ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΩΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών Γιαιτησίας : ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ 1978

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1o Δγγξαθή δηαηηεηή ζειίδα 1 Άξζξν 2o Πξνζόληα λέσλ δηαηηεηώλ 2 Άξζξν 3o Γηαηηεηέο από μέλε νκνζπνλδία 3 Άξζξν 4o Γηαγξαθή δηαηηεηώλ 4 Άξζξν 5o Καζήθνληα ππνρξεώζεηο δηαηηεηώλ 5 Άξζξν 6o Γηαηηεηέο ζηε δηάζεζε ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο 6 Άξζξν 7o Παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο αγώλσλ 7 Άξζξν 8o Καζήθνληα ππνρξεώζεηο παξαηεξεηώλ 8 Άξζξν 9o Παξαηεξεηέο ζηε δηάζεζε ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο 9 Άξζξν 10o Γπκλαζίαξρνη αγώλσλ 10 Άξζξν 11o Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο 11 Άξζξν 12o Δπίζεκε εκεξνκελία εγγξάθσλ ΚΟΠΔ 12 Άξζξν 13o Ιζρύο Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ 13

3 AΡΘΡΟ 1o : ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ 1. Δγγξαθή δηαηηεηή ζην Μεηξών δηαηηεηώλ ( ζάιαο ή θαη beach volley ) ηεο ΚΟΠΔ γίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ κεηά από γξαπηή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πξνο απηή θαη λννπκέλνπ όηη απηόο πιεξεί ηηο ζρεηηθέο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ. 2. Ακέζσο κόιηο ε αίηεζε εμεηαζηεί από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο, ππνβάιιεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ καδί κε ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο όζνλ αθνξά ηελ έγθξηζή ηεο ή κε. 3. Ακέζσο κόιηο ε αίηεζε εγγξαθήο εγθξηζεί ηειεζίδηθα από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ην όλνκα ηνπ δηαηηεηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ Σύλδεζκν Γηαηηεηώλ Πεηνζθαίξηζεο θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ε νπνία εγγξάθεη ηνλ δηαηηεηή ζην ζρεηηθό Μεηξών δηαηηεηώλ θαη θαηαηάζζεη απηόλ ζηελ θαηώηεξε θαηεγνξία ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ. 4. Γηαηηεηήο πνπ εγγξάθεηαη ζην Μεηξών δηαηηεηώλ ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα νξηζηεί λα δηαηηεηεύζεη αγώλα ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΚΟΠΔ κεηά παξέιεπζε δεθαπέληε ( 15 ) εκεξώλ από ηελ ηειηθή επηθύξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ. 5. Ννείηαη όηη ε εγγξαθή δηαηηεηή κπνξεί λα αθνξά ηελ εγγξαθή ηνπ σο δηαηηεηή αγώλσλ ζάιαο ή θαη beach volley, ελώ ν ππνςήθηνο πξέπεη ζηελ αίηεζε ηνπ λα δειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 6. Πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε εγγξαθήο δελ έγηλε δεθηή από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ή θαη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα ππνβάιεη λέα αίηεζε κόλν κεηά παξέιεπζε ελόο ( 1 ) έηνπο από ηελ εκεξνκελία πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε απόξξηςε ηεο αίηεζεο. 7. Ννείηαη όηη κε ηελ ιέμε δηαηηεηήο ελλννύληαη νη δηαηηεηέο, επόπηεο θαη θξηηέο ( γξακκαηεία ) ησλ αγώλσλ. 1

4 ΑΡΘΡΟ 2o : ΠΡΟΟΝΣΑ ΝΔΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ 1. Άηνκα πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εγγξαθή ζην κεηξών δηαηηεηώλ πξέπεη λα έρνπλ ηα πην θάησ πξνζόληα θαη λα πιεξνύλ ηηο πην θάησ πξνϋπνζέζεηο : α. Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπο ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 45 ν. β. Να είλαη απόθνηηνη ιπθείνπ ή ηζόηηκεο ζρνιήο αλαγλσξηζκέλεο από ην Υπνπξγείν Παηδείαο κε γεληθό βαζκό ηνπιάρηζηνλ 70/100 ή αλεμάξηεηα από ηε βαζκνινγία ηνπ απνιπηεξίνπ ιπθείνπ λα είλαη απόθνηηνη ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ( εθηόο ησλ δηαηηεηώλ ηεο θαηεγνξίαο δνθίκσλ νη νπνίνη ζα γίλνληαη δεθηνί πξνζσξηλά κε πηζηνπνηεηηθό θνίηεζεο ). γ. Να έρνπλ άξηζηε όξαζε ( έζησ θαη κε ρξήζε δηνξζσηηθώλ θαθώλ ) πηζηνπνηεκέλε από εγγεγξακκέλν νθζαικίαηξν. δ. Να έρνπλ έγθπξν δειηίν πγείαο πηζηνπνηεκέλν από εγγεγξακκέλν γηαηξό. ε. Να είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο βαζηθνύ ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ ην νπνίν απνθηήζεθε ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ( 4 ) ρξόληα από ζρνιή δηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ ή θαη άιιεο ζρνιήο δηαηηεζίαο αλαγλσξηζκέλεο από ηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ παξακείλεη εθηόο δξάζεο γηα δηάζηεκα δώδεθα ( 12 ) κελώλ νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο αλαλέσζήο ηνπ δηπιώκαηόο ηνπο. ζη. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί πνηέ από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο κε δηαγξαθή από ηα κεηξώα ηεο, είηε από ηελ ΑΓΔΑ κε δηαγξαθή θαη ζηέξεζε ηεο θίιαζιεο ηδηόηεηαο. δ. Να πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ην ιεπθό ηνπο πνηληθό κεηξών. ε. Να κελ είλαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο κέιε ηεο δηνίθεζεο ή απιά κέιε νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ, νξγάλνπ, ζώκαηνο ή νκνζπνλδίαο ζηελ Κύπξν ή ην εμσηεξηθό. Να κελ είλαη ελ ελεξγεία αζιεηέο ή πξνπνλεηέο νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ ηεο Κύπξνπ ή ηνπ εμσηεξηθνύ. Πξώελ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ή πξνπνλεηήο νπνηνπδήπνηε ζσκαηείνπ κπνξεί λα εγγξαθεί σο δηαηηεηήο δεδνκέλνπ όηη έρεη πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ( 1 ) ρξόλνο από ηελ εκεξνκελία παξαίηεζεο ή απώιεηαο ηεο πην πάλσ ηδηόηεηαο ηνπ. Πξώελ αζιεηήο νπνηνπδήπνηε ζσκαηείνπ κπνξεί λα εγγξαθεί σο δηαηηεηήο δεδνκέλνπ όηη έρεη πεξάζεη δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη ( 6 ) κελώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ αγσλίζηεθε ζε επίζεκν αγώλα γηα ηειεπηαία θνξά. ζ. Να κελ απαζρνινύληαη έλαληη ακνηβήο ή κε, κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ζε ζσκαηείν ή ζώκα ή όξγαλν πνπ ππάγεηαη ζηελ ΚΟΠΔ ή άιιν όξγαλν ή ζώκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πεηνζθαίξηζε. 2

5 η. Να κελ εξγάδνληαη ή ζπλεξγάδνληαη κε νπνηνδήπνηε κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο ζηα αζιεηηθά ηνπ ηκήκαηα ή θαη πξνγξάκκαηα εθηόο θαηόπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. ηα. Να κελ είλαη ηδηνθηήηεο ή λα ζπλεξγάδνληαη ή λα έρνπλ άκεζν ή έκκεζν θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζπκθέξνλ, ζε νπνηνδήπνηε γξαθείν ή επηρείξεζε αζιεηηθώλ ζηνηρεκάησλ. 2. Ο αηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή γεγνλόηα ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ζηελ απόθαζε ηεο λα δερηεί ή απνξξίςεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ελώ ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο θαηά πόζν έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ή θαη γεγνλόο είλαη νπζηαζηηθό, ν αηηεηήο νθείιεη λα ην απνθαιύςεη. 3. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο κπνξεί λα δεηήζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα όια ηα πην πάλσ αλαθεξόκελα. 2α

6 ΑΡΘΡΟ 3o : ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΑΠΟ ΞΔΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 1. Γηαηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη από μέλε Οκνζπνλδία κέινο ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο FIVB, κπνξνύλ αθνύ ππνβάινπλ αίηεζε λα εγγξαθνύλ ζην Μεηξών δηαηηεηώλ ηεο ΚΟΠΔ θαη λα θαηαηαγνύλ ζε θαηεγνξία αληίζηνηρε κε εθείλε πνπ ππεξεηνύζαλ ζηελ μέλε Οκνζπνλδία. 2. Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ. 3. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο κπνξεί λα νξίζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηαθόξσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο μέλνπο δηαηηεηέο νη νπνίνη δελ είλαη γξακκέλνη ζην Μεηξών ηεο ΚΟΠΔ. 3

7 AΡΘΡΟ 4o : ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ 1. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ νξηζηηθή θαη ρσξίο δηθαίσκα επαλεγγξαθήο δηαγξαθή θάπνηνπ δηαηηεηή από ην κεηξών δηαηηεηώλ όηαλ απηόο : α. Δξγνδνηεζεί κε ακνηβή ή ρσξίο ζε νπνηνδήπνηε αζιεηηθό ζσκαηείν ηεο ρώξαο θαη ππό νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα. β. Δγγξαθεί σο αζιεηήο ζηε δύλακε νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ ηεο ρώξαο. γ. Δθιεγεί ή νξηζηεί σο κέινο ηεο δηνίθεζεο νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ ή νξγάλνπ ή ζώκαηνο ή νκνζπνλδίαο ηεο ρώξαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ εμαηξνπκέλνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Γηαηηεηώλ Πεηνζθαίξηζεο Κύπξνπ. δ. Δξγάδεηαη ή ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θαζεζηώο ζηα αζιεηηθά ηκήκαηα ή πξνγξάκκαηα κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο εθηόο θαηόπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. ε. Υπνβάιεη γξαπηώο ηελ παξαίηεζε ηνπ από ην ιεηηνύξγεκα ηνπ δηαηηεηή.. ζη. Παξνπζηάδεη ειαηησκαηηθή όξαζε ή νπνία παξά ηελ ρξήζε δηνξζσηηθώλ θαθώλ δελ επηηπγράλεη νπηηθή νμύηεηα ηνπιάρηζηνλ ελληά ζηα δέθα ( 9/10 ) γηα θάζε κάηη. δ. Μεηά από ηαηξηθέο εμεηάζεηο δελ θαηνξζώλεη λα εμαζθαιίζεη ή αλαλεώζεη ην Γειηίν Υγείαο ηνπ ΑΣΥΑ ή ηεο ΚΟΠΔ. ε. Απέρεη αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο, από ηε δηαηηεζία γηα δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ελόο ( 1 ) έηνπο. ζ. Έρεη ππνβάιεη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ςεπδή ζηνηρεία ή έρεη απνθξύςεη νπζηαζηηθά, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζηνηρεία γύξσ από ην άηνκό ηνπ. η. Έρεη ππεξβεί ην όξην ειηθίαο όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο. 2. Σε όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο ν δηαηηεηήο κπνξεί λα εθεζηβάιεη ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ εληόο δεθαπέληε ( 15 ) εκεξώλ από ηεο θνηλνπνίεζεο ζ απηόλ ηεο απόθαζεο. 3. Τα κέιε ηεο γξακκαηείαο δηαγξάθνληαη νξηζηηθά κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ( ην κέινο απνρσξεί ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηεο ρξνληάο ζηελ νπνία ζπκπιεξώλεη ηα 55 ηνπ ρξόληα ). 4

8 ΑΡΘΡΟ 5o : ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ 1. Οη δηαηηεηέο νθείινπλ : α. Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ, ησλ Καλνληζκώλ Γηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη λα δηαηηεηεύνπλ ακεξόιεπηα θαη κε επηκέιεηα ηνπο πεηνζθαηξηθνύο αγώλεο. β. Να πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνπο αγώλεο ώζηε λα βξίζθνληαη πάληνηε ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη λα ζέηνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πάληνηε ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο γηα νξηζκό, ελώ κόλν ζε πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ απαιιαγή από απηό ην θαζήθνλ. γ. Να πξνζέξρνληαη ζην γήπεδν ηνπιάρηζηνλ εμήληα ( 60 ) ιεπηά πξηλ από ηελ θαζνξηζκέλε ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα εθηόο αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά θαη ην θνηλνπνηήζεη έγθαηξα ζηνπο εκπιεθόκελνπο ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. δ. Να θέξνπλ πάληνηε ηελ θαζνξηζκέλε ζηνιή θαη ην έκβιεκα ηεο, ε δε ελ γέλεη εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο λα είλαη ε πξέπνπζα. ε. Να κελ πξνβαίλνπλ δεκόζηα ζε νπνηεζδήπνηε θξίζεηο ζε βάξνο άιινπ δηαηηεηή, επόπηε, κέινπο ηεο γξακκαηείαο, αζιεηή ή πξνπνλεηή, Παξαηεξεηή ή Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ή ησλ νξγάλσλ απηήο. ζη. Να ζέβνληαη θαη λα εθηεινύλ ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο όπσο θαη εθείλεο άιισλ νξγάλσλ ηεο ΚΟΠΔ. δ. Να κελ δεκνζηνπνηνύλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν απόςεηο θαη ή επηθξίζεηο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ή νπνηνδήπνηε κέινο ηεο, ηελ ΚΟΠΔ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ή ηα κέιε ησλ δηαθόξσλ Οξγάλσλ θαη Σσκάησλ ηεο ΚΟΠΔ. ε. Να ζηέιλνπλ κε ηνλ αζθαιέζηεξν ηξόπν ην Φύιιν Αγώλα ζηελ ΚΟΠΔ θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν ην αξγόηεξν εληόο εηθνζηηεζζάξσλ ( 24 ) σξώλ από ηε ιήμε ηνπ αγώλα. ζ. Να ειέγρνπλ ηα Γειηία Ταπηόηεηαο θαη ηα Γειηία Υγείαο ησλ πεηνζθαηξηζηώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. η. Να απνθιείνπλ πεηνζθαηξηζηή από ην λα ζπκκεηάζρεη ζε αγώλα αλ απηόο δελ παξνπζηάδεη ηζρύνλ Γειηίν Υγείαο ηνπ ΑΣΥΑ ή θαη ηεο ΚΟΠΔ. ηα. Να θαηαγξάθνπλ ζην Φύιιν Αγώλα πιήξεηο θαη αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο ηπρόλ αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ, κειώλ ηεο ηερληθήο εγεζίαο, παξαγόλησλ θαη θηιάζισλ, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη λα ππνβάιινπλ ιεπηνκεξή έθζεζε γηα ηα γεγνλόηα ην αξγόηεξν εηθνζηηέζζεξεηο ( 24 ) ώξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα. 5

9 ηβ. ηγ. ηδ. ηε. ηζη. ηδ. ηε. ηζ. Να θαηαγξάθνπλ ζην θύιιν αγώλα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο ππνβνιήο έλζηαζεο. Να κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα θαη λα απαηηνύλ από ην Γπκλαζίαξρν πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπο. Να θαηαθξαηνύλ θαη λα ζηέιλνπλ καδί κε ην Φύιιν Αγώλα ηα Γειηία Ταπηόηεηαο πεηνζθαηξηζηώλ πνπ απνβάιινληαη. Τα Γειηία Υγείαο ζε πεξίπησζε απνβνιήο δελ θαηαθξαηνύληαη. Να πξνζέξρνληαη ελώπηνλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ, ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγάλνπ ή Σώκαηνο ηεο ΚΟΠΔ όηαλ θαινύληαη πξνο ηνύην, είηε γηα καξηπξία ζε εθδίθαζε αγώλσλ πνπ δηαηηήηεπζαλ είηε γηα εμέηαζε άιισλ ππνζέζεσλ ή γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ. Να θαηαγγέιινπλ ακέζσο ζηελ ΚΟΠΔ νπνηαδήπνηε απόπεηξα δσξνδνθίαο ή επεξεαζκνύ ηνπο από Σσκαηεία, κέινο ή κέιε ηεο Γηνίθεζεο Σσκαηείσλ, πξνπνλεηέο, πεηνζθαηξηζηέο ή άιινπο. Να πξνζέξρνληαη ζηα ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο δηαηηεηώλ πνπ δηνξγαλώλεη ε ΚΟΠΔ ή/θαη ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Να πξνζέξρνληαη ζηηο γξαπηέο ή θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο γηα αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο Καλνληζκνύο νπνηεδήπνηε θαινύληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Να κε δηαηηεηεύνπλ αγώλεο, επίζεκνπο ή θαη θηιηθνύο, άιισλ Οκνζπνλδηώλ ή θαη Αζιεκάησλ εθηόο από ηα Πξσηαζιήκαηα πεηνζθαίξηζεο ( ζάιαο ή θαη beach volley ) πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ ΚΟΠΔ ή κε ηελ έγθξηζε ηεο. Ννείηαη όηη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εμεηάδεη εηδηθέο πεξηπηώζεηο κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο. θ. Να γλσζηνπνηνύλ έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πγείαο, πνπ δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηηεζίαο ηνπο γεληθά ή ζε ζπγθεθξηκέλν αγώλα. θα. Να γλσζηνπνηνύλ έγθαηξα θαη γξαπηώο ( ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηέζζεξεηο ( 24 ) ώξεο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα πνπ έρνπλ νξηζζεί ) ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο νπνηνδήπνηε θώιπκα ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή δηαηηεζίαο, καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. θβ. Να εμνθινύλ νπνηεζδήπνηε ηπρόλ νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηελ ΚΟΠΔ. 2. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζε βάξνο ηνπ δηαηηεηή από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 5α

10 ΑΡΘΡΟ 6o: ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ Οη δηαηηεηέο νθείινπλ λα ζέηνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πάληνηε ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο γηα πηζαλό νξηζκό ηνπο θαη κόλν ζε πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ από ην θαζήθνλ απηό : 1. Γηαηηεηήο πνπ γηα ιόγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο ζέιεζεο ηνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί λα δηαηηεηεύζεη αγώλα, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαη όρη αξγόηεξα από ηελ πξσηλή ηεο εκέξαο νξηζκνύ ησλ δηαηηεηώλ. 2. Γηαηηεηήο πνπ αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο δειώλεη θώιπκα ζην λα δηαηηεηεύζεη αγώλα ζηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί, ζα απνθιείεηαη από ηνπ λα νξηζηεί σο δηαηηεηήο γηα ηηο δύν ( 2 ) ακέζσο επόκελεο αγσληζηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε πνηλή ζα απμάλεηαη αλάινγα. 6

11 ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΑΓΩΝΩΝ 1. Οη παξαηεξεηέο αγώλσλ ε θαη δηαηηεζίαο νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο από ζρεηηθό θαηάινγν, ηνλ νπνίν εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο. 2. Ο θαηάινγνο απηόο ζα θαηαξηίδεηαη κηα θνξά ηνλ ρξόλν κε ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζα ηζρύεη γηα κία αγσληζηηθή πεξίνδν. 3. Παξαηεξεηήο αγώλσλ ή θαη δηαηηεζίαο πνπ ζπκπιεξώλεη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ δηαγξάθεηαη από ην ζρεηηθό θαηάινγν. 4. Γελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζην ζρεηηθό θαηάινγν άηνκα ηα νπνία είλαη κέιε ζηε δηνίθεζε ζσκαηείνπ ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ ΚΟΠΔ, ή άιινπ νξγάλνπ ή ζώκαηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πεηνζθαίξηζε ή ηα κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ Γηαηηεηώλ Πεηνζθαίξηζεο Κύπξνπ ή ελ ελεξγεία αζιεηέο ή πξνπνλεηέο νπνηνπδήπνηε ζσκαηείνπ είηε απηό είλαη κέινο ηεο ΚΟΠΔ ή όρη. 5. Καη εμαίξεζε ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο εάλ θαη εθόζνλ θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα κπνξνύλ λα εθηεινύλ θαζήθνληα παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο. 6. Σαλ απαξαίηεηα πξνζόληα ηα νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηέρεη θάπνηνο γηα λα κπνξεί λα εγγξαθεί ζηνλ πην πάλσ θαηάινγν αιιά θαη λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ παξαηεξεηή νξίδνληαη ηα πην θάησ : α. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηαξηηζκνύ από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηνπ ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ λα ζπκπιεξώλεη ηνπιάρηζηνλ δέθα ( 10 ) ηειεπηαία ζπλερόκελα ρξόληα ζαλ δηαηηεηήο ζηηο αλώηαηεο θαηεγνξίεο αληξώλ ή θαη γπλαηθώλ ( Α Καηεγνξία Αληξώλ θαη Α Καηεγνξία Γπλαηθώλ ), ή β. Να έρεη δηαηειέζεη ζην παξειζόλ δηεζλήο δηαηηεηήο πεηνζθαίξηζεο ( FIVB International referee ). 7

12 ΑΡΘΡΟ 8o : ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΩΝ 1. Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ή θαη αγώλσλ έρνπλ ηα αθόινπζα θαζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο: α. Να ζέηνπλ πάληνηε ηνπο εαπηνύο ηνπο ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο θαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ απαιιαγή από ηα θαζήθνληα ηνπο. Δμππαθνύεηαη όηη παξαηεξεηήο ν νπνίνο, γηα ιόγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο ζέιεζεο ηνπ θσιύεηαη λα παξαθνινπζήζεη αγώλα, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ην αξγόηεξν 48 ώξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ε Δπηηξνπή θξίλεη γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο ζσζηό λα απνδερηεί κηθξόηεξεο δηάξθεηαο εηδνπνίεζε. β. Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θαη νπσζδήπνηε πξηλ πεξάζνπλ 24 ώξεο νθείινπλ λα εηνηκάζνπλ θαη απνζηείινπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηελ έθζεζε ηνπο ζπκπιεξώλνληαο ην εηδηθό έληππν ηεο Οκνζπνλδίαο. Δμππαθνύεηαη όηη ζε πεξίπησζε επεηζνδίσλ ή άιιεο αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή άιινπ γεγνλόηνο γηα ην νπνίν πξέπεη λα εηδνπνηεζεί ε ΚΟΠΔ, ε έθζεζε απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηόηππν ( θαμ ) ελώ αλ παξαζηεί αλάγθε ν παξαηεξεηήο νθείιεη εληόο 24 σξώλ από ηεο ιήμεο ηνπ αγώλα λα απνζηείιεη ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε. γ. Να βαζκνινγνύλ ηνπο δηαηηεηέο θαη επόπηεο ζπκπιεξώλνληαο ην ζρεηηθό έληππν αμηνιόγεζεο ηεο ΚΟΠΔ. δ. Να αμηνινγνύλ ην έξγν ησλ κειώλ ηεο Γξακκαηείαο ζπκπιεξώλνληαο ην ζρεηηθό έληππν αμηνιόγεζεο ηεο ΚΟΠΔ. ε. Να θαηαγξάθνπλ ζηελ έθζεζε ηνπο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ αγώλα (γήπεδν, απνδπηήξηα, θιπ) θαη ηελ παξνπζία Αζηπλνκίαο, ηαηξνύ θαη ην έξγν ηνπ Γπκλαζίαξρνπ. ζη. Να θαηαγξάθνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ησλ πξνπνλεηώλ, ησλ κειώλ ησλ νκάδσλ, ησλ αμησκαηνύρσλ θαη άιισλ παξαγόλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. δ. Να θαηαγξάθνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θηιάζισλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα. ε. Να ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Αληηληόπηλγθ. ζ. Να πξνζέξρνληαη ελώπηνλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ ή θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο δίλνληαο καξηπξία γηα ππνζέζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ελώπηνλ απηώλ ησλ Δπηηξνπώλ. η. Να παξαθνινπζνύλ ηα εηδηθά ζεκηλάξηα γηα παξαηεξεηέο πνπ δηνξγαλώλεη ε Δπηηξνπή δηαηηεζίαο ή θαη ε Οκνζπνλδία. 8

13 2. Noείηαη όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο νη παξαηεξεηέο δελ κπνξνύλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν λα επεκβαίλνπλ ζ απηή θαζ απηή ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ( π. ρ. ππνδείμεηο ζηνπο δηαηηεηέο θιπ ). 3. Οη εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηώλ ζα θνηλνπνηνύληαη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο δηαηηεηέο. 4. Δπίζεο ηα άκεζα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία κπνξνύλ κεηά από αίηεκα ζηελ ΚΟΠΔ λα ιάβνπλ γλώζε ηνπ πεξηερόκελνπ ηεο έθζεζεο ηνπ παξαηεξεηή. 5. Οη παξαηεξεηέο δηθαηνύληαη απνδεκίσζεο γηα ηα πξαγκαηηθά νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα όηαλ εθηεινύλ ηα θαζήθνληα ηνπο. Τν ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ζα θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 8α

14 ΑΡΘΡΟ 9o : ΠAΡΑΣΖΡΖΣΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ Οη παξαηεξεηέο νθείινπλ λα ζέηνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πάληνηε ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο γηα πηζαλό νξηζκό ηνπο θαη ζε πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ από ην θαζήθνλ απηό: 1. Παξαηεξεηήο πνπ γηα ιόγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο ζέιεζεο ηνπ δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη αγώλα, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαη όρη αξγόηεξα από ηελ πξσηλή ηεο εκέξαο νξηζκνύ ησλ παξαηεξεηώλ. 2. Παξαηεξεηήο πνπ αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο δειώλεη θώιπκα ζην λα παξαθνινπζήζεη αγώλα ζηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί, ζα απνθιείεηαη από ην λα νξηζηεί ζαλ παξαηεξεηήο γηα ηηο ακέζσο επόκελεο δύν (2) αγσληζηηθέο εκεξνκελίεο. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πνηλή ζα απμάλεηαη αλάινγα. 9

15 ΑΡΘΡΟ 10o : ΓΤΜΝΑΗΑΡΥΟΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. Οη Γπκλαζίαξρνη αγώλσλ νξίδνληαη από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε αγώλα, θνηλνπνηείηαη ην όλνκα ηνπο ζηνλ πξώην δηαηηεηή ηνπ αγώλα θαη αλαγξάθεηαη από απηόλ ζην Φύιιν Αγώλα. 2. Σε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ( π. ρ. ηειηθέο θάζεηο θππέιισλ ) ε ΚΟΠΔ κπνξεί λα νξίδεη ε ίδηα ηνπο γπκλαζίαξρνπο ησλ αγώλσλ. 3. Τα άηνκα απηά πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ηνπ αζιήκαηνο ηεο πεηνζθαίξηζεο θαη εγλσζκέλνπ θύξνπο ελώ ζπληζηάηαη όπσο απνθεύγεηαη ν νξηζκόο κειώλ ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ ζσκαηείσλ ζηε ζέζε απηή. 4. Γελ κπνξνύλ λα νξίδνληαη ζαλ γπκλαζίαξρνη ελ ελεξγεία αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο ή κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ, Δπηηξνπώλ ή νξγάλσλ απηήο. 5. Οη γπκλαζίαξρνη βνεζνύλ ην ζώκα ησλ δηαηηεηώλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη εηδηθά ζηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο εληόο ηνπ γεπέδνπ (αγσληζηηθόο ρώξνο θεξθίδεο θιπ) 6. Σε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν αδπλαηεί λα εμεύξεη ε θαη νξίζεη γπκλαζίαξρν θαζήθνληα γπκλαζίαξρνπ αλαιακβάλεη ν πξώηνο δηαηηεηήο. 7. Οη γπκλαζίαξρνη ππνβάιινπλ έθζεζε κεηά από εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ θαη ππνρξενύληαη όπσο πξνζέξρνληαη θαη θαηαζέηνπλ ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ όηαλ θαη εθόζνλ ηνπο δεηεζεί. 10

16 Α. ΤΝΘΔΖ ΟΡΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 11o : ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1. Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο είλαη ηεηξακειήο θαη απαξηίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο θαη ηξία ( 3 ) κέιε. 2. Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη ζε δηάζηεκα ηξηάληα ( 30 ) εκεξώλ από ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο πξνεγνύκελεο Δπηηξνπήο ελώ κέρξη ηελ εθινγή ή νξηζκό ησλ λέσλ κειώλ ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο ζα εθηεινύληαη από ηελ απεξρόκελε Δπηηξνπή. 3. Ο Πξόεδξνο θαη ηα δπν ( 2 ) κέιε ηεο νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ, ελώ ην ηξίην κέινο νξίδεηαη από ηνλ Σύλδεζκν Γηαηηεηώλ Πεηνζθαίξηζεο Κύπξνπ. 4. Τν έλα από ηα κέιε πνπ νξίδεη ε ΚΟΠΔ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ν δηεπζπληήο ή ππεύζπλνο δηαηηεζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο ελώ ζε πεξίπησζε πνπ απηόο δελ ππάξρεη ε ζέζε παξακέλεη θελή. 5. Τν όλνκα ηνπ κέινπο πνπ νξίδεηαη από ηνλ Σύλδεζκν Γηαηηεηώλ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ πξνο επηθύξσζε όρη αξγόηεξα ησλ δεθαπέληε ( 15 ) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ απηό ζα δεηεζεί. 6. Σε πεξίπησζε πνπ ν Σύλδεζκνο Γηαηηεηώλ ακειήζεη ή αξλεζεί λα νξίζεη ην κέινο πνπ ηνπ αλαινγεί εληόο ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνζεζκηώλ ην κέινο απηό κπνξεί ηειεζίδηθα λα νξηζηεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 7. Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ζηελ πξώηε ζπλεδξία ηεο νξίδεη ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο όηαλ απηόο θσιύεηαη. Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΜΔΛΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ςεινύ εζηθνύ επηπέδνπ, αθέξαηνπ ραξαθηήξα, κε γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ζηνλ αζιεηηζκό, ζηελ πεηνζθαίξηζε θαη ηδηαίηεξα ηε δηαηηεζία. 2. Μέινο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο. 3. Γελ κπνξνύλ λα νξίδνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ελ ελεξγεία αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο ή κέιε Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο άιινπ αζιήκαηνο. 4. Γελ κπνξνύλ λα νξίδνληαη σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο άηνκα πνπ θαηαδηθάζηεθαλ από αξκόδην όξγαλν ηεο ΚΟΠΔ ή ηελ ΑΓΔΑ ή Γηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δηαγξάθεθαλ ή απνιύζεθαλ από ζώκα ζην νπνίν αλήθαλ γηα ζνβαξή παξάβαζε ησλ βαζηθώλ ή θαη ζεκειησδώλ αξρώλ ηεο Οκνζπνλδίαο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην Καηαζηαηηθό ηεο. 11

17 Γ. ΘΖΣΔΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1. Η ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο είλαη κνλνεηήο, αξρίδεη από ηελ ζηηγκή ηνπ νξηζκνύ ηεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ θαη ιήγεη κε ηνλ νξηζκό από απηό ησλ κειώλ ηεο λέαο Δπηηξνπήο. 2. Καλελόο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα αλαθιεζεί ν νξηζκόο ηνπ πξηλ από ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κε εμαίξεζε ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξόληεο. 3. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπ απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά θαη αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ή ζεκεηώλεη ηξεηο ( 3 ) ζπλερόκελεο απνπζίεο από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο, εθπίπηεη ηνπ αμηώκαηνο ηνπ. 4. Σε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή έθπησζεο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, ηόηε εληόο δεθαπέληε ( 15 ) εκεξώλ ην όξγαλν πνπ όξηζε ην κέινο νθείιεη λα ππνδείμεη αληηθαηαζηάηε γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηεο Δπηηξνπήο. Γ. ΔΚΠΣΩΖ ΜΔΛΩΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο εθπίπηεη ηνπ αμηώκαηνο ηνπ : α. Σε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ από Γηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο γηα αηηκσηηθό αδίθεκα ή αδίθεκα εζηθήο αηζρξόηεηαο. β. Σε πεξίπησζε ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ βαζηθώλ ή ζεκειησδώλ αξρώλ ηεο Οκνζπνλδίαο. γ. Σε πεξίπησζε ζνβαξήο παξάβαζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Καλνληζκώλ ηεο ΚΟΠΔ. δ. Σε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ κε νπνηαδήπνηε πνηλή είηε από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ είηε από ηελ Αλώηαηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή Αζιεηηζκνύ ηνπ ΚΟΑ ( ΑΓΔΑ ). ε. Σε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ πξνλνηώλ ησλ παξαγξάθσλ Β2, Β3, Β4 θαη Γ3 ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ. 2. Σε όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο αξκόδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ κεηά από παξαπνκπή ζε απηή ηεο ππόζεζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο. 11α

18 Δ. ΤΝΔΓΡΗΔ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1. Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία ( 1 ) θνξά ηε βδνκάδα ζε ηόπν, ρξόλν θαη θαηά ηξόπν πνπ νξίδεη ν Πξόεδξνο ηεο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ κε ζθνπό ηνλ νξηζκό δηαηηεηώλ θαη παξαηεξεηώλ θαζώο θαη γηα άιια ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο. 2. Ννείηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο αγώλσλ beach volley ε Δπηηξνπή κπνξεί κε απόθαζε ηεο λα εθρσξήζεη ην δηθαίσκα νξηζκνύ δηαηηεηώλ ζε άιιν όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο ( π.ρ. Δπηηξνπή beach volley, αγσληζηηθόο δηεπζπληήο ηνπξλνπά ). 3. Ο Πξόεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ελώ γηα θάζε ζπλεδξία ηεξνύληαη πξαθηηθά ηα νπνία θνηλνπνηνύληαη έγθαηξα ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 4. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δελ δεκνζηνπνηνύληαη ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. Ννείηαη όηη ζηηο απνθάζεηο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη νξηζκνί δηαηηεηώλ θιπ ζηνπο νπνίνπο πξνβαίλεη ε Δπηηξνπή θαη νη νπνίνη είλαη άκεζα δεκνζηεύζηκνη από ηελ Δπηηξνπή πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν. 5. Η Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζ απαξηία όηαλ ηα παξόληα κέιε είλαη πεξηζζόηεξα από ηα απόληα. 6. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ελώ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ έρνπλ ληθώζα ςήθν. 7. Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπλεπάγνληαη δαπάλε νπνηνπδήπνηε ύςνπο πξέπεη λα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 11β

19 Σ. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1. Μεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Γηαηηεζίαο κε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο ή νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν θξίλεη πξόζθνξν, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ θαη νδεγηώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ, ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ ηεο ΚΟΠΔ. 2. Δμεηάδεη αηηήζεηο εγγξαθήο Γηαηηεηώλ θαη θαηαζέηεη ζρεηηθή εηζήγεζε ( ζεηηθή ή αξλεηηθή ) ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 3. Καηαξηίδεη πίλαθα ηθαλόηεηαο Γηαηηεηώλ θαη Παξαηεξεηώλ θαηαηάζζνληαο ηνπο ζε θαηεγνξίεο κε βάζε θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ θαζνξίδεη ε ίδηα θαη εγθξίλνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 4. Σε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε Δπηηξνπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ βαζκνιόγεζε, αμηνιόγεζε, έιεγρν θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαηηεηώλ, άηνκα πνπ δελ είλαη κέιε ηεο αιιά θαηέρνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα. 5. Γηαηηεηήο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ θαηά απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ θαηάηαμε ηνπ ζε θαηεγνξία ή ηελ κε πξναγσγή ηνπ ζε αλώηεξε θαηεγνξία ή ηνλ ππνβηβαζκό ηνπ ζε θαηώηεξε θαηεγνξία. 6. Πξνάγεη ή ππνβηβάδεη Γηαηηεηέο θαη Παξαηεξεηέο ζύκθσλα κε θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ θαζνξίδεη ε ίδηα θαη εγθξίλνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ. 7. Οξίδεη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηα κέιε ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο ζηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ. 8. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη ιόγσ έθηαθησλ ζνβαξώλ θσιπκάησλ ε αιιαγή ησλ νξηζζέλησλ ζε θάπνηνπο αγώλεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε λένπο νξηζκνύο ( αθόκα θαη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ) λννπκέλνπ όηη απηνί ζα γίλνπλ κε απόθαζε ησλ δύν ( 2 ) ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηεο, ελώ νη εκπιεθόκελνη πξέπεη λα εθζέζνπλ γξαπηά θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλα ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δήηεζαλ ηελ αιιαγή ζηνλ νξηζκό ηνπο. 9. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ε Δπηηξνπή κπνξεί λα νξίζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο άηνκα ηα νπνία δελ είλαη γξακκέλα ζην Μεηξών Γηαηηεηώλ ή Παξαηεξεηώλ ηεο ΚΟΠΔ Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ηελ εγγξαθή παξαηεξεηώλ αγώλσλ θαη δηαηηεζίαο θαη ηεξεί ην κεηξών ηνπο, αιιά θαη ηελ δηαγξαθή ηνπο από απηό ζε πεξίπησζε πιεκκεινύο ή αλεπαξθνύο άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 11. Οξίδεη παξαηεξεηέο αγώλσλ ή δηαηηεζίαο θαη γπκλαζίαξρνπο από ηνπο εγθεθξηκέλνπο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ θαηαιόγνπο. 11γ

20 12. Υπνβάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο Γηαηηεηέο ζε ηαηξηθή ή νθζαικνινγηθή εμέηαζε αλεμάξηεηα αλ απηνί θαηέρνπλ ή όρη ην Γειηίν Υγείαο ηνπ ΑΣΥΑ ή ηεο ΚΟΠΔ. Ννείηαη όηη νη γηαηξνί πνπ ζα εμεηάζνπλ ηνπο Γηαηηεηέο ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. 13. Υπνβάιιεη δηαηηεηέο, θξηηέο θαη παξαηεξεηέο ζε εμεηάζεηο γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο Καλνληζκνύο Παηδηάο, ηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγαλώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο. 14. Υπνβάιιεη νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν ζε εμέηαζε θπζηθήο θαηάζηαζεο νπνηνδήπνηε δηαηηεηή αλ κε βάζε ηηο εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηώλ ή ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο ίδηαο ηεο Δπηηξνπήο ππάξμεη εύινγε ππνςία όηη ν επεξεαδόκελνο δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ή δελ πιεξεί ηα θαζνξηδόκελα όξηα. 15. Μεξηκλά γηα ηελ ζπλερή επηκόξθσζε ησλ δηαηηεηώλ, επνπηώλ, θξηηώλ θαη παξαηεξεηώλ κέζσ ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ θαη ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξόπνπ. Οη δηαηηεηέο, επόπηεο, θξηηέο θαη παξαηεξεηέο ππνρξενύληαη λα παξαθνινπζνύλ ηα ζεκηλάξηα απηά θαη ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ ειάρηζην αξηζκό ησλ εθδειώζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνο γηα λα κπνξεί λα νξίδεηαη από ηελ ίδηα. Οη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηνύληαη έγθαηξα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. 16. Καζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ παξαηεξεηώλ θαη ησλ κειώλ ηεο γξακκαηείαο κε βάζε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο, ην Καηαζηαηηθό θαη ηελ εθάζηνηε Πξνθήξπμε ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΚΟΠΔ. 17. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ νλόκαηα δηαηηεηώλ γηα παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ππνςήθηνπο Γηεζλείο Γηαηηεηέο. Δηζεγείηαη νλόκαηα δηεζλώλ ή άιισλ δηαηηεηώλ πνπ ζα δηαηηεηεύζνπλ δηεζλείο αγώλεο ζηελ Κύπξν θαη ζην εμσηεξηθό. Δηζεγείηαη νλόκαηα δηαηηεηώλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ δηεζλή ζεκηλάξηα δηαηηεζίαο. 18. Οη πην πάλσ εηζεγήζεηο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην αιιά ην ηειεπηαίν νθείιεη λα ηηο ιάβεη ζνβαξά ππόςε ελώ όζνλ αθνξά ηνπο δηεζλείο δηαηηεηέο ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί ηεο FIVB ηόζν γηα ηελ αμηνιόγεζε όζν θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο. 11δ

21 Ε. ΔΞΟΤΗΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1. Δπηιακβάλεηαη θαηαγγειηώλ θαηά κειώλ ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο θαη παξαηεξεηώλ γηα πιεκκειή δηαηηεζία ή παξάβαζε ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ. 2. Απνθαζίδεη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο αλ ζα νξίδεη δηαηηεηή ή παξαηεξεηή ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ππόζεζε ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ή ηελ Αλώηαηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή Αζιεηηζκνύ ηνπ ΚΟΑ ( ΑΓΔΑ ). 3. Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία θαη επηβάιιεη ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 9 ησλ παξόλησλ. 4. Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία θαη επηβάιιεη ηηο θπξώζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ ζε αμησκαηνύρνπο αγώλσλ ( δηαηηεηέο, επόπηεο, παξαηεξεηέο θιπ ), ζε πεξηπηώζεηο πιεκκεινύο εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαθήο θαη αλεπαξθνύο δηαηηεζίαο, παξάβαζεο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ θαη Καλνληζκώλ Παηδηάο, παξάιεηςε ζπκκόξθσζεο ζε απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηεο ίδηαο ή άιισλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΚΟΠΔ, είηε απηεπάγγειηα είηε ύζηεξα από θαηαγγειία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ή Σσκαηείνπ κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. α. Πξνθνξηθή ή γξαπηή επίπιεμε. β. Με αμηνιόγεζε θαη νξηζκό γηα δηάζηεκα κέρξη νθηώ ( 8 ) αγσληζηηθέο βδνκάδεο. Ννείηαη όηη ε πην πάλσ πνηλή κπνξεί λα αθνξά θαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκό αγώλσλ νη νπνίνη όκσο δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο νθηώ ( 8 ). γ. Αμηνιόγεζε θαη νξηζκό ζε θαηεγνξία κηθξόηεξε από απηή πνπ θαλνληθά αλήθνπλ γηα δηάζηεκα κέρξη νθηώ ( 8 ) αγσληζηηθέο βδνκάδεο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν επεξεαδόκελνο δηαηεξείηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ αιιά εθηειεί θαζήθνληα ζε κηθξόηεξε θαηεγνξία. Ννείηαη όηη ε πην πάλσ πνηλή κπνξεί λα αθνξά θαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκό αγώλσλ νη νπνίνη όκσο δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο νθηώ ( 8 ). δ. Οπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ πην πάλσ. 5. Οη πνηλέο θνηλνπνηνύληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν εληόο ζαξάληα νθηώ ( 48 ) σξώλ από ηεο ιήςεο ηνπο ελώ ν επεξεαδόκελνο κπνξεί λα εθεζηβάιεη ηελ απόθαζε ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ εληόο δεθαπέληε εκεξώλ από ηεο θνηλνπνίεζεο ζε απηόλ ηεο απόθαζεο ( άιισο πσο ζα είλαη εθπξόζεζκε ) θαηαβάιινληαο ην ζρεηηθό παξάβνιν ην νπνίν ζε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο έθεζεο ζα πεξηέξρεηαη ζην ηακείν ηεο ΚΟΠΔ ελώ ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο ζα επηζηξέθεηαη αθνύ αθαηξεζνύλ νπνηαδήπνηε έμνδα. 11ε

22 ΑΡΘΡΟ 12o : EΠΗΖΜΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΖΝ ΚΟΠΔ 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ σο επίζεκε εκεξνκελία παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ από ηελ ΚΟΠΔ ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηαρπδξόκεζήο ηνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο απηή ή ε εκεξνκελία ηεο δηα ρεηξόο παξάδνζεο ηνπ ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο ή ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ζηελ ΚΟΠΔ κε ηειενκνηόηππν ( θαμ ) ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( e mail ). 2. Όηαλ ε ηειεπηαία κέξα νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο πξνζεζκίαο όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ( είηε αξηζκεηηθήο π.ρ. ηξηάληα κέξεο είηε εκεξνινγηαθήο π.ρ. 15 ε Γεθεκβξίνπ ) ζπκπέζεη κε επίζεκε αξγία, απηή κεηαθέξεηαη απηόκαηα ζηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκεξνκελία. 12

23 ΑΡΘΡΟ 13ο : ΗΥΤ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ 1. Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί θαη νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ακέζσο κε ηελ έγθξηζε ηνπο από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ εθηόο αλ ε ηειεπηαία απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. 2. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ή όπνπ ππάξρεη αζάθεηα ή ζύγθξνπζε κε άξζξα ή πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζα απνθαζίδεη εθαξκόδνληαο θαηά πξνηεξαηόηεηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ. ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΛΔΤΚΩΗΑ ΚΤΠΡΟ 13

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Cyprus Referees Association Σαρ.Κηβ.: 22178 Έηνο Ιδξύζεσο 1957 Σει. 22 591050 1518 Λεπθσζία Μέινο Κ.Ο.Π. 1996 Φαμ. 22 591033 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΙΓΑ ---- ΔΡΜΗΝΔΙΑ --- 01.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΕΚΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 13 Οκτωβπίος 2015 ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2015 2016 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. πκκεηνρή 2. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 3. Μεδεληζκόο νκάδσλ 4. ύζηεκα θαη όξνη δηεμαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ( U 12 ΚΑΙ U 10 )

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ( U 12 ΚΑΙ U 10 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 5 6 0 0, 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 4 4 9 8 0, Φ ά ξ : 4 4 9 8 P. O. B o x 5 6 0 0, C Y - 0 N i c o s i a. Τ e l. : + 5 7 4 4 9 8 0, F a

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3464 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3463 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983.

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΦΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΗΑ: θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ 2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. 3. ΦΡΑΓΗ Α : To σκαηείν ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Aπγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3462 ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα