ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE"

Transcript

1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΧΤΕΛ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό της νερό της Γης κατά 97,41 % βρίσκεται στους Ωκεανούς και µόνο το 2,59 % είναι γλυκό νερό. Α αυτό ερί τα 80% είναι δεσµευµένο σε βραχώδης εριοχές και µη διαθέσιµο, ενώ άλλο ένα 19,986%, α αντάται ως υ όγειο νερό. Τα ε ιφανειακά γλυκά νερά α οτελούν µόλις το 0,014% και αυτό σε οσοστό 52% βρίσκεται στις λίµνες, το 38% α οτελεί την υγρασία του εδάφους, το 8% είναι υ ό µορφή υδρατµών και µόνο το 1% βρίσκεται στους οταµούς. Α ό τα ανωτέρω και µόνο γίνεται κατανοητό ότι το γλυκό νερό ως φυσικός όρος είναι σε ανε άρκεια. Όµως το νερό είναι βασικό στοιχείο του κύκλου ζωής φυτών, και κάθε ζωντανού οργανισµού στη γη, γιατί το έχουν ανάγκη για να ανα τυχθούν και να ε ιβιώσουν. Ο κύριος χρήστης νερού είναι η γεωργία σε αγκόσµιο ε ί εδο, εκκινώντας α ό ένα ε ί εδο 70% αυξάνεται στο 80% στις χώρες της Μεσογείου και στη χώρα µας είναι στο 78,5%. Συνε ώς κάθε ενέργεια ου στοχεύει στην ορθολογική χρήση του µε στόχο την εξοικονόµηση νερού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η ελληνική γεωργία τα τελευταία 40 χρόνια είναι κατά βάση αρδευόµενη γεωργία, αρουσίασε αύξηση της γεωργικής αραγωγής, µε αράλληλη αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος και αυτάρκειας της χώρας σε βασικά ροϊόντα. Η σ ατάλη νερού κατά την άρδευση σε µια ε οχή ου η κλιµατική αλλαγή θυµίζει καθηµερινά ότι οι υδατικοί όροι δεν είναι ανεξάντλητοι µας αναγκάζει να σκύψουµε µε ερισσότερη ροσοχή, αναζητώντας τα αίτια αυτής της σ ατάλης, ου µ ορεί να συνδέονται µε τον τρό ο µεταφοράς και εφαρµογής στο χωράφι και την µη ακριβή γνώση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών. Στο θεσσαλικό κάµ ο ολύ λίγα είναι τα κλειστά δίκτυα µεταφοράς αρδευτικού νερού µε α ώλειες ου ενδεχόµενα δεν ξε ερνούν και το 10%. Ο µεγαλύτερος όµως όγκος αρδευτικού νερού διακινείται µε ε ιφανειακά δίκτυα, ό ου αρατηρούνται σηµαντικές α ώλειες της τάξης του 30-70%, κατά τη µεταφορά, ή Σχήµα 1. ιάγραµµα α ωλειών αρδευτικού νερού α ό διάφορες αιτιολογίες α ό την ηγή µέχρι το χωράφι α ώλειες ου σχετίζονται µε την εξάτµιση, την κατά

2 βάθος διήθηση, τις διαρροές λόγω αλαιότητας, ή ελλι ούς συντήρησης κ.α. Ε ίσης α ώλειες νερού έχουµε και κατά την εφαρµογή του στο χωράφι, ου εξαρτώνται ρώτα α ό το χρήστη αραγωγό και µετά α ό τη µέθοδο άρδευσης. Έχει α οδειχτεί ότι οι ε ιφανειακές µέθοδοι άρδευσης αρουσιάζουν τις µεγαλύτερες α ώλειες ου οφείλονται σε ε ιφανειακή α ορροή και βαθιά διήθηση. Η άρδευση µε τεχνητή βροχή (καταιονισµό), αρουσιάζει µικρότερες α ώλειες και η άρδευση µε σταγόνες έχει τις µικρότερες α ώλειες. Στον Πίνακα 1., δίνεται µια αίσθηση της α οδοτικότητας διαφόρων δικτύων µεταφοράς - διανοµής, και αρδευτικών δικτύων των διαφόρων µεθόδων άρδευσης. Πίνακας 1. Ενδεικτικές τιµές α οδοτικότητας διανοµής, E d, ου αναφέρονται σε οργανωµένα αρδευτικά δίκτυα και α οδοτικότητας εφαρµογής, E f µεθόδων άρδευσης Τύ ος δικτύου Συντήρηση και λειτουργία Α οδοτικότητα διανοµής, E d Πολύ καλή µέχρι άριστη 0,60-0,75 Ε ιφανειακά δίκτυα Ικανο οιητική 0,50-0,60 Ελλι ής 0,35-0,50 Κακή 0,20-0,35 0,80-0,95 άριστη Μέθοδος άρδευσης Α οδοτικότητα εφαρµογής, E f Υ ό ίεση δίκτυα Ικανο οιητική µέχρι Κατάκλυση (λεκάνες) 0,60-0,80 Περιορισµένη διάχυση (λωρίδες) 0,60-0,75 Αυλάκια 0,50-0,75 Καταιονισµός: 0,60-0,80 Μικροάρδευση 0,80-0,95 (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) Η αυξηµένη ζήτηση για αρδευτικό νερό κατά τους θερινούς µήνες ιέζει τους διαθέσιµους υδατικούς όρους της χώρας, και τη µεγαλύτερη ίεση τη δέχονται οι υ όγειοι υδατικοί όροι, ό ου η ζήτηση είναι µεγαλύτερη της ε ανα λήρωσης, µε α οτέλεσµα, τη µεγάλη τώση της υ εδάφιας στάθµης (κάτω των 50 µέτρων στην Κυψέλη) στο κεντρικό τµήµα της ανατολικής Θεσσαλίας, µε ταυτόχρονη µείωση οσότητας και οιότητας, και της αλµύρινσης των υδροφορέων των αράκτιων εριοχών (Οµολίου, Αιγάνης κ. α. ). Για λόγους αειφορίας των υδατικών όρων οιοτικά και οσοτικά µε στόχο την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, ε ιβάλλεται η µείωση της σ ατάλης µε ορθολογική διαχείριση και α οτελεσµατική χρήση, ου αφετηρία της έχει την ακριβή γνώση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών. 2.Ε ΑΦΟΣ-Ε ΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ-ΡΙΖΟΣΤΡΩΜΑ 2.1 Έδαφος Για τους γεω όνους-εδαφολόγους, Έδαφος είναι: Τα ανόργανα και οργανικά συστατικά της ε ιφάνειας της γης, ου συνήθως έχουν κά οιο χρώµα οφειλόµενο στο

3 χούµο ου εριέχουν και είναι α οτέλεσµα της συνδυασµένης δραστηριότητας των ζωντανών και νεκρών οργανισµών (φυτών και ζώων), του µητρικού υλικού, του κλίµατος και του ανάγλυφου (White, 2000). To ενεργό βάθος συνήθως δεν ξε ερνά το 1,5 µ. Οι βασικές λειτουργίες του εριγράφονται εν συντοµία αρακάτω: Σχήµα 2.. Σχήµα βασικών λειτουργιών του εδάφους (κατά Brandy and Weil, 1996) 2.2 Η Εδαφική υγρασία 1. To έδαφος, είναι ο χώρος ανά τυξης του ριζικού συστήµατος των φυτών και µέσω αυτού αρέχει στήριξη στο υ έργειο τµήµα τους. 2. Είναι ο χώρος διαβίωσης τόσο στην ε ιφάνεια όσο και κάτω α αυτή ζώντων οργανισµών και µικροοργανισµών. 3. Είναι ο χώρος ενα όθεσης της νεκρής οργανικής ύλης ό ου ανοργανο οιείται µέσω των µικροοργανισµών και τροφοδοτεί µε ανόργανα θρε τικά τις ρίζες των φυτών. 4. Κάνει τη συγκράτηση, διακίνηση, φιλτράρισµα και καθαρισµό του νερού. 5. Είναι ο χώρος, ό ου εδράζονται οι κατασκευές. Έχει σηµείο εκκίνησης την Υδοχωρητικότητα (Σχ. 3) ου αντιστοιχεί στην υγρασία του εδάφους ου ροκύ τει µετά α ό µια έντονη βροχό τωση ή καλή άρδευση και καλύ τει το βάθος του ριζοστρώµατος, ου για τις ερισσότερες ετήσιες καλλιέργειες δεν ξε ερνάει το ένα µέτρο. Στο στάδιο αυτό το νερό έχει καλύψει όλους τους όρους του εδάφους και α ουσιάζει εντελώς ο αέρας, ενώ το ριζικό σύστηµα των φυτών ασφυκτιά α ό έλλειψη οξυγόνου. Στην ίδια χρονική στιγµή έχουµε γρήγορη κίνηση του νερού ρος το υ έδαφος και ε ιφανειακή α ορροή εφ όσον υ άρχει κλίση Σχήµα 3. Φάσεις της υγρασίας του εδάφους του χωραφιού. ύο µε τρεις ηµέρες µετά η υγρασία του εδάφους µειούµενη έρχεται στο στάδιο της Υδατοϊκανότητας. Είναι το στάδιο ό ου στο έδαφος, τα κενά του νερού

4 καταλαµβάνει ο αέρας και οι υγρασιακές συνθήκες του εδάφους για τα φυτά είναι ιδανικές. Το ε όµενο στάδιο µετά την Υδατοϊκανότητα, είναι το σηµείο Μόνιµης Μάρανσης των φυτών και αντιστοιχεί στο σηµείο υγρασίας του εδάφους ό ου το έδαφος έχει κά οια υγρασία αλλά συγκρατείται µε τόσο µεγάλες δυνάµεις συνάφειας α ό τα τεµαχίδια του εδάφους ου τα φυτά δεν µ ορούν να την άρουν µε τις ρίζες τους και εθαίνουν α ό λειψυδρία. Όµως αρκετές ηµέρες ριν τα φυτά έλθουν σ αυτό το σηµείο αρουσιάζουν Ενδείξεις ότι τους λεί ει το νερό. Η διαφορά της εδαφικής Υγρασίας του σταδίου Υδατοϊκανότητας και του σηµείου των Ενδείξεων έλλειψης νερού στα φυτά είναι το λεγόµενο ιαθέσιµο Νερό (Σχ. 3). Το ιαθέσιµο Νερό είναι η οσότητα νερού ου καλύ τεται µε την άρδευση. 2.3 Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας Α Η Εδαφική υγρασία µετρείται µε διάφορους τρό ους, ό ως: Με λήψη δειγµάτων εδάφους α ό διάφορα βάθη, µεταφορά τους στο εργαστήριο, ζύγιση, ξήρανση στον κλίβανο για 24 ώρες στους C και ξανά ζύγιση. Η δια φορά βάρους είναι το νερό ου χάθηκε εκ εφρασµένο ε ί % ξηρού εδάφους. Εικόνα 1. Α., Όργανο λήψης εδαφικών δειγµάτων. Β και Γ όργανα µέτρησης της εδαφικής υγρασίας Β Γ Ένας άλλος τρό ος είναι αυτός της ηλεκτρικής αντίστασης. Χρησιµο οιούνται ανιχνευτές γύψου, ή υαλοβάµβακα, ή νάιλον, ου έρχονται σε ε αφή µε το έδαφος. Μόλις ε έλθει η υγρασιακή εξισορρό ηση, γίνεται η µέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης η ο οία συσχετίζεται µε την εριεχόµενη υγρασία του ανιχνευτή. Μία τρίτη µέθοδος είναι αυτή του τενσιοµέτρου. Είναι ένας σωλήνας Φ 25 ερί ου ου στο κάτω µέρος φέρει ορώδη καλύ τρα, γεµίζεται µε α ιονισµένο νερό και στο άνω µέρος κλείνει αεροστεγώς, ενώ λίγο οιο κάτω α ό το ώµα φέρει µανόµετρο. Το οθετείται ανάλογα µε το µέγεθος του σωλήνα σε βάθη 30 εκ., ή 90 εκ. Ο τρό ος λειτουργίας του είναι α λός : όταν το έδαφος είναι ξηρό, τραβιέται νερό α ό το όργανο και στο µανόµετρο σηµειώνεται υψηλή τιµή. Όταν το έδαφος είναι υγρό ε ιστρέφει υγρό στο όργανο και σηµειώνεται στο µανόµετρο χαµηλότερη τιµή. Οι αναγνώσεις του µανοµέτρου στο τενσιόµετρο σηµαίνουν τα αρακάτω: 0-10 cb: είχνουν ότι το έδαφος είναι στο ε ί εδο της υδατοχωρητικότητας. Συνεχείς αναγνώσεις σ αυτή την εριοχή δείχνουν υ ερβολικό ότισµα. Οι ρίζες µ ορεί να στερούνται τον ε αρκεί αερισµό.

5 10-25 cb: Ε ί εδο Υδατοϊκανότητας, ήτοι βέλτιστη συνθήκη υγρασίας και αερισµού του εδάφους cb: Είναι σκό ιµο ν' αρχίσει η άρδευση σε χονδρόκοκκο αµµώδες έδαφος και για ευαίσθητα φυτά µε ρηχές ρίζες cb: Ε ικίνδυνη εριοχή. Οι ρίζες του φυτού δυσκολεύονται να τραβήξουν το νερό α ό το έδαφος. Η ανά τυξη του φυτού ε ιβραδύνεται. 2.3 Ριζόστρωµα Ως ριζόστρωµα των καλλιεργειών νοείται το βάθος του εδάφους εντός του ο οίου δραστηριο οιείται το ριζικό τους σύστηµα. Σε ένα οµοιογενές έδαφος το 80-90% του όγκου του ριζικού συστήµατος ανα τύσσεται στα 60-75% του ολικού βάθους της ρίζας, ό ως αναφέρουν οι Ηansen et al. (1980) και Keller (1986). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω όταν το ριζόστρωµα είναι ε αρκώς εφοδιασµένο µε νερό, τα φυτά αντλούν νερό ερισσότερο α ό τα ε ιφανειακά στρώµατα και λιγότερο α ό τα αρακάτω. Σχήµα 4. ιάγραµµα άντλησης υγρασίας α ό φυτά ου ανα τύσσονται σε βαθειά δια ερατά εδάφη, µε υγρασία λησίον της υδατοϊκανότητας. (Πα αζαφειρίου, 1999). Υ αυτές τις συνθήκες στο διάγραµµα άντλησης του νερού (Σχ. 4.) φαίνεται ότι το 40 % των υδατικών α αιτήσεων των φυτών ικανο οιείται α ό το άνω ¼ του ριζοστρώµατος, το 30% ικανο οιείται α ό το 2 ο ¼, το 20% ικανο οιείται α ό 3 ο ¼ και το 10% α ό το υ όλοι ο ¼. Έτσι η ε ιφανειακή υγρασία θα εξαντληθεί ολύ γρήγορα και στη συνέχεια θα αρχίσει να εξαντλείται η υγρασία των υ όλοι ων στρωµάτων, και κατ ουσίαν µεταξύ δύο αρδεύσεων, η εξάντληση λόγω ρόσληψης νερού θα είναι ερί ου ίδια. Τα ανωτέρω θα αξιο οιηθούν στον ρογραµµατισµό των αρδεύσεων. 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι υδατικές α αιτήσεις των καλλιεργειών ή της καλλιέργειας σε νερό εξαρτώνται α ό το είδος της καλλιέργειας, ο δε ρυθµός των α αιτήσεών τους οσοτικά και χρονικά, καθορίζει το µέγεθος της βλάστησης ου αναγκαστικά δεν αντα οκρίνεται στη βελτιστο οίηση της αραγωγής. Όµως η µεγιστο οίηση του οικονοµικού α οτελέσµατος και οι ανάγκες σε νερό µιας καλλιέργειας ρέ ει άντα να συνάδουν µε την ροστασία του εριβάλλοντος. Οι υδατικές α αιτήσεις των φυτών εκφράζονται καλύτερα µε αυτό ου λέγεται ισοζύγιο νερού στο ριζικό σύστηµα του φυτού, ου στην ουσία α εικονίζει την ισορρο ία µεταξύ εισροών και εκροών νερού. Εισροές νερού είναι : H βροχό τωση της ο οίας η ένταση και η διάρκεια έχει σχέση µε την οσότητα νερού ου θα εισέλθει µέσω της ε ιφανείας του εδάφους στη ριζόστρωµα.

6 H άρδευση ου σχετίζεται µε το ρυθµό εφαρµογής του νερού στην ε ιφάνεια του εδάφους, την υγρασιακή του κατάσταση, την ταχύτητα διήθησης και την αρδευτική δόση. Η τριχοειδής ανύψωση του νερού α ό τον υ όγειο υδροφόρο ορίζοντα και µόνο στις ερι τώσεις ου αυτός είναι σχετικά κοντά στο ριζόστρωµα. Εκροές νερού είναι: Η ε ιφανειακή α ορροή ου δυνατό να ροκύψει α ό µια έντονη βροχό τωση υψηλής έντασης και µεγάλης διάρκειας, ό ως ε ίσης και α ό µία υ εράρδευση, και το ρόβληµα ε ιτείνεται στην ερί τωση ου το χωράφι έχει κά οια κλίση. Η βαθιά διήθηση, µία µορφή εκροής ή α ώλειας ου συµβαίνει ούτως ή άλλως, µετά α ό µια καλή βροχή ή άρδευση, µε έντονους ρυθµούς τις 2-3 ρώτες ηµέρες και αρκετές ηµέρες µετά µε χαµηλούς ρυθµούς. Η εξατµισοδια ονή (ΕΤc), είναι το σύνθετο φαινόµενο της α ώλειας νερού α ό το φυτό µε την δια νοή (α ό τους ιστούς του φυτού), µέσω των στοµατίων του φυλλώµατος µε τη µορφή υδρατµών και ανταλλαγής αερίων, της εξάτµισης υγρασίας α ό την ε ιφάνεια του φυλλώµατος, και της εξάτµισης νερού α ό την γυµνή ε ιφάνεια του εδάφους. Α Β Σχήµα 5. Σχηµατική αράσταση εξατµισοδια νοής (Α) και στοµατίου φυλλώµατος (Β). Η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) είναι ένας δείκτης του όσο νερό χρειάζονται οι καλλιέργειες για την άριστη ανά τυξη και αραγωγικότητα. Άρα η εκτίµηση της εξατµισοδια νοής (ΕΤc), αντιστοιχεί µε την εκτίµηση των υδατικών αναγκών των φυτών, για την α όληψη θρε τικών α ό το έδαφος, την φωτοσύνθεση, τη δέσµευση ηλιακής ενέργειας και άνθρακα ως CO 2 α ό την ατµόσφαιρα και την δια νοή υδρατµών. Η ένταση της ροής του νερού α ό το φύλλωµα ή α ό το έδαφος (εξάτµιση) ρος την ατµόσφαιρα, εξαρτάται α ό την κινητικότητα των υδρατµών, την υγρασία, τη θερµοκρασία και την ταχύτητα του ανέµου λησίον της κόµης του φυτού. Η ε ιφανειακή α ορροή θα µ ορούσε να µας α ασχολήσει µόνο στην ερί τωση χωραφιών µε σχετική κλίση και εκεί θα ήταν δύσκολο να µετρηθεί, αρά µόνο µε ειδικές κατασκευές και αυτό για σκο ούς έρευνας (µέτρηση ε ιφανειακής α ορροής και διάβρωσης του εδάφους). Οι αράµετροι βαθιά διήθηση και τριχοειδής ανύψωση είναι διαδικασίες ολύ λοκες και ως εκ τούτου δύσκολη η εκτίµησή τους. Εξ άλλου όταν η υ όγεια στάθµη είναι σε µεγάλο βάθος η τριχοειδής ανύψωση, είναι ρακτικά ανύ αρκτη. Ε οµένως τα µετρήσιµα και σηµαντικά µεγέθη ου ρέ ει να λαµβάνονται υ όψη στη σχεδίαση και τον υ ολογισµό των υδατικών α αιτήσεων των φυτών είναι η βροχό τωση, η άρδευση και η εξατµισοδια νοή.

7 3.1 Eκτίµηση της εξατµισοδια νοής Η εξατµισοδια νοή εξαρτάται α ό τους αρακάτω αράγοντες : 1. Την ηλιακή ακτινοβολία ου σχετίζεται µε τη θερµοκρασία και σχετική υγρασία, την ταχύτητα του ανέµου. 2. Το φυτικό είδος. 3. Το βάθος και η υκνότητα του ριζικού συστήµατος 4. Το οσοστό κάλυψης του εδάφους α ό την καλλιέργεια 5. Το ύψος της καλλιέργειας και η τραχύτητα του φυλλώµατος 6. Το στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας 7. Το έδαφος α ό την ά οψη της υφής, δοµής, φαινόµενου ειδικού βάρους, µακρο και µικρο ορώδους και χηµικές ιδιότητες. Λόγω των ολλών αραγόντων ου υ εισέρχονται στην τιµή της εξατµισοδια νοής και της δυσκολίας στη διατύ ωση εξίσωσης ου να εκτιµά την εξατµισοδια νοή σε διαφορετικές συνθήκες εφαρµόζεται α ό τους ερευνητές η εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας αναφοράς (ΕΤr), µε την διεθνώς γνωστή εξίσωση του FAO Penmann-Montieth (Allen et al., 1998), η ο οία χρησιµο οιεί δεδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας, θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας αέρα. Είναι έµµεσος τρό ος υ ολογισµού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό και ο υ ολογισµός της εξατµισοδια νοής (ΕΤc) της καλλιέργειας, ροκύ τει α ό τη σχέση : ΕΤc=Kc x ΕΤr ό ου: (Κc) είναι ο φυτικός συντελεστής ου χρησιµο οιείται µε την εξατµισοδια νοή αναφοράς (ΕΤr) για τον υ ολογισµό των αναγκών σε νερό των διαφόρων καλλιεργειών. Ο φυτικός συντελεστής (Κc) για κάθε καλλιέργεια ε ηρεάζεται α ό το είδος του φυτού, το στάδιο και το ρυθµό ανά τυξης, τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και το οσοστό φυτοκάλυψης του εδάφους. Είναι αδιάστατος αριθµός, αίρνει τιµές α ό 0,1 έως 1,2. Η εξατµισοδια νοή αναφοράς και ο φυτικός συντελεστής αίρνεται α ό ίνακες ροσαρµοσµένους στις ελληνικές συνθήκες α ό έλληνες ερευνητές. Άµεσος τρό ος υ ολογισµού της εξατµισοδια νοής (ΕΤr) είναι ο τρό ος µέτρησης µε την βοήθεια λυσιµέτρου. Το λυσίµετρο είναι µία διάταξη κυλινδρικού δοχείου, εγκατεστηµένου στο έδαφος η ο οία εριλαµβάνει µία ζυγαριά ακριβείας, στην ο οία το οθετείται ένα ώριµο φυτό ή δένδρο µε όλο του το ριζικό σύστηµα και έδαφος, η ο οία µετρά συνεχώς την οσότητα του νερού ου ροστίθεται µε την άρδευση ή την βροχή και αυτή ου αφαιρείται µε τη δια νοή και εξάτµιση. Είναι ολυδά ανη και χρονοβόρος κατασκευή ου χρησιµο οιείται µόνο α ό ερευνητικά ιδρύµατα. Ένας ε ίσης άµεσος τρό ος υ ολογισµού της εξατµισοδια νοής (ΕΤr) στο χωράφι ου θα εριγραφεί αρακάτω είναι µε την µέθοδο του κυλινδρικού εξατµισιµέτρου. Α ό την εµ ειρία µας θεωρείται ότι είναι ο λέον εύχρηστος τρό ος µέτρησης της εξατµισοδια νοής (ΕΤr), χωρίς ιδιαίτερη δα άνη και γνώσεις. 3.2 Υδατικές α αιτήσεις των καλλιεργειών Βάµβακος, Καλαµ οκιού, Βιοµηχανικής ντοµάτας και Τεύτλων Η γνώση των υδατικών α αιτήσεων των ανωτέρω κατ εξοχήν υδροβόρων καλλιεργειών του Θεσσαλικού κάµ ου, α οτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια

8 της ολιτείας, της εριφέρειας, ή του δήµου, για τον σχεδιασµό ταµιευτήρων, ανοικτών και κλειστών δικτύων µεταφοράς νερού, τον σχεδιασµό συλλογικών αρδευτικών δικτύων. Ε ίσης σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του αραγωγού για τον σχεδιασµό του ατοµικού αρδευτικού δικτύου, το σχεδιασµό και ρογραµµατισµό της άρδευσης και τον ακριβή υ ολογισµό της αρδευτικής δόσης. Τα εργαλεία λοι όν, ό ως θεωρητικά εριεγράφησαν αρα άνω για τον ροσδιορισµό των υδατικών αναγκών είναι τα αρακάτω: 1. H καλλιέργειας ως είδος (βαµβάκι, καλαµ όκι, βιοµηχανική ντοµάτα, ή τεύτλα) και η βλαστική ερίοδος ή ο βιολογικός κύκλος της κάθε µιας σε ηµέρες (Πίνακας 2). 2. Η Εξατµισοδια νοή αναφοράς (ΕΤr) για τον Ελλαδικό χώρο (Πίνακας 3). 3. Ο (Kc ) ως Φυτικός συντελεστής ου εξαρτάται α ό τα στάδια ανά τυξης της κάθε καλλιέργειας (Πίνακας 4). 4. Η Εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας (ΕΤc), σύµφωνα µε την µέθοδο FAO Penman-Monteith, ό ως αναφέρθηκε, δίδεται α ό την εφαρµογή της εξίσωσης ΕΤc = Kc*ETr. Τα δεδοµένα των Πινάκων 2, 3, και 4 είναι ροσαρµοσµένα στις ελληνικές συνθήκες, και α οτελούν σωρευµένη γνώση ου α οκτήθηκε τα τελευταία χρόνια α ό έλληνες και ξένους ερευνητές (ίδε βιβλιογραφία). Πίνακας 2. Βλαστική ερίοδος και στάδια ανά τυξης ετήσιων καλλιεργειών βάµβακος, καλαµ οκιού, βιοµηχανικής ντοµάτας και τεύτλων, ό ως διαµορφώνονται στην η ειρωτική Ελλάδα Βλαστική ερίοδος και στάδια ανά τυξης σε ηµέρες Βαµβάκι Ηµεροµηνία σ οράς 18-30/4, µ ορεί να αραταθεί µέχρι 15/5. Συγκοµιδή α ό 1-20/10 ου µ ορεί να αραταθεί µέχρι το ρώτο 15θήµερο του Νοεµβρίου. Στάδια ανά τυξης 30/60/45/25 (160) Καλαµ όκι Πρώϊµες οικιλίες καλαµ οκιού µε λήρη βιολογικό κύκλο σ έρνονται α ό 10-30/4 και συγκοµίζονται α ό 5-15/9. Τα στάδια ανά τυξης είναι 25/40/60/25 (150). Βιοµηχανική Ντοµάτα Σ ορά α ό 15/4-4/6, συγκοµιδή α ό 25/7-10/10, στάδια ανά τυξης 25/35/35/20 (115). Τεύτλα Σ ορά α ό 1/3-30/4, συγκοµιδή µετά α ό τις 20/8, αλλά κυρίως όταν τα τεύτλα φτάσουν τη µέγιστη εριεκτικότητα σε σάκχαρο. Στάδια ανά τυξης 30/45/90/15 (180). (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) Πίνακας 3. Μέσοι όροι της ανά µήνα µέσης ηµερήσιας τιµής της εξατµισοδια νοής αναφοράς (ETr) σε ύψος βροχής, των σταθµών του Υδατικού ιαµερίσµατος Θεσσαλίας, ου εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο FAO Penman-Monteith (P-M)

9 Υδατικό ιαµέρισµα Θεσσαλίας (Γεωργίου κ.ά. 2000) Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν 0,79 1,27 1,84 2,91 4,06 5,41 6,16 5,45 3,60 1,94 1,07 0,75 Πίνακας 4. Φυτικοί συντελεστές Κc, κατά στάδιο ανά τυξης, τεσσάρων βασικών ετήσιων καλλιεργειών, ροσαρµοσµένων στις κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδος για χρήση µε την συνδυασµένη µέθοδο FAO Penman-Monteith Kαλλιέργεια Αρχικό στάδιο Στάδιο ταχείας ανά τυξης Κc Μέση ερίοδος Τελικό στάδιο (1) (2) (3) (4) (5) Βαµβάκι Καλαµ όκι Βιοµη. Ντοµάτα Τεύτλα 0,45 0,50 0,50 0,45 0,70 0,80 0,80 0,65 1,05 1,05 1,05 1,00 0,60 0,60 0,65 0,50 (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) 3.3 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του Bαµβακιού. Η βλαστική ερίοδος του βαµβακιού είναι ερί ου 160 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε την µέθοδο FAO Penman-Monteith η ανά τυξη του βαµβακιού α ό την ηµέρα σ οράς, χωρίζεται σε τέσσερα στάδια (Πίν. 2) και σε κάθε στάδιο έχει υ ολογισθεί ειραµατικά ο φυτικός συντελεστής Κc (Πίν. 4). To 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 30 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,45 To 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 60 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,70 To 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 45 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 Το 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,60 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας βαµβακιού (ΕΤc), υ ολογίζεται βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr. Η Τιµή και κατανοµή της (ETr), ροκύ τει α ό την ε εξεργασία δεδοµένων του Πίνακα 3, έχοντας ως ηµεροµηνία σ οράς τις 19/4. Ε οµένως για το κάθε στάδιο ανά τυξης του βαµβακιού α ό την ηµεροµηνία σ οράς και µετά έχουµε : 1o στάδιο διάρκειας 30 ηµερών : 0, 45 * 108 = 48,60 ύψος νερού 2ο στάδιο -//- 60 -//- : 0,70 * 319,8 = 223,86 -//- -//- 3ο στάδιο -//- 45 -//- : 1,05 * 255,19 = 267,90 -//- -//- 4ο στάδιο -//- 25 -//- : 0,60 * 90 = 54,0 -//- -//- 594,36 -//- -//- Ήτοι συνολικά οι υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του βαµβακιού είναι 594,36 ύψος νερού, ή 594,36 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου.

10 Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση του βαµβακιού κατά στάδιο ανά τυξης και ανά στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 48,6 m 3 νερού /στρ. /30 ηµ. = 1,62 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 223,86 m 3 νερού/στρ/60 ηµ. = 3,73 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 267,9 m3 νερού /στρ/45 ηµ. = 5,95 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 54 m 3 νερού/στρ/25 ηµ. = 2,16 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 5,95 m 3 νερού/στρέµµα/ηµέρα. Η κατανάλωση του 3ου Σταδίου φαίνεται ότι αντιστοιχεί σε κατανάλωση αιχµής. Η κατανάλωση αιχµής, είναι αυτή ου ρέ ει να λαµβάνεται υ όψη στο σχεδιασµό ενός αρδευτικού δικτύου, συλλογικού ή ατοµικού, τον ρογραµµατισµό της αρδευτικής δόσης και τον ροσδιορισµό της ε ανάληψης της άρδευσης, ή του αρδευτικού κύκλου. 3.4 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του Kαλαµ οκιού. Η βλαστική ερίοδος του καλαµ οκιού είναι ερί ου 150 ηµέρες. Ακολουθώντας τα ίδια βήµατα ου έγιναν για το βαµβάκι, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές βάσει της ίδιας µεθόδου FAO Penman-Monteith είναι: 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,50 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 40 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,80 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 60 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,60 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας καλαµ οκιού, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, τον Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 10/4 για το κάθε στάδιο ανά τυξης του καλαµ οκιού α ό την ηµεροµηνία σ οράς και µετά έχουµε : 1o στάδιο : 0, 50 * 77,35 = 38,67 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,80 * 179,95 = 143,96 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,05 * 348,33 = 365,74 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,60 * 125,15 = 75,09 -//- -//- 623,46 -//- -//- Οι συνολικές υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του καλαµ οκιού είναι, 623,46 ύψος νερού, ή 623,46 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Οι ηµερήσιες υδατοκαταναλώσεις του καλαµ οκιού ανά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 38,67 m 3 νερού /στρ/25 ηµ. = 1,54 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 143,96 m 3 νερού/στρ/40 ηµ. = 3,59 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 365,74 m 3 νερού /στρ/60 ηµ. = 6,09 m 3 νερού/στρ/ηµέρα

11 4ο στάδιο Ανά τυξης : 75,09 m 3 νερού/στρ/25 ηµ = 3,00 m 3 νερού/στρ/ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 6,09 m 3 νερού/στρέµµα/ηµέρα. Η κατανάλωση του 3ου Σταδίου φαίνεται ότι αντιστοιχεί στην κατανάλωση αιχµής. 3.5 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας Βιοµηχανικής Ντοµάτας. Η βλαστική ερίοδος της βιοµηχανικής ντοµάτας είναι ερί ου 115 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε όσα εί αµε για το βαµβάκι και το καλαµ όκι, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές της βιοµηχανικής ντοµάτας είναι: 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,50 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 35 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,80 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 35 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 20 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,65 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, του Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 15/4 για το κάθε στάδιο ανά τυξης είναι : 1o στάδιο : 0, 50 * 83,1 = 41,55 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,80 * 159,65 = 127,72 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,05 * 209,3 = 219,76 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,65 * 121,12 = 78,72 -//- -//- 467,75 -//- -//- Οι υδατικές α αιτήσεις της βιοµηχανικής ντοµάτας ανέρχονται στα 467,75 ύψος νερού, ή 467,75 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση αυτής κατά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 41,55 m 3 νερού /στρ /25 ηµ. = 1,66 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 127,72 m 3 νερού/στρ/35 ηµ. = 3,64 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 219,76m 3 νερού /στρ/35 ηµ. = 6,27 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 78,72 m 3 νερού/στρ/20 ηµ. = 3,93 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 6,27 m 3 νερού/στρ/ηµέρα. Η κατανάλωση αιχµής είναι αυτή του 3ου σταδίου. 3.6 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας Τεύτλων. Η βλαστική ερίοδος των τεύτλων είναι ερί ου 180 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε όσα εί αµε για τις ροηγούµενες καλλιέργειες, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές των τεύτλων είναι:

12 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 30 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,45 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 45 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,65 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 90 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,00 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 15 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,50 Ο ότε η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας τεύτλων, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, του Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 1/3, το κάθε στάδιο ανά τυξης α ό τη σ ορά και µετά είναι : 1o στάδιο : 0, 45 * 55,2 = 24,84 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,65 * 145,98 = 94,88 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,00 * 496,98 = 496,98 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,50 * 81,75 = 40,87 -//- -//- 657,57 -//- -//- Οι υδατικές α αιτήσεις των τεύτλων ανέρχονται στα 657,57 ύψος νερού, ή 657,57 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση αυτής κατά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 24,84 m 3 νερού /στρ /30 ηµ. = 0,82 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 94,84 m 3 νερού/στρ/45 ηµ. = 2,10 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 496,98m 3 νερού /στρ/90 ηµ. = 5,52 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 40,87 m 3 νερού/στρ/15 ηµ. = 2,72 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 5,52 m 3 νερού/στρ/ηµέρα. Η κατανάλωση αιχµής είναι και εδώ αυτή του 3ου σταδίου. 4. ΑNAΓΚΕΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΓΡΟΥ. Αντικειµενικός σκο ός της άρδευσης είναι ο εφοδιασµός των καλλιεργειών µε το α αραίτητο νερό για την κανονική ανά τυξη και βέλτιστη α όδοσή τους, σε συνδυασµό µε υψηλή οιότητα των αραγοµένων ροϊόντων. Η οσοτική εκτίµηση του νερού αυτού α οτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή εφαρµογή και τον ρογραµµατισµό των αρδεύσεων, ό ως ε ίσης και για τη µελέτη και σχεδιασµό των αρδευτικών δικτύων. Οι αρδευτικές ανάγκες των φυτών αφορούν καθαρά το έλλειµµα υγρασίας των φυτών σε κά οια βλαστική ερίοδο, ό ου η εδαφική υγρασία δεν ε αρκεί για να καλύψει τις υδατικές α αιτήσεις τους, και αν δεν συµ ληρωθεί µε την άρδευση, θα δηµιουργηθεί στρες στο φυτό, µε δυσµενείς ε ι τώσεις ου αν είναι στην αρχή της βλαστικής εριόδου αυτό θα έχει µικρή ε ί τωση, στην οιότητα και οσότητα της αραγωγής, αν είναι στην ερίοδο της ανθοφορίας ή της καρ όδεσης, τότε η ε ί τωση θα είναι ολύ µεγάλη. Ο ρογραµµατισµός της άρδευσης είναι η διαδικασία στην ο οία ο αραγωγός ρέ ει να α αντήσει στα αρακάτω ερωτηµατικά: Πότε ρέ ει να οτίσω; Πόσο νερό να ρίξω;

13 Η α άντηση στα αρα άνω είναι αρκετά ολύ λοκη, και σίγουρα έχει δοθεί α ό ολλούς ερευνητές, µε τη βοήθεια της εξατµισοδια νοής αναφοράς α ό τις µετρήσεις µετεωρολογικών αραµέτρων, ό ως η ταχύτητα του ανέµου, η θερµοκρασία του αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία κ.λ.., α ό µετεωρολογικούς σταθµούς και την βοήθεια εµ ειρικών εξισώσεων. Ο αραγωγός βρίσκεται σε µειονεκτικότερη θέση, διότι του λεί ουν τα µέσα και η εξειδικευµένη γνώση. Η οιο α λή ροσέγγιση για τον αραγωγό θα ήταν η αρακάτω: 1. Καλή γνώση του χωραφιού ου καλλιεργεί, α ό την ά οψη, του άν είναι είναι βαρύ (αργιλώδες), µέσης σύστασης (αργιλο ηλώδες ή αµµοαργιλο ηλώδες), ελαφρύ (αµµώδες, αµµο ηλώδες) κ.λ.. 2. Αν το χωράφι του α ό την ά οψη του εδάφους είναι οµοιόµορφο, ή αρουσιάζει διαφορο οιήσεις. 3. Ανάλογα µε τις διαφορο οιήσεις του χωραφιού το χωρίζει αν είναι δυνατό σε µία, ή δύο ζώνες, ανάλογα µε την έκταση. 4. Ε ιλέγει τρό ο καλλιέργειας και σ οράς, έτσι ώστε η κάθε ζώνη να καλύ τει ολόκληρο το µήκος σ οράς. 5. Φροντίζει να εξασφαλίσει για κάθε ζώνη 2 τενσιόµετρα (όργανα ου εριγράφηκαν αρα άνω και η α όκτησή τους είναι σε ροσιτή τιµή για τον αραγωγό), ροσαρµοσµένα για βάθη εκ., και εκ. 6. Φροντίζει να εξασφαλίσει ένα εξατµισίµετρο (όργανο ου εριγράφηκε αρα άνω σε τιµή, κατά τη γνώµη µας, ε ίσης ροσιτή για τον αραγωγό). Ένα εξατµισίµετρο είναι δυνατό να καλύψει εριοχή µέχρι και στρέµµατα. 7. Με τη σ ορά ή λίγες ηµέρες µετά και την άρδευση για το φύτρωµα, εγκαθίστανται ε ί της γραµµής σ οράς του βαµβακιού τα τενσιόµετρα και το εξατµισίµετρο, σε σηµεία ου να µη εµ οδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες. Πίνακας 5. Τιµές µέγιστου ενεργού ριζοστρώµατος (σε µέτρα) και η ζώνη εξάντλησης του εδαφικού νερού Καλλιέργεια Βάθος ριζοστρώµατος Ζώνη εξάντλησης Βαµβάκι Καλαµ όκι Βιοµ. Ντοµάτα Τεύτλα Allen et al (1998). 1,0-1,7 1,0-1,7 0,4-0,8 0,7-1,7 0,65 0,55 0,40 0,55 Ε ιλέγεται σύµφωνα και µε τον Πίνακα 5., το βάθος έµ ιξης των τενσιοµέτρων ανάλογα µε την καλλιέργεια. Το ρώτο θα το οθετηθεί στα εκ. βάθος και το δεύτερο αν ρόκειται για βαµβάκι ή καλαµ όκι θα το οθετηθεί στο βάθος των 55-60, και αν ρόκειται για ντοµάτα στα 40 εκ., και για τεύτλα 50 εκ. Έτσι όταν στο ριζόστρωµα µειώνεται η υγρασία λόγω µύζησης α ό το ριζικό σύστηµα το φυτό αρχίζει σταδιακά να δυσκολεύεται στην ροσρόφηση νερού, αλλά και α ό το ρώτο τενσιόµετρο των εκ. αρχίζει να α οµακρύνεται υγρασία µέσω της ορώδους καλύ τρας δηµιουργώντας κενό εντός του σωλήνα ου µετριέται µε το µανόµετρο. Αν οι ενδείξεις αυτού του ρώτου µανοµέτρου αγγίξουν τα cb, τότε ο αραγωγός έχει το µήνυµα ότι ρέ ει να ξεκινήσει την άρδευση. Εάν συνεργάζονται σωστά τα δύο τενσιόµετρα και αρακολουθούνται κανονικά τότε το ρώτο δίνει την έναρξη

14 της άρδευσης και το δεύτερο ου είναι σε µεγαλύτερο βάθος δίνει τη λήξη της άρδευσης. Μ ορούν δηλαδή να λειτουργούν ως διακό τες οn-off. Ε οµένως α αντιέται, ΚΑΤΆ ΤΗ ΓΝΏΜΗ Μας, το ερώτηµα του ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΩ 8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ε όµενου ερωτήµατος: ΠΟΣΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΡΙΞΩ; ου ό ως αναφέρθηκε σχετίζεται άµεσα µε την εξατµισοδια νοή των φυτών, ζητήθηκε οιο άνω, η εξασφάλιση εξατµισιµέτρου και αυτό για λόγους ρακτικούς. Πριν ροχωρήσουµε, θα εξηγήσουµε µε λίγα λόγια τι είναι το συγκεκριµένο εξατµισίµετρο και τον τρό ο λειτουργίας του. Είναι ένας κύλινδρος µήκους 30 εκ., ου γεµίζεται α ό την άνω λευρά µε α ιονισµένο νερό. Έχει εξωτερικά γυάλινο βαθµονοµηµένο δείκτη µήκους 30 εκ. και ενδείξεις σε (in) και (), ου ε ικοινωνεί µε το εριεχόµενο του κυλίνδρου και δείχνει τη στάθµη του νερού εντός του δοχείου σε κάθε στιγµή. Η βαθµονόµηση αρχίζει α ό την κορυφή και ρος τα κάτω έτσι ώστε κατεβαίνοντας η στάθµη να φαίνεται αµέσως η ένδειξη. Στο άνω µέρος φέρει κεραµικό κάλυµµα ου ε ικοινωνεί µέσω λε τού λαστικού σωλήνα µε το νερό του δοχείου. Το άνω µέρος του κεραµικού καλύ τεται α ό ειδική τσόχα ράσινου χρωµατισµού. Το οθετείται και αυτό αν είναι δυνατό κοντά ή και στις ίδιες γραµµές µε τα τενσιόµετρα για να διευκολύνεται η αρακολούθησή τους, φτάνει να µην είναι κοντά σε δενδροστοιχία, ή καλαµώνα για να µην κόβεται η ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα. Λαµβάνεται µέριµνα έτσι ώστε το άνω µέρος της τσόχας να είναι στο ίδιο ύψος µε τα φυτά της σειράς και κά ου κά ου µετακινείται ρος τα άνω έτσι ώστε να αρακολουθεί το ύψος των φυτών. Η αρακολούθηση του εξατµισιµέτρου αρχίζει µετά α ό µία λήρη άρδευση ου συµ ί τει µε το γέµισµα του δοχείου και την ένδειξη του δείκτη στο σηµείο µηδέν (0). Μετά ανά 2-3 ηµέρες Εικόνα 2. Κυλινδρικό εξατµισίµετρο αρακολουθείται η τώση της στάθµης µέσω του δείκτη και οι ενδείξεις σηµειώνονται σε ειδικό φυλλάδιο. Α ό τη στιγµή ου οι ενδείξεις των τενσιοµέτρων δείξουν ότι ό αραγωγός ρέ ει να αρδεύσει τότε αθροίζονται οι ε ί µέρους α ώλειες ου έχουν καταγραφεί στο φυλλάδιο και ολλα λασιάζονται µε τον συντελεστή (Kc), σύµφωνα µε την εξίσωση ου αναφέρθηκε στα ροηγούµενα: ΕΤc = Kc * ETr Ό ου: Κc είναι ο φυτικός δείκτης ου εριγράψαµε αρα άνω και έχει σχέση µε το στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας. ΕΤr είναι η Εξατµισοδια νοή αναφοράς ου µετρήθηκε µε το εξατµισίµετρο και την ολλα λασιάζουµε µε τον φυτικό δείκτη ροκειµένου να την ροσαρµόσουµε στο στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας και να άρουµε την τιµή της εξατµισοδια νοής της καλλιέργειας ETc. Εάν µετά τους υ ολογισµούς βρέθηκε για αράδειγµα EΤc = 40 ύψους βροχής ου αντιστοιχούν σε 40 m 3 νερού στο στρέµµα, ο αραγωγός έχει την α άντηση στο όσο νερό θα ρίξει, άρα την οσότητα της αρδευτικής

15 δόσης/στρέµµα. Αν τώρα το χωράφι του µε καλλιέργεια βαµβακιού έχει έκταση 75 στρεµµάτων και το οτίζει σε έντε στάσεις των 15 στρεµµάτων η κάθε µια, τότε σε κάθε στάση θα ρέ ει να ρίξει 40 m 3 νερού στο στρέµµα Χ 15 στρέµµατα = 600 m 3 νερού. Πώς θα µετρήσει ο αραγωγός τη συγκεκριµένη οσότητα; Συνήθως λέει, ότι θα ρίξει ανάλογα µε τον τρό ο άρδευσης 8, 10, 12 ή 24 ώρες νερό τη στάση, υ ολογίζοντας ότι γνωρίζει την α όδοση της αντλίας του. Μ ορεί και να το ετυχαίνει, αλλά τις ερισσότερες φορές, ε ειδή µέχρι σήµερα όλα είναι στο ερί ου, εκείνο σίγουρα καταφέρει, είναι να κάνει υ εράρδευση, ή ελλειµµατική άρδευση. Εικόνα 3. Υδρόµετρο νερού άρδευσης Ό οιο σωστός τρό ος µέτρησης του νερού, είναι αυτός του υδροµέτρου. Μόνο η ροσάρτηση ενός υδροµέτρου σαν αυτό της Εικόνας 3., θα του εξασφαλίσει την ακριβή αρδευτική δόση. Έτσι θα µ ορεί να εξασφαλίσει το α αραίτητο νερό για την καλλιέργειά του µε τα λιγότερα εριττά έξοδα α ό καύσιµα ή ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά και εξοικονόµηση νερού. Τουτέστιν οικονοµία για τον εαυτό του και το εριβάλλον. Σε φύλλα Εxcel δίνονται αραδείγµατα άρδευσης µε χρήση του Εξατµισιµέτρου, του Ισοζυγίου Εδαφικού Νερού και υ ολογισµού της Εξατµισοδια νοής (ETc) της καλλιέργειας µε εφαρµογή της εξίσωσης ΕΤc=ETr*Kc, ου αναφέρθηκε αρα άνω. Η α όφαση για την έναρξη της άρδευσης αίρνεται α ό τα τενσιόµετρα. Βέβαια όλα όσα αναφέρθηκαν εδώ δεν αναιρούν αυτά ου γνώριζε ο αραγωγός µέχρι χθες, και α οφάσιζε την άρδευση της καλλιέργειας του χωραφιού του, ήτοι την γενικότερη εµφάνιση του φυτού, το χρώµα των φύλλων, την ανά τυξη των µεσογονατίων, το χρώµα της κορυφής και οτιδή οτε άλλο. Μ ορεί να χρησιµο οιεί τα άντα σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω όργανα. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Τοποθεσία : Ιντζερλί Καλλιέργεια : Βαµβάκι Εδαφικός τύπος: Αργιλοπηλός Εξατµισίµετρο : 2 Ηµεροµηνία σποράς: 24/4 Τρόπος Άρδευσης: Σταγόνες Έτος : 2010 Ηµεροµηνία φυτρώµατος: 12/5

16 Ηµεροµηνία Ώρα Ανάγνω ση Εξατµισι µέτρου (EΤr) Ηµεροµηνία πλήρους κάλυψης : 10/7 ιαφο ρά Βροχή (R) Συντελεστής φυτοκάλυψης Kc Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας ΕΤc=EΤr* Kc σε Προοδευτική Εξάντληση Εδαφικής Υγρασίας (ΕΤc - R) Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι 15-Ιουλ 8:00 πµ 250 Άρδε υση 0,0 17-Ιουλ 10:00 πµ , ,0 20-Ιουλ 9:00 πµ , ,0 22-Ιουλ 10:00 πµ , ,0 22-Ιουλ Άρδε υση 0,0 Το δοχείο του Εξατµισιµέτρου επαναπληρώθηκε µέχρι την έδειξη της κορυφής που είναι το µηδέν (0) 22-Ιουλ 0 0 0,0 25-Ιουλ 9:00 πµ 19,5 19,5 1,0 19,5 19,5 27-Ιουλ 8:00 πµ 32,7 13,2 7,0 1,0 13,2 25,7 29-Ιουλ 8:00 πµ 46,5 13,8 1,0 13,8 39,5 Άρδε 29-Ιουλ υση 0,0 Άρδε υση (I) σε βροχ ής ή m 3/ στ ρ ,5 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Τοποθεσία : Τσατάλι Καλλιέργεια : Καλαµπόκι για καρπό Εδαφικός τύπος: Aργιλοπηλώδες Εξατµισίµετρο : 3 Ηµεροµηνία σποράς: 10 Aπριλίου Τρόπος Άρδευσης: Σταγόνες Έτος : 2010 Ηµεροµηνία φυτρώµατος: 26 Απριλίου Ηµεροµηνία πλήρους κάλυψης : 12/6 Ηµεροµηνία Ώρα Ανάγνωσ η Εξατµισι µέτρου (EΤr) ιαφο ρά Βροχ ή (R) Συντελεστής φυτοκάλυψης Kc Εξατµισοδιαπνο ή καλλιέργειας ΕΤc=EΤr* Kc σε Προοδευτικ ή Εξάντληση Εδαφικής Υγρασίας (ΕΤc - R) Άρδε υση (I) σε βροχ ής ή m 3/ στ ρ. Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι 1-Ιουν 8:00 πµ 132,01 Μετά από άρδευ ση 0 4-Ιουν 9:00 πµ 146,89 14,88 0,8 11,90 11,9 10:00 6-Ιουν πµ 155,19 8,3 0,8 6,64 18,54 8-Ιουν 8:00 πµ 163,59 8,4 0,9 7,56 26,10 10-Ιουν 9:00 πµ 173,19 9,6 0,9 8,64 34,74 41,18 11-Ιουν 0 34,74

17 13-Ιουν 8:00 πµ 189,69 16,5 1,0 16,5 16,5 15-Ιουν 9:00 πµ 201,29 11,6 5,0 1,0 11,6 23,1 18-Ιουν 8:00 πµ 219,59 18,3 1,0 18,3 41,4 19-Ιουν Άρδε υση 0 10:00 22-Ιουν πµ 244,39 24,8 1,0 24,8 24,8 24-Ιουν 9:00 πµ 257,19 12,8 1,0 12,8 37,6 26-Ιουν 9:00 πµ 269,79 12,6 1,0 12,6 50,2 Άρδε 27-Ιουν 8:00 πµ υση 0 41,4 50,2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Allen, R.G., Smith, M., Perrier, A. and L.S. Pereira, 1994: An update for the definition and for the calculation of reference evapotranspiration.icid BULLETIN, 43(2):1-92.

18 2. Αllen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and M. Smith, 1998: Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper Wright J.L New Evaporation Crop Coefficients. Journal of Irrigation and Drainage Division, ASCE, 108: Wright J.L Derivation of alfalfa and grass reference evapotranspiration. Evapotranspitation and Irrigation Scheduling, Proceedings of the International Conferense, Nov. 3-6, San Antonio, pp Doorenbos, J. and W.O. Pruitt, 1977: Guidelines for predicting crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 24, 2nd edn. FAO, Rome, 156pp. 6. Michalopoulou, H. and G. Papaioannou, 1991: Reference crop evapotranspiration over Greece. Agriculture Water Management, 20, Γεωργίου, Π.Ε., Πα αµιχαήλ,.μ. και Πα αζαφειρίου, Ζ., Συγκριτική Αξιολόγηση των Μεθόδων Penman και Penman-Monteith µε τη Βοήθεια Εκτιµήσεων Εξατµισοδια νοής Αναφοράς στην Ελλάδα. Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Ε ιστηµονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιµατολογίας - Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Ουζούνης., 2002: Συστήµατα αυτόµατης άρδευσης, άρδευση µε σταγόνες και µικροεκτοξευτήρες. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 358 σελ. 9. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ., 1990: Προσδιορισµός φυτικών συντελεστών ροσαρµοσµένων στις Ελληνικές συνθήκες. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, Tµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., 117 σελ. 10. Πα αµιχαήλ,.μ. και Π.Ε. Γεωργίου, 1999: Συγκριτική ανάλυση των ωριαίων και ηµερήσιων εκτιµήσεων της εξατµισοδια νοής αναφοράς µε τη µέθοδο FAO Penman - Monteith. Πρακτικά 4 ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΕ ΥΠ, Βόλος, τεύχος Α, Papamichail, D. and Alexiou, J., Application of the theory of regionalized variables for estimating reference evapotranspiration in Greece. Proceedings of an International Conference, Sani Halkidiki, July 1998, Protection and Restoration of the Environment IV, Volume I: Πα αµιχαήλ,., 2000γ. Μοντέλα ροσοµοίωσης τεχνικών εξοικονόµησης νερού. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ Πα αµιχαήλ,., 2000α. Εξοικονόµηση νερού Αρδευτικές µέθοδοι. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ Πα αµιχαήλ,., 2000β. Ελλειµµατικές συνθήκες διαθεσιµότητας νερού ιαχείριση στο αγροτεµάχιο. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ

19 15. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ. και Πα αµιχαήλ,.μ., 1996: Συστήµατα Αρδεύσεων. Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης, Έκδοση Υ ηρεσία ηµοσιευµάτων, Tµήµα Γεω ονίας, 204 σελ. 16. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ., 1999: Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 347 σελ. 17. Papazafiriou, Z.G., 1996: Crop evapotranspiration: regional studies in Greece. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Cost77, 79, 711 European Coission, Volos (Greece),

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ Δρ. Βασίλειος Σαμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Πρώην Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ/ΙΧΤΕΛ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ

ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)/ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΕΔΑΥΩΝ (Ι.Φ.Σ.Ε.Λ.) Δρ. Βασίλειος αμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Σακτικός Ερευνητής Σακαξάο Βασίιεηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015

Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στη συσκευασία του ροϊόντος εριλαµβάνονται τα κάτωθι: o Κίτρινο, αδιάβροχο κολάρο φέρµας (δέκτης) o Τηλεχειριστήριο ( οµ ός) o Μία µ αταρία λιθίου ( CR2430) για το τηλεχειριστήριο o Μία µ αταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Γεώργιος Συλαίος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή - Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα, 27/04/2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2824 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ 3 ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29- Μαρτίου - 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11. H υπόγεια άρδευση 11.1. Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα

Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης Χανιά Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Η διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού αναφέρεται στην ικανότητα ενός εδάφους να διατηρεί το νερό διαθέσιμο στις καλλιέργειες. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή μετά από άρδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος Η δυναμική της του στο κίνησης Καλίου έδαφος 1. Δείκτες διαθέσιμου καλίου στο έδαφος Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Εναλλάξιμο Κ (mg/100g εδάφους) Συγκέντρωση Κ (me/l εδαφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-06 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΔΡΑΣΗ BEWARE ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αναστασία Σκανδαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 11: Στραγγίσεις έργων πράσινου Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ H ΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ Οι αρχαίοι Έλληνες, ρωτο όροι στη σύνθεση και ανάλυση οντολογικών, ηθικών και ε ιστηµολογικών ζητηµάτων, θεωρούσαν ότι o φυσικός κόσµος ήταν λασµένος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10. Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c )

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10. Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c ) Εισαγωγή Η φυσική διεργασία της εξάτμισης είναι η ίδια άσχετα με το αν παρατηρείται σε επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Κλινικό Φροντιστήριο ιάρκεια: 360 Συµµετέχοντες: 45 I. Ασφαλείς χειρισµοί εριφερικού & κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Εκ αιδευτές: Κωσταντούδης Αντώνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Alexander Kofinas, MD Director Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine www.kofinasperinatal.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία Γιώργος Ευσταθίου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθερα ειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Σ. Αλεξανδρής 1, Ν. Προύτσος 1, Χ. Καραβίτης 1, Ι. Tσίρος 2 και Δ. Σταματάκος 1 1 Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, Τμήμα Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα