Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B"

Transcript

1 Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 7. ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 7.1 ήκεξα δελ ππάξρεη ειηθησκέλνο πνπ λα κελ παίξλεη κηα ζαθνχια θάξκαθα! 7.2 Έλαο ζηνπο ηξείο αξξσζηαίλεη απφ θάξκαθα! 7.3 Ηαηξηθνπνηήζακε ηα πάληα! 7.4 Πνλεξέο δηαθεξχμεηο: «Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία» 7.5 Ο θαηαζθεπαζκέλνο κχζνο ηεο ρνιεζηεξίλεο 7.6 Ζ έιιεηςε βηηακίλεο C είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζεξσκάησζε 7.7 Αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα 7.8 Ζ πιάλε ησλ light ηξνθίκσλ 7.9 Γηαβήηεο θαη ξαθηλαξηζκέλα ηξφθηκα 7.10 Θεξαπεία ηεο αηηίαο ή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο; 7.11 Πσο δεκηνπξγήζεθε ν κχζνο ηεο νζηενπφξσζεο 7.12 Ση θηαίεη ηειηθά ζηελ νζηενπφξσζε; 7.13 Υνξήγεζε αζβεζηίνπ, θαιζηηνλίλεο ή νιηζηηθή ζεξαπεία; 7.14 Ο κχζνο ηνπ μέλνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 7.15 Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο δελ ππνθαζηζηνχλ ηε θπζηθή δηαηξνθή 7.16 Μαγηθά ραπάθηα, καγηθά βφηαλα θαη ζπγρσξνράξηηα! 7.17 Νεθξνιηζίαζε θαη Υνινιηζίαζε: είλαη ζεξαπεία ε αθαίξεζε ησλ ιίζσλ; 7.18 Πξνβιήκαηα ηνπ Πεπηηθνχ πζηήκαηνο 7.19 Ζ θαηάρξεζε ησλ αληηππεξηαζηθψλ

4 Πφηε έλα άηνκν έρεη πίεζε θαη πφηε ρξεηάδνληαη θάξκαθα; 7.21 Νεπξνπίεζε θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή 7.22 Πηζαλή ζρέζε Αιηζράτκεξ θαη θαηάρξεζεο αληηππεξηαζηθψλ 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΡΤΘΜΙΗ Ύπλνο - Κελψζεηο 8.1 Αλά πάζα ζηηγκή κέζα καο ιεηηνπξγνχλ κεραληζκνί απηνξξχζκηζεο 8.2 ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ γίλνληαη ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο «επηζθεπέο» 8.3 Πφηε ν χπλνο είλαη θπζηνινγηθφο; 8.4 Δίδε αυπλίαο 8.5 Ζιηαθφ πξφγξακκα: λα θνηκάζαη θαη λα μππλάο κε ηηο θφηεο! 8.6 Σα ππλσηηθά δελ θέξλνπλ θπζηνινγηθφ χπλν αιιά θαηαζηνιή 8.7 Ηδηνζπγθξαζηαθέο δηαθνξέο ζην θπζηνινγηθφ 8.8 Να ξσηάκε θάζε θνξά ηελ αξκφδηα ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 8.9 χλδξνκν Τπληθήο Άπλνηαο 8.10 Ο θπζηνινγηθφο κεραληζκφο ηεο θέλσζεο 8.11 Αηηίεο Γπζθνηιηφηεηαο 9. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΡΤΘΜΙΗ Γηαηξνθή 9.1 Γηαηξνθή θαη κεραληζκνί απηνξξχζκηζεο 9.2 Γηαηξνθηθά ιάζε ζηελ εγθπκνζχλε θαη ζην ζειαζκφ 9.3 Σν μέλν γάια είλαη αθχζηθε ηξνθή

5 4 9.4 Δμαηνκίθεπζε ηεο δηαηξνθήο 9.5 Ηδηνζπγθξαζηαθέο δηαθνξέο ζηε δηαηξνθή 9.6 Νεπξηθή Αλνξεμία 9.7 Λαηκαξγία, Πνιπθαγία θαη Παρπζαξθία 9.8 Γηαηξνθή θαη Φπρηθή Δμέιημε: «Δίκαζηε φηη ηξψκε» 9.9 Οη ζπλέπεηεο ηεο θξενθαγίαο 9.10 «Οπ θνλεχζεηο» 9.11 Καηάςπμε θαη καγείξεκα: Πσο θαηαζηξέθνπκε ην αηζεξηθφ ζηνηρείν ηεο ηξνθήο 9.12 Γηαηξνθηθέο «πγηεηλέο» κφδεο 10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΡΤΘΜΙΗ εμνπαιηθφηεηα 10.1 εμνπαιηθή Λεηηνπξγία θαη Οξγαζκηθή Κακπχιε 10.2 Γηαηί ζπκβαίλεη ε πξφσξε εθζπεξκάησζε 10.3 Μεραληθή ηχζε θαη «κπιε ραπάθηα»! 10.4 Γπλαηθεία «ςπρξφηεηα», ηξφπνο δσήο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο 10.5 Ο θαχινο θχθινο ηεο ππεξβνιήο: ν άληξαο «θφθνξαο» θαη ε γπλαίθα «λπκθνκαλήο» 10.6 εμνπαιηθά πξνβιήκαηα θαη Οιηζηηθή Θεξαπεία

6 5 11. ΜΤΟΚΔΛΔΣΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ 11.1 ηεξηδφκαζηε φρη κφλν ζηα νζηά αιιά θαη ζηνπο κπο, ηέλνληεο θαη ζπλδέζκνπο 11.2 Σα αληηθιεγκνλψδε θαηαζηέιινπλ ην ζεξαπεπηηθφ κεραληζκφ ηεο θιεγκνλήο 11.3 Δγρείξεζε ή ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο νζθπαιγίαο θαη ηεο απρελαιγίαο; 11.4 Αληηξξφπεζε θαη ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε απφ ηνλ νξγαληζκφ 11.5 Οιηζηηθή ζεξαπεία ησλ κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ 11.6 ηεξηθηηθέο δψλεο θαη «θεδεκφλεο» 11.7 Ο ξφινο ηνπ ςπρηθνχ παξάγνληα ζηελ νζθπαιγία θαη απρελαιγία 11.8 Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο 12. ΑΛΛΔΡΓΙΔ 12.1 Γηαηί απμήζεθαλ νη αιιεξγίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα; 12.2 Αιιεξγίεο θαη γάια 12.3 Γελ κπνξνχκε λα βάινπκε ην άηνκν ζε έλα γπάιηλν θινπβί! 12.4 Ζ θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ δελ είλαη ζεξαπεία 12.5 Κνξηηδφλε θαη απηνάλνζα λνζήκαηα 13. ΓΔΡΜΑΣΙΚΑ 13.1 Ζ ζηελή ζρέζε ηνπ Γέξκαηνο θαη ηνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο 13.2 Ζ ηεξαξρηθή αιπζίδα ησλ επηπέδσλ θαη νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ Άλζξσπν 13.3 Ηεξαξρηθή Αιπζίδα θαη άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ

7 Παξαδείγκαηα Καηαζηαιηηθψλ Γηαδξνκψλ ηεο Αζζέλεηαο 13.5 Ζ Καηαζηνιή ηεο Αζζέλεηαο ζε επίπεδν πιεζπζκψλ 13.6 Οη ζνβαξέο παξελέξγεηεο ησλ ρεκηθψλ θαξκάθσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαζηνιή ηεο Αζζέλεηαο! 13.7 Οιηζηηθή ζεξαπεία αληί ηεο θαηαζηνιήο 13.8 Κξηηηθή ηεο Αηζζεηηθήο Υεηξνπξγηθήο 13.9 Πφηε πξάγκαηη ππάξρεη ηξηρφπησζε Αηηίεο Σξηρφπησζεο Σξηρφπησζε θαη νιηζηηθή αληηκεηψπηζε Αθκή: Καηαζηνιή ή Οιηζηηθή Θεξαπεία; 14. Πνλνθέθαινη, Οδνληηαηξηθή, Μαζεζηαθά Πξνβιήκαηα, Δμαξηήζεηο(Κάπληζκα, Αιθνφι, Λαηκαξγία, Ναξθσηηθά) 14.1 Οιηζηηθή αηηηνινγία θαη νιηζηηθή ζεξαπεία ησλ πνλνθεθάισλ 14.2 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: έλα ππεξηηκεκέλν πξφβιεκα 14.3 Σν ζπλεζηζκέλν ζελάξην ηεο «Γπζιεμίαο» 14.4 Πψο ηα θαηαθέξλνπκε! 14.5 Σν πξφβιεκα κε ηα καχξα ζθξαγίζκαηα 14.6 Σεξεδφλα θαη Πεξηνδνληίηηδα 14.7 Οξζνδνληηθή: κηα ηζηνξία ζπρλψλ απζαίξεησλ παξεκβάζεσλ 14.8 Δμαξηήζεηο-πάζε θαη Αιινπαζεηηθή 14.9 Ζ ζρέζε ησλ εμαξηήζεσλ κε ηε κνλνκέξεηα ρέζε εμάξηεζεο θαη ππνιεηπφκελνπ θνξεζκνχ Οιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Δμαξηήζεσλ

8 7 15. ΠΛΑΝΔ ΣΧΝ «ΟΛΙΣΙΚΧΝ» ΓΙΑΣΡΧΝ 15.1 «Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ άλζξσπνο» 15.2 σζηή Οκνηνπαζεηηθή είλαη κφλν απηή πνπ αθνινπζεί ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο 15.3 πνηνο εμαζθεί ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη γηαηξφο 15.4 Παξάιιειε, Οκνηνπαζεηηθή θαη Αιινπαζεηηθή ζεξαπεία 15.5 Υνξήγεζε ηνπ ελφο θαξκάθνπ κε βάζε ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη φρη ηελ πάζεζε 15.6 Παξαλνήζεηο φζνλ αθνξά ηε «ζεξαπεπηηθή θξίζε» 15.7 Άιιεο παξαλνήζεηο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 15.8 Πιάλεο ησλ νιηζηηθψλ γηαηξψλ άιισλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ

9 8 πδήηεζε 7 ε ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 7.1 ήκεξα δελ ππάξρεη ειηθησκέλνο πνπ λα κελ παίξλεη κηα ζαθνχια θάξκαθα! 7.2 Έλαο ζηνπο ηξείο αξξσζηαίλεη απφ θάξκαθα! 7.3 Ιαηξηθνπνηήζακε ηα πάληα! 7.4 Πνλεξέο δηαθεξχμεηο: «Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία» 7.5 Ο θαηαζθεπαζκέλνο κχζνο ηεο ρνιεζηεξίλεο 7.6 Η έιιεηςε βηηακίλεο C είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζεξσκάησζε 7.7 Αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα 7.8 Η πιάλε ησλ light ηξνθίκσλ 7.9 Γηαβήηεο θαη ξαθηλαξηζκέλα ηξφθηκα 7.10 Θεξαπεία ηεο αηηίαο ή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο; 7.11 Πσο δεκηνπξγήζεθε ν κχζνο ηεο νζηενπφξσζεο 7.12 Ση θηαίεη ηειηθά ζηελ νζηενπφξσζε; 7.13 Υνξήγεζε αζβεζηίνπ, θαιζηηνλίλεο ή νιηζηηθή ζεξαπεία; 7.14 Ο κχζνο ηνπ μέλνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 7.15 Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο δελ ππνθαζηζηνχλ ηε θπζηθή δηαηξνθή 7.16 Μαγηθά ραπάθηα, καγηθά βφηαλα θαη ζπγρσξνράξηηα! 7.17 Νεθξνιηζίαζε θαη Υνινιηζίαζε: είλαη ζεξαπεία ε αθαίξεζε ησλ ιίζσλ;

10 Πξνβιήκαηα ηνπ Πεπηηθνχ πζηήκαηνο 7.19 Η θαηάρξεζε ησλ αληηππεξηαζηθψλ 7.20 Πφηε έλα άηνκν έρεη πίεζε θαη πφηε ρξεηάδνληαη θάξκαθα; 7.21 Νεπξνπίεζε θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή 7.22 Πηζαλή ζρέζε Αιηζράτκεξ θαη θαηάρξεζεο αληηππεξηαζηθψλ 7.1 ήκεξα δελ ππάξρεη ειηθησκέλνο πνπ λα κελ παίξλεη κηα ζαθνχια θάξκαθα! ήκεξα ζα ζπδεηήζνπκε γηα κία θαηεγνξία λνζεκάησλ ηα νπνία ζα νλφκαδα Μεηαβνιηθά Ννζήκαηα, παζήζεηο δειαδή πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην κεηαβνιηζκφ. ε απηά ππάξρνπλ ζηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή, ζηηο κέξεο καο, κεγάιεο πιάλεο. Αο μεθηλήζνπκε κε έλα πξψην παξάδεηγκα. Υνιεζηεξίλε! Δίλαη έλα ζέκα πνπ έρεη πάξεη πνιχ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απ φηη ζα πξεπε γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο φπσο θαη νη ινηκψμεηο. Καη ζηνλ ηνκέα απηφ ππάξρεη ε ηάζε γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο λα δεκηνπξγνχληαη λέεο λφζνη εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ ή λα δηνγθψλνληαη ππαξθηά πξνβιήκαηα πγείαο. Πρ ζήκεξα ππάξρεη ε ηάζε λα γίλνληαη εμεηάζεηο αθφκα θαη ζε παηδηά γηα ηε ρνιεζηεξίλε θαη ε ηάζε λα αξρίζνπκε λα δίλνπκε θάξκαθα θαη ζε απηά. Γελ θηάλεη πνπ έρνπκε θνξηψζεη ζρεδφλ φινπο ηνπο ειηθησκέλνπο κε θάξκαθα γηα ηε ρνιεζηεξίλε ηα νπνία φπσο ζα εμεγήζνπκε δελ θάλνπλ θαη ηίπνηα νπζηαζηηθά, πάκε θαη ζηα παηδηά. Να κελ κείλεη θαλείο ρσξίο θάξκαθα! Οη πεξηζζφηεξνη ειηθησκέλνη ζήκεξα παίξλνπλ έλα θάξκαθν γηα ηε ρνιεζηεξίλε, έλα θάξκαθν γηα ηελ πίεζε, έλα γηα ην δάραξν, έλα γηα ηελ

11 10 θπθινθνξία, έλα γηα ηελ θαξδηά, έλα γηα ηελ πεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο, θιπ. Καη ηειηθά θπθινθνξνχλ άλζξσπνη κε κία ζαθνχια θάξκαθα, άλζξσπνη-θηλεηά θαξκαθεία. Πιένλ ράλνπλ θαη ην ινγαξηαζκφ, γηαηί πξέπεη πξσί, κεζεκέξη, απφγεπκα θαη βξάδπ λα παίξλνπλ δχν θάξκαθα γηα ηελ πίεζε, έλα γηα απηφ, δχν γηα εθείλν θνθ. Γη απηφ θαη έρνπλ εθεπξεζεί απηά ηα θνπηάθηα-πξνγξακκαηηζηέο πνπ έρνπλ δεθάδεο ζήθεο γηα θάξκαθα θαηαλεκεκέλα ζε πξσί, κεζεκέξη, απφγεπκα, βξάδπ γηα λα κελ ράλεη θαλείο ην κπνχζνπια. πρλά νη ίδηνη νη ειηθησκέλνη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ απηφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ιήςε ησλ ζρεκάησλ θαη γη απηφ αλαιακβάλνπλ νη ζπγγελείο ή κηα λνζνθφκα λα ην θάλεη. ιε απηή ε πνιπθαξκαθία φκσο έρεη ζαλ απνηέιεζκα πάξα πνιιέο παξελέξγεηεο θαη πιένλ απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ε ηξίηε αηηία λφζεζεο θαη ζπρλά θαη ζαλάηνπ παγθνζκίσο κεηά ηνλ θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά είλαη νη ηαηξνγελείο. Πνχ πήγε ην «Χθειέεηλ κε βιάπηεηλ» ηνπ Ηππνθξάηε; Αλ ζήκεξα ε Ηαηξηθή θηάλεη ζην ζεκείν λα είλαη ε ηξίηε αηηία λφζεζεο θαη ζαλάηνπ ηφηε κήπσο αλ θαηαξγνχζακε ηελ Ηαηξηθή ζαλ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζα είρακε θαιχηεξε πγεία κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ζα δίλακε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ πξόιεςε θαη ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο δηαβίσζεο; Δίλαη ην ίδην πνπ είπακε θαη γηα ηηο επηδεκίεο. ηη δειαδή αλ βειηηψζεηο ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο δηαβίσζεο ζε κηα ρψξα πξνιακβάλεηο κηα επηδεκία ή αλ ήδε έρεη μεζπάζεη ηελ ειέγρεηο. 7.2 Έλαο ζηνπο ηξείο αξξσζηαίλεη απφ θάξκαθα! Μπνξνχκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηη ζεκαίλεη Ηαηξνγελείο Παζήζεηο; Να ην πσ κε απιά ιφγηα: πάλε ηξία άηνκα ζην γηαηξφ θαη ν έλαο έρεη πηζαλφηεηα λα αξξσζηήζεη απφ ηα θάξκαθα! Θα κπνξνχζακε λα δερηνχκε πνηέ έλα ηέηνην πςειφ πνζνζηφ αξλεηηθήο δξάζεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηζηήκε ή έζησ ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα φπσο εκπφξην ή βηνκεραλία;

12 11 Πρ αλ εξρφηαλ έλαο πνιηηηθφο κεραληθφο λα καο ρηίζεη έλα ζπίηη θαη καο έιεγε φηη ππάξρεη 30% πηζαλφηεηα λα καο βγεη πξνβιεκαηηθφ ην ζπίηη ζα ην δερφκαζηαλ; Πφζν κάιινλ αλ καο έιεγε φηη ππάξρεη έζησ κηα κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα πέζεη θαη λα καο πιαθψζεη! Θα ην δερφκαζηαλ; Οχηε έλα ηηο ρηιίνηο δελ ζα ην δερφκαζηαλ! Αλ εξρφηαλ έλαο παξαγσγφο ηξνθίκσλ θαη καο έδηλε έλα ηξφθηκν θαη καο έιεγε φηη ππάξρεη 30% πηζαλφηεηα λα αξξσζηήζεηο απφ απηφ ην ηξφθηκν ή θαη λα πεζάλεηο ζα ην δερφκαζηαλ; Οχηε έλα ζην εθαηνκκχξην δελ ζα ην δερφκαζηαλ. Αλ εξρφηαλ έλαο κεραληθφο απηνθηλήησλ θαη καο έιεγε φηη ζα ζνπ θηηάμσ ην ακάμη αιιά ππάξρεη κία πηζαλφηεηα 30% λα ζνπ θάλσ κηα άιιε δεκηά ή λα ζην δηαιχζσ ζα ην δερφκαζηαλ; 7.3 Ιαηξηθνπνηήζακε ηα πάληα! Κη φκσο ζηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή κε ην πξαγκαηηθφ επηρείξεκα φηη θηλδπλεχνπκε θαη κε ην ςεχηηθν επηρείξεκα φηη δελ ππάξρεη άιιε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο, θαζψο θαη κε ην επίζεο ςεχηηθν επηρείξεκα φηη ε ίδηα ε Φχζε δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη καο πείζνπλ λα ζπλεξγαζηνχκε ζε αθχζηθεο θαη επηθίλδπλεο δξάζεηο. Ζ ίδηα ε Φχζε, ν Θεφο, ν Γεκηνπξγφο έρεη βάιεη κέζα καο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπο νπνίνπο βέβαηα έρνπκε ήδε παξαβηάζεη θαη γη απηφ αξξσζηήζακε. Σν παξάινγν είλαη φηη πάκε λα ζεξαπεχζνπκε κε ηαηξηθέο δξάζεηο πνπ θαηαζηέιινπλ απηνχο ηνπο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο ή έζησ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηνπο αγλννχλ. Μαο έρνπλ πείζεη φηη δελ κπνξνχκε λα δήζνπκε ή λα ζεξαπεπηνχκε ρσξίο ηελ Ηαηξηθή θαη ρσξίο ην γηαηξφ θη φηη ζπρλά ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ζα πεζάλνπκε. Καη γη απηφ ηαηξηθνπνηήζακε ηα πάληα! Ζ γπλαίθα δελ κπνξεί λα γελλήζεη ρσξίο ην γηαηξφ, ιεο θαη φια ηα δσληαλά πιάζκαηα ηνπ θφζκνπ ρξεηάδνληαη γηαηξφ γηα λα γελλήζνπλ, γηα λα θάλνπλ δειαδή ηελ πην θπζηθή θαη καδηθή δξάζε ζηε Φχζε. Υηιηάδεο ρξφληα νη γπλαίθεο γελλνχζαλ κφλεο ηνπο ή έζησ κε ηε βνήζεηα κηαο κακκήο θαη ζπγγελψλ. Καη ν ζάλαηνο πιένλ απφ γεξαηηά έρεη ηαηξηθνπνηεζεί. Γελ κπνξείο λα πεζάλεηο κε ηελ εζπρία ζνπ θαη ζην ζπίηη ζνπ αλάκεζα ζηνπο

13 12 αγαπεκέλνπο ζνπ. Πξέπεη λα ζε πάλε ζε έλα άγλσζην ή θαη ερζξηθφ πεξηβάιινλ πνπ ιέγεηαη λνζνθνκείν, λα έρεηο άγλσζηνπο αλζξψπνπο λα ζε θξνληίδνπλ ή θαη λα ζε ηαιαηπσξνχλ κε νπξνθαζεηήξεο, νξνχο, θάξκαθα θιπ. Παιηά ππήξραλ πνιινί άλζξσπνη πνπ πήγαηλαλ γηα πξψηε θνξά ζην γηαηξφ ζε κεγάιε ειηθία θαη ηφηε πεξηζηαζηαθά. ήκεξα θαηαληήζακε λα έρνπκε ην ηαθηηθφ καο ξαληεβνχ κε ην γηαηξφ γηα λα κελ πσ θαη ην ηαθηηθφ καο ξαληεβνχ κε ηνλ πξνζσπηθφ καο ςπραλαιπηή. Έρνπκε θαηαληήζεη δειαδή εμαξηεκέλα θαη ζπρλά άβνπια πιάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ πγείαο καο ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. Καη κάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ ν Γεκηνπξγφο έρεη βάιεη κέζα καο, ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά, φινπο εθείλνπο ηνπο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ αλά πάζα ζηηγκή απηνζεξαπεία καο. Αιιά εκείο φρη κφλν παξαβηάδνπκε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο αιιά έρνπκε άγλνηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε ή αξλνχκαζηε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη θαηαθεχγνπκε ζηνλ εηδηθφ επί πιεξσκή. 7.4 Πνλεξέο δηαθεξχμεηο: «Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία» Έξρνληαη κεηά θαη νξηζκέλνη πνιηηηθνί θαη κε ηελ ςεχηηθε, «μχιηλε» πνιηηηθή γιψζζα κηιάλε γηα «ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηελ πγεία». Απφ πφηε ε πγεία έγηλε δηθαίσκα ή θαηάθηεζε αλζξψπηλε ή θνηλσληθφ αγαζφ. Η πγεία είλαη θάηη πνπ ην έρεηο εμ αξρή από ην Δεκηνπξγό, δελ είλαη θάηη πνπ ζην δίλνπλ ή ζην πξνζθέξνπλ άλζξσπνη ή θάηη πνπ ην δηθαηνύζαη. Καη κάιηζηα όρη κόλν ε πγεία αιιά θαη ε ζεξαπεία. Αιιά ππάξρεη απηή ε πιάλε φηη ην θξάηνο, ε θνηλσλία ή ην θφκκα ζα έξζεη θαη ζα ζνπ εμαζθαιίζεη ή έζησ ζα ζνπ ππνζρεζεί ην δηθαίσκα ζηελ πγεία! Γηα θάηη δειαδή πνπ ήδε ην έρεηο ζαλ πξνλφκην απφ ην Γεκηνπξγφ, απφ θαηαζθεπήο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη εζύ κε ηηο δξάζεηο ζνπ ην ράλεηο θαη άξα θαη εζύ κε ηηο δηνξζσηηθέο ζνπ δξάζεηο πξέπεη λα ην επαλαθέξεηο.

14 13 Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηηο πνιηηηθέο δηαθεξχμεηο γηα «ην δηθαίσκα ζην θαζαξφ λεξφ» ή «ην δηθαίσκα ζηελ απνρέηεπζε». Μα αλ δνχζακε θπζηθά ε Φχζε καο πξνζθέξεη άθζνλν θαζαξφ λεξφ θαη θξνληίδεη θαη γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ καο. Δκείο φκσο φια απηά πνπ ε Φχζε θαη ν Θεφο καο ηα δίλεη πινπζηνπάξνρα θαη δσξεάλ εξρφκαζηε θαη ηα θαηαζηξέθνπκε κε ηηο αθχζηθεο επηινγέο καο θαη ηνλ ηξφπν δσήο καο θαη κεηά, ζαλ κσξέο παξζέλεο πξνζπαζνχκε λα ηα βξνχκε μαλά πιεξψλνληαο ηα αδξά. Αιιά νχηε ην ρξήκα θαη νχηε θαη νη δηάθνξεο κνξθέο εμνπζίαο ή εκπνξίνπ κπνξνχλ λα καο ηα δψζνπλ. 7.5 Ο θαηαζθεπαζκέλνο κχζνο ηεο ρνιεζηεξίλεο Αιιά αο ην δνχκε απηφ πξαθηηθά κε ην ζέκα ηεο ρνιεζηεξίλεο. Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ηα θπζηνινγηθά φξηα ηεο ρνιεζηεξίλεο γηα έλαλ ελήιηθα εζεσξνχλην θάησ απφ 280. Έγηλαλ θάπνηεο πνλεξέο έξεπλεο - άξαγε απφ πνηνχο; Οη Ακεξηθάλνη ιέλε «αλ ζέιεηο λα βξεηο ηνλ έλνρν «follow the money - θαη θαηεβάζαλε αξρηθά ηα φξηα θάησ απφ ην 250 θαη κεηά θάησ απφ ην 220 θαη ηψξα θάησ απφ ην 200. Καη πνιιέο θνξέο αθνχσ απφ αζζελείο πνπ πάλε ζε αιινπαζεηηθνχο παζνιφγνπο φηη ηνπο ιέλε «λαη κελ ηα φξηα είλαη θάησ απφ 200 αιιά εζχ θαιφ ζα είλαη λα ηα θξαηάο θάησ απφ 180 γηαηί φζν πην ρακειά ηφζν ην θαιχηεξν!» Καη αξρήλ είλαη παξάινγν λα ζεσξνχκε φηη κέζα ζε κία ή δχν δεθαεηίεο έρεη αιιάμεη ε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο κε απνηέιεζκα κηα ηφζν κεγάιε αιιαγή ζηε βηνρεκεία ηνπ. Καηά δεχηεξν ιφγν αλ απηή ε αιιαγή νθείιεηαη ζηε δξακαηηθή αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο πξνο ην ρεηξφηεξν θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, ηόηε ν κέζνο όξνο ησλ επηπέδσλ ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα ηνπ κέζνπ ζύγρξνλνπ αηόκνπ ζα έπξεπε λα απμεζεί θαη όρη λα κεησζεί! Αιιά θαη πάιη απηφ ζα ήηαλ ν κέζνο φξνο ησλ κε θπζηνινγηθψλ πιένλ αλζξψπσλ θαη φρη ν κέζνο φξνο ησλ θπζηνινγηθψλ αλζξψπσλ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα επηζηξέςνπκε ζηα παιηά θπζηνινγηθά φξηα. Μία δεχηεξε πιάλε ηεο κεραληζηηθήο Αιινπαζεηηθήο Ηαηξηθήο είλαη λα βιέπεη κεκνλσκέλα ηνλ Άλζξσπν. Θεσξεί πρ ζαλ πάζεζε ηε

15 14 ρνιεζηεξίλε, δειαδή ηελ ππεξρνιεζηεξηλαηκία, δειαδή κία θαηάζηαζε πνπ αθνξά έλα κεκνλσκέλν ηκήκα ηεο βηνρεκείαο ηνπ Αλζξψπνπ. Απφ θεη θαη πέξα πξνρσξάεη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη δελ βιέπεη φινπο ηνπο ζπγγεληθνχο δείθηεο δειαδή νιηθή ρνιεζηεξίλε, HDL απηφ πνπ ιέκε «θαιή» ρνιεζηεξίλε, LDL απηφ πνπ ιέκε «θαθή» ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα θαη νιηθά ιηπίδηα. Πηάλεη κφλν ηελ νιηθή ρνιεζηεξίλε θαη κε βάζε απηήλ ιέεη: «Δίζαη άξξσζηνο». Δπηπιένλ έρσ παξαηεξήζεη απφ ηελ θιηληθή κνπ εκπεηξία φηη έλα πνζνζηφ φρη κηθξφ, γπλαηθψλ θπξίσο, ηεο ηάμεσο ηνπ 10-20%, έρεη κελ απμεκέλε ρνιεζηεξίλε πάλσ απφ 280 αιιά ηαπηφρξνλα έρεη αξθεηά απμεκέλε ηελ θαιή ρνιεζηεξίλε θαη ιίγν απμεκέλε ηελ θαθή ρνιεζηεξίλε. Ξέξνπκε ζήκεξα φηη απηφ πνπ κεηξάεη δελ είλαη κφλν ε νιηθή ρνιεζηεξίλε αιιά ν πην ζεκαληηθφο δείθηεο είλαη ε θαιή ρνιεζηεξίλε. ζν πην απμεκέλε είλαη ηφζν πην πνιχ καο πξνζηαηεχεη απφ ηελ απμεκέλε νιηθή ρνιεζηεξίλε ή ηελ θαθή ρνιεζηεξίλε. Άξα ηέηνηεο γπλαίθεο φπσο απηέο πνπ αλαθέξακε είλαη θπζηνινγηθέο, ή έζησ είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη άξα δελ ρξεηάδνληαη θακία ζεξαπεία. Αο κελ μερλάκε φηη ε πξψηε δξάζε ελφο γηαηξνχ ζα πξέπεη λα είλαη λα εμεηάζεη αλ θάηη είλαη θπζηνινγηθφ ή φρη. 7.6 Η έιιεηςε βηηακίλεο C είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζεξσκάησζε Πέξαλ ηνχηνπ ε φιε ηζηνξία κε ηελ ππεξρνιεζηεξηλαηκία είλαη κηα πιάλε. Απφ ηφηε πνπ αλαθαιχθζεθε ην ζθνξβνχην θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ έιιεηςε βηηακίλεο C δηαπηζηψζακε φηη ε βηηακίλε C παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ θαιή θαηάζηαζε θαη επηδηφξζσζε ησλ αγγείσλ. Ση είλαη ην ζθνξβνχην; Δίλαη κία λφζνο ηελ νπνία αλέπηπζζαλ θπξίσο νη λαπηηθνί ζηα παιηά ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα πνπ δηαξθνχζαλ κήλεο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ έηξσγαλ θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά πνπ είλαη ε θχξηα πεγή ηεο βηηακίλεο C. Αλέπηπζζαλ ινηπφλ αβηηακίλσζε C κε απνηέιεζκα αηκνξξαγίεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ιφγσ κε επηζθεπήο ησλ θζνξψλ ησλ αγγείσλ. Γηαπηζηψζεθε κάιηζηα φηη ε ζεξαπεία ηεο λφζνπ απηήο ήηαλ ην λα αξρίζνπλ λα ηξψλε θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά.

16 15 ήκεξα ε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή δηαπηζηψλνληαο απφ αλαηνκηθά επξήκαηα φηη ππάξρνπλ ρνιεζηεξηληθέο πιάθεο ζηα αγγεία πνιιψλ ειηθησκέλσλ - ε γλσζηή λφζνο ηεο αζεξσκάησζεο ε νπνία ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηα εγθεθαιηθά θαη ηα εκθξάγκαηα φηαλ απηέο νη πιάθεο αλαπηχζζνληαη ζηα αγγεία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο θαξδηάο - ζεψξεζε ηελ απμεκέλε ρνιεζηεξίλε ζην αίκα ζαλ αηηία ησλ παζήζεσλ απηψλ. Έηζη μεθίλεζε κία ζεξαπεπηηθή ηάζε γηα κείσζε ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα. Γη απηφ θαη ρνξεγνχληαη καδηθά θαη θαηά θφξνλ ηα αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα. Απηφ φκσο είλαη ε ινγηθή ηνπ παξαιφγνπ γηαηί ζεσξείο σο λφζν έλα κεκνλσκέλν βηνρεκηθφ εχξεκα, ή έζησ κφλν έλα κεκνλσκέλν αλαηνκηθφ εχξεκα, δειαδή ηηο αζεξσκαηηθέο πιάθεο θαη παο κεκνλσκέλα γηα ζεξαπεία κφλν ζηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα θαη δελ παο ζηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ απηά ηα απμεκέλα επίπεδα. Πέξαλ απηνχ φκσο ζήκεξα, νη έξεπλεο θαη ηεο ίδηαο ηεο Αιινπαζεηηθήο Ηαηξηθήο έρνπλ δείμεη φηη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη επηζθεπή ησλ αγγείσλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πξψηε θάζε ε βηηακίλε C. Απηή επνκέλσο ε βηηακίλε είλαη ε θχξηα νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηζθεπή ησλ αγγείσλ. ηαλ φκσο ππάξρεη έιιεηςε ηεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη πηζαλψο θαη έιιεηςε άιισλ ηρλνζηνηρείσλ ή βηηακηλψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη καδί ηεο, ηφηε ν νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ζαλ εθεδξεία, ζαλ δεύηεξν επηζθεπαζηηθό ηξόπν, ηε ρνιεζηεξίλε ηνπ αίκαηνο. Καη γηαηί δελ ηελ έρεη ηε βηηακίλε C ζπρλά ζήκεξα ν νξγαληζκφο; Γελ ηελ έρεη γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί ε ιήςε απφ ηηο ηξνθέο είλαη κεησκέλε επεηδή έηζη φπσο ζπληεξνχκε ή παξαβξάδνπκε ηα ζεκεξηλά ηξφθηκα θαηαζηξέθνπκε ηελ επαίζζεηε βηηακίλε C αιιά θαη πνιιέο άιιεο. Γεχηεξνλ επεηδή νη βηηακίλεο θαη εηδηθά ε βηηακίλε C έρεη ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα απνηνμίλσζε. ήκεξα πνπ ηνμηλψλνπκε ηνλ νξγαληζκφ καο κε ην θάπληζκα, κε ηα ρεκηθά ζηελ ηξνθή καο θαη κε ην άγρνο μνδεχνπκε

17 16 πνιιέο βηηακίλεο γηα λα αληηξξνπήζνπκε ηελ θαηάζηαζε. Λέσ έλα παξάδεηγκα: ε θπζηνινγηθή πνζφηεηα βηηακίλεο C πνπ ρξεηάδεηαη έλαο ελήιηθαο εκεξεζίσο είλαη κηθξνγξακκάξηα, φκσο έλαο θαπληζηήο πνπ θαπλίδεη έλα παθέην ηελ εκέξα ρξεηάδεηαη κηθξνγξακκάξηα, δειαδή δεθαπιάζηα πνζφηεηα! ηαλ ινηπφλ έρνπκε ηφζν κεγάιε έιιεηςε βηηακίλεο C δελ ηελ ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκφο γηα ηελ επηζθεπή ησλ αγγείσλ θαη ζηε ζέζε ηεο ρξεζηκνπνηεί ηε ρνιεζηεξίλε. Αιιά κε ηε ρνιεζηεξίλε ν νξγαληζκφο δελ θάλεη ζσζηή επηζθεπή αιιά θάλεη έλα άηερλν κπάισκα κε απνηέιεζκα ηηο ρνιεζηεξηληθέο πιάθεο θαη ηε ζθιήξπλζε θαη ζηέλσζε ησλ αγγείσλ. Έηζη ε ιχζε, ε ζεξαπεία δελ είλαη λα κεηψζνπκε ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα αιιά λα απμήζνπκε ηα επίπεδα ησλ βηηακηλψλ θαη εηδηθά ηεο βηηακίλεο C. Δίλαη ζαλ λα κελ έρνπκε ην κάζηνξα πνπ καο θηηάρλεη ζσζηά ην απηνθίλεην θαη πάκε θαη θσλάδνπκε ηνλ παξαγηφ ν νπνίνο θάλεη κπαιψκαηα, θάλεη θαθέο επηζθεπέο. Καη επεηδή καο έθαλε θαθή δνπιεηά ιέκε «γηα φια θηαίεη ν παξαγηφο» θαη φρη ην δηθφ καο ην θεθάιη πνπ δηψμακε ην κάζηνξα. Καηεγνξψληαο φκσο ηνλ παξαγηφ, ηειηθά κέλνπκε θαη ρσξίο ηε δηθή ηνπ ιεηςή έζησ βνήζεηα. Γειαδή κεηψλνληαο ηα επίπεδα ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο βηηακίλεο C ηφηε δεκηνπξγνχκε αθφκα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. 7.7 Αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα Γη απηφ θαη ηα αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα ηα νπνία κεηψλνπλ πξνζσξηλά ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα έρνπλ ηφζεο πνιιέο θαη ζνβαξέο παξελέξγεηεο! Γη απηφ θαη θάζε κήλα φπνηνο ηα παίξλεη ζα πξέπεη λα θάλεη εμεηάζεηο γηα ην ζπθψηη θαη ην αίκα γηα λα δεη αλ ηνπ πξνθαινχλ παξελέξγεηεο.

18 17 Καη πνην είλαη ην παξάινγν; ηη έξρεζαη λα δξάζεηο θαηά ηεο ρνιεζηεξίλεο - ε νπνία βέβαηα ρξεηάδεηαη πνιιά ρξφληα γηα λα ζνπ θάλεη θάπνηεο ζνβαξέο βιάβεο ζηα αγγεία θαη θάλεηο κε ηα αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα κία πξνιεπηηθή αγσγή γηα ρξφληα νιφθιεξα γηα λα πξνιάβεηο θάηη ζνβαξφ αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή πξνθαιείο πνιχ πην γξήγνξα αθφκα πην ζνβαξέο βιάβεο. Δθαξκφδεηο δειαδή κηα πνιχ έληνλε πξνιεπηηθή αγσγή κε ηφζν έληνλεο παξελέξγεηεο πνπ ην «Χθειέεηλ, κε βιάπηεηλ» πάεη πεξίπαην γηαηί ε πηζαλή δεκηά πνπ ζα θάλεηο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην πηζαλφ φθεινο πνπ ζα έρεηο. Απηφ είλαη ην ηξαγειαθηθφ! ην εκπφξην αλ πεηο ζε θάπνηνλ φηη ζα αλνίμεηο κηα επηρείξεζε αιιά ε πηζαλφηεηα δεκηάο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα θέξδνπο ζα ζε κνπληδψζεη. Θα ζνπ πεη «Πνπ παο ξε!» Κη φκσο, ζηνλ θξίζηκν θαη δσηηθφ ηνκέα ηεο πγείαο καο, ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο, πάκε θαη πηνζεηνχκε ζπρλά, κεζφδνπο ζεξαπείαο, «πξνιεπηηθήο» κάιηζηα, κε πνιιέο θαη ζνβαξέο παξελέξγεηεο. Άιισζηε, φπνηνο έρεη απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα, αθφκα θαη γηα πνιιά ρξφληα, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα πάζεη πξνβιήκαηα ζνβαξά ζηα αγγεία ηνπ ζψλεη θαη θαιά. Έρνπλ γίλεη αλαηνκέο πησκάησλ ηα νπνία είραλ ζνβαξέο ρνιεζηεξηληθέο αιινηψζεηο ζηα αγγεία ηνπο ρσξίο φκσο λα έρνπλ πεζάλεη απφ απηέο. Πέζαλαλ απφ άιιεο αηηίεο. Δξρφκαζηε ινηπφλ λα θάλνπκε κία παξάινγε δξάζε φπσο δπζηπρψο ζπρλά θάλνπκε ζηελ Ηαηξηθή αιιά θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο, φπσο πρ ζηε Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Βηνκεραλία θαη παληνχ. 7.8 Η πιάλε ησλ light ηξνθίκσλ Δπνκέλσο ην πξφβιεκα, επαλαιακβάλσ δελ είλαη ηα απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα αιιά ε έιιεηςε βηηακηλψλ θαη εηδηθά βηηακίλεο C. Μάιηζηα ην δξφκν ηεο Ηαηξηθήο ζην ζέκα ηεο ρνιεζηεξίλεο φπνπ θνξηψλνπκε φινπο κε θάξκαθα ηα νπνία είλαη θαη επηθίλδπλα, αθνινπζεί πιένλ θαη ην εκπφξην φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή. Γηαθεκίδνληαη έληνλα ηξφθηκα ηα νπνία ηζρπξίδνληαη φηη κεηψλνπλ ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα.

19 18 Σν ηξαγειαθηθφ είλαη φηη δελ ληξέπνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο λα ιέλε φηη «κεηψλεη απνδεδεηγκέλα ηε ρνιεζηεξίλε θαηά 15%» θαη παξαπέκπνπλ ζε έλαλ αζηεξίζθν επεμεγεκαηηθφ πνπ αλαθέξεη φηη απηφ γίλεηαη «ζηα πιαίζηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο!». Γειαδή πξνζέμηε θνξντδία: αλ θάλσ κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζα έρσ κφλν 15% κείσζε ζηε ρνιεζηεξίλε; Καηά ηε γλψκε κνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν. Άξα πσο κνπ δηαθεκίδεηο έλα ηξφθηκν πνπ ζηα πιαίζηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο βάζεη ησλ θιηληθψλ κειεηψλ κεηψλεη ηε ρνιεζηεξίλε κφλν θαηά 15%. Γειαδή, αλ κε ηη άιιν, κνπ πνπιάο αέξα θνπαληζηφ. Καη κάιηζηα ην αθξηβνπιεξψλσ απηφ ην «εηδηθφ» ηξφθηκν. Έξρνληαη ινηπφλ ζήκεξα πάξα πνιινί ειηθησκέλνη πνπ θνβνχληαη γηα ηε δσή ηνπο θαη ηελ πγεία ηνπο πνπ ηνπο έρνπκε πείζεη φηη πξέπεη λα θάλνπλ δξάζεηο θαη εηδηθή δηαηξνθή θαη αθξηβνπιεξψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ηξφθηκα ηα νπνία είλαη θνξντδία. Σα νπνία κάιηζηα δελ είλαη θπζηθά ηξφθηκα γηαηί είλαη επεμεξγαζκέλα θαη ξαθηλαξηζκέλα θαη είλαη ακθίβνιν φρη κφλν αλ βνεζάλε αιιά θαη θαηά πφζνλ είλαη πγηεηλά. Δίλαη ε ίδηα ηζηνξία πνπ έρεη γίλεη κε φια ζρεδφλ ηα «light» ηξφθηκα. Έρνπκε πρ αληί γηα ην πιήξεο γάια πνπ έρεη 3,5% ιηπαξά ηα «ειαθξά» γάιαηα κε 2%, 1% ή θαη 0% ιηπαξά. ηγά ηε δηαθνξά! Καη ηειηθά έρνπκε έλα γάια πνπ ράλεη φρη κφλν ηελ αηζεξηθή ηνπ ελέξγεηα κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο αιιά ράλεη θαη πνιχηηκα ζπζηαηηθά. Αο κελ μερλάκε φηη θαη ηα ιηπαξά, φηαλ είλαη θπζηθά θαη ζε ινγηθή πνζφηεηα είλαη θαη ρξήζηκα θαη πγηεηλά. ινο απηφο ν κχζνο πνπ θαηεγνξνχκε θάζε ιηπαξφ ιεο θαη ν Γεκηνπξγφο ηα έθαλε φια ιάζνο, δελ είλαη παξά άιιε κηα πιάλε. Σα ιηπαξά είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαηξνθήο καο. Ζ ππεξβνιή ζηα ιηπαξά θαη εηδηθά ζηα δσηθά ή ηα επεμεξγαζκέλα ιηπαξά είλαη ην πξφβιεκα. Αιιά εκείο πηάζακε ζβάξλα φια ηα ιηπαξά θαη ηα πήξε ε κπάια. Αο κελ μερλάκε επίζεο φηη πνιιέο βηηακίλεο φπσο ε Α, ε D, ε Δ θαη ε Κ είλαη ιηπνδηαιπηέο θαη επνκέλσο ηα ιηπαξά παίδνπλ ξφιν θαη ζηελ

20 19 απνξξφθεζε ηνπο θαη ζηελ απνζήθεπζε θαη ζην κεηαβνιηζκφ ηνπο. ήκεξα κάιηζηα, ην θαηαιάβακε απηφ ελ κέξεη θαη ιέκε φηη ππάξρνπλ θαθά θαη θαιά ιηπαξά θαη φηη πρ θαιά ιηπαξά είλαη ηα Χ3, ην ιηλνιετθφ νμχ, απηά πνπ έρνπλ ηα αβνθάλην, ν ζνινκφο, ε ζαξδέια, θιπ. Σν ίδην ιάζνο θάλνπκε θαη κε ην γηανχξηη. Σν πιήξεο γηανχξηη έρεη πεξίπνπ 10% ιηπαξά θαη εκείο ιέκε φρη, δελ ζα πάξεηο ην πιήξεο, ην αλεπεμέξγαζην θαη θπζηθφ αιιά ζα πάξεηο απηφ κε 2% πνπ είλαη φκσο επεμεξγαζκέλν θαη ζπρλά άρξεζην. Δπνκέλσο ζήκεξα αλζίδεη ην εκπφξην ηξνθψλ πνπ δηαθεκίδνληαη σο θάξκαθα θαη ην άηνκν αγνξάδεη ηα γαιαθηνθνκηθά κε ρακειά ιηπαξά, ηα αλαςπθηηθά ρσξίο δάραξε αιιά πνπ έρνπλ δεθάδεο άιια ρεκηθά ππνθαηάζηαηα ηεο δάραξεο ζπρλά πην επηθίλδπλα απφ ηελ ίδηα ηελ άζπξε δάραξε θαη πάεη ιέγνληαο. Καη αληίζηνηρα απνθεχγνπκε σξαίεο θαη θπζηθέο ηξνθέο γηαηί ιέεη έρνπλ πνιιέο ζεξκίδεο θαη παραίλνπλ φπσο πρ ην κέιη θαη ηα θαξχδηα. Μα πφζν κέιη κπνξείο λα θαο θαη πφζα θαξχδηα! ηη είλαη θπζηθφ θαη κε πνιιέο ζεξκίδεο ζε κπνπθψλεη εχθνια θαη δελ κπνξείο λα θαο πνζφηεηα. Αιιά φηη δελ είλαη θπζηθφ δελ δεκηνπξγεί θνξεζκφ θαη ηξψκε κεγάιεο πνζφηεηεο. Πρ άζπξε δάραξε κπνξείο λα θαο κε ην θηιφ, ην ίδην θαη άζπξν ςσκί θαη άζπξα δπκαξηθά θαη αλαςπθηηθά. Αιιά δελ κπνξείο λα θαο κεγάιεο πνζφηεηεο απφ καχξε δάραξε, κέιη, ςσκί θαη δπκαξηθά νιηθήο αιέζεσο ή θπζηθνχο ρπκνχο γηαηί επεηδή είλαη πιήξε θαη ζε αηζεξηθή ελέξγεηα θαη ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γη απηφ θαη πξνθαινχλ θνξεζκφ. Καη αηζεξηθφ θνξεζκφ θαη πιηθφ θνξεζκφ. Σα αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα δελ είλαη ζεξαπεπηηθά. Αλ ήηαλ ζεξαπεπηηθά ζα έπξεπε κεηά απφ ηξείο κήλεο, έμη κήλεο, έλα ρξφλν, δχν ρξφληα λα απνθαηαζηήζνπλ κφληκα ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα ηα παίξλνπκε κηα δσή. κσο θαηαζηέιινπλ απιψο ην ζχκπησκα, θαηαζηέιινπλ κία εμέηαζε. Οχηε θαλ ηελ ζεξαπεχνπλ αιιά απιά ηελ εκθαλίδνπλ φηη είλαη θπζηνινγηθή ελψ νπζηαζηηθά δελ ζηακαηάλε ηελ απμεκέλε παξαγσγή ρνιεζηεξίλεο απιά ηελ δεζκεχνπλ

21 20 απφ ην αίκα θαη δελ θαίλεηαη. Αλ ήηαλ ζεξαπεπηηθά δελ ζα ηα παίξλακε γηα ρξφληα! Καη νη δεκηέο πνπ θάλνπλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηα πηζαλά νθέιε. Δπηπιένλ καο απνπξνζαλαηνιίδνπλ απφ κηα πην νπζηαζηηθή βηνρεκηθή αηηία δειαδή ηηο ειιείςεηο βηηακηλψλ θαη εηδηθά βηηακίλεο C. 7.9 Γηαβήηεο θαη ξαθηλαξηζκέλα ηξφθηκα Παξφκνηεο πιάλεο έρνπκε θαη ζε έλα άιιν κεηαβνιηθφ πξφβιεκα, ζην δηαβήηε. Πξνζέμηε πάιη πσο μεηπιίγεηαη ν ιαβχξηλζνο ηεο πιάλεο θαη κάιηζηα ηεο επηζηεκνληθήο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ νη αξραίνη εκψλ πξφγνλνη έιεγαλ φηη «Πάζα επηζηήκε ρσξηδνκέλε αξεηήο παλνπξγία θαίλεηαη!». Θεσξεί ε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή φηη ε παζνγέλεηα ηνπ δηαβήηε είλαη ε κεησκέλε παξαγσγή ηλζνπιίλεο απφ ηα θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Ξερσξίδνπκε ην δηαβήηε ζηνλ λεαληθφ πνπ απφ λσξίο έρνπκε ζνβαξφ πξφβιεκα παξαγσγήο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ην δηαβήηε ησλ ελειίθσλ φπνπ ζπλήζσο δελ έρεη λα θάλεη κε κεησκέλε παξαγσγή ηλζνπιίλεο απφ ην πάγθξεαο αιιά απφ εμνπδεηέξσζε ηεο απφ ηα ιηπνθχηηαξα ηνπ ζψκαηνο φηαλ είλαη παρχζαξθν ην άηνκν. Γη απηφ θαη πνιχ ζπρλά φηαλ ράζεη θάπνηα θηιά ην παρχζαξθν άηνκν ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απνθαζίζηαηαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ. ήκεξα ε άζπξε δάραξε είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζε πάξα πνιιά ηξφθηκα θαη φρη κφλν ζηε δαραξνπιαζηηθή. Ση είλαη ε άζπξε δάραξε; Δίλαη έλαο κνλνζαθραξίηεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο καχξεο δάραξεο πνπ είλαη θαη θπζηθή φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηεο. Δμάγεηαη ζπλήζσο απφ ηα δαραξνθάιακα αιιά κπνξεί λα παξαρζεί θαη απφ ηα παληδάξηα θαη άιια θπηά. Αιιά φηαλ παίξλνπκε ηε καχξε δάραξε απφ ην δαραξνθάιακν θαη ηελ επεμεξγαδφκαζηε γηα λα παξάγνπκε ηελ άζπξε δάραξε αθαηξνχκε ηε κειάζα πνπ έρεη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο βηηακίλεο θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γη απηφ θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε γξήγνξε αλάπηπμε θηελνηξνθηθψλ δψσλ.

22 21 Παίξλνπκε δειαδή εκείο ηα «δψα» νη άλζξσπνη θαη δίλνπκε ηα θαιχηεξα ζπζηαηηθά ζηα δψα θαη εκείο θξαηάκε ηελ άζπξε δάραξε, ην ρεηξφηεξν ζπζηαηηθφ ην νπνίν ην έρνπκε ήδε παξαζθεπάζεη κε ρεκηθή επεμεξγαζία. Άξα ε άζπξε δάραξε δελ είλαη θπζηθή θαη έρεη παξαζθεπαζηεί κε ρεκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο φρη κφλν έραζε φια ηα ζξεπηηθά ηεο ζπζηαηηθά αιιά επηπιένλ έρεη θαη ρεκηθά ππνιείκκαηα. Σν κεγάιν πξφβιεκα κε ηελ άζπξε δάραξε είλαη ην εμήο: Απνξξνθάηαη πνιχ γξήγνξα θαη απφηνκα απφ ηνλ νξγαληζκφ καο κε απνηέιεζκα λα εθθξίλεηαη απφηνκα ε ηλζνπιίλε απφ ην πάγθξεαο θαη εθθξηλφκελε απφηνκα λα πξνθαιεί ππνγιπθαηκία. Γειαδή ηξψγνληαο άζπξε δάραξε δεκηνπξγείηαη αξρηθά κηα ππεξγιπθαηκία ζην αίκα ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί κηα ππεξέθθξηζε ηλζνπιίλεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί ππνγιπθαηκία θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο. Κη αλ απηφ γίλεηαη θάζε κέξα πνιιέο θνξέο επί ρξφληα ηφηε θνπξάδεηαη ην πάγθξεαο, «ηα παίδεη» θαη παξάγεη κεησκέλε πνζφηεηα ηλζνπιίλεο. Καη έηζη έρνπκε ην δηαβήηε. Σν πξφβιεκα δελ είλαη κφλν κε ηελ άζπξε δάραξε. Έρεη λα θάλεη θαη κε ην γεγνλφο φηη πάξα πνιιά ακπιψδε ηξφθηκα θαη γεληθά πνπ έρνπλ δάραξα, ηα ξαθηλάξνπκε. Αο πνχκε παίξλνπκε ηα δεκεηξηαθά, ην ζηάξη θαη αληί λα έρνπκε ην πιήξεο, ην νιηθήο αιέζεσο αιεχξη ψζηε λα παξάγνπκε φια ηα δπκαξηθά, βγάδνπκε ηα πίηνπξα, βγάδνπκε ηα θχηξα θαη καο κέλεη ζθέην άκπιν. Έηζη ηξψκε ηξφθηκα φπσο άζπξν ςσκί θαη άζπξα δπκαξηθά ηα νπνία είλαη θαζεκεξηλά ζηε δηαηξνθή καο, ηα νπνία θαη πάιη αθνκνηψλνληαο ηα ν νξγαληζκφο παίξλεη κηα αθχζηθα κεγάιε πνζφηεηα θαζαξνχ ακχινπ πξνθαιψληαο έηζη ην θαχιν θχθιν κε ηελ ηλζνπιίλε. Γηαηί ην άκπιν δηαζπάηαη ζε γιπθφδε θαη επεξεάδεη ηελ ηλζνπιίλε. Δλψ αλ ηξψγακε ηα θπζηθά ηξφθηκα φπσο είλαη πρ νιηθήο αιέζεσο δπκαξηθά, νιηθήο αιέζεσο ςσκί, ξχδη αλαπνθινίσην θαη αλεπεμέξγαζηα ακπινχρα ηξφθηκα δελ ζα είρακε απηφ ην πξφβιεκα.

23 Θεξαπεία ηεο αηηίαο ή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο; Πάιη ε αθχζηθε επεμεξγαζία, ην ξαθηλάξηζκα θαη ε πξνζζήθε ρεκηθψλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο αληί λα πάκε ζηελ αηηία, δειαδή ζηελ αθχζηθε δηαηξνθή, πάκε πάιη λα δξάζνπκε κε ρεκηθά θάξκαθα ηα νπνία ρακειψλνπλ ηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα ή δίλνπκε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε ελέζεηο ηλζνπιίλεο. Αιιά απηά ηα θάξκαθα δελ είλαη ζεξαπεπηηθά γηαηί αλ ήηαλ ηα αληηδηαβεηηθά θάξκαθα θαη ε ηλζνπιίλε ζεξαπεπηηθά δελ ζα ηα παίξλακε ζπλέρεηα. Πιένλ ε ιέμε ζεξαπεία έρεη ράζεη ην λφεκα ηεο αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε είδνπο δξάζε έζησ θαη αλ δελ είλαη ζεξαπεπηηθή θαη έηζη αλαγθαδφκαζηε λα ιέκε αηηηνινγηθή ζεξαπεία φηαλ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα νπζηαζηηθή ζεξαπεία. Καη ζηε «ζεξαπεία» κε ηλζνπιίλε δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε αηηηνινγηθή ζεξαπεία αιιά κε αγσγή ππνθαηάζηαζεο. Καη πάιη έρνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη αγσγέο ππνθαηάζηαζεο φπσο εμεγήζακε ζηελ νξκνληθή ππνθαηάζηαζε ηνπ ζπξενεηδνχο ή ησλ σνζεθψλ. Γειαδή ην πξψην πξφβιεκα είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα κηκεζνχκε αθξηβψο ην κφξην ηεο θπζηθήο ηλζνπιίλεο κε ηελ ηερλεηή ηλζνπιίλε πνπ δίλνπκε απ έμσ. Σν δεχηεξν είλαη φηη ρνξεγνχκε ηελ ηλζνπιίλε ζε δνζνινγίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπηνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Καη ην ηξίην είλαη φηη ηε ρνξεγνχκε ζε εθ άπαμ δφζε ή έζησ δπν-ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα ρσξίο λα κπνξνχκε λα κηκεζνχκε ην ξπζκφ θπζηνινγηθήο έθθξηζεο ηεο, ηνλ εκεξήζην, ην κεληαίν, ηνλ επνρηαθφ ή κε βάζε ςπρηθέο ή άιιεο ζπλζήθεο Πσο δεκηνπξγήζεθε ν κχζνο ηεο νζηενπφξσζεο Έλα άιιν πξφβιεκα ζήκεξα ζην νπνίν έρνπκε πάιη κεγάιε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ην ζέκα ηεο νζηενπφξσζεο. ηαλ πξσηνμεθίλεζα ηελ ηαηξηθή κνπ θαξηέξα πξηλ απφ 26 ρξφληα μέξακε γηα ηελ χπαξμε ηεο

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα