Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert"

Transcript

1 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο «Βαζηθέο αξρέο ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεσξία & Πξαθηηθή / Δκπεηξίεο από ηελ Πξάμε» λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty (ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 50 σξώλ) uiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdf ghjklzxcηvbnαςφδmqwertαςδyuiopa sdfαςδφγθμκxcvυξςφbnmςφγqwθeξ τςδφrtyuφγσοιopaαςδφsdfghjklzxcv αςδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgαςργκο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΓΟΧΟΛΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Θεκαηηθή Δλόηεηα: ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο (.Δ.Π.) ϊτbnmqwertyςδφγuiopasςδφγdfghjk Επηζηεκνληθή Υπεύζπλε: Φσηεηλή Βιαράθε, Σύκβνπινο Ε.Π. lzxςδδγςφγcvbnmqwertyuioβκςλπp Επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο: Αλαζηάζηνο Αζβεζηάο, Βαζηιηθή Κηηζάθε, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαε Εθπαηδεπηηθνί - Σύκβνπινη Ε.Π. Μάξηηνο 2012 ορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργ αεργαγρqwertyuiopasdfghjklzxαςδφ mοιηξηωχψφςuioψαςεφγvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopς 1

2 Πεξηερόκελα Θεκαηηθέο ελόηεηεο Δλόηεηα Α: Βαζηθέο αξρέο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ / ύγρξνλεο ηάζεηο γηα ηε Γηα Βίνπ Αλάπηπμε ηαδηνδξνκίαο..δλ Ο ΘΔΜΟ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» 1.1 Οξηζκφο Πεξηερφκελν - Γεληθνί ζθνπνί.δλ ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο (ΔΠ) : γεληθνί ζηφρνη αλαγθαηφηεηα ΔΛ Ζ ζεζκηθή εμέιημε θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε...δλ Σν ζεκεξηλφ «ηνπίν» ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.δλ Ο Ρφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο ΔΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2.1 λλνηα, Πεξηερφκελν θαη Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο..ΔΛ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή πξνηίκεζε..δλ Πξνζσπηθφηεηα ΔΛ Απηνγλσζία - Απηναληίιεςε Απηνεθηίκεζε θαη Δπηινγή Δπαγγέικαηνο.ΔΛ Αμηνιφγεζε θαη πεξηγξαθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο.δλ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 3.1 Δίδε πκβνπιεπηηθήο.δλ λλνηα θαη πεξηερφκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο. ΔΛ Μέζα θαη Σερληθέο πκβνπιεπηηθήο ΔΛ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΙ / ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 4.1 Οη επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Γηα βίνπ Αλάπηπμεο ηαδηνδξνκίαο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηελ θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ΔΛ. 62 Δλόηεηα Β: Ο ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ: «Βνεζώληαο ην καζεηή ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο/ζηαδηνδξνκίαο» ΔΛ Βαζηθνί ζηόρνη πεξηερόκελν ηνπ ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ.ΔΛ Πξνζεγγίδνληαο εθήβνπο ΔΛ Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο εθεβηθήο Πεξηφδνπ ΔΛ Δθεβεία θαη Γλσζηηθή Αλάπηπμε ΔΛ Δθεβεία θαη Απηναληίιεςε.ΔΛ Ζ Πεξίνδνο ηεο Δθεβηθήο Αλαηαξαρήο θαη χγρπζεο..δλ Δθεβεία θαη Αλαπηπμηαθή ληαζε (GROWTH SPURT) ΔΛ Πξψηκε θαη ζηεξε Αλάπηπμε θαηά ηελ Δθεβεία.ΔΛ Δθεβεία θαη Δθεβηθή ειηθία..δλ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθνί Οξγαληζκνί γηα ηελ Τπνβνήζεζε ηεο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Αλαηαξαρήο - THE CDA (CHILD DEVELOPMENT ASSOCIATE) ΔΛ Δθεβεία θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε..δλ Ο ξφινο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ΔΛ Απηνθαηαζηξνθηθέο πεπνηζήζεηο θαη εθεβεία...δλ Μεηαλάζηεο έθεβνη ζηελ θνηλσλία καο ΔΛ πκπεξαζκαηηθά: Πνηνο είλαη ηειηθά ν ξφινο καο;.δλ. 96 2

3 Δλόηεηα Γ: Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο δηεπθνιπληή ζε ζέκαηα ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ΔΛ Η πκβνπιεπηηθή ζηήξημε σο ιεηηνπξγία ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ..δλ Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε: δηάρπζε ζεκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο κέζα απφ ηα δηάθνξα καζήκαηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ΔΛ Αληηκεηψπηζε αλαγθψλ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ καζεηψλ ΔΛ α Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ΑκεΑ..ΔΛ β. Υαξηζκαηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.δλ γ. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε καζεηψλ κε δηαπνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο...δλ δ. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε παξαβαηηθψλ καζεηψλ...δλ ε. πκβνπιεπηηθή γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε καζεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν ΔΛ Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο δηεπθνιπληή ζε ζέκαηα ΔΠ..ΔΛ Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ αηόκνπ..δλ α. Οη έλλνηεο ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο θαη νηθνγελεηαθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο.δλ. 138 Αληί Δπηιόγνπ..ΔΛ

4 Δηζαγσγή Σν ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ), πινπνηεί ηελ Πξάμε «Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο από ηνπο Κνηλσληθνύο Δηαίξνπο, κε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ ηάμε, ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλώο Γηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο». Ζ Πξάμε πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, δξαζηεξηφηεηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηε Θεκαηηθή Δλόηεηα: ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο είλαη λα ζαο επαηζζεηνπνηήζεη σο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζεκαζία θαη αμία ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο ψζηε λα είζηε ζε ζέζε λα πξνζεγγίζεηε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ή/θαη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο κεηάβαζήο ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο έρεη σο ζηφρν λα ζαο βνεζήζεη λα απνθηήζεηε βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ψζηε: λα γλσξίδεηε ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. λα εληνπίδεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πεπνηζήζεηο, αμίεο, δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο θαηά ηε δηαδηθαζία παξνρήο ππνζηήξημεο ζηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα ΔΠ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. λα αλαγλσξίδεηε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δσήο θαη δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο. λα εθαξκφδεηε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο εκπιέθνληάο ηνπο ζε δηάθνξεο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. λα αμηνπνηείηε ηα δηαθνξεηηθά καζήκαηα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ψζηε λα βνεζάηε ηνπο καζεηέο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δσήο θαη δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο. λα γλσξίζεηε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ζηε Γηα Βίνπ Αλάπηπμε ηαδηνδξνκίαο. Ζ δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 50 σξψλ βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο πλδπαζηηθήο Μάζεζεο (Blended Learning) πεξηιακβάλνληαο: α. εκπινπηηζκέλε βησκαηηθή εθπαίδεπζε δηα δψζεο (face-to-face) βαζηζκέλε ζηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δηάξθεηαο 30 δηδαθηηθψλ σξψλ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ παξνπζηάζεηο θαη ζπδήηεζε πάλσ ζε παξαδείγκαηα κειέηεο πεξίπησζεο θαη βησκαηηθέο αζθήζεηο. β. κειέηε πξφζζεηνπ εθπαηδεπηηθνχ - επηζηεκνληθνχ πιηθνχ θαη εθπφλεζε εξγαζίαο κε εμ απνζηάζεσο αζχγρξνλε ππνζηήξημε / αλαηξνθνδφηεζε - δηάξθεηαο 20 δηδαθηηθψλ σξψλ. ην εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδεηαη ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ην νπνίν ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθηήζεηε κηα εηζαγσγηθή ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα αληηκεησπίζεηε ζε έλα πξψην επίπεδν δεηήκαηα εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ πνπ ζίγνπξα θέξλνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή. Χο παηδαγσγνί είζηε νη πξψηνη ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζπλζνχλ θαη ζα έρνπλ απφ ζαο ηα πξψηα εξεζίζκαηα, ελψ παξάιιεια είζηε ζε ζέζε λα ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο ζαο λα απεπζπλζνχλ ζε εηδηθνχο πκβνχινπο Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα εμεηδηθεπκέλε ζηήξημε εθφζνλ ην ρξεηάδνληαη θαη ην επηζπκνχλ. Παξάξηεκα ηνπ εγρεηξηδίνπ εθπαίδεπζεο απνηειεί ν Φάθεινο Δλδεηθηηθψλ Βησκαηηθψλ Αζθήζεσλ, πνπ εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εμνηθείσζή ζαο κε ζέκαηα ΔΠ θαη πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο - δηακφξθσζεο απηναληίιεςεο αιιά θαη βησκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζαο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζαο πξνηείλεηαη πξφζζεην επηζηεκνληθφ γηα κειέηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζχλδεζκνη - links) ψζηε λα εκβαζχλεηε πεξηζζφηεξν ζε θάπνηα ζέκαηα εθφζνλ ην επηζπκείηε, ελψ παξάιιεια κπνξείηε λα ην αμηνπνηήζεηε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ζχληνκεο εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο. Διπίδνπκε λα απνθνκίζεηε λέεο ελδηαθέξνπζεο εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Φσηεηλή Βιαράθε Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ησλ εκηλαξίσλ Δλδνζρνιηθήο Δπηκφξθσζεο γηα ην ΔΠ 4

5 Δλόηεηα Α: Βαζηθέο αξρέο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ / ύγρξνλεο ηάζεηο γηα ηε Γηα Βίνπ Αλάπηπμε ηαδηνδξνκίαο ηόρνη Ίηαλ ζα έρεηε νινθιεξψζεη ηε κειέηε απηήο ηεο ελφηεηαο, ζα είζηε ζε ζέζε λα: απνζαθελίζεηε βαζηθέο έλλνηεο ηεο πκβνπιεπηηθήο ζε δεηήκαηα Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. θαηαλνήζεηε ην ξφιν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο λα γλσξίζεηε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο - ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ: λα γλσξίζεηε ηα βαζηθά ζεκεία ησλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. λα θαηαλνήζεηε βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεζνδνινγία πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. λα γλσξίζεηε ηηο Δπξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Γηα βίνπ Αλάπηπμεο ηαδηνδξνκίαο. Λέμεηο- Κιεηδηά: Δξγαζία, Απαζρφιεζε, Δπάγγεικα, ηαδηνδξνκία πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο, Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε, ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, Απηνγλσζία, Απηναληίιεςε, Λήςε απφθαζεο, Πιεξνθφξεζε, Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, Αηνκηθή, νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή, ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε, επξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο, δηα βίνπ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο. 5

6 1. Ο ΘΔΜΟ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» 1.1 Οξηζκόο Πεξηερόκελν - Γεληθνί ζθνπνί Ζ πκβνπιεπηηθή Πξνζαλαηνιηζκφο είλαη έλαο ζεζκφο, πνπ πξνζθέξεη νξγαλσκέλε ζηήξημε πξνο ην άηνκν, ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ, ψζηε θαζψο απηφ αλαπηχζζεηαη, λα είλαη ηθαλφ λα δηεθδηθήζεη κε ηξφπν δπλακηθφ ηελ ηζφηηκε έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία. Δηδηθφηεξα, ε βνήζεηα απηή αθνξά ζηε γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζηηο επηινγέο θαη απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ, θαζψο θαη ζηελ νκαιή εμέιημε θαη κεηάβαζή ηνπ απφ κία θάζε ηεο δσήο ζε άιιε. Οη έλλνηεο, γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ, γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, επηινγέο, απνθάζεηο, κεηάβαζε, απνηεινχλ έλλνηεο θιεηδηά ζην ζεζκφ ηεο πκβνπιεπηηθήο. Γηα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ην λεαξφ άηνκν ρξεηάδεηαη ζπρλά ηε ζπλδξνκή εηδηθνχ ιεηηνπξγνχ. Ο χκβνπινο κπνξεί λα ην βνεζήζεη λα εληνπίζεη θαη λα ζπλεθηηκήζεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγήζεη κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ. Ζ γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ πξνυπνζέηεη ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ αηφκνπ (πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηα επαγγέικαηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ηε δσή γεληθά. Πξνυπνζέηεη αθφκε πξνζσπηθά βηψκαηα, θαζψο θαη άζθεζε ηνπ αηφκνπ γηα απηνπιεξνθφξεζε. Οη επηινγέο πνπ θάλεη έλα άηνκν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε θαη ηε δσή ηνπ γεληθά, ζρεηίδνληαη, σο έλα βαζκφ, κε ηνλ ηξφπν πνπ παίξλεη ηηο δηάθνξεο απνθάζεηο ηνπ, κε ην θαηά πφζν δηαζέηεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κε ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ζ έλλνηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζηελ σξηκφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ην άηνκν ην ζέκα ηεο εμειηζζφκελεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ζ νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ πνξεία απηή είλαη δπλακηθή, κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκκεηνρήο παξέκβαζεο ηνπ αηφκνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ κέιινληφο ηνπ, φπσο θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ, ζηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ θαηά ηε κεηάβαζε απφ κία θαηάζηαζε ζε άιιε, ζηε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ζηηο ζπλεηέο απνθάζεηο κε αίζζεκα επζχλεο, ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε δξάζε. θνπφο ηνπ ζεζκνχ πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη λα βνεζήζεη ην άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα αλάπηπμε, γηα επηηπρή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο δσήο, γηα νινθιήξσζε. Με άιια ιφγηα, ν ζεζκφο πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνρεχεη γεληθά ζην λα βνεζήζεη ην άηνκν λα εμειηρζεί, ψζηε νη εκπεηξίεο, νη ηθαλφηεηεο, νη αμίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ λα νξγαλσζνχλ ζε έλα φιν. Να θζάζεη ζην ηδαληθφ ζεκείν, φπνπ αθνχ έρεη ηθαλνπνηήζεη φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο θαη βξίζθεηαη ζε πιήξε εξεκία θαη επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ, λα εληαρζεί νκαιά ζ απηφ ην πεξηβάιινλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα, ν ζεζκφο απηφο ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, ζηα παξαθάησ : Παξέρεη βνήζεηα πξνο ην άηνκν γηα λα γλσξίζεη θαη λα απνδερηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ηθαλφηεηεο, αδπλακίεο θαη φξηα, ελδηαθέξνληα, θιίζεηο, θηινδνμίεο, λα πξνζδηνξίζεη ηηο αμίεο, ζηηο νπνίεο πηζηεχεη θαη λα ηηο ηεξαξρήζεη, λα δηακνξθψζεη δειαδή, ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ. Παξέρεη ζηήξημε ζην άηνκν λα ζέζεη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, δειαδή ζηφρνπο δσήο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Καζψο ην άηνκν αλαπηχζζεηαη πξνζσπηθά, θνηλσληθά, επαγγεικαηηθά, ρξεηάδεηαη βνήζεηα, ψζηε λα εμειηρζεί ζε δεκηνπξγηθφ κέινο ηεο θνηλσλίαο. Ζ πξνζαξκνγή ζην θνηλσληθφ θαη ζην 6

7 επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη πάληνηε επηηπρήο, γη απηφ έλαο αθφκε ζηφρνο ηνπ ζεζκνχ είλαη λα βνεζήζεη ην άηνκν ζ απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ην άηνκν θαιείηαη λα πάξεη θάπνηεο απνθάζεηο, λα θάλεη επηινγέο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο. Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη βνήζεηα, ψζηε νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη λα είλαη ζπλεηέο, ειεχζεξεο θαη ζχκθσλεο κε ην ζχζηεκα ησλ αμηψλ ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ην άηνκν βηψλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη πεξλάεη πνιιέο κεηαβαηηθέο θάζεηο. ηελ πνξεία απηή ζπρλά παξνπζηάδνληαη εκπφδηα θαη θάζε λέν άηνκν αληηκεησπίδεη κηθξέο ή κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο. Γη απηφ ρξεηάδεηαη, θαη ζ απηφ ην ζεκείν βνήζεηα, ψζηε λα κάζεη πψο λα μεπεξλάεη αιψβεην, θαηά ην δπλαηφλ, ηηο φπνηεο δπζθνιίεο. 1.2 ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο (ΔΠ) : γεληθνί ζηόρνη - αλαγθαηόηεηα Ο ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο έρεη απψηεξν ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο απνθάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νλνκάδνπκε ΔΠ ηε δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο καζεηέο, ψζηε, αθνχ θαηαλνήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπο, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε - θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πνπ πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ, λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπλεηέο επηινγέο θαη λα εληαρζνχλ κε ηξφπν ελεξγεηηθφ ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Ο ζθνπφο ηνπ ΔΠ είλαη αλάινγνο κε ην γεληθφ ζθνπφ ηνπ ζεζκνχ πκβνπιεπηηθήο -, απιά είλαη θάπσο πην εμεηδηθεπκέλνο: πξφθεηηαη γηα κηα καθξφρξνλε, παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ νη ίδηνη ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη ζέκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Ο ΔΠ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ πξνο ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, δηεπξχλνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο, κε πνηθίιεο θαη ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, ν ΔΠ έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο : Να εθηηκήζνπλ : - Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπο - Σηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο - Σηο δπλαηφηεηέο ηνπο - Σηο πξνηηκήζεηο ηνπο Να γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο Να κάζνπλ πψο λα αλαδεηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηνπο ελδηαθέξνπλ Να μεθαζαξίζνπλ θαη λα ζέζνπλ εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο Να κάζνπλ πψο λα παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο θαη ην κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα. O ΔΠ ρξεηάδεηαη λα ελαξκνλίδεηαη ζπλερψο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο θαη ηαρχηαηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, πνπ δηακνξθψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο λέεο θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ηηο αιιαγέο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζνδν θαη παξακνλή ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, είλαη αλαγθαίεο ζε έλα εμαηξεηηθά θηλεηηθφ θαη επκεηάβιεην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ΔΠ ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ζπλερή βειηίσζή ηεο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο : 7

8 Ζ θχζε ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζή ηνπο αιιάδνπλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ζ ηαρχηαηε ηερλνινγηθή εμέιημε αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο γηα ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο αλνίγεη γηα ηνπο λένπο κία αγνξά εξγαζίαο επξχηεξε αιιά θαη δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ παξειζφληνο. Ζ κεηάβαζε ηνπ λένπ αηφκνπ ζηε δσή ηνπ ελειίθνπ θαη ηελ ακεηβφκελε απαζρφιεζε, έρεη γίλεη κηα δχζθνιε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία. Ζ αλεξγία «πιήηηεη» ηδηαίηεξα ηνπο λένπο αλζξψπνπο, παξφιν πνπ ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν βειηηψλεηαη. Ζ αληζφηεηα ζηηο δπλαηφηεηεο κεηάβαζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ, φπσο νη λένη - απφ ζηεξεκέλν πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά πεξηβάιινλ ή νη παιηλλνζηνχληεο θαη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο. Ο ΔΠ κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηέηνηεο νκάδεο αηφκσλ. 1.3 Η ζεζκηθή εμέιημε θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Ο ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο (ΔΠ) εηζήρζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ην Νφκν 309/1976, ελψ ε εθαξκνγή ηνπ μεθίλεζε απφ ην 1979 ζηελ Γ Γπκλαζίνπ. Με ην Ν. 1566/85 ξπζκίζηεθαλ ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζηαδηαθά ν ΔΠ εθαξκφζηεθε απφ ηελ Α Γπκλαζίνπ έσο θαη ηε Β Λπθείνπ, ηελ Α Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ηελ Α Πνιπθιαδηθνχ Δληαίνπ Λπθείνπ. Σν Σκήκα Α ΔΠ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζπζηάζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 3204/ Τ.Α. κε αξκνδηφηεηεο λα αληηκεησπίζεη νξγαλσκέλα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΔΠ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη λα ππνζηεξίμεη δηνηθεηηθά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην ζεζκφ ηνπ ΔΠ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. εκαληηθή αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Δθπαίδεπζε ππήξμε κε ην Ν.2525/97, πνπ πεξηιάκβαλε: - ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ δνκψλ ΔΠ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΔΠ θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο, ήηνη Γξαθεία ΔΠ (ΓΡΑΔΠ) ζε πεξηνξηζκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ) ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδνο, ζε επίπεδν Ννκαξρηψλ. - ηελ ίδξπζε ηνπ ΚΔΤΠ ηνπ ΤΠΔΠΘ σο απηνηειή νξγαληθή κνλάδα ζην Σκήκα ΔΠ, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΠΘ, κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη σο θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα ηε ζηήξημε ησλ ΚΔΤΠ θαη ησλ Γξαθείσλ ΔΠ ηεο ρψξαο. - ηελ ίδξπζε ηνπ πξφηππνπ ΚΔΤΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ - ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ΔΠ. - ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΠ. - ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ [ΔΚΔΠ] σο επηηειηθνχ θνξέα γηα ην ζεζκφ ΤΔΠ. Με ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ 2986 (ΦΔΚ 24/ ) ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζπληζηάηαη Γηεχζπλζε ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηνηθεηηθή επνπηεία ησλ ΚΔ.Τ.Π θαη ησλ Γξαθείσλ ΔΠ θαζψο θαη ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Με ην (ΦΔΚ 94/η.Β/ , Τ.Α.5971/Σ5) θαζνξίδνληαη ε δηάξζξσζε, ε ζηειέρσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ΔΠΔΓ σο εμήο: α) Θέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, β) εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πιεξνθφξεζεο, γ) ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ΚΔΤΠ- ΓΡΑΔΠ, δ) δηνηθεηηθή επνπηεία απηψλ. 8

9 χκθσλα κε ην Ν. 2525/ΦΔΚ 188/ (άξζξν 10), ηδξχζεθαλ 68 Κέληξα πκβνπιεπηηθήο Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ.Τ.Π.) ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ, 1 ΚΔΤΠ ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1 ΚΔΤΠ ζηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 200 Γξαθεία ΔΠ ζε ηζάξηζκα ζρνιεία ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηε κε αξηζκ /Γ7/ (ΦΔΚ 1831/ η. β/ ) Τ.Α., ηξνπνπνηεηηθή ηεο κε αξηζ /Γ7/ Τ.Α., ηδξχζεθαλ 11 λέα ΚΔΤΠ θαη 370 Γξαθεία ΔΠ, ζην πιαίζην ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεσλ α «Δλίζρπζε ησλ δνκψλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ Γ ΚΠ. πλνιηθά ηδξχζεθαλ 81 Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ) ζηηο έδξεο θαη ζε κεγάιεο πφιεηο ησλ Ννκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΚΔΤΠ ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, θαζψο θαη 570 Γξαθεία ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΠ), ζε ηζάξηζκεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ Η θαη ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Σα ΚΔΤΠ θαη ΓΡΑΔΠ ζηειερψζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ εηδηθή επηκφξθσζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, κέζα απφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνίεζε ν Σνκέαο ΔΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαζψο θαη ην Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ελψ αλαπηχρζεθε λέν εθπαηδεπηηθφ, πιεξνθνξηαθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ην ΔΠ. Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθφ Σακείν, θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ Γ ΚΠ, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2, ππήξμε δηαθξηηή ελέξγεηα (Δλέξγεηα 2.4.1) κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα καζεηέο ιπθείνπ, ηεο ΑΔΚ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο», βαζηθφο ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο δνκψλ θαη δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. ην πιαίζην ηεο ελέξγεηαο απηήο, έιαβαλ ρψξα παξεκβάζεηο νη νπνίεο αθνξνχζαλ 1 (ζπλνπηηθά): Σελ ελίζρπζε δνκψλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε ΚΔΤΠ-ΓΡΑΔΠ θαη ίδξπζε λέσλ»: Αλαβαζκίζηεθαλ / δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 76 ΚΔΤΠ (69 ιεηηνπξγνχζαλ ήδε θαη 7 ήηαλ λέα) θαη 470 ΓΡΑΔΠ (200 ιεηηνπξγνχζαλ ήδε θαη 270 ήηαλ λέα). Τινπνηήζεθαλ 857 πξνγξάκκαηα ΔΠ ζε ΚΔΤΠ & ΓΡΑΔΠ θαη δηεμήρζεζαλ 53 Δθδειψζεηο/Ζκεξίδεο Δπαηζζεηνπνίεζεο. Δμππεξεηήζεθαλ απφ ηα ΚΔΤΠ & ΓΡΑΔΠ ηεο ρψξαο πεξίπνπ καζεηέο/καζήηξηεο Β/ζκηαο εθπ/ζεο, απφθνηηνη θαη γνλείο. Δπσθειήζεθαλ καζεηέο καζήηξηεο απφ πξνγξάκκαηα ΔΠ. Δθπνλήζεθαλ κειέηεο αλαθνξηθά κε ην ρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δξάζεσλ απφ ηα ΚΔΤΠ θαη ΓΡΑΔΠ θιπ., δεκηνπξγήζεθε ινηπφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θιπ. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Γεκηνπξγία 4 λέσλ ΚΔΤΠ θαη 100 λέσλ ΓΡΑΔΠ» δεκηνπξγήζεθαλ επηπιένλ 4 ΚΔΤΠ θαη 100 ΓΡΑΔΠ, απφ ηα νπνία εμππεξεηήζεθαλ καζεηέο/ηξηεο, απφθνηηνη θαη γνλείο, ελψ απφ δξάζεηο ΔΠ επσθειήζεθαλ καζεηέο/ηξηεο θαη 119 καζεηέο /ηξηεο κε εηδηθέο αλάγθεο. Σελ αλάπηπμε εηδηθνχ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ επηκφξθσζε πκβνχισλ πκβνπιεπηηθήο & Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Δηδηθφηεξα: Δπηκνξθψζεθαλ 701 ζηειέρε εθπαίδεπζεο - χκβνπινη ΔΠ. Αλαπηχρζεθε κηα (1) πιαηθφξκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Δθπνλήζεθαλ 23 ζεκαηηθά αληηθείκελα ζε βηβιία εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θιπ. 1 Πεγή: EEO GROUP A.E. «Μειέηε αμηνιφγεζεο/απνηίκεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 ηνπ ΔΠΔΑΔΚ πνπ ζα ζπλερίζνπλ θαη θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », Ηαλνπάξηνο

10 Σελ αλάπηπμε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηαθνχ θαη ςπρν-παηδαγσγηθνχ πιηθνχ. Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δπέλδπζε ζηνλ άλζξσπν: Αλάπηπμε Μεζνδνινγίαο θαη Δθαξκνγή ύγρξνλσλ Δξγαιείσλ ΔΠ θαη Τπεξεζηώλ πκβνπιεπηηθήο»: Καηαζθεπάζηεθαλ 17 ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, ηα νπνία αλαπαξάρζεθαλ θαη εζηάιεζαλ ζε φια ηα ζηειέρε ησλ ΚΔΤΠ θαη ΓΡΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δπηκνξθψζεθαλ/Δπσθειήζεθαλ 308 ζηειέρε Γνκψλ ΔΠ ζηε ρξήζε ηνπο. Σελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. ην πιαίζην απηφ, πινπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 496 Γίθηπα ΔΠ κε ηε ζπκκεηνρή ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε φιε ηε ρψξα. πλνιηθά επσθειήζεθαλ καζεηέο/καζήηξηεο. ηνλ ηνκέα ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ιεηηνχξγεζαλ 105 Γξαθεία χλδεζεο (ΓΡΑΤ), ζε ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ζρεδηαζκνχ ζηαδηνδξνκίαο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηελ ζχλδεζε ηεο Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζεο κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. ην Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Κ.Δ.Π.), Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), πνπ ηδξχζεθε κε ηνπο Νφκνπο 2224/1994 θαη 2525/1997 θαη ιεηηνχξγεζε απφ ην 2000 ππφ ηελ επνπηεία ησλ Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε βάζε ην Π.Γ. 232/ (ΦΔΚ 179Α), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 44/ (ΦΔΚ 37) θαη απφ 14 Απξηιίνπ 2010 κέρξη 21 Ννεκβξίνπ 2011 (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκ. 24 ΦΔΚ A 56/ ), ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, αλαηέζεθε ζε εζληθφ επίπεδν ν ζπληνληζκφο θαη ν επηηειηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζεζκνχ ΤΔΠ, κε θχξηεο αξκνδηφηεηεο, κεηαμχ άιισλ, ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Δξγαζίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή Δζληθήο Πνιηηηθήο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ήδε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, επηκφξθσζε ζηειερψλ ηνπ ηνκέα πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ππάξρνπζεο δνκέο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Παηδείαο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ αθελφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ Τ.Δ.Π. θαη αθεηέξνπ ηεο επάξθεηαο πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ παξνρήο ππεξεζηψλ Τ.Δ.Π. θαη ηελ ηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεηξψσλ θ.α. ε επξσπατθφ επίπεδν, αλαηέζεθε ζην ΔΚΔΠ απφ ην 2000 ε εθπξνζψπεζε ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Euroguidance σο ην Κέληξν Euroguidance ηεο Διιάδαο (http://www.euroguidance.net), θαζψο θαη ε εθπξνζψπεζε ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ Πνιηηηθή ζην Γηα Βίνπ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN ), πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2007 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΔΚΔΠ», κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (Καηεγνξία Πξάμεσλ α Δλίζρπζε ησλ δνκψλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ Δλέξγεηα 2.4.1, πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, Μέηξν 2.4, Γ Κ.Π..): επσθειήζεθαλ 1260 εθπαηδεπηηθνί ζηειέρε ΤΔΠ θαη 695 Γνκέο πκβνπιεπηηθήο απφ ηηο Δπηκνξθσηηθέο Ζκεξίδεο θαη ηηο δξάζεηο δηθηχσζεο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. εθπνλήζεθαλ επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα θαη νδεγνί ΤΔΠ ( αληίηππα) θαη δηαηέζεθαλ ζηα ζηειέρε ΤΔΠ ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο. εθπνλήζεθαλ ζεη ησλ 30 επαγγεικαηηθψλ κνλνγξαθηψλ θαη εθηππψζεθαλ ζε αληίηππα. νξγαλψζεθε εμεηδηθεπκέλε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ζην αληηθείκελν Τ.Δ.Π. θαη εκπινπηίζηεθε κε ειιελφγισζζνπο θαη μελφγισζζνπο ηίηινπο θαζψο θαη κε 60 πεξίπνπ αληίηππα Διιεληθψλ θαη Ξέλσλ Οπηηθνανπζηηθψλ Μέζσλ θαη ζπλδξνκέο 31 Διιελφγισζζσλ θαη Ξελφγισζζσλ Πεξηνδηθψλ. δεκηνπξγήζεθαλ Ζιεθηξνληθά εξγαιεία πιεξνθφξεζεο θαη δηθηχσζεο γηα ζηειέρε ΤΔΠ, καζεηέο, λένπο θαη θάζε ελδηαθεξφκελν, σο αθνινχζσο: 10

11 - Δζληθφ Γίθηπν πκβνχισλ - Ζιεθηξνληθή πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο «Ήξηδα». - χζηεκα Πιεξνθφξεζεο Γηαδηθηπαθή Βάζε Γεδνκέλσλ «ΗΥΝΖΛΑΣΖ». - Διιεληθή Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ «ΠΛΟΖΓΟ» (PLOTEUS II). Ο ΔΠ εθαξκφζηεθε επί ζεηξά εηψλ ζηελ Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, σο εηήζην, κνλφσξν «κάζεκα» θαη ζηελ Α ηάμε ηνπ Γεληθνχ - Δληαίνπ Λπθείνπ σο κνλφσξν «κάζεκα» ηνπ β ηεηξάκελνπ. Τπεξεζίεο ΔΠ παξέρνληαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο θαη λένπο/λέεο έσο 25 εηψλ ζηα ΚΔΤΠ, ζηα ΓΡΑΔΠ θαη ΓΡΑΤ ζε καζεηέο/καζήηξηεο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ ή/θαη γεηηνληθψλ. 1.4 Σν ζεκεξηλό «ηνπίν» ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ησλ λέσλ παξεκβάζεσλ γηα ην Νέν ρνιείν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, έρνπλ δξνκνινγεζεί ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ Θεζκνχ ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ λέα πνιηηηθή γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, ζε ζπλέρεηα ησλ επξσπατθψλ θαηεπζχλζεσλ, ζεζπίδεηαη κε ηνλ Νφκν 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ν λένο λφκνο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο «δηα βίνπ ζπκβνπιεπηηθήο», ε νπνία νξίδεηαη σο ε «ε επηζηεκνληθή βνήζεηα, ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε πνπ παξέρεηαη ζηα άηνκα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ηνπο». ην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο έρνπλ εληαρζεί κε βάζε ην λέν Νφκν 3879 «Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ΦΔΚ Α /9/2010, ην Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Κ.Δ.Π.), θαηά ην ηκήκα ηνπ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, σο θνξέαο δηνίθεζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαη νη θνξείο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή θαη ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, σο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ δηα βίνπ κάζεζεο. Δλφςεη ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ θαη ηεο αλάγθεο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο ιφγσ ησλ ηξερφλησλ ζπλζεθψλ, απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010 κε απφθαζε ηνπ ΤΠΓΒΜΘ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ χλδεζεο κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑ.Τ.) ησλ ΔΠΑΛ ΔΠΑ ηεο ρψξαο, ελψ απφ ην επηέκβξην ηνπ 2011 αλεζηάιε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ ΔΠ (ΓΡΑΔΠ). ηελ παξνχζα θάζε, ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 79 ΚΔΤΠ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ειιηπή ζηειέρσζε. ηα Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ζπλερίδνπλ λα παξέρνληαη ππεξεζίεο πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο θαη λένπο/λέεο έσο 25 εηψλ, πνπ αθνξνχλ ζπλνπηηθά ηα εμήο: πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: (ζπκπιήξσζε κεραλνγξαθηθνχ θαη ελεκέξσζε γηα εθπαηδεπηηθέο δηεμφδνπο) ελεκέξσζε καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη θαζεγεηψλ γηα ηηο κεηαβνιέο ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο (ΔΠΑΛ- ΔΠΑ, ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θ.ιπ.) ζηήξημε ησλ καζεηψλ ζηελ αλίρλεπζε ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ θιίζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ. Οη Τπεχζπλνη ΔΠ ησλ ΚΔΤΠ ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, δηνξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο ζε ζπλεξγαζία κε απηά, ππνζηεξίδνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ θάζε ρξφλν, ζηεξίδνπλ ηνπο θαζεγεηέο πνπ εθαξκφδνπλ ην ΔΠ. 11

12 ην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ην κάζεκα ηνπ ΔΠ δελ δηδάζθεηαη ζην Λχθεην ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο κέζα απφ βησκαηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο ΔΠ ζην πιαίζην ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ projects. ην Γπκλάζην ν ΔΠ ζπλερίδεη λα δηδάζθεηαη ζηε Γ Γπκλαζίνπ κε ζθνπφ 2 : - λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο θαη λα εθηηκήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αμίεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπο. - λα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο πιεξνθφξεζε. - λα αμηνινγνχλ θαη λα επηιέγνπλ πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. - λα δηεξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. - λα αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθή ζηάζε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπο. - λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ηηο εμειίμεηο ηνπ θαη ην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. - λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη παξακνλήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. - λα θαηαλνήζνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ αηφκνπ. - λα αζθεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. - λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ξφιν ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Με ην άξζξν Ν.3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118/ ) ηδξχζεθε ην λέν ΝΠΗΓ «Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» πνπ ιεηηνπξγεί απφ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.) πνπ θαηαξγήζεθε κε ηνλ ίδην λφκν καδί κε ηνπο θνξείο Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο ξεπλαο (Κ.Δ.Δ.), Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.) θαη Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Π.Ο.Γ.Δ.). ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθε δηα απνξξνθήζεσο ην Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Κ.Δ.Π.) θαη ν νπνίνο ζπλερίδεη ηηο δξάζεηο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπ σο θαζνιηθφο δηάδνρνο βάζεη ηεο ΚΤΑ / (ΦΔΚ 2351Β), πεξηιακβάλνληαη νη δξάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ππιψλα ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο επθαηξίεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ. ε ζπλέρεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΔΠ, ν ΔΟΠΠΔΠ πινπνηεί ην ηξέρνλ δηάζηεκα ην έξγν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο "Γηαδηθηπαθήο Γηαδξαζηηθήο Πχιεο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα εθήβνπο". Πξφθεηηαη γηα έλα θηιηθφ θαη λεαληθφ εξγαιείν πνιπκέζσλ γηα ηνπο εθήβνπο. θνπφο ηνπ είλαη λα παξέρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη ζηήξημεο ησλ εθήβσλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο αμηνπνηψληαο θηιηθά εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο νηθεία ζηνπο λένπο, φπσο on line παηρλίδηα, βίληεν θιπ. ηφρνο ηεο Πχιεο είλαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα γλσξίζνπλ ηφζν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ, φζν θαη ηηο θιίζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο-δεμηφηεηέο ηνπο, ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο αμίεο θαη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο σξηκφηεηαο, ψζηε λα θαηαξηίζνπλ ην αηνκηθφ ηνπο ζρέδην δξάζεο θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ έγθαηξα θαη έγθπξα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Ζ Γηαδηθηπαθή Γηαδξαζηηθή Πχιε ζα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία-εθαξκνγέο σο εμήο: δηαδηθηπαθφ δηαδξαζηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο (ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο Καλαδηθφ παηρλίδη ζηαδηνδξνκίαο Real Game, πξνζαξκνζκέλν ζηα ειιεληθά δεδνκέλα) κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο εθήβνπο λα 2 ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΔΠ) 12

13 γλσξίζνπλ θαιχηεξα κε επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο επθαηξίεο αιιά θαη ηηο επζχλεο ηεο ελήιηθεο δσήο. βίληεν παξνπζίαζεο επαγγεικάησλ θαη βαζηθψλ δεμηνηήησλ. ςεθηνπνηεκέλα θαη απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία απηνβνήζεηαο γηα εθήβνπο. εξγαιείν αλάπηπμεο ςεθηαθνχ αηνκηθνχ θαθέινπ δεμηνηήησλ ηνπ εθήβνπ (E-portfolio). ςεθηαθφ νδεγφ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθήβσλ ζηελ έλλνηα ηνπ «επηρεηξείλ». Δπίζεο κέζσ ηεο Πχιεο Θα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ εθήβσλ ζε ππεξεζίεο έγθπξεο εθπαηδεπηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., κέζσ ηεο Δζληθήο Βάζεο Δθπαηδεπηηθψλ Δπθαηξηψλ «ΠΛΟΖΓΟ» θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηεο κε ηελ Δπξσπατθή Πχιε Δθπαηδεπηηθψλ Δπθαηξηψλ PLOTEUS 1.5 Ο Ρόινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηε ζύλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο Ι. Σα λέα δεδνκέλα ηεο ηαρύηαηα εμειηζζόκελεο αγνξάο εξγαζίαο ην ζεκεξηλφ θφζκν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ, ηεο έληαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο εκθάληζεο λέσλ κνξθψλ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο, νη δνκέο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αγνξψλ ηεο ζπλερψο κεηαβάιινληαη θαη αλαδηαξζξψλνληαη. Βξηζθφκαζηε, ίζσο, ζην κεηαίρκην κηαο λέαο επνρήο φπνπ λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο, λέεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο απαηηνχληαη θαη λέεο αλάγθεο θαη ππνρξεψζεηο δεκηνπξγνχληαη ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο δηαρείξηζεο. Πνιινί αθαδεκατθνί θαη πνιηηηθνί έρνπλ ραξαθηεξίζεη ηηο κέξεο πνπ δηαλχνπκε σο ηνκή ζηελ πνξεία ηεο Ηζηνξίαο, κία ηνκή πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο ζε θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηεο αθαηάπαπζηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφο εληζρχεηαη απφ ηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηφηη αλ δχν αηψλεο πξηλ, ε εηζαγσγή ηεο κεραλήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία αληηθαηέζηεζε ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ζήκεξα είλαη ε αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηέο πνπ αληηθαζηζηνχλ ηηο κεραλέο ζαλ ηνπο βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Ζ αγνξά εξγαζίαο ζηελ νπνία εληάζζνληαη ζήκεξα ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο είλαη εμ νινθιήξνπ δηαθνξεηηθή απφ φ,ηη ήηαλ ζην παξειζφλ. ε παγθφζκηα θιίκαθα, νη κφληκεο ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηγά-ζηγά κεηψλνληαη, ν ρξφλνο εξγαζίαο απνδηαξζξψλεηαη θαη νη αλεηδίθεπηεο έσο εκηεηδηθεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο δηαγθσλίδνληαη ζην πεξηζψξην. Σα λέα δεδνκέλα επεξεάδνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςήθησλ γηα εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αβεβαηφηεηα γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ δηαθξίλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο απνηεινχλ ηνπο κφληκνπο θηλδχλνπο απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, αθφκε θαη ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο απνηειεί ζεκείν επαλαπξνζδηνξηζκνχ, θαζψο θάζε έληαμε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζαλφλ λα κελ είλαη νξηζηηθή, αθνχ ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο κπνξεί λα αιιάμεη πνιιά επαγγέικαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Οη ζχγρξνλεο αγνξέο εξγαζίαο δελ είλαη ζηαηηθέο, αιιά βξίζθνληαη ζπλερψο ζε κία θαηάζηαζε δπλακηθήο θίλεζεο. Γηα απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο, δειαδή ηνπο ήδε εξγαδφκελνπο, νη ζπλζήθεο έρνπλ ην ίδην κεηαβιεζεί. Οη ξφινη ηνπ ζεκεξηλνχ εξγαδφκελνπ ππφθεηληαη ζε πνηνηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ξηδηθέο αιιαγέο. Ζ ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ξφισλ, πνπ γλσξίζακε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, αλήθεη πιένλ ζην παξειζφλ. Νέεο κνξθέο εξγαζίαο εκθαλίδνληαη θαη λέεο αμίεο θαη ιεηηνπξγηθά πξφηππα επηβάιινληαη, πνπ βαζίδνληαη ζηελ νινθιεξσκέλε θαηνρή θαη άζθεζε ηεο ηερλνγλσζίαο, ζηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο κηθξνειεθηξνληθήο, ζηελ νιηθή αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. ηζη, νη ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη αληαπνθξίλνληαη ζε λέεο αξρέο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ε πνιπεηδίθεπζε (multiskilling), αιιεινθαηαλνκή θαη αιιεινζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (job sharing), εξγαζία 13

14 θαηά νκάδεο (team working) θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ (job enrichment). Δπηπιένλ, ζήκεξα θάλνπκε ιφγν θαη γηα λέα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, φπσο είλαη ε ηειεεξγαζία ή ε εξγαζία απφ ην ζπίηη, ελψ ζέζεηο απαζρφιεζεο, πνπ παιαηφηεξα θαηαιάκβαλαλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απμάλνληαη (π.ρ. κεξηθή απαζρφιεζε, επνρηαθή απαζρφιεζε, πξνζσξηλή απαζρφιεζε, κνξθέο ππεξγνιαβίαο). Απφ ηελ άπνςε απηή, νη ζεκεξηλέο αγνξέο εξγαζίαο βξίζθνληαη ζε κία θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθήο θαη πνζνηηθήο αλαδηακφξθσζεο. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ European Centre for the Development of Vocational Training/ CEDEFOP 3 γηα ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε δεμηνηήησλ ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2020 πξνβιέπεηαη ζαθήο άλνδνο ησλ πνζνζηψλ εξγαδνκέλσλ κε ηππηθά πξνζφληα κεζαίνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ, ελψ ε κεγαιχηεξε αχμεζε ζα παξαηεξεζεί ζηε κεξίδα ησλ εξγαδνκέλσλ κε πνιχ πςειά πξνζφληα θαη ε κεγαιχηεξε κείσζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε κεδεληθά ή ρακειά ηππηθά πξνζφληα (CEDEFOP 2012). Δπίζεο, αλαδχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε γηα ηηο πξάζηλεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο γίλνληαη κέξνο ζρεδφλ θάζε επαγγέικαηνο, φπσο έρεη ζπκβεί κε ηηο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο, θαζψο ε πξάζηλε αλάπηπμε γίλεηαη ην δεηνχκελν ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ «έμππλε, βηψζηκε θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε» ηεο Δπξψπεο ηνπ χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηνπ CEDEFOP «ε ζηξνθή ζε κηα πξάζηλε νηθνλνκία δελ ζα παξάγεη απιψο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, αιιά ζα κεηαβάιεη επίζεο ην αληηθείκελν θαη ηνλ ραξαθηήξα πθηζηάκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Ζ παξνρή πξάζηλσλ δεμηνηήησλ ζα απαηηήζεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ πξνηχπσλ γηα ηα πξνζφληα θαη ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Θα απαηηήζεη επίζεο ηελ επαλεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ. Δξγνδφηεο θαη πάξνρνη θαηάξηηζεο πξέπεη λα ζπλεξγαζζνχλ ζε κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα λα πινπνηεζνχλ νη αιιαγέο απηέο. Ζ γεληθή εθπαίδεπζε ζα θιεζεί επίζεο λα απμήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά απφ κηθξή ειηθία»(cedefop 2010). 4 ην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαίλεηαη φηη ζε φιε ηελ Δπξψπε πιήηηνληαη ηδηαίηεξα νη λένη θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζήκεξα ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε, νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ είλαη δπζνίσλεο. λαο ζηνπο πέληε λένπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ, δελ κπνξεί λα βξεη κηα ζέζε, ελψ 7,5 εθαηνκκχξηα λένη ειηθίαο εηψλ δελ εξγάδνληαη νχηε παξαθνινπζνχλ θάπνην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή επηκφξθσζεο 5. Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, ε δηα βίνπ ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ε παξνρή επθαηξηψλ γηα δηα βίνπ κάζεζε, αλαβάζκηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ αηφκσλ δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα θξίζηκν θαη απνθαζηζηηθφ ξφιν. Σα ζσζηά βήκαηα γηα ηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο νκαιήο έληαμήο θαη παξακνλήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ΙΙ. Η αλαγθαηόηεηα γηα ηε δηα βίνπ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο Ο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε πκβνπιεπηηθή (Career Guidance) είλαη ε ζπζηεκαηηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζην άηνκν, έηζη ψζηε απηφ λα αμηνπνηήζεη ην δπλακηθφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πάξεη κφλν ηνπ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο, φζνλ αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ή ησλ 3 Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to Skills for green jobs / European synthesis report 5 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS «Youth Opportunities Initiative» Βξπμέιιεο Youth Opportunities Initiative 14

15 επαγγεικάησλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ επίιπζε δηαθφξσλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά. Ίιν θαη πεξηζζφηεξν ζήκεξα γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ απφ ηα πξψηα εθεβηθά ρξφληα κέρξη ηελ ψξηκε ειηθία είλαη κία ζπλερήο εμέιημε, κία αέλαε δηαιεθηηθή ζρέζε αηφκνπ - εξγαζίαο πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο. ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο, ε έλλνηα "ζηαδηνδξνκία" εθθξάδεηαη σο "ζηαδηνδξνκία ρσξίο πιαίζην θαη φξηα" (boundaryless career), ελψ ε γλψζε θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε, απνηειεί βαζηθφ κέζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ κέιινληνο ελφο αηφκνπ θαη παξάιιεια αλαγθαίν φρεκα γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (Κνπηζαχηε Μ., 2000). ε αληίζεζε κε ηηο ζεσξίεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ πίζηεπαλ φηη ε ηδαληθή επαγγεικαηηθή επηινγή ήηαλ εθείλε ζηελ νπνία ζπληαηξηάδνληαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ κε ηηο απαηηήζεηο ελφο επαγγέικαηνο, νη λέεο εμειηθηηθέο ζεσξίεο πξεζβεχνπλ φηη ε επηινγή θαη θαη επέθηαζε ε ηνπνζέηεζε ζε έλα επάγγεικα είλαη ην ηειηθφ ζηάδην κηαο καθξνρξφληαο αλαπηπμηαθήο - εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (career development) (Κάληαο Α.,1991). Αληίζηνηρα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε νκαιή κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ είλαη ππφζεζε κίαο ζηηγκήο αιιά απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο ζηαδίσλ, πνπ ην άηνκν πξέπεη λα δηέιζεη απξφζθνπηα θαη κε ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. Γπζηπρψο, ζηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά εξγαζίαο κε ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ θαη ηνλ θξελήξε ξπζκφ πξνζέιθπζεο ζηειερψλ ζε πνιινχο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο ή ζέζεηο εξγαζίαο πνπ εκθαλίδνπλ δήηεζε, παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο επηθέληξσζεο απνθιεηζηηθά ζηελ ηνπνζέηεζε δηαζχλδεζε μερλψληαο φηη απηή είλαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. πλεπψο ε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε ζπζηεκαηηθή δειαδή ππνβνήζεζε ηνπ λένπ λα ζρεδηάζεη ή λα επαλαζρεδηάζεη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα απφ ην γεγνλφο φηη ε είζνδoο ηνπ αηφκνπ ζε έλα επάγγεικα δελ ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο αιιά αληίζεηα, απνηειεί ηελ έλαξμε κηαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, πνπ πνιχ πηζαλφλ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπρλή ελαιιαγή δξαζηεξηνηήησλ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη εξγνδνηψλ. Ζ δηαδηθαζία "Μεηάβαζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εθπαίδεπζε - θαηάξηηζε ζηελ εξγαζία", ζήκεξα έρεη πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, επεηδή κπνξεί λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ην εχξνο ησλ επθαηξηψλ ησλ λέσλ γηα εξγαζία, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε φιε ηελ ππφινηπε δσή ηνπο. Σα δεδνκέλα ηεο λέαο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζηζηνχλ ηε πκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ σο ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έηζη ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ. πλήζσο νη λένη ζηελ πην θξίζηκε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, κπξνζηά ζηελ αλάγθε λα επηιέμνπλ απφ πνιχ λσξίο, ζηα ρξφληα αλάκεζα ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ληψζνπλ κπεξδεκέλνη θαη ζπρλά αδχλακνη λα νδεγεζνχλ ζε κηα απφθαζε θαη λα θαηαζηξψζνπλ έλα ζρέδην δξάζεο. Σα εξσηήκαηα πνπ ζπλήζσο ηνπο δεκηνπξγνχληαη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο, ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ θ.ι.π. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ζηε θάζε απηή ππάξρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζε ζέκαηα επηινγήο ζπνπδψλ, δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο θαη γεληθφηεξα ζηήξημεο ησλ λέσλ θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάβαζή ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 15

16 Ο εληαίνο ζεζκφο «πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο» απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ιεηηνπξγίεο πνπ ππεξεηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη αθνινπζνχλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά: 1. Πιεξνθφξεζε 2. Απηνγλσζία 3. Απηναληίιεςε 4. Λήςε απφθαζεο 5. Δπαγγεικαηηθή είζνδνο-ηνπνζέηεζε 6. Δπαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή 7. Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 8. Δπαγγεικαηηθή επηηπρία Κάζε έλα απφ ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεζκνχ απνηειείηαη απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί δπλεηηθά λα πινπνηείηαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο. ηζη ιφγνπ ράξε ε ιεηηνπξγία ηεο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα «πιινγή Δπαγγεικαηηθψλ Πιεξνθνξηψλ», ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, φπσο ζπλαληήζεηο κε εξγνδφηεο ηεο πεξηνρήο (Γεκεηξφπνπινο Δ., 1994). Ο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο νθείιεη θαη πξέπεη λα βνεζά ηνλ άλζξσπν λα δηέιζεη νκαιά απφ φια αλεμαηξέησο ηα παξαπάλσ ζηάδηα ψζηε ε επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ζα απνθνκίζεη απφ ην ή ηα επαγγέικαηά ηνπ ζην κέιινλ λα είλαη ζεηηθή. Σφζν σο δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζην ζρνιηθφ ή παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη σο ππεξεζία, πνπ παξέρεηαη ζε δηάθνξνπο θνξείο επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αηφκνπ, νθείιεη λα πξνηείλεη δξαζηεξηφηεηεο, ελέξγεηεο θαη θαιέο πξαθηηθέο πινπνίεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ιεηηνπξγηψλ. ηζη, ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο ζπλδένληαο ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε, ππνζηεξίδεη ην άηνκν ζηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, κέζα απφ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο: Πιεξνθόξεζε γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αγνξάο εξγαζίαο (ηδηαίηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν) Απηνγλσζία Θεηηθή Απηναληίιεςε: εληνπηζκφο θαη θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ θιίζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη θηινδνμηψλ θαη δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Άζθεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ γηα ην άηνκν εθπαηδεπηηθψλ επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ, κε ζηφρν ηε δέζκεπζε ηνπ ζηελ θαηάζηξσζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Δπαγγεικαηηθή είζνδνο ηνπνζέηεζε: Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο εξγαζίαο (job seeking skills) θαηά ηε θάζε πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ή αιιαγήο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο, ψζηε λα κάζνπλ ηα άηνκα λα παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ πκβνπιεπηηθή θαη ν Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, κπνξεί θαη επηβάιιεηαη λα σζήζεη ην άηνκν πξνο ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ξεαιηζηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ηνπ, ηελ δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ νξάκαηνο θαη ηελ θξνληίδα γηα ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ, πξνεηνηκάδνληαο ην λέν γηα ηελ ελεξγφ δσή, πέξα απφ ηελ επηινγή εηδηθφηεηαο ζπνπδψλ ή ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο, εληζρχνληαο : ηελ θαιιηέξγεηα ηάζεο γηα δηα βίνπ κάζεζε θαη επαλεθπαίδεπζε, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ αηφκνπ. ηελ απόθηεζε ελεξγεηηθήο ζηάζεο δσήο: πξνψζεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζρεδηαζκνχ, επειημίαο ζηφρσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ γεληθφηεξα σο κεζφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο. ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο πνιπδηάζηαηεο έθθξαζεο ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε πνιχπιεπξνπ θνηλσληθνχ πξνθίι. 16

17 ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο, φπσο νξγαλσηηθέο, δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, ζπλέπεηα, πξσηνβνπιία, ζπλεξγαηηθφηεηα θιπ. ηελ ελζάξξπλζε ηνπ λένπ θαη ηόλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη απηνεθηίκεζήο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο. Σειηθά ην άηνκν αλαπηχζζεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ελεξγνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, επηηπγράλνληαο παξάιιεια κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ επαγγέικαηνο θαη ηελ επηδησθφκελε επαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή, ηθαλνπνίεζε θαη επηηπρία. 17

18 2. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2.1 Έλλνηα, Πεξηερόκελν θαη Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ή αλάπηπμεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο (career development) ηαπηίδεηαη κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ φζν αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζην ρψξν θαη ηεο εξγαζίαο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ γηα ην επάγγεικα, ή ηα επαγγέικαηα, πνπ επηζπκεί ε επηδηψθεη λα αθνινπζήζεη [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη φηη ε είζνδνο ζε έλα επάγγεικα δελ πξνθχπηεη απφ κηα ζηηγκηαία απφθαζε αιιά απφ κηα καθξνρξφληα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνινγηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ, ελψ παξάιιεια δειψλεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ζηαδηνδξνκία ηνπ αηφκνπ ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο φξνο «επαγγεικαηηθή επηινγή» εθθξάδεη ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο, ην νπνίν ζα αζθήζεη ην άηνκν, ελψ ζπρλά ζπγρέεηαη κε ην φξν «επαγγεικαηηθή πξνηίκεζε», πνπ εθθξάδεη ην πξνηηκψκελν επάγγεικα αιιά φρη απαξαίηεηα ην επάγγεικα πνπ ζα αζθήζεη ην άηνκν, γηα δηάθνξνπο ππνθεηκεληθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο δηεξεχλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ησλ λέσλ απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία απνηππψλνληαη ζηηο ιεγφκελεο ςπρνινγηθέο θαη γεληθέο ζεσξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη αλάπηπμε. χκθσλα κε απηέο ηηο ζεσξίεο ε επαγγεικαηηθή επηινγή είηε θαζνξίδεηαη απφ θάπνην ηπραίν γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ αηφκνπ (ζεσξία ηνπ ηπραίνπ), είηε ην άηνκν επηιέγεη κηα ζηαδηνδξνκία ή έλα επάγγεικα πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ θαη ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο απψιεηέο ηνπ (νηθνλνκηθέο ζεσξίεο) [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Οη ζεσξίεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ παξαγφλησλ (Frank Parsons 1909) ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή επηινγή πξνθχπηεη απφ ην ζπληαίξηαζκα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγηθή ζεσξία ηνπ Holland, ππάξρνπλ ηχπνη αλζξψπσλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Οη ςπρνδπλακηθέο θαη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη αλάπηπμε ηνλίδνπλ ην ξφιν ησλ πξψησλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή (ζεσξία ηεο Anne Roe), ελψ επερείξεζαλ ηελ εξκελεία ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ κε βάζε ην βαζκφ πνπ απηέο δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα ηθαλνπνίεζε ησλ παξνξκήζεσλ θαη κείσζε ηεο έληαζεο (ζεσξία Bordin, Nachmann, Segal) [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Οη ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηινγή δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έκκεζε κάζεζε, κέζσ ηεο κίκεζεο πξνηχπσλ (vicarious learning) θαη ζηελ απηεπάξθεηα, ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ αηφκνπ σο πξνο ην θαηά πφζν ζα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο θάπνηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ή ζα θέξεη ζε πέξαο κε επηηπρία θάπνηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ζεσξία ηνπ Βandura 1971, 1977). Απφ ηελ άιιε ν Krumboltz θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζηε δηθή ηνπ ζεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο εληνπίδεη ηηο γελεηηθέο θαηαβνιέο θαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ηηο παξειζνχζεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε ζηαδηνδξνκία. πκπεξαζκαηηθά ζεσξνχλ φηη ε επηινγή ηεο ζηαδηνδξνκίαο είλαη κηα δηαρξνληθή δηαδηθαζία δσήο πνπ επεξεάδεηαη εθηφο απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 18

19 πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα είζνδν ζε απηά [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Οη εμειηθηηθέο ζεσξίεο είλαη νη θαζεαπηφ ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαζψο ζεσξνχλ ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο σο ην ηειηθφ ζηάδην κηα καθξνρξφληαο / εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία κέρξη ηελ σξηκφηεηα, πνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη κε ηελ ηειηθή επαγγεικαηηθή επηινγή. Οη Ginzberg, Ginsburg, Axelrad θαη Ζerma (1951) παξνπζηάδνληαο ην πξψην νινθιεξσκέλν εμειηθηηθφ κνληέιν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο δηέθξηλαλ ηξία ζηάδηα ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ σο εμήο: α. ζηάδην ηεο θαληαζίαο (fantasy stage): θπξηαξρεί ε αξρή ηεο επραξίζηεζεο θαη ε επηζπκία ηθαλνπνίεζεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ. β. ζηάδην ησλ δνθηκαζηηθψλ επηινγψλ (tentative stage): ην άηνκν έρεη ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γ. ξεαιηζηηθφ ζηάδην (realistic stage): ε επηινγή πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε ππνθεηκεληθψλ εθηηκήζεσλ θαη επίγλσζεο ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ εμειηθηηθή ζεσξία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Super (1953) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηα βίνπ δηαδνρή πέληε επαγγεικαηηθψλ ζηαδίσλ σο εμήο: α. ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, β. ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο, γ, ζηάδην ηνπ θαηαζηαιάγκαηνο, δ. ζηάδην ηεο ζπληήξεζεο, ε. ζηάδην ηεο παξαθκήο. Ζ πνξεία ησλ ζηαδίσλ νινθιεξψλεηαη κε ην ζπκβηβαζκφ ή ηε ζχλζεζε αλάκεζα ζηελ απηναληίιεςε θαη ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ησλ Tiedeman θαη O Hara παξνπζηάδεη ηελ δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο επηινγήο σο πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα δηακνξθψζεη έλα επαγγεικαηηθφ «εγψ». Γηαηχπσζαλ ηα εμήο ζηάδηα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο: α. ζηάδην ηεο πξνζκνλήο ή πξνεηνηκαζίαο, πνπ ρσξίδεηαη ζηηο θάζεηο ηεο δηεξεχλεζεο, απνθξπζηάιισζεο, επηινγήο θαη απνζαθήληζεο, νη νπνίεο δείρλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη, β. ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ή πξνζαξκνγήο, πνπ ρσξίδεηαη ζηηο θάζεηο ηεο εηζαγσγήο, αλακφξθσζεο θαη νινθιήξσζεο, νπφηε ην άηνκν είλαη έηνηκν λα εθαξκφζεη ηηο επηινγέο ηνπ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 60 εκθαλίζηεθαλ λέεο ζεσξίεο, γλσζηέο σο κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθφηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ κνληέισλ ιήςεο απφθαζεο δέρεηαη φηη ππάξρνπλ: α. έλα πξφζσπν πνπ ιακβάλεη κηα απφθαζε, β. κηα θαηάζηαζε πνπ απαηηεί ηε ιήςε κηαο απφθαζεο, γ. νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. Σν άηνκν επεμεξγάδεηαη λνεηηθά ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη εμεηάδεη ηηο πηζαλφηεηεο έθβαζεο κε βάζε α. ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρνπλ λα ζπκβνχλ θαη β. ηελ αμία ή ηελ σθειηκφηεηα πνπ έρνπλ γηα έλα άηνκν [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Οη Jepsen & Dilley (1974) δηέθξηλαλ ηα κνληέια απηά ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηα πεξηγξαθηθά (descriptive) θαη ηα θαζνδεγεηηθά (prescriptive) κνληέια. Σα πεξηγξαθηθά κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ (Hilton, Vroom) αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηνινγηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. Σν κνληέιν ιήςεο απφθαζεο ηνπ Hilton (1962) ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή επηινγή θαη ζηελ έλλνηα ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ζηα ζρέδηά ηνπ γηα είζνδν ζε θάπνην επαγγεικαηηθφ ρψξν. Σν κνληέιν ιήςεο απφθαζεο ηνπ Vroom (1964) ππάγεηαη ζηε ζεσξία ησλ θηλήηξσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη κε βάζε ηε ζεσξία ησλ πεδίσλ ηνπ Lewin (1951) θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 19

20 επαγγεικαηηθή πξνηίκεζε (ην επάγγεικα κε ην κεγαιχηεξν ζεηηθφ ζζέλνο) ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή (ην επάγγεικα πξνο ην νπνίν ππάξρεη ε κεγαιχηεξε ζεηηθή δχλακε) θαη ηελ επαγγεικαηηθή επίηεπμε (ην επάγγεικα ζην νπνίν ηειηθά εηζέξρεηαη ην άηνκν), πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απφ ην πξνηηκψκελν ή επηδησθφκελν [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Σα θαζνδεγεηηθά κνληέια ησλ Katz, Gelatt, Kaldor & Zytowski) αζρνινχληαη κε ην πσο πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θαη παξέρνπλ ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ην πσο πξέπεη λα εμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ο Katz (1963) θαζνξίδνληαο ηα ρξνληθά ζεκεία ιήςεο απφθαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ λένπ, δηαηχπσζε ην «κνληέιν γηα θαζνδήγεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζηαδηνδξνκία». Γίλεη έκθαζε: α. ζηηο ππνθεηκεληθέο αμίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ εθδειψλεηαη ε πξνηίκεζε πξνο θάπνηεο επηινγέο θαη β. ζηηο πξνζδνθίεο ή ζηηο αληηθεηκεληθέο πηζαλφηεηεο πνπ δηαθαίλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ. Κάζε ελαιιαθηηθή επηινγή θξίλεηαη σο πξνο ηε «δχλακε επηζηξνθήο» σο πξνο θάζε αμία, δειαδή ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηελ θάζε αμία θαη ηειηθά, κεηά απφ καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, σο νξζή απφθαζε ζεσξείηαη ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο κε ηελ κεγαιχηεξε «αλακελφκελε αμία» [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Ο Gelatt (1962), πξνηείλνληαο έλα παξφκνην κνληέιν ιήςεο απφθαζεο, ηνλίδεη ην ξφιν ηνπ ζπζηήκαηνο πξφβιεςεο ηνπ αηφκνπ, ζε ζρέζε κε ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ηνπ θαη ηνπ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αηφκνπ, ζπλππνινγίδνληαο πφζν επηζπκεηά είλαη ηα απνηειέζκαηα απηά. Σν άηνκν θαηαιήγεη ζε κηα απφθαζε ηειηθή ή δηεξεπλεηηθή / πξνζσξηλή, νπφηε ππάξρεη αλάγθε γηα ζπιινγή πεξαηηέξσ αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ησλ ππνθεηκεληθψλ εθηηκήζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Οη Kaldor & Zytowski (1969) ππνζηεξίδνπλ φηη ην άηνκν επεμεξγάδεηαη ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο κε βάζε ην πηζαλφ θέξδνο ή θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε επηινγή. πλεπψο, σο νξζή ζπζηήλνπλ ηελ επηινγή εθείλε κε ηελ πςειφηεξε θαζαξή αμία (θέξδνο), ππνινγηδφκελε σο ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ηνπ εηζεξρφκελνπ θφζηνπο θαη ηνπ εμεξρφκελνπ θέξδνπο, δειαδή «ε επηιεγφκελε απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πνξείεο δελ είλαη εθείλε πνπ πξνζθέξεη ηα πεξηζζφηεξα εμεξρφκελα νθέιε αιιά απηή πνπ πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε θαζαξή αμία» [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Σα κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ απνβιέπνπλ ζηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο θαη ππνβνήζεζεο ζηε ιήςε απφθαζεο, πνπ βαζίδεηαη ζην αμηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ αηφκνπ. Σν αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ πξφβιεςήο ηνπο δελ θαζηζηά πάλησο απφιπηε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, φπσο απηά ηελ πεξηγξάθνπλ. Οη θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη αλάπηπμε ησλ Blau et al., Musgrave, Kenneth Roberts θ.ιπ. εληάζζνπλ ηηο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην. Σν κνληέιν ηνπ Blau θαη ησλ ζπλεξγαηψλ (1956) ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή επηινγή ζηεξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηηο πηζαλφηεηεο εηζφδνπ ζε θάζε έλα απ απηά, πάληα κε βάζε ηελ θνηλσληθή ηνπ εκπεηξία, πνπ νδεγεί ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνζδνθηψλ. Ζ επαγγεικαηηθή επηινγή πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκβηβαζκφ ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ, κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ θέξδνπο [Κάληαο & Υαηδή (1991)]. Ο Musgrave (1967) βαζηδφκελνο ζηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηε ζεσξία ησλ ξφισλ, δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ξφιν πνπ έρνπλ νη θνηλσληθέο δνκέο ζηε δηακφξθσζε ησλ 20

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Γιεπεύνηζη ζηάζευν και ανηιλήτευν γονέυν και ζςμβούλυν ζηαδιοδπομίαρ ζε ζσέζη με ηιρ επαγγελμαηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

«πκβνπιεπηηθή-πξνζαλαηνιηζκόο» Γηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζεζκνύ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηινγή

«πκβνπιεπηηθή-πξνζαλαηνιηζκόο» Γηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζεζκνύ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηινγή Σανπθηζή Μαξία «πκβνπιεπηηθή-πξνζαλαηνιηζκόο» Γηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζεζκνύ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηινγή Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο πνπ ππνβιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ . 4 8 10.. 13 17... 23 25 26 27 29

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ . 4 8 10.. 13 17... 23 25 26 27 29 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Α. Απφ ην ήκεξα ζην Νέν ρνιείν κε Πξψηα ηνλ Μαζεηή Δπηγξακκαηηθά : Έλα ρνιείν Υσξίο Σνίρνπο Α1. Ζ θιεξή Πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εκεξηλνχ ρνιείνπ Α2. Έλα Νέν ρνιείν κε ηνλ Μαζεηή ζην Δπίθεληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα