Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:"

Transcript

1 Ομιλία ηοσ κ. Σοθοκλή Μιταηλίδη, Προέδροσ ηοσ Μεηαβαηικού Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Τράπεζας Κύπροσ, ζηη Γενική Σσνέλεσζη ηων μεηότων ζηις 10 Σεπηεμβρίοσ 2013 Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη κέηνρνη, Οη απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ζηηο 25 Μαξηίνπ 2013 έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα εληειψο λέα ηάμε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη εηδηθά, ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο. Έρεη ηεζεί ππφ αλαζεψξεζε ην κνληέιν αλάπηπμεο θαη επαλαζρεδηάδεηαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Σσλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup είραλ πξνεγεζεί πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ Σξφηθα γηα ηε ζπλνκνιφγεζε Μλεκνλίνπ, ην νπνίν πεξηιάκβαλε θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. Να ππελζπκίζσ φηη ζηηο 27 Ινπλίνπ 2012, ε Σξάπεδα Κχπξνπ απεπζχλζεθε ζηελ Πνιηηεία γηα θεθαιαηαθή ζηήξημε, αθνχ σο απνηέιεζκα απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ζε Κχπξν θαη Διιάδα, αιιά θαη ιφγσ ηεο απνκείσζεο ησλ Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα, φπσο απηφ είρε θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ, είρε εθηηκεζεί ζηα 500 εθαη. Δπξψ. Αλαηξέπνληαο ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε φηη ην έιιεηκκα ζα θαιππηφηαλ κε πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο βνήζεηαο ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ, ην Eurogroup ηειηθά επέβαιε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ κε ίδηα κέζα, δειαδή κε ηε κεηαηξνπή θαηαζέζεσλ ζε ίδηα θεθάιαηα. Απηή ε αιιεινπρία γεγνλφησλ νδήγεζε ζηε ζεκεξηλή έθηαθηε θαηάζηαζε θαη ζηηο θνξπθαίεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ηζηνξηθφηεξε, ε κεγαιχηεξε, θαη πιένλ ζπζηεκηθή ηξάπεδα ηεο Κχπξνπ. Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο: Έρεη απνξξνθήζεη κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Λατθήο, ην νπνίν απνηειείηαη θπξίσο απφ ηα εμππεξεηνχκελα δάλεηα. 1

2 Έρεη αλαιάβεη κέξνο ηνπ παζεηηθνχ ηεο Λατθήο, πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ηηο αζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο θαη ηελ έθηαθηε ξεπζηφηεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Έρεη κεηαβηβάζεη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηηο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα. Έρεη απνξξνθήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Ωο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ θαη άιισλ ελεξγεηψλ, ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ ηεο λέαο Σξάπεδαο Κχπξνπ αλήιζε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2013 ζηα 18,2 δηο. Οη θαηαζέζεηο ζηελ Κχπξν απνηεινχζαλ ην 84% ηνπ ζπλφινπ. Σν ππφινηπν αληηπξνζψπεπε θπξίσο ηηο θαηαζέζεηο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (8%) θαη ζηε Ρσζία (6%). Σα δάλεηα αλήιζαλ ζε 28,8 δηο, κε ηηο ρνξεγήζεηο ζηελ Κχπξν λα απνηεινχλ ην 87%, ζηε Ρσζία ην 7% θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ην 3% ηνπ ζπλφινπ. Μεηά ηελ απνξξφθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Λατθήο ζηελ Κχπξν, ην ζχλνιν ησλ θαηαζηεκάησλ αλήιζε ζε 203 θαη ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε άηνκα. Με ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ γηα κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ην ζχλνιν ησλ θαηαζηεκάησλ έρεη κεησζεί ζήκεξα ζε 166 θαη ην πξνζσπηθφ ζε πεξίπνπ. Δθηφο Κχπξνπ, ην πγθξφηεκα δηαζέηεη 190 θαηαζηήκαηα ζηε Ρσζία, 44 ζηελ Οπθξαλία, 4 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη απφ έλα ζηε Ρνπκαλία θαη ζηε λήζν Guernsey ησλ Channel Islands. Αγαπεηνί κέηνρνη, Σν Μεηαβαηηθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλέιαβε θαζήθνληα ζηηο 30 Απξηιίνπ, κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα σο Αξρή Δμπγίαλζεο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Κχξηα απνζηνιή ηνπ Μεηαβαηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ηεο εμφδνπ απφ ην θαζεζηψο εμπγίαλζεο, δειαδή ε απφδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Βαζηθνί φξνη εληνιήο ηνπ Μεηαβαηηθνχ Γ.. ήηαλ: 2

3 ε πινπνίεζε αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Eurogroup ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνξξφθεζεο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ε πξνεηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ άκεζσλ πξνθιήζεσλ κε πξνεμάξρνπζα ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ πξνο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Δίρακε λα αληηκεησπίζνπκε εθδειψζεηο θαρππνςίαο, ελίνηε νξγήο θαη ππεξβνιηθήο θξηηηθήο εθ κέξνπο ηεο θνηλήο γλψκεο. Κάζε πξσηνβνπιία καο είρε σο κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ αλάγθε λα επαλέιζεη ε Σξάπεδα - ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ - ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία, παξάιιεια κε ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ. ηηο 30 Μαΐνπ, ην Γ.., κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξρήο Δμπγίαλζεο, πξνρψξεζε ζην δηνξηζκφ ηνπ θ. Υξήζηνπ σξφηνπ σο Γηεπζχλνληα πκβνχινπ. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ην Γ.. πηνζέηεζε ην λέν Οξγαλφγξακκα κε θχξηα επηδίσμε ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κεγαιχηεξε ζπιινγηθφηεηα θαη δηαθάλεηα, θαζψο επίζεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη πξφηππα ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Γηα ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα, θαζψο επίζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο Σξάπεδαο, επηδηψμακε ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ επξχηεξνπ κηζζνινγίνπ. Μεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ ζπκθσλήζακε ζε κείσζε κηζζψλ κέρξη 30% θαη ζε θαηάξγεζε επηδνκάησλ, κε εθαξκνγή απφ ηνλ Ινχλην ηνπ Σε κεγαιχηεξε, φκσο, ζπκβνιή ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο είρε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ, ζηνπο φξνπο ηνπ νπνίνπ επίζεο θαηαιήμακε ζπλαηλεηηθά, κεηά απφ αιιεπάιιειεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΔΣΤΚ, ψζηε λα πξνζθεξζνχλ νπζηαζηηθά θίλεηξα ζε φζνπο ζα επέιεγαλ ηελ εζεινχζηα απνρψξεζε. 3

4 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ, 1370 κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα πεξηζζφηεξα κε καθξφρξνλε ππεξεζία, έρνπλ επηιέμεη ηελ πξφσξε αθππεξέηεζε. Σν πξνζσπηθφ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηελ Κχπξν κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά ην έλα ηέηαξην. Λακβάλνληαο ππ φςε ηφζν ηηο κεηψζεηο κηζζψλ φζν θαη ηηο απνρσξήζεηο ππνινγίδεηαη φηη ην πγθξφηεκα ζα εμνηθνλνκήζεη πεξίπνπ ην 35% ηνπ εηήζηνπ κηζζνινγίνπ ζηελ Κχπξν. Έρνπκε ηνλίζεη επαλεηιεκκέλα, φηη ζεσξνχκε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ σο ην πην πνιχηηκν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο. Θέισ θαη απφ ην επίζεκν απηφ βήκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ θαη ηεο πξψελ Λατθήο γηα ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο ηνπο, ην δήιν θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ πνπ πξνζέθεξαλ φια απηά ηα ρξφληα. Δίκαζηε βέβαηνη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ καο ζα εμαθνινπζήζεη λα πξσηαγσληζηεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέαο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο γηα ηελ Σξάπεδα. Με ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινχζηαο εμφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έλα αθφκα νπζηαζηηθφ βήκα ζηελ πνξεία αλαδηνξγάλσζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Η νινθιήξσζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο πνπ εηνηκάδεη ε Σξάπεδα κε ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ McKinsey, ζα είλαη έλα απφ ηα πξψηα θαη ίζσο ην θπξηφηεξν ζέκα πνπ ζα ηεζεί ελψπηνλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν ρέδην ζα πξνηείλεη ιχζεηο, κεηαμχ άιισλ, αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, ηελ ελνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ νξγαλσηηθψλ θελψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δζεινχζηαο Δμφδνπ. Η νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαη ε ζπλεπήο εθαξκνγή ηνπ ζα εδξαηψζεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ. Θα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ θαη ηνπ θνηλνχ. Μηα ηέηνηα εμέιημε ζα δηεπθνιχλεη νπζηαζηηθά ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο πξάμεηο, ζηε βάζε ηνπ νδηθνχ ράξηε πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Σξφηθα. Θα ζεκαηνδνηήζεη επίζεο ηελ νξηζηηθή επάλνδν ηεο Σξάπεδαο ζηελ νκαιφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο. Κχξηα 4

5 απνζηνιή θαη έγλνηα καο είλαη λα βνεζήζνπκε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ηδηαίηεξα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα αλαθάκςνπλ απφ ηε ζεκεξηλή χθεζε. Αγαπεηνί κέηνρνη, ηηο 31 Ινπιίνπ 2013 αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ε έμνδνο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ απφ ην θαζεζηψο εμπγίαλζεο, κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 47,5% ησλ κε αζθαιηζκέλσλ θαηαζέζεσλ ζε κεηνρέο. Ωο απνηέιεζκα, έρεη δηακνξθσζεί ε λέα ζχλζεζε ησλ κεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, κε ηδηαίηεξα ςειή ζπκκεηνρή μέλσλ επελδπηψλ. Καισζνξίδνπκε ηε λέα απηή ζχλζεζε ηνπ κεηνρνινγίνπ, ε νπνία ζπλάδεη ηφζν κε ηελ εμσζηξεθή θνπιηνχξα φζν θαη ηηο πινχζηεο δηεζλείο εκπεηξίεο ηεο Σξάπεδαο, ελψ ηαπηφρξνλα ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ε Κχπξνο δελ ζα πάςεη λα αλαπηχζζεηαη σο έλα ζεκαληηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θέληξν. Αγαπεηνί κέηνρνη, Με ηε ζεκεξηλή πλέιεπζε νινθιεξψλεηαη ε απνζηνιή ηνπ Μεηαβαηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ θαη ηελ αθνζίσζε πνπ επέδεημαλ. Με αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πσο έρνπκε επηηειέζεη ζην αθέξαην ην θαζήθνλ πνπ καο εκπηζηεχζεθε ε Πνιηηεία, παξαδίδνπκε ηε ζθπηάιε ζηνπο λένπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο θαη ζην λέν Γ.. πνπ νη ίδηνη ζε ιίγν ζα θιεζνχλ λα επηιέμνπλ. Σν πγθξφηεκα εβξίζθεηαη ζηελ αξρή κηαο επίπνλεο αιιά πνιιά ππνζρφκελεο πξνζαξκνγήο ζε έλα λέν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Με ζηαζεξά, ζπγθξνηεκέλα βήκαηα θαινχκαζηε λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ καο, έρνληαο σο θχξηεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο: ηελ επίζπεπζε ηεο ελνπνίεζεο εξγαζηψλ κε ηελ πξψελ Λατθή ηελ παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη λέσλ πξντφλησλ ηελ απζηεξή δηαρείξηζε θαη ελίζρπζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πηζησηηθψλ πνιηηηθψλ 5

6 ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηε ζηαδηαθή νκαινπνίεζε ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηε κείσζε ηεο έθηαθηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Με ηε ζπλεπή εθαξκνγή απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ζα δηαηεξεζεί ε ςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ πγθξνηήκαηνο. Με ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηηο ςειέο απνδφζεηο ηνπ δνθηκαζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ καο πξνζβιέπνπκε κε εκπηζηνζχλε ζην κέιινλ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, πνπ ζα είλαη εδψ, παξνχζα, σο ε κεγάιε ηξάπεδα ηεο ρψξαο, γηα λα πξνζθέξεη πξσηνπνξηαθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο θαη λα δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο. αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 6

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα