ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE"

Transcript

1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΧΤΕΛ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό της νερό της Γης κατά 97,41 % βρίσκεται στους Ωκεανούς και µόνο το 2,59 % είναι γλυκό νερό. Α αυτό ερί τα 80% είναι δεσµευµένο σε βραχώδης εριοχές και µη διαθέσιµο, ενώ άλλο ένα 19,986%, α αντάται ως υ όγειο νερό. Τα ε ιφανειακά γλυκά νερά α οτελούν µόλις το 0,014% και αυτό σε οσοστό 52% βρίσκεται στις λίµνες, το 38% α οτελεί την υγρασία του εδάφους, το 8% είναι υ ό µορφή υδρατµών και µόνο το 1% βρίσκεται στους οταµούς. Α ό τα ανωτέρω και µόνο γίνεται κατανοητό ότι το γλυκό νερό ως φυσικός όρος είναι σε ανε άρκεια. Όµως το νερό είναι βασικό στοιχείο του κύκλου ζωής φυτών, και κάθε ζωντανού οργανισµού στη γη, γιατί το έχουν ανάγκη για να ανα τυχθούν και να ε ιβιώσουν. Ο κύριος χρήστης νερού είναι η γεωργία σε αγκόσµιο ε ί εδο, εκκινώντας α ό ένα ε ί εδο 70% αυξάνεται στο 80% στις χώρες της Μεσογείου και στη χώρα µας είναι στο 78,5%. Συνε ώς κάθε ενέργεια ου στοχεύει στην ορθολογική χρήση του µε στόχο την εξοικονόµηση νερού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η ελληνική γεωργία τα τελευταία 40 χρόνια είναι κατά βάση αρδευόµενη γεωργία, αρουσίασε αύξηση της γεωργικής αραγωγής, µε αράλληλη αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος και αυτάρκειας της χώρας σε βασικά ροϊόντα. Η σ ατάλη νερού κατά την άρδευση σε µια ε οχή ου η κλιµατική αλλαγή θυµίζει καθηµερινά ότι οι υδατικοί όροι δεν είναι ανεξάντλητοι µας αναγκάζει να σκύψουµε µε ερισσότερη ροσοχή, αναζητώντας τα αίτια αυτής της σ ατάλης, ου µ ορεί να συνδέονται µε τον τρό ο µεταφοράς και εφαρµογής στο χωράφι και την µη ακριβή γνώση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών. Στο θεσσαλικό κάµ ο ολύ λίγα είναι τα κλειστά δίκτυα µεταφοράς αρδευτικού νερού µε α ώλειες ου ενδεχόµενα δεν ξε ερνούν και το 10%. Ο µεγαλύτερος όµως όγκος αρδευτικού νερού διακινείται µε ε ιφανειακά δίκτυα, ό ου αρατηρούνται σηµαντικές α ώλειες της τάξης του 30-70%, κατά τη µεταφορά, ή Σχήµα 1. ιάγραµµα α ωλειών αρδευτικού νερού α ό διάφορες αιτιολογίες α ό την ηγή µέχρι το χωράφι α ώλειες ου σχετίζονται µε την εξάτµιση, την κατά

2 βάθος διήθηση, τις διαρροές λόγω αλαιότητας, ή ελλι ούς συντήρησης κ.α. Ε ίσης α ώλειες νερού έχουµε και κατά την εφαρµογή του στο χωράφι, ου εξαρτώνται ρώτα α ό το χρήστη αραγωγό και µετά α ό τη µέθοδο άρδευσης. Έχει α οδειχτεί ότι οι ε ιφανειακές µέθοδοι άρδευσης αρουσιάζουν τις µεγαλύτερες α ώλειες ου οφείλονται σε ε ιφανειακή α ορροή και βαθιά διήθηση. Η άρδευση µε τεχνητή βροχή (καταιονισµό), αρουσιάζει µικρότερες α ώλειες και η άρδευση µε σταγόνες έχει τις µικρότερες α ώλειες. Στον Πίνακα 1., δίνεται µια αίσθηση της α οδοτικότητας διαφόρων δικτύων µεταφοράς - διανοµής, και αρδευτικών δικτύων των διαφόρων µεθόδων άρδευσης. Πίνακας 1. Ενδεικτικές τιµές α οδοτικότητας διανοµής, E d, ου αναφέρονται σε οργανωµένα αρδευτικά δίκτυα και α οδοτικότητας εφαρµογής, E f µεθόδων άρδευσης Τύ ος δικτύου Συντήρηση και λειτουργία Α οδοτικότητα διανοµής, E d Πολύ καλή µέχρι άριστη 0,60-0,75 Ε ιφανειακά δίκτυα Ικανο οιητική 0,50-0,60 Ελλι ής 0,35-0,50 Κακή 0,20-0,35 0,80-0,95 άριστη Μέθοδος άρδευσης Α οδοτικότητα εφαρµογής, E f Υ ό ίεση δίκτυα Ικανο οιητική µέχρι Κατάκλυση (λεκάνες) 0,60-0,80 Περιορισµένη διάχυση (λωρίδες) 0,60-0,75 Αυλάκια 0,50-0,75 Καταιονισµός: 0,60-0,80 Μικροάρδευση 0,80-0,95 (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) Η αυξηµένη ζήτηση για αρδευτικό νερό κατά τους θερινούς µήνες ιέζει τους διαθέσιµους υδατικούς όρους της χώρας, και τη µεγαλύτερη ίεση τη δέχονται οι υ όγειοι υδατικοί όροι, ό ου η ζήτηση είναι µεγαλύτερη της ε ανα λήρωσης, µε α οτέλεσµα, τη µεγάλη τώση της υ εδάφιας στάθµης (κάτω των 50 µέτρων στην Κυψέλη) στο κεντρικό τµήµα της ανατολικής Θεσσαλίας, µε ταυτόχρονη µείωση οσότητας και οιότητας, και της αλµύρινσης των υδροφορέων των αράκτιων εριοχών (Οµολίου, Αιγάνης κ. α. ). Για λόγους αειφορίας των υδατικών όρων οιοτικά και οσοτικά µε στόχο την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, ε ιβάλλεται η µείωση της σ ατάλης µε ορθολογική διαχείριση και α οτελεσµατική χρήση, ου αφετηρία της έχει την ακριβή γνώση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών. 2.Ε ΑΦΟΣ-Ε ΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ-ΡΙΖΟΣΤΡΩΜΑ 2.1 Έδαφος Για τους γεω όνους-εδαφολόγους, Έδαφος είναι: Τα ανόργανα και οργανικά συστατικά της ε ιφάνειας της γης, ου συνήθως έχουν κά οιο χρώµα οφειλόµενο στο

3 χούµο ου εριέχουν και είναι α οτέλεσµα της συνδυασµένης δραστηριότητας των ζωντανών και νεκρών οργανισµών (φυτών και ζώων), του µητρικού υλικού, του κλίµατος και του ανάγλυφου (White, 2000). To ενεργό βάθος συνήθως δεν ξε ερνά το 1,5 µ. Οι βασικές λειτουργίες του εριγράφονται εν συντοµία αρακάτω: Σχήµα 2.. Σχήµα βασικών λειτουργιών του εδάφους (κατά Brandy and Weil, 1996) 2.2 Η Εδαφική υγρασία 1. To έδαφος, είναι ο χώρος ανά τυξης του ριζικού συστήµατος των φυτών και µέσω αυτού αρέχει στήριξη στο υ έργειο τµήµα τους. 2. Είναι ο χώρος διαβίωσης τόσο στην ε ιφάνεια όσο και κάτω α αυτή ζώντων οργανισµών και µικροοργανισµών. 3. Είναι ο χώρος ενα όθεσης της νεκρής οργανικής ύλης ό ου ανοργανο οιείται µέσω των µικροοργανισµών και τροφοδοτεί µε ανόργανα θρε τικά τις ρίζες των φυτών. 4. Κάνει τη συγκράτηση, διακίνηση, φιλτράρισµα και καθαρισµό του νερού. 5. Είναι ο χώρος, ό ου εδράζονται οι κατασκευές. Έχει σηµείο εκκίνησης την Υδοχωρητικότητα (Σχ. 3) ου αντιστοιχεί στην υγρασία του εδάφους ου ροκύ τει µετά α ό µια έντονη βροχό τωση ή καλή άρδευση και καλύ τει το βάθος του ριζοστρώµατος, ου για τις ερισσότερες ετήσιες καλλιέργειες δεν ξε ερνάει το ένα µέτρο. Στο στάδιο αυτό το νερό έχει καλύψει όλους τους όρους του εδάφους και α ουσιάζει εντελώς ο αέρας, ενώ το ριζικό σύστηµα των φυτών ασφυκτιά α ό έλλειψη οξυγόνου. Στην ίδια χρονική στιγµή έχουµε γρήγορη κίνηση του νερού ρος το υ έδαφος και ε ιφανειακή α ορροή εφ όσον υ άρχει κλίση Σχήµα 3. Φάσεις της υγρασίας του εδάφους του χωραφιού. ύο µε τρεις ηµέρες µετά η υγρασία του εδάφους µειούµενη έρχεται στο στάδιο της Υδατοϊκανότητας. Είναι το στάδιο ό ου στο έδαφος, τα κενά του νερού

4 καταλαµβάνει ο αέρας και οι υγρασιακές συνθήκες του εδάφους για τα φυτά είναι ιδανικές. Το ε όµενο στάδιο µετά την Υδατοϊκανότητα, είναι το σηµείο Μόνιµης Μάρανσης των φυτών και αντιστοιχεί στο σηµείο υγρασίας του εδάφους ό ου το έδαφος έχει κά οια υγρασία αλλά συγκρατείται µε τόσο µεγάλες δυνάµεις συνάφειας α ό τα τεµαχίδια του εδάφους ου τα φυτά δεν µ ορούν να την άρουν µε τις ρίζες τους και εθαίνουν α ό λειψυδρία. Όµως αρκετές ηµέρες ριν τα φυτά έλθουν σ αυτό το σηµείο αρουσιάζουν Ενδείξεις ότι τους λεί ει το νερό. Η διαφορά της εδαφικής Υγρασίας του σταδίου Υδατοϊκανότητας και του σηµείου των Ενδείξεων έλλειψης νερού στα φυτά είναι το λεγόµενο ιαθέσιµο Νερό (Σχ. 3). Το ιαθέσιµο Νερό είναι η οσότητα νερού ου καλύ τεται µε την άρδευση. 2.3 Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας Α Η Εδαφική υγρασία µετρείται µε διάφορους τρό ους, ό ως: Με λήψη δειγµάτων εδάφους α ό διάφορα βάθη, µεταφορά τους στο εργαστήριο, ζύγιση, ξήρανση στον κλίβανο για 24 ώρες στους C και ξανά ζύγιση. Η δια φορά βάρους είναι το νερό ου χάθηκε εκ εφρασµένο ε ί % ξηρού εδάφους. Εικόνα 1. Α., Όργανο λήψης εδαφικών δειγµάτων. Β και Γ όργανα µέτρησης της εδαφικής υγρασίας Β Γ Ένας άλλος τρό ος είναι αυτός της ηλεκτρικής αντίστασης. Χρησιµο οιούνται ανιχνευτές γύψου, ή υαλοβάµβακα, ή νάιλον, ου έρχονται σε ε αφή µε το έδαφος. Μόλις ε έλθει η υγρασιακή εξισορρό ηση, γίνεται η µέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης η ο οία συσχετίζεται µε την εριεχόµενη υγρασία του ανιχνευτή. Μία τρίτη µέθοδος είναι αυτή του τενσιοµέτρου. Είναι ένας σωλήνας Φ 25 ερί ου ου στο κάτω µέρος φέρει ορώδη καλύ τρα, γεµίζεται µε α ιονισµένο νερό και στο άνω µέρος κλείνει αεροστεγώς, ενώ λίγο οιο κάτω α ό το ώµα φέρει µανόµετρο. Το οθετείται ανάλογα µε το µέγεθος του σωλήνα σε βάθη 30 εκ., ή 90 εκ. Ο τρό ος λειτουργίας του είναι α λός : όταν το έδαφος είναι ξηρό, τραβιέται νερό α ό το όργανο και στο µανόµετρο σηµειώνεται υψηλή τιµή. Όταν το έδαφος είναι υγρό ε ιστρέφει υγρό στο όργανο και σηµειώνεται στο µανόµετρο χαµηλότερη τιµή. Οι αναγνώσεις του µανοµέτρου στο τενσιόµετρο σηµαίνουν τα αρακάτω: 0-10 cb: είχνουν ότι το έδαφος είναι στο ε ί εδο της υδατοχωρητικότητας. Συνεχείς αναγνώσεις σ αυτή την εριοχή δείχνουν υ ερβολικό ότισµα. Οι ρίζες µ ορεί να στερούνται τον ε αρκεί αερισµό.

5 10-25 cb: Ε ί εδο Υδατοϊκανότητας, ήτοι βέλτιστη συνθήκη υγρασίας και αερισµού του εδάφους cb: Είναι σκό ιµο ν' αρχίσει η άρδευση σε χονδρόκοκκο αµµώδες έδαφος και για ευαίσθητα φυτά µε ρηχές ρίζες cb: Ε ικίνδυνη εριοχή. Οι ρίζες του φυτού δυσκολεύονται να τραβήξουν το νερό α ό το έδαφος. Η ανά τυξη του φυτού ε ιβραδύνεται. 2.3 Ριζόστρωµα Ως ριζόστρωµα των καλλιεργειών νοείται το βάθος του εδάφους εντός του ο οίου δραστηριο οιείται το ριζικό τους σύστηµα. Σε ένα οµοιογενές έδαφος το 80-90% του όγκου του ριζικού συστήµατος ανα τύσσεται στα 60-75% του ολικού βάθους της ρίζας, ό ως αναφέρουν οι Ηansen et al. (1980) και Keller (1986). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω όταν το ριζόστρωµα είναι ε αρκώς εφοδιασµένο µε νερό, τα φυτά αντλούν νερό ερισσότερο α ό τα ε ιφανειακά στρώµατα και λιγότερο α ό τα αρακάτω. Σχήµα 4. ιάγραµµα άντλησης υγρασίας α ό φυτά ου ανα τύσσονται σε βαθειά δια ερατά εδάφη, µε υγρασία λησίον της υδατοϊκανότητας. (Πα αζαφειρίου, 1999). Υ αυτές τις συνθήκες στο διάγραµµα άντλησης του νερού (Σχ. 4.) φαίνεται ότι το 40 % των υδατικών α αιτήσεων των φυτών ικανο οιείται α ό το άνω ¼ του ριζοστρώµατος, το 30% ικανο οιείται α ό το 2 ο ¼, το 20% ικανο οιείται α ό 3 ο ¼ και το 10% α ό το υ όλοι ο ¼. Έτσι η ε ιφανειακή υγρασία θα εξαντληθεί ολύ γρήγορα και στη συνέχεια θα αρχίσει να εξαντλείται η υγρασία των υ όλοι ων στρωµάτων, και κατ ουσίαν µεταξύ δύο αρδεύσεων, η εξάντληση λόγω ρόσληψης νερού θα είναι ερί ου ίδια. Τα ανωτέρω θα αξιο οιηθούν στον ρογραµµατισµό των αρδεύσεων. 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι υδατικές α αιτήσεις των καλλιεργειών ή της καλλιέργειας σε νερό εξαρτώνται α ό το είδος της καλλιέργειας, ο δε ρυθµός των α αιτήσεών τους οσοτικά και χρονικά, καθορίζει το µέγεθος της βλάστησης ου αναγκαστικά δεν αντα οκρίνεται στη βελτιστο οίηση της αραγωγής. Όµως η µεγιστο οίηση του οικονοµικού α οτελέσµατος και οι ανάγκες σε νερό µιας καλλιέργειας ρέ ει άντα να συνάδουν µε την ροστασία του εριβάλλοντος. Οι υδατικές α αιτήσεις των φυτών εκφράζονται καλύτερα µε αυτό ου λέγεται ισοζύγιο νερού στο ριζικό σύστηµα του φυτού, ου στην ουσία α εικονίζει την ισορρο ία µεταξύ εισροών και εκροών νερού. Εισροές νερού είναι : H βροχό τωση της ο οίας η ένταση και η διάρκεια έχει σχέση µε την οσότητα νερού ου θα εισέλθει µέσω της ε ιφανείας του εδάφους στη ριζόστρωµα.

6 H άρδευση ου σχετίζεται µε το ρυθµό εφαρµογής του νερού στην ε ιφάνεια του εδάφους, την υγρασιακή του κατάσταση, την ταχύτητα διήθησης και την αρδευτική δόση. Η τριχοειδής ανύψωση του νερού α ό τον υ όγειο υδροφόρο ορίζοντα και µόνο στις ερι τώσεις ου αυτός είναι σχετικά κοντά στο ριζόστρωµα. Εκροές νερού είναι: Η ε ιφανειακή α ορροή ου δυνατό να ροκύψει α ό µια έντονη βροχό τωση υψηλής έντασης και µεγάλης διάρκειας, ό ως ε ίσης και α ό µία υ εράρδευση, και το ρόβληµα ε ιτείνεται στην ερί τωση ου το χωράφι έχει κά οια κλίση. Η βαθιά διήθηση, µία µορφή εκροής ή α ώλειας ου συµβαίνει ούτως ή άλλως, µετά α ό µια καλή βροχή ή άρδευση, µε έντονους ρυθµούς τις 2-3 ρώτες ηµέρες και αρκετές ηµέρες µετά µε χαµηλούς ρυθµούς. Η εξατµισοδια ονή (ΕΤc), είναι το σύνθετο φαινόµενο της α ώλειας νερού α ό το φυτό µε την δια νοή (α ό τους ιστούς του φυτού), µέσω των στοµατίων του φυλλώµατος µε τη µορφή υδρατµών και ανταλλαγής αερίων, της εξάτµισης υγρασίας α ό την ε ιφάνεια του φυλλώµατος, και της εξάτµισης νερού α ό την γυµνή ε ιφάνεια του εδάφους. Α Β Σχήµα 5. Σχηµατική αράσταση εξατµισοδια νοής (Α) και στοµατίου φυλλώµατος (Β). Η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) είναι ένας δείκτης του όσο νερό χρειάζονται οι καλλιέργειες για την άριστη ανά τυξη και αραγωγικότητα. Άρα η εκτίµηση της εξατµισοδια νοής (ΕΤc), αντιστοιχεί µε την εκτίµηση των υδατικών αναγκών των φυτών, για την α όληψη θρε τικών α ό το έδαφος, την φωτοσύνθεση, τη δέσµευση ηλιακής ενέργειας και άνθρακα ως CO 2 α ό την ατµόσφαιρα και την δια νοή υδρατµών. Η ένταση της ροής του νερού α ό το φύλλωµα ή α ό το έδαφος (εξάτµιση) ρος την ατµόσφαιρα, εξαρτάται α ό την κινητικότητα των υδρατµών, την υγρασία, τη θερµοκρασία και την ταχύτητα του ανέµου λησίον της κόµης του φυτού. Η ε ιφανειακή α ορροή θα µ ορούσε να µας α ασχολήσει µόνο στην ερί τωση χωραφιών µε σχετική κλίση και εκεί θα ήταν δύσκολο να µετρηθεί, αρά µόνο µε ειδικές κατασκευές και αυτό για σκο ούς έρευνας (µέτρηση ε ιφανειακής α ορροής και διάβρωσης του εδάφους). Οι αράµετροι βαθιά διήθηση και τριχοειδής ανύψωση είναι διαδικασίες ολύ λοκες και ως εκ τούτου δύσκολη η εκτίµησή τους. Εξ άλλου όταν η υ όγεια στάθµη είναι σε µεγάλο βάθος η τριχοειδής ανύψωση, είναι ρακτικά ανύ αρκτη. Ε οµένως τα µετρήσιµα και σηµαντικά µεγέθη ου ρέ ει να λαµβάνονται υ όψη στη σχεδίαση και τον υ ολογισµό των υδατικών α αιτήσεων των φυτών είναι η βροχό τωση, η άρδευση και η εξατµισοδια νοή.

7 3.1 Eκτίµηση της εξατµισοδια νοής Η εξατµισοδια νοή εξαρτάται α ό τους αρακάτω αράγοντες : 1. Την ηλιακή ακτινοβολία ου σχετίζεται µε τη θερµοκρασία και σχετική υγρασία, την ταχύτητα του ανέµου. 2. Το φυτικό είδος. 3. Το βάθος και η υκνότητα του ριζικού συστήµατος 4. Το οσοστό κάλυψης του εδάφους α ό την καλλιέργεια 5. Το ύψος της καλλιέργειας και η τραχύτητα του φυλλώµατος 6. Το στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας 7. Το έδαφος α ό την ά οψη της υφής, δοµής, φαινόµενου ειδικού βάρους, µακρο και µικρο ορώδους και χηµικές ιδιότητες. Λόγω των ολλών αραγόντων ου υ εισέρχονται στην τιµή της εξατµισοδια νοής και της δυσκολίας στη διατύ ωση εξίσωσης ου να εκτιµά την εξατµισοδια νοή σε διαφορετικές συνθήκες εφαρµόζεται α ό τους ερευνητές η εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας αναφοράς (ΕΤr), µε την διεθνώς γνωστή εξίσωση του FAO Penmann-Montieth (Allen et al., 1998), η ο οία χρησιµο οιεί δεδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας, θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας αέρα. Είναι έµµεσος τρό ος υ ολογισµού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό και ο υ ολογισµός της εξατµισοδια νοής (ΕΤc) της καλλιέργειας, ροκύ τει α ό τη σχέση : ΕΤc=Kc x ΕΤr ό ου: (Κc) είναι ο φυτικός συντελεστής ου χρησιµο οιείται µε την εξατµισοδια νοή αναφοράς (ΕΤr) για τον υ ολογισµό των αναγκών σε νερό των διαφόρων καλλιεργειών. Ο φυτικός συντελεστής (Κc) για κάθε καλλιέργεια ε ηρεάζεται α ό το είδος του φυτού, το στάδιο και το ρυθµό ανά τυξης, τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και το οσοστό φυτοκάλυψης του εδάφους. Είναι αδιάστατος αριθµός, αίρνει τιµές α ό 0,1 έως 1,2. Η εξατµισοδια νοή αναφοράς και ο φυτικός συντελεστής αίρνεται α ό ίνακες ροσαρµοσµένους στις ελληνικές συνθήκες α ό έλληνες ερευνητές. Άµεσος τρό ος υ ολογισµού της εξατµισοδια νοής (ΕΤr) είναι ο τρό ος µέτρησης µε την βοήθεια λυσιµέτρου. Το λυσίµετρο είναι µία διάταξη κυλινδρικού δοχείου, εγκατεστηµένου στο έδαφος η ο οία εριλαµβάνει µία ζυγαριά ακριβείας, στην ο οία το οθετείται ένα ώριµο φυτό ή δένδρο µε όλο του το ριζικό σύστηµα και έδαφος, η ο οία µετρά συνεχώς την οσότητα του νερού ου ροστίθεται µε την άρδευση ή την βροχή και αυτή ου αφαιρείται µε τη δια νοή και εξάτµιση. Είναι ολυδά ανη και χρονοβόρος κατασκευή ου χρησιµο οιείται µόνο α ό ερευνητικά ιδρύµατα. Ένας ε ίσης άµεσος τρό ος υ ολογισµού της εξατµισοδια νοής (ΕΤr) στο χωράφι ου θα εριγραφεί αρακάτω είναι µε την µέθοδο του κυλινδρικού εξατµισιµέτρου. Α ό την εµ ειρία µας θεωρείται ότι είναι ο λέον εύχρηστος τρό ος µέτρησης της εξατµισοδια νοής (ΕΤr), χωρίς ιδιαίτερη δα άνη και γνώσεις. 3.2 Υδατικές α αιτήσεις των καλλιεργειών Βάµβακος, Καλαµ οκιού, Βιοµηχανικής ντοµάτας και Τεύτλων Η γνώση των υδατικών α αιτήσεων των ανωτέρω κατ εξοχήν υδροβόρων καλλιεργειών του Θεσσαλικού κάµ ου, α οτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια

8 της ολιτείας, της εριφέρειας, ή του δήµου, για τον σχεδιασµό ταµιευτήρων, ανοικτών και κλειστών δικτύων µεταφοράς νερού, τον σχεδιασµό συλλογικών αρδευτικών δικτύων. Ε ίσης σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του αραγωγού για τον σχεδιασµό του ατοµικού αρδευτικού δικτύου, το σχεδιασµό και ρογραµµατισµό της άρδευσης και τον ακριβή υ ολογισµό της αρδευτικής δόσης. Τα εργαλεία λοι όν, ό ως θεωρητικά εριεγράφησαν αρα άνω για τον ροσδιορισµό των υδατικών αναγκών είναι τα αρακάτω: 1. H καλλιέργειας ως είδος (βαµβάκι, καλαµ όκι, βιοµηχανική ντοµάτα, ή τεύτλα) και η βλαστική ερίοδος ή ο βιολογικός κύκλος της κάθε µιας σε ηµέρες (Πίνακας 2). 2. Η Εξατµισοδια νοή αναφοράς (ΕΤr) για τον Ελλαδικό χώρο (Πίνακας 3). 3. Ο (Kc ) ως Φυτικός συντελεστής ου εξαρτάται α ό τα στάδια ανά τυξης της κάθε καλλιέργειας (Πίνακας 4). 4. Η Εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας (ΕΤc), σύµφωνα µε την µέθοδο FAO Penman-Monteith, ό ως αναφέρθηκε, δίδεται α ό την εφαρµογή της εξίσωσης ΕΤc = Kc*ETr. Τα δεδοµένα των Πινάκων 2, 3, και 4 είναι ροσαρµοσµένα στις ελληνικές συνθήκες, και α οτελούν σωρευµένη γνώση ου α οκτήθηκε τα τελευταία χρόνια α ό έλληνες και ξένους ερευνητές (ίδε βιβλιογραφία). Πίνακας 2. Βλαστική ερίοδος και στάδια ανά τυξης ετήσιων καλλιεργειών βάµβακος, καλαµ οκιού, βιοµηχανικής ντοµάτας και τεύτλων, ό ως διαµορφώνονται στην η ειρωτική Ελλάδα Βλαστική ερίοδος και στάδια ανά τυξης σε ηµέρες Βαµβάκι Ηµεροµηνία σ οράς 18-30/4, µ ορεί να αραταθεί µέχρι 15/5. Συγκοµιδή α ό 1-20/10 ου µ ορεί να αραταθεί µέχρι το ρώτο 15θήµερο του Νοεµβρίου. Στάδια ανά τυξης 30/60/45/25 (160) Καλαµ όκι Πρώϊµες οικιλίες καλαµ οκιού µε λήρη βιολογικό κύκλο σ έρνονται α ό 10-30/4 και συγκοµίζονται α ό 5-15/9. Τα στάδια ανά τυξης είναι 25/40/60/25 (150). Βιοµηχανική Ντοµάτα Σ ορά α ό 15/4-4/6, συγκοµιδή α ό 25/7-10/10, στάδια ανά τυξης 25/35/35/20 (115). Τεύτλα Σ ορά α ό 1/3-30/4, συγκοµιδή µετά α ό τις 20/8, αλλά κυρίως όταν τα τεύτλα φτάσουν τη µέγιστη εριεκτικότητα σε σάκχαρο. Στάδια ανά τυξης 30/45/90/15 (180). (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) Πίνακας 3. Μέσοι όροι της ανά µήνα µέσης ηµερήσιας τιµής της εξατµισοδια νοής αναφοράς (ETr) σε ύψος βροχής, των σταθµών του Υδατικού ιαµερίσµατος Θεσσαλίας, ου εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο FAO Penman-Monteith (P-M)

9 Υδατικό ιαµέρισµα Θεσσαλίας (Γεωργίου κ.ά. 2000) Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν 0,79 1,27 1,84 2,91 4,06 5,41 6,16 5,45 3,60 1,94 1,07 0,75 Πίνακας 4. Φυτικοί συντελεστές Κc, κατά στάδιο ανά τυξης, τεσσάρων βασικών ετήσιων καλλιεργειών, ροσαρµοσµένων στις κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδος για χρήση µε την συνδυασµένη µέθοδο FAO Penman-Monteith Kαλλιέργεια Αρχικό στάδιο Στάδιο ταχείας ανά τυξης Κc Μέση ερίοδος Τελικό στάδιο (1) (2) (3) (4) (5) Βαµβάκι Καλαµ όκι Βιοµη. Ντοµάτα Τεύτλα 0,45 0,50 0,50 0,45 0,70 0,80 0,80 0,65 1,05 1,05 1,05 1,00 0,60 0,60 0,65 0,50 (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) 3.3 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του Bαµβακιού. Η βλαστική ερίοδος του βαµβακιού είναι ερί ου 160 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε την µέθοδο FAO Penman-Monteith η ανά τυξη του βαµβακιού α ό την ηµέρα σ οράς, χωρίζεται σε τέσσερα στάδια (Πίν. 2) και σε κάθε στάδιο έχει υ ολογισθεί ειραµατικά ο φυτικός συντελεστής Κc (Πίν. 4). To 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 30 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,45 To 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 60 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,70 To 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 45 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 Το 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,60 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας βαµβακιού (ΕΤc), υ ολογίζεται βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr. Η Τιµή και κατανοµή της (ETr), ροκύ τει α ό την ε εξεργασία δεδοµένων του Πίνακα 3, έχοντας ως ηµεροµηνία σ οράς τις 19/4. Ε οµένως για το κάθε στάδιο ανά τυξης του βαµβακιού α ό την ηµεροµηνία σ οράς και µετά έχουµε : 1o στάδιο διάρκειας 30 ηµερών : 0, 45 * 108 = 48,60 ύψος νερού 2ο στάδιο -//- 60 -//- : 0,70 * 319,8 = 223,86 -//- -//- 3ο στάδιο -//- 45 -//- : 1,05 * 255,19 = 267,90 -//- -//- 4ο στάδιο -//- 25 -//- : 0,60 * 90 = 54,0 -//- -//- 594,36 -//- -//- Ήτοι συνολικά οι υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του βαµβακιού είναι 594,36 ύψος νερού, ή 594,36 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου.

10 Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση του βαµβακιού κατά στάδιο ανά τυξης και ανά στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 48,6 m 3 νερού /στρ. /30 ηµ. = 1,62 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 223,86 m 3 νερού/στρ/60 ηµ. = 3,73 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 267,9 m3 νερού /στρ/45 ηµ. = 5,95 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 54 m 3 νερού/στρ/25 ηµ. = 2,16 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 5,95 m 3 νερού/στρέµµα/ηµέρα. Η κατανάλωση του 3ου Σταδίου φαίνεται ότι αντιστοιχεί σε κατανάλωση αιχµής. Η κατανάλωση αιχµής, είναι αυτή ου ρέ ει να λαµβάνεται υ όψη στο σχεδιασµό ενός αρδευτικού δικτύου, συλλογικού ή ατοµικού, τον ρογραµµατισµό της αρδευτικής δόσης και τον ροσδιορισµό της ε ανάληψης της άρδευσης, ή του αρδευτικού κύκλου. 3.4 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του Kαλαµ οκιού. Η βλαστική ερίοδος του καλαµ οκιού είναι ερί ου 150 ηµέρες. Ακολουθώντας τα ίδια βήµατα ου έγιναν για το βαµβάκι, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές βάσει της ίδιας µεθόδου FAO Penman-Monteith είναι: 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,50 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 40 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,80 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 60 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,60 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας καλαµ οκιού, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, τον Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 10/4 για το κάθε στάδιο ανά τυξης του καλαµ οκιού α ό την ηµεροµηνία σ οράς και µετά έχουµε : 1o στάδιο : 0, 50 * 77,35 = 38,67 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,80 * 179,95 = 143,96 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,05 * 348,33 = 365,74 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,60 * 125,15 = 75,09 -//- -//- 623,46 -//- -//- Οι συνολικές υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του καλαµ οκιού είναι, 623,46 ύψος νερού, ή 623,46 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Οι ηµερήσιες υδατοκαταναλώσεις του καλαµ οκιού ανά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 38,67 m 3 νερού /στρ/25 ηµ. = 1,54 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 143,96 m 3 νερού/στρ/40 ηµ. = 3,59 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 365,74 m 3 νερού /στρ/60 ηµ. = 6,09 m 3 νερού/στρ/ηµέρα

11 4ο στάδιο Ανά τυξης : 75,09 m 3 νερού/στρ/25 ηµ = 3,00 m 3 νερού/στρ/ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 6,09 m 3 νερού/στρέµµα/ηµέρα. Η κατανάλωση του 3ου Σταδίου φαίνεται ότι αντιστοιχεί στην κατανάλωση αιχµής. 3.5 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας Βιοµηχανικής Ντοµάτας. Η βλαστική ερίοδος της βιοµηχανικής ντοµάτας είναι ερί ου 115 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε όσα εί αµε για το βαµβάκι και το καλαµ όκι, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές της βιοµηχανικής ντοµάτας είναι: 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,50 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 35 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,80 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 35 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 20 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,65 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, του Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 15/4 για το κάθε στάδιο ανά τυξης είναι : 1o στάδιο : 0, 50 * 83,1 = 41,55 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,80 * 159,65 = 127,72 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,05 * 209,3 = 219,76 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,65 * 121,12 = 78,72 -//- -//- 467,75 -//- -//- Οι υδατικές α αιτήσεις της βιοµηχανικής ντοµάτας ανέρχονται στα 467,75 ύψος νερού, ή 467,75 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση αυτής κατά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 41,55 m 3 νερού /στρ /25 ηµ. = 1,66 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 127,72 m 3 νερού/στρ/35 ηµ. = 3,64 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 219,76m 3 νερού /στρ/35 ηµ. = 6,27 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 78,72 m 3 νερού/στρ/20 ηµ. = 3,93 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 6,27 m 3 νερού/στρ/ηµέρα. Η κατανάλωση αιχµής είναι αυτή του 3ου σταδίου. 3.6 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας Τεύτλων. Η βλαστική ερίοδος των τεύτλων είναι ερί ου 180 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε όσα εί αµε για τις ροηγούµενες καλλιέργειες, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές των τεύτλων είναι:

12 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 30 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,45 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 45 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,65 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 90 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,00 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 15 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,50 Ο ότε η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας τεύτλων, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, του Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 1/3, το κάθε στάδιο ανά τυξης α ό τη σ ορά και µετά είναι : 1o στάδιο : 0, 45 * 55,2 = 24,84 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,65 * 145,98 = 94,88 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,00 * 496,98 = 496,98 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,50 * 81,75 = 40,87 -//- -//- 657,57 -//- -//- Οι υδατικές α αιτήσεις των τεύτλων ανέρχονται στα 657,57 ύψος νερού, ή 657,57 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση αυτής κατά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 24,84 m 3 νερού /στρ /30 ηµ. = 0,82 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 94,84 m 3 νερού/στρ/45 ηµ. = 2,10 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 496,98m 3 νερού /στρ/90 ηµ. = 5,52 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 40,87 m 3 νερού/στρ/15 ηµ. = 2,72 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 5,52 m 3 νερού/στρ/ηµέρα. Η κατανάλωση αιχµής είναι και εδώ αυτή του 3ου σταδίου. 4. ΑNAΓΚΕΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΓΡΟΥ. Αντικειµενικός σκο ός της άρδευσης είναι ο εφοδιασµός των καλλιεργειών µε το α αραίτητο νερό για την κανονική ανά τυξη και βέλτιστη α όδοσή τους, σε συνδυασµό µε υψηλή οιότητα των αραγοµένων ροϊόντων. Η οσοτική εκτίµηση του νερού αυτού α οτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή εφαρµογή και τον ρογραµµατισµό των αρδεύσεων, ό ως ε ίσης και για τη µελέτη και σχεδιασµό των αρδευτικών δικτύων. Οι αρδευτικές ανάγκες των φυτών αφορούν καθαρά το έλλειµµα υγρασίας των φυτών σε κά οια βλαστική ερίοδο, ό ου η εδαφική υγρασία δεν ε αρκεί για να καλύψει τις υδατικές α αιτήσεις τους, και αν δεν συµ ληρωθεί µε την άρδευση, θα δηµιουργηθεί στρες στο φυτό, µε δυσµενείς ε ι τώσεις ου αν είναι στην αρχή της βλαστικής εριόδου αυτό θα έχει µικρή ε ί τωση, στην οιότητα και οσότητα της αραγωγής, αν είναι στην ερίοδο της ανθοφορίας ή της καρ όδεσης, τότε η ε ί τωση θα είναι ολύ µεγάλη. Ο ρογραµµατισµός της άρδευσης είναι η διαδικασία στην ο οία ο αραγωγός ρέ ει να α αντήσει στα αρακάτω ερωτηµατικά: Πότε ρέ ει να οτίσω; Πόσο νερό να ρίξω;

13 Η α άντηση στα αρα άνω είναι αρκετά ολύ λοκη, και σίγουρα έχει δοθεί α ό ολλούς ερευνητές, µε τη βοήθεια της εξατµισοδια νοής αναφοράς α ό τις µετρήσεις µετεωρολογικών αραµέτρων, ό ως η ταχύτητα του ανέµου, η θερµοκρασία του αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία κ.λ.., α ό µετεωρολογικούς σταθµούς και την βοήθεια εµ ειρικών εξισώσεων. Ο αραγωγός βρίσκεται σε µειονεκτικότερη θέση, διότι του λεί ουν τα µέσα και η εξειδικευµένη γνώση. Η οιο α λή ροσέγγιση για τον αραγωγό θα ήταν η αρακάτω: 1. Καλή γνώση του χωραφιού ου καλλιεργεί, α ό την ά οψη, του άν είναι είναι βαρύ (αργιλώδες), µέσης σύστασης (αργιλο ηλώδες ή αµµοαργιλο ηλώδες), ελαφρύ (αµµώδες, αµµο ηλώδες) κ.λ.. 2. Αν το χωράφι του α ό την ά οψη του εδάφους είναι οµοιόµορφο, ή αρουσιάζει διαφορο οιήσεις. 3. Ανάλογα µε τις διαφορο οιήσεις του χωραφιού το χωρίζει αν είναι δυνατό σε µία, ή δύο ζώνες, ανάλογα µε την έκταση. 4. Ε ιλέγει τρό ο καλλιέργειας και σ οράς, έτσι ώστε η κάθε ζώνη να καλύ τει ολόκληρο το µήκος σ οράς. 5. Φροντίζει να εξασφαλίσει για κάθε ζώνη 2 τενσιόµετρα (όργανα ου εριγράφηκαν αρα άνω και η α όκτησή τους είναι σε ροσιτή τιµή για τον αραγωγό), ροσαρµοσµένα για βάθη εκ., και εκ. 6. Φροντίζει να εξασφαλίσει ένα εξατµισίµετρο (όργανο ου εριγράφηκε αρα άνω σε τιµή, κατά τη γνώµη µας, ε ίσης ροσιτή για τον αραγωγό). Ένα εξατµισίµετρο είναι δυνατό να καλύψει εριοχή µέχρι και στρέµµατα. 7. Με τη σ ορά ή λίγες ηµέρες µετά και την άρδευση για το φύτρωµα, εγκαθίστανται ε ί της γραµµής σ οράς του βαµβακιού τα τενσιόµετρα και το εξατµισίµετρο, σε σηµεία ου να µη εµ οδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες. Πίνακας 5. Τιµές µέγιστου ενεργού ριζοστρώµατος (σε µέτρα) και η ζώνη εξάντλησης του εδαφικού νερού Καλλιέργεια Βάθος ριζοστρώµατος Ζώνη εξάντλησης Βαµβάκι Καλαµ όκι Βιοµ. Ντοµάτα Τεύτλα Allen et al (1998). 1,0-1,7 1,0-1,7 0,4-0,8 0,7-1,7 0,65 0,55 0,40 0,55 Ε ιλέγεται σύµφωνα και µε τον Πίνακα 5., το βάθος έµ ιξης των τενσιοµέτρων ανάλογα µε την καλλιέργεια. Το ρώτο θα το οθετηθεί στα εκ. βάθος και το δεύτερο αν ρόκειται για βαµβάκι ή καλαµ όκι θα το οθετηθεί στο βάθος των 55-60, και αν ρόκειται για ντοµάτα στα 40 εκ., και για τεύτλα 50 εκ. Έτσι όταν στο ριζόστρωµα µειώνεται η υγρασία λόγω µύζησης α ό το ριζικό σύστηµα το φυτό αρχίζει σταδιακά να δυσκολεύεται στην ροσρόφηση νερού, αλλά και α ό το ρώτο τενσιόµετρο των εκ. αρχίζει να α οµακρύνεται υγρασία µέσω της ορώδους καλύ τρας δηµιουργώντας κενό εντός του σωλήνα ου µετριέται µε το µανόµετρο. Αν οι ενδείξεις αυτού του ρώτου µανοµέτρου αγγίξουν τα cb, τότε ο αραγωγός έχει το µήνυµα ότι ρέ ει να ξεκινήσει την άρδευση. Εάν συνεργάζονται σωστά τα δύο τενσιόµετρα και αρακολουθούνται κανονικά τότε το ρώτο δίνει την έναρξη

14 της άρδευσης και το δεύτερο ου είναι σε µεγαλύτερο βάθος δίνει τη λήξη της άρδευσης. Μ ορούν δηλαδή να λειτουργούν ως διακό τες οn-off. Ε οµένως α αντιέται, ΚΑΤΆ ΤΗ ΓΝΏΜΗ Μας, το ερώτηµα του ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΩ 8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ε όµενου ερωτήµατος: ΠΟΣΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΡΙΞΩ; ου ό ως αναφέρθηκε σχετίζεται άµεσα µε την εξατµισοδια νοή των φυτών, ζητήθηκε οιο άνω, η εξασφάλιση εξατµισιµέτρου και αυτό για λόγους ρακτικούς. Πριν ροχωρήσουµε, θα εξηγήσουµε µε λίγα λόγια τι είναι το συγκεκριµένο εξατµισίµετρο και τον τρό ο λειτουργίας του. Είναι ένας κύλινδρος µήκους 30 εκ., ου γεµίζεται α ό την άνω λευρά µε α ιονισµένο νερό. Έχει εξωτερικά γυάλινο βαθµονοµηµένο δείκτη µήκους 30 εκ. και ενδείξεις σε (in) και (), ου ε ικοινωνεί µε το εριεχόµενο του κυλίνδρου και δείχνει τη στάθµη του νερού εντός του δοχείου σε κάθε στιγµή. Η βαθµονόµηση αρχίζει α ό την κορυφή και ρος τα κάτω έτσι ώστε κατεβαίνοντας η στάθµη να φαίνεται αµέσως η ένδειξη. Στο άνω µέρος φέρει κεραµικό κάλυµµα ου ε ικοινωνεί µέσω λε τού λαστικού σωλήνα µε το νερό του δοχείου. Το άνω µέρος του κεραµικού καλύ τεται α ό ειδική τσόχα ράσινου χρωµατισµού. Το οθετείται και αυτό αν είναι δυνατό κοντά ή και στις ίδιες γραµµές µε τα τενσιόµετρα για να διευκολύνεται η αρακολούθησή τους, φτάνει να µην είναι κοντά σε δενδροστοιχία, ή καλαµώνα για να µην κόβεται η ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα. Λαµβάνεται µέριµνα έτσι ώστε το άνω µέρος της τσόχας να είναι στο ίδιο ύψος µε τα φυτά της σειράς και κά ου κά ου µετακινείται ρος τα άνω έτσι ώστε να αρακολουθεί το ύψος των φυτών. Η αρακολούθηση του εξατµισιµέτρου αρχίζει µετά α ό µία λήρη άρδευση ου συµ ί τει µε το γέµισµα του δοχείου και την ένδειξη του δείκτη στο σηµείο µηδέν (0). Μετά ανά 2-3 ηµέρες Εικόνα 2. Κυλινδρικό εξατµισίµετρο αρακολουθείται η τώση της στάθµης µέσω του δείκτη και οι ενδείξεις σηµειώνονται σε ειδικό φυλλάδιο. Α ό τη στιγµή ου οι ενδείξεις των τενσιοµέτρων δείξουν ότι ό αραγωγός ρέ ει να αρδεύσει τότε αθροίζονται οι ε ί µέρους α ώλειες ου έχουν καταγραφεί στο φυλλάδιο και ολλα λασιάζονται µε τον συντελεστή (Kc), σύµφωνα µε την εξίσωση ου αναφέρθηκε στα ροηγούµενα: ΕΤc = Kc * ETr Ό ου: Κc είναι ο φυτικός δείκτης ου εριγράψαµε αρα άνω και έχει σχέση µε το στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας. ΕΤr είναι η Εξατµισοδια νοή αναφοράς ου µετρήθηκε µε το εξατµισίµετρο και την ολλα λασιάζουµε µε τον φυτικό δείκτη ροκειµένου να την ροσαρµόσουµε στο στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας και να άρουµε την τιµή της εξατµισοδια νοής της καλλιέργειας ETc. Εάν µετά τους υ ολογισµούς βρέθηκε για αράδειγµα EΤc = 40 ύψους βροχής ου αντιστοιχούν σε 40 m 3 νερού στο στρέµµα, ο αραγωγός έχει την α άντηση στο όσο νερό θα ρίξει, άρα την οσότητα της αρδευτικής

15 δόσης/στρέµµα. Αν τώρα το χωράφι του µε καλλιέργεια βαµβακιού έχει έκταση 75 στρεµµάτων και το οτίζει σε έντε στάσεις των 15 στρεµµάτων η κάθε µια, τότε σε κάθε στάση θα ρέ ει να ρίξει 40 m 3 νερού στο στρέµµα Χ 15 στρέµµατα = 600 m 3 νερού. Πώς θα µετρήσει ο αραγωγός τη συγκεκριµένη οσότητα; Συνήθως λέει, ότι θα ρίξει ανάλογα µε τον τρό ο άρδευσης 8, 10, 12 ή 24 ώρες νερό τη στάση, υ ολογίζοντας ότι γνωρίζει την α όδοση της αντλίας του. Μ ορεί και να το ετυχαίνει, αλλά τις ερισσότερες φορές, ε ειδή µέχρι σήµερα όλα είναι στο ερί ου, εκείνο σίγουρα καταφέρει, είναι να κάνει υ εράρδευση, ή ελλειµµατική άρδευση. Εικόνα 3. Υδρόµετρο νερού άρδευσης Ό οιο σωστός τρό ος µέτρησης του νερού, είναι αυτός του υδροµέτρου. Μόνο η ροσάρτηση ενός υδροµέτρου σαν αυτό της Εικόνας 3., θα του εξασφαλίσει την ακριβή αρδευτική δόση. Έτσι θα µ ορεί να εξασφαλίσει το α αραίτητο νερό για την καλλιέργειά του µε τα λιγότερα εριττά έξοδα α ό καύσιµα ή ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά και εξοικονόµηση νερού. Τουτέστιν οικονοµία για τον εαυτό του και το εριβάλλον. Σε φύλλα Εxcel δίνονται αραδείγµατα άρδευσης µε χρήση του Εξατµισιµέτρου, του Ισοζυγίου Εδαφικού Νερού και υ ολογισµού της Εξατµισοδια νοής (ETc) της καλλιέργειας µε εφαρµογή της εξίσωσης ΕΤc=ETr*Kc, ου αναφέρθηκε αρα άνω. Η α όφαση για την έναρξη της άρδευσης αίρνεται α ό τα τενσιόµετρα. Βέβαια όλα όσα αναφέρθηκαν εδώ δεν αναιρούν αυτά ου γνώριζε ο αραγωγός µέχρι χθες, και α οφάσιζε την άρδευση της καλλιέργειας του χωραφιού του, ήτοι την γενικότερη εµφάνιση του φυτού, το χρώµα των φύλλων, την ανά τυξη των µεσογονατίων, το χρώµα της κορυφής και οτιδή οτε άλλο. Μ ορεί να χρησιµο οιεί τα άντα σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω όργανα. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Τοποθεσία : Ιντζερλί Καλλιέργεια : Βαµβάκι Εδαφικός τύπος: Αργιλοπηλός Εξατµισίµετρο : 2 Ηµεροµηνία σποράς: 24/4 Τρόπος Άρδευσης: Σταγόνες Έτος : 2010 Ηµεροµηνία φυτρώµατος: 12/5

16 Ηµεροµηνία Ώρα Ανάγνω ση Εξατµισι µέτρου (EΤr) Ηµεροµηνία πλήρους κάλυψης : 10/7 ιαφο ρά Βροχή (R) Συντελεστής φυτοκάλυψης Kc Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας ΕΤc=EΤr* Kc σε Προοδευτική Εξάντληση Εδαφικής Υγρασίας (ΕΤc - R) Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι 15-Ιουλ 8:00 πµ 250 Άρδε υση 0,0 17-Ιουλ 10:00 πµ , ,0 20-Ιουλ 9:00 πµ , ,0 22-Ιουλ 10:00 πµ , ,0 22-Ιουλ Άρδε υση 0,0 Το δοχείο του Εξατµισιµέτρου επαναπληρώθηκε µέχρι την έδειξη της κορυφής που είναι το µηδέν (0) 22-Ιουλ 0 0 0,0 25-Ιουλ 9:00 πµ 19,5 19,5 1,0 19,5 19,5 27-Ιουλ 8:00 πµ 32,7 13,2 7,0 1,0 13,2 25,7 29-Ιουλ 8:00 πµ 46,5 13,8 1,0 13,8 39,5 Άρδε 29-Ιουλ υση 0,0 Άρδε υση (I) σε βροχ ής ή m 3/ στ ρ ,5 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Τοποθεσία : Τσατάλι Καλλιέργεια : Καλαµπόκι για καρπό Εδαφικός τύπος: Aργιλοπηλώδες Εξατµισίµετρο : 3 Ηµεροµηνία σποράς: 10 Aπριλίου Τρόπος Άρδευσης: Σταγόνες Έτος : 2010 Ηµεροµηνία φυτρώµατος: 26 Απριλίου Ηµεροµηνία πλήρους κάλυψης : 12/6 Ηµεροµηνία Ώρα Ανάγνωσ η Εξατµισι µέτρου (EΤr) ιαφο ρά Βροχ ή (R) Συντελεστής φυτοκάλυψης Kc Εξατµισοδιαπνο ή καλλιέργειας ΕΤc=EΤr* Kc σε Προοδευτικ ή Εξάντληση Εδαφικής Υγρασίας (ΕΤc - R) Άρδε υση (I) σε βροχ ής ή m 3/ στ ρ. Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι 1-Ιουν 8:00 πµ 132,01 Μετά από άρδευ ση 0 4-Ιουν 9:00 πµ 146,89 14,88 0,8 11,90 11,9 10:00 6-Ιουν πµ 155,19 8,3 0,8 6,64 18,54 8-Ιουν 8:00 πµ 163,59 8,4 0,9 7,56 26,10 10-Ιουν 9:00 πµ 173,19 9,6 0,9 8,64 34,74 41,18 11-Ιουν 0 34,74

17 13-Ιουν 8:00 πµ 189,69 16,5 1,0 16,5 16,5 15-Ιουν 9:00 πµ 201,29 11,6 5,0 1,0 11,6 23,1 18-Ιουν 8:00 πµ 219,59 18,3 1,0 18,3 41,4 19-Ιουν Άρδε υση 0 10:00 22-Ιουν πµ 244,39 24,8 1,0 24,8 24,8 24-Ιουν 9:00 πµ 257,19 12,8 1,0 12,8 37,6 26-Ιουν 9:00 πµ 269,79 12,6 1,0 12,6 50,2 Άρδε 27-Ιουν 8:00 πµ υση 0 41,4 50,2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Allen, R.G., Smith, M., Perrier, A. and L.S. Pereira, 1994: An update for the definition and for the calculation of reference evapotranspiration.icid BULLETIN, 43(2):1-92.

18 2. Αllen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and M. Smith, 1998: Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper Wright J.L New Evaporation Crop Coefficients. Journal of Irrigation and Drainage Division, ASCE, 108: Wright J.L Derivation of alfalfa and grass reference evapotranspiration. Evapotranspitation and Irrigation Scheduling, Proceedings of the International Conferense, Nov. 3-6, San Antonio, pp Doorenbos, J. and W.O. Pruitt, 1977: Guidelines for predicting crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 24, 2nd edn. FAO, Rome, 156pp. 6. Michalopoulou, H. and G. Papaioannou, 1991: Reference crop evapotranspiration over Greece. Agriculture Water Management, 20, Γεωργίου, Π.Ε., Πα αµιχαήλ,.μ. και Πα αζαφειρίου, Ζ., Συγκριτική Αξιολόγηση των Μεθόδων Penman και Penman-Monteith µε τη Βοήθεια Εκτιµήσεων Εξατµισοδια νοής Αναφοράς στην Ελλάδα. Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Ε ιστηµονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιµατολογίας - Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Ουζούνης., 2002: Συστήµατα αυτόµατης άρδευσης, άρδευση µε σταγόνες και µικροεκτοξευτήρες. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 358 σελ. 9. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ., 1990: Προσδιορισµός φυτικών συντελεστών ροσαρµοσµένων στις Ελληνικές συνθήκες. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, Tµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., 117 σελ. 10. Πα αµιχαήλ,.μ. και Π.Ε. Γεωργίου, 1999: Συγκριτική ανάλυση των ωριαίων και ηµερήσιων εκτιµήσεων της εξατµισοδια νοής αναφοράς µε τη µέθοδο FAO Penman - Monteith. Πρακτικά 4 ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΕ ΥΠ, Βόλος, τεύχος Α, Papamichail, D. and Alexiou, J., Application of the theory of regionalized variables for estimating reference evapotranspiration in Greece. Proceedings of an International Conference, Sani Halkidiki, July 1998, Protection and Restoration of the Environment IV, Volume I: Πα αµιχαήλ,., 2000γ. Μοντέλα ροσοµοίωσης τεχνικών εξοικονόµησης νερού. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ Πα αµιχαήλ,., 2000α. Εξοικονόµηση νερού Αρδευτικές µέθοδοι. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ Πα αµιχαήλ,., 2000β. Ελλειµµατικές συνθήκες διαθεσιµότητας νερού ιαχείριση στο αγροτεµάχιο. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ

19 15. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ. και Πα αµιχαήλ,.μ., 1996: Συστήµατα Αρδεύσεων. Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης, Έκδοση Υ ηρεσία ηµοσιευµάτων, Tµήµα Γεω ονίας, 204 σελ. 16. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ., 1999: Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 347 σελ. 17. Papazafiriou, Z.G., 1996: Crop evapotranspiration: regional studies in Greece. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Cost77, 79, 711 European Coission, Volos (Greece),

ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ

ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)/ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΕΔΑΥΩΝ (Ι.Φ.Σ.Ε.Λ.) Δρ. Βασίλειος αμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Σακτικός Ερευνητής Σακαξάο Βασίιεηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1  «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κτιριακό Συγκρότηµα Αγ. Τριάδας Κόρθι, 84502

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα