ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ"

Transcript

1 ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ... 3 Π.3.1 Γενικές τρήζεις γης ανά οικιζηικό σποδοτέα... 3 Π Γενικές Αρτές Καθοριζμού Υρήζεων Γης... 3 Π Περιετόμενο Καηηγοριών Υρήζεων Γης... 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

2 ΔΗΑΓΩΓΖ Δθαξκφδνληαο ην λέν Νφκν ππ.αξηζκ. 4269/2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ην Άξζξν 33 παξ.2 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Β'», ζπληάρζεθε ε παξνχζα εηδηθή έθζεζε ζηελ νπνία αληηζηνηρίδνληαη νη ρξήζεηο γεο εληφο ησλ νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ. Κπξηαθίνπ απφ ηηο νκάδεο ρξήζεσλ ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ /1987), φπσο είραλ πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο, κε ηηο νκάδεο ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ πξνηείλνληαη κε ην λέν Νόκν 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α/2014). ην παξαθάησ θεθάιαην Π 3.1 ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο ηνπ ΓΠ Γ.Δ. Κπξηαθίνπ αλαιχζεθαλ νη ρξήζεηο γεο ηφζν ζηνπο νηθηζκνχο, φζν θαη ζηελ πεξηνρή πνπ πξνηείλεηαη γηα Οξγάλσζε Παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΒΗΟΠΑ. Κξίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζην ηη είρε πξνηαζεί ζην παξφλ θεθάιαην θαη πψο απηφ αληηζηνηρίδεηαη, εθαξκφδνληαο ην λέν λφκν πεξί ρξήζεσλ, αλά νηθηζκφ θαη αλά νκάδα ρξήζεσλ. 2

3 Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ ΟΗΚΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ Π.3.1 Γεληθέο ρξήζεηο γεο αλά νηθηζηηθό ππνδνρέα χκθσλα κε ην Β1 ηάδην ζηνπο νηθηζκνχο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κπξηαθίνπ πξνηείλνληαλ νη εμήο γεληθέο ρξήζεηο γεο, φπσο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/ ) ην νπνίν φκσο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4269/2014: Γεληθή Καηνηθία (Άξζξν 3 Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) Πνιενδνκηθό Κέληξν (Άξζξν 4 Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν ηύπνπ Γ (Βηνηερληθό πάξθν - ΒΗΟΠΑ) (Άξζξν 5 Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) Διεύζεξνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη Αζηηθό πξάζηλν (Άξζξν 9 Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) Οη παξαπάλσ νκάδεο ρξήζεσλ πνπ είραλ πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο θαη έρνπλ θαηαξγεζεί ζα πξέπεη λα αληηζηνηρηζζνχλ κε ηηο ρξήζεηο φπσο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ππ.αξηζκ. 4269/2014 (ΦΔΚ 142 Α /2014) θαη ζπγθεθξηκέλα: Ζ «Γεληθή Καηνηθία» (Άξζξν 3 Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) αληηζηνηρεί κε ηελ Καηνηθία Δλδηάκεζνπ επηπέδνπ (ΜΚ) (Άξζξν 17 Ν. 4269/2014 ΦΔΚ 142/Α /2014) Σν «Πνιενδνκηθό Κέληξν» (Άξζξν 4 Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) αληηζηνηρεί κε ην Πνιενδνκηθό θέληξν (ΠΚ) (Άξζξν 18 Ν. 4269/2014 ΦΔΚ 142/Α /2014) Οη «Διεύζεξνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη Αζηηθό πξάζηλν» (Άξζξν 9 Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) αληηζηνηρεί κε ην Διεύζεξνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη Αζηηθό πξάζηλν (ΠΡ) (Άξζξν 21 Ν. 4269/2014 ΦΔΚ 142/Α /2014) Σν «Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ (βηνηερληθνύ πάξθνπ ΒΗΟ.ΠΑ.)» (Άξζξν 5 Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) αληηζηνηρεί κε ηηο Παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο (ΥΜΟ) (Άξζξν 25 Ν. 4269/2014 ΦΔΚ 142/Α /2014) Δπίζεο πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή θαη κηαο λέαο νκάδαο ρξήζεσλ κε ην γεληθφ ηίηιν «Οηθηζκνί (ΟΗ)» (Άξζξν 30) γηα ηνπο νηθηζκνχο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ, δειαδή γηα ηνλ νηθηζκφ Παλαγηά Καιακηψηηζζα, Σαξζφο θαη Καξπψηη Π Γεληθέο Αξρέο Καζνξηζκνύ Υξήζεσλ Γεο 3

4 ην θεθάιαην Π ηνπ Β1 ηαδίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο γεληθέο αξρέο θαζνξηζκνχ ησλ ρξήζεσλ γεο νη νπνίεο φκσο έρνπλ θαηαξγεζεί κε ην λέν Νφκν νπφηε ην θεθάιαην δελ ηζρχεη. Αληίζεηα κε ην Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ/87) πνπ έδηλε «δπλαηφηεηα νξηζκέλεο απφ ηηο ρξήζεηο γεο πνπ δηέπνληαλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο» (Άξζξν 11), ν λένο Νφκνο 4269/2014 Άξζξν 33 αλαθέξεη φηη ν πεξηνξηζκφο ή ε απαγφξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ απφ θάζε άξζξν νκάδα ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ζηε κειέηε. Π Πεξηερόκελν Καηεγνξηώλ Υξήζεσλ Γεο Α. Οηθηζκόο Κπξηαθίνπ: πγθεθξηκέλα γηα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κπξηαθίνπ πξνηείλεηαη ε πεξηνρή πνπ εκθαλίδεηαη ζην ράξηε Π.3.1 κε ρξήζε Γεληθήο Καηνηθίαο λα αληηζηνηρηζζεί κε ηελ Καηνηθία Δλδηάκεζνπ Δπηπέδνπ (ΜΚ). πγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ρξήζεσλ πνπ είρε πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην θαη ζήκεξα αληηθαζίζηαηαη κε ηε λέα νκάδα ρξήζεσλ έρεη σο εμήο: Αληηθαζίζηαληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο : Πεξηερόκελα γεληθήο θαηνηθίαο (άξζξν 3 ηνπ Π.Γ ΦΔΚ 166/Γ/ ) ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κφλν: - Καηνηθία - Ξελνδνρεία θαη μελψλεο, δπλακηθφηεηαο κέρξη 60 θιηλψλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο - Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα) - Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί - Κηίξηα εθπαίδεπζεο - Δζηηαηφξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 100 θαζηζκάησλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο - Αλαςπθηήξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 100 θαζηζκάησλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο - Θξεζθεπηηθνί ρψξνη - Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο - Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο - Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο - Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Πξαηήξηα βελδίλεο / πιπληήξηα απηνθηλήησλ κφλν ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Κπξηαθίνπ Καη πξνηείλνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 4

5 ηηο πεξηνρέο Καηνηθίαο Δλδηάκεζνπ Δπηπέδνπ (ΜΚ) (άξζξν 17 ηνπ ππ.αξηζκ Ν. (ΦΔΚ 142/Α / ) επηηξέπνληαη: 1. Καηνηθία 2. Κνηλσληθή πξφλνηα α) Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, νίθνη επγεξίαο, θέληξα απαζρφιεζεο παηδηψλ ή ειηθησκέλσλ β) Βξεθνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, γεξνθνκεία, ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηδξχκαηα ρξφλησλ παζρφλησλ, θνηλσθειείο μελψλεο, άζπια. 3. Δθπαίδεπζε α) Δηδηθή εθπαίδεπζε: σδεία, θξνληηζηήξηα, ζρνιέο ρνξνχ/ηερλψλ, ζρνιέο νδεγψλ κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη δπλακηθφηεηαο κέρξη 75 καζεηέο αλά ψξα, κέρξη 1500 η.κ. αλά νηθφπεδν β) Γεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε: λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα ιχθεηα 4. Άζιεζε α) Μηθξέο ππαίζξηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε επηθάλεηα κέρξη 1 ζηξ: γήπεδα κπάζθεη, βφιετ, ηέληο, γήπεδα 5x5, πηζίλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ ρψξσλ πγηεηλήο, απνδπηεξίσλ θαη αλαςπθηεξίνπ. β) Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ππξήλα Α (ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ 10788/2004, φπσο ηζρχεη Γ 285) γ) Γπκλαζηήξηα, αζιεηηθέο ζρνιέο κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη κέρξη 1500 η.κ. αλά νηθφπεδν. 5. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο: βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθζέζεσλ ηέρλεο, κνπζεία, πηλαθνζήθεο, κέρξη 1500 η.κ. αλά νηθφπεδν. 6. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ κέρξη η.κ. αλά νηθφπεδν (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ζπλεδξηαθά θέληξα, αίζνπζεο ζπγθέληξσζεο γηα θνηλσληθέο νηθνλνκηθέο πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο, θηίξηα εθζέζεσλ). 7. Θξεζθεία: Θξεζθεπηηθνί ρψξνη ηνπηθήο ζεκαζίαο. 8. Πεξίζαιςε (πιελ Ννζνθνκείσλ) κέρξη 100 θιίλεο ή κέρξη η.κ. αλά νηθφπεδν. 9. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηηο ρξήζεηο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο επηπέδνπ γεηηνληάο Κ2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξαγνξψλ, πνιπθαηαζηεκάησλ θαη ησλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλνπλ ηα η.κ. αλά νηθφπεδν. Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα ηεο θαηνηθίαο επηπέδνπ γεηηνληάο Κ2 είλαη νη εμήο: α. Δηδψλ δηαηξνθήο: α.1. Γαιαθηνπσιείν α.2. Καηεςπγκέλα πξντφληα α.3. Κξενπσιείν 5

6 α.4. Οπσξνιαραλνπσιείν α.5. Παγσηνπσιείν α.6. Παληνπσιείν α.7. Πξαηήξην άξηνπ, γάιαθηνο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο α.8. Πξαηήξην Εαραξνπιαζηηθήο α.9. Πηελνπσιείν απγνπσιείν α.10. Σξνθίκσλ θαη πνηψλ ιηαληθήο πψιεζεο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ (άλεπ επεμεξγαζίαο, θνπήο, ζπζθεπαζίαο) α.11. Πξντφλησλ αξηνπνηίαο β. Λνηπά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα: β.1. Βηβιηνπσιείν β.2. Ζκεξήζηνπ πεξηνδηθνχ ηχπνπ β.3. Σξνθψλ θαηνηθίδησλ δψσλ πνπ δελ πσινχλ δψα θαη σδηθά πηελά β.4. Υαξηνπσιείν β.5. Φηιηθψλ εηδψλ Όια ηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ β πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα κέρξη 100 ηκ αλά νηθφπεδν, λα βξίζθνληαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, απαγνξεχεηαη λα δηαζέηνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ. γ. Καηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ γ.1. Δπηδηνξζψζεηο ελδπκάησλ ππνδεκάησλ γ.2 Κνπξείν θνκκσηήξην γ.3 Φαξκαθείν Όια ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ γ πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα κέρξη 100 η.κ. αλά νηθφπεδν θαη λα βξίζθνληαη κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ. 10. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο νξγαληζκνί 11. Ξελνδνρεία (θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, επηπισκέλα δηακεξίζκαηα θαη μελψλεο λεφηεηαο) κέρξη 100 θιίλεο. 12. Δζηίαζε, ζλαθ κπαξ, θαθεηέξηεο, αλαςπθηήξηα θαη γεληθά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο αλαςπρήο, κέρξη 400 ηκ αλά νηθφπεδν, πιελ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ηα νπνία απαγνξεχνληαη. 13. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 800 ηκ αλά νηθφπεδν. 14. ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο) 15. Πξαηήξηα Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο (πγξψλ, αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο). 16. Πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ 6

7 17. πλεξγεία απηνθηλήησλ ζπλήζσλ νρεκάησλ (εμαηξνχληαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ). 18. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ). «ηηο πεξηνρέο (ΜΚ) δελ ηίζεηαη ειάρηζην φξην ρξήζεο θαηνηθίαο αλά θηίξην. Οη παξαπάλσ ρξήζεηο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκνχο (κέγηζηε επηθάλεηα αλά νηθφπεδν, δπλακηθφηεηα θιηλψλ θ.ιπ.) δχλαληαη λα ρσξνζεηνχληαη ζην ίδην νηθφπεδν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπλέλσζε δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγεί σο εληαίν θαηάζηεκα, εθφζνλ δελ πιεξνχληαη ζπλνιηθά νη ηηζέκελνη πεξηνξηζκνί. ηηο ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 5,6,8 επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο, θαζψο θαη ζηε ρξήζε κε ζηνηρείν 11 επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη ή Ο.Σ. γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ απηψλ. Η ππφ ζηνηρείν 18 ρξήζε επηβάιιεηαη λα πξνβιέπεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Με ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, γηα ηηο ρξήζεηο κε ζηνηρεία 13 έσο θαη 17, είλαη δπλαηφ λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ππθλφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο ή θαη λα απαγνξεχεηαη πιήξσο ε εγθαηάζηαζε λέσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμπγηαλζνχλ πνιενδνκηθά επηβαξπκέλεο πεξηνρέο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη νη σο άλσ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξφζζεζε ή απνκείσζε ρξήζεσλ θαη ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ.» Δπίζεο γηα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κπξηαθίνπ πξνηείλεηαη ε πεξηνρή πνπ εκθαλίδεηαη ζην ράξηε Π.3.1 κε ρξήζε Πνιενδνκηθνύ θέληξνπ λα αληηζηνηρηζζεί κε ην πεξηερφκελν ηεο νκάδαο ρξήζεσλ κε ηνλ ίδην ηίηιν ηνπ λένπ λφκνπ. πγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ρξήζεσλ πνπ είρε πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην θαη ζήκεξα αληηθαζίζηαηαη κε ηε λέα νκάδα ρξήζεσλ έρεη σο εμήο: Αληηθαζίζηαληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο : Πεξηερόκελα Κεληξηθώλ Λεηηνπξγηώλ (άξζξν 4 ηνπ Π.Γ ΦΔΚ 166/Γ/ ) ηηο πεξηνρέο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ επηηξέπνληαη κφλν: - Καηνηθία - Ξελψλεο, μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 60 θιίλεο - Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα) - Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί - Γηνίθεζε - Δζηηαηφξηα - Αλαςπθηήξηα - Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 7

8 - Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Κηίξηα εθπαίδεπζεο - Θξεζθεπηηθνί ρψξνη - Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο - Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξ. Π Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο - Πξαηήξηα βελδίλεο - Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Καη πξνηείλνληαη νη εμήο ρξήζεηο: ηηο πεξηνρέο Πνιενδνκηθνύ θέληξνπ (ΠΚ) (άξζξν 18 ηνπ ππ.αξηζκ Ν. (ΦΔΚ 142/Α / ) επηηξέπνληαη φηη θαη ζηελ θαηεγνξία θαηνηθία ελδηάκεζνπ επηπέδνπ θαη επηπιένλ ηα εμήο: 1.1. Καηνηθία 1.2. Κνηλσληθή Πξφλνηα 1.3. Δθπαίδεπζε 1.4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο κεγάισλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 1.5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 1.6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 1.7. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, εθζεζηαθά θέληξα 1.8. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα, εκπνξηθέο εθζέζεηο 1.9. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο νξγαληζκνί Γηνίθεζε Πεξίζαιςε Δζηίαζε, ζλαθ κπαξ, θαθεηέξηεο, αλαςπθηήξηα θαη γεληθά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο αλαςπρήο Κέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο: Μπαξ, θέληξα δηαζθέδαζεο Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα) Πξαηήξηα Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο (πγξψλ, αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο) πλεξγεία απηνθηλήησλ ζπλήζσλ νρεκάησλ (εμαηξνχληαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ) Πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο 8

9 1.20. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ ηαζκνί ιεσθνξείσλ (ππεξαζηηθψλ, δηεζλψλ) Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ «2. Οη ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 1.20, 1.21 θαη 1.22 επηηξέπνληαη, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη ή Ο.Σ. γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 3. Με ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηηο ρξήζεηο κε ζηνηρεία 1.15 έσο θαη 1.19, είλαη δπλαηφ λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ππθλφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο ή θαη λα απαγνξεχεηαη πιήξσο ε εγθαηάζηαζε λέσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμπγηαλζνχλ πνιενδνκηθά επηβαξπκέλεο πεξηνρέο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη νη σο άλσ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξφζζεζε ή απνκείσζε ρξήζεσλ θαη ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ.» Β. Οηθηζκνί Παλαγηάο Καιακηώηηζζαο, Σαξζνύ θαη Καξπώηη πγθεθξηκέλα γηα ηνπο νηθηζκνχο Παλαγηά Καιακηψηηζζα, Σαξζφο θαη Καξπψηη πνπ είλαη νηθηζκνί θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο Γεληθήο Καηνηθίαο φπσο είρε πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο λα αληηζηνηρηζζεί κε ηελ νκάδα ρξήζεσλ ηνπ Άξζξνπ 30 «Οηθηζκνί (ΟΗ)». πγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ρξήζεσλ πνπ είρε πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην θαη ζήκεξα αληηθαζίζηαηαη κε ηε λέα νκάδα ρξήζεσλ έρεη σο εμήο: Αληηθαζίζηαληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο : Πεξηερόκελα γεληθήο θαηνηθίαο (άξζξν 3 ηνπ Π.Γ ΦΔΚ 166/Γ/ ) ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κφλν: - Καηνηθία - Ξελνδνρεία θαη μελψλεο, δπλακηθφηεηαο κέρξη 60 θιηλψλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο - Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα) - Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί - Κηίξηα εθπαίδεπζεο - Δζηηαηφξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 100 θαζηζκάησλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο - Αλαςπθηήξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 100 θαζηζκάησλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο - Θξεζθεπηηθνί ρψξνη - Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο - Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο - Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο - Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Πξαηήξηα βελδίλεο / πιπληήξηα απηνθηλήησλ κφλν ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Κπξηαθίνπ 9

10 Καη πξνηείλνληαη νη εμήο ρξήζεηο: ηηο πεξηνρέο εληφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζζεί ρξήζεηο γεο, επηηξέπνληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο Οηθηζκνύ (ΟΗ) (άξζξν 30 ηνπ ππ.αξηζκ Ν. (ΦΔΚ 142/Α / ) θαη ζπγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 1.1. Καηνηθία 1.2. Κνηλσληθή πξφλνηα 1.3. Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 1.4. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (θαηεγ. Α ΦΔΚ 285/Γ /2004) 1.5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 1.6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 600 η.κ. αλά γήπεδν 1.7. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 300 η.κ. αλά γήπεδν 1.8. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 600 η.κ. αλά γήπεδν 1.9. Πεξίζαιςε (πιελ Ννζνθνκείσλ) κέρξη 40 θιίλεο ή ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 600 η.κ. αλά γήπεδν Δζηηαηφξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 300 η.κ. αλά γήπεδν Αλαςπθηήξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 100 η.κ. αλά γήπεδν Ξελνδνρεία θαη Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (εθηφο θαηαζθελψζεσλ Camping) ηάζκεπζε (απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο) πλεξγεία ζπλήζσλ νρεκάησλ απηνθηλήησλ (εμαηξνχληαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ, αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ) Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο θαη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 600 η.κ. αλά γήπεδν Γηνίθεζε Πξαηήξηα Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο (πγξψλ, αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) «2. ηηο ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 θαη 1.15 δχλαηαη λα επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πξνβνιή, πξνψζεζε θαη επεμεξγαζία πξντφλησλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο κε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ ή πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ρξήζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκψλ, θαζψο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο πξνβιέπνληαη απφ εγθεθξηκέλν εηδηθφ ρσξηθφ ζρέδην, ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ. ε αμηφινγνπο, παξαιηαθνχο, ηνπξηζηηθνχο θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο 1.13, 1.14 θαη 1.17 εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην σο άλσ εηδηθφ ρσξηθφ ζρέδην. Η, κε ην ζηνηρείν 1.16, ρξήζε ηεο Γηνίθεζεο επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ιεηηνπξγίεο εμππεξέηεζεο ηνπ Γήκνπ ή ηνπ νηθηζκνχ.» 10

11 Γ. Εώλε Παξαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο - ΒΗΟΠΑ πγθεθξηκέλα γηα ηελ έθηαζε ρσξνζέηεζεο ΒΗΟΠΑ βφξεηα ηνπ Κπξηαθίνπ νη ρξήζεηο ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 87 (ΦΔΚ 166 Γ ) φπσο είραλ πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο πξνηείλεηαη λα αληηζηνηρηζζνχλ κε ηελ νκάδα ρξήζεσλ ηνπ Άξζξνπ 25 «Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο (ΥΜΟ)». πγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ρξήζεσλ πνπ είρε πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην θαη ζήκεξα αληηθαζίζηαηαη κε ηε λέα νκάδα ρξήζεσλ έρεη σο εμήο: Αληηθαζίζηαληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο : Πεξηερόκελν Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ ηύπνπ Γ (ΒΗΟΠΑ) ηελ πεξηνρή Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ (βηνηερληθνχ πάξθνπ ΒΗΟ.ΠΑ.) (άξζξν 5 ηνπ Π.Γ ΦΔΚ 166/Γ/ ) επηηξέπνληαη κφλν: 1. Βηνκεραληθέο Δγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 3. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 4. Κηίξηα, γήπεδα απνζήθεπζεο 5. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο 6. Πξαηήξηα βελδίλεο, πγξαεξίνπ 7. Καηνηθία γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο 8. Γξαθεία 9. Δζηηαηφξηα 10. Αλαςπθηήξηα 11. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 12. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο 13. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 14. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ εθζεζηαθά θέληξα 15. Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ Οη παξαπάλσ ρξήζεηο κε αξ επηηξέπνληαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ ηκήκα ησλ βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηέο. Καη πξνηείλνληαη νη εμήο ρξήζεηο: ηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ Κπξηαθίνπ πξνηείλνληαη ρξήζεηο Παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο (ΥΜΟ) (άξζξν 25 ηνπ ππ.αξηζκ Ν. (ΦΔΚ 142/Α / ) θαη ζπγθεθξηκέλα επηηξέπνληαη: 1.1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 1.2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 1.3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 1.4. Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο (θηίξηα γήπεδα) 11

12 1.5. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 1.6. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο 1.7. Πεξίζαιςε Ηαηξεία (κφλν πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ρσξίο λνζειεία) θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή ειέγρεηαη θαη δηνηθείηαη απφ νξγαλσκέλν θνξέα 1.8. ηάζκεπζε (θηίξηα, γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο νρεκάησλ 1.9. Πξαηήξηα Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο (πγξψλ, αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) πλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζπλήζσλ νρεκάησλ απηνθηλήησλ, κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ, αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, ζθαθψλ αλαςπρήο Πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΗΚΣΔΟ ΚΣΔΟ) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ) ηαζκνί αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη δηεζλψλ ιεσθνξείσλ Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ Διηθνδξφκην Καηνηθία γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο Κνηλσληθή πξφλνηα Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Δζηίαζε, ζλαθ κπαξ, θαθεηέξηεο, αλαςπθηήξηα θαη γεληθά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο αλαςπρήο Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, εθζεζηαθά θέληξα Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα, εκπνξηθέο εθζέζεηο Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο (logistics) Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ Γηνίθεζε Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο Κέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο 2. Οη ρξήζεηο κε ζηνηρεία 1.17, 1.18 θαη 1.19 επηηξέπνληαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ ηκήκα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 3. ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο δχλαηαη λα ρσξνζεηνχληαη Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Β, Γ θαη εηδηθνχ ηχπνπ, θαζψο θαη Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο (ΔΠΔΒΟ) ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 12

13 Γ. Διεύζεξνη ρώξνη Αζηηθό πξάζηλν εληόο νηθηζκώλ πγθεθξηκέλα γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη ην αζηηθφ πξάζηλν εληφο ησλ νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ. Κπξηαθίνπ πξνηείλεηαη ε αληηζηνίρηζε ηνπ Άξζξν 9 Π.Γ. ηεο 23.02/ ΦΔΚ/166 / Α/1987 κε ην Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4269/2014-ΦΔΚ142/Α/2014. πγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ρξήζεσλ πνπ είρε πξνηαζεί ζην Β1 ηάδην θαη ζήκεξα αληηθαζίζηαηαη κε ηε λέα νκάδα ρξήζεσλ έρεη σο εμήο: Αληηθαζίζηαληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο : Πεξηερόκελν ειεύζεξσλ ρώξσλ αζηηθνύ πξάζηλνπ (άξζξν 9 Π.Γ. ηεο 23.02/ ΦΔΚ 166Α) ηηο πεξηνρέο ειεχζεξσλ ρψξσλ αζηηθνχ πξάζηλνπ, νη νπνίεο ζα ρσξνζεηεζνχλ απφ ηηο Πνιενδνκηθέο Μειέηεο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.Π.. επηηξέπνληαη κφλν: - Αλαςπθηήξηα - Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο - Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ Καη πξνηείλνληαη νη εμήο ρξήζεηο: Οη πεξηνρέο Διεύζεξσλ ρώξσλ Αζηηθνύ Πξαζίλνπ (ΠΡ) (άξζξν 21 ηνπ ππ.αξηζκ Ν. (ΦΔΚ 142/Α / ) αθνξνχλ: Κνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Ωο θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λννχληαη νη ρψξνη γηα ηελ παξακνλή, αλαςπρή θαη κεηαθίλεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, φπσο οδοί, οδοί ήπιας κσκλοθορίας, πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλαηόδρομοι, πλαηείες, άλζη, πράζινο, και παιδικές ταρές. ηηο πιαηείεο ρψξνπο πξαζίλνπ επηηξέπνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 4067/2012, θαζψο θαη επηπιένλ περιοριζμένης έκηαζης τρήζεις εζηίαζης και αναυστής γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ή θαη ηνλ πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ. ηνπο ρψξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο επηηξέπεηαη η καηαζκεσή σπογείφν τώρφν ζηάθμεσζης ασηοκινήηφν (ζηαζκνί απηνθηλήησλ) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ, κε κέξηκλα φκσο δηαηήξεζεο ηεο ηπρφλ πςειήο βιάζηεζεο πνπ θέξνπλ. 10 Ινπιίνπ 2014 Η Κνηλή Δθπξφζσπνο ηεο χκπξαμεο Ράπηε Κσλζηαληίλα Αξρηηέθησλ Μερ. Πνιενδφκνο- Υσξνηάθηεο 13

14 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14

15 Αθνινπζνχλ πίλαθεο ζχγθξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ρξήζεσλ ηνπ Π.Γ. 23-2/87 ΦΔΚ 166Γ/87 κε ηνλ Ν. 4269/2014 ΦΔΚ 142/Α/2014: Π.Γ. ηεο 23-2/ (ΦΔΚ Γ) : Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσλ γεο 'Αξζξν 2: Πεξηερόκελα ακηγνύο θαηνηθίαο ηηο πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο, επηηξέπνληαη κφλν: 'Αξζξν 3: Πεξηερόκελα γεληθήο θαηνηθίαο ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο, επηηξέπνληαη κφλν: ΝΔΔ ΥΡΖΔΗ Ν.4269/2014 Άξζξν 16 Καηνηθία επηπέδνπ γεηηνληάο (Κ2) Άξζξν 17 Καηνηθία ελδηάκεζνπ επηπέδνπ (ΜΚ) 1. Οη πεξηνρέο θαηνηθίαο επηπέδνπ γεηηνληάο Κ2 απνηεινχλ πεξηνρέο θαηνηθίαο νη νπνίεο εμππεξεηνχληαη ζην επίπεδν ηεο γεηηνληάο απφ ηηο απαξαίηεηεο θνηλφρξεζηεο, θνηλσθειείο, εκπνξηθέο θαη άιιεο ρξήζεηο. ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 1. ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο ελδηάκεζνπ επηπέδνπ ΜΚ επηηξέπνληαη φιεο νη ρξήζεηο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο επηπέδνπ γεηηνληάο Κ2, θαζψο θαη νη εμήο επηπιένλ ρξήζεηο: 1. Καηνηθία. 1. Καηνηθία. 1.1 Καηνηθία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% αλά θηίξην 2. Ξελψλεο κηθξνχ δπλακηθνχ (πεξί ηηο 20 θιίλεο). 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (παληνπσιείν, θαξκαθείν, ραξηνπσιείν θ.ι.π.). 2. Ξελνδνρεία κέρξη 100 θιηλψλ θαη μελψλεο. 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηηο ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα) Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα μελψλεο κέρξη 50 θιίλεο 1.8. Ξελνδνρεία (θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, επηπισκέλα δηακεξίζκαηα θαη μελψλεο λεφηεηαο) κέρξη 100 θιίλεο. 1.8 Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα. 1.8.α. Δηδψλ δηαηξνθήο: 1.8.α.1. Γαιαθηνπσιείν 1.8.α.2. Καηεςπγκέλα πξντφληα 1.8.α.3. Κξενπσιείν 1.8.α.4. Οπσξνιαραλνπσιείν 1.8.α.5. Παγσηνπσιείν 1.8.α.6. Παληνπσιείν 1.8.α.7. Πξαηήξην άξηνπ, γάιαθηνο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 1.8.α.8. Πξαηήξην Εαραξνπιαζηηθήο 1.8.α.9. Πηελνπσιείν απγνπσιείν 1.8.α.10. Σξνθίκσλ θαη πνηψλ ιηαληθήο πψιεζεο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ (άλεπ επεμεξγαζίαο, θνπήο, ζπζθεπαζίαο) 1.8.α.11. Πξντφλησλ αξηνπνηίαο 1.8.β. Λνηπά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα: 1.8.β.1. Βηβιηνπσιείν 1.8.β.2. Ζκεξήζηνπ πεξηνδηθνχ ηχπνπ 1.8.β.3. Σξνθψλ θαηνηθίδησλ δψσλ πνπ δελ πσινχλ δψα θαη σδηθά πηελά 1.8.β.4. Υαξηνπσιείν 1.8.β.5. Φηιηθψλ εηδψλ Όια ηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1.8 πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα κέρξη 100 ηκ αλά νηθφπεδν, λα βξίζθνληαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, απαγνξεχεηαη λα δηαζέηνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ. 1.9 Καηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ Δπηδηνξζψζεηο ελδπκάησλ ππνδεκάησλ Κνπξείν θνκκσηήξην Φαξκαθείν Όια ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1.9 πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα κέρξη 100 η.κ. αλά νηθφπεδν θαη λα βξίζθνληαη κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ. 1.6.Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηηο ρξήζεηο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο επηπέδνπ γεηηνληάο Κ2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξαγνξψλ, πνιπθαηαζηεκάησλ θαη ησλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλνπλ ηα η.κ. αλά νηθφπεδν. 15

16 4. Γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί. 1.7 Γξαθεία. 1.7.α) Ηδησηηθά γξαθεία ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. 1.7.β) Ηαηξεία Οδνληηαηξεία Φπζηθνζεξαπεπηήξηα: Ηαηξεία λννχληαη απηά πνπ δελ δηαζέηνπλ λνζειεπηηθή θιίλε, κνλάδα εθαξκνγήο ηζνηφπσλ, αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην θαη δελ ζπγθξνηνχλ δηαγλσζηηθφ θέληξν. 1.7 Γξαθεία. 1.7.α) Ηδησηηθά γξαθεία ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. 1.7.β) Ηαηξεία Οδνληηαηξεία Φπζηθνζεξαπεπηήξηα: Ηαηξεία λννχληαη απηά πνπ δελ δηαζέηνπλ λνζειεπηηθή θιίλε, κνλάδα εθαξκνγήο ηζνηφπσλ, αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην θαη δελ ζπγθξνηνχλ δηαγλσζηηθφ θέληξν Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο νξγαληζκνί. 5. Κηίξηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 7. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 5. Κηίξηα εθπαίδεπζεο Δθπαίδεπζε 1.3.α) Δηδηθή εθπαίδεπζε: σδεία, θξνληηζηήξηα, ζρνιέο ρνξνχ/ηερλψλ, ζρνιέο νδεγψλ κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη δπλακηθφηεηαο κέρξη 75 καζεηέο αλά ψξα 1.3.β) Γεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε: λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα ιχθεηα 1.1. Δηδηθή εθπαίδεπζε (1.3.α ηνπ άξζξνπ 16) κέρξη η.κ. αλά νηθφπεδν. 6. Δζηηαηφξηα Δζηίαζε, ζλαθ κπαξ, θαθεηέξηεο, αλαςπθηήξηα θαη γεληθά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 7. Αλαςπθηήξηα. ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο αλαςπρήο, κέρξη 400 ηκ αλά νηθφπεδν, πιελ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ηα νπνία απαγνξεχνληαη. 8. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 1.6 Θξεζθεία: Θξεζθεπηηθνί ρψξνη ηνπηθήο ζεκαζίαο. 4. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 6. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο. 11. Πξαηήξηα βελδίλεο. 12. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Κνηλσληθή πξφλνηα 1.2.α) Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, νίθνη επγεξίαο, θέληξα απαζρφιεζεο παηδηψλ ή ειηθησκέλσλ 1.2.β) Βξεθνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, γεξνθνκεία, ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηδξχκαηα ρξφλησλ παζρφλησλ, θνηλσθειείο μελψλεο, άζπια 1.13 Αξηνπνηεία κέρξη 150 η.κ Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 800 ηκ αλά νηθφπεδν Πξαηήξηα Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο (πγξψλ, αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο) Άζιεζε 1.4.α) Μηθξέο ππαίζξηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε επηθάλεηα κέρξη 1 ζηξ: γήπεδα κπάζθεη, βφιετ, ηέληο, γήπεδα 5x5, πηζίλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαί ηεησλ ρψξσλ πγηεηλήο, απνδπηεξίσλ θαη αλαςπθηεξίνπ. 1.4.β) Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ππξήλα Α (ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ 10788/2004, φπσο ηζρχεη Γ 285) 1.4.γ) Γπκλαζηήξηα, αζιεηηθέο ζρνιέο κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη κέρξη 150 η.κ. αλά νηθφπεδν Γπκλαζηήξηα θαη νη αζιεηηθέο ζρνιέο (1.4.γ ηνπ άξζξνπ 16) κέρξη η.κ. αλά νηθφπεδν. 8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο). 13. Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο. 14. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο) ηάζκεπζε 1.10.α) Γήπεδα ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κέρξη 3,5 ηφλνποζε αθίλεηα επηθάλεηαο θαη ειάρηζηνλ αξηίνπ νηθνπέδνπ β) Κηίξηα ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο 1.5 Πνιηηηζκφο: Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο: βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθζέζεσλ ηέρλεο κέρξη 200 η.κ Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο: βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθζέζεσλ ηέρλεο, κνπζεία, πηλαθνζήθεο, κέρξη η.κ. αλά νηθφπεδν Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ κέρξη η.κ. αλά νηθφπεδν (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ζπλεδξηαθά θέληξα, αίζνπζεο ζπγθέληξσζεο γηα θνηλσληθέο νηθνλνκηθέο πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο, θηίξηα εθζέζεσλ). 16

17 1.12 Πεξίζαιςε: Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, Μνλάδεο Αηκνθάζαξζεο θαη Ηδησηηθέο Κιηληθέο άλεπ λνζειείαο 1.5. Πεξίζαιςε (πιελ Ννζνθνκείσλ) κέρξη 100 θιίλεο ή κέρξη η.κ. αλά νηθφπεδν ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο) Πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ πλεξγεία απηνθηλήησλ ζπλήζσλ νρεκάησλ (εμαηξνχληαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ) ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ). 2. Οη ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 1.2.β, 1.3.β, 1.4.β, 1.6, 1.10.β θαη 1.12 πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. ηηο ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 1.5 θαη 1.11 επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη ή Ο.Σ. γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ απηψλ. ηηο ρξήζεηο 1.4.α θαη 1.10.α επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο εθκεηαιιεχζηκεο επηθάλεηαο νηθνπέδνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 3. Οη παξαπάλσ ρξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ πεξηνξηζκνχο (κέγηζηε επηθάλεηα αλά νηθφπεδν, δπλακηθφηεηα καζεηψλ, θιηλψλ θ.ιπ.) δχλαληαη λα ρσξνζεηνχληαη ζην ίδην νηθφπεδν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπλέλσζε δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγεί σο εληαίν θαηάζηεκα εθφζνλ δελ πιεξνχληαη ζπλνιηθά νη ηηζέκελνη πεξηνξηζκνί. 4. Καηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο εληφο ζρεδίνπ, ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζε πξσηεχνπζεο αξηεξίεο, ιεσθφξνπο, θαζψο θαη ζην Βαζηθφ Οδηθφ Γίθηπν, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο θαηνηθίαο επηπέδνπ γεηηνληάο Κ2. Δπίζεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο ζρεδίνπ, ζηηο πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε ηα γήπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν επί ησλ εζληθψλ, επαξρηαθψλ θαη θχξησλ δεκνηηθψλ νδψλ, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξί δνληαη σο πεξηνρέο θαηνηθίαο επηπέδνπ γεηηνληάο Κ2 2. ηηο πεξηνρέο (ΜΚ) δελ ηίζεηαη ειάρηζην φξην ρξήζεο θαηνηθίαο αλά θηίξην. 3. Οη παξαπάλσ ρξήζεηο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκνχο (κέγηζηε επηθάλεηα αλά νηθφπεδν, δπλακηθφηεηα θιηλψλ θ.ιπ.) δχλαληαη λα ρσξνζεηνχληαη ζην ίδην νηθφπεδν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο.γελ επηηξέπεηαη ε ζπλέλσζε δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλπνπ ιεηηνπξγεί σο εληαίν θαηάζηεκα, εθφζνλ δελ πιεξνχληαη ζπλνιηθά νη ηηζέκελνη πεξηνξηζκνί. 4. ηηο ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 1.3, 1.4 θαη 1.5 επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο, θαζψο θαη ζηε ρξήζε κε ζηνηρείν 1.8 επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη ή Ο.Σ. γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ απηψλ. Ζ ππφ ζηνηρείν 1.15 ρξήζε επηβάιιεηαη λα πξνβιέπεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 5. Με ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, γηα ηηο ρξήζεηο κε ζηνηρεία 1.10 έσο θαη 1.14, είλαη δπλαηφ λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ππθλφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο ή θαη λα απαγνξεχεηαη πιήξσο ε εγθαηάζηαζε λέσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμπγηαλζνχλ πνιενδνκηθά επηβαξπκέλεο πεξηνρέο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη νη σο άλσ ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξφζζεζε ή απνκείσζε ρξήζεσλ θαη ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ. 17

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ

Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΝΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 1 1.1. ΚΟΠΟ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα