Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt"

Transcript

1 Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ 2 Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ Πεπίλητη Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα πξόηαζε γηα ηελ εηζαγσγή κηαο πιαηθόξκαο αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ πνπ παξέρεη επηπιένλ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ησλ ζρνιείσλ. Απηή ε πξόηαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια κε ηελ ηππηθή πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ thin clients. Αληηθαζηζηώληαο ηνλ εμππεξεηεηή, o νπνίνο είλαη έλαο ελεξγνβόξνο ππνινγηζηήο γεληθνύ ηύπνπ, κε κηα πιαηθόξκα κε επεμεξγαζηή ARM ρακειήο θαηαλάισζεο, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Απηά πξνέθπςαλ από ηηο δνθηκέο καο θαη ζπλνδεύνληαη από πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επεμεξγαζία. Με ζπλνιηθό θόζηνο πεξίπνπ ζηα 100, απηή ε πιαηθόξκα απνηειεί κηα νηθνλνκηθή θαη ξεαιηζηηθή πεξίπησζε πινπνίεζεο ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ / ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη είλαη νη ππεξεζίεο δηθηύνπ, όπσο ν εμππεξεηεηήο web, ν δξνκνινγεηήο, ην ηείρνο πξνζηαζίαο, ν δηακεζνιαβεηήο, αιιά θαη εθαξκνγέο πςειώλ απαηηήζεσλ, όπσο είλαη ε θεληξηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ ηνκέσλ (domain) ησλ Windows πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο. Λέξειρ κλειδιά: ενεπγειακή διασείπιζη, Linux, ΔΛ/ΛΑΚ, ARM, SheevaPlug. Abstract The present work is a proposal to introduce open-source software that provides an additional improvement of school energy management. This proposal can work in parallel with the typical implementation of thin-clients systems. We can see remarkable results by replacing the server, which is a high-consumption general-purpose computer, with a platform with a lowconsumption ARM processor. These results derive from our tests and they are accompanied by qualitative and quantitive processing. With a total cost of about 100, this platform is an economical and realistic case of free and open source software (FOSS) implementation in education. The functions it can provide are network services such as the web server, router, firewall, proxy but also demanding applications, such as Windows domain s central management, which are used in computer labs. Key words: energy management, Linux, FOSS, ARM, SheevaPlug.

2 1. Ειζαγωγή Η πξόζθαηε ηάζε γηα ελζσκάησζε ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ θαη ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα ζηελ ππνδνκή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έληνλε. Δλώ κέρξη ηώξα ε πινπνίεζε thin clients βαζηζκέλσλ ζην Linux Terminal Services Project, (LTSP) απνηειεί ην θπξίαξρν παξάδεηγκα πινπνίεζεο, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επεξεάδεη ηηο πξνβιέςεηο. Με ηελ έιεπζε ησλ netbook θαζώο θαη ηεο πιαηθόξκαο επεμεξγαζηώλ «Atom» γηα επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο κε εμαηξεηηθά ρακειό θόζηνο, αλαηξέπεηαη ε θπξηαξρία ηνπ Terminal Server ζε ό,ηη αθνξά ην πιενλέθηεκα πνπ είρε ιακβάλνληαο ππόςε απζηεξά ηερλννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Δπηπιένλ, ε δπζθνιία, αθόκα θαη ζήκεξα, ηεο πξνζαξκνγήο ζην Linux θαζώο ε απαίηεζε αιιαγήο ησλ δηθηπαθώλ δνκώλ ηνπ ζρνιείνπ απνηεινύλ ηξνρνπέδε ζηελ εμέιημε απηή. Έλα άιιν ζεκαληηθό θνκκάηη είλαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Σηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο ησλ ζρνιείσλ, νη ππνινγηζηέο θαη νη δηθηπαθέο ζπζθεπέο έρνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο. Σηελ εξγαζία απηή, παξνπζηάδεηαη κηα πξόηαζε γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κε κηα πιαηθόξκα ρακειήο θαηαλάισζεο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο κε ρξήζε ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ θαη ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα. Η πξόηαζε απηή ζα αλαιπζεί σο εμήο: Σηε δεύηεξε παξάγξαθν ζα δνζεί ελ ζπληνκία ε δνκή ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο. Σηελ ηξίηε παξάγξαθν ζα αλαθεξζνύκε ζην ξόιν ηνπ εμππεξεηεηή θαη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. Σηελ ηέηαξηε παξάγξαθν ζα αλαιύζνπκε ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ από ην Linux. Σηελ πέκπηε παξάγξαθν ζα παξνπζηάζνπκε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνηεηλόκελεο πιαηθόξκαο κέζα ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην. Τέινο, ζα παξαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξόηαζεο. 2. Το ζσολικό επγαζηήπιο Σύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο (Τνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο, ΔΑΙΤΥ, ΥΠΔΠΘ, 2004), ην εξγαζηήξην απνηειείηαη από έλαλ αξηζκό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζπλδεδεκέλσλ ζε έλα ηνπηθό δίθηπν κε αξρηηεθηνληθή πειάηεεμππεξεηεηή. Ο εμππεξεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ ηκήκαηνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε ό,ηη αθνξά ζηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ρξήζεο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ. 3. Ο πόλορ ηος εξςπηπεηηηή 3.1 Κενηπική αςθενηικοποίηζη και πιζηοποίηζη ηων σπηζηών Ο εμππεξεηεηήο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηήξηνπ παξέρεη ηελ απζεληηθνπνηέζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηήξηνπ. Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην ινγαξηαζκό θαη θσδηθό πξόζβαζεο ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο βάζεη ηνπ νπνίνπ έρεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ

3 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ επηηξέπεηαη. Σηόρνο είλαη λα κελ ππάξρνπλ ηνπηθνί ινγαξηαζκνί ρξεζηώλ ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ώζηε λα απινπζηεπηεί ε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ. 3.2 Κενηπική απσειοθέηηζη Όινη νη καζεηέο έρνπλ πξνζσπηθό θαηάινγν ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ ώζηε ε πξόζβαζε ζε απηόλ ηνλ θαηάινγν λα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Οη καζεηέο επηπιένλ έρνπλ πξόζβαζε θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο θάθεινπο πνπ επίζεο βξίζθνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή. 3.3 Επιηάσςνζη ηηρ ππόζβαζηρ ηων ζηαθμών επγαζίαρ ζηον παγκόζμιο ιζηό με caching ιζηοζελίδων Ο εμππεξεηεηήο έρεη ινγηζκηθό πνπ πινπνηεί caching ησλ ηζηνζειίδσλ (proxy server) ηηο όπνηεο «μεθπιιίδνπλ» νη ρξήζηεο ώζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ηαρύηεξε πξόζβαζε ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ζηνλ παγθόζκην ηζηό θαη έιεγρνο πξόζβαζεο ζε ηνπνζεζίεο. 3.4 Αςηομαηοποιημένη επανεγκαηάζηαζη ηος ζσολικού επγαζηηπίος Δίλαη ζπρλά αλαγθαία ε άκεζε απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ δελ νθείινληαη ζε ζθάικαηα πιηθνύ. Τέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινύλ ηα ιάζε ζηε ξύζκηζε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ή εθαξκνγώλ, ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ εθαξκνγώλ, ζην ζβήζηκν αξρείσλ ζπζηήκαηνο, ινγηθά ιάζε ζην ζύζηεκα αξρείσλ, θ.ιπ. 4. Υλοποίηζη ηων παπαπάνω ςπηπεζιών ζηο Linux Γηα ηνλ εμππεξεηεηή, ε αληηθαηάζηαζή ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ από ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα κόλν πιενλεθηήκαηα έρεη λα πξνζθέξεη. Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα παξνπζηάζνπκε ηηο ππεξεζίεο απηέο όπσο πινπνηνύληαη ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ Linux κε ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ, δηαηεξώληαο ηε ζπκβαηόηεηα γηα ηα δίθηπα Windows. 4.1 Κενηπική αςθενηικοποίηζη και πιζηοποίηζη ηων σπηζηών ζηο Linux Τν ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα «Samba» πινπνηεί ζην Linux ηα δηθηπαθά πξσηόθνιια ησλ Windows ώζηε λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία ησλ Windows κε ην Linux. Σήκεξα ε Samba έθδνζεο 4 βξίζθεηαη ζε ζηάδην πξνρσξεκέλεο αλάπηπμεο θαη πξνζθέξεη επίζεο ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ρξεζηώλ, βαζηζκέλεο ζην Active Directory. Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαηαιόγνπ είλαη αληίζηνηρεο απηώλ πνπ καο παξέρεη ην ιεηηνπξγηθό ησλ Windows 2003 Server. 4.2 Κενηπική απσειοθέηηζη ζηο Linux H Samba επηηξέπεη ηνλ δηακνηξαζκό αξρείσλ θαη εθηππσηώλ κεηαμύ ππνινγηζηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηθηπαθά πξσηόθνιια ηεο Microsoft. Η πινπνίεζε απηή ζε 3

4 δίθηπα βαζηζκέλα ζην πξσηόθνιιν TCP/IP απνηειεί ην ζηαζεξό πξόηππν από ηα Windows 2000 θαη κεηά. 4.3 Επιηάσςνζη ηηρ ππόζβαζηρ ηων ζηαθμών επγαζίαρ ζηον παγκόζμιο ιζηό με caching ιζηοζελίδων ζηο Linux Αλ θαη ην ινγηζκηθν πνπ πινπνηεί ην caching ησλ ηζηνζειίδσλ (proxy server), αληηθαηαζηάζεθε πξόζθαηα από ην αλνηθηό ινγηζκηθό squid, (Τνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο, ΔΑΙΤΥ, ΥΠΔΠΘ, 2009), έρεη ηε ζεκαζία ηνπ όηη πξνέξρεηαη από ην Linux όπνπ εθηειείηαη νκαιόηεξα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γξαθηθό πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο, όπσο είλαη ην «dansguardian» θαη ην «squidguard». 4.4 Αςηομαηοποιημένη επανεγκαηάζηαζη ηος ζσολικού επγαζηηπίος ζηο Linux Η απηνκαηνπνηεκέλε επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα επηηαρπλζεί ζεκαληηθά κε ρξήζε ελόο εμππεξεηεηή εηδώισλ (εηθόλσλ) ζθιεξνύ δίζθνπ γηα ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο. Έρνληαο ήδε αζρνιεζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ σο εμππεξεηεηήο εθθίλεζεο θαζώο θαη κε ηε ιεηηνπξγία θεληξηθώλ κελνύ εθθίλεζεο, επηβεβαηώλεηαη όηη ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη άκεζα θαη κε επηηπρία. (Σνθόο, Γ. θαη Μαλζάηεο, Ν., 2009) 5. Linux και ΕΛ/ΛΑΚ ζηην απσιηεκηονική επεξεπγαζηών ARM Η πξόνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζην Linux θαη ζην ειεύζεξν ινγηζκηθό έρεη σο απνηέιεζκα νη πιαηθόξκεο πιηθνύ ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ λα απμάλνληαη ζπλερώο. Η ππνζηήξημε επεμεξγαζηώλ ρακειήο θαηαλάισζεο, όπσο είλαη νη επεμεξγαζηέο αξρηηεθηνληθήο ARM, ζπλεηζέθεξαλ ζην λα επεθηαζεί ε ρξήζε Linux θαη ΔΛ/ΛΑΚ ζε δηθηπαθέο ζπζθεπέο όπσο δξνκνινγεηέο, κεηαγσγείο, θηλεηά ηειέθσλα θαη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ζπζθεπώλ κε απαηηήζεηο ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Σηνλ Πίλαθα 1 γίλεηαη ζύγθξηζε ηεο θαηαλάισζεο ηζρύνο κεηαμύ ζπζηεκάησλ κε ζύγρξνλνπο επεμεξγαζηέο θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ. Πίνακαρ 1: Δνδεικηική ιζσύρ ςπολογιζηικών ζςζηημάηων και ζςζκεςών Σύζηημα Ιζσύρ αδπάνειαρ (Watt) Ιζσύρ ζε θοπηίο (Watt) AMD Athlon Intel Core 2 Quad Intel Pentium Thinkpad R52 (P-Mobile) Cisco router 7 10 SheevaPlug (ARM) 6 9 Οζόλε CRT Οζόλε TFT 20 50

5 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ 5.1 Η πλαηθόπμα ανάπηςξηρ SheevaPlug H πιαηθόξκα SheevaPlug είλαη κηα πιαηθόξκα αλάπηπμεο κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζθεπή κόληκεο ιεηηνπξγίαο. Έρεη κέγεζνο ελόο ηξνθνδνηηθνύ θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απεπζείαο επάλσ ζηελ πξίδα ή κέζσ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο. Έρεη ζρεδηαζηεί λα εθηειεί θπξίσο δηθηπαθέο ππεξεζίεο εθόζνλ δελ πεξηιακβάλεη ππνζύζηεκα γξαθηθώλ. Η επηθνηλσλία γίλεηαη είηε από ηε ζεηξηαθή ζύξα είλαη κε απνκαθξπζκέλν θέιπθνο εληνιώλ. Πεξηέρεη έλα ζύζηεκα ζε νινθιεξσκέλν θύθισκα (System on Chip) κε επεμεξγαζηή αξρηηεθηνληθήο ARM ζηνπο 1.2 GΗz. Η έθδνζε πνπ δνθηκάζηεθε ελζσκαηώλεη αλαγλώζηε ςεθηαθήο θάξηαο SD, ζύξα USB 2.0 θαη gigabit ethernet. Απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 1, ζην εζσηεξηθό ελόο ηθξηώκαηνο, πάλσ από έλα δξνκνινγεηή γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο. Σσήμα 1: Η πλαηθόπμα SheevaPlug (λεςκό σπώμα) Σην θνκκάηη πνπ αθνξά ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ππήξμε αξρηθά ε ππνζηήξημε ηνπ Ubuntu 9.04 γηα ARM, παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη γηα ηε δηαλνκή ηνπ Ubuntu γηα ηνπο επεμεξγαζηέο ηεο Ιntel (x86). Από ηελ άιιε ε δηαλνκή Debian παξέρεη ππνζηήξημε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επεμεξγαζηή δηαζέηνληαο επίζεο κηα πιεηάδα εθαξκνγώλ. Σθνπόο ησλ δνθηκώλ καο, ήηαλ λα εμεηαζηεί θαηά πόζν κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ εμππεξεηεηή ή θαη θάπνηεο δηθηπαθέο ζπζθεπέο ζε έλα ζρνιηθό εξγαζηήξην. Κύξηνη άμνλεο ησλ δνθηκώλ καο ήηαλ νη εμείο: Ο εμππεξεηεηήο, παξόιν πνπ δελ έρεη νζόλε, λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο γηα ην ζρνιηθό εξγαζηήξην. Να δνθηκαζηεί σο δξνκνινγεηήο (κε ρξήζε usb modem). Να δνθηκαζηεί σο αζύξκαην ζεκείν πξόζβαζεο (κε ρξήζε usb θάξηαο). Να εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ζηε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αιιά θαη ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο, ιόγσ ρξήζεο ειεύζεξνπ αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ. Θα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθόηεξα ζην βαζκό επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ. 5

6 5.2 Η πλαηθόπμα SheevaPlug ζε πόλο Windows 2003 Server Πέξα από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο, απαξαίηεηε είλαη ε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ηνπ Τνκέα (domain) ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξη νπ. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα εγθαηάζηαζε ηεο Samba έθδνζεο 4 ζε κηα δηαλνκή Debian (Tridgell, A., Schneider, A., 2010). Γηα ηελ πεξαηηέξσ δηακόξθσζε ηνπ Τνκέα παξέρνληαη από ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζελάξηα (scripts) γηα βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο πξνζζήθεο ρξεζηώλ, αιιαγέο θσδηθώλ θαη δηακόξθσζε πνιηηηθώλ όπσο απηέο επηβάιινληαη από ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ. Παξόια απηά, γηα ηελ επθνιόηεξε δηαρείξηζε ρξεζηώλ θαη ππνινγηζηώλ, είλαη δπλαηή ε απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε από έλα ζηαζκό εξγαζίαο κε ρξήζε ηνπ δσξεάλ παθέηνπ «δηαρεηξηζηή Τνκέα ηεο Microsoft», (Σρήκα 2). Σσήμα 2: Γιασείπιζη σπηζηών και ςπολογιζηών 5.3 Η πλαηθόπμα SheevaPlug ζε πόλο μόνηεμ δπομολογηηή Τν Linux απνηειεί ηδαληθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα πινπνίεζε πηλάθσλ δξνκνιόγεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηείρνο πξνζηαζίαο γηα έλα ηππηθό δίθηπν όπσο απηό ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ. Δθκεηαιιεπόκελνη ηε ζύξα USB, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ADSL δξνκνινγεηήο αθνύ ζρεδόλ όια ηα ADSL κόληεκ αλαγλσξίδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα νδήγεζεο γηα ην Linux. Πξνζζέηνληαο κόλν 1,5 Watt ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο ζπζθεπήο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα πξνζηεζεί απηή ε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία έζησ θαη σο εθεδξεία. 5.4 Η πλαηθόπμα SheevaPlug ζε πόλο αζύπμαηος ζημείος ππόζβαζηρ Αθνινπζώληαο ηελ ίδηα θηινζνθία θαη είηε απεπζείαο, είηε κε ηε ρξήζε ελόο δηαλνκέα (hub) ζπξώλ USB, κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη κία αζύξκαηε θάξηα. Με ηελ

7 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ πξνϋπόζεζε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηεο ύπαξμεο πξνγξάκκαηνο νδήγεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θάξηα, κπνξεί λα πξνζηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αζύξκαηνπ ζεκείνπ πξόζβαζεο πνπ αθνξά θπξίσο θνξεηνύο ππνινγηζηέο ζε αίζνπζεο ρσξίο θαισδίσζε. 5.5 Η ζςμβολή ηηρ πλαηθόπμαρ ζηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ Αλαηξέρνληαο ζηνλ Πίλαθα 1 θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηππηθέο ηηκέο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ καδί κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, ζπκπεξαίλνπκε όηη θαηέρνπλ έλα όρη θαη ηόζν ακειεηέν κεξίδην ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε κηα ππνδνκή όπσο είλαη ην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ ζε έλα ζρνιείν. Θέηνληαο ηππηθέο ηηκέο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη νη 4 ώξεο ιεηηνπξγίαο θαζεκεξηλά θαη νη 180 εκέξεο ιεηηνπξγίαο ην ρξόλν έρνπκε ην δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηo Σρήκα 3. Σσήμα 3: Μέζη εηήζια καηανάλωζη ενέπγειαρ ζε ΚWatt Αλ αλαγάγνπκε ηνπο αξηζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζην θόζηνο αιιά θαη ζηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε Φγκ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σε θάζε πεξίπησζε, ε αληηθαηάζηαζε κηαο ζπζθεπήο κε κία ιηγόηεξν ελεξγνβόξα καο παξέρεη όθεινο θαη ζηηο δύν πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο. Με βάζε ηνλ ππνινγηζηή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο GreenPeace (http://www.greenpeace.org/greece/137368/137462#cal1) κπνξνύκε λα ζπλνςίζνπκε ην όθεινο ζε σξηαία ρηιηνβάη (ΩΦΒ), ρηιηόγξακκα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Φγκ CO 2 ) θαη θόζηνο ζε επξώ ην ρξόλν. Οη ηηκέο απηέο αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ζρνιηθό εξγαζηήξην θαη, παξόιν πνπ είλαη ζρεηηθά κηθξέο, ππελζπκίδνπκε όηη αθνξνύλ έλα κέξνο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρεη ε πιαηθόξκα (Πίλαθαο 2). Πίνακαρ 2: Δηήζιερ ηιμέρ ΩΧΒ CO 2 και κόζηοςρ εξςπηπεηηηών Σύζηημα Ιζσύρ ζε ΩΧΒ Χγμ CO 2 Εηήζιο κόζηορ θοπηίο (Βαηη) ανά έηορ ανά έηορ ( ) Δμππεξεηεηήο + νζόλε ,92 167,1 21,27 Γξνκνινγεηήο Cisco 10 7,2 7,9 1,01 SheevaPlug (ARM) 9 6,48 7,1 0,91 SheevaPlug (+ usb κόληεκ) 11 7,92 8,7 1,11 7

8 5.6 Άλλερ εθαπμογέρ Η ελζσκάησζε ελόο επέιηθηνπ εμππεξεηεηή ζην ζρνιείν ζα κπνξνύζε επίζεο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζην web. H ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο σο κόληκνπ εμππεξεηεηή web κε εμσηεξηθή πξόζβαζε δελ δεκηνπξγεί αλεζπρίεο, ιόγσ αθξηβώο ηεο πνιύ ρακειήο θαηαλάισζεο. Δλζαξξύλεηαη έηζη ε ζπκκεηνρή καζεηώλ ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο wiki, blogs αιιά θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο βαζηζκέλεο ζην moodle. Σςμπεπάζμαηα Η πξόηαζε πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Δθηόο από ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ειεύζεξνπ θαη αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ ζηε ζέζε ηνπ εκπνξηθνύ, δίλεη ηελ πξννπηηθή κηαο νινθιεξσκέλεο ιύζεο πνπ βξίζθεηαη όκσο αθόκα ζε δνθηκαζηηθό ζηάδην. Αθνινπζώληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ, είδακε όηη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ εμππεξεηεηή αιιά θαη λα ππνθαηαζηήζεη θάπνηεο δηθηπαθέο ζπζθεπέο είηε σο κόληκε είηε σο εθεδξηθή ιύζε. Τέινο, σο κηα ζύγρξνλε ιύζε, απνηειεί κηα άξηζηε πεξίπησζε εθαξκνγήο ρακεινύ θόζηνπο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ιόγσ ηεο ακειεηέαο θαηαλάισζεο θαη ηνπ κηθξνύ όγθνπ. Παπαηηπήζειρ Τερληθέο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηώλ από ηελ αξρή κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηνλ ηζηνρώξν: Εςσαπιζηίερ Δπραξηζηνύκε ην 1 ν Γπκλάζην Μεζνινγγίνπ γηα ην εξγαζηήξην πνπ δηέζεζε. Βιβλιογπαθία Σνθόο, Γ. θαη Μαλζάηεο, Ν. (2009). Τhin-Clients ζηα Σρνιηθα Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο: Σεκαληηθέο Βειηηώζεηο θαη Δπεθηάζεηο. 3η Πανελλη νια ιημεπίδα Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, Αλεξανδπούπολη, 3,4 Αππιλίος Τνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο, ΔΑΙΤΥ, ΥΠΔΠΘ (2004), Αξρηηεθηνληθή Σρνιηθώλ Δξγαζηεξίσλ, «Τερληθή Σηήξημε Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ», Τνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο, ΔΑΙΤΥ, ΥΠΔΠΘ (2009), Αξρηηεθηνληθή Σρνιηθώλ Δξγαζηεξίσλ, «Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ξύζκηζεο δηαθνκηζηή κεζνιάβηζεο Squid, έθδνζε 2.0», Tridgell, A., Schneider, A., «Samba 4 Howto», Αλαθηήζεθε 11 Φεβξνπαξίνπ 2010, από

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα