Oxford Hebrew Bible. Sample of Proverbs 9:1-18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oxford Hebrew Bible. Sample of Proverbs 9:1-18"

Transcript

1 Oxford Hebrew Bible Sample of Proverbs 9:1-18 Michael V. Fox University of Wisconsin

2 2 2 9:1 ח כ מ ת Ê נ ת הב ית Èù ה ˆ ב ה ע מּÍד יùה ב ע ה ט ט ב ח הב ח Èù 3 מ ס כ ה י ינÈù א ף ע ר כ ה ל ח נÈù ל ח ה נ ע ר ת יùה ת ק ר א ע ל Á ı י 5 4 מ ר מ י ק ר מ ת י פ ת י י ס רה ח ù Úה ס ר ל ב א מ ר ה לּ ù ל ל כÍח מ Í 6 ל ב ùח מ ùי ùí ת ùי י מן Ê Í ס כ י ע ז בÍ פ ת אי ם ו חù יÍ ו ùא ר ùד ר ך Ê Í 7 Ê ינ ה י ס ר ל ץ ל ק ח ל ù ק ל ן ùíמ כ יח ל ùר ע מÍמ ù 8 א ל כ ח 9 ל ץ ı ן י נ א Óù ה כ לח ùח כ י םו א ù ה ב Óù לן י ùח כ םו ùח Ôם ע ד ה ד ע 10 ל ùצ Ë יק ו ù י ס ף ל ק ח פ ח לּ ת ח כ מ ה י ר א ת י הו ה ו ùד ע ת 11 ק ד ים Ê ינ ה Ô י ב ùי י ר Í Ê י מ יù ך ו ùי ס יפÍלּ ù ך נ ת ח Ì ים א ם ח כ מ ח כ מ לּ ù ך ו ל ù צ ל ùב ùë ךת א א ת Ô ס ילÍהת מ Ì ה 14 ıת Í Ìת ùíב ל י ד ע ה מּ ה ו ù י ב ה ל ùפ ת ח Ê ית Èù ע ל Ô Û א מ ר מ י ק ר ת ל ùק ר אל ùע ב ר י ד ר ך ה מù י ר ים א ר ח ת ùם מ י פ ת י ס ר 17 ה ח ù Úה ו ס ù ר ל ב ו א מ ר ה לּ ù מ י ם Á נÍב י ים מ קÍ ו ùל ח ם ס ת ר ים י נ ע ם ù לÄ י ד ע Ô י ר פ א ים ם ùע מ ק י Ê א ל ק ר א יùה 18 M ח צ ב ה ] (ועתידת) T (ܘܐ ) G (καὶ ὑπήρεισεν) S (*והצבה (or *ה ˆ ב ה 9:1 (graph א מ ר ה 4 (ח/ה S א מ ר ה ] (ܘܐ ) M G (εἶπεν) (vocal) 10 fin ] + stich G G (logic) 12 fin ] + 12a-c (ܒ ) G (τούτω γὰρ τῷ τρόπω; expan) S בה ] M בי (vocal) M G (παρακελεύομαι λέγουσα; expan) ו א מ ר ה ] (ܘܐ ) S ו א מ ר ה 16 fin ] + 18a-c G

3 3 Commentary on Proverbs 9 ] (ועתידת) T (ܘܐ ) G (καὶ ὑπήρεισεν) S (והצבה or )ה ˆ ב ה 9:1 (ח/ה M (graph ח צ ב ה This is one of the very few places where T :(והצבה or )ה ˆ ב ה attests independently to a non-masoretic reading, since T is neither adjusting to M nor simply transposing S to Western Aramaic. (The lexeme אקים was available in T s dialect.) The variant ˆ ב ה has ה set up provides a stronger parallel to building a house than does M s has hewn, and the pair build set up is preferable to the unsequential hewn set up. στύλους: G omits her of,עמודיה eliding the possessive pronoun, as often, when the referent is clear. (vocal) M G (εἶπεν) א מ ר ה ] (ܘܐ ) Syr א מ ר ה 9:4 S implicitly vocalizes the verb as 1 sg., א מ ר ה and supplies a conjunction. This is preferable to the third person, as understood in M and G. The switch to the third person is awkward within the firstperson discourse ( Whoever is callow, let him come over here! Whoever is senseless, to him she says. ) The first person cohortative yields a smoother sentence and conveys volition or determination: I will surely say to him. 9:10 fin ] + stich G G adds 10a (Rahlfs s numbering) τὸ γὰρ γνῶναι νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς For to know the law is (the part of) a good intellect. The stich is reused in LXX-Prov 13:15β (or possibly comes from there). It has the obelus in SyrH, and Lagarde considers it the

4 older translation of MT 10b; sim. CSP. Toy calls it a gloss by a legalistic scribe, while Seeligmann (1953: 179) considers it a midrashic expansion on the part of the translator, based on Prov 13:15 and identifying wisdom with study of Torah. The distinctively Greek syntax of διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς supports an origin in Greek rather than Hebrew. (log) (ܒ ) G (τούτω γὰρ τῷ τρόπω; expan) S בה M] בי 9:11 בה supports ܒ S.כי בה = τρόπω G s τούτω γὰρ τῷ independently of G, since S does not follow G s expansive rendering. (T L בה = S and is original; T Z בי adjusts to MT.) The change to third person probably occurred in the Hebrew of proto-g. It was a logical adjustment consequent on the insertion of vv 7-10, which interrupt Wisdom s speech and distance the pronoun from the first-person antecedent. (On the compositional history, see PAB ). G s τῷ τρόπω treats כי בה broadly, understanding בה to refer to the type of behavior expressed in v 10. ויוסיפו G s fut. pass. προστεθήσεταί ( will be added ) treats as a passive (or possibly reflects.(ויוספו Ehrlich, BHS, and many, would emend to ס פÍ.ו יÍ This emendation, like G s translation, remedies the lack of a subject but does not explain M s orthography. The author of M 9:11 mechanically combined phrases from earlier chapters, including 3:2, where the verb יוסיפו has my teaching/precepts in v 1 as its subject. The pass. is an improvement but is not the original. 9:12 fin] + 12a-c G 12a-c. An addition in G, part of which is based on a Hebrew text. It remonstrates against trusting in deceits, by which foreign doctrines and beliefs are probably intended. What one should rely on is true wisdom 4

5 (3:18), which has been granted to Israel. For the interpretation, see further PAB. 12a α ὃς ἐρείδεται ἐπὶ ψεύδεσιν, οὗτος ποιμανεῖ ἀνέμους, 12a β ὁ δ αὐτὸς διώξεται ὄρνεα πετόμενα (G S lacks β ). 12b α ἀπέλιπεν γὰρ ὁδοὺς τοῦ ἑαυτοῦ ἀμπελῶνος, 12b β τοὺς δὲ ἄξονας τοῦ ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται. 12c α διαπορεύεται δὲ δι ἀνύδρου ἐρήμου 12c β καὶ γῆν διατεταγμένην ἐν διψώδεσιν, 12c γ συνάγει δὲ χερσὶν ἀκαρπίαν. 5 12a α 12a β 12b α 12b β 12c α 12c β 12c γ He who supports himself on deceits he will shepherd the winds. and he will pursue a flying bird. For he has abandoned the roads of his own vineyard, and has strayed <from> the paths of his own field. He traverses a waterless desert and a land assigned to droughts. and he gathers barrenness with (his) hands. The Hebrew of 12a-b can be retroverted approximately to the follow-ing: 12a α תומך שקר ירעה רוח 12a β 1 ורודף צפור מועפפת 12b α כי עזב דרכי כרמו 12b β וõמãמעגלי שדהו תעה 1 Or,עפה or,תעופף understood as a headless relative clause.

6 The evidence for a Hebrew vorlage in 12a-b is as follows: (1) In the Hebrew Proverbs, תמך always means grasp, hold (3:18; 4:4; 5:5, 22; 11:16 [2x]; 28:17; 29:23; 31:19). The meaning that G knows for this verb is, however, lean on or support oneself on, as in Rabbinic Hebrew. 2 The rendering supports himself on deceits makes sense in and of itself. Nevertheless, an underlying Hebrew that was supposed to mean he who grasps deceit fits the imagery better, because it implies an active attempt to get something, which is a type of pursuit. (ποιμανεῖ = רעה = pursue //,(רדף whereas support oneself on is static.) (2) τοὺς δὲ ἄξονας is an etymologizing translation of מעגלי (or 18. cf. 2:9, understood as axles, hence, pars pro toto, wagon ;,(מעגלות An original Greek composition would have used a more usual word for paths. (3) The middle πεπλάνηται + accus. is unnatural Greek. This verb in mid./pass. can govern the accus. of place and mean wander about in (LSJ 1411a), but that would not make sense here, since the man in question has left his proper territory. G 12b β looks like a mechanical rendering of when מן Hebrew, however, requires the preposition.ומעגלי שדהו תעה means wander from. Thus, while the awkwardness in the Greek תעה points to a Hebrew Vorlage, we must posit that the latter resulted by hap-.וממעגלות or וממעגלי lography from 6 2 The standard rendering in G-Prov is by a form of ἐρειδειν, which basic-ally means support (3:18; 4:4; 5:5; 11:16 δ ); 29:23; 31:19). σφίγγεται be tied up, used in 5:22, is based on the context, which describes being caught in ropes. In 11:16 α, ἐγείρει should be emended to ἐρείδει. S ܐ supports the latter, because S follows G in this verse.

7 It is difficult to reconstruct a Heb Vorlage for 12c, esp. for stich γ. The description of the desert is influenced by G-Jer 2:6b; note especially ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀπείρῳ καὶ ἀβάτῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ καὶ ἀκάρπῳ in that verse. Prov 9:12c is probably an inner-greek expansion of v 12b. Its purpose is to teach that the deceitful man has chosen a barren, fruitless land in place of his rightful field and vineyard, that is to say, his Jewish religious culture. expan) M G (παρακελεύομαι λέγουσα; ו א מ ר ה ] (ܘܐ ) S ו א מ ר ה 9:16 (vocal) As in 9:4, S s first person cohortative fits the first-person context better than the third person. G παρακελεύομαι λέγουσα is expansive. 9:18 fin ] + 18a-d G G adds four verses, found also in S: 7 18a 18b 18c 18d 18a 18b ἀλλὰ ἀποπήδησον, μὴ ἐγχρονίσῃς ἐν τῷ τόπω μηδὲ ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτήν. οὕτως γὰρ διαβήσῃ ὕδωρ ἀλλότριον καὶ ὑπερβήσῃ ποταμὸν ἀλλότριον. ἀπὸ δὲ ὕδατος ἀλλοτρίου ἀπόσχου καὶ ἀπὸ πηγῆς ἀλλοτρίας μὴ πίῃς, ἵνα πολὺν ζήσῃς χρόνον, προστεθῇ δέ σοι ἔτη ζωῆς. But get away; tarry not in the place, nor direct your eye toward her. For thus you may pass through strange water and cross over a strange river.

8 8 18c 18d From strange water keep away, and from a strange spring drink not, so that you may live a long time, and years of life be added to you. A Greek origin is likely for this addition, since it is aimed at a diaspora audience. It admonishes Jews to avoid intimate contact with the surrounding foreign culture (see PAB). Evidence for a Greek origin is that 9:18d is based on 9:11b in the Gk. Since the addition interprets the foolish woman in a way not found elsewhere in G-Prov, it was probably inserted at a later stage than the original translation. S shows clear dependence on G here and does not witness to a Hebrew text. In 18a, ܪ imitates one of the senses of ἀποπήδησον. S reformulates v 18d under the influence of G v 11. Other abbreviations and brief bibliographical references: CSP: Johann Cook, The Septuagint of Proverbs: Jewish or Hellenistic Proverbs? (VTSup 69) Leiden: Brill, PAB: Michael V. Fox, Proverbs (Anchor Bible 18A). New York: Doubleday, (References are ad loc. to the Commentary and Textual Notes.) Seeligmann 1953: I. L. Seeligmann, Voraussetzungen der Midraschexegese. VTSup 1 (1953) Toy: C. H. Toy, The Book of Proverbs (ICC). Edinburgh: T. &. T. Clark, 1899 (repr. 1959).

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger

A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger Introduction The text of the book of the Acts of the Apostles circulated in the early church in two quite distinct

Διαβάστε περισσότερα

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians J. K. Elliott As a former colleague of John McGuckin in the University of Leeds, I have followed

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12

Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12 Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12 Day 866: James 3:1-6 Verses 1-12 Martin argues that the focus in this section is not use of the tongue by the individual believer but on the use

Διαβάστε περισσότερα

Infinitives. Parsing Verbs. Revelation Lesson 21b

Infinitives. Parsing Verbs. Revelation Lesson 21b Person & Number Tense Forms Future Imperfect Perfect Pluperfect 1st I We, Us 2nd You You 3rd He, She, It They Typical Aktionsart Summary Punctiliar Stative Past Past Participle (Verbal Adjective) Mood

Διαβάστε περισσότερα

Therefore or Wherefore : What s the Difference? 1

Therefore or Wherefore : What s the Difference? 1 Therefore or Wherefore : What s the Difference? 1 Stephen H. Levinsohn SIL International This paper compares and contrasts the most common inferential connectives found in the Greek New Testament and,

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Day 66: Luke 10:17-24 Verse 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.

Διαβάστε περισσότερα

Day 331: Introduction to 1 Thessalonians

Day 331: Introduction to 1 Thessalonians Notes on the Greek New Testament Week 67 1 Thessalonians 1:1-2:12 Day 331: Introduction to 1 Thessalonians Paul's Second Missionary Journey In our introduction to Paul's letter to the Galatians we left

Διαβάστε περισσότερα

1. -ω -μεν 2. -εις -τε 3. -ει -ουσι(ν) These suffixes have the following meanings: 1. I we 2. you you 3. he (she, it) they

1. -ω -μεν 2. -εις -τε 3. -ει -ουσι(ν) These suffixes have the following meanings: 1. I we 2. you you 3. he (she, it) they 3 PRESENT AND FUTURE ACTIVE INDICATIVE Related patterns of verbs are known as conjugations (from Lat. coniugo, I join together ). The entire Greek verb system may be divided into two basic conjugations:

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 8. ANAPHORIC TRANSLATION

Chapter 8. ANAPHORIC TRANSLATION Chapter 8. ANAPHORIC TRANSLATION 8.1 Introduction 8.1.1 Terminology The present chapter will discuss pluses and minuses in the Greek translation of Isaiah that may be related to the translator s borrowing

Διαβάστε περισσότερα

LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF

LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE COURSE BI-300 INSPIRATION OF SCRIPTURE

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

THE TEXT OF THE SEPTUAGINT

THE TEXT OF THE SEPTUAGINT THE TEXT OF THE SEPTUAGINT ITS CORRUPTIONS AND THEIR EMENDATION By the late PETER WALTERS (formerly Katz) Edited by D. W. GOODING Reader in Classics at the Queen 1 s University of Belfast CAMBRIDGE At

Διαβάστε περισσότερα

SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES. Edited by Harry M. Orlinsky

SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES. Edited by Harry M. Orlinsky SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES Edited by Harry M. Orlinsky Number 14 A LEXICAL STUDY OF THE SEPTUAGINT VERSION OF THE PENTATEUCH by J. A. L. Lee A LEXICAL STUDY OF

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

Day 1: General Introduction

Day 1: General Introduction Notes on the Greek New Testament Week 1 Luke 1:1-20 Day 1: General Introduction These notes were first produced for students to whom I taught New Testament Greek. Having worked our way to the end of our

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Day 11: Luke 1:57-64 Verse 57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. ἐπλήσθη Verb, aor pass indic, 3 s πιµπληµι fill,

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 84 1 Corinthians 15:54-16:24

Notes on the Greek New Testament Week 84 1 Corinthians 15:54-16:24 Notes on the Greek New Testament Week 84 1 Corinthians 15:54-16:24 Day 416: 1 Corinthians 15:54-58 Verse 54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται

Διαβάστε περισσότερα

WHY THE LAODICEANS RECEIVED LUKEWARM WATER (REVELATION 3:15-18)

WHY THE LAODICEANS RECEIVED LUKEWARM WATER (REVELATION 3:15-18) Tyndale Bulletin 38 (1987) 143-149. WHY THE LAODICEANS RECEIVED LUKEWARM WATER (REVELATION 3:15-18) Stanley E. Porter Dedicated to the memory of Colin Hemer in appreciation of his scholarship and friendship

Διαβάστε περισσότερα

Influence of the Septuagint on the Greek T

Influence of the Septuagint on the Greek T C. F. D. Moule: Influence of the Septuagint on the Greek T (Ongoing compilation of data; this version dated 12-31-2009) Lee Irons The pendulum has swung rather too far in the direction of equating Biblical

Διαβάστε περισσότερα

An Independent Study Guide to Reading Greek

An Independent Study Guide to Reading Greek An Independent Study Guide to Reading Greek SECOND EDITION First published in 1978 and now thoroughly revised, Reading Greek is a best-selling oneyear introductory course in ancient Greek for students

Διαβάστε περισσότερα

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland)

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland) WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE Vivienne Gray (University of Auckland) The standard work on Xenophon s language, written by Gautier in 1911, built on a strong tradition of interest in Xenophon

Διαβάστε περισσότερα

CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95

CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95 CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95 Enemy of your neighbours, beloved of the immortal gods, sit at your guard with your spear held within and protect your head; and the head will keep the body safe.

Διαβάστε περισσότερα

Throughout popular literature about the Shroud of Turin, σινδων. (sindon) frequently is represented as the Greek word for shroud.

Throughout popular literature about the Shroud of Turin, σινδων. (sindon) frequently is represented as the Greek word for shroud. A Clean Cloth What Greek Word Usage Tells Us about the Burial Wrappings of Jesus Diana Fulbright Director of Research, Shroud of Turin Center 12829 River Road Richmond, Virginia, 23233, USA 2005, DIANA

Διαβάστε περισσότερα

Gregory of Nazianzus: carmen II. 1. 22: An Edition and Commentary. Andrea Lynn Barrales-Hall. A thesis. presented to the University of Waterloo

Gregory of Nazianzus: carmen II. 1. 22: An Edition and Commentary. Andrea Lynn Barrales-Hall. A thesis. presented to the University of Waterloo Gregory of Nazianzus: carmen II. 1. 22: An Edition and Commentary by Andrea Lynn Barrales-Hall A thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of

Διαβάστε περισσότερα

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean?

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? Posted 25 th June 2012 The following is a section of a chapter for a new Book on the Diachronic Approach to exegeting New Testament problems. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? In the Lord

Διαβάστε περισσότερα

DOES Κεφαλή MEAN "SOURCE" OR "AUTHORITY OVER" IN GREEK LITERATURE? A REBUTTAL RICHARD S. CERVIN URBANA-CHAMPAIGN, ILLINOIS

DOES Κεφαλή MEAN SOURCE OR AUTHORITY OVER IN GREEK LITERATURE? A REBUTTAL RICHARD S. CERVIN URBANA-CHAMPAIGN, ILLINOIS Triti} IONS (1989) 85-112 DOES Κεφαλή MEAN "SOURCE" OR "AUTHORITY OVER" IN GREEK LITERATURE? A REBUTTAL RICHARD S. CERVIN URBANA-CHAMPAIGN, ILLINOIS In this paper I shall discuss the meaning of one of

Διαβάστε περισσότερα