ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 136

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 136 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 11/12/2012, ημέρα Tρίτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (1508)/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Τζάκη Ιωάννα, Αντιπρόεδρος 3. Μακραντωνάκη Στυλιανή-Ζωή, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Αποστολίδης Θεοχάρης, τακτικό μέλος 6. Παπάς Θεοφάνης, τακτικό μέλος 7. Θάνος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος 8. Μπάμιατζης Αντώνιος, τακτικό μέλος 9. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 10. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα, τακτικό μέλος 11. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 12. Φεστερίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 13. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 14. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 15. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Διονύσης Ψωμιάδης. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 7 ο : «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λειτουργία οκτώ (8) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων» για λογαριασμό της «ΔΕΥΑ του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη» στην περιοχή της Δ.Κ. Χορτιάτη του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7 ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λειτουργία οκτώ (8) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων» για λογαριασμό της «ΔΕΥΑ του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη» στην περιοχή της Δ.Κ. Χορτιάτη του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Τζάκη Ιωάννα, Εντεταλμένη Σύμβουλο στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, η οποία εισηγήθηκε το θέμα κι έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ /9901/ εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Τζάκη Ιωάννας, Εντεταλμένης Συμβούλου στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ /9901/ εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» της της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης 3. Το Ν 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 4. Την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90) για την «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν 1650/86.» 5. Την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209 Α /2011)» της τροποποιήθηκε με την Υ.Α / (ΦΕΚ 1565 Β/ ).» 6. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 της αντικαταστάθηκε με της παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02» 7. Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 Α / ) Διαχείριση των υδατικών πόρων και της διατάξεις» 8. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α / ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» 9. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784/Β / ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης της, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 10. Το Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ54Α/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με της διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» 11. Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β / ) «Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» 12. Η με Α.Π. οικ. 2358/ (ΦΕΚ 1305 Β / ) Απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. με θέμα «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση 2

3 επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Ν. Θεσσαλονίκης» της συμπληρώθηκε με την υπ αρ. οικ.75/ Απόφαση ως της της αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων της ισχύει σήμερα. 13. Την ΚΥΑ οικ /11 ( ΦΕΚ 1440 Β / ) «Διαδικασίες όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» της τροποποιήθηκε με την υπ. Αρ. ΚΥΑ οικ / ( ΦΕΚ 1190 Β / ) της τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ /12 (ΦΕΚ 1881 Β ). 14. Την K.Y.A. Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383 Β / ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με της διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ αρ /1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Β 604)» της τα παραπάνω ισχύουν σήμερα με τον Ν.4042/ (ΦΕΚ 24 Α / ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 15. Την ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138 Β /91) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου Την ΚΥΑ 6919/ (ΦΕΚ248Δ/ ) «Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης- Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» και το Παράρτημα 1 «Οριοθέτηση περιοχών προστασίας Εθνικού Πάρκου Υγροτόπου των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» (ΦΕK416Δ/ ) της τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 39542/ (ΦΕΚ441ΤΑΑΠ/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6919/ Κ.Υ.Α. «Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ 248) (διόρθωση Δ 416). 17. Την υπ αριθμ. οικ /1717/ Οδηγία 92/43/ΕΟΚ: Ενημέρωση για τροποποιήσεις στη βάση δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 και επέκταση 4 υφιστάμενων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του Τμήματος Διαχείρισης Φυς. Περιβάλλοντος Δ/νση Περβ/κου Σχεδιασμού Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.Κ.Α. 18. Την ΚΥΑ Η.Π.37338/1807/Ε.103/ (ΦΕΚ1495Β/ ) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με της διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, της κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 19. Το Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60 Α / ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και της διατάξεις». 20. Την υπ αρ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/ (ΦΕΚ 1040Β/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων της εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και της Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 21. Την με αρ. πρ. 3737/ διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος από την ΔΥΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ. για γνωμοδότηση από την υπηρεσία της. 22. Την με αρ. πρ (957)/ αποστολή δημοσιοποίησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του σχετικού φακέλου του έργου του θέματος από την Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 23. Την με αρ. πρ / θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ. 24. Την με αρ. πρ. 3243/ αξιολόγηση φακέλου υδρευτικής κατάστασης Δ. Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης από την Δ/νση υδάτων της πρώην Π.Κ.Μ. 25. Τις με.αρ. Α00675-Α00674-Α00673/ , μικροβιολογικές και Σ00958/ φυσικοχημικές αναλύσεις του νερού του δικτύου από το εργαστήριο AGROLAB 26 Τα με αρ. πρωτ ΤΗΣ10388/ και ΤΗΣ11587/ αποτελέσματα της μικροβιολογικής εξέτασης νερού από το τμήμα Περιβαλλοντικής υγιεινής της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 27 Τις από διορθώσεις και διευκρινήσεις της μελέτης των περιβαλλοντικών 3

4 επιπτώσεων 28 Τα από συμπληρωματικά στοιχεία της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Με το 21 ο σχετ. διαβιβάστηκε στην υπηρεσία της, από τη ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ, η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα «Λειτουργία οκτώ (8) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων» για λογαριασμό της ΔΕΥΑ του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, στην περιοχή της Δ.Κ Χορτιάτη, του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με της διατάξεις του 6 ου σχετ. και απεστάλει στην υπηρεσία της με το 22 ο σχετ. Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις μέσα στην οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία. Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από τον έλεγχο της μελέτης, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων του κ. Αποστολίδη Θεοχάρη που ψήφισε λευκό και του κ. Μπαρμπουνάκη Χαράλαμπου που απείχε της ψηφοφορίας) Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λειτουργία οκτώ (8) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων» για λογαριασμό της «ΔΕΥΑ του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη» στην περιοχή της Δ.Κ Χορτιάτη του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης με την προϋπόθεση της τήρησης των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών. 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά έργου 1.1 Συνοπτικά στοιχεία έργου Το έργο αφορά στην λειτουργία οκτώ (8) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ Χορτιάτη για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των μόνιμων κατοίκων μέσω τεσσάρων υφισταμένων δεξαμενών και υφισταμένων αγωγών μεταφοράς νερού μήκους μ. Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21Β/ το σύνολο του έργου ανήκει στο Παράρτημα ΙΙ, Ομάδα 2 η : Υδραυλικά Έργα και αποτελείται από τις περιπτώσεις με α/α 6. Υδρογεωτρήσεις - Υποκατηγορίας Α2 και α/α 7. Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους & χρήσης - Κατηγορίας Β, και έτσι στο σύνολό του κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. Από υδρολογικής πλευράς η περιοχή εντάσσεται στην υδρολογική λεκάνη απορροής GR05 Χαλκιδικής, του Υδατικού Διαμερίσματος 10 της Κεντρικής Μακεδονίας. Από τις οκτώ γεωτρήσεις οι τέσσερις (ΣΚΑΛΑ-ΣΕΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ-ΒΟΥΝΟΥ 2- ΠΑΠΑ ΜΠΑΧΤΣΕ) βρίσκονται εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 «Λίμνες Κορώνειας- Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή) SPA (Special Protected Areas) με GR , εντός Γ ζώνης Εθνικού Πάρκου «Υγροτόπου των Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών από τις οποίες μία (ΣΕΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) βρίσκεται επιπλέον εντός της περιοχής ΚΑΖ Χορτιάτη (ΦΕΚ Β 810/ ). Το μήκος των αγωγών του δικτύου εντός των προστατευόμενων περιοχών είναι 1700m ενώ το υπόλοιπο έργο δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή. Οι γεωτρήσεις βρίσκονται σε θέση που ορίζεται από τις παρακάτω γεωγραφικές συν τεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87. α/α ΠΕΡΙΟΧΗ Χ Ψ 1 ΣΙΣΚΟΥ ΚΥΣΠΑ ΣΚΑΛΑ ΣΕΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΟΥΝΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΜΑΡΑ Παπά Μπαχτσέ

5 1.2 Τεχνικά στοιχεία γεωτρήσεων: α/ α ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Η Σ.Α. Q ΧΡΟΝΟ Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η 2011 ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) 1 ΣΙΣΚΟΥ Ε 5,5 ή 7,5 2 ΚΥΣΠΑ Λ Δεν είναι γνωστή 3 ΣΚΑΛΑ Λ Δεν είναι γνωστή 4 ΣΕΟ Λ 20 ΚΑΤΑΦ 5 ΒΟΥΝΟΥ Λ 5,5 ή 7,5 1 6 ΒΟΥΝΟΥ Λ 10 ή 12,5 2 7 ΚΑΜΑΡΑ Λ 5,5 ή 7,5 8 ΠΑΠΑ ΜΠΑΧΤΣ Ε 7,5 24 Λ - Σύμφωνα με τον φάκελο υδρευτικής κατάστασης της Δ/νης Υδάτων η Δ.Κ Χορτιάτη του δήμου Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη έχει ανάγκες σε νερό m3/έτος, με βάση τον σημερινό ισοδύναμο πληθυσμό των μόνιμων κατοίκων. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι γεωτρήσεις οι οποίες λειτουργούν παρέχουν m3/έτος,άρα έχουμε ανεπάρκεια νερού. Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των αναγκών. Αντικατάσταση της γεώτρησης Σίσκου, όπου μειώθηκε η παροχή και υπολειτουργεί. (Δρομολογήθηκε, υπάρχει θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης στις με ΑΔΑ: ΒΟΝΧΟΡ1Υ- Α02 για την αντικατάσταση της ΣΙΣΚΟΥ στην περιοχή Παπά Μπαχτσέ σε απόσταση 2km από την παρούσα Σίσκου και 540m από την πλησιέστερη υφιστάμενη γεώτρηση «Παπά Μπαχτσέ»). Ανόρυξη τουλάχιστον μίας νέας γεώτρησης για την κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών που έχουν υπολογιστεί. (Επίσης, έχει δρομολογηθεί και έχει λάβει θετική γνωμοδότηση στις για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση με ΑΔΑ: ΒΟΝΧΟΡ1Υ-ΥΞ4, η θέση της προβλέπεται να απέχει μόλις 260 m από την προαναφερθείσα που θα αντικαταστήσει τη ΣΙΣΚΟΥ). Η συμπλήρωση των αναγκών σε νερό της περιοχής από την Ε.Υ.Α.Θ. Αγωγοί μεταφοράς νερού Οι γεωτρήσεις συνδέονται με τις αντίστοιχες υφιστάμενες δεξαμενές με εξωτερικό δίκτυο αγωγών μήκους μ Βάθος εκσκαφής : 40-60cm Πλάτος εκσκαφής: 30-60cm Υλικό σωληνώσεων: ΡΕ (πολυαιθυλένιο), PVC (πλαστικό), Σιδηρο και Αμίαντος Διατομή σωληνώσεων: από Φ63 ως Φ140 όπου ( Φ= διάμετρος σωλήνα και αριθμός σε χιλιοστά) Η κάλυψη γίνεται με τα εξής υλικά: άμμος, 3Α ( διαβαθμισμένο χαλίκι) 1.3 Αέρια απόβλητα Κατά το στάδιο λειτουργίας των γεωτρήσεων ουδεμία ποσότητα αερίων παράγεται διότι τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα λειτουργούν με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. 1.4 Υγρά απόβλητα Κατά το στάδιο λειτουργίας των γεωτρήσεων δεν παράγονται υγρά απόβλητα. 5

6 1.5 Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα Κατά το στάδιο λειτουργίας των γεωτρήσεων δεν παράγονται κανενός είδους απόβλητα. 1.6 Θόρυβος -δονήσεις Κατά το στάδιο λειτουργίας των γεωτρήσεων δεν παράγεται κάποιος θόρυβος λόγω του ότι το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα βρίσκεται μέσα στην γεώτρηση. 2. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Σωματιδιακές εκπομπές : συγκέντρωση 100 mg/m 3 (ΠΔ 1180/81 ΦΕΚ 293 Α / ) Επιφανειακά νερά : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) σε συνδυασμό με την 30οικ. 2885/ απόφαση Νομάρχη ( ΦΕΚ 1079/ ) Ατμόσφαιρα : όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/02 (ΦΕΚ 125 Α /5-6-02) 3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 1. ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β /2-3-07) 2. ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ) 3. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφορικού θορύβου ορίζεται στην ΥΑ 17252/ (ΦΕΚ395Β/ ) 4. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν: στον κύριο του έργου στις αρμόδιες, για τον σχεδιασμό, έγκριση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή, κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Να υπάρχει πιεζομετρικός σωλήνας ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης της γεώτρησης. Να γίνονται ανά τακτά διαστήματα μετρήσεις στάθμης ηρεμίας-άντλησης με καταγραφικό μετρητή. Tα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο. 2. Να μετράτε η παροχή της κάθε γεώτρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και τήρηση αρχείου για την παρακολούθηση τυχόν πτωτικής τάσης. 3. Η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού από τις γεωτρήσεις, δεν θα υπερβαίνει την κρίσιμη παροχή. 4. Κατά την διάρκεια λειτουργίας των γεωτρήσεων, να γίνεται συστηματικός έλεγχος και καταγραφή της ποιότητας του νερού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία ((ΚΥΑαριθμ.ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/ (ΦΕΚ630Β/ )&ΚΥΑΥ2/2600/2001/ (ΦΕΚ 892Β/ )) όπως επίσης να γίνεται τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων χρήσης του νερού, για την όσο το δυνατόν αθόρυβη λειτουργία τους και για την αποφυγή βλάβης που να οδηγεί σε απώλειές του. Οι ποιοτικές παράμετροι του νερού ύδρευσης θα πρέπει να βρίσκονται κάτω των επιτρεπόμενων ορίων, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. 5. Η χρήση των γεωτρήσεων να γίνεται μόνο για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των μόνιμων κατοίκων κατά την διάρκεια του έτους και η μέγιστη ετήσια ποσότητα άντλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 της παρούσας εισήγηση. 6. Σε περίμετρο 50 m από τη γεώτρηση απαγορεύεται η διάθεση πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων καθώς και η επιφανειακή ή υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων ή η 6

7 εγκατάσταση και λειτουργία ρυπογόνου, για το έδαφος και τα επιφανειακά/ υπεδάφια ύδατα, δραστηριότητας. 7. Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρήσης του έργου και για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. 8. Εάν κατά την διάρκεια εργασιών ύδρευσης (αποκατάσταση βλάβης δικτύου κ.λ.π) προκύψουν απόβλητα που περιέχουν αμίαντο να διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138 Β /91) ( 15 ο σχετ.) σε συνδυασμό με το 14 ο σχετ. 9. Σε περίπτωση αδυναμίας αξιοποίησης κάποιας γεώτρησης για οποιονδήποτε λόγο, η γεώτρηση να σφραγισθεί με άργιλο ή να τσιμεντωθεί και να ενημερωθεί εγγράφως η υπηρεσία μας. 10. Να εξασφαλισθούν όλες οι γνωμοδοτήσεις όλων των αρμόδιων φορέων για την έκδοση της ΑΕΠΟ. 11. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. οικ.2358/ Απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. με θέμα «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Ν. Θεσσαλονίκης», όπως συμπληρώθηκε με την υπ αρ. οικ.75/ Απόφαση ως προς τις αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων. 12. Να τοποθετηθούν υδρομετρητές στις υφιστάμενες γεωτρήσεις για την καταγραφή των παροχών. 13. Το υδρευτικό δίκτυο πρέπει να εφοδιαστεί με άδεια χρήσης νερού από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Γενικοί Όροι 1. Μεταβολή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην μελέτη, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσης, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 2. Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας των γεωτρήσεων και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει του αρχικούς. 4. Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της γεώτρησης. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 & 14 του Ν. 3199/2003 καθώς και των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα και το αρ. 21 του Ν. 4014/ , πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 5. Ο Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη να προσκομίσει στη Δ/νση υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας πριν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα πιστοποιητικό καταλληλότητας νερού από την Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Τζόλλας Μιχάλης (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 7

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 289 ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτί μησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Πε ριβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα