ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE"

Transcript

1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΧΤΕΛ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό της νερό της Γης κατά 97,41 % βρίσκεται στους Ωκεανούς και µόνο το 2,59 % είναι γλυκό νερό. Α αυτό ερί τα 80% είναι δεσµευµένο σε βραχώδης εριοχές και µη διαθέσιµο, ενώ άλλο ένα 19,986%, α αντάται ως υ όγειο νερό. Τα ε ιφανειακά γλυκά νερά α οτελούν µόλις το 0,014% και αυτό σε οσοστό 52% βρίσκεται στις λίµνες, το 38% α οτελεί την υγρασία του εδάφους, το 8% είναι υ ό µορφή υδρατµών και µόνο το 1% βρίσκεται στους οταµούς. Α ό τα ανωτέρω και µόνο γίνεται κατανοητό ότι το γλυκό νερό ως φυσικός όρος είναι σε ανε άρκεια. Όµως το νερό είναι βασικό στοιχείο του κύκλου ζωής φυτών, και κάθε ζωντανού οργανισµού στη γη, γιατί το έχουν ανάγκη για να ανα τυχθούν και να ε ιβιώσουν. Ο κύριος χρήστης νερού είναι η γεωργία σε αγκόσµιο ε ί εδο, εκκινώντας α ό ένα ε ί εδο 70% αυξάνεται στο 80% στις χώρες της Μεσογείου και στη χώρα µας είναι στο 78,5%. Συνε ώς κάθε ενέργεια ου στοχεύει στην ορθολογική χρήση του µε στόχο την εξοικονόµηση νερού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η ελληνική γεωργία τα τελευταία 40 χρόνια είναι κατά βάση αρδευόµενη γεωργία, αρουσίασε αύξηση της γεωργικής αραγωγής, µε αράλληλη αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος και αυτάρκειας της χώρας σε βασικά ροϊόντα. Η σ ατάλη νερού κατά την άρδευση σε µια ε οχή ου η κλιµατική αλλαγή θυµίζει καθηµερινά ότι οι υδατικοί όροι δεν είναι ανεξάντλητοι µας αναγκάζει να σκύψουµε µε ερισσότερη ροσοχή, αναζητώντας τα αίτια αυτής της σ ατάλης, ου µ ορεί να συνδέονται µε τον τρό ο µεταφοράς και εφαρµογής στο χωράφι και την µη ακριβή γνώση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών. Στο θεσσαλικό κάµ ο ολύ λίγα είναι τα κλειστά δίκτυα µεταφοράς αρδευτικού νερού µε α ώλειες ου ενδεχόµενα δεν ξε ερνούν και το 10%. Ο µεγαλύτερος όµως όγκος αρδευτικού νερού διακινείται µε ε ιφανειακά δίκτυα, ό ου αρατηρούνται σηµαντικές α ώλειες της τάξης του 30-70%, κατά τη µεταφορά, ή Σχήµα 1. ιάγραµµα α ωλειών αρδευτικού νερού α ό διάφορες αιτιολογίες α ό την ηγή µέχρι το χωράφι α ώλειες ου σχετίζονται µε την εξάτµιση, την κατά

2 βάθος διήθηση, τις διαρροές λόγω αλαιότητας, ή ελλι ούς συντήρησης κ.α. Ε ίσης α ώλειες νερού έχουµε και κατά την εφαρµογή του στο χωράφι, ου εξαρτώνται ρώτα α ό το χρήστη αραγωγό και µετά α ό τη µέθοδο άρδευσης. Έχει α οδειχτεί ότι οι ε ιφανειακές µέθοδοι άρδευσης αρουσιάζουν τις µεγαλύτερες α ώλειες ου οφείλονται σε ε ιφανειακή α ορροή και βαθιά διήθηση. Η άρδευση µε τεχνητή βροχή (καταιονισµό), αρουσιάζει µικρότερες α ώλειες και η άρδευση µε σταγόνες έχει τις µικρότερες α ώλειες. Στον Πίνακα 1., δίνεται µια αίσθηση της α οδοτικότητας διαφόρων δικτύων µεταφοράς - διανοµής, και αρδευτικών δικτύων των διαφόρων µεθόδων άρδευσης. Πίνακας 1. Ενδεικτικές τιµές α οδοτικότητας διανοµής, E d, ου αναφέρονται σε οργανωµένα αρδευτικά δίκτυα και α οδοτικότητας εφαρµογής, E f µεθόδων άρδευσης Τύ ος δικτύου Συντήρηση και λειτουργία Α οδοτικότητα διανοµής, E d Πολύ καλή µέχρι άριστη 0,60-0,75 Ε ιφανειακά δίκτυα Ικανο οιητική 0,50-0,60 Ελλι ής 0,35-0,50 Κακή 0,20-0,35 0,80-0,95 άριστη Μέθοδος άρδευσης Α οδοτικότητα εφαρµογής, E f Υ ό ίεση δίκτυα Ικανο οιητική µέχρι Κατάκλυση (λεκάνες) 0,60-0,80 Περιορισµένη διάχυση (λωρίδες) 0,60-0,75 Αυλάκια 0,50-0,75 Καταιονισµός: 0,60-0,80 Μικροάρδευση 0,80-0,95 (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) Η αυξηµένη ζήτηση για αρδευτικό νερό κατά τους θερινούς µήνες ιέζει τους διαθέσιµους υδατικούς όρους της χώρας, και τη µεγαλύτερη ίεση τη δέχονται οι υ όγειοι υδατικοί όροι, ό ου η ζήτηση είναι µεγαλύτερη της ε ανα λήρωσης, µε α οτέλεσµα, τη µεγάλη τώση της υ εδάφιας στάθµης (κάτω των 50 µέτρων στην Κυψέλη) στο κεντρικό τµήµα της ανατολικής Θεσσαλίας, µε ταυτόχρονη µείωση οσότητας και οιότητας, και της αλµύρινσης των υδροφορέων των αράκτιων εριοχών (Οµολίου, Αιγάνης κ. α. ). Για λόγους αειφορίας των υδατικών όρων οιοτικά και οσοτικά µε στόχο την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, ε ιβάλλεται η µείωση της σ ατάλης µε ορθολογική διαχείριση και α οτελεσµατική χρήση, ου αφετηρία της έχει την ακριβή γνώση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών. 2.Ε ΑΦΟΣ-Ε ΑΦΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ-ΡΙΖΟΣΤΡΩΜΑ 2.1 Έδαφος Για τους γεω όνους-εδαφολόγους, Έδαφος είναι: Τα ανόργανα και οργανικά συστατικά της ε ιφάνειας της γης, ου συνήθως έχουν κά οιο χρώµα οφειλόµενο στο

3 χούµο ου εριέχουν και είναι α οτέλεσµα της συνδυασµένης δραστηριότητας των ζωντανών και νεκρών οργανισµών (φυτών και ζώων), του µητρικού υλικού, του κλίµατος και του ανάγλυφου (White, 2000). To ενεργό βάθος συνήθως δεν ξε ερνά το 1,5 µ. Οι βασικές λειτουργίες του εριγράφονται εν συντοµία αρακάτω: Σχήµα 2.. Σχήµα βασικών λειτουργιών του εδάφους (κατά Brandy and Weil, 1996) 2.2 Η Εδαφική υγρασία 1. To έδαφος, είναι ο χώρος ανά τυξης του ριζικού συστήµατος των φυτών και µέσω αυτού αρέχει στήριξη στο υ έργειο τµήµα τους. 2. Είναι ο χώρος διαβίωσης τόσο στην ε ιφάνεια όσο και κάτω α αυτή ζώντων οργανισµών και µικροοργανισµών. 3. Είναι ο χώρος ενα όθεσης της νεκρής οργανικής ύλης ό ου ανοργανο οιείται µέσω των µικροοργανισµών και τροφοδοτεί µε ανόργανα θρε τικά τις ρίζες των φυτών. 4. Κάνει τη συγκράτηση, διακίνηση, φιλτράρισµα και καθαρισµό του νερού. 5. Είναι ο χώρος, ό ου εδράζονται οι κατασκευές. Έχει σηµείο εκκίνησης την Υδοχωρητικότητα (Σχ. 3) ου αντιστοιχεί στην υγρασία του εδάφους ου ροκύ τει µετά α ό µια έντονη βροχό τωση ή καλή άρδευση και καλύ τει το βάθος του ριζοστρώµατος, ου για τις ερισσότερες ετήσιες καλλιέργειες δεν ξε ερνάει το ένα µέτρο. Στο στάδιο αυτό το νερό έχει καλύψει όλους τους όρους του εδάφους και α ουσιάζει εντελώς ο αέρας, ενώ το ριζικό σύστηµα των φυτών ασφυκτιά α ό έλλειψη οξυγόνου. Στην ίδια χρονική στιγµή έχουµε γρήγορη κίνηση του νερού ρος το υ έδαφος και ε ιφανειακή α ορροή εφ όσον υ άρχει κλίση Σχήµα 3. Φάσεις της υγρασίας του εδάφους του χωραφιού. ύο µε τρεις ηµέρες µετά η υγρασία του εδάφους µειούµενη έρχεται στο στάδιο της Υδατοϊκανότητας. Είναι το στάδιο ό ου στο έδαφος, τα κενά του νερού

4 καταλαµβάνει ο αέρας και οι υγρασιακές συνθήκες του εδάφους για τα φυτά είναι ιδανικές. Το ε όµενο στάδιο µετά την Υδατοϊκανότητα, είναι το σηµείο Μόνιµης Μάρανσης των φυτών και αντιστοιχεί στο σηµείο υγρασίας του εδάφους ό ου το έδαφος έχει κά οια υγρασία αλλά συγκρατείται µε τόσο µεγάλες δυνάµεις συνάφειας α ό τα τεµαχίδια του εδάφους ου τα φυτά δεν µ ορούν να την άρουν µε τις ρίζες τους και εθαίνουν α ό λειψυδρία. Όµως αρκετές ηµέρες ριν τα φυτά έλθουν σ αυτό το σηµείο αρουσιάζουν Ενδείξεις ότι τους λεί ει το νερό. Η διαφορά της εδαφικής Υγρασίας του σταδίου Υδατοϊκανότητας και του σηµείου των Ενδείξεων έλλειψης νερού στα φυτά είναι το λεγόµενο ιαθέσιµο Νερό (Σχ. 3). Το ιαθέσιµο Νερό είναι η οσότητα νερού ου καλύ τεται µε την άρδευση. 2.3 Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας Α Η Εδαφική υγρασία µετρείται µε διάφορους τρό ους, ό ως: Με λήψη δειγµάτων εδάφους α ό διάφορα βάθη, µεταφορά τους στο εργαστήριο, ζύγιση, ξήρανση στον κλίβανο για 24 ώρες στους C και ξανά ζύγιση. Η δια φορά βάρους είναι το νερό ου χάθηκε εκ εφρασµένο ε ί % ξηρού εδάφους. Εικόνα 1. Α., Όργανο λήψης εδαφικών δειγµάτων. Β και Γ όργανα µέτρησης της εδαφικής υγρασίας Β Γ Ένας άλλος τρό ος είναι αυτός της ηλεκτρικής αντίστασης. Χρησιµο οιούνται ανιχνευτές γύψου, ή υαλοβάµβακα, ή νάιλον, ου έρχονται σε ε αφή µε το έδαφος. Μόλις ε έλθει η υγρασιακή εξισορρό ηση, γίνεται η µέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης η ο οία συσχετίζεται µε την εριεχόµενη υγρασία του ανιχνευτή. Μία τρίτη µέθοδος είναι αυτή του τενσιοµέτρου. Είναι ένας σωλήνας Φ 25 ερί ου ου στο κάτω µέρος φέρει ορώδη καλύ τρα, γεµίζεται µε α ιονισµένο νερό και στο άνω µέρος κλείνει αεροστεγώς, ενώ λίγο οιο κάτω α ό το ώµα φέρει µανόµετρο. Το οθετείται ανάλογα µε το µέγεθος του σωλήνα σε βάθη 30 εκ., ή 90 εκ. Ο τρό ος λειτουργίας του είναι α λός : όταν το έδαφος είναι ξηρό, τραβιέται νερό α ό το όργανο και στο µανόµετρο σηµειώνεται υψηλή τιµή. Όταν το έδαφος είναι υγρό ε ιστρέφει υγρό στο όργανο και σηµειώνεται στο µανόµετρο χαµηλότερη τιµή. Οι αναγνώσεις του µανοµέτρου στο τενσιόµετρο σηµαίνουν τα αρακάτω: 0-10 cb: είχνουν ότι το έδαφος είναι στο ε ί εδο της υδατοχωρητικότητας. Συνεχείς αναγνώσεις σ αυτή την εριοχή δείχνουν υ ερβολικό ότισµα. Οι ρίζες µ ορεί να στερούνται τον ε αρκεί αερισµό.

5 10-25 cb: Ε ί εδο Υδατοϊκανότητας, ήτοι βέλτιστη συνθήκη υγρασίας και αερισµού του εδάφους cb: Είναι σκό ιµο ν' αρχίσει η άρδευση σε χονδρόκοκκο αµµώδες έδαφος και για ευαίσθητα φυτά µε ρηχές ρίζες cb: Ε ικίνδυνη εριοχή. Οι ρίζες του φυτού δυσκολεύονται να τραβήξουν το νερό α ό το έδαφος. Η ανά τυξη του φυτού ε ιβραδύνεται. 2.3 Ριζόστρωµα Ως ριζόστρωµα των καλλιεργειών νοείται το βάθος του εδάφους εντός του ο οίου δραστηριο οιείται το ριζικό τους σύστηµα. Σε ένα οµοιογενές έδαφος το 80-90% του όγκου του ριζικού συστήµατος ανα τύσσεται στα 60-75% του ολικού βάθους της ρίζας, ό ως αναφέρουν οι Ηansen et al. (1980) και Keller (1986). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω όταν το ριζόστρωµα είναι ε αρκώς εφοδιασµένο µε νερό, τα φυτά αντλούν νερό ερισσότερο α ό τα ε ιφανειακά στρώµατα και λιγότερο α ό τα αρακάτω. Σχήµα 4. ιάγραµµα άντλησης υγρασίας α ό φυτά ου ανα τύσσονται σε βαθειά δια ερατά εδάφη, µε υγρασία λησίον της υδατοϊκανότητας. (Πα αζαφειρίου, 1999). Υ αυτές τις συνθήκες στο διάγραµµα άντλησης του νερού (Σχ. 4.) φαίνεται ότι το 40 % των υδατικών α αιτήσεων των φυτών ικανο οιείται α ό το άνω ¼ του ριζοστρώµατος, το 30% ικανο οιείται α ό το 2 ο ¼, το 20% ικανο οιείται α ό 3 ο ¼ και το 10% α ό το υ όλοι ο ¼. Έτσι η ε ιφανειακή υγρασία θα εξαντληθεί ολύ γρήγορα και στη συνέχεια θα αρχίσει να εξαντλείται η υγρασία των υ όλοι ων στρωµάτων, και κατ ουσίαν µεταξύ δύο αρδεύσεων, η εξάντληση λόγω ρόσληψης νερού θα είναι ερί ου ίδια. Τα ανωτέρω θα αξιο οιηθούν στον ρογραµµατισµό των αρδεύσεων. 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι υδατικές α αιτήσεις των καλλιεργειών ή της καλλιέργειας σε νερό εξαρτώνται α ό το είδος της καλλιέργειας, ο δε ρυθµός των α αιτήσεών τους οσοτικά και χρονικά, καθορίζει το µέγεθος της βλάστησης ου αναγκαστικά δεν αντα οκρίνεται στη βελτιστο οίηση της αραγωγής. Όµως η µεγιστο οίηση του οικονοµικού α οτελέσµατος και οι ανάγκες σε νερό µιας καλλιέργειας ρέ ει άντα να συνάδουν µε την ροστασία του εριβάλλοντος. Οι υδατικές α αιτήσεις των φυτών εκφράζονται καλύτερα µε αυτό ου λέγεται ισοζύγιο νερού στο ριζικό σύστηµα του φυτού, ου στην ουσία α εικονίζει την ισορρο ία µεταξύ εισροών και εκροών νερού. Εισροές νερού είναι : H βροχό τωση της ο οίας η ένταση και η διάρκεια έχει σχέση µε την οσότητα νερού ου θα εισέλθει µέσω της ε ιφανείας του εδάφους στη ριζόστρωµα.

6 H άρδευση ου σχετίζεται µε το ρυθµό εφαρµογής του νερού στην ε ιφάνεια του εδάφους, την υγρασιακή του κατάσταση, την ταχύτητα διήθησης και την αρδευτική δόση. Η τριχοειδής ανύψωση του νερού α ό τον υ όγειο υδροφόρο ορίζοντα και µόνο στις ερι τώσεις ου αυτός είναι σχετικά κοντά στο ριζόστρωµα. Εκροές νερού είναι: Η ε ιφανειακή α ορροή ου δυνατό να ροκύψει α ό µια έντονη βροχό τωση υψηλής έντασης και µεγάλης διάρκειας, ό ως ε ίσης και α ό µία υ εράρδευση, και το ρόβληµα ε ιτείνεται στην ερί τωση ου το χωράφι έχει κά οια κλίση. Η βαθιά διήθηση, µία µορφή εκροής ή α ώλειας ου συµβαίνει ούτως ή άλλως, µετά α ό µια καλή βροχή ή άρδευση, µε έντονους ρυθµούς τις 2-3 ρώτες ηµέρες και αρκετές ηµέρες µετά µε χαµηλούς ρυθµούς. Η εξατµισοδια ονή (ΕΤc), είναι το σύνθετο φαινόµενο της α ώλειας νερού α ό το φυτό µε την δια νοή (α ό τους ιστούς του φυτού), µέσω των στοµατίων του φυλλώµατος µε τη µορφή υδρατµών και ανταλλαγής αερίων, της εξάτµισης υγρασίας α ό την ε ιφάνεια του φυλλώµατος, και της εξάτµισης νερού α ό την γυµνή ε ιφάνεια του εδάφους. Α Β Σχήµα 5. Σχηµατική αράσταση εξατµισοδια νοής (Α) και στοµατίου φυλλώµατος (Β). Η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) είναι ένας δείκτης του όσο νερό χρειάζονται οι καλλιέργειες για την άριστη ανά τυξη και αραγωγικότητα. Άρα η εκτίµηση της εξατµισοδια νοής (ΕΤc), αντιστοιχεί µε την εκτίµηση των υδατικών αναγκών των φυτών, για την α όληψη θρε τικών α ό το έδαφος, την φωτοσύνθεση, τη δέσµευση ηλιακής ενέργειας και άνθρακα ως CO 2 α ό την ατµόσφαιρα και την δια νοή υδρατµών. Η ένταση της ροής του νερού α ό το φύλλωµα ή α ό το έδαφος (εξάτµιση) ρος την ατµόσφαιρα, εξαρτάται α ό την κινητικότητα των υδρατµών, την υγρασία, τη θερµοκρασία και την ταχύτητα του ανέµου λησίον της κόµης του φυτού. Η ε ιφανειακή α ορροή θα µ ορούσε να µας α ασχολήσει µόνο στην ερί τωση χωραφιών µε σχετική κλίση και εκεί θα ήταν δύσκολο να µετρηθεί, αρά µόνο µε ειδικές κατασκευές και αυτό για σκο ούς έρευνας (µέτρηση ε ιφανειακής α ορροής και διάβρωσης του εδάφους). Οι αράµετροι βαθιά διήθηση και τριχοειδής ανύψωση είναι διαδικασίες ολύ λοκες και ως εκ τούτου δύσκολη η εκτίµησή τους. Εξ άλλου όταν η υ όγεια στάθµη είναι σε µεγάλο βάθος η τριχοειδής ανύψωση, είναι ρακτικά ανύ αρκτη. Ε οµένως τα µετρήσιµα και σηµαντικά µεγέθη ου ρέ ει να λαµβάνονται υ όψη στη σχεδίαση και τον υ ολογισµό των υδατικών α αιτήσεων των φυτών είναι η βροχό τωση, η άρδευση και η εξατµισοδια νοή.

7 3.1 Eκτίµηση της εξατµισοδια νοής Η εξατµισοδια νοή εξαρτάται α ό τους αρακάτω αράγοντες : 1. Την ηλιακή ακτινοβολία ου σχετίζεται µε τη θερµοκρασία και σχετική υγρασία, την ταχύτητα του ανέµου. 2. Το φυτικό είδος. 3. Το βάθος και η υκνότητα του ριζικού συστήµατος 4. Το οσοστό κάλυψης του εδάφους α ό την καλλιέργεια 5. Το ύψος της καλλιέργειας και η τραχύτητα του φυλλώµατος 6. Το στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας 7. Το έδαφος α ό την ά οψη της υφής, δοµής, φαινόµενου ειδικού βάρους, µακρο και µικρο ορώδους και χηµικές ιδιότητες. Λόγω των ολλών αραγόντων ου υ εισέρχονται στην τιµή της εξατµισοδια νοής και της δυσκολίας στη διατύ ωση εξίσωσης ου να εκτιµά την εξατµισοδια νοή σε διαφορετικές συνθήκες εφαρµόζεται α ό τους ερευνητές η εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας αναφοράς (ΕΤr), µε την διεθνώς γνωστή εξίσωση του FAO Penmann-Montieth (Allen et al., 1998), η ο οία χρησιµο οιεί δεδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας, θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας αέρα. Είναι έµµεσος τρό ος υ ολογισµού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό και ο υ ολογισµός της εξατµισοδια νοής (ΕΤc) της καλλιέργειας, ροκύ τει α ό τη σχέση : ΕΤc=Kc x ΕΤr ό ου: (Κc) είναι ο φυτικός συντελεστής ου χρησιµο οιείται µε την εξατµισοδια νοή αναφοράς (ΕΤr) για τον υ ολογισµό των αναγκών σε νερό των διαφόρων καλλιεργειών. Ο φυτικός συντελεστής (Κc) για κάθε καλλιέργεια ε ηρεάζεται α ό το είδος του φυτού, το στάδιο και το ρυθµό ανά τυξης, τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και το οσοστό φυτοκάλυψης του εδάφους. Είναι αδιάστατος αριθµός, αίρνει τιµές α ό 0,1 έως 1,2. Η εξατµισοδια νοή αναφοράς και ο φυτικός συντελεστής αίρνεται α ό ίνακες ροσαρµοσµένους στις ελληνικές συνθήκες α ό έλληνες ερευνητές. Άµεσος τρό ος υ ολογισµού της εξατµισοδια νοής (ΕΤr) είναι ο τρό ος µέτρησης µε την βοήθεια λυσιµέτρου. Το λυσίµετρο είναι µία διάταξη κυλινδρικού δοχείου, εγκατεστηµένου στο έδαφος η ο οία εριλαµβάνει µία ζυγαριά ακριβείας, στην ο οία το οθετείται ένα ώριµο φυτό ή δένδρο µε όλο του το ριζικό σύστηµα και έδαφος, η ο οία µετρά συνεχώς την οσότητα του νερού ου ροστίθεται µε την άρδευση ή την βροχή και αυτή ου αφαιρείται µε τη δια νοή και εξάτµιση. Είναι ολυδά ανη και χρονοβόρος κατασκευή ου χρησιµο οιείται µόνο α ό ερευνητικά ιδρύµατα. Ένας ε ίσης άµεσος τρό ος υ ολογισµού της εξατµισοδια νοής (ΕΤr) στο χωράφι ου θα εριγραφεί αρακάτω είναι µε την µέθοδο του κυλινδρικού εξατµισιµέτρου. Α ό την εµ ειρία µας θεωρείται ότι είναι ο λέον εύχρηστος τρό ος µέτρησης της εξατµισοδια νοής (ΕΤr), χωρίς ιδιαίτερη δα άνη και γνώσεις. 3.2 Υδατικές α αιτήσεις των καλλιεργειών Βάµβακος, Καλαµ οκιού, Βιοµηχανικής ντοµάτας και Τεύτλων Η γνώση των υδατικών α αιτήσεων των ανωτέρω κατ εξοχήν υδροβόρων καλλιεργειών του Θεσσαλικού κάµ ου, α οτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια

8 της ολιτείας, της εριφέρειας, ή του δήµου, για τον σχεδιασµό ταµιευτήρων, ανοικτών και κλειστών δικτύων µεταφοράς νερού, τον σχεδιασµό συλλογικών αρδευτικών δικτύων. Ε ίσης σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του αραγωγού για τον σχεδιασµό του ατοµικού αρδευτικού δικτύου, το σχεδιασµό και ρογραµµατισµό της άρδευσης και τον ακριβή υ ολογισµό της αρδευτικής δόσης. Τα εργαλεία λοι όν, ό ως θεωρητικά εριεγράφησαν αρα άνω για τον ροσδιορισµό των υδατικών αναγκών είναι τα αρακάτω: 1. H καλλιέργειας ως είδος (βαµβάκι, καλαµ όκι, βιοµηχανική ντοµάτα, ή τεύτλα) και η βλαστική ερίοδος ή ο βιολογικός κύκλος της κάθε µιας σε ηµέρες (Πίνακας 2). 2. Η Εξατµισοδια νοή αναφοράς (ΕΤr) για τον Ελλαδικό χώρο (Πίνακας 3). 3. Ο (Kc ) ως Φυτικός συντελεστής ου εξαρτάται α ό τα στάδια ανά τυξης της κάθε καλλιέργειας (Πίνακας 4). 4. Η Εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας (ΕΤc), σύµφωνα µε την µέθοδο FAO Penman-Monteith, ό ως αναφέρθηκε, δίδεται α ό την εφαρµογή της εξίσωσης ΕΤc = Kc*ETr. Τα δεδοµένα των Πινάκων 2, 3, και 4 είναι ροσαρµοσµένα στις ελληνικές συνθήκες, και α οτελούν σωρευµένη γνώση ου α οκτήθηκε τα τελευταία χρόνια α ό έλληνες και ξένους ερευνητές (ίδε βιβλιογραφία). Πίνακας 2. Βλαστική ερίοδος και στάδια ανά τυξης ετήσιων καλλιεργειών βάµβακος, καλαµ οκιού, βιοµηχανικής ντοµάτας και τεύτλων, ό ως διαµορφώνονται στην η ειρωτική Ελλάδα Βλαστική ερίοδος και στάδια ανά τυξης σε ηµέρες Βαµβάκι Ηµεροµηνία σ οράς 18-30/4, µ ορεί να αραταθεί µέχρι 15/5. Συγκοµιδή α ό 1-20/10 ου µ ορεί να αραταθεί µέχρι το ρώτο 15θήµερο του Νοεµβρίου. Στάδια ανά τυξης 30/60/45/25 (160) Καλαµ όκι Πρώϊµες οικιλίες καλαµ οκιού µε λήρη βιολογικό κύκλο σ έρνονται α ό 10-30/4 και συγκοµίζονται α ό 5-15/9. Τα στάδια ανά τυξης είναι 25/40/60/25 (150). Βιοµηχανική Ντοµάτα Σ ορά α ό 15/4-4/6, συγκοµιδή α ό 25/7-10/10, στάδια ανά τυξης 25/35/35/20 (115). Τεύτλα Σ ορά α ό 1/3-30/4, συγκοµιδή µετά α ό τις 20/8, αλλά κυρίως όταν τα τεύτλα φτάσουν τη µέγιστη εριεκτικότητα σε σάκχαρο. Στάδια ανά τυξης 30/45/90/15 (180). (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) Πίνακας 3. Μέσοι όροι της ανά µήνα µέσης ηµερήσιας τιµής της εξατµισοδια νοής αναφοράς (ETr) σε ύψος βροχής, των σταθµών του Υδατικού ιαµερίσµατος Θεσσαλίας, ου εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο FAO Penman-Monteith (P-M)

9 Υδατικό ιαµέρισµα Θεσσαλίας (Γεωργίου κ.ά. 2000) Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν 0,79 1,27 1,84 2,91 4,06 5,41 6,16 5,45 3,60 1,94 1,07 0,75 Πίνακας 4. Φυτικοί συντελεστές Κc, κατά στάδιο ανά τυξης, τεσσάρων βασικών ετήσιων καλλιεργειών, ροσαρµοσµένων στις κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδος για χρήση µε την συνδυασµένη µέθοδο FAO Penman-Monteith Kαλλιέργεια Αρχικό στάδιο Στάδιο ταχείας ανά τυξης Κc Μέση ερίοδος Τελικό στάδιο (1) (2) (3) (4) (5) Βαµβάκι Καλαµ όκι Βιοµη. Ντοµάτα Τεύτλα 0,45 0,50 0,50 0,45 0,70 0,80 0,80 0,65 1,05 1,05 1,05 1,00 0,60 0,60 0,65 0,50 (Ζ. Πα αζαφειρίου 1999) 3.3 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του Bαµβακιού. Η βλαστική ερίοδος του βαµβακιού είναι ερί ου 160 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε την µέθοδο FAO Penman-Monteith η ανά τυξη του βαµβακιού α ό την ηµέρα σ οράς, χωρίζεται σε τέσσερα στάδια (Πίν. 2) και σε κάθε στάδιο έχει υ ολογισθεί ειραµατικά ο φυτικός συντελεστής Κc (Πίν. 4). To 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 30 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,45 To 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 60 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,70 To 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 45 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 Το 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,60 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή της καλλιέργειας βαµβακιού (ΕΤc), υ ολογίζεται βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr. Η Τιµή και κατανοµή της (ETr), ροκύ τει α ό την ε εξεργασία δεδοµένων του Πίνακα 3, έχοντας ως ηµεροµηνία σ οράς τις 19/4. Ε οµένως για το κάθε στάδιο ανά τυξης του βαµβακιού α ό την ηµεροµηνία σ οράς και µετά έχουµε : 1o στάδιο διάρκειας 30 ηµερών : 0, 45 * 108 = 48,60 ύψος νερού 2ο στάδιο -//- 60 -//- : 0,70 * 319,8 = 223,86 -//- -//- 3ο στάδιο -//- 45 -//- : 1,05 * 255,19 = 267,90 -//- -//- 4ο στάδιο -//- 25 -//- : 0,60 * 90 = 54,0 -//- -//- 594,36 -//- -//- Ήτοι συνολικά οι υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του βαµβακιού είναι 594,36 ύψος νερού, ή 594,36 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου.

10 Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση του βαµβακιού κατά στάδιο ανά τυξης και ανά στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 48,6 m 3 νερού /στρ. /30 ηµ. = 1,62 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 223,86 m 3 νερού/στρ/60 ηµ. = 3,73 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 267,9 m3 νερού /στρ/45 ηµ. = 5,95 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 54 m 3 νερού/στρ/25 ηµ. = 2,16 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 5,95 m 3 νερού/στρέµµα/ηµέρα. Η κατανάλωση του 3ου Σταδίου φαίνεται ότι αντιστοιχεί σε κατανάλωση αιχµής. Η κατανάλωση αιχµής, είναι αυτή ου ρέ ει να λαµβάνεται υ όψη στο σχεδιασµό ενός αρδευτικού δικτύου, συλλογικού ή ατοµικού, τον ρογραµµατισµό της αρδευτικής δόσης και τον ροσδιορισµό της ε ανάληψης της άρδευσης, ή του αρδευτικού κύκλου. 3.4 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του Kαλαµ οκιού. Η βλαστική ερίοδος του καλαµ οκιού είναι ερί ου 150 ηµέρες. Ακολουθώντας τα ίδια βήµατα ου έγιναν για το βαµβάκι, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές βάσει της ίδιας µεθόδου FAO Penman-Monteith είναι: 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,50 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 40 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,80 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 60 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,60 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας καλαµ οκιού, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, τον Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 10/4 για το κάθε στάδιο ανά τυξης του καλαµ οκιού α ό την ηµεροµηνία σ οράς και µετά έχουµε : 1o στάδιο : 0, 50 * 77,35 = 38,67 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,80 * 179,95 = 143,96 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,05 * 348,33 = 365,74 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,60 * 125,15 = 75,09 -//- -//- 623,46 -//- -//- Οι συνολικές υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας του καλαµ οκιού είναι, 623,46 ύψος νερού, ή 623,46 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Οι ηµερήσιες υδατοκαταναλώσεις του καλαµ οκιού ανά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 38,67 m 3 νερού /στρ/25 ηµ. = 1,54 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 143,96 m 3 νερού/στρ/40 ηµ. = 3,59 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 365,74 m 3 νερού /στρ/60 ηµ. = 6,09 m 3 νερού/στρ/ηµέρα

11 4ο στάδιο Ανά τυξης : 75,09 m 3 νερού/στρ/25 ηµ = 3,00 m 3 νερού/στρ/ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 6,09 m 3 νερού/στρέµµα/ηµέρα. Η κατανάλωση του 3ου Σταδίου φαίνεται ότι αντιστοιχεί στην κατανάλωση αιχµής. 3.5 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας Βιοµηχανικής Ντοµάτας. Η βλαστική ερίοδος της βιοµηχανικής ντοµάτας είναι ερί ου 115 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε όσα εί αµε για το βαµβάκι και το καλαµ όκι, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές της βιοµηχανικής ντοµάτας είναι: 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 25 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,50 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 35 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,80 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 35 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,05 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 20 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,65 Ε οµένως η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, του Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 15/4 για το κάθε στάδιο ανά τυξης είναι : 1o στάδιο : 0, 50 * 83,1 = 41,55 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,80 * 159,65 = 127,72 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,05 * 209,3 = 219,76 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,65 * 121,12 = 78,72 -//- -//- 467,75 -//- -//- Οι υδατικές α αιτήσεις της βιοµηχανικής ντοµάτας ανέρχονται στα 467,75 ύψος νερού, ή 467,75 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση αυτής κατά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 41,55 m 3 νερού /στρ /25 ηµ. = 1,66 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 127,72 m 3 νερού/στρ/35 ηµ. = 3,64 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 219,76m 3 νερού /στρ/35 ηµ. = 6,27 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 78,72 m 3 νερού/στρ/20 ηµ. = 3,93 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 6,27 m 3 νερού/στρ/ηµέρα. Η κατανάλωση αιχµής είναι αυτή του 3ου σταδίου. 3.6 Υδατικές α αιτήσεις της καλλιέργειας Τεύτλων. Η βλαστική ερίοδος των τεύτλων είναι ερί ου 180 ηµέρες (Πίν. 2). Σύµφωνα µε όσα εί αµε για τις ροηγούµενες καλλιέργειες, τα στάδια ανά τυξης και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές των τεύτλων είναι:

12 1ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 30 ηµέρες και ο φυτικός συντελεστής Κc = 0,45 2ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 45 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,65 3ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 90 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 1,00 4ο Στάδιο Ανά τυξης είναι 15 ηµέρες, ο φυτικός συντελεστής Kc = 0,50 Ο ότε η εξατµισοδια νοή (ΕΤc) της καλλιέργειας τεύτλων, βάσει της εξίσωσης ETc = Kc*ETr, του Πίνακα 3, µε ηµεροµηνία σ οράς 1/3, το κάθε στάδιο ανά τυξης α ό τη σ ορά και µετά είναι : 1o στάδιο : 0, 45 * 55,2 = 24,84 ύψος νερού 2ο στάδιο : 0,65 * 145,98 = 94,88 -//- -//- 3ο στάδιο : 1,00 * 496,98 = 496,98 -//- -//- 4ο στάδιο : 0,50 * 81,75 = 40,87 -//- -//- 657,57 -//- -//- Οι υδατικές α αιτήσεις των τεύτλων ανέρχονται στα 657,57 ύψος νερού, ή 657,57 m 3 νερού/στρέµµα, στη διάρκεια της καλλιεργητικής εριόδου. Η ηµερήσια υδατοκατανάλωση αυτής κατά στάδιο ανά τυξης και στρέµµα είναι : 1o στάδιο Ανά τυξης : 24,84 m 3 νερού /στρ /30 ηµ. = 0,82 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 2ο στάδιο Ανά τυξης : 94,84 m 3 νερού/στρ/45 ηµ. = 2,10 m 3 νερού/στρ/ηµέρα 3ο στάδιο Ανά τυξης : 496,98m 3 νερού /στρ/90 ηµ. = 5,52 m 3 νερού/στρ./ηµέρα 4ο στάδιο Ανά τυξης : 40,87 m 3 νερού/στρ/15 ηµ. = 2,72 m 3 νερού/στρ./ηµέρα Το 3ο στάδιο της βλαστικής εριόδου εµφανίζει την µεγαλύτερη ηµερήσια κατανάλωση 5,52 m 3 νερού/στρ/ηµέρα. Η κατανάλωση αιχµής είναι και εδώ αυτή του 3ου σταδίου. 4. ΑNAΓΚΕΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΓΡΟΥ. Αντικειµενικός σκο ός της άρδευσης είναι ο εφοδιασµός των καλλιεργειών µε το α αραίτητο νερό για την κανονική ανά τυξη και βέλτιστη α όδοσή τους, σε συνδυασµό µε υψηλή οιότητα των αραγοµένων ροϊόντων. Η οσοτική εκτίµηση του νερού αυτού α οτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή εφαρµογή και τον ρογραµµατισµό των αρδεύσεων, ό ως ε ίσης και για τη µελέτη και σχεδιασµό των αρδευτικών δικτύων. Οι αρδευτικές ανάγκες των φυτών αφορούν καθαρά το έλλειµµα υγρασίας των φυτών σε κά οια βλαστική ερίοδο, ό ου η εδαφική υγρασία δεν ε αρκεί για να καλύψει τις υδατικές α αιτήσεις τους, και αν δεν συµ ληρωθεί µε την άρδευση, θα δηµιουργηθεί στρες στο φυτό, µε δυσµενείς ε ι τώσεις ου αν είναι στην αρχή της βλαστικής εριόδου αυτό θα έχει µικρή ε ί τωση, στην οιότητα και οσότητα της αραγωγής, αν είναι στην ερίοδο της ανθοφορίας ή της καρ όδεσης, τότε η ε ί τωση θα είναι ολύ µεγάλη. Ο ρογραµµατισµός της άρδευσης είναι η διαδικασία στην ο οία ο αραγωγός ρέ ει να α αντήσει στα αρακάτω ερωτηµατικά: Πότε ρέ ει να οτίσω; Πόσο νερό να ρίξω;

13 Η α άντηση στα αρα άνω είναι αρκετά ολύ λοκη, και σίγουρα έχει δοθεί α ό ολλούς ερευνητές, µε τη βοήθεια της εξατµισοδια νοής αναφοράς α ό τις µετρήσεις µετεωρολογικών αραµέτρων, ό ως η ταχύτητα του ανέµου, η θερµοκρασία του αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία κ.λ.., α ό µετεωρολογικούς σταθµούς και την βοήθεια εµ ειρικών εξισώσεων. Ο αραγωγός βρίσκεται σε µειονεκτικότερη θέση, διότι του λεί ουν τα µέσα και η εξειδικευµένη γνώση. Η οιο α λή ροσέγγιση για τον αραγωγό θα ήταν η αρακάτω: 1. Καλή γνώση του χωραφιού ου καλλιεργεί, α ό την ά οψη, του άν είναι είναι βαρύ (αργιλώδες), µέσης σύστασης (αργιλο ηλώδες ή αµµοαργιλο ηλώδες), ελαφρύ (αµµώδες, αµµο ηλώδες) κ.λ.. 2. Αν το χωράφι του α ό την ά οψη του εδάφους είναι οµοιόµορφο, ή αρουσιάζει διαφορο οιήσεις. 3. Ανάλογα µε τις διαφορο οιήσεις του χωραφιού το χωρίζει αν είναι δυνατό σε µία, ή δύο ζώνες, ανάλογα µε την έκταση. 4. Ε ιλέγει τρό ο καλλιέργειας και σ οράς, έτσι ώστε η κάθε ζώνη να καλύ τει ολόκληρο το µήκος σ οράς. 5. Φροντίζει να εξασφαλίσει για κάθε ζώνη 2 τενσιόµετρα (όργανα ου εριγράφηκαν αρα άνω και η α όκτησή τους είναι σε ροσιτή τιµή για τον αραγωγό), ροσαρµοσµένα για βάθη εκ., και εκ. 6. Φροντίζει να εξασφαλίσει ένα εξατµισίµετρο (όργανο ου εριγράφηκε αρα άνω σε τιµή, κατά τη γνώµη µας, ε ίσης ροσιτή για τον αραγωγό). Ένα εξατµισίµετρο είναι δυνατό να καλύψει εριοχή µέχρι και στρέµµατα. 7. Με τη σ ορά ή λίγες ηµέρες µετά και την άρδευση για το φύτρωµα, εγκαθίστανται ε ί της γραµµής σ οράς του βαµβακιού τα τενσιόµετρα και το εξατµισίµετρο, σε σηµεία ου να µη εµ οδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες. Πίνακας 5. Τιµές µέγιστου ενεργού ριζοστρώµατος (σε µέτρα) και η ζώνη εξάντλησης του εδαφικού νερού Καλλιέργεια Βάθος ριζοστρώµατος Ζώνη εξάντλησης Βαµβάκι Καλαµ όκι Βιοµ. Ντοµάτα Τεύτλα Allen et al (1998). 1,0-1,7 1,0-1,7 0,4-0,8 0,7-1,7 0,65 0,55 0,40 0,55 Ε ιλέγεται σύµφωνα και µε τον Πίνακα 5., το βάθος έµ ιξης των τενσιοµέτρων ανάλογα µε την καλλιέργεια. Το ρώτο θα το οθετηθεί στα εκ. βάθος και το δεύτερο αν ρόκειται για βαµβάκι ή καλαµ όκι θα το οθετηθεί στο βάθος των 55-60, και αν ρόκειται για ντοµάτα στα 40 εκ., και για τεύτλα 50 εκ. Έτσι όταν στο ριζόστρωµα µειώνεται η υγρασία λόγω µύζησης α ό το ριζικό σύστηµα το φυτό αρχίζει σταδιακά να δυσκολεύεται στην ροσρόφηση νερού, αλλά και α ό το ρώτο τενσιόµετρο των εκ. αρχίζει να α οµακρύνεται υγρασία µέσω της ορώδους καλύ τρας δηµιουργώντας κενό εντός του σωλήνα ου µετριέται µε το µανόµετρο. Αν οι ενδείξεις αυτού του ρώτου µανοµέτρου αγγίξουν τα cb, τότε ο αραγωγός έχει το µήνυµα ότι ρέ ει να ξεκινήσει την άρδευση. Εάν συνεργάζονται σωστά τα δύο τενσιόµετρα και αρακολουθούνται κανονικά τότε το ρώτο δίνει την έναρξη

14 της άρδευσης και το δεύτερο ου είναι σε µεγαλύτερο βάθος δίνει τη λήξη της άρδευσης. Μ ορούν δηλαδή να λειτουργούν ως διακό τες οn-off. Ε οµένως α αντιέται, ΚΑΤΆ ΤΗ ΓΝΏΜΗ Μας, το ερώτηµα του ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΩ 8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ε όµενου ερωτήµατος: ΠΟΣΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΡΙΞΩ; ου ό ως αναφέρθηκε σχετίζεται άµεσα µε την εξατµισοδια νοή των φυτών, ζητήθηκε οιο άνω, η εξασφάλιση εξατµισιµέτρου και αυτό για λόγους ρακτικούς. Πριν ροχωρήσουµε, θα εξηγήσουµε µε λίγα λόγια τι είναι το συγκεκριµένο εξατµισίµετρο και τον τρό ο λειτουργίας του. Είναι ένας κύλινδρος µήκους 30 εκ., ου γεµίζεται α ό την άνω λευρά µε α ιονισµένο νερό. Έχει εξωτερικά γυάλινο βαθµονοµηµένο δείκτη µήκους 30 εκ. και ενδείξεις σε (in) και (), ου ε ικοινωνεί µε το εριεχόµενο του κυλίνδρου και δείχνει τη στάθµη του νερού εντός του δοχείου σε κάθε στιγµή. Η βαθµονόµηση αρχίζει α ό την κορυφή και ρος τα κάτω έτσι ώστε κατεβαίνοντας η στάθµη να φαίνεται αµέσως η ένδειξη. Στο άνω µέρος φέρει κεραµικό κάλυµµα ου ε ικοινωνεί µέσω λε τού λαστικού σωλήνα µε το νερό του δοχείου. Το άνω µέρος του κεραµικού καλύ τεται α ό ειδική τσόχα ράσινου χρωµατισµού. Το οθετείται και αυτό αν είναι δυνατό κοντά ή και στις ίδιες γραµµές µε τα τενσιόµετρα για να διευκολύνεται η αρακολούθησή τους, φτάνει να µην είναι κοντά σε δενδροστοιχία, ή καλαµώνα για να µην κόβεται η ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα. Λαµβάνεται µέριµνα έτσι ώστε το άνω µέρος της τσόχας να είναι στο ίδιο ύψος µε τα φυτά της σειράς και κά ου κά ου µετακινείται ρος τα άνω έτσι ώστε να αρακολουθεί το ύψος των φυτών. Η αρακολούθηση του εξατµισιµέτρου αρχίζει µετά α ό µία λήρη άρδευση ου συµ ί τει µε το γέµισµα του δοχείου και την ένδειξη του δείκτη στο σηµείο µηδέν (0). Μετά ανά 2-3 ηµέρες Εικόνα 2. Κυλινδρικό εξατµισίµετρο αρακολουθείται η τώση της στάθµης µέσω του δείκτη και οι ενδείξεις σηµειώνονται σε ειδικό φυλλάδιο. Α ό τη στιγµή ου οι ενδείξεις των τενσιοµέτρων δείξουν ότι ό αραγωγός ρέ ει να αρδεύσει τότε αθροίζονται οι ε ί µέρους α ώλειες ου έχουν καταγραφεί στο φυλλάδιο και ολλα λασιάζονται µε τον συντελεστή (Kc), σύµφωνα µε την εξίσωση ου αναφέρθηκε στα ροηγούµενα: ΕΤc = Kc * ETr Ό ου: Κc είναι ο φυτικός δείκτης ου εριγράψαµε αρα άνω και έχει σχέση µε το στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας. ΕΤr είναι η Εξατµισοδια νοή αναφοράς ου µετρήθηκε µε το εξατµισίµετρο και την ολλα λασιάζουµε µε τον φυτικό δείκτη ροκειµένου να την ροσαρµόσουµε στο στάδιο ανά τυξης της καλλιέργειας και να άρουµε την τιµή της εξατµισοδια νοής της καλλιέργειας ETc. Εάν µετά τους υ ολογισµούς βρέθηκε για αράδειγµα EΤc = 40 ύψους βροχής ου αντιστοιχούν σε 40 m 3 νερού στο στρέµµα, ο αραγωγός έχει την α άντηση στο όσο νερό θα ρίξει, άρα την οσότητα της αρδευτικής

15 δόσης/στρέµµα. Αν τώρα το χωράφι του µε καλλιέργεια βαµβακιού έχει έκταση 75 στρεµµάτων και το οτίζει σε έντε στάσεις των 15 στρεµµάτων η κάθε µια, τότε σε κάθε στάση θα ρέ ει να ρίξει 40 m 3 νερού στο στρέµµα Χ 15 στρέµµατα = 600 m 3 νερού. Πώς θα µετρήσει ο αραγωγός τη συγκεκριµένη οσότητα; Συνήθως λέει, ότι θα ρίξει ανάλογα µε τον τρό ο άρδευσης 8, 10, 12 ή 24 ώρες νερό τη στάση, υ ολογίζοντας ότι γνωρίζει την α όδοση της αντλίας του. Μ ορεί και να το ετυχαίνει, αλλά τις ερισσότερες φορές, ε ειδή µέχρι σήµερα όλα είναι στο ερί ου, εκείνο σίγουρα καταφέρει, είναι να κάνει υ εράρδευση, ή ελλειµµατική άρδευση. Εικόνα 3. Υδρόµετρο νερού άρδευσης Ό οιο σωστός τρό ος µέτρησης του νερού, είναι αυτός του υδροµέτρου. Μόνο η ροσάρτηση ενός υδροµέτρου σαν αυτό της Εικόνας 3., θα του εξασφαλίσει την ακριβή αρδευτική δόση. Έτσι θα µ ορεί να εξασφαλίσει το α αραίτητο νερό για την καλλιέργειά του µε τα λιγότερα εριττά έξοδα α ό καύσιµα ή ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά και εξοικονόµηση νερού. Τουτέστιν οικονοµία για τον εαυτό του και το εριβάλλον. Σε φύλλα Εxcel δίνονται αραδείγµατα άρδευσης µε χρήση του Εξατµισιµέτρου, του Ισοζυγίου Εδαφικού Νερού και υ ολογισµού της Εξατµισοδια νοής (ETc) της καλλιέργειας µε εφαρµογή της εξίσωσης ΕΤc=ETr*Kc, ου αναφέρθηκε αρα άνω. Η α όφαση για την έναρξη της άρδευσης αίρνεται α ό τα τενσιόµετρα. Βέβαια όλα όσα αναφέρθηκαν εδώ δεν αναιρούν αυτά ου γνώριζε ο αραγωγός µέχρι χθες, και α οφάσιζε την άρδευση της καλλιέργειας του χωραφιού του, ήτοι την γενικότερη εµφάνιση του φυτού, το χρώµα των φύλλων, την ανά τυξη των µεσογονατίων, το χρώµα της κορυφής και οτιδή οτε άλλο. Μ ορεί να χρησιµο οιεί τα άντα σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω όργανα. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Τοποθεσία : Ιντζερλί Καλλιέργεια : Βαµβάκι Εδαφικός τύπος: Αργιλοπηλός Εξατµισίµετρο : 2 Ηµεροµηνία σποράς: 24/4 Τρόπος Άρδευσης: Σταγόνες Έτος : 2010 Ηµεροµηνία φυτρώµατος: 12/5

16 Ηµεροµηνία Ώρα Ανάγνω ση Εξατµισι µέτρου (EΤr) Ηµεροµηνία πλήρους κάλυψης : 10/7 ιαφο ρά Βροχή (R) Συντελεστής φυτοκάλυψης Kc Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας ΕΤc=EΤr* Kc σε Προοδευτική Εξάντληση Εδαφικής Υγρασίας (ΕΤc - R) Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι 15-Ιουλ 8:00 πµ 250 Άρδε υση 0,0 17-Ιουλ 10:00 πµ , ,0 20-Ιουλ 9:00 πµ , ,0 22-Ιουλ 10:00 πµ , ,0 22-Ιουλ Άρδε υση 0,0 Το δοχείο του Εξατµισιµέτρου επαναπληρώθηκε µέχρι την έδειξη της κορυφής που είναι το µηδέν (0) 22-Ιουλ 0 0 0,0 25-Ιουλ 9:00 πµ 19,5 19,5 1,0 19,5 19,5 27-Ιουλ 8:00 πµ 32,7 13,2 7,0 1,0 13,2 25,7 29-Ιουλ 8:00 πµ 46,5 13,8 1,0 13,8 39,5 Άρδε 29-Ιουλ υση 0,0 Άρδε υση (I) σε βροχ ής ή m 3/ στ ρ ,5 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Τοποθεσία : Τσατάλι Καλλιέργεια : Καλαµπόκι για καρπό Εδαφικός τύπος: Aργιλοπηλώδες Εξατµισίµετρο : 3 Ηµεροµηνία σποράς: 10 Aπριλίου Τρόπος Άρδευσης: Σταγόνες Έτος : 2010 Ηµεροµηνία φυτρώµατος: 26 Απριλίου Ηµεροµηνία πλήρους κάλυψης : 12/6 Ηµεροµηνία Ώρα Ανάγνωσ η Εξατµισι µέτρου (EΤr) ιαφο ρά Βροχ ή (R) Συντελεστής φυτοκάλυψης Kc Εξατµισοδιαπνο ή καλλιέργειας ΕΤc=EΤr* Kc σε Προοδευτικ ή Εξάντληση Εδαφικής Υγρασίας (ΕΤc - R) Άρδε υση (I) σε βροχ ής ή m 3/ στ ρ. Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι 1-Ιουν 8:00 πµ 132,01 Μετά από άρδευ ση 0 4-Ιουν 9:00 πµ 146,89 14,88 0,8 11,90 11,9 10:00 6-Ιουν πµ 155,19 8,3 0,8 6,64 18,54 8-Ιουν 8:00 πµ 163,59 8,4 0,9 7,56 26,10 10-Ιουν 9:00 πµ 173,19 9,6 0,9 8,64 34,74 41,18 11-Ιουν 0 34,74

17 13-Ιουν 8:00 πµ 189,69 16,5 1,0 16,5 16,5 15-Ιουν 9:00 πµ 201,29 11,6 5,0 1,0 11,6 23,1 18-Ιουν 8:00 πµ 219,59 18,3 1,0 18,3 41,4 19-Ιουν Άρδε υση 0 10:00 22-Ιουν πµ 244,39 24,8 1,0 24,8 24,8 24-Ιουν 9:00 πµ 257,19 12,8 1,0 12,8 37,6 26-Ιουν 9:00 πµ 269,79 12,6 1,0 12,6 50,2 Άρδε 27-Ιουν 8:00 πµ υση 0 41,4 50,2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Allen, R.G., Smith, M., Perrier, A. and L.S. Pereira, 1994: An update for the definition and for the calculation of reference evapotranspiration.icid BULLETIN, 43(2):1-92.

18 2. Αllen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and M. Smith, 1998: Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper Wright J.L New Evaporation Crop Coefficients. Journal of Irrigation and Drainage Division, ASCE, 108: Wright J.L Derivation of alfalfa and grass reference evapotranspiration. Evapotranspitation and Irrigation Scheduling, Proceedings of the International Conferense, Nov. 3-6, San Antonio, pp Doorenbos, J. and W.O. Pruitt, 1977: Guidelines for predicting crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 24, 2nd edn. FAO, Rome, 156pp. 6. Michalopoulou, H. and G. Papaioannou, 1991: Reference crop evapotranspiration over Greece. Agriculture Water Management, 20, Γεωργίου, Π.Ε., Πα αµιχαήλ,.μ. και Πα αζαφειρίου, Ζ., Συγκριτική Αξιολόγηση των Μεθόδων Penman και Penman-Monteith µε τη Βοήθεια Εκτιµήσεων Εξατµισοδια νοής Αναφοράς στην Ελλάδα. Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Ε ιστηµονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιµατολογίας - Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Ουζούνης., 2002: Συστήµατα αυτόµατης άρδευσης, άρδευση µε σταγόνες και µικροεκτοξευτήρες. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 358 σελ. 9. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ., 1990: Προσδιορισµός φυτικών συντελεστών ροσαρµοσµένων στις Ελληνικές συνθήκες. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, Tµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., 117 σελ. 10. Πα αµιχαήλ,.μ. και Π.Ε. Γεωργίου, 1999: Συγκριτική ανάλυση των ωριαίων και ηµερήσιων εκτιµήσεων της εξατµισοδια νοής αναφοράς µε τη µέθοδο FAO Penman - Monteith. Πρακτικά 4 ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΕ ΥΠ, Βόλος, τεύχος Α, Papamichail, D. and Alexiou, J., Application of the theory of regionalized variables for estimating reference evapotranspiration in Greece. Proceedings of an International Conference, Sani Halkidiki, July 1998, Protection and Restoration of the Environment IV, Volume I: Πα αµιχαήλ,., 2000γ. Μοντέλα ροσοµοίωσης τεχνικών εξοικονόµησης νερού. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ Πα αµιχαήλ,., 2000α. Εξοικονόµηση νερού Αρδευτικές µέθοδοι. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ Πα αµιχαήλ,., 2000β. Ελλειµµατικές συνθήκες διαθεσιµότητας νερού ιαχείριση στο αγροτεµάχιο. Πρόγραµµα Αειφορικής Γεωργίας. ιαχείριση Υδατικών και Ενεργειακών Πόρων. Τµήµα Γεω ονίας Α.Π.Θ., σελ

19 15. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ. και Πα αµιχαήλ,.μ., 1996: Συστήµατα Αρδεύσεων. Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης, Έκδοση Υ ηρεσία ηµοσιευµάτων, Tµήµα Γεω ονίας, 204 σελ. 16. Πα αζαφειρίου, Ζ.Γ., 1999: Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 347 σελ. 17. Papazafiriou, Z.G., 1996: Crop evapotranspiration: regional studies in Greece. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Cost77, 79, 711 European Coission, Volos (Greece),

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ Δρ. Βασίλειος Σαμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Πρώην Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ/ΙΧΤΕΛ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ

ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ ΑΝΑΓΚΕ ΑΡΔΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)/ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΕΔΑΥΩΝ (Ι.Φ.Σ.Ε.Λ.) Δρ. Βασίλειος αμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Σακτικός Ερευνητής Σακαξάο Βασίιεηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εξατμισοδιαπνοή- Ανάλυση αρδευτικών αναγκών) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015

Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στη συσκευασία του ροϊόντος εριλαµβάνονται τα κάτωθι: o Κίτρινο, αδιάβροχο κολάρο φέρµας (δέκτης) o Τηλεχειριστήριο ( οµ ός) o Μία µ αταρία λιθίου ( CR2430) για το τηλεχειριστήριο o Μία µ αταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα, 27/04/2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2824 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ 3 ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29- Μαρτίου - 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Γεώργιος Συλαίος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή - Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae)

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Σταυρινός Ελευθέριος Δρ Γεωπόνος - Εδαφολόγος Μέλος του ΔΣ Εδαφολογικής Εταιρείας www.edafologiki.gr Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε κεκλιµένο ε ί εδο

Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε κεκλιµένο ε ί εδο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Καθηγητές: Σφαέλος Ι. Φύττας Γ. Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Υδρολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11. H υπόγεια άρδευση 11.1. Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Ακαδ. Έτος Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ. ιδάσκων: ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Ακαδ. Έτος Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ. ιδάσκων: ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2012-2013 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fµe.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ Για να κατανοηθεί το φαινόµενο των δασικών υρκαγιών είναι α αραίτητο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Η διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού αναφέρεται στην ικανότητα ενός εδάφους να διατηρεί το νερό διαθέσιμο στις καλλιέργειες. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή μετά από άρδευση,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Μέθοδοι Penman, Thornwaite και Blaney-Criddle Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα

Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης Χανιά Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κυψελωτή κάλυψη Σκο ός µείωση οµοκαναλικής αρεµβολής Μεγάλες κυψέλες

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών Π. Γεωργίου *, Δ. Παπαμιχαήλ, Δ. Καραμούζης Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ., 54124

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ JAVA. 2 η ιάλεξη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ JAVA. 2 η ιάλεξη ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ JAVA 2 η ιάλεξη ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟ Περισσότερος έλεγχος ροής ρογράµµατος Enumerators Εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή ρογραµµατισµό Παραδείγµατα ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ροµήθεια θα ραγµατο οιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :

Η ροµήθεια θα ραγµατο οιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισµού Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας Πληρ.: Βραχνάς Εµµανουήλ Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 11: Στραγγίσεις έργων πράσινου Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία 5 ο Μάθημα 4.1 Εξάτμιση Η ατμόσφαιρα, κυρίως στο κατώτερο τμήμα της, περιέχει πάντοτε μια μεταβλητή ποσότητα νερού. Η ποσότητα αυτή παρουσιάζεται σε αέρια κατάσταση (υδρατμοί),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα