Γθαιεξί ReMap3. Andreas Melas Projects / Helena Papadopoulos Athens, Berlin (GR/DE) Θαιιηηέρλεο: Michele Abeles Θεξακεηθνύ 43, ηζόγεην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γθαιεξί ReMap3. Andreas Melas Projects / Helena Papadopoulos Athens, Berlin (GR/DE) Θαιιηηέρλεο: Michele Abeles Θεξακεηθνύ 43, ηζόγεην"

Transcript

1 AD Gallery (GR) Eπηκέιεηα: Υξηζηίλα Αλδξνπιηδάθε Σίηινο έθζεζεο: Placements- Replacements- Mispalcements: Towards a new remapping Θαιιηηέρλεο: Augusta Atla, Alana Kakoyiannis, Αιέμαλδξνο Ιάηνο, Καξία Πνιπδωίδνπ, Θνδωξήο Πξνδξνκίδεο, Αλαζηάζεο ηξαηάθεο, Κάξω Φαζνπιή, Γεκήηξεο Φνπηξήο Θεξκνππιώλ 27 amt project (SK) Σίηινο έθζεζεο: Curator Θαιιηηέρλεο: Cyril Blažo, Radu Comsa, David Raymond Conroy, Milena Dopitová, Petra Feriancová Ιεωλίδνπ 11, 1νο όξνθνο Andreas Melas Projects / Helena Papadopoulos Athens, Berlin (GR/DE) Θαιιηηέρλεο: Michele Abeles Θεξακεηθνύ 43, ηζόγεην Balice Hertling (FR) Tίηινο Έθζεζεο: Die Kammern des Zustands Θαιιηηέρλεο: Reto Pulfer Θεξακεηθνύ 43, 2νο CONDUITS (IT) Tίηινο έθζεζεο: Δλλνηνινγηθά Ρνκαληηθό Kαιιηηέρλεο: Ann Craven, Δηξήλε Κίγα Θεξακεηθνύ 43, 2νο Freymond- Guth Fine Arts (CH) Οκαδηθή έθζεζε Θαιιηηέρλεο: Marc Bauer, Loredana Sperini Tanja Roscic, Virginia Overton, Yorgos Sapountzis "All around zero. A small celebration of loss". Δπηκέιεηα: Stefan Burger Θεξακεηθνύ 28, ηζόγεην Galerie Eva Presenhuber (CH) Σίηινο έθζεζεο: If I knew I d tell you Θαιιηηέρλεο: Gerwald Rockenschaub Ιεωλίδνπ 26, ηζόγεην gb agency (FR) Σίηινο έθζεζεο: Július Koller: Ping Pong Club Θαιιηηέρλεο: Július Koller Θεξακεηθνύ 28, ηζόγεην IBID Projects (UK) Σίηινο έθζεζεο: Artists Engineers Θαιιηηέρλεο: Ραιινύ Παλαγηώηνπ Θεξακεηθνύ 51, ππόγεην Ileana Tounta Contemporary Art Center (GR) Σίηινο έθζεζεο: Like A (W)edge Θαιιηηέρλεο: Γεκήηξεο Αλδξεάδεο, Γεκεήηξηνο Αληωλίηζεο, Κάξζα Γεκεηξνπνύινπ, Καξία Εεξβνύ, Κάξω Κηραιαθάθνπ, Γεκήηξεο Κπάκπνπιεο, Καλώιεο Κπακπνύζεο, Θώζηαο Κπαζάλνο, Αιίθε Παιάζθα, Ηωάλλα Παληαδνπνύινπ, Γεκήηξεο Σζνπκπιέθαο, Γεκήηξεο Φνπηξήο.

2 Ιεωλίδνπ 15, 2 νο Johann König, Berlin (DE) Tίηινο έθζεζεο: Johannes Wohnseifer Kαιιηηέρλεο: Johannes Wohnseifer Θεξακεηθνύ 43, ηζόγεην Kalfayan Galleries (GR) Σίηινο έθζεζεο: "The Other The Other and Beyond" Θαιιηηέρλεο: Tayfun Serttaş Ιεωλίδνπ 11, 2νο Loraini Alimantiri Gazonrouge (GR) Σίηινο project: Unconditional, Έλα δεκηνπξγηθό εξγαζηήξην γηα παηδηά πκκεηέρνληεο: Ιωξαίλε Αιηκαληίξε, Ληόξα Οηθνλόκνπ θαη θαιεζκέλνη Ιεωλίδνπ 11, ηζόγεην Mehdi Chouakri (DE) Σίηινο έθζεζεο: Placet experiri Θαιιηηέρλεο: Luca Trevisani Ιεωλίδνπ 15, ηζόγεην Newman Popiashvili Gallery (US) Working Title: Ancient Alien Θαιιηηέρλεο: Raul denieves Ηάζνλνο 47, ηζόγεην Peres Projects (DE) Σίηινο έθζεζεο: Get That Patty Cake Going Θαιιηηέρλεο: Leo Gabin Θεξακεηθνύ 43, 1νο Qbox Gallery(GR) Σίηινο έθζεζεο: Απόθαζε Θαιιηηέρλεο: Διέλε Παλνπθιηά, νθία Θακαγηάλλε Ιεωλίδνπ 11, 3νο Rebecca Camhi Gallery (GR) Οκαδηθή Έθζεζε: 4 Λένη Έιιελεο Θαιιηηέρλεο (12/9-30/9) ''Mαθξηά'', Καληαιίλα Φωκά (5/10-30/10) Θαιιηηέρλεο: Αιεμία Θαξαβέια, Αλδξέαο Ράγθλαξ Θαζάπεο, Υξπζάλζε Θνπκηαλάθε, Βαζίιεο Παζπάιεο, Καληαιίλα Φωκά Ιεωλίδνπ 9 * Παξάιιεια κε ην εθζεζηαθό πξόγξακκα, ζην ηζόγεην ηεο γθαιεξί ζε έλαλ εηδηθά δηακνξθωκέλν ρώξν ελαιιάζνληαη εθζέζεηο, πξνβνιέο θαη πνηθίια δξώκελα. The Apartment (GR) Σίηινο έθζεζεο: Θώζηαο Σζώιεο ζε επηκέιεηα Γεκήηξε Ληνθαηδή Θαιιηηέρλεο: Θώζηαο Σζώιεο Αγεζηιάνπ 92, ηζόγεην The Breeder (GR) Σίηινο έθζεζεο: News of today: Die feeling Θαιιηηέρλεο: Gabriel Vormstein Ηάζνλνο 47 Σίηινο έθζεζεο: Time will not give me time

3 Θαιιηηέρλεο: Hope Γηαηξάθνπ 10, 1νο The Journal Gallery (US) Σίηινο έθζεζεο: Copper Kettle Θαιιηηέρλεο: Chris Martin, Daniel Turner, Michael Williams, Sarah Braman Ιεωλίδνπ 15, 3νο The Modern Institute/Toby Webster Ltd (UK) Σίηινο έθζεζεο: Still Life, Gold and Peeling Paint (Νεθξή θύζε, ρξπζάθη θαη μεθινπδηζκέλε κπνγηά) Θαιιηηέρλεο: Nicolas Party Θεξακεηθνύ 43, 1νο Transmission Gallery (UK) Θαιιηηέρλεο: Rob Kennedy Θεξακεηθνύ 28, ηζόγεην, απιή Vamialiʼs gallery (GR) Σίηινο έθζεζεο: Reach the sky, a street art project Kαιιηηέρλεο: APSET, BOOHAHA, RTMone, SIVE Ιεωλίδνπ 36, νηθόπεδν Φνξείο κε κόληκε έδξα ηελ πεξηνρή ΚΜ: ATOPOS Contemporary Visual Culture (ATOPOS CVC) Σίηινο έθζεζεο: Peepee Θαιιηηέρλεο: Ιάθεο θαη Άξεο Ηωλάο / The Callas αιακίλνο 72 * Πεξηζζόηεξα γηα ηηο εκέξεο ζπλαπιηώλ θαη performances ζην ζην θαη ζην info point ηνπ ReMap3 Δ.Γ.Ω. Σίηινο έθζεζεο: Portrait Machine #2 Kαιιηηέρλεο: Θαϊκάθεο Δπάγγεινο Πξνθήηνπ Γαληήι 18 Frown Tails Performances/ Workshops Kαιιηηέρλεο: Βαθεηάδνπ Θωζηαληηληά, Γεωξγνύια Καξία, Eekuipoiz, Khun Sam, Ιύξαο Αληώλεο, Καξαδηώηεο Γηώξγνο, Κνζρά Ιέλα, Παπαγεωξγίνπ Άξηεκηο, Σδώξηδε Eύε, Σζηνύθαο Θώζηαο, Foote Gareth, Υαηδή Αγγειηθή, Φαξξά Αθξνδίηε. Παξακπζίαο 6 Έμη δηήκεξεο performances πνπ επηθεληξώλνληαη ζηε ζρέζε ελλνηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ, ζώκαηνο θαη εηθαζηηθώλ κέζωλ θαη έμη δηήκεξα εηθαζηηθώλ θαη community workshops δωξεάλ γηα ην θνηλό. Kαζ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ReΚap3 ζα ιεηηνπξγνύλ ην ρώξν ηνπο ωο refreshment spot, ζεξβίξνληαο ζηνπο επηζθέπηεο αλαδωνγνλεηηθνύο ρπκνύο θαη ζπηηηθά γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ. * Kunsthalle Athena Tίηινο έθζεζεο: Θαινθαίξη Κέζα ζην Υεηκώλα νκαδηθή έθζεζε (12/9 30/10) Θαιιηηέρλεο: Alexandra Croitoru, Greece is for Lovers, Βαγγέιεο Γθόθαο, Jim Mangan, Rädi Martino, Βαζηιεία ηπιηαλίδνπ, Θίκωλ Σζαθίξεο, Guido van der Werve Γηάλλεο Βαξειάο αηνκηθή έθζεζε (ν ηίηινο ζα αλαθνηλωζεί ζύληνκα) (22/10 26/11)

4 Θεξακεηθνύ 28, 1νο όξνθνο *H έθζεζε ιεηηνπξγεί Πέκπηε- Σάββαην ζην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ReMap3 ΤΝΔΡΓΔΙΟ Δθζέζεηο: ΤΛΔΡΓΔΗΟ - ζέαηξν / Station Athens / Villa 15: Θξπθή Πόιε Γεκηνπξγηθή νκάδα: θελνζεζία - Γηνιάληα Καξθνπνύινπ, θεληθά/ θνζηνύκηα/ δηακόξθωζε ρώξνπ - Αιεμάλδξα ηάθθνπ Αξηζηνηέιεο Θαξαλάλνο, πλεξγάηεο: ΚΘΟ ΑΚΑΘΑ Ιεωλίδνπ 15, 1νο όξνθνο XYZ Outlet Poka-Yio: Bordello Nacional plus invited guests Δπηκέιεηα: Καξίλα Βξαλνπνύινπ Ηάζνλνο 47 ΣΔΓΛΑ: ρωξίο πνηό, ρωξίο πάξηη, ηέρλε ζηα γξήγνξα Πεξδίθα 9 (θάζε 2ε Τξίηε ηνπ κήλα, 20:00-21:00) Πηλαθνζήθε Γήκνπ Αζελαίωλ Κηήξην Μεηαμνπξγείνπ «Ζ πιινγή Γηώξγνπ Οηθνλόκνπ» (12/9-2/10) Θαιιηηέρλεο: Andre Masson, Joan Miro, Man Ray, Rene Magritte, Paul Delvaux, Natalia Goncharova,Jean Fautrier, Hans Hartung, Andy Warhol, Jim Dine, Arman, Cesar, Bridget Riley,David Hockney, R.B.Kitaj, Georg Baselitz, Anselm Kieter θά. Design 2011: Οηθνινγία ύγρξνλεο Σερλνινγίεο (24/10-27/11) Δπηκέιεηα: Πόπε Θξνύζθα * Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλά , εθηόο Δεπηέξαο θαη απνγεύκαηνο Κπξηαθήο Αλεμάξηεηα projects θαη curatorials: Νηέξηη Humanism - ην θηλεκαηνγξαθηθό παξάξηεκα Δπηκέιεηα: Λάληηα Αξγπξνπνύινπ Acrobat Reading Δπηκέιεηα: Αιέμηνο Παπαδαραξίαο Θαιιηηέρλεο: Δπγελία Απνζηόινπ, Ληόξα Οηθνλόκνπ, Xavier Noiret-Thomé, Ιίια Πνιελάθε, Λάλα αρίλε, Robert Suermondt Ιεωλίδνπ 15, 5νο BUS Projects, Μειβνύξλε, Απζηξαιία Tίηινο έθζεζεο: Θεξακεηθνύ 32 Δπηκέιεηα: Melody Ellis, Nella Themelios Θαιιηηέρλεο: Kay Abude, Ros Bandt, Michael Fowler, Agatha Gothe-Snape θαη Dylan Martorell. Αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο: Beth Hughes, João Prates Ruivo πληνληζκόο: Βαζίιεο Οηθνλνκόπνπινο Θεξακεηθνύ 32, νηθόπεδν Decoy Θαιιηηέρλεο: Ίξηο Σνπιηάηνπ Eπηκέιεηα: Όιγα Υαηδεδάθε Αγεζηιάνπ 92, 1νο Experiential Collage Σίηινο έθζεζεο: Πξαγκαηηθόηεηεο Θαιιηηέρλεο: Αξπαηδή Ληέκε, Γαιάλε Καξίδα, Θνληνγηώξγε Ιπδία, Παγθάθε Καξίδα Θεξακεηθνύ 73, νηθόπεδν GALERIE UTOPIA (An invitation by Alexandros Tzannis)

5 Σίηινο έθζεζεο: Stranger in a strange land Kαιιηηέρλεο: Αληνπαλέηα Αγγειίδε, Tjorg Douglas Beer, Σεό Κηραήι, Markus Selg, Αιέμαλδξνο Σδάλεο Γηαηξάθνπ 28, 1νο GALERIE UTOPIA / THE FORGOTTEN BAR PROJECT Berlin/Athens Σίηινο έθζεζεο: Responsolidarity Kαιιηηέρλεο: Aids 3D, Judith Albrecht, Andy Hope1930, artsyfartsyrecords, Rossina Baltatzi, Ronja Beer, Tjorg Douglas Beer, Tobias Bernstrup, Marc Bijl, John Bock, Monica Bonvicini, Madelaine Boschan, Jean-Baptiste Bouvet, Daniele Buetti, Chicks on Speed, Stefano Cagol, James Capper, Mathieu Cherkit, Ramesch Daha, Björn Dahlem, DaDaDa Academy, Carola Dertnig, Stephan Dillemuth/Nils Norman, Erró, Giannis Ganas, Anna-Catharina Gebbers / Christoph Schlingensief, Marianne Eigenher, Christian Eisenberger, Cecile B. Evans, Giorgos Fameliaris, FLATZ, Harun Farocki, Thomas Feuerstein, Kasia Fudakowski, Rainer Ganahl, Vasso Gavaisse, Gelitin, Sara Glaxia, Andreas Golder, Martin Gostner, Thomas Helbig, Alex Heim, Christoph Hinterhuber, Thomas Hirschhorn, Myriam Holme, Andreas Holzknecht, Vaggelis Hoursoglou, Christian Jankowski, Lisa Junghanß, Dionisis Kavallieratos, Apostolos Karastergiou, Maria Kaxramanoglou, Christoph Keller, John Kørner, Christos Kondos, Terence Koh, David Kröll, Elke Krystufek, Rebecca Lamarche-Vadel, April Elisabeth Lamm, Annika Larsson, Sifis Lykakis, Marko Lulic, Sara Lunden, Kallina Maiopoulou, Roland Maurmair, Albert Mayer, Isa Melsheimer, Klaus Mettig, Olaf Metzel, Jonathan Meese, Laurent Montaron, Anne Neukamp, Mario Neugebauer, Yoko Ono, Daniel Otero-Torres, Leonidas Papadopoulos, Panos Papadopoulos, Raymond Pettibon, Dan Perjovschi, Emilie Pitoiset, Daniel Pflumm, Antoine Renard, Daniel Richter, Henning Rogge, Judith Rohrmoser, Chris Rosa, Martha Rosler, Alex Ruthner, Susana Saez, Vanessa Safavi, Nino Sakandelidze, Deborah Schamoni, Thomas Scheibitz, Hank Schmidt in der Beek, Markus Selg, Jeremy Shaw, Katharina Sieverding, Orson Sieverding, Pola Sieverding, Alexandre Singh, Timur Si-Qin, Andreas Slominski, Franz Stauffenberg, Reneé Stieger, The Krautcho Club invited by AC Gebbers, lilli Thiessen, Alexandros Tzannis, Ulla von Brandenburg, Atelier van Lieshout, Jannis Varelas, Costa Vece, Jorinde Voigt, Hans Weigand, Franz West, Ulrich Wulff, Erwin Wurm, Shingo Yoshid, 2champonvinyl *Παξάιιεια κε ηελ κόληκε έθζεζε, ζα παξνπζηάδεηαη θαη έλα ελαιιαζζόκελν πξόγξακκα εθζέζεωλ, performances θαη νκηιίεο ζηελ θνπδίλα ηεο Galerie Utopia. Νέα εγθαίληα θάζε Παξαζθεπή. Γηα πεξηζζόηεξα θαη Οκαδηθή έθζεζε ζε επηκέιεηα ηωλ θαιιηηερλώλ Anthea Hamilton, Lorna Macintyre θαη Rallou Panagiotou Σίηινο έθζεζεο: One Personʼs Materialism is Another Personʼs Romanticism Θαιιηηέρλεο: Anthea Hamilton, Lorna Macintyre, Rallou Panagiotou, Jennifer West θ.ά. Θεξακεηθνύ 28, ηζόγεην, απιή I HAVE A FACE, BUT A FACE IS NOT WHAT I AM_an independent project by Katerina Kana (12/9-2/10) Θαιιηηέρλεο: Θαηεξίλα Θαλά Ιεωλίδνπ 9, ηζόγεην * Δηάξθεηα: 12/9-2/10

6 Ηιηάλα Φωθηαλάθε Σίηινο έθζεζεο: ην κπαιθόλη Θαιιηηέρλεο: Doug Fishbone, Assaf Gruber, Θαηεξίλα Θαλά, Γάθλε Κπαξκπαγεωξγνπνύινπ, Αγγεινο Πιέζζαο, Θνδωξήο Πξνδξνκίδεο, Αιέμαλδξνο Φπρνύιεο Ιεωλίδνπ 11, Ιεωλίδνπ 15, Ιεωλίδνπ 25, Ηάζνλνο 26, Γηαηξάθνπ 28, Ιεωλίδνπ 38 (κπαιθόληα) Museum Copies Θαιιηηέρλεο: ηέιηνο Θαξακαλώιεο, Σνύια Πινπκή Ιεωλίδνπ 15, 4νο Νάληηα Γεξαδνύλε θαη Νέα Γθαιεξί Tίηινο έθζεζεο: Noor Θαιιηηέρλεο: Γεκήηξεο Αληωλίηζεο, Αιέμαλδξνο Γεωξγίνπ, Δηξήλε Κίγα, Άγγεινο Παπαδεκεηξίνπ, Λαηάζζα Παπαδνπνύινπ, Ηωάλλα Παληαδνπνύινπ Γειεγηώξγε 43 (εζηηαηόξην Noor) OMMU Project title: Temporary Bookshop Γηαηξάθνπ 2, ReMap3 info point Πόλνο / Αλεμάξηεηε Δπηκέιεηα ηεο Μαξίλαο Βξαλνπνύινπ. Αηνκηθή Έθζεζε Σκήκα αξζξωηήο νκαδηθήο έθζεζεο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ ρξόλν. Θαιιηηέρλεο: Aleksandra Waliszewska Ιεωλίδνπ 15, εκηόξνθνο Σίηινο έθζεζεο: Θεθάιαην Σξίην: Πόλνο / Aleksandra Waliszewska PETROSPHERE Θαιιηηέρλεο: Ruth Barker, Helen de Main, Vassilis H., Niall Macdonald, James McLardy, Καξγαξίηα Κπξνγηάλλε, Αιίθε Παλαγηωηνπνύινπ, Ciara Phillips Θώζηαο αρπάδεο θαη Αληωλάθεο Υξηζηνδνύινπ. Ιεωλίδνπ 38, 1νο Qw3rty Team (Καηεξίλα Νίθνπ + Αληωλία Ππιαξηλνύ + Ρηλέηηα Κνζθηλίδνπ) Σίηινο έθζεζεο: Self as a Stage από ηελ Οκάδα Under Construction Θαιιηηέρλεο: Λίθνο Θαλαξέιεο, Αιέμαλδξνο Ιάηνο, πύξνο Λάθαο, Πάλνο Φακέιεο, Κάξω Φαζνπιή, Γεκήηξεο Φνπηξήο Θεξκνππιώλ 23 Studio 4 Σίηινο έθζεζεο: Private Domain Has Always Been Truly Public Θαιιηηέρλεο: D! Θνιωλνύ 29 Σhe Non-Existent Hand Θαιιηηέρλεο: Catalina Niculescu, Φάλεο Ρνπκαληάο, Θώζηαο αρπάδεο, θαη άιινη πξνζθεθιεκέλνη θαιιηηέρλεο Ιεωλίδνπ 38, 2νο The Spiritual Studio Σίηινο έθζεζεο: κε ζέα Αθξόπνιε. Θαιιηηέρλεο: Υξήζηνο αξξήο, Βαζίιεο Θνηηαξάο Ιεωλίδνπ 11, 4νο You make me feel like a natural woman. Θαιιηηέρλεο: Konstantin Kakanias, Antonakis Christodoulou Γηαηξάθνπ 28, ηζόγεην ReMap 3 info point - Γηαηξάθνπ 2 ANTONAS office/ Τπαίζξην Γξαθείν Έλαο ππαίζξηνο, πξνζωξηλά δηακνξθωκέλνο, επξπδωληθόο θαζηζηηθόο ρώξνο ή ωο απιό δηαδηθηπαθό αλαγλωζηήξην. Κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εηδηθέο θαηαζηάζεηο ζπλεξγαζηώλ ή λα θηινμελεί αλζξώπνπο πνπ εξγάδνληαη κόλνη εθεί, γηα ηπραίνπο

7 ιόγνπο. πληάζζεη έλα θύηηαξν εξγαζίαο "εθηόο" ζπκθξαδνκέλωλ, ζε έλα ρώξν ηεο πόιεο πνπ είλαη πξννξηζκέλνο λα κέλεη ρωξίο ρξήζε θαη αθάιππηνο. ρεδηαζκόο Δπηκέιεηα: ANTONAS OFFICE (Αξηζηείδεο Αληνλάο, Θαηεξίλα Θνπηζνγηαλλε, Θξίζηπ Γθαξίθνπ, Αιέμεο Γεωξγηάδεο).

Powered by. The Auction

Powered by. The Auction The Auction Powered by Η μη-κερδοσκοπική ReMap KM παρουσιάζει την πρώτη δημοπρασία υπέρ της διεθνούς πλατφόρμας σύγχρονης τέχνης ReMap 3. Τα έργα που θα δημοπρατηθούν παρουσιάζονται στις εκθέσεις του ReMap

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE. elarelis5@gmail.com

ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE. elarelis5@gmail.com ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE elarelis5@gmail.com HER (HIS) TORY MUSEUM OF CYCLADIC ART 5 ΗΟΤΝΗΟΤ 29 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2007 INTRODUCTION [GREEK VERSION] Ννκίδσ όηη ρξήδεη ζπγραξεηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

"Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE"

Writing theater TITLE: THE GAME OF LIFE Heroes of the project: "Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE" 1. Antigone: is working as a doctor specializing in constipation and she is Violet s younger sister. 2. Violet: is working in a flower

Διαβάστε περισσότερα

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

The largest Contemporary Art meeting in Greece 4-7 June Η μεγαλύτερη συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα 4-7 Ιουνίου

The largest Contemporary Art meeting in Greece 4-7 June Η μεγαλύτερη συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα 4-7 Ιουνίου The largest Contemporary Art meeting in Greece 4-7 June Η μεγαλύτερη συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα 4-7 Ιουνίου 1 INTERNATIONAL YACHTING MAGAZINE The Art-Athina 2015 International Contemporary

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2 S S C O N S T A N T I N E & H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L 6 4 S C H E R M E R H O R N S T. B R O O K L Y N N Y, 1 1 2 0 1 T E L. 7 1 8-6 2 4-0 5 9 5 F A X. 7 1 8-624- 2 2 2 8 E

Διαβάστε περισσότερα

The Edict. The Garden of our Soul S S C O N S T A N T I N E A N D H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L

The Edict. The Garden of our Soul S S C O N S T A N T I N E A N D H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L S S C O N S T A N T I N E A N D H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L 6 4 S C H E R M E R H O R N S T. B R O O K L Y N, N Y 1 1 2 0 1 The Edict H I G H L I G H T S I N O U R N E X T I S

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά»

«Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά» Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) Centre for Research and Action on Peace (ΚΕDE) «Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά» Τν Κέληξν Έξεπλαο θαη Γξάζεο γηα ηελ Δηξήλε (ΚΔΓΔ)

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυςςέασ Ελύτησ Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

MAURIZIO CATTELAN "ALL"[2007]

MAURIZIO CATTELAN ALL[2007] MAURIZIO CATTELAN "ALL"[2007] ARELIS VOUTSINA 42 STREET ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE elarelis5@gmail.com [A] ENGLISH VERSION MAURIZIO CATTELAN[A GUEST AND A HOST= A GHOST ] Maurizio Cattelan[Padua,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ

Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Χαιρεηιζμός ηοσ Προέδροσ ηης Παγκόζμιας Ομοζπονδίας Ζίοσ-Ζίηζοσ αο θαισζνξίδσ ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα λέσλ 2015 ηεο JJIF ζηελ Αζήλα. Από ηελ άθημή ηνπο ζηε Αζήλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα λνηώζνπλ ηε κνλαδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis

ΟΙ ΜΝΗΜΔ ΜΟΤ Δ ΔΡΓΑ ΛΑΊ ΚΗ ΣΔΥΝΗ Τπό Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε. MY MEMORIES INTO ARTS/FOLKLORE By Anastasios Kolokotronis PERIOD L` The following is a separate art book of mine and represents a period of five years dedicated making miniature replicas and paintings Some pictures in the following section may have been appeared

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 -

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ BIENNALE ΒΔΝΔΣΗΑ 2014 Oη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Issue, 2009 Thanksgiving

Fifth Issue, 2009 Thanksgiving Fifth Issue, 2009 Thanksgiving THANKSGIVING DAY: A HOLIDAY FOR EVERY DAY I Thessalonians 5: 16-18 Very Rev. Timothy G. Bakakos I realize that this message will be arriving in your mailboxes well in advance

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

St. Euphemia High School Newsletter

St. Euphemia High School Newsletter St. Euphemia High School Newsletter May 2008 Mission Statement: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ That within a dynamic Orthodox, Christian framework, a student may strive to achieve academic excellence, a love of learning,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

December 2013. glimpse@pascal

December 2013. glimpse@pascal glimpse@pascal December 2013 G L I G L I M P S E @ P A S C A L Για πρωτη φορα φε τοσ τα CLUBS του PAS- CAL English School ζηη Λάπνακα έσει αναλάβει ηο εξειδικεςμένο πποζωπικό ηος "Elite Sporting Club

Διαβάστε περισσότερα