ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Σζηζηλνύ Αηθαηεξίλε από ηελ ζπνπδάζηξηα ΝΑΟΤ ΜΑΡΙΑ (Βεληδέινπ 54Β, Καβάια) Έλαξμε: Ιαλνπάξηνο 2010 Παξάδνζε: Ννέκβξηνο 2010 Καβάια 2010 i

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... ii 1. Δηζαγσγή Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε Ηζηνξηθή Αλαδξνκή- Γξαζηεξηφηεηεο Όκηινο Atebank Όκηινο Πεηξαηψο Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ θνπνί ηεο αλάιπζεο- πεδία έξεπλαο Αλάιπζε Απνιχησλ Μεγεζψλ Απφιπηα Μεγέζε ηεο Atebank Απφιπηα Μεγέζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κάζεηε αλάιπζε Κάζεηε αλάιπζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ Ηζνινγηζκφο- Κάζεηε Αλάιπζε ηεο Atebank Ηζνινγηζκφο- Κάζεηε Αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κάζεηε αλάιπζε ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο K.A.X.- Κάζεηε Αλάιπζε ηεο Atebank K.A.X.- Κάζεηε Αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Οξηδφληηα αλάιπζε Οξηδφληηα αλάιπζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ Ηζνινγηζκφο- Οξηδφληηα Αλάιπζε ηεο Atebank Ηζνινγηζκφο- Οξηδφληηα Αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Οξηδφληηα αλάιπζε ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο K.A.X.- Οξηδφληηα Αλάιπζε ηεο Atebank K.A.X.- Οξηδφληηα Αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Αξηζκνδείθηεο Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (Return on Equity,ROE) Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ Atebank Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ Σξάπεδαο Πεηξαηψο Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (Return on Assets, ROA) Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ Atebank Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ Σξάπεδαο Πεηξαηψο Γείθηεο θφζηνπο εζφδσλ (Cost to income ratio) Γείθηεο θφζηνπο εζφδσλ ηεο Atebank Γείθηεο θφζηνπο εζφδσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ii

3 5.4. Γείθηεο επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ (Net Interest Margin, NIM) Γείθηεο επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ ηεο Atebank Γείθηεο επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Atebank Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Ρεπζηφηεηα Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο ηεο Atebank Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Πνηφηεηα Δλεξγεηηθνχ Γείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPL Ratio) Γείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηεο Atebank Γείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Υξεκαηηζηεξηαθή Πνξεία Μεηνρήο Μεηνρή Atebank Μεηνρή Σξάπεδαο Πεηξαηψο πκπεξάζκαηα Atebank Σξάπεδα Πεηξαηψο Βηβιηνγξαθία iii

4 1. Δηζαγωγή Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειεί, ρσξίο ακθηβνιία, έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο φισλ ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ην , νη ηξάπεδεο απνηεινχλ θπξίαξρν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα θάζε ρψξαο, γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα ην 76% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα αλήθεη ζηηο ηξάπεδεο. Ο φξνο ηξάπεδα κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ πιήζνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, απφ νξγαληζκνχο γηα θαηαζέζεηο θαη δάλεηα κέρξη θαη ηηο κεγάιεο moneycenter εκπνξηθέο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ, ή απφ ηηο κηθξφηεξεο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο κηαο πφιεο κέρξη ηηο κεγάιεο κεηνρηθέο ηξάπεδεο ηεο Αγγιίαο 2. Πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ κεγάιεο ηνπηθέο ηξάπεδεο κε ηελ πξνζζήθε ηξηψλ κε πέληε δηεζλψλ ηξαπεδψλ. Οη ηξάπεδεο δηαθξίλνληαη απφ ηα ππφινηπα είδε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ, γηα ηελ παξνρή θαηαζεηηθψλ θαη δαλεηαθψλ πξντφλησλ. Σα θαηαζεηηθά πξντφληα εμνθινχληαη ελ δεηήζεη ή έπεηηα απφ θάπνηα εηδνπνίεζε. Οη θαηαζέζεηο απνηεινχλ ππνρξεψζεηο γηα ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ, αλ ε ηξάπεδα πξνζδνθά ζε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο. Παξφκνηα, νη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη ην ελεξγεηηθφ ηνπο πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ηα δάλεηα. Δπνκέλσο, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο είλαη ε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηνπο θαηαζέηεο θαη ηνπο δαλεηνιήπηεο. Ζ δεχηεξε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε πξνζθνξά ξεπζηφηεηαο ζηνπο πειάηεο ηεο. Καηαζέηεο θαη δαλεηνιήπηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ξεπζηφηεηαο. Οη πειάηεο ζεσξνχλ φηη αλά πάζα ζηηγκή δχλαληαη λα θάλνπλ αλάιεςε απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. Σππηθά, νη εηαηξείεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα επηζπκνχλ λα δαλείδνληαη θεθάιαηα θαη λα ηα απνπιεξψλνπλ ζχκθσλα κε ηνλ ξπζκφ απνπιεξσκήο ησλ επελδχζεψλ ηνπο, πνπ δελ απνθιείεηαη λα γίλεη θαη έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα. 1 International Monetary Fund January Shelagh Heffernan 2006, ζ

5 Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη νη πξνηηκήζεηο ξεπζηφηεηαο ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμαηηίαο αλαπάληερσλ γεγνλφησλ. Οη πειάηεο, ελψ κπνξεί λα έρνπλ θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο (term deposits) (π.ρ. 3 ή 6 κελψλ), έρνπλ ηελ απαίηεζε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ άκεζα αλάιεςε ησλ ρξεκάησλ ηνπο, έζησ θαη κε θάπνηα πνηλή (interest penalty). Παξφκνηα, νη δαλεηνιήπηεο πξνζδνθνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζνπλ πξφσξα ην δάλεηφ ηνπο ή λα δεηνχλ κηα επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ. Δάλ νη ηξάπεδεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ δαλεηνιεπηψλ θαη θαηαζεηψλ, ηφηε νη απαηηήζεηο γηα ξεπζηφηεηα θαη ησλ δχν κεξψλ κπνξεί λα θαιπθζνχλ. Δπνκέλσο ε παξνρή ξεπζηφηεηαο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ππεξεζία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επελδχζεσλ, αζθαιίζεσλ θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο (unit trusts, insurance and real estate services). Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ε νπνία ζέηεη νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη αξρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, έρεη δηαρσξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο ζε επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Μηα ελδεηθηηθή ηαμηλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα γίλεη ζε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη πσιήζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή, ζηελ εκπνξηθή ηξαπεδηθή, ζηελ δηελέξγεηα θαη δηαθαλνληζκφ πιεξσκψλ, ζηηο ππεξεζίεο πξαθηφξεπζεο, ζηελ δηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ θαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο ιηαληθήο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο, δχν εθ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ. Θα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζα αμηνινγεζεί ε πνξεία ηνπο ζηα έηε κε ηε κέζνδν ηεο απνηίκεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο αιιά θαη απφ ηελ θάζεηε θαη νξηδφληηα αλάιπζε ησλ θνηλψλ κεγεζψλ. Σν εχξνο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο μεπεξλά ηα ζηελά ηξαπεδηθά φξηα, γηα απηφ θαη ε απνηίκεζε ηνπο ζα γίλεη ππνινγίδνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη δχν φκηινη. 2

6 2. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε Καηά ην 2005 ε παγθφζκηα νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), παξνπζίαζε πξαγκαηηθή αχμεζε 2,7% έλαληη 3,3% ην 2004, ελψ εθηηκάηαη φηη ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ επηβξαδχλζεθε ζην 7,3% απφ 9,5% ην Αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ επηκέξνπο αγνξψλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο επηβξαδχλζεθε ην 2005 θαη απφ ην 4,2% ην 2004 δηακνξθψζεθε ζην 3,6% ην 2005, ζε κηα ρξνληά δχζθνιε γηα ηηο ΖΠΑ ιφγσ ησλ ηπθψλσλ πνπ ηηο έπιεμαλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα. ηε δψλε ηνπ επξψ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ βξέζεθε ζην 1,4% απφ 1,8% ην 2004, κε ππνρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ζρεδφλ φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ πιελ Ηξιαλδίαο θαη Ηζπαλίαο. Ζ νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο ην 2005 ζεκείσζε ξπζκφ αχμεζεο 2,4% έλαληη 2,7% ην ηελ Κίλα, ηελ πνιππιεζέζηεξε ρψξα θαη πιένλ 4ε νηθνλνκηθή δχλακε ζηνλ θφζκν (κεηά ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία θαη ηε Γεξκαλία), ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζπλέρηζε ζηα ίδηα πςειά επίπεδα (9,9%), φπσο θαη ην 2004 (10,0%), ελψ επίζεο ζε πςειά επίπεδα θηλήζεθε ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζε φιε ηελ Αζία (6,5% κε 7,0%), κε ηελ Ηλδία ζην 7,5% γηα ην Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ην 2005 εκθάληζε αχμεζε θαηά 3,7% ζε ζηαζεξέο ηηκέο έλαληη 4,7% ην Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε ζπλέρηζε λα απνηειεί ην βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο αλάπηπμεο, ελψ ζεηηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ εμαγσγψλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ εζληθνχ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή δηακνξθψζεθε ζην 3,5% ζην ηέινο ηνπ 2005 ζε εηήζηα βάζε, απμεκέλνο δειαδή ζε ζρέζε κε ην 2004 (2,9%). ην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ βξέζεθε ζην 4,3% απφ 6,6% ην 2004, ελψ ην δεκφζην ρξένο ζην 107,9% ηνπ ΑΔΠ. Μέζα ζε απηφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δηέλπζαλ έλα πνιχ θαιφ 2005, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ θεξδνθνξία θαη ηε κεγάιε αχμεζε ζηα κεγέζε, ηελ έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ηνλ Όκηιν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ην 2005 απνηέιεζε κηα 3

7 πξαγκαηηθά εμαηξεηηθή ρξνληά, επηηπγράλνληαο ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία ζηελ ηζηνξία ηνπ γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο 3. Σν 2006 ήηαλ κηα ζεηηθή ρξνληά γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ε νπνία παξνπζίαζε πξαγκαηηθή αλάπηπμε 5,1% έλαληη 4,9% ην 2005, κε ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο λα απμάλνπλ ην ΑΔΠ θαηά 3,1% θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο λα δηαηεξνχλ ηνπο πςεινχο ξπζκνχο κε επίδνζε 7,3%. Κχξηνο ζπληειεζηήο βειηίσζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ξπζκφ 2,8% απφ 1,8% ην 2005, ελψ ζηε δψλε ηνπ επξψ ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ αλήιζε ζην 2,4% απφ 1,3% ην Αληίζεηα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ακεξηθαληθήο θαη ηαπσληθήο νηθνλνκίαο εληζρχζεθε ειαθξά ην 2006 θαη δηακνξθψζεθε ζην 3,4% θαη 2,7% αληίζηνηρα (απφ 3,2% θαη 2,6% ην 2005), ελψ Κίλα θαη Ηλδία ζπλέρηζαλ θαη ην 2006 ηελ αικαηψδε αλάπηπμε κε ξπζκνχο 10,0% θαη 8,3% αληίζηνηρα. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην 2006 εκθάληζε πξαγκαηηθή αλάπηπμε πςειφηεξε ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ζην 4,0% έλαληη 3,7% ην 2005, κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε λα παξακέλεη βαζηθή ζπληζηψζα ηεο αλάπηπμεο, ελψ ζεηηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ εζληθνχ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή δηακνξθψζεθε ζην 3,2% ην 2006 απφ 3,4% ην ην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη πεξηνξίζζεθε ζην 2,6% απφ 5,2% ην 2005, ελψ ην δεκφζην ρξένο ζην 104,1% ηνπ ΑΔΠ, επηηπγράλνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. ε απηφ ην ζεηηθφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη νη δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιάδα εκθάληζαλ βειηίσζε εληφο ηνπ 2006, ελψ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αχμεζε ηε δηείζδπζή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην δείθηε «ρνξεγήζεηο πξνο ΑΔΠ», ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζην 74% ην 2006 απφ 67% ην Παξάιιεια νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπλέρηζαλ ηηο θηλήζεηο εμσζηξέθεηαο πξνο αγνξέο ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο 3 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο,

8 πεξηνρήο, απνδίδνληαο φιν θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ 4. ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία θηλνχκελε κε ξπζκφ άλσ ηνπ 4,5%, ππνζηεξηδφκελε θπξίσο απφ ηε δπλακηθή ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ωζηφζν, θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο, ππήξμε «αλαηαξαρή» ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία μεθίλεζε απφ ηελ ακεξηθαληθή αγνξά ελππφζεθεο πίζηεο πςεινχ θηλδχλνπ (subprime mortgage market). πλέπεηα ηεο αλαηαξαρήο απηήο ήηαλ λα επηθξαηήζεη ζρεηηθή ζηελφηεηα σο πξνο ηε ξεπζηφηεηα ζηε δηεζλή ηξαπεδηθή αγνξά, θαζψο θαη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Παξά απηφ ην θιίκα αβεβαηφηεηαο, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξέκεηλε ηζρπξφ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε, επσθεινχκελν απφ ηνλ πςειφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη απφ ηε κε έθζεζή ηνπ ζε πξντφληα ζπλδεδεκέλα κε ηε sub-prime αγνξά ησλ Ζ.Π.Α 5. Σν 2008 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά κε αξλεηηθέο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηδηαίηεξα κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζε φιεο ζρεδφλ ηηο αγνξέο ηνπ πιαλήηε. Οη δπζκελείο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πξνθάιεζαλ θχκα ξεπζηνπνηήζεσλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη, εηδηθά, ζηηο κεηνρέο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ηδηαίηεξα κεηά ηε ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers ζηα κέζα επηεκβξίνπ Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ έηνπο, ε δηεζλήο θξίζε επεθηάζεθε απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ «πξαγκαηηθή» νηθνλνκία, ε νπνία πέξαζε ζε θάζε ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο αλάπηπμήο ηεο. Δηδηθά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008, νη κεγαιχηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ησλ ΖΠΑ, ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο Ηαπσλίαο εκθάληζαλ θάκςε ηνπ ΑΔΠ, κε απνηέιεζκα ν ξπζκφο ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο λα πεξηνξηζηεί ζην επίπεδν ηνπ 3% έλαληη ξπζκνχ άλσ ηνπ 5% ην Δλ κέζσ απηνχ ηνπ θιίκαηνο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ην 2008, κε ηνπο θπξηφηεξνπο ππιψλεο ηεο, ηνπξηζκφ, λαπηηιία θαη νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, λα δνθηκάδνληαη, 4 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο, Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο,

9 θαηάθεξε λα αλαπηπρζεί θαηά 2,9%, δειαδή ζεκαληηθά πάλσ απφ ην κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ Δπξσδψλε πνπ ήηαλ ζην 0,7%. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξέκεηλε ζηέξεν θαη πγηέο, παξά ηνπο δηεζλείο θιπδσληζκνχο, καθξηά απφ έθζεζε ζε «ηνμηθά» ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη αληηκέησπν κε κηα -κέρξη ζηηγκήο- επηφηεξε εθδνρή ηεο θξίζεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, φπσο Μεγάιε Βξεηαλία, ΖΠΑ, θιπ. Κεληξηθφ ζέκα αλαδείρζεθε ε δηαζθάιηζε ηεο «εκπηζηνζχλεο» ηεο πειαηείαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο αλαγθαίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ξεπζηφηεηαο. Παξάιιεια, νη κεγάινη ειιεληθνί ηξαπεδηθνί φκηινη, δηαζέηνληαο ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επάξθεηαο θεθαιαίσλ, πξνζάξκνζαλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξλψληαο ζε κηα θάζε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο κεηαμχ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ θαη ζσξάθηζεο έλαληη ελδερφκελσλ θηλδχλσλ. Δπηπξφζζεηα, δξψληαο πξνιεπηηθά απφ θνηλνχ κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Βάζεη ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο «αθξαίσλ» θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ειιεληθή θαη ηηο νηθνλνκίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, εθηηκήζεθε ε πηζαλή επίπησζε ζηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Έηζη, απνθαζίζζεθε θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα «παθέην» κέηξσλ χςνπο 28 δηζ πξνθεηκέλνπ λα δηνρεηεπζεί ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ηεο ρψξαο, ζε επζπγξάκκηζε κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ εθάξκνζαλ νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη κε φξνπο εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 6. ηε ρψξα καο ε νηθνλνκηθή θξίζε εκθαλίζηεθε κε ζρεηηθή πζηέξεζε, αιιά έιαβε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηηο αξρέο ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψζεθε ζην 12,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη ην δεκφζην ρξένο ζην 115%, απνθαιχπηνληαο ηηο ρξφληεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ηελ επηδεηλνχκελε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλεπαξθή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. 6 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο,

10 Με απηά ηα δεδνκέλα θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηακνξθψζεθε ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο , κε πξνηεξαηφηεηεο ηελ εθαξκνγή κηαο ηνικεξήο πνιηηηθήο πεξηζηνιήο δεκφζησλ δαπαλψλ, κηαο επξείαο θιίκαθαο δηαξζξσηηθή παξέκβαζε γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ θαη ελφο πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ, ψζηε λα κεησζεί ζηαδηαθά ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, λα ειεγρζεί ε πνξεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη λα ηνλσζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Μέζα ζε απηφ ην αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηκεηψπηζε κε αλζεθηηθφηεηα θαη επειημία ζεηξά πξνβιεκάησλ, θαζψο ε ειιεληθή νηθνλνκία πέξαζε απφ ζεηηθφ ην 2008 (+2%) ζε αξλεηηθφ ξπζκφ ην 2009 (-2%), κε επηδείλσζε εηδηθά θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν. ε αληίζεζε κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα άιισλ ρσξψλ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα δελ ππήξμε ε γελεζηνπξγφο αηηία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αληίζεηα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο, ηηο νπνίεο θαηάθεξαλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά κέρξη ζήκεξα ράξε ζηελ πγηή θεθαιαηαθή ηνπο βάζε, ην ρακειφ βαζκφ κφριεπζεο θαη ηε ζπληεξεηηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο θαη πνηφηεηαο ελεξγεηηθνχ. Ωο απνηέιεζκα ησλ δπζκελψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ νη νίθνη πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο αλαζεψξεζαλ θαζνδηθά ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (πξφζθαηεο κεηαβνιέο: Moody s A2 απφ A1, S&P s θαη Fitch BBB+ απφ Α-), ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 7. 7 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο,

11 3. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή- Γξαζηεξηόηεηεο 3.1. Όκηινο Atebank Ιζηοπική Αναδπομή H Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο ηδξχζεθε ην 1929, σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, κε θχξην ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή ρξεκαηνδφηεζε κε επλντθνχο φξνπο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Αθφκα θαη ζήκεξα ε πξνζθνξά πηζηψζεσλ θαη εγγπήζεσλ ζε αγξφηεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο παξακέλνπλ βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Σν 1950 πξαγκαηνπνηείηαη δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο εηαηξηψλ κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Μεηά απφ 40 ρξφληα ζην έηνο 1990 ε Αγξνηηθή Σξάπεδα επεθηείλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Έηζη δηεπξχλεηαη ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη πξνζθέξνληαη λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Αθνινπζεί έλα ρξφλν αξγφηεξα (1991) ε κεηαηξνπή ηεο ζε αλψλπκε εηαηξεία θαη ε ίδξπζε ελφο ζχγρξνλνπ νινθιεξσκέλνπ νκίινπ νινθιεξσκέλν παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο φκηινο ATEbank πεξηιακβάλεη ηελ ΑΣΔ Ακνηβαία, ηελ ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή, ηελ ΑΣΔ θάξηα, ηελ ΑΣΔ ηερληθή, ηελ ΑΣΔ Υξεκαηηζηεξηαθή, ηελ ΑΣΔ Leasing, ηελ ΑΣΔ Rent, ηελ ΑΣΔ bank Romania θαη ηελ ATExcelixi. Αλαιπηηθά ε ΑΣΔ Ακνηβαία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Ζ ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο θιάδνπο αζθαιεηψλ, πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. Ζ ΑΣΔ θάξηα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Ζ πψιεζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ηεο γίλεηαη θαη δηακέζνπ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Α.Σ.Δ. Ζ ΑΣΔ ηερληθή έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ηε κειέηε θαηαζθεπψλ. 8

12 Ζ ΑΣΔ Υξεκαηηζηεξηαθή πξνζθέξεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε ηδηψηεο πειάηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο, πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ησλ ζπλαιιαγψλ ζην Υ.Α. θαη ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα, ησλ επελδχζεσλ ζε παξάγσγα θαη ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, θαη ηελ παξνρήο πηζηψζεσλ θαη ηελ αλάιπζεο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ Ζ ΑΣΔ Leasing δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρξεκαηνδνηηθήο θαη ερέγγπνδνηηθήο κίζζσζεο. Ζ εηαηξία πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο µκέζα απφ ην δίθηπν ηεο αιιά θαη απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο. Ζ ΑΣΔ Rent αζρνιείηαη κε ηε καθξνρξφληα κίζζσζε ΗΥ απηνθηλήησλ. Σέινο ε ATExcelixi κε ην Δθπαηδεπηηθφ θαη πλεδξηαθφ Κέληξν απνηειεί έλα ζχγρξνλν ζπγθξφηεκα ην νπνίν πξνζθέξεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, ζπκπνζίσλ, εθζέζεσλ, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. Σν 2000 πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 δηαπξαγκαηεχεηαη ε κεηνρή ηεο ζην ΥΑΑ. Σν Διιεληθφ δεκφζην µέζσ ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο δηέζεζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ ην 16,7% ησλ κεηνρψλ πεξηνξίδνληαο έηζη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Σξάπεδα ζε 83,3%. Ζ κεξηθή απηή απνθξαηηθνπνίεζε ζπλδπάζηεθε µε κηα κεγάιε αλαδηνξγάλσζε θαη γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο Σξάπεδαο θαη απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ε Σξάπεδα είρε μεθηλήζεη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζε λέεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Γπαζηηπιόηηηερ θνπφο ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα µε ην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη ε εθηέιεζε θαη ε παξνρή γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θάζε ηξαπεδηθήο εξγαζίαο θαη ππεξεζίαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Οη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, εκπίπηνπλ ζην ζθνπφ ηεο ηξάπεδαο: 9

13 1. Ζ ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη κνξθήο δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ πξνο θπζηθά (αγξφηεο ή µε) ή λνκηθά πξφζσπα (πλεηαηξηζκφο, εηαηξίεο θ.ιπ.) µε εκπξάγκαηε ή πξνζσπηθή αζθάιηζε ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ. 2. Ζ πξνεμφθιεζε ή είζπξαμε µε πξνκήζεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ, ηνθνκεξηδίσλ, ελερπξνγξάθσλ, θαη νπνηνδήπνηε αμηφγξαθσλ, θαζψο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ή ε αλαπξνεμφθιεζε ηνπο. 3. Ζ αγνξά θαη πψιεζε ρξπζνχ θαη ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη θάζε εξγαζία µε ζπλάιιαγκα, φπσο θαη ε αγνξνπσιεζία ρξεκαηνγξάθσλ θαη άιισλ αμηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη ε παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ ηξίησλ. 4. Οη πξνθαηαβνιέο έλαληη θνξησηηθψλ θαη ε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ παξαιαβή θνξησηηθψλ ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ. 5. Ζ απνδνρή ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ θάζε κνξθήο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηακηεπηεξίνπ. 6. Ζ ζχλαςε θάζε είδνπο δαλείσλ ή άιισλ ζπκβάζεσλ απφ ην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ θαη ε έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ. 7. Ζ αληηπξνζψπεπζε θαη πξαθηφξεπζε άιισλ ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 8. Ζ ιεηηνπξγία ζπξίδσλ ή ζεζαπξνθπιαθίσλ. 9. Ζ έθδνζε θαη δηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε κέζνπ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηαμηδησηηθψλ επηηαγψλ, πηζησηηθψλ επηζηνιψλ θ.ιπ.). 10. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θάζε κνξθήο θαη ζθνπφ πνπ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξηψλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε ήδε ιεηηνπξγνχζεο. 11. Ζ ζπλεξγαζία µε ειιεληθέο, θνηλνηηθέο θαη άιιεο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σςνεπγαζία με άλλερ ηπάπεζερ 10

14 Ζ ΑΣΔ bank ππέγξαςε ζχβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ American Bank of Albania, µε ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη λέεο θαη αζθαιείο ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε γείηνλα ρψξα Αιβαλία. ηηο απνθαζίζηεθε ε εμαγνξά ηνπ 5% ησλ µκεηνρψλ ηεο «First Business Bank A.E. πνπ θαηέρεη ε Βank of Nova Scotia θαη επνκέλσο ε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζηελ FIRST BUSINESS BANK A.E ζα αλέιζεη ζην 49% ηνπ µκεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2003 ε ΑΣΔ ίδξπζε καδί µε AG2R (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50% ε θάζε µία) ηελ Α.Δ. Primargo µε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Δπαγγεικαηηθψλ Σαµείσλ πκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006 επεθηείλεηαη ζηα Βαιθάληα κε ηελ εμαγνξά ηε MINDBank θαη ηελ έθδνζε άδεηαο γηα ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ζηε Ρνπκαλία. ην ηέινο ηνπ 2007 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα αλέξρεηαη ζην 73,30%. Δπίζεο ε ΑΣΔ δηεηζδχεη ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΑΗΚ Bank εξβίαο ( ), κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ην 20,12%. Ο Όκηινο δηαζέηεη δίθηπν 482 θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη 33 ζην εμσηεξηθφ, εθ ησλ νπνίσλ 32 θαηαζηήκαηα ζηε Ρνπκαλία (ATEbank Romania) θαη 1 ζηε Γεξκαλία, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο φιν ην θάζκα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ Όκηινο Πεηξαηώο Ηζηνξηθή Αλαδξνκή O Όκηινο Πεηξαηψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη δξαζηήξηνπο νξγαληζκνχο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ην Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ιεηηνχξγεζε σο ηδησηηθή Σξάπεδα θαη ην 1975 πέξαζε ππφ θξαηηθφ έιεγρν, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε παξνπζηάδεη ζπλερή θαη ηαρεία αλάπηπμε εξγαζηψλ, κεγεζψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 11

15 Παξάιιεια κε ηελ νξγαληθή ηεο αλάπηπμε, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πινπνίεζε κία ζεηξά ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζή ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Έηζη, ην 1998 πξνρψξεζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Chase Manhattan ζηελ Διιάδα, ζηελ εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο κηθξήο εμεηδηθεπκέλεο Σξάπεδαο Credit Lyonnais Hellas, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 1999 ζηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Υίνπ θαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο National Westminster Bank PLC ζηελ Διιάδα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 πξαγκαηνπνίεζε ηελ ελνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ησλ εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Υίνπ, δεκηνπξγψληαο κία απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο Σξάπεδεο ζηελ Διιάδα. ηηο αξρέο ηνπ 2002, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο ΔΣΒΑbank ελψ ε απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην Δπίζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 2002 ππνγξάθεθε ζπκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο κε ην δηεζλή ηξαπεδναζθαιηζηηθφ Όκηιν ING γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, κε έκθαζε ζην ρψξν ησλ ηξαπεδναζθαιεηψλ, ε νπνία αλαλεψζεθε ηνλ Οθηψβξην 2007 γηα 10 έηε. ηηο αξρέο Ηνπιίνπ 2009 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε BNP Wealth Management πξνρψξεζαλ ζηε ζχλαςε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ζην Wealth Management. Σέινο, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2009 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε Victoria A.E.E.Z., ζπγαηξηθή ηεο Ergo International ζηελ Διιάδα θαη κέινο ηνπ γεξκαληθνχ αζθαιηζηηθνχ Οκίινπ Munich Re, ζπκθψλεζαλ ζε 10εηή απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ θιάδν ησλ γεληθψλ αζθαιεηψλ. ηηο αξρέο ηνπ 2005, ν Όκηινο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πινπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή επέθηαζήο ηνπ ζηηο αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο βνπιγαξηθήο Σξάπεδαο Eurobank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Bulgaria), εληζρχνληαο ηελ εθεί παξνπζία ηνπ Οκίινπ, ελψ ην Μάξηην 2006 νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηε Βνπιγαξία κε ηελ Eurobank. Δπίζεο, ην 2005, πξαγκαηνπνίεζε είζνδν ζηε ζεξβηθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Atlas Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Beograd), αιιά θαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Egyptian Commercial Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Egypt). Σέινο, εληφο ηνπ 2007, ν Όκηινο Πεηξαηψο 12

16 δηεχξπλε ηε δηεζλή παξνπζία ηνπ ζηελ Οπθξαλία κε ηελ εμαγνξά ηεο International Commerce Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank ICB), θαη ζηελ Κχπξν κε ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (Σξάπεδα Πεηξαηψο Κχπξνπ) θαη ηε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ δηθηχνπ ηεο Arab Bank Κχπξνπ. ήκεξα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εγείηαη ελφο Οκίινπ επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα (universal bank). Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηελ θαηαλαισηηθή-ζηεγαζηηθή πίζηε θαη ζηα άιια πξντφληα ηξαπεδηθήο ηδησηψλ, ζην ρψξν ησλ κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ζηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαη ηφζν κέζα απφ ην πνιχ θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο, φζν θαη απφ ην ειεθηξνληθφ δίθηπν ηξαπεδηθήο ηεο winbank. Ζ ηειεπηαία δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 σο ε πξψηε νινθιεξσκέλε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα, παξέρνληαο έλα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο. Ζ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην εμσηεξηθφ εζηηάδεηαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην, παξάιιεια κε παξνπζία ζηα κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Νέαο Τφξθεο. πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Ζ.Π.Α. κε ηε Marathon Bank ζηε Νέα Τφξθε κε δίθηπν 13 θαηαζηεκάησλ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε έλα θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην Λνλδίλν, ζηελ Αιβαλία κε ηελ Tirana Bank κε 52 θαηαζηήκαηα, ζηε Ρνπκαλία κε ηελ Piraeus Bank Romania κε 187 θαηαζηήκαηα, ζηε Βνπιγαξία κε 101 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank Bulgaria, ζηε εξβία κε 47 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank Beograd, ζηελ Οπθξαλία κε 54 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank ICB, ζηελ Κχπξν κε 15 θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κχπξνπ θαη, ηέινο ζηελ Αίγππην κε ηελ Piraeus Bank Egypt κε 48 θαηαζηήκαηα. Οη θχξηνη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο είλαη ε δηαηήξεζε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηηο ρνξεγήζεηο θαη θαηαζέζεηο, ε επίηεπμε πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε δηαηήξεζε πςειήο πνηφηεηαο δαλεηαθνχ 13

17 ραξηνθπιαθίνπ θαη ηθαλνπνηεηηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, φπνπ θαηέρεη ηζρπξή ηερλνγλσζία, εθκεηαιιεπφκελε παξάιιεια ην λεαξφ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηαζέηνληαο ηθαλά θαη αθνζησκέλα ζηειέρε κε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηεο εληαίαο ηξαπεδηθήο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ Όκηιν ζηηο αλεξρφηαλ ζε άηνκα. ην ηέινο Ηνπλίνπ 2010, ν Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δηέζεηε έλα δίθηπν 878 θαηαζηεκάησλ (360 ζηελ Διιάδα θαη 518 ζην εμσηεξηθφ) θαη ίδηα θεθάιαηα πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηα εθ. Οη θαηαζέζεηο, ηα repos θαη ηα νκφινγα πειαηψλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα εθ, ηα δάλεηα κεηά απφ πξνβιέςεηο ζηα εθ θαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα εθ. Γπαζηηπιόηηηερ Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο -κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο- ηδξχζεθε ην 1916 θαη ζήκεξα απνηειεί ηελ ηέηαξηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο παξέρεη πιήξεο θάζκα ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, κε ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηηο ππεξεζίεο πξνο κεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη πξνο ηδηψηεο, ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, θαζψο θαη ζηελ θεθαιαηαγνξά. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 απνξξφθεζε ηηο Σξάπεδεο Υίνπ θαη Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ελψ ην Γεθέκβξην ηνπ 2003 απνξξφθεζε ηελ ΔΣΒΑbank, δεκηνπξγψληαο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. ηηο ην ελεξγεηηθφ ηεο έθζαζε ηα εθαη. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ην ζχλνιν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο αλήιζε ζε 360 (359 ζηελ Διιάδα θαη 1 ζην Λνλδίλν), ελψ απαζρνινχζε ζπλνιηθά άηνκα. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. απφ ην Ζ Πεηξαηψο Multifin A.E. εμεηδηθεχεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο θαηλνχξγησλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κηθξψλ ζθαθψλ. ήκεξα ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ 300 εηαηξείεο εκπνξίαο απηνθηλήησλ θαη θεληξηθέο 14

18 αληηπξνζσπείεο. ηα ηέιε Μαξηίνπ ην ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζηα 180 εθαη. θαη ην πξνζσπηθφ ηεο 79 άηνκα. Ζ Πεηξαηψο Direct Services ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2000 κε θχξην αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ call center ζηελ Σξάπεδα θαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο θαη επξχηεξα ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο κε απμεκέλεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηειεθψλνπ, fax θαη internet. Αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνδνρήο θαη πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεσλ-sms- ζε πειάηεο ή ππνςήθηνπο πειάηεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ γηα φια ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο (help desk). Δπίζεο, ε εηαηξεία εμππεξεηεί ηελ πειαηεία κε ηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη εθηέιεζε εληνιψλ, αιιά θαη πξνσζεί πξντφληα θαη ππεξεζίεο άκεζα κέζσ ηειεθσληθψλ πσιήζεσλ (marketing & direct sales). ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 509 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 6,2 εθαη. Ζ Πεηξαηψο Κάξηεο έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 166 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 11,1 εθαη. Ζ Πεηξαηψο Μεζίηεο Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο δηακεζνιάβεζεο θάζε κνξθήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο έρεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηφζν ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο, φζν θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Οκίινπ. Παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ, αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα πειαηεηαθή ζρέζε κε ηνλ Όκηιν. Ζ νξγάλσζε, ε εκπεηξία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο θπξηφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξεία λα εμαζθαιίδεη πιεξφηεηα θαιχςεσλ, ρακειά αζθάιηζηξα θαη πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 48 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 23,9 εθαη. Αμηνπνηψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ING ΑΔΟΑΑΕ θαη VICTORIA ΑΑΔΕ, ηελ ηερλνγλσζία ησλ ζηειερψλ ηεο, θαζψο θαη ηνπ 15

19 Σνκέα Bancassurance ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ε Πεηξαηψο Πξαθηνξεηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ παξέρεη αζθαιηζηηθέο ιχζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ Εσήο, Τγείαο, χληαμεο θαη Retail Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ (Απηνθίλεην, Πεξηνπζίαο, Αζηηθήο Δπζχλεο, Πξνζσπηθφ Αηχρεκα) κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Παξάιιεια, θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, ην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο marketing. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 25 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο δηακνξθψζεθε ζε 73,5 εθαη. Ζ Πεηξαηψο Factoring ηδξχζεθε ην 1998, είλαη κέινο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ Factor Chain International θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νξγαληζκνχο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη αθνξνχλ φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εγρψξηνπ θαη εμαγσγηθνχ factoring, ρξεκαηνδνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εμαζθαιίδνληαο θεθάιαην θίλεζεο γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη είζπξαμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ, κε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο πθηζηάκελσλ ή λέσλ ζπλεξγαζηψλ. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 45 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 215,9 εθαη. H εηαηξεία Πεηξαηψο Leases Α.Δ αζθεί απνθιεηζηηθά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο leasing ηνπ Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ Διιάδα. Ζ εηαηξεία πξνζαξκφζηεθε κε επειημία ζηηο απαηηήζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζ κείσζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ν πεξηνξηζκφο επηιέμηκσλ ζπλαιιαγψλ νδήγεζε ζε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 50% ηελ παξαγσγή ηνπ θιάδνπ leasing, ε νπνία εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθε ζε 1,4 δηζ. Αληίζηνηρε ήηαλ ε κείσζε γηα ηελ Πεηξαηψο Leases, κε ηηο λέεο εξγαζίεο λα δηακνξθψλνληαη ζε 200 εθαη. ην 2009, ελψ ην ππνιεηπφκελν θεθάιαην κεηψζεθε ζε 1,2 δηο. απφ 1,3 δηο., κε απνηέιεζκα ε εηαηξεία λα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά κε κεξίδην 14%. Σέινο, ηνλ Αχγνπζην 2009 νινθιεξψζεθε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ πειαηψλ αμίαο 16

20 540 εθαη. ηηο , ε εηαηξεία απαζρνινχζε 59 εξγαδφκελνπο ελψ ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 1,7 δηζ. Ζ Olympic Δκπνξηθέο θαη Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγεί θάησ απφ ην εκπνξηθφ ζήκα AVIS-Πεηξαηψο Best Leasing ζπλέρηζε θαηά ην 2009 ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία, επηηπγράλνληαο ηφζν ζηε βξαρπρξφληα φζν θαη ζηε καθξνρξφληα κίζζσζε απνηειέζκαηα θαιχηεξα ησλ ζηφρσλ, παξά ηηο ζρεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηνλ θιάδν. πγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο πνπ απνηειεί ην 87% ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε πάληα κε ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, κε ηελ πξνζζήθε 500 πεξίπνπ λέσλ απηνθηλήησλ, ππεξβαίλνληαο ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο. Ζ εηαηξεία αλέιαβε επίζεο ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ γηα ινγαξηαζκφ κεγάισλ εηαηξεηψλ. Απφ ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο πξνέθπςαλ ζεκαληηθά νθέιε, ηα νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη ζην κέιινλ. Σν ζχλνιν ηνπ ζηφινπ ηεο εηαηξείαο ην 2009 αλήιζε ζε απηνθίλεηα κε αμία 379 εθαη., ελψ αχμεζε παξνπζίαζε ν θχθινο εξγαζηψλ θαηά 6% ζηα 133 εθαη. Δληφο ηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε ιεηηνπξγηθή ζπγρψλεπζε κε ηελ Πεηξαηψο Best Leasing (εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ), δεκηνπξγψληαο ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία κίζζσζεο απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 346 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 482,5 εθαη. Ζ Πεηξαηψο Α.Δ.Π.Δ.Τ. είλαη κία απφ ηηο πξψηεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο πνπ έγηλε κέινο ηνπ ΥΑ κε ηελ ίδξπζή ηεο ην Σν δίθηπν ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη 2 ππνθαηαζηήκαηα (Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο), 18 ζπλεξγαδφκελεο Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ εηαηξεία ην 2009 έπαημε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ θιάδν ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, εμππεξεηψληαο ρηιηάδεο επελδπηέο θαη κε βάζε ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο είρε κεξίδην ηεο αγνξάο 7,2%. Δπηπιένλ, ην 2009 ην κεξίδην αγνξάο 17

21 ηεο ζηηο ζπλαιιαγέο ζηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο επί κεηνρψλ (futures) αλήιζε ζε 25,3%. εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ζε παξάγσγα πξντφληα ζε φιεο ηηο κεγάιεο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. ην ηέινο Μαξηίνπ 2010 ε εηαηξεία απαζρνινχζε 126 εξγαδφκελνπο θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε 191,7 εθαη. 4. Αλάιπζε Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα κεγέζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ησλ ρξήζεσλ ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη θαη ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο νη ινγαξηαζκνί απηνί κε ζθνπφ λα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νκίισλ. πκπεξάζκαηα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπλαρζνχλ απφ ηε ζχγθξηζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαδνρηθψλ ηζνινγηζκψλ ηεο. Ο φξνο «αλάιπζε ηζνινγηζκψλ» ή «αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» ζεκαίλεη ηε ζχγθξηζε θαηά αμία ησλ δηαθφξσλ νκαδνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιφ ηνπο, ηελ αμία νξηζκέλεο νκάδαο ζηνηρείσλ, ηα ζηνηρεία άιινπ ή άιισλ ηζνινγηζκψλ ηεο ίδηαο ή νκνεηδνχο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηζνινγηζκψλ θαη εμππεξεηεί ηε κεηαηξνπή απιψλ δεδνκέλσλ (ζηνηρείσλ) ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ «δπλαηψλ» θαη «αδπλάησλ» ζεκείσλ ηεο επηρείξεζεο, απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζθνπηά, κε ηελ θαζηέξσζε θαηάιιεισλ ζρέζεσλ, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ησλ δεδνκέλσλ απφ άιιεο πεγέο. 8 8 Κ. Αζαλαζφπνπινπ, Α. Γεσξγφπνπινπ, Αζ. Μπέιια, 2007, ζ

22 4.1. θνπνί ηεο αλάιπζεο- πεδία έξεπλαο Ρεςζηόηηηα Γεληθά, κε ηνλ φξν ξεπζηφηεηα εθθξάδεηαη ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φηαλ απηέο γίλνληαη ιεμηπξφζεζκεο. ην πιαίζην κηαο ηέηνηνπ είδνπο αμηνιφγεζεο, ν αλαιπηήο πξνζπαζεί κε ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ ηερληθψλ, λα πξνζδηνξίζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, θαη λα θξίλεη αλ ε επηρείξεζε έρεη επαξθή ξεπζηφηεηα θαη αλ κπνξεί λα ηε δηαηεξήζεη ζε κηα πεξίνδν δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο π.ρ. ζε κηα θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ζε πεξίπησζε απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. Μηα ζε βάζνο αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο ξεπζηφηεηαο απαηηεί ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε: ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο καθξνπξφζεζκνπο δαλεηζηέο ηεο, κε ηε κνξθή ππνζεθψλ, ελερχξσλ, ξεηξψλ ζηα δαλεηζηηθά ζπκβφιαηα, θ.ιπ. θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ θεξδψλ, ηνπ χςνπο απηψλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ηεο δηαγξαθφκελεο ηάζεο απηψλ ζην κέιινλ. Σηαθεπόηηηα Με ηνλ φξν ζηαζεξφηεηα εθθξάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη, γεληθά, ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο απφ καθξνρξφληα ζθνπηά. Έηζη, ζηαζεξφηεηα ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαηαβάιιεη ηνπο ηφθνπο θαη ηα ρξενιχζηα ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα κεξίζκαηα, ηφζν ζηνπο πξνλνκηνχρνπο, φζν θαη ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο. Απηή εμαξηάηαη απφ ηε γεληθφηεξε ηζνξξνπία ζηε δνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζρεηηθά καθξάο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 19

23 Γηα κηα ζε βάζνο αλάιπζε, γηα ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, απαηηείηαη ε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ θαη ζρέζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ησλ κηθηψλ θεξδψλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ή θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Αποδοηικόηηηα Με ηνλ φξν απνδνηηθφηεηα, γεληθά, ππνδειψλεηαη ε δηαηήξεζε θαη ε επαχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ απνδνηηθφηεηα, σο θξηηήξην κέηξεζεο ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα «θέξδε» πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε κηα ινγηζηηθή ρξήζε θαη ζην «θεθάιαην» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέζα ζε απηήλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Γςναηόηηηα Ανάπηςξηρ Έλα απφ ηα βαζηθά θαζήθνληα ηεο δηνίθεζεο είλαη ε δηαηήξεζε ή θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη, φζν θαη γεληθφηεξα ζην πιαίζην κηαο δπλακηθά αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο. Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηελ επέθηαζε θαη αλάπηπμε ζε λέεο αγνξέο, ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο, ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ, ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή, ηνπ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή, ηεο κέζεο αγνξαίαο ηηκήο ηεο κεηνρήο, ηεο ινγηζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή, θιπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δσηηθήο ζεκαζίαο ζηξαηεγηθή παξάκεηξν ηεο επηρείξεζεο, γηαηί ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε θηλδπλεχεη ε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά κε ζπλέπεηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηεο Αλάιπζε Απνιύηωλ Μεγεζώλ θνπφο ηεο αλάιπζεο απφιπησλ κεγεζψλ είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη ινγαξηαζκνί κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζηνηρεία, ρσξίο ηε ρξήζε πνζνζηψλ ή άιισλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο. Ωζηφζν, δελ είλαη εχθνιε ε δηελέξγεηα ζπγθξίζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο, ε θάζεηε θαη νξηδφληηα αλάιπζε, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 9 Κ. Αζαλαζφπνπινπ, Α. Γεσξγφπνπινπ, Αζ. Μπέιια, 2007, ζ

24 Απόιπηα Μεγέζε ηεο Atebank Πίλαθαο 1: Ιζνινγηζκόο ηεο Atebank (Απόιπηα Μεγέζε) ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ Υξεφγξαθα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα-απαηηήζεηο Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο (κεηά απφ πξνβιέςεηο) Υξεφγξαθα δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ Υξεφγξαθα δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο & ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

25 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο Τπνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Παξάγσγα Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Άιιεο ππνρξεψζεηο Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο ΤΝΟΛΟ YΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην Ίδηεο Μεηνρέο Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά σξεπκέλα θέξδε/(δεκηέο) πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΗ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

26 Πίλαθαο 2: Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ Χξήζεο ηεο Atebank (Απόιπηα Μεγέζε) ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩΝ Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ Έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο Έμνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Καζαξά έζνδα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ Κέξδε/δεκηέο απφ ρξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξ/θίνπ Έζνδα απφ κεξίζκαηα Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Πξνβιέςεηο) Λεηηνπξγηθά έμνδα ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΔΡΓΖ Αλαινγία απνηειεζκάησλ ζπγγελψλ εηαηξηψλ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φφξνη ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ

27 Καηά ηελ , ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ, αλήιζε ζε ρηι., έλαληη ρηι. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο) απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ αθνχ ζπκκεηέρεη ζε απηφ θαηά 60,30% (2004: 64,30%). Αληίζηνηρα, ην χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 609,7 ρηι. ή 3,21 % θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ θαηά ρηι. ή 3,63%, νη νπνίεο έηζη δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ ρηι.. Όπσο θαίλεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο ηα θέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο δηακνξθψζεθαλ θαηά ην 2005 ζηα ρηι.. Σν 2006 ην Δλεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα εθ, ελψ ην ππφινηπν ησλ δαλείσλ θαη ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πειάηεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ αλήιζε ζηα εθ.. Οη θαηαζέζεηο αλήιζαλ ζηα εθ απμεκέλεο θαηά 2,8%, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο, θαηά 22,5%, παξά ηε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαηά 13,6% θαη ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ θαηά 0,7%. Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε θαηά 14,1%, αλεξρφκελν ζηα εθ, ιφγσ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2006 θαη ηεο ζεηηθήο απνηίκεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ. Σν 2007 ηα θέξδε ηνπ Οκίινπ ηεο ΑΣΔbank, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο δηακνξθψζεθαλ, ζηα 241,4 εθ., ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 28,1% έλαληη ηνπ Ζ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ θαηά 71,7 εθ, ηα νπνία αλήιζαλ ζηα 950,7 εθ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ πξάμεηο επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ (36,7 εθ ) θαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο (29,3 εθ ), ζηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο (4,0 εθ ) ελψ ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο (14,1 εθ ) πεξηνξίζηεθε ζρεηηθά, ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ εμφδσλ γηα ηφθνπο (131,1 εθ ), θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ ησλ θαηαζέζεσλ. Σν Δλεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα ,3 εθ, ελψ ην ππφινηπν ησλ δαλείσλ θαη ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πειάηεο, κεηά ηε δηελέξγεηα δηαγξαθψλ χςνπο 461,4 εθαη. θαη 24

28 πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ, αλήιζε ζηα ,0 εθ. απμαλφκελν θαηά 19,1%. Οη θαηαζέζεηο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα ,0 εθ απμεκέλεο θαηά 14,0% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο θαηά 1.617,9 εθ. ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαηά 714,9 εθ., ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ θαηά 171,3 εθ. θαη ησλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ θαηά 36,5 εθ.. Ζ θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζηα 1.521,1 εθ παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 125,3 εθ.. Σν 2008 ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε θαηά 17,3% (Σξάπεδα 18,21%), θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ. Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα 866,7 εθ. έλαληη 1,4 δηο ην Σν χςνο ηνπο επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ αξλεηηθή απνηίκεζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κεηνρψλ, ην νπνίν απνθηήζεθε ην 2000 κε ηελ εηζαγσγή ηεο Σξάπεδαο ζην Υ.Α, θαηά ην πνζφ ησλ 442 εθαη. ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ε Σξάπεδα είρε αθνινπζήζεη πνιηηηθή ζηαδηαθήο πψιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. ηε δηάξθεηα φκσο ηνπ 2008 ε θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ δελ επέηξεςε ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο απηήο. Δάλ επαιεζεπηεί ε γεληθφηεξε εθηίκεζε φηη νη θεθαιαηαγνξέο ζα αξρίζνπλ λα αλαθάκπηνπλ ζηαδηαθά απφ ην 2010, ε Σξάπεδα ζα επαλεμεηάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηαδηαθήο απεκπινθήο ηεο απφ ην αλαθεξφκελν ραξηνθπιάθην, κε ζθνπφ λα απνθαηαζηήζεη ηεο ζεκεξηλέο απψιεηεο θαη λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηαο ηεο. Σα θέξδε ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα 29,8 εθ.. Σέινο, ην 2009 νη θαηαζέζεηο πειαηείαο παξνπζίαζαλ αχμεζε 7,8% ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην 2008 θαη αλήιζαλ ζε 22,6 δηο., δηαηεξψληαο ζην ίδην επίπεδν κε ην 2008 ηε ζρέζε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (2009: 36,5%, 2008: 36,1%). ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζηξαηεγηθήο απφθαζεο, γηα ηελ πεξαηηέξσ ζσξάθηζε θαη δηαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ, ήηαλ ε αλαγλψξηζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2009 πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ζπλνιηθνχ χςνπο 825,3 εθ. θαη ε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δεκίεο χςνπο 401,5 εθ. ην ηέινο Γεθεκβξίνπ, ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιή δάλεηα αλήιζε ζηα 619,5 εθ. έλαληη 195,6 εθ. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σν απμεκέλν πνζφ ησλ 25

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ ω ζ ε η ν π Δ η ν η θ ε η η θ ν ύ Σ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Τ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν ύ Τ α κ η ε π η ε ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ τρήσεως από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Δεκεμβρίοσ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Εμπειπική Διεπεύνεζε παπαγόνηων πος επιδπούν ζηο δείκηε με εξςπεπεηούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛH: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ FACTORING LEASING KAI TOY VENTURE CAPITAL ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΗΠΟΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΠΑΤΛΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) Αύγουστος 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο επηρεηξήζεωλ H πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζεκεξηλφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξαηεξείηαη παλεπξσπατθά κηα ηάζε γηα απνκφριεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο: Ομιλία ηοσ κ. Σοθοκλή Μιταηλίδη, Προέδροσ ηοσ Μεηαβαηικού Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Τράπεζας Κύπροσ, ζηη Γενική Σσνέλεσζη ηων μεηότων ζηις 10 Σεπηεμβρίοσ 2013 Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ MBA ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ «Nέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ.

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΠΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Εηαηξεία Επελδύζεωλ Μεηαβιεηνύ Κεθαιαίνπ (Société d Investissement à Capital Variable)

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Εηαηξεία Επελδύζεωλ Μεηαβιεηνύ Κεθαιαίνπ (Société d Investissement à Capital Variable) Εηαηξεία Επελδύζεωλ Μεηαβιεηνύ Κεθαιαίνπ () R.C.S. Luxembourg B 81 335 Ειεγκέλε εηήζηα έθζεζε ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2011 πκκεηνρέο νη νπνίεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα