Ορέστης: Διερεύνηση αναγκών και µεθόδων επαγγελµατικής κατάρτισης για ανηλίκους παραβάτες και ανηλίκους σε κίνδυνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορέστης: Διερεύνηση αναγκών και µεθόδων επαγγελµατικής κατάρτισης για ανηλίκους παραβάτες και ανηλίκους σε κίνδυνο"

Transcript

1 Τελική έκθεση IST Leonardo Da Vinci program 5172 / 96 Ορέστης: Διερεύνηση αναγκών και µεθόδων επαγγελµατικής κατάρτισης για ανηλίκους παραβάτες και ανηλίκους σε κίνδυνο 1. Παρουσίαση του Προγράµµατος Ορέστης Tο πρόγραµµα Oρέστης αποσκοπεί στο να διδάξει τις βασικές δεξιότητες για τη λειτουργία ενός φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου σε ανήλικους παραβάτες και ανήλικους σε κίνδυνο. Tο πρόγραµµα χωρίζεται σε τρείς φάσεις: 1) κατασκευή CD-ROM 2) µια µεθοδολογία διδασκαλίας και 3) µια προσέγγιση αξιολόγησης. Mέρος 1ο: Tο CD-ROM Tο CD-ROM του Oρέστη παρουσιάζει την προσοµοίωση ενός φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου µε τα βασικά µηχανήµατα και αναλώσιµα. Aυτά είναι: το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό, το έγχρωµο φωτοαντιγραφικό, το φωτοτυπικό, το σπιράλ, η θερµοκόλληση, η πλαστικοποίηση και τα διάφορα αναλώσιµα υλικά (γραφίτης, χαρτιά, σπιράλ, εξώφυλλα θερµοκόλλησης και πλαστικοποίησης). Tο CD- ROM ασχολείται επιπλέον και µε άλλα βασικά θέµατα της λειτουργίας του φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου: ξενάγηση στο εργαστήριο, αντιµετώπιση προβληµάτων, ιστορικά στοιχεία, τεχνικά στοιχεία των µηχανηµάτων, καθώς και ένα ευρετήριο-λεξικό για γρήγορη πλοήγηση στα κεφάλαια. Eπίσης υπάρχει σε κάθε σηµείο του προγράµµατος βοήθεια σχετική µε τη χρήση της διασύνδεσης (interface), η οποία είναι screen sensitive, αλλάζει δηλαδή ανάλογα µε την οθόνη στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. Bασικό σηµείο στην εκπαιδευτική προσέγγιση του CD-ROM είναι οι ασκήσεις. Yπάρχουν τριών ειδών ασκήσεις: απλές, κατασκευαστικές και προσοµοιωτικές. Oι απλές είναι τύπου multiple choise ή σωστό-λάθος, όπου ο χρήστης επιλέγει µε ένα σηµάδι (check mark) την επιλογή που θεωρεί σωστή. Oι ασκήσεις αυτές είναι απλές στη σύλληψη και στο βαθµό δυσκολίας (όλες οι απαντήσεις εµπεριέχονται στο κείµενο) και είναι αναµενόµενες από τον καταρτιζόµενο. Μπορεί συνεπώς να παρουσιάσει µια αυξηµένη επίδοση και γι' αυτό υπάρχει εδώ βαθµολόγηση, ώστε να υπάρχει ανταµοιβή (κίνητρο, motivation) (Keller, 1983). Στις ασκήσεις αυτές το σύστηµα κρατάει το σκορ του χρήστη στη µορφή τόσες σωστές στις τόσες ερωτήσεις και σε ποσοστό επί τοις εκατό µε τη βοήθεια µιας µπάρας σκορ. Στις κατασκευαστικές ο χρήστης καλείται να σύρει και να τοποθετήσει στην οθόνη αντικείµενα ή να χειριστεί διακόπτες για να επιλύσει κάποιο πρόβληµα. Οι ασκήσεις αυτές ωθούν τον χρήστη να "συνθέσει" γνώση. Πρέπει να ολοκληρώσει µια διεργασία (task), υπάρχει ανάδραση (feedback) από το σύστηµα, υπάρχει έξοδος σε περίπτωση αποτυχίας (Molich & Nielsen, 1990) δυνατότητα επανάληψης και χρονοµέτρηση για όποιον τα καταφέρει και ζητάει ανταµοιβή (δεν υπάρχει δηλαδή υποχρεωτική, αλλά εθελοντική αξιολόγηση της προσπάθειας). Tέλος στις προσοµοιωτικές ο χρήστης παίρνει µια παραγγελία από έναν υποτιθέµενο πελάτη και πρέπει να επιλέξει µέθοδο εργασίας (µηχάνηµα, χαρτί κλπ), να κάνει τις αντίστοιχες ρυθµίσεις και να πατήσει το κουµπί έναρξης. Oι ασκήσεις αυτές προσοµοιώνουν ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας. Η αξιολόγηση εδώ γίνεται µε τη µορφή "έγινε η εργασία δεν έγινε η εργασία". Η βοήθεια εµφανίζεται µετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, αφού θεωρείται ότι όποιος αποτύχει δύο φορές, απέτυχε τελείως. Η βοήθεια όµως δεν απογοητεύει, αφού δίνεται µε τη µορφή του γιατρού που δίνει τη λύση. (Keller, 1983) Mέρος 2ο: H µεθοδολογία διδασκαλίας H σχεδίαση του CD-ROM βασίζεται στη µη γραµµική δοµή της ύλης. Oι διάφοροι χώροι του CD (ξενάγηση στο εργαστήριο, ιστορικά στοιχεία, τεχνικά στοιχεία, το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό, το 1

2 έγχρωµο φωτοαντιγραφικό, το φωτοτυπικό, το σπιράλ, η θερµοκόλληση, η πλαστικοποίηση, προβλήµατα, αναλώσιµα) έχουν µια λογική δοµή σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους. O χρήστης µπορεί να πάει σε όποιο από αυτά θέλει, µε όποια σειρά θέλει. Kάθε χώρος αποτελείται από µια σειρά παραγράφων που παρουσιάζουν την ζητούµενη πληροφορία προς µελέτη µε τη βοήθεια πολυµεσικών στοιχείων (εικόνων, ήχου, βίντεο). Σε κάποιους από αυτούς τους χώρους υπάρχουν οι ασκήσεις. Έχοντας λάβει υπ όψιν αυτή την ιδιότητα του CD καθώς και τις ειδικές ανάγκες της συγκεκριµµένης οµάδας χρηστών, αποφασίστηκε η διδασκαλία του αντικειµένου να γίνει µη γραµµικά, ως εξής: Διδάσκεται σε µια σειρά Mαθηµάτων µια ολοκληρωµένη ενότητα, έστω πχ. Το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα. Oι καταρτιζόµενοι θα περάσουν διαδοχικά από τους διάφορους χώρους του προγράµµατος (ξενάγηση, τεχνικά στοιχεία, προβλήµατα, αναλώσιµα κλπ), ασχολούµενοι όµως µόνο µε ό,τι αφορά το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα, ενώ σε όποιους από αυτούς τους χώρους υπάρχουν ασκήσεις, θα ασχοληθούν µόνο µε όποιες αφορούν το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα. Tέλος θα περάσουν στο προσοµοιωτικό περιβάλλον (προσοµοιωτικές ασκήσεις) όπου θα ασχοληθούν πάλι µόνο µε τις περιπτώσεις εκείνες (παραγγελίες πελατών) που εµπλέκουν το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα. Mε την ολοκλήρωση του µαθήµατος για το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα (που µπορεί να διαρκέσει περισσότερες ηµέρες), η κατάρτιση προχωράει στο επόµενο Mάθηµα, ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση. Η πλήρης σειρά µαθηµάτων (curriculum) δίνεται στο Παράρτηµα 1. Tέθηκε σαν αρχικός στόχος η αυτάρκεια του CD, η δυνατότητα δηλαδή να χρησιµοποιήσουν οι καταρτιζόµενοι το CD χωρίς εκπαιδευτή, µόνοι τους. O στόχος αυτός αµφισβητήθηκε στη διάρκεια (κυρίως λόγω του ειδικού γκρουπ χρηστών) και προτάθηκε - και υιοθετήθηκε - τελικά η παρουσία Eκπαιδευτή, ο οποίος θα έχει όµως όχι διδακτικό ρόλο, αλλά: Θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας, θα υποστηρίξει δηλαδή τη σειρά των µαθηµάτων που θα κληθούν οι Kαταρτιζόµενοι να ακολουθήσουν, καθώς και τον χρονοπρογραµµατισµό και την ανάθεση των ασκήσεων. Kαθοδηγητικό ρόλο: Θα δροµολογεί τη σειρά αυτή των µαθηµάτων και θα επιτηρεί την τήρησή τους και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. Yποστηρικτικό ρόλο: την επεξήγηση θεµάτων χειρισµού του interface, της διασύνδεσης δηλαδή ανθρώπου-υπολογιστή και ειδικότερα των επεξηγήσεων των διαφόρων λειτουργιών της διασύνδεσης (πλήκτρα, γραφικά, συµβάσεις κλπ) Παρατηρητικό-αξιολογητικό ρόλο: Θα παρατηρεί και θα σηµειώνει την πρόοδο και την επίδοση των Kαταρτιζοµένων. Aυτό θα γίνει διότι είναι απαραίτητο για την αξιολογητική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί και θα εξηγηθεί παρακάτω. O Eκπαιδευτής δηλαδή δεν θα αναλάβει τη διδασκαλία της ύλης, η οποία ανατίθεται στο προϊόν. Στο τέλος της διδασκαλίας του CD-ROM θα λάβει χώρα η πρώτη αξιολόγηση, η αξιολόγηση της διασύνδεσης. Θα συµπληρωθούν το πρώτο και το δεύτερο µέρος του Ερωτηµατολογίου (βλέπε παρακάτω). Στη συνέχεια ακολουθεί πρακτική εξάσκηση των Καταρτιζοµένων σε πραγµατικό περιβάλλον φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου µε την επίβλεψη του Εκπαιδευτή. Εδώ θα γίνει η πραγµατική γνωριµία µε τα µηχανήµατα και θα γίνει η γνωστική σύνδεση µε αυτά που έµαθαν από το CD-ROM. Με την ολοκλήρωση και αυτής της περιόδου ακολουθεί το τρίτο µέρος της αξιολόγησης και µετά οι Καταρτιζόµενοι θα ασκηθούν σαν βοηθοί, χωρίς την παρουσία πλέον του Εκπαιδευτή σε διάφορα φωτοαντιγραφικά εργαστήρια. Mέρος 3ο: H αξιολόγηση Κατ αρχάς πρέπει να αναφερθεί ότι σε αυτή τη φάση έχουµε πιλοτική και όχι τελική αξιολόγηση, δεδοµένου ότι το δείγµα των 3 καταρτιζοµένων που χρησιµοποιήθηκε (ο ένας παρακολούθησε τη διδασκαλία µε το CD-ROM, αλλά εγκατέλειψε στη συνέχεια) δεν δίνει τελικά, αλλά µόνο πιλοτικά συµπεράσµατα και ενδείξεις για περαιτέρω έρευνα. 2

3 H γενική προσέγγιση της αξιολόγησης του προγράµµατος Oρέστης ξεκινάει από τις εξής παραδοχές: 1. Θα έχουµε αποτιµητική (summative) αξιολόγηση, λόγω του ότι το προϊόν βρίσκεται στη φάση της εφαρµογής του στην πράξη µε πραγµατικούς χρήστες. (OU, 2000) 2. Θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο εµπειρικής καταµετρητικής αξιολόγησης (empirical survey evaluation) µε χρήση ερωτηµατολογίων καθώς και τη µέθοδο της εµπειρικής παρατηρητικής αξιολόγησης (empirical observational evaluation) (βλέπε Παράρτηµα 3: Διάγραµµα επιλογής µεθόδου αξιολόγησης ) (Karoulis et al, 2000) 3. Tο γκρουπ-στόχος των χρηστών είναι ιδιάζον και αυτό λήφθηκε υπ όψιν στο σχεδιασµό της διασύνδεσης (interface) και της παιδαγωγικής προσέγγισης, άρα λαµβάνεται υπ όψιν και στην αξιολόγηση. Mε αυτά τα γεγονότα σαν αφετηρία (παραδοχές), η προσέγγιση αξιολόγησης έχει την εξής µορφή: Kρίνεται σκόπιµο η αξιολόγηση να γίνει και από την πλευρά του Eκπαιδευτή και από την πλευρά των Kαταρτιζοµένων. Aυτή είναι µια συνηθισµένη προσέγγιση. Tο νέο στοιχείο που προτείνεται είναι η εφαρµογή και µιας τρίτης αξιολόγησης, αυτής του Eκπαιδευτή για λογαριασµό των Kαταρτιζοµένων. O Eκπαιδευτής δηλαδή θα παρατηρεί τους καταρτιζοµένους κατά την ενασχόλησή τους µε το CD (βλέπε καθήκοντα του Eκπαιδευτή) και θα συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο για λογαριασµό των χρηστών (για κάθε χρήστη χωριστά), µε ερωτήσεις πιο περίπλοκες που δεν θα µπορούσαν να συµπληρώσουν οι ειδικοί αυτοί χρήστες. Mε την προσέγγιση αυτή αναµένεται να απαντηθεί το Ερώτηµα 1 (βλέπε παρακάτω), ενώ οι ερωτήσεις θα είναι ανοικτού τύπου (open ended) όπου ο ερωτώµενος θα περιγράψει την άποψή του καθώς και ερωτήσεις τύπου Likert scale (µετρήσιµου τύπου). Kρίνεται πολύ βασικό να µπορέσουν οι ειδικοί αυτοί χρήστες να χρησιµοποιήσουν τη διασύνδεση µε τις πρώτες φορές, άρα οι λειτουργίες του προγράµµατος θα πρέπει να είναι κατανοητές το αργότερο µε την πρώτη επεξήγηση του Eκπαιδευτή. Στη συνέχεια, µετά από τον πρώτο καιρό εξοικείωσης, η διασύνδεση δεν πρέπει πλέον να αποτελεί εµπόδιο ανάµεσα στον χρήστη και τον υπολογιστή, αλλά ο χρήστης θα πρέπει να εργαστεί µε την ύλη και τις ασκήσεις, χωρίς να ενδιαφέρεται (και να δυσκολεύεται) µε το πώς θα το κάνει αυτό. Tο interface πρέπει δηλαδή να εξαφανιστεί από τα µάτια του χρήστη. (Shneiderman, 1998). Θα υπάρξουν λοιπόν κατάλληλες ερωτήσεις τύπου Likert scale (µετρήσιµος τύπος) στα ερωτηµατολόγια µε σκοπό να απαντηθούν τα Ερωτήµατα 2 και 3 (βλέπε παρακάτω). Tέλος ενδιαφέρει να αξιολογηθεί η µεταφορά γνώσης (Ερώτηµα 4 παρακάτω). Πρέπει οι Kαταρτιζόµενοι µε το τέλος της κατάρτισης να αισθάνονται εξοικειωµένοι µε το περιβάλλον του φωτοτυπικού εργαστηρίου και τις πρώτες φορές που θα έρθουν σε επαφή µε πραγµατικά µηχανήµατα τέτοιου είδους να αποδώσουν σε βαθµό ίσο ή και ανώτερο µε άτοµα κανονικά, που δεν εµπίπτουν δηλαδή στο ιδιαίτερο αυτό γκρουπ. Aυτό θα διαπιστωθεί µε δύο τρόπους: Πρώτον µε υποκειµενικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (open ended), όπου ο ερωτώµενος θα περιγράψει την άποψή του, µε ερωτήσεις τύπου check-mark και µε ερωτήσεις Likert scale µε τη µέθοδο ερωτηµατολογίου. Kαι δεύτερον θα οργανωθεί πραγµατική επαφή των Kαταρτιζοµένων σε πραγµατικό περιβάλλον φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου, όπου θα τους ανατεθεί να φέρουν σε πέρας κάποιες εργασίες βασικής µορφής, και τα αποτελέσµατα θα καταγραφούν από τον/τους Eκπαιδευτές µε τη µέθοδο της εµπειρικής παρατηρητικής αξιολόγησης (empirical observational evaluation). Eπιπλέον µέριµνα λήφθηκε για την απάντηση στο παρακάτω Eρώτηµα 2 µε την εξής διαδικασία: την πρώτη εβδοµάδα οι καταρτιζόµενοι ασχολήθηκαν µε το CD µε την παρουσία µεν του Eκπαιδευτή, ο οποίος όµως δεν ακολούθησε την προτεινόµενη διδακτική µεθοδολογία, αλλά εξήγησε πρώτα τα βασικά σηµεία της διασύνδεσης (interface) και µετά άφησε τους καταρτιζόµενους να δουλέψουν και να πειραµατιστούν µόνοι τους. Tην δεύτερη εβδοµάδα, ο Eκπαιδευτής άρχισε να εφαρµόζει την προταθείσα διδακτική προσέγγιση. H προσέγγιση αυτή έχει σαν σκοπό την απάντηση στα εξής Eρωτήµατα: Eρώτηµα 1ο: Eίναι σωστή η προσέγγιση του να αξιολογήσει ο Eκπαιδευτής για λογαριασµό των Kαταρτιζοµένων; Δηλαδή να χρησιµοποιηθεί προσέγγιση µεθόδου βασισµένης σε ειδικούς (expertbased) σε εµπειρική µεθοδολογία αξιολόγησης (empirical survey evaluation method); 3

4 Eρώτηµα 2ο: Eίναι το σχεδιασθέν interface διαισθαντικό (intuitive) και αυτοεξηγούµενο (self explanatory); Δηλαδή µπορούν οι ειδικοί αυτοί χρήστες να χειριστούν το interface µε τις πρώτες φορές, ή χρειάζονται τον Eκπαιδευτή για να επεξηγήσει τα βασικά στοιχεία του (χειρισµό πλήκτρων πλοήγησης, ήχου και βίντεο, δοµή των κεφαλαίων κλπ.). Eπειδή εδώ αναµένεται αρνητική απάντηση, η επόµενη ερώτηση έχει τη µορφή: είναι το interface εύκολο στη διδασκαλία του από έναν Εκπαιδευτή; Kαι επέκταση αυτού του ερωτήµατος: µήπως δεν αρκεί ο Eκπαιδευτής να περιοριστεί στα προαναφερθέντα καθήκοντα, αλλά µήπως πρέπει να διδάξει κανονικά; Eρώτηµα 3ο: Oι ειδικοί αυτοί χρήστες µπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες που ζητούνται (µελέτη σε µη γραµµική µορφή της ύλης, εκτέλεση ασκήσεων τριών επιπέδων δυσκολίας) µετά την εξοικείωσή τους µε το interface; Γίνεται δηλαδή το interface διάφανο (transparent) και εξαφανίζεται; Eρώτηµα 4ο: H µεταφορά γνώσης πέτυχε µε µια προσοµοίωση υπολογιστή και τον Eκπαιδευτή σε υποστηρικτικό ρόλο; Eίναι δηλαδή σε θέση οι χρήστες µετά από την κατάρτιση να χρησιµοποιήσουν κανονικά φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα. Σηµείωση: Πρέπει εδώ να τονιστεί, αν δεν είναι ήδη φανερό, ότι τα Eρωτήµατα 2, 3 και 4 έχουν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του project Oρέστης στα πλαίσια του Leonardo Da Vinci, ενώ το Eρώτηµα 1 έχει κυρίως ερευνητικό ενδιαφέρον, από την άποψη της µεθοδολογίας των αξιολογήσεων (evaluation methodologies). Eν κατακλείδι η µορφή της αξιολόγησης σχηµατικά έχει την εξής µορφή (οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές αυτών που υπάρχουν στα ερωτηµατολόγια για να διασαφηνίσουν την κάθε περίπτωση): Eκπαιδευτής Eκπαιδευτής για λογαριασµό του Kαταρτιζοµένου Kαταρτιζόµενος Interface intuitivness & self explanatory Eίχατε δυσκολία να διδάξετε το interface; Nα εξηγήσετε πως δουλεύει; Σας βοήθησε µε τη δοµή του; Δυσκολεύτηκαν οι µαθητές να κατανοήσουν το χειρισµό του interface; Σου άρεσε το περιβάλλον; Eίχες δυσκολία στο χειρισµό; Ερώτηµα 2 ο : Eίναι η διασύνδεση διαισθαντική και αυτοεπεξηγη- µατική; Xρειάζεται Eκπαιδευτή; Mε την προτεινόµενη µορφή; Interface Transparency Mπορέσατε να εξηγήσετε τη δοµή της ύλης; Mπορέσατε να εξηγήσετε τη σειρά των ασκήσεων; Έγινε διαφανές; Δουλεύαν µε άνεση τα πλήκτρα ήχου & βίντεο; Σου άρεσε να διαβάζεις και να ακούς τα κείµενα; Σου άρεσε να δουλεύεις µε τις ασκήσεις; Yπήρξαν δουλειές που δεν ήξερες πως να τις κάνεις; Ερώτηµα 3 ο : Kινεί το ενδιαφέρον του κατάρτιζοµένου και του επιτρέπει να ασχοληθεί µε τη διαδικασία εκµάθησης, χωρίς να στέκεται εµπόδιο; Cognitive issues Θεωρείτε πλήρη την ύλη; Mείναν αναπάντητες απορίες; Kάλυπτονται όλα τα είδη ασκήσεων; Bοήθησαν οι ασκήσεις; Ποιό από τα τρία είδη εκτελούσαν καλύτερα; Mε την πάροδο του χρόνου βελτίωναν την απόδοσή τους; Ποιές ασκήσεις σε δυσκόλεψαν; Πιστεύεις ότι µπορείς να δουλέψεις σε εργαστήριο; Tι νοµίζεις ότι θα µπορούσες να µάθεις ακόµα; Ερώτηµα 4 ο : Eίναι σε θέση η προσοµοίωση να µεταφέρει γνώση; Σε ποιό βαθµό; Ερώτηµα 1 ο : Πέτυχε η προσέγγιση O Eκπαιδευτής για λογαριασµό του Kαταρτιζοµένου ; 4

5 H 3X3 αυτή προσέγγιση απαντάει στα τεθέντα Ερωτήµατα, στο 1 ο στην µεσαία σειρά, στο 2 ο στην πρώτη στήλη ερωτήσεων, στο 3 ο στη δεύτερη και στο 4 ο στην τελευταία στήλη ερωτήσεων. Δηµιουργήθηκαν δε τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια (ένα για κάθε οριζόντια προσέγγιση) που το καθένα θα έχει τέσσερα µέρη (προσωπικά και γενικά στοιχεία και από ένα µέρος για κάθε κάθετη προσέγγιση). Στο σηµείο αυτό µπορούµε να διασαφηνίσουµε τη διαφορά των τριών ερωτηµατολογίων. α) Στο ερωτηµατολόγιο του Εκπαιδευτή καλείται ο Εκπαιδευτής να κρίνει το Σύστηµα µε γνώµονα πόσο βοηθητικό και πόσο συνεργατικό είναι αυτό στη δουλειά του, δηλαδή αν µπορεί να περάσει στους καταρτιζόµενους µε ευκολία τις έννοιες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θέλει. Π.χ. στην ερώτηση "ο χρόνος για την εκµάθηση του συστήµατος είναι πολύς ή λίγος ;" o Εκπαιδευτής πρέπει να κρίνει αν ο χρόνος που θα χρειαστεί για να διδαχθεί το CD θα είναι πολύς ή λίγος (αν το Σύστηµα δηλ. είναι ευκολοδίδακτο) και στην ερώτηση "Η ποσότητα πληροφορίας που εµφανίζεται στην οθόνη είναι ανεπαρκής ή αρκετή;" ο Εκπαιδευτής πρέπει να κρίνει, αν θα χρειαστεί να προσθέσει ο ίδιος πληροφορία για να κάνει τη δουλειά του ή αν παρουσιαζόµενη από το σύστηµα αρκεί. β) Στο ερωτηµατολόγιο του Εκπαιδευτή για λογαριασµό του Καταρτιζόµενου, ο Εκπαιδευτής παίζει τώρα το ρόλο του Καταρτιζόµενου. Παρατηρεί τον τρόπο εργασίας του, τις δεξιότητες που αναπτύσσει και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει και τα καταγράφει. Στην ερώτηση δηλ. "ο χρόνος για την εκµάθηση του συστήµατος είναι πολύς ή λίγος ;" θα κρίνει αν του συγκεκριµένου Καταρτιζόµενου ο χρόνος που χρειάστηκε του φάνηκε πολύς ή λίγος και στην ερώτηση "Η ποσότητα πληροφορίας που εµφανίζεται στην οθόνη είναι ανεπαρκής ή αρκετή;" θα κρίνει αν ο Καταρτιζόµενος ζητούσε συχνά συµπληρωµατικές πληροφορίες ή αρκούνταν σε αυτές του Συστήµατος. γ) Τέλος το Ερωτηµατολόγιο Καταρτιζοµένου αναφέρει µόνο τη "συνεπτυγµένη" µορφή του Ερωτηµατολογίου Εκπαιδευτή για λογαριασµό του Καταρτιζοµένου, δηλ. τις πρώτες µόνο ερωτήσεις κάθε κατηγορίας. Τυχόν απορίες για τη συµπλήρωση του θα πρέπει να απαντώνται πάντα µε γνώµονα το πως αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο θέµα ο Καταρτιζόµενος. Ολοκληρώνοντας να δώσουµε αναλυτικά τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα ερωτηµατολόγια, η οποία είναι ένας συνδυασµός µεθόδων: 1. Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου µε τις ερωτήσεις µετρήσιµου τύπου (Lickert Scale) αποσκοπεί στην αποτίµηση της διασύνδεσης και βασίζεται κατά µεγάλο µέρος στο QUIS (Questionaire of User Interaction Satisfaction) του Παν/µίου του Maryland. Η µορφή που έχουµε είναι η ανεπτυγµένη του µορφή. Αποτελείται από τοµείς (αριθµηµένους σαν µέρη) από γενικές ερωτήσεις για κάθε τοµέα αριθµηµένες µε δύο νούµερα (π.χ. 4.1 ή 8.3) και από ειδικές ερωτήσεις αριθµηµένες µε τρία νούµερα (π.χ ή 4.1.3), οι οποίες επεξηγούν τις γενικές ερωτήσεις. Η συνεπτυγµένη µορφή του ερωτηµατολογίου προκύπτει αν αφαιρέσουµε τις ειδικές ερωτήσεις και είναι η µορφή που συµπληρώνουν οι Καταρτιζόµενοι. 2. Το δεύτερο µέρος αποτελεί την ποιοτική αξιολόγηση µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου (open ended). Σε αυτό το µέρος δεν υπάρχουν ερωτηµατολόγια Eκπαιδευτή και Εκπαιδευτή για λογαριασµό των Καταρτιζοµένων, αφού εδώ η αξιολόγηση είναι ποιοτική και όχι ποσοτική (µετρήσιµη - όπου ο Εκπαιδευτής µπορεί να σηµειώσει ένα σκορ παρατηρώντας την επίδοση του Καταρτιζοµένου). Το δεύτερο αυτό µέρος αποτελείται από δύο υποµέρη: στο πρώτο υποµέρος αξιολογείται η παρακίνηση (motivation) του καταρτιζοµένου για τη χρήση του προγράµµατος µε χρήση τεσσάρων µεταβλητών που µετρούνται (ενδιαφέρον & περιέργεια - interest & curiosity, συνάφεια - relevance, προσδοκία - expectancy, και ευχαρίστηση & αποτελέσµατα - satisfaction & outcomes). Το δεύτερο υποµέρος χρησιµοποιεί τη φαινοµενογραφική προσέγγιση και έχει σαν σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσον ο καταρτιζόµενος χρησιµοποίησε µε ευκολία και αισθάνθηκε άνετα στη δουλειά του µε το πρόγραµµα (η διασύνδεση δηλαδή εξαφανίσθηκε Ερώτηµα 3). Στην ουσία προσπαθεί να προσεγγίσει τα συναισθήµατα που δηµιουργήθηκαν στον καταρτιζόµενο πρίν, κατά τη διάρκεια και µετά τη χρήση του προγράµµατος. Για αυτούς τους σκοπούς η χρήση της φαινοµενογραφικής µεθόδου θεωρείται η καταλληλότερη. (Marton & Säljö, 1976). 3. Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στη µεταφορά γνώσης. Εδώ υπάρχει µόνο ένα ερωτηµατολόγιο που το συµπληρώνει ο Εκπαιδευτής και χρησιµοποιεί την εµπειρική παρατηρητική αξιολόγηση (empirical observational evaluation). Ο Εκπαιδευτής αναθέτει εργασίες (tasks) στους 5

6 Καταρτιζόµενους και παρατηρεί και σηµειώνει την επίδοσή τους στο ερωτηµατολόγιο. Οι ανατιθέµενες εργασίες είναι τριών ειδών: 1. Απόκτησης γνώσης. Η ανατιθέµενη εργασία είναι γνωστή από την κατάρτιση και απλώς ζητείται από τον Καταρτιζόµενο να την επαναλάβει. Το ζητούµενο είναι αν ο Καταρτιζόµενος απέκτησε τη βασική γνώση της κατάρτισης. 2. Μεταφορά γνώσης. Η ανατιθέµενη εργασία είναι παρόµοια µε αυτές της κατάρτισης, µε αλλαγή µόνο κάποιων παραµέτρων (επιφανειακά χαρακτηριστικά - πχ. αλλαγή αριθµού αντιγράφων, ή αλλαγή µηχανήµατος από ασπρόµαυρο σε έγχρωµο φωτοαντιγραφικό). Το ζητούµενο εδώ είναι η εµπέδωση της γνώσης και η εφαρµογή της σε παρόµοιες περιπτώσεις. 3. Σύνθεση γνώσης. Η ανατιθέµενη εργασία είναι πιο σύνθετη και αποτελείται από περισσότερες επι µέρους γνωστές εργασίες. Ο καταρτιζόµενος πρέπει να την αναλύσει στις συνιστώσες της και να τις εκτελέσει ξεχωριστά. Το ζητούµενο εδώ είναι η σύνθεση λύσης από τον Καταρτιζόµενο, βασιζόµενος στη γνώση που απέκτησε από την κατάρτιση. Το µέρος αυτό του ερωτηµατολογίου αποτελείται επίσης από δύο υποµέρη. Στο πρώτο ο Εκπαιδευτής αξιολογεί την παρακίνηση (motivation) χρησιµοποιώντας σαν µετρήσιµη µεταβλητή την προσπάθεια (effort) που καταβάλλει ο καταρτιζόµενος για την ολοκλήρωση της διεργασίας (task), ενώ στο δεύτερο υποµέρος αξιολογείται η απόκτηση γνώσης και η µεταβλητή που µετράται είναι η γνώση (knowledge) του αντικειµένου. Οι µεταβλητές αυτές µετρούνται για κάθε µία από τις ερευνούµενες περιπτώσεις (απόκτηση, µεταφορά και σύνθεση γνώσης), δίνοντας ένα 2Χ3 χώρο αποτελεσµάτων (outcome space): Απόκτηση γνώσης Μεταφορά γνώσης Σύνθεση γνώσης Παρακίνηση (Motivation) Συγκεντρώνεται στην εκτέλεση του task; Έχει άνεση στην εκτέλεση του task; Δίνει σηµασία στη λεπτοµέρεια; Αναφέρεται στην προηγούµενη γνώση του όταν προσπαθεί να τα εφαρµόσει στο νέο περιβάλλον; Κάνει αρκετές προσπάθειες αν αποτύχει; (επιµένει;) Κάνει προσπάθεια ανάλυσης της διεργασίας (task) σε υποδιεργασίες (subtasks); Μάθηση (Learning) Έµαθε τα γνωστά; Πετυχαίνει στη δουλειά σε άλλο µηχάνηµα ή µε άλλες ρυθµίσεις; Μπορεί να συνθέσει την απαραίτητη γνώση; Αναγνωρίζει τις υποδιεργασίες (subtasks); 2. Διαµόρφωση και Χαρακτηριστικά της Οµάδας Κατάρτισης Tο ειδικό γκρουπ χρηστών (ανήλικοι παραβάτες και ανήλικοι σε κίνδυνο) παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Eίναι γενικά χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, µε πιθανότητα αναλφαβητισµού, ή µε µητρική γλώσσα ενδεχοµένως διάφορη της ελληνικής. Παρουσιάζει κάποια ειδικά αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως αποσπασµατικότητα και ανοργανωτικότητα (αδυναµία οργάνωσης της προς εκτέλεση εργασίας και εκτέλεση τυχαίων συνήθως τµηµάτων της), αφαιρετικότητα (αδυναµία συγκέντρωσης για αρκετό χρόνο), ανυποµονησία στην ολοκλήρωση του στόχου, κ.α. Δεν είναι γνωστή η ικανότητά τους να συµµετάσχουν αξιόπιστα σε καταµετρητική αξιολόγηση (survey evaluation). H σύνθεση της οµάδας Kαταρτιζόµενος Alpha: (Bασίλης Tιτόπουλος) Kαταρτιζόµενος Beta: (Πασχαλίνα Σακαλή - Γυµνασίου) Kαταρτιζόµενος Gama: (Eυγένιος Pοδίτης - Δηµοτικού, πηγαίνει όµως σε νυκτερινό Γυµνάσιο) Kαταρτιζόµενος Delta: (Nτενίσα Δηµητροπούλου - Γυµνασίου) 6

7 3. Η πορεία της Κατάρτισης Κατά την πρώτη εβδοµάδα υπήρξε χρήση του προγράµµατος "Ορέστης" µε ελεύθερη βούληση των καταρτιζοµένων χρηστών. Η παρουσία του Εκπαιδευτή περιορίστηκε µόνο σε ρόλο επεξηγητή της διασύνδεσης (βασικές αρχές χειρισµού του υπολογιστή, εκκίνηση του προγράµµατος και επεξήγηση των βασικών χειρισµών). Για να διαπιστωθεί ο βαθµός της απόκτησης γνώσης από τους καταρτιζόµενους κατά την πρώτη (ελεύθερη) εβδοµάδα, τους τέθηκε στο τέλος της εβδοµάδας ένα ερώτηµα: τους επιδείχθηκε ένα σκούρο φωτοαντίγραφο και ερωτήθηκαν για την αιτία αυτού του πράγµατος και πως θα διορθωθεί. Δεν δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις. Ο Εκπαιδευτής πρότεινε αντιµετώπιση και λύση του προβλήµατος µέσω του CD ( ψάξτε µέσα στο CD για τη λύση - µε ελεύθερη βούληση): Διάφορες απαντήσεις ( ίσως από τα αναλώσιµα, γραφίτης ) χωρίς επιτυχία. Καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή για χρησιµοποίηση της "Βοήθειας (help)" για να βρούν τη λύση: Επιτυχία. Κατόπιν αυτού από την δεύτερη εβδοµάδα ο Εκπαιδευτής ακολούθησε την καθορισθείσα σειρά µαθηµάτων (curriculum). Η σειρά αυτή βρίσκεται στο τέλος, σαν Παράρτηµα 1. 7

8 Παρακάτω ακολουθούν, σε µορφή πίνακα, αναλυτικά οι παρατηρήσεις για κάθε ηµέρα και για κάθε καταρτιζόµενο: 18/10/1999 Το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό και Ασκήσεις Alpha Beta Gama Delta εγώ τα ξέρω, τα έχω βαρεθεί γιατί τα ξανάκανα (1 εβδοµάδα ελεύθερης πλοήγησης στο πρόγραµµα) και πήγε κατευθείαν στις ασκήσεις. Ασχολήθηκε στα γρήγορα. Αρχικά το σκόρ του ήταν 100%. Στη συνέχεια µειώθηκε η απόδοση του. Όταν του ανατέθηκε να βγάλει ξανά υψηλό σκορ, ασχολήθηκε πιο προσεκτικά, αλλά µε µια νευρικότητα γιατί το σκορ του συνέχισε να είναι χαµηλό. Όταν δεν τα κατάφερνε, έβλεπε ποια ήταν η σωστή απάντηση και πήγαινε ξανά και σηµείωνε την σωστή. Δεν διάβασε καθόλου τα κείµενα, ούτε χρησιµοποίησε βίντεο και ήχο. Τελική εκτίµηση στις ασκήσεις ήταν αποτυχία. Πέρασε όλα κεφάλαια ως εξής: ενεργοποιούσε τον ήχο, άκουγε και έβλεπε τα βίντεο. Δεν ασχολήθηκε καθόλου µε τις ασκήσεις (µια απλή µατιά µια φορά). Πάνω από 80% στις ασκήσεις. Πρώτα διάβασαν καλά το κείµενο. Είδαν κάποια βίντεο, άκουσαν κάποιους ήχους. Δίνουν µεγάλη προσοχή στις ασκήσεις, όπου είχαν απορία γυρνούσαν στη θεωρία. (Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι ήταν 2 παιδιά που δούλευαν µαζί.) Γενικές Σηµειώσεις 1) σε ½ ώρα (κατά µέσο όρο) βαρέθηκαν όλοι. 2) Το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο ώστε οι ασκήσεις να καταγράφουν το σκορ για την πρώτη προσπάθεια του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεί τη σωστή απάντηση και την εισάγει, το σύστηµα την δέχεται µεν και αποκρίνεται σωσή απάντηση, δεν ενηµερώνει όµως το σκόρ! 19/10/1999 Το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό και Ασκήσεις (συνέχεια) Διαβάζει τα κείµενα, βαριέται όµως γρήγορα Δεν χρησιµοποιεί ήχο συχνά. Βλέπει βίντεο (όχι συχνά). Τα βαριέται γρήγορα. Έχουµε πρόβληµα motivation! Μάλλον συνεχίζει να κάνει τυχαία κλικ και ό,τι βγει!.. Ανοίγει τον ήχο και καλεί τα βίντεο Σε µια παράγραφο (3.3) έδωσε βάση στο βίντεο, ξαναζήτησε µάλιστα τον ήχο για να το καταλάβει. Γενικά ζητούσε και δεύτερη φορά τον ήχο. Ανακάλυψε µόνη της τα pop-up γύρω από το τύµπανο Ζήτησε εκτύπωση κει- µένου και εικόνων. Σε µια παράγραφο (3.5) δεν καταλάβαινε τη διαδροµή του χαρτιού (που είναι το τύµπανο, ο φούρνος κλπ.). Του υποδείχθηκε ο τρόπος εργασίας (pop-up επεξηγηµατικά µενού) Ααα, µάλιστα! (Επιτυχία) Δεν χρησιµοποιεί το βίντεο. Χρησιµοποιεί τον ήχο Απορροφήθηκε και δούλεψε. 8

9 Γενικές Σηµειώσεις 1) Μέχρι τώρα κανείς δεν κάλεσε φωτογραφία τη στιγµή που το έλεγε ο ήχος (και υποτίθεται ότι διαβάζανε το κείµενο). Βλέπαν τις φωτογραφίες µετά, αφού δηλ, άκουγαν και διάβαζαν το κείµενο. 3) Ανακάλυψαν µόνοι τους τα animation στο κεφ.3. Γενικά κανένα πρόβληµα στο χειρισµό. Στο σηµείο αυτό τους ανατέθηκε η εξής εργασία από τον Eκπαιδευτή: Αναλώσιµα γραφίτης µαύρος : "Δείτε κείµενο, εικόνες, ήχο, βίντεο και κάντε τις ασκήσεις " Συνέχιση της κατάρτισης Κατ' ευθείαν στις ασκήσεις χωρίς να ασχοληθεί µε τη θεωρία και όλες στα γρήγορα (µέτρια επιτυχία) Χάθηκε Έβλεπε όλα τα βίντεο (τυχαία) (αποσπασµατικότητα) Σκόρ 100% (χάρηκε) (θετικό motivation) Διάλειµµα ΟΚ. 50% OK 75% Στις ασκήσεις µέτρια επιτυχία (σκορ στο κίτρινο) Στο σηµείο αυτό τους ανατέθηκε δεύτερη εργασία από τον Eκπαιδευτή: Αναλώσιµα χαρτιά- τις τρείς πρώτες παραγράφους και µετά τις ασκήσεις. OK Κανονικότητα. Ο χρόνος που χρειάστηκαν (10-15 λεπτά) κρίνεται κανονικός Γενικές Σηµειώσεις 1) Εντυπωσιακή η άνεση χρήσης από όλους! Η µπάρα QT χρειάστηκε µια αναλυτική εξήγηση, αλλά µετά η χρήση της ήταν διαφανής. 2) Ακολουθείται τροποποίηση στο χρονοδιάγραµµα (λόγω αδυναµίας συγκέντρωσης και χαµηλού motivation): ½ ώρα κατάρτιση, 15' διάλειµµα, ½ ώρα κατάρτιση. 20/10/1999 Προβλήµατα Πρόβληµα & Άσκ. 1 Πρόβληµα & Άσκ. 2 Ακολουθεί σχετικά (στις παραγράφους) Στην άσκηση (1 η ) κλικ στην τύχη. Βγαίνει το help και αποτυχία - αποτυχία-επιτυχία. Την έκανε και δεύτερη φορά, πάλι µε αποτυχία Στα 10'' χάθηκε και κάνει τα δικά του (Μπήκε στις προσο- µοιωτικές!!) OK στη θεωρία Άσκηση 1. Με το help OK. Πολύ βιαστικά την άσκηση (1 η ) Με προσπάθεια και το help επιτυχία Με το help στην άσκηση συγκεντρώθηκε και πέτυχε Γενικά προχωράει αργά και προσεκτικά. Δεν κάνει πολλά λάθη. Γενικές Σηµειώσεις Φαίνεται ότι στις κατασκευαστικές χρειάζεται εντονότερο help!! Υπάρχει πρόβληµα, δεν ξέρουν τι Πρόβληµα & Άσκ. 3 Διάλειµµα να κάνουν! Aδιαφορεί Επιµένει στις προσο- µοιωτικές (χωρίς επιτυχία ) (φαίνεται να τον παρακινεί το περιβάλλον των προσοµοιωτικών ασκήσεων) Συνεχίζει να βλέπει µεθοδικά όλες τις παραγράφους Ακούει όλους τους ήχους. Με την επιστροφή πάλι άσχετος 2 λάθη 4 λάθη, 2 λάθη, 3 λάθη κλπ., Μάλλον τυχαία βρήκε το σωστό (έκανε κλικ σε όλα ) Σε ένα κενό (τελείωσε γρηγορότερα) πήγε στην ιστορία. Πολύ αργή αλλά µεθοδική. Τα ελέγχει όλα. Όταν τελείωσαν, κάνουν επαναλήψεις των ασκήσεων Προσοµοιωτικές ασκήσεις (1 η ) 2 η (Παρόµοια) αποτυχία 1 λάθος 1 αποτυχία 2 λάθη, 1 λάθος Η 9 η 1 λάθος 3 λάθη 1 λάθος 1 λάθος προσοµοιωτική 3 λάθη, 2 λάθη 2 λάθη, επιτυχία, 3 λάθη 9

10 ανατίθεται σαν τεστ 12 η σαν τεστ 1 λάθος 1 λάθος 21/10/1999 Το έγχρωµο φωτοαντιγραφικό µεθοδικά βλέπει όλες τις φωτογραφίες Άσκηση 2 λάθη 2 λάθη Ok Γενικές Σηµειώσεις Πολλές φορές καλούν τον ήχο µε διαφορετικό tempo. Δεν φαίνεται να ενοχλούνται, κρατάνε την Το φωτοτυπικό ένταση χαµηλά και δεν διαταράσσεται το γκρουπ. Νορµάλ διαδικασία γενικά, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί Γενικές Σηµειώσεις Tους αναφέρεται το τρυκ ότι µπορούν να ενεργοποιήσουν πρώτα τον ήχο και µετά να µπουν στις ασκήσεις (για να ακούν το κείµενο) όχι το έκανε όχι 23/10/99 Tο σπιράλ Aσκήσεις αποτυχία Aσκήσεις επιτυχία Aσκήσεις επιτυχία Oλικά σκορ στις ασκήσεις <50%, περίπου 35% σχεδόν κόκκινο στη µπάρα αξιολόγησης (στα πλαίσια του τυχαίου) Πράσινο σκορ Πράσινο σκορ Γενικές Σηµειώσεις Δούλεψαν συνεργατικά. Aναλυτικότερη παρακολούθηση της ύλης (όλες τις φωτογραφίες), καλύτερη επίδοση στις ασκήσεις. Επίσης κάποιες φωτογραφίες (πλαστικοποίηση/διαδικασία) τις εξηγεί ο ένας στον άλλο. Γενικές Σηµειώσεις Δεν χρησιµοποιήθηκε καθόλου το help! Mόνοι τους δεν το κάλεσαν ποτέ!! 25/10/99 Κατά την επεξεργασία της θεωρίας έχουµε απόδοση κάθε καταρτιζόµενου όπως έχει παρατηρηθεί H θερµοκόλληση και η πλαστικοποίηση µέχρι τώρα. Παρατηρείται δηλαδή σταθεροποίηση του δυναµικού του γκρουπ. Επέµενε µέχρι να Aσκήσεις επιτυχία Aσκήσεις 100% κάνει την άσκηση σωστά (να δει το συγχαρητήρια ). Σκόρ περίπου 66% Γενικές Σηµειώσεις Yπάρχει µια σαφής βελτίωση της επίδοσης γενικά, όπως και προσαρµογή στο πρόγραµµα της κατάρτισης (που στην αρχή προκαλούσε διαµαρτυρίες) Στο σηµείο αυτό τελείωσε η φάση του CBT (Computer Based Training), έγινε η πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση και ξεκίνησε η φάση της πρακτικής. Οι Καταρτιζόµενοι, µε την παρουσία του Εκπαιδευτή ασχολήθηκαν σε πραγµατικό περιβάλλον φωτοιαντιγραφικού εργαστηρίου µε την εµπέδωση των διδαχθέντων από το CD-ROM. Στο τέλος και της περιόδου αυτής ανατέθηκαν στους Καταρτιζοµένους οι προβλεφθείσες εργασίες (τρίτη αξιολόγηση). 10

11 4. Aποτιµήσεις Kατ αρχάς πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µόνο από τους 3 καταρτιζόµενους, (ο Alpha δεν προσήλθε στη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων). Μέρος 1 ο : Αποτίµηση της Διασύνδεσης (Interface) Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσαν οι καταρτιζόµενοι στα ερωτηµατολόγια, έχουµε την εξής εικόνα: Eρ.1: Oρολογία & Eρ.2: Eκµάθηση Eρ.3: Γενική Eρ.4: Στήσιµο Oθόνης Eρ.5: Δυνατότητες Eρ.6: Πολυµεσικά Eρ.7: Άµεση Eρ.8: Tί έµαθες; Eρ. 9: Aπόκτηση Eρ.10.1: Διάβασµα από Eρ. 10.2: Aφήγηση Eπικοινωνία χρήσης Eντύπωση Συστήµατος Στοιχεία Bοήθεια δεξιοτήτων την οθόνη Beta Gama Delta A!ï ôßì çóç Äéáó? í äåóçò Beta Gama Del ta Eñ.1: Eñ.2: Eñ.3: Oñï ëï ãßá & Eêì Üèçóç Ãåí éê? E!éêï éí ùí ßá ñ?óçò Eí ô?!ùó ç Eñ.4: Óô?óéì ï Oèüí çò Eñ.5: Eñ.6: Eñ.7: Eñ.8: Tß Äõí áôüôçôåò Dï ëõì åóéêü ì åóç Yì áèåò; Óõó ô?ì áôï òóôï é åß á Bï?èåéá Eñ. 9: A!üêôçóç äåî éï ô?ôùí Eñ.10.1: ÄéÜâáóì á á!ü ôçí ï èüí ç Eñ. 10.2: Aö?ãçóç Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για την περίπτωση Ο Εξεταστής για λογαριασµό των Καταρτιζοµένων έδωσαν την εξής εικόνα: Eρ.1: Oρολογία & Eρ.2: Eκµάθηση Eρ.3: Γενική Eρ.4: Στήσιµο Eρ.5: Δυνατότητε Eρ.6: Πολυµεσικά Eρ.7: Άµεση Eρ.8: Tί έµαθες; Eρ. 9: Aπόκτηση Eρ.10.1: Διάβασµα Eρ. 10.2: Aφήγηση Eπικοινωνία χρήσης Eντύπωση Oθόνης ς Συστήµατος Στοιχεία Bοήθεια δεξιοτήτων από την οθόνη Beta 5,28 7,00 7,00 6,93 7,07 6,82 3,86 6,15 2,92 8,00 7,00 Gama 5,94 6,84 6,33 7,29 6,36 6,32 3,75 6,75 4,58 9,00 8,00 Delta 6,65 7,72 6,67 6,86 7,38 6,00 4,75 6,50 5,42 7,50 4,00 11

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4»

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να εκπαιδευτείτε π.χ. Windows 7 Εμφανίζονται όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της ενότητας. Επιλέξτε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 184 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ιωάννου Στυλιανός Εκπαιδευτικός Μαθηματικός Β θμιας Εκπ/σης Παιδαγωγική αναζήτηση Η τριγωνομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ IV ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μ. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis. Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.com Εγκατάσταση του λογισµικού Εισάγετε το CD στη µονάδα του CD-ROM

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού 2 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ποσοτική διερεύνηση με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Περιεχόµενα Πρόλογος για τον µαθητή...2 1. Το µενού πλοήγησης...3 2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού (ΦΕΚ 1139/28-7-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές)

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ένα βήµα µετά τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία: Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 έκανα για 20 λεπτά περίπου μάθημα για να γνωρίσω καλύτερα τους/τις μαθητές/τριες, για να τους/τις χωρίσω σε ομάδες και για να τους γνωστοποιήσω πώς θα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα