ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Σζηζηλνύ Αηθαηεξίλε από ηελ ζπνπδάζηξηα ΝΑΟΤ ΜΑΡΙΑ (Βεληδέινπ 54Β, Καβάια) Έλαξμε: Ιαλνπάξηνο 2010 Παξάδνζε: Ννέκβξηνο 2010 Καβάια 2010 i

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... ii 1. Δηζαγσγή Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε Ηζηνξηθή Αλαδξνκή- Γξαζηεξηφηεηεο Όκηινο Atebank Όκηινο Πεηξαηψο Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ θνπνί ηεο αλάιπζεο- πεδία έξεπλαο Αλάιπζε Απνιχησλ Μεγεζψλ Απφιπηα Μεγέζε ηεο Atebank Απφιπηα Μεγέζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κάζεηε αλάιπζε Κάζεηε αλάιπζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ Ηζνινγηζκφο- Κάζεηε Αλάιπζε ηεο Atebank Ηζνινγηζκφο- Κάζεηε Αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κάζεηε αλάιπζε ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο K.A.X.- Κάζεηε Αλάιπζε ηεο Atebank K.A.X.- Κάζεηε Αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Οξηδφληηα αλάιπζε Οξηδφληηα αλάιπζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ Ηζνινγηζκφο- Οξηδφληηα Αλάιπζε ηεο Atebank Ηζνινγηζκφο- Οξηδφληηα Αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Οξηδφληηα αλάιπζε ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο K.A.X.- Οξηδφληηα Αλάιπζε ηεο Atebank K.A.X.- Οξηδφληηα Αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Αξηζκνδείθηεο Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (Return on Equity,ROE) Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ Atebank Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ Σξάπεδαο Πεηξαηψο Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (Return on Assets, ROA) Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ Atebank Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ Σξάπεδαο Πεηξαηψο Γείθηεο θφζηνπο εζφδσλ (Cost to income ratio) Γείθηεο θφζηνπο εζφδσλ ηεο Atebank Γείθηεο θφζηνπο εζφδσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ii

3 5.4. Γείθηεο επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ (Net Interest Margin, NIM) Γείθηεο επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ ηεο Atebank Γείθηεο επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Atebank Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Ρεπζηφηεηα Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο ηεο Atebank Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Πνηφηεηα Δλεξγεηηθνχ Γείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPL Ratio) Γείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηεο Atebank Γείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Υξεκαηηζηεξηαθή Πνξεία Μεηνρήο Μεηνρή Atebank Μεηνρή Σξάπεδαο Πεηξαηψο πκπεξάζκαηα Atebank Σξάπεδα Πεηξαηψο Βηβιηνγξαθία iii

4 1. Δηζαγωγή Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειεί, ρσξίο ακθηβνιία, έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο φισλ ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ην , νη ηξάπεδεο απνηεινχλ θπξίαξρν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα θάζε ρψξαο, γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα ην 76% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα αλήθεη ζηηο ηξάπεδεο. Ο φξνο ηξάπεδα κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ πιήζνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, απφ νξγαληζκνχο γηα θαηαζέζεηο θαη δάλεηα κέρξη θαη ηηο κεγάιεο moneycenter εκπνξηθέο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ, ή απφ ηηο κηθξφηεξεο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο κηαο πφιεο κέρξη ηηο κεγάιεο κεηνρηθέο ηξάπεδεο ηεο Αγγιίαο 2. Πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ κεγάιεο ηνπηθέο ηξάπεδεο κε ηελ πξνζζήθε ηξηψλ κε πέληε δηεζλψλ ηξαπεδψλ. Οη ηξάπεδεο δηαθξίλνληαη απφ ηα ππφινηπα είδε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ, γηα ηελ παξνρή θαηαζεηηθψλ θαη δαλεηαθψλ πξντφλησλ. Σα θαηαζεηηθά πξντφληα εμνθινχληαη ελ δεηήζεη ή έπεηηα απφ θάπνηα εηδνπνίεζε. Οη θαηαζέζεηο απνηεινχλ ππνρξεψζεηο γηα ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ, αλ ε ηξάπεδα πξνζδνθά ζε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο. Παξφκνηα, νη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη ην ελεξγεηηθφ ηνπο πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ηα δάλεηα. Δπνκέλσο, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο είλαη ε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηνπο θαηαζέηεο θαη ηνπο δαλεηνιήπηεο. Ζ δεχηεξε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε πξνζθνξά ξεπζηφηεηαο ζηνπο πειάηεο ηεο. Καηαζέηεο θαη δαλεηνιήπηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ξεπζηφηεηαο. Οη πειάηεο ζεσξνχλ φηη αλά πάζα ζηηγκή δχλαληαη λα θάλνπλ αλάιεςε απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. Σππηθά, νη εηαηξείεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα επηζπκνχλ λα δαλείδνληαη θεθάιαηα θαη λα ηα απνπιεξψλνπλ ζχκθσλα κε ηνλ ξπζκφ απνπιεξσκήο ησλ επελδχζεψλ ηνπο, πνπ δελ απνθιείεηαη λα γίλεη θαη έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα. 1 International Monetary Fund January Shelagh Heffernan 2006, ζ

5 Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη νη πξνηηκήζεηο ξεπζηφηεηαο ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμαηηίαο αλαπάληερσλ γεγνλφησλ. Οη πειάηεο, ελψ κπνξεί λα έρνπλ θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο (term deposits) (π.ρ. 3 ή 6 κελψλ), έρνπλ ηελ απαίηεζε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ άκεζα αλάιεςε ησλ ρξεκάησλ ηνπο, έζησ θαη κε θάπνηα πνηλή (interest penalty). Παξφκνηα, νη δαλεηνιήπηεο πξνζδνθνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζνπλ πξφσξα ην δάλεηφ ηνπο ή λα δεηνχλ κηα επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ. Δάλ νη ηξάπεδεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ δαλεηνιεπηψλ θαη θαηαζεηψλ, ηφηε νη απαηηήζεηο γηα ξεπζηφηεηα θαη ησλ δχν κεξψλ κπνξεί λα θαιπθζνχλ. Δπνκέλσο ε παξνρή ξεπζηφηεηαο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ππεξεζία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επελδχζεσλ, αζθαιίζεσλ θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο (unit trusts, insurance and real estate services). Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ε νπνία ζέηεη νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη αξρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, έρεη δηαρσξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο ζε επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Μηα ελδεηθηηθή ηαμηλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα γίλεη ζε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη πσιήζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή, ζηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή, ζηελ δηελέξγεηα θαη δηαθαλνληζκφ πιεξσκψλ, ζηηο ππεξεζίεο πξαθηφξεπζεο, ζηελ δηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ θαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο ιηαληθήο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο, δχν εθ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ. Θα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζα αμηνινγεζεί ε πνξεία ηνπο ζηα έηε κε ηε κέζνδν ηεο απνηίκεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο αιιά θαη απφ ηελ θάζεηε θαη νξηδφληηα αλάιπζε ησλ θνηλψλ κεγεζψλ. Σν εχξνο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο μεπεξλά ηα ζηελά ηξαπεδηθά φξηα, γηα απηφ θαη ε απνηίκεζε ηνπο ζα γίλεη ππνινγίδνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη δχν φκηινη. 2

6 2. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε Καηά ην 2005 ε παγθφζκηα νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), παξνπζίαζε πξαγκαηηθή αχμεζε 2,7% έλαληη 3,3% ην 2004, ελψ εθηηκάηαη φηη ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ επηβξαδχλζεθε ζην 7,3% απφ 9,5% ην Αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ επηκέξνπο αγνξψλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο επηβξαδχλζεθε ην 2005 θαη απφ ην 4,2% ην 2004 δηακνξθψζεθε ζην 3,6% ην 2005, ζε κηα ρξνληά δχζθνιε γηα ηηο ΖΠΑ ιφγσ ησλ ηπθψλσλ πνπ ηηο έπιεμαλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα. ηε δψλε ηνπ επξψ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ βξέζεθε ζην 1,4% απφ 1,8% ην 2004, κε ππνρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ζρεδφλ φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ πιελ Ηξιαλδίαο θαη Ηζπαλίαο. Ζ νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο ην 2005 ζεκείσζε ξπζκφ αχμεζεο 2,4% έλαληη 2,7% ην ηελ Κίλα, ηελ πνιππιεζέζηεξε ρψξα θαη πιένλ 4ε νηθνλνκηθή δχλακε ζηνλ θφζκν (κεηά ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία θαη ηε Γεξκαλία), ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζπλέρηζε ζηα ίδηα πςειά επίπεδα (9,9%), φπσο θαη ην 2004 (10,0%), ελψ επίζεο ζε πςειά επίπεδα θηλήζεθε ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζε φιε ηελ Αζία (6,5% κε 7,0%), κε ηελ Ηλδία ζην 7,5% γηα ην Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ην 2005 εκθάληζε αχμεζε θαηά 3,7% ζε ζηαζεξέο ηηκέο έλαληη 4,7% ην Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε ζπλέρηζε λα απνηειεί ην βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο αλάπηπμεο, ελψ ζεηηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ εμαγσγψλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ εζληθνχ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή δηακνξθψζεθε ζην 3,5% ζην ηέινο ηνπ 2005 ζε εηήζηα βάζε, απμεκέλνο δειαδή ζε ζρέζε κε ην 2004 (2,9%). ην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ βξέζεθε ζην 4,3% απφ 6,6% ην 2004, ελψ ην δεκφζην ρξένο ζην 107,9% ηνπ ΑΔΠ. Μέζα ζε απηφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δηέλπζαλ έλα πνιχ θαιφ 2005, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ θεξδνθνξία θαη ηε κεγάιε αχμεζε ζηα κεγέζε, ηελ έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ηνλ Όκηιν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ην 2005 απνηέιεζε κηα 3

7 πξαγκαηηθά εμαηξεηηθή ρξνληά, επηηπγράλνληαο ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία ζηελ ηζηνξία ηνπ γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο 3. Σν 2006 ήηαλ κηα ζεηηθή ρξνληά γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ε νπνία παξνπζίαζε πξαγκαηηθή αλάπηπμε 5,1% έλαληη 4,9% ην 2005, κε ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο λα απμάλνπλ ην ΑΔΠ θαηά 3,1% θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο λα δηαηεξνχλ ηνπο πςεινχο ξπζκνχο κε επίδνζε 7,3%. Κχξηνο ζπληειεζηήο βειηίσζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ξπζκφ 2,8% απφ 1,8% ην 2005, ελψ ζηε δψλε ηνπ επξψ ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ αλήιζε ζην 2,4% απφ 1,3% ην Αληίζεηα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ακεξηθαληθήο θαη ηαπσληθήο νηθνλνκίαο εληζρχζεθε ειαθξά ην 2006 θαη δηακνξθψζεθε ζην 3,4% θαη 2,7% αληίζηνηρα (απφ 3,2% θαη 2,6% ην 2005), ελψ Κίλα θαη Ηλδία ζπλέρηζαλ θαη ην 2006 ηελ αικαηψδε αλάπηπμε κε ξπζκνχο 10,0% θαη 8,3% αληίζηνηρα. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην 2006 εκθάληζε πξαγκαηηθή αλάπηπμε πςειφηεξε ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ζην 4,0% έλαληη 3,7% ην 2005, κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε λα παξακέλεη βαζηθή ζπληζηψζα ηεο αλάπηπμεο, ελψ ζεηηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ εζληθνχ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή δηακνξθψζεθε ζην 3,2% ην 2006 απφ 3,4% ην ην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη πεξηνξίζζεθε ζην 2,6% απφ 5,2% ην 2005, ελψ ην δεκφζην ρξένο ζην 104,1% ηνπ ΑΔΠ, επηηπγράλνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. ε απηφ ην ζεηηθφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη νη δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιάδα εκθάληζαλ βειηίσζε εληφο ηνπ 2006, ελψ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αχμεζε ηε δηείζδπζή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην δείθηε «ρνξεγήζεηο πξνο ΑΔΠ», ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζην 74% ην 2006 απφ 67% ην Παξάιιεια νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπλέρηζαλ ηηο θηλήζεηο εμσζηξέθεηαο πξνο αγνξέο ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο 3 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο,

8 πεξηνρήο, απνδίδνληαο φιν θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ 4. ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία θηλνχκελε κε ξπζκφ άλσ ηνπ 4,5%, ππνζηεξηδφκελε θπξίσο απφ ηε δπλακηθή ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ωζηφζν, θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο, ππήξμε «αλαηαξαρή» ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία μεθίλεζε απφ ηελ ακεξηθαληθή αγνξά ελππφζεθεο πίζηεο πςεινχ θηλδχλνπ (subprime mortgage market). πλέπεηα ηεο αλαηαξαρήο απηήο ήηαλ λα επηθξαηήζεη ζρεηηθή ζηελφηεηα σο πξνο ηε ξεπζηφηεηα ζηε δηεζλή ηξαπεδηθή αγνξά, θαζψο θαη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Παξά απηφ ην θιίκα αβεβαηφηεηαο, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξέκεηλε ηζρπξφ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε, επσθεινχκελν απφ ηνλ πςειφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη απφ ηε κε έθζεζή ηνπ ζε πξντφληα ζπλδεδεκέλα κε ηε sub-prime αγνξά ησλ Ζ.Π.Α 5. Σν 2008 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά κε αξλεηηθέο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηδηαίηεξα κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζε φιεο ζρεδφλ ηηο αγνξέο ηνπ πιαλήηε. Οη δπζκελείο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πξνθάιεζαλ θχκα ξεπζηνπνηήζεσλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη, εηδηθά, ζηηο κεηνρέο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ηδηαίηεξα κεηά ηε ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers ζηα κέζα επηεκβξίνπ Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ έηνπο, ε δηεζλήο θξίζε επεθηάζεθε απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ «πξαγκαηηθή» νηθνλνκία, ε νπνία πέξαζε ζε θάζε ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο αλάπηπμήο ηεο. Δηδηθά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008, νη κεγαιχηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ησλ ΖΠΑ, ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο Ηαπσλίαο εκθάληζαλ θάκςε ηνπ ΑΔΠ, κε απνηέιεζκα ν ξπζκφο ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο λα πεξηνξηζηεί ζην επίπεδν ηνπ 3% έλαληη ξπζκνχ άλσ ηνπ 5% ην Δλ κέζσ απηνχ ηνπ θιίκαηνο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ην 2008, κε ηνπο θπξηφηεξνπο ππιψλεο ηεο, ηνπξηζκφ, λαπηηιία θαη νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, λα δνθηκάδνληαη, 4 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο, Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο,

9 θαηάθεξε λα αλαπηπρζεί θαηά 2,9%, δειαδή ζεκαληηθά πάλσ απφ ην κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ Δπξσδψλε πνπ ήηαλ ζην 0,7%. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξέκεηλε ζηέξεν θαη πγηέο, παξά ηνπο δηεζλείο θιπδσληζκνχο, καθξηά απφ έθζεζε ζε «ηνμηθά» ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη αληηκέησπν κε κηα -κέρξη ζηηγκήο- επηφηεξε εθδνρή ηεο θξίζεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, φπσο Μεγάιε Βξεηαλία, ΖΠΑ, θιπ. Κεληξηθφ ζέκα αλαδείρζεθε ε δηαζθάιηζε ηεο «εκπηζηνζχλεο» ηεο πειαηείαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο αλαγθαίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ξεπζηφηεηαο. Παξάιιεια, νη κεγάινη ειιεληθνί ηξαπεδηθνί φκηινη, δηαζέηνληαο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επάξθεηαο θεθαιαίσλ, πξνζάξκνζαλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξλψληαο ζε κηα θάζε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο κεηαμχ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ θαη ζσξάθηζεο έλαληη ελδερφκελσλ θηλδχλσλ. Δπηπξφζζεηα, δξψληαο πξνιεπηηθά απφ θνηλνχ κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Βάζεη ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο «αθξαίσλ» θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ειιεληθή θαη ηηο νηθνλνκίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, εθηηκήζεθε ε πηζαλή επίπησζε ζηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Έηζη, απνθαζίζζεθε θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα «παθέην» κέηξσλ χςνπο 28 δηζ πξνθεηκέλνπ λα δηνρεηεπζεί ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ηεο ρψξαο, ζε επζπγξάκκηζε κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ εθάξκνζαλ νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη κε φξνπο εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 6. ηε ρψξα καο ε νηθνλνκηθή θξίζε εκθαλίζηεθε κε ζρεηηθή πζηέξεζε, αιιά έιαβε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηηο αξρέο ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψζεθε ζην 12,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη ην δεκφζην ρξένο ζην 115%, απνθαιχπηνληαο ηηο ρξφληεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ηελ επηδεηλνχκελε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλεπαξθή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. 6 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο,

10 Με απηά ηα δεδνκέλα θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηακνξθψζεθε ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο , κε πξνηεξαηφηεηεο ηελ εθαξκνγή κηαο ηνικεξήο πνιηηηθήο πεξηζηνιήο δεκφζησλ δαπαλψλ, κηαο επξείαο θιίκαθαο δηαξζξσηηθή παξέκβαζε γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ θαη ελφο πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ, ψζηε λα κεησζεί ζηαδηαθά ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, λα ειεγρζεί ε πνξεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη λα ηνλσζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Μέζα ζε απηφ ην αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηκεηψπηζε κε αλζεθηηθφηεηα θαη επειημία ζεηξά πξνβιεκάησλ, θαζψο ε ειιεληθή νηθνλνκία πέξαζε απφ ζεηηθφ ην 2008 (+2%) ζε αξλεηηθφ ξπζκφ ην 2009 (-2%), κε επηδείλσζε εηδηθά θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν. ε αληίζεζε κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα άιισλ ρσξψλ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα δελ ππήξμε ε γελεζηνπξγφο αηηία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αληίζεηα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο, ηηο νπνίεο θαηάθεξαλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά κέρξη ζήκεξα ράξε ζηελ πγηή θεθαιαηαθή ηνπο βάζε, ην ρακειφ βαζκφ κφριεπζεο θαη ηε ζπληεξεηηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο θαη πνηφηεηαο ελεξγεηηθνχ. Ωο απνηέιεζκα ησλ δπζκελψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ νη νίθνη πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο αλαζεψξεζαλ θαζνδηθά ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (πξφζθαηεο κεηαβνιέο: Moody s A2 απφ A1, S&P s θαη Fitch BBB+ απφ Α-), ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 7. 7 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο,

11 3. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή- Γξαζηεξηόηεηεο 3.1. Όκηινο Atebank Ιζηοπική Αναδπομή H Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο ηδξχζεθε ην 1929, σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, κε θχξην ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή ρξεκαηνδφηεζε κε επλντθνχο φξνπο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Αθφκα θαη ζήκεξα ε πξνζθνξά πηζηψζεσλ θαη εγγπήζεσλ ζε αγξφηεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο παξακέλνπλ βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Σν 1950 πξαγκαηνπνηείηαη δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο εηαηξηψλ κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Μεηά απφ 40 ρξφληα ζην έηνο 1990 ε Αγξνηηθή Σξάπεδα επεθηείλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Έηζη δηεπξχλεηαη ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη πξνζθέξνληαη λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Αθνινπζεί έλα ρξφλν αξγφηεξα (1991) ε κεηαηξνπή ηεο ζε αλψλπκε εηαηξεία θαη ε ίδξπζε ελφο ζχγρξνλνπ νινθιεξσκέλνπ νκίινπ νινθιεξσκέλν παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο φκηινο ATEbank πεξηιακβάλεη ηελ ΑΣΔ Ακνηβαία, ηελ ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή, ηελ ΑΣΔ θάξηα, ηελ ΑΣΔ ηερληθή, ηελ ΑΣΔ Υξεκαηηζηεξηαθή, ηελ ΑΣΔ Leasing, ηελ ΑΣΔ Rent, ηελ ΑΣΔ bank Romania θαη ηελ ATExcelixi. Αλαιπηηθά ε ΑΣΔ Ακνηβαία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Ζ ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο θιάδνπο αζθαιεηψλ, πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. Ζ ΑΣΔ θάξηα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Ζ πψιεζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ηεο γίλεηαη θαη δηακέζνπ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Α.Σ.Δ. Ζ ΑΣΔ ηερληθή έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ηε κειέηε θαηαζθεπψλ. 8

12 Ζ ΑΣΔ Υξεκαηηζηεξηαθή πξνζθέξεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε ηδηψηεο πειάηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο, πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ησλ ζπλαιιαγψλ ζην Υ.Α. θαη ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα, ησλ επελδχζεσλ ζε παξάγσγα θαη ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, θαη ηελ παξνρήο πηζηψζεσλ θαη ηελ αλάιπζεο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ Ζ ΑΣΔ Leasing δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρξεκαηνδνηηθήο θαη ερέγγπνδνηηθήο κίζζσζεο. Ζ εηαηξία πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο µκέζα απφ ην δίθηπν ηεο αιιά θαη απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο. Ζ ΑΣΔ Rent αζρνιείηαη κε ηε καθξνρξφληα κίζζσζε ΗΥ απηνθηλήησλ. Σέινο ε ATExcelixi κε ην Δθπαηδεπηηθφ θαη πλεδξηαθφ Κέληξν απνηειεί έλα ζχγρξνλν ζπγθξφηεκα ην νπνίν πξνζθέξεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, ζπκπνζίσλ, εθζέζεσλ, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. Σν 2000 πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 δηαπξαγκαηεχεηαη ε κεηνρή ηεο ζην ΥΑΑ. Σν Διιεληθφ δεκφζην µέζσ ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο δηέζεζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ ην 16,7% ησλ κεηνρψλ πεξηνξίδνληαο έηζη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Σξάπεδα ζε 83,3%. Ζ κεξηθή απηή απνθξαηηθνπνίεζε ζπλδπάζηεθε µε κηα κεγάιε αλαδηνξγάλσζε θαη γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο Σξάπεδαο θαη απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ε Σξάπεδα είρε μεθηλήζεη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζε λέεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Γπαζηηπιόηηηερ θνπφο ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα µε ην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη ε εθηέιεζε θαη ε παξνρή γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θάζε ηξαπεδηθήο εξγαζίαο θαη ππεξεζίαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Οη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, εκπίπηνπλ ζην ζθνπφ ηεο ηξάπεδαο: 9

13 1. Ζ ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη κνξθήο δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ πξνο θπζηθά (αγξφηεο ή µε) ή λνκηθά πξφζσπα (πλεηαηξηζκφο, εηαηξίεο θ.ιπ.) µε εκπξάγκαηε ή πξνζσπηθή αζθάιηζε ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ. 2. Ζ πξνεμφθιεζε ή είζπξαμε µε πξνκήζεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ, ηνθνκεξηδίσλ, ελερπξνγξάθσλ, θαη νπνηνδήπνηε αμηφγξαθσλ, θαζψο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ή ε αλαπξνεμφθιεζε ηνπο. 3. Ζ αγνξά θαη πψιεζε ρξπζνχ θαη ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη θάζε εξγαζία µε ζπλάιιαγκα, φπσο θαη ε αγνξνπσιεζία ρξεκαηνγξάθσλ θαη άιισλ αμηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη ε παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ ηξίησλ. 4. Οη πξνθαηαβνιέο έλαληη θνξησηηθψλ θαη ε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ παξαιαβή θνξησηηθψλ ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ. 5. Ζ απνδνρή ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ θάζε κνξθήο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηακηεπηεξίνπ. 6. Ζ ζχλαςε θάζε είδνπο δαλείσλ ή άιισλ ζπκβάζεσλ απφ ην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ θαη ε έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ. 7. Ζ αληηπξνζψπεπζε θαη πξαθηφξεπζε άιισλ ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 8. Ζ ιεηηνπξγία ζπξίδσλ ή ζεζαπξνθπιαθίσλ. 9. Ζ έθδνζε θαη δηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε κέζνπ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηαμηδησηηθψλ επηηαγψλ, πηζησηηθψλ επηζηνιψλ θ.ιπ.). 10. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θάζε κνξθήο θαη ζθνπφ πνπ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξηψλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε ήδε ιεηηνπξγνχζεο. 11. Ζ ζπλεξγαζία µε ειιεληθέο, θνηλνηηθέο θαη άιιεο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σςνεπγαζία με άλλερ ηπάπεζερ 10

14 Ζ ΑΣΔ bank ππέγξαςε ζχβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ American Bank of Albania, µε ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη λέεο θαη αζθαιείο ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε γείηνλα ρψξα Αιβαλία. ηηο απνθαζίζηεθε ε εμαγνξά ηνπ 5% ησλ µκεηνρψλ ηεο «First Business Bank A.E. πνπ θαηέρεη ε Βank of Nova Scotia θαη επνκέλσο ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζηελ FIRST BUSINESS BANK A.E ζα αλέιζεη ζην 49% ηνπ µκεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2003 ε ΑΣΔ ίδξπζε καδί µε AG2R (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50% ε θάζε µία) ηελ Α.Δ. Primargo µε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Δπαγγεικαηηθψλ Σαµείσλ πκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006 επεθηείλεηαη ζηα Βαιθάληα κε ηελ εμαγνξά ηε MINDBank θαη ηελ έθδνζε άδεηαο γηα ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ζηε Ρνπκαλία. ην ηέινο ηνπ 2007 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα αλέξρεηαη ζην 73,30%. Δπίζεο ε ΑΣΔ δηεηζδχεη ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΑΗΚ Bank εξβίαο ( ), κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ην 20,12%. Ο Όκηινο δηαζέηεη δίθηπν 482 θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη 33 ζην εμσηεξηθφ, εθ ησλ νπνίσλ 32 θαηαζηήκαηα ζηε Ρνπκαλία (ATEbank Romania) θαη 1 ζηε Γεξκαλία, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο φιν ην θάζκα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ Όκηινο Πεηξαηώο Ηζηνξηθή Αλαδξνκή O Όκηινο Πεηξαηψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη δξαζηήξηνπο νξγαληζκνχο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ην Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ιεηηνχξγεζε σο ηδησηηθή Σξάπεδα θαη ην 1975 πέξαζε ππφ θξαηηθφ έιεγρν, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε παξνπζηάδεη ζπλερή θαη ηαρεία αλάπηπμε εξγαζηψλ, κεγεζψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 11

15 Παξάιιεια κε ηελ νξγαληθή ηεο αλάπηπμε, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πινπνίεζε κία ζεηξά ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζή ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Έηζη, ην 1998 πξνρψξεζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Chase Manhattan ζηελ Διιάδα, ζηελ εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο κηθξήο εμεηδηθεπκέλεο Σξάπεδαο Credit Lyonnais Hellas, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 1999 ζηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Υίνπ θαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο National Westminster Bank PLC ζηελ Διιάδα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 πξαγκαηνπνίεζε ηελ ελνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ησλ εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Υίνπ, δεκηνπξγψληαο κία απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο Σξάπεδεο ζηελ Διιάδα. ηηο αξρέο ηνπ 2002, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο ΔΣΒΑbank ελψ ε απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην Δπίζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 2002 ππνγξάθεθε ζπκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο κε ην δηεζλή ηξαπεδναζθαιηζηηθφ Όκηιν ING γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, κε έκθαζε ζην ρψξν ησλ ηξαπεδναζθαιεηψλ, ε νπνία αλαλεψζεθε ηνλ Οθηψβξην 2007 γηα 10 έηε. ηηο αξρέο Ηνπιίνπ 2009 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε BNP Wealth Management πξνρψξεζαλ ζηε ζχλαςε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ζην Wealth Management. Σέινο, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2009 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε Victoria A.E.E.Z., ζπγαηξηθή ηεο Ergo International ζηελ Διιάδα θαη κέινο ηνπ γεξκαληθνχ αζθαιηζηηθνχ Οκίινπ Munich Re, ζπκθψλεζαλ ζε 10εηή απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ θιάδν ησλ γεληθψλ αζθαιεηψλ. ηηο αξρέο ηνπ 2005, ν Όκηινο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πινπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή επέθηαζήο ηνπ ζηηο αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο βνπιγαξηθήο Σξάπεδαο Eurobank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Bulgaria), εληζρχνληαο ηελ εθεί παξνπζία ηνπ Οκίινπ, ελψ ην Μάξηην 2006 νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηε Βνπιγαξία κε ηελ Eurobank. Δπίζεο, ην 2005, πξαγκαηνπνίεζε είζνδν ζηε ζεξβηθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Atlas Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Beograd), αιιά θαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Egyptian Commercial Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Egypt). Σέινο, εληφο ηνπ 2007, ν Όκηινο Πεηξαηψο 12

16 δηεχξπλε ηε δηεζλή παξνπζία ηνπ ζηελ Οπθξαλία κε ηελ εμαγνξά ηεο International Commerce Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank ICB), θαη ζηελ Κχπξν κε ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (Σξάπεδα Πεηξαηψο Κχπξνπ) θαη ηε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ δηθηχνπ ηεο Arab Bank Κχπξνπ. ήκεξα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εγείηαη ελφο Οκίινπ επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα (universal bank). Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηελ θαηαλαισηηθή-ζηεγαζηηθή πίζηε θαη ζηα άιια πξντφληα ηξαπεδηθήο ηδησηψλ, ζην ρψξν ησλ κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ζηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαη ηφζν κέζα απφ ην πνιχ θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο, φζν θαη απφ ην ειεθηξνληθφ δίθηπν ηξαπεδηθήο ηεο winbank. Ζ ηειεπηαία δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 σο ε πξψηε νινθιεξσκέλε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα, παξέρνληαο έλα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο. Ζ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην εμσηεξηθφ εζηηάδεηαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην, παξάιιεια κε παξνπζία ζηα κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Νέαο Τφξθεο. πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Ζ.Π.Α. κε ηε Marathon Bank ζηε Νέα Τφξθε κε δίθηπν 13 θαηαζηεκάησλ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε έλα θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην Λνλδίλν, ζηελ Αιβαλία κε ηελ Tirana Bank κε 52 θαηαζηήκαηα, ζηε Ρνπκαλία κε ηελ Piraeus Bank Romania κε 187 θαηαζηήκαηα, ζηε Βνπιγαξία κε 101 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank Bulgaria, ζηε εξβία κε 47 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank Beograd, ζηελ Οπθξαλία κε 54 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank ICB, ζηελ Κχπξν κε 15 θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κχπξνπ θαη, ηέινο ζηελ Αίγππην κε ηελ Piraeus Bank Egypt κε 48 θαηαζηήκαηα. Οη θχξηνη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο είλαη ε δηαηήξεζε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηηο ρνξεγήζεηο θαη θαηαζέζεηο, ε επίηεπμε πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε δηαηήξεζε πςειήο πνηφηεηαο δαλεηαθνχ 13

17 ραξηνθπιαθίνπ θαη ηθαλνπνηεηηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, φπνπ θαηέρεη ηζρπξή ηερλνγλσζία, εθκεηαιιεπφκελε παξάιιεια ην λεαξφ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηαζέηνληαο ηθαλά θαη αθνζησκέλα ζηειέρε κε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηεο εληαίαο ηξαπεδηθήο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ Όκηιν ζηηο αλεξρφηαλ ζε άηνκα. ην ηέινο Ηνπλίνπ 2010, ν Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δηέζεηε έλα δίθηπν 878 θαηαζηεκάησλ (360 ζηελ Διιάδα θαη 518 ζην εμσηεξηθφ) θαη ίδηα θεθάιαηα πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηα εθ. Οη θαηαζέζεηο, ηα repos θαη ηα νκφινγα πειαηψλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα εθ, ηα δάλεηα κεηά απφ πξνβιέςεηο ζηα εθ θαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα εθ. Γπαζηηπιόηηηερ Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο -κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο- ηδξχζεθε ην 1916 θαη ζήκεξα απνηειεί ηελ ηέηαξηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο παξέρεη πιήξεο θάζκα ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, κε ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηηο ππεξεζίεο πξνο κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη πξνο ηδηψηεο, ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, θαζψο θαη ζηελ θεθαιαηαγνξά. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 απνξξφθεζε ηηο Σξάπεδεο Υίνπ θαη Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ελψ ην Γεθέκβξην ηνπ 2003 απνξξφθεζε ηελ ΔΣΒΑbank, δεκηνπξγψληαο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. ηηο ην ελεξγεηηθφ ηεο έθζαζε ηα εθαη. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ην ζχλνιν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο αλήιζε ζε 360 (359 ζηελ Διιάδα θαη 1 ζην Λνλδίλν), ελψ απαζρνινχζε ζπλνιηθά άηνκα. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. απφ ην Ζ Πεηξαηψο Multifin A.E. εμεηδηθεχεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο θαηλνχξγησλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κηθξψλ ζθαθψλ. ήκεξα ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ 300 εηαηξείεο εκπνξίαο απηνθηλήησλ θαη θεληξηθέο 14

18 αληηπξνζσπείεο. ηα ηέιε Μαξηίνπ ην ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζηα 180 εθαη. θαη ην πξνζσπηθφ ηεο 79 άηνκα. Ζ Πεηξαηψο Direct Services ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2000 κε θχξην αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ call center ζηελ Σξάπεδα θαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο θαη επξχηεξα ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο κε απμεκέλεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηειεθψλνπ, fax θαη internet. Αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνδνρήο θαη πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεσλ-sms- ζε πειάηεο ή ππνςήθηνπο πειάηεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ γηα φια ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο (help desk). Δπίζεο, ε εηαηξεία εμππεξεηεί ηελ πειαηεία κε ηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη εθηέιεζε εληνιψλ, αιιά θαη πξνσζεί πξντφληα θαη ππεξεζίεο άκεζα κέζσ ηειεθσληθψλ πσιήζεσλ (marketing & direct sales). ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 509 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 6,2 εθαη. Ζ Πεηξαηψο Κάξηεο έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 166 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 11,1 εθαη. Ζ Πεηξαηψο Μεζίηεο Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο δηακεζνιάβεζεο θάζε κνξθήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο έρεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηφζν ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο, φζν θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Οκίινπ. Παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ, αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα πειαηεηαθή ζρέζε κε ηνλ Όκηιν. Ζ νξγάλσζε, ε εκπεηξία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο θπξηφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξεία λα εμαζθαιίδεη πιεξφηεηα θαιχςεσλ, ρακειά αζθάιηζηξα θαη πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 48 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 23,9 εθαη. Αμηνπνηψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ING ΑΔΟΑΑΕ θαη VICTORIA ΑΑΔΕ, ηελ ηερλνγλσζία ησλ ζηειερψλ ηεο, θαζψο θαη ηνπ 15

19 Σνκέα Bancassurance ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ε Πεηξαηψο Πξαθηνξεηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ παξέρεη αζθαιηζηηθέο ιχζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ Εσήο, Τγείαο, χληαμεο θαη Retail Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ (Απηνθίλεην, Πεξηνπζίαο, Αζηηθήο Δπζχλεο, Πξνζσπηθφ Αηχρεκα) κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Παξάιιεια, θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, ην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο marketing. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 25 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο δηακνξθψζεθε ζε 73,5 εθαη. Ζ Πεηξαηψο Factoring ηδξχζεθε ην 1998, είλαη κέινο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ Factor Chain International θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νξγαληζκνχο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη αθνξνχλ φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εγρψξηνπ θαη εμαγσγηθνχ factoring, ρξεκαηνδνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εμαζθαιίδνληαο θεθάιαην θίλεζεο γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη είζπξαμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ, κε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο πθηζηάκελσλ ή λέσλ ζπλεξγαζηψλ. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 45 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 215,9 εθαη. H εηαηξεία Πεηξαηψο Leases Α.Δ αζθεί απνθιεηζηηθά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο leasing ηνπ Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ Διιάδα. Ζ εηαηξεία πξνζαξκφζηεθε κε επειημία ζηηο απαηηήζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζ κείσζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ν πεξηνξηζκφο επηιέμηκσλ ζπλαιιαγψλ νδήγεζε ζε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 50% ηελ παξαγσγή ηνπ θιάδνπ leasing, ε νπνία εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθε ζε 1,4 δηζ. Αληίζηνηρε ήηαλ ε κείσζε γηα ηελ Πεηξαηψο Leases, κε ηηο λέεο εξγαζίεο λα δηακνξθψλνληαη ζε 200 εθαη. ην 2009, ελψ ην ππνιεηπφκελν θεθάιαην κεηψζεθε ζε 1,2 δηο. απφ 1,3 δηο., κε απνηέιεζκα ε εηαηξεία λα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά κε κεξίδην 14%. Σέινο, ηνλ Αχγνπζην 2009 νινθιεξψζεθε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ πειαηψλ αμίαο 16

20 540 εθαη. ηηο , ε εηαηξεία απαζρνινχζε 59 εξγαδφκελνπο ελψ ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 1,7 δηζ. Ζ Olympic Δκπνξηθέο θαη Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγεί θάησ απφ ην εκπνξηθφ ζήκα AVIS-Πεηξαηψο Best Leasing ζπλέρηζε θαηά ην 2009 ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία, επηηπγράλνληαο ηφζν ζηε βξαρπρξφληα φζν θαη ζηε καθξνρξφληα κίζζσζε απνηειέζκαηα θαιχηεξα ησλ ζηφρσλ, παξά ηηο ζρεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηνλ θιάδν. πγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο πνπ απνηειεί ην 87% ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε πάληα κε ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, κε ηελ πξνζζήθε 500 πεξίπνπ λέσλ απηνθηλήησλ, ππεξβαίλνληαο ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο. Ζ εηαηξεία αλέιαβε επίζεο ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ γηα ινγαξηαζκφ κεγάισλ εηαηξεηψλ. Απφ ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο πξνέθπςαλ ζεκαληηθά νθέιε, ηα νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη ζην κέιινλ. Σν ζχλνιν ηνπ ζηφινπ ηεο εηαηξείαο ην 2009 αλήιζε ζε απηνθίλεηα κε αμία 379 εθαη., ελψ αχμεζε παξνπζίαζε ν θχθινο εξγαζηψλ θαηά 6% ζηα 133 εθαη. Δληφο ηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε ιεηηνπξγηθή ζπγρψλεπζε κε ηελ Πεηξαηψο Best Leasing (εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ), δεκηνπξγψληαο ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία κίζζσζεο απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 346 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 482,5 εθαη. Ζ Πεηξαηψο Α.Δ.Π.Δ.Τ. είλαη κία απφ ηηο πξψηεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο πνπ έγηλε κέινο ηνπ ΥΑ κε ηελ ίδξπζή ηεο ην Σν δίθηπν ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη 2 ππνθαηαζηήκαηα (Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο), 18 ζπλεξγαδφκελεο Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ εηαηξεία ην 2009 έπαημε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ θιάδν ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, εμππεξεηψληαο ρηιηάδεο επελδπηέο θαη κε βάζε ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο είρε κεξίδην ηεο αγνξάο 7,2%. Δπηπιένλ, ην 2009 ην κεξίδην αγνξάο 17

21 ηεο ζηηο ζπλαιιαγέο ζηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο επί κεηνρψλ (futures) αλήιζε ζε 25,3%. εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ζε παξάγσγα πξντφληα ζε φιεο ηηο κεγάιεο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 126 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 191,7 εθαη. 4. Αλάιπζε Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα κεγέζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ησλ ρξήζεσλ ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη θαη ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο νη ινγαξηαζκνί απηνί κε ζθνπφ λα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νκίισλ. πκπεξάζκαηα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπλαρζνχλ απφ ηε ζχγθξηζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαδνρηθψλ ηζνινγηζκψλ ηεο. Ο φξνο «αλάιπζε ηζνινγηζκψλ» ή «αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» ζεκαίλεη ηε ζχγθξηζε θαηά αμία ησλ δηαθφξσλ νκαδνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιφ ηνπο, ηελ αμία νξηζκέλεο νκάδαο ζηνηρείσλ, ηα ζηνηρεία άιινπ ή άιισλ ηζνινγηζκψλ ηεο ίδηαο ή νκνεηδνχο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηζνινγηζκψλ θαη εμππεξεηεί ηε κεηαηξνπή απιψλ δεδνκέλσλ (ζηνηρείσλ) ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδπλάησλ» ζεκείσλ ηεο επηρείξεζεο, απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζθνπηά, κε ηελ θαζηέξσζε θαηάιιεισλ ζρέζεσλ, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ησλ δεδνκέλσλ απφ άιιεο πεγέο. 8 8 Κ. Αζαλαζφπνπινπ, Α. Γεσξγφπνπινπ, Αζ. Μπέιια, 2007, ζ

22 4.1. θνπνί ηεο αλάιπζεο- πεδία έξεπλαο Ρεςζηόηηηα Γεληθά, κε ηνλ φξν ξεπζηφηεηα εθθξάδεηαη ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φηαλ απηέο γίλνληαη ιεμηπξφζεζκεο. ην πιαίζην κηαο ηέηνηνπ είδνπο αμηνιφγεζεο, ν αλαιπηήο πξνζπαζεί κε ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ ηερληθψλ, λα πξνζδηνξίζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, θαη λα θξίλεη αλ ε επηρείξεζε έρεη επαξθή ξεπζηφηεηα θαη αλ κπνξεί λα ηε δηαηεξήζεη ζε κηα πεξίνδν δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο π.ρ. ζε κηα θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ζε πεξίπησζε απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. Μηα ζε βάζνο αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο ξεπζηφηεηαο απαηηεί ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε: ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο καθξνπξφζεζκνπο δαλεηζηέο ηεο, κε ηε κνξθή ππνζεθψλ, ελερχξσλ, ξεηξψλ ζηα δαλεηζηηθά ζπκβφιαηα, θ.ιπ. θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ θεξδψλ, ηνπ χςνπο απηψλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ηεο δηαγξαθφκελεο ηάζεο απηψλ ζην κέιινλ. Σηαθεπόηηηα Με ηνλ φξν ζηαζεξφηεηα εθθξάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη, γεληθά, ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο απφ καθξνρξφληα ζθνπηά. Έηζη, ζηαζεξφηεηα ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαηαβάιιεη ηνπο ηφθνπο θαη ηα ρξενιχζηα ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα κεξίζκαηα, ηφζν ζηνπο πξνλνκηνχρνπο, φζν θαη ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο. Απηή εμαξηάηαη απφ ηε γεληθφηεξε ηζνξξνπία ζηε δνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζρεηηθά καθξάο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 19

23 Γηα κηα ζε βάζνο αλάιπζε, γηα ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, απαηηείηαη ε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ θαη ζρέζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ησλ κηθηψλ θεξδψλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ή θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Αποδοηικόηηηα Με ηνλ φξν απνδνηηθφηεηα, γεληθά, ππνδειψλεηαη ε δηαηήξεζε θαη ε επαχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ απνδνηηθφηεηα, σο θξηηήξην κέηξεζεο ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα «θέξδε» πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε κηα ινγηζηηθή ρξήζε θαη ζην «θεθάιαην» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέζα ζε απηήλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Γςναηόηηηα Ανάπηςξηρ Έλα απφ ηα βαζηθά θαζήθνληα ηεο δηνίθεζεο είλαη ε δηαηήξεζε ή θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη, φζν θαη γεληθφηεξα ζην πιαίζην κηαο δπλακηθά αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο. Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηελ επέθηαζε θαη αλάπηπμε ζε λέεο αγνξέο, ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο, ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ, ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή, ηνπ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή, ηεο κέζεο αγνξαίαο ηηκήο ηεο κεηνρήο, ηεο ινγηζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή, θιπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δσηηθήο ζεκαζίαο ζηξαηεγηθή παξάκεηξν ηεο επηρείξεζεο, γηαηί ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε θηλδπλεχεη ε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά κε ζπλέπεηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηεο Αλάιπζε Απνιύηωλ Μεγεζώλ θνπφο ηεο αλάιπζεο απφιπησλ κεγεζψλ είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη ινγαξηαζκνί κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζηνηρεία, ρσξίο ηε ρξήζε πνζνζηψλ ή άιισλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο. Ωζηφζν, δελ είλαη εχθνιε ε δηελέξγεηα ζπγθξίζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο, ε θάζεηε θαη νξηδφληηα αλάιπζε, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 9 Κ. Αζαλαζφπνπινπ, Α. Γεσξγφπνπινπ, Αζ. Μπέιια, 2007, ζ

24 Απόιπηα Μεγέζε ηεο Atebank Πίλαθαο 1: Ιζνινγηζκόο ηεο Atebank (Απόιπηα Μεγέζε) ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ Υξεφγξαθα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα-απαηηήζεηο Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο (κεηά απφ πξνβιέςεηο) Υξεφγξαθα δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ Υξεφγξαθα δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο & ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

25 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο Τπνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Παξάγσγα Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Άιιεο ππνρξεψζεηο Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο ΤΝΟΛΟ YΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην Ίδηεο Μεηνρέο Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά σξεπκέλα θέξδε/(δεκηέο) πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΗ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

26 Πίλαθαο 2: Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ Χξήζεο ηεο Atebank (Απόιπηα Μεγέζε) ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩΝ Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ Έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο Έμνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Καζαξά έζνδα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ Κέξδε/δεκηέο απφ ρξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξ/θίνπ Έζνδα απφ κεξίζκαηα Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Πξνβιέςεηο) Λεηηνπξγηθά έμνδα ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΔΡΓΖ Αλαινγία απνηειεζκάησλ ζπγγελψλ εηαηξηψλ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φφξνη ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ

27 Καηά ηελ , ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ, αλήιζε ζε ρηι., έλαληη ρηι. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο) απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ αθνχ ζπκκεηέρεη ζε απηφ θαηά 60,30% (2004: 64,30%). Αληίζηνηρα, ην χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 609,7 ρηι. ή 3,21 % θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ θαηά ρηι. ή 3,63%, νη νπνίεο έηζη δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ ρηι.. Όπσο θαίλεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο ηα θέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο δηακνξθψζεθαλ θαηά ην 2005 ζηα ρηι.. Σν 2006 ην Δλεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα εθ, ελψ ην ππφινηπν ησλ δαλείσλ θαη ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πειάηεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ αλήιζε ζηα εθ.. Οη θαηαζέζεηο αλήιζαλ ζηα εθ απμεκέλεο θαηά 2,8%, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο, θαηά 22,5%, παξά ηε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαηά 13,6% θαη ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ θαηά 0,7%. Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε θαηά 14,1%, αλεξρφκελν ζηα εθ, ιφγσ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2006 θαη ηεο ζεηηθήο απνηίκεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ. Σν 2007 ηα θέξδε ηνπ Οκίινπ ηεο ΑΣΔbank, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο δηακνξθψζεθαλ, ζηα 241,4 εθ., ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 28,1% έλαληη ηνπ Ζ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ θαηά 71,7 εθ, ηα νπνία αλήιζαλ ζηα 950,7 εθ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ πξάμεηο επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ (36,7 εθ ) θαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο (29,3 εθ ), ζηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο (4,0 εθ ) ελψ ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο (14,1 εθ ) πεξηνξίζηεθε ζρεηηθά, ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ εμφδσλ γηα ηφθνπο (131,1 εθ ), θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ ησλ θαηαζέζεσλ. Σν Δλεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα ,3 εθ, ελψ ην ππφινηπν ησλ δαλείσλ θαη ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πειάηεο, κεηά ηε δηελέξγεηα δηαγξαθψλ χςνπο 461,4 εθαη. θαη 24

28 πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ, αλήιζε ζηα ,0 εθ. απμαλφκελν θαηά 19,1%. Οη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα ,0 εθ απμεκέλεο θαηά 14,0% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο θαηά 1.617,9 εθ. ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαηά 714,9 εθ., ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ θαηά 171,3 εθ. θαη ησλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ θαηά 36,5 εθ.. Ζ θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα 1.521,1 εθ παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 125,3 εθ.. Σν 2008 ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε θαηά 17,3% (Σξάπεδα 18,21%), θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ. Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα 866,7 εθ. έλαληη 1,4 δηο ην Σν χςνο ηνπο επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ αξλεηηθή απνηίκεζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κεηνρψλ, ην νπνίν απνθηήζεθε ην 2000 κε ηελ εηζαγσγή ηεο Σξάπεδαο ζην Υ.Α, θαηά ην πνζφ ησλ 442 εθαη. ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ε Σξάπεδα είρε αθνινπζήζεη πνιηηηθή ζηαδηαθήο πψιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. ηε δηάξθεηα φκσο ηνπ 2008 ε θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ δελ επέηξεςε ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο απηήο. Δάλ επαιεζεπηεί ε γεληθφηεξε εθηίκεζε φηη νη θεθαιαηαγνξέο ζα αξρίζνπλ λα αλαθάκπηνπλ ζηαδηαθά απφ ην 2010, ε Σξάπεδα ζα επαλεμεηάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηαδηαθήο απεκπινθήο ηεο απφ ην αλαθεξφκελν ραξηνθπιάθην, κε ζθνπφ λα απνθαηαζηήζεη ηεο ζεκεξηλέο απψιεηεο θαη λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηαο ηεο. Σα θέξδε ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα 29,8 εθ.. Σέινο, ην 2009 νη θαηαζέζεηο πειαηείαο παξνπζίαζαλ αχμεζε 7,8% ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην 2008 θαη αλήιζαλ ζε 22,6 δηο., δηαηεξψληαο ζην ίδην επίπεδν κε ην 2008 ηε ζρέζε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (2009: 36,5%, 2008: 36,1%). ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζηξαηεγηθήο απφθαζεο, γηα ηελ πεξαηηέξσ ζσξάθηζε θαη δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ, ήηαλ ε αλαγλψξηζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2009 πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ζπλνιηθνχ χςνπο 825,3 εθ. θαη ε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δεκίεο χςνπο 401,5 εθ. ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιή δάλεηα αλήιζε ζηα 619,5 εθ. έλαληη 195,6 εθ. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σν απμεκέλν πνζφ ησλ 25

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΔΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΡΣΛΒΞΚΗ ΩΜ ΡΣΓΤΩΜΕΣΡΕΩΜ ΙΑΘ ΕΝΑΓΞΠΩΜ, ΡΗΜ ΑΜΑΟΣΝΗ ΞΣ ΕΚΚΗΜΘΙΞΣ ΠΑΟΕΖΘΙΞΣ ΡΣΡΗΛΑΞΡ ΟΝΟΜΑ: ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΤ ΔΛΔΝΗ Α.Μ.: 6421 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα Πηπρηαθήο : Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο «AQUA TRADE ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΗΥΘΤΔΡΩΝ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ ω ζ ε η ν π Δ η ν η θ ε η η θ ν ύ Σ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Τ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν ύ Τ α κ η ε π η ε ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ τρήσεως από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Δεκεμβρίοσ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η π έ σ ο ς ζ α δ ι ά π θ π ω ζ η η ο ς Δ ι ο ι κ η η ι κ ο ύ Σ ς μ β ο ς λ ί ο ς η ο ς Τ α σ ς δ π ο μ ι κ ο ύ Τ α μ ι ε ς η η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ της περιόδοσ από1 η Ιανοσαρίοσ έως 30 η Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικθ Ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρθση Αριιμοδεικτών Χατζηγιακτσίδης Ιωάννης

Χρηματοοικονομικθ Ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρθση Αριιμοδεικτών Χατζηγιακτσίδης Ιωάννης 1 Υπεύθςνη Δήλωζη : Βεβαηψλσ φηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη φηη θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΣΟ Δ - BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ

Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Τμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών (MBA) ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΦΧΚΑ Γ.ΠΤΡΗΓΧΝ ΜΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2.

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗΗ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΟΛΗΗΚΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Ομιλία τηρ Διοικητού τηρ Κεντπικήρ Τπάπεζαρ τηρ Κύππος, καρ. Χπςστάλλαρ Γιωπκάτζη στη σςνέντεςξη Τύπος για την παποςσίαση τηρ Ετήσιαρ Έκθεσηρ τηρ Τπάπεζαρ για το έτορ 2013 (25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) Αύγουστος 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ FACTORING LEASING KAI TOY VENTURE CAPITAL ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΗΠΟΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΠΑΤΛΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Τεηάξηε, 4 Σεπηεκβξίνπ 2013-10:01 Η ζέζε ηεο Γεξκαλίαο σο «αζθαιέο θαηαθχγην» ηεο Δπξσδψλεο κπνξεί λα απνδεηρζεί δίθνπν καραίξη, δηαπηζηψλεη αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Εμπειπική Διεπεύνεζε παπαγόνηων πος επιδπούν ζηο δείκηε με εξςπεπεηούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη Τπνβιεζείζα ζηε Καθηγήηπια Γπιηζάκη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ:

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΗ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Τπό ησλ θνηηήηξησλ: ΥΡΗΣΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΥΡΗΣΟΤ ΓΚΟΡΣΟΤ PROFESSOR, SECRETARY GENERAL OF HELLENIC BANK ASSOCIATION CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY ΠΑΡΑΚΔΤΖ 9 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη»

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Αθήνα, 21 Οκτωβρίοσ 2014 13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Ομιλία κ. Χπήζηος Μεγάλος Διεςθύνυν Σύμβοςλορ, Eurobank Κπξίεο θαη Κχξηνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΜΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ

ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΜΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΜΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ Ζ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Ζ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΟΛΑΚΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΜΑΡΗΝΑ ΤΡΠΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2013 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο επηρεηξήζεωλ H πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζεκεξηλφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξαηεξείηαη παλεπξσπατθά κηα ηάζε γηα απνκφριεπζε

Διαβάστε περισσότερα