Ομοιοπαθητική Ιατρική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Ιατρική"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά πιενλεθηήκαηα 1.4 Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα 1.5 Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία 1.6 Βαζηθέο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 1.7 Γηαηί αξξσζηαίλνπκε; 1.8 Ο ξφινο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ζηελ Αζζέλεηα 1.9 Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 1.10 Πξνδηαζέζεηο 1.11 Ζ πνιχπιεπξε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 1.12 Φαζη Φνπλη ππάξρεη, «θαζη» θαη νπζηαζηηθή ζεξαπεία δελ ππάξρεη 1.13 Πψο ζα επηιέμσ ην χζηεκα Θεξαπείαο; ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΠΑΘΖΔΗ ΚΑΗ Ζ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ 2.1 Αιιεξγίεο 2.2 Γεξκαηηθέο Παζήζεηο

3 3 2.3 Καηάζιηςε 2.4 Λνηκψμεηο 2.5 Γηαβήηεο, Τπεξρνιεζηεξηλαηκία, Αλαηκία 2.6 Οξζνπεδηθά Πξνβιήκαηα 2.7 Οξκνληθέο Γηαηαξαρέο 2.8 Παρπζαξθία 2.9 Πεπηηθέο Παζήζεηο 2.10 Πνλνθέθαινη 2.11 Τπέξηαζε 2.12 Πξνιεπηηθή Οκνηνπαζεηηθή ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ ΚΑΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ 3.1 Ση είλαη ε Οκνηνπαζεηηθή 3.2 Ηζηνξηθή πξνέιεπζε απφ ηνλ Ηππνθξάηε 3.3 Δλεξγεηαθά θαη νιηζηηθά θάξκαθα 3.4 Φπζηθά θαη θζελά θάξκαθα 3.5 Ννκηθφ Πιαίζην ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο 3.6 Πψο κπνξεί έλαο γηαηξφο λα γίλεη νκνηνπαζεηηθφο 3.7 Οκνηνπαζεηηθφ Ηζηνξηθφ: Γηάγλσζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αζζελνχο 3.8 Ηαηξηθή Δπηζηήκε θαη Θεξαπεπηηθά πζηήκαηα 3.9 Πνηά είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά Οκνηνπαζεηηθήο θαη Αιινπαζεηηθήο; 3.10 ηφρνο ησλ δηαιέμεσλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο νιηζηηθήο ηαηξηθήο ζθέςεο

4 Γηαηί δελ πάεη θαιά ε πγεία καο παξά ηηο ππνζρέζεηο; 3.12 Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη Δπηζηήκεο γηαηί ζηεξίδνληαη ζε Φπζηθνχο Νφκνπο 3.13 Ζ Αιινπαζεηηθή δε ζηεξίδεηαη ζε Νφκνπο ηεο Φχζεο 3.14 Έλαο πκπαληηθφο Νφκνο ζα πξέπεη λα έρεη γεληθή θαη δηαρξνληθή ηζρχ 3.15 Ο πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Δλφηεηαο 3.16 Πψο εθαξκφδεηαη ν Νφκνο ηνπ ινπ ζηε δηάγλσζε θαη ζηε ζεξαπεία 3.17 Ο Νφκνο ηνπ ινπ θαη ε Αηηηνινγία ησλ Αζζελεηψλ 3.18 Ο Νφκνο ηνπ ινπ θαη ε δνκή ηνπ Αλζξψπηλνπ ληνο 3.19 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ηεο Δμαηνκίθεπζεο 3.20 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ηεο Διάρηζηεο Γφζεο 3.21 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ησλ Οκνίσλ 3.22 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ηεο Ηεξαξρίαο 3.23 Ο νκνηνπαζεηηθφο Νφκνο ηεο Καηαζηνιήο ηεο Αζζέλεηαο 3.24 Ζ Ππξακίδα ησλ Κφζκσλ ηνπ χκπαληνο 3.25 Τιηθφο θαη Δλεξγεηαθφο Κφζκνο 3.26 Αηζεξηθφο Κφζκνο θαη Αηζεξηθφ ψκα 3.27 «Καη εηθφλαλ» 3.28 πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Δλφηεηαο θαη Πνηθηινκνξθίαο 3.29 πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Διάρηζηεο Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο 3.30 πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Ηεξαξρίαο

5 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΓΗΑΛΟΓΟ 4.1 Μπνξεί ε Οκνηνπαζεηηθή λα βνεζήζεη ζε νμείεο πεξηπηψζεηο; 4.2 Ο θαλαηηζκφο ηνπ γηαηξνχ βιάπηεη ηνλ αζζελή 4.3 Κνιπκπάκε κέζα ζε έλα Δλεξγεηαθφ Κφζκν θαη φκσο δελ ην ζπλεηδεηνπνηνχκε! 4.4 Ο ςεπδαηζζεηηθφο Κφζκνο ηεο Όιεο θαη ηεο Μνξθήο 4.5 Ο Αηζέξαο είλαη ε πξσηαξρηθή Δλέξγεηα πνπ γελλάεη φιεο ηηο άιιεο 4.6 Γπλακνπνίεζε: πσο κηα πιηθή νπζία γίλεηαη ελεξγεηαθφ νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν 4.7 Σν απνηέιεζκα κεηξάεη! 4.8 Σν νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν δε δξα κέζσ απζππνβνιήο 4.9 Πφηε αξρίδεη λα βιέπεη θαλείο απνηειέζκαηα κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή; 4.10 Ενχκε ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ πάλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν 4.11 Γίλνπκε ην φκνην κε ηελ εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία θάξκαθν 4.12 Πνηνο παξαζθεπάδεη ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν; 4.13 Οκνηνπαζεηηθή θαη Πάζε ή «ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη» 4.14 ηη είλαη αθχζηθν πξνθαιεί ππνιεηπφκελν θνξεζκφ θαη νδεγεί ζε πάζνο 4.15 Μέζα καο ππάξρεη κία έζησ ζηαγφλα ζνθίαο, αιιά δελ ηελ αθνχκε! 4.16 Απηνξξχζκηζε: «ηαλ πεηλάο ζα ηξσο...»

6 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΣΤΠΟΗ Ή ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ 5.1 Αλαζθφπεζε ηεο πξνεγνχκελεο δηάιεμεο γηα ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο 5.2 Μεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ν Άλζξσπνο θαη φρη ε Αζζέλεηα ηνπ 5.3 Τπάξρνπλ πξάγκαηη Αλζξψπηλνη Σχπνη; Τπάξρεη Αλζξψπηλε Σππνινγία; 5.4 Αλζξψπηλε Σππνινγία βάζεη ησλ «ηεζζάξσλ ρπκψλ» ηνπ Ηππνθξάηε 5.5 Αηκαηψδεο, Φιεγκαηηθφο, Μειαγρνιηθφο θαη Υνιεξηθφο Σχπνο 5.6 Γηλ θαη Γηαλγθ Σχπνο 5.7 Άιιεο Σππνινγίεο: Θεφθξαζηνο, Παπιψθ, Οκνηνπαζεηηθή 5.8 Έρεη αληηθεηκεληθή βάζε θαη ιεηηνπξγηθή αμία ε Αλζξψπηλε Σππνινγία; 5.9 Πψο πξνέθπςε ηζηνξηθά ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία 5.10 «Απφδεημε» ησλ θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ κηαο νπζίαο ζηνλ Άλζξσπν 5.11 Ζ ζεξαπεία «δηα ησλ νκνίσλ» ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ 5.12 Ζ γέλεζε ηεο έλλνηαο ηεο «Οκνηνπαζεηηθήο Ηδηνζπγθξαζίαο» 5.13 Δζσζηξεθήο, Δμσζηξεθήο θαη Γηαζηξνθηθφο Σχπνο 5.14 Γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία έρεη αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή βάζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΗΑ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΑ 6.1 Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ: Πεξηγξαθή κηαο νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο

7 7 6.2 Σα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 6.3 Πψο νη ηδηνζπγθξαζηαθέο αθξφηεηεο πξνθαινχλ αζζέλεηα 6.4 «Δξσηηθή απνγνήηεπζε» θαη Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 6.5 Πψο ε ηδηνζπγθξαζία θαζνξίδεη φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΤΕΖΣΖΖ ΠΔΡΗ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΑ ΚΑΗ ΑΣΟΜΟΤ 7.1 Έρνπκε κηα ζηαζεξή ηδηνζπγθξαζία; Αιιάδεη; Καη πψο; 7.2 Ση ζρέζε έρεη ε Ηδηνζπγθξαζία κε ηε Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ; 7.3 Κφζκνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο θαη Κφζκνο ηεο Γπαδηθφηεηαο 7.4 Πνηφηεηεο αλζξψπσλ ζχκθσλα κε ην πλεπκαηηθφ ηνπο επίπεδν 7.5 Ηδηνζπγθξαζία: έλαο αλειεχζεξνο θαη αλαγθαζηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 7.6 Άιιν ν βαζχηεξνο καο εαπηφο θαη άιιν ε εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία πνπ καο επεξεάδεη 7.7 ρέζε Ηδηνζπγθξαζίαο κε Πεπξσκέλν θαη Κάξκα 7.8 Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή καο θιεξνλνκηά; 7.9 Ζ Ηδηνζπγθξαζία δελ είλαη παξά ηα άβνια «ξνχρα» πνπ θνξάκε! 7.10 Πφζν ειεχζεξνη είκαζηε; 7.11 Γλψζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο θαη «γλψζη ζ απηφλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ 8.1 πκπαληηθνί Νφκνη θαη Αλζξψπηλε Σππνινγία

8 8 8.2 Ηδηνζπγθξαζία 8.3 Γνκή ηνπ χκπαληνο θαη ηνπ Αλζξψπνπ 8.4 Τγεία θαη Αζζέλεηα, Αηηίεο Αζζελεηψλ 8.5 Κιεξνλνκηθφηεηα ή Πεξηβάιινλ; 8.6 Ζ νκηιία ελφο αηφκνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ 8.7 Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη απξνθαηάιεπηνο 8.8 Τπνθεηκεληθφηεηα ηνπ γηαηξνχ ζηελ Αιινπαζεηηθή θαη ηελ Φπρνινγία 8.9 Τπνθεηκεληθφηεηα ηνπ γηαηξνχ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή 8.10 Άιιν πξάγκα ε θαηλνκεληθή ζπκπεξηθνξά θαη άιιν ε βαζχηεξε Ηδηνζπγθξαζία 8.11 Δμσιεθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη Ηδηνζπγθξαζία 8.12 Δπάγγεικα, Παξνχζα Νφζνο θαη Ηδηνζπγθξαζία 8.13 Σξνπνπνηεηηθέο πλζήθεο ησλ σκαηηθψλ πκπησκάησλ θαη Ηδηνζπγθξαζία 8.14 «Γείμε κνπ ην γνληφ, θίιν θαη ζχληξνθν ζνπ λα ζνπ πσ πνηφο είζαη» 8.15 Πψο ηα ηζρπξά ρεκηθά θάξκαθα αιινηψλνπλ ηελ Ηδηνζπγθξαζία 8.16 Γεληθά ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη Ηδηνζπγθξαζία ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ 9.1 Σν θαηλφκελν ηεο Θεξαπεπηηθήο Κξίζεο 9.2 Δμέιημε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή Θεξαπεία 9.3 Πψο ηζεθάξνπκε ηελ αιήζεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ αζζελνχο; 9.4 Υεκηθά θάξκαθα θαη Οκνηνπαζεηηθή Θεξαπεία

9 9 9.5 Πνιπθαξκαθία θαη Οκνηνπαζεηηθή 9.6 Σα φξηα ηεο ηαηξηθήο παξέκβαζεο θαη ν ξφινο ηνπ γηαηξνχ ΔΠΗΛΟΓΟ

10 10 ΠΡΟΛΟΓΟ Άιιν έλα βηβιίν γηα ηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή; Καη λαη θαη φρη. Ναη γηαηί απαληάεη ζε «φια φζα ζέιαηε λα ξσηήζεηε γηα ηελ Οκνηνπαζεηηθή θαη δελ μέξαηε πνηνλ λα ξσηήζεηε». Καη φρη κφλν, επεηδή δε βιέπεη ζηελ Οκνηνπαζεηηθή κηα βαξεηή επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κφλν κε θάξκαθα θαη αξξψζηηεο θαη αθνξά κφλν ηνπο «εηδηθνχο». Άιιν έλα βηβιίν γηα ζέκαηα πγείαο; Καη λαη θαη φρη. Ναη γηαηί ζέηεη εξσηήκαηα θαη δίλεη απαληήζεηο γηα ζέκαηα πγείαο πνπ απαζρνινχλ ηνλ θαζέλα καο ζήκεξα. Καη φρη κφλν, επεηδή ζέηεη θξίζηκα εξσηήκαηα γηα ζεσξεηηθά θαη θηινζνθηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Άλζξσπν. Άιιν έλα βαξεηό ζεσξεηηθό θαη θηινζνθηθό βηβιίν; Διπίδσ πσο φρη. Γηαηί είλαη βγαικέλν κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Δίλαη έλαο δσληαλφο δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη γηαηξφ απφ ηε κηα κεξηά θαη ζην θνηλφ απφ ηελ άιιε. Έλαο δηάινγνο πνπ πφηε έρεη απιή θαζεκεξηλή γιψζζα θαη γξαθηθά παξαδείγκαηα, πφηε επηζηεκνληθή γιψζζα, πφηε θηινζνθηθή θαη πφηε απιψο γέιηα. Δίλαη δειαδή ανθπώπινορ δηάινγνο γηαηί ν Άλζξσπνο είλαη φια απηά θαη θάηη παξαπάλσ.

11 11 Άιιε κία παξάζεζε αηνκηθώλ «πηζηεύσ» κε ζθνπό κηα «λέα» ηδενινγία; Πξνο Θενχ, φρη. Διπίδσ λα αγγίδεη έζησ θαη ιίγν ηηο παξπθέο ελφο κνληέξλνπ, έζησ ηδηφξξπζκνπ, σθξαηηθνχ δηαιφγνπ. Μηα πξνζπάζεηα λα δνζεί έλα δείγκα ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο. Σνπ Ολιζηικού Τπόπος Σκέτηρ. Γίλεη νινθιεξσκέλεο θαη νξηζηηθέο απαληήζεηο; Κάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφλ «επί Γεο θαη γηα ηνλ Άλζξσπν». Αιιά φπσο πξψηνο δίδαμε ν σθξάηεο κε ηε «Μαηεπηηθή» ηνπ κέζνδν, ζπδεηψληαο γηα ηελ Ζζηθή, ηνλ Άλζξσπν θαη ην Γεκηνπξγφ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα γηλφκαζηε ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπκε θαιχηεξνη άλζξσπνη. Καιή ζπκκεηνρή ζην δηάινγν ινηπφλ! εκείσζε: Σν βηβιίν απηφ εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θπξίσο κέζα απφ ηέζζεξεηο δηαιέμεηο ηνπ ζπγγξαθέα πξν ην θνηλφ. Γηαηεξήζεθε ζθφπηκα ε δσληάληα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ν δηάινγνο ηνπ θνηλνχ κε ην ζπγγξαθέα ψζηε λα απνθεπρζεί ε κνλφηνλε παξάζεζε γλψζεσλ. Ο αλαγλψζηεο πνπ ελδηαθέξεηαη λα εκβαζχλεη πεξαηηέξσ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή κπνξεί λα δηαβάζεη επίζεο άιια βηβιία ηνπ ζπγγξαθέα πνπ παξφηη απεπζχλνληαη θπξίσο ζε γηαηξνχο πνπ ζέινπλ λα κεηεθπαηδεπηνχλ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη απφ ην επξχ θνηλφ.

12 12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεύεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά πιενλεθηήκαηα 1.4 Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα 1.5 Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία 1.6 Βαζηθέο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 1.7 Γηαηί αξξσζηαίλνπκε; 1.8 Ο ξόινο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ζηελ Αζζέλεηα 1.9 Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 1.10 Πξνδηαζέζεηο 1.11 Ζ πνιύπιεπξε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 1.12 Φαζη Φνπλη ππάξρεη, «θαζη» θαη νπζηαζηηθή ζεξαπεία δελ ππάξρεη 1.13 Πώο ζα επηιέμσ ην ύζηεκα Θεξαπείαο;

13 Ση είλαη; Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή είλαη έλα ζχγρξνλν Θεξαπεπηηθφ χζηεκα. Δίλαη θιάδνο ηεο Ηαηξηθήο Δπηζηήκεο θαη θαζηεξσκέλε εηδηθφηεηα πνιιψλ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Οη αξρέο ηεο δηαηππψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Αξραία Διιάδα απφ ηνλ «παηέξα ηεο Ηαηξηθήο», ηνλ Ηππνθξάηε. Ζ δηεζλήο ηεο φκσο αλάπηπμε μεθίλεζε πξηλ απφ 250 ρξφληα ζηε Γεξκαλία απφ ην γεξκαλφ θαζεγεηή ηεο Ηαηξηθήο άκνπει Υάλεκαλ. 1.2 Ση ζεξαπεύεη ε Οκνηνπαζεηηθή; ηνλ νκνηνπαζεηηθφ γηαηξφ κπνξεί λα απεπζπλζεί θάζε αζζελήο αλεμάξηεηα απφ ηελ πάζεζε ή ηελ ειηθία ηνπ. Πνιχ θαιή αληαπφθξηζε ζηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία έρνπλ παζήζεηο φπσο αιιεξγίεο, εκηθξαλίεο, δηαηαξαρέο πεξηφδνπ, νξκνληθέο δηαηαξαρέο, γαζηξίηηδεο, θνιίηηδεο, αγρψδεηο ή θνβηθέο λεπξψζεηο, λεπξνθπηηθά, θαηάζιηςε, δεξκαηηθά πξνβιήκαηα, έθδεκα, ςσξίαζε, ππνηξνπηάδνπζεο θνιπίηηδεο ή νπξνινηκψμεηο, ππέξηαζε, βξνγρίηηδεο, άζζκα, ηξηρφπησζε, παρπζαξθία, αθκή, ακπγδαιίηηδεο, ππεξρνιεζηεξηλαηκία, πξνβιήκαηα ζπξενεηδνχο, νζθπαιγία, απρεληθφ ζχλδξνκν, αξζξίηηδεο θιπ. Ζ Οκνηνπαζεηηθή κπνξεί λα δξάζεη θαη πξνιεπηηθά ζε πγηείο κεηψλνληαο ηηο πξνδηαζέζεηο, δειαδή ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ. Δληζρχεη ηε δσηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, κεηψλεη ην άγρνο θαη απμάλεη ηελ απφδνζε ηνπ ζηε ρεηξσλαθηηθή ή ζηε δηαλνεηηθή εξγαζία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία έρεη άκεζα απνηειέζκαηα, ε πξνζπάζεηα ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ γηαηξνχ δελ είλαη λα αλαθνπθίζεη απιψο ηνλ αζζελή απφ ηα ζπκπηψκαηα. ηφρνο ηνπ είλαη λα ζεξαπεχζεη ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ θαη λα επηθέξεη έλα κφληκν θαη ξηδηθφ απνηέιεζκα. Απηφ ζεκαίλεη ζε ηειηθή αλάιπζε κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαιχηεξν επίπεδν πγείαο. εκαίλεη επίζεο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ.

14 14 Παξά ηα ζεκαληηθά ηεο ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα, ε Οκνηνπαζεηηθή φπσο θαη θάζε ηαηξηθφ ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη παλάθεηα. Γε ζεξαπεχεη ηα πάληα. Έρεη ηα φξηα ηεο. Σν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ είλαη αλαζηξέςηκεο νη βιάβεο. Γειαδή απφ ην πφζν πξνρσξεκέλε είλαη ε αζζέλεηα. Αθφκε φκσο θαη ζηηο πξνρσξεκέλεο ή πνιχ ζνβαξέο παζήζεηο, ππάξρεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο βειηίσζεο ή ζεκαληηθήο αλαθνχθηζεο. 1.3 Θεξαπεπηηθά Πιενλεθηήκαηα 1. Τα ομοιοπαθηηικά θάπμακα είναι θςζικά και γι αςηό απολύηυρ ακίνδςνα Γη απηφ κπνξνχλ λα δνζνχλ άθνβα αθφκε θαη ζε βξέθε, εγθχνπο ή αιιεξγηθά άηνκα 2. Η θεπαπεία όηαν επιηεςσθεί είναι μόνιμη, πιζική και οπιζηική Κη απηφ δηφηη δελ θαηαζηέιιεη απιψο ηα ζπκπηψκαηα αιιά ζεξαπεχεη ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ 1.4 Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα Δίλαη θπζηθά θάξκαθα, πξνέξρνληαη δειαδή θπξίσο απφ θπηά ή απφ απιά νξπθηά. Γελ είλαη βέβαηα απιά βφηαλα ή βηηακίλεο. Έρνπλ ηζρπξή ζεξαπεπηηθή δξάζε θαη γη απηφ ρνξεγνχληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή απφ φζα ζπλήζε θαξκαθεία έρνπλ θαη νκνηνπαζεηηθφ ζηνθ. Παξαζθεπάδνληαη απφ κεγάιεο επξσπατθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο. Δηζάγνληαη θαη δηαηίζεληαη κφλν απφ θαξκαθεία.

15 Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο, φπσο θαη ν ζπλήζεο γηαηξφο παίξλεη ην ηζηνξηθφ, θάλεη θιηληθή εμέηαζε θαη παξαγγέιιεη φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη ηηο θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Απηφ γίλεηαη γηα λα δηαγλψζεη ηε Νόζο. Αθνινπζεί ην ειδικό ομοιοπαθηηικό ιζηοπικό πνπ αθνξά ηηο ζπλήζεηεο, ην ραξαθηήξα θαη ηα ηδηαίηεξα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Απηφ γίλεηαη γηα λα δηαγλψζεη ηελ Ιδιοζςγκπαζία ηνπ αζζελνχο, δειαδή ηνλ ηδηαίηεξν ηχπν ηνπ. Κη απηφ γηαηί ην θάξκαθν πνπ ζα ρνξεγήζεη ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο είλαη φκνην (γη απηφ ιέγεηαη νκνηνπαζεηηθφ) φρη κε ηελ πάζεζε αιιά κε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ αζζελνχο. Σν θάξκαθν απηφ ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ, ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο θαη απηή ε θηλεηνπνίεζε ζα θέξεη θαη ηε ζεξαπεία. ηαλ ήδε παίξλεη ν αζζελήο θάπνηα ζπλήζε θάξκαθα δελ είλαη απαξαίηεην λα ηα ζηακαηήζεη γηα λα αξρίζεη ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία. Γελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα λα ζπλδπαζηνχλ, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν νη δχν ζεξαπείεο. Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζπλεξγάδεηαη φπνπ ρξεηάδεηαη κε φινπο ηνπο γηαηξνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ άιισλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. 1.6 Βαζηθέο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή ζεσξεί φηη θάζε άλζξσπνο είλαη κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα γη απηφ θαη ε δηάγλσζε αιιά θαη ε ζεξαπεία ηνπ εμαηνκηθεχεηαη. Γη απηφ θαη ζε θάζε αζζελή ρνξεγείηαη ην δηθφ ηνπ εηδηθφ θάξκαθν θάζε θνξά. Μπνξεί λα έρνπκε δέθα αζζελείο κε ηελ ίδηα πάζεζε θαη λα πάξνπλ φινη ζρεδφλ δηαθνξεηηθφ θάξκαθν. Σν θάξκαθν ηαηξηάδεη κε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ αζζελνχο θαη φρη κε ηελ πάζεζε ή ηηο παζήζεηο ηνπ. Γη απηφ κπνξεί έλαο αζζελήο λα έρεη πέληε

16 16 παζήζεηο, ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο αιιά ζα πάξεη κφλν έλα θάξκαθν, απηφ πνπ είλαη φκνην κε ηελ εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή αληηκεησπίδεη ηνλ θάζε αζζελή ζαλ έλα εληαίν ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν θαη φρη ζαλ κεκνλσκέλα φξγαλα ή ζπζηήκαηα. Θεσξεί φηη ην ςπρηθφ επεξεάδεη ην ζσκαηηθφ θαη αληίζηξνθα. Γη απηφ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηε ζσκαηηθή φζν θαη γηα ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία αλεμάξηεηα απφ ην θχξην πξφβιεκα πγείαο γηα ην νπνίν πξνζέξρεηαη ζην γηαηξφ. Ζ δξάζε ηνπ γηαηξνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε θπζηθά θαη αθίλδπλα κέζα. Ο ζηφρνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε κφληκε αηηηνινγηθή ζεξαπεία θαη φρη ε πξνζσξηλή θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ. Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη θαλαηηζκνχο κε κνλαδηθφ ζηφρν ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 1.7 Γηαηί αξξσζηαίλνπκε; Κάζε άλζξσπνο γελληέηαη κε θάπνηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο Πξνδηαζέζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη θάπνηεο αδπλακίεο θαη επαηζζεζίεο ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ή ζπζηήκαηα. Απηή είλαη, αο ην πνχκε ε ηαηξηθή ηνπ «πξνίθα». Έρεη πρ κηα πνιχ κεγάιε επαηζζεζία ζην Νεπξηθφ χζηεκα, κηα κεγάιε επαηζζεζία ζην Γέξκα θαη κηα πνιχ κηθξή ζην Πεπηηθφ χζηεκα. ζν είλαη θαλείο λένο απηέο νη πξνδηαζέζεηο δε γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην άηνκν. ζν φκσο πεξλνχλ ηα ρξφληα ν νξγαληζκφο εμαζζελεί. Σν ζψκα ηαιαηπσξείηαη απφ δηαηξνθηθέο θαη άιιεο θαηαρξήζεηο. Ζ ςπρή δνθηκάδεηαη απφ έγλνηεο θαη ζηελνρψξηεο. Αλ ζθεθηνχκε ζήκεξα ηη ηξψκε, ηη αλαπλένπκε θαη ζε ηη ζπλζήθεο άγρνπο θαη πξνβιεκάησλ δνχκε

17 17 ηφηε ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη δνχκε ππφ αθχζηθεο ζπλζήθεο. ινη απηνί νη παξάγνληεο εξεζίδνπλ ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο καο πξνδηαζέζεηο θαη ηφηε εκθαλίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα ησλ αζζελεηψλ. 1.8 Ο ξόινο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ζηελ Αζζέλεηα Δθηφο φκσο απφ ηηο Πξνδηαζέζεηο θαη ηνπο Δμσηεξηθνχο Παξάγνληεο ππάξρεη αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. Απηφο είλαη ν παξάγνληαο Ηδηνζπγθξαζία. Ζ Ηδηνζπγθξαζία είλαη ηα ηδηαίηεξα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Απηά πνπ ηνλ θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα είλαη κνλαδηθφο. Σν ηη αζζέλεηα θαη ζε πνηφ βαζκφ ζα ηελ εκθαλίζεη έλα άηνκν εμαξηάηαη απφ ηνπο ηξείο απηνχο παξάγνληεο: απφ ηηο Πξνδηαζέζεηο, ηνπο Δμσηεξηθνχο Παξάγνληεο θαη ηελ Ηδηνζπγθξαζία. Αο ην δνχκε απηφ κε έλα παξάδεηγκα. Ο Αληψλεο γελληέηαη κε Πξνδηάζεζε ζην Πεπηηθφ χζηεκα, ζην Γέξκα θαη ζην Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα. Σξέθεηαη πξφρεηξα θαη αλζπγηεηλά, θαπλίδεη θαη πίλεη. Δθηφο απηνχ έρεη κηα Ηδηνζπγθξαζία αγρψδε θαη λεπξηθή. ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ αληηκεησπίδεη δηάθνξα επαγγεικαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Κάπνηα ζηηγκή κηα ζηαγφλα μερεηιίδεη ην πνηήξη. Δίλαη ηφηε πνιχ πηζαλφ λα εκθαλίζεη έλα έιθνο δσδεθαδαθηχινπ ή έλα έθδεκα ή κηα αγρψδε λεχξσζε ή θαη ηα ηξία καδί. Γε ζα εκθαλίζεη φκσο εκηθξαλίεο ή ππέξηαζε γηαηί δελ έρεη ηδηαίηεξε πξνδηάζεζε ζηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα. Αλ φκσο δελ έθαλε θαηαρξήζεηο θαη δνχζε ζε έλα πην ήξεκν ςπρηθά πεξηβάιινλ πηζαλφλ πνηέ λα είρε αξξσζηήζεη ή λα είρε πνιχ ειαθξά ζπκπηψκαηα. Αλ απηνί είλαη νη ηξείο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ Αζζέλεηα ηφηε αληίζηνηρα απηνί νη ηξείο παξάγνληεο θαζνξίδνπλ θαη ηελ Τγεία.

18 Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο ην ζέκα ησλ Δμσηεξηθψλ Παξαγφλησλ ην άηνκν κπνξεί λα δξάζεη ζεηηθά πξνζέρνληαο ηε δηαηξνθή ηνπ, γπκλάδνληαο ην ζψκα ηνπ θαη απνθεχγνληαο ηηο φπνηεο θαηαρξήζεηο. Κακηά ζεξαπεία δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα θέξεηαη ζσζηά ζην ζψκα ηνπ. Γελ ππάξρεη θαλέλα «καγηθφ ραπάθη» πνπ λα ιεηηνπξγεί ζαλ «ζπγρσξνράξηη» γηα ηηο αξλεηηθέο καο δξάζεηο. ζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο δπζηπρψο ζπρλά ην κέζν άηνκν δε κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα Πξνδηαζέζεηο ζνλ αθνξά ηηο Πξνδηαζέζεηο νη ζπλήζεηο ηαηξηθέο ζεξαπείεο δε κπνξνχλ λα ηηο κεηψζνπλ. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζπλήζσο θαηαζηέιινπλ πξνζσξηλά ηα ζπκπηψκαηα ή αλαραηηίδνπλ ηελ νμεία θάζε ηεο αζζέλεηαο αιιά δελ αγγίδνπλ ηε Υξφληα Πξνδηάζεζε γηα λφζεζε. Πρ ζε έλα παηδί πνπ εκθαλίδεη ζπρλά θξπνινγήκαηα ηα αληηβερηθά θαη αληηππξεηηθά θάξκαθα θαηαζηέιινπλ ηα ζπκπηψκαηα θαη ε αληηβίσζε αλαραηηίδεη ηελ νμεία θάζε ηεο λφζνπ. Αιιά δε ζεξαπεχνπλ ηελ Πξνδηάζεζε, δειαδή ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ λα θξπνινγεί εχθνια. Σα ρεκηθά θάξκαθα θάλνπλ ζπλήζσο απηφ πνπ ιέκε ζηελ Ηαηξηθή ζςμπηυμαηική καηαζηολή, δελ θάλνπλ φπσο ηα νκνηνπαζεηηθά αιηιολογική θεπαπεία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ππνηξνπηάδνπζεο θνιπίηηδεο, νπξνινηκψμεηο, ηξαρειίηηδεο θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο αιιεξγίεο φπνπ ην ρεκηθφ θάξκαθν δε κεηψλεη ηελ αιιεξγηθή Πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ. ηηο εκηθξαλίεο ηα παπζίπνλα αλαθνπθίδνπλ ηνλ εθάζηνηε πφλν δε ζεξαπεχνπλ φκσο ηελ Πξνδηάζεζε γηα ζπλερείο εκηθξαλίεο. ηηο αγρψδεηο λεπξψζεηο θαη ζηελ θαηάζιηςε ηα εξεκηζηηθά θαη αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα κεηψλνπλ πξνζσξηλά ηα αγρψδε ζπκπηψκαηα δε ζεξαπεχνπλ φκσο ηελ Πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα πέθηεη ςπρηθά κε ηελ παξακηθξή ζηελνρψξηα.

19 19 ηηο δηαηαξαρέο ηεο νξκνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ σνζεθψλ ή ηνπ ζπξενεηδνχο ηα ζπλήζε θάξκαθα δηνξζψλνπλ πξνζσξηλά ηα επίπεδα ησλ νξκνλψλ αιιά δε ζεξαπεχνπλ ηελ αηηία πνπ δηαξθψο ζπληεξεί ηελ αληζνξξνπία ζηελ παξαγσγή ηνπο θαη έηζη ην άηνκν παίξλεη ζπλέρεηα θάξκαθα. ηα ςπρνζσκαηηθά λνζήκαηα φπσο έθδεκα, έιθνο δσδεθαδαθηχινπ, θνιίηηδεο θιπ ηα ζπλήζε θάξκαθα δε κεηψλνπλ ηελ ηνπηθή Πξνδηάζεζε ζην αληίζηνηρν φξγαλν αιιά νχηε θαη αγγίδνπλ ην άγρνο πνπ ζπληεξεί δηαξθψο ην πξφβιεκα Ζ πνιύπιεπξε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δηαζέηεη ηα «καγηθά ραπάθηα», πξνζπαζεί λα θάλεη αηηηνινγηθή ζεξαπεία. Να αληηκεησπίζεη ην θαθφ ζηε ξίδα ηνπ. Γειαδή αθελφο λα κεηψζεη ηε ζσκαηηθή Πξνδηάζεζε θαη αθεηέξνπ λα αλεβάζεη ην Νεπξηθφ χζηεκα θαη ηελ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Έρνπκε έηζη κηα ζπλνιηθή ςπρνζσκαηηθή άλνδν ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζεκαίλεη ζε πςειφ πνζνζηφ κφληκε θαη ξηδηθή ζεξαπεία ησλ ησξηλψλ παζήζεσλ ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ φκσο ε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη ε κείσζε ησλ Πξνδηαζέζεσλ ηνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή γηα ην κέιινλ. εκαίλεη κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζηηο ζηελνρψξηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έξρνληαη. Ζ δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο δε ζηακαηάεη φκσο εθεί. Έρεη επηπιένλ κηα κνλαδηθή δξάζε φζνλ αθνξά ηελ Ηδηνζπγθξαζία. Καζέλαο καο γελληέηαη κε θάπνηα Ηδηνζπγθξαζία. Γε κέλεη ζηαζεξά φκσο θαλείο ζηελ ίδηα Ηδηνζπγθξαζία ζε φιε ηνπ ηε δσή. Κη απηφ είλαη αλακελφκελν γηαηί ζαλ δσληαλνί νξγαληζκνί δελ είκαζηε πρ απηνθίλεηα πνπ παξακέλνπλ ζηελ ίδηα κάξθα κέρξη ηελ απφζπξζε ηνπο. Οη αιιαγέο καο φκσο δελ είλαη θαη πάιη απφ ην έλα άθξν ζην άιιν. Κηλνχκαζηε ζπλήζσο ζε 5-10 ζπγγεληθέο ηδηνζπγθξαζίεο ζηελ πνξεία ηεο δσήο καο αλάινγα κε δηάθνξνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.

20 20 Ζ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία δελ αιιάδεη ην άηνκν απφ κηα Ηδηνζπγθξαζία ζε άιιε. Γελ ηνπ αιιάδεη δειαδή ην ραξαθηήξα, ηνλ ηχπν ηνπ. Γηαηί φπσο ιέεη ν ιαφο «Πξψηα θεχγεη ε ςπρή θαη κεηά ην ρνχη!» Αιιά φκσο θάλεη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Σνπ εμηζνξξνπεί ηηο αθξφηεηεο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο. Σνλ ξπζκίδεη ζε πην θπζηνινγηθά επίπεδα. Πρ έλα άηνκν πνιχ λεπξηθφ κε αθξαίεο αληηδξάζεηο ζα γίλεη ιηγφηεξν λεπξηθφ. Γε ζα πάςεη λα είλαη βέβαηα ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ην ζρεηηθά λεπξηθφ άηνκν θαη νχηε θαη ζα πάεη ζην άιιν άθξν λα γίλεη «αλαίζζεην». Καηά αλάινγν ηξφπν έλα άηνκν δεηιφ θαη απαζέο ζα αξρίζεη λα αληηδξά πεξηζζφηεξν εθεί πνπ ρξεηάδεηαη θαη λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ πεξηζζφηεξν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απηή ε εμηζνξξφπεζε είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ θαη ην πξνζηαηεχεη απφ ηξηβέο, ζηελνρψξηεο θαη απφ ηνλ εξεζηζκφ ησλ ζσκαηηθψλ πξνδηαζέζεσλ ηνπ. Πρ φηαλ δε λεπξηάδεη ηφζν πνιχ έλα λεπξηθφ άηνκν ηφηε εξεζίδεη ιηγφηεξν θαη ην επαίζζεην ηνπ πεπηηθφ ζχζηεκα θαη έηζη έρεη κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάζεη έλα έιθνο δσδεθαδαθηχινπ. Να ινηπφλ πψο επηηπγράλεηαη κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή φρη κφλν ε ζεξαπεία αιιά θαη ε πξνιεπηηθή Ηαηξηθή. πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε δξάζε ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο είλαη πνιχπιεπξε: 1.Αληηκεησπίδεη ηηο παξνχζεο αζζέλεηεο ζπλνιηθά θαη φρη δίλνληαο έλα ή δχν θάξκαθα γηα ηελ θαζεκία. 2.Θεξαπεχεη ηνλ νξγαληζκφ θαη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζαλ ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν. 3.Μεηψλεη ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πξνδηαζέζεηο ζπληείλνληαο έηζη φρη κφλν ζε πξνζσξηλή θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο αιιά θαη ζε κφληκε θαη ξηδηθή αηηηνινγηθή ζεξαπεία.

21 21 4.Δμηζνξξνπψληαο ηηο αθξφηεηεο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αηφκνπ, ηνπ πξνζθέξεη κηα πην ήξεκε θαη ραξνχκελε δσή κε ιηγφηεξεο ηξηβέο. 5.Γξα ζαλ Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή αλεβάδνληαο ην επίπεδν πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο γηα κειινληηθέο ζνβαξέο παζήζεηο 1.12 Φαζη Φνπλη ππάξρεη, «θαζη» θαη νπζηαζηηθή ζεξαπεία δελ ππάξρεη Ενχκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ηα πάληα πηέδνληαη λα γίλνπλ γξήγνξα θαη επηθαλεηαθά. Φαζη θνπλη, δειαδή γξήγνξν θαγεηφ ππάξρεη άθζνλν ζηηο κέξεο καο αιιά θαηά πφζν είλαη πγηεηλφ θαη ζξεπηηθφ; Φαζη ζεξαπεία κε ηελ έλλνηα ηνπ ξηδηθνχ θαη αθίλδπλνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο δελ ππάξρεη. Γηαηί φηη είλαη γξήγνξν είλαη ζπλήζσο απιψο πξνζσξηλή θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ θαη κάιηζηα κε αξθεηέο παξελέξγεηεο. πλήζσο κε ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία ην άηνκν αξρίδεη λα βιέπεη ηα πξψηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηηο πξψηεο κέξεο ή ηηο πξψηεο 2-3 βδνκάδεο. Κακηά θνξά θαη απφ ηηο πξψηεο ψξεο. Δμαξηάηαη απφ ην πφζν ρξφλην θαη δχζθνιν είλαη ην πξφβιεκα. Μέζα ζηνλ πξψην κήλα ζπλήζσο έρνπκε κηα ζαθή θηλεηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Αιιά απηφ ζεκαίλεη «φηη θεξδίζακε κηα κάρε θαη φρη φηη θεξδίζακε ηνλ πφιεκν». Αθφκε θαη φηαλ φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο παξνχζαο λφζνπ έρνπλ θχγεη δε ζεκαίλεη φηη έιεμε ην πξφβιεκα. Αλ ζηακαηήζεη θαλείο εθεί ηε ζεξαπεία ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα θαη εθφζνλ ζπλαληήζεη αληίμνεο ζπλζήθεο ζηε δσή ηνπ λα μαλαπέζεη θαη πάιη ζηα ίδηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί λαη κελ είρε θχγεη ε παξνχζα λφζνο, δειαδή ε ησξηλή αληζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ αιιά δελ πξνιάβακε λα κεηψζνπκε ζεκαληηθά ηε ρξφληα πξνδηάζεζε γηα λφζεζε. Μνηάδεη ζαλ έλα παγφβνπλν πνπ κφλν ην 1/10 ηνπ φγθνπ ηνπ(παξνχζα λφζνο) είλαη πάλσ

22 22 απφ ηε ζάιαζζα ελψ ηα άιια 9/10 ηνπ φγθνπ ηνπ(πξνδηάζεζε) είλαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο. Απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή θιηληθή εκπεηξία γηα έλα κέζν άηνκν κε ζπλήζε κεζαία πξνβιήκαηα πγείαο ρξεηάδεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 4-8 κελψλ ζπζηεκαηηθήο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο γηα λα πνχκε φηη φρη κφλν ζεξαπεχζακε ηελ νμεία λφζν αιιά πεηχρακε θαη κηα θαιή κείσζε ησλ πξνδηαζέζεσλ ηνπ. Μεηά ην δηάζηεκα απηφ ην άηνκν κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ αγσγή έρνληαο έλα θαιχηεξν επίπεδν πγείαο. εκαίλεη κήπσο φηη απφ εθεί θαη πέξα είλαη άηξσην; ρη βέβαηα. Αλ ζθεθηνχκε πφζν αθχζηθνο είλαη ν ηξφπνο πνπ δνχκε ηφηε κηα επαλαιεπηηθή θαηά θαηξνχο ζχληνκε ζεξαπεία βνεζάεη ζεκαληηθά γηα λα δηαηεξείηαη ην άηνκν ζε θαιή θαηάζηαζε. Αλ κε ηη άιιν έλα απφ ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο είλαη ε παληειήο απνπζία παξελεξγεηψλ φζν θαηξφ θαη αλ παίξλεη ηα θάξκαθα ν αζζελήο Πώο ζα επηιέμσ ην ύζηεκα Θεξαπείαο; Ζ πγεία καο είλαη έλα απφ ηα πνιπηηκφηεξα θαηά γεληθή νκνινγία αγαζά πνπ καο έρεη δψζεη ν Γεκηνπξγφο κέζσ ηεο Φχζεο. Καη ζαθψο δελ πξνάγεηαη νχηε κε ηνλ αθχζηθν ηξφπν δσήο αιιά νχηε θαη κε αθχζηθεο ζεξαπείεο φζν επηζηεκνληθέο, ζνθέο θαη ζχγρξνλεο θαη αλ δηαθεκίδνληαη. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζπρλά ζε δίιεκκα ζην ηη ζα επηιέμεη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ φζν είλαη πγηήο θαη γηα ηελ επαλάθηεζε ηεο πγείαο ηνπ φηαλ αζζελεί. Βνκβαξδίδεηαη θπξηνιεθηηθά απφ δηάθνξεο πνιιά ππνζρφκελεο ζεξαπείεο ηδηαίηεξα ζε έλα εκπνξηθνπνηεκέλν χζηεκα Τγείαο. Σν κφλν αμηφπηζην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ φπνηνπ Θεξαπεπηηθνχ πζηήκαηνο είλαη ε θπζηθφηεηα ησλ κέζσλ ηνπ θαη νη θπζηθέο αξρέο δξάζεο ηνπ. Γηαηί φηη είλαη θπζηθφ ππνζηεξίδεη ηε δσή θαη φηη είλαη αθχζηθν ηελ αληηκάρεηαη.

23 23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΠΑΘΖΔΗ ΚΑΗ Ζ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ 2.1 Αιιεξγίεο 2.2 Γεξκαηηθέο Παζήζεηο 2.3 Καηάζιηςε 2.4 Λνηκώμεηο 2.5 Γηαβήηεο, Τπεξρνιεζηεξηλαηκία, Αλαηκία 2.6 Οξζνπεδηθά Πξνβιήκαηα 2.7 Οξκνληθέο Γηαηαξαρέο 2.8 Παρπζαξθία 2.9 Πεπηηθέο Παζήζεηο 2.10 Πνλνθέθαινη 2.11 Τπέξηαζε 2.12 Πξνιεπηηθή Οκνηνπαζεηηθή

24 ΑΛΛΔΡΓΗΔ -Έθδεκα, Κλίδσζε, Αλαθπιαμία -Αιιεξγηθή Ρηλίηηδα, Αιιεξγηθή Δπηπεθπθίηηδα -Άζζκα Αιιεξγηθέο Παζήζεηο Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα κεγάιε έμαξζε ησλ αιιεξγηθψλ παζήζεσλ. Τπνινγίδεηαη φηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο νη αζζκαηηθνί μεπεξλνχλ ζήκεξα ηα 10 εθαηνκκχξηα θαη φηη ν αξηζκφο ηνπο απμάλεη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο. Αλάινγε αχμεζε παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο αιιεξγηθέο παζήζεηο φπσο ην έθδεκα, ε αλαθπιαμία, ε θλίδσζε, ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ε αιιεξγηθή επηπεθπθίηηδα θαζψο θαη νη ηξνθηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο αιιεξγίεο. Σα ζπλήζε ζπκπηψκαηα αλάινγα κε ηελ πάζεζε είλαη εμαλζήκαηα, θλεζκφο, θαηαξξνή, θηεξλίζκαηα, βήραο, δχζπλνηα, νηδήκαηα θ.α. Μπνξνχλ λα είλαη έληνλα θαη νξηζκέλεο θνξέο επηθίλδπλα γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη άιιεο θνξέο ρξφληα ή επνρηαθά. Αηηίεο Αιιεξγηθώλ Παζήζεσλ Α. Ζ ζπλήζεο άπνςε Γλσξίδνπκε ζήκεξα αξθεηά γηα ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλνληαη ηα αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα αιιά ππάξρνπλ πνιιέο θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο φζνλ αθνξά ηελ αηηηνινγία ησλ αιιεξγηθψλ παζήζεσλ. Απφ ηε κηα ππάξρεη ε ζρνιή ησλ νπαδψλ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο πνπ ζεσξεί φηη ζεκαληηθφηεξν ξφιν παίδεη ε

25 25 θιεξνλνκηθή αιιεξγηθή πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ εθείλνη νη επηζηήκνλεο πνπ απνδίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηνπο εμσηεξηθνχο αιιεξγηνγφλνπο παξάγνληεο. Ζ αιήζεηα φκσο θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηε «ρξπζή ηνκή» ησλ αξραίσλ καο πξνγφλσλ: νη αιιεξγηθέο παζήζεηο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θιεξνλνκηθήο αιιεξγηθήο πξνδηάζεζεο θαη επίδξαζεο πάλσ ζε απηφ ην επαίζζεην ππφζηξσκα ησλ δηάθνξσλ εμσηεξηθψλ αιιεξγηνγφλσλ. Β. Ζ νκνηνπαζεηηθή άπνςε απηή ηελ αιήζεηα έξρεηαη ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή λα πξνζζέζεη ηηο δηθέο ηεο πνιχηηκεο αξρέο φπσο ηελ απσή ηηρ εξαηομίκεςζηρ. ηη δειαδή θάζε άλζξσπνο είλαη κηα αηομικόηηηα. ηη έρεη δειαδή ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη έηζη είλαη ιάζνο λα γεληθεχνπκε θαη λα ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα βάινπκε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζην ίδην θαινχπη. Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο ηα αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζε πνιχ κηθξή ειηθία, ζπρλά ακέζσο κε ηε γέλλεζε θαη είλαη θαλεξφ φηη απηνί έρνπλ θιεξνλνκήζεη κηα πνιχ έληνλε αιιεξγηθή πξνδηάζεζε. Δλψ αληίζεηα παξαηεξνχκε αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ή θαηνηθνχλ ζε πεξηβάιινλ κε ηζρπξά θαη πνιιά αιιεξγηνγφλα θαη φκσο εκθαλίδνπλ ειάρηζηα ή θαζφινπ αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα θαη είλαη πξνθαλέο φηη ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ αιιεξγηθή πξνδηάζεζε. Ζ ίδηα ε δσή φκσο καο έρεη δείμεη φηη αθφκε θαη απηά ηα κε αιιεξγηθά άηνκα φηαλ πεξάζνπλ έληνλα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζηξεο θαη ηφηε έξζνπλ ζε επαθή κε αιιεξγηνγφλεο νπζίεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ κηθξνχ ή κέηξηνπ βαζκνχ αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα. Δπνκέλσο αλ ζέινπκε λα είκαζηε πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη άξα θαη ζηελ αιήζεηα ζα πξέπεη λα θαηαηάμνπκε ηηο αηηίεο ησλ αιιεξγηθψλ παζήζεσλ ζε ηξείο θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο παξάγνληεο: Α. Κιεξνλνκηθή αιιεξγηθή πξνδηάζεζε Β. Ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ ζαλ ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν

26 26 Γ. Δμσηεξηθνί αιιεξγηνγφλνη παξάγνληεο. Θεξαπεία Γηαηί φκσο δφζεθε ηφζε κεγάιε ζεκαζία ζηηο αηηίεο ησλ αιιεξγηθψλ παζήζεσλ; Αθξηβψο δηφηη αλάινγα κε ηελ άπνςε πνπ έρεη ν γηαηξφο γηα ηηο αηηίεο κηαο πάζεζεο ζα εθαξκφζεη θαη ηελ αληίζηνηρε ζεξαπεία. Σν λα ζπζηήζνπκε απνθπγή ησλ αιιεξγηνγφλσλ παξαγφλησλ πξνθαλψο δελ είλαη αηηηνινγηθή ζεξαπεία. Πψο πρ λα απνθχγεη θαλείο ηα πην ζπλεζηζκέλα αιιεξγηνγφλα φπσο ε ζθφλε ή ε γχξε ησλ ινπινπδηψλ; Αλ απφ ηελ άιιε εθαξκφζνπκε ηε ζεξαπεία απεπαηζζεηνπνίεζεο κε εκβφιηα ηφηε πέξαλ ησλ παξελεξγεηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο αγλννχκε ην γεγνλφο φηη έλα αιιεξγηθφ άηνκν είλαη ζήκεξα αιιεξγηθφ ζε θάηη θαη κεηά απφ θάπνην θαηξφ ζε θάηη άιιν. Κη απηφ γηαηί ε πξσηαξρηθή αηηία δελ είλαη ηα εμσηεξηθά αιιεξγηνγφλα αιιά ε εζσηεξηθή αιιεξγηθή επαηζζεζία ηνπ αηφκνπ. Μήπσο φκσο είλαη ξηδηθή ζεξαπεία ηα αληητζηακηληθά θαη ηα βξνγρνδηαζηαιηηθά; Απηά θαηαζηέιινπλ ηα ζπκπηψκαηα πξνζσξηλά, αλ ηα θαηαζηείινπλ αιιά δε ζεξαπεχνπλ ηελ αιιεξγηθή πξνδηάζεζε φζα ρξφληα θαη αλ ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή επηβαξχλεηαη κε αξθεηέο παξελέξγεηεο. Αθφκε θαη ην ηζρπξφηαην θάξκαθν, ε θνξηηδφλε πνπ ζεσξείηαη ζαλ ηειεπηαία ιχζε δε ζεξαπεχεη ηελ πξσηαξρηθή αηηία. Γελ εμαιείθεη δειαδή ηελ αιιεξγηθή πξνδηάζεζε αιιά θαηαζηέιιεη ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ πεξίπησζε δε απηήο ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηδφλε νη παξελέξγεηεο είλαη εληνλφηαηεο θαη ηδηαίηεξα ζε ρξφληα ρξήζε. Ση ιχζε φκσο πξνηείλεη ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή; Λχζε αιηιολογική. Λχζε μόνιμη θαη πιζική πνπ θηλείηαη ζε δχν άμνλεο. Πξψηνλ κείσζε ηεο πξσηαξρηθήο αηηίαο, δειαδή ηεο αιιεξγηθήο πξνδηάζεζεο θαη δεχηεξνλ ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ ζαλ ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ πξφνδν ηεο ζεξαπείαο θαη ηε κείσζε ηεο αιιεξγηθήο πξνδηάζεζεο έζησ θαη αλ έξζεη ην αιιεξγηθφ άηνκν ζε επαθή κε αιιεξγηνγφλεο νπζίεο επεηδή δελ είλαη πιένλ ηφζν επαίζζεην θαη επεηδή ν ακπληηθφο ηνπ

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα