Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/ ) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: 1. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΑ Επεξηγήσεις - Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων, για κεφάλαιο κίνησης, σε ευρώ Ε.Ε.Χ. 10,00% (1), (2) - Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσμων Χορηγήσεων, σε ευρώ Π.Ε.Β.Χ. 9,15% (1), (3) - Ελάχιστο Επιτόκιο Δανείων, μέσης και μακράς διάρκειας, σε ευρώ Ε.Ε.Δ. 6,50% (1), (4) - Κεφάλαιο Κίνησης σε συνάλλαγμα (Δ) (1) - Βασικό Επιτόκιο Factoring B.E.F. 8,25% (1), (5) - Βασικό Επιτόκιο Margin Account B.E.M.A. 7,90% (1), (6) (Δ) = Διαπραγματεύσιμο, με βάση το ισχύον Libor του νομίσματος και προσαύξηση μέχρι 5 εκατοστιαίες μονάδες (1) Οι τόκοι των Βραχυπροθέσμων Χορηγήσεων και των Δανείων προς Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες λογίζονται και είναι καταβλητέοι ανά τρίμηνο, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά στη σύμβαση. Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων, έτος 360 ημερών. Επιτόκιο υπερημερίας (πέραν του ενήμερου) 2,50%. Οι πιστούχοι επιβαρύνονται με την Εισφορά Ν.128/75 η οποία αποδίδεται στην Τράπεζα Ελλάδος (σήμερα 0,60%). Χρόνος έναρξης τοκοφορίας η ημέρα λήψης της χορήγησης. Χρόνος λήξης τοκοφορίας, σε περίπτωση καταβολής μετρητών, για τους αλληλόχρεους λογαριασμούς η επόμενη εργάσιμη ημέρα, για τις δε δόσεις δανείων τοκοχρεωλυτικών ή χρεολυτικών, η ημερομηνία καταβολής. Τα βασικά επιτόκια υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στον Τύπο. Για τους λογαριασμούς που συνδέονται με σύμβαση Α.Α.Λ. εκδίδεται «αντίγραφο κίνησης λογαριασμού» ανά τρίμηνο. (2) Το Ε.Ε.Χ. προσαυξάνεται μέχρι 5,00 εκατοστιαίες μονάδες. (3) Το Π.Ε.Β.Χ. προσαυξάνεται μέχρι 5,00 εκατοστιαίες μονάδες. (4) Το Ε.Ε.Δ. προσαυξάνεται μέχρι 4,00 εκατοστιαίες μονάδες. (5) Το Β.Ε.F. προσαυξάνεται μέχρι 5,00 εκατοστιαίες μονάδες. (6) Το Β.Ε.Μ.Α. προσαυξάνεται από 2,15 έως 4,15 εκατοστιαίες μονάδες 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Προμήθειες, Ελάχιστο Έξοδα Ευρώ Έξοδα αξιολόγησης αιτήματος για δάνειο μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας 2ο/οο επί του ύψους του δανείου, με ελάχιστο 300 και μέγιστο ευρώ (1) Έξοδα αξιολόγησης αιτήματος για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας 2ο/οο επί του ύψους του δανείου, με ελάχιστο 300 και μέγιστο1.000 ευρώ (1) Έξοδα έγκρισης για δάνειο μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του δανείου) έως 2% επί του ύψους του εγκεκριμένου δανείου με ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 500 και μέγιστο ποσό ΕΥΡΩ 5.000, κατά την ημερομηνία αρχικής έγκρισης του (1) Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του δανείου) έως 2% επί του ύψους του εγκεκριμένου δανείου κατά την ημερομηνία αρχικής έγκρισης του (1) Έξοδα Τροποποίησης Εγκεκριμένων Ορίων ή Εφάπαξ Έγκρισης Αιτήματος (2) - μέχρι ,00 πάγιο από ,01 έως ,00 πάγιο από ,01 έως ,00 πάγιο από ,01 έως ,00 πάγιο από ,01 έως ,00 πάγιο από ,01 έως ,00 πάγιο από ,01 και άνω πάγιο 800 Έξοδα πληροφοριών επί συναλλαγματικών και επιταγών, επί της αξίας του πινακίου 0,5% με ελάχιστο 21 Έξοδα ενεχύρασης μεταχρονολογημένων επιταγών 1% με ελάχιστο 6 ανά επιταγή Έξοδα διαδικασίας έγκρισης, ανανέωσης/παράτασης δανείων σε συν/μα ή δανείων με επιτόκιο διατραπεζικής πάγιο 90 Έξοδα έγκρισης ετήσιου ορίου πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης ή/και εγγυητικές επιστολές, επί του ύψους του ορίου (3) : Εφάπαξ 2,00% επί του ύψους του εγκεκριμένου ορίου ή 1,00% επί του ύψους του εγκεκριμένου ορίου ανά ημερολογιακό εξάμηνο και κατά τις ημερομηνίες αρχικής έγκρισης και ανανέωσης του ορίου. Ελάχιστο ποσό εξόδων 350. Έξοδα ελέγχου τίτλων και εγγραφή προσημείωσης/ υποθήκης (4), (5) 0,4% με ελάχιστο 311 Έξοδα ελέγχου ακίνητης περιουσίας και εγγραφής βαρών (4), (5) πάγιο 18 Έξοδα άρσης ή μείωσης προσημείωσης: 55, πλέον εξόδων αμοιβής παράστασης δικηγόρου 134 (6) Ρύθμιση οφειλών 1%, με ελάχιστο 90 και μέγιστο 600 Εκτίμηση αξίας ακινήτου, 0,5ο/οο με min 90 και max 180 για γη ή οριζόντια ιδιοκτησία, 0,7ο/οο με min 120 και max 200 για αυτοτελή ιδιοκτησία, επί της εμπορικής αξίας. Πιστοποίηση προόδου εργασιών 0,3 ο/οο με min 70 και max 120. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΤΗΝ ATTICA BANK: Προμήθεια Οργάνωσης (7) 0,3% - 0,5% επί του ποσού του δανείου Ελάχιστο Προμήθεια Διαχείρισης (8) 0,1% επί του ποσού του δανείου Ελάχιστο Προμήθεια Θεματοφυλακής (9) 0,05% επί του ποσού του δανείου 0,1% επί του κεφαλαίου των εκάστοτε μη Προμήθεια Αδράνειας (10) εκδοθεισών ομολογιών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΤΕΠΙΧ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» - Σε περίπτωση εκταμίευσης δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ (κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού και δανείων επενδυτικού σκοπού) σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΤΕΠΙΧ επιχειρηματική επανεκκίνηση».

2 Σελίδα 2 από 2 Διαχειριστικό κόστος ανά δανειακή Σύμβαση - Attica Δάνειο Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - Attica Δάνειο Επιχειρηματική Ανάπτυξη 0,5 % επί του αρχικού ύψους του δανείου ΕΦΑΠΑΞ, με ελάχιστο 100 και μέγιστο ,5 % επί του αρχικού ύψους του δανείου ΕΦΑΠΑΞ, με ελάχιστο 100 και μέγιστο (1) Έξοδα που αφορούν στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, στην αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου ή γενικότερα των μακροπρόθεσμων αναγκών της, στην ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισμού και των προοπτικών του κλάδου. (2) Έξοδα για την εξέταση της σκοπιμότητας τροποποίησης των ήδη εγκεκριμένων όρων και ορίων, ή έξοδα εξέτασης της πιστοδοτικής ανάγκης για εφάπαξ έγκριση πίστωσης. (3) Έξοδα που αφορούν στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, στη διερεύνηση της πιστωτικής ανάγκης, στην ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισμού και των προοπτικών του κλάδου. Διάρκεια έγκρισης ορίου 6 μήνες. Τα πιο πάνω ποσά είναι μέγιστα και υποχρεωτικά για όλους τους πιστούχους, εξαιρουμένων των λογαριασμών σε εμπλοκή. (4) Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα υποθηκοφυλακείου. Η χρέωση ελέγχου τίτλων γίνεται ανά ακίνητο. Για έλεγχο εκτός πόλης καταστήματος, επιβαρύνονται με τα πραγματικά έξοδα μετάβασης και τυχόν διαμονής. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα υποθηκοφυλακείου (0,75% επί του ποσού της προσημείωσης πλέον 100 περίπου για την χαρτοσήμανση αίτησης και την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφου περίληψης), καθώς και τα έξοδα χαρτοσήμανσης δικογράφων, τα οποία επιβαρύνεται ο πιστούχος. Σημειώνεται ότι τα τέλη εγγραφής προσημείωσης στα λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία ανέρχονται σε ποσοστό 0,82% επί του ποσού της προσημείωσης. (5) Τα έξοδα αυτά δεν ισχύουν για μη εκτοκιζόμενους λογαριασμούς και πιστούχους σε εμπλοκή. (6) Εξαιρούνται περιπτώσεις διαφορετικής χρέωσης με βάση αποφάσεις των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων Σε περίπτωση που οι ελάχιστες αμοιβές για παράσταση δικηγόρου αναπροσαρμοστούν με απόφαση του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου, θα ισχύει η με βάσει αυτή αμοιβή. (7) Εισπράττεται εφάπαξ κατά την υπογραφή του Ομολογιακού Δανείου (8) Εισπράττεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του δανείου και εφεξής σε κάθε ετήσια επέτειο μέχρι τη λήξη του δανείου (9) Εισπράττεται κατά την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών και εφεξής σε κάθε ετήσια επέτειο αυτής μέχρι τη λήξη του δανείου (10) Δεν υφίσταται σε περίπτωση που το σύνολο των ομολογιών εκδοθούν εντός περιόδου 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβατικών κειμένων. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου και μέχρι το τέλος της περιόδου διαθεσιμότητας του δανείου, υφίσταται η συγκεκριμένη προμήθεια επί του κεφαλαίου των εκάστοτε μη εκδοθεισών ομολογιών Σημ.: Για έξοδα διαχείρισης, αξιολόγησης, ασφάλιστρα, κ.α. LEASING & FACTORING, απευθύνεστε στους αρμόδιους λειτουργούς των κατ/των. 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Προμήθειες, Ελάχιστο Έξοδα Ευρώ Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 0,50% 45 Συμμετοχής σε διαγωνισμούς σε συν/μα 0,75% 75 Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 0,75% 60 Καλής εκτέλεσης συμβάσεων σε συν/μα 1% 90 Λήψης προκαταβολών, καλής πληρωμής εμπορευμάτων κ.λ.π. 1,25% 75 Λήψης προκαταβολών, καλής πληρωμής εμπορευμάτων κ.λ.π. σε συν/μα 1,25% 100 Προσωρινός διακανονισμός προς πρακτορεία, τελωνεία και Τρ. Ελλάδος 0,25% 45 Δασμών, αντικαταστάτης δεκάτων 0,75% 45 Προμήθεια τροποποίησης εγγυητικής επιστολής (αύξηση/μείωση ποσού, αλλαγή διάρκειας κλπ) σε ευρώ και σε συνάλλαγμα Πάγιο 30 (πλέον εξόδων SWIFT, ΤΧΔ κλπ) Εγγυητικές Επιστολές σε πελάτες Μέλη ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ και με πτυχίο έως Γ κατηγορίας. Α. Συμμετοχής Ποσό Β. Καλής Εκτέλεσης Ποσό Γ. προκαταβολής Ποσό ,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,45% 0,40% 0,70% 0,60% 0,50% Σημ.: Οι προμήθειες εγγυητικών επιστολών εισπράττονται ανά αδιαίρετο τρίμηνο

3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (ΠΔΤΕ 2501/ ) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: 1Α. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΠΙΤΟΚΙΑ Επεξηγήσεις - Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης, σε ευρώ Β.Ε.Κ.Π. 8,25% (1) (3) (6) - Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων Καταναλωτικής Πίστης μέσω Συνεργασιών Ε.Ε.Χ.Κ.Π.Σ. 6,00% - Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Μελών και Εργαζομένων Ε.Τ.Α.Α. Κυμαινόμενου Επιτοκίου σε ευρώ 8,00% - ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΛΩΝ και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. 9,75% (2) (3) - ATTICA 4 ΕΠΟΧΕΣ 10,40% (2) (3) -Attica XL 2011 Euribor μηνός πλέον περιθωρίου από 5,00% μέχρι 9,00% (1) (3) (5) - Attica Special Credit για ποσό έως Euribor μηνός + 3,50% (1) (3) (5) Για ποσό άνω των Euribor μηνός + 3,15% - Attica Κάλυψη 8,25% (3) - Attica Συμφέρον 10,00% (1) (3) - Attica Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Στήριξης Νέων Μηχανικών(1549,1550) 7,00% (1) (3) - Υπερανάληψης από Τρεχούμενους Λογαριασμούς (OVERDRAFT) 11,50% (1) (3) - ATTICA CARD VISA, ATTICA CARD ELECTRON VISA ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ CASH ADVANCE (μόνο για το ποσό ανάληψης) 16,65% 18,15% (2) (3) - VISA TECHNOCARD για μέλη Ε.Τ.Α.Α (CLASSIC, GOLD) (2) (3) ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 9,50% ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ CASH ADVANCE (μόνο για το ποσό ανάληψης) 11,00% ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ/ΤΕΕ* 7,50%* * Το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής της συνολικής οφειλής. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης ο εκτοκισμός είναι μηδενικός Από μέχρι ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ/ΤΕΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ CASH ADVANCE (μόνο για το ποσό ανάληψης) ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ/ΤΕΕ* * Το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής της συνολικής οφειλής. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης ο εκτοκισμός είναι μηδενικός 9,50% ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕ ΤΑΙ 7,50% Σελίδα 1 από 4 - ATTICA CARD VISA εργαζομένων Ε.Τ.Α.Α. (CLASSIC) (2) (3) ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 10,50% 10,50% ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ CASH ADVANCE (για το ποσό ανάληψης) 12,00% 12,00% 6,90% - MD VISA και LEX VISA για μέλη Ε.Τ.Α.Α (CLASSIC, GOLD) (2) (3) ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 10,50% ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ CASH ADVANCE (μόνο για το ποσό ανάληψης) 12,00% 1Β. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΠΙΤΟΚΙΑ Επεξηγήσεις Στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενο σε ευρώ 6,00% Β.Ε.Σ.Δ. (1) (3) (4) (5) Σταθερά Επιτόκια Μετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου, - Για 1 έτος, από 5,80%(*) ισχύει το εκάστοτε κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικών - Για 3 έτη από 6,00%(*) δανείων της Τράπεζας (Β.Ε.Σ.Δ.), σήμερα 6,00% ή επιτόκιο κυμαινόμενο συνδεόμενο με το επιτόκιο Σταθερά Επιτόκια Επαγγελματικής στέγης σε Ευρώ (για ιδιώτες) - Για 1 έτος από 6,60% (*) - Για 3 έτη από 6,80% (*) Euribor μηνός + Spread από 4,00% έως 6,00%. Μετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου, ισχύει το εκάστοτε κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικών δανείων της Τράπεζας (Β.Ε.Σ.Δ.), σήμερα 6,00% + προσαύξηση 1% ή επιτόκιο κυμαινόμενο συνδεόμενο με το επιτόκιο Euribor μηνός + Spread από 4,00% έως 5,00% + προσαύξηση 1%. (1) (3) (4) Επαγγελματικής Στέγης σε Ευρώ κυμαινόμενο Σταθερά Επιτόκια Επαγγελματικής στέγης σε Ευρώ (για ελεύθερους επαγγελματίες) 7,20% (1) (3) (4) (5) Ισχύουν τα ίδια σταθερά επιτόκια με τα δάνεια επαγγελματικής στέγης για ιδιώτες, αλλά το κυμαινόμενο επιτόκιό τους μετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου, είναι το Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης σε Ευρώ κυμαινόμενο (σήμερα 7,20%) (1) (3) (4)

4 Σελίδα 2 από 4 Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνιαίας διάρκειας - Επιτόκιο EURIBOR μηνιαίας διάρκειας + Spread από 4,00% έως 6,00% (*). Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ε.Κ.Τ. -Επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. + Spread από 4,00% έως 6,00% (*) «Attica Oικοενέργεια» Επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. + Spread 6,00% (1) (3) (4) (1) (3) (4) (1) (3) (1) Η αποπληρωμή των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων πραγματοποιείται με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Κατά τη χορήγηση δίνεται πίνακας των τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Εκδίδεται τριμηνιαίο «αντίγραφο λογαριασμού». Η αποπληρωμή του «Attica Oικοενέργεια» γίνεται με τριμηνιαίες δόσεις. (2) Οι τόκοι των Ελεύθερων Ανοικτών Δανείων και των Πιστωτικών Καρτών υπολογίζονται τοκαριθμικά σε μηνιαία βάση, έτος 365 ημερών. Εκδίδεται μηνιαίο «αντίγραφο κίνησης λογαριασμού». (3) Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων δανείων στεγαστικής πίστης και καταναλωτικής πίστης, έτος 365 ημερών. Οι πιστούχοι επιβαρύνονται με την Εισφορά Ν. 128/75 (σήμερα για τα στεγαστικά ιδιωτών 0,12% για τα λοιπά 0,60%). Επιτόκιο υπερημερίας 2,5% (πέραν του ενήμερου). (4) Για επιτόκια επισκευαστικών δανείων, δανείων με προηγούμενο βάρος, για χρηματοδότηση εξόδων που προκύπτουν από στεγαστικά δάνεια, ειδικές κατηγορίες δανείων στεγαστικής πίστης, μελών και εργαζομένων Ε.Τ.Α.Α. κ.α., καθώς και ειδικές προσφορές, παρακαλούμε απευθύνεστε στους αρμόδιους λειτουργούς του καταστήματος. (5) Η Τράπεζα δύναται να μεταβάλλει το κυμαινόμενο επιτόκιο εφόσον μεταβληθούν στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν το ύψος του, όπως το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Euribor και μέχρι το διπλάσιο της ποσοστιαίας μεταβολής ενός εκ των στοιχείων αυτών. (6) Για τα επιτόκια, προμήθειες και όρους που αφορούν ειδικά δάνεια καταναλωτικής πίστης (π.χ. εορτοδάνεια, δάνεια διακοπών, Γάμου, Μελών Τ.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ κ.α.), προσφορές καρτών και ειδικές προσφορές Στεγαστικής Πίστης, απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του καταστήματος. (7) Καταβάλλονται ανά τρίμηνο μόνο οι τόκοι, εκδίδεται ανά τρίμηνο αντίγραφο λογαριασμού. (*) Τα παραπάνω σταθερά επιτόκια 1και 3 ετών, καθώς και τα Spread (περιθώρια) με βάση το Euribor ή Ε.Κ.Τ, θα προσαυξάνονται μέχρι 0,30% στις περιπτώσεις που το ύψος του δανείου είναι μεγαλύτερο του 70% της Εμπορικής Αξίας του ακινήτου. 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Προμήθειες, Έξοδα ΚΑΡΤΕΣ VISA Ετήσια έξοδα διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών ATTICA CARD, Κλασσική 32, Χρυσή 62 (παροχή έκπτωσης 6 μέχρι ) Ετήσια έξοδα διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών ATTICACARD ELECTRON VISA 30 (παροχή έκπτωσης 6 μέχρι ) Για τις παραπάνω κάρτες, συνδρομή κάρτας πρόσθετου μέλους το 50% της αναφερόμενης συνδρομής ATTICA CARD VISA μελών και εργαζομένων Ε.Τ.Α.Α. Δωρεάν ATTICA GIFT CARD VISA Έξοδα έκδοσης Έξοδα επαναφόρτισης - για ποσό για ποσό για ποσό Έξοδα ανάληψης μετρητών με χρήση πιστωτικών καρτών από γκισέ άλλων τραπεζών, ANEΞΟΔΑ* Έξοδα ανάληψης μετρητών με χρήση πιστωτικών καρτών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, ANEΞΟΔΑ** Συναλλαγές εντός Ευρώπης αλλά εκτός Ευρωζώνης και συναλλαγές εκτός Ευρώπης: Κατά την μετατροπή των συναλλαγών από την VISA σε δολ. ΗΠΑ χρησιμοποιείται η επίσημη διατραπεζική τιμή της χώρας συναλλαγής προσαυξημένη κατά 2,50%. Χρέωση εξόδων ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ ή guichet της Τράπεζας ANEΞΟΔΑ * 2,75 + 0,33%, εντός ευρωζώνης και λοιπών ευρωπαϊκών χωρών και $1,75 + 0,33% για συναλλαγές εκτός ευρωζώνης και λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, που αποδίδονται στην Τράπεζα πραγματοποίησης της συναλλαγής και την Visa. ** 1,00 εντός ευρωζώνης και $1,00 για συναλλαγές εκτός ευρωζώνης, ανά κίνηση, που αποδίδονται στην Τράπεζα πραγματοποίησης της συναλλαγής και την Visa Χρέωση εξόδων επανεκτύπωσης μηνιαίων εκκαθαριστικών πιστωτικών καρτών ή ανοιχτών δανείων (statements), κατόπιν αιτήματος πελάτη, με το ποσό των 0,1 ανά σελίδα Χρέωση εξόδων αναζήτησης παραστατικών αμφισβήτησης συναλλαγών, κατόπιν αιτήματος πελάτη ως εξής:- Τύπος παραστατικού Αντίγραφο παραστατικού συναλλαγής: Πρωτότυπο παραστατικό συναλλαγής: Παραστατικά συναλλαγών T&E (Hotels, Car Rental, Airlines): Έξοδα συναλλαγών εξωτερικού μέσω VISA ανά συναλλαγή (εντός ευρωζώνης) Ποσό χρέωσης Χρέωση εξόδων εξέτασης αιτήματος χορήγησης δανείου 20 (2) Χρέωση εξόδων εξέτασης αιτήματος αύξησης πιστωτικού ορίου λογαριασμού ανοιχτού δανείου 20 ATTICA CARD VISA DEBIT Έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ της Τράπεζας Έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών εντός Ελλάδος Έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών εντός Ευρωζώνης Έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ άλλων τραπεζών εκτός Ευρωζώνης Έξοδα συναλλαγών εντός Ελλάδος Σύμφωνα με τις διατραπεζικές διμερείς συμφωνίες 1,00/συναλλαγή $1,00 /συναλλαγή

5 Σελίδα 3 από 4 Έξοδα συναλλαγών εντός Ευρωζώνης Έξοδα συναλλαγών εκτός Ευρωζώνης Κατά την μετατροπή των συναλλαγών από τη VISA σε δολ. ΗΠΑ χρησιμοποιείται η επίσημη διατραπεζική τιμή της χώρας συναλλαγής προσαυ-ξημένη κατά 2,5% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ATTICA GIFT CARD VISA ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ a. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ATTICA GIFT CARD VISA ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΩΣ 50,00 ΜΗΔΕΝΙΚΗ > 50,00 2,00 / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ ΠΛΕΟΝ 2,5 ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ b. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ATTICA GIFT CARD VISA ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ATTICA GIFT CARD VISA ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΨΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΩΣ 100,00 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟ 101,00 200,00 1,00 ΑΠΟ 201,00 500,00 2,00 > 501,00 4,00 Σημειώσεις για την ATTICA GIFT CARD VISA: 1)Η προμήθεια επιστροφής αδιάθετου υπολοίπου εισπράττεται μόνο πριν την παρέλευση 20ετίας από τη λήξη της κάρτας και δε θα πρέπει το ύψος της προμήθειας να υπερβαίνει το ύψος του αδιάθετου υπολοίπου. 2)Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης σε ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα για μαζική διάθεση, στον ίδιο πελάτη εταιρεία, σημαντικού αριθμού καρτών. Έξοδα έγκρισης δανείου καταναλωτικής πίστης - έως από έως από έως από έως από έως από και άνω Έξοδα μετατροπής δανείου καταναλωτικής πίστης - Δάνεια χωρίς ειδικές εξασφαλίσεις - Δάνεια με εξασφάλιση πάγιο 90 πάγιο 120 πάγιο 150 πάγιο 250 πάγιο 500 πάγιο 750 Με διαδικασία Instant Credit πάγιο 110 πάγιο 140 πάγιο 170 -πάγιο 70-0,25% επί του εκάστοτε χρεωστικού (μέγιστο ποσό 500) (1) 60 (1) Ετήσια έξοδα ανανέωσης «Ανοικτού Δανείου», Ευρώ Eτήσια έξοδα ανανέωσης Δανείου «ATTICA SMART» πάγιο 150 (για όρια μέχρι ) (1) πάγιο 190 (για όρια άνω των ) Έξοδα εκταμίευσης Attica Special Credit 130 Έξοδα διαχείρισης Attica Oικοενέργεια Πάγιο 150 (1) Έξοδα διαχείρισης προέγκρισης στεγαστικού δανείου Πάγιο 50 (1) (2) Έξοδα διαχείρισης στεγαστικών δανείων: - έως χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση - έως με εμπράγματη εξασφάλιση - από έως από έως από έως από και άνω Πάγιο 500 Πάγιο 300 Πάγιο 500 Πάγιο 800 Πάγιο Πάγιο Έξοδα μετατροπής προγράμματος στεγαστικού δανείου Πάγιο 150 (1) Έξοδα ελέγχου τίτλων Πάγιο 70 (5) (6) Έξοδα ελέγχου ακίνητης περιουσίας και εγγραφής βαρών Πάγιο 18 (5) (6) Έξοδα παράστασης δικηγόρου για εγγραφή προσημείωσης Πάγιο 241 (3) (4) (5) (6) Έξοδα εγγραφής στο κτηματολόγιο και έκδοση κτηματολογικού αποσπάσματος, ελάχιστο 70, μέγιστο 100 (1)

6 Σελίδα 4 από 4 Έξοδα άρσης ή περιορισμού προσημείωσης: 55, πλέον εξόδων αμοιβής παράστασης δικηγόρου 134 (3) Εκτίμηση αξίας ακινήτου, 0,5ο/οο με min 90 και max 180 για γη ή οριζόντια ιδιοκτησία, 0,7ο/οο με min 120 και max 200 για αυτοτελή ιδιοκτησία, επί της εμπορικής αξίας. Πιστοποίηση προόδου εργασιών 0,3 ο/οο με min 70 και max 120. Σημ.: Για τους όρους χρήσης της προπληρωμένης κάρτας ATTICA GIFT CARD VISA, παρακαλούμε απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Καταστήματος. (1) Τα έξοδα διαχείρισης αφορούν τις δαπάνες ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, του ελέγχου των δυσμενών στοιχείων του στο σύστημα Τειρεσίας και της σύνταξης του εσωτερικού εισηγητικού σημειώματος. (2) Εφ όσον το δάνειο εγκριθεί τότε θα εισπράττεται η διαφορά έναντι των προβλεπόμενων εξόδων προέγκρισης του δανείου ενώ στην περίπτωση απόρριψης το ποσό δεν θα επιστρέφεται στον αιτούντα. (3) Εξαιρούνται περιπτώσεις διαφορετικής χρέωσης με βάση αποφάσεις των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων. Σε περίπτωση που οι ελάχιστες αμοιβές για παράσταση δικηγόρου αναπροσαρμοστούν με απόφαση του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου, θα ισχύει η με βάσει αυτή αμοιβή. (4) Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα υποθηκοφυλακείου (0,75% επί του ποσού της προσημείωσης πλέον 100 περίπου για την χαρτοσήμανση αίτησης και την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφου περίληψης), καθώς και τα έξοδα χαρτοσήμανσης δικογράφων, τα οποία επιβαρύνεται ο πιστούχος. Σημειώνεται ότι τα τέλη εγγραφής προσημείωσης στα λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία ανέρχονται σε ποσοστό 0,82% επί του ποσού της προσημείωσης. (5) Τα έξοδα αυτά δεν ισχύουν για μη εκτοκιζόμενους λογαριασμούς και πιστούχους σε εμπλοκή. (6) Η χρέωση ελέγχου τίτλων γίνεται ανά ακίνητο. Για έλεγχο εκτός πόλης καταστήματος, επιβαρύνονται με τα πραγματικά έξοδα μετάβασης και τυχόν διαμονής.

7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΔΤΕ 2501/ ) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: 1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ (1) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ (4) Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,10% 0,0862% (2),(3) Από 5.000, ,15% 0,1293% (2),(3) Από , ,30% 0,2587% (2),(3) Από , ,40% 0,3450% (2),(3) Από , ,60% 0,5178% (2),(3) Από ,01 και άνω 0,80% 0,6906% (2),(3) Σημείωση: Το επιτόκιο ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Καθαρή Ετήσια Επιτόκιο Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,00% 2,6021% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,75% 0,6474% (2),(3) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΑ Από 0, ,10% 2,6894% (2),(3) Από 5.000,01 και άνω 0,85% 0,7339% (2),(3) Σημείωση: Τα επιτόκια ισχύουν για τα τμήματα του μέσου υπόλοιπου της κατάθεσης και όχι για το σύνολο του ποσού. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1,25% 1,0802% (2),(3) Σημείωση: Το επιτόκιο ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ 0,75% 0,6483% (**) (2),(3),(6) ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Β.Ε.Τ. 0,25% 0,2156% (3) ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ (Ιδιωτών) 0,10% 0,0862% (2),(3) ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (4) Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, ,10% 0,0862% (2),(3) Από 5.000,01 έως ,10% 0,0862% (2),(3) Από ,01 έως ,30% 0,2587% (2),(3) Από ,01 έως ,50% 0,4314% (2),(3) Από ,01 έως ,75% 0,6474% (2),(3) Από ,01 και άνω 1,00% 0,8637% (2),(3) Σημείωση: Τα επιτόκια ισχύουν για τα τμήματα του μέσου υπόλοιπου της κατάθεσης και όχι για το σύνολο του ποσού. ΕΝΤΟΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (4) Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο Καθαρή Ετήσια Απόδοση (*) Επεξηγήσεις Από 0, Β.Ε.Τ. Χ 20% 0,05% 0,0431% (2),(3) Από , Β.Ε.Τ. Χ 60% 0,15% 0,1293% (2),(3) Από , Β.Ε.Τ. Χ 80% 0,20% 0,1724% (2),(3) Από , Β.Ε.Τ. Χ 100% 0,25% 0,2156% (2),(3) Από , Β.Ε.Τ. Χ 120% 0,30% 0,2587% (2),(3) Από Β.Ε.Τ. Χ 140% 0,35% 0,3019% (2),(3) Από ,01 και άνω Β.Ε.Τ. Χ 160% 0,40% 0,3450% (2),(3) Σημείωση: Το επιτόκιο ισχύει για το σύνολο του ποσού της κατάθεσης. Σελίδα 1 από 4 ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Δ) (2) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Επιτόκιο Επεξηγήσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις (απλές) (Δ) (2), (5) MONTHLY PROFIT, Προθεσμιακή Κατάθεση με μηνιαία καταβολή έναντι των τόκων. (4) (2), (5) EARLY PROFIT, Προθεσμιακή Κατάθεση με προκαταβολή των τόκων. (4) (2), (5) MULTI PROFIT, Συνδυασμός Προθεσμιακής Κατάθεσης δίμηνης διάρκειας με Προθεσμιακή (4) (4), (5) Κατάθεση 6μηνης, 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας και μηνιαίας με 3μηνης. ATTICA PLUS, 12 μηνη προθεσμιακή κατάθεση με συνολικά 16 μηνιαίες καταβολές τόκων (4) (4), (5) (τον 12 μήνα καταβάλλονται επιπλέον τόκοι 4 μηνών), εφόσον διακρατηθεί μέχρι την λήξη.

8 Σελίδα 2 από 4 ATTICA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας μέχρι 3 μήνες. (4) (4), (5) REPOS (Δ) (2) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (Δ) (2) (*) Καθαρή Ετήσια Απόδοση = Η απόδοση του Λογαριασμού με 6μηνιαίο εκτοκισμό μετά την αφαίρεση των φόρων. (**) Καθαρή Ετήσια Απόδοση = Η απόδοση του Λογαριασμού με μηνιαίο εκτοκισμό μετά την αφαίρεση των φόρων. (Δ) = Διαπραγματεύσιμο, ανάλογα ποσού, διάρκειας και επιτοκίων διατραπεζικής αγοράς. (1) Οι Τραπεζικές καταθέσεις, σε οποιοδήποτε νόμισμα, καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚE), μέχρι των εκάστοτε προβλεπομένων από το νόμο ορίων, σύμφωνα με το Νόμο 3746, ΦΕΚ 27 Α 16/2/2009, όπως εκάστοτε ισχύει. (2) Οι Τόκοι Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενων και Όψεως λογίζονται ανά 6μηνο, του προϊόντος «Attica Υπερταμιευτήριο με μηνιαία απόδοση τόκων» όπως περιγράφεται παρακάτω στον όρο 6. Για τις λοιπές Καταθέσεις όπως ορίζει η σχετική συμφωνία. Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων, έτος 360 ημερών. Χρόνος έναρξης τοκοφορίας κατάθεσης μετρητών, για αυτές που πραγματοποιούνται σε έντοκους επαγγελματικούς λογαριασμούς (όψεως) η επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας συναλλαγής, εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά και για όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς η ημερομηνία συναλλαγής. Χρόνος λήξης τοκοφορίας η προηγούμενη ημερολογιακή της ημέρας ανάληψης, εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χρεωστικού υπολοίπου από υπερανάληψη ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου υπολογίζονται χρεωστικοί τόκοι με επιτόκιο το εκάστοτε ισχύον Ε.Ε.Χ. + 2,50% + Εισφορά Ν.128/75. Οι χρεωστικοί τόκοι για τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου εισπράττονται κάθε εξάμηνο, για τους τρεχούμενους και όψεως κάθε τρίμηνο (συγκεκριμένα στις 10 του επόμενου μήνα μετά τον εκτοκισμό), για το προϊόν «Attica Υπερταμιευτήριο με μηνιαία απόδοση τόκων» όπως περιγράφεται παρακάτω στον όρο 6. - Οι τόκοι των Καταθέσεων και των Repos υπόκεινται σε φόρο 15%. - Για πράξεις επί λογαριασμών καταθέσεων μέσω ATMs άλλων τραπεζών, ισχύουν οι προμήθειες του DIAS ATM SWITCHING, ως εξής: 1. Για ποσό ανάληψης έως 50, διατραπεζική προμήθεια 0,73, 2. Για ποσό ανάληψης , διατραπεζική προμήθεια 0,85, 3.Για ποσό ανάληψης , διατραπεζική προμήθεια 0,95 και 4.Για ποσό ανάληψης άνω των 110, διατραπεζική προμήθεια 1,00. Οι παραπάνω προμήθειες προσαυξάνονται πλέον αμοιβής ΔΙΑΣ ΑΕ. Ερώτηση υπολοίπου ευρώ 0,15 πάγιο. - Η Τράπεζα δεν θέτει πρόσθετες επιβαρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των συναλλαγών. Ελάχιστη αρχική κατάθεση για όψεως κλιμακούμενου επιτοκίου, για τρεχούμενους αυξημένου επιτοκίου και για τους ειδικούς προθεσμιακούς λογαριασμούς και τα Repos. - Για το Ταμιευτήριο η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται με ειδικό βιβλιάριο Ταμιευτηρίου. Για τους λογαριασμούς Όψεως και Τρεχούμενους εκδίδεται «αντίγραφο κίνησης λογαριασμού» ανά μήνα και ανά εξάμηνο. (3) Τα επιτόκια Καταθέσεων, Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενων και Όψεως υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και ισχύουν από την ημερομηνία που αναφέρεται στη δημοσίευσή τους στον Τύπο. Το επιτόκιο του Έντοκου Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου συνδέεται με το Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.) όπως εκάστοτε ισχύει. (4) Για την απόδοση και τα χαρακτηριστικά των ειδικών καταθετικών προϊόντων καθώς και για τους ειδικούς λογαριασμούς Ασφαλισμένων και Εργαζομένων στο Ε.Τ.Α.Α και ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ απευθύνεστε στους λειτουργούς του Καταστήματος. (5) Προεξόφλημα (Ποινή) Προθεσμιακής Κατάθεσης Πρόωρη ανάληψη Προθεσμιακής Κατάθεσης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Τράπεζας. - Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ευρώ: Σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόωρη εξόφληση, το πρόωρα αναληφθέν ποσό θα εκτοκισθεί µε επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.) της Τράπεζας ετησίως, χωρίς περαιτέρω είσπραξη προεξοφλήματος και για χρονικό διάστημα από την έναρξη της προθεσμιακής μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της προεξόφλησης. - Προθεσμιακή Κατάθεση σε Συνάλλαγμα : Σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης, υπολογίζονται τόκοι υπέρ του πελάτη για την περίοδο που έχει διανύσει η τοποθέτηση μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης ανάληψης, με το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί. Για το απομείναν χρονικό διάστημα (ημερομηνία πρόωρης ανάληψης μέχρι τη λήξη της κατάθεσης), υπολογίζεται προεξόφλημα προς ετήσιο επιτόκιο ίσο με τη διαφορά του συμφωνηθέντος επιτοκίου και του ισχύοντος Libor στην χρηματαγορά του Λονδίνου, κατά την ημέρα της αναγγελίας της πρόωρης ανάληψης, προσαυξημένου κατά μια εκατοστιαία μονάδα (1%), επί του πρόωρα αποδοτέου κεφαλαίου. Σε καμία περίπτωση, η καταβολή προεξοφλήματος δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κεφαλαίου της αρχικής κατάθεσης. (6) Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ είναι: - Επιτόκιο (0,75%) από το πρώτο ευρώ και για όλο το ποσό του λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται μέχρι και 3 αναλήψεις/χρεώσεις στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. - Σε περίπτωση που ο αριθμός των αναλήψεων/χρεώσεων υπερβεί τις 3 μέσα στο διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα, τότε το επιτόκιο του λογαριασμού για τον μήνα αυτό, θα μειώνεται στο Β.Ε.Τ (σήμερα 0,25%). Για τον επόμενο μήνα ισχύει επιτόκιο 0,75%, εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. - Ως αναλήψεις/χρεώσεις θεωρούνται το σύνολο των δυνατών εγγραφών, δηλαδή κινήσεις (αναλήψεις) στα ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜ, αυτόματες χρεώσεις (π.χ. προμήθειες ΔΙΑΣ για αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση δόσεων δανείων, Visa κλπ), χρεώσεις μέσω Internet banking κλπ. Εξαιρούνται οι εγγραφές χρεωστικών τόκων, παρακράτησης φόρου τόκων καταθέσεων και εξόφλησης παγίων εντολών ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘ. - Το επιτόκιο του λογαριασμού, το οποίο υπολογίζεται κάθε μήνα ανάλογα με το πλήθος των χρεώσεων, εφαρμόζεται στο ημερήσιο βαλεριακό υπόλοιπο, σε όλο το ποσό της κατάθεσης. - Οι χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι λογίζονται ανά μήνα. - Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 2.000, με εξαίρεση την περίπτωση ανοίγματος λογαριασμών για σύνδεση με προθεσμιακή κατάθεση, δηλαδή για μεταφορά τόκων (π.χ. Monthly Profit, Early Profit κ.λπ.).

9 Σελίδα 3 από 4 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Έξοδα, Προμήθειες Επεξηγήσεις Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού όψεως ή τρεχούμενου μετά από αίτηση Πάγιο 3 του πελάτη Λειτουργικά έξοδα λογαριασμών όψεως και τρεχούμενου με χρεωστική Πάγιο 45 (1) κίνηση (ταυτόχρονα με την είσπραξη χρεωστικών τόκων) Δέσμευση / Αποδέσμευση λογαριασμού με νόμιμη Εντολή Αρχής Πάγιο 30 Χορήγηση μπλοκ επιταγών Πάγιο ανά φύλλο 1,50 Επανεπεξεργασία ακάλυπτων επιταγών Πάγιο 30 Ανάκληση πληρωμής Επιταγής Πάγιο 15 Πάγια Εντολή Χρέωσης Λογαριασμών καταθέσεων (εκτός ATTICA CARD) Πάγιο 6 (1) Η χρέωση των εξόδων πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο και συγκεκριμένα στις 10 του επόμενου μήνα μετά τον εκτοκισμό. 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΩ DIAS CREDIT TRANSFER Εγχώριες (ανεξαρτήτως ποσού) και διασυνοριακές (μέχρι ,00) αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (STP) SEPA (*) σε : Από 0,01 έως ,00 Από ,01 έως ,00 Από ,01 και πλέον Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων Προμήθειες, Έξοδα Πάγιο Πάγιο Πάγιο Ελάχιστο ευρώ 7,50 12,50 17,50 Επεξηγήσεις (**),(***) (****) Απλές διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων STP εντός SEPA για πληρωμή υποχρεώσεων εισαγωγέων μέσω DIAS CREDIT TRANSFER και μέχρι ,00 (*****) Πάγιο 7,50 ΜΕΣΩ TARGET 2/ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ και SWIFT Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (STP) : Από 0,01 έως ,00 Από ,01 και πλέον 0,25% 0,30% 15 - (**),(***) (1), (***) Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (****) ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΜΕ SWIFT 0,30% 15 (1) Έκδοση διακαταστηματικής εντολής (εκτός προμηθειών αντιπροσώπων 0,20% 20 Χωρίς άλλα Εισαγωγών) έξοδα Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε ευρώ 0,20% 9 (2) Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε ευρώ που σύρονται στο εξωτερικό 0,20% 12 (2) Έκδοση τραπεζικών επιταγών συναλλάγματος 0,20% 12 (2) Πληρωμή εγχώριων ή διασυνοριακών εντολών σε ευρώ, μετρητοίς Πάγιο 6 (3) Πληρωμή διακαταστηματικής εντολής σε ευρώ, μετρητοίς Πάγιο 6 (3) Πληρωμή εντολών σε συνάλλαγμα μετρητοίς Πάγιο 9 (3) Αγορά επιταγών επί άλλων Τραπεζών όταν δεν κατατίθενται σε λογαριασμό καταθέσεων (πλην προθεσμίας) με τις προβλεπόμενες Valeur - στην ίδια πόλη Πάγιο 2,50 (4) - σε άλλη πόλη Πάγιο 4 (4) (*) Χώρες SEPA : Αυστρία, Βέλγιο Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν. Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία STP : Αυτόματη μεταφορά πίστωσης με τις εξής προϋποθέσεις : χρέωση λογαριασμού δικαιούχου ΚΑΙ πίστωση λογαριασμού δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, BIC πληρώτριας Τράπεζας. (**) Στις εξερχόμενες μεταφορές πιστώσεων μέσω DIAS CREDIT TRANSFER το έξοδο της ΔΙΑΣ 0,07 και της ΕΤΕ 0,15 ανά εντολή δεν εισπράττεται από τους πελάτες, αλλά καταβάλλεται από την Τράπεζα. (***) Στις εξερχόμενες μεταφορές πιστώσεων σε περίπτωση ένδειξης εξόδων OUR εισπράττεται επιπλέον το συμφωνημένο διμερώς με τις Ελληνικές Τράπεζες έξοδο. Προκειμένου περί Τραπεζών του εξωτερικού τα έξοδα θα εισπραχθούν εκ των υστέρων όταν απαιτηθούν. (****) Στις εξερχόμενες Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων εισπράττεται επιπλέον : Α. το συμφωνημένο διμερώς με τις Ελληνικές Τράπεζες έξοδο ή Β. προκειμένου περί Τραπεζών του εξωτερικού τα έξοδα θα εισπραχθούν εκ των υστέρων όταν απαιτηθούν. (*****) Η ειδική αυτή τιμολόγηση ισχύει μόνο για απλή μεταφορά κεφαλαίων STP για πληρωμή υποχρεώσεων εισαγωγέων (ολική εξόφληση απλού τιμολογίου χωρίς έκδοση βεβαίωσης προς Τελωνείο / Μεταφορική εταιρεία, χωρίς πληρωμή προμήθειας αντιπροσώπου, χωρίς εξόφληση μεταφορικών, ασφαλίστρων κλπ), εντός χώρου SEPA, μόνο μέχρι ,00, μόνο μέσω DIAS CREDIT TRANSFER. (1) Στα εξερχόμενα εμβάσματα, αυτών των κατηγοριών εισπράττονται επί πλέον έξοδα swift 10,00 ανά μήνυμα. (2) Στην έκδοση τραπεζικής επιταγής εισπράττονται επί πλέον έξοδα ταχυδρομικά, swift κλπ

10 Σελίδα 4 από 4 (3) Τα εισερχόμενα εμβάσματα, εάν φέρονται σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων με την αναφερόμενη στο έμβασμα valeur, δεν εισπράττεται προμήθεια. Στην περίπτωση μείωσης των ημερών της valeur εισπράττονται τόκοι με επιτόκιο ίσο με το Ε.Ε.Χ. προσαυξημένο κατά 2,5% για το μειωμένο αριθμό των ημερών. (4) Εισπράττονται τόκοι με επιτόκιο ίσο με το Ε.Ε.Χ. προσαυξημένο κατά 2,5% για το μειωμένο αριθμό των ημερών, των VALEUR ή τα ανωτέρω αναφερόμενα πάγια ποσά, εφόσον οι τόκοι είναι μικρότεροι των παγίων. Σημ.: Οι προβλεπόμενες valeur αγοράς επιταγών άλλων τραπεζών εσωτερικού έως ανά επιταγή, είναι: - για επιταγές ίδιας πόλης η τρίτη εργάσιμη, - για επιταγές άλλης πόλης η πέμπτη εργάσιμη (εφόσον δεν είναι μέλη του ΔΗΣΣΕ) Για επιταγές άνω των η πέμπτη εργάσιμη. Εάν για τη διενέργεια συναλλαγής μεσολαβεί και τρίτη Τράπεζα, ο εντολέας επιβαρύνεται με πρόσθετες προμήθειες και έξοδα σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας αυτής.

11 Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΔΤΕ 2501/ ) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Προμήθειες, Έξοδα Ελάχιστο Ευρώ Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών και Προεμβάσματα: - Άνοιγμα έναντι καλύμματος μετρητών 4 ο /οο 60,00 - Άνοιγμα χωρίς κάλυμμα μετρητών 4 ο /οο 60,00 - Εγγύησης (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) * 1,25% 75,00 - Βεβαίωσης (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) ** 5 ο /οο 60,00 - Τροποποίησης Πάγιο 30,00 - Ακύρωσης Πάγιο 30,00 - Εκτέλεση ενέγγυων πιστώσεων / προεμβασμάτων 6 ο /οο 60,00 - Διακανονισμός ενέγγυων πιστώσεων 4 ο /οο 60,00 - Εξόφληση προθεσμιακής πίστωσης 4 ο /οο 45,00 Έναντι φορτωτικών εγγράφων τοις μετρητοίς ή προθεσμίας 6 ο /οο 45,00 Εξόφληση προθεσμιακής υποχρέωσης (συν/κής υποσχετικής κ.λ.π ) 4 ο /οο 45,00 Παράτασης Συν/κής,γραμματίου Πάγιο 30,00 Παράδοση φορτωτικών, συν/κών κ.λ.π. ελεύθερα πληρωμής Πάγιο 30,00 Προμήθεια μεταφόρτωσης εφόσον μεσολαβεί Τράπεζά μας (αφορά επανεξαγωγή αγαθών ) 5 ο /οο 30,00 Προμήθεια αποταμίευσης 4 ο /οο 25,00 Σημειώσεις * Η προμήθεια εγγύησης εισπράττεται στην περίπτωση ανοίγματος πίστωσης χωρίς κάλυμμα ή προθεσμιακής πίστωσης ανά αδιαίρετο τρίμηνο και λογίζεται από το άνοιγμα της πίστωσης μέχρι την εκτέλεσή της εφόσον πρόκειται για πίστωση μετρητοίς ή μέχρι εξόφλησης της προθεσμιακής υποχρέωσης αν πρόκειται για προθεσμιακή πίστωση. ** Η προμήθεια επιβεβαίωσης εισπράττεται όταν η τράπεζα μας δίνει εντολή στην ανταποκρίτρια Τράπεζα να προσθέσει την επιβεβαίωσή της και λογίζεται ανά αδιαίρετο τρίμηνο από το άνοιγμα της ενέγγυας πίστωσης μέχρι την εκτέλεσή της. 2. ΕΞΑΓΩΓΕΣ Προμήθειες, Ελάχιστο Έξοδα Ευρώ Έναντι φορ/κών εγγράφων μετρητοίς 0,60% 45 Έναντι ενέγγυων πιστώσεων μετρητοίς (εκτέλεση) 0,60% 60 Έναντι φορ/κών εγγράφων προθεσμίας 0,40% 45 Έναντι ενέγγυων πιστώσεων προθεσμίας 0,40% 60 Ελεύθερες πληρωμής 0,30% 45 Είσπραξη συν/κών, Υποσχετικών 0,40% 45 Ενέγγυες πιστώσεις εξαγωγών: - Ανακοίνωση 0,10% 30 - Βεβαίωση (κατά αδιαίρετο τρίμηνο) 1,25% 60 - Τροποποίηση πάγιο 30 - Ακύρωση ή μη εκτέλεση 0,20% 30 - Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο 0,10% ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Προμήθειες, Έξοδα Ελάχιστο Ευρώ Αγορά και πώληση ξένων τραπεζογραμματίων: - μέχρι του αντιτίμου των 150 Πάγιο 3 - πάνω από το αντίτιμο των 150 Πάγιο 6 Αγορά επιταγών συναλλάγματος και T/C: - μέχρι του αντιτίμου των 150 0,2% 2,5 - πάνω από το αντίτιμο των 150 0,2% 4,5 Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος 0,50% 30 Προμήθεια πράξεων αγοράς και πώλησης συναλλάγματος: - μέχρι 3.000,00 0,20% 1,50 - από 3.000, ,00 0,15% 6 - από ,01 και άνω 0,05% 90

12 Σελίδα 2 από 5 4. ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ (συναλλαγματικές, κ.λ.π.) Προμήθειες, Έξοδα Ελάχιστο ευρώ Εσωτερικού - Αξίες απλές 1,1% 10,0 - Παράταση λήξης πάγιο 10,0 - Επιστροφή απλήρωτης αξίας ή για κάθε διαμαρτύρηση πάγιο 13,0 Εξωτερικού - Με λήξη μέχρι ένα χρόνο 0,40% 29 - Με λήξη πάνω από χρόνο 0,40% 44 - Εντολή για παράταση πάγιο 29 Σημ. 5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣ: Ι) Προμήθειες Εταιρειών Σύμβαση Συνεργασίας Α) Άμεσες Χρεώσεις (Πάγιες) WWF, Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου, Action Aid, Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Greenpeace, Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας, Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης, Δ.Ε.Υ.Α. Μυτιλήνης, Δ.Ε.Υ.Α. Αγ.Νικολάου Κρήτης, Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου, Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας, Δ.Ε.Υ.Α. Ξυλοκάστρου, Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης, Δ.Ε.Υ.Α. Λέρου, Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου, Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου, Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Ν.Χανίων, Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης, Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας, Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου, Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, Δ.Ε.Υ.Α Έδεσσας, Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, Δ.Ε.Υ.Α. Μίνωα Πεδιάδας, Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου, Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνιών, Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου. Serfin (Hellas Finance Α.Ε.), Firen (Hellas Finance Α.Ε.), BMW FS (Hellas Finance Α.Ε.), Payzone Hellas, Tellas, ΕΤΑΟ, Hertz Auto Hellas, IATA BSP, IATA CASS, Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α., ΤΕΑΓΕ, ING Ζωής, ING Γενικών Ασφαλειών, Cyta Hellas A.E., Ασφάλειαι Μινέτα, Good Year, Forthnet, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Citibank International PLC Mastercard, Citibank International PLC Visa, Multichoice Nova, Aegean Power, G4S Secure Solutions, Spartan Security, Unicef, Εθνική Ασφαλιστική, Cdo Paso Card, REVMAena, Cosmote, Το Χαμόγελο του Παιδιού, G4S Telematix, Booking COM B.V., Groupama Phoenix,, Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Volkswagen Bank, Vivodi, Eurolease Fleet, BMW Group Hellas, Michelin, Interasco, Leaseplan, SFS Hellas Finance Consumer Α.Ε. Παροχής Πιστώσεων, Alico AIG Life, Generali Life, Generali Hellas, ACS Courier, Brinks Security Services, Verbund Austrian Power Traiding Energa Hellas, Credicom Consumer Finance Τράπεζα ΑΕ, FGA Capital Hellas, FGA Bank GmbH, Ευρωπαϊκή Πίστη, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας, Hellasfon Networks, Προμηθευτικός & Κατ/κός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής, Διεθνής Ένωσις Α.Α.Ε., ΣΥΝΠΕ ΟΣΕ, TEC Hellas, Elpedison, Green Greek Environmental & Energy Network, Pierre Fabre Hellas, Ευρωπαική Ένωσις ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Μινέττα, Ήρων Θερμοηλεκτρική, WATT & VOLT Α.Ε., FGA Insurance Hellas, Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, Allianz, Interamerican, ΟΤΕ Λογαριασμός Νεότητας, Holmes Place, Abbott Laboratories,, ALD AUTOMOTIVE AEBE, ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI AEBE, ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ, KONICA MINOLTA BGR A.E., BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, PROTERGIA A.E./ΙΔΙΩΤΕΣ,PROTERGIA A.E./ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Ο.Α.Ε.Ε. ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (206), MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ο.Α.Ε.Ε. ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜ. ΠΡΩΗΝ ΑΣΦΑΛ (207), ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.- ΙΔΙΩΤΕΣ (857), ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (858) Β) Εντολές Πληρωμής SERFIN (SFS HELLAS FINANCE Α.Ε.),FIREN (SFS HELLAS FINANCE Α.Ε.),BMW FS (SFS HELLAS FINANCE Α.Ε.),TELLAS,ΠΛΑΙΣΙΟ,ΕΤΑΟ,IATA BSP,IATA CASS,ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.,ΤΕΑΓΕ,ING ΖΩΗΣ,CYTA HELLAS A.E, MINETTA LIFE - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ,G4S TELEMATIX,GOOD YEAR,DEMCO INSURANCE,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ,G4S SECURE SOLUTIONS SA,ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.,ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.E.Γ.Α. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ,GROUPAMA PHOENIX, REVMAena Ιδιώτες, REVMAena Επιχείρηση,MY DIRECT INSURANCE,ΤΣΑΥ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ),AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.,ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,T.E.E.-ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ, OTE-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ πάγιο 0,30 (1)

13 Σελίδα 3 από 5 5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣ (συνέχεια): Προμήθειες, Ελάχιστο Σημ. Έξοδα ευρώ VOLKSWAGEN BANK,VIVODI,BMW GROUP HELLAS,MICHELIN,ΙNTERASCO,SFS HELLAS FINANCE CONSUMER A.E ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ,GENERALI HELLAS,ACS COURIER ΑΕ, Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ, ACTION AID, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ, ΤΣΑΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - Ο.Β.Ι., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ, INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ, INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Διακριτικός Τίτλος:VIVA PAYMENTS), ON TELECOMS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ, INTERNATIONAL LIFE A.E. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, INTERNATIONAL LIFE A.E. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ, BRINKS HELLAS SECURITY S.A., ENERGA - ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., GREENPEACE, CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, MULTICHOICE-NOVA, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, HELLAS POWER A.E., Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, FGA CAPITAL HELLAS, FGA BANK GmbH, TEC HELLAS Ε.Π.Ε., Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε., SPARTAN SECURITY, Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΜΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΡΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ, HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Δ.Ε.Υ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ALLIANZ ΑΕΓΑ, Δ.Ε.Υ.Α. MΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ, HELLASFON NETWORKS A.E., Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, EΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ACS ATHENS (ΣΧΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ),,Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε., AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΕΤΡΙΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΕΣ, ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, COSMOTE, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, GREEN GREEK ENVIROMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.- ΙΔΙΩΤΕΣ, GREEN GREEK ENVIROMENTAL & ENERGY NETWORK A.E- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΓΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ARAG HELLAS, ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, WATT & VOLT A.E. Ιδιώτες, WATT & VOLT A.E. Επιχείρηση, Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ, EVIMA GROUP A.A.E. ΙΔΙΩΤΕΣ, EVIMA GROUP A.A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Δ.Ε.Υ.Α. πάγιο 0,50 (1) ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, FGA INSURANCE HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ, NP INSURANCE / ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ, Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, EMPORIKI RENT, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ, PRIME INSURANCE, ΑΚΕΠ ΑΕ (ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ), CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ. ΕΠΕ, ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε., PAPAKI ΕΠΕ, Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΡΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α ΣΗΤΕΙΑΣ, Α.Ν.Ε.Κ., ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ, 520 BARCODE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ΤΕΟ Α.Ε., WESTERN UNION-WORLDBRIDGE, Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI ΑΕΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΑΕ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, PROTERGIA Α.Ε.-ΙΔΙΩΤΕΣ, PROTERGIA Α.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Ε.Λ.Π.Α, MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., MTEL, PRAKTIKER HELLAS A.E., ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, InnoView, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, INSURANCE MARKET, ΝΕΑ ΟΔΟΣ A.E., Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ, PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. (ΙΔΙΩΤΕΣ), PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ), ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΔΙΩΤΕΣ& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Δ.Ε.Η. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΜΑ ΑΕ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ. ΙΙ) Λοιποί Οργανισμοί Εταιρείες Α) Άμεσες Χρεώσεις (Πάγιες) - ΟΤΕ ανέξοδα - ΟΑΕΕ. πάγιο 0,30 (1)

14 Σελίδα 4 από 5 Β) Εντολές Πληρωμής - Φ.Π.Α. ανέξοδα - Ι.Κ.Α. ανέξοδα - ΟΑΕΕ πάγιο 3,00 (1) - ΟΤΕ πάγιο 0,50 (1) - Κτηματολόγιο ανέξοδα - Εργόσημο (ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ-ΟΓΑ) ανέξοδα - Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) ανέξοδα - Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ) ανέξοδα - Εισφορές και Τέλη Επιτηδεύματος του Ν.3986/2011 ανέξοδα - Τέλος Υπαγωγής και Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Αυθαιρέτων ανέξοδα - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Αυθαιρέτων ανέξοδα - Πληρωμή Τελών & Ειδικών Φόρων (ΤΕΦ) ανέξοδα - Βεβαιωμένες Οφειλές Δ.Ο.Υ. ανέξοδα - Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων ανέξοδα - Ε-Παράβολο ανέξοδα 6. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Χρεόγραφα - Επιβαρύνσεις υπέρ Τρίτων (Σ.Α.Τ., Χ.Α.) α. Δημιουργία Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. Εισπράττεται εφ άπαξ δικαίωμα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. β. Χρεώσεις διακανονισμού για τη μεταφορά αξιών από Μεταβατικό Λογαριασμό Χειριστή Προμήθειες, Έξοδα Ελάχιστο ευρώ 10,00 0,50 ανά εντολή διακανονισμού Σημ. γ. Προμήθεια χρήσης Διακανονισμού και Εκκαθάρισης στο Σ.Α.Τ. Ύψος Χαρτοφυλακίου ΠΟΣΟΣΤΟ Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου ,0031% Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου ,0029% Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου ,0027% Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου ,0026% Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Απεριόριστο 0,0023% - Εντολή αγοράς πώλησης μετοχών στο Χ.Α. μέσω του Δικτύου 4,5 ο /οο 6,00 - Θεματοφυλακή - Φύλαξη Άυλων Τίτλων α. Ομόλογα Εξωτερικού ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΩΝ: α1. Έξοδα ανά συναλλαγή σε Ομόλογα /Μετοχές Δυτικής Ευρώπης 0,7 ο /οο πάγιο - πάγιο 13,00 13 ευρ α1.1 Έξοδα ανά συναλλαγή σε Ομόλογα Μετοχές / Αυστρίας, Φινλανδίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας α2. Έξοδα ανά συναλλαγή σε Ευρωομόλογα α3. Έξοδα ανά συναλλαγή σε Μεγάλη Βρετανία α4. Έξοδα ανά συναλλαγή σε Ηνωμένες Πολιτείες α5. Έξοδα ανά συναλλαγή σε λοιπές αγορές (Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Νότια Αφρική) β. Ομόλογα Εσωτερικού 0,5 ο /οο 10,00 - Θεματοφυλακή Φύλαξη Φυσικών Τίτλων α. Ομόλογα Μετοχές 5 ο /οο 30,00 (1) β. Κατάθεση μη εισηγμένων μετοχών για Πιστοποιητικό Γεν. Συνέλευσης 1 ο /οο 15,00 (1) - Παροχή στοιχείων παλαιότερων χρήσεων 10,00 (1) πάγιο πάγιο πάγιο πάγιο πάγιο 15,00 6,00 10,00 7,00 18,00 7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Προμήθειες, Ελάχιστο Έξοδα ευρώ Ταχυδρομικά έξοδα απλών επιστολών πάγιο 1,50 Ταχυδρομικά έξοδα συστημένων επιστολών πάγιο 3 Ταχυδρομικά έξοδα συν/κών, επιταγών πάγιο 1,50 Ταχυδρομικά έξοδα για κάθε εισαγωγή πάγιο 9 Ειδικό επιπλέον πρόσθετο ταχυδρομικό τέλος EXPRESS : - Για την αλληλογραφία εσωτερικού πάγιο 3 - Για την αλληλογραφία εξωτερικού πάγιο 6 Ειδικό επιπλέον πρόσθετο τέλος παραλαβής αλληλογραφίας πάγιο 6 ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Έξοδα μηνυμάτων με FAX εσωτερικού πάγιο 6 Έξοδα μηνυμάτων με FAX στην Ευρώπη πάγιο 35 Έξοδα μηνυμάτων με FAX στις λοιπές Ηπείρους πάγιο 53

15 Σελίδα 5 από 5 Έξοδα μηνυμάτων μέσω SWIFT στην Ευρώπη για εισαγωγές πάγιο 30 Έξοδα μηνυμάτων μέσω SWIFT στις λοιπές ηπείρους για εισαγωγές πάγιο 45 Έξοδα μηνυμάτων μέσω SWIFT λοιπών εργασιών πάγιο 10 Έξοδα ενέγγυων πιστώσεων προς την Ευρώπη μέσω SWIFT πάγιο 30 Έξοδα ενέγγυων πιστώσεων προς λοιπές Ηπείρους μέσω SWIFT πάγιο 45 Έξοδα ανταποκριτών εξωτερικού πάγιο 9 Σημείωση: (1) Στις παραπάνω εργασίες εισπράττεται επιπλέον ΦΠΑ 23%

16 Σελίδα 1 από 1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ E-BANKING (ΠΔΤΕ 2501/ ) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ E-BANKING Μεταφορά ποσού μεταξύ Λογ/μών Καταθέσεων Όψεως, Ταμιευτηρίου και Τρεχούμενων Attica Bank (ιδίου ή τρίτων) Πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΥΑΘ Πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΕΕ, LANNET Προμήθειες, Έξοδα Προμήθεια DIASDEBIT: Α) Άμεσες χρεώσεις (πάγιες): - ΟΤΕ, ΤΕΒΕ Β) Εντολές Πληρωμής - Φ.Π.Α, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αίτηση Χορήγησης Μπλοκ Επιταγών Έκδοση Διακαταστηματικής εντολής με πληρωμή δικαιούχου σε μετρητά Επαναφόρτιση κάρτας Attica GIFT CARD (Ανεξαρτήτως ποσού επαναφόρτισης) (1) ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ DIAS CREDIT TRANSFER i) Πληρωμή Πιστωτικής Κάρτας ii) Εξερχόμενες εντολές με πίστωση λογαριασμού έως , με IBAN δικαιούχου και χρέωση εξόδων OUR, BEN ή SHA. Έως ΠΑΓΙΟ 0,30 από 1.000,01 έως ΠΑΓΙΟ 1 Άνω των ΠΑΓΙΟ 3 πλέον τυχόν Διατραπεζικά έξοδα (2) iii) Εξερχόμενες εντολές μέσω SEPA με πίστωση λογαριασμού έως , με IBAN δικαιούχου και χρέωση εξόδων SHA. iv) Εξερχόμενες Εντολές έως ευρώ, με πληρωμή δικαιούχου σε μετρητά Έως ΠΑΓΙΟ 0,30 από 1.000,01 έως ΠΑΓΙΟ 1 Άνω των ΠΑΓΙΟ 3 Διατραπεζικά έξοδα (3) Σημειώσεις: 1) Ελάχιστο ποσό επαναφόρτισης 30. 2) Τα συμφωνημένα διμερώς με τις Ελληνικές Τράπεζες Διατραπεζικά έξοδα που εισπράττονται για τρόπο χρέωσης εξόδων OUR, έχουν ως εξής: 0,80 1,20 για ποσό εντολής έως , 2,00-4,00 για ποσό εντολής από , , & 5,00-20,00 για ποσό εντολής από ,01 και άνω. 3) Τα συμφωνημένα διμερώς με τις Ελληνικές Τράπεζες Διατραπεζικά έξοδα που εισπράττονται, έχουν ως εξής: 10,00-20,00 ανά εντολή. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Όπου δεν αναφέρεται νόμισμα, εννοείται το ευρώ. 2. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα πραγματικά ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τηλετυπικά τέλη ή άλλα πραγματικά έξοδα (ενδεικτικά: συμβολαιογραφικά, διαμαρτυρικά, έξοδα δικηγόρων, μηχανικών κλπ). 3. Ορισμένες ειδικές κατηγορίες των ως άνω εργασιών, εξειδικευμένες εργασίες (αποταμιεύσεις εμπορευμάτων, αγορά επιταγών συν/τος, κ.λ.π.) καθώς και η τιμή συν/τος επί των σχετικών πράξεων δεν αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο. Σ αυτές τις περιπτώσεις οι κ.κ. πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Καταστήματος. 4. Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Τελευταία Ενημέρωση: 5. Σε περίπτωση παραπόνων παρακαλούνται οι κ.κ. πελάτες να απευθύνονται στους Διευθυντές των Καταστημάτων. Εφόσον δεν τύχουν ικανοποιητικής απάντησης παρακαλούνται να απευθύνονται εγγράφως στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ομήρου 23, Αθήνα.

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds H Hang Seng Index = δείκτης μετοχών του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Αποτελείται από μετοχές 33 επιχειρήσεων από τους ακόλουθους τομείς της οικονομίας: α) χρηματοπιστωτικός τομέας β) επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση.

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. P p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. Package deal = διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2671/3.4.214 ΘΕΜΑ : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα