Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Στρατηγική ιαχείριση Logistics Σταθµών Εµπορευµατοκιβωτίων Λιµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Στρατηγική ιαχείριση Logistics Σταθµών Εµπορευµατοκιβωτίων Λιµένων"

Transcript

1 Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Στρατηγική ιαχείριση Logistics Σταθµών Εµπορευµατοκιβωτίων Λιµένων ηµήτριος ΒΛΑΧΟΣ Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ηµήτριος ΤΣΙΤΣΑΜΗΣ Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Ελευθέριος ΙΑΚΩΒΟΥ Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics και ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πάτροκλος ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Περίληψη Η διαχείριση σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων λιµένων είναι ένα πολυσύνθετο πολυκριτηριακό πρόβληµα, που περιλαµβάνει κριτήρια βελτιστοποίησης, όπως την ταχύτερη φόρτωση εκφόρτωση των εµπορευµατοκιβωτίων (vessel turnaround time), τη βέλτιστη χρήση του χώρου στοιβασίας και του εξοπλισµού και την ταχύτερη παράδοση των εµπορευµατοκιβωτίων στους πελάτες. Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων για το διεθνές εµπόριο, είναι εντυπωσιακό ότι το πρόβληµα αυτό έχει παραδοσιακά αντιµετωπιστεί µυωπικά εστιάζοντας κάθε φορά σε ένα κριτήριο και αγνοώντας τα υπόλοιπα. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουµε ένα νέο ιεραρχικό πλαίσιο που απεικονίζει συστηµατικά την πολυπλοκότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναγνωρίζοντας τη φυσική ιεραρχία της, τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ συγκεκριµένων διαδικασιών και τις διάφορες µορφές περιορισµών, όπως τεχνολογικοί, χωρικοί, χρονικοί, νοµισµατικοί, οργανωτικοί και περιορισµοί που επιβάλλονται από τους στόχους των διάφορων συνεργατών και των πελατών ενός λιµένα. Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε τα µεθοδολογικά εργαλεία της υναµικής Συστηµάτων για ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του στρατηγικού προβλήµατος της σχεδίασης δυναµικότητας ενός σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων που εξετάζει παράλληλα την ενσωµάτωση διαδικασιών ελέγχων ασφάλειας. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός γενικού µεθοδολογικού πλαισίου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων λιµένων. Λέξεις κλειδιά: ιαχείριση εφοδιαστικής λιµένων, Ασφάλεια, ιαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασµού, υναµική συστηµάτων. 1

2 1 Εισαγωγή Σήµερα, η ισορροπία της παγκόσµιας οικονοµίας εξαρτάται από ένα αποδοτικό, αξιόπιστο, διεθνές σύστηµα µεταφορών. Οι θαλάσσιες µεταφορές είναι κυρίαρχες στο διεθνές εµπόριο και το 80% των θαλάσσιων µεταφορών (οικονοµική αξία) αφορά εµπορευµατοκιβώτια (Ε/Κ) (Transportation Research Board, 2002). Το διακινήθηκαν µε πλοία το 90% του συνόλου των παγκόσµιων εξαγωγών αξίας 8,9 τρις δολαρίων (Economist, August 20 th 2005). Κατά συνέπεια, οι ήδη κορεσµένοι Σταθµοί Εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) πρέπει να διαχειριστούν ένα συνεχώς αυξανόµενο αριθµό E/K. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η δηµιουργία/επέκταση λιµένων απαιτεί υψηλές επενδύσεις και µεγάλο χρόνο υλοποίησης, η βελτίωση της αποδοτικότητας λιµένων είναι ένας κρίσιµος στόχος τώρα περισσότερο από ποτέ. Συνεπώς, τα συστήµατα διαχείρισης E/K πρέπει να αναβαθµιστούν ενσωµατώνοντας µεθόδους βελτιστοποίησης των λειτουργιών τους. Η βελτιστοποίηση αυτή θα ωφελήσει αφενός την αποδοτικότητα των Σ.ΕΜΠΟ και αφετέρου συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα συνδυασµένων µεταφορών, ένας κρίκος της οποίας είναι ο λιµένας. Κατά συνέπεια, η βελτιστοποίηση αυτών των λειτουργιών, δυνητικά, θα επιφέρει µειώσεις στα κόστη φορτοεκφόρτωσης Ε/Κ, στους χρόνους µεταφοράς, διαχείρισης και ανακύκλωσης των Ε/Κ, στους χρόνους παραµονής του πλοίου στο κρηπίδωµα, και ταυτόχρονα αύξηση της δυναµικότητας των Σ.ΕΜΠΟ. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών στους Σ.ΕΜΠΟ και ο µεγάλος όγκος δεδοµένων που πρέπει να αξιολογηθεί προκειµένου να ληφθεί µια σωστή απόφαση, απαιτούν τη χρήση ενός ιεραρχικού πλαισίου, που ακολουθεί τη φυσική ροή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και αποτελείται από τα ακόλουθα επίπεδα: (i) Το στρατηγικό επίπεδο που καλύπτει τις µακροπρόθεσµες αποφάσεις (ένα έτος ή περισσότερα), όπως π.χ. τον λεπτοµερή χωροταξικό σχεδιασµό του τερµατικού σταθµού, (ii) το τακτικό επίπεδο που περιλαµβάνει τις βραχυπρόθεσµες αποφάσεις (µια εβδοµάδα µέχρι µήνες), όπως π.χ. την κατανοµή του χώρου εναπόθεσης, και (iii) το επιχειρησιακό επίπεδο που περιλαµβάνει τις καθηµερινές αποφάσεις που είναι λεπτοµερείς και συγκεκριµένες, όπως π.χ. την τοποθέτηση ενός συγκεκριµένου Ε/Κ σε µια συγκεκριµένη θέση στο χώρο στοιβασίας. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουµε αρχικά τις βασικές λειτουργίες ενός Σ.ΕΜΠΟ λιµένα σύµφωνα µε τα τρία επίπεδα λήψης αποφάσεων. Έπειτα, προτείνουµε ένα συνθετικό και ολοκληρωµένο πλαίσιο που αναγνωρίζει τη φυσική ιεραρχία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και λαµβάνει υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις των διάφορων λειτουργιών του σταθµού. Στη συνέχεια, προτείνουµε ένα µεθοδολογικό εργαλείο που µπορεί να υποστηρίξει την όλη προσπάθεια και βασίζεται στην Θεωρία της υναµικής Συστηµάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της εφαρµογής του εργαλείου αυτού στη σχεδίαση της βέλτιστης δυναµικότητας ενός τερµατικού Σ.ΕΜΠΟ λιµένα που διερευνά την ενσωµάτωση εναλλακτικών πολιτικών ελέγχων ασφάλειας των διακινούµενων Ε/Κ. 2 Λειτουργίες ενός Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων Ένας Σ.ΕΜΠΟ παρέχει διάφορες υπηρεσίες προς τους ναυτιλιακούς πράκτορες. Γενικά, οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις αλληλουχίες δραστηριοτήτων: Άφιξη, Αποθήκευση και Αναχώρηση εµπορευµατοκιβωτίων (Tsistamis et al., 2005). Το Σχήµα 1 παρουσιάζει τη ροή των δραστηριοτήτων µέσα σε ένα Σ.ΕΜΠΟ. 2

3 ΑΦΙΞΗ Ε/Κ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ε/Κ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ε/Κ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ε/Κ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΞΗΡΑ Σχήµα 1: Σύνοψη Λειτουργιών Σταθµού Ε/Κ Η αλληλουχία δραστηριοτήτων εξαρτάται από το εάν το Ε/Κ είναι εισαγωγής ή εξαγωγής. Στην περίπτωση εξαγωγής η αλληλουχία δραστηριοτήτων ξεκινά µε ένα φορτηγό µε εξερχόµενο Ε/Κ να πλησιάζει την πύλη εισόδου του τερµατικού σταθµού. Αφότου ολοκληρώνεται η φυσική επιθεώρηση (έλεγχος σφραγίδας Ε/Κ, έλεγχος φυσικής κατάστασης του Ε/Κ κ.λ.π.) και ο έλεγχος των συνοδευτικών εγγράφων στην πύλη, ο οδηγός καθοδηγείται σε µια συγκεκριµένη θέση προκειµένου να εκφορτωθεί το Ε/Κ. Συγχρόνως, µια εντολή εκφόρτωσης και εναπόθεσης του εισερχόµενου Ε/Κ σε µια συγκεκριµένη θέση στο χώρο στοιβασίας δηµιουργείται, ορίζεται και διαβιβάζεται σε ένα διασκελετικό µεταφορέα (ή άλλο εξοπλισµό που επιλέχτηκε για τη λειτουργία µεταφοράς και εναπόθεσης Ε/Κ) ώστε να εξυπηρετηθεί το φορτηγό. Κατά την άφιξη του πλοίου στο τερµατικό σταθµό, στο οποίο θα φορτωθεί το συγκεκριµένο Ε/Κ, ορίζεται µια θέση προσόρµισης, ο αναγκαίος εξοπλισµός για τη λειτουργία φορτοεκφόρτωσης και µια οµοχειρία (οµάδα λιµενεργατών). Επιπλέον, δηµιουργείται µια συγκεκριµένη ακολουθία εµπορευµατοκιβωτίων, που θα φορτωθεί από το χώρο στοιβασίας στο πλοίο (Master Bay Plan). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης, οι εντολές παραλαβής από το χώρο στοιβασίας, µεταφοράς στην αποβάθρα και φόρτωσης στο πλοίο από τη γερανογέφυρα των Ε/Κ δηµιουργούνται, ορίζονται, αποστέλλονται και εκτελούνται από τον κατάλληλο εξοπλισµό/προσωπικό. Παρόµοια βήµατα, µε αντίστροφη φορά, ακολουθούνται για τα εισερχόµενα εµπορευµατοκιβώτια. Για την εφαρµογή αυτών των δραστηριοτήτων διάφορες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα του τερµατικού σταθµού Ε/Κ. Αυτές οι διαδικασίες αποφάσεων µπορούν να ταξινοµηθούν σε στρατηγικές, τακτικές, και επιχειρησιακές. Στο στρατηγικό επίπεδο διάφορες αποφάσεις λαµβάνονται χρησιµοποιώντας ως αντικειµενικά κριτήρια απόδοσης, τη χρονική διάρκεια υλοποίησης της απόφασης, το συνολικό κόστος της επένδυσης και τον αναµενόµενο χρόνο απόσβεσης του κεφαλαίου. Για παράδειγµα, το στρατηγικό επίπεδο περιλαµβάνει τις αποφάσεις που επηρεάζουν, το χωροταξικό σχεδιασµό του τερµατικού σταθµού (δηλ. αριθµός αγκυροβολίων - µήκος κρηπιδώµατος, µέγεθος και αριθµός τοµέων του χώρου στοιβασίας), την επιλογή του τύπου και της αναγκαίας ποσότητας του εξοπλισµού (διασκελετικό µεταφορέα, λαστιχοφόρος γερανογέφυρα στοιβασίας (RTG), οχήµατα εσωτερικής µεταφοράς: φορτηγά, ρυµουλκά, αυτοµατοποιηµένα καθοδηγούµενα οχήµατα - AGVs), τις επιχειρησιακές πολιτικές (π.χ. ηµέρες παραµονής των Ε/Κ που προσφέρονται ατελώς «ηµέρες ατέλειας»), τους τιµοκαταλόγους σύµφωνα µε 3

4 τις εκτιµώµενες λειτουργικές δαπάνες (κέντρα κόστους) και τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στις διαδικασίες (π.χ. ιδιοκτησία). Οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε αυτό το επίπεδο επιβάλλουν ένα σύνολο περιορισµών στα χαµηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Στο τακτικό επίπεδο λαµβάνονται µεσοπρόθεσµες αποφάσεις βασισµένες συνήθως στα ιστορικά στατιστικά στοιχεία των προαναγγελιών άφιξης πλοίων. Αυτές οι αποφάσεις προσπαθούν να ισορροπήσουν τη διάθεση πόρων και την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση του τερµατικού σταθµού. Το τακτικό επίπεδο περιλαµβάνει αποφάσεις, όπως για την κατανοµή των πόρων ανά εργασία, για την κατάρτιση γενικών κανόνων που θα διέπουν τη δηµιουργία πλάνων απόθεσης στο χώρο στοιβασίας. Οι αποφάσεις του τακτικού επιπέδου περιορίζονται από αυτές που γίνονται στο στρατηγικό επίπεδο και επιβάλλουν νέους περιορισµούς στο επόµενο επίπεδο. Τέλος, το επιχειρησιακό επίπεδο περιλαµβάνει τις αποφάσεις για τις καθηµερινές διαδικασίες, οι οποίες ιεραρχούνται και στη συνέχεια δηµιουργούνται συγκεκριµένες και λεπτοµερείς εντολές εργασίας. Στο επίπεδο αυτό, οι αποφάσεις περιορίζονται από τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί στο στρατηγικό και το τακτικό επίπεδο. Για παράδειγµα, η απόφαση απόθεσης ενός Ε/Κ σε µια συγκεκριµένη θέση στο χώρο στοιβασίας υποβάλλεται στους περιορισµούς του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού και των κανόνων που έχουν ορισθεί στο τακτικό επίπεδο. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στα άλλα επίπεδα της ιεραρχίας, πριν ληφθούν οι αποφάσεις. Με άλλα λόγια, κάποιος πρέπει προσεκτικά να εξετάσει τις συνέπειες και να αξιολογήσει τα διαφορετικά σενάρια που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να επιτύχουν τη συνολική βελτιστοποίηση όλων των επιπέδων, παρά να επιδιώξουν µυωπικά τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ξεχωριστά για κάθε επίπεδο. Οι σηµαντικότερες αποφάσεις που λαµβάνονται σε ένα τερµατικό σταθµό συνοψίζονται στον Πίνακα 1, όπου επίσης σηµειώνεται το επίπεδο λήψης αποφάσεων για κάθε µια από αυτές. 3 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Λήψης Αποφάσεων Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι οι πολλαπλές αλληλεξαρτώµενες λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα σε ένα τερµατικό σταθµό, δυσκολεύουν το έργο λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα (στρατηγικό, τακτικό, επιχειρησιακό). Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας εργαλείων υποβοήθησης λήψης αποφάσεων (Decision Support Systems DSS), που να λαµβάνουν υπόψη τις κύριες λειτουργίες ενός τερµατικού σταθµού, ως σύνολο και όχι εξετάζοντας κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά. Το εργαλείο που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας βασίζεται στη Θεωρία της υναµικής Συστηµάτων (System Dynamics), που εισήγαγε ο Forester (1961) στις αρχές της δεκαετίας του 60 ως µεθοδολογία σχεδίασης και προσοµοίωσης για την ανάλυση και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την επίλυση δυναµικών προβληµάτων της βιοµηχανικής διοίκησης. Από τότε, η υναµική Συστηµάτων έχει εφαρµοστεί σε διάφορες επιχειρησιακές πολιτικές και στρατηγικούς σχεδιασµούς της βιοµηχανικής διοίκησης (Sterman, 2000) και της διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων (Georgiadis et al., 2005). Από ότι γνωρίζουµε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν υπάρχει καµία εφαρµογή της στα διοικητικά προβλήµατα λιµένων. Ένα πρότυπο υναµικής Συστηµάτων βασίζεται σε ένα σύνολο διαγραµµάτων, γνωστά ως διαγράµµατα επιρροής, τα οποία απεικονίζουν µε κατανοητό τρόπο τις εξαρτήσεις µεταξύ των µεταβλητών του συστήµατος. 4

5 Πίνακας 1. Ταξινόµηση Λειτουργιών Τερµατικού Σταθµού Ε/Κ. Στρατηγικός Σχεδιασµός & ιοίκηση Λειτουργία Πλοίου Λειτουργία Μεταφοράς προς Κρηπίδωµα Λειτουργία Παραλαβής Λειτουργία Πλατείας Ε/Κ / Παράδοσης Ε/Κ Λειτουργίες / Αποφάσεις Τερµατικού Σταθµού Ε/Κ Στρατηγικό Τακτικό Επιχειρησιακό Χωροταξικός Σχεδιασµός Τερµατικού Σταθµού Επιλογή Αριθµού Αγκυροβολίων Επιλογή Εξοπλισµού Μεταφορών (τύπος & αριθµός) Επιλογή Τύπου Γερανογέφυρας Επιλογής Εξοπλισµού Στοιβασίας Πολιτικές / Κανόνες Στοιβασίας Αρχές Λειτουργίας (Προαναγγελίες, Χρονικά Παράθυρα) Συµβάσεις - Πολιτικές Χρέωσης Εκπτώσεις Ποινικές Ρήτρες Κατανοµή Εργατικού υναµικού Αµοιβές Συντήρηση Εξοπλισµού ιαθεσιµότητα ιαχείριση Αποθηκών Ανταλλακτικών ιαθεσιµότητα ιοικητικές Πολιτικές Ροής Εγγράφων & Τεκµηρίωσης Κατανοµή Αγκυροβολίων στα Αφικνούµενα Πλοία Προγραµµατισµός Γερανογεφυρών Κατανοµή Πόρων Γερανογέφυρες Κατανοµή Εργατικού υναµικού Οµοχειρίες ηµιουργία Ακολουθίας Φόρτωσης Πλάνο Φόρτωσης Επαναστοιβασία µέσω κρηπιδώµατος Μετατοπίσεις εντός Πλοίου ηµιουργία Αλληλουχίας Μεταφοράς Ε/Κ προς κρηπίδωµα Κατανοµή Πόρων - Εξοπλισµός Μεταφοράς ροµολόγηση Εξοπλισµού Μεταφοράς προς κρηπίδωµα ηµιουργία Ακολουθίας Εξοπλισµού Μεταφοράς Απόθεση Συγκεκριµένου Έµφορτου Ε/Κ Προγραµµατισµός Εναπόθεσης / Κατανοµή Χώρου Εναπόθεση Κενών Ε/Κ Εναπόθεση Ε/Κ Μεταφόρτωσης Εναπόθεση Ε/Κ Ψυγείων Εναπόθεση Ε/Κ Επικίνδυνα Φορτία Ανακατάταξη Τακτοποίηση Μη Παραγωγικές Κινήσεις ηµιουργία Ακολουθίας Μεταφοράς Ε/Κ Κατανοµή Πόρων Εξοπλισµός Μεταφοράς Αποστολή ροµολόγηση Εξοπλισµού Μεταφοράς Αποστολή Λειτουργία Πυλών (Αριθµός Πυλών Εισόδου / Εξόδου) 4 Συνδυασµένη Σχεδίαση υναµικότητας και ιαχείριση Ασφάλειας Σ.ΕΜΠΟ Μια σηµαντική περιοχή όπου απαιτείται η λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε τερµατικού σταθµούς Ε/Κ είναι η συµµόρφωση µε διεθνή πρότυπα και η εφαρµογή πρακτικών και πρωτοβουλιών που σχετίζονται µε την ασφάλεια των µεταφορών. Όπως είναι γνωστό τα τροµοκρατικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει σε έναν σηµαντικό αριθµό πρωτοβουλιών σε θέµατα ασφάλειας, κυρίως από την Αµερικανική κυβέρνηση, οι οποίες όµως τείνουν να αποτελέσουν διεθνή πρότυπα δεδοµένου του 5

6 µεγάλου αριθµού χωρών που συναλλάσσονται µε τις ΗΠΑ και τις έχουν υιοθετήσει. Παρόλο που αυτές οι πρωτοβουλίες προέκυψαν αρχικά ως µέτρα κατά της διεθνούς τροµοκρατίας, έχουν επηρεάσει σηµαντικά όλες τις διασυνοριακές οικονοµικές δραστηριότητες από το εµπόριο έως τον τουρισµό. Υπό αυτήν τη έννοια, όλες οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση της ασφάλειας ασκούν τεράστια πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς επιβάλλουν νέες άµεσες και έµµεσες δαπάνες, αυξάνοντας τη µεταβλητότητα των χρόνων παράδοσης. Φυσικά, οι λιµένες ως βασικοί κόµβοι διεθνών µεταφορών πρέπει να αποφασίσουν πως θα αντιδράσουν εφαρµόζοντας κάποια/ες από τις προτεινόµενες διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας. Οι συνέπειες είναι προφανείς. Για παράδειγµα η πρωτοβουλία Container Security Initiative (CSI) προβλέπει την διεξαγωγή ελέγχων ασφάλειας από τους συµµετέχοντες λιµένες εκτός ΗΠΑ, έτσι ώστε συγκεκριµένα εµπορευµατοκιβώτια, που πρόκειται να εισαχθούν στις ΗΠΑ, να µπορούν ελεγχθούν πριν την εξαγωγή τους. Έτσι η εφαρµογή της CSI µπορεί να είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για έναν λιµένα µεταφόρτωσης µια και θα προτιµηθεί από πελάτες µε προορισµό τις ΗΠΑ. Από την άλλη µεριά η εφαρµογή της διαδικασίας ελέγχου θα αυξήσει τον χρονικό κύκλο (cycle time) της διέλευσης ενός Ε/Κ από τον λιµένα µε αρνητικές επιπτώσεις στην ελκυστικότητα των λιµένων προς τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες (ακτοπλοϊκές εταιρίες, εισαγωγείς, εξαγωγείς και πράκτορες) και κατά συνέπεια στην ζήτηση, εκτός αν ο λιµένας εξισορροπήσει την αύξηση του χρονικού κύκλου µε αύξηση της δυναµικότητάς του. Ο καθορισµός της πρόσθετης δυναµικότητας που απαιτείται σε σχέση τα οφέλη από την ενσωµάτωση ενός συνόλου νέων διαδικασιών ελέγχων ασφαλείας εµπορευµατοκιβωτίων στις υπάρχουσες διαδικασίες του, είναι µια στρατηγική απόφαση µε µεγάλη σηµασία (Lewis et al, 2002). Ως εκ τούτου, οι ερωτήσεις κλειδιά που θα πρέπει να απευθυνθούν προς τη διαχείριση µιας λιµενικής αρχής περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Ποια είναι η επίδραση της εναλλακτικής πολιτικής ελέγχων εµπορευµατοκιβωτίων στην αποδοτικότητα του λιµένα; Ποιες αποφάσεις επέκτασης δυναµικότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειµένου να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών; Σ αυτό το γενικό πλαίσιο, η σχεδίαση δυναµικότητας λιµένων έχει γίνει ένα ιδιαίτερο ζήτηµα υψίστης σπουδαιότητας. Η παρούσα εφαρµογή στοχεύει στη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη σχεδίαση δυναµικότητας των εγκαταστάσεων των λιµένων σε σχέση µε την ενσωµάτωση πρόσθετων ελέγχων ασφαλείας µέσω ενός προτύπου συνεχούς προσοµοίωσης. Υποθέτουµε ότι ο λιµένας αντιµετωπίζει τυχαία ζήτηση, το επίπεδο της οποίας εξαρτάται από το χρονικό κύκλο, δεδοµένου ότι ο χρονικός κύκλος και η τιµολόγηση των παρεχοµένων υπηρεσιών είναι τα βασικά κριτήρια ενός πελάτη (όπως ο έµπορος, ο πράκτορας, ο µεταφορέας φορτίων, ή/και η ακτοπλοϊκή εταιρία) προκειµένου να επιλέξει ένα λιµάνι. Υποθέτουµε τώρα ότι για κάποια από τα εµπορευµατοκιβώτια απαιτείται διαδικασία ελέγχου ασφαλείας πριν από τη φόρτωσή τους σε ένα εξερχόµενο πλοίο, ως µέρος µιας εξουσιοδοτηµένης πολιτικής ασφαλείας, ή ως υπηρεσίας ασφαλείας (όπως π.χ. η CSI). Σύµφωνα µε τις περισσότερες διαδικασίες ελέγχων, τα εµπορευµατοκιβώτια που θα πρέπει να ελεγχθούν πρέπει να µεταφέρονται σε ένα ενδεδειγµένο χώρο ελέγχου στο χώρο εµπορευµατοκιβωτίων του λιµανιού. Οι Lewis et al. (2002) παρέχουν ένα παράδειγµα ακολουθίας γεγονότων της πολιτικής CSI, η οποία ξεκινά µε την ανάλυση των στοιχείων του πλοίου από τους τελωνειακούς υπαλλήλους που αντιπροσωπεύουν τη χώρα εισαγωγής και την υπόδειξη του ποσοστού των εµπορευµατοκιβωτίων στα οποία θα γίνει έλεγχος. Με 6

7 την άφιξη στο λιµάνι και κατόπιν µελέτης, η διαδικασία εκφόρτωσης αρχίζει. Όταν το εµπορευµατοκιβώτιο που έχει υποδειχθεί για έλεγχο εκφορτώνεται, µπορεί να µεταφερθεί άµεσα στον ενδεδειγµένο χώρο ελέγχου, ή αν δεν υπάρχει διαθέσιµος, να µεταφερθεί στον χώρο στοιβασίας εµπορευµατοκιβωτίων. Μόλις οι διαδικασίες ελέγχου ενός εµπορευµατοκιβωτίου ολοκληρωθούν, µπορεί να µετακινηθεί άµεσα σε θέση στο εξερχόµενο πλοίο, ή αν δεν είναι διαθέσιµη σε χώρο στοιβασίας. Για να µελετήσουµε συγκεκριµένα τον αντίκτυπο των ελέγχων σ ένα αυξανόµενο ποσοστό εµπορευµατοκιβωτίων στο χρόνο κύκλου εργασιών, αναπτύσσουµε ένα πρότυπο, το οποίο θεωρεί όλες τις τυπικές λειτουργίες του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων συνολικά, ενώ περικλείει τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας ως ξεχωριστή λειτουργία. Η ακριβής περιγραφή των τυπικών λειτουργιών ενός λιµένα είναι πέρα από το πεδίο της έρευνάς µας. Το Σχήµα 2 απεικονίζει το διάγραµµα επιρροής του συστήµατος, τους σηµαντικότερους βρόχους εξαρτήσεων και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των µεταβλητών του συστήµατος. Σχήµα 2: Το διάγραµµα επιρροής του προτύπου Η λεπτοµερής ανάλυση των µεταβλητών και των επιρροών του σχήµατος 2 παραλείπεται λόγω του περιορισµένου µήκους της εργασίας. Με βάση το διάγραµµα επιρροής του σχήµατος 2 δηµιουργήθηκε ένα δυναµικό πρότυπο προσοµοίωσης χρησιµοποιώντας το λογισµικό Powersim. Το πρότυπο που αναπτύχθηκε αφορά συγκεκριµένο τερµατικό Σ.ΕΜΠΟ. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν µεταβληθεί, για να προφυλαχθεί η εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, χωρίς εντούτοις να επηρεάσουν την αξία των πορισµάτων της µελέτης. Για την αρχικοποίηση του µοντέλου έγιναν οι παρακάτω υποθέσεις: α) η µέση ζήτηση πριν την καθιέρωση των διαδικασιών ελέγχων ασφάλειας είναι λ = 100 7

8 TEU s ανά ηµέρα (τιµή αναφοράς), που αντιστοιχεί στην Ελκυστικότητα Λιµένα (port attractiveness) ίσον µε 1. Υποθέτουµε επίσης ότι λ min = 20 TEU s και λ max = 200 TEU s ανά ηµέρα. β) η αρχική δυναµικότητα τίθεται σε 180 TEU s ανά ηµέρα, η οποία αντιστοιχεί σε ένα αρχικό είκτη Εκµετάλλευσης υναµικότητας (capacity utilization) ίσο µε 56%. γ) ο επιθυµητός χρονικός κύκλος και ο ικανοποιητικός χρονικός κύκλος τίθενται και οι δύο σε 5,7 χρονικές µονάδες και δ) οι καθυστερήσεις πελατών τίθενται σε 120 χρονικές µονάδες και οι καθυστερήσεις λιµένα σε 200 χρονικές µονάδες. Η απόδοση του συστήµατος καταγράφηκε τόσο στο µεταβατικό στάδιο, όσο και στη µόνιµη κατάσταση. Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσµάτων, τη συµπεριφορά του συστήµατος αναπαράχθηκε για µια ικανοποιητικά µεγάλη περίοδο (4.000 χρονικές µονάδες). Οι αποφάσεις (εξωτερικές διαταραχές για το σύστηµα) µπορούν να εµφανιστούν σε προκαθορισµένες χρονικές στιγµές. Συγκεκριµένα στην χρονική στιγµή αποφασίζεται η έγκριση ενός συγκεκριµένου σχεδίου ελέγχων ασφαλείας και στη χρονική στιγµή αποφασίζεται η επέκταση της δυναµικότητας που προβλέπεται από τις εξεταζόµενες στρατηγικές. Το µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ των αποφάσεων παρέχεται ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε το σύστηµα να φθάσει σε κατάσταση ισορροπίας. Τα Σχήµατα 3 και 4 απεικονίζουν την απόδοση του συστήµατος για τρία επίπεδα του ποσοστού επιθεώρησης (5%, 10% και 20%) κρατώντας τη δυναµικότητα της µονάδας επιθεωρήσεων, και έτσι το µέσο χρόνο επιθεώρησης σταθερό (15 χρονικές µονάδες). Πιο συγκεκριµένα το Σχήµα 3 επεξηγεί τη δυναµική συµπεριφορά του χρόνου κύκλου εργασιών και µιας «κεντρικής» τιµής που προέκυψε µετά την αφαίρεση της στοχαστικής συνιστώσας. Το Σχήµα 4 οµοίως απεικονίζει την επίδραση των εφαρµοζόµενων πολιτικών στην ζήτηση. Παρατηρούµε ότι η υιοθέτηση ενός σχεδίου ελέγχου στη χρονική στιγµή προκαλεί µια σηµαντική αύξηση στο χρόνο κύκλου εργασιών. Περαιτέρω το σχήµα καταδεικνύει µια µη γραµµική εξάρτηση του χρονικού κύκλου και της ζήτησης. Αυτή η αύξηση στο χρονικό κύκλο έχει επιπτώσεις στην ελκυστικότητα του λιµένα προκαλώντας στη συνέχει µια µείωση στη ζήτηση. Η αύξηση της δυναµικότητας που εµφανίζεται στη χρονική στιγµή βαθµιαία «διορθώνει» και το χρονικό κύκλο και την ζήτηση, αν και το σύστηµα δεν επιστρέφει ποτέ στην αρχική κατάσταση. Στη συνέχεια εξετάσθηκε η απόδοση του συστήµατος για τρία επίπεδα µέσου χρόνου της διάρκειας ελέγχων (5, 15, 25 χρονικές µονάδες), κρατώντας το ποσοστό ελέγχων σταθερό και ίσο µε 10%. Η επίδραση στο χρονικό κύκλο και κατά συνέπεια στη ζήτηση είναι παρόµοια µε αυτή που απεικονίζεται στο Σχήµα 3. Το Σχήµα 5 επεξηγεί τον αντίκτυπο της πολιτικής σχεδίασης δυναµικότητας στην απόδοση του συστήµατος και συγκεκριµένα στην «κεντρική τιµή» τιµή του χρονικού κύκλου. Το σενάριο ελέγχων για το συγκεκριµένο αριθµητικό παράδειγµα χρησιµοποιεί ένα µέσο χρόνο ελέγχων ίσο µε 15 χρονικές µονάδες και ένα ποσοστό ελέγχων 10%. Τα αποτελέσµατα αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές πολιτικές σχεδίασης δυναµικότητας µε Κ=0,5 (παθητική στρατηγική), Κ=1 (στρατηγική εξισορρόπησης) και Κ=2 (ενεργητική στρατηγική), αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και στο σχήµα, όσο πιο ενεργητική είναι η πολιτική επέκτασης δυναµικότητας, τόσο ο χρόνος κύκλου εργασιών ελαττώνεται. Εντούτοις, αυτό µε κανένα τρόπο δεν υπονοεί ότι µια ενεργητική στρατηγική πρέπει αν υιοθετηθεί χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. Για τη λήψη µιας βέλτιστης πολιτικής επέκτασης δυναµικότητας όλες οι σχετικές δαπάνες (όπως κόστος επενδύσεων και λειτουργίας) πρέπει επίσης να εξετασθούν. 8

9 Χρονικός Κύκλος (χρονικές µονάδες) Ποσοστό ελέγχου 20% Ποσοστό ελέγχου 10% Ποσοστό ελέγχου 5% Χρόνος (χρονικές µονάδες) Σχήµα 3: Επίδραση του ποσοστού ελέγχων στο χρονικό κύκλο 120 Ζήτηση Χρονικός κύκλος (χρονικές µονάδες) Μέσος χρόνος ελέγχου = 5 Μέσος χρόνος ελέγχου = 10 Μέσος χρόνος ελέγχου = Χρόνος (χρονικές µονάδες) Σχήµα 4: Επίδραση του ποσοστού ελέγχων στην ζήτηση K=0.5 K=1 K= Χρόνος (χρονικές µονάδες) Σχήµα 5: Επίδραση της πολιτικής σχεδίασης δυναµικότητας στο χρονικό κύκλο 9

10 Αν και η επίδραση της υιοθέτησης διαφορετικών πολιτικών στο σχεδιασµό δυναµικότητας παραµένει, το µέγεθός της εξαρτάται από το δείκτης εκµετάλλευσης δυναµικότητας του τερµατικού σταθµού. Πιο συγκεκριµένα ο επίδραση των πολιτικών επέκτασης δυναµικότητας για τη διόρθωση του χρονικού κύκλου είναι σηµαντικός όταν το σύστηµα λειτουργεί κοντά στις µέγιστες τιµές του δείκτη εκµετάλλευσης δυναµικότητας. Ακόµη, η επέκταση της δυναµικότητας δεν πρέπει να υιοθετηθεί ως λύση για τους λιµένες που λειτουργούν σε χαµηλά επίπεδα του δείκτη εκµετάλλευσης δυναµικότητας. Κατά συνέπεια το πρότυπό µας µπορεί να φανεί χρήσιµο στην επισήµανση των σηµαντικών αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των πολιτικών σχεδίασης ελέγχων ασφάλειας και δυναµικότητας, που πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά κατά τη λήψη των σχετικών στρατηγικών αποφάσεων. 5 Συµπεράσµατα Προτάσεις Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα ολοκληρωµένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο για τη µοντελοποίηση και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε έναν Τερµατικό Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων λιµένα. Το πλαίσιο αυτό, ενσωµατώνει τη φυσική ιεραρχία των αποφάσεων (στρατηγικές, τακτικές, επιχειρησιακές) και βασίζεται στη δυναµική προσοµοίωση και στη Θεωρία υναµικής Συστηµάτων. Το πλαίσιο µπορεί να αναδείξει τις πιθανές εξαρτήσεις µεταξύ των αποφάσεων και να οδηγήσει σε ολοκληρωµένες λύσεις που βελτιστοποιούν συνολικά, και όχι µυωπικά, τη λειτουργία του Τερµατικού Σταθµού. Η εφαρµογή του πλαισίου αυτού παρουσιάσθηκε για τον προσδιορισµό της δυναµικότητας Τερµατικών Σταθµών Εµπορευµατοκιβωτίων λιµένων στο σύγχρονο περιβάλλον ρίσκου και αβεβαιότητας, όπου η επιθυµητή απόδοση θα πρέπει να συνδυασθεί µε την υιοθέτηση πολιτικών ελέγχων ασφαλείας, που προβλέπονται από τις διεθνείς συµφωνίες και πρακτικές. Η επίλυση του προτύπου που δηµιουργήθηκε, χρησιµοποιώντας τα πραγµατικά δεδοµένα ενός ελληνικού λιµένα, οδήγησε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα που µπορούν να αξιοποιηθούν από τη ιοίκηση του λιµένα στη χάραξη της µελλοντικής στρατηγικής της. Βιβλιογραφία [1] Lewis, B. M., A.L. Erera and C.C. White III, Efficient Container Security Operations at Transshipment Seaports, In Proceedings of the Inaugural Annual Intelligent Transportation Society (Singapore) Symposium, September 5-6, Singapore, [2] Forrester, J. W., Industrial Dynamics, MIT Press: Cambridge, MA, [3] Georgiadis P., Vlachos D., Iakovou E., A System Dynamics Modeling Framework for the Strategic Supply Chain Management of Food Chains, Journal of Food Engineering, 70, , [4] Sterman, J.D., Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World: McGraw-Hill, New York, [5] Tsitsamis D. Iakovou Ε., Vlachos D., Decision-Making In Container Terminal Operations: A Hierarchical And Comprehensive Framework, 3 rd International Conference on Supply Chain Management and Information Systems - SCMIS2005, Thessaloniki, , [6] Transportation Research Board, Deterrence, Protection, and Preparation: The New Transportation Security Initiative, Transportation Research Board Special Report 270, TRB, National Research Council, Washington, D.C.,

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση λιµενων Στρατηγικο εργαλειο Εργαλειο για την ανταγωνιστικοτητα Αντικειµενο επιστηµονικης αναλυσης Αντικειµενο διαµορφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας (πως) Επιλογή παραγωγικής ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Για έναν επιχειρηματία,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση ενός συστήματος ΤΠΕ Σχεδιασμού Ελλιμενισμού στο Λιμένα Θεσσαλονίκης

Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση ενός συστήματος ΤΠΕ Σχεδιασμού Ελλιμενισμού στο Λιμένα Θεσσαλονίκης Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Costa Navarino, 11-12 Μαρτίου 2013 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα