ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559, Αζήλα θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνπο ζέζε ζηειερψλ/κνλάδα επηθνηλσλίαο. Ζ Σξάπεδα επνπηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21, 10250, Αζήλα, θαη έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξ. 6062/06/Β/86/01. Β). (εθεμήο «ν Πειάηεο») Ζ παξνχζα ζχκβαζε, δηεπφκελε πξνερφλησο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3862/2010, ξπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο ηεο Σξάπεδαο πξνο ηνλ Πειάηε θαη θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν κεξψλ φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φπσο απηέο νξίδνληαη θαησηέξσ. 2. Οξηζκνί 2.1. Ωο «ςπηπεζίερ πληπωμών» λννχληαη νη αθφινπζεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: (α) ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε κεηξεηψλ ζε ινγαξηαζκφ, ν νπνίνο είλαη ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ, (β) ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ, ν νπνίνο είλαη ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ, (γ) φιεο νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε κεηξεηψλ ζε απηφλ ή ηελ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ απηφλ, (δ) ε εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ν νπνίνο ηεξείηαη ζην θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ ρξήζηε ή ζε άιιν θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: (i) ε εθηέιεζε εληνιψλ ακέζσλ ρξεψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ εθάπαμ ακέζσλ ρξεψζεσλ φζν θαη ησλ παγίσλ εληνιψλ άκεζεο ρξέσζεο, (ii) ε εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο κε ηε ρξήζε θάξηαο πιεξσκψλ ή αλαιφγνπ κέζνπ πιεξσκψλ, θαη (iii) ε εθηέιεζε εληνιψλ κεηαθνξάο πίζησζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παγίσλ εληνιψλ κεηαθνξάο πίζησζεο, 1

2 (ε) ε εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο, εθφζνλ ηα ρξεκαηηθά πνζά θαιχπηνληαη απφ πηζησηηθφ φξην ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: (i) ε εθηέιεζε εληνιψλ ακέζσλ ρξεψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ εθάπαμ ακέζσλ ρξεψζεσλ φζν θαη ησλ παγίσλ εληνιψλ άκεζεο ρξέσζεο, (ii) ε εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο κε ηε ρξήζε θάξηαο πιεξσκψλ ή αλαιφγνπ κέζνπ πιεξσκψλ, θαη (iii) ε εθηέιεζε εληνιψλ κεηαθνξάο πίζησζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παγίσλ εληνιψλ κεηαθνξάο πίζησζεο. (ζη) ε έθδνζε ή/θαη απνδνρή κέζσλ πιεξσκψλ, δειαδή θάζε εμαηνκηθεπκέλνπ κέζνπ ή/θαη ζπλφινπ δηαδηθαζηψλ πνπ: ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο Σξάπεδαο, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Πειάηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εληνιήο πιεξσκήο, (δ) ηα εκβάζκαηα, δειαδή θάζε ππεξεζία πιεξσκψλ ζην πιαίζην ηεο νπνίαο: ιακβάλνληαη ρξεκαηηθά πνζά απφ πιεξσηή, ρσξίο λα απαηηείηαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ζην φλνκα ηνπ πιεξσηή ή ηνπ δηθαηνχρνπ, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηζνδπλάκνπ πνζνχ ζε δηθαηνχρν ή ζε άιιν θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, ή/θαη απηά ηα ρξεκαηηθά πνζά ιακβάλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ, (ε) ε εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο, εθφζνλ: ε ζπλαίλεζε ηνπ πιεξσηή γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο δίδεηαη κέζσ ηειεπηθνηλσληαθήο ή ςεθηαθήο ζπζθεπήο ή ζπζθεπήο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, θαη ε πιεξσκή γίλεηαη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ή δηθηχνπ, ν νπνίνο ελεξγεί απνθιεηζηηθά σο θνξέαο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ πξνκεζεπηή ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, Ωο «ππάξη πληπωμήρ» λνείηαη: ε ελέξγεηα ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν πιεξσηήο ή ν δηθαηνχρνο θαη ζπλίζηαηαη ζηε δηάζεζε, κεηαβίβαζε ή αλάιεςε ρξεκαηηθψλ πνζψλ, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ππνθείκελε ππνρξέσζε κεηαμχ πιεξσηή θαη δηθαηνχρνπ Ωο «ζύζηημα πληπωμών» λνείηαη: ζχζηεκα κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, ην νπνίν δηέπεηαη απφ θαηαγεγξακκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ επεμεξγαζία, ηελ εθθαζάξηζε ή/θαη ην δηαθαλνληζκφ πξάμεσλ πιεξσκήο 2.4. Ωο «πληπωηήρ» λνείηαη: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ είηε δηαζέηεη ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ, θαη επηηξέπεη λα δίδνληαη εληνιέο πιεξσκήο, απφ ην ινγαξηαζκφ απηφλ είηε δε δηαζέηεη ηέηνην ινγαξηαζκφ Ωο «δικαιούσορ» λνείηαη: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πιεξσκήο 2.6. Ωο «σπήζηηρ ςπηπεζιών πληπωμών» λνείηαη: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία πιεξσκήο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πιεξσηή ή ηνπ δηθαηνχρνπ ή θαη ησλ δχν 2.7. Ωο «λογαπιαζμόρ πληπωμών» λνείηαη: ν ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη ζην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ πιεξσκήο, 2

3 2.8. Ωο «άμεζη σπέωζη» λνείηαη: ε ππεξεζία πιεξσκψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ελφο πιεξσηή, φηαλ ε πξάμε πιεξσκήο ελεξγνπνηείηαη απφ ην δηθαηνχρν βάζεη: ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ δίλεη ν πιεξσηήο πξνο ην δηθαηνχρν ή πξνο ην θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ή ηεο εληνιήο πνπ δίλεη ν πιεξσηήο πξνο ην θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ ηδίνπ ηνπ πιεξσηή 2.9 Ωο «καηαναλωηήρ» λνείηαη: ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ελεξγεί γηα ζθνπνχο εθηφο ηεο επαγγεικαηηθήο, επηρεηξεκαηηθήο ή εκπνξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο Ωο «μεηαθοπά πίζηωζηρ» λνείηαη: ε ππεξεζία πιεξσκψλ, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ πιεξσηή κέζσ ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ, κε ζθνπφ λα ηεζνχλ ρξεκαηηθά πνζά ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, 2.11 Ωο «ενηολή πληπωμήρ» λνείηαη: ε εληνιή πνπ δίδεηαη απφ ηνλ πιεξσηή ή ην δηθαηνχρν πξνο ηνλ νηθείν θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο, Ωο «ηοποθέηηζη σπημάηων λνείηαη: ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ «θαηάζεζε», σο ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ λνείηαη εθείλε πνπ γίλεηαη [ζην πιαίζην θαη πξνο ην ζθνπφ παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκήο] ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ, φπσο απηφο νξίδεηαη αλσηέξσ ππφ 2.7. Σν παξφλ θείκελν αθνξά πξάμεηο ή ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ δηεμάγνληαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζε λνκίζκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 1 θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 3. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλίαο δηέπεη ηηο ππεξεζίεο: 3.1. Δληνιή Μεηαθνξάο πίζησζεο απφ ινγαξηαζκφ ζε άιιν ινγαξηαζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξσκψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ηξέρνπζεο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ.96/1993 θαη 104/1994 (φπσο ηζρχνπλ) θαη πιεξσκέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ αγαζψλ / ππεξεζηψλ ή ζπλδένληαη κε απηφ Πίζησζε Κεθαιαίσλ απφ κεηαθνξά απφ άιινλ ινγαξηαζκφ 3.3. Πιεξσκέο Τπνρξεψζεσλ ζε Σξίηνπο 3.4. Πιεξσκέο Τπνρξεψζεσλ κε Άκεζε Υξέσζε 3.5 Σνπνζεηήζεηο κεηξεηψλ ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ Τπεξεζίεο Πιεξωκώλ πνπ πξνζθέξεη ε Σξάπεδα θαη δηέπνληαη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε 3.1. Δληνιή Μεηαθνξάο πίζησζεο απφ ινγαξηαζκφ ζε άιιν ινγαξηαζκφ Χρήζη ηης σπηρεζίας πληρωμών Ζ Σξάπεδα θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ Πειάηε ηεο, αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ηεο ζε άιιν ινγαξηαζκφ ηνπ ηδίνπ Πειάηε ή άιινπ πξνζψπνπ, εληφο ηεο ίδηαο ή ζε ηξάπεδα ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ινγαξηαζκφο ππνδνρήο ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ε πξάμε νινθιεξψλεηαη κε επζχλε ηεο Σξάπεδαο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα θεθάιαηα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο ηξάπεδαο ηνπ δηθαηνχρνπ κε αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηεο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξάμεο κέζσ εηδηθνχ κελχκαηνο (Δληνιή Πιεξσκήο). Ζ πξάμε απηή κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κέρξη νξηζκέλνπ νξίνπ πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα θαη ην αλαθνηλψλεη ζην ηηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Ο Πειάηεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νξζά νη εληνιέο πιεξσκήο ηνπ ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο Δληνιή Μεηαθνξάο πίζησζεο απφ ινγαξηαζκφ ζε άιιν ινγαξηαζκφ, νθείιεη λα παξέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ (νλνκαηεπψλπκν/επσλπκία, δηεχζπλζε) θαζψο θαη ην λφκηζκα, ην πνζφ, 3

4 ηελ ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ. Δθφζνλ ε πιεξσκή αθνξά ηξάπεδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζε κνξθή IBAN, ελψ ν θσδηθφο ηεο ηξάπεδαο ζε κνξθή BIC. Δηδηθφηεξα αλ ε εληνιή πιεξσκήο αθνξά ζε εηζαγσγέο / παξαιαβέο απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηνλ θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία ζε απηή ηε κνξθή, πξνθχπηνπλ επηπιένλ έμνδα επεμεξγαζίαο (ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζην αλαξηεκέλν ηηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο), θαη ελδέρεηαη λα κελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο πξάμεο. Ο Πειάηεο γλσξίδεη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο πξάμεηο πιεξσκψλ πνπ αθνξνχλ ζην δηεζλέο εκπφξην ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ πξνεγνχκελε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, απνδέρεηαη φηη ε Σξάπεδα νπδεκία επζχλε έρεη έλαληη απηνχ γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ παξάβαζε ηπρφλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ν Πειάηεο απνδέρεηαη φηη επζχλεηαη έλαληη ηεο Σξάπεδαο θαη δεζκεχεηαη λα ηελ απνδεκηψζεη γηα θάζε δεκηά ηεο πνπ ήζειε πξνθιεζεί απφ κε εθπιήξσζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πειάηε θαη ελδεηθηηθά γηα επηβνιή θφξσλ, ηειψλ πξνζηίκσλ ή θαη άιισλ θπξψζεσλ εμαηηίαο παξάβαζεο απηψλ α) Ο Πειάηεο ζπλαηλεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπ θάζε θνξά κε ηελ Σξάπεδα: Με πξσηφηππε έγγξαθε αίηεζε θαηάιιεια ππνγεγξακκέλε, εθφζνλ ε πξάμε γίλεηαη ζε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια κέζα ηαπηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ζπκβάζεηο ζε ελαιιαθηηθά θαλάιηα (Π.ρ. PIN θαη θάξηα ζην ATM, user ID - password θαη i-code ζην e-banking, θιπ). β) Ζ αλάθιεζε ηεο εληνιήο κεηαθνξάο γίλεηαη κε αληίζηνηρν ηξφπν, φπσο θαη ε εληνιή αλάινγα κε ην θαλάιη, αιιά έρεη ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο: Ζ εληνιή είλαη αλέθθιεηε κεηά ηε ιήςε ηεο απφ ηελ Σξάπεδα. Δάλ ε Σξάπεδα δελ έρεη εθηειέζεη ηελ εληνιή, απηή κπνξεί λα αλαθιεζεί. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Σξάπεδα ζα πξέπεη λα έιζεη ζε επαθή γηα λα ιάβεη ηελ ζπλαίλεζε είηε απφ ηνλ δηθαηνχρν, εάλ πξφθεηηαη γηα πιεξσκή ζηελ ίδηα, ή απφ ηελ άιιε ηξάπεδα ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. Δθφζνλ ζπκθσλήζεη ε άιιε πιεπξά κπνξεί λα γίλεη αθχξσζε ηεο αξρηθήο πξάμεο, κε ηελ εθηέιεζε νπζηαζηηθά κηαο αληίζηξνθεο πιεξσκήο. Ζ αθχξσζε κπνξεί, ζε απηή ηε πεξίπησζε, λα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ έμνδα, είηε ηεο Σξάπεδαο πνπ ζα πξέπεη λα ηα επηβαξπλζεί ν Πειάηεο θαη ηα νπνία νξίδνληαη θάζε θνξά ζην αλεξηεκέλν ηηκνιφγην ηεο Σξάπεδαο είηε ηεο άιιεο ηξάπεδαο. γ) Παξφκνηα δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ηεο εληνιήο (π.ρ. αιιαγή επσλπκίαο δηθαηνχρνπ, εθφζνλ δελ ηαηξηάδεη κε ηνλ θάηνρν ηνπ ινγαξηαζκνχ θιπ). Σν χςνο ησλ εμφδσλ γηα ηελ αθχξσζε ή ηε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ηεο εληνιήο αλαγξάθεηαη ζην αλαξηεκέλν ηηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο α. Υξφλνο ιήςεο εληνιήο ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα ιακβάλεη ηελ εληνιή, αλ είλαη εξγάζηκε εκέξα γηα ηελ Σξάπεδα (αλ δελ είλαη εξγάζηκε, ινγίδεηαη σο ρξφλνο ιήςεο ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα). Πξνθεηκέλνπ ε εληνιή λα εθηειεζηεί εληφο ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ δεζκεχεηαη ε Σξάπεδα, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ εληνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: ηηο πξάμεηο κέζσ θαηαζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ εληνιή ηνπ κέζα ζην επίζεκν σξάξην πξάμεσλ, ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηα θαηαζηήκαηα. Γηα εληνιέο κεηαθνξάο ζε άιιε ηξάπεδα, ε πξνζθφκηζε εθηφο ηνπ επηζήκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη ηζνδχλακε κε ηελ πξνζθφκηζε ηελ επφκελε εξγάζηκε. Δηδηθφηεξα γηα ηελ εηδηθή θαηεγνξία πιεξσκψλ ζε άιιε ηξάπεδα κε ηελ έλδεημε «Δπείγνπζα» πνπ ε Σξάπεδα εγγπάηαη ηελ πίζησζε ηνπ δηθαηνχρνπ εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ εληνιή ηνπ ην αξγφηεξν έσο ηελ ηεο εκέξαο εθηέιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή δίλεηαη απφ ελαιιαθηηθφ θαλάιη, ηζρχνπλ ηα εηδηθψο αλαθεξφκελα απφ ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ Πειάηε εηδηθνί φξνη ζπλεξγαζίαο, γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ, αλάζεζε ζηελ Σξάπεδα ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, νη 4

5 εηδηθφηεξνη απηνί φξνη απνηεινχλ πξνζάξηεκα ηεο ζρεηηθήο σο άλσ ζχκβαζεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νη εηδηθνί φξνη βξίζθνληαη ζε ηζρχ β. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη γηα ην πιήξεο πνζφ, ρσξίο αθαίξεζε επηβαξχλζεσλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ εθηέιεζή ηεο ηξαπεδψλ, απφ ηελ Σξάπεδα φηαλ ε εληνιή πξνέξρεηαη ή πξννξίδεηαη ζηηο ρψξεο θαη ηα λνκίζκαηά ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. Αθαίξεζε επηβαξχλζεσλ απφ ηελ Σξάπεδα κπνξεί λα πξνθχςεη γηα κεηαθνξά εληνιήο πνπ δελ πξνέξρεηαη ή δελ πξννξίδεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο θαη ηα λνκίζκαηά ηνπο γ. Δθφζνλ ε Σξάπεδα αξλείηαη λα εθηειέζεη εληνιή πιεξσκήο, ε άξλεζε θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, νη ιφγνη ηεο άξλεζεο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία επαλφξζσζεο ηπρφλ ιαζψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ άξλεζε, γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Πειάηε, εθηφο αλ απηφ απαγνξεχεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 6 έσο 8 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ζ Σξάπεδα ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο αιιά εάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ Πειάηε κε ηα δηαζέζηκα ζηελ Σξάπεδα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. Γελ πξνβιέπνληαη ρξεψζεηο γηα εηδνπνίεζε γηα άξλεζε εθηέιεζεο εληνιήο πνπ είλαη αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλε. Σπρφλ κειινληηθή θαζηέξσζε ρξέσζεο ζα ηζρχεη κε δίκελε δεκφζηα πξναλαγγειία ηεο θαη ζα εκθαλίδεηαη ζην αλεξηεκέλν ηηκνιφγην εξγαζηψλ α. Γηα πξάμεηο πιεξσκήο πνπ Δίλαη ζε επξψ ή είλαη ζην λφκηζκα Κξάηνπο εθηφο ηεο δψλεο επξψ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 1. Απαηηνχλ κφλν κία κεηαηξνπή λνκίζκαηνο κεηαμχ ηνπ επξψ θαη ηνπ επίζεκνπ λνκίζκαηνο θξάηνπο κέινπο εθηφο ηεο δψλεο επξψ, εθφζνλ ε απαηηνχκελε κεηαηξνπή λνκίζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κξάηνο- κέινο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ην επξψ θαη, ζηελ πεξίπησζε δηαζπλνξηαθψλ πξάμεσλ πιεξσκψλ, ε δηαζπλνξηαθή κεηαβίβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ, ε Σξάπεδα, σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξωηή (Πειάηε), πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ πιεξωκώλ ηνπ δηθαηνύρνπ κε ην πνζφ ηεο πιεξσκήο ζε λφκηζκα επξψ ην αξγφηεξν έωο ην ηέινο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο εληνιήο β. Γηα πξάμεηο πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ή κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ (ελδνθνηλνηηθέο πξάμεηο πιεξσκήο ζε λφκηζκα εληνιήο εθηφο επξψ) ν Πειάηεο θαη ε Σξάπεδα ζπκθσλνχλ φηη φηαλ ε Σξάπεδα, σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξωηή (Πειάηε), παξαιακβάλεη εληνιή ηνπ πιεξσηή ζ έλα απφ ηα παξαπάλσ λνκίζκαηα πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ πιεξωκώλ ηνπ δηθαηνύρνπ κε ην πνζφ ηεο πιεξσκήο ζην ίδην λφκηζκα ή ζε θάπνην άιιν απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 1, ην αξγφηεξν έωο ην ηέινο ηεο δεύηεξεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο εληνιήο γ. Ζ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πιεξσηή (Πειάηε) δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ θαηά ην νπνίν γίλεηαη ε ρξέσζε ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ κε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο δ. Όια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επεμεξγαζία, φπσο: Τπάξρεη πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία γηα ηνπο ειέγρνπο γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Απαηηείηαη κεηαηξνπή πνπ απαηηεί εηδηθή ζπκθσλία κε ηνλ Πειάηε 5

6 3.2 Πίζησζε Κεθαιαίσλ κεηά απφ κεηαθνξά απφ άιινλ ινγαξηαζκφ Χρήζη ηης σπηρεζίας πληρωμών Ζ Σξάπεδα θαηφπηλ ιήςεο εληνιήο, είηε απφ Πειάηε ηεο, είηε απφ άιιε ηξάπεδα θαη αθνχ ιάβεη ζηε δηάζεζε ηεο ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα, αλαιακβάλεη ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. Ζ Σξάπεδα κπνξεί λα δηαζέηεη ηα θεθάιαηα ζην δηθαηνχρν ζε κεηξεηά κέρξη ελφο νξηζκέλνπ νξίνπ Ο Πειάηεο γηα λα κπνξέζεη λα δερζεί θεθάιαηα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ απφ κεηαθνξά, ζα πξέπεη λα αλαθνηλψζεη ζηνλ πιεξσηή ηνπ ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζε κνξθή IBAN, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν/ επσλπκία, δηεχζπλζε) θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ BIC ηεο Σξάπεδαο (ETHNGRAA). Ο Πειάηεο κπνξεί λα ιάβεη ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζε κνξθή ΗΒΑΝ, είηε απεπζπλφκελνο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα, ή απφ ην αληίγξαθν θίλεζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ, (ή απφ ην βηβιηάξην), ή απφ ηε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαβηβάδνληαη ζηνλ πιεξσηή ηα ζηνηρεία ζε απηή ηε κνξθή (IBAN & BIC), πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ επηπιένλ έμνδα επεμεξγαζίαο, ή λα κελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο πξάμεο α) Ζ κε ππνβνιή έγγξαθεο άξλεζεο ηεο ππέξ απηνχ πίζησζεο απφ ηνλ Πειάηε εληφο 2 κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο πξάμεο πιεξσκήο, απνηειεί απνδνρή ηεο πξάμεο. β) Ζ έγγξαθε άξλεζε ηεο πίζησζεο απνηειεί νπζηαζηηθά εληνιή επηζηξνθήο ηεο πιεξσκήο ζηνλ αξρηθφ εληνιέα Ζ ζπκθσλεζείζα απφ ηα κέξε εκέξα γηα ηελ έλαξμε εθηέιεζεο κηαο εληνιήο πιεξσκήο ππέξ δηθαηνχρνπ είλαη ε εξγάζηκε εκέξα φπνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή πξνζθνκίδεη ηελ εληνιή ηνπ ζηελ Σξάπεδα πνπ απνηειεί ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πξάμεο πιεξσκήο (αλ δελ είλαη εξγάζηκε, ινγίδεηαη σο ρξφλνο ιήςεο ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα). Ζ εθηέιεζε ηεο εληνιήο απηήο δελ κπνξεί λα γίλεη λσξίηεξα απφ ηελ πξνζδηνξηζκέλε ζηελ εληνιή πιεξσκήο, εκεξνκελία. Ζ πξναλαθεξζείζα πνιηηηθή εθαξκφδεηαη ζηελ εθηέιεζε εληνιήο πιεξσκήο ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα θη εάλ απηή εθθξάδεηαη Ζ κεηαθνξά γίλεηαη γηα ην πιήξεο πνζφ, ρσξίο αθαίξεζε επηβαξχλζεσλ απφ ηελ Σξάπεδα φηαλ ε εληνιή πξνέξρεηαη απφ ρψξεο θαη ηα λνκίζκαηά ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. Αθαίξεζε επηβαξχλζεσλ απφ ηελ Σξάπεδα κπνξεί λα πξνθχςεη γηα εληνιή κεηαθνξάο πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο θαη ηα λνκίζκαηά ηνπο Δθφζνλ ε Σξάπεδα αξλείηαη λα εθηειέζεη εληνιή πιεξσκήο, ε άξλεζε θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, νη ιφγνη ηεο άξλεζεο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία επαλφξζσζεο ηπρφλ ιαζψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ άξλεζε, γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Πειάηε, εθηφο αλ απηφ απαγνξεχεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. Ζ Σξάπεδα ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο αιιά εάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ Πειάηε κε ηα δηαζέζηκα ζηελ Σξάπεδα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. Γελ πξνβιέπνληαη ρξεψζεηο γηα εηδνπνίεζε γηα άξλεζε εθηέιεζεο εληνιήο πνπ είλαη αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλε. Σπρφλ κειινληηθή θαζηέξσζε ρξέσζεο ζα θαζηεξσζεί κε δίκελε δεκφζηα πξναλαγγειία ηεο θαη ζα εκθαλίδεηαη ζην αλεξηεκέλν ηηκνιφγην εξγαζηψλ α. Γηα πξάμεηο πιεξσκήο πνπ Δίλαη ζε επξψ ή είλαη ζην λφκηζκα Κξάηνπο εθηφο ηεο δψλεο επξψ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 1. Απαηηνχλ κφλν κία κεηαηξνπή λνκίζκαηνο κεηαμχ ηνπ επξψ θαη ηνπ επίζεκνπ λνκίζκαηνο θξάηνπο κέινπο εθηφο ηεο δψλεο επξψ, εθφζνλ ε απαηηνχκελε κεηαηξνπή λνκίζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κξάηνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ην επξψ θαη, ζηελ πεξίπησζε δηαζπλνξηαθψλ πξάμεσλ πιεξσκψλ, ε δηαζπλνξηαθή κεηαβίβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ, Ζ Σξάπεδα, σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνύρνπ (Πειάηε), φηαλ ε εληνιή έξρεηαη απφ άιιε ηξάπεδα, θαζηζηά δηαζέζηκν ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζε επξψ ζην δηθαηνύρν ακέζωο κόιηο ν ινγαξηαζκόο ηεο ζε επξώ πηζηωζεί κε ην πνζό ηεο πξάμεο πιεξωκήο. Δάλ ε πιεξνθνξία ηεο πίζηωζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ωο παξόρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνύρνπ ιεθζεί έωο ηε ρξνληθή ζηηγκή εθάζηεο εκέξαο ηόηε ην πνζό θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζην δηθαηνύρν ηελ ίδηα εκέξα (δει. κε εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο θαη εθηνθηζκνχ απζεκεξφλ). Δάλ ε πιεξνθνξία ηεο πίζηωζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ωο 6

7 παξόρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνύρνπ ιεθζεί κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηόηε ην πνζό θαζίζηαηαη δηαζέζηκν θαη απνδίδεηαη ζην δηθαηνύρν ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα (δει. κε εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο αιιά εθηνθηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο ηεο εληνιήο πιεξσκήο). Δάλ ην πνζό δελ μεπεξλά ηηο θαη δελ ππάξρνπλ ζην κήλπκα ζηνηρεία πνπ απαηηνύλ ρεηξόγξαθε επεμεξγαζία, ηφηε ην πνζφ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζην δηθαηνχρν κε εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο θαη εθηνθηζκνχ απζεκεξφλ εάλ ιεθζεί απφ ηελ Σξάπεδα κέρξη ηηο 18:00 ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο. Όηαλ ε Σξάπεδα είλαη πάξνρνο ηφζν ηνπ πιεξσηή φζν θαη ηνπ δηθαηνχρνπ, ηφηε ην πνζφ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζην δηθαηνχρν κε εκεξνκελία εθηνθηζκνχ θαη δηαζεζηκφηεηα απζεκεξφλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ε εληνιή απφ ηελ Σξάπεδα κέζσ θαηαζηήκαηνο έσο ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ζπλαιιαγψλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ε εληνιή απφ ηελ Σξάπεδα κέζσ ελαιιαθηηθνχ θαλαιηνχ, έσο ηηο ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο (εθηφο εθηάθησλ πεξηπηψζεσλ) β. Γηα εληνιέο πιεξσκήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (δει. ελδνθνηλνηηθέο πξάμεηο πιεξσκήο βι. ρψξεο θαη λνκίζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1), είλαη ζην λφκηζκα Κξάηνπο εθηφο ηεο δψλεο επξψ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 1. Απαηηνχλ κεηαηξνπή λνκίζκαηνο ζηελ Σξάπεδα κεηαμχ ηνπ επίζεκνπ λνκίζκαηνο θξάηνπο κέινπο εθηφο ηεο δψλεο επξψ θαη ηνπ επξψ ή Γελ απαηηνχλ κεηαηξνπή λνκίζκαηνο ζηελ Σξάπεδα θαη πξννξίδνληαη γηα θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ίδηνπ λνκίζκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ Πειάηε ηεο, ν Πειάηεο θαη ε Σξάπεδα ζπκθσλνχλ φηη ε Σξάπεδα, σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνύρνπ (Πειάηε), θαζηζηά δηαζέζηκν ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζε επξψ ή ζην λφκηζκα ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην δηθαηνύρν ακέζωο κόιηο ν ινγαξηαζκόο ηεο, ζην λόκηζκα ηεο εληνιήο πιεξωκήο, πηζηωζεί κε ην πνζό ηεο εληνιήο πιεξωκήο. Δάλ ε πιεξνθνξία ηεο πίζηωζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ωο παξόρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνύρνπ ιεθζεί έωο ηε ρξνληθή ζηηγκή εθάζηεο εκέξαο ηόηε ην πνζό θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζην δηθαηνύρν ηελ ίδηα εκέξα (δει. κε εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο θαη εθηνθηζκνχ απζεκεξφλ). Δάλ ε πιεξνθνξία ηεο πίζηωζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ωο παξόρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνύρνπ ιεθζεί κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηόηε ην πνζό θαζίζηαηαη δηαζέζηκν θαη απνδίδεηαη ζην δηθαηνύρν ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα (δει. κε εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο αιιά εθηνθηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο ηεο εληνιήο πιεξσκήο) γ. Όια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επεμεξγαζία, φπσο: Με χπαξμε πιεξνθφξεζεο γηα ην εάλ ηα θεθάιαηα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Σξάπεδα (Cover). Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζχληαμε ηνπ κελχκαηνο θαη πξέπεη λα γίλεη αιιεινγξαθία κε ηελ ηξάπεδα ηνπ πιεξσηή (Investigation) Τπάξρεη πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία γηα ηνπο ειέγρνπο γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Απαηηείηαη κεηαηξνπή πνπ απαηηεί εηδηθή ζπκθσλία κε ηνλ Πειάηε 3.3. Πιεξσκέο Τπνρξεψζεσλ ζε Σξίηνπο Χρήζη ηης σπηρεζίας πληρωμών Ο Πειάηεο - πιεξσηήο πξνζέξρεηαη ζε θαηάζηεκα ή ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθφ θαλάιη ηεο Σξάπεδαο γηα λα θαηαβάιεη νθεηιή ηνπ ζε ηξίην δηθαηνχρν κε ηνλ νπνίν έρεη έιζεη ζε ζπκθσλία ε Σξάπεδα. Παξαδείγκαηα είλαη ε πιεξσκή ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, αιιά θαη ΦΠΑ, ή εηζθνξάο ΗΚΑ θιπ Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ δηθαηνχρνπ γίλεηαη κε επηινγή απφ ιίζηα κε εηαηξείεο ή νξγαληζκνχο ή δεκφζηνπο θνξείο πνπ ε Σξάπεδα έρεη έιζεη ζε ζπκθσλία. Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ ππφρξενπ απέλαληη ζην δηθαηνχρν γίλεηαη κε ρξήζε θσδηθνχ(σλ), γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πιεξσκήο ΟΣΔ, αλαθέξεη ή εηζάγεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ θνθ α) Ο Πειάηεο ζπλαηλεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπ θάζε θνξά κε ηελ Σξάπεδα: 7

8 Με πξσηφηππε έγγξαθε αίηεζε θαηάιιεια ππνγεγξακκέλε, εθφζνλ ε πξάμε γίλεηαη ζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια κέζα ηαπηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ζπκβάζεηο ζε ελαιιαθηηθά θαλάιηα (Π.ρ. PIN θαη θάξηα ζην ATM, user ID - password θαη i-code ζην e-banking, θιπ) β) Ζ αλάθιεζε ηεο εληνιήο κεηαθνξάο γίλεηαη κε αληίζηνηρν ηξφπν, φπσο θαη ηεο εληνιήο, αλάινγα κε ην θαλάιη, αιιά έρεη ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο: Δάλ ε εληνιή δελ έρεη αθφκα εθηειεζηεί, δειαδή δελ έρεη απνδνζεί ε πίζησζε ζηνλ δηθαηνχρν, ε Σξάπεδα κπνξεί λα αθπξψζεη άκεζα ηελ αξρηθή εληνιή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζπλήζσο ν πιεξσηήο ζα πξέπεη λα έιζεη ζε επαθή κε ην δηθαηνχρν ηνπ γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ε πεξηνξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζπκθσλία Σξάπεδαο θαη δηθαηνχρνπ γηα ηελ δπλαηφηεηα επηζηξνθήο αθφκα θαη κεηά ηελ εθηέιεζε Οη ρξνληθέο πξνζεζκίεο κεηαθνξάο ηεο πίζησζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ζην δηθαηνχρν απνηεινχλ αληηθείκελν ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηελ Σξάπεδα θαη ζην δηθαηνχρν ή ηα ζπζηήκαηα εθθαζάξηζεο θαη δελ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο ηεο πιεξσηέο Οη πιεξσκέο ηξίησλ εθηεινχληαη άκεζα, εθηφο εάλ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ Πειάηε κεηαρξνλνινγεκέλε εθηέιεζε. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν Πειάηεο πιεξσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ χπαξμε επαξθνχο ππνινίπνπ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο θαη ζε πεξίπησζε κε επάξθεηαο ε πξάμε ηνπ δελ ζα εθηειεζηεί Πιεξσκέο Τπνρξεψζεσλ κε Άκεζε Υξέσζε Χρήζη ηης σπηρεζίας πληρωμών Ο Πειάηεο - πιεξσηήο εμνπζηνδνηεί ην δηθαηνχρν, ή ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, πνπ ηεξείηαη ζε λφκηζκα επξψ, γηα θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηνπ, πνπ εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα επξψ, κε εηδηθή αλάζεζε (Mandate). Ζ αλάζεζε κπνξεί λα αθνξά κία ή επαλαιακβαλφκελεο ρξεψζεηο. ηε ζπλέρεηα ν δηθαηνχρνο πξηλ ηελ πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία νθεηιήο παξνπζηάδεη ζηελ Σξάπεδα ηελ απαίηεζή ηνπ κε ηελ κνξθή εληνιήο ρξέσζεο (collection). Ζ Σξάπεδα ζηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο πιεξσκήο ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ πιεξσηή θαη πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. Ζ ζπλεζηζκέλε ρξήζε αθνξά πιεξσκή ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθειείαο (π.ρ. ειεθηξηθφ, ηειέθσλν, χδξεπζε θιπ), αιιά κπνξεί λα αθνξά θαη πιεξσκή επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε δελ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ B2B (απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο), ν πιεξσηήο έρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ηνπ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζεο Ο Πειάηεο γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, πνπ ηεξείηαη ζε λφκηζκα επξψ, γηα πιεξσκή ππνρξεψζεσλ κέζσ άκεζσλ ρξεψζεσλ, πνπ εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα επξψ, ζα πξέπεη λα αλαθνηλψζεη ζην δηθαηνχρν ηνπ ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζε κνξθή IBAN, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν/ επσλπκία, δηεχζπλζε) θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ BIC ηεο Σξάπεδαο (ETHNGRAA). Ο Πειάηεο κπνξεί λα ιάβεη ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζε κνξθή ΗΒΑΝ, είηε απεπζπλφκελνο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα, ή απφ ην αληίγξαθν θίλεζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ, ή απφ ην βηβιηάξην, ή απφ ηε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο Σξάπεδαο. Ζ αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζε εηδηθφ έληππν αλάζεζεο (Mandate) πνπ ηνπ δηαβηβάδεη γηα ζπκπιήξσζε ν δηθαηνχρνο ηνπ θαη ν Πειάηεο ζπκπιεξψλεη, ππνγξάθεη θαη παξαδίδεη πίζσ ζηνλ πηζησηή (Creditor Mandate Flow-CMF). Ο Πειάηεο επίζεο κπνξεί ζε ζπκθσλία κε ζπγθεθξηκέλνπο δηθαηνχρνπο λα δψζεη ηελ αλάζεζε ηνπ θαηεπζείαλ ζηελ Σξάπεδα (Debtor Mandate Flow-DMF) α) Ζ εληνιή πιεξσκήο είλαη αλέθθιεηε κεηά ηε δηαβίβαζή ηεο ζην δηθαηνχρν ή ηελ παξνρή ζπγθαηάζεζεο ηνπ πιεξσηή γηα εθηέιεζε. β) Ζ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο δίδεηαη απφ ηνλ Πειάηε είηε πξηλ είηε κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Διιείςεη ζπγθαηάζεζεο, ε πξάμε πιεξσκήο ζεσξείηαη κε εγθεθξηκέλε. 8

9 Αλάθιεζε ρσξεί ζε πεξίπησζε άκεζεο ρξέσζεο (κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ επηζηξνθήο) ην αξγφηεξν σο ην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκέξαο πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηε ρξέσζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Όηαλ ε πξάμε θηλείηαη απφ ην δηθαηνχρν θαη ζε πεξίπησζε άκεζεο ρξέσζεο απαηηείηαη επίζεο ζπκθσλία ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν χςνο ησλ εμφδσλ γηα ηελ αλάθιεζε αλάζεζεο (mandate) αλαγξάθεηαη ζην αλαξηεκέλν ηηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο. Ζ δηαδηθαζία ζπλαίλεζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο άκεζεο ρξέσζεο: Γηα ηηο πεξηπηψζεηο άκεζσλ ρξεψζεσλ πξνο θαηαλαισηέο (απφ επηρεηξήζεηο ζε θαηαλαισηέο B2C), ε κε ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο επηζηξνθήο (refund) εληφο 8 εβδνκάδσλ απφ ηελ ρξέσζε, απνηειεί απνδνρή ηεο πξάμεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο άκεζσλ ρξεψζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο (απφ επηρεηξήζεηο ζε επηρεηξήζεηο γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο B2B), δελ ππάξρεη ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζπλαίλεζε ηνπ πιεξσηή δηαβηβάδεηαη: o o κε ηελ ππνβνιή πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο αλάζεζεο ( δηαδηθαζία φπνπ ν πιεξσηήο ελεκεξψλεη ηελ Σξάπεδά ηνπ γηα ηε ζρεηηθή αλάζεζε - DMF). Ζ ππνβνιή απηήο ηεο κνξθήο ηεο αλάζεζεο γίλεηαη κε εηδηθφ έληππν πνπ παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε απφ ηελ Σξάπεδα ή ηελ έγθαηξε αλαθνίλσζε ζηελ Σξάπεδα ηεο αλάζεζεο πνπ έρεη γίλεη ζην δηθαηνχρν. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο έρεη αλαθαιέζεη ηελ αλάζεζε ηνπ ζην δηθαηνχρν, ζα πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψζεη ηελ Σξάπεδα γηα λα ελεκεξψζεη θαηάιιεια ηα ζπζηήκαηα ηεο θαη λα επηζηξέςεη ηπρφλ επφκελε είζπξαμε. ε θάζε πεξίπησζε ν πιεξσηήο έρεη δηθαίσκα λα απεπζπλζεί ζηελ ηξάπεδά ηνπ θαη λα δειψζεη άξλεζε ηεο επφκελεο άκεζεο ρξέσζεο, ή πιήξε αλάθιεζε ζπγθεθξηκέλεο αλάζεζεο Οη ρξνληθέο πξνζεζκίεο ιήςεο ησλ εληνιψλ ρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν αλάκεζα ζηελ Σξάπεδα θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ή ηα ζπζηήκαηα εθθαζάξηζεο θαη δελ αθνξνχλ ηνπο Πειάηεο ηεο. H Σξάπεδα, σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή (Πειάηε), θαζηζηά δηαζέζηκν ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην δηθαηνχρν ή ζηελ Σξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ, ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πιεξσηή. H Σξάπεδα, σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ (Πειάηε), κεηαβηβάδεη εληνιή πιεξσκήο ε νπνία θηλήζεθε απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ ηνπ δηθαηνχρνπ ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζπκθσλήζεθε κε ην δηθαηνχρν θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ ηαθηνπνίεζή ηεο, φζνλ αθνξά ηελ άκεζε ρξέσζε, θαηά ηε ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία Ζ Σξάπεδα εθηειεί ηηο ρξεψζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο πιεξσκήο. Δάλ δελ ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ε εληνιή ρξέσζεο επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν σο απιήξσηε. Ζ Σξάπεδα δελ ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε-πιεξσηή γηα ηε κε πιεξσκή αιιά απηή πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε ζρεηηθήο εγγξαθήο ζην αληίγξαθν θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Ο Πειάηεο- πιεξσηήο κπνξεί λα ζέηεη φξηα πνζψλ ρξέσζεο αλά αλάζεζε. Ζ δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο αλάζεζεο άκεζεο ρξέσζεο (direct debit) επηηξέπεηαη λα γίλεηαη εθηφο Σξάπεδαο (πρ ζην ρψξν ηνπ δηθαηνχρνπ). εκεηψλεηαη φηη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πειάηε-πιεξσηή ηζρχεη ακέζσο κφιηο ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη κέζσ ηεο ηξάπεδάο ηνπ ζηελ Σξάπεδα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο εμνπζηνδφηεζεο (Mandate) ηνπ πιεξσηή Σνπνζεηήζεηο Μεηξεηψλ ζε Λνγαξηαζκφ Πιεξσκψλ Όηαλ ν θαηαλαισηήο ηνπνζεηεί κεηξεηά ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζε λφκηζκα ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ, ε Σξάπεδα κεξηκλά ψζηε ην πνζφ λα θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηνπ πνζνχ κε ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία αμίαο. Αλ ν Πειάηεο δελ είλαη θαηαλαισηήο ην πνζφ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν κε εκεξνκελία αμίαο ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηε ιήςε ηνπ. 9

10 Γεληθνί όξνη πιεξωκώλ Χρεώζεις, επιηόκια και ζσναλλαγμαηικές ιζοηιμίες 4. Οη επηβαξχλζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην ηεο Σξάπεδαο θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζε εκθαλείο ζέζεηο ζηα Καηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν: (Σηκνιφγην Βαζηθψλ Δξγαζηψλ). 5. ρεηηθά κε ην επηηφθην ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ, θαη εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ απηνχ, ηνλ ηξφπν δηαθχκαλζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ Πειάηε, αλαθέξνληαη εηδηθά ζεκεία ζηηο επηκέξνπο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ Πειάηε. ρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηζρχνπλ ηα εμήο: Δάλ ην λφκηζκα ηεο πιεξσκήο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, πξνθχπηεη κεηαηξνπή ηελ νπνία αλαιακβάλεη ε Σξάπεδα λα εθηειέζεη. Δάλ ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο είλαη κηθξφηεξν ηνπ ηζνηίκνπ ησλ ε κεηαηξνπή γίλεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο δειηίνπ πνπ επίζεκα αλαθνηλψλεη ε Σξάπεδα. Οη ηηκέο απηέο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηα Καηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο, απφ ηελ δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο Σξάπεδαο (www.nbg.gr), θαζψο επίζεο γίλνληαη γλσζηέο ζηνλ εκεξήζην Σχπν. Δάλ ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο μεπεξλά ην ηζφηηκν ησλ , πξνζθέξεηαη εηδηθή ηηκή ζε ζπκθσλία κε ηνλ Πειάηε. Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ είλαη ηκήκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο. ε θάζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο, ν Πειάηεο επηβαξχλεηαη κε εηδηθή πξνκήζεηα, φπσο αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην ηεο Σξάπεδαο. Επικοινωνία 6. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πξάμεηο πιεξσκψλ είηε απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο, είηε απφ αιιεινγξαθία πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, ή κε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ ηεο Σξάπεδαο (Internet Banking, Phone Banking, ATM). ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ, απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξνβιέπνπλ νη εηδηθέο επηκέξνπο ζπκβάζεηο ηνπ Πειάηε κε ηελ Σξάπεδα. 7. Οη πιεξνθνξίεο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ είλαη δηαζέζηκεο απφ ηα θαηαζηήκαηα κέζα ζηηο εξγάζηκεο ψξεο, θαζψο θαη απφ ηα ελαιιαθηηθά θαλάιηα (Internet Banking, Phone Banking, ATM) 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν. Οη πιεξνθνξίεο ηεο θίλεζεο είλαη δηαζέζηκεο άκεζα κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Ο Πειάηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ σο εμήο: Παξαιαβή κεληαίνπ αληίγξαθνπ θίλεζεο ινγαξηαζκνχ ζην Καηάζηεκα ηήξεζήο ηνπ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη ε έθδνζε αληηγξάθνπ θίλεζεο, ή Με ελεκέξσζε ηνπ βηβιηαξίνπ ηνπ πνπ κπνξεί λα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. Ο Πειάηεο επίζεο κπνξεί λα δεηήζεη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή εθηχπσζε ηνπ αληίγξαθνπ θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ απφ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα. Ο Πειάηεο κπνξεί λα δεηήζεη πιήξε εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο απφ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ πξάμεηογίλνληαη ζην θαηάζηεκα κε αίηεζε ηνπ Πειάηε, ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο πξάμεο πιεξσκήο αλαθέξνληαη ζην παξαζηαηηθφ πνπ παξαδίδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε δελ γίλεηαη κε θπζηθή παξνπζία ηνπ Πειάηε (π.ρ. ιήςε εηζεξρφκελεο πίζησζεο ζηνλ ινγαξηαζκφ, ή άκεζε ρξέσζε), ε Σξάπεδα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Πειάηε ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο πξάμεο εθ ησλ πζηέξσλ κφιηο ηα δεηήζεη ν Πειάηεο. Δπίζεο εάλ ν Πειάηεο θάλεη ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ, κπνξεί λα πιεξνθνξείηαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέζσ: 10

11 Internet Banking, θάλνληαο ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εμππεξέηεζεο ηεο Σξάπεδαο Phone Banking, θάλνληαο ρξήζε ησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Σξάπεδαο ATM θάλνληαο ρξήζε ηεο θάξηαο θαη ηνπ PIN πνπ ηνπ έρεη πξνκεζεχζεη ε Σξάπεδα. 8. Ζ γιψζζα επηθνηλσλίαο είλαη ε ειιεληθή. 9. Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη, αλά πάζα ζηηγκή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο πξάμεο θαη πιεξνθνξίεο θαη φξνπο ζε έληππε κνξθή ή ζε άιιν αλζεθηηθφ ζην ρξφλν κέζν. Μέηρα αζθαλείας και ηα διορθωηικά μέηρα 10.α) Ο Πειάηεο νθείιεη λα θπιάζζεη κε επηκέιεηα ηα κέζα πιεξσκψλ πνπ ηνπ ρνξεγεί ε Σξάπεδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ (γηα παξάδεηγκα θάξηεο, ζπζθεπέο θσδηθψλ κηαο ρξήζεο θιπ) θαη λα κε ηα ρνξεγεί ζε ηξίηνπο. Δπίζεο νθείιεη λα κε θνηλνπνηεί ζε νπνηνλδήπνηε κπζηηθνχο θσδηθνχο (π.ρ. PIN & Passwords), αθφκα θαη ζε εθπξνζψπνπο ηεο Σξάπεδαο. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηα κέηξα αζθαινχο θχιαμεο ησλ κέζσλ πιεξσκψλ πεξηγξάθνληαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εμεηδηθεπκέλα ζπλαιιαθηηθά θαλάιηα. β) Ο Πειάηεο νθείιεη λα εηδνπνηεί ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ηελ Σξάπεδα κφιηο αληηιεθζεί θινπή, απψιεηα, ρξήζε απφ κε δηθαηνχρν ή κε εγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Πειάηεο εηδνπνηεί ηελ Σξάπεδα γηα ηελ απψιεηα ησλ ζρεηηθψλ κέζσλ πιεξσκψλ (π.ρ. θάξηα, ζπζθεπέο θσδηθψλ κηαο ρξήζεο, θιπ) πεξηγξάθεηαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εμεηδηθεπκέλα ζπλαιιαθηηθά θαλάιηα. Έθδνζε κέζωλ πιεξωκώλ θαη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπο Ζ Σξάπεδα φηαλ εθδίδεη κέζν πιεξσκψλ ππέρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: α) Γηαζθαιίδεη φηη ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ δελ είλαη πξνζβάζηκα παξά κφλν ζην λφκηκν ρξήζηε ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πειάηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζεο. β) Γελ απνζηέιιεη κέζν πιεξσκψλ ρσξίο πξνεγνχκελν ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πειάηε, εθηφο αλ ελεξγεί πξνο αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλνπ κέζνπ πιεξσκψλ. γ) Γηαζθαιίδεη φηη ν Πειάηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, ζε δηαξθή βάζε, ηα θαηάιιεια κέζα πνπ λα ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνβεί ζε εηδνπνίεζε, ζχκθσλα κε ην αξ. 10 ηεο παξνχζεο, ή ζε ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3β απηνχ ηνπ άξζξνπ. Καηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ε Σξάπεδα παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδείμεη, εληφο πξνζεζκίαο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε, φηη πξάγκαηη πξνέβε ζε απηήλ. δ) Απνηξέπεη θάζε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ην αξ. 10 ηεο παξνχζεο Ζ Σξάπεδα θέξεη ηνλ θίλδπλν απνζηνιήο ζηνλ Πειάηε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή θάζε εμαηνκηθεπκέλνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο απηνχ. 11.3α. Γελ ππάξρεη γεληθφ αλψηαην φξην δαπάλεο πνζνχ γηα ηηο σο άλσ ππ αξ. 3.1 θαη 3.2 ππεξεζίεο. Σπρφλ πεξηνξηζκνί ζην αλψηαην φξην πνζνχ, κπνξεί λα ππάξμνπλ αλάινγα κε ην κέζν πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πρ. ΑΣΜ, Internet Banking) φηαλ δίλεηαη κε απηφ ε ζπλαίλεζε ηνπ Πειάηε,. ε θάζε πεξίπησζε νη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ηα φξηα πνζψλ πξάμεσλ αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Πειάηεο κε ηελ Σξάπεδα γηα ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ πιεξσκψλ ηεο. β. Ζ Σξάπεδα επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα αλαζηείιεη ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, γηα αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ αζθάιεηα ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, ηελ ππφλνηα κε εγθεθξηκέλεο ή δφιηαο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή, ζηελ πεξίπησζε κέζνπ πιεξσκψλ κε πηζησηηθφ άλνηγκα, ζεκαληηθά απμεκέλν θίλδπλν λα ελδέρεηαη λα κελ είλαη ν πιεξσηήο ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκήο ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ αλαζηνιή ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ ελέξγεηα απηή κε ηξφπν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, εη δπλαηφλ πξνηνχ αλαζηαιεί ην κέζν πιεξσκψλ ή, ην αξγφηεξν, ακέζσο κεηά, εθηφο εάλ ε ελεκέξσζε απηή αληηβαίλεη ζε αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή απαγνξεχεηαη απφ άιιε ζπλαθή θνηλνηηθή ή εζληθή λνκνζεζία. Δθφζνλ εθιείςνπλ νη ιφγνη ηεο αλαζηνιήο ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο κέζνπ πιεξσκψλ, ε Σξάπεδα πξνβαίλεη είηε ζηελ άξζε ηεο είηε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ απφ λέν. 11

12 Δπζύλε ηωλ κεξώλ 12.α. ε πεξίπησζε κε εγθεθξηκέλεο πξάμεο πιεξσκήο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 θαησηέξσ, ε Σξάπεδα επηζηξέθεη ακέζσο ζηνλ Πειάηε ην πνζφ ηεο κε εγθεθξηκέλεο πξάμεο πιεξσκήο θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, επαλαθέξεη ην ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ πνπ έρεη ρξεσζεί ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. 12.β. Πεξαηηέξσ απνδεκίσζε δελ απνθιείεηαη, εθφζνλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζεκειηψλεηαη ζην (εθαξκνζηέν) ειιεληθφ δίθαην. 13.α) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ εληνιή πιεξσκήο ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ πιεξσηή, ε Σξάπεδα επζχλεηαη έλαληη ηνπ πιεξσηή γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο, εθηφο αλ απνδείμεη ζηνλ πιεξσηή θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζηελ ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ, φηη ε ηειεπηαία έιαβε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ε ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ επζχλεηαη έλαληη απηνχ γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Αλ ε Σξάπεδα επζχλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηζηξέθεη, ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα, ζηνλ πιεξσηή ηα ρξεκαηηθά πνζά ηεο αλεθηέιεζηεο ή πιεκκειψο εθηειεζζείζαο πξάμεο πιεξσκήο, θαη εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. Αλ ε Σξάπεδα, επζχλεηαη σο ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ, ηφηε ζέηεη ακέζσο ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη, εθφζνλ, ζπληξέρεη πεξίπησζε πηζηψλεη ην αληίζηνηρν πνζφ ζην ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή πιεξσκήο ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ πιεξσηή θαη ε πξάμε πιεξσκήο δελ εθηειείηαη ή εθηειείηαη πιεκκειψο, ε Σξάπεδα, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ επζχλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ, αλ απηφ ηεο δεηεζεί πξνζπαζεί ακέζσο λα εληνπίζεη ηε πξάμε πιεξσκήο, θαη εηδνπνηεί ηνλ πιεξσηή αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα. β) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ εληνιή πιεξσκήο ελεξγνπνηείηαη απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, ε Σξάπεδα, επζχλεηαη έλαληη ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ νξζή δηαβίβαζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα ηνπ πιεξσηή. Αλ ε Σξάπεδα επζχλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδάθηνπ, αλαδηαβηβάδεη ακέζσο απηήλ ηελ εληνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα ηνπ πιεξσηή. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηεο παξνχζαο αλ ε Σξάπεδα επζχλεηαη έλαληη ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε πξάμεο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία αμίαο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ηφηε δηαζθαιίδεη φηη ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζηνλ δηθαηνχρν ακέζσο κφιηο απηφ πηζησζεί ζην ινγαξηαζκφ ηεο. ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο πξάμεο πιεξσκήο γηα ηελ νπνία ε Σξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ δελ επζχλεηαη θαηά ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ππνπαξάγξαθν απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε ηξάπεδα ηνπ πιεξσηή επζχλεηαη έλαληη ηνπ ηειεπηαίνπ θαη επηζηξέθεη κε πξφζθνξν ηξφπν θαη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ζηνλ πιεξσηή ηα ρξεκαηηθά πνζά ηεο αλεθηέιεζηεο ή πιεκκειψο εθηειεζζείζαο πξάμεο πιεξσκήο θαη επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή πιεξσκήο ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη ε πξάμε πιεξσκήο δελ εθηειείηαη ή εθηειείηαη πιεκκειψο, ε Σξάπεδα, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ επζχλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλ απηφ ηεο δεηεζεί, πξνζπαζεί ακέζσο λα εληνπίζεη ηε πξάμε πιεξσκήο θαη εηδνπνηεί ηνλ δηθαηνχρν αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα. γ) Ζ Σξάπεδα θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ Πειάηε γηα ηπρφλ ρξεψζεηο πνπ ηνλ επηβαξχλνπλ, θαζψο θαη γηα ηφθνπο πνπ νθείιεη σο ζπλέπεηα ηεο κε εθηέιεζεο ή ηεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο πξάμεο πιεξσκήο. 14.α. Ο Πειάηεο επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ πελήληα (150) επξψ γηα ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα κε εγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ πιεξσκήο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ είηε απφ ηε ρξήζε απνιεζζέληνο ή θιαπέληνο κέζνπ πιεξσκψλ, είηε, ζε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ έρεη δηαθπιάμεη κε αζθάιεηα ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, απφ ηε ρξήζε ηνπ απφ κε δηθαηνχρν. 12

13 β. Ο Πειάηεο επζχλεηαη γηα φιεο ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε κε εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο, εθφζνλ νη δεκίεο απηέο νθείινληαη είηε ζε δφιν, είηε ζηε κε ηήξεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη, ζχκθσλα κε ην αξ. 10 ηεο παξνχζεο, απφ πξφζεζε ή βαξεία ακέιεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δελ ηζρχεη ην αλψηαην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ ππφ 14 (α) παξάγξαθν. γ. Απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο εηδνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ην αξ. 10 (β) ηεο παξνχζεο, ν Πειάηεο δελ θέξεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηε ρξήζε απνιεζζέληνο, θιαπέληνο ή ρξεζηκνπνηεζέληνο απφ κε δηθαηνχρν κέζνπ πιεξσκψλ, εθηφο αλ ελήξγεζε κε δφιν. δ. Αλ ε Σξάπεδα δελ παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηα θαηάιιεια κέζα πνπ λα ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνβεί ζε εηδνπνίεζε, ζε δηαξθή βάζε, αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα, θινπή ή ρξήζε απφ κε δηθαηνχρν κέζνπ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ην αξ. 11 ηεο παξνχζεο, ν Πειάηεο δελ επζχλεηαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, εθηφο αλ ελήξγεζε κε δφιν. 15. Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνθαηάζηαζε δεκίαο πνπ έρεη ππνζηεί, κφλνλ εθφζνλ: έρεη εηδνπνηήζεη ηελ Σξάπεδα, ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα, φηη αληειήθζε κε εγθεθξηκέλε ή εζθαικέλα εθηειεζζείζα πξάμε πιεξσκήο, ε νπνία ζεκειηψλεη αμίσζε απνδεκίσζεο, θαη ε αίηεζε επαλφξζσζεο έρεη ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο δεθαηξηψλ (13) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο. 16. Αλ ην κέζν ηαπηνπνίεζεο Πειάηε πνπ παξέρεη ν Πειάηεο είλαη εζθαικέλν, ε Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα ηε κε εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο. Ζ Σξάπεδα θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ηε πξάμε πιεξσκήο. Ζ Σξάπεδα επηβάιιεη ρξεψζεηο ζηνλ Πειάηε γηα ηελ αλάθηεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Οη ζρεηηθέο ρξεψζεηο αλαγξάθνληαη ζην ηηκνιφγην βαζηθψλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ην νπνίν είλαη αλεξηεκέλν ζηα θαηαζηήκαηα θαζψο επίζεο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Σξάπεδαο. Αλ θαη ν Πειάηεο κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πέξαλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα πεξηγξαθήο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (δει. αξ , αξ , αξ , ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ), ε Σξάπεδα επζχλεηαη κφλν γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην παξαζρεζέλ απφ ην ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κέζν ηαπηνπνίεζεο Πειάηε. 17. Ζ Σξάπεδα δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξηζηάζεηο αζπλήζεηο θαη απξφβιεπηεο, μέλεο πξνο ηε βνχιεζε ηνπ Πειάηε θαη ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο δε ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην αληίζεην νχηε φηαλ ε Σξάπεδα δεζκεχεηαη απφ άιιεο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή ή θνηλνηηθή λνκνζεζία. 18. Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πνπ αθνξνχλ εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο, ε νπνία ελεξγνπνηήζεθε απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ θαη έρεη ήδε εθηειεζηεί, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο έγθξηζεο δελ πξνζδηνξίζηεθε ην αθξηβέο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο, θαη (β) ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ππεξέβε ην πνζφ πνπ ζα αλέκελε εχινγα ν Πειάηεο, ιακβάλνληαο ππφςε: i) ηα πξνεγνχκελα ζπλήζε έμνδά ηνπ, ii) ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ δηέπεη ηηο πξάμεηο ηνπ, θαη iii) ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξίπησζεο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο, ν Πειάηεο παξέρεη πιήξε ζηνηρεία θαη έγγξαθα αλαθνξηθά κε ηε πξάμε απηή Ζ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ, αθνξά νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εθηειεζζείζαο πξάμεο πιεξσκήο. 13

14 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρείνπ (β) απηήο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ, ν Πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα επηθαιεζηεί ιφγνπο κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο, αλ εθαξκφζηεθε ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αλαθνξάο, ηελ νπνία έρεη ζπκθσλήζεη κε ηελ Σξάπεδα. Δηδηθά γηα ηηο άκεζεο ρξεψζεηο, ν Πειάηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ, απφ ηελ Σξάπεδα, έζησ θαη αλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο (α) θαη (β) γηα ηελ επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ο Πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ, εθφζνλ (α) έρεη δψζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα, θαη (β) εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο γηα ηε κειινληηθή πξάμε πιεξσκψλ έρνπλ παξαζρεζεί ή έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ Πειάηε, θαηά ην ζπκθσλεζέληα ηξφπν, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο απφ ην δηθαηνχρν. 19. Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη αίηεκα επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ηα νπνία αθνξνχλ εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο πνπ ελεξγνπνηήζεθε απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, εληφο πξνζεζκίαο νθηψ (8) εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ κε ην αληίζηνηρα ρξεκαηηθά πνζά. Δληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο αηηήκαηνο επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη (α) είηε λα επηζηξέθεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο, (β) είηε λα αηηηνινγεί ηελ άξλεζή ηεο γηα αληαπφθξηζε ζην αίηεκα επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Αλ ν Πειάηεο δελ απνδέρεηαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο Σξάπεδαο, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ. 21α. Ζ Σξάπεδα δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί λα αληαπνθξηζεί ζε αίηεκα επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηελ πεξίπησζε άκεζσλ ρξεψζεσλ φπνπ ζπκθσλήζεθε ε επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ, απφ ηελ Σξάπεδα, έζησ θαη αλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο (α) θαη (β) ηνπ αξ. 18 ηεο παξνχζαο πξάμεο γηα ηελ επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ. 20. Δθφζνλ ν Πειάηεο αξλείηαη φηη έρεη εγθξίλεη εθηειεζζείζα πξάμε πιεξσκήο ή ηζρπξίδεηαη φηη ε πξάμε πιεξσκήο δελ εθηειέζηεθε ζσζηά, ε Σξάπεδα νθείιεη λα απνδείμεη φηη εμαθξηβψζεθε ε γλεζηφηεηα ηεο πξάμεο πιεξσκήο, φηη απηή θαηαγξάθεθε επαθξηβψο, φηη θαηαρσξήζεθε ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη δελ επεξεάζηεθε απφ ηερληθή βιάβε ή άιιε δπζιεηηνπξγία. Ζ ρξήζε ελφο κέζνπ πιεξσκψλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηελ Σξάπεδα δελ απνηειεί αθ εαπηήο επαξθή απφδεημε γηα ην φηη ν Πειάηεο είρε εγθξίλεη ηελ πξάμε. Τροποποίηζη και καηαγγελία ηης ζύμβαζης-πλαίζιο 21α. Κάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην πξέπεη λα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Πειάηε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνηεηλφκελεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπο. Ο Πειάηεο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, εθηφο εάλ γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα εγγξάθσο πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπο φηη δελ ηηο απνδέρεηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Πειάηεο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ακέζσο ηε ζχκβαζε θαη ρσξίο επηβάξπλζε πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. 21β. Αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ ή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη ακέζσο θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, εθφζνλ νη αιιαγέο βαζίδνληαη ζηα επηηφθηα ή ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο αλαθνξάο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε γεληθή ελεκέξσζε ή, ζε θάζε πεξίπησζε, αλ ηνχην πξνβιέπεηαη εηδηθά ζηηο επηκέξνπο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο ελεκεξψλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, γεληθψο γηα θάζε αιιαγή ηνπ επηηνθίνπ είηε απφ αλαξηεκέλε πιεξνθφξεζε ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο, είηε απφ ηα δειηία ηχπνπ ηεο Σξάπεδαο, είηε απφ ελεκέξσζε πνπ παξέρεηαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Σξάπεδαο [www.nbg.gr]. Ωζηφζν, νη αιιαγέο ζην επηηφθην ή ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ είλαη επλντθφηεξεο γηα ηνλ Πειάηε, κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 22. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 23α. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ιχζεη ηε ζχκβαζε- πιαίζην κε έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ελφο κήλα.ζ ιχζε ζχκβαζεο-πιαηζίνπ δελ ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε γηα ηνλ Πειάηε. 14

15 23β. Ζ Σξάπεδα κπνξεί λα θαηαγγείιεη ζχκβαζε-πιαίζην ανξίζηνπ ρξφλνπ κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ. Οη επηβαξχλζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ ρξεψλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Πειάηε κφλνλ θαη αλαινγία πξνο ην ρξφλν κέρξη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Δάλ νη επηβαξχλζεηο θαηαβιεζνχλ πξνθαηαβνιηθά, επηζηξέθνληαη θαη αλαινγία. Επίλσζη διαθορών 24. Δθαξκνζηέν δίθαην ζηε ζχκβαζε είλαη ην ειιεληθφ θαη αξκφδηα δηθαζηήξηα ηα ειιεληθά. 25. Ο Πειάηεο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ, δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηπρφλ παξαβάζεηο φξσλ ηεο παξνχζαο απφ ηελ Σξάπεδα. Οη θαηαγγειίεο ππνβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία θαη είλαη αξκφδηα αξρή γηα ηε δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ. 26α. Γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ, νη νπνίεο αλαθχπηνπλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε θαη αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα πξάμε, αξκφδηνη είλαη ν πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή, ν Μεζνιαβεηήο Σξαπεδηθψλ-Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη νη Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ 2251/ β. ε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ, νη αλσηέξσ θνξείο ζπλεξγάδνληαη ελεξγά κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Λοιποί όροι ηης ζύμβαζης 27α. Ζ Σξάπεδα δελ επηβάιιεη θακία ρξέσζε γηα ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη γηα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα. 27β. Οη ρξεψζεηο γηα παξνρή επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, ζπρλφηεξε απνζηνιή ή γηα δηαθνξεηηθή δηαβίβαζε απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζην αξ. 7 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ αλαγξάθνληαη ζην ηηκνιφγην βαζηθψλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ην νπνίν είλαη αλεξηεκέλν ζηα θαηαζηήκαηα θαζψο επίζεο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Σξάπεδαο. 28. Ζ Σξάπεδα παξέρεη ακειιεηί ζηνλ πιεξσηή (Πειάηε) κεηά ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ή ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο πιεξσκήο ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: - ζηνηρείν αλαθνξάο πνπ επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα ηαπηνπνηήζεη θάζε πξάμε πιεξσκήο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηθαηνχρν, - ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην λφκηζκα ζην νπνίν ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή ή ζην λφκηζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εληνιή πιεξσκήο, - ην πνζφ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζή ηνπο, ή ηνλ ηφθν πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν Πειάηεο, - αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξάμε πιεξσκήο απφ ηελ Σξάπεδα, θαη ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπ λνκίζκαηνο, - ηελ εκεξνκελία αμίαο γηα ηε ρξέσζε ή ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο εληνιήο πιεξσκήο. 29. Ζ Σξάπεδα παξέρεη ακειιεηί ζηνλ δηθαηνχρν (Πειάηε) κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: - ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε λα ηαπηνπνηήζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο θαη, αλ ρξεηάδεηαη, ηνλ πιεξσηή, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ δηαβηβάδεηαη κε ηελ πξάμε πιεξσκήο, - ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην λφκηζκα ζην νπνίν πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ Πειάηε, - ην πνζφ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζή ηνπο, ή ηνλ ηφθν πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν Πειάηεο, - αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξάμε πιεξσκήο απφ ηελ Σξάπεδα, θαη ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο πξηλ ηε κεηαηξνπή ηνπ λνκίζκαηνο, - ηελ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε. 15

16 30. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξ. 28 θαη 29 ηεο παξνχζεο παξέρνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε κε εχθνια θαηαλνεηή δηαηχπσζε, ζηα ειιεληθά, κε ζαθή θαη εχιεπηε κνξθή, εγγξάθσο ζε έληππν ή ζε άιιν αλζεθηηθφ ζην ρξφλν κέζν, θαη δσξεάλ άπαμ θάζε ηξείο κήλεο. 31. Οη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα λνκίζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. Όηαλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξάμεο πιεξσκήο, πξνζθέξεηαη ππεξεζία κεηαηξνπήο λνκηζκάησλ ζην ζεκείν πψιεζεο ή εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ, ην κέξνο πνπ πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία κεηαηξνπήο λνκηζκάησλ ζηνλ Πειάηε ππνρξενχηαη λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη θάζε ζρεηηθή επηβάξπλζε, θαζψο θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαηξνπή. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κεηαηξνπήο λνκηζκάησλ πάλσ ζε απηή ηε βάζε. 32. Δάλ ν Πειάηεο δελ είλαη θαηαλαισηήο κε ηελ έλλνηα ηνπ αξ. 2.9 ηεο παξνχζεο, ηφηε δχλαληαη λα κελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ άπηνληαη ησλ εμήο ζεκάησλ: ησλ απαηηήζεσλ ελεκέξσζεο θαη φξσλ δηαθάλεηαο (7, 9, 28, 29 θαη 30) ησλ επηβαιιφκελσλ επηβαξχλζεσλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζην αλεξηεκέλν ηηκνιφγην ηεο Σξάπεδαο ηεο ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο πιεξσκήο κε ηε ζπκθσλεκέλε κνξθή κεηαμχ ηνπ Πειάηε-πιεξσηή θαη ηεο Σξάπεδαο (αξ α, α, α θαη β) ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηε γλσζηνπνίεζε κε εγθεθξηκέλσλ ή εζθαικέλσλ πξάμεσλ πιεξσκψλ (αξ. 15) ηνπ αλέθθιεηνπ εληνιήο πιεξσκήο (αξ β, β, β θαη α) ηεο κε εθηέιεζεο ή εζθαικέλεο εθηέιεζεο (αξ. 13) ηνπ βάξνπο απφδεημεο σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο (αξ. 20) ησλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο ρξεκάησλ γηα πξάμεηο πιεξσκήο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ απφ ην δηθαηνχρν (αξ. 18 θαη 19) ηεο επζχλεο ηνπ Πειάηε (πιεξσηή) γηα κε εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκψλ (αξ.14) Οη εηδηθφηεξνη φξνη κε ηνλ Πειάηε κε θαηαλαισηή ζπκθσλνχληαη μερσξηζηά κε ηελ Σξάπεδα. πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηα σο άλσ ζέκαηα ζα 33. ΜΔΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΜΗΚΡΖ ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΥΡΖΜΑ Μέζα πιεξσκψλ κηθξήο αμίαο (έσο 30 ή κε φξην πνζνχ 150 ) Ζιεθηξνληθφ ρξήκα (απνζήθεπζε πνζψλ έσο 150 ) Ή γηα εγρψξηεο πξάμεηο πιεξσκήο Μέζα πιεξσκψλ κηθξήο αμίαο (έσο 60 ή κε φξην δαπαλψλ 300 ) Πξνπιεξσκέλα κέζα πιεξσκψλ (απνζήθεπζε πνζψλ έσο 200 max.) 1. Ζ Σξάπεδα παξέρεη ζηνλ Πειάηε κφλνλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πιεξσκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην κέζν πιεξσκψλ, ηελ επζχλε, ηηο επηβαιιφκελεο επηβαξχλζεηο θαη άιιεο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεθκεξησκέλεο απφθαζεο εθ κέξνπο ηνπ, θαζψο θαη ελδείμεηο γηα ην πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε εχθνια πξνζηηή κνξθή νη ηπρφλ άιιεο πιεξνθνξίεο θαη φξνη ηεο πξνεγνχκελεο γεληθήο ελεκέξσζεο. 2. Γηα ηα σο άλσ κέζα πιεξσκψλ ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη κεηαβνιέο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 30 ηεο παξνχζεο 16

17 3. πκθσλείηαη φηη, θαηά παξέθθιηζε ησλ φξσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα αξ. 23 θαη 24 (πιεξνθφξεζε ηνπ πιεξσηή/δηθαηνχρνπ κεηά ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο πιεξσκήο): i) ε Σξάπεδα παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκν κφλνλ έλαλ αξηζκφ αλαθνξάο πνπ επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα αλαγλσξίδεη ηελ πξάμε πιεξσκήο, ην πνζφ απηήο θαη ηα ζρεηηθά ηέιε ή/θαη, ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιψλ πξάμεσλ πιεξσκήο ηνπ ίδηνπ είδνπο πξνο ηνλ ίδην δηθαηνχρν, κφλνλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ πνζφ θαη ηα ηέιε απηψλ ησλ πξάμεσλ πιεξσκψλ, ii) ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ή λα θαζηζηά δηαζέζηκεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν i) εάλ ην κέζν πιεξσκήο ρξεζηκνπνηείηαη αλσλχκσο ή εάλ ε Σξάπεδα δελ είλαη ηερληθά ζε ζέζε λα ηηο παξάζρεη. Ωζηφζν, ε Σξάπεδα παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ην πνζφ ησλ απνζεθεπκέλσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. 4. Αλ ην κέζν πιεξσκήο δελ επηηξέπεη ηε δέζκεπζή ηνπ ή ηελ πξφιεςε πεξαηηέξσ ρξήζεο ηνπ: Α. Ο Πειάηεο δελ ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Σξάπεδα κφιηο ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ θινπή, απψιεηα, ππεμαίξεζε ή κε εγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ. Β. Ζ Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη αλά πάζα ζηηγκή ζηνλ Πειάηε θαηάιιεια κέζα γηα λα πξνβαίλεη ζε γλσζηνπνίεζε κφιηο αληηιεθζεί ηπρφλ απψιεηα, θινπή ή ππεμαίξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή κε εγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ ή λα δεηεί άξζε ηεο αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπο. Γ. Ο Πειάηεο επζχλεηαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε απνιεζζέληνο, θιαπέληνο ή ππεμαηξεζέληνο κέζνπ πιεξσκψλ. 5. Αλ ην κέζν πιεξσκήο ρξεζηκνπνηείηαη αλσλχκσο ή ε Σξάπεδα δελ είλαη ζε ζέζε, γηα άιινπο ιφγνπο πνπ είλαη εγγελείο ζην κέζν πιεξσκήο, λα απνδείμεη φηη κηα πξάμε πιεξσκήο είλαη εγθεθξηκέλε: Α. Ζ Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ «εθηέιεζε» πξάμεσλ πιεξσκψλ αλ ν Πειάηεο ππνζηεξίδεη φηη ε πξάμε πιεξσκήο δελ ήηαλ εγθεθξηκέλε ή εθηειέζζεθε εζθαικέλα. Β. Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη (δελ ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ρξεκάησλ) γηα κε εγθεθξηκέλεο πξάμεηο πιεξσκψλ. Γ. Ο Πειάηεο δελ επζχλεηαη γηα δεκίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε απνιεζζέληνο, θιαπέληνο ή ππεμαηξεζέληνο κέζνπ πιεξσκψλ έσο 150 (αθφκα θη αλ δελ είρε ηεξήζεη αζθαιή ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία). Γ. Ο Πειάηεο δελ επζχλεηαη γηα ηηο δεκίεο αθφκα θη αλ ελήξγεζε κε δφιν ή δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 6. Ζ Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ άξλεζε εθηέιεζεο εληνιήο πιεξσκήο, εάλ o ιφγνο κε εθηέιεζεο είλαη πξφδεινο. 7. Ο Πειάηεο δελ κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή πιεξσκήο κεηά ηε δηαβίβαζε ζην δηθαηνχρν ηεο εληνιήο πιεξσκήο ή ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ λα εθηειεζζεί ε εληνιή. 8. Ηζρχνπλ άιιεο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο γηα πξάμεηο πιεξσκήο πξνο ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πνζψλ ζην δηθαηνχρν φηαλ απηφο δελ έρεη ινγαξηαζκφ. 9. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ επζχλε ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε γηα κε εγθεθξηκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο δελ εθαξκφδνληαη ζην ειεθηξνληθφ ρξήκα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξ. 2 ζη. 20 ηνπ Ν. 3601/07, εθφζνλ ε Σξάπεδα δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεζκεχεη ην ινγαξηαζκφ ή λα αλαζηέιιεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ. 34. Δπηηξέπεηαη ζηελ Σξάπεδα λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ πεξηζηαηηθψλ απάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2472/97, φπσο ηζρχεη. 17

18 35. Οη φξνη ηεο παξνχζεο ππεξηζρχνπλ θάζε αληίζεηεο πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο, αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 36. Ο Πειάηεο, πξηλ ηε δηελέξγεηα πξάμεο πιεξσκήο, αλαγλσξίδεη φηη ελεκεξψζεθε πξνζπκβαηηθά παξαιακβάλνληαο αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ην νπνίν αλέγλσζε πξνζεθηηθά πξηλ απνδερζεί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 37. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, αθνχ αλαγλψζηεθε απφ ηνλ Πειάηε ν νπνίνο δειψλεη φηη γλσξίδεη θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα- θαη έγηλε πιήξσο θαηαλνεηή απφ απηφλ σο πξνο φινπο ηνπο φξνπο ηεο, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί ζε δχν αληίηππα, έλα εθ ησλ νπνίσλ παξέιαβε ν Πειάηεο. (Σφπνο), (εκεξνκελία). ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Ο ΠΔΛΑΣΖ 18

19 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 Υώξνο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ. Πξάμεηο πιεξσκήο φπνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ηνπ Πιεξσηή θαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ή ζηηο ρψξεο Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Ληρηελζηάηλ θαη νη πξάμεηο πιεξσκήο αθνξνχλ ηα λνκίζκαηα επξώ (EUR), γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη γηα Βνπιγαξία - BGN (Βνπιγαξηθφ Λεβ), Γαλία - DKK (Κνξψλα Γαλίαο), Δζζνλία - EEK (Κνξψλα Δζζνλίαο), Ζλσκέλν Βαζίιεην - GBP (Λίξα ζηεξιίλα), Ηζιαλδία - ISK (Κνξψλα Ηζιαλδίαο), Λεηνλία - LVL (Λαη Λεηνλίαο), Ληζνπαλία - LTL (Λίηαο Ληζνπαλίαο), Ληρηεζηάηλ - CHF (Φξάγθν Διβεηίαο), Ννξβεγία - NOK (Κνξψλα Ννξβεγίαο), Οπγγαξία - HUF (Φφξηλη Οπγγαξίαο), Πνισλία - PLN (Ειφηπ Πνισλίαο), Ρνπκαλία - RON (λέν Λέυ Ρνπκαλίαο), νπεδία - SEK (νπεδηθή Κνξψλα), Σζερία - CZK (Κνξψλα Σζερίαο). Οη φξνη πνπ αθνξνχλ ζηε δηαζεζηκφηεηα /εκεξνκελία αμίαο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε δειαδή αθφκε θαη φηαλ έλαο κφλν απφ ηνπο δχν παξφρνπο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηηο παξαπάλσ ρψξεο. 19

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ. Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ. Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΜΔΡΟ Α ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ Άξζξν 1 Αληηθείκελν-θνπόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ»

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Προς ηη Βοσλή ηων Ελλήνων Ενζωμάηωζη ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ Α. Γενικό Μέρος Με ην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT

OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT Πξννίκην ηνηρεία Δθδφηε Ζ ΛΣΑΪΛΔΡ ΘΙΑΚΠ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩΛ (ην «DC») ρνξεγεί ηελ πηζησηηθή θάξηα DINERS CLUB ή DINERS CLUB VODAFONE ή DINERS

Διαβάστε περισσότερα

2) Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

2) Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. Αλακόξθωζε, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξωζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 2251/1994 γηα ηελ «Πξνζηαζία ηωλ θαηαλαιωηώλ» Αρθρο 1 1) Πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο: «ΜΔΡΟ 1 ν : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΟΡΙΜΟΙ-ΠΔΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα