδα 24 από 67

25 30. Ελάχιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ , Να Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ αναφερκεί 32. Φάςμα υγραςίασ 10 ζωσ 90% 33. Ρερίβλθμα κατάλλθλο για μακρόχρονθ εγκατάςταςθ ςε εξωτερικό χϊρο 34. Ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ / ςφνδεςθσ / τροφοδοςίασ 35. Αντικεραυνικι Ρροςταςία 36. Εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ του όλου ςυςτιματοσ αςφρματθσ πρόςβαςθσ (Να περιγραφεί θ τεχνικι λφςθ για τθν παροχι θλεκτρικισ τροφοδοςίασ) C4.8 Εξοπλιςμόσ αςφρματων ηεφξεων K.Θ.Σ.Ρ Δθμαρχείου Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. Αρικμόσ μονάδων 4 2. αδιοςφςτθμα αποτελοφμενο από εξωτερικι μονάδα (ODU) και εςωτερικι μονάδα (IDU) Radio 3. RF Band GΗz 4. Radio Access Method TDD 5. Channel Size 15 MHz 6. Latency 6 ms 7. Ιςχφσ εκπομπισ 18 dbm 8. Ενςωματωμζνθ Κατευκυντικι Κεραία 9. Κζρδοσ Κεραίασ 20 dbi 10. Ευαιςκθςία Δζκτθ -90 dbm 11. Διαμόρφωςθ Δυναμικι (Ρροςαρμοςμζνθ ςτισ ςυνκικεσ τθσ ηεφξθσ) 12. Υποςτιριξθ ARQ 13. Υποςτιριξθ OFDM Σφνδεςθ Ethernet 14. Σφνδεςθ Συςτιματοσ 10/100/1000 ethernet (RJ-45) 15. Υποςτιριξθ Auto MDI/MDIX 16. Ρραγματικόσ Ethernet υκμόσ μετάδοςθσ Δεδομζνων 50Mbps Αςφάλεια / Διαχείριςθ Συςτιματοσ 17. Κρυπτογράφθςθ (Να προςδιοριςτοφν οι αλγόρικμοι) 18. φκμιςθ παραμζτρων ςυςτιματοσ μζςω HTTP interface 19. Υποςτιριξθ SNMP Version 2c Εγκατάςταςθ / Λειτουργία 20. Ακουςτικι Ζνδειξθ Ροιότθτασ ηεφξθσ 21. Τροφοδοςία POE 22. Αντοχι ODU ςε εξωτερικζσ ςυνκικεσ 23. Αντικεραυνικι Ρροςταςία (Να αναφερκοφν Σελίδα 25 από 67

26 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ οι μζκοδοι προςταςίασ) 24. Αντοχι ςε ταχφτθτα ανζμων 200 Km/hr 25. Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ ODU Να αναφερκεί Άλλα 26. Δυνατότθτα για Near Line-Of-Site 27. Δυνατότθτα για Non Line-Of-Site Δυνατότθτα αποφυγισ παρεμβολϊν μζςω 28. μεταπιδθςθσ ςυχνότθτασ (DFS Dynamic Frequency Selection) Χριςθ τεχνολογίασ MIMO για βελτίωςθ τθσ 29. απόδοςθσ των ηεφξεων ςε δυςμενι περιβάλλοντα μετάδοςθσ C4.9 Υποςφςτθμα IP-video-conferencing Εξοπλιςμόσ διαμοιραςμοφ βίντεο Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 1. Αρικμόσ Μονάδων 1 2. Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου Α Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ςυςκευισ 4. Η ςυςκευι να ενςωματϊνει κάμερα, μικρόφωνο και μονάδα MCU (Multi Conference Unit) με δυνατότθτα διαχείριςθσ μζχρι και 5 ςυνομιλθτϊν VIDEO 5. Είςοδοσ : 1xRCA 6. Ζξοδοσ : 2xRCA, 1xVGA 7. Υποςτιριξθ αναλφςεων βίντεο: CIF (352x288) 4CIF(704x576) VGA(640x480) SVGA(800x600) XGA(1024x768) 8. Υποςτθριηόμενο Frame Rate: PAL:25frame/sec NTSC:30frame/sec (ΝΑ ΑΝΑΦΕΘΕΙ) 9. Λειτουργία εικόνα μζςα ςε εικόνα (PiP) 10. Video Input signal detection 11. φκμιςθ φωτεινότθτασ, αντίκεςθσ, κορεςμοφ 12. Local & remote video loop test function HXOΣ 13. Είςοδοσ: 1xMIC, XLR interface, 2xRCA, linelevel, 1xKAI 14. Ζξοδοσ: 2RCA, line level Σελίδα 26 από 67

27 15. Μίξθ ειςόδων (αυτόματθ) 16. Λειτουργία Automatic Echo Cancellation (AEC) 17. Λειτουργία Automatic Noise Suppression(ANS) 18. Λειτουργία Automatic Gain Control (AGC) 19. Mute & Dumb control 20. Active lip synchronization ΔΛΚΤΥΟ διεπαφζσ 10/100Mbps 22. Δυνατότθτα λειτουργίασ μζςω Wifi IEEE ΕΡΙΘΥΜΗΤΟ b/g 23. Υποςτιριξθ IPLR 24. Υποςτιριξθ προτφπου H.460 NAT/ firewall transversal 25. Υποςτιριξθ PPPoE 26. Ανίχνευςθ IP address conflict 27. Υποςτιριξθ QOS (DiffServ, Ip Precedence ) ΚΑΜΕΑ 28. Οπτικό zoom >x Μζγιςτθ οριηόντια κλίςθ 30 o 30. Οριηόντια ανάλυςθ 460 lines 31. Ελάχιςτθ φωτεινότθτα 1.0 lux 32. Zoom με επιλογζσ auto/manual 33. Αυτόματθ προςαρμογι ιςορροπίασ λευκοφ 34. PTZ control ΜΛΚΟΦΩΝΟ ο - Υψθλισ ευαιςκθςίασ (ςυνεδριακό) ΔΛΕΡΑΦΕΣ 36. 1x RS x USB 2.0 ΑΣΦΑΛΕΛΑ 38. Διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ χρθςτϊν μζςω username/password 39. Υποςτιριξθ κωδικοφ ειςόδου ςτθν τθλεδιάςκεψθ 40. Δυνατότθτα Κρυπτογράφθςθσ H Δυνατότθτα Κρυπτογράφθςθσ 128-bit AES ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 42. Online διαμόρφωςθ 43. Web login management 44. Διαχείριςθ On Screen Display menu απομακρυςμζνα Υποςτθριηόμενα ΡΟΤΥΡΑ 45. Υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων H.323 και SIP 46. Υποςτιριξθ των ςτάνταρτ βίντεο H.263,H263+,H Υποςτιριξθ των ςτάνταρτ ιχου: standard G.711, G.722 I Annex C/polycom SirenI4,G Υποςτιριξθ του ςτάνταρτ επικοινωνίασ H.239 (Dual Video) 49. Υποςτθριηόμενα δικτυακά πρωτόκολλα: TCP/IP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP, DHCP,RTP/RTCP 50. Υποςτιριξθ προτφπων: H.225, H.231, H.235, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.460 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΣΘΜΕΛΩΝ (MCU) 51. Υποςτθριηόμενοσ αρικμόσ απομακρυςμζνων ςθμείων >4 52. Ικανότθτα διαπζραςθσ ΝΑΤ/firewall 53. Ομαδικό Conference code streaming Σελίδα 27 από 67

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα