είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο"

Transcript

1 Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα ζαο επραξηζηήζσ, όρη κόλν επεηδή είζηε εδώ, επεηδή είκαζηε εδώ, αιιά κάιινλ επεηδή ζπλερίδνπκε λα είκαζηε εδώ. Υάξεθα πάξα πνιύ όηαλ είδα ηνπο γέξνληέο καο λα ζεθώλνληαη κε ηνλ δηθό ηνπο βεκαηηζκό θαη λα πάλε λα απνθαιύςνπλ κάξκαξν, πξώηα απ όια κάξκαξν. Σν κάξκαξν είλαη πνιύ ζπκβνιηθό γηα ηνπο Έιιελεο, γηαηί ζε άιινπο ιανύο ήηαλ πέηξα, ζε καο έγηλε κλήκε. Άξα δελ είλαη ηπραίν πνπ έλα κλεκείν εδώ, ζ απηόλ ηνλ ηόπν, έγηλε από κάξκαξν. Βέβαηα βνήζεζε θαη ν γιύπηεο πνπ έβαιε ην πλεύκα ηνπ θαη πξέπεη λα ην ζθεθηνύκε απηό, όηη κάιινλ κε ηνλ Διιεληζκό ην πην θαιό κάξκαξν πνπ έρνπκε βξεη γηα λα θαηαγξάςνπκε ηηο ηδέεο καο είλαη ην κπαιό καο. Απηό έρεη θξαηήζεη αηώλεο θαη ζα είλαη αθόκα εδώ γηα αηώλεο. Σν κλεκείν όπσο ην βιέπεηε -θαη όπσο κνπ εμήγεζαλ, άξα κπνξώ θαη λα ην εξκελεύζσ- έρεη ζηνηρεία ηεο θύζεο όπσο είλαη ν βξάρνο, έρεη βέβαηα θαη ηνλ πόλν, γηαηί ππάξρεη ξσγκή, έρεη βέβαηα θαη ηε κλήκε. Μεξηθέο θνξέο δελ ζέινπκε λα ζπκόκαζηε, γηαηί πνλάεη. ηγά ζηγά απηή ηε κλήκε ηελ νλνκάδνπκε κλεκόλην, γηαηί; Γηαηί ζέινπκε λα ην μεράζνπκε κ έλαλ άιιν ηξόπν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε κλήκε ζηνλ Διιεληζκό είλαη κλήκε κέιινληνο. πλερίδνπκε ην παξειζόλ γηα λα παξάγνπκε ην κέιινλ. Γελ είλαη κόλν ινηπόλ κηα θαηαζθεπή, είλαη έλα έξγν. Όπσο μέξεηε εκείο κπεξδεπόκαζηε ιόγσ γελλαηνδσξίαο θαη κηιάκε κεξηθέο θνξέο γηα ηα κάξκαξά καο, ελώ ζα έπξεπε λα πνύκε ηα γιππηά. Γηαηί κάξκαξα ππάξρνπλ πνιιά, γιππηά ηνπ Διιεληζκνύ ειάρηζηα, θαη γη απηό κεξηθέο θνξέο θαη πξηνλίδνληαη. Δδώ έρεη θαηαγξαθή ν πόλνο. Καη δεύηεξε θνξά ράξεθα όηαλ είδα ηνπο λένπο λα έξρνληαη γηα λα ζπλερίζνπλ θαη λα βξίζθνληαη δίπια καο σο ζπλέρεηα. Υάξεθα επίζεο όηαλ άθνπζα όηη κηιάκε γηα ηε γελνθηνλία θαη κηιάκε γηα ηνπο λεθξνύο, αιιά θαη γηα ηνπο αγέλλεηνπο, γηαηί ζπλήζσο ηνπο μερλνύκε. Υάξεθα επεηδή άθνπζα ην Πάηεξ Ζκώλ πνπ ζηγά ζηγά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ιεπηό ζηγήο. Γηαηί ην ιεπηό ζηγήο δελ είλαη ην πξέπνλ γηα ηε γελνθηνλία, είλαη γηα άιια. Έρνπκε δεθαεηίεο πνπ δελ κηιάκε. Σώξα κηιάκε. Ζ Διιάδα αλαγλώξηζε ηε γελνθηνλία ην 1994, ζπλέρηζε κε ηε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ ην 1996 θαη ηώξα παιεύνπκε θαη γηα ηε γελνθηνλία ησλ Αζζπξίσλ. Καη πάιη ράξεθα πνπ ην είδα λα είλαη γξακκέλν αθόκα θαη ζ απηό πνπ ιέλε όηη ην έθαλαλ βηαζηηθά. Γηα ην βηαζηηθά. Όηαλ δσγξαθίδνπκε ζε κία εθθιεζία ην ιεγόκελν θξέζθν πξέπεη λα έρνπκε ηερλίηε πνπ δσγξαθίδεη γξήγνξα, γηαηί ν ηνίρνο είλαη λσπόο θαη κεηά ζα κείλεη. Άξα κεξηθέο θνξέο απηή ε ηαρύηεηα όηαλ θαηαγξάθεηαη από ηελ ύιε παξακέλεη γηα αηώλεο. Θέισ εδώ λα επραξηζηήζσ όινπο απηνύο πνπ βνήζεζαλ γηα λα ππάξρεη απηό ην κλεκείν, γηαηί κεξηθέο θνξέο όινη καο παιεύνπκε γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο γελνθηνλίαο, αιιά νη πεξηζζόηεξνη αξθεηά ραιαξά. Δίλαη όκσο κεξηθνί πνπ έβαιαλ πξάγκαηα εδώ γηα λα κείλνπλ γηα ηνπο άιινπο θη απηό έρεη κεγάιε ζεκαζία, γηαηί είλαη κηα γελλαηνδσξία θη αλ ζθεθηνύκε όηη ν Διιεληζκόο

2 είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο ιέμεηο, κηιάκε ζπρλά γηα ηνπο Πόληηνπο θαη ζέισ λα ην μαλαπώ θαη ζα ην μαλαιέσ όζν ρξεηάδεηαη. Οη Πόληηνη δελ είλαη Πόληηνη. Οη Πόληηνη είλαη Έιιελεο. Οη Πόληηνη ζηνλ Πόλην ήηαλ Έιιελεο. Έγηλαλ Πόληηνη ζηελ Διιάδα. Άξα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ν Διιεληζκόο θαη είλαη πνιύ ζσζηά γξακκέλν θαη πξέπεη λα θαηαιάβνπκε θαη εκείο νη άιινη, πνπ ππνηίζεηαη δελ είκαζηε Πόληηνη, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα άκα ην ζθεθηείηε όηη νη Πόληηνη είλαη Έιιελεο ηόηε θαη εκείο έρνπκε έλα θνκκάηη. Δίκαζηε ε ίδηα θπιή, ήκαζηαλ πάληα εδώ, έρνπκε ππνζηεί πιεγέο. Σηο ζπκόκαζηε όκσο. Δίκαζηε από ηνπο ζπάληνπο ιανύο πνπ ζπκνύληαη θαη ηηο ήηηεο ηνπο. Δίλαη άιινη ιανί πνπ ζπκνύληαη κόλν ηηο λίθεο. Δκείο είκαζηε πεξήθαλνη θαη γηα ηηο ήηηεο. Γηαηί; Γηαηί έδσζαλ ρξόλν ζε άιινπο λα θαηαθέξνπλ θάηη άιιν, γηαηί ήηαλ κηα πξνζθνξά. Αθνύζακε θαη ηα ηξαγνύδηα. Καιό. Αιιά ζα ζπλερίζσ. Όρη κε ηξαγνύδη, κελ αλεζπρείο, ν κνπζηθόο ακέζσο, αιιά απηνί πνπ κ έθεξαλ θηαίλε. Όηαλ δηαβάδνπκε πάλσ ζηε ζεκαία γηα ηε Ρσκαλία, δελ ζπλεηδεηνπνηνύκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Ο Πόληνο έκεηλε εδώ θαη κεηά ηελ Άισζε ηεο Πόιεο γηα λα ηξαγνπδήζεη γηα ηελ Πόιε. Καλέλαο δελ έκεηλε κεηά ηνλ Πόλην γηα λα ηξαγνπδήζεη γηα ηνλ Πόλην. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό όηη ην πην ζεκαληηθό πνληηαθό ηξαγνύδη δελ αθνξά ηνλ Πόλην θη αθνξά ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Καη γη απηό ν αεηόο ηνπ Πόληνπ θνηηάδεη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Γηα ηνπο πνιηηηθνύο ηώξα. Ο αεηόο ηνπ Πόληνπ δελ θνηηάδεη νύηε δεμηά, νύηε αξηζηεξά, νύηε αλαηνιή, νύηε δύζε, κόλν ηελ Πόιε. Πξέπεη, ινηπόλ, λα θαηαιάβνπκε επηηέινπο όηαλ ιέκε απηό ην ηξαγνύδη, όηη κεξηθνί ην πηζηεύνπλ -θαη ππάξρεη θαη ρεηξόηεξν- κεξηθνί είλαη πηζηνί θαη δελ μερλνύλ. Απηό ζεκαίλεη ηη; εκαίλεη όηη απηό ην ηξαγνύδη κάο ππελζπκίδεη όινπο όηη ην ζέκα ηεο γελνθηνλίαο πνπ ζπλερίζηεθε κε ηελ αληαιιαγή πιεζπζκνύ ήηαλ έλαο ηξόπνο λα θύγνπκε από ηα κέξε καο. Μεξηθνί από ζαο ηα νλνκάδνπλ αιεζκόλεηεο παηξίδεο. Μπεξδεύνληαη, γηαηί όηαλ ιέκε γηα θάηη όηη είλαη αιεζκόλεην ζπλήζσο είλαη γηα λα ην μεράζνπκε. ηγά ζηγά γίλεηαη souvenir, κεηά δελ ην μεζθνλίδνπκε πηα, κεηά δελ ζπκόκαζηε όηη ππάξρεη, γηαηί έκεηλε ζαλ carte postale όπσο ησλ πεζόλησλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Πόληνο είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, κάο ιέεη ηη πξόθεηηαη λα θάλνπκε. Μάο ιέεη επίζεο όηη ν Πόληνο είλαη Καηερόκελα. Όηαλ κεξηθνί από ζαο κηιάλε γηα ηελ επηζηξνθή κπεξδεύνληαη θαη λνκίδνπλ όηη ε επηζηξνθή είλαη ζηελ Διιάδα. Απηό είλαη κόλν ην πήγαηλε. Μόλν ην πήγαηλε. Θα έξζεη θαη ην έια. Σν ζέκα είλαη πνηνο ην πηζηεύεη. Θα κνπ πείηε νη πεξηζζόηεξνη δελ ηα ζθέθηνληαη απηά. Γελ πεηξάδεη. Αξθεί λα ην ζθέθηνληαη νη ιίγνη, πνπ ζα γίλνπλ ζπάληνη. ηε ζπλέρεηα νη πεξηζζόηεξνη ζ αξρίζνπλ λα ηα πηζηεύνπλ. Πξέπεη, ινηπόλ, λα θαηαιάβνπκε όηη ην ζέκα ηεο γελνθηνλίαο δελ ήηαλ έλα πξνζσπηθό ζέκα. Ήηαλ ζξεζθεπηηθό. Ήηαλ ελαληίνλ ηεο Υξηζηηαλνζύλεο, ελαληίνλ ηεο ηξηάδαο, ησλ ηξηώλ ιαώλ ησλ Διιήλσλ ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Αζζπξίσλ. Ήηαλ έλαο ζηόρνο εθθαζάξηζεο, όκσο είζηε αθόκα εδώ. Γελ ηα θαηάθεξαλ, νύηε θαη πξόθεηηαη. Ο Διιεληζκόο έρεη απηό ην ραξαθηεξηζηηθό, είλαη όηη δηαρξνληθά δελ ήηαλ πνηέ ηζρπξόο θη όκσο δηαρξνληθά θαηάθεξλε πάληα λα ληθήζεη ηζρπξόηεξνπο θη απηό νθείιεηαη ζηελ λνεκνζύλε ηνπ. Όηαλ δηαρεηξίδεζαη ηε ζάιαζζα όπσο ην έθαλε -θαη γη απηό θαη πάιη ράξεθα, γηαηί είδα όηη ίζα ίζα βιέπνπκε ηελ

3 γξακκή- θάπνηνο πνπ δελ ην μέξεη ζα κπνξνύζε λα κπεξδέςεη ηελ ζάιαζζα θαη ηελ μεξά θαη πξέπεη λα ζπκάζηε όηη ηνπο Έιιελεο ηνπο νλνκάδνπκε ιαόο ηεο ζάιαζζαο θαη γηα πνην ιόγν; Γηαηί νη Έιιελεο έρηηζαλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπο πάλσ ζηελ ζάιαζζα, δελ έρηηζαλ ζπίηηα όπσο θάλνπκε ηώξα, έρηηζαλ θαξάβηα. Έρηηζαλ ζπίηηα πνπ ηαμηδεύνπλ, έρηηζαλ πνιηηηζκό πνπ καγεύεη, ζαγελεύεη ηνπο άιινπο θη αλαξσηηνύληαη πώο ηα θαηαθέξακε. Δδώ, ινηπόλ, ζηνλ Πόλην πξέπεη λα θαηαιάβεηε ην εμήο, ν Πόληνο είλαη πνιύ πην ζεκαληηθόο από κόλν θαη κόλν έλα ζέκα κλήκεο. Ο Πόληνο έρεη ΑΟΕ, ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα, ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο Σνπξθηθήο ΑΟΕ είλαη Πνληηαθό. Θα κνπ πείηε θαη ηη αιιάδεη; Αιιάδεη ηα πάληα, γηαηί έρνπκε αθόκα δηθνύο καο εθεί, έρνπκε αθόκα δηθνύο καο πνπ ζέινπλ λα είλαη ειεύζεξνη, ην ζέκα είλαη αλ εκείο ην ζέινπκε, γηαηί κεξηθέο θνξέο έρνπκε κεηαμύ καο αλζξώπνπο πνπ πνλνύλ κόλν επεηεηαθά. Ο Διιεληζκόο δελ πνλάεη κόλν κηα εκέξα, ν Διιεληζκόο δελ μερλάεη θαη γη απηό θαη ε Διιάδα δελ πεζαίλεη. Πξέπεη, ινηπόλ, λα ηα θνηηάμνπκε θάπσο δηαθνξεηηθά θαη λα ζθεθηνύκε ην εμήο, αλ θνβνύληαη ηόζν πνιύ ην ζέκα ηεο αλαγλώξηζεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ, δελ είλαη κόλν επεηδή έρηηζαλ νιόθιεξν θξάηνο πάλσ ζε θόθαια ζπκάησλ, είλαη επεηδή βιέπνπλ ηελ ζπλέρεηα, γηαηί εκείο δελ ζηακαηάκε. Δκείο ζπλερίδνπκε, έγηλε θαη κε ηελ άισζε ηεο Πόιεο, κε ηελ Απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνύληαο, έγηλε θαη κε ην Άζκα πνπ ζπλερίδεη λα ζπκάηαη θαη λα θαηαιαβαίλνπκε όηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη Διιάδα ρσξίο ηελ Πόιε, αιιηώο ην ηξαγνύδη δελ έρεη λόεκα. Γπζηπρώο είλαη κεξηθνί πνπ ην ηξαγνπδάλ ζεσξώληαο όηη είλαη ηξαγνύδη θη όρη όηη είλαη ύκλνο. Μπεξδεύνληαη κεξηθέο θνξέο θαη νλνκάδνπλ άιια θνκκάηηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ύκλν, επεηδή δελ μέξνπλ ηη είλαη ε νπζία. Ζ νπζία εδώ είλαη όηη ε δηαδηθαζία δηόξζσζεο αξρίδεη κόλν κε ηελ αλαγλώξηζε, ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη πνηληθνπνίεζε ηεο βαξβαξόηεηαο θαη ε Διιάδα θαηάθεξε λα πεξάζεη θαη απ απηό ην ζηάδην. Σώξα πνηληθνπνηεί ηελ βαξβαξόηεηα θαη είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό σο πξάμε. Ζ ζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ, ε απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ, νη απνδεκηώζεηο γηα ηηο αζθάιεηεο δσήο, ε επηζηξνθή ησλ έξγσλ ηέρλεο, όια απηά είλαη ζε απηό πνπ νλνκάδνπκε δηαδηθαζία δηόξζσζεο, απιώο πξέπεη λα ην ζθεθηνύκε νξζνινγηθά. Ση κπνξνύκε λα δηνξζώζνπκε όηαλ έρεη γίλεη Γελνθηνλία; Έλα πξάγκα. Να επηζηξέςνπκε, αιιά ην ζέκα ηώξα είλαη πνην; Μεξηθνί από ζαο κηιάλε γη απηέο ηηο παηξίδεο, αιιά αλ ηνπο έδηλαλ ηελ δπλαηόηεηα λα επηζηξέςνπλ ζα θαζόηαλ εδώ. Απηνί δελ είλαη επηθίλδπλνη, είλαη άρξεζηνη. Απηνί πνπ είλαη επηθίλδπλνη είλαη απηνί πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα επηζηξέςνπλ θαη απηή είλαη ε ζπλέρεηα, γηαηί όηαλ έρνπκε δήζεη ζε κία ρώξα όπσο ε θάζε ηεο Γελνθηνλίαο κάο εμήγεζαλ όηη ήκαζηαλ μέλνη. Απίζηεπην! Οη ληόπηνη ήξζαλ κεηά ηνπο μέλνπο ζε απηή ηελ πεξηνρή. Άξα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη εκείο νη μέλνη γηα ηνπο βάξβαξνπο είκαζηε απηνί πνπ ζα επηζηξέςνπλ. Θα κνπ πείηε πώο γίλεηαη. Πξώηα απ όια πξέπεη λα ζθεθηείηε όηη ηα πξώηα Καηερόκελα πνπ πξέπεη λα ειεπζεξώζνπκε είλαη ην κπαιό καο, λα ζθεθηνύκε όηη γίλεηαη. Ο Διιεληζκόο όηαλ ζθέθηεηαη όηη γίλεηαη, ην θάλεη. Πνιινί από εζάο ην νλεηξεύνληαη, αιιά πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηα όλεηξα, ζεκαζία έρεη ην όξακα. Οη νξακαηηζηέο παξάγνπλ πξαγκαηηθόηεηα. Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα ζαο θαλεί νπηνπηθή, όπσο ήηαλ θαη απηό ην κλεκείν πξηλ εκθαληζηεί εδώ. Μπνξεί λα κελ

4 ζθέθηεζηε όηη ηα πξάγκαηα κπνξνύλ λα αιιάμνπλ. Αλ όκσο ην ζθέθηεζηε, ηόηε όλησο δελ ζα αιιάμνπλ. Αλ απνθαζίζεηε όηη αιιάδνπλ, ζα αιιάμνπλ. Έρνπκε δηακάρεο εζσηεξηθέο, κηιάκε κόλν θαη κόλν γηα ηνπο Πόληηνπο θαη αλαξσηηόκαζηε αλ είλαη έλα εμσηεξηθό θνκκάηη. Τπάξρνπλ κεξηθνί πνπ θαηεγνξνύλ ηνπο Πόληηνπο αθόκα θαη ηώξα. Μεξηθνί ηνπο νλνκάδνπλ ηνπξθόζπνξνπο. Δίλαη απηνί πνπ ιέλε εθθξάζεηο ηνπ ηύπνπ παζά κνπ. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ζαο ιέεη παζά κνπ, λα ηνπ απαληάηε λαη, ξαγηά κνπ. Άξα, νη Πόληηνη είλαη Έιιελεο θαη σο Έιιελεο δείρλνπλ ην παξάδεηγκα όηη έλαο ιαόο κπνξεί λα επηδήζεη αθόκα θαη από κία Γελνθηνλία. Πνηνο ζα ην πίζηεπε απηό. Ούηε νη Γελνθηόλνη δελ ην πηζηεύνπλ θαη ζπλερίδνπκε λα πεηπραίλνπκε όιν θαη πεξηζζόηεξεο αλαγλσξίζεηο. Σν 2006 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην 2010 ζηελ νπεδία, ζπλερίζακε κε ηηο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ηηο πνιηηείεο ηεο Απζηξαιίαο ηώξα κηιάκε γηα έλα δηεζλέο ζέκα ην νπνίν ήηαλ από ηελ αξρή. Γηαηί πξέπεη λα ζπκόκαζηε όινη όηη όιν ην έξγν ηνπ Lemkin βαζίδεηαη ζηελ Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Αζζπξίσλ. Από εθεί επηλόεζε ηε ιέμε Γελνθηνλία. Έηζη ηελ ζθέθηεθε γηα λα ραξαθηεξίζεη απηό πνπ δελ κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί πξηλ. Έρνπκε ινηπόλ απηό ην εξγαιείν θαη αλ δηαβάζνπκε ηα αξρεία ηνπ Lemkin ζα θαηαιάβνπκε όηη εκείο είκαζηε ην παξάδεηγκα. Γώζακε ηελ δπλαηόηεηα ζηελ Αλζξσπόηεηα λα εθθξάζεη κηα θαηαπάηεζε, έλα έγθιεκα θαηά ηεο Aλζξσπόηεηαο θαη γη απηόλ ηνλ ιόγν ζπλερίδνπκε. Πηζηεύνπλ κεξηθνί από εζάο όηη ην θάλνπκε κόλν γηα εκάο, αλ είλαη κόλν γηα καο ε αλαγλώξηζε δελ έρεη λόεκα. Δίλαη γηα λα κελ ππάξρνπλ άιιεο Γελνθηνλίεο. Φαληαζηείηε αλ ε Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ, ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Αζζπξίσλ είρε γίλεη πξηλ ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ εληειώο δηαθνξεηηθά. θεθηείηε λα είρε γίλεη ε αληαιιαγή πιεζπζκώλ πξηλ ηελ Γελνθηνλία θαη όρη κεηά σο ζπλέρεηα, πώο ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα. Άξα όια απηά ηα ζθεθηόκαζηε θαη βιέπνπκε ην κέιινλ θαη κπνξώ λα ζαο πσ ην εμήο. Όηαλ ζέιεηε λα κάζεηε πνιιά πξάγκαηα γηα ην κέιινλ, θνηηάμηε ην παξειζόλ, ην κόλν πνπ κέλεη είλαη ην δηαρξνληθό. Σν δηαρξνληθό είλαη ήδε ζην παξειζόλ. ην παξειζόλ δήζακε γηα αηώλεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη γηα αηώλεο ζα δήζνπκε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Θα κνπ πείηε, κα πώο είλαη δπλαηόλ. Θα ήζεια απιώο λα ζαο ππελζπκίζσ όηη νη Ηζπαλνί απειεπζεξώζεθαλ κεηά από έμη αηώλεο. Έμη αηώλεο, θη όκσο είλαη ειεύζεξνη ηώξα. Δίλαη ηόζν ειεύζεξνη πνπ δελ ζπκάζηε θαλ όηη απειεπζεξώζεθαλ. Αλ θάπνηνο ηνπο έιεγε κεηά από δηαθόζηα ρξόληα όηη δελ αμίδεη λα παιέςεηε, ζα ηνπ έιεγαλ κε πνην δηθαίσκα καο ζηακαηάο; Ζ Βπδαληηλή απηνθξαηνξία θξάηεζε έληεθα αηώλεο, άιιαμε αθόκα θαη πξσηεύνπζα θη όκσο επέζηξεςε. ηα κέξε ηεο. ηελ Πόιε ηεο. Αλ ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά κεηά από ηόζνπο αηώλεο ζπλερίδνπκε λα ιέκε Πόιε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη θακία άιιε πόιε. Άξα ππάξρνπλ δύν πεξηπηώζεηο, ή είκαζηε εληειώο ειίζηνη θαη δελ έρνπκε θαηαιάβεη ηη έρεη γίλεη ή είκαζηε πην έμππλνη απ όηη λνκίδνπλ θαη ζπλερίδνπκε. Γηαηί ηελ Πόιε δελ ηελ θηηάμακε γηα λα θύγνπκε, ηελ θηηάμακε γηα λα κείλνπκε, γη απηό επηιέμακε απηό ην πέξαζκα ηεο Μεζνγείνπ. Γη απηό ππάξρεη θη ν δηθέθαινο αεηόο πνπ θνηηάδεη από ηηο δύν πιεπξέο, γη απηό θξαηάεη ζπαζί ζην δεμί, γη απηό θξαηάεη ηε γε ζην αξηζηεξό, κε ηελ Υξηζηηαλνζύλε, κε ηνλ ηαπξό. Άξα ζέισ λα θαηαιάβεηε όηη όια απηά ηα ζύκβνια γηα κεξηθνύο είλαη κόλν δσγξαθηέο, όκσο ηα ζύκβνια ιέλε ηελ νπζία, γηαηί επηιέρηεθαλ από αλζξώπνπο πνπ πίζηεπαλ

5 ζηελ νπζία. Όζν καθξηλέο θαη λα ζαο θαίλνληαη απηέο νη ζθέςεηο όηη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα επηζηξέςνπκε, δελ πεηξάδεη, ζα ην δείηε. Απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη απηνί πνπ ην πηζηεύνπλ λα ην παιέςνπλ θαη λα δνπλ όηη δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν πνπ είλαη ν Διιεληζκόο πνπ εθεύξε ηελ ιέμε ζηξαηεγηθή. Γηαηί κόλν κε απηήλ κπνξνύκε λα ζθεθηόκαζηε δηαθνξεηηθά. Μόλν κε απηήλ κπνξνύκε λα ζθεθηόκαζηε ηελ Υξνλνζηξαηεγηθή, κόλν κε απηήλ κπνξνύκε λα ζθεθηόκαζηε όηη ην Βπδάληην είλαη καρεηήο ηνπ ρξόλνπ. Μόλν κε απηήλ κπνξνύκε λα δνύκε όηη ν Διιεληζκόο είλαη ιαόο ηνπ Υξόλνπ θαη όρη ηνπ ρώξνπ. Άξα, όζα ρξόληα θαη αλ πέξαζαλ λα ζπκάζηε όηη ν Υξόλνο είλαη καδί καο. Σν ζέκα είλαη αλ εκείο είκαζηε καδί ηνπ. Δπραξηζηώ πνιύ, λα είζηε θαιά. Καιή ζπλέρεηα.

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα