Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που είναι θεμελιωμένη πάνω σ αυτό, κινείται γρήγορα, με εναλλασόμενο πρόσημο, γύρω από την αρχική θέση ηρεμίας. Από δυναμική θεώρηση, το μέγεθος που μας ενδιαφέρει σε αυτήν την κίνηση της βάσης είναι η επιτάχυνση, η οποία συμβολίζεται με x g ( t). Η μάζα της κατασκευής, λόγω της αδράνειάς της, δεν ακολουθεί την κίνηση της βάσης αλλά κινείται με διαφορετικό τρόπο κάνοντας μία δική της ταλάντωση [Σχ. 1.1(α)]. Λόγω αυτής της διαφορετικής κίνησης μάζας και βάσης, προκαλείται παραμόρφωση και κατ επέκταση ένταση στην κατασκευή. Η μετακίνηση του εδάφους συμβολίζεται με x ( ) και η σχετική μετακίνηση της μάζας ως προς τη βάση της με u(t). Η συνολική μετακίνηση τη χρονική στιγμή t, μετρούμενη από την αρχική θέση της κατασκευής (απόλυτη μετακίνηση) είναι: x( t) xg( t) u( t) Σύμφωνα με τη θεώρηση d Alembert: g t Το σύστημα του Σχ. 1.1(α) (πραγματική κατάσταση) είναι ισοδύναμο με το σύστημα του Σχ. 1.1(β). Στο σύστημα Σχ. 1.1(β) η βάση δεν κινείται, αλλά στο κέντρο μάζας εξασκείται οριζόντια δύναμη: p( t) m x ( t) (1.1) g x(t) x (t) u(t) g m u(t) m g p(t)=-m x (t) K, C = K, C x (t) g ẍ (t) g (α) (β) Σχ Παραμόρφωση της κατασκευής κατά τη διάρκεια σεισμικής καταπόνησης. Έκδοση

2 1.2 ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ Λόγω του φορτίου p(t), η κατασκευή παραμορφώνεται και αναπτύσσονται εσωτερικές δυνάμεις επαναφοράς, που τείνουν να επαναφέρουν την κατασκευή στην αρχική θέση ισορροπίας. Το μέγεθος αυτών των δυνάμεων είναι ανάλογο της δυσκαμψίας, Κ, της κατασκευής, δηλαδή της αντίστασης που παρουσιάζει στην παραμόρφωσή της. Η συνολική δύναμη επαναφοράς, f s (t), δηλαδή η εσωτερική δύναμη που ενεργεί στη μάζα m μέσω των υποστυλωμάτων, είναι ανάλογη της σχετικής μετακίνησης u(t) και συνδέεται με αυτή με τη σχέση: f s (t) = Κ u(t) (1.2) Η δυσκαμψία της κατασκευής προέρχεται από τη δυσκαμψία των υποστυλωμάτων, η οποία επηρεάζεται από τη δυνατότητα στροφής στα άκρα τους. Έτσι, σε μία πλαισιακή κατασκευή με υποστυλώματα πακτωμένα στη βάση τους (παραδοχή απαραμόρφωτης θεμελίωσης), η δυσκαμψία κάθε υποστυλώματος εξαρτάται από τη δυνατότητα στροφής στην κορυφή του, την οποία καθορίζει η σχετική δυσκαμψία δοκού-υποστυλώματος. Για δοκούς με μεγάλη ροπή αδράνείας ως προς τη ροπή αδράνειας των υποστυλωμάτων (I δοκ >>Ι υπ ), τα υποστυλώματα συμπεριφέρονται ως αμφίπακτα και η δυσκαμψία κάθε υποστυλώματος μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (αγνοώντας το έργο από τέμνουσες): 12EI y K i (1.3) h3 όπου Ε = h = Ι y = μέτρο ελαστικότητας του υλικού ύψος του υποστυλώματος ροπή αδράνειας της διατομής ως προς άξονα κάθετο στη διεύθυνση κίνησης (ως διεύθυνση κίνησης θεωρείται η διεύθυνση x). Στην άλλη ακραία περίπτωση, στην οποία η ροπή αδρανείας των δοκών είναι μικρή ως προς αυτή των υποστυλωμάτων (I δοκ <<Ι υπ ), τα υποστυλώματα συμπεριφέρονται ως μονόπακτα, δηλαδή ως να ήταν ελεύθερη η στροφή στην κορυφή τους, και η δυσκαμψία κάθε υποστυλώματος μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 3EI y K i (1.4) h3 Έκδοση

3 Σε συνήθεις περιπτώσεις κτιρίων, η πραγματική συμπεριφορά των υποστυλωμάτων δεν είναι ούτε αμφίπακτη ούτε μονόπακτη, αλλά βρίσκεται ενδιάμεσα αυτών των ακραίων περιπτώσεων (οι δοκοί προσφέρουν μερική πάκτωση στην κορυφή των στύλων). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συμπεριφορά βρίσκεται πλησιέστερα προς την αμφίπακτη, παρά προς τη μονόπακτη. Εάν ένα υποστύλωμα αποτελείται από τμήματα με διαφορετικές επιμέρους δυσκαμψίες, Κ i,j, που συνδέονται μεταξύ τους εν σειρά, η συνολική δυσκαμψία του, Κ i, υπολογίζεται από τη σχέση: 1 1 K i K j i,j (1.5) Παράδειγμα: βάθρο γέφυρας που αποτελείται από στύλο από Ω.Σ. και εφέδρανα (Σχ. 1.2). Εάν Κ στ και Κ εφ η δυσκαμψία του στύλου και η ατένεια των εφεδράνων, αντίστοιχα, η σχέση (1.5) οδηγεί στην παρακάτω εξίσωση για τη συνολική δυσκαμψία του βάθρου: K βαθρου Κ στ Κ εφ (1.6) Κ Κ στ εφ Θεωρώντας ότι τα υποστυλώματα της κατασκευής του Σχ. 1.1 συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα δοκών-πλάκας που πρακτικά είναι απαραμόρφωτο στο επίπεδο της πλάκας, όλα τα υποστυλώματα θα έχουν την ίδια μετακίνηση στην κορυφή τους, ίση με τη σχετική μετακίνηση της μάζας, u. Επομένως, η τέμνουσα που θα αναπτυχθεί σε κάθε υποστύλωμα είναι: V i K u (1.7) i K εφ K στ Σχ Βάθρο γέφυρας με εφέδρανα. Έκδοση

4 και η δύναμη επαναφοράς, που ισούται με τη συνολική τέμνουσα, είναι: f s Vi K i u (1.8) Συγκρίνοντας την (1.2) με την (1.8) προκύπτει η συνολική δυσκαμψία: K K (1.9) Η σχέση (1.9) δίνει τη συνολική δυσκαμψία ενός κτιρίου, εάν είναι γνωστές οι δυσκαμψίες των υποστυλωμάτων. Η συνολική δυσκαμψία Κ μπορεί να υπολογιστεί και απ ευθείας από την (1.1) ως εξής: i Επιβάλλεται οριζόντιο φορτίο f s Υπολογίζεται η μετακίνηση u Η δυσκαμψία της κατασκευής δίνεται από τη σχέση: Κ = f s / u (1.10) 1.3 ΑΠΟΣΒΕΣΗ Όλες οι κατασκευές κατά την ταλάντωσή τους παρουσιάζουν απόσβεση (δηλαδή απορρόφηση ενέργειας). Αποτέλεσμα της απόσβεσης είναι η σταδιακή μείωση των ελεύθερων ταλαντώσεων με το χρόνο. Απόσβεση παρατηρείται και σε ιδανικά υλικά και οφείλεται στην εσωτερική τριβή που αναπτύσσεται κατά την παραμόρφωση. Σε πραγματικές κατασκευές οφείλεται επιπρόσθετα και σε άλλους παράγοντες, όπως σε μικρορωγμές που εμφανίζονται σε κατασκευές από Ω.Σ., στην τριβή που αναπτύσσεται στους κόμβους μεταλλικών κατασκευών, στην ανελαστική παραμόρφωση των μηφερόντων στοιχείων (π.χ. τοιχοποιίες) κ.λ.π. Στη μαθηματική προσομοίωση της απόσβεσης θεωρούμε ότι αναπτύσσεται μία πρόσθετη δύναμη επαναφοράς f d (t), η οποία είναι ανάλογη της σχετικής ταχύτητας u (t) (θεώρηση ισοδύναμου βισκοϊξώδους ρευστού): f d ( t) C u ( t) (1.11) Η τιμή του συντελεστή C είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογιστεί. 1.4 ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Εφαρμόζουμε το δεύτερο νόμο του Nεύτωνα στην οριζόντια διεύθυνση (βλ. Σχ. 1.3): p f f mu (1.12) s d Έκδοση

5 u(t) m g p(t)=-m x (t) m p(t)=-m x (t) g f s (t) + f d(t) K, C Σχ Οριζόντιες δυνάμεις στη μάζα της κατασκευής. Αντικαθιστώντας τις (1.1), (1.2), (1.11) στην (1.12) προκύπτει: mu Cu Ku mx g (1.13) ή διαιρώντας με την μάζα m: u 2 ζωu ω u (1.14) 2 x g όπου ω είναι η ιδιοσυχνότητα της κατασκευής που ορίζεται από τη σχέση: και ζ ο συντελεστής απόσβεσης που ορίζεται από τη σχέση: K ω (1.15) m ζ C (1.16) 2 mk Η ιδιοπερίοδος του ταλαντωτή σχετίζεται με την ιδιοσυχνότητα μέσω της σχέσης T 2π ω, επομένως, m T 2π (1.17) Κ Η ιδιοσυχνότητα της κατασκευής εξαρτάται μόνο από τη μάζα και τη δυσκαμψία της και όχι από τη διέγερση. Ο συντελεστής απόσβεσης ζ είναι καθαρός αριθμός (δεν έχει διαστάσεις) και μπορεί να υπολογιστεί πειραματικά. Εξαρτάται κυρίως από το υλικό της κατασκευής. Για συνήθεις κατασκευές πολιτικού μηχανικού είναι πάντοτε μικρότερος της μονάδας. Συνήθεις τιμές απόσβεσης δίνονται στον Πίνακα ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Εάν x g 0, το σύστημα εκτελεί ελεύθερες ταλαντώσεις (δηλαδή ταλαντώσεις χωρίς επιβαλλόμενο φορτίο) που διέπονται από την εξίσωση: Έκδοση

6 ω d / ω Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 Πίνακας 1.1. Συνήθεις τιμές απόσβεσης των κατασκευών. Περιγραφή κατασκευής ζ (%) Οπλισμένο σκυρόδεμα 3-5 Προεντεταμένο σκυρόδεμα 2-3 Μεταλλικές κατασκευές με συγκολλητές συνδέσεις 2-3 Μεταλλικές κατασκευές με κοχλιωτές συνδέσεις 5-7 u 2ζωu ω2u 0 (1.18) Για να ξεκινήσουν οι ελεύθερες ταλαντώσεις, η κατασκευή πρέπει να διεγερθεί με κάποιο τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει δίνοντας μία αρχική μετακίνηση, u 0 =u(0), ή μία αρχική ταχύτητα u 0 u(0 ), ή και τα δύο ταυτόχρονα συνήθεις κατασκευές ζ Σχ Μεταβολή του λόγου ω d /ω για διάφορες τιμές της απόσβεσης ζ u i j κύκλοι 1.0 μετακίνηση, u/u μετακίνηση, u/u u i+j μετακίνηση, u/u χρόνος, t (sec) χρόνος, t (sec) χρόνος, t (sec) (α) (β) (γ) Σχ Ελεύθερες ταλαντώσεις μονοβάθμιου συστήματος με Τ=0.5 sec για αρχική μετακίνηση: (α) ζ=0, (β) ζ=0.10, (γ) ζ=1. Έκδοση

7 Η λύση της (1.18) προκύπτει: u 0 ζωu0 u( t) e ζωt u0cos( ωdt ) sin( ωdt ) ωd (1.19) όπου ω d είναι η ιδιοσυχνότητα με απόσβεση που δίνεται από τη σχέση: ω d ω 1 ζ 2 (1.20) Για συνήθεις κατασκευές, με ζ 0.20, συνήθως τίθεται ω d ω (Σχ. 1.4) Παράδειγμα: Στο Σχ. 1.5 φαίνεται η απόκριση, για αρχική μετακίνηση, ενός συστήματος με Τ=0.5 sec και (α) μηδενική απόσβεση, (β) απόσβεση ζ=0.10 και (γ) ζ=1. Προσέξτε τη μείωση του πλάτους με τους κύκλους ταλάντωσης για ζ=0.10. Κρίσιμη απόσβεση Η τιμή ζ=1 ονομάζεται κρίσιμη απόσβεση. Για ζ=1, η κατασκευή επανέρχεται στην αρχική θέση ισορροπίας χωρίς να κάνει ταλαντώσεις [Σχ. 1.5(γ)]. Υπολογισμός της απόσβεσης Από την καταγραφή των ελεύθερων ταλαντώσεων σε ένα πείραμα μπορεί να υπολογιστεί η απόσβεση της κατασκευής με βάση το ρυθμό μείωσης του πλάτους ταλάντωσης. Εάν u i είναι το πλάτος ταλάντωσης του i κύκλου και u i+j είναι το πλάτος ταλάντωσης του i+j κύκλου [Σχ. 1.5(β)], ο συντελεστής απόσβεσης μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: ζ 1 ui ln 2πj ui j (1.21) Εκτός από αυτή τη μέθοδο, η απόσβεση μιας κατασκευής μπορεί να υπολογιστεί πειραματικά και από το πείραμα συντονισμού, όπως αναφέρεται παρακάτω. 1.6 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ Έστω ότι το έδαφος κινείται αρμονικά με συχνότητα ω g (περίοδος διέγερσης: Τ g =2π/ω g ). Η μετακίνηση του εδάφους περιγράφεται από τη σχέση: xg ( t) xg,max sin( ωgt) και η επιτάχυνση από τη σχέση: x g ( t) x g,max sin( ωgt), όπου x 2 g,max ωg xg, max. Η δύναμη d g,max Alembert που εξασκείται στην κατασκευή είναι: p( t) mx sin( ω t). Εάν η μέγιστη τιμή της p(t) εφαρμοζόταν στην κατασκευή στατικά, η μετακίνηση θα ήταν: g Έκδοση

8 u st p mx max g,max (1.22) K K Επειδή το φορτίο εφαρμόζεται δυναμικά, η κατασκευή θα κάνει ταλαντώσεις, οι οποίες θα είναι αρμονικές με την ίδια συχνότητα με αυτή της διέγερσης (μετά από ένα αρχικό μεταβατικό στάδιο), δηλαδή, u( t) u sin( ω t). max g Το πλάτος ταλάντωσης, u max, θα είναι διαφορετικό από τη στατική μετακίνηση, u st. Ο λόγος u u εκφράζει τη μεγέθυνση ή μείωση της δυναμικής απόκρισης σε σύγκριση max st με τη στατική και ονομάζεται δυναμική μεγέθυνση. Δίνεται από τη σχέση: u max u st 1 (1.23) ω ω 2ζ ω ω 2 g g Προσέξτε ότι: Η δυναμική μεγέθυνση εξαρτάται από το λόγο της συχνότητας της διέγερσης προς την ιδιοσυχνότητα της κατασκευής και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη μονάδα. Η μέγιστη απόκριση (βλ. Σχ. 1.6) συμβαίνει για ω g ω (συντονισμός). Πείραμα συντονισμού Με το πείραμα συντονισμού μπορεί να υπολογιστεί η ιδιοσυχνότητα και η απόσβεση μιας κατασκευής. Το πείραμα συντονισμού εκτελείται ως εξής: Επιβάλλονται ημιτονικές διεγέρσεις για διάφορες συχνότητες και για κάθε συχνότητα υπολογίζεται το πλάτος ταλάντωσης της κατασκευής. R u max R/ ω Α ω ω Β συχνότητα διέγερσης, ω g Σχ Υπολογισμός ιδιοσυχνότητας και απόσβεσης από το πείραμα συντονισμού. Έκδοση

9 Με αυτό τον τρόπο κατασκευάζεται η καμπύλη συντονισμού, η οποία δίνει το πλάτος απόκρισης ανάλογα με τη συχνότητα διέγερσης, όπως φαίνεται στο Σχ Υπολογισμός ιδιοσυχνότητας Για συνήθεις τιμές αποσβέσεων (ζ 0.20), η μέγιστη τιμή της καμπύλης συντονισμού αντιστοιχεί προσεγγιστικά στην ιδιοσυχνότητα της κατασκευής. Υπολογισμός απόσβεσης Από την καμπύλη συντονισμού υπολογίζονται οι συχνότητες ω Α και ω Β που αντιστοιχούν σε τιμή R 2, όπου R η μέγιστη τιμή της καμπύλης. Ο συντελεστής απόσβεσης δίνεται από τη σχέση: ζ ωβ ωα (1.24) 2ω 1.7 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ Για τυχαία διέγερση βάσης με επιτάχυνση x g (t), η απόκριση μπορεί να υπολογιστεί από το ολοκλήρωμα Duhamel: t 1 u( t) x τ e ζω t τ g ) ω d t τ dτ ω ( ) ( sin ( ) (1.25) d 0 Για τον υπολογισμό της χρονοϊστορίας u(t) απαιτείται εφαρμογή της (1.25) για κάθε t. Πολλές φορές γίνεται απ ευθείας ολοκλήρωση της εξίσωσης (1.13) με αριθμητικές μεθόδους. Παρακάτω παρουσιάζεται η μέθοδος κεντρικής διαφοράς. Μέθοδος κεντρικής διαφοράς Γίνεται υπολογισμός της μετακίνησης με χρονικό βήμα Δt. Έστω u i η μετακίνηση στο βήμα i και u i-1 η μετακίνηση στο βήμα i-1. Η μετακίνηση στο βήμα i+1 υπολογίζεται από τη σχέση: pˆ i ui 1 (1.26) kˆ όπου pˆ m C m 2 ui (1.27) (Δt ) 2Δt (Δt ) i mx g,i ui K Έκδοση

10 και m C kˆ (Δt ) 2 2Δt (1.28) x g, i είναι η επιτάχυνση του εδάφους τη χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο βήμα i. Για τον υπολογισμό της μετακίνησης u 1 (1 ο βήμα) απαιτείται να γνωρίζουμε τη μετακίνηση στα βήματα 0 και -1. Το βήμα 0 αντιστοιχεί στις αρχικές συνθήκες (τη χρονική στιγμή t=0) και επομένως οι τιμές u 0 και u 0 θεωρούνται γνωστές (συνήθως: u 0 =0 και u 0 =0). Η τιμή της u 1 υπολογίζεται από τη σχέση: όπου u 2 (Δt ) 1 u0 (Δt ) u 0 u 0 (1.29) 2 mx g, 0 Cu 0 Ku 0 u 0 (1.30) m 1.8 ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Το φάσμα απόκρισης είναι ένα διάγραμμα που δίνει τη μέγιστη απόκριση (για το μέγεθος που μας ενδιαφέρει, π.χ. απόλυτη επιτάχυνση, σχετική μετακίνηση, κλπ) όλων των μονοβάθμιων ταλαντωτών με συγκεκριμένη απόσβεση, για δεδομένη σεισμική διέγερση, ανάλογα με την ιδιοπερίοδό τους. Τρόπος κατασκευής φάσματος απόκρισης σχετικών μετακινήσεων: Επιλογή απόσβεσης ζ, για την οποία θα κατασκευαστεί το φάσμα, π.χ. ζ=5%. Επιλογή μιας ιδιοπεριόδου Τ ενός ταλαντωτή, π.χ. T=0.1 sec. Υπολογισμός της χρονοϊστορίας της απόκρισης, u(t) αυτού του ταλαντωτή για τη δεδομένη σεισμική διέγερση. Υπολογισμός της απολύτως μέγιστης τιμής της απόκρισης: max u(t). Επανάληψη της διαδικασίας για πολλές τιμές περιόδων Τ και κατασκευή του διαγράμματος: max u(t) ως προς Τ. Από αυτή την καμπύλη μπορεί να υπολογιστεί η μέγιστη μετακίνηση οποιασδήποτε κατασκευής με απόσβεση ίση με αυτή του φάσματος, για τη δεδομένη σεισμική διέγερση, προβάλοντας το σημείο της καμπύλης που αντιστοιχεί στην ιδιοπερίοδο της κατασκευής στον άξονα των φασματικών μετακινήσεων. Εκτός από τη σχετική μετακίνηση, φάσμα απόκρισης μπορεί να κατασκευαστεί και για οποιδήποτε άλλο μέγεθος (π.χ. απόλυτη επιτάχυνση). Συνήθως κατασκευάζονται: Έκδοση

11 μετακίνηση, u (mm) μετακίνηση, u (mm) φασματική μετακίνηση, SD (mm) μετακίνηση, u (mm) επιτάχ. εδάφ. (m/sec 2 ) Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο Τ=0.1 sec, ζ=5% 2.5 Σεισμός Καλαμάτας, 1986 (Long) χρόνος, t (sec) χρόνος, t (sec) Τ=0.2 sec, ζ=5% χρόνος, t (sec) T=0.3 sec, ζ=5% χρόνος, t (sec) περίοδος, Τ (sec) Σχ Μέθοδος κατασκευής φάσματος απόκρισης. Σχ Φάσματα απόκρισης σχετικών μετακινήσεων και απόλυτων επιταχύνσεων του σεισμού της Καλαμάτας (1986, Νομαρχία, διεύθυνση Τrans) για ζ = 0, 2, 5, 10 και 20%. Φάσμα απόκρισης σχετικών μετακινήσεων Δίνει τις τιμές max u(t) και συμβολίζεται με SD ή S d (Spectral Displacement) Φάσμα απόκρισης σχετικών ταχυτήτων Δίνει τις τιμές max u (t) και συμβολίζεται με SV ή S v (Spectral Velocity) Έκδοση

12 Φάσμα απόκρισης απόλυτων επιταχύνσεων Δίνει τις τιμές max x (t) και συμβολίζεται με SA ή S a (Spectral Acceleration) Για συνήθεις τιμές ιδιοπεριόδων Τ και συντελεστών απόσβεσης ζ, αύξηση της απόσβεσης γενικά συνεπάγεται μείωση των φασματικών τιμών. Γι αυτό συνήθως, στο ίδιο διάγραμμα κατασκευάζονται φάσματα απόκρισης που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης (Σχ. 1.8). Η αντιστοίχιση κάθε καμπύλης με τον αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης, παρότι δεν σημειώνεται στα σχήματα, είναι εύκολο να βρεθεί με εφαρμογή της παραπάνω παρατήρησης. Ψευδοφάσματα Για μικρές τιμές του συντελεστή απόσβεσης (ζ 20%) ισχύει προσεγγιστικά: SA ω 2 SD = PSA (1.31) SV ωsd = PSV (1.32) όπου: PSA (Pseudo Spectral Acceleration) = ψευδοφασματική επιτάχυνση και PSV (Pseudo Spectral Velocity) = ψευδοφασματική ταχύτητα. Όρια φασμάτων Τα φάσματα τείνουν σε χαρακτηριστικές τιμές για πολύ μικρές και πολύ μεγάλες περιόδους ως εξής: (Συνιστάται η κατανόηση της φυσικής σημασίας των παρακάτω ορίων) Α. Για πολύ δύσκαμπτες κατασκευές (Τ 0) : SD 0 SV 0 SA x g, max Β. Για πολύ εύκαμπτες κατασκευές (T >>): SD x SV x g, max SA 0 g,max Τριλογαριθμική μορφή φάσματος Οι λογαριθμικά γραμμικές σχέσεις (1.31) και (1.32) επιτρέπουν τη σχεδίαση και των τριών φασμάτων σε ένα τριμερές διάγραμμα με λογαριθμικούς άξονες (Σχ. 1.9). Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στην ιδιοπερίοδο, Τ και ο κατακόρυφος στην ψευδοταχύτητα, ΡSV. Εκτός από αυτούς τους άξονες, υπάρχουν δύο ακόμη άξονες υπο γωνία 45 και 135 που αντιστοιχούν στη φασματική μετακίνηση, SD και την ψευδοεπιτάχυνση, PSA. Έκδοση

13 Σχ Φάσματα απόκρισης του σεισμού της Καλαμάτας (1986, Νομαρχία, διεύθυνση Trans) για ζ = 0, 2, 5, 10 και 20% σε τριλογαριθμική μορφή. Προβολή ενός σημείου του φάσματος, που αντιστοιχεί σε περίοδο Τ, στους τρεις άξονες SD, PSV και PSA δίνει τις τιμές των αντίστοιχων φασματικών μεγεθών για μονοβάθμιους ταλαντωτές με αυτή την ιδιοπερίοδο. Αυτή η απεικόνηση του φάσματος ονομάζεται τριλογαριθμική μορφή φάσματος, λόγω των τριών λογαριθμικών αξόνων των φασματικών μεγεθών. Αναφέρεται επίσης και ως τετραλογαριθμική μορφή επειδή, εάν στους άξονες συμπεριληφθεί και ο άξονας των περιόδων, οι λογαριθμικοί άξονες είναι τέσσερις. Φάσματα σε μορφή ADRS Στην απεικόνηση ADRS (Acceleration-Displacement Response Spectrum), ο κατακόρυφος άξονας αντιστοιχεί στη φασματική ψευδοεπιτάχυνση, PSA, και ο οριζόντιος στη φασματική μετακίνηση, SD. Τα φάσματα ADRS δίνουν τη σχέση μεταξύ της επιτάχυνσης της κατασκευής, και επομένως του σεισμικού φορτίου που αναπτύσσεται, και της μετακίνησης που αυτό προκαλεί. Έκδοση

14 PSA (m/sec 2 ) Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο T=0.5 sec T=1.0 sec T=1.5 sec SD (cm) Σχ Φάσμα απόκρισης του σεισμού της Καλαμάτας (1986, Νομαρχία, διεύθυνση Trans) για ζ=5%, σε μορφή ADRS. Χρησιμοποιώντας τη σχέση (1.31) προκύπτει: T 2π SD PSA (1.33) Επομένως, ακτινικές γραμμές από την αρχή των αξόνων, πάνω στις οποίες ο λόγος SD/PSA είναι σταθερός, αντιστοιχούν σε σταθερή περίοδο. Έτσι μπορεί να υπολογιστεί η περίοδος στην οποία αντιστοιχεί κάθε σημείο του φάσματος. Στο Σχ παρουσιάζεται το φάσμα του σεισμού της Καλαμάτας για ζ=5% σε μορφή ADRS. Χαρακτηριστικές περιοχές φασμάτων Διάφορες χαρακτηριστικές περιοχές μπορούν να διακριθούν στα φάσματα απόκρισης, ιδιαίτερα στην τριλιγαριθμική τους απεικόνηση (Σχ. 1.11). Συγκεκριμένα: Για μικρές περιόδους (πριν το σημείο Α), η φασματική επιτάχυνση πρακτικά ισούται με την επιτάχυνση του εδάφους. Στην περιοχή BC, η φασματική επιτάχυνση είναι περίπου σταθερή. Έκδοση

15 Σχ Φάσμα απόκρισης του σεισμού El Centro (1940) για ζ=5%. Στην περιοχή CD, η φασματική ταχύτητα είναι περίπου σταθερή. Στην περιοχή DE, η φασματική μετακίνηση είναι περίπου σταθερή. Το εύρος περιόδων για κάθε περιοχή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης που επηρεάζονται από το μέγεθος του σεισμού, το μηχανισμό γένεσης και την απόσταση από το επίκεντρο, αλλά και από τις ιδιότητες του εδάφους στη θέση της καταγραφής. Ενεργός επιτάχυνση και ταχύτητα Η μέγιστη επιτάχυνση (peak ground acceleration) pga= και η μέγιστη ταχύτητα x g, max (peak ground velocity) pgv= x της εδαφικής κίνησης δεν είναι κατάλληλοι δείκτες για g, max τον καθορισμό της έντασης και της «καταστροφικότητας» της σεισμικής δόνησης, επειδή δεν δίνουν πληροφορία για τη διάρκεια του σεισμού και μπορεί να έχουν επηρεαστεί από απότομες κορυφές (spikes) των αντίστοιχων χρονοϊστοριών. Γι αυτό στην κατασκευή φασμάτων σχεδιασμού (βλ. επόμενο υποκεφάλαιο) χρησιμοποιείται η ενεργός επιτάχυνση EPA (Effective Peak Acceleration) και η ενεργός ταχύτητα EPV (Effective Peak Velocity) για τον προσδιορισμό της έντασης της εδαφικής κίνησης. Έκδοση

16 Οι ενεργές τιμές της επιτάχυνσης και της ταχύτητας δεν έχουν φυσική σημασία αλλά αποτελούν μία κανονικοποίηση των παραμέτρων της σεισμικής δόνησης. Για τον προσδιορισμό τους χρησιμοποιούνται οι τιμές των περιοχών σταθερής φασματικής επιτάχυνσης και σταθερής φασματικής ταχύτητας που αναφέρθηκαν παραπάνω. Δεν υπάρχει σαφής τρόπος προσδιοριμού τους, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται οι σχέσεις (Newmark & Hall, 1969, McGuire, 1975): EPA=PSA BC /2.5 EPV=PSV CD /2.5 (1.34α) (1.34β) όπου PSA BC είναι η μέση τιμή των φασματικών επιταχύνσεων για απόσβεση ζ=5% στην περιοχή περιόδων από 0.1 έως 0.5 sec περίπου (βλ. Σχ. 1.11) και PSV CD η μέση τιμή των φασματικών ταχυτήτων στην περιοχή περιόδων κοντά στο 1.0 sec. Ο συντελεστής 2.5, με τον οποίο διαιρούνται οι φασματικές τιμές στις σχέσεις (1.34 α&β), αντιστοιχεί σε σεισμούς κανονικής διάρκειας. Για σεισμούς πολύ μικρής διάρκειας ή πολύ μεγάλης διάρκειας οι τιμές που προκύπτουν από τις παραπάνω σχέσεις πρέπει να διορθωθούν κατάλληλα. Συγκεκριμένα, για σεισμούς μικρής διάρκειας οι τιμές πρέπει να μειωθούν και για σεισμούς μεγάλης διάρκειας να αυξηθούν. Η απαιτούμενη δόρθωση δεν καθορίζεται από κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία και γίνεται με ορθή κρίση, συνεκτιμώντας και τα λοιπά χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης. Οι τιμές των ενεργών τιμών EPA και EPV που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία μπορεί να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από τις αντίστοιχες μέγιστες τιμές της εδαφικής κίνησης, pga και pgv. Συνήθως, EPA<pga και EPV>pgv. 1.9 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τα φάσματα απόκρισης καταγεγραμμένων σεισμών παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους (Σχ. 1.12), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης και των εδαφικών συνθηκών. Γι αυτό, στο σχεδιασμό νέων κατασκευών χρησιμοποιείται ένα εξομαλυσμένο φάσμα που καλύπτει όλες τις μορφές φασμάτων πιθανών σεισμών που μπορούν να πλήξουν την περιοχή του έργου. Για την κατασκευή του φάσματος σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη: Οι ενεργές τιμές της εδαφικής κίνησης στην περιοχή του έργου (βλ. παραπάνω) Οι εδαφικές συνθήκες στην περιοχή του έργου. Έκδοση

17 Φασματική ψευδοεπιτάχυνση, ΡSA (g) Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο ΛΕΥΚΑΔΑ 2003 AΙΓΙΟ 1995 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1983 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Ιδιοπερίοδος, Τ (sec) Σχ Φάσμα απόκρισης διαφόρων σεισμών για ζ=5%. Εδαφική επιτάχυνση Οι αναμενόμενες τιμές της εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας (η εδαφική μετακίνηση χρησιμοποιείται σπανίως) προκύπτουν από μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας, μετά από στατιστική επεξεργασία των σεισμικών γεγονότων που έχουν συμβεί στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Τέτοιες μελέτες εκπονούνται για μεγάλα και σημαντικά έργα, ενώ για συνήθεις κατασκευές εφαρμόζονται οι τιμές που δίνονται στους κανονισμούς, ανάλογα με την περιοχή στην οποία πρόκειται να γίνει η κατασκευή. Στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ), προβλέπονται τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας με τις τιμές ενεργούς επιτάχυνσης του Πίνακα 1.2. Πίνακας 1.2. Τιμές ενεργούς επιτάχυνσης σύμφωνα με ΕΑΚ2003 Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ενεργός επιτάχυνση, Α (g) Ι 0.16 ΙΙ 0.24 ΙΙΙ 0.36 Οι τιμές αυτές έχουν επίσης προκύψει από μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας και αντιστοιχούν σε περίοδο επανάληψης περίπου 500 χρόνια, δηλαδή κατά μέσο όρο συμβαίνουν μία φορά κάθε 500 χρόνια. Θεωρώντας ότι οι σεισμοί συμβαίνουν σύμφωνα με την κατανομή Poisson, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 10% να συμβεί στα επόμενα 50 χρόνια (συνήθης διάρκεια ζωής των κατασκευών) σεισμός στην ευρύτερη Έκδοση

18 περιοχή, ο οποίος θα προκαλέσει εδαφική επιτάχυνση στη θέση του έργου μεγαλύτερη από αυτή του πίνακα. Η πιθανότητα αυτή (πιθανότητα υπέρβασης) είναι αποδεκτή για συνήθεις κατασκευές. Για κατασκευές μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας, οι τιμές του Πίνακα 1.2 πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή σπουδαιότητας γ Ι, ο οποίος λαμβάνει τιμές από 1.0 έως Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η πιθανότητα υπέρβασης και ο σχεδιασμός γίνεται για σεισμικά γεγονότα με μεγαλύτερη περίοδο επανάληψης (1000 ή 2000 χρόνια). Στο εξής, ως εδαφική επιτάχυνση θα θεωρείται η τιμή γ Ι Α. Στον ΕΚ8, η τιμή αυτή συμβολίζεται με a g. Ο ΕΑΚ θεωρεί ότι η εδαφική επιτάχυνση γ Ι Α που αντιστοιχεί σε κάθε περιοχή της Ελλάδας είναι ανεξάρτητη των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη θέση που θα κατασκευαστεί το έργο. Αντίθετα, ο Ευρωκώδικας 8 (EΚ8) θεωρεί ότι οι τιμές του Πίνακα 1.2 ισχύουν μόνο για βραχώδη και πολύ σκληρά εδάφη και εάν η κατασκευή θεμελιώνεται σε μαλακότερο έδαφος, οι τιμές αυτές πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή εδάφους S, ο οποίος λαμβάνει τιμές από 1.00 έως 1.40 (βλ. Πίνακα 1.4 παρακάτω). Επιρροή εδάφους Εκτός από την τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης που επηρεάζεται από το είδος του εδάφους σύμφωνα με τον ΕΚ8, η ποιότητα του εδάφους πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η κατασκευή επηρεάζει σημαντικά και τη μορφή του φάσματος σχεδιασμού που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η εξάρτηση του φάσματος σχεδιασμού από τις ιδιότητες του εδάφους είναι αναμενόμενη, αφού η κατασκευή θα διεγερθεί με την κίνηση του εδάφους στη στάθμη θεμελίωσης, η οποία είναι αποτέλεσμα της απόκρισης του εδάφους στη σεισμική δόνηση. Η μεγάλη επιρροή των χαρακτηριστικών του εδάφους στα φάσματα απόκρισης των σεισμών φαίνεται στο Σχ. 1.13, όπου παρουσιάζεται ο μέσος όρος κανονικοποιημένων φασμάτων διαφόρων σεισμών από την Καλιφόρνια και την Ιαπωνία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους, πάνω στο οποίο είχε γίνει η καταγραφή. Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού ΕΑΚ και ΕΚ8 Οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί λαμβάνουν υπόψη τους την επιρροή των ιδιοτήτων του εδάφους στη μορφή του φάσματος τροποποιώντας τις χαρακτηριστικές περιόδους Τ B και T C που καθορίζουν την έναρξη της περιοχής σταθερής φασματικής επιτάχυνσης και σταθερής φασματικής ταχύτητας, αντίστοιχα (βλ. Σχ. 1.11). Στον Ελληνικό Κανονισμό (ΕΑΚ) προβλέπονται τέσσερις κατηγορίες εδάφους, Α, Β, Γ και Δ, ενώ στον Ευρωκώδικα (ΕΚ8) πέντε, Α, B, C, D και Ε. Η περιγραφή κάθε κατηγορίας δίνεται στον αντίστοιχο κανονισμό. Επισημαίνεται ότι η χαρακτηριστική περίοδος Τ D, που ορίζει την έναρξη της περιοχής σταθερής φασματικής μετακίνησης, δεν εξαρτάται από το έδαφος. Έκδοση

19 Σχ Μέσα φάσματα απόκρισης απόλυτων επιταχύνσεων διαφόρων σεισμών για ζ=5%, ανάλογα με το είδος του εδάφους (Seed et al, 1976). Πίνακας 1.3. Χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος σχεδιασμού σύμφωνα με τον ΕΑΚ. Κατηγορία εδάφους T B (sec) (1) T C (sec) (1) T D (sec) (2) A B Γ Δ (1) (2) Στον ΕΑΚ, η Τ Β αναφέρεται ως Τ 1 και η Τ C ως Τ 2. Η Τ D χρησιμοποιείται μόνο για κατασκευές με σεισμική μόνωση και εισήχθη με τις Οδηγίες για Γέφυρες με Σεισμική Μόνωση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πίνακας 1.4. Συντελεστής εδάφους και χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος σχεδιασμού σύμφωνα με τον ΕΚ8. Κατηγορία εδάφους S T B (sec) T C (sec) T D (sec) A B C D E Έκδοση

20 S e /(Sa g ) Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 Στους πίνακες 1.3 και 1.4 δίνονται οι τιμές των χαρακτηριστικών περιόδων για κάθε κατηγορία εδάφους, ενώ στο Σχ δίνεται η μορφή του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού του ΕΚ8 για απόσβεση ζ=5%. Το αντίστοιχο φάσμα του ΕΑΚ είναι παρόμοιο, εκτός από το συντελεστή εδάφους S. Διακρίνουμε τέσσερις περιοχές: (1) Για ΤΤ Β η φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού, S e, παρουσιάζει ανωδική πορεία με την αύξηση της περιόδου. Για Τ=0, S e =Sa g και για Τ=Τ Β, S e =2.5Sa g. Υπενθυμίζεται ότι a g =γ Ι Α, όπου Α=a gr είναι η επιτάχυνση σχεδιασμού για βραχώδες έδαφος και περίοδο επανάληψης 475 χρόνια. (2) Για T B TT C η φασματική επιτάχυνση παραμένει σταθερή: S e =2.5Sa g. (3) Για T C TT D η φασματική ταχύτητα παραμένει σταθερή και επομένως η φασματική επιτάχυνση μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα με την αύξηση της ιδιοπεριόδου της κατασκευής, σύμφωνα με τη σχέση: S e =2.5Sa g (Τ C /Τ). (4) Για T D T η φασματική μετακίνηση παραμένει σταθερή και επομένως η φασματική επιτάχυνση μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο της ιδιοπεριόδου της κατασκευής, σύμφωνα με τη σχέση: S e =2.5Sa g (Τ C T D /Τ 2 ). Για απόσβεση διαφορετική από 5%, οι τιμές του φάσματος πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή απόσβεσης η που δίνεται από τη σχέση: T B T C T D Περίοδος (sec) Σχ Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8. Έκδοση

21 PSV (λογαριθμική κλίμακα) ag Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΕΑΚ: ΕΚ8: η 7 ζ 2 (1.35α) η 10 ζ 5 (1.35β) όπου η τιμή του ζ τίθεται ως ποσοστό %. Μεθοδολογία Newmark and Hall Οι Newmark and Hall (1982) πρότειναν την παρακάτω μεθοδολογία κατασκευής του φάσματος σχεδιασμού σε τριλογαριθμικούς άξονες (Σχ. 1.15): C αv vg D B αα ag vg αd dg E Εδαφική μετακίνηση dg Εδαφική ταχύτητα F A Εδαφική επιτάχυνση TA = 0.03 sec TB = sec Ιδιοπερίοδος (λογαριθμική κλίμακα) TE = 10 sec TF = 33 sec Σχ Κατασκευή ελαστικού φάσματος σχεδιασμού κατά Newmark and Hall (1982). 1. Κατασκευάζουμε τις ευθείες που αντιστοιχούν στην εδαφική επιτάχυνση, a g, την εδαφική ταχύτητα, v g και την εδαφική μετακίνηση, d g (διακεκομένες γραμμές στο Σχ. 1.15). 2. Ορίζουμε τις κατακόρυφες ευθείες που αντιστοιχούν σε περιόδους: Τ Α =0.03 sec, T B =0.125 sec, T E =10 sec και T F =33 sec. Οι χαρακτηριστικές περίοδοι Τ C και T D θα ορισθούν αργότερα. Έκδοση

22 3. Κατασκευάζουμε ευθεία παράλληλη προς την εδαφική επιτάχυνση που αντιστοιχεί σε τιμή α Α a g, όπου ο συντελεστής α A της φασματικής μεγέθυνσης για την επιτάχυνση ορίζεται στον Πίνακα 1.5 ανάλογα με την απόσβεση. Η ευθεία αυτή της σταθερής φασματικής επιτάχυνσης ξεκινάει από την περίοδο Τ Β. 4. Κατασκευάζουμε ευθεία παράλληλη προς την εδαφική ταχύτητα που αντιστοιχεί σε τιμή α V v g, όπου ο συντελεστής α V της φασματικής μεγέθυνσης για την ταχύτητα ορίζεται στον Πίνακα 1.5 ανάλογα με την απόσβεση. Το σημείο τομής Β αυτής της ευθείας (ευθεία σταθερής φασματικής ταχύτητας) με την ευθεία σταθερής φασματικής επιτάχυνσης ορίζει την περίοδο Τ C. 5. Κατασκευάζουμε ευθεία παράλληλη προς την εδαφική μετακίνηση που αντιστοιχεί σε τιμή α D d g, όπου ο συντελεστής α D της φασματικής μεγέθυνσης για τη μετακίνηση ορίζεται στον Πίνακα 1.5 ανάλογα με την απόσβεση. Το σημείο τομής C αυτής της ευθείας (ευθεία σταθερής φασματικής μετακίνησης) με την ευθεία σταθερής φασματικής ταχύτητας ορίζει την περίοδο Τ D. 6. Για Τ<Τ Α θεωρούμε ότι η φασματική επιτάχυνση ισούται με την εδαφική, a g. 7. Για Τ>Τ F θεωρούμε ότι η φασματική μετακίνηση ισούται με την εδαφική, d g. 8. Στις περιοχές Τ A <T<T B και Τ Ε <T<T F το φάσμα συμπληρώνεται με ευθείες που ενώνουν τα σημεία Α-Β και E-F αντίστοιχα. Οι συντελεστές φασματικής μεγέθυνσης που δίνονται στον Πίνακα 1.5 έχουν προκύψει από στατιστική επεξεργασία πολλών φασμάτων απόκρισης. Δίνονται δύο τιμές: η μέση τιμή και η μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση. Οι τιμές δίνονται συναρτήσει της απόσβεσης ζ, για την οποία θέλουμε να κατασκευάσουμε το φάσμα σχεδιασμού. Πίνακας 1.5. Συντελεστές φασματικής μεγέθυνσης (1) Συντελεστής Μέση τιμή Μέση τιμή + μία τυπική απόκλιση α Α ln ζ ln ζ α V ln ζ ln ζ α D ln ζ ln ζ (1) H τιμή του συντελεστή απόσβεσης ζ τίθεται ως ποσοστό %. Έκδοση

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Εκφώνηση Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Και Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα