ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ 19 ΑΡΘΡΟ 20 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά πραγµατοποιείται από την Εταιρία. Εάν η Εταιρία αδυνατεί, κάλυψη των δαπανών τρίτων έως το ποσό των 500,00 εντός της χώρας µόνιµης διαµονής και έως το ποσό των 3.000,00 εκτός αυτής. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας, χωρίς περιορισµό κλήσεων, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Κάλυψη των εξόδων επιστροφής των µη παθόντων µελών της οικογένειας του παθόντος ασφαλισµένου στον τόπο της µόνιµης διαµονής τους. ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ Χορήγηση εισιτηρίου µετ επιστροφής σε στενό συγγενή του παθόντος ασφαλισµένου, για να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών του παθόντος ασφαλισµένου. ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ Μέχρι το ποσό των 1.000,00 για µεταφορά εντός της χώρας µόνιµης διαµονής και µέχρι το ποσό των 3.500,00 για µεταφορά προς την χώρα µόνιµης διαµονής. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΕΞΟ Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Μέχρι το ποσού των 3.000,00. εν ισχύει για περιστατικό εντός της χώρας µόνιµης διαµονής. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΣΥΓΓΕΝΗ Χορήγηση εισιτηρίου µετ επιστροφής στον τόπο της µόνιµης διαµονής του, προκειµένου να επισκεφθεί τον παθόντα ασφαλισµένο. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΣΥΓΓΕΝΗ Μέχρι το ποσό των 60,00/ηµέρα για διανυκτέρευση σε Ξενοδοχείο εντός της χώρας µόνιµης διαµονής και µέχρι το ποσό των 100,00/ηµέρα για διανυκτέρευση σε Ξενοδοχείο εκτός της χώρας µόνιµης διαµονής και για πέντε (5) ηµέρες κατ ανώτατο όριο. ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ & ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΒΑΣΗ Χορήγηση εισιτηρίου µετ επιστροφής στη χώρα µόνιµης διαµονής και επαναµετάβαση στον τόπο του ταξιδίου, σε περίπτωση θανάτου στενού συγγενούς. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Μέχρι το ποσό των καλύπτονται οι δαπάνες από την απόκρουση ή ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων για αποκατάσταση υλικών ζηµιών που προέκυψαν από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζοµένου. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ( ) ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΜΟΝΗΣ Κάλυψη µίας (1) διανυκτέρευσης σε Ξενοδοχείο εξαιτίας κλοπής προσωπικών εγγράφων και χρηµάτων. ΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Κάλυψη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του ασφαλιζοµένου λόγω κλοπής προσωπικών εγγράφων και χρηµάτων ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κάλυψη αγοράς φαρµάκων εκτός Νοσοκοµείου έως το ποσό των 500,00. ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μέχρι το ποσό των καλύπτονται τα έξοδα για παροχή Νοµικής Υποστήριξης (δικηγορικές αµοιβές και δικαστικές δαπάνες). ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Αποζηµίωση για το 75% καταβληθείσας δαπάνης αν ακυρωθεί το ταξίδι. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ Καλύπτονται έκτακτα έξοδα του ασφαλισµένου εφόσον η πτήση του αεροπλάνου καθυστερήσει πέραν των 24 ωρών. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Καλύπτονται έξοδα του ασφαλισµένου εφόσον οι αποσκευές του καθυστερήσουν περισσότερο από 4 ώρες µετά την άφιξη του ιδίου. ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΟΛΙΚΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ) ΕΩΣ 6.000

2 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα αναφερόµενα παρακάτω στη σελίδα 2 καθώς και για κάθε άλλη διάταξη του περιεχοµένου του παρόντος ασφαλιστηρίου, που ενδεχοµένως θα µπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή του από την αίτηση για ένταξη σε αυτό, ο συµβαλλόµενος του κάθε ατοµικού ασφαλιστηρίου Ζωής της «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», η αίτηση του οποίου προς ένταξη στο παρόν ασφαλιστήριο έγινε αποδεκτή από την Εταιρία, έχει δικαίωµα Εναντίωσης στην ένταξη στο παρόν ασφαλιστήριο µε έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την παραλαβή του παρόντος ασφαλιστηρίου. Μαζί µε αυτό παραδίδεται και έντυπο υπόδειγµα της δήλωσης Εναντίωσης. Επίσης, παραδίδονται στον συµβαλλόµενο και τα εξής: α) οι προβλεπόµενες από τον Νόµο (αρ.4, παρ. 2, περ. Η του Ν.. 400/70, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.. 252/96 και τον Ν. 2496/97) πληροφορίες, µε έντυπο κατά την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο παρόν ασφαλιστήριο. β) οι Γενικοί και Ειδικοί ασφαλιστικοί όροι. Η µη παράδοση οποιουδήποτε από τα παραπάνω υπό στοιχεία (α) και (β) δίνει στον ανωτέρω συµβαλλόµενο δικαίωµα Εναντίωσης στην ένταξη στο παρόν ασφαλιστήριο, που ασκείται µε τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και µε βάση το ίδιο υπόδειγµα, µέσα σε προθεσµία δέκα τεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή εκτυπωµένου αντιγράφου του παρόντος ασφαλιστηρίου. 2. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις συµβάσεις ασφάλισης µε χρόνο διάρκειας µικρότερης των τριάντα (30) ηµερών. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 1. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης ο συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει, χωρίς κανένα λόγο, από την ένταξη στο παρόν ασφαλιστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα τεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή εκτυπωµένου αντιγράφου του παρόντος ασφαλιστηρίου. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. 2. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις συµβάσεις ασφάλισης µε χρόνο διάρκειας µικρότερης των τριάντα (30) ηµερών. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο συµβαλλόµενος ασφαλιστηρίου συµβολαίου Υγείας και Βοηθείας διάρκειας µεγαλύτερης των τριάντα (30) ηµερών ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η κάλυψη του ενταχθέντος στο παρόν ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ υπαρχής, αµέσως και αυτόµατα από την παράδοση στο ταχυδροµείο της προαναφεροµένης συστηµένης επιστολής και θεωρείται σαν να µην έχει γίνει ποτέ η ένταξη σ αυτό. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα παρακρατείται από την Εταιρία το «ικαίωµα Συµβολαίου» για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της (π.χ. ενηµερωτικό φυλλάδιο, εκτυπωµένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου, κάρτες ασφάλισης κ.λπ.) εκτός αν στην περίπτωση της εναντίωσης αυτή οφείλεται σε σοβαρό λόγο από υπαιτιότητα της Εταιρίας. ιευκρινίζεται ότι το δικαίωµα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν µπορεί να ασκηθεί αν µέχρι την παράδοση της συστηµένης επιστολής στο ταχυδροµείο ή µετά από αυτή και µέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει καταβληθεί ασφάλισµα βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Το παρόν ασφαλιστήριο θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, για κάθε δε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά κατά τόπο αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Οι εξαιρέσεις από την κάλυψη του ασφαλιστηρίου κατά είδος κάλυψης προβλέπονται στο άρθρο 10 των Γενικών Όρων. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το ασφαλιστήριο, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών ασφαλιστικών όρων που το διέπουν και ενσωµατώνονται σ αυτό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου για την «Ασφαλιστική Σύµβαση» κ.λ.π., καθώς και οι διατάξεις της λοιπής νοµοθεσίας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται : α) «Εταιρία» (Ασφαλιστής), Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ». β) «Συµβαλλόµενος ή λήπτης ασφάλισης», το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης. γ) «Ασφαλιζόµενος», το πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. δ) «Ατύχηµα», κάθε γεγονός (συµβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία, και που προκαλεί στον ασφαλιζόµενο, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωµατική βλάβη. ε) «Αιφνίδια Ασθένεια», κάθε απρόβλεπτη και απότοµη µεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού, που δεν οφείλεται σε ατύχηµα. ζ) «Περιστατικό», το ατύχηµα ή η αιφνίδια ασθένεια που συµβαίνει κατά την διάρκεια της µετακίνησης ή απουσίας από τον τόπο της µόνιµης διαµονής των από το ασφαλιστήριο ασφαλιζοµένων κατά τα παραπάνω οριζόµενα και απαιτεί την άµεση νοσηλεία τους σε Νοσοκοµείο. η) «Νοσοκοµείο», κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα (δηµόσιο ή ιδιωτικό) µε νόµιµη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, που διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην έννοια «Νοσοκοµείο» δεν περιλαµβάνονται εξωτερικά ιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία, σανατόρια,

3 φυσιοθεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή παρόµοια ιδρύµατα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο ασκείται µη επιστηµονικά αποδεκτή ιατρική, καθώς και ιδρύµατα για την αποθεραπεία αλκοολικών και τοξικοµανών. Κατ εξαίρεση και µόνο για την Ελλάδα, ως Νοσοκοµεία θεωρούνται και τα Κέντρα Υγείας. θ) «Αρµόδιος Ιατρός» 1. Ο οριζόµενος από την Εταιρία ιατρός ως συντονιστής που έχει άµεση επικοινωνία µε το Συντονιστικό της Κέντρο Άµεσης Βοήθειας στην Ελλάδα, 2. Ο οριζόµενος ιατρός από τρίτους στο εξωτερικό µε τον οποίο η Εταιρία συνεργάζεται προς εκπλήρωση των προβλεποµένων από το ασφαλιστήριο συµβατικών υποχρεώσεών της, σε περίπτωση επέλευσης των καλυπτοµένων κινδύνων, ο οποίος (ιατρός) είχε άµεση επικοινωνία µε το αντίστοιχο Συντονιστικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, 3. Ο ιατρός που επιλήφθηκε του περιστατικού. Σε κάθε περίπτωση, ο αρµόδιος ιατρός πρέπει να ασκεί νόµιµα το επάγγελµά του. ι) «Στενοί Συγγενείς», οι γονείς, τα παιδιά, οι αδελφοί και ο/η σύζυγός του παθόντος ασφαλισµένου. ια) «Συνοδός», το πρόσωπο που τυχόν συνοδεύει τον παθόντα ασφαλισµένο κατά το χρόνο που επήλθε ο κίνδυνος. ιβ) «Ασφαλιστήριο», η παρούσα σύµβαση ασφάλισης. ιγ) «Μόνιµη ιαµονή», ο τόπος στον οποίο ο ασφαλιζόµενος διατηρεί την κύρια και µόνιµη εγκατάστασή του και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. ιδ) «Ταξίδι», η µετακίνηση του ασφαλιζοµένου, µε την χρήση οποιουδήποτε µέσου µεταφοράς, από τον τόπο της µόνιµης διαµονής του και η επιστροφή του σε αυτόν εντός χρονικού διαστήµατος που δεν υπερβαίνει, κατ ανώτατο όριο, τις τριάντα (30) συνεχόµενες ηµέρες. ιε) «Γεωγραφική έκταση», η οριζόµενη στο άρθρο 7. ιστ)«ικαιούχος», το πρόσωπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για να λάβει το ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου. ιζ) «ιάρκεια ασφάλισης», η αναφερόµενη στην κάρτα ασφάλισης ή το πιστοποιητικό ασφάλισης, που παρέλαβε ο ασφαλιζόµενος κατά τη σύναψη της ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τον ασφαλιζόµενο αποκλειστικά και µόνο κατά την διάρκεια µετάβασης ή µετακίνησής του από και προς τον τόπο της µόνιµης διαµονής του (ταξίδι), για τους κινδύνους που περιγράφονται στα άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού, συνεπεία ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Εταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασισθείσα στην αίτηση του Συµβαλλοµένου. Το παρόν ασφαλιστήριο υπογεγραµµένο από τα νόµιµα όργανα της Εταιρίας µαζί µε την αίτηση για την έκδοσή του, τους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους καθώς και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ αυτού, αποτελούν το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή στις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ εκτικά ασφάλισης πρόσωπα είναι οι έχοντες ηλικία µεγαλύτερη του ενός (1) έτους και µικρότερη των εβδοµήντα πέντε (75) ετών. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αποκλείονται από την ασφάλιση πρόσωπα: α) Ηλικίας µικρότερης του ενός (1) έτους και µεγαλύτερης των εβδοµήντα πέντε (75) ετών. β) Τυφλά, κωφά, τοξικοµανή, πάσχοντα από ψυχικές παθήσεις, επιληψία, αλκοολισµό, AIDS, πάσχοντα από διαβήτη και υποβαλλόµενα σε θεραπεία µε ινσουλίνη, παράλυση µέλους του σώµατος και γενικά πρόσωπα µε ποσοστό αναπηρίας πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%) ή έχοντα ανάγκη συχνής ιατρικής παρακολούθησης. γ) Ευρισκόµενα σε κατάσταση εγκυµοσύνης µετά τον τέταρτο µήνα. ιευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις παροχές, Προσωπική Αστική Ευθύνη, Νοµική Υποστήριξη και Αποζηµίωση για κλοπή αποσκευών. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζοµένους παγκοσµίως υπό τον όρο ότι αυτοί βρίσκονται µακριά από τον τόπο µόνιµης διαµονής τους σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιοµέτρων. Ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει εξωτερικός πόλεµος (κηρυγµένος ή ακήρυκτος), εµφύλιος πόλεµος, επανάσταση, πραξικόπηµα και πολιτικές ταραχές, αποκλείεται κάθε επέµβαση της Εταιρίας εντός της χώρας αυτής. ΑΡΘΡΟ 8 ΜΟΝΙΜΗ ΙΑΜΟΝΗ Μόνιµη διαµονή και διεύθυνση του ασφαλιζοµένου είναι πάντοτε αυτές που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο εκτός αν γνωστοποιηθεί αλλαγή, µε γραπτή δήλωση προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στον συµβαλλόµενο. Στις περιπτώσεις ασφάλισης για χρονική περίοδο µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, µόνιµη διαµονή είναι αυτή που δηλώνει και αποδεικνύει σχετικά στην Εταιρία ο ασφαλιζόµενος κατά την αίτησή του προς αποζηµίωση. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η κάλυψη κάθε ασφαλιζοµένου τερµατίζεται αυτόµατα: α) Σε κάθε περίπτωση µε τη λήξη ή την ακύρωση του ασφαλιστηρίου. β) Μόλις ο κυρίως ασφαλιζόµενος συµπληρώσει το εβδοµηκοστό πέµπτο (75) έτος της ηλικίας του. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Α. εν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευσή τους οφείλεται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά, σε: Εξωτερικό πόλεµο (κηρυγµένο ή ακήρυκτο), εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, πραξικόπηµα, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, εγκληµατική ενέργεια του ασφαλιζοµένου ή απόπειρα διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατοµική ενέργεια.

4 Β. Υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση διαρκεί πάνω από τριάντα (30) ηµέρες, δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευση τους οφείλεται, άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά, σε: 1. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας. 2. Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών και επιπλοκές αυτής. 3. Υπερβολική χρήση αλκοόλ καθώς και σε χρήση αλκοόλ που υπερβαίνει τα εκ του νόµου επιτρεπόµενα όρια. 4. Προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους, ασθένειες ή παθήσεις, επιπλοκές και επακόλουθα αυτών, καθώς και αναρρωτικές καταστάσεις. 5. ιανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις. 6. AIDS και λοιπές λοιµώδεις νόσους. 7. Επαγγελµατική συµµετοχή σε οποιοδήποτε άθληµα. 8. Περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται µεν από την εργατική νοµοθεσία ως εργατικά ατυχήµατα δεν συντρέχουν όµως γι αυτά οι προϋποθέσεις του ατυχήµατος, κατά τα οριζόµενα παραπάνω. 9. Εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας, οποιασδήποτε χώρας, ή οργανισµού. 10. Κίνδυνο που η επέλευσή του έχει άµεση αιτία διάπραξη εκ µέρους του ασφαλιζοµένου ποινικά τιµωρούµενης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα. 11. εν καλύπτονται καταστάσεις οι οποίες προβλέπεται ότι θα επιδεινωθούν λόγω της υγειονοµικής µεταφοράς. Γ. Ειδικά, δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο: 1. Έγκυοι άνω των τεσσάρων (4) µηνών. 2. Η µεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου κατά το χρονικό διάστηµα µετακίνησης του ασφαλιζοµένου για την πραγµατοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόµενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόµενο στην πρώτη σελίδα του παρόντος, αναφορικά µε την διάρκεια ισχύος της κάλυψης και καταβάλλεται εφ άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Εφόσον η σύµβαση ασφάλισης διαρκεί πέραν των 30 ηµερών: α) Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος να περιγράψει µε ειλικρίνεια στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες του επαγγέλµατός του και γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιµήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαµβάνει, όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται στην αίτηση για ασφάλιση. Αν ο ασφαλιζόµενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει οτιδήποτε σχετικά µε τις ανωτέρω πληροφορίες, η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει την ασφάλιση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας (τερµατισµός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται αµέσως από την πραγµατοποίησή της. Αν όµως συµβεί περιστατικό εντός της παραπάνω προθεσµίας, ή πριν περιέλθει η ψευδής δήλωση ή η αποσιώπηση σε γνώση της Εταιρίας, αυτή απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. β) Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ο συµβαλλόµενος και ο ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν στην Εταιρία κάθε µεταβολή του επαγγέλµατος και της διεύθυνσης της κατοικίας ή της εργασίας τους. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσµεύεται µόνο µε έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτηµένων οργάνων της. ιευκρινίζεται ότι έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαµεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δε δεσµεύουν την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση που η ασφάλιση διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών, η Εταιρία χορηγεί στον ασφαλιζόµενο την ατοµική κάρτα ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 15 ΦΟΡΟΙ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση µε το ασφαλιστήριο και τις βάσει αυτού δοσοληψίες όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώµατα υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον Συµβαλλόµενο, ή τον ασφαλιζόµενο µε το παρόν ασφαλιστήριο ανάλογα µε την περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται µε διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή µετά από την έκδοση του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Όλες οι προβλεπόµενες από τα κατ ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων του ασφαλιστηρίου καλύψεις παρέχονται από την Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης των αναφεροµένων στο ασφαλιστήριο κινδύνων, είτε απ ευθείας, είτε µέσω τρίτων µε τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό, υπό τον όρο ότι: α) αυτή ειδοποιήθηκε σχετικά στο Συντονιστικό της Κέντρο Άµεσης Βοήθειας και της γνωστοποιήθηκαν, εκτός από τα άλλα στοιχεία που θα ζητήσει, ο αριθµός του ασφαλιστηρίου καθώς και το όνοµα του γιατρού που επιλήφθηκε του περιστατικού, καθώς άλλες πληροφορίες όπου αυτό απαιτείται, β) αυτή διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που καλύπτεται µε βάση τα αναφερόµενα στους όρους του ασφαλιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να παράσχει αµέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό απαιτείται προς απόδειξη της συνδροµής των προϋποθέσεων κάλυψής του από το ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος µπορεί, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, να προβάλει αξίωση κατά της Εταιρίας, υποχρεούται να µην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα καθιστούσε µεγαλύτερη την έκταση των συνεπειών του γεγονότος εξ αιτίας του οποίου µπορεί να προβάλει την αξίωση και να ειδοποιήσει την Εταιρία το αργότερο εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµέρα που αυτό έλαβε χώρα. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά ή πριν ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση µε το περιστατικό, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωµή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν µπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλιστικής αποζηµίωσης. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται µε την υλοποίηση

5 παροχής γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία της. Παράλειψη του ασφαλιζοµένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από το Νόµο. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου σε βαθµό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει τη σύµβαση ή δε θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία, µόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρµόζεται το άρθρο 4 και οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 3 Ν.2496/97. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ (Καλύψεις καταβολής συγκεκριµένων άµεσων ζηµιών) Αν το ασφαλισµένο έννοµο συµφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόµενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές µέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζηµιάς. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης, το ασφάλισµα θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση εκ δόλου µη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 και στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 Ν. 2496/1997, κρατώντας τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα. Κάθε ζηµιά που τυχόν θα συµβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, θα κατανέµεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στον ασφαλιζόµενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία, µε ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλισµένου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση ). ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ Η Εταιρία δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά επαγγελµατικής ή εµπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόµενος ή άλλος από την βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου επέµβασή της προς παροχή οποιασδήποτε προβλεποµένης από το ασφαλιστήριο κάλυψης. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η Εταιρία, κατά την επέµβαση της προς παροχή οποιασδήποτε προβλεπόµενης από το ασφαλιστήριο κάλυψης, συµµορφώνεται προς τους ισχύοντες διοικητικούς και υγειονοµικούς κανόνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ΑΡΘΡΟ 20 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Πλην της καταβολής αποζηµίωσης για θάνατο από ατύχηµα) Εάν ο ασφαλιζόµενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζηµίας κατά οιουδήποτε τρίτου προκαλέσαντος το περιστατικό, η αξίωση περιέρχεται αυτοµάτως στην Εταιρία, στην έκταση του ασφαλίσµατος που κατέβαλε. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΝΗΣ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Αν µετά τη χορήγηση από την Εταιρία σε οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο, οποιασδήποτε παροχής προβλεποµένης από το ασφαλιστήριο, αποδειχθεί ότι το περιστατικό συνεπεία του οποίου χορηγήθηκε αυτή, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία τη σχετική δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ηµέρα της σχετικής ειδοποίησής του. ΑΡΘΡΟ 22 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σε περίπτωση πραγµατοποίησης µεταφοράς, κατ εφαρµογή των Ειδικών ασφαλιστικών όρων του παρόντος συµβολαίου, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να χρησιµοποιήσει τους τίτλους µεταφοράς (εισιτήρια) που διαθέτει ο ασφαλιζόµενος ή να ζητήσει από τον ασφαλιζόµενο αυτό, το χρηµατικό ποσό, που του επιστράφηκε από τον φορέα έκδοσης των εν λόγω τίτλων µεταφοράς. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Αν συνεπεία περιστατικού (ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας), προβλεποµένου στο άρθρο 1 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιζόµενος περιήλθε σε αδυναµία να συνεχίσει τη µετακίνησή του, η Εταιρία, θα φέρει σε επαφή το συντονιστή γιατρό της ή το συντονιστή γιατρό των τρίτων στο εξωτερικό µε τους οποίους αυτή συνεργάζεται, µε το γιατρό του Νοσοκοµείου ως ορίζεται στην παράγραφο «η» του άρθρου 1 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου, όπου προσφέρθηκαν στον ασφαλιζόµενο οι δυνάµενες να του παρασχεθούν σ αυτό ιατρικές υπηρεσίες. Εφ όσον από την τηλεφωνική επαφή και συνεννόηση των δύο γιατρών διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του ασφαλιζοµένου χρήζει περαιτέρω αντιµετώπισης σε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση Νοσοκοµείο και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση του γιατρού που έχει επιληφθεί του περιστατικού, η µεταφορά, εκτός από επιβεβληµένη, είναι και επιτρεπόµενη, η Εταιρία θα αναλάβει την οργάνωση και πραγµατοποίηση αυτής στο πλησιέστερο κατάλληλο για την αντιµετώπιση του περιστατικού Νοσοκοµείο. Ως εκ του περισσού διευκρινίζεται ότι ως αντιµετώπιση επείγοντος περιστατικού, δεν µπορεί να χαρακτηρίζεται η τυχόν ανάγκη αποκατάστασης των συνεπειών του συµβάντος. Αν η Εταιρία, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναλάβει έγκαιρα την οργάνωση αυτής της µεταφοράς, η υποχρέωσή της περιορίζεται στην αποζηµίωση των εξόδων που θα πραγµατοποιηθούν για την κατόπιν υπόδειξής της υγειονοµική µεταφορά του παθόντος ασφαλιζοµένου, µέχρι

6 του ποσού των 500,00 Ευρώ, κατ ανώτατο όριο, για τη µεταφορά του εντός της χώρας µόνιµης διαµονής και µέχρι του ποσού των 3.000,00 Ευρώ για τη µεταφορά του από το εξωτερικό προς τη χώρα µόνιµης διαµονής ή σε άλλο σηµείο του εξωτερικού. Η Εταιρία, µετά τη µεταφορά του καλυπτοµένου παθόντος ασφαλισµένου στο κατάλληλο, πλησιέστερο προς τον τόπο του περιστατικού Νοσοκοµείο, έχει, εν συνεχεία, το δικαίωµα να µεταφέρει αυτόν σε κατάλληλο πλησιέστερο προς τον τόπο της µόνιµης διαµονής του Νοσοκοµείο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω µεταφορά επιτρέπεται, κατά την κρίση των θεραπόντων ιατρών του Νοσοκοµείου. Η µεταφορά µπορεί να πραγµατοποιηθεί, ανάλογα µε την περίπτωση, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο της Εταιρίας ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, εάν δηλαδή απαιτούνται συνθήκες υγειονοµικής µεταφοράς για τη µετακίνηση του ασφαλιζοµένου, τόσο αυτές, όσο και το κατάλληλο µέσο θα αποφασιστούν από κοινού από τον συντονιστή ιατρό της Εταιρίας και τον ιατρό που επιλήφθηκε του περιστατικού. Επ αυτού διευκρινίζεται ότι εάν για τη µετακίνηση του ασφαλιζοµένου δεν απαιτούνται συνθήκες υγειονοµικής µεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει άλλη υποχρέωση αποζηµίωσης του µέσου µετακίνησης, έναντι του ασφαλιζοµένου. Αν όµως, για οποιοδήποτε λόγο, καθίσταται δυσχερής η ανάληψη της έγκαιρης οργάνωσης και πραγµατοποίησης της µεταφοράς από την Εταιρία, η υποχρέωση αυτής περιορίζεται στην αποζηµίωση του καλυπτοµένου παθόντος των εξόδων που θα πραγµατοποιήσει για την κατόπιν υπόδειξης της Εταιρίας υγειονοµική µεταφορά του, κατά τα προαναφερόµενα, µέχρι µεν του ποσού των Ευρώ 300,00 κατ' ανώτατο όριο προκειµένου για µεταφορά εντός της χώρας µόνιµης διαµονής, µέχρι δε του ποσού των Ευρώ 2.000,00 κατ' ανώτατο όριο προκειµένου για µεταφορά από το εξωτερικό στην χώρα µόνιµης διαµονής. Επιπλέον, και µόνο για περιστατικό που συνέβη εκτός της χώρας µόνιµης διαµονής του παθόντος, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. ζ του Άρθρου 1 των Γενικών Όρων, αν ο ασφαλιζόµενος διακοµιστεί από τον τόπο του περιστατικού µε υγειονοµικό µέσο τρίτων σε πλησιέστερο κέντρο Α Βοηθειών προκειµένου να αντιµετωπισθεί άµεσα, η Εταιρία θα αποζηµιώσει το κόστος της διακοµιδής µε την καταβολή ποσού έως χιλίων (1.000,00) Ευρώ, κατ ανώτατο όριο. Ρητά ορίζεται ότι η Εταιρία δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί στον µεταφερόµενο παθόντα συνεπεία της κατάστασης της υγείας του, καθώς οποιαδήποτε µεταφορά ή µετακίνησή του κατά τα ανωτέρω γίνεται πάντα κατόπιν σχετικής υποδείξεως των θεραπόντων ιατρών. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η Εταιρία θα παρέχει στον ασφαλιζόµενο µέσω του Συντονιστικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας στην Ελλάδα και σε 24ωρη βάση, ιατρικές συµβουλές σχετικά µε κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας που µπορεί να οδηγήσει ή όχι σε υγειονοµική µεταφορά, πληροφορίες υγειονοµικής φύσεως, σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις υγιεινής που απαιτείται να πληρούνται από τους υγειονοµικούς κανονισµούς της Ελλάδος ή της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδεύσει (εµβόλια, προληπτικά µέτρα κλπ.) καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά µε εφηµερεύοντα νοσοκοµεία, ιατρούς κλπ. εντός Ελλάδας. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΩΝ ΜΗ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σε περίπτωση που η Εταιρία αναλάβει, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, την υγειονοµική µεταφορά του ασφαλιζοµένου, θα αναλάβει επίσης και την κάλυψη των εξόδων επιστροφής στον τόπο της µόνιµης διαµονής τους των λοιπών µη παθόντων µελών της οικογενείας του (σύζυγος και τέκνα ως 18 ετών), τα οποία τυχόν συνόδευαν τον ασφαλιζόµενο. Και στην παροχή αυτή ισχύει ο προαναφερόµενος περιορισµός της υποχρέωσης της Εταιρίας στην αποζηµίωση των εξόδων που θα πραγµατοποιήσει καθένα από τα παραπάνω µέλη, για την κατόπιν υπόδειξης της Εταιρίας επιστροφή του στον τόπο της µόνιµης διαµονής του, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθίσταται δυσχερής η ανάληψη της έγκαιρης εξεύρεσης του µεταφορικού µέσου, προς πραγµατοποίηση της επιστροφής, µέχρι µεν του ποσού των Ευρώ 90,00 κατ ανώτατο όριο, προκειµένου για µεταφορά εντός της χώρας µόνιµης διαµονής, µέχρι δε του ποσού των Ευρώ 450,00 κατ ανώτατο όριο, προκειµένου για µεταφορά από το εξωτερικό στην χωρά µόνιµης διαµονής. Αν όµως η κατά τα ανωτέρω επιστροφή πραγµατοποιηθεί µε τραίνο, πλοίο ή αεροπλάνο σε οικονοµική θέση, η Εταιρία θα αποζηµιώσει για ολόκληρο το ποσό των πραγµατοποιηθέντων εξόδων για την, σε τέτοια θέση, µεταφορά. ΑΡΘΡΟ 4 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ Σε περίπτωση κατά την οποία συνοδοί του από περιστατικό παθόντος ασφαλιζοµένου, είναι και παιδιά εξαρτηµένα µέλη της οικογένειας του, ηλικίας µέχρι δέκα πέντε (15) ετών που δεν έχουν µαζί τους κανένα άλλο συνοδό πλην του παθόντος, απαιτείται δε τουλάχιστον δωδεκάωρη παραµονή του παθόντος σε Νοσοκοµείο προς νοσηλεία του, η Εταιρία θα χορηγήσει σε έναν (1) στενό συγγενή του, που θα επιλέξει αυτή, σε περίπτωση που θα εµφανισθούν περισσότεροι, ένα (1) εισιτήριο για αεροπλάνο γραµµής ή άλλο πρόσφορο µέσο, µετ επιστροφής στον τόπο της µόνιµης διαµονής του, προκειµένου να µεταβεί στον τόπο του περιστατικού για να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου, η Εταιρία θα αναλάβει την διεκπεραίωση των απαιτουµένων διαδικασιών για τη µεταφορά της σορού του µέχρι τον τόπο της ταφής του στην χώρα µόνιµης διαµονής του και θα καλύψει τα σχετικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων ταρίχευσης, µέχρι µεν του ποσού των Ευρώ 3.500,00, κατ' ανώτατο όριο, προκειµένου για µεταφορά από το εξωτερικό µέχρι τον επιλεγέντα τόπο ταφής στην χώρα µόνιµης διαµονής. Εφόσον ο θάνατος επέλθει στην χώρα µόνιµης διαµονής, η Εταιρία θα καλύψει τα κατά τα ανωτέρω σχετικά έξοδα µεταφοράς της σορού, µέχρι του ποσού των Ευρώ 1000,00 Ευρώ, κατ' ανώτατο όριο. Ρητώς ορίζεται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει την µεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου κατά το χρονικό διάστηµα της µετακίνησης του για την πραγµατοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης. Τέλος, ορίζεται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει την µεταφορά σορού σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε µετά την λήξη του παρόντος παρ ότι το περιστατικό όπως ορίζεται στην παρ. ζ του Άρθρου 1 των Γενικών Όρων συνέβη κατά την διάρκεια της ισχύος του. Οποιαδήποτε τυχόν υπέρβαση των ανωτάτων αυτών ορίων θα βαρύνει αποκλειστικά τους στενούς συγγενείς του θανόντος ασφαλιζοµένου. Τα έξοδα ενταφιασµού και τελετής βαρύνουν επίσης αποκλειστικά και µόνο τους στενούς συγγενείς του θανόντος ασφαλιζοµένου και θα καταβάλλονται απ' ευθείας απ' αυτούς χωρίς καµιά

7 ανάµιξη της Εταιρίας. Εφ όσον ο αποβιώσας ασφαλιζόµενος συνοδευόταν από εξαρτηµένα µέλη της οικογενείας του ή από τους γονείς του στην περίπτωση που αποθανών ήταν παιδί, τότε η Εταιρία θα αναλάβει τη µέριµνα και κάλυψη των εξόδων αποκλειστικά και µόνο της επιστροφής στον τόπο της µόνιµης διαµονής τους των λοιπών µη παθόντων ασφαλισµένων, µε αεροπλάνο γραµµής, ή µε άλλο πρόσφορο µέσο. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ Καλύπτεται η αποζηµίωση συνεπεία κλοπής µιας (1) µόνο αποσκευής, ήτοι, βαλίτσας ή ταξιδιωτικής τσάντας µέχρι το ποσό των 300,00 Ευρώ. Η κλοπή θα πρέπει να δηλωθεί στην πλησιέστερη προς τον τόπο που έγινε αυτή αστυνοµική αρχή και επισήµως θεωρηµένο από την εν λόγω αστυνοµική αρχή αντίγραφο της δήλωσης πρέπει να προσκοµισθεί από τον ασφαλιζόµενο στην Εταιρία. εν καλύπτεται από το παρόν άρθρο η κλοπή των παρακάτω αντικειµένων: 1. Χαρτονοµισµάτων, πιστωτικών τίτλων (συναλλαγµατικών, γραµµατίων και επιταγών) αξιόγραφων και χρεογράφων εν γένει και οποιωνδήποτε τίτλων σε διαταγή ανωνύµων ή ονοµαστικών, ταξιδιωτικών επιταγών, εγγράφων, χειρογράφων, υπηρεσιακών εντύπων, διαβατηρίων και εγγράφων αποδεικτικών ταυτότητας. Γνησίων µαργαριταριών, πολυτίµων ή ηµιπολύτιµων λίθων, κοσµηµάτων, πινάκων, χρυσαφικών, ασηµικών, αντικειµένων τέχνης εν γένει. 2. Αρωµάτων, ευπαθών εδωδίµων και κάθε είδους τροφίµων. 3. Αποσκευών χρησιµοποιουµένων για επαγγελµατικούς σκοπούς. 4. Ζηµιές που οφείλονται σε κατάσχεση ή κατακράτηση από τις τελωνειακές αρχές ή από άλλες αρχές. 5. Ζηµιές σε αποσκευές που αποστέλλονται χωρίς συνοδό. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΞΟ Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία καλύπτει, µε τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω, τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα για την περίθαλψη του ασφαλιζοµένου σε Νοσοκοµείο εκτός της χώρας µόνιµης διαµονής του και όχι σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου συνεπεία περιστατικού που συνέβη: α) Για ηµερήσια Νοσήλια (δωµάτιο και τροφή) µέχρι πέντε (5) µέρες, κατ' ανώτατο όριο Ευρώ 200,00/ηµέρα. β) Για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εντός Νοσοκοµείου, κατ' ανώτατο όριο, Ευρώ 1.000,00. γ) Για αµοιβή χειρουργού, κατ' ανώτατο όριο, Ευρώ 1.000,00. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι όλα τα προαναφερόµενα κατά παροχή µεγέθη αποτελούν ανώτατα όρια και καλύπτουν µόνο έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν. Αν ο ασφαλιζόµενος εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζηµίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, Ταµείο Υγείας κ.λπ.) τότε καταβάλλεται σ' αυτό από την Εταιρία η διαφορά που µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στην αποζηµίωση που εισέπραξε και στα ποσά που πράγµατι δαπάνησε. Σε καµιά περίπτωση όµως η διαφορά που θα καταβληθεί δεν µπορεί να υπερβαίνει τα προαναφερόµενα ανώτατα όρια. Η Εταιρία καλύπτει τα νοσήλια (δωµάτιο και τροφή) σε δίκλινο δωµάτιο που πλήρωσε το καλυπτόµενο πρόσωπο για κάθε µέρα της νοσηλείας του µέχρι πέντε (5) µέρες κατ' ανώτατο όριο και για ποσό τη µέρα που να µην υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Η Εταιρία (µε την προϋπόθεση πώς έγινε νοσηλεία σε Νοσοκοµείο) καλύπτει και τα έξοδα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και της αµοιβής του χειρουργού πού πραγµατοποιήθηκαν και χρεώθηκαν από το Νοσοκοµείο, καθώς επίσης την αµοιβή της αποκλειστικής νοσοκόµας, εφόσον υπάρχει το σχετικό νόµιµο δικαιολογητικό παραστατικό. Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος δεν µπορεί να παράσχει στο Νοσοκοµείο την τυχόν απαιτούµενη εγγύηση για την εισαγωγή του σ' αυτό ή να καταβάλει σ' αυτό τα σχετικά έξοδα µετά τη νοσηλεία του, η Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι το περιστατικό καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο Νοσοκοµείο τη σχετική εγγύηση µέχρι του ποσού των προαναφεροµένων κατά παροχή ανωτάτων ορίων καλυπτοµένων εξόδων, µειωµένου κατά το ποσό των κάθε φύσης φόρων και τελών που παρακρατούνται από την Εταιρία κατά την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης στον ασφαλιζόµενο και στη συνέχεια να καταβάλει απευθείας στο Νοσοκοµείο, αφού λάβει τα σχετικά πρωτότυπα νόµιµα δικαιολογητικά παραστατικά, το ποσό των πραγµατοποιηθέντων σχετικών εξόδων µέχρι τα όρια αυτά για λογαριασµό του ασφαλιζοµένου, εξοφλούµενης κατά το ισόποσο (δηλαδή περιλαµβανοµένου και του ποσού των φόρων και τελών) της υποχρέωσής της έναντι αυτού. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του υπολοίπου ποσού των εξόδων στο Νοσοκοµείο γίνεται από τον ασφαλιζόµενο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση από την Εταιρία της προαναφεροµένης εγγύησης καθώς και στη συνέχεια της καταβολής των εξόδων στο Νοσοκοµείο είναι αφ' ενός µεν ο ασφαλιζόµενος να εκφράσει τη σχετική κατά περίπτωση βούλησή του εγγράφως προς το Νοσοκοµείο αµέσως από την εισαγωγή του σ' αυτό, αφ' ετέρου δε να ειδοποιήσει συγχρόνως την Εταιρία για τη βούλησή του αυτή προκειµένου η Εταιρία να ενεργήσει σχετικά. Αν ο ασφαλιζόµενος δεν κάνει χρήση του παραπάνω δικαιώµατος να ζητήσει από την Εταιρία τη για λογαριασµό του απ' ευθείας καταβολή στο Νοσοκοµείο των σχετικών εξόδων κατά τα προαναφερόµενα και καταβάλλει ο ίδιος στο Νοσοκοµείο το ποσό των σχετικών εξόδων, υποχρεούται να προσκοµίσει στην Εταιρία τα σχετικά πρωτότυπα νόµιµα δικαιολογητικά παραστατικά των πραγµατοποιηθέντων εξόδων, προκειµένου να του καταβληθεί η σχετική αποζηµίωση, εντός της προθεσµίας της οριζόµενης στο άρθρο 12 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να εξετάζει, µε έξοδά της και µε γιατρό που η ίδια ορίζει, οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τυχόν άρνηση του ασφαλιζοµένου να υποβληθεί στην εξέταση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια του δικαιώµατός του για την λήψη των προαναφεροµένων παροχών. εν καλύπτεται από το παρόν άρθρο η εγκυµοσύνη και οι συνέπειες αυτής, καθώς και οι επιπλοκές της και τα επακόλουθα αυτών. ΑΡΘΡΟ 8 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ- ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σε περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία της κατάστασης της υγείας του παθόντος ασφαλιζοµένου από περιστατικό που του συνέβη, δεν επιτρέπεται η από το Νοσοκοµείο στο οποίο τυχόν µεταφέρθηκε µεταφορά του στον τόπο της µόνιµης διαµονής του και επιβάλλεται η παραµονή και νοσηλεία του σ αυτό πέραν των πέντε (5) ηµερών, η Εταιρία θα χορηγήσει σ ένα στενό συγγενή του, που θα επιλέξει αυτή, σε περίπτωση που θα εµφανισθούν περισσότεροι, ένα (1) εισιτήριο για αεροπλάνο της γραµµής, ή άλλο πρόσφορο µέσο, µετ επιστροφής στον τόπο της µόνιµης διαµονής του, προκειµένου να τον επισκεφθεί στο εν λόγω Νοσοκοµείο. Η εν λόγω παροχή µπορεί να

8 υλοποιηθεί µόνο εφ όσον ο παθών ασφαλιζόµενος δεν συνοδεύεται από κάποιο ενήλικα στενό συγγενή του (Α βαθµού). ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η παραπάνω αναφερόµενη στο άρθρο 8 παροχή, η Εταιρία, θα καλύψει τα έξοδα ξενοδοχείου στον συγκεκριµένο συγγενή, στον οποίο εδόθη εισιτήριο µετάβασης και επιστροφής, κατά το χρόνο που διαρκεί η νοσηλεία του παθόντος, για πέντε (5) ηµέρες κατ ανώτατο όριο και µέχρι µεν ποσού Ευρώ 100,00 ηµερησίως στο εξωτερικό µέχρι δε ποσού Ευρώ 60,00 Ευρώ ηµερησίως εντός της χώρας µόνιµης διαµονής. Η εν λόγω αποζηµίωση θα καταβάλλεται από την Εταιρία στο δικαιούχο, αφού προσκοµισθούν σε αυτήν οι σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις. ΑΡΘΡΟ 10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Σε περίπτωση θανάτου στη χώρα µόνιµης διαµονής του ασφαλιζοµένου στενού συγγενούς του, συνεπεία του οποίου (θανάτου) θα υπάρξει διακοπή του ταξιδιού το οποίο τυχόν ο ασφαλιζόµενος έχει πραγµατοποιήσει και πρόωρη επιστροφή του στον τόπο της µόνιµης διαµονής του, η Εταιρία θα χορηγήσει στον ασφαλιζόµενο ένα (1) εισιτήριο για αεροπλάνο της γραµµής, ή άλλο πρόσφορο µέσο µετ επιστροφής, προκειµένου να έλθει στον τόπο της µόνιµης διαµονής του, και να επιστρέψει στον τόπο που διέκοψε το ταξίδι του, υπό τον όρο ότι το εισιτήριο αυτό θα χρησιµοποιηθεί εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµέρα του θανάτου, άλλως θα πρέπει να επιστραφεί αµέσως στην Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΥΡΩ) Έκταση κάλυψης Καλύπτονται οι δαπάνες που προέρχονται, µε άµεσο τρόπο, από την απόκρουση ή την ικανοποίηση εκ µέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζοµένου, αξιώσεων τρίτων για αποκατάσταση υλικών ζηµιών οι οποίες γεννήθηκαν σύµφωνα µε το νόµο από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις κατά το χρόνο της ασφαλιστικής περιόδου, όπως αυτός ορίζεται στους γενικούς όρους. ιακανονισµός ζηµίας 1. Η αποζηµίωση υπολογίζεται και καθορίζεται µε βάση την αξία που έχουν τα ζηµιωθέντα τυχόν αντικείµενα, κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως αξία των ζηµιωθέντων αντικειµένων λαµβάνεται η τρέχουσα (πραγµατική) ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισµένη αξία αυτών (αγοράς). Η αποζηµίωση (µερική ή ολική) θα καταβάλλεται σε Ευρώ στα Γραφεία της Εταιρίας. Σε περίπτωση καλυπτόµενης ζηµιάς η Εταιρία έχει το δικαίωµα: α) Είτε να αποζηµιώσει το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόµενο, απαλλασσόµενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, έναντι των τρίτων, β) είτε να αποζηµιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόµενος δηλώσει εγγράφως, ότι απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της. 2. Σε καµιά περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, µεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ.). Ευθύνεται µόνο για τις ζηµιές που συνδέονται άµεσα µε το ατύχηµα, αλλά δεν έχει καµιά υποχρέωση για αποθετικές ζηµιές ή για ζηµιές από στέρηση νοµής ή κατοχής του αντικειµένου που καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έµµεση ζηµιά (π.χ. διάλυση µίσθωσης κλπ.) ή για µείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχηµα. Εξαιρέσεις εν καλύπτονται ζηµιές ή απώλειες που έχουν προκληθεί άµεσα ή έµµεσα, από κάποιο ή ως συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω: 1. Πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζοµένου ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους ή των νόµιµων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των προσώπων που έχουν προστηθεί από αυτούς. 2. Πολεµικά γεγονότα ή ενέργειες, εµφύλιο πόλεµο, στάση ή λαϊκές ταραχές, απεργίες, διαδηλώσεις, τροµοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, από διαταγή οποιασδήποτε Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και παρόµοιες περιπτώσεις. Επίσης από πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ή άλλες ακτινοβολίες, καθώς και κάθε είδους πεδία, όπως ηλεκτροµαγνητικά, ραδιενεργό µόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή κατάλοιπο, καθώς και από τη χρήση ή κατοχή ραδίου ή άλλων ραδιενεργών ουσιών. 3. Κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόµωση, επεξεργασία, µεταφορά ή χρήση πυροτεχνηµάτων, επικρουστήρων, πυροµαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών, αερίων και /ή αερίων υπό πίεση σε δοχεία (η εξαίρεση δεν ισχύει για αέρια χρησιµοποιούµενα αποκλειστικά σε οικιακές εφαρµογές) ή τοξικών ουσιών. 4. Σεισµό, κατολίσθηση, πληµµύρες, καταιγίδες, θύελλες ή άλλα φυσικά φαινόµενα. Ελαττωµατική αποχέτευση, ρύπανση ή κάθε είδους µόλυνση µέσα ή επάνω στο έδαφος, στην ατµόσφαιρα ή σε οποιαδήποτε υδάτινη οδό ή υδάτινο σώµα, καθώς και από δηλητηρίαση οποιασδήποτε φύσης. 5. Κλονισµό ή µετακίνηση ή εξασθένηση των υποστηριγµάτων ή των θεµελίων ακινήτων ή από καθιζήσεις που σχετίζονται µε την καλυπτόµενη ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζοµένου. 6. Ζώα, αυτοκίνητα, µοτοποδήλατα, ποδήλατα, οποιουδήποτε είδους αυτοκινούµενα οχήµατα, θαλάσσια σκάφη, πλωτά µέσα και αεροσκάφη παντός είδους, από ανελκυστήρες, ανυψωτικά µηχανήµατα, µηχανήµατα έργων άνω των 5 τόνων και γερανούς. Από τη φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή ή και συλλογή εµπορευµάτων και άλλων πραγµάτων από χερσαίο, πλωτό ή εναέριο µεταφορικό µέσο. 7. Πυρκαγιά ανεξάρτητα από την αιτία της, έκρηξη ή βραχυκύκλωµα. 8. Ατυχήµατα ή ζηµιές σε συγγενικά πρόσωπα µέχρι και το δεύτερο βαθµό εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά το χρόνο του ζηµιογόνου γεγονότος. Εφόσον ο ασφαλιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο δεν καλύπτονται οι ζηµιές που προκαλούνται στους εταίρους, στα µέλη της οικογένειάς τους και στα πρόσωπα που έχουν προστηθεί από το ασφαλιζόµενο νοµικό πρόσωπο. 9. Ατυχήµατα ή ζηµιές που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται µε το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόµενο µε οποιουδήποτε τύπου σύµβαση ή

9 σχέση εργασίας, ή έργου ή εταιρική σχέση, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή µε αφορµή αυτήν. 10. Ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του λήπτη της ασφάλισης ή /και του ασφαλιζοµένου ή σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτων που έχουν µισθωθεί ή παραχωρηθεί στον ασφαλιζόµενο, ή βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο, τη φύλαξη, τη φροντίδα ή την εποπτεία του. 11. Ατυχήµατα ή ζηµιές που προκαλούνται ως συνέπεια συµβατικής υποχρέωσης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζοµένου. 12. Που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήµηση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. 13. Που προκαλούνται από εµπορεύµατα ή προϊόντα µετά την παράδοσή τους σε τρίτους, τα οποία είτε ο ασφαλιζόµενος είτε τρίτος για λογαριασµό του, πούλησε, προµήθευσε, κατασκεύασε, επισκεύασε, συντήρησε, µεταποίησε ή επεξεργάστηκε. 14. Που έχουν σχέση µε την επαγγελµατική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζοµένου, κυρίως από διάγνωση, συµβουλή, σχεδιασµό, καθορισµό προδιαγραφών, ή οποιαδήποτε άλλη πληµµελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ( ΕΥΡΩ) Εάν επέλθει θάνατος του ασφαλιζοµένου συνεπεία ατυχήµατος, η Εταιρία θα καταβάλει στον δικαιούχο το προβλεπόµενο για την περίπτωση θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του είναι ο θάνατος να επήλθε άµεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία από ατύχηµα που συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης και πάντως µέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ηµέρα του ατυχήµατος. Αν δικαιούχος συντελέσει «εκ προθέσεως» µε οποιοδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα, στη συντόµευση της ζωής του ασφαλιζοµένου, η ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη υπέρ της Εταιρίας και δεν παράγει καµία υποχρέωση σε βάρος της. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου 2) Πιστοποιητικό θανάτου από ιατρό ή νοσοκοµείο. 3) Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού. 4) Κληρονοµητήριο. 5) Αν για το θάνατο του ασφαλιζοµένου έχει σχηµατισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να προσκοµισθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα. Εκτός όµως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεµελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώµατός του, από το οποίο απορρέει η αξίωση αυτή. εν καλύπτονται: 1. Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (µόνιµη ή προσωρινή)του ασφαλιζόµενου. 2. Περιπτώσεις όπου ο ασφαλιζόµενος πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή βρίσκεται σε κατάσταση µέθης σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Κ.Ο.Κ. (ως οδηγός αυτοκινήτου) ή είναι αλκοολικός ή τοξικοµανής ή ανάπηρος. 3. Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισµός, πληµµύρα, θύελλα, κατολίσθηση, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ. 4. Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεµο, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της δηµόσιας τάξης και παρόµοιες ενέργειες ή καταστάσεις. 5. Οι κάθε µορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το ικαστήριο ως ατυχήµατα. 6. Ατυχήµατα που οφείλονται, άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά, σε σωµατική βλάβη που είχε υποστεί ο ασφαλιζόµενος πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή επιπλοκές της. 7. Αεροπορικά ατυχήµατα, εκτός εάν ο ασφαλιζόµενος υποστεί ατύχηµα ως επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισµένης αεροπορικής εταιρίας το οποίο εκτελεί κανονικό δροµολόγιο, τακτικό ή έκτακτο. 8. Ατυχήµατα οφειλόµενα σε συµµετοχή του ασφαλισµένου σε αγώνες, ή επαγγελµατικό αθλητισµό, διαγωνισµούς, συναγωνισµούς, στοιχήµατα, ακροβασίες, δοκιµές οχηµάτων ή µηχανηµάτων ή συσκευών, επικίνδυνες ασκήσεις, πυγµαχία, χιονοδροµία, θαλάσσιο σκι, υποβρύχιες καταδύσεις, ορειβασίες, αναρριχήσεις, µονοµαχία, διαπληκτισµούς, εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης άµυνας. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΜΟΝΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αν ο ασφαλιζόµενος αδυνατεί να ταξιδέψει στην προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής του λόγω κλοπής ή καταστροφής των απαραίτητων για το ταξίδι του εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης) η Εταιρία θα καλύψει το κόστος µιας (1) διανυκτέρευσής του σε ξενοδοχείο έως του ποσού των 60,00 Ευρώ κατ ανώτατο όριο εφόσον πρόκειται για τη χώρα µόνιµης διαµονής του και έως του ποσού των 100,00 Ευρώ εφόσον πρόκειται για το εξωτερικό. Η εν λόγω παροχή µπορεί να υλοποιηθεί µόνο εφόσον ο ασφαλιζόµενος καταθέσει στην Εταιρία µαζί µε το σχετικό τιµολόγιο και έγγραφα απόδειξης της κλοπής ή καταστροφής των ταξιδιωτικών εγγράφων από τις αρµόδιες Αρχές. ΑΡΘΡΟ 14 ΩΡΕΑΝ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Αν ο ασφαλιζόµενος λόγω κλοπής ή καταστροφής των αποσκευών του απολέσει και τα διαθέσιµα χρήµατά του, µπορεί να επικοινωνήσει µε την Εταιρία και αυτή θα αναλάβει µε δική της χρέωση να πραγµατοποιήσει έως και δέκα (10) τηλεφωνικές συνδέσεις µεταξύ αυτού και προσώπων ή Υπηρεσιών που εκείνος θα υποδείξει. Το αυτό ισχύει και για τη διαβίβαση µηνυµάτων σε πρόσωπο/α που θα υποδείξει ο ασφαλιζόµενος. ΑΡΘΡΟ 15 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σε περίπτωση περιστατικού όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο (ζ ) του Άρθρου 1 των Γενικών Όρων, εξαιτίας του οποίου ο ασφαλιζόµενος πραγµατοποιήσει έξοδα για ιατρική εξέταση από γιατρό εκτός Νοσοκοµείου, µικροχειρουργική επέµβαση(χωρίς νοσηλεία) ή για αγορά φαρµάκων εκτός Νοσοκοµείου, η Εταιρία θα καλύψει τις δαπάνες αυτές έως του ποσού των 500,00 Ευρώ κατ ανώτατο όριο µε τον ασφαλιζόµενο να επιβαρύνεται τα πρώτα 50,00 Ευρώ ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζηµίωση είναι η κατάθεση στην Εταιρία των πρωτοτύπων τιµολογίων παροχής υπηρεσιών και αγοράς των φαρµάκων και της υπογεγραµµένης συνταγής ή γνωµάτευσης ιατρού. Τα έξοδα που καλύπτονται είναι: Αµοιβή χειρουργού

10 Έξοδα χειρουργείου Εργαστηριακές εξετάσεις διάγνωσης Ιατρική επίσκεψη Φάρµακα ΑΡΘΡΟ 16 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΥΡΩ) Καλύπτονται τα έξοδα για παροχή Νοµικής Υποστήριξης (δικηγορικές αµοιβές και δικαστικές δαπάνες). Η κάλυψη αυτή ισχύει και παρέχεται µόνο για την απόκρουση της εναντίον του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζοµένου αγωγής στα Αστικά ικαστήρια και την υπεράσπισή του στα Ποινικά ικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στην εξ αµελείας παράβαση Ποινικών ιατάξεων, µέχρι του ποσού των 3.000,00 Ευρώ κατ ανώτατο όριο. ιευκρινίζεται ότι η παροχή Νοµικής Υποστήριξης παρέχεται για διαφορές που σχετίζονται µε το ταξίδι του ασφαλιζοµένου, όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους και αφορούν περιστατικά καλυπτόµενα από την παροχή Προσωπικής Αστικής Ευθύνης. ΑΡΘΡΟ 17 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Καλύπτονται τα έξοδα που έχουν πληρωθεί στο πρακτορείο, σε ποσοστό 75% κατ ανώτατο όριο συνολικά, για προκαταβολή ή εξόφληση προγραµµατισµένου ταξιδιού µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία αναχώρησης και επιστρoφής, αν αυτό ακυρωθεί εξαιτίας: Α)Θανάτου στενού συγγενούς(α βαθµού) του ταξιδεύοντος Β)Ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας του ταξιδεύοντος ασφαλιζοµένου η στενού του συγγενούς Α βαθµού, που επέφερε νοσηλεία και χρειάστηκε αυτή να υπερβεί την ηµεροµηνία αναχώρησης του ταξιδιού. Γ)Καταστροφής της οικιας ή της επιχείρησης του ταξιδεύοντος από σεισµό, πυρκαγιά η πληµµύρα )Καταστροφής της περιοχής του προορισµού σε βαθµό αδυναµίας µετάβασης των µέσων µεταφοράς ή καταστροφής του ξενοδοχείου διαµονής του ταξιδεύοντος από σεισµό, πυρκαγιά ή πληµµύρα. ιευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη ισχύει από την έκδοση των εισιτηρίων έως το πρώτο check- in του ταξιδιού. Απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά µε την κάλυψη των συγκεκριµένων εξόδων θεωρούνται όλα τα επίσηµα έγγραφα επισήµων αρχών και φορέων που αποδεικνύουν το θάνατο, τη νοσηλεία και τα φυσικά φαινόµενα (καταστροφές) εξαιτίας των οποίων ακυρώθηκε το ταξίδι (Ιατρικές γνωµατεύσεις, εισιτήριο νοσηλείας, πιστοποιητικό θανάτου, εκθέσεις πυροσβεστικης ή αστυνοµίας, αντίγραφο του εισιτηρίου αναχώρησης, κ.λ.π.). Προκειµένου δε για την απόδειξη της καταβολής του ποσού προκαταβολής ή εξόφλησης του ταξιδίου απαιτείται πρωτότυπο τιµολόγιο ή απόδειξη ότι ο ασφαλιζόµενος κατέβαλε στο τουριστικό πρακτορείο το συγκεκριµένο ποσό καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο ακύρωσης και το τιµολόγιο για τα έξοδα ακύρωσης που εξέδωσε το ταξιδιωτικό γραφείο. Ειδικές εξαιρέσεις αυτής της Παροχής: Επιπρόσθετα στις Γενικές Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες τις καλύψεις του παρόντος, όπως ορίζονται στο Άρθρο 10 των παρόντων Γενικών Όρων, οι Ακυρώσεις Ταξιδιού δεν καλύπτονται αν προκληθούν από: α) αισθητική αγωγή, θεραπεία, αντένδειξη ταξιδιού ή εµβολιασµού, το γεγονός ότι είναι αδύνατον να συνεχιστεί η συνιστώµενη προληπτική ιατρική αγωγή σε ορισµένους προορισµούς, β) επιδηµίες, γ) αν ο Ασφαλισµένος δεν υποβάλει τα έγγραφα που απαιτούνται για να επιτραπεί το ταξίδι, όπως διαβατήριο, visa, εισιτήρια, δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικά εµβολιασµού. δ) διανοητική ή νευρολογική ασθένεια ή άγχος, ε) Ασθένεια ή Τραυµατισµός αν ο Ασφαλισµένος: 1. σκόπευε να ταξιδέψει παρά τις αντίθετες συστάσεις γιατρού, 2. νοσηλεύεται ή είναι σε λίστα αναµονής για να νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής νοσοκοµείου ή θεραπευτηρίου, 3. έχει διαγνωστεί ότι έχει κάποια θανατηφόρα ασθένεια. στ) τοκετός ή επιπλοκές τοκετού από τον έβδοµο µήνα, ζ) οποιοδήποτε ποσό το οποίο είναι ανακτήσιµο από ταξιδιωτικό πράκτορα, ταξιδιωτικό γραφείο, αεροπορική εταιρεία ή άλλη πηγή. ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ Α. Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα του ασφαλιζοµένου έως του ποσού των 100 κατ ανώτατο όριο, αν και εφόσον η προγραµµατισµένη αναχώρηση αεροπλάνου καθυστερήσει περισσότερο από τέσσερεις (4) ώρες. α) Αντικείµενο ασφάλισης Καλύπτονται µε βάση τις αποδείξεις και τα οποία οφείλονται αποδεδειγµένα και αποκλειστικά στην καθυστέρηση πτήσης : Έξοδα για γεύµατα, αναψυκτικά και ποτά. Έξοδα µεταφοράς από και προς το αεροδρόµιο. Έξοδα διαµονής σε ξενοδοχείο. β) Προϋποθέσεις κάλυψης Η καθυστέρηση της πτήσης θα πρέπει να οφείλεται : σε τεχνικούς λόγους σε µαταίωση πτήσης σε µη επιβίβαση λόγω πληρότητας της πτήσης (over booking) µε βασική προϋπόθεση ότι η αεροπορική εταιρία είχε πιστοποιήσει προηγούµενα την κράτηση επί του εισιτηρίου (ok status). σε απώλεια ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης της προηγούµενης πτήσης σε καθυστέρηση του δηµόσιου µεταφορικού µέσου, το οποίο µετέφερε τους ασφαλιζόµενους στο αεροδρόµιο πάνω από µία (1) ώρα και εξαιτίας αυτού έχασαν την πτήση. Η αποζηµίωση καταβάλλεται µόνο εφόσον έχει γίνει κανονικά κράτηση θέσης στην πτήση, έχει επιβεβαιωθεί η αναχώρηση και έχει γίνει έλεγχος των εισιτηρίων και των αποσκευών (check in) σύµφωνα µε τους κανονισµούς των αεροπορικών εταιριών. Αποζηµιώνονται µόνο οι καθυστερήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε αναγνωρισµένες αερογραµµές και έχουν δηµοσιευµένο το χρονοδιάγραµµα αναχωρήσεων και αφίξεων των δροµολογίων τους. Πιστοποίηση της ώρας πτήσης και του τόπου προορισµού πραγµατοποιείται µόνο από το επίσηµο πρόγραµµα δροµολογίων της αεροπορικής εταιρίας και του αεροδροµίου σε συνδυασµό πάντα και µε το εισιτήριο. ιευκρινίζεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα κάλυψη: 1. Περιπτώσεις όπου οι αρµόδιες αρχές απαγόρευσαν την χρήση του αεροσκάφους, λόγω απεργίας, στάσης εργασίας ή «σχολαστικού ελέγχου», η οποία είχε αρχίσει πριν ή κατά την ηµεροµηνία αναχώρησης. 2. Περιπτώσεις που τέθηκε στη διάθεση του ασφαλιζόµενου εναλλακτική λύση για να ταξιδεύσει πριν περάσουν τέσσερεις (4) ώρες από την αρχική ώρα αναχώρησής του. γ) Υποχρεώσεις ασφαλιζοµένου

11 Ο ασφαλιζόµενος οφείλει να ειδοποιήσει εντός οκτώ (8) ηµερών την Εταιρία και να προσκοµίσει το αντίγραφο του εισιτηρίου του, τις αποδείξεις των εξόδων του και κάθε επίσηµο έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει το προγραµµατισµένο ταξίδι του (check in) και την καθυστέρηση. Β. Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα του ασφαλιζοµένου έως του ποσού των 450 κατ ανώτατο όριο, αν και εφόσον η προγραµµατισµένη αναχώρηση αεροπλάνου καθυστερήσει περισσότερο από εικοσιτέσσερεις (24) ώρες. α) Αντικείµενο ασφάλισης Καλύπτονται µε βάση τις αποδείξεις και τα οποία οφείλονται αποδεδειγµένα και αποκλειστικά στην καθυστέρηση πτήσης : Έξοδα για γεύµατα, αναψυκτικά και ποτά. Έξοδα µεταφοράς από και προς το αεροδρόµιο. Έξοδα διαµονής σε ξενοδοχείο. β) Προϋποθέσεις κάλυψης Η καθυστέρηση της πτήσης θα πρέπει να οφείλεται : σε τεχνικούς λόγους σε µαταίωση πτήσης σε µη επιβίβαση λόγω πληρότητας της πτήσης (over booking) µε βασική προϋπόθεση ότι η αεροπορική εταιρία είχε πιστοποιήσει προηγούµενα την κράτηση επί του εισιτηρίου (ok status). σε απώλεια ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης της προηγούµενης πτήσης σε καθυστέρηση του δηµόσιου µεταφορικού µέσου, το οποίο µετέφερε τους ασφαλιζόµενους στο αεροδρόµιο πάνω από µία (1) ώρα και εξαιτίας αυτού έχασαν την πτήση. Η αποζηµίωση καταβάλλεται µόνο εφόσον έχει γίνει κανονικά κράτηση θέσης στην πτήση, έχει επιβεβαιωθεί η αναχώρηση και έχει γίνει έλεγχος των εισιτηρίων και των αποσκευών (check in) σύµφωνα µε τους κανονισµούς των αεροπορικών εταιριών. Αποζηµιώνονται µόνο οι καθυστερήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε αναγνωρισµένες αερογραµµές και έχουν δηµοσιευµένο το χρονοδιάγραµµα αναχωρήσεων και αφίξεων των δροµολογίων τους. Πιστοποίηση της ώρας πτήσης και του τόπου προορισµού πραγµατοποιείται µόνο από το επίσηµο πρόγραµµα δροµολογίων της αεροπορικής εταιρίας και του αεροδροµίου σε συνδυασµό πάντα και µε το εισιτήριο. ιευκρινίζεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα κάλυψη : 1. Περιπτώσεις όπου οι αρµόδιες αρχές απαγόρευσαν την χρήση του αεροσκάφους, λόγω απεργίας, στάσης εργασίας ή «σχολαστικού ελέγχου», η οποία είχε αρχίσει πριν ή κατά την ηµεροµηνία αναχώρησης. 2. Περιπτώσεις που τέθηκε στη διάθεση του ασφαλιζόµενου εναλλακτική λύση για να ταξιδεύσει πριν περάσουν τέσσερεις (4) ώρες από την αρχική ώρα αναχώρησής του. γ) Υποχρεώσεις ασφαλιζοµένου Ο ασφαλιζόµενος οφείλει να ειδοποιήσει εντός οκτώ (8) ηµερών την Εταιρία και να προσκοµίσει το αντίγραφο του εισιτηρίου του, τις αποδείξεις των εξόδων του και κάθε επίσηµο έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει το προγραµµατισµένο ταξίδι του (check in) και την καθυστέρηση. ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Καλύπτονται τα τυχόν έξοδα του ασφαλιζοµένου έως του ποσού των 100 κατ ανώτατο όριο, εξαιτίας καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών του στον τόπο προορισµού του περισσότερο από τέσσερεις (4) ώρες µετά την άφιξη των ιδίου. α) Αντικείµενο ασφάλισης Καλύπτονται τα έξοδα για την αγορά απαραιτήτων και µόνο ατοµικών ειδών, συµπεριλαµβανοµένων και ειδών ρουχισµού. β) Προϋποθέσεις κάλυψης Οι αγορές πρέπει να γίνουν εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την ώρα της άφιξης του ασφαλιζοµένου στον προορισµό του και πριν από την άφιξη των αποσκευών του. Η καθυστέρηση της άφιξης αποσκευών θα πρέπει να έχει συµβεί σε πτήση αναγνωρισµένων αερογραµµών, οι οποίες έχουν δηµοσιευµένο το χρονοδιάγραµµα αναχωρήσεων και αφίξεων. Πιστοποίηση της ώρας πτήσης και του τόπου προορισµού πραγµατοποιείται µόνο από το επίσηµο πρόγραµµα δροµολογίων της αεροπορικής εταιρίας και του αεροδροµίου σε συνδυασµό πάντοτε µε το εισιτήριο. γ) Υποχρεώσεις ασφαλιζοµένου 1) Ο ασφαλιζόµενος πρέπει να έχει πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα προφύλαξης και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ανεύρεση των αποσκευών του. 2) Ο ασφαλιζόµενος οφείλει να ειδοποιήσει εντός οκτώ (8) ηµερών την Εταιρία και να προσκοµίσει το αντίγραφο του εισιτηρίου του, τις αποδείξεις των εξόδων του και κάθε επίσηµο έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει το προγραµµατισµένο ταξίδι, το check in και την καθυστέρηση. 3) Η Εταιρία σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης υποκαθίσταται στα δικαιώµατα εκείνου που εισέπραξε την αποζηµίωση. 4) Ο ασφαλιζόµενος ο οποίος δεν παρέλαβε τις αποσκευές του είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην Εταιρία έγγραφη καταγγελία του εναντίον της αεροπορικής εταιρίας, το αεροπορικό εισιτήριο, το απόκοµµα παράδοσης των αποσκευών και τις αποδείξεις των αγορασθέντων ειδών. ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΟΛΙΚΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ) Η µόνιµη ανικανότητα διακρίνεται σε: 1) Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, που επήλθε αποκλειστικά συνεπεία ατυχήµατος και πάντως µέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ηµέρα που συνέβη αυτό και στην οποία περίπτωση η Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται γι' αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας είναι περιοριστικά οι εξής: α) Ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλµών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνηµών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και µίας κνήµης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. β) Ανίατη τραυµατική ή µετατραυµατική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει τον ταξιδιώτη ισοβίως ανίκανο για κάθε εργασία. γ) Ολική διαρκής παράλυση. 2) Μόνιµη Μερική Ανικανότητα. Κάθε περίπτωση µόνιµης ανικανότητας που επήλθε υπό τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις και η οποία δεν συνιστά µόνιµη ολική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του ταξιδιώτη για οποιαδήποτε εργασία µειώνεται αντικειµενικά ισοβίως µερικώς. Σε περίπτωση µόνιµης µερικής ανικανότητας, το ασφαλιστικό ποσό συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη µόνιµη ολική ανικανότητα και καθορίζεται ως εξής:

12 εξιά Αριστερά Ολική απώλεια του βραχίονα ή του 60% χεριού 50% Ολική απώλεια της κίνησης του ώµου 25% 20% Ολική απώλεια της κίνησης του 20% αγκώνα ή του καρπού 15% Ολική απώλεια της κίνησης του 35% αντίχειρα και του δείκτη 25% Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10% Ολική απώλεια του µέσου ή του 8% παράµεσου 7% Ολική απώλεια του µικρού δακτύλου 7% 6% Ολική απώλεια δύο από τα τελευταία 15% δάκτυλα (µέσο, παράµεσο ή µικρό) 12% Μερικός ακρωτηριασµός του ποδιού µαζί µε όλα τα δάκτυλα 30% Ολική απώλεια της κνήµης ή ποδιού 50% Ολική απώλεια της κίνησης του ισχίου 30% Ολική απώλεια της κίνησης του γονάτου 20% Βράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά 15% Ολική απώλεια της όρασης του ενός µατιού ή ελάττωση στο µισό της 25% όρασης και των δύο µατιών Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% Κάταγµα όχι πορωµένο, του κάτω σαγονιού 25% Αγκύλωση τµήµατος της σπονδυλικής στήλης ε παραµόρφωση 30% Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση του θώρακα και µε οργανικές 10% ανωµαλίες Σε περίπτωση αποκοπής τµήµατος µόνο δακτύλου χεριού, καταβάλλεται µέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλεια αυτού, ανάλογα µε το σηµείο αποκοπής του δακτύλου. Η πλήρης και η αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός µέλους, το οποίο έτσι γίνεται ισόβια άχρηστο, θεωρείται ως πλήρης απώλεια του οργάνου ή του µέλους. Σε περίπτωση µόνιµης µερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του βλαβέντος οργάνου ή µέλους µερικά µόνο εµποδίζεται, η αποζηµίωση συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας ανάλογο µε το βαθµό που εµποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του µέλους. Σε κάθε περίπτωση µόνιµης µερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, το ποσό της αποζηµίωσης είναι ανάλογο προς τη µείωση της ικανότητας του ασφαλιζοµένου για οποιαδήποτε εργασία, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το προβλεπόµενο ποσό για σωµατική βλάβη της αυτής σοβαρότητας και βαρύτητας. Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή µέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχηµα, καµιά αποζηµίωση δεν καταβάλλεται για την απώλεια ή βλάβη του οργάνου ή του µέλους αυτού. Αν οι συνέπειες του ατυχήµατος καθίστανται σοβαρότερες λόγω προϋπάρχοντος ελαττώµατος ή αφαίρεσης ή αποκοπής µέλους, η αποζηµίωση υπολογίζεται λαµβανοµένης υπόψη µόνο της βλάβης που επήλθε άµεσα από το ατύχηµα και όχι της µεγαλύτερης βλάβης που προήλθε έµµεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή µελών, η οποία δεν συνιστά µόνιµη ολική ανικανότητα κατά τα προαναφερόµενα, το σύνολο της αποζηµίωσης δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβεί το ολικό ασφαλιστικό ποσό το προβλεπόµενο για την περίπτωση της µόνιµης ολικής ανικανότητας. ΑΡΘΡΟ 21 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ιευκρινίζεται ότι: α) Όπου στο παρόν ασφαλιστήριο αναφέρεται ο όρος «πρόσφορο µέσο», νοείται: αεροπλάνο γραµµής σε οικονοµική θέση, τραίνο ή πλοίο σε Α θέση, λεωφορείο γραµµής ή ταξί και επιλέγεται κάθε φορά από την Εταιρία (Ασφαλιστής), επί τη βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β) Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιµετώπισης κάθε περιστατικού όλες οι σχετικές µε αυτό τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στο Συντονιστικό Κέντρο.

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Athens, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 2103250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα