Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς"

Transcript

1 Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς 1

2 Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Βασικές Πληροφορίες Ποιοι ασφαλισµένοι έχουν τη δυνατότητα µετατροπής παροχών και µείωσης ασφάλιστρου στο πρόγραµµα υγείας τους; H συγκεκριµένη επιλογή αφορά ασφαλισµένους ανεξαρτήτου ηλικίας µε προγράµµατα υγείας παλαιάςγενιάς MediGuard, Hospital Plus και Mediplus. Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας ασφαλισµένοι µε προγράµµατα υγείας Alico Care. Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τα προγράµµατα ABC MediGuard και ABC MediGuard Plus ισχύει η σηµερινή δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάµενων χαρακτηριστικών τους (π.χ. αλλαγή Θέσης Νοσηλείας/Εκπιπτόµενου) µε βάση την αρχική ηλικία εισόδου του ασφαλισµένου στο πρόγραµµα. Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει η πολιτική τροποποίησης των προγραµµάτων υγείας παλαιάς γενιάς σε ABC Health Care 2015E σύµφωνα µε ισχύοντες κανόνες µετατροπής (επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας), δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα αυτή και σε ασφαλισµένους ηλικίας άνω των 69 ετών. Με ποιον τρόπο οι ασφαλισµένοι µπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτηµα και ποιοι κανόνες/προϋποθέσεις ακολουθούνται για την εκτίµηση του αιτήµατος; Ο πελάτης αιτείται τη συγκεκριµένη ρύθµιση για το πρόγραµµα υγείας τουή/και των καλυπτοµένων µελών του µέσω ειδικής αίτησης (θα αποσταλεί σύντοµα). Σηµειώνεται ότι το εν λόγω αίτηµα δεν υπόκειται σε εκτίµηση κινδύνου (Underwriting) Σε ποιες παροχές του προγράµµατος υγείας εφαρµόζεται η µείωση του ασφαλίστρου και σε τι ποσοστό; Η µείωση εφαρµόζεται µόνο επί του καθαρού ασφαλίστρου των παροχών του προγράµµατος που αντιστοιχούν στην κάλυψη νοσηλείας σε ποσοστό 15% για τα προγράµµατα MediGuard και 10% για τα Hospital Plus και Mediplus.. 2

3 Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Βασικές Πληροφορίες Σε ποια περίοδο του ασφαλιστηρίου θα εφαρµόζεται η µετατροπή παροχών και µείωσης ασφαλίστρου του προγράµµατος υγείας; Η µετατροπή και µείωση ασφαλίστρου θα εφαρµόζεται στην ηµεροµηνία της τρέχουσας οφειλήςτου ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα από το αν αυτό βρίσκεται στην επέτειό του ή όχι. Πως εφαρµόζεται η µείωση ασφαλίστρου όταν το αίτηµα µετατροπής υποβάλλεται µετά την εφαρµογή της ετήσιας αναπροσαρµογής 9,5%; Η µείωση θα εφαρµόζεται στο καθαρό ασφάλιστρο που ίσχυε προ της αναπροσαρµογής. ηλαδή, τυχόν αναπροσαρµογή 9,5% που θα έχει ήδη εφαρµοστεί στο πρόγραµµα υγείας για το 2016, θα αφαιρείται από την τρέχουσα ηµεροµηνία οφειλήςκαι εν συνεχεία θα εφαρµόζεται το ανάλογο ποσοστό µείωσης βάσει τύπου συµβολαίου. Πως λειτουργεί η µείωση του ασφαλίστρου όταν το αίτηµα µετατροπής υποβάλλεται στην επέτειο του συµβολαίου έχοντας εφαρµοστεί αναπροσαρµογή λόγω ισοβιότητας (στα 70, 75, 80 και 85 έτη του ασφαλισµένου); Στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται η αναπροσαρµογή λόγω ισοβιότητας (έως και 30% επί του καθαρού ασφαλίστρου) µε το ασφάλιστρο να επιστρέφει στα επίπεδα προ της αναπροσαρµογής χωρίς να εφαρµόζεται επιπρόσθετη µείωση. Το νέο τροποποιηµένο πρόγραµµα υγείας θα συνεχίζει να αναπροσαρµόζεται στην επέτειό του; Ναι, µε τη συµπλήρωση 12 µηνών από την τροποποίηση, το συµβόλαιο θα περιλαµβάνεται κανονικά στην όποια ετήσια αναπροσαρµογή λάβει χώρα στην επέτειο που ακολουθεί. Από ποια ηµεροµηνία µπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις µετατροπής παροχών και µείωσης ασφαλίστρου; Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτηµάτων ορίζεται η 4/1/

4 Πρόταση µετατροπής Νοσοκοµειακού Προγράµµατος 2016 Τι αλλάζει; o Τι ποσοστό µείωσης εφαρµόζεται στο ασφάλιστρο και σε ποιες παροχές του προγράµµατος υγείας; Η µείωση εφαρµόζεται επί των καθαρών ετήσιων ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στην κάλυψη του ασφαλισµένου/ασφαλισµένων για νοσοκοµειακή περίθαλψη, σε ποσοστό 15% για τα προγράµµατα MediGuard και 10% για τα προγράµµατα Hospital Plus και Mediplus. o Πως διαµορφώνεται το Ανώτατο Ποσό Αποζηµίωσης του προγράµµατος υγείας; Εφόσον το πρόγραµµα είναι τύπου MediGuardή Mediplus, το ανώτατο ποσό αποζηµίωσης (Κεφάλαιο Κάλυψης) ανέρχεται στα ανά ασφαλιστικό έτος. Στην περίπτωση των προγραµµάτων υγείας τύπου Hospital Plus το ανώτατο ποσό παραµένει αµετάβλητο ανά περίπτωση ασθένειας/ατυχήµατος. o Ποια ορίζεται ως Αναγνωριζόµενη θέση Νοσηλείας; Ανεξάρτητα της θέσεως νοσηλείας όπως αυτή ίσχυε βάσει όρων του ασφαλιστηρίου (Ελεύθερη, Lux, Μονοκλινο, ίκλινο, Τρίκλινο), ως νέα αναγνωριζόµενη θέση νοσηλείας ορίζεται το ίκλινο ωµάτιο. o Τι συµβαίνει µε τα Αναγνωριζόµενα Έξοδα για ωµάτιο και Τροφή; Τα συγκεκριµένα όρια για ωµάτιο και Τροφή για Νοσηλεία σε ίκλινο ωµάτιο διαµορφώνονται ως εξής: α) στην Ελλάδα i)εντός ABC : χωρίς όριο ii) εκτός ABC: 220 β) στο εξωτερικό : 1000, γ) στη ΜΕΘ εντός ABC :χωρίς όριο δ) στη ΜΕΘ εκτός ABC: o Υπάρχει δυνατότητα αναβάθµισης της θέσης Νοσηλείας; Ναι, σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση ο ασφαλισµένος θα επιβαρύνεται µε τη διαφορά του κόστους ωµατίου και Τροφής που προκύπτει από την αλλαγή θέσης. 4

5 Πρόταση µετατροπής Νοσοκοµειακού Προγράµµατος 2016 Τι αλλάζει; o Πως διαµορφώνεται το Εκπιπτόµενο Ποσό/Ποσό Συνασφάλισης/Ανώτατο όριο Συµµετοχής; Όπου υφίστανται (βάσει προγράµµατος) παραµένουν αµετάβλητα. o Τι προβλέπεται για τα προγράµµατα MediGuardσχετικά µε την όρο περί µείωσης του Εκπιπτόµενου Ποσού για νοσηλείας εντός ABC; Για τα προγράµµατα υγείας που προβλέπουν αυτή την ρύθµιση στους όρους τους, ο όρος της µείωσης παραµένει, µε το ποσοστό ωστόσο να αυξάνεται από 30% σε 50%. Για τα υπόλοιπα προγράµµατα MediGuardπου δεν προέβλεπαν τον όρο,αυτός θα ενσωµατώνεται πλέον στους νέους όρους µε το ίδιο ποσοστό 50% στην επέτειο του νοσοκοµειακού. o Πως διαµορφώνεται το ποσοστό κάλυψης εξόδων Νοσηλείας/Αµοιβών Για τα προγράµµατα MediGuard, Mediplusκαι Hospital Plus (κάλυψη 100%), η συµµετοχή της Εταιρίας στα αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας ακολουθεί τους όρους του ABC Health Care 2015E, δηλαδή 100% για νοσηλεία εντός ABC 90% για νοσηλεία εκτός ABC 70% για νοσηλείας σε Η.Π.Α και Καναδά Αντίστοιχα, στην περίπτωση των Αµοιβών Ιατρών, Χειρουργών, Βοηθ. Χειρουργών & Αναισθησιολόγων ισχύουν τα ακόλουθα: -Εντός ABC 100% - Εκτός ABC, βάσει Πίνακα Ορίων Αµοιβών ABC Health Care 2015E Ειδικά για την περίπτωση του Hospital Plus (85% κάλυψη), τα ποσοστά κάλυψης αναφέρονται στον αντίστοιχο Πίνακα µεταβολών που επισυνάπτεται. 5

6 Πρόταση µετατροπής Νοσοκοµειακού Προγράµµατος 2016 Τι αλλάζει; o Τι θα συµβεί µε το Επίδοµα Θεραπείας Καρκίνου ; Όπου αυτό υφίσταται, παραµένει αµετάβλητο ως προς τους όρους και το παρεχόµενο κεφάλαιο. o Πως διαµορφώνονται οι επιµέρους παροχές των προγραµµάτων Υγείας; ( π.χ. Έξοδα Επείγουσας Αεροµεταφοράς, Επιδόµατα κλπ) Οι τροποποιήσεις των επιµέρους παροχών, λόγω της ποικιλοµορφίας τους, περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Μεταβολών που ακολουθούν ανάλογα τον τύπο προγράµµατος Υγείας o Τι προβλέπεται για τις Εξαιρέσεις των προγραµµάτων Υγείας; Οι εξαιρέσεις των προγραµµάτων υγείας παραµένουν αµετάβλητες ως είχαν πριν την µετατροπή. o Τι συµβαίνει µε τη διάρκεια ισχύος και τις προϋποθέσεις ανανέωσης του προγράµµατος µετά την µετατροπή; Η διάρκεια ισχύος του προγράµµατος θα είναι ετήσια µε τις παροχές και τα ασφάλιστρα να ισχύουν για ένα ασφαλιστικό έτος και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις ανανέωσης που ισχύουν για το ABC Health Care 2015 Ε, χωρίς την εφαρµογή της ηλικιακής αναπροσαρµογής. 6

7 Πίνακας Μεταβολών Προγραµµάτων Υγείας MediGuard (εξαιρούνται τα ABC MediGuard και ABC MediGuard Plus) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ-ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MediGuard ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Νοσοκομειακό Πλάνο) 15% Μείωση ΠΑΡΟΧΕΣ Ανώτατο Ποσό Αποζημίωσης (ανά Ασθένεια/Ατύχημα) ανά Ασφαλιστικό Έτος Ειδικά για Νοσηλεία στο εξωτερικό (ανά Ασθένεια/Ατυχημα) (όπου προβλέπεται) Ενσωματώνεται στο παραπάνω Ανώτατο Ποσό Αποζημίωσης ανά Ασφαλιστικό Έτος Στην Ελλάδα α)εντός ABC : χωρίς όριο β) εκτός ABC: 220 Ανώτατο Αναγνωριζόμενο Ποσό για Δ+Τ ημερησίως Στο Εξωτερικό: Μ.Ε.Θ. εντός ABC: χωρίςόριο /Μ.Ε.Θ εκτός ABC : Έξοδα Επείγουσας Αερομεταφοράς Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας /Χειρουργικό Επίδομα για νοσηλείες χωρίς Καταργείται -Προστίθεται ο όρος του ABC Health Care 2015Ε (Ημερήσιο απαίτηση αποζημίωσης Επίδομα σε Κρατικό Νοσ. χωρίς απαίτηση αποζημίωσης) (MediGuard Total Protection) Επίδομα Θεραπείας Καρκίνου/Χημιοθεραπειών (όπου υφίσταται βάσει όρων) ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥλόγω ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (MediGuard Thesis) ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ 30%σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο του ABC (όπου προβλέπεται βάσει όρων) Παραμένει ως όρος με ποσοστό μείωσης εκπιπτόμενου 50% ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ 40%σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο του ABC (βάσει ειδικής ρύθμισης του 2015 και όχι βάσει όρων) Ενσωματώνεται πλέον ως όρος με ποσοστό μείωσης εκπιπτόμενου 50% Δίκλινο Σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση Επιβάρυνση με τη διαφορά του κόστους Δ+Τ που προκύπτει από την αλλαγή θέσης ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΟΡΙΣΜΟΙ) Σε περίπτωση νοσηλείας σε κατώτερη θέση Μείωση του εκπιπτόμενου κατά το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά κόστους λόγω αλλαγής θέσης Βάσει ορισμών που ισχύουν στο ABC Health Care 2015E 7

8 Πίνακας Μεταβολών Προγραµµάτων Υγείας MediGuard (εξαιρούνται τα ABC MediGuard και ABC MediGuard Plus) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ-ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MediGuard ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 100% εντός ABC / 90% εκτός ABC 70% Η.Π.Α και Καναδά ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ χωρίς παραμονή του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο ως "εσωτερικός Ασθενής" Αμοιβές ΙΑΤΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡ. & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ: Εντός ABC 100%, Εκτός ABC βάσει Πίνακα Ορίων Αμοιβών ABC Health Care 2015E ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ/ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Βάσειτων όρων του ABC Health Care 2015E για την κάλυψη νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο με ή χωρίς υποβολή εξόδων Βάσει των αντίστοιχων όρων για επαναλαμβανόμενες/ διαδοχικές Νοσηλείες που ισχύουν στο ABC Health Care 2015E Βάσει των αντίστοιχων όρων και ορισμών που ισχύουν στο ABC Health Care 2015E Βάσει των αντίστοιχων όρων που ισχύουν στο ABC Health Care 2015E Προσαρμογή στους αντίστοιχους όρους που προβλέπονται στο ABC Health Care 2015E, χωρίς την εφαρμογή της ηλικιακής αναπροσαρμογής. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγήςτων όρων, εξαιρέσεων, παροχών στην επέτειο καθώς και κατάργησης του προγράμματος για το σύνολο των ασφαλισμένων, με γνωστοποίηση αντίστοιχου προγράμματος (εφόσον διατίθεται) προκειμένου να αποφασίσει ο εκάστοτε ασφαλισμένος τη συνέχιση ή όχι της ασφαλιστικής κάλυψης(βάσει όρου ABC Health Care 2015E) 8

9 Πίνακας Μεταβολών Προγραµµάτων Υγείας Hospital Plus (Ποσοστό Κάλυψης 85% / 100%) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Hospital Plus ΚΑΘΑΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Νοσοκομειακό Πλάνο) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Hospital Plus - Κάλυψη 85% Hospital Plus - Κάλυψη 100% 10% Μείωση ΠΑΡΟΧΕΣ Ανώτατο Ποσό Αποζημίωσης (ανά Ασθένεια/Ατύχημα) Ημερήσιο Επίδομα για Δωμάτιο και τροφή Χειρουργικό Επίδομα ανά Ασθένεια/Ατύχημα Στην Ελλάδα α) εντός ABC : χωρίςόριο β) εκτός ABC:220 Ανώτατο Όριο Διαφοράς Δ+Τ ημερησίως Στο Εξωτερικό: Μ.Ε.Θ. εντός ABC: χωρίςόριο /Μ.Ε.Θ εκτός ABC : Επίδομα Μητρότητας (όπου υφίσταται) Έξοδα Επείγουσας Αερομεταφοράς ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Δίκλινο Σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση Επιβάρυνση με τη διαφορά του κόστους Δ+Τ που προκύπτει από την αλλαγή θέσης Σε περίπτωση νοσηλείας σε κατώτερη θέση Μείωση του εκπιπτόμενου (έως και μηδενισμό του) κατά το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά κόστους λόγω αλλαγής θέσης ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΟΡΙΣΜΟΙ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ Βάσει των ορισμών που ισχύουν στο ABC Health Care 2015E 85% εντός ABC / 75% εκτός ABC / 70% Η.Π.Α και Καναδά Αμοιβές ΙΑΤΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡ. & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ: Εντός ABC 85%, Εκτός ABC βάσει Πίνακα Ορίων Αμοιβών ABC Health Care 2015E 100% εντός ABC / 90% εκτός ABC / 70% Η.Π.Α και Καναδά Αμοιβές ΙΑΤΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡ. & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ: Εντός ABC 100%, Εκτός ABC βάσει Πίνακα Ορίων Αμοιβών ABC Health Care 2015E 9

10 Πίνακας Μεταβολών Προγραµµάτων Υγείας Hospital Plus (Ποσοστό Κάλυψης 85% / 100%) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Hospital Plus ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ χωρίς παραμονή του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο ως "εσωτερικός Ασθενής" ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ/ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Hospital Plus - Κάλυψη 85% Hospital Plus - Κάλυψη 100% Βάσει των αντίστοιχων όρων και ορισμών που ισχύουν στο ABC Health Care 2015E Προσαρμογή στους αντίστοιχους όρους που προβλέπονται στο ABC HealthCare 2015E ("Προϋποθέσεις Ανανέωσης"), χωρίς την εφαρμογή της ηλικιακής αναπροσαρμογής. Βάσει όρων ABC Health Care 2015Ε Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, εξαιρέσεων, παροχών στην επέτειο καθώς και κατάργησης του προγράμματος για το σύνολο των ασφαλισμένων, με γνωστοποίηση αντίστοιχου προγράμματος (εφόσον διατίθεται) προκειμένου να αποφασίσει ο εκάστοτε ασφαλισμένος τη συνέχιση ή όχι της ασφαλιστικής κάλυψης (Βάσει όρου ABC Health Care 2015E) 10

11 Πίνακας Μεταβολών Προγραµµάτων Υγείας Mediplus ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Mediplus ΚΑΘΑΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Νοσοκομειακό Πλάνο) ΠΑΡΟΧΕΣ Ανώτατο Ποσό Αποζημίωσης (ανά Ασθένεια/Ατύχημα) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 10% Μείωση ανά Ασφαλιστικό Έτος Ειδικά για Νοσηλεία στο εξωτερικό (ανά Ασθένεια/Ατύχημα) - Εφόσον προβλέπεται Ανώτατο Αναγνωριζόμενο Ποσό για Δ+Τ ανά ημέρα Ανώτατο Όριο Εξόδων με Συνασφάλιση Ποσoστό Kάλυψης Eξόδων Ειδικό Επίδομα Καρκίνου (εφόσον προβλέπεται) Ενσωματώνεται στο παραπάνω Ανώτατο Ποσό Αποζημίωσης ανά Ασφαλιστικό Έτος Στην Ελλάδα α)εντός ABC : χωρίς όριο β) εκτός ABC: 220 Στο Εξωτερικό: Μ.Ε.Θ. εντός ABC: χωρίςόριο /Μ.Ε.Θ εκτός ABC : Έξοδα Επείγουσας Αερομεταφοράς Επίδομα Μητρότητας (εφόσον προβλέπεται) ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΟΡΙΣΜΟΙ) Δίκλινο Σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση Επιβάρυνση με τη διαφορά του κόστους Δ+Τ που προκύπτει από την αλλαγή θέσης Σε περίπτωση νοσηλείας σε κατώτερη θέση Μείωση του Ανωτάτου Ορίου εξόδων με Συνασφάλιση κατά το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά κόστους λόγω αλλαγής θέσης Βάσειτων ορισμών που ισχύουν στο ABC Health Care 2015E 11

12 Πίνακας Μεταβολών Προγραµµάτων Υγείας Mediplus ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ-ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Mediplus ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ χωρίς παραμονή του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο ως "εσωτερικός Ασθενής" ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ/ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 1. Για αναγνωριζόμεναέξοδα Ορίου Εξόδων με συνασφάλιση Αποζημίωση βάσει Ποσοστού Κάλυψης Εξόδων Συμβολαίου 2. Για αναγνωριζόμενα έξοδα > Ορίου Εξόδων με συνασφάλιση Για το μέρος των εξόδων μέχρι το πιο πάνω όριο, αποζημίωση βάσει Ποσοστού Κάλυψης Εξόδων Συμβολαίου ενώ για το μέρος των εξόδων που υπερβαίνει το πιο πάνω όριο Εξόδων με Συνασφάλιση, αποζημίωση βάσει παρακάτω ποσοστών 100% εντός ABC / 90% εκτός ABC /70% Η.Π.Α και Καναδά Ειδικά για τις αμοιβές ΙΑΤΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡ. & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ Εντός ABC(100%) /Εκτός ABC βάσει ΠίνακαΑνωτάτων Ορίων Αμοιβών Βάσει των αντίστοιχων όρων και ορισμών που ισχύουν στο ABC Health Care 2015E Προσαρμογή στους αντίστοιχους όρους που προβλέπονται στο ABC Health Care 2015E, χωρίς την εφαρμογή της ηλικιακής αναπροσαρμογής. ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, εξαιρέσεων, παροχών στην επέτειο καθώς και κατάργησης του προγράμματος για το σύνολο των ασφαλισμένων, με γνωστοποίηση αντίστοιχου προγράμματος (εφόσον διατίθεται) προκειμένου να αποφασίσει ο εκάστοτε ασφαλισμένος τη συνέχιση ή όχι της ασφαλιστικής κάλυψης (Βάσει όρου ABC Health Care 2015E) 12

13 Μετατροπή Νοσοκοµειακού 2016 ιαδικασία Υποβολής & ιαχείρισης Αιτήµατος ΒΗΜΑ 1 ο -Ο πελάτης αιτείται µέσω ειδικού εντύπου τροποποίησης (θα αποσταλεί σύντοµα) την µείωση του ασφαλίστρου και τη µετατροπή του υφιστάµενου προγράµµατος Υγείας Παλαιάς Γενιάς ΒΗΜΑ 2 ο - H αίτηση (σε φυσική µορφή) προωθείται στα Κεντρικά Γραφεία, στο Τµήµα POS µέσω της γνωστής διαδικασίας - ε υπόκειται σε εκτίµηση κινδύνου (UND) ΒΗΜΑ 3 ο -Το POSθα προχωρεί στην µετατροπή του συµβολαίου Υγείας ανάλογα τον τύπου του υφιστάµενου προγράµµατος υγείας του ασφαλισµένου (σύµφωνα µε τον Πίνακα Μεταβολών που ακολουθεί) ΒΗΜΑ 4 ο -Ο αντισυµβαλλόµενος θα λαµβάνει (µέσω courier) σε 2 αντίγραφα τη σχετική Πρόσθετη Πράξη που θα περιλαµβάνει: την νέα εικόνα των παροχών και µειωµένων ασφαλίστρων του προγράµµατος υγείας του τους ειδικούς όρους που θα αντικαθιστούν τους αρχικούς όρους του προγράµµατος υγείας του το σχετικό έντυπο Εναντίωσης-Υπαναχώρησης Ο αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει να υπογράφει το ένα εκ των δύο αντιγράφων της πρόσθετης πράξης και να το επιστρέφει στην εταιρεία. Το υπογεγραµµένο αντίγραφο θα επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ µέρους του αντισυµβαλλοµένου. Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος εναντιωθεί/υπαναχωρήσει της Πρόσθετης Πράξης, το πρόγραµµα υγείας του επιστρέφει στην προ µετατροπής κατάσταση. ΒΗΜΑ 5 ο -Ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ασφαλισµένο από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών σχετικά µε την τροποποίηση. 13

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης

MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης Χαρακτηριστικά 2015 E Κεφάλαιο Κάλυψης Ετησίως Δ+Τ Ελλάδα (max/ημέρα) Εξωτερικό (max/ημέρα) Μ.Ε.Θ. Δ+Τ συνοδού γονέα 1500 3000 500.000 1κλινο/2κλινο/3κλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1 ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων υγείας της αγοράς 6 Διαφορετικά 100% 3 Διαφορετικά προγράμματα Υγείας (Νοσοκομειακά) 2 Ισόβιας Διάρκειας 5 Επιλογές 4 Ετήσια 5 Κάλυψη σε Χειρουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1 ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων υγείας της αγοράς 6 Διαφορετικά 100% 3 Διαφορετικά προγράμματα Υγείας (Νοσοκομειακά) 2 Ισόβιας Διάρκειας 5 Επιλογές 4 Ετήσια 5 Κάλυψη σε Χειρουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1 ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων υγείας της αγοράς 6 Διαφορετικά 100% 3 Διαφορετικά προγράμματα Υγείας (Νοσοκομειακά) 2 Ισόβιας Διάρκειας 5 Επιλογές 4 Ετήσια 5 Κάλυψη σε Χειρουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGACARE 150

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGACARE 150 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGACARE 150 (κωδικός παροχής 481) Με το πρόγραμμα MEGACARE 150 καλύπτονται τα έξοδα για την ιατρική θεραπεία ή την χειρουργική επέμβαση σε νοσηλευτικό ίδρυμα από ατύχημα ή ασθένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019 «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019 «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ YΠ AΡΙΘ. 40803 ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2002984 ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ : «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (Α.Φ.Μ. 0999626549) Σύμφωνα με την από 03/04/2019

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Santé Essentiel...με μια ματιά 2 Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 100.000 κατά περίπτωση νοσηλείας Απαλλαγή 2.000 Θέσεις νοσηλείας Β & Γ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισόβια Προγράμματα. Νοσοκομειακής Περίθαλψης. Τμήμα Eκπαίδευσης Δικτύων Πωλήσεων 2/3/2018

Ισόβια Προγράμματα. Νοσοκομειακής Περίθαλψης. Τμήμα Eκπαίδευσης Δικτύων Πωλήσεων 2/3/2018 Ισόβια Προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Τμήμα Eκπαίδευσης Δικτύων Πωλήσεων 2/3/2018 1 Νοσοκομειακά προγράμματα 2 Δομή Προϊόντων Κάλυψη Κεφάλαιο Απαλλαγές Κάλυψη Χειρουργών & αναισθ/γων Θέσεις Νοσηλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφαλιστική Αγορά. Κινείται µεταξύ Υγείας και Υγείας

Η Ασφαλιστική Αγορά. Κινείται µεταξύ Υγείας και Υγείας Η Ασφαλιστική Αγορά 2 Κινείται µεταξύ Υγείας και Υγείας Οι Αιτίες 3 Τεράστια ανάγκη κάλυψης από την κοινωνία Η κατανόηση εκ µέρους των ατόµων ότι πρέπει να κινηθούν µόνοι τους Μπορούν να βρουν προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

PRIME VIP & PRIME BEST

PRIME VIP & PRIME BEST PRIME VIP & PRIME BEST Prime VIP και Prime Best Ό,τι προτεραιότητα κι αν χρειάζεται να βάλετε σήµερα στη ζωή σας, µε τα νέα προγράµµατα Prime VIP και Prime Best της Prime Insurance, η υγεία σας είναι πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Προκλήσεις από την Interasco με Νέα Μοναδικά Προγράμματα Υγείας

Νέες Προκλήσεις από την Interasco με Νέα Μοναδικά Προγράμματα Υγείας Προς: Όλους τους Συνεργάτες Χαλάνδρι, 24 Απριλίου 2018 Αγαπητοί Συνεργάτες, Νέες Προκλήσεις από την Interasco με Νέα Μοναδικά Προγράμματα Υγείας Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι την υποβάθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη HOSPITAL PROTECTION // ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Hospital Protection Ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; εταιρείας Harel Insurance Investments and Financial Services.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; εταιρείας Harel Insurance Investments and Financial Services. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; Η Interasco Α.Ε.Γ.Α. µετρά 127 χρόνια συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική βιοµηχανία, από το 1891 που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η προκάτοχος της Interasco. Από το 2006

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος

Σ.Ε.Π. Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος Πίνακας Περιεχοµένων 1. Ποιά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Safe Life Premium;... 3 2. Τι οφέλη προσφέρει το Safe Life Premium στους πελάτες ;... 3 3. Το ανώτατο όριο κάλυψης των 1.000.000 ή

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1250 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Με την επικοινωνία αυτή σας ενημερώνουμε για τις ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705)

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705) Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ. 30704, 30705) Οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματική Κάλυψη παρέχονται αποκλειστικά και μόνο: α) για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών και μέχρι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων ιεύθυνση Marketing & Sales Operations Ηµεροµηνία ευτέρα 29 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΑ DIRECT MAIL ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο,

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Συμβάσεις που συνάπτονται μετά την 21/12/2012 ή η τελευταία δήλωση βούλησης ενός από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας με αριθμό... Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου,

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2016, κατέβαλε 57,9 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 212.927 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πρόσθετη Πράξη Αριθ. 19449 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αριθ. 3545/1 Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πιο πάνω Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας Έκδοση: Απρίλιος 2016 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξασφαλίζουμε την Υγεία σας Προστατέψτε το

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Μελών ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Μελών ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Μελών ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Όµιλος Achmea Ο µεγαλύτερος ασφαλιστής Υγείας στην Ευρώπη Ο 5 ος µεγαλύτερος ασφαλιστικός όµιλος στην Ευρώπη Η µεγαλύτερη ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 20/7/2017 GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 85 χρόνια, με όνομα αναγνωρισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Ασφάλιστρο Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ )

Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ ) Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ. 10442) Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Ασφαλισμένο, εάν αυτός βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ MCS2510 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ MCS2510 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ MCS2510 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Ζώνη Κάλυψης ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣAΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΥΓΕΙΑΣ MULTICARE Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Με το ξεκίνημα της φθινοπωρινής περιόδου, γίνεται πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημά σας των τελευταίων ετών.

Με το ξεκίνημα της φθινοπωρινής περιόδου, γίνεται πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημά σας των τελευταίων ετών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016 Θέμα: Full, Κάλυψη Εξόδων από Ατύχημα Αγαπητοί Συνεργάτες, Με το ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων υγείας της αγοράς 6 Διαφορετικά 100% προγράμματα Υγείας (Νοσοκομειακά) 2 Ισόβιας Διάρκειας 5 Επιλογές 4 Ετήσια 6 Κάλυψη σε Χειρουργούς & Αναισθησιολόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β 727/14.05.2004 και

Διαβάστε περισσότερα

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016 MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 Βοηθάμε όσους μας εμπιστεύονται να ζουν πιο ήρεμα 10 to Zen Θέλω ένα πρόγραμμα Υγείας Σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές μου και της οικογένειάς μου 24/7 όπου και να βρίσκομαι σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 153 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/ )

Άρθρο 153 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/ ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΖΩΗΣ Άρθρο 153 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016) Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Επωνυμία- Σκοπός- Νομική Μορφή- Έδρα της Επιχείρησης. 1 Περιγραφή Παρεχόμενων Καλύψεων Βασικής Κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα