ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»"

Transcript

1 /ρέδην Υξήζεσλ Γεο ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά πιαίζηα θαη ηνλ ελ γέλεη ρσξηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, θαζνξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο σο αθνινχζσο : Α. ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΡΖΔΩΝ (χκθσλα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο) : 1. Απνθιεηζηηθή θαηνηθία 2. Ακηγήο θαηνηθία 3. Γεληθή θαηνηθία 4. Πνιενδνκηθά θέληξα - θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο - ηνπηθφ θέληξν ζπλνηθίαο-γεηηνληάο 5. Σνπξηζκφο αλαςπρή παξαζεξηζηηθή (δεχηεξε) θαηνηθία 6. Κνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο 7. Διεχζεξνη ρψξνη- Αζηηθφ Πξάζηλν 8 Υακειήο θαη κέζεο φριεζεο εηδηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο 9. Τςειήο φριεζεο εηδηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο 10 Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα 11. Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο ( ΔΠΔΒΟ) 12. Οηθηζκνί 13. Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ Αζηηθψλ Τπνδνκψλ 14. Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ 15. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο. Οη Γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ θαηαλέκνληαη σο εμήο : Η. Περηοτές ποιεοδοκεκέλες θαη προς ποιεοδόκεζε 1. Απνθιεηζηηθή θαηνηθία 2. Ακηγή θαηνηθία 3. Γεληθή θαηνηθία 4. Πνιενδνκηθά θέληξα Κεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο ηνπηθφ θέληξν ζπλνηθίαο γεηηνληάο 5. Σνπξηζκφο αλαςπρή παξαζεξηζηηθή (δεχηεξε) θαηνηθία 6. Κνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο 7. Διεχζεξνη ρψξνη Αζηηθφ Πξάζηλν 8. Υακειήο θαη κέζεο φριεζεο εηδηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο - Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα 9. Τςειήο φριεζεο εηδηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο- Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα

2 2 ΗΗ. Περηοτές κε εηδηθό θαζεζηώς δόκεζες 1. Οηθηζκνί κε πιεζπζκφ < θαηνίθνπο, θαη νηθηζκνί πξν ηνπ Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο ( ΔΠΔΒΟ) ΗΗΗ. Περηοτές ποσ δελ ποιεοδοκούληαη ή προορίδοληαη γηα κειιοληηθή ποιεοδόκεζε θαη ζύκθωλα κε ηολ βαζκό προζηαζίας ηοσς 1. Πεξηνρέο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ 2. Πεξηνρέο Ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ Αζηηθψλ Τπνδνκψλ 3. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 4. Διεχζεξνη ρψξνη Αζηηθφ Πξάζηλν Β. ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΡΖΔΩΝ (χκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο) : B.Η. Kύρηες τρήζεης 1. Καηνηθία 2. Κνηλσληθή πξφλνηα 3. Δθπαίδεπζε 4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 7. Α. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα Β. Καηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 8. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί (ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.) 9. Γηνίθεζε 10. Πεξίζαιςε 11. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 12. Δζηίαζε 13. Αλαςπθηήξηα 14. Κέληξα Γηαζθέδαζεο, Αλαςπρήο 15. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 16. ηάζκεπζε (θηίξην γήπεδν) απηνθηλήησλ κέρξη 2,5 ηφλνπο θνηλήο ρξήζεο 17. Α. Πξαηήξηα Τγξψλ Καπζίκσλ, Τγξαεξίνπ, Φπζηθνχ αεξίνπ. Β. Πιπληήξηα, Ληπαληήξηα απηνθηλήησλ 18. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ (Μέζσλ Μαδηθψλ Μεηαθνξψλ) 19. Διηθνδξφκην 20. πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κνηνζπθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα) 21. Απνζήθεπζε (θηίξην γήπεδν) 22. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 23. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 24. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 25. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο) 26. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο) 27. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο) 28. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 29. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ

3 3 30. Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) Β.ΗΗ. Ηδηαίηερες τρήζεης Α. Δγθαηαζηάζεης κέζωλ καδηθώλ κεηαθορώλ 1. Αεξνδξφκηα 2. Διηθνδξφκηα 3. ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί 4. Ληκεληθέο δψλεο επηβαηηθήο, εκπνξηθήο, αιηεπηηθήο, βηνκεραληθήο θαη ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 5. ηδεξνδξνκηθά ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη ζηαζκνί δηαινγήο 6. Υψξνη ακαμνζηαζίσλ θαη επηζθεπαζηηθψλ κνλάδσλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ, Πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ, Μεηξφ, Σξακ θιπ 7. ηαζκνί αζηηθψλ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ 8. Υψξνη ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ (πνχικαλ), θνξηεγψλ θαη ηξνρφζπηησλ 9. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 10. ηαζκφο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο απηνθηλήησλ). Β, Δγθαηαζηάζεης αζηηθώλ σποδοκώλ 1. Κέληξν κεηαθφξησζεο απνξξηκάησλ 1. Υσκαηεξέο ΥΤΣΑ 2. Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζνξηζκφο) 3. Γεμακελέο λεξνχ αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο 4. Μνλάδεο παξαγσγήο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θιπ. θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο 5. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 6. ΥΔΤ (Υψξνη εμππεξέηεζεο ππνδνκψλ) 7. ΔΑ (ηαζκνί εμππεξέηεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ). Γ. Λοηπές εγθαηαζηάζεης 1. ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 2. Κνηκεηήξηα θαη Κέληξα Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν) 3. Νεθξνηνκεία 4. σθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θπιαθέο 5. Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 6. Νεθξνηαθεία απηνθηλήησλ 7. Ηππφδξνκνο 8. Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ 9. Πίζηεο αγψλσλ απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ Γ. Γεωργηθές, δαζηθές, θηελοηροθηθές, αιηεσηηθές θαη ιοηπές αγροηηθές εθκεηαιιεύζεης 1. Γεσξγηθέο Απνζήθεο 2. Βνπζηάληα 3. Υνηξνζηάζηα 4. Πηελνηξνθεία 5. Μαληξηά 6. Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 7. Οξπρεία-Λαηνκεία-Δμφξπμε

4 4 8. Άιιεο εγθαηαζηάζεηο εθκεηαιιεχζεσλ πξσηνγελή ηνκέα (ζεξκνθήπηα, δεμακελέο λεξνχ θαη γεληθά εγθαηαζηάζεηο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο). Γ. ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΥΡΖΔΧΝ Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Κ.ΥΟΠ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, εμεηδηθεχεηαη ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ ηεο παξαπάλσ παξ. Β γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. Mε φκνηα Απφθαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ην πεξηερφκελν απηφ γηα ηελ ππαγσγή λέσλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ. Πεξηνρέο κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηελ θαηνηθία. Άπθπο 2 Πεπιοσέρ Αποκλειζηικήρ Καηοικίαρ ηηο πεξηνρέο απηέο δχλαηαη λα ρσξνζεηνχληαη πιελ ηεο θαηνηθίαο νη παξαθάησ ρξήζεηο εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 1. Κνηλσληθή Πξφλνηα 2. Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 3. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγνξίαο Α) 4. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο Δπηηξέπνληαη ρξήζεηο θαηαζηεκάησλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο εληφο πξνζδηνξηζκέλσλ ρψξσλ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ πξνεγνχκελα δηαηάγκαηα. Άπθπο 3 Πεπιοσέρ Αμιγούρ Καηοικίαρ Πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο ζηηο νπνίεο πιελ ηεο ρξήζεο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη επίζεο θαη νη παξαθάησ ρξήζεηο : 1. Κνηλσληθή πξφλνηα 2. Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 3. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α) 4. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπηθήο ζεκαζίαο κέρξη 400 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο 5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη ηνπηθήο ζεκαζίαο 6. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, φπσο παληνπσιείν, θαξκαθείν, ραξηνπσιείν, θξενπσιείν, θαηάζηεκα ςηιηθψλ, γαιαθηνπσιείν, πξαηήξην γάιαθηνο, άξηνπ θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο,. Μέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα θαηαζηεκάησλ αλά νηθφπεδν 100 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο. Σν κέγεζνο απηφ κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη ή λα πεξηνξίδεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 7. ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην 8. Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα μελψλεο κέρξη 40 θιίλεο, εθ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην.

5 5 Άπθπο 4 Πεπιοσέρ Γενικήρ Καηοικίαρ ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κφλν : 1. Καηνηθία 2. Κνηλσληθή πξφλνηα 3. Δθπαίδεπζεο, πιελ ηξηηνβάζκηαο. Σα θηίξηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ πξέπεη λα έρνπλ κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο κέρξη ηκ. 4. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 10788/2004, φπσο ηζρχεη ΦΔΚ285Γ/2004) 5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κέρξη 1200ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν 7. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, κέρξη 800 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν. 8. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο νξγαληζκνί κέρξη 800 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν. 9. Πεξίζαιςε (πιελ Ννζνθνκείσλ) κέρξη 100 θιίλεο ή ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν. 10. Δζηηαηφξηα κέρξη 400 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν 11. Αλαςπθηήξηα κέρξη 150 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν 12. Ξελνδνρεία (θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, επηπισκέλα δηακεξίζκαηα θαη μελψλεο λεφηεηαο) κέρξη 100 θιίλεο, κε κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 2000 ηκ. αλά νηθφπεδν. 13. ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα, απηνθίλεηα κέρξη 2,5 ηφλνπο) 14. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ. Ζ εγθαηάζηαζε λέσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ επηηξέπεηαη κφλν εθ φζνλ απνηειεί κνλαδηθή ρξήζε ηνπ νηθνπέδνπ ή φπνπ ππάξρνπλ ή ζα αλεγεξζνχλ θηίξηα κε ρξήζεηο ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, πιπληεξίνπ θαη ιηπαληεξίνπ απηνθηλήησλ, κίλη κάξθεη, αμεζνπάξ απηνθηλήησλ, εζηηαηνξίνπ, αλαςπθηεξίνπ ή άιισλ ρξήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ησλ πξαηεξίσλ. 15. Πιπληήξηα - Ληπαληήξηα απηνθηλήησλ 16. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 17. πλεξγεία απηνθηλήησλ (εμαηξνχληαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ) κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κέρξη 9 αηφκσλ ή κέρξη 3,5 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ. 18. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 15 ΖΡ δχλακεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή κέρξη 50 KW θαη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 600 ηκ. αλά νηθφπεδν, ηηο ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 3, 9 θαη 12 επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο, εθ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη ή Ο.Σ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ απηψλ. Με ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ είλαη δπλαηφ λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ ππ.αξ. 6 έσο θαη 18 ρξήζεσλ ( κέγηζηνο αξηζκφο αλά Ο.Σ ή αλά νδηθφ άμνλα ή θαηά άιιν επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ηξφπν)

6 6 Άπθπο 5 Πεπιοσέρ Πολεοδομικού Κένηπος Κενηπικήρ Λειηοςπγίαρ Πόληρ Τοπικού Κένηπος Σςνοικίαρ - Γειηονιάρ ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, επηηξέπνληαη κφλν : 1. Καηνηθία 2. Κνηλσληθή πξφλνηα 3. Δθπαίδεπζε 4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (εθηφο κεγάισλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) 5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (6) 7. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα (2) 8. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 9. Γηνίθεζε 10. Πεξίζαιςε (3) 11. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 12. Δζηίαζε 13. Αλαςπθηήξηα 14. Κέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο 15. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (1) 16. ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) 17. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ (φπσο άξζξν 4 παξ. 14), πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ 18. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 19. πλεξγεία απηνθηλήησλ (φπσο παξ. 16 άξζξνπ 4) 20. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο(κέρξη 15 ΖΡ θαη κέρξη 50 KW) (5) 21. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 22. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ Οη ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 18, 21, 22 επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνβιέπνληαη νη ρψξνη αλάπηπμήο ηνπο απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηνπηθά θέληξα ζπλνηθίαο γεηηνληάο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ : (1) Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη μελψλεο) κέρξη 100 θιίλεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο 2000 ηκ. αλά νηθφπεδν. Μεγαιχηεξε επηθάλεηα επηηξέπεηαη εθφζνλ θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην. (2) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο θαη πνιπθαηαζηήκαηα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη ηκ. αλά νηθφπεδν. (3) Πεξίζαιςε κέρξη 100 θιίλεο ή ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν. Μεγαιχηεξε επηθάλεηα επηηξέπεηαη εθφζνλ θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην.

7 7 Άπθπο 6 Πεπιοσέρ ηοςπιζμού ανατςσήρ παπαθεπιζηικήρ (δεύηεπηρ) καηοικίαρ ηηο πεξηνρέο ηνπξηζκνχ - αλαςπρήο, επηηξέπνληαη κφλν : 1. Καηνηθία 2. Κνηλσληθή πξφλνηα 3. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 4. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 5. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 6. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ (κέρξη κ2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά νηθφπεδν) 7. Πεξίζαιςε (κφλν πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ρσξίο λνζειεία) 8. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 9. Δζηίαζε 10. Αλαςπθηήξηα 11. Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο 12. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 13. ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα) κέρξη 2,5 ηφλνπο 14. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ (φπσο ζην άξζξν 4 παξ. 14), πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ 15. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 16. Διηθνδξφκην (κφλν γηα εμππεξέηεζε Ξελνδνρείσλ θαη ινηπψλ Σνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) 17. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 18. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ Πέξαλ ησλ ρψξσλ θηηξίσλ ζηάζκεπζεο ηεο παξαπάλσ παξ. 13, επηηξέπεηαη θαη ε ζηάζκεπζε ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ. Οη θαηεγνξίεο κε ηα ζηνηρεία 15, 17, 18 επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην. Άπθπο 7 Πεπιοσέρ Κοινυθελών Λειηοςπγιών ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο επηηξέπνληαη κφλν : 1. Κνηλσληθή πξφλνηα 2. Δθπαίδεπζε 3. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 4. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 5. Πεξίζαιςε Απθπο 8 Πεπιοσέρ Δλεςθέπυν Φώπυν Αζηικού Ππαζίνος Οη πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ: 1. Κοινότρηστοσς τώροσς πνχ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην.

8 8 Χο θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λννχληαη νη ρψξνη γηα ηελ παξακνλή, αλαςπρή θαη δηαθίλεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, φπσο νδνί,νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο, πεδφδξνκνη, ακηγείο πεδφδξνκνη, πνδειαηφδξνκνη, πιαηείεο, άιζε, πξάζηλν, θαη παηδηθέο ραξέο. ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επηηξέπνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Ν.1577/85 θαη επηπιένλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ρξήζεηο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ε θαη ηνλ πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ. ηνπο ρψξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππνγείσλ ρψξσλ γηα ηε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ (ζηαζκνί απηνθηλήησλ) εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κε κέξηκλα δηαηήξεζεο ηπρφλ πςειήο βιάζηεζεο πνπ θέξνπλ. 2. Ελεύθεροσς τώροσς αστικού και περιαστικού πρασίνοσ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ρψξνη εθηφο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη λννχληαη νη ρψξνη γηα ηελ δεκηνπξγία πλεπκφλσλ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο αλαςπρήο, θνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο θαη εγθαηαζηάζεηο αζηηθψλ ππνδνκψλ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ. Άπθπο 9 Πεπιοσέρ σαμηλήρ και μέζηρ όσληζηρ ειδικών παπαγυγικών εγκαηαζηάζευν ΔΝΟΣΖΣΑ Α Α.1. Πεπιοσέρ σαμηλήρ και μέζηρ όσληζηρ βιομησανίαρ - βιοηεσνίαρ, βιομησανικού και βιοηεσνικού πάπκος, ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ηηο πεξηνρέο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο βηνκεραλίαο βηνηερλίαο (ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ), επηηξέπνληαη κφλν : 1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, 4. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ. 5. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 6. ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο 7. Πεξίζαιςε Ηαηξεία (κφλν πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ρσξίο λνζειεία) θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή ειέγρεηαη θαη δηνηθείηαη απφ νξγαλσκέλν θνξέα 8. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαί πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ 9. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 10. Διηθνδξφκην 11. πλεξγεία απηνθηλήησλ 12. Απνζήθεπζε (θηίξηα γήπεδα) 13. Καηνηθία γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο 14. Κνηλσληθή πξφλνηα 15. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 16. Δζηηαηφξηα 17. Αλαςπθηήξηα 18. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 19. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα, εκπνξηθέο εθζέζεηο. 20. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΗΚΣΔΟ - ΚΣΔΟ) 21. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 22. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 23. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics)

9 9 24. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 25. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ Οη πην πάλσ κε ζηνηρεία 14,15,16 θαη 18 ρξήζεηο, επηηξέπνληαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. Α.2. Πεπιοσέρ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ππορ εξςγίανζη και Δπισειπημαηικό Πάπκο Δξςγίανζηρ ηηο πεξηνρέο Βηνκεραληθνχ Βηνηερληθνχ Πάξθνπ (ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ) πξνο εμπγίαλζε, πέξαλ ησλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ηεο παξαπάλσ παξ. Α, επηηξέπεηαη ν θαζνξηζκφο θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ ηεο ελφηεηαο Β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ εμπγίαλζεο ηεο πεξηνρήο. Α.3. Πεπιοσέρ σονδπεμποπίος ηηο πεξηνρέο ρνλδξεκπνξίνπ, επηηξέπνληαη κφλν : 1. Απνζήθεπζε (θηίξηα - γήπεδα) 2. ηάζκεπζε (θηίξηα - γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο 3. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πιπληήξηα απηνθηλήησλ 4. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 5. Διηθνδξφκην 6. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 7. Δζηηαηφξηα 8. Αλαςπθηήξηα 9. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΗΚΣΔΟ - ΚΣΔΟ) 10. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 11. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 12. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο εθζέζεηο. 13. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 14. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 15. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ Οη πην πάλσ ππ. αξ. 6 θαη 7 ρξήζεηο, επηηξέπνληαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ ηκήκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. ΔΝΟΣΖΣΑ Β Β.1. Πεπιοσέρ επισειπημαηικού πάπκος(β, Γ και Γ-ειδικού ηύπος) ηηο πεξηνρέο επηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ, επηηξέπνληαη κφλν : 1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 4. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 5. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο εθζέζεηο. 6. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 7. Γηνίθεζε 8. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 9. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α)

10 Δζηίαζε 11. Αλαςπθηήξηα 12. Κέληξα Γηαζθέδαζεο Αλαςπρήο 13. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 14. ηάζκεπζε(θηίξηα-γήπεδα) 15. Καηνηθία γηα εξγαδφκελνπο ζην πάξθν 16. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ Πιπληήξηα απηνθηλήησλ 17. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 18. Διηθνδξφκην. 19. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ. 20. πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ 21. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 22. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 23. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ Β.2. Πεπιοσέρ Τεσνολογικού Πάπκος Στις περιοτές Τετνολογικού Πάρκοσ, επιτρέπονται μόνο : 1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο 2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο 3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο 4. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 5. Δθπαίδεπζε (κφλν Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα) 6. Γηνίθεζε 7. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 8. ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 2,5 ηφλνπο 9. Καηνηθία γηα εξγαδφκελνπο ζην πάξθν 10. Διηθνδξφκην 11. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 12. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 13. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 14. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ Οη κε ηα ζηνηρεία 1, 2, 3 ρξήζεηο αθνξνχλ κνλάδεο εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (βηνηερλνινγία, πιεξνθνξηθή, κηθξνειεθηξνληθή θιπ.). Β.3. Πεπιοσέρ Δμποπεςμαηικού Κένηπος ηηο πεξηνρέο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ επηηξέπνληαη φιεο νη εηδηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ ηεο παξαπάλσ παξ.α.3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη επηπιένλ, σο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ. 1. Ξελνδνρεία (κφλν θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα), 2. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 3. Πεξίζαιςε Ηαηξεία (κφλν πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ρσξίο λνζειεία) Καηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ επηηξέπεηαη λα επηιέγνληαη ρξήζεηο απφ φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε κνξθή αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαζψο πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο.

11 11 ηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα ηεξείηαη ην πνζνζηφ κέρξη 40% γηα ρξήζεηο πνπ δελ αθνξνχλ αδεηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο,βάζεη ηνπ άξζξνπ 43 ηνπλ.3982/2011(α 143). Άπθπο 10 Πεπιοσέρ ςτηλήρ όσληζηρ ειδικών παπαγυγικών εγκαηαζηάζευν &Δπισειπημαηικά πάπκα (ηύπος Α) ηηο πεξηνρέο πςειήο φριεζεο βηνκεραλίαο βηνηερλίαο θαη ζηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα ηχπνπ Α, επηηξέπνληαη κφλν : 1. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 3. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ 4. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα 5. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 6. ηάζκεπζε (θηίξηα γήπεδα) ρσξίο πεξηνξηζκφ είδνπο θαη βάξνπο 7. Πεξίζαιςε (φπσο άξζξνπ 9Α παξ. 6) 8. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαί πιπληήξηα ιηπαληήξηα απηνθηλήησλ 9. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 10. Διηθνδξφκην 11. πλεξγεία απηνθηλήησλ 12. Απνζήθεπζε (θηίξηα γήπεδα) 13. Καηνηθία γηα ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο 14. Κνηλσληθή πξφλνηα 15. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 16. Δζηηαηφξηα 17. Αλαςπθηήξηα 18. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 19. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα 20. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 21. ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 22. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ Οη πην πάλσ κε ζηνηρεία 14 έσο θαη 18 εηδηθέο ρξήζεηο, επηηξέπνληαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. Άπθπο 11 Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο ( ΔΠΔΒΟ) ηηο πεξηνρέο Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο επηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ, επηηξέπνληαη κφλν :

12 12 1. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 2. Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 3. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 4. Δγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ. 5. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, εκπνξηθέο εθζέζεηο 6. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 7. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 8. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α) 9. Δζηίαζε 10. Αλαςπθηήξηα 11. Κέληξα Γηαζθέδαζεο Αλαςπρήο 12. Ξελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 13. ηάζκεπζε(θηίξηα-γήπεδα) 14. Καηνηθία γηα εξγαδφκελνπο ζην πάξθν 15. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ Πιπληήξηα απηνθηλήησλ 16. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο ΜΜΜ 17. Διηθνδξφκην 18. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 19. πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ 20. Δπηρεηξήζεηο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics) 21. Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 22. Κέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ Άπθπο 12 Οπιοθεηημένοι Οικιζμοί ηηο πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ θαηνίθνπο( ή θαη νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923), ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη νινθιεξσζεί ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη ν θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο, επηηξέπνληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο σο εμήο : 1. Καηνηθία 2. Κνηλσληθή πξφλνηα 3. Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 4. Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κφλν θαηεγ. Α) 5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 6. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 600 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 7. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, κέρξη 300 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 8. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο νξγαληζκνί, κέρξη 600ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν. 9. Πεξίζαιςε (πιελ Ννζνθνκείσλ) κέρξη 40 θιίλεο ή 600 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 10. Δζηηαηφξηα κέρξη 300 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 11. Αλαςπθηήξηα κέρξη 100 ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο αλά γήπεδν 12. Ξελνδνρεία θαη Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (εθηφο θαηαζθελψζεσλ Camping) κέρξη 50 θιίλεο, κε κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο ηκ. αλά γήπεδν 13. ηάζκεπζε (απηνθίλεηα κέρξη 2,5 ηφλνπο)

13 πλεξγεία απηνθηλήησλ (εμαηξνχληαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο άλσ ησλ 9 αηφκσλ ή άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ) 15. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 15 ΖΡ δχλακεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή κέρξη 50 KW θαη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο κέρξη 600 ηκ. αλά γήπεδν ηηο ρξήζεηο κε ηα ζηνηρεία 6,7,8, 9,10,11,12, θαη 15 κπνξεί λα επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο, εθ φζνλ πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πξνβνιή, πξνψζεζε θαη επεμεξγαζία πξντφλησλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο κε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ ή πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ρξήζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνβιέπoληαη απφ εγθεθξηκέλν ζρέδην, ηνπηθήο θιίκαθαο. Δπίζεο ζε αμηφινγνπο, παξαιηαθνχο, ηνπξηζηηθνχο θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ε ρξήζε ηεο ζηάζκεπζεο (13) επηηξέπεηαη θαηφπηλ έγθξηζεο ζρεδίνπ ηνπηθήο θιίκαθαο. Άπθπο 13 Πεπιοσέρ Ιδιαίηεπυν Φπήζευν ηηο πεξηνρέο ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη παξαθάησ εηδηθέο ρξήζεηο : κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Α. Δγθαηαζηάζεης κέζωλ καδηθώλ κεηαθορώλ 1. Αεξνδξφκηα 2. Διηθνδξφκηα 3. ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί 4. Ληκεληθέο δψλεο επηβαηηθήο, εκπνξηθήο, αιηεπηηθήο, βηνκεραληθήο θαη ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 5 ηδεξνδξνκηθά ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη ζηαζκνί δηαινγήο 6. Υψξνη ακαμνζηαζίσλ θαη επηζθεπαζηηθψλ κνλάδσλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ, Πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ, Μεηξφ, Σξακ θιπ 7. ηαζκνί αζηηθψλ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ, Σξφιετ 8. Υψξνη ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ (πνχικαλ), θνξηεγψλ θαη ηξνρφζπηησλ 9. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 10. ηαζκφο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο απηνθηλήησλ). 11. Άιιεο εγθαηαζηάζεηο. Μέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ. Β. Δγθαηαζηάζεης αζηηθώλ σποδοκώλ 1. Κέληξν κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ- Δγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ 2. Υσκαηεξέο ΥΤΣΑ 3. Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζνξηζκφο 4. Γεμακελέο λεξνχ αθαιάησζεο, ιηκλνδεμακελέο 5. Μνλάδεο παξαγσγήο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θιπ. θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο 6. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 7. ΥΔΤ (Υψξνη εμππεξέηεζεο ππνδνκψλ), 8. ΔΑ (ηαζκνί εμππεξέηεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ)

14 14 9. Άιιεο εγθαηαζηάζεηο αζηηθψλ ππνδνκψλ. Γ. Λοηπές εγθαηαζηάζεης 1. ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 2. Κνηκεηήξηα θαη Κέληξα Απνηέθξσζεο Νεθξψλ(Κ.Α.Ν) 3. Νεθξνηνκεία 4. Καηαζηήκαηα θξάηεζεο θπιαθέο 5. Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 6. Νεθξνηαθεία απηνθηλήησλ 7. Ηππφδξνκνο 8. Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ 9. Πίζηεο αγψλσλ απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ 10. Άιιεο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ επηηξέπεηαη λα επηιέγνληαη ρξήζεηο απφ φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε κνξθή αλάπηπμεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαζψο πξφθεηηαη γηα ρξήζεηο ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο. Άπθπο 14 Πεπιοσέρ Δλέγσος και Πεπιοπιζμού Γόμηζηρ και Φπήζευν Δίλαη νη εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, εθηφο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ θαηνίθσλ, εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ πξνυθηζηακέλνπ ηνπ 1923, εθηφο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο θαηά πξννξηζκφ ρξήζεο ηνπ εδάθνπο κε ηελ ελίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ θαη ινηπψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο γεο θαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπφκελεο επηθάλεηαο δφκεζεο θαη κείσζε ηεο έληαζεο ηεο ρξήζεο, ζε ζρέζε πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί «εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο». Α. Εώλες γεωργηθώλ, δαζηθώλ, θηελοηροθηθώλ, αιηεσηηθώλ θαη ιοηπώλ αγροηηθώλ εθκεηαιιεύζεωλ 1. Γεσξγηθέο Απνζήθεο 2. Βνπζηάληα 3. Υνηξνζηάζηα 4. Πηελνηξνθεία 5. Μαληξηά 6. Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 7. Οξπρεία-Λαηνκεία-Δμφξπμε 8. Άιιεο εγθαηαζηάζεηο εθκεηαιιεχζεσλ πξσηνγελή ηνκέα (ζεξκνθήπηα, δεμακελέο λεξνχ θαη γεληθά εγθαηαζηάζεηο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο). 9. Καηνηθία γηα ηνλ απαζρνινχκελν κε ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε 10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 11. Παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη εηδηθέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη ππ.αξ. 11θαη 12 ρξήζεηο επηηξέπνληαη εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζε ηπρφλ θαζεζηψο πξνζηαζίαο πνπ ηηο δηέπεη θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βάζεη ΜΠΔ ε εγθαηάζηαζή ηνπο δελ έρεη επηβαξπληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε.

15 15 Β Εώνερ Γιαζθάλιζηρ Αζηικών Υποδομών ηηο δψλεο απηέο δηαηεξείηαη ε θπζηθή ρξήζε ηνπ εδάθνπο θαη επηηξέπνληαη νη επηιεγφκελεο θαηά πεξίπησζε ηδηαίηεξεο ρξήζεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ζεκαληηθψλ έξγσλ ηερληθήο, θνηλσληθήο πεξηβαιινληηθήο θαη κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ζεκαληηθέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ., θαζψο θαη ινηπέο δψλεο ρξήζεσλ γεο πνχ πξνυπνζέηνπλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο. Οη ρξήζεηο πνπ επηιέγνληαη δελ πξέπεη λα αληηζηξαηεχνληαη ηηο παξαπάλσ ππνδνκέο, θιπ.. Οη δψλεο απηέο δχλαηαη λα πξνβιέπνληαη θαη σο πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο (ΠΔΠ). Γ. Εώνερ Δκηόνυζηρ Αζηικών Δπιβαπύνζευν ηηο δψλεο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν εθηφο ησλ νηθηζκψλ ν νπνίνο φκσο έρεη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε απηνχο, δχλαηαη λα επηηξέπνληαη ρξήζεηο από ηηο παξαθάησ, κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ : 1. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα 2. Γξαθεία, ηξάπεδεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί 3. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 4. Δζηίαζε 5. Αλαςπθηήξηα 6. Κέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο 7. ηάζκεπζε (Απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ 2,5 ηφλσλ θνηλήο ρξήζεο) 8. Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ 9. Διηθνδξφκην 10. πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ, πιπληήξηα, ιηπαληήξηα 12. Απνζήθεπζε 13. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο 14. Παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 15. ηαζκνί ΜΜΜ 16. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 17. Κέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (ΚΣΔΟ, ΗΚΣΔΟ) 18. Καηνηθία γηα ηνλ απαζρνινχκελν κε ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε ηνπ γεπέδνπ 19. Ξελνδνρεία, ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 20. Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο 21. Θεξκνθήπηα, δεμακελέο λεξνχ θαη γεληθά εγθαηαζηάζεηο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. Άπθπο 15 Πεπιοσέρ ειδικήρ πποζηαζίαρ (ΠΔΠ) Α. Πεξηνρέο Απνιχηνπ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ 1). ηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεχεηαη νηαδήπνηε δφκεζε. Β. Πεξηνρέο Μεξηθήο Δμεηδηθεπκέλεο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ 2). ηηο πεξηνρέο απηέο αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ πξνζηαζίαο, είλαη δπλαηφ λα επηηξέπνληαη ρξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία.

16 16 Γ. Λνηπέο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ 3). Πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο (ΠΔΠ), είλαη νη πεξηνρέο-ρψξνη πνπ ππάγνληαη ζε ίδην λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ( Γάζε - δαζηθέο εθηάζεηο, Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Ηζηνξηθνί ηφπνη, Σνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο πεξηβάιινληνο, Εψλε αηγηαινχ- παξαιίαο, Εψλε ξέκαηνο, πνηακψλ- παξαζαιάζζηεο ή παξαπνηάκηεο δψλεο, Γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, Πεξηνρέο πξνζηαζίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν.1650/86 θαη Ν.3937/2011, Εψλεο πξνζηαζίαο νξεηλψλ φγθσλ θιπ.). Αθφκε δχλαηαη λα πξνηείλνληαη θαη πεξηνρέο νη νπνίεο απαηηείηαη λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ, γηα ηελ εμηζνξξφπεζε αζηηθψλ επηβαξχλζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο (επξσπατθέο, εζληθέο) θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπο θαη ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπο, είλαη δπλαηφ λα επηηξέπνληαη θαηεγνξίεο ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηα άξζξα 13 θαη 14, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζην θαζεζηψο πξνζηαζίαο πνπ ηηο δηέπεη. Άπθπο 16 Γενικέρ και Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 1. Καηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ ρξήζεσλ γεο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ είλαη δπλαηφλ νξηζκέλεο απφ ηηο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ άξζξα λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη κε φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο ή λα αθνξνχλ ηκήκαηα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ή νηθνπέδσλ ή θαη νξφθνπο θηηξίσλ. 2. Γελ επηηξέπεηαη θαηά θαλφλα, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθήο θαηεγνξίαο ρξήζεσλ ζε άιιε θαηεγνξία κε πεξηζζφηεξεο επηηξεπφκελεο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ. Καη εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε θαηά ηα παξαπάλσ αιιαγή γεληθήο θαηεγνξίαο ρξήζεο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 1 νπ επηπέδνπ, εθφζνλ γίλεηαη ζε ζπκκφξθσζε θαηεπζχλζεσλ ζρεδηαζκνχ πςειφηεξνπ επηπέδνπ ή απνηειεί δηφξζσζε ζθάικαηνο. 3. Οη πεξηνξηζκνί θαη νη εμεηδηθεχζεηο ζηα κεγέζε εθκεηάιιεπζεο ζε νξηζκέλεο εηδηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη ζε εγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά ζρέδηα ζηα νπνία νη ρξήζεηο γεο έρνπλ θαζνξηζζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 81/80 (ΦΔΚ 27 Α), είηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166 Γ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ Οη πεξηνξηζκνί ζηα κεγέζε εθκεηάιιεπζεο ρξήζεσλ πνχ επηβάιινληαη κε ην παξφλ, ηζρχνπλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο λέσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζε αδφκεηα νηθφπεδα. Γελ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ αιιαγήο ρξήζεο ή εζσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ θαζψο θαη ζε νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο. 5. Δπίζεο εμαηξνχληαη ησλ πεξηνξηζκψλ ρξήζεηο πνχ έρνπλ θαζνξηζηεί ή θαζνξίδνληαη θαη επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΓΟΚ, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ πξνζηαζία παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη ηζηνξηθψλ ηκεκάησλ πφιεσλ ή θαη δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ. 6. Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνχ έρνπλ εθδνζεί κε ηηο πξνγελέζηεξεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ή έρεη ππνβιεζεί, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο πιήξεο θάθεινο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο, εθηεινχληαη φπσο εθδφζεθαλ ή εθδίδνληαη κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο.

17 17 7. Οη ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 12 εθαξκφδνληαη ζηνπο νξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κε ηελ επηθχιαμε ηζρχνο εηδηθφηεξσλ πεξηνξηζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ απφθαζε νξηνζέηεζεο ηνπ νηθηζκνχ. Με ηελ έληαμε ζε ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ επηηξέπεηαη,εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ζε ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνχ λα θαζνξίδνληαη ρξήζεηο ησλ άξζξσλ 2, 3, 4, 6,7 θαη 8 ηνπ παξφληνο. 8. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε έγθξηζε ή αλαζεψξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ 1 νπ επηπέδνπ (ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, Ρπζκηζηηθά ρέδηα, θιπ) αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εθηφο αλ έρεη γλσκνδνηήζεη ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ΥΟΠ. Δίλαη δπλαηφ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Οξγάλνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ ΥΟΠ, λα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 9. Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ ζην ξπκνηνκηθφ ζρέδην (έγθξηζε ή θαη αλαζεψξεζε) (2 ν επίπεδν πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ) αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθφζνλ κέρξη ηε δεκνζίεπζή ηνπ δελ έρεη γλσκνδνηήζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ. Δίλαη πάλησο δπλαηφ κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ νη ρξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

18 18 ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Σεο παξ. 1Γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ/γκαηνο ρξήζεσλ γεο ΠΗΝΑΚΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 1. Καηνηθία λνείηαη : Κηίξην πνπ παξέρεη ρψξνπο ηνπιάρηζηνλ γηα χπλν θαη ζσκαηηθή πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα, γηα κφληκε ή επνρηαθή δηακνλή ησλ θαηνίθσλ, δειαδή : Μνλνθαηνηθίεο Γηπινθαηνηθίεο Κηίξηα δηακεξηζκάησλ Καη εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρψξνη ηεο θαηνηθίαο γηα άζθεζε επαγγέικαηνο, ζπκβαηνχ πξνο ηελ θχξηα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (φπσο ηαηξνχ, πνπ δελ δηαζέηεη λνζειεπηηθή θιίζε ή κνλάδα εθαξκνγήο ηζνηφπσλ ή αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην ή εγθαηαζηάζεηο θπζηθνζεξαπείαο, δηθεγφξνπ, κεραληθνχ, ινγηζηή, νηθνλνκνιφγνπ, ζπγγξαθέα, αλαιπηή-πξνγξακκαηηζηή Ζ/Τ, θνηλσληνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη δεκνζηνγξάθνπ). Ζ εμαίξεζε απηή ηζρχεη εθ φζνλ ε άζθεζε επαγγέικαηνο είλαη επηηξεπηή απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ θηηξίνπ, δελ απαγνξεχεηαη απφ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, επξίζθεηαη εληφο ηεο κνλίκνπ θαηνηθίαο απηνχ πνπ αζθεί ην ειεχζεξν επάγγεικα θαη δελ απαζρνιεί ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. 2. Χο Κνηλσληθή Πξφλνηα (ρψξνη - θηίξηα), λννχληαη : 1. Βξεθνθνκεία 2. Παηδηθνί - βξεθηθνί ζηαζκνί 3. Οίθνη επγεξίαο - Γεξνθνκεία 4. Οηθνηξνθεία - Οξθαλνηξνθεία 5. Ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 6. Ηδξχκαηα ρξνλίσλ παζρφλησλ 7. Ξελψλεο 8. Άζπια Ζ ρξήζε «θνηλσληθή πξφλνηα» γηα ηηο ιεηηνπξγίεο κε αξ. 3 έσο 8, γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ. Δηδηθφηεξα νη ιεηηνπξγίεο κε αξ. 4,5,6,7,8 επηηξέπνληαη κφλν εθ φζνλ έρεη θαζνξηζζεί γεληθή ρξήζε θνηλσθειψλ ρψξσλ - ιεηηνπξγηψλ. 3. Χο Δθπαίδεπζε (ρψξνη - θηίξηα), λννχληαη : 1. Πξνζρνιηθήο (λεπηαγσγεία) Γεκφζηα 2. Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθά) Γεκφζηα 3. Γεπηεξνβάζκηαο (Γπκλάζηα, Λχθεηα) Γεκφζηα 4. Σξηηνβάζκηαο (ΣΔΗ, ΑΔΗ) 5. Δξεπλεηηθά Κέληξα 6. Δηδηθήο εθπαίδεπζεο (θξνληηζηήξηα, ΗΔΚ, ΚΔΚ, Χδεία, ζρνιέο ρνξνχ) 7. Ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα (λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα)

19 19 Οη κε ηα ζηνηρεία 1,2,3,4,5 ιεηηνπξγίεο γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ νη κε ηα ζηνηρεία 1,2,3,4,5,7 πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ. 4. Χο Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, λννχληαη : α. Μηθξέο ππαίζξηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 1. Γήπεδα κπάζθεη, βφιιευ, ηέλληο, γήπεδα 5Υ5,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ ρψξσλ πγηεηλήο θαη απνδπηεξίσλ. β. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κεζαίαο θιίκαθαο (Ππξήλεο Α θαη Β ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΓΑ) κε ηηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 1. Κιεηζηφ γπκλαζηήξην 2. Κνιπκβεηήξην κε θεξθίδεο 3. Γήπεδν πνδνζθαίξνπ 4. Γήπεδν κπάζθεη 5. Γήπεδν βφιετ 6. Γήπεδν ηέληο 7. Γήπεδν ραλη κπψι 8. ηίβνο πιήξεο κε βαιβίδεο θαη ζθάκκαηα 9. Δγθαηαζηάζεηο άιισλ αζιεκάησλ γ. Μεγάιεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 1. Γήπεδα ΠΑΔ 2. Οιπκπηαθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 3. Γήπεδα Γθφιθ Οη Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία β θαη γ,γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ νη κε ηα ζηνηρεία α, β, γ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ. 5. Χο Θξεζθεπηηθνί Υψξνη, λννχληαη : 1. Ηεξνί Νανί 2. Υψξνη άιισλ δνγκάησλ ή ζξεζθεηψλ 3. Άιινη ζξεζθεπηηθνί ρψξνη ελ γέλεη (αίζνπζεο θαηερεηηθνχ, θιπ.) 4. Ηεξέο Μνλέο. Ζ κε ηα ζηνηρεία 1 ιεηηνπξγία,γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ νη κε ηα ζηνηρεία 1 έσο 4 ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.. Οη κε ηα ζηνηρεία 3 ιεηηνπξγίεο εθ φζνλ δελ πξνβιέπνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ(γεπέδνπ) ησλ Ναψλ, ηφηε ππάγνληαη ζηνπο «ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ». 6. Χο Πνιηηηζηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, λννχληαη : 1. Βηβιηνζήθεο 2. Μνπζεία 3. Πηλαθνζήθεο. 4. Αίζνπζεο εθζέζεσλ

20 20 Ζ ρξήζε «Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο» (θνηλήο ρξήζεο) γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη σο επηηξεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ.. 7.Α. Χο Δκπνξηθά Καηαζηήκαηα λννχληαη : Η. Δηδψλ δηαηξνθήο φπσο : 1. Σξνθίκσλ (θαηάζηεκα ηξνθίκσλ) ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο 2. Παληνπσιείν 3. Πνηψλ (θάβεο) 4. Οπσξνιαραλνπσιείν 5. Κξενπσιείν 6. Γαιαθηνπσιείν 7. Πξαηήξην Εαραξνπιαζηηθήο 8. Πηελνπσιείν - Απγνπσιείν 9. Ηρζπνπσιείν 10. Καθεθνπηείν 11. Πξαηήξην Γάιαθηνο θαη εηδψλ Εαραξνπιαζηηθήο 12. Καηεςπγκέλα Πξντφληα 13. Ξεξνί θαξπνί θαη δαραξψδε πξντφληα 14. Πξντφληα Αιαληνπνηΐαο - Σπξνθνκίαο 15. Πξαηήξηα ειαίνπ θαη καγεηξηθψλ ιηπψλ 16. Πξαηήξην άξηνπ 17. Σπξφπηηεο, Μπνπγάηζεο, Λνπθνπκάδεο θιπ. 18. Παγσηνπσιείν ΗΗ. Έλδπζε Τπφδεζε φπσο : 1. Έλδπζε Τπφδεζε 2. Δηδψλ κεηακθίεζεο επνρηθά. ΗΗΗ. Δμνπιηζκφο νηθηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ φπσο : 1. Υαξηνπσιείν 2. Βηβιηνπσιείν 3. Δίδε δψξσλ 4. Έπηπια 5. Πηλάθεο δσγξαθηθήο 6. Γνκηθψλ πιηθψλ (εθηφο αδξαλψλ πιηθψλ), εμνπιηζκψλ, θιπ. ΗV. Δκπνξία απηνθηλήησλ φπσο : 1. Δκπνξία απηνθηλήησλ κνηνζπθιεηψλ. V. Λνηπά θαηαζηήκαηα φπσο : 1. Φηιηθαηδίδηθν 2. Πψιεζε θαηνηθίδησλ δψσλ θαη σδηθψλ πηελψλ(pet Shop) 3. Γηζθνπσιείν 4. Εσνηξνθψλ

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ... 3 Π.3.1 Γενικές τρήζεις γης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

4. Αζηικές δραζηηριόηηηες και τρήζεις γης

4. Αζηικές δραζηηριόηηηες και τρήζεις γης 4. Αζηικές δραζηηριόηηηες και τρήζεις γης Οη ρξήζεηο γεο απνηεινύλ ηελ άκεζε ρσξηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ πόιε. Η ελόηεηά ηνπο κε ηηο αζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη άξξεθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΡΔΗΝΟΤ ΟΓΚΟΤ ΤΜΖΣΣΟΤ ρέδην πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ΔΗΑΓΩΓΖ 1. Ο Τκεηηφο ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο κε ην π.δ. 31.8/20.10.1978. Σκήκαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Απθπο 1 Καηηγοπίερ Β.Δ.ΠΔ. 1. Γηα ηε βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά επηρεηξεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΟ ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΟ ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΟ ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Αιηιολογική έκθεζη) Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε επηδηψθεηαη ε εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ησλ ρσξνηαμηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεσόμενα. Υξηζηνδνπιάθε Μαξία, ΗΖ Δθπαηδεπηηθή εηξά. 1

Πεπιεσόμενα. Υξηζηνδνπιάθε Μαξία, ΗΖ Δθπαηδεπηηθή εηξά. 1 Πεπιεσόμενα Κεθάλαια ζελ. Δηζαγσγή...4 1. Γηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία(17) θαη δηθαίσκα ζην Πεξηβάιινλ θαη ζηνπο Κνηλφρξεζηνπο Υψξνπο (24)..6 1.1. Γεληθή Πξνζέγγηζε..6 1.2. Πξσηνθαζεδξία αξ. 24...7 1.3. ρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΝΔΜΔΝΗ (ππώην Γήμος Μενεμένηρ), ΓΗΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΝΔΜΔΝΗ (ππώην Γήμος Μενεμένηρ), ΓΗΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΝΔΜΔΝΗ (ππώην Γήμος Μενεμένηρ), ΓΗΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ (Β1 ΣΑΓΙΟ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΓΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΗΜΟΤ ΜΔΝΔΜΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» Θέκα: Φσξηθφο Σρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Οξπθηνχ Πινχηνπ: Σπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ρσξηθψλ επηπέδσλ Κάξθα Λέλα 1 Αξρηηέθησλ Μερ Δ.Μ.Π. - Γξ Γεσγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα