Ομοιοπαθητική Ιατρική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Ιατρική"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά πιενλεθηήκαηα 1.4 Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα 1.5 Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία 1.6 Βαζηθέο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 1.7 Γηαηί αξξσζηαίλνπκε; 1.8 Ο ξφινο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ζηελ Αζζέλεηα 1.9 Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 1.10 Πξνδηαζέζεηο 1.11 Ζ πνιχπιεπξε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 1.12 Φαζη Φνπλη ππάξρεη, «θαζη» θαη νπζηαζηηθή ζεξαπεία δελ ππάξρεη 1.13 Πψο ζα επηιέμσ ην χζηεκα Θεξαπείαο; ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΠΑΘΖΔΗ ΚΑΗ Ζ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ 2.1 Αιιεξγίεο 2.2 Γεξκαηηθέο Παζήζεηο

3 3 2.3 Καηάζιηςε 2.4 Λνηκψμεηο 2.5 Γηαβήηεο, Τπεξρνιεζηεξηλαηκία, Αλαηκία 2.6 Οξζνπεδηθά Πξνβιήκαηα 2.7 Οξκνληθέο Γηαηαξαρέο 2.8 Παρπζαξθία 2.9 Πεπηηθέο Παζήζεηο 2.10 Πνλνθέθαινη 2.11 Τπέξηαζε 2.12 Πξνιεπηηθή Οκνηνπαζεηηθή ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ ΚΑΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ 3.1 Ση είλαη ε Οκνηνπαζεηηθή 3.2 Ηζηνξηθή πξνέιεπζε απφ ηνλ Ηππνθξάηε 3.3 Δλεξγεηαθά θαη νιηζηηθά θάξκαθα 3.4 Φπζηθά θαη θζελά θάξκαθα 3.5 Ννκηθφ Πιαίζην ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο 3.6 Πψο κπνξεί έλαο γηαηξφο λα γίλεη νκνηνπαζεηηθφο 3.7 Οκνηνπαζεηηθφ Ηζηνξηθφ: Γηάγλσζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αζζελνχο 3.8 Ηαηξηθή Δπηζηήκε θαη Θεξαπεπηηθά πζηήκαηα 3.9 Πνηά είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά Οκνηνπαζεηηθήο θαη Αιινπαζεηηθήο; 3.10 ηφρνο ησλ δηαιέμεσλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο νιηζηηθήο ηαηξηθήο ζθέςεο

4 Γηαηί δελ πάεη θαιά ε πγεία καο παξά ηηο ππνζρέζεηο; 3.12 Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη Δπηζηήκεο γηαηί ζηεξίδνληαη ζε Φπζηθνχο Νφκνπο 3.13 Ζ Αιινπαζεηηθή δε ζηεξίδεηαη ζε Νφκνπο ηεο Φχζεο 3.14 Έλαο πκπαληηθφο Νφκνο ζα πξέπεη λα έρεη γεληθή θαη δηαρξνληθή ηζρχ 3.15 Ο πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Δλφηεηαο 3.16 Πψο εθαξκφδεηαη ν Νφκνο ηνπ ινπ ζηε δηάγλσζε θαη ζηε ζεξαπεία 3.17 Ο Νφκνο ηνπ ινπ θαη ε Αηηηνινγία ησλ Αζζελεηψλ 3.18 Ο Νφκνο ηνπ ινπ θαη ε δνκή ηνπ Αλζξψπηλνπ ληνο 3.19 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ηεο Δμαηνκίθεπζεο 3.20 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ηεο Διάρηζηεο Γφζεο 3.21 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ησλ Οκνίσλ 3.22 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ηεο Ηεξαξρίαο 3.23 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ηεο Καηαζηνιήο ηεο Αζζέλεηαο 3.24 Ζ Ππξακίδα ησλ Κφζκσλ ηνπ χκπαληνο 3.25 Τιηθφο θαη Δλεξγεηαθφο Κφζκνο 3.26 Αηζεξηθφο Κφζκνο θαη Αηζεξηθφ ψκα 3.27 «Καη εηθφλαλ» 3.28 πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Δλφηεηαο θαη Πνηθηινκνξθίαο 3.29 πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Διάρηζηεο Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο 3.30 πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Ηεξαξρίαο

5 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΓΗΑΛΟΓΟ 4.1 Μπνξεί ε Οκνηνπαζεηηθή λα βνεζήζεη ζε νμείεο πεξηπηψζεηο; 4.2 Ο θαλαηηζκφο ηνπ γηαηξνχ βιάπηεη ηνλ αζζελή 4.3 Κνιπκπάκε κέζα ζε έλα Δλεξγεηαθφ Κφζκν θαη φκσο δελ ην ζπλεηδεηνπνηνχκε! 4.4 Ο ςεπδαηζζεηηθφο Κφζκνο ηεο Όιεο θαη ηεο Μνξθήο 4.5 Ο Αηζέξαο είλαη ε πξσηαξρηθή Δλέξγεηα πνπ γελλάεη φιεο ηηο άιιεο 4.6 Γπλακνπνίεζε: πσο κηα πιηθή νπζία γίλεηαη ελεξγεηαθφ νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν 4.7 Σν απνηέιεζκα κεηξάεη! 4.8 Σν νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν δε δξα κέζσ απζππνβνιήο 4.9 Πφηε αξρίδεη λα βιέπεη θαλείο απνηειέζκαηα κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή; 4.10 Ενχκε ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ πάλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν 4.11 Γίλνπκε ην φκνην κε ηελ εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία θάξκαθν 4.12 Πνηνο παξαζθεπάδεη ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν; 4.13 Οκνηνπαζεηηθή θαη Πάζε ή «ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη» 4.14 ηη είλαη αθχζηθν πξνθαιεί ππνιεηπφκελν θνξεζκφ θαη νδεγεί ζε πάζνο 4.15 Μέζα καο ππάξρεη κία έζησ ζηαγφλα ζνθίαο, αιιά δελ ηελ αθνχκε! 4.16 Απηνξξχζκηζε: «ηαλ πεηλάο ζα ηξσο...»

6 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΣΤΠΟΗ Ή ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ 5.1 Αλαζθφπεζε ηεο πξνεγνχκελεο δηάιεμεο γηα ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο 5.2 Μεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ν Άλζξσπνο θαη φρη ε Αζζέλεηα ηνπ 5.3 Τπάξρνπλ πξάγκαηη Αλζξψπηλνη Σχπνη; Τπάξρεη Αλζξψπηλε Σππνινγία; 5.4 Αλζξψπηλε Σππνινγία βάζεη ησλ «ηεζζάξσλ ρπκψλ» ηνπ Ηππνθξάηε 5.5 Αηκαηψδεο, Φιεγκαηηθφο, Μειαγρνιηθφο θαη Υνιεξηθφο Σχπνο 5.6 Γηλ θαη Γηαλγθ Σχπνο 5.7 Άιιεο Σππνινγίεο: Θεφθξαζηνο, Παπιψθ, Οκνηνπαζεηηθή 5.8 Έρεη αληηθεηκεληθή βάζε θαη ιεηηνπξγηθή αμία ε Αλζξψπηλε Σππνινγία; 5.9 Πψο πξνέθπςε ηζηνξηθά ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία 5.10 «Απφδεημε» ησλ θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ κηαο νπζίαο ζηνλ Άλζξσπν 5.11 Ζ ζεξαπεία «δηα ησλ νκνίσλ» ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ 5.12 Ζ γέλεζε ηεο έλλνηαο ηεο «Οκνηνπαζεηηθήο Ηδηνζπγθξαζίαο» 5.13 Δζσζηξεθήο, Δμσζηξεθήο θαη Γηαζηξνθηθφο Σχπνο 5.14 Γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία έρεη αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή βάζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΗΑ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΑ 6.1 Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ: Πεξηγξαθή κηαο νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο

7 7 6.2 Σα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 6.3 Πψο νη ηδηνζπγθξαζηαθέο αθξφηεηεο πξνθαινχλ αζζέλεηα 6.4 «Δξσηηθή απνγνήηεπζε» θαη Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 6.5 Πψο ε ηδηνζπγθξαζία θαζνξίδεη φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΤΕΖΣΖΖ ΠΔΡΗ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΑ ΚΑΗ ΑΣΟΜΟΤ 7.1 Έρνπκε κηα ζηαζεξή ηδηνζπγθξαζία; Αιιάδεη; Καη πψο; 7.2 Ση ζρέζε έρεη ε Ηδηνζπγθξαζία κε ηε Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ; 7.3 Κφζκνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο θαη Κφζκνο ηεο Γπαδηθφηεηαο 7.4 Πνηφηεηεο αλζξψπσλ ζχκθσλα κε ην πλεπκαηηθφ ηνπο επίπεδν 7.5 Ηδηνζπγθξαζία: έλαο αλειεχζεξνο θαη αλαγθαζηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 7.6 Άιιν ν βαζχηεξνο καο εαπηφο θαη άιιν ε εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία πνπ καο επεξεάδεη 7.7 ρέζε Ηδηνζπγθξαζίαο κε Πεπξσκέλν θαη Κάξκα 7.8 Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή καο θιεξνλνκηά; 7.9 Ζ Ηδηνζπγθξαζία δελ είλαη παξά ηα άβνια «ξνχρα» πνπ θνξάκε! 7.10 Πφζν ειεχζεξνη είκαζηε; 7.11 Γλψζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο θαη «γλψζη ζ απηφλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ 8.1 πκπαληηθνί Νφκνη θαη Αλζξψπηλε Σππνινγία

8 8 8.2 Ηδηνζπγθξαζία 8.3 Γνκή ηνπ χκπαληνο θαη ηνπ Αλζξψπνπ 8.4 Τγεία θαη Αζζέλεηα, Αηηίεο Αζζελεηψλ 8.5 Κιεξνλνκηθφηεηα ή Πεξηβάιινλ; 8.6 Ζ νκηιία ελφο αηφκνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ 8.7 Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη απξνθαηάιεπηνο 8.8 Τπνθεηκεληθφηεηα ηνπ γηαηξνχ ζηελ Αιινπαζεηηθή θαη ηελ Φπρνινγία 8.9 Τπνθεηκεληθφηεηα ηνπ γηαηξνχ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή 8.10 Άιιν πξάγκα ε θαηλνκεληθή ζπκπεξηθνξά θαη άιιν ε βαζχηεξε Ηδηνζπγθξαζία 8.11 Δμσιεθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη Ηδηνζπγθξαζία 8.12 Δπάγγεικα, Παξνχζα Νφζνο θαη Ηδηνζπγθξαζία 8.13 Σξνπνπνηεηηθέο πλζήθεο ησλ σκαηηθψλ πκπησκάησλ θαη Ηδηνζπγθξαζία 8.14 «Γείμε κνπ ην γνληφ, θίιν θαη ζχληξνθν ζνπ λα ζνπ πσ πνηφο είζαη» 8.15 Πψο ηα ηζρπξά ρεκηθά θάξκαθα αιινηψλνπλ ηελ Ηδηνζπγθξαζία 8.16 Γεληθά ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη Ηδηνζπγθξαζία ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ 9.1 Σν θαηλφκελν ηεο Θεξαπεπηηθήο Κξίζεο 9.2 Δμέιημε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή Θεξαπεία 9.3 Πψο ηζεθάξνπκε ηελ αιήζεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ αζζελνχο; 9.4 Υεκηθά θάξκαθα θαη Οκνηνπαζεηηθή Θεξαπεία

9 9 9.5 Πνιπθαξκαθία θαη Οκνηνπαζεηηθή 9.6 Σα φξηα ηεο ηαηξηθήο παξέκβαζεο θαη ν ξφινο ηνπ γηαηξνχ ΔΠΗΛΟΓΟ

10 10 ΠΡΟΛΟΓΟ Άιιν έλα βηβιίν γηα ηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή; Καη λαη θαη φρη. Ναη γηαηί απαληάεη ζε «φια φζα ζέιαηε λα ξσηήζεηε γηα ηελ Οκνηνπαζεηηθή θαη δελ μέξαηε πνηνλ λα ξσηήζεηε». Καη φρη κφλν, επεηδή δε βιέπεη ζηελ Οκνηνπαζεηηθή κηα βαξεηή επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κφλν κε θάξκαθα θαη αξξψζηηεο θαη αθνξά κφλν ηνπο «εηδηθνχο». Άιιν έλα βηβιίν γηα ζέκαηα πγείαο; Καη λαη θαη φρη. Ναη γηαηί ζέηεη εξσηήκαηα θαη δίλεη απαληήζεηο γηα ζέκαηα πγείαο πνπ απαζρνινχλ ηνλ θαζέλα καο ζήκεξα. Καη φρη κφλν, επεηδή ζέηεη θξίζηκα εξσηήκαηα γηα ζεσξεηηθά θαη θηινζνθηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Άλζξσπν. Άιιν έλα βαξεηό ζεσξεηηθό θαη θηινζνθηθό βηβιίν; Διπίδσ πσο φρη. Γηαηί είλαη βγαικέλν κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Δίλαη έλαο δσληαλφο δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη γηαηξφ απφ ηε κηα κεξηά θαη ζην θνηλφ απφ ηελ άιιε. Έλαο δηάινγνο πνπ πφηε έρεη απιή θαζεκεξηλή γιψζζα θαη γξαθηθά παξαδείγκαηα, πφηε επηζηεκνληθή γιψζζα, πφηε θηινζνθηθή θαη πφηε απιψο γέιηα. Δίλαη δειαδή ανθπώπινορ δηάινγνο γηαηί ν Άλζξσπνο είλαη φια απηά θαη θάηη παξαπάλσ.

11 11 Άιιε κία παξάζεζε αηνκηθώλ «πηζηεύσ» κε ζθνπό κηα «λέα» ηδενινγία; Πξνο Θενχ, φρη. Διπίδσ λα αγγίδεη έζησ θαη ιίγν ηηο παξπθέο ελφο κνληέξλνπ, έζησ ηδηφξξπζκνπ, σθξαηηθνχ δηαιφγνπ. Μηα πξνζπάζεηα λα δνζεί έλα δείγκα ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο. Σνπ Ολιζηικού Τπόπος Σκέτηρ. Γίλεη νινθιεξσκέλεο θαη νξηζηηθέο απαληήζεηο; Κάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφλ «επί Γεο θαη γηα ηνλ Άλζξσπν». Αιιά φπσο πξψηνο δίδαμε ν σθξάηεο κε ηε «Μαηεπηηθή» ηνπ κέζνδν, ζπδεηψληαο γηα ηελ Ζζηθή, ηνλ Άλζξσπν θαη ην Γεκηνπξγφ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα γηλφκαζηε ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπκε θαιχηεξνη άλζξσπνη. Καιή ζπκκεηνρή ζην δηάινγν ινηπφλ! εκείσζε: Σν βηβιίν απηφ εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θπξίσο κέζα απφ ηέζζεξεηο δηαιέμεηο ηνπ ζπγγξαθέα πξν ην θνηλφ. Γηαηεξήζεθε ζθφπηκα ε δσληάληα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ν δηάινγνο ηνπ θνηλνχ κε ην ζπγγξαθέα ψζηε λα απνθεπρζεί ε κνλφηνλε παξάζεζε γλψζεσλ. Ο αλαγλψζηεο πνπ ελδηαθέξεηαη λα εκβαζχλεη πεξαηηέξσ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή κπνξεί λα δηαβάζεη επίζεο άιια βηβιία ηνπ ζπγγξαθέα πνπ παξφηη απεπζχλνληαη θπξίσο ζε γηαηξνχο πνπ ζέινπλ λα κεηεθπαηδεπηνχλ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη απφ ην επξχ θνηλφ.

12 12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεύεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά πιενλεθηήκαηα 1.4 Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα 1.5 Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία 1.6 Βαζηθέο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 1.7 Γηαηί αξξσζηαίλνπκε; 1.8 Ο ξόινο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ζηελ Αζζέλεηα 1.9 Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 1.10 Πξνδηαζέζεηο 1.11 Ζ πνιύπιεπξε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 1.12 Φαζη Φνπλη ππάξρεη, «θαζη» θαη νπζηαζηηθή ζεξαπεία δελ ππάξρεη 1.13 Πώο ζα επηιέμσ ην ύζηεκα Θεξαπείαο;

13 Ση είλαη; Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή είλαη έλα ζχγρξνλν Θεξαπεπηηθφ χζηεκα. Δίλαη θιάδνο ηεο Ηαηξηθήο Δπηζηήκεο θαη θαζηεξσκέλε εηδηθφηεηα πνιιψλ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Οη αξρέο ηεο δηαηππψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Αξραία Διιάδα απφ ηνλ «παηέξα ηεο Ηαηξηθήο», ηνλ Ηππνθξάηε. Ζ δηεζλήο ηεο φκσο αλάπηπμε μεθίλεζε πξηλ απφ 250 ρξφληα ζηε Γεξκαλία απφ ην γεξκαλφ θαζεγεηή ηεο Ηαηξηθήο άκνπει Υάλεκαλ. 1.2 Ση ζεξαπεύεη ε Οκνηνπαζεηηθή; ηνλ νκνηνπαζεηηθφ γηαηξφ κπνξεί λα απεπζπλζεί θάζε αζζελήο αλεμάξηεηα απφ ηελ πάζεζε ή ηελ ειηθία ηνπ. Πνιχ θαιή αληαπφθξηζε ζηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία έρνπλ παζήζεηο φπσο αιιεξγίεο, εκηθξαλίεο, δηαηαξαρέο πεξηφδνπ, νξκνληθέο δηαηαξαρέο, γαζηξίηηδεο, θνιίηηδεο, αγρψδεηο ή θνβηθέο λεπξψζεηο, λεπξνθπηηθά, θαηάζιηςε, δεξκαηηθά πξνβιήκαηα, έθδεκα, ςσξίαζε, ππνηξνπηάδνπζεο θνιπίηηδεο ή νπξνινηκψμεηο, ππέξηαζε, βξνγρίηηδεο, άζζκα, ηξηρφπησζε, παρπζαξθία, αθκή, ακπγδαιίηηδεο, ππεξρνιεζηεξηλαηκία, πξνβιήκαηα ζπξενεηδνχο, νζθπαιγία, απρεληθφ ζχλδξνκν, αξζξίηηδεο θιπ. Ζ Οκνηνπαζεηηθή κπνξεί λα δξάζεη θαη πξνιεπηηθά ζε πγηείο κεηψλνληαο ηηο πξνδηαζέζεηο, δειαδή ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ. Δληζρχεη ηε δσηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, κεηψλεη ην άγρνο θαη απμάλεη ηελ απφδνζε ηνπ ζηε ρεηξσλαθηηθή ή ζηε δηαλνεηηθή εξγαζία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία έρεη άκεζα απνηειέζκαηα, ε πξνζπάζεηα ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ γηαηξνχ δελ είλαη λα αλαθνπθίζεη απιψο ηνλ αζζελή απφ ηα ζπκπηψκαηα. ηφρνο ηνπ είλαη λα ζεξαπεχζεη ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ θαη λα επηθέξεη έλα κφληκν θαη ξηδηθφ απνηέιεζκα. Απηφ ζεκαίλεη ζε ηειηθή αλάιπζε κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαιχηεξν επίπεδν πγείαο. εκαίλεη επίζεο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ.

14 14 Παξά ηα ζεκαληηθά ηεο ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα, ε Οκνηνπαζεηηθή φπσο θαη θάζε ηαηξηθφ ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη παλάθεηα. Γε ζεξαπεχεη ηα πάληα. Έρεη ηα φξηα ηεο. Σν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ είλαη αλαζηξέςηκεο νη βιάβεο. Γειαδή απφ ην πφζν πξνρσξεκέλε είλαη ε αζζέλεηα. Αθφκε φκσο θαη ζηηο πξνρσξεκέλεο ή πνιχ ζνβαξέο παζήζεηο, ππάξρεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο βειηίσζεο ή ζεκαληηθήο αλαθνχθηζεο. 1.3 Θεξαπεπηηθά Πιενλεθηήκαηα 1. Τα ομοιοπαθηηικά θάπμακα είναι θςζικά και γι αςηό απολύηυρ ακίνδςνα Γη απηφ κπνξνχλ λα δνζνχλ άθνβα αθφκε θαη ζε βξέθε, εγθχνπο ή αιιεξγηθά άηνκα 2. Η θεπαπεία όηαν επιηεςσθεί είναι μόνιμη, πιζική και οπιζηική Κη απηφ δηφηη δελ θαηαζηέιιεη απιψο ηα ζπκπηψκαηα αιιά ζεξαπεχεη ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ 1.4 Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα Δίλαη θπζηθά θάξκαθα, πξνέξρνληαη δειαδή θπξίσο απφ θπηά ή απφ απιά νξπθηά. Γελ είλαη βέβαηα απιά βφηαλα ή βηηακίλεο. Έρνπλ ηζρπξή ζεξαπεπηηθή δξάζε θαη γη απηφ ρνξεγνχληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή απφ φζα ζπλήζε θαξκαθεία έρνπλ θαη νκνηνπαζεηηθφ ζηνθ. Παξαζθεπάδνληαη απφ κεγάιεο επξσπατθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο. Δηζάγνληαη θαη δηαηίζεληαη κφλν απφ θαξκαθεία.

15 Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο, φπσο θαη ν ζπλήζεο γηαηξφο παίξλεη ην ηζηνξηθφ, θάλεη θιηληθή εμέηαζε θαη παξαγγέιιεη φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη ηηο θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Απηφ γίλεηαη γηα λα δηαγλψζεη ηε Νόζο. Αθνινπζεί ην ειδικό ομοιοπαθηηικό ιζηοπικό πνπ αθνξά ηηο ζπλήζεηεο, ην ραξαθηήξα θαη ηα ηδηαίηεξα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Απηφ γίλεηαη γηα λα δηαγλψζεη ηελ Ιδιοζςγκπαζία ηνπ αζζελνχο, δειαδή ηνλ ηδηαίηεξν ηχπν ηνπ. Κη απηφ γηαηί ην θάξκαθν πνπ ζα ρνξεγήζεη ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο είλαη φκνην (γη απηφ ιέγεηαη νκνηνπαζεηηθφ) φρη κε ηελ πάζεζε αιιά κε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ αζζελνχο. Σν θάξκαθν απηφ ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ, ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο θαη απηή ε θηλεηνπνίεζε ζα θέξεη θαη ηε ζεξαπεία. ηαλ ήδε παίξλεη ν αζζελήο θάπνηα ζπλήζε θάξκαθα δελ είλαη απαξαίηεην λα ηα ζηακαηήζεη γηα λα αξρίζεη ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία. Γελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα λα ζπλδπαζηνχλ, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν νη δχν ζεξαπείεο. Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζπλεξγάδεηαη φπνπ ρξεηάδεηαη κε φινπο ηνπο γηαηξνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ άιισλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. 1.6 Βαζηθέο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή ζεσξεί φηη θάζε άλζξσπνο είλαη κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα γη απηφ θαη ε δηάγλσζε αιιά θαη ε ζεξαπεία ηνπ εμαηνκηθεχεηαη. Γη απηφ θαη ζε θάζε αζζελή ρνξεγείηαη ην δηθφ ηνπ εηδηθφ θάξκαθν θάζε θνξά. Μπνξεί λα έρνπκε δέθα αζζελείο κε ηελ ίδηα πάζεζε θαη λα πάξνπλ φινη ζρεδφλ δηαθνξεηηθφ θάξκαθν. Σν θάξκαθν ηαηξηάδεη κε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ αζζελνχο θαη φρη κε ηελ πάζεζε ή ηηο παζήζεηο ηνπ. Γη απηφ κπνξεί έλαο αζζελήο λα έρεη πέληε

16 16 παζήζεηο, ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο αιιά ζα πάξεη κφλν έλα θάξκαθν, απηφ πνπ είλαη φκνην κε ηελ εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή αληηκεησπίδεη ηνλ θάζε αζζελή ζαλ έλα εληαίν ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν θαη φρη ζαλ κεκνλσκέλα φξγαλα ή ζπζηήκαηα. Θεσξεί φηη ην ςπρηθφ επεξεάδεη ην ζσκαηηθφ θαη αληίζηξνθα. Γη απηφ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηε ζσκαηηθή φζν θαη γηα ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία αλεμάξηεηα απφ ην θχξην πξφβιεκα πγείαο γηα ην νπνίν πξνζέξρεηαη ζην γηαηξφ. Ζ δξάζε ηνπ γηαηξνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε θπζηθά θαη αθίλδπλα κέζα. Ο ζηφρνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε κφληκε αηηηνινγηθή ζεξαπεία θαη φρη ε πξνζσξηλή θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ. Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη θαλαηηζκνχο κε κνλαδηθφ ζηφρν ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 1.7 Γηαηί αξξσζηαίλνπκε; Κάζε άλζξσπνο γελληέηαη κε θάπνηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο Πξνδηαζέζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη θάπνηεο αδπλακίεο θαη επαηζζεζίεο ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ή ζπζηήκαηα. Απηή είλαη, αο ην πνχκε ε ηαηξηθή ηνπ «πξνίθα». Έρεη πρ κηα πνιχ κεγάιε επαηζζεζία ζην Νεπξηθφ χζηεκα, κηα κεγάιε επαηζζεζία ζην Γέξκα θαη κηα πνιχ κηθξή ζην Πεπηηθφ χζηεκα. ζν είλαη θαλείο λένο απηέο νη πξνδηαζέζεηο δε γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην άηνκν. ζν φκσο πεξλνχλ ηα ρξφληα ν νξγαληζκφο εμαζζελεί. Σν ζψκα ηαιαηπσξείηαη απφ δηαηξνθηθέο θαη άιιεο θαηαρξήζεηο. Ζ ςπρή δνθηκάδεηαη απφ έγλνηεο θαη ζηελνρψξηεο. Αλ ζθεθηνχκε ζήκεξα ηη ηξψκε, ηη αλαπλένπκε θαη ζε ηη ζπλζήθεο άγρνπο θαη πξνβιεκάησλ δνχκε

17 17 ηφηε ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη δνχκε ππφ αθχζηθεο ζπλζήθεο. ινη απηνί νη παξάγνληεο εξεζίδνπλ ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο καο πξνδηαζέζεηο θαη ηφηε εκθαλίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα ησλ αζζελεηψλ. 1.8 Ο ξόινο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ζηελ Αζζέλεηα Δθηφο φκσο απφ ηηο Πξνδηαζέζεηο θαη ηνπο Δμσηεξηθνχο Παξάγνληεο ππάξρεη αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. Απηφο είλαη ν παξάγνληαο Ηδηνζπγθξαζία. Ζ Ηδηνζπγθξαζία είλαη ηα ηδηαίηεξα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Απηά πνπ ηνλ θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα είλαη κνλαδηθφο. Σν ηη αζζέλεηα θαη ζε πνηφ βαζκφ ζα ηελ εκθαλίζεη έλα άηνκν εμαξηάηαη απφ ηνπο ηξείο απηνχο παξάγνληεο: απφ ηηο Πξνδηαζέζεηο, ηνπο Δμσηεξηθνχο Παξάγνληεο θαη ηελ Ηδηνζπγθξαζία. Αο ην δνχκε απηφ κε έλα παξάδεηγκα. Ο Αληψλεο γελληέηαη κε Πξνδηάζεζε ζην Πεπηηθφ χζηεκα, ζην Γέξκα θαη ζην Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα. Σξέθεηαη πξφρεηξα θαη αλζπγηεηλά, θαπλίδεη θαη πίλεη. Δθηφο απηνχ έρεη κηα Ηδηνζπγθξαζία αγρψδε θαη λεπξηθή. ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ αληηκεησπίδεη δηάθνξα επαγγεικαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Κάπνηα ζηηγκή κηα ζηαγφλα μερεηιίδεη ην πνηήξη. Δίλαη ηφηε πνιχ πηζαλφ λα εκθαλίζεη έλα έιθνο δσδεθαδαθηχινπ ή έλα έθδεκα ή κηα αγρψδε λεχξσζε ή θαη ηα ηξία καδί. Γε ζα εκθαλίζεη φκσο εκηθξαλίεο ή ππέξηαζε γηαηί δελ έρεη ηδηαίηεξε πξνδηάζεζε ζηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα. Αλ φκσο δελ έθαλε θαηαρξήζεηο θαη δνχζε ζε έλα πην ήξεκν ςπρηθά πεξηβάιινλ πηζαλφλ πνηέ λα είρε αξξσζηήζεη ή λα είρε πνιχ ειαθξά ζπκπηψκαηα. Αλ απηνί είλαη νη ηξείο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ Αζζέλεηα ηφηε αληίζηνηρα απηνί νη ηξείο παξάγνληεο θαζνξίδνπλ θαη ηελ Τγεία.

18 Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο ην ζέκα ησλ Δμσηεξηθψλ Παξαγφλησλ ην άηνκν κπνξεί λα δξάζεη ζεηηθά πξνζέρνληαο ηε δηαηξνθή ηνπ, γπκλάδνληαο ην ζψκα ηνπ θαη απνθεχγνληαο ηηο φπνηεο θαηαρξήζεηο. Κακηά ζεξαπεία δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα θέξεηαη ζσζηά ζην ζψκα ηνπ. Γελ ππάξρεη θαλέλα «καγηθφ ραπάθη» πνπ λα ιεηηνπξγεί ζαλ «ζπγρσξνράξηη» γηα ηηο αξλεηηθέο καο δξάζεηο. ζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο δπζηπρψο ζπρλά ην κέζν άηνκν δε κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα Πξνδηαζέζεηο ζνλ αθνξά ηηο Πξνδηαζέζεηο νη ζπλήζεηο ηαηξηθέο ζεξαπείεο δε κπνξνχλ λα ηηο κεηψζνπλ. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζπλήζσο θαηαζηέιινπλ πξνζσξηλά ηα ζπκπηψκαηα ή αλαραηηίδνπλ ηελ νμεία θάζε ηεο αζζέλεηαο αιιά δελ αγγίδνπλ ηε Υξφληα Πξνδηάζεζε γηα λφζεζε. Πρ ζε έλα παηδί πνπ εκθαλίδεη ζπρλά θξπνινγήκαηα ηα αληηβερηθά θαη αληηππξεηηθά θάξκαθα θαηαζηέιινπλ ηα ζπκπηψκαηα θαη ε αληηβίσζε αλαραηηίδεη ηελ νμεία θάζε ηεο λφζνπ. Αιιά δε ζεξαπεχνπλ ηελ Πξνδηάζεζε, δειαδή ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ λα θξπνινγεί εχθνια. Σα ρεκηθά θάξκαθα θάλνπλ ζπλήζσο απηφ πνπ ιέκε ζηελ Ηαηξηθή ζςμπηυμαηική καηαζηολή, δελ θάλνπλ φπσο ηα νκνηνπαζεηηθά αιηιολογική θεπαπεία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ππνηξνπηάδνπζεο θνιπίηηδεο, νπξνινηκψμεηο, ηξαρειίηηδεο θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο αιιεξγίεο φπνπ ην ρεκηθφ θάξκαθν δε κεηψλεη ηελ αιιεξγηθή Πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ. ηηο εκηθξαλίεο ηα παπζίπνλα αλαθνπθίδνπλ ηνλ εθάζηνηε πφλν δε ζεξαπεχνπλ φκσο ηελ Πξνδηάζεζε γηα ζπλερείο εκηθξαλίεο. ηηο αγρψδεηο λεπξψζεηο θαη ζηελ θαηάζιηςε ηα εξεκηζηηθά θαη αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα κεηψλνπλ πξνζσξηλά ηα αγρψδε ζπκπηψκαηα δε ζεξαπεχνπλ φκσο ηελ Πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα πέθηεη ςπρηθά κε ηελ παξακηθξή ζηελνρψξηα.

19 19 ηηο δηαηαξαρέο ηεο νξκνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ σνζεθψλ ή ηνπ ζπξενεηδνχο ηα ζπλήζε θάξκαθα δηνξζψλνπλ πξνζσξηλά ηα επίπεδα ησλ νξκνλψλ αιιά δε ζεξαπεχνπλ ηελ αηηία πνπ δηαξθψο ζπληεξεί ηελ αληζνξξνπία ζηελ παξαγσγή ηνπο θαη έηζη ην άηνκν παίξλεη ζπλέρεηα θάξκαθα. ηα ςπρνζσκαηηθά λνζήκαηα φπσο έθδεκα, έιθνο δσδεθαδαθηχινπ, θνιίηηδεο θιπ ηα ζπλήζε θάξκαθα δε κεηψλνπλ ηελ ηνπηθή Πξνδηάζεζε ζην αληίζηνηρν φξγαλν αιιά νχηε θαη αγγίδνπλ ην άγρνο πνπ ζπληεξεί δηαξθψο ην πξφβιεκα Ζ πνιύπιεπξε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δηαζέηεη ηα «καγηθά ραπάθηα», πξνζπαζεί λα θάλεη αηηηνινγηθή ζεξαπεία. Να αληηκεησπίζεη ην θαθφ ζηε ξίδα ηνπ. Γειαδή αθελφο λα κεηψζεη ηε ζσκαηηθή Πξνδηάζεζε θαη αθεηέξνπ λα αλεβάζεη ην Νεπξηθφ χζηεκα θαη ηελ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Έρνπκε έηζη κηα ζπλνιηθή ςπρνζσκαηηθή άλνδν ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζεκαίλεη ζε πςειφ πνζνζηφ κφληκε θαη ξηδηθή ζεξαπεία ησλ ησξηλψλ παζήζεσλ ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ φκσο ε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη ε κείσζε ησλ Πξνδηαζέζεσλ ηνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή γηα ην κέιινλ. εκαίλεη κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζηηο ζηελνρψξηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έξρνληαη. Ζ δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο δε ζηακαηάεη φκσο εθεί. Έρεη επηπιένλ κηα κνλαδηθή δξάζε φζνλ αθνξά ηελ Ηδηνζπγθξαζία. Καζέλαο καο γελληέηαη κε θάπνηα Ηδηνζπγθξαζία. Γε κέλεη ζηαζεξά φκσο θαλείο ζηελ ίδηα Ηδηνζπγθξαζία ζε φιε ηνπ ηε δσή. Κη απηφ είλαη αλακελφκελν γηαηί ζαλ δσληαλνί νξγαληζκνί δελ είκαζηε πρ απηνθίλεηα πνπ παξακέλνπλ ζηελ ίδηα κάξθα κέρξη ηελ απφζπξζε ηνπο. Οη αιιαγέο καο φκσο δελ είλαη θαη πάιη απφ ην έλα άθξν ζην άιιν. Κηλνχκαζηε ζπλήζσο ζε 5-10 ζπγγεληθέο ηδηνζπγθξαζίεο ζηελ πνξεία ηεο δσήο καο αλάινγα κε δηάθνξνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.

20 20 Ζ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία δελ αιιάδεη ην άηνκν απφ κηα Ηδηνζπγθξαζία ζε άιιε. Γελ ηνπ αιιάδεη δειαδή ην ραξαθηήξα, ηνλ ηχπν ηνπ. Γηαηί φπσο ιέεη ν ιαφο «Πξψηα θεχγεη ε ςπρή θαη κεηά ην ρνχη!» Αιιά φκσο θάλεη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Σνπ εμηζνξξνπεί ηηο αθξφηεηεο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο. Σνλ ξπζκίδεη ζε πην θπζηνινγηθά επίπεδα. Πρ έλα άηνκν πνιχ λεπξηθφ κε αθξαίεο αληηδξάζεηο ζα γίλεη ιηγφηεξν λεπξηθφ. Γε ζα πάςεη λα είλαη βέβαηα ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ην ζρεηηθά λεπξηθφ άηνκν θαη νχηε θαη ζα πάεη ζην άιιν άθξν λα γίλεη «αλαίζζεην». Καηά αλάινγν ηξφπν έλα άηνκν δεηιφ θαη απαζέο ζα αξρίζεη λα αληηδξά πεξηζζφηεξν εθεί πνπ ρξεηάδεηαη θαη λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ πεξηζζφηεξν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απηή ε εμηζνξξφπεζε είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ θαη ην πξνζηαηεχεη απφ ηξηβέο, ζηελνρψξηεο θαη απφ ηνλ εξεζηζκφ ησλ ζσκαηηθψλ πξνδηαζέζεσλ ηνπ. Πρ φηαλ δε λεπξηάδεη ηφζν πνιχ έλα λεπξηθφ άηνκν ηφηε εξεζίδεη ιηγφηεξν θαη ην επαίζζεην ηνπ πεπηηθφ ζχζηεκα θαη έηζη έρεη κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάζεη έλα έιθνο δσδεθαδαθηχινπ. Να ινηπφλ πψο επηηπγράλεηαη κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή φρη κφλν ε ζεξαπεία αιιά θαη ε πξνιεπηηθή Ηαηξηθή. πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε δξάζε ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο είλαη πνιχπιεπξε: 1.Αληηκεησπίδεη ηηο παξνχζεο αζζέλεηεο ζπλνιηθά θαη φρη δίλνληαο έλα ή δχν θάξκαθα γηα ηελ θαζεκία. 2.Θεξαπεχεη ηνλ νξγαληζκφ θαη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζαλ ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν. 3.Μεηψλεη ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πξνδηαζέζεηο ζπληείλνληαο έηζη φρη κφλν ζε πξνζσξηλή θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο αιιά θαη ζε κφληκε θαη ξηδηθή αηηηνινγηθή ζεξαπεία.

21 21 4.Δμηζνξξνπψληαο ηηο αθξφηεηεο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αηφκνπ, ηνπ πξνζθέξεη κηα πην ήξεκε θαη ραξνχκελε δσή κε ιηγφηεξεο ηξηβέο. 5.Γξα ζαλ Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή αλεβάδνληαο ην επίπεδν πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο γηα κειινληηθέο ζνβαξέο παζήζεηο 1.12 Φαζη Φνπλη ππάξρεη, «θαζη» θαη νπζηαζηηθή ζεξαπεία δελ ππάξρεη Ενχκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ηα πάληα πηέδνληαη λα γίλνπλ γξήγνξα θαη επηθαλεηαθά. Φαζη θνπλη, δειαδή γξήγνξν θαγεηφ ππάξρεη άθζνλν ζηηο κέξεο καο αιιά θαηά πφζν είλαη πγηεηλφ θαη ζξεπηηθφ; Φαζη ζεξαπεία κε ηελ έλλνηα ηνπ ξηδηθνχ θαη αθίλδπλνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο δελ ππάξρεη. Γηαηί φηη είλαη γξήγνξν είλαη ζπλήζσο απιψο πξνζσξηλή θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ θαη κάιηζηα κε αξθεηέο παξελέξγεηεο. πλήζσο κε ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία ην άηνκν αξρίδεη λα βιέπεη ηα πξψηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηηο πξψηεο κέξεο ή ηηο πξψηεο 2-3 βδνκάδεο. Κακηά θνξά θαη απφ ηηο πξψηεο ψξεο. Δμαξηάηαη απφ ην πφζν ρξφλην θαη δχζθνιν είλαη ην πξφβιεκα. Μέζα ζηνλ πξψην κήλα ζπλήζσο έρνπκε κηα ζαθή θηλεηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Αιιά απηφ ζεκαίλεη «φηη θεξδίζακε κηα κάρε θαη φρη φηη θεξδίζακε ηνλ πφιεκν». Αθφκε θαη φηαλ φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο παξνχζαο λφζνπ έρνπλ θχγεη δε ζεκαίλεη φηη έιεμε ην πξφβιεκα. Αλ ζηακαηήζεη θαλείο εθεί ηε ζεξαπεία ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα θαη εθφζνλ ζπλαληήζεη αληίμνεο ζπλζήθεο ζηε δσή ηνπ λα μαλαπέζεη θαη πάιη ζηα ίδηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί λαη κελ είρε θχγεη ε παξνχζα λφζνο, δειαδή ε ησξηλή αληζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ αιιά δελ πξνιάβακε λα κεηψζνπκε ζεκαληηθά ηε ρξφληα πξνδηάζεζε γηα λφζεζε. Μνηάδεη ζαλ έλα παγφβνπλν πνπ κφλν ην 1/10 ηνπ φγθνπ ηνπ(παξνχζα λφζνο) είλαη πάλσ

22 22 απφ ηε ζάιαζζα ελψ ηα άιια 9/10 ηνπ φγθνπ ηνπ(πξνδηάζεζε) είλαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο. Απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή θιηληθή εκπεηξία γηα έλα κέζν άηνκν κε ζπλήζε κεζαία πξνβιήκαηα πγείαο ρξεηάδεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 4-8 κελψλ ζπζηεκαηηθήο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο γηα λα πνχκε φηη φρη κφλν ζεξαπεχζακε ηελ νμεία λφζν αιιά πεηχρακε θαη κηα θαιή κείσζε ησλ πξνδηαζέζεσλ ηνπ. Μεηά ην δηάζηεκα απηφ ην άηνκν κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ αγσγή έρνληαο έλα θαιχηεξν επίπεδν πγείαο. εκαίλεη κήπσο φηη απφ εθεί θαη πέξα είλαη άηξσην; ρη βέβαηα. Αλ ζθεθηνχκε πφζν αθχζηθνο είλαη ν ηξφπνο πνπ δνχκε ηφηε κηα επαλαιεπηηθή θαηά θαηξνχο ζχληνκε ζεξαπεία βνεζάεη ζεκαληηθά γηα λα δηαηεξείηαη ην άηνκν ζε θαιή θαηάζηαζε. Αλ κε ηη άιιν έλα απφ ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο είλαη ε παληειήο απνπζία παξελεξγεηψλ φζν θαηξφ θαη αλ παίξλεη ηα θάξκαθα ν αζζελήο Πώο ζα επηιέμσ ην ύζηεκα Θεξαπείαο; Ζ πγεία καο είλαη έλα απφ ηα πνιπηηκφηεξα θαηά γεληθή νκνινγία αγαζά πνπ καο έρεη δψζεη ν Γεκηνπξγφο κέζσ ηεο Φχζεο. Καη ζαθψο δελ πξνάγεηαη νχηε κε ηνλ αθχζηθν ηξφπν δσήο αιιά νχηε θαη κε αθχζηθεο ζεξαπείεο φζν επηζηεκνληθέο, ζνθέο θαη ζχγρξνλεο θαη αλ δηαθεκίδνληαη. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζπρλά ζε δίιεκκα ζην ηη ζα επηιέμεη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ φζν είλαη πγηήο θαη γηα ηελ επαλάθηεζε ηεο πγείαο ηνπ φηαλ αζζελεί. Βνκβαξδίδεηαη θπξηνιεθηηθά απφ δηάθνξεο πνιιά ππνζρφκελεο ζεξαπείεο ηδηαίηεξα ζε έλα εκπνξηθνπνηεκέλν χζηεκα Τγείαο. Σν κφλν αμηφπηζην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ φπνηνπ Θεξαπεπηηθνχ πζηήκαηνο είλαη ε θπζηθφηεηα ησλ κέζσλ ηνπ θαη νη θπζηθέο αξρέο δξάζεο ηνπ. Γηαηί φηη είλαη θπζηθφ ππνζηεξίδεη ηε δσή θαη φηη είλαη αθχζηθν ηελ αληηκάρεηαη.

23 23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΠΑΘΖΔΗ ΚΑΗ Ζ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ 2.1 Αιιεξγίεο 2.2 Γεξκαηηθέο Παζήζεηο 2.3 Καηάζιηςε 2.4 Λνηκώμεηο 2.5 Γηαβήηεο, Τπεξρνιεζηεξηλαηκία, Αλαηκία 2.6 Οξζνπεδηθά Πξνβιήκαηα 2.7 Οξκνληθέο Γηαηαξαρέο 2.8 Παρπζαξθία 2.9 Πεπηηθέο Παζήζεηο 2.10 Πνλνθέθαινη 2.11 Τπέξηαζε 2.12 Πξνιεπηηθή Οκνηνπαζεηηθή

24 ΑΛΛΔΡΓΗΔ -Έθδεκα, Κλίδσζε, Αλαθπιαμία -Αιιεξγηθή Ρηλίηηδα, Αιιεξγηθή Δπηπεθπθίηηδα -Άζζκα Αιιεξγηθέο Παζήζεηο Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα κεγάιε έμαξζε ησλ αιιεξγηθψλ παζήζεσλ. Τπνινγίδεηαη φηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο νη αζζκαηηθνί μεπεξλνχλ ζήκεξα ηα 10 εθαηνκκχξηα θαη φηη ν αξηζκφο ηνπο απμάλεη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο. Αλάινγε αχμεζε παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο αιιεξγηθέο παζήζεηο φπσο ην έθδεκα, ε αλαθπιαμία, ε θλίδσζε, ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ε αιιεξγηθή επηπεθπθίηηδα θαζψο θαη νη ηξνθηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο αιιεξγίεο. Σα ζπλήζε ζπκπηψκαηα αλάινγα κε ηελ πάζεζε είλαη εμαλζήκαηα, θλεζκφο, θαηαξξνή, θηεξλίζκαηα, βήραο, δχζπλνηα, νηδήκαηα θ.α. Μπνξνχλ λα είλαη έληνλα θαη νξηζκέλεο θνξέο επηθίλδπλα γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη άιιεο θνξέο ρξφληα ή επνρηαθά. Αηηίεο Αιιεξγηθώλ Παζήζεσλ Α. Ζ ζπλήζεο άπνςε Γλσξίδνπκε ζήκεξα αξθεηά γηα ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλνληαη ηα αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα αιιά ππάξρνπλ πνιιέο θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο φζνλ αθνξά ηελ αηηηνινγία ησλ αιιεξγηθψλ παζήζεσλ. Απφ ηε κηα ππάξρεη ε ζρνιή ησλ νπαδψλ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο πνπ ζεσξεί φηη ζεκαληηθφηεξν ξφιν παίδεη ε

25 25 θιεξνλνκηθή αιιεξγηθή πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ εθείλνη νη επηζηήκνλεο πνπ απνδίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηνπο εμσηεξηθνχο αιιεξγηνγφλνπο παξάγνληεο. Ζ αιήζεηα φκσο θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηε «ρξπζή ηνκή» ησλ αξραίσλ καο πξνγφλσλ: νη αιιεξγηθέο παζήζεηο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θιεξνλνκηθήο αιιεξγηθήο πξνδηάζεζεο θαη επίδξαζεο πάλσ ζε απηφ ην επαίζζεην ππφζηξσκα ησλ δηάθνξσλ εμσηεξηθψλ αιιεξγηνγφλσλ. Β. Ζ νκνηνπαζεηηθή άπνςε απηή ηελ αιήζεηα έξρεηαη ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή λα πξνζζέζεη ηηο δηθέο ηεο πνιχηηκεο αξρέο φπσο ηελ απσή ηηρ εξαηομίκεςζηρ. ηη δειαδή θάζε άλζξσπνο είλαη κηα αηομικόηηηα. ηη έρεη δειαδή ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη έηζη είλαη ιάζνο λα γεληθεχνπκε θαη λα ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα βάινπκε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζην ίδην θαινχπη. Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο ηα αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζε πνιχ κηθξή ειηθία, ζπρλά ακέζσο κε ηε γέλλεζε θαη είλαη θαλεξφ φηη απηνί έρνπλ θιεξνλνκήζεη κηα πνιχ έληνλε αιιεξγηθή πξνδηάζεζε. Δλψ αληίζεηα παξαηεξνχκε αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ή θαηνηθνχλ ζε πεξηβάιινλ κε ηζρπξά θαη πνιιά αιιεξγηνγφλα θαη φκσο εκθαλίδνπλ ειάρηζηα ή θαζφινπ αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα θαη είλαη πξνθαλέο φηη ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ αιιεξγηθή πξνδηάζεζε. Ζ ίδηα ε δσή φκσο καο έρεη δείμεη φηη αθφκε θαη απηά ηα κε αιιεξγηθά άηνκα φηαλ πεξάζνπλ έληνλα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζηξεο θαη ηφηε έξζνπλ ζε επαθή κε αιιεξγηνγφλεο νπζίεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ κηθξνχ ή κέηξηνπ βαζκνχ αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα. Δπνκέλσο αλ ζέινπκε λα είκαζηε πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη άξα θαη ζηελ αιήζεηα ζα πξέπεη λα θαηαηάμνπκε ηηο αηηίεο ησλ αιιεξγηθψλ παζήζεσλ ζε ηξείο θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο παξάγνληεο: Α. Κιεξνλνκηθή αιιεξγηθή πξνδηάζεζε Β. Ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ ζαλ ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν

26 26 Γ. Δμσηεξηθνί αιιεξγηνγφλνη παξάγνληεο. Θεξαπεία Γηαηί φκσο δφζεθε ηφζε κεγάιε ζεκαζία ζηηο αηηίεο ησλ αιιεξγηθψλ παζήζεσλ; Αθξηβψο δηφηη αλάινγα κε ηελ άπνςε πνπ έρεη ν γηαηξφο γηα ηηο αηηίεο κηαο πάζεζεο ζα εθαξκφζεη θαη ηελ αληίζηνηρε ζεξαπεία. Σν λα ζπζηήζνπκε απνθπγή ησλ αιιεξγηνγφλσλ παξαγφλησλ πξνθαλψο δελ είλαη αηηηνινγηθή ζεξαπεία. Πψο πρ λα απνθχγεη θαλείο ηα πην ζπλεζηζκέλα αιιεξγηνγφλα φπσο ε ζθφλε ή ε γχξε ησλ ινπινπδηψλ; Αλ απφ ηελ άιιε εθαξκφζνπκε ηε ζεξαπεία απεπαηζζεηνπνίεζεο κε εκβφιηα ηφηε πέξαλ ησλ παξελεξγεηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο αγλννχκε ην γεγνλφο φηη έλα αιιεξγηθφ άηνκν είλαη ζήκεξα αιιεξγηθφ ζε θάηη θαη κεηά απφ θάπνην θαηξφ ζε θάηη άιιν. Κη απηφ γηαηί ε πξσηαξρηθή αηηία δελ είλαη ηα εμσηεξηθά αιιεξγηνγφλα αιιά ε εζσηεξηθή αιιεξγηθή επαηζζεζία ηνπ αηφκνπ. Μήπσο φκσο είλαη ξηδηθή ζεξαπεία ηα αληητζηακηληθά θαη ηα βξνγρνδηαζηαιηηθά; Απηά θαηαζηέιινπλ ηα ζπκπηψκαηα πξνζσξηλά, αλ ηα θαηαζηείινπλ αιιά δε ζεξαπεχνπλ ηελ αιιεξγηθή πξνδηάζεζε φζα ρξφληα θαη αλ ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή επηβαξχλεηαη κε αξθεηέο παξελέξγεηεο. Αθφκε θαη ην ηζρπξφηαην θάξκαθν, ε θνξηηδφλε πνπ ζεσξείηαη ζαλ ηειεπηαία ιχζε δε ζεξαπεχεη ηελ πξσηαξρηθή αηηία. Γελ εμαιείθεη δειαδή ηελ αιιεξγηθή πξνδηάζεζε αιιά θαηαζηέιιεη ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ πεξίπησζε δε απηήο ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηδφλε νη παξελέξγεηεο είλαη εληνλφηαηεο θαη ηδηαίηεξα ζε ρξφληα ρξήζε. Ση ιχζε φκσο πξνηείλεη ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή; Λχζε αιηιολογική. Λχζε μόνιμη θαη πιζική πνπ θηλείηαη ζε δχν άμνλεο. Πξψηνλ κείσζε ηεο πξσηαξρηθήο αηηίαο, δειαδή ηεο αιιεξγηθήο πξνδηάζεζεο θαη δεχηεξνλ ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ ζαλ ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ πξφνδν ηεο ζεξαπείαο θαη ηε κείσζε ηεο αιιεξγηθήο πξνδηάζεζεο έζησ θαη αλ έξζεη ην αιιεξγηθφ άηνκν ζε επαθή κε αιιεξγηνγφλεο νπζίεο επεηδή δελ είλαη πιένλ ηφζν επαίζζεην θαη επεηδή ν ακπληηθφο ηνπ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Γνκή θαη Λεηηνπξγία ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΑΝΣΟ -Τιηθό ώκα θαη Τιηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα