ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΔΗ Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ :00 11:00 1. Σν εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηαη απφ έμη (6) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε. 2. Να απαληεζνχλ ΟΛΔ νη εξσηήζεηο θαη ησλ ηξηψλ (3) κεξψλ. ΜΔΡΟ Α (20 κνλάδεο) Α1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηφ ή ιάζνο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηε ιέμε «ζωζηό» ή «ιάζνο», δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξφηαζε: α. Σν 1981 ε Διιάδα έγηλε πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ). ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 162 β. Σν αλεπηπγκέλν πηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ε λνκνζεζία πνπ επλννχζε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζηελ Αγγιία ζπλέβαιαλ ζηελ εθβηνκεράληζε ηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο. ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 42 γ. Ζ νβηεηηθή Έλσζε, ε Ηλδία θαη ε Κίλα δελ ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ην ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 138 δ. Με ηε πλζήθε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ην 1856, ν Δχμεηλνο Πφληνο θαηέζηε νπδέηεξε ζάιαζζα, απαιιαγκέλε απφ πνιεκηθά ζθάθε. ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 40 ε. Ζ «εαξηλή επίζεζε», πνπ εμαπέιπζαλ νη Ηηαινί θαηά ηεο Διιάδαο ην Μάξηην ηνπ 1941, έπιεμε ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο. ΛΑΘΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 120 ζη. Σν 1918 ε επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο δέρηεθε ηνπο γεξκαληθνχο φξνπο θαη ππέγξαςε ην χκθσλν Μνιφηνθ-Ρίκπεληξνπ. ΛΑΘΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 95 δ. Με ηελ εθινγηθή επηθξάηεζε ηνπ Βεληδέινπ ην 1928, θάλεθε λα ζηαζεξνπνηείηαη νξηζηηθά ζηελ Διιάδα ην πνιίηεπκα ηεο πξνεδξεπφκελεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. 1

2 ΩΣΟ Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 101 ε. Πξψηνο λεθξφο ηνπ Αγψλα ήηαλ ν Μηραιάθεο Καξανιήο. ΛΑΘΟ Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 234 ζ. Σν δνηφ χληαγκα, πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηηο πκθσλίεο Επξίρεο Λνλδίλνπ ην 1959, παξείρε ζηνλ Σνχξθν αληηπξφεδξν ην δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο (veto). ΩΣΟ Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 245, 275 η. Ζ δηεζλήο εηξελεπηηθή δχλακε (UNFICYP) έθηαζε ζηελ Κχπξν, σο απνηέιεζκα ηνπ ςεθίζκαηνο 186 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ην ΩΣΟ Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 282 (10 x 1 = 10 κνλάδεο) Α2. Καζέλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β αληηζηνηρεί κε κηα πξνζσπηθφηεηα ηεο ζηήιεο Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηνπο αξηζκνχο ηεο ζηήιεο Α θαη δίπια απφ ηνλ θαζέλα ην γξάκκα ηεο ζηήιεο Β πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Πξνζνρή: Γχν (2) πξνζσπηθφηεηεο ηεο ζηήιεο Α πεξηζζεχνπλ. ΣΖΛΖ Α 1. Κφλξαλη Αληελάνπεξ ΣΖΛΖ Β ΔΛΗΓΔ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 2. Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγφπνπινο ε. Δζληθφο ηζηνξηνγξάθνο Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ Χν Σζη Μηλρ δ. Πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο β. Δπίζηξαηνη Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ Σδαβάραξιαι Νερξνχ 6. Κάξνινο ληε Γθνι α. Γαιιηθή αληίζηαζε Ιστορία Νεότεροσ και Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο γ. Πξαμηθφπεκα Χνχληαο ζηελ Κχπξν Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 294 (5 x 2 = 10 κνλάδεο) 2

3 ΜΔΡΟ Β (45 κνλάδεο) Β1. Να γξάςεηε ζχληνκα θαηαηνπηζηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηα πην θάησ, κε βάζε ηα δεηνχκελα ησλ παξελζέζεσλ: α. Σξίηνο Κόζκνο (ζπγθξφηεζε, πξνβιήκαηα, επηδηψμεηο) β. Πξωηόθνιιν Αλεμαξηεζίαο (ρξνληθφ πιαίζην, πεξηερφκελν, ζπλέπεηα) γ. Έθζεζε Γθάιν Πιάδα, 1965 (ιφγνο ππνβνιήο, πεξηερφκελν, θαηάιεμε) (3 x 5 = 15 κνλάδεο) α. Σξίηνο Κόζκνο (ζπγθξφηεζε, πξνβιήκαηα, επηδηψμεηο) Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 152 πγθξόηεζε: Κξάηε Αζίαο θαη Αθξηθήο. / Σα λέα θξάηε πνπ αλέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απναπνηθηνπνίεζεο (θπξίσο ζηελ Αζία θαη Αθξηθή). Πξνβιήκαηα: 1. Οηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο. 2. Ραγδαία αχμεζε πιεζπζκνχ. 3. Δζσηεξηθέο αλαηαξαρέο / εκθχιηνη πφιεκνη. Δπηδηώμεηο: 1. Καηνρχξσζε εζληθήο αλεμαξηεζίαο. 2. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε. (2 x 1 = 2 κνλάδεο) (2 x 1 = 2 κνλάδεο) β. Πξωηόθνιιν Αλεμαξηεζίαο (ρξνληθφ πιαίζην, πεξηερφκελν, ζπλέπεηα) Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ Υξνληθό πιαίζην: / Λήμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Πεξηερόκελν: 1. Ζ Διιάδα ππήρζε ζε θαζεζηψο εγγχεζεο ηεο εδαθηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο εζληθήο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ κνλαξρηθνχ πνιηηεχκαηνο απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο Δπξψπεο, ηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Ρσζία. (2 κνλάδεο) 3

4 2. Ζ Διιάδα πεξηειάκβαλε ηε ηεξεά Διιάδα, ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηηο Κπθιάδεο. πλέπεηα: Σν θαζεζηψο ηεο εγγχεζεο ηζνδπλακνχζε κε επνπηεία ηεο ρψξαο θαη ηνπ κέιινληφο ηεο απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο δπλάκεηο θαη επέηξεπε παξεκβάζεηο ηνπο ζηελ άζθεζε ηεο εζληθήο ηεο πνιηηηθήο. γ. Έθζεζε Γθάιν Πιάδα, 1965 (ιφγνο ππνβνιήο, πεξηερφκελν, αληηδξάζεηο) Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 284 Λόγνο ππνβνιήο: ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εμεχξεζεο ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ, ππνβιήζεθε ε έθζεζε ηνπ κεζνιαβεηή γηα ην Κππξηαθφ Γθάιν Πιάδα ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ. Πεξηερόκελν: 1. Γηαπίζησλε ην αλεθάξκνζην ησλ πκθσληψλ ηεο Επξίρεο. 2. Απέθιεηε ηελ ηδέα ηνπ εδαθηθνχ δηαρσξηζκνχ ηεο Κχπξνπ. 3. Εεηνχζε απφ ηελ ειιελνθππξηαθή πιεπξά λα απηνπεξηνξίζεη ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ ηεο Κχπξνπ γηα απηνδηάζεζε. 4. Πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο αλεμάξηεηνπ θαη δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο. 5. Σφληδε φηη ε δηαηήξεζε ηεο Κχπξνπ σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο έπξεπε λα πεγάδεη απφ ζρεηηθή ειεχζεξε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ιανχ ηνπο. (3 x 1 = 3 κνλάδεο) Αληηδξάζεηο: Ζ ειιεληθή πιεπξά έβιεπε ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ έθζεζε, αιιά ε ηνπξθηθή πιεπξά ηελ απέξξηςε απεξίθξαζηα. Β2. ε θείκελν έθηαζεο ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηηο εμειίμεηο απφ ηε πκκαρηθή εληνιή θαηάιεςεο ηεο κχξλεο ην 1919 κέρξη θαη ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ην ην θείκελφ ζαο λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά νη πην θάησ φξνη/έλλνηεο: δηεζλήο ζπγθπξία, δεκνςήθηζκα, ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο, δησγκφο, θίλεκα αμησκαηηθψλ, φξνη πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο (15 κνλάδεο) Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ

5 ύληνκνο πξόινγνο Δηζαγωγή (ελδεηθηηθά): Μεηά ην ηέινο ηνπ Α Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ε θαηάιεςε ηεο κχξλεο απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ην 1919 ήηαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαπνιεκηθέο εμειίμεηο. / Μηα ζεηξά απφ γεγνλφηα νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ κε ηειηθή θαηάιεμε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. / ή άιιν ζπλαθέο. Εεηνύκελα: Eμειίμεηο: 1. Ο Βεληδέινο εθκεηαιιεχηεθε ηελ επλντθή γηα ηελ Διιάδα δηεζλή ζπγθπξία θαη εμαζθάιηζε ηε ζπκκαρηθή εληνιή ην Μάην ηνπ 1919, γηα απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε κχξλε θαη ηελ θαηάιεςή ηεο. 2. Ζ ζπκκαρηθή εληνιή ήηαλ πξνζσξηλήο ηζρχνο θαη ε νξηζηηθή ηχρε ηεο κχξλεο ζα θξηλφηαλ κε δεκνςήθηζκα ησλ θαηνίθσλ κεηά απφ πέληε ρξφληα. 3. Δθινγηθή ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1920 θαη επάλνδνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζην ζξφλν. 4. Αθνινχζεζε ν ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ( ): επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ κεηψπνπ ζηε Μ. Αζία θαη δηάζπαζή ηνπ απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα (Αχγνπζηνο 1922). Ήηηα θαη ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. 5. Αθνινχζεζαλ ε ππξπφιεζε ηεο κχξλεο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ν απελήο δησγκφο ησλ Διιήλσλ ηεο Μ. Αζίαο (ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο). 6. Δζσηεξηθή θξίζε ζηελ Διιάδα: εθδειψζεθε θίλεκα αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ ππφ ην Νηθφιαν Πιαζηήξα (επηέκβξηνο 1922). 7. Ο Κσλζηαληίλνο ππνρξεψζεθε λα απνρσξήζεη απφ ηελ Διιάδα. 8. Παξαπέκθζεθαλ ζε δίθε, κε ηελ θαηεγνξία ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, έμη ζηειέρε ηεο βαζηιηθήο παξάηαμεο, ηα νπνία θαη εθηειέζηεθαλ. 9. πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, 1923, κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. ξνη: (α) Ζ Σνπξθία αλέθηεζε ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηε κχξλε. (β) Αλαγλσξίζηεθε ε θπξηαξρία ηεο Ηηαιίαο ζηα Γσδεθάλεζα. (γ) Οξίζηεθαλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Έβξν. (δ) πκθσλήζεθε ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ Διιήλσλ νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο. (ε) Δμαηξέζεθαλ νη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη νη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ λεζηψλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ. ύληνκνο επίινγνο Καηαθιείδα (ελδεηθηηθά): Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ήηαλ ζθιεξή θαη ηαπεηλσηηθή γηα ηελ Διιάδα. / Αληαλαθινχζε ην λέν ζπζρεηηζκφ ηζρχνο πνπ πξνήιζε απφ ηελ ήηηα ηεο Διιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν, θαζψο θαη ηε λέα θαηάζηαζε πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηελ πεξηνρή απφ ην / ή άιιν ζπλαθέο. Β3. ε θείκελν έθηαζεο ιέμεσλ λα παξνπζηάζεηε ηελ πνιηηηθή πνπ θαζηέξσζαλ νη εγεκφλεο ηεο Δπξψπεο ην 1815, αμηνινγψληαο παξάιιεια ην ξφιν ηνπ Μέηεξληρ ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. (15 κνλάδεο) 5

6 Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ ύληνκνο πξόινγνο Δηζαγωγή (ελδεηθηηθά): ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο ( ) νη ληθήηξηεο δπλάκεηο απνθάζηζαλ λα επαλαθέξνπλ ην «παιαηφ θαζεζηψο» ησλ αξηζηνθξαηηθψλ πξνλνκίσλ, λα εληζρχζνπλ ηνπο κνλαξρηθνχο ζεζκνχο θαη λα θαζνξίζνπλ λέα ζχλνξα ζηελ Δπξψπε. / ή άιιν ζπλαθέο. Εεηνύκελα: I. Πνιηηηθή: 1. Σα εδαθηθά θαη ηα πνιηηηθά δεηήκαηα ζηελ Δπξψπε ηα ρεηξίζηεθαλ ηξεηο θπξίσο άλδξεο: ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Βξεηαλίαο θφκεο Κάζιξη, ν θαγθειάξηνο ηεο Απζηξίαο πξίγθηπαο Μέηεξληρ θαη ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο Σαιευξάλδνο. 2. Mε ηελ παιηλφξζσζε ηνπ «παιαηνχ θαζεζηψηνο» αλαραηηίδνληαλ νη δπλάκεηο ηεο αλαηξνπήο πνπ είρε εθζξέςεη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. 3. Γηαηήξεζαλ ηηο πνιπεζληθέο απηνθξαηνξίεο, πνπ εμππεξεηνχζαλ θαιχηεξα απφ ηα εζληθά θξάηε ηελ εηξήλε (επεηδή πίζηεπαλ φηη νη δηάθνξεο γισζζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Δπξψπεο δελ είραλ ζαθή γεσγξαθηθά φξηα θαη αθφκε φηη, αλ νη δηάζπαξηεο θαη αλάκεηθηεο θνηλφηεηεο ζρεκάηηδαλ εζληθά θξάηε, ζα είραλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο κεηνλφηεηεο, ηηο νπνίεο ζα δηεθδηθνχζαλ γεηηνληθά θξάηε). 4. Γεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε κφληκεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζηελ Δπξψπε, γηα ηελ απνθπγή ηεο θπξηαξρίαο κηαο κεγάιεο δχλακεο. 5. Γηα λα πξνιεθζεί λέα δηαηάξαμε ηεο επξσπατθήο αζθάιεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Γαιιίαο, δεκηνχξγεζαλ «αλάρσκα» ηζρπξψλ θξαηψλ ζηα αλαηνιηθά ηεο. 6. Μεηά ηελ νινθιεξσηηθή ήηηα ηνπ Ναπνιένληα (1815), ε Απζηξία, ε Ρσζία θαη ε Πξσζία ίδξπζαλ ηελ Ηεξή πκκαρία, πνπ απνζθνπνχζε λα αλαθφςεη ηελ πξφνδν ησλ θηιειεχζεξσλ θαη εζληθψλ θηλεκάησλ. 7. Σν πλέδξην Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο θαζηέξσζε ηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο, ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο (Δπξσπατθή πκθσλία). (6 x 1,5 = 9 κνλάδεο) II. Αμηνιόγεζε ξόινπ Μέηεξληρ: 1. Ο Μέηεξληρ ππήξμε θπξίαξρε πξνζσπηθφηεηα ζην πλέδξην ηεο Βηέλλεο, αλππνρψξεηνο ππνζηεξηθηήο ηεο κνλαξρηθήο εμνπζίαο θαη λνκηκφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο. 2. Πίζηεπε πσο πξψηα απφ φια ήηαλ Δπξσπαίνο θαη πσο ζηήξηδε θαη πξνσζνχζε ηελ ηδέα ηεο Δπξψπεο. 3. Ήηαλ ερζξφο ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ θαη ησλ εζληθψλ θξαηψλ, επεηδή απεηινχζαλ ηε ζπλνρή ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ. / Ήηαλ ερζξφο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ξηδνζπαζηηθψλ αιιαγψλ. (2 x 2 = 4 κνλάδεο) ύληνκνο επίινγνο Καηαθιείδα (ελδεηθηηθά): Παξφιν πνπ νη κεγάιεο δπλάκεηο θαηφξζσζαλ λα πεηχρνπλ ηελ παιηλφξζσζε ηνπ «παιαηνχ θαζεζηψηνο» θαη λα θαζηεξψζνπλ ηηο αξρέο ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε, νη δπλάκεηο πνπ πξνσζνχζαλ ηηο αξρέο ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο θαη ηεο 6

7 ιατθήο θπξηαξρίαο ζχληνκα θαηφξζσζαλ λα ππεξηζρχζνπλ. / χληνκα αλαπηχρζεθαλ εζληθά θαη θηιειεχζεξα θηλήκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπνπ έθηαζαλ ηα κελχκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. / ή άιιν ζπλαθέο. ΜΔΡΟ Γ (35 κνλάδεο) Πξνζνρή: 1. Οξζή είλαη ε απάληεζε πνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο κε βάζε ζηνηρεία από ηηο πεγέο πνπ παξαηίζεληαη, θαζώο θαη άιια ηζηνξηθά γεγνλόηα / ζηνηρεία. 2. Ζ αληηγξαθή απηνύζηωλ ρωξίωλ από ηηο πεγέο, ρωξίο πεξαηηέξω επεμεξγαζία ηνπο, αμηνινγείηαη κε κεδέλ κνλάδεο. Γ1. (10 κνλάδεο) Η ζηάζε ηεο Βξεηαλίαο ζην Κππξηαθό απνηέιεζε νξγαληθό ηκήκα ηεο γεληθόηεξεο πνιηηηθήο ηεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, πνπ απνζθνπνύζε λα θαιύςεη κία αλάγθε ηεο πξαγκαηηθά ππαξμηαθή: ηελ ίδηα ηελ επηβίσζή ηεο σο Μεγάιεο Γύλακεο. Γη απηό πνιέκεζε ε Βξεηαλία ηόζν ζθιεξά θαη κόλνλ έηζη ιακβάλνληαο ππ όςε ηελ κνλνκαλία ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο επνρήο γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή κπνξεί λα εμεγεζεί ε εκκνλή ηεο θαιύηεξεο δεκνθξαηίαο ηεο πθειίνπ ζηελ άξλεζε ζηνηρεησδώλ ειεπζεξηώλ γηα ηελ Κύπξν (π.ρ. θηιειεύζεξσλ πληαγκάησλ πνπ δίλνληαλ ζε άιιεο απνηθίεο) ή ν απόιπηνο ραξαθηήξαο ηεο αληίδξαζήο ηεο ζηνλ ελσηηθό αγώλα. Δμ άιινπ, πξνζπαζώληαο λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ην Λνλδίλν αηζζαλόηαλ ππνρξεσκέλν λα βαζηζηεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο Σνπξθίαο, ηελ νπνία δελ έπξεπε λα δπζαξεζηήζεη κε αθνξκή ηελ πνιηηηθή εμέιημε ηεο Κύπξνπ. Πεγή: Δπάλζεο Χαηδεβαζηιείνπ, «Ο ηειεπηαίνο ειιεληθφο απειεπζεξσηηθφο αγψλαο: Κχπξνο, Βαζηθνί άμνλεο θαη πξννπηηθέο κειέηεο», ζην ζπιινγηθφ ηφκν Κύπξνο. Αγώλεο ειεπζεξίαο ζηελ ειιεληθή ηζηνξία, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα 2010, ζ. 277 Αθνχ κειεηήζεηε ην πην πάλσ παξάζεκα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: α. ε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνην πνιηηηθφ δήηεκα ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο αλαθέξεηαη ην πην πάλσ παξάζεκα; (2 κνλάδεο) Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 221 Πεξίνδνο: Πεξίνδνο Αγγινθξαηίαο. / Πεξίνδνο

8 Πνιηηηθό δήηεκα: Αίηεκα Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ γηα εζληθή απνθαηάζηαζε / έλσζε κε ηελ Διιάδα. / Δλσηηθφο αγψλαο Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ / ελσηηθφ ηδεψδεο. β. Πψο δηθαηνινγεί ν ζπγγξαθέαο ηε ζηάζε πνπ ηήξεζε ε Μεγάιε Βξεηαλία απέλαληη ζην δήηεκα απηφ; (4 κνλάδεο) ηάζε Μεγάιεο Βξεηαλίαο: 1. Ζ ζηάζε ηεο απνηέιεζε κέξνο ηεο επξχηεξήο ηεο πνιηηηθήο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, πνπ είρε σο ζηφρν λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηεο γηα επηβίσζή ηεο σο Μεγάιεο Γχλακεο. (2 κνλάδεο) 2. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, βαζηδφηαλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο Σνπξθίαο, ηελ νπνία δελ επηζπκνχζε λα δπζαξεζηήζεη κε αθνξκή ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Κχπξν. (2 κνλάδεο) γ. Να αλαθέξεηε δχν (2) παξαδείγκαηα ζην δηπισκαηηθφ επίπεδν φπνπ θαίλεηαη «ν απόιπηνο ραξαθηήξαο» ηεο αληίδξαζεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζην δήηεκα απηφ, θαηά ηελ πεξίνδν (4 κνλάδεο) Ιστορία της Κύπροσ, ζ. 229, Παξαδείγκαηα ζην δηπιωκαηηθό επίπεδν: 1. Ζ απφξξηςε ηνπ ελσηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο πνπ δηελήξγεζε ν Μαθάξηνο ην 1950, θαηά ην νπνίν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ Κππξίσλ ςήθηζε ππέξ ηεο Έλσζεο. 2. Οη δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ Άληνλπ Ήληελ θαη ε ζθιεξή γιψζζα ηνπ ππνπξγνχ απνηθηψλ Χφπθηλζνλ, νη νπνίνη απέθιεηαλ ηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Διιάδα. 3. Ζ Σξηκεξήο Γηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ην 1955, κε ηελ νπνία ε Μεγάιε Βξεηαλία θαηέζηεζε ηελ Σνπξθία σο ηζφηηκν ζπλνκηιεηή ζην Κππξηαθφ θαη ην Λνλδίλν αλέιαβε ξφιν επηδηαηηεηή ζε κηα δηαθνξά κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. 4. Ζ εμνξία ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ ζηηο ευρέιιεο (1956) κεηά ην αδηέμνδν ησλ πλνκηιηψλ κεηαμχ ηνπ ζηξαηάξρε Χάξηηγθ θαη ηνπ Μαθαξίνπ. 5. Σν χληαγκα Ράληθιηθ (1956), ην νπνίν εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηελ αξρή ηεο δηρνηφκεζεο. 6. Σν ρέδην Μαθκίιιαλ (1958), ην νπνίν πεξηείρε δηαηξεηηθά ζηνηρεία θαη θαζηζηνχζε ηελ Σνπξθία ζπγθπξίαξρν ζηελ Κχπξν. (2 x 2 = 4 κνλάδεο) 8

9 Γ2. (10 κνλάδεο) Γεινηνγξαθία ηεο επνρήο απφ ην ζαηηξηθφ πεξηνδηθφ Νένο Αξηζηνθάλεο. Πεγή: Έιιελεο Πνιηηηθνί, ηφκνο ΗΓ, Δπηά Ζκέξεο Ζ Καζεκεξηλή, Αζήλα 1996, ζ. 84 Αθνχ παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ηε γεινηνγξαθία ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: α. Να πεξηγξάςεηε ηελ εηθφλα (πξφζσπν, ρψξνο, δξάζε, αληηθείκελα). (2 κνλάδεο) Πεξηγξαθή: 1. Ο πξσζππνπξγφο Χαξίιανο Σξηθνχπεο παξνπζηάδεηαη σο λαπαγφο, πηαζκέλνο απφ έλα θνκκάηη μχινπ, ζε απφγλσζε / απειπηζκέλνο / δαθξπζκέλνο / πεξίιππνο λα 9

10 αγσλίδεηαη / λα παιεχεη γηα λα ζσζεί ζηελ αγξηεκέλε / θπκαηηζκέλε ζάιαζζα / πλίγεηαη ζηα θχκαηα ηεο ιατθήο αγαλάθηεζεο. 2. Γχξσ ηνπ Σξηθνχπε επηπιένπλ ελαπνκείλαληα θνκκάηηα μχισλ (απφ θαξάβη), ηα νπνία θέξνπλ δηάθνξεο θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ («θνξνινγηθά λνκνζρέδηα», «πνιηηηθή πξνδνζηψλ» θ.ά.). ηα θχκαηα επαλαιακβάλεηαη ε θξάζε «νξγή ιανχ». ην βάζνο δηαθξίλεηαη έλα θαξάβη (φπνπ αλαγξάθεηαη ε θξάζε «βαζηιεία»). β. Να εμεγήζεηε πψο ζπλδέεηαη ην πεξηερφκελν ηεο γεινηνγξαθίαο κε ηα νηθνλνκηθά κέηξα ηνπ Χαξίιανπ Σξηθνχπε θαη πνηα ήηαλ ε θαηάιεμε ηεο πνιηηηθήο απηήο. (4 κνλάδεο) Εεηνύκελα: Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 61 I. ύλδεζε γεινηνγξαθίαο κε νηθνλνκηθά κέηξα Σξηθνύπε: Αληηπνιηηεπηηθή γεινηνγξαθία πνπ ζαηηξίδεη / πξνβάιιεη ην κεγάιν νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ επέβαιε ν Σξηθνχπεο ζηελ Διιάδα θαη ην ιαφ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θηιφδνμνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ. II. Οηθνλνκηθά κέηξα Σξηθνύπε: 1. Οηθνλνκηθά κέηξα Σξηθνχπε: (α) επλφεζε ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη (0,5 κνλάδα) (β) ηελ επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ θαη νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο.(0,5 κνλάδα) 2. Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ, ν Σξηθνχπεο: (α) πξνζπάζεζε λα πξνζειθχζεη ην ειιεληθφ παξνηθηαθφ θεθάιαην θαη (0,5 κνλάδα) (β) ζπλήςε δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ. (0,5 κνλάδα) ΗΗΗ. Καηάιεμε πνιηηηθήο Σξηθνύπε: Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δελ άληεμε ην βάξνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη (ην 1893) ν Σξηθνχπεο θήξπμε ηελ πηψρεπζε ηεο ρψξαο. (Παξαηηήζεθε θαη εγθαηέιεηςε ηελ Διιάδα.) γ. Να αλαθέξεηε κία αληίζηνηρε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 20νχ αηψλα θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηεο ζπλέπεηεο. (4 κνλάδεο) Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 104 Αληίζηνηρε νηθνλνκηθή θξίζε: 1. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ εθδειψζεθε ηα έηε Οηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο: (α) νη δηαδνρηθέο ηξαπεδηθέο πησρεχζεηο, (β) ε απφζπξζε ησλ ακεξηθαληθψλ θεθαιαίσλ απφ ηελ Δπξψπε, 10

11 (γ) ε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη (δ) ε απνδηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. (4 x 0,5 = 2 κνλάδεο) 3. Κνηλσληθή ζπλέπεηα: ε θαηαγξαθή εθαηνκκχξησλ αλέξγσλ. Γ3. (15 κνλάδεο) I. Γήισζε ηνπ ηάλιετ Μπφιληνπηλ, αξρεγνχ ηνπ πληεξεηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Βξεηαλίαο, ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1933, έμη εβδνκάδεο απφ ηε κέξα πνπ ν Χίηιεξ είρε δηαηάμεη ηε γεξκαληθή αληηπξνζσπεία λα εγθαηαιείςεη ηε πλδηάζθεςε Αθνπιηζκνχ: Αλ δελ είρακε θακηά ειπίδα λα επηηύρνπκε θάπνην πεξηνξηζκό εμνπιηζκώλ, ζα είρακε θάζε ιόγν λα αλεζπρνύκε κε ηελ θαηάζηαζε, όρη κόλν γηα ηελ αεξνπνξία, αιιά θαη γηα ην ζηξαηό θαη ην λαπηηθό. (Η Βξεηαλία) θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην αθνπιηζκνύ ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη ε Γεξκαλία. Πεγή: Henry Kissinger, Γηπισκαηία, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα 1995, ζ. 327 II. Γήισζε ηνπ Γεξκαλνχ Γηφδεθ Γθέκπειο, ππεχζπλνπ ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ Χίηιεξ, θαηά ηελ παξακνλή ηεο λαδηζηηθήο εηζβνιήο ζηε Ννξβεγία, ηνλ Απξίιην ηνπ 1940: Μέρξη ηώξα έρνπκε θαηνξζώζεη λα αθήζνπκε ηνλ ερζξό ζην ζθνηάδη ζε ό,ηη αθνξά ζηνπο πξαγκαηηθνύο ζηόρνπο ηεο Γεξκαλίαο, αθξηβώο όπσο πξηλ ην 1932 νη αληίπαινί καο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο πνηέ δελ κπόξεζαλ λα θαηαιάβνπλ πνύ πεγαίλακε ή όηη νη ππνζρέζεηο πνπ ηνπο δίλακε δελ ήηαλ παξά έλα ηέρλαζκα... [ ] Αθξηβώο ην ίδην έγηλε θαη κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή καο... Σν 1933, ν Γάιινο πξσζππνπξγόο ζα έπξεπε λα είρε πεη (θη αλ ήκνπλ εγώ ζηε ζέζε ηνπ ζα ην ιεγα): «Ο λένο θαγθειάξηνο ηνπ Ράηρ είλαη απηόο πνπ έγξαςε ην Mein Kampf*, κέζα ζην νπνίν ιέεη απηά θη απηά. Γελ κπνξνύκε λα έρνπκε έλαλ ηέηνην άλζξσπν θνληά καο. Δίηε παίξλεη δξόκν είηε ηνπο νξκάκε!». Γελ ην έθαλαλ όκσο. Μαο άθεζαλ λα πεξάζνπκε κέζα από ηε δώλε θηλδύλνπ θαη κπνξέζακε λα απνθύγνπκε όινπο εθείλνπο ηνπο επηθίλδπλνπο ζθόπεινπο. Κη όηαλ ηα θαηαθέξακε θη εμνπιηζηήθακε θαιά, θαιύηεξα από απηνύο, ηόηε καο θήξπμαλ ηνλ πόιεκν! *Mein Kampf = Ο Αγώλ κνπ Πεγή: Henry Kissinger, Γηπισκαηία, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα 1995, ζ Αθνχ κειεηήζεηε κε πξνζνρή ηα πην πάλσ παξαζέκαηα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 11

12 α. Να γξάςεηε κε πνηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδεηαη ην «ζρέδην αθνπιηζκνύ» πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάζεκα I, πφηε ηδξχζεθε ν νξγαληζκφο απηφο, δχν (2) επηδηψμεηο ηνπ θαη δχν (2) ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζή ηνπ. (6 κνλάδεο) Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ , 97, Οξγαληζκόο: Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (Γηεζλήο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ζην Παξίζη σο απνηέιεζκα ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ). Πεξίνδνο ίδξπζεο: Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Α Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. / πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ, 1919 / Δπηδηώμεηο: 1. Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα έζλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο. 2. Έιεγρνο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ απφ κηα θνηλφηεηα δπλάκεσλ (θαη φρη απφ ηελ αδέμηα θαη αλαπνηειεζκαηηθή ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ). 3. Πνιχπιεπξε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. 4. Δηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθξαηηθψλ δηελέμεσλ. 5. Δγγχεζε ζε πεξίπησζε έλνπιεο επίζεζεο ζε βάξνο ελφο θξάηνπο-κέινπο. 6. ρέδην γηα παγθφζκην αθνπιηζκφ. 7. Δγγπήζεηο γηα ηηο κεηνλφηεηεο. (2 x 1 = 2 κνλάδεο) Λόγνη θαηάξξεπζεο: 1. Ζ ζπρλή πξφηαμε ησλ εηδηθφηεξσλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ (ηδίσο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ). 2. Σν ζχζηεκα ηεο «ζπιινγηθήο αζθάιεηαο» απνδεηθλχεηαη αλίζρπξν λα αλαραηηίζεη ηηο εθβηαζηηθέο πξσηνβνπιίεο / ηελ εθβηαζηηθή πνιηηηθή ησλ ηζρπξψλ απηαξρηθψλ δπλάκεσλ (π.ρ. ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο). 3. Αδπλαηεί (ην 1931) λα απνηξέςεη ηελ θαηάιεςε ηεο Μαληδνπξίαο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε πξνηεθηνξάην ηεο Ηαπσλίαο (Κηλεδν-ηαπσληθφο πφιεκνο). 4. Ζ καηαίσζε ησλ ζρεδίσλ ηεο ΚΣΔ γηα έλα γεληθφ αθνπιηζκφ. 5. Ζ εηζβνιή ηεο Ηηαιίαο ζηελ Αηζηνπία (ην 1935), ρσξίο λα επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 6. Ζ απνρψξεζε απφ ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ αξρηθά ηεο Ηαπσλίαο θαη αθνινχζσο ηεο Γεξκαλίαο. (2 x 1 = 2 κνλάδεο) β. Πνηεο ζέζεηο δηαηππψλνπλ ν ηάλιετ Μπφιληνπηλ (παξάζεκα I) θαη ν Γηφδεθ Γθέκπειο (παξάζεκα II) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ αθνπιηζκνχ θαη πψο θξίλεη ν δεχηεξνο ηε ζηάζε ησλ αληηπάισλ ηεο Γεξκαλίαο; (4 κνλάδεο) 12

13 Θέζε Μπόιληνπηλ γηα ην ζέκα ηνπ αθνπιηζκνύ: Ζ Μεγάιε Βξεηαλία ήιπηδε φηη ζα κπνξνχζε, ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην ζρέδην παγθφζκηνπ αθνπιηζκνχ ή λα επηηεπρζεί πεξηνξηζκφο ησλ εμνπιηζκψλ. Παξάιιεια, εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηε ζηάζε ηεο Γεξκαλίαο, ηελ νπνία πξνζπαζνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αθνπιηζκνχ. Θέζε Γθέκπειο γηα ην ζέκα ηνπ αθνπιηζκνύ: Ζ Γεξκαλία θαηφξζσζε λα μεγειάζεη ηνπο αληηπάινπο ηεο (φπσο θαη ηνπο αληηπάινπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο), σο πξνο ην εμνπιηζηηθφ ηεο πξφγξακκα, κε απνηέιεζκα λα ηζρπξνπνηεζεί πιήξσο ζηξαηησηηθά. Κξίζε Γθέκπειο γηα ηε ζηάζε ηωλ αληηπάιωλ: 1. Γειψλεη (κε εηξσληθφ / ζαξθαζηηθφ χθνο) φηη νη αληίπαινη ηεο Γεξκαλίαο, ελψ γλψξηδαλ ηα πξαγκαηηθά ζρέδηα / ηηο πξνζέζεηο ηεο θαη ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ Χίηιεξ / ηνπ θαγθειάξηνπ ηνπ Ράηρ κέζα απφ ην ζχγγξακκά ηνπ Mein Kampf, έκεηλαλ αδξαλείο. 2. Αληίζεηα, ζα έπξεπε λα αληηδξνχζαλ θαη λα ιάκβαλαλ άκεζα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Χίηιεξ θαη λα ηνλ εκπφδηδαλ κε θάζε ηξφπν λα παξαβηάδεη ηνπο δηεζλείο θαλφλεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ παγθφζκηα εηξήλε. Γειψλεη, αθφκα, φηη νη αληίπαινη θήξπμαλ ηνλ πφιεκν ζηε Γεξκαλία κφλν φηαλ απηή εμνπιίζηεθε πιήξσο θαη ππεξηεξνχζε ζηξαηησηηθά. γ. Να παξνπζηάζεηε ηελ άλνδν ηνπ λαδηζηηθνχ θφκκαηνο ζηε Γεξκαλία, απφ ην 1928 κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζή ηνπ. (5 κνλάδεο) Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ, ζ. 104 Άλνδνο θαη επηθξάηεζε ηνπ λαδηζηηθνύ θόκκαηνο: 1. Σν Δζληθνζνζηαιηζηηθφ Κφκκα ηνπ Αδφιθνπ Χίηιεξ ζηηο εθινγέο ηνπ 1928 ζπγθέληξσζε κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ςήθσλ (2,6%). ηηο εθινγέο ηνπ 1933 (κεηά ηελ εθδήισζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε Γεξκαλία) θαηφξζσζε λα απμήζεη ηε δχλακή ηνπ θαη ζπγθέληξσζε ην 44% ησλ ςήθσλ. 2. (α) Ζ άλνδνο ηνπ Κφκκαηνο ζηεξηδφηαλ ζηε ρξήζε αληηδεκνθξαηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηελ άζθεζε βίαο θαηά ησλ αληηθξνλνχλησλ κε ηελ αλνρή ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. (β) Ζ ζπγθαηάβαζε κεηξηνπαζψλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ αληίζεησλ ζηνλ θνκκνπληζκφ. (γ) Ο Χίηιεξ αλαθεξχρζεθε (ην 1933) θαγθειάξηνο θαη, κεηά απφ δεκνςήθηζκα, ην 1934 θαηάξγεζε ηε δεκνθξαηία θαη απηναλαγνξεχζεθε πξφεδξνο ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο, ηνπ Ράηρ, ζπγθεληξψλνληαο φιεο ηηο εμνπζίεο. (δ) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο. (ε) Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο, ε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε βίαηε θαηαζηνιή θάζε αληίδξαζεο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζε ηνπ λαδηζκνχ ζηε Γεξκαλία. (4 x 1 = 4 κνλάδεο) 13

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα: Ηζηνξία Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σξίηε, 29 Μαΐνπ 2012 07:30 10:30

Μάζεκα: Ηζηνξία Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σξίηε, 29 Μαΐνπ 2012 07:30 10:30 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 Μάζεκα: Ηζηνξία Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σξίηε, 29 Μαΐνπ 2012 07:30 10:30 1. Σν εμεηαζηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Μαλφιεο Κνχκαο Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν ηάιηλ θέξεηαη λα εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ Σδίιαο φηη «ηνχηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα