Κέρδη προ φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = Κέρδη μετά φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή =

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέρδη προ φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = Κέρδη μετά φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή ="

Transcript

1 EAF (Βλέπε Elektronische Abrechnung mit File Transefer) Earnings per share - EPS Κέρδη ανά μετοχή. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τα κέρδη του πιο πρόσφατου 12μηνου, ανά μετοχή. Ο υπολογισμός του στηρίζεται στα κέρδη που εγγράφει η εταιρία στον ισολογισμό της. Η αξία του ποσού που διανέμει κάθε χρόνο ως κέρδη η εταιρεία στους μετόχους της διαιρείται με τον αριθμό των μετοχών που κυκλοφορούν και μας δίνει τα κέρδη που διανέμονται ανά μετοχή. Το ποσό αυτό ονομάζεται μέρισμα. Υπολογίζεται ως εξής : E Κέρδη προ φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = (προ φόρων) Αριθμός Μετοχών & Kέρδη ανά μετοχή = (μετά φόρων) Κέρδη μετά φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Αριθμός Μετοχών Earnings yield Τα κέρδη ανά μετοχή, εκπεφρασμένα σαν ποσοστοποιημένη απόδοση % επί της τιμής της μετοχής. EASDAQ (Βλέπε European Association of Securities Dealers Automated Quotation system) EBA (Βλέπε ΕCU Bankers Association) ΕBCS (Βλέπε European Committee for Banking Standards) EBRD (Βλέπε European Bank for Reconstruction and Development) ECB (Βλέπε Εuropean Central Bank) ECOFIN Η επίσημη ονομασία του Συμβουλίου των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Economic European Area - EEA Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτεστάϊν και τη Νορβηγία. Economic Ordering Quantity - EOQ Οικονομικό μέγεθος παραγγελίας. Το άριστο μέγεθος μιας παραγγελίας σε χρηματοοικονομικά μέσα (νομίσματα,χρεόγραφα,παράγωγα κλπ), που έχει ως αποτέλεσμα ένα ελάχιστο κόστος αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων. ΕCU (Βλέπε European Currency Unit) ΕCU Bankers Association - EBA Ένωση από 47 Τράπεζες, η οποία ιδρύθηκε το 1985 με στόχους : Την προώθηση της χρήσης του ECU στις χρηματοοικονομικές και εμπορικές συναλλαγές Τη διαχείριση και την ανάπτυξη ανάλογου συστήματος συμψηφισμού και διακανονισμού σε ECU. Οι τράπεζες αυτές είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των συναλλαγών σε ECU, μεταξύ των εθνικών αγορών ανά τον κόσμο.

2 Την καθιέρωση ενός βήματος συζητήσεων για όλα τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση του ECU. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί στην Βασιλεία της Ελβετίας, ένας φορέας στα πλαίσια της BIS - Bank for International Settlements, στον οποίο τηρούνται οι λογαριασμοί των Τραπεζών κόμβων, μέσω των οποίων γίνεται η τελική εκκαθάριση των μεμονωμένων συναλλαγών ανά τοπική αγορά. Edge act corporations Θυγατρικές των αμερικανών τραπεζών που μπορούν να πραγματοποιήσουν όλα τα είδη διεθνών τραπεζικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων ανώνυμων εταιρειών. EEA (Βλέπε Economic European Area) Efficient - market hypothesis Η θεωρία κατά την οποία η αγορά σωστά τιμολογεί τα χρεόγραφα σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες. Στην αδύναμη μορφή της, η θεωρία συνεπάγεται ότι οι τιμές του παρελθόντος και ο όγκος των συναλλαγών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επωφελώς στην επιλογή χρεογράφων. Η ημισχυρή θέση της θεωρίας συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει καλύτερος χειρισμός των δημοσιευμένων στοιχείων που θα μπορούσε να βελτιώσει την επιλογή χρεογράφων. Στην ισχυρή μορφή της υπόθεσης, ακόμα και οι ενδοχρηματιστηριακές πληροφορίες αντικατοπτρίζονται στις τιμές. Efficient portfolio Αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο που προσφέρει τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση για ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου ή το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης. EIB (Bλέπε European Investment Bank) Eiliger Zahlungsverkehr Το διατραπεζικό σύστημα διακανονισμού μεγάλων συναλλαγών που λειτουργεί στη Γερμανία, μέσω της Bundesbank. Eίναι αυτοματοποιημένο και πραγματοποιεί τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο (Real Time). Στηρίζεται σε ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των τραπεζών. Elektronische Abrechnung mit File Transefer - EAF Hλεκτρονικό δίκτυο πληρωμών (Electronic Fund Transfer) το οποίο λειτουργεί στη Γερμανία, μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Βρίσκεται υπό την εποπτεία της Bundesbank και ιδρύθηκε το Προσφέρει στους χρηματοπιστωτικούς φορείς περιβάλλον ηλεκτρονικών εκκαθαρίσεων πληρωμών και πράξεων της διατραπεζικής αγοράς.από το 1996 λειτουργεί με την επωνυμία EAF - 2. Eligible banker's acceptances Στην τραπεζική αγορά αποδεκτών συναλλαγματικών ο όρος "αποδεκτός" (Eligible) αναφέρεται στις συναλλαγματικές που είναι αποδεκτές από την κεντρική τράπεζα ΗΠΑ (FEDERAL RESERVE SYSTEM) ως πρόσθετη εξασφάλιση στο δανεισμό δεσμευμένων αποθεματικών εκ μέρους των τραπεζών ή και στις συναλλαγματικές που η αποδέκτρια τράπεζα μπορεί να διαθέσει χωρίς να απαιτείται η κατάθεση υποχρεωτικών αποθεματικών. Emerging markets Αναδυόμενες αγορές.χαρακτηρίζονται έτσι οι κεφαλαιαγορές με υψηλό επίπεδο ευκαιριών και αυξανόμενο όγκο συναλλαγών. ΕMS (Βλέπε European Monetary System) Entitlements Τα δκαιώματα που έχει στην κυριότητά του ο δανειστής χρεογράφων (μερίσματα, τόκοι, άλλες πληρωμές, αποτελέσματα από εταιρικές πράξεις), ακόμη και αν αυτά βρίσκονται σε δανεισμό, σε προσωρινή κατοχή του δανειζόμενου. EOE (Βλέπε European Options Exchange) EOQ (Βλέπε Economic Ordering Quantity)

3 EPS (Βλέπε Earnings per share) Εquities 1. Κοινές μετοχές. Xρεόγραφα που δίνουν στον επενδυτή μια προκαθορισμένη συμμετοχή στην ιδιοκτησία κα αναλογικά δικαιώματα στα μερίσματα. 2. Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ίδια και όχι δανειακά κεφάλαια. Equity Iδια κεφάλαια. Η καθαρή θέση μιας επιχείρησης που αποτελείται από το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά από συμμετοχές ή από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, τα παρακρατηθέντα κέρδη και καμιά φορά ορισμένα αποθετικά. 1. Τα κοινά ίδια κεφάλαια (common equity) είναι εκείνο το τμήμα της συνολικής καθαρής θέσης που ανήκει στους κατόχους των κοινών μετοχών. 2. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια (total equity) περιλαμβάνουν και τις προνομιούχες μετοχές. Οι όροι καθαρή θέση (net worth) και κοινά ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Equity options Χρηματοοικονομικά δικαιώματα επί καλαθιού μετοχών ή επί μεμονωμένης μετοχής. Εquity Warrant Bond To ομόλογο, η έκδοση του οποίου συνοδεύεται από ενσωματωμένα δικαιώματα αγοράς μετοχών. Equivalent Bond Yield Η ετήσια απόδοση ενός μη τοκοφόρου τίτλου υπολογιζόμενη τρόπο που να μπορεί να συγκριθεί με την απόδοση των χρεογράφων που συνοδεύονται από τοκομερίδια. Equivalent taxable yield Η απόδοση ενός φορολογητέου χρεογράφου η οποία παρέχει στον επενδυτή, μετά την αφαίρεση του φόρου, το ίδιο εισόδημα που θα κέρδιζε αν είχε στην κατοχή του ένα αφορολόγητο κρατικό χρεόγραφο. Για παράδειγμα, αν ο φορολογικός συντελεστής ενός επενδυτού είναι 50% η αντίστοιχη φορολογητέα απόδοση ενός αφορολόγητου κρατικού χρεογράφου που δίνει επιτόκιο 3% είναι 6%. ERM (Βλέπε Exchange Rate Mechanism) Euro Tο Ευρώ. Το ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τόσο τα Εθνικά νομίσματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU) από το Η απόφαση για την δημιουργία του Euro ελήφθη από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την σύναψη της συνθήκης του Μάαστριχτ. Θα ονομάζεται ταυτόχρονα και Ευρώ. Eurobonds Ευρομόλογα. Χρεόγραφα που αντιπροσωπεύουν ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε άλλη χώρα από το νόμισμα της οποίας αναφέρονται και διατίθενται σε διεθνές επίπεδο. Euro CDS 1. Πιστοποιητικά καταθέσεων εκφρασμένα σε ευρωνομίσματα. 2. Πιστοποιητικά καταθέσεων τα οποία εκδίδονται από υποκατάστημα τραπέζης των ΗΠΑ, ή από ξένη τράπεζα που εδρεύει εκτός των ΗΠΑ. Τα περισσότερα εκδίδονται στο Λονδίνο. Eurocommercial paper - ECP

4 Eμπορικό χρεόγραφο που εκδίδεται για διάθεση στη διεθνή αγορά (Ευρωαγορά). EUROCLEAR Ενας από τους δύο μεγαλύτερους οργανισμούς στην αγορά Ευρωομολόγων που εκκαθαρίζει και χειρίζεται κυρίως τις συναλλαγές των εν λόγω χρεογράφων, αλλά και άλλων αξιών. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1968, εδρεύει στις Βρυξέλλες, ανήκει σε πολλές τράπεζες και λειτουργεί σε συνεργασία με τη MORGAN GURANTEE COMPANY της Νέας Υόρκης. Λειτουργεί κύρια ως διεθνές ηλεκτρονικό αποθετήριο, αλλά προσφέρει και άλλες υπηρεσίες (δανεισμό χρεογράφων, χρηματοδότηση με ενέχυρο τίτλους κλπ). Κατά το 1996 διαχειριζόταν πάνω από διαφορετικά χρεόγραφα, από 25 διεθνείς και τοπικές αγορές, με συναλλαγές σε 30 νομίσματα. Με το EUROCLEAR είναι συνδεδεμένη η ελληνική αγορά, μέσω του οποίου μπορούν να διακινηθούν τόσο τα χρεόγραφα του ΧΑΑ, όσο και οι άυλοι τίτλοι του ελληνικού δημοσίου. Εurocurrency Ευρωνομίσματα. 1. Kεφάλαια επενδεδυμένα έξω από την χώρα στο νόμισμα της οποίας αναφέρονται ή προέρχονται. 2. Τραπεζικές καταθέσεις σε μια χώρα που έχουν εκφραστεί σε νόμισμα κάποιας χώρας. Π.χ. καταθέσεις δολλαρίων ΗΠΑ σε μια γαλλική τράπεζα. Eurocurrency Deposits Καταθέσεις σε Ευρωνομίσματα. Καταθέσεις σε τράπεζα ή σε υποκατάστημα τράπεζας που δεν βρίσκεται στη χώρα στης οποίας το συνάλλαγμα έχει γίνει η κατάθεση. Τα δολλάρια τα οποία είναι καταθετειμένα π.χ. στο Λονδίνο ονομάζονται Ευρωδολλάρια. Γερμανικά μάρκα κατατεθειμένα στο Λονδίνο ονομάζονται Ευρωμάρκα. Eurodollar Ένα δολλάριο που είναι τοποθετημένο σε λογαριασμό εκτός της αγοράς των ΗΠΑ και είναι διαπραγματεύσιμο στη διεθνή αγορά. Euro Eurobonds Ευρομόλογα. Χρεόγραφα που αντιπροσωπεύουν ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην διεθνή αγορά, στο κοινό Ευρωπαϊκο νόμισμα Euro. Το πρόθεμα Euro χρησιμοποιείται για να μην συγχέονται αυτά από τα λοιπά Ευρομόλογα. Euromarket Ο όρος δεν έχει σχέση απολειστικά με την αγορά της Ευρώπης, αναφέρεται πλέον στην διεθνή κεφαλαιαγορά, όπου προσφέρονται προιόντα σε διάφορα νομίσματα και τα οποία δεν υπόκεινται σε περιορισμούς και ρυθμίσεις από τις εθνικές αγορές. European Association of Securities Dealers Automated Quotation system - EASDAQ Νεοσύστατος φορέας εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης και πληροφόρησης για επιλεγμένες μετοχές εταιριών με πανευρωπαϊκό αγοραστικό ενδιαφέρον.πρόκειται στην ουσία για ένα ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό δίκτυο κτισμένο κατά τα πρότυπα του NASDAQ, το οποίο λειτουργεί στις ΗΠΑ. Συμμετέχουν περισσότεροι από 80 ευρωπαϊκοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Το σύστημα έχει έδρα το Βέλγιο, αλλά οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στην αγορά αυτή μπορεί να βρίσκονται και να συνδέονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγορά αυτή προσφέρει εμπορική δραστηριότητα σε μετοχές που είναι ήδη εισηγμένες σε ένα από τα 32 μεγαλύτερα χρηματιστήρια αξιών της Ευρώπης. Προβλέπεται η απευθείας ηλεκτρονική του σύνδεση με το NASDAQ, έτσι ώστε να υπάρξει σύζευξη των δύο μεγαλύτερων εξωχρηματιστηριακών αγορών στον κόσμο. European Bank for Reconstruction and Development - EBRD Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισμός με έδρα το Λονδίνο, του οποίου στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση της Ανατολικής Ευρώπης, μέσω επενδύσεων και χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντλεί συνήθως κεφάλαια με έκδοση διεθνών ομολογιακών δανείων. European Central Bank ECB H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νέα κεντρική τράπεζα η οποία αποτελείται από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών

5 που συμμετέχουν στην ΟΝΕ, η οποία αντικαθιστά από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα. Μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των 15 κρατών-μελών της Ε.Ε. θα αποτελέσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.). Κύρια καθήκοντα του συστήματος είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, η διενέργεια συναλλαγματικών πράξεων και παρεμβάσεων, η διακράτηση και διαχείριση ενός μέρους των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων των κρατών μελών και η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. European Committee for Banking Standards - ΕBCS H Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την επεξεργασία και προώθηση τυποποιημένων διαδικασιών, κανόνων, μηχανισμών εποπτείας και γενικά προτύπων που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στις Ευρωπαϊκές αγορές. European currency area - Εuro area O όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη ζώνη της προκαθορισμένης διακύμανσης των νομισμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία της Ευρωπαίκής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), με στόχο την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος υπό τις προϋποθέσεις σύγκλισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης. European Currency Unit - ΕCU H Eυρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα. Δημιουργήθηκε το 1979 μαζί με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Αποτελεί την βασική λογιστική νομισματική μονάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντίθεται από μία δέσμη - καλάθι των κυριοτέρων νομισμάτων των χωρών μελών, τα οποία συμμετέχουν με βάση ένα σταθερό συντελεστή βαρύτητας μέσα στη δέσμη. European exercise H εξάσκηση ενός χρηματοοικονομικού δικαιώματος (option) Eυρωπαϊκού τύπου, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο κατά την ημερομηνία εκπνοής του. European Investment Bank - EIB H Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ιδρύθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης, με σκοπό να βοηθήσει τα χρηματοδοτικά προγράμματα των χωρών της Ευρώπης. Εκδίδει για το σκοπό αυτό ομολογιακά δάνεια σε διάφορα νομίσματα, τα οποία διατίθενται μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην διεθνή αγορά ομολόγων, καθώς και τις τοπικές αγορές. Είναι από τους μεγαλύτερους εκδότες Ευρομολόγων. Έχει έδρα το Λουξεμβούργο. European Monetary System - ΕMS Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό σύστημα. Νομισματικός μηχανισμός που πρωτοκαθιερώθηκε το 1979 μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί στην καθιέρωση σταθερών διακυμάνσεων (περιθωρίων) μεταξύ των νομισμάτων που κατά καιρούς συμμετείχαν σ αυτόν, με τελικό στόχο την καθιέρωση Ενιαίου Νομίσματος, του EURO. Mε τον μηχανισμό αυτό καθιερώθηκε και η Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα, το ECU, ως λογιστική μονάδα που αποτελείται από μια δέσμη (καλάθι) των συμμετεχόντων νομισμάτων, με μία ποσοστιαία αναλογία για το καθένα. European Monetary Institute - ΕMI (Institute Monetaire Europeen) Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα. Είναι ο πρόδρομος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ιδρύθηκε την 1/1/94, εδρεύει στην Φραγκφούρτη και έχει μέλη τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του είναι : Η ενίσχυση του συντονισμού των νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Η εποπτεία στην ανάπτυξη του ECU και η λειτουργία του κοινού Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για νομισματικά θέματα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Η προετοιμασία του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, η οποία περιλαμβάνει την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την ενιαία συναλλαγματική και νομισματική πολιτική, την εποπτεία του πιστωτικού συστήματος, τα διευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών, την έκδοση του ενιαάιου νομίσματος, την εναρμόνιση κανόνων στατιστικής, λογιστικής και συστημάτων πληροφοριών των κεντρικών τραπεζών.

6 European option Προαιρετικό δικαίωμα Ευρωπαϊκού τύπου. Το δικαίωμα ασκείται μόνο κατά την εκπνοή του συμβολαίου. European Options Exchange - EOE Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (options). Εδρεύει στο Άμστερνταμ και ιδρύθηκε το Τα διαπραγματεύσιμα συμβόλαια (options) σ αυτό αφορούν μεμονωμένες μετοχές, τους δείκτες Dutch Stock Index, Major Market Index,Eurotop 100 Index, Ολλανδικά κρατικά ομόλογα, χρυσό και συμβόλαια σε δολλάριο/φιορίνι. Τα αντίστοιχα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο Financial Futures Market Amsterdam (FTA), στο οποίο το ΕΟΕ κατέχει το 100% των μετοχών. Euro zone Η ζώνη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νομίσματος, του Ευρώ, η οποία περιλαμβάνει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που συμμετέχουν στην ΟΝΕ. Evening up Η αγορά ή η πώληση ενός χρηματοοικονομικού μέσου, έτσι ώστε να αντικρυσθεί η θέση του επενδυτή στα υπάρχοντα δεδομένα της αγοράς. Σχετιζόμενοι όροι : Buy in, Liquidation, offset Event of Ένα συμβάν ή πράξη, η οποία θεσμικά δίδει σε έναν επενδυτή το δικαίωμα ή την απαίτηση πληρωμής του σε ένα δάνειο ή ένα χρεόγραφο πχ event of default, περίπτωση αθέτησης. Ex Το πρόσφυγμα χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ο αγοραστής ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος το παραλαμβάνει χωρίς ορισμένα ενσωματωμένα μέρη του, γεγονότα ή δικαιώματα πχ ex dividend, ex rigths. To αντίθετο του cum, το οποίο χρησιμοποιείται για να δείξει ενσωμάτευση ή συσσώρευση. Ex date Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος. Η ημερομηνία από την οποία αρχίζει μία μετοχή να πωλείται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Το δικαίωμα αυτό αποκόπτεται κατά την ημερομηνία αυτή και διανέμεται ετεροχρονισμένα, με δικαιούχους όσους ήταν μέτοχοι μέχρι την ημερομηνία αυτή. Exchange rate Νομισματική ισοτιμία. Η σχέση ανταλλαγής ενός νομίσματος με κάποιο άλλο π.χ. $2,30 για μια αγγλική λίρα. Excise tax Έμμεσος φόρος. Ένας φόρος στην παραγωγή, πώληση ή κατανάλωση συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Exercise 1. Η εξάσκηση ενός δικαιώματος (option). Η υλοποίηση του δικαιώματος, το οποίο ενσωματώνεται σ ένα συμβόλαιο χρηματοοικονομικού δικαιώματος από τον κάτοχό του. Στην περίπτωση εξάσκησης δικαιώματος τύπου call ο κάτοχος αγοράζει το υποκείμενο μέσο, ενώ στην περίπτωση εξάσκησης δικαιώματος τύπου put το πουλά. 2. Η διαδικασία μετατροπής ενός συμβολαίου δικαιώματος (options contract) σε προθεσμιακό συμβόλαιο (future contract). 3. Η εξάσκηση του δικαιώματος ενός παραγώγου χρεογράφου τύπου warrant, το οποίο δίνει δικαίωμα αγοράς μετοχών σε συγκεκριμένη τιμή ή σε συγκεκριμένο εύρος τιμών. Exercise period Περίοδος άσκησης δικαιώματος. H περίοδος κατά την οποία ένα δικαίωμα (option) ή ένα warrant μπορεί να ασκηθεί από τον κάτοχό του. Χρησιμοποιείται και ο όρος exercise date ή expiration date για την ημερομηνία λήξης ή εκπνοής ενός συμβολαίου.

7 Exercise price H τιμή άσκησης ενός δικαιώματος. H τιμή στην οποία ένα δικαίωμα (option) ή ένα warrant μπορεί να αγορασθεί ή να πωληθεί από τον κάτοχο του αντίστοιχου συμβολαίου. Για την τιμή εκτέλεσης ενός συμβολαίου χρησιμοποιείται επίσης και ο όρος strike price. Exchange rate Συναλλαγματική ισοτιμία. Τιμή στην οποία ανταλλάσσονται τα νομίσματα δύο χωρών. Exchange Rate Mechanism - ERM O μηχανισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες που θα μετάσχουν στην πρώτη φάση της ζώνης του Ευρώ. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό εξάγεται ένα σύνολο ισοτιμιών και ορίων διακύμανσης που στηρίζεται στον υπολογισμό των ισοτιμιών των συμμετεχόντων κρατών μελών. Για κάθε νόμισμα υπάρχει μία κεντρική ισοτιμία με το ECU. Στη συνέχεια καθορίζεται μία σειρά διμερών ισοτιμιών για κάθε ζεύγος νομισμάτων με όρια διακύμανσης ± 2,25. Η αλλαγή στις ισοτιμίες γίνεται μετά από κοινή συμφωνία. Όταν ένα νόμισμα φθάσει στο όριο απόκλισης, δηλαδή στο 75% της μέγιστης δυνατής απόκλισης, το κράτος μέλος οφείλει να παρέμβει στις αγορές συναλλάγματος και να λάβει νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα για τη στήριξη του νομίσματος. Exchange Rate Mechanism 2 - ERM 2 O μηχανισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών που θα ισχύσει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όσες χώρες δεν θα μετάσχουν από την αρχή (1/1/99) στη ζώνη του Ευρώ. Το σύστημα θα είναι εθελοντικό και θα βασίζεται σε κεντρικές ισοτιμίες έναντι του Ευρώ. Ο στόχος του πρόσθετου αυτού μηχανισμού είναι η δημιουργία σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος για την λειτουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς και η αποτροπή των υπερβολικών διακυμάνσεων των νομισμάτων των χωρών αυτών, πράγμα που θα τους έδινε συγκριτικά εμπορικά πλεονεκτήματα μέσω ανταγωνιστικών υποτιμήσεων των νομισμάτων τους, έναντι των χωρών που θα μετάσχουν από 1/1/99 στη ζώνη του Ευρώ. Exchange risk Ο κίνδυνος μεταβολής τιμής ή/και της απόδοσης ενός χρεογράφου, εξαιτίας μιάς μεταβολής στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Exchange traded derivatives Χρηματιστηριακά παράγωγα συμβόλαια, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα σε τυποποιημένη μορφή (ποσότητες υποκειμένων χρηματοοικονομικών μέσων, ημερομηνίες λήξης κλπ), σε οργανωμένα χρηματιστήρια παραγώγων. Σ αντίθεση μ αυτά υπάρχουν και τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα συμβόλαια (over the counter - OTC derivatives), τα οποία συνάπτονται κυρίως μέσω των τραπεζών και δεν έχουν δευτερογενή αγορά. Extension swap Παράταση της προθεσμίας εξόφλησης μιας υποχρέωσης μέσω μιας συναλλαγής ανταλλαγής (SWAP) δηλαδή, μέσω της πώλησης του τίτλου και της αγοράς άλλου με μεγαλύτερο χρόνο λήξης. Ex coupon Αποκοπή δικαιώματος, έτσι ώστε το χρεόγραφο να διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα, όπως πχ συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή διανομής δωρεάν μετοχών. Ex dividend Αφαίρεση της αξίας του μερίσματος από μία μετοχή κατά την πώλησή της.το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραμένει στον πωλητή. Ex divident date Ημερομηνία χωρίς μέρισμα. Η ημερομηνία μετά την οποία το τρέχον μέρισμα δεν συνοδεύει τη μετοχή. (Για εισαγμένες μετοχές η ημερομηνία χωρίς μερίσμα είναι τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία καταχώρησης). Εxercise price Η προσυμφωνημένη τιμή στην οποία μπορεί να αγορασθεί ή να πωληθεί ένα υποκείμενο αγαθό σε πράξεις επί

8 παραγώγων χρηματοοικονομικών προιόντων. Expected return Αναμενόμενη απόδοση. Η μέση αξία της κατανομής πιθανοτήτων των δυνατών αποδόσεων. Expiration cycle O κύκλος εκπνοής ενός προθεσμιακού συμβολαίου ή ενός συμβολαίου δικαιώματος. Ο κύκλος συτός σχετίζεται με τις προκαθορισμένες ημερομηνίες λήξης τους, οι οποίες καθορίζονται από το χρηματιστήριο παραγώγων όπου τα συμβόλαια αυτά διαπραγματεύονται. Συνήθως τα συμβόλαια αυτά καθορίζονται σε τρείς ημερολογιακούς κύκλους εκπνοής κατά τη διάρκεια ενός έτους, έτσι ώστε να μπορούν ν αποτελέσουν τυποποιημένο διαπραγματεύσιμο προϊόν. Εxpiration date Η ημερομηνία κατά την οποία, ή μέχρι την οποία μπορεί να εξασκηθεί ένα χρηματοοικονομικό δικαίωμα (option). Η ημερομηνία εκπνοής του παραγώγου συμβολαίου κατά την οποία είτε γίνεται εκτελεστό, είτε παύει να ισχύει το δικαίωμα εκτέλεσής του. Ex rights date Ημερομηνία χωρίς αποδεικτικό. Η ημερομηνία μετά την οποία τα αποδεικτικά αγοράς μετοχών δεν μεταβιβάζονται στον αγοραστή των μετοχών. Extension Παράταση. Μια άτυπη μέθοδος αναδιοργάνωσης όταν οι πιστωτικές αναβάλλουν οικειωθελώς την ημερομηνία της απαιτούμενης εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. External funds Εξωτερικά κεφάλαια. Κεφάλαια που αποκτήθηκαν με δανεισμό ή με την πώληση νέων κοινών ή προνομιούχων μετοχών.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο

act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο D Day count convention H συνθήκη υπoλογισμού των τοκοφόρων ημερών στα χρεόγραφα. H μέθοδος αναφέρεται στους όρους με τους οποίους υπολογίζονται ο αριθμός των ημερών σε επίπεδο μήνα/έτους, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η λήξη τους είναι συνήθως δύο εβδομάδες με δυνατότητα διαφοροποίησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η λήξη τους είναι συνήθως δύο εβδομάδες με δυνατότητα διαφοροποίησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις. M Main refinancing operations Ο όρος αναφέρεται στις διαδικασίες των βασικών πράξεων αναχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Είναι οι πλέον σημαντικές από τις πράξεις ανοιχτής αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE FUNDS ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια προσπάθεια ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης.

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. C Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. CAC (Cotation assistée en continu) 40 index = δείκτης 40 αντιπροσωπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

O Object oriented language Objective 1, 2 and 3 of the E.U regional policy Στόχος 1: Στόχος 2:

O Object oriented language Objective 1, 2 and 3 of the E.U regional policy Στόχος 1: Στόχος 2: O Object oriented language = γλώσσα προγραμματισμού αντικειμένων. Παριστάνει τις πληροφορίες με μονάδες που ονομάζονται αντικείμενα, καθένα από τα οποία περιέχει δεδομένα και ένα σύνολο λειτουργιών για

Διαβάστε περισσότερα

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας.

SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. S SAARC, SAPTA and SAFTA = συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας. SAARC = είναι ο Οργανισμός για την Περιφερειακή Συνεργασία της Νοτίου Ασίας (South Asian Association for Regional Cooperation).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση.

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. P p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. Package deal = διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς.

Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς. P Pac - Man degense Τακτική που χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η εξαγορά μιας εταιρειάς από άλλη και η οποία συνίσταται στην προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου της επιτιθέμενης εταιρείας. Paper Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο.

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. T Tail 1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. 2. Συναλλαγή προθεσμιακής σύμβασης η οποία δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Β) 197 198 ΕΝΟΤΗΤΑ VΙΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα