Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B"

Transcript

1 Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 7. ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 7.1 ήκεξα δελ ππάξρεη ειηθησκέλνο πνπ λα κελ παίξλεη κηα ζαθνχια θάξκαθα! 7.2 Έλαο ζηνπο ηξείο αξξσζηαίλεη απφ θάξκαθα! 7.3 Ηαηξηθνπνηήζακε ηα πάληα! 7.4 Πνλεξέο δηαθεξχμεηο: «Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία» 7.5 Ο θαηαζθεπαζκέλνο κχζνο ηεο ρνιεζηεξίλεο 7.6 Ζ έιιεηςε βηηακίλεο C είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζεξσκάησζε 7.7 Αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα 7.8 Ζ πιάλε ησλ light ηξνθίκσλ 7.9 Γηαβήηεο θαη ξαθηλαξηζκέλα ηξφθηκα 7.10 Θεξαπεία ηεο αηηίαο ή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο; 7.11 Πσο δεκηνπξγήζεθε ν κχζνο ηεο νζηενπφξσζεο 7.12 Ση θηαίεη ηειηθά ζηελ νζηενπφξσζε; 7.13 Υνξήγεζε αζβεζηίνπ, θαιζηηνλίλεο ή νιηζηηθή ζεξαπεία; 7.14 Ο κχζνο ηνπ μέλνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 7.15 Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο δελ ππνθαζηζηνχλ ηε θπζηθή δηαηξνθή 7.16 Μαγηθά ραπάθηα, καγηθά βφηαλα θαη ζπγρσξνράξηηα! 7.17 Νεθξνιηζίαζε θαη Υνινιηζίαζε: είλαη ζεξαπεία ε αθαίξεζε ησλ ιίζσλ; 7.18 Πξνβιήκαηα ηνπ Πεπηηθνχ πζηήκαηνο 7.19 Ζ θαηάρξεζε ησλ αληηππεξηαζηθψλ

4 Πφηε έλα άηνκν έρεη πίεζε θαη πφηε ρξεηάδνληαη θάξκαθα; 7.21 Νεπξνπίεζε θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή 7.22 Πηζαλή ζρέζε Αιηζράτκεξ θαη θαηάρξεζεο αληηππεξηαζηθψλ 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΡΤΘΜΙΗ Ύπλνο - Κελψζεηο 8.1 Αλά πάζα ζηηγκή κέζα καο ιεηηνπξγνχλ κεραληζκνί απηνξξχζκηζεο 8.2 ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ γίλνληαη ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο «επηζθεπέο» 8.3 Πφηε ν χπλνο είλαη θπζηνινγηθφο; 8.4 Δίδε αυπλίαο 8.5 Ζιηαθφ πξφγξακκα: λα θνηκάζαη θαη λα μππλάο κε ηηο θφηεο! 8.6 Σα ππλσηηθά δελ θέξλνπλ θπζηνινγηθφ χπλν αιιά θαηαζηνιή 8.7 Ηδηνζπγθξαζηαθέο δηαθνξέο ζην θπζηνινγηθφ 8.8 Να ξσηάκε θάζε θνξά ηελ αξκφδηα ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 8.9 χλδξνκν Τπληθήο Άπλνηαο 8.10 Ο θπζηνινγηθφο κεραληζκφο ηεο θέλσζεο 8.11 Αηηίεο Γπζθνηιηφηεηαο 9. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΡΤΘΜΙΗ Γηαηξνθή 9.1 Γηαηξνθή θαη κεραληζκνί απηνξξχζκηζεο 9.2 Γηαηξνθηθά ιάζε ζηελ εγθπκνζχλε θαη ζην ζειαζκφ 9.3 Σν μέλν γάια είλαη αθχζηθε ηξνθή

5 4 9.4 Δμαηνκίθεπζε ηεο δηαηξνθήο 9.5 Ηδηνζπγθξαζηαθέο δηαθνξέο ζηε δηαηξνθή 9.6 Νεπξηθή Αλνξεμία 9.7 Λαηκαξγία, Πνιπθαγία θαη Παρπζαξθία 9.8 Γηαηξνθή θαη Φπρηθή Δμέιημε: «Δίκαζηε φηη ηξψκε» 9.9 Οη ζπλέπεηεο ηεο θξενθαγίαο 9.10 «Οπ θνλεχζεηο» 9.11 Καηάςπμε θαη καγείξεκα: Πσο θαηαζηξέθνπκε ην αηζεξηθφ ζηνηρείν ηεο ηξνθήο 9.12 Γηαηξνθηθέο «πγηεηλέο» κφδεο 10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΡΤΘΜΙΗ εμνπαιηθφηεηα 10.1 εμνπαιηθή Λεηηνπξγία θαη Οξγαζκηθή Κακπχιε 10.2 Γηαηί ζπκβαίλεη ε πξφσξε εθζπεξκάησζε 10.3 Μεραληθή ηχζε θαη «κπιε ραπάθηα»! 10.4 Γπλαηθεία «ςπρξφηεηα», ηξφπνο δσήο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο 10.5 Ο θαχινο θχθινο ηεο ππεξβνιήο: ν άληξαο «θφθνξαο» θαη ε γπλαίθα «λπκθνκαλήο» 10.6 εμνπαιηθά πξνβιήκαηα θαη Οιηζηηθή Θεξαπεία

6 5 11. ΜΤΟΚΔΛΔΣΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ 11.1 ηεξηδφκαζηε φρη κφλν ζηα νζηά αιιά θαη ζηνπο κπο, ηέλνληεο θαη ζπλδέζκνπο 11.2 Σα αληηθιεγκνλψδε θαηαζηέιινπλ ην ζεξαπεπηηθφ κεραληζκφ ηεο θιεγκνλήο 11.3 Δγρείξεζε ή ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο νζθπαιγίαο θαη ηεο απρελαιγίαο; 11.4 Αληηξξφπεζε θαη ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε απφ ηνλ νξγαληζκφ 11.5 Οιηζηηθή ζεξαπεία ησλ κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ 11.6 ηεξηθηηθέο δψλεο θαη «θεδεκφλεο» 11.7 Ο ξφινο ηνπ ςπρηθνχ παξάγνληα ζηελ νζθπαιγία θαη απρελαιγία 11.8 Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο 12. ΑΛΛΔΡΓΙΔ 12.1 Γηαηί απμήζεθαλ νη αιιεξγίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα; 12.2 Αιιεξγίεο θαη γάια 12.3 Γελ κπνξνχκε λα βάινπκε ην άηνκν ζε έλα γπάιηλν θινπβί! 12.4 Ζ θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ δελ είλαη ζεξαπεία 12.5 Κνξηηδφλε θαη απηνάλνζα λνζήκαηα 13. ΓΔΡΜΑΣΙΚΑ 13.1 Ζ ζηελή ζρέζε ηνπ Γέξκαηνο θαη ηνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο 13.2 Ζ ηεξαξρηθή αιπζίδα ησλ επηπέδσλ θαη νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ Άλζξσπν 13.3 Ηεξαξρηθή Αιπζίδα θαη άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ

7 Παξαδείγκαηα Καηαζηαιηηθψλ Γηαδξνκψλ ηεο Αζζέλεηαο 13.5 Ζ Καηαζηνιή ηεο Αζζέλεηαο ζε επίπεδν πιεζπζκψλ 13.6 Οη ζνβαξέο παξελέξγεηεο ησλ ρεκηθψλ θαξκάθσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαζηνιή ηεο Αζζέλεηαο! 13.7 Οιηζηηθή ζεξαπεία αληί ηεο θαηαζηνιήο 13.8 Κξηηηθή ηεο Αηζζεηηθήο Υεηξνπξγηθήο 13.9 Πφηε πξάγκαηη ππάξρεη ηξηρφπησζε Αηηίεο Σξηρφπησζεο Σξηρφπησζε θαη νιηζηηθή αληηκεηψπηζε Αθκή: Καηαζηνιή ή Οιηζηηθή Θεξαπεία; 14. Πνλνθέθαινη, Οδνληηαηξηθή, Μαζεζηαθά Πξνβιήκαηα, Δμαξηήζεηο(Κάπληζκα, Αιθνφι, Λαηκαξγία, Ναξθσηηθά) 14.1 Οιηζηηθή αηηηνινγία θαη νιηζηηθή ζεξαπεία ησλ πνλνθεθάισλ 14.2 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: έλα ππεξηηκεκέλν πξφβιεκα 14.3 Σν ζπλεζηζκέλν ζελάξην ηεο «Γπζιεμίαο» 14.4 Πψο ηα θαηαθέξλνπκε! 14.5 Σν πξφβιεκα κε ηα καχξα ζθξαγίζκαηα 14.6 Σεξεδφλα θαη Πεξηνδνληίηηδα 14.7 Οξζνδνληηθή: κηα ηζηνξία ζπρλψλ απζαίξεησλ παξεκβάζεσλ 14.8 Δμαξηήζεηο-πάζε θαη Αιινπαζεηηθή 14.9 Ζ ζρέζε ησλ εμαξηήζεσλ κε ηε κνλνκέξεηα ρέζε εμάξηεζεο θαη ππνιεηπφκελνπ θνξεζκνχ Οιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Δμαξηήζεσλ

8 7 15. ΠΛΑΝΔ ΣΧΝ «ΟΛΙΣΙΚΧΝ» ΓΙΑΣΡΧΝ 15.1 «Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ άλζξσπνο» 15.2 σζηή Οκνηνπαζεηηθή είλαη κφλν απηή πνπ αθνινπζεί ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο 15.3 πνηνο εμαζθεί ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη γηαηξφο 15.4 Παξάιιειε, Οκνηνπαζεηηθή θαη Αιινπαζεηηθή ζεξαπεία 15.5 Υνξήγεζε ηνπ ελφο θαξκάθνπ κε βάζε ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη φρη ηελ πάζεζε 15.6 Παξαλνήζεηο φζνλ αθνξά ηε «ζεξαπεπηηθή θξίζε» 15.7 Άιιεο παξαλνήζεηο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 15.8 Πιάλεο ησλ νιηζηηθψλ γηαηξψλ άιισλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ

9 8 πδήηεζε 7 ε ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 7.1 ήκεξα δελ ππάξρεη ειηθησκέλνο πνπ λα κελ παίξλεη κηα ζαθνχια θάξκαθα! 7.2 Έλαο ζηνπο ηξείο αξξσζηαίλεη απφ θάξκαθα! 7.3 Ιαηξηθνπνηήζακε ηα πάληα! 7.4 Πνλεξέο δηαθεξχμεηο: «Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία» 7.5 Ο θαηαζθεπαζκέλνο κχζνο ηεο ρνιεζηεξίλεο 7.6 Η έιιεηςε βηηακίλεο C είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζεξσκάησζε 7.7 Αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα 7.8 Η πιάλε ησλ light ηξνθίκσλ 7.9 Γηαβήηεο θαη ξαθηλαξηζκέλα ηξφθηκα 7.10 Θεξαπεία ηεο αηηίαο ή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο; 7.11 Πσο δεκηνπξγήζεθε ν κχζνο ηεο νζηενπφξσζεο 7.12 Ση θηαίεη ηειηθά ζηελ νζηενπφξσζε; 7.13 Υνξήγεζε αζβεζηίνπ, θαιζηηνλίλεο ή νιηζηηθή ζεξαπεία; 7.14 Ο κχζνο ηνπ μέλνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 7.15 Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο δελ ππνθαζηζηνχλ ηε θπζηθή δηαηξνθή 7.16 Μαγηθά ραπάθηα, καγηθά βφηαλα θαη ζπγρσξνράξηηα! 7.17 Νεθξνιηζίαζε θαη Υνινιηζίαζε: είλαη ζεξαπεία ε αθαίξεζε ησλ ιίζσλ;

10 Πξνβιήκαηα ηνπ Πεπηηθνχ πζηήκαηνο 7.19 Η θαηάρξεζε ησλ αληηππεξηαζηθψλ 7.20 Πφηε έλα άηνκν έρεη πίεζε θαη πφηε ρξεηάδνληαη θάξκαθα; 7.21 Νεπξνπίεζε θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή 7.22 Πηζαλή ζρέζε Αιηζράτκεξ θαη θαηάρξεζεο αληηππεξηαζηθψλ 7.1 ήκεξα δελ ππάξρεη ειηθησκέλνο πνπ λα κελ παίξλεη κηα ζαθνχια θάξκαθα! ήκεξα ζα ζπδεηήζνπκε γηα κία θαηεγνξία λνζεκάησλ ηα νπνία ζα νλφκαδα Μεηαβνιηθά Ννζήκαηα, παζήζεηο δειαδή πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην κεηαβνιηζκφ. ε απηά ππάξρνπλ ζηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή, ζηηο κέξεο καο, κεγάιεο πιάλεο. Αο μεθηλήζνπκε κε έλα πξψην παξάδεηγκα. Υνιεζηεξίλε! Δίλαη έλα ζέκα πνπ έρεη πάξεη πνιχ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απ φηη ζα πξεπε γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο φπσο θαη νη ινηκψμεηο. Καη ζηνλ ηνκέα απηφ ππάξρεη ε ηάζε γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο λα δεκηνπξγνχληαη λέεο λφζνη εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ ή λα δηνγθψλνληαη ππαξθηά πξνβιήκαηα πγείαο. Πρ ζήκεξα ππάξρεη ε ηάζε λα γίλνληαη εμεηάζεηο αθφκα θαη ζε παηδηά γηα ηε ρνιεζηεξίλε θαη ε ηάζε λα αξρίζνπκε λα δίλνπκε θάξκαθα θαη ζε απηά. Γελ θηάλεη πνπ έρνπκε θνξηψζεη ζρεδφλ φινπο ηνπο ειηθησκέλνπο κε θάξκαθα γηα ηε ρνιεζηεξίλε ηα νπνία φπσο ζα εμεγήζνπκε δελ θάλνπλ θαη ηίπνηα νπζηαζηηθά, πάκε θαη ζηα παηδηά. Να κελ κείλεη θαλείο ρσξίο θάξκαθα! Οη πεξηζζφηεξνη ειηθησκέλνη ζήκεξα παίξλνπλ έλα θάξκαθν γηα ηε ρνιεζηεξίλε, έλα θάξκαθν γηα ηελ πίεζε, έλα γηα ην δάραξν, έλα γηα ηελ

11 10 θπθινθνξία, έλα γηα ηελ θαξδηά, έλα γηα ηελ πεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο, θιπ. Καη ηειηθά θπθινθνξνχλ άλζξσπνη κε κία ζαθνχια θάξκαθα, άλζξσπνη-θηλεηά θαξκαθεία. Πιένλ ράλνπλ θαη ην ινγαξηαζκφ, γηαηί πξέπεη πξσί, κεζεκέξη, απφγεπκα θαη βξάδπ λα παίξλνπλ δχν θάξκαθα γηα ηελ πίεζε, έλα γηα απηφ, δχν γηα εθείλν θνθ. Γη απηφ θαη έρνπλ εθεπξεζεί απηά ηα θνπηάθηα-πξνγξακκαηηζηέο πνπ έρνπλ δεθάδεο ζήθεο γηα θάξκαθα θαηαλεκεκέλα ζε πξσί, κεζεκέξη, απφγεπκα, βξάδπ γηα λα κελ ράλεη θαλείο ην κπνχζνπια. πρλά νη ίδηνη νη ειηθησκέλνη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ απηφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ιήςε ησλ ζρεκάησλ θαη γη απηφ αλαιακβάλνπλ νη ζπγγελείο ή κηα λνζνθφκα λα ην θάλεη. ιε απηή ε πνιπθαξκαθία φκσο έρεη ζαλ απνηέιεζκα πάξα πνιιέο παξελέξγεηεο θαη πιένλ απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ε ηξίηε αηηία λφζεζεο θαη ζπρλά θαη ζαλάηνπ παγθνζκίσο κεηά ηνλ θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά είλαη νη ηαηξνγελείο. Πνχ πήγε ην «Χθειέεηλ κε βιάπηεηλ» ηνπ Ηππνθξάηε; Αλ ζήκεξα ε Ηαηξηθή θηάλεη ζην ζεκείν λα είλαη ε ηξίηε αηηία λφζεζεο θαη ζαλάηνπ ηφηε κήπσο αλ θαηαξγνχζακε ηελ Ηαηξηθή ζαλ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζα είρακε θαιχηεξε πγεία κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ζα δίλακε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ πξόιεςε θαη ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο δηαβίσζεο; Δίλαη ην ίδην πνπ είπακε θαη γηα ηηο επηδεκίεο. ηη δειαδή αλ βειηηψζεηο ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο δηαβίσζεο ζε κηα ρψξα πξνιακβάλεηο κηα επηδεκία ή αλ ήδε έρεη μεζπάζεη ηελ ειέγρεηο. 7.2 Έλαο ζηνπο ηξείο αξξσζηαίλεη απφ θάξκαθα! Μπνξνχκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηη ζεκαίλεη Ηαηξνγελείο Παζήζεηο; Να ην πσ κε απιά ιφγηα: πάλε ηξία άηνκα ζην γηαηξφ θαη ν έλαο έρεη πηζαλφηεηα λα αξξσζηήζεη απφ ηα θάξκαθα! Θα κπνξνχζακε λα δερηνχκε πνηέ έλα ηέηνην πςειφ πνζνζηφ αξλεηηθήο δξάζεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηζηήκε ή έζησ ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα φπσο εκπφξην ή βηνκεραλία;

12 11 Πρ αλ εξρφηαλ έλαο πνιηηηθφο κεραληθφο λα καο ρηίζεη έλα ζπίηη θαη καο έιεγε φηη ππάξρεη 30% πηζαλφηεηα λα καο βγεη πξνβιεκαηηθφ ην ζπίηη ζα ην δερφκαζηαλ; Πφζν κάιινλ αλ καο έιεγε φηη ππάξρεη έζησ κηα κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα πέζεη θαη λα καο πιαθψζεη! Θα ην δερφκαζηαλ; Οχηε έλα ηηο ρηιίνηο δελ ζα ην δερφκαζηαλ! Αλ εξρφηαλ έλαο παξαγσγφο ηξνθίκσλ θαη καο έδηλε έλα ηξφθηκν θαη καο έιεγε φηη ππάξρεη 30% πηζαλφηεηα λα αξξσζηήζεηο απφ απηφ ην ηξφθηκν ή θαη λα πεζάλεηο ζα ην δερφκαζηαλ; Οχηε έλα ζην εθαηνκκχξην δελ ζα ην δερφκαζηαλ. Αλ εξρφηαλ έλαο κεραληθφο απηνθηλήησλ θαη καο έιεγε φηη ζα ζνπ θηηάμσ ην ακάμη αιιά ππάξρεη κία πηζαλφηεηα 30% λα ζνπ θάλσ κηα άιιε δεκηά ή λα ζην δηαιχζσ ζα ην δερφκαζηαλ; 7.3 Ιαηξηθνπνηήζακε ηα πάληα! Κη φκσο ζηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή κε ην πξαγκαηηθφ επηρείξεκα φηη θηλδπλεχνπκε θαη κε ην ςεχηηθν επηρείξεκα φηη δελ ππάξρεη άιιε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο, θαζψο θαη κε ην επίζεο ςεχηηθν επηρείξεκα φηη ε ίδηα ε Φχζε δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη καο πείζνπλ λα ζπλεξγαζηνχκε ζε αθχζηθεο θαη επηθίλδπλεο δξάζεηο. Ζ ίδηα ε Φχζε, ν Θεφο, ν Γεκηνπξγφο έρεη βάιεη κέζα καο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπο νπνίνπο βέβαηα έρνπκε ήδε παξαβηάζεη θαη γη απηφ αξξσζηήζακε. Σν παξάινγν είλαη φηη πάκε λα ζεξαπεχζνπκε κε ηαηξηθέο δξάζεηο πνπ θαηαζηέιινπλ απηνχο ηνπο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο ή έζησ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηνπο αγλννχλ. Μαο έρνπλ πείζεη φηη δελ κπνξνχκε λα δήζνπκε ή λα ζεξαπεπηνχκε ρσξίο ηελ Ηαηξηθή θαη ρσξίο ην γηαηξφ θη φηη ζπρλά ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ζα πεζάλνπκε. Καη γη απηφ ηαηξηθνπνηήζακε ηα πάληα! Ζ γπλαίθα δελ κπνξεί λα γελλήζεη ρσξίο ην γηαηξφ, ιεο θαη φια ηα δσληαλά πιάζκαηα ηνπ θφζκνπ ρξεηάδνληαη γηαηξφ γηα λα γελλήζνπλ, γηα λα θάλνπλ δειαδή ηελ πην θπζηθή θαη καδηθή δξάζε ζηε Φχζε. Υηιηάδεο ρξφληα νη γπλαίθεο γελλνχζαλ κφλεο ηνπο ή έζησ κε ηε βνήζεηα κηαο κακκήο θαη ζπγγελψλ. Καη ν ζάλαηνο πιένλ απφ γεξαηηά έρεη ηαηξηθνπνηεζεί. Γελ κπνξείο λα πεζάλεηο κε ηελ εζπρία ζνπ θαη ζην ζπίηη ζνπ αλάκεζα ζηνπο

13 12 αγαπεκέλνπο ζνπ. Πξέπεη λα ζε πάλε ζε έλα άγλσζην ή θαη ερζξηθφ πεξηβάιινλ πνπ ιέγεηαη λνζνθνκείν, λα έρεηο άγλσζηνπο αλζξψπνπο λα ζε θξνληίδνπλ ή θαη λα ζε ηαιαηπσξνχλ κε νπξνθαζεηήξεο, νξνχο, θάξκαθα θιπ. Παιηά ππήξραλ πνιινί άλζξσπνη πνπ πήγαηλαλ γηα πξψηε θνξά ζην γηαηξφ ζε κεγάιε ειηθία θαη ηφηε πεξηζηαζηαθά. ήκεξα θαηαληήζακε λα έρνπκε ην ηαθηηθφ καο ξαληεβνχ κε ην γηαηξφ γηα λα κελ πσ θαη ην ηαθηηθφ καο ξαληεβνχ κε ηνλ πξνζσπηθφ καο ςπραλαιπηή. Έρνπκε θαηαληήζεη δειαδή εμαξηεκέλα θαη ζπρλά άβνπια πιάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ πγείαο καο ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. Καη κάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ ν Γεκηνπξγφο έρεη βάιεη κέζα καο, ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά, φινπο εθείλνπο ηνπο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ αλά πάζα ζηηγκή απηνζεξαπεία καο. Αιιά εκείο φρη κφλν παξαβηάδνπκε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο αιιά έρνπκε άγλνηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε ή αξλνχκαζηε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη θαηαθεχγνπκε ζηνλ εηδηθφ επί πιεξσκή. 7.4 Πνλεξέο δηαθεξχμεηο: «Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία» Έξρνληαη κεηά θαη νξηζκέλνη πνιηηηθνί θαη κε ηελ ςεχηηθε, «μχιηλε» πνιηηηθή γιψζζα κηιάλε γηα «ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηελ πγεία». Απφ πφηε ε πγεία έγηλε δηθαίσκα ή θαηάθηεζε αλζξψπηλε ή θνηλσληθφ αγαζφ. Η πγεία είλαη θάηη πνπ ην έρεηο εμ αξρή από ην Δεκηνπξγό, δελ είλαη θάηη πνπ ζην δίλνπλ ή ζην πξνζθέξνπλ άλζξσπνη ή θάηη πνπ ην δηθαηνύζαη. Καη κάιηζηα όρη κόλν ε πγεία αιιά θαη ε ζεξαπεία. Αιιά ππάξρεη απηή ε πιάλε φηη ην θξάηνο, ε θνηλσλία ή ην θφκκα ζα έξζεη θαη ζα ζνπ εμαζθαιίζεη ή έζησ ζα ζνπ ππνζρεζεί ην δηθαίσκα ζηελ πγεία! Γηα θάηη δειαδή πνπ ήδε ην έρεηο ζαλ πξνλφκην απφ ην Γεκηνπξγφ, απφ θαηαζθεπήο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη εζύ κε ηηο δξάζεηο ζνπ ην ράλεηο θαη άξα θαη εζύ κε ηηο δηνξζσηηθέο ζνπ δξάζεηο πξέπεη λα ην επαλαθέξεηο.

14 13 Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηηο πνιηηηθέο δηαθεξχμεηο γηα «ην δηθαίσκα ζην θαζαξφ λεξφ» ή «ην δηθαίσκα ζηελ απνρέηεπζε». Μα αλ δνχζακε θπζηθά ε Φχζε καο πξνζθέξεη άθζνλν θαζαξφ λεξφ θαη θξνληίδεη θαη γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ καο. Δκείο φκσο φια απηά πνπ ε Φχζε θαη ν Θεφο καο ηα δίλεη πινπζηνπάξνρα θαη δσξεάλ εξρφκαζηε θαη ηα θαηαζηξέθνπκε κε ηηο αθχζηθεο επηινγέο καο θαη ηνλ ηξφπν δσήο καο θαη κεηά, ζαλ κσξέο παξζέλεο πξνζπαζνχκε λα ηα βξνχκε μαλά πιεξψλνληαο ηα αδξά. Αιιά νχηε ην ρξήκα θαη νχηε θαη νη δηάθνξεο κνξθέο εμνπζίαο ή εκπνξίνπ κπνξνχλ λα καο ηα δψζνπλ. 7.5 Ο θαηαζθεπαζκέλνο κχζνο ηεο ρνιεζηεξίλεο Αιιά αο ην δνχκε απηφ πξαθηηθά κε ην ζέκα ηεο ρνιεζηεξίλεο. Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ηα θπζηνινγηθά φξηα ηεο ρνιεζηεξίλεο γηα έλαλ ελήιηθα εζεσξνχλην θάησ απφ 280. Έγηλαλ θάπνηεο πνλεξέο έξεπλεο - άξαγε απφ πνηνχο; Οη Ακεξηθάλνη ιέλε «αλ ζέιεηο λα βξεηο ηνλ έλνρν «follow the money - θαη θαηεβάζαλε αξρηθά ηα φξηα θάησ απφ ην 250 θαη κεηά θάησ απφ ην 220 θαη ηψξα θάησ απφ ην 200. Καη πνιιέο θνξέο αθνχσ απφ αζζελείο πνπ πάλε ζε αιινπαζεηηθνχο παζνιφγνπο φηη ηνπο ιέλε «λαη κελ ηα φξηα είλαη θάησ απφ 200 αιιά εζχ θαιφ ζα είλαη λα ηα θξαηάο θάησ απφ 180 γηαηί φζν πην ρακειά ηφζν ην θαιχηεξν!» Καη αξρήλ είλαη παξάινγν λα ζεσξνχκε φηη κέζα ζε κία ή δχν δεθαεηίεο έρεη αιιάμεη ε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο κε απνηέιεζκα κηα ηφζν κεγάιε αιιαγή ζηε βηνρεκεία ηνπ. Καηά δεχηεξν ιφγν αλ απηή ε αιιαγή νθείιεηαη ζηε δξακαηηθή αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο πξνο ην ρεηξφηεξν θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, ηόηε ν κέζνο όξνο ησλ επηπέδσλ ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα ηνπ κέζνπ ζύγρξνλνπ αηόκνπ ζα έπξεπε λα απμεζεί θαη όρη λα κεησζεί! Αιιά θαη πάιη απηφ ζα ήηαλ ν κέζνο φξνο ησλ κε θπζηνινγηθψλ πιένλ αλζξψπσλ θαη φρη ν κέζνο φξνο ησλ θπζηνινγηθψλ αλζξψπσλ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα επηζηξέςνπκε ζηα παιηά θπζηνινγηθά φξηα. Μία δεχηεξε πιάλε ηεο κεραληζηηθήο Αιινπαζεηηθήο Ηαηξηθήο είλαη λα βιέπεη κεκνλσκέλα ηνλ Άλζξσπν. Θεσξεί πρ ζαλ πάζεζε ηε

15 14 ρνιεζηεξίλε, δειαδή ηελ ππεξρνιεζηεξηλαηκία, δειαδή κία θαηάζηαζε πνπ αθνξά έλα κεκνλσκέλν ηκήκα ηεο βηνρεκείαο ηνπ Αλζξψπνπ. Απφ θεη θαη πέξα πξνρσξάεη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη δελ βιέπεη φινπο ηνπο ζπγγεληθνχο δείθηεο δειαδή νιηθή ρνιεζηεξίλε, HDL απηφ πνπ ιέκε «θαιή» ρνιεζηεξίλε, LDL απηφ πνπ ιέκε «θαθή» ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα θαη νιηθά ιηπίδηα. Πηάλεη κφλν ηελ νιηθή ρνιεζηεξίλε θαη κε βάζε απηήλ ιέεη: «Δίζαη άξξσζηνο». Δπηπιένλ έρσ παξαηεξήζεη απφ ηελ θιηληθή κνπ εκπεηξία φηη έλα πνζνζηφ φρη κηθξφ, γπλαηθψλ θπξίσο, ηεο ηάμεσο ηνπ 10-20%, έρεη κελ απμεκέλε ρνιεζηεξίλε πάλσ απφ 280 αιιά ηαπηφρξνλα έρεη αξθεηά απμεκέλε ηελ θαιή ρνιεζηεξίλε θαη ιίγν απμεκέλε ηελ θαθή ρνιεζηεξίλε. Ξέξνπκε ζήκεξα φηη απηφ πνπ κεηξάεη δελ είλαη κφλν ε νιηθή ρνιεζηεξίλε αιιά ν πην ζεκαληηθφο δείθηεο είλαη ε θαιή ρνιεζηεξίλε. ζν πην απμεκέλε είλαη ηφζν πην πνιχ καο πξνζηαηεχεη απφ ηελ απμεκέλε νιηθή ρνιεζηεξίλε ή ηελ θαθή ρνιεζηεξίλε. Άξα ηέηνηεο γπλαίθεο φπσο απηέο πνπ αλαθέξακε είλαη θπζηνινγηθέο, ή έζησ είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη άξα δελ ρξεηάδνληαη θακία ζεξαπεία. Αο κελ μερλάκε φηη ε πξψηε δξάζε ελφο γηαηξνχ ζα πξέπεη λα είλαη λα εμεηάζεη αλ θάηη είλαη θπζηνινγηθφ ή φρη. 7.6 Η έιιεηςε βηηακίλεο C είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζεξσκάησζε Πέξαλ ηνχηνπ ε φιε ηζηνξία κε ηελ ππεξρνιεζηεξηλαηκία είλαη κηα πιάλε. Απφ ηφηε πνπ αλαθαιχθζεθε ην ζθνξβνχην θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ έιιεηςε βηηακίλεο C δηαπηζηψζακε φηη ε βηηακίλε C παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ θαιή θαηάζηαζε θαη επηδηφξζσζε ησλ αγγείσλ. Ση είλαη ην ζθνξβνχην; Δίλαη κία λφζνο ηελ νπνία αλέπηπζζαλ θπξίσο νη λαπηηθνί ζηα παιηά ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα πνπ δηαξθνχζαλ κήλεο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ έηξσγαλ θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά πνπ είλαη ε θχξηα πεγή ηεο βηηακίλεο C. Αλέπηπζζαλ ινηπφλ αβηηακίλσζε C κε απνηέιεζκα αηκνξξαγίεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ιφγσ κε επηζθεπήο ησλ θζνξψλ ησλ αγγείσλ. Γηαπηζηψζεθε κάιηζηα φηη ε ζεξαπεία ηεο λφζνπ απηήο ήηαλ ην λα αξρίζνπλ λα ηξψλε θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά.

16 15 ήκεξα ε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή δηαπηζηψλνληαο απφ αλαηνκηθά επξήκαηα φηη ππάξρνπλ ρνιεζηεξηληθέο πιάθεο ζηα αγγεία πνιιψλ ειηθησκέλσλ - ε γλσζηή λφζνο ηεο αζεξσκάησζεο ε νπνία ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηα εγθεθαιηθά θαη ηα εκθξάγκαηα φηαλ απηέο νη πιάθεο αλαπηχζζνληαη ζηα αγγεία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο θαξδηάο - ζεψξεζε ηελ απμεκέλε ρνιεζηεξίλε ζην αίκα ζαλ αηηία ησλ παζήζεσλ απηψλ. Έηζη μεθίλεζε κία ζεξαπεπηηθή ηάζε γηα κείσζε ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα. Γη απηφ θαη ρνξεγνχληαη καδηθά θαη θαηά θφξνλ ηα αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα. Απηφ φκσο είλαη ε ινγηθή ηνπ παξαιφγνπ γηαηί ζεσξείο σο λφζν έλα κεκνλσκέλν βηνρεκηθφ εχξεκα, ή έζησ κφλν έλα κεκνλσκέλν αλαηνκηθφ εχξεκα, δειαδή ηηο αζεξσκαηηθέο πιάθεο θαη παο κεκνλσκέλα γηα ζεξαπεία κφλν ζηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα θαη δελ παο ζηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ απηά ηα απμεκέλα επίπεδα. Πέξαλ απηνχ φκσο ζήκεξα, νη έξεπλεο θαη ηεο ίδηαο ηεο Αιινπαζεηηθήο Ηαηξηθήο έρνπλ δείμεη φηη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη επηζθεπή ησλ αγγείσλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε πξψηε θάζε ε βηηακίλε C. Απηή επνκέλσο ε βηηακίλε είλαη ε θχξηα νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηζθεπή ησλ αγγείσλ. ηαλ φκσο ππάξρεη έιιεηςε ηεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη πηζαλψο θαη έιιεηςε άιισλ ηρλνζηνηρείσλ ή βηηακηλψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη καδί ηεο, ηφηε ν νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ζαλ εθεδξεία, ζαλ δεύηεξν επηζθεπαζηηθό ηξόπν, ηε ρνιεζηεξίλε ηνπ αίκαηνο. Καη γηαηί δελ ηελ έρεη ηε βηηακίλε C ζπρλά ζήκεξα ν νξγαληζκφο; Γελ ηελ έρεη γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί ε ιήςε απφ ηηο ηξνθέο είλαη κεησκέλε επεηδή έηζη φπσο ζπληεξνχκε ή παξαβξάδνπκε ηα ζεκεξηλά ηξφθηκα θαηαζηξέθνπκε ηελ επαίζζεηε βηηακίλε C αιιά θαη πνιιέο άιιεο. Γεχηεξνλ επεηδή νη βηηακίλεο θαη εηδηθά ε βηηακίλε C έρεη ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα απνηνμίλσζε. ήκεξα πνπ ηνμηλψλνπκε ηνλ νξγαληζκφ καο κε ην θάπληζκα, κε ηα ρεκηθά ζηελ ηξνθή καο θαη κε ην άγρνο μνδεχνπκε

17 16 πνιιέο βηηακίλεο γηα λα αληηξξνπήζνπκε ηελ θαηάζηαζε. Λέσ έλα παξάδεηγκα: ε θπζηνινγηθή πνζφηεηα βηηακίλεο C πνπ ρξεηάδεηαη έλαο ελήιηθαο εκεξεζίσο είλαη κηθξνγξακκάξηα, φκσο έλαο θαπληζηήο πνπ θαπλίδεη έλα παθέην ηελ εκέξα ρξεηάδεηαη κηθξνγξακκάξηα, δειαδή δεθαπιάζηα πνζφηεηα! ηαλ ινηπφλ έρνπκε ηφζν κεγάιε έιιεηςε βηηακίλεο C δελ ηελ ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκφο γηα ηελ επηζθεπή ησλ αγγείσλ θαη ζηε ζέζε ηεο ρξεζηκνπνηεί ηε ρνιεζηεξίλε. Αιιά κε ηε ρνιεζηεξίλε ν νξγαληζκφο δελ θάλεη ζσζηή επηζθεπή αιιά θάλεη έλα άηερλν κπάισκα κε απνηέιεζκα ηηο ρνιεζηεξηληθέο πιάθεο θαη ηε ζθιήξπλζε θαη ζηέλσζε ησλ αγγείσλ. Έηζη ε ιχζε, ε ζεξαπεία δελ είλαη λα κεηψζνπκε ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα αιιά λα απμήζνπκε ηα επίπεδα ησλ βηηακηλψλ θαη εηδηθά ηεο βηηακίλεο C. Δίλαη ζαλ λα κελ έρνπκε ην κάζηνξα πνπ καο θηηάρλεη ζσζηά ην απηνθίλεην θαη πάκε θαη θσλάδνπκε ηνλ παξαγηφ ν νπνίνο θάλεη κπαιψκαηα, θάλεη θαθέο επηζθεπέο. Καη επεηδή καο έθαλε θαθή δνπιεηά ιέκε «γηα φια θηαίεη ν παξαγηφο» θαη φρη ην δηθφ καο ην θεθάιη πνπ δηψμακε ην κάζηνξα. Καηεγνξψληαο φκσο ηνλ παξαγηφ, ηειηθά κέλνπκε θαη ρσξίο ηε δηθή ηνπ ιεηςή έζησ βνήζεηα. Γειαδή κεηψλνληαο ηα επίπεδα ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο βηηακίλεο C ηφηε δεκηνπξγνχκε αθφκα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. 7.7 Αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα Γη απηφ θαη ηα αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα ηα νπνία κεηψλνπλ πξνζσξηλά ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα έρνπλ ηφζεο πνιιέο θαη ζνβαξέο παξελέξγεηεο! Γη απηφ θαη θάζε κήλα φπνηνο ηα παίξλεη ζα πξέπεη λα θάλεη εμεηάζεηο γηα ην ζπθψηη θαη ην αίκα γηα λα δεη αλ ηνπ πξνθαινχλ παξελέξγεηεο.

18 17 Καη πνην είλαη ην παξάινγν; ηη έξρεζαη λα δξάζεηο θαηά ηεο ρνιεζηεξίλεο - ε νπνία βέβαηα ρξεηάδεηαη πνιιά ρξφληα γηα λα ζνπ θάλεη θάπνηεο ζνβαξέο βιάβεο ζηα αγγεία θαη θάλεηο κε ηα αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα κία πξνιεπηηθή αγσγή γηα ρξφληα νιφθιεξα γηα λα πξνιάβεηο θάηη ζνβαξφ αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή πξνθαιείο πνιχ πην γξήγνξα αθφκα πην ζνβαξέο βιάβεο. Δθαξκφδεηο δειαδή κηα πνιχ έληνλε πξνιεπηηθή αγσγή κε ηφζν έληνλεο παξελέξγεηεο πνπ ην «Χθειέεηλ, κε βιάπηεηλ» πάεη πεξίπαην γηαηί ε πηζαλή δεκηά πνπ ζα θάλεηο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην πηζαλφ φθεινο πνπ ζα έρεηο. Απηφ είλαη ην ηξαγειαθηθφ! ην εκπφξην αλ πεηο ζε θάπνηνλ φηη ζα αλνίμεηο κηα επηρείξεζε αιιά ε πηζαλφηεηα δεκηάο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα θέξδνπο ζα ζε κνπληδψζεη. Θα ζνπ πεη «Πνπ παο ξε!» Κη φκσο, ζηνλ θξίζηκν θαη δσηηθφ ηνκέα ηεο πγείαο καο, ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο, πάκε θαη πηνζεηνχκε ζπρλά, κεζφδνπο ζεξαπείαο, «πξνιεπηηθήο» κάιηζηα, κε πνιιέο θαη ζνβαξέο παξελέξγεηεο. Άιισζηε, φπνηνο έρεη απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα, αθφκα θαη γηα πνιιά ρξφληα, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα πάζεη πξνβιήκαηα ζνβαξά ζηα αγγεία ηνπ ζψλεη θαη θαιά. Έρνπλ γίλεη αλαηνκέο πησκάησλ ηα νπνία είραλ ζνβαξέο ρνιεζηεξηληθέο αιινηψζεηο ζηα αγγεία ηνπο ρσξίο φκσο λα έρνπλ πεζάλεη απφ απηέο. Πέζαλαλ απφ άιιεο αηηίεο. Δξρφκαζηε ινηπφλ λα θάλνπκε κία παξάινγε δξάζε φπσο δπζηπρψο ζπρλά θάλνπκε ζηελ Ηαηξηθή αιιά θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο, φπσο πρ ζηε Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Βηνκεραλία θαη παληνχ. 7.8 Η πιάλε ησλ light ηξνθίκσλ Δπνκέλσο ην πξφβιεκα, επαλαιακβάλσ δελ είλαη ηα απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα αιιά ε έιιεηςε βηηακηλψλ θαη εηδηθά βηηακίλεο C. Μάιηζηα ην δξφκν ηεο Ηαηξηθήο ζην ζέκα ηεο ρνιεζηεξίλεο φπνπ θνξηψλνπκε φινπο κε θάξκαθα ηα νπνία είλαη θαη επηθίλδπλα, αθνινπζεί πιένλ θαη ην εκπφξην φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή. Γηαθεκίδνληαη έληνλα ηξφθηκα ηα νπνία ηζρπξίδνληαη φηη κεηψλνπλ ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα.

19 18 Σν ηξαγειαθηθφ είλαη φηη δελ ληξέπνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο λα ιέλε φηη «κεηψλεη απνδεδεηγκέλα ηε ρνιεζηεξίλε θαηά 15%» θαη παξαπέκπνπλ ζε έλαλ αζηεξίζθν επεμεγεκαηηθφ πνπ αλαθέξεη φηη απηφ γίλεηαη «ζηα πιαίζηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο!». Γειαδή πξνζέμηε θνξντδία: αλ θάλσ κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζα έρσ κφλν 15% κείσζε ζηε ρνιεζηεξίλε; Καηά ηε γλψκε κνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν. Άξα πσο κνπ δηαθεκίδεηο έλα ηξφθηκν πνπ ζηα πιαίζηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο βάζεη ησλ θιηληθψλ κειεηψλ κεηψλεη ηε ρνιεζηεξίλε κφλν θαηά 15%. Γειαδή, αλ κε ηη άιιν, κνπ πνπιάο αέξα θνπαληζηφ. Καη κάιηζηα ην αθξηβνπιεξψλσ απηφ ην «εηδηθφ» ηξφθηκν. Έξρνληαη ινηπφλ ζήκεξα πάξα πνιινί ειηθησκέλνη πνπ θνβνχληαη γηα ηε δσή ηνπο θαη ηελ πγεία ηνπο πνπ ηνπο έρνπκε πείζεη φηη πξέπεη λα θάλνπλ δξάζεηο θαη εηδηθή δηαηξνθή θαη αθξηβνπιεξψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ηξφθηκα ηα νπνία είλαη θνξντδία. Σα νπνία κάιηζηα δελ είλαη θπζηθά ηξφθηκα γηαηί είλαη επεμεξγαζκέλα θαη ξαθηλαξηζκέλα θαη είλαη ακθίβνιν φρη κφλν αλ βνεζάλε αιιά θαη θαηά πφζνλ είλαη πγηεηλά. Δίλαη ε ίδηα ηζηνξία πνπ έρεη γίλεη κε φια ζρεδφλ ηα «light» ηξφθηκα. Έρνπκε πρ αληί γηα ην πιήξεο γάια πνπ έρεη 3,5% ιηπαξά ηα «ειαθξά» γάιαηα κε 2%, 1% ή θαη 0% ιηπαξά. ηγά ηε δηαθνξά! Καη ηειηθά έρνπκε έλα γάια πνπ ράλεη φρη κφλν ηελ αηζεξηθή ηνπ ελέξγεηα κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο αιιά ράλεη θαη πνιχηηκα ζπζηαηηθά. Αο κελ μερλάκε φηη θαη ηα ιηπαξά, φηαλ είλαη θπζηθά θαη ζε ινγηθή πνζφηεηα είλαη θαη ρξήζηκα θαη πγηεηλά. ινο απηφο ν κχζνο πνπ θαηεγνξνχκε θάζε ιηπαξφ ιεο θαη ν Γεκηνπξγφο ηα έθαλε φια ιάζνο, δελ είλαη παξά άιιε κηα πιάλε. Σα ιηπαξά είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαηξνθήο καο. Ζ ππεξβνιή ζηα ιηπαξά θαη εηδηθά ζηα δσηθά ή ηα επεμεξγαζκέλα ιηπαξά είλαη ην πξφβιεκα. Αιιά εκείο πηάζακε ζβάξλα φια ηα ιηπαξά θαη ηα πήξε ε κπάια. Αο κελ μερλάκε επίζεο φηη πνιιέο βηηακίλεο φπσο ε Α, ε D, ε Δ θαη ε Κ είλαη ιηπνδηαιπηέο θαη επνκέλσο ηα ιηπαξά παίδνπλ ξφιν θαη ζηελ

20 19 απνξξφθεζε ηνπο θαη ζηελ απνζήθεπζε θαη ζην κεηαβνιηζκφ ηνπο. ήκεξα κάιηζηα, ην θαηαιάβακε απηφ ελ κέξεη θαη ιέκε φηη ππάξρνπλ θαθά θαη θαιά ιηπαξά θαη φηη πρ θαιά ιηπαξά είλαη ηα Χ3, ην ιηλνιετθφ νμχ, απηά πνπ έρνπλ ηα αβνθάλην, ν ζνινκφο, ε ζαξδέια, θιπ. Σν ίδην ιάζνο θάλνπκε θαη κε ην γηανχξηη. Σν πιήξεο γηανχξηη έρεη πεξίπνπ 10% ιηπαξά θαη εκείο ιέκε φρη, δελ ζα πάξεηο ην πιήξεο, ην αλεπεμέξγαζην θαη θπζηθφ αιιά ζα πάξεηο απηφ κε 2% πνπ είλαη φκσο επεμεξγαζκέλν θαη ζπρλά άρξεζην. Δπνκέλσο ζήκεξα αλζίδεη ην εκπφξην ηξνθψλ πνπ δηαθεκίδνληαη σο θάξκαθα θαη ην άηνκν αγνξάδεη ηα γαιαθηνθνκηθά κε ρακειά ιηπαξά, ηα αλαςπθηηθά ρσξίο δάραξε αιιά πνπ έρνπλ δεθάδεο άιια ρεκηθά ππνθαηάζηαηα ηεο δάραξεο ζπρλά πην επηθίλδπλα απφ ηελ ίδηα ηελ άζπξε δάραξε θαη πάεη ιέγνληαο. Καη αληίζηνηρα απνθεχγνπκε σξαίεο θαη θπζηθέο ηξνθέο γηαηί ιέεη έρνπλ πνιιέο ζεξκίδεο θαη παραίλνπλ φπσο πρ ην κέιη θαη ηα θαξχδηα. Μα πφζν κέιη κπνξείο λα θαο θαη πφζα θαξχδηα! ηη είλαη θπζηθφ θαη κε πνιιέο ζεξκίδεο ζε κπνπθψλεη εχθνια θαη δελ κπνξείο λα θαο πνζφηεηα. Αιιά φηη δελ είλαη θπζηθφ δελ δεκηνπξγεί θνξεζκφ θαη ηξψκε κεγάιεο πνζφηεηεο. Πρ άζπξε δάραξε κπνξείο λα θαο κε ην θηιφ, ην ίδην θαη άζπξν ςσκί θαη άζπξα δπκαξηθά θαη αλαςπθηηθά. Αιιά δελ κπνξείο λα θαο κεγάιεο πνζφηεηεο απφ καχξε δάραξε, κέιη, ςσκί θαη δπκαξηθά νιηθήο αιέζεσο ή θπζηθνχο ρπκνχο γηαηί επεηδή είλαη πιήξε θαη ζε αηζεξηθή ελέξγεηα θαη ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γη απηφ θαη πξνθαινχλ θνξεζκφ. Καη αηζεξηθφ θνξεζκφ θαη πιηθφ θνξεζκφ. Σα αληηρνιεζηεξηληθά θάξκαθα δελ είλαη ζεξαπεπηηθά. Αλ ήηαλ ζεξαπεπηηθά ζα έπξεπε κεηά απφ ηξείο κήλεο, έμη κήλεο, έλα ρξφλν, δχν ρξφληα λα απνθαηαζηήζνπλ κφληκα ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα ηα παίξλνπκε κηα δσή. κσο θαηαζηέιινπλ απιψο ην ζχκπησκα, θαηαζηέιινπλ κία εμέηαζε. Οχηε θαλ ηελ ζεξαπεχνπλ αιιά απιά ηελ εκθαλίδνπλ φηη είλαη θπζηνινγηθή ελψ νπζηαζηηθά δελ ζηακαηάλε ηελ απμεκέλε παξαγσγή ρνιεζηεξίλεο απιά ηελ δεζκεχνπλ

21 20 απφ ην αίκα θαη δελ θαίλεηαη. Αλ ήηαλ ζεξαπεπηηθά δελ ζα ηα παίξλακε γηα ρξφληα! Καη νη δεκηέο πνπ θάλνπλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηα πηζαλά νθέιε. Δπηπιένλ καο απνπξνζαλαηνιίδνπλ απφ κηα πην νπζηαζηηθή βηνρεκηθή αηηία δειαδή ηηο ειιείςεηο βηηακηλψλ θαη εηδηθά βηηακίλεο C. 7.9 Γηαβήηεο θαη ξαθηλαξηζκέλα ηξφθηκα Παξφκνηεο πιάλεο έρνπκε θαη ζε έλα άιιν κεηαβνιηθφ πξφβιεκα, ζην δηαβήηε. Πξνζέμηε πάιη πσο μεηπιίγεηαη ν ιαβχξηλζνο ηεο πιάλεο θαη κάιηζηα ηεο επηζηεκνληθήο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ νη αξραίνη εκψλ πξφγνλνη έιεγαλ φηη «Πάζα επηζηήκε ρσξηδνκέλε αξεηήο παλνπξγία θαίλεηαη!». Θεσξεί ε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή φηη ε παζνγέλεηα ηνπ δηαβήηε είλαη ε κεησκέλε παξαγσγή ηλζνπιίλεο απφ ηα θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Ξερσξίδνπκε ην δηαβήηε ζηνλ λεαληθφ πνπ απφ λσξίο έρνπκε ζνβαξφ πξφβιεκα παξαγσγήο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ην δηαβήηε ησλ ελειίθσλ φπνπ ζπλήζσο δελ έρεη λα θάλεη κε κεησκέλε παξαγσγή ηλζνπιίλεο απφ ην πάγθξεαο αιιά απφ εμνπδεηέξσζε ηεο απφ ηα ιηπνθχηηαξα ηνπ ζψκαηνο φηαλ είλαη παρχζαξθν ην άηνκν. Γη απηφ θαη πνιχ ζπρλά φηαλ ράζεη θάπνηα θηιά ην παρχζαξθν άηνκν ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απνθαζίζηαηαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ. ήκεξα ε άζπξε δάραξε είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζε πάξα πνιιά ηξφθηκα θαη φρη κφλν ζηε δαραξνπιαζηηθή. Ση είλαη ε άζπξε δάραξε; Δίλαη έλαο κνλνζαθραξίηεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο καχξεο δάραξεο πνπ είλαη θαη θπζηθή φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηεο. Δμάγεηαη ζπλήζσο απφ ηα δαραξνθάιακα αιιά κπνξεί λα παξαρζεί θαη απφ ηα παληδάξηα θαη άιια θπηά. Αιιά φηαλ παίξλνπκε ηε καχξε δάραξε απφ ην δαραξνθάιακν θαη ηελ επεμεξγαδφκαζηε γηα λα παξάγνπκε ηελ άζπξε δάραξε αθαηξνχκε ηε κειάζα πνπ έρεη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο βηηακίλεο θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γη απηφ θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε γξήγνξε αλάπηπμε θηελνηξνθηθψλ δψσλ.

22 21 Παίξλνπκε δειαδή εκείο ηα «δψα» νη άλζξσπνη θαη δίλνπκε ηα θαιχηεξα ζπζηαηηθά ζηα δψα θαη εκείο θξαηάκε ηελ άζπξε δάραξε, ην ρεηξφηεξν ζπζηαηηθφ ην νπνίν ην έρνπκε ήδε παξαζθεπάζεη κε ρεκηθή επεμεξγαζία. Άξα ε άζπξε δάραξε δελ είλαη θπζηθή θαη έρεη παξαζθεπαζηεί κε ρεκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο φρη κφλν έραζε φια ηα ζξεπηηθά ηεο ζπζηαηηθά αιιά επηπιένλ έρεη θαη ρεκηθά ππνιείκκαηα. Σν κεγάιν πξφβιεκα κε ηελ άζπξε δάραξε είλαη ην εμήο: Απνξξνθάηαη πνιχ γξήγνξα θαη απφηνκα απφ ηνλ νξγαληζκφ καο κε απνηέιεζκα λα εθθξίλεηαη απφηνκα ε ηλζνπιίλε απφ ην πάγθξεαο θαη εθθξηλφκελε απφηνκα λα πξνθαιεί ππνγιπθαηκία. Γειαδή ηξψγνληαο άζπξε δάραξε δεκηνπξγείηαη αξρηθά κηα ππεξγιπθαηκία ζην αίκα ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί κηα ππεξέθθξηζε ηλζνπιίλεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί ππνγιπθαηκία θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο. Κη αλ απηφ γίλεηαη θάζε κέξα πνιιέο θνξέο επί ρξφληα ηφηε θνπξάδεηαη ην πάγθξεαο, «ηα παίδεη» θαη παξάγεη κεησκέλε πνζφηεηα ηλζνπιίλεο. Καη έηζη έρνπκε ην δηαβήηε. Σν πξφβιεκα δελ είλαη κφλν κε ηελ άζπξε δάραξε. Έρεη λα θάλεη θαη κε ην γεγνλφο φηη πάξα πνιιά ακπιψδε ηξφθηκα θαη γεληθά πνπ έρνπλ δάραξα, ηα ξαθηλάξνπκε. Αο πνχκε παίξλνπκε ηα δεκεηξηαθά, ην ζηάξη θαη αληί λα έρνπκε ην πιήξεο, ην νιηθήο αιέζεσο αιεχξη ψζηε λα παξάγνπκε φια ηα δπκαξηθά, βγάδνπκε ηα πίηνπξα, βγάδνπκε ηα θχηξα θαη καο κέλεη ζθέην άκπιν. Έηζη ηξψκε ηξφθηκα φπσο άζπξν ςσκί θαη άζπξα δπκαξηθά ηα νπνία είλαη θαζεκεξηλά ζηε δηαηξνθή καο, ηα νπνία θαη πάιη αθνκνηψλνληαο ηα ν νξγαληζκφο παίξλεη κηα αθχζηθα κεγάιε πνζφηεηα θαζαξνχ ακχινπ πξνθαιψληαο έηζη ην θαχιν θχθιν κε ηελ ηλζνπιίλε. Γηαηί ην άκπιν δηαζπάηαη ζε γιπθφδε θαη επεξεάδεη ηελ ηλζνπιίλε. Δλψ αλ ηξψγακε ηα θπζηθά ηξφθηκα φπσο είλαη πρ νιηθήο αιέζεσο δπκαξηθά, νιηθήο αιέζεσο ςσκί, ξχδη αλαπνθινίσην θαη αλεπεμέξγαζηα ακπινχρα ηξφθηκα δελ ζα είρακε απηφ ην πξφβιεκα.

23 Θεξαπεία ηεο αηηίαο ή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο; Πάιη ε αθχζηθε επεμεξγαζία, ην ξαθηλάξηζκα θαη ε πξνζζήθε ρεκηθψλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο αληί λα πάκε ζηελ αηηία, δειαδή ζηελ αθχζηθε δηαηξνθή, πάκε πάιη λα δξάζνπκε κε ρεκηθά θάξκαθα ηα νπνία ρακειψλνπλ ηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα ή δίλνπκε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε ελέζεηο ηλζνπιίλεο. Αιιά απηά ηα θάξκαθα δελ είλαη ζεξαπεπηηθά γηαηί αλ ήηαλ ηα αληηδηαβεηηθά θάξκαθα θαη ε ηλζνπιίλε ζεξαπεπηηθά δελ ζα ηα παίξλακε ζπλέρεηα. Πιένλ ε ιέμε ζεξαπεία έρεη ράζεη ην λφεκα ηεο αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε είδνπο δξάζε έζησ θαη αλ δελ είλαη ζεξαπεπηηθή θαη έηζη αλαγθαδφκαζηε λα ιέκε αηηηνινγηθή ζεξαπεία φηαλ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα νπζηαζηηθή ζεξαπεία. Καη ζηε «ζεξαπεία» κε ηλζνπιίλε δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε αηηηνινγηθή ζεξαπεία αιιά κε αγσγή ππνθαηάζηαζεο. Καη πάιη έρνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη αγσγέο ππνθαηάζηαζεο φπσο εμεγήζακε ζηελ νξκνληθή ππνθαηάζηαζε ηνπ ζπξενεηδνχο ή ησλ σνζεθψλ. Γειαδή ην πξψην πξφβιεκα είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα κηκεζνχκε αθξηβψο ην κφξην ηεο θπζηθήο ηλζνπιίλεο κε ηελ ηερλεηή ηλζνπιίλε πνπ δίλνπκε απ έμσ. Σν δεχηεξν είλαη φηη ρνξεγνχκε ηελ ηλζνπιίλε ζε δνζνινγίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπηνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Καη ην ηξίην είλαη φηη ηε ρνξεγνχκε ζε εθ άπαμ δφζε ή έζησ δπν-ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα ρσξίο λα κπνξνχκε λα κηκεζνχκε ην ξπζκφ θπζηνινγηθήο έθθξηζεο ηεο, ηνλ εκεξήζην, ην κεληαίν, ηνλ επνρηαθφ ή κε βάζε ςπρηθέο ή άιιεο ζπλζήθεο Πσο δεκηνπξγήζεθε ν κχζνο ηεο νζηενπφξσζεο Έλα άιιν πξφβιεκα ζήκεξα ζην νπνίν έρνπκε πάιη κεγάιε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ην ζέκα ηεο νζηενπφξσζεο. ηαλ πξσηνμεθίλεζα ηελ ηαηξηθή κνπ θαξηέξα πξηλ απφ 26 ρξφληα μέξακε γηα ηελ χπαξμε ηεο

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Έξεπλα & Εηνηκαζία Νίθνο Σηαύξνπ Γηαλλνπθά, B.Sc.Hons, M.Sc., Ph.D. Έκδοση 2013 Υνξεγνί: Υεκείν Γηαλλνπθά - Yiannoukas Medical Laboratories Ltd. HealthCare Services Ltd. Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα