ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)"

Transcript

1 Μαξνύζη, Αξηζ. Πξωη.: /Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ πηζαλώλ παξεθθιίζεωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ απηώλ, θαζώο θαη ζέζπηζεο εηδηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθώλ δεκάηωλ βάξνπο ην πνιύ είθνζη (20) ρηιηόγξακκωλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο» Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Έρνληαο ππφςε : α ) ην λ. 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ηδίσο ηα άξζξα 5, 6 θαη 12 απηνχ (ΦΔΚ 44/Α / ), ζχκθσλα κε ηα νπνία, ε Δ.Δ.Σ.Σ. : - ρνξεγεί ηελ εηδηθή άδεηα, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζνιηθήο ππεξεζίαο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 6, παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 4053/2012, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο (Δ.Δ.Σ.Σ.), δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία. - ζεζπίδεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ 20 ρηιηφγξακκσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4053/2012 (άξζξν 6, παξ. 4, εδάθην β ), - εγθξίλεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ γξακκαηνζπξίδσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4053/2012 (άξζξν 6, παξ. 8), - θαζνξίδεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, ηηο πξνυπνζέζεηο δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηηο πηζαλέο παξεθθιίζεηο θαη 1

2 πξνυπνζέζεηο απηψλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4053/2012 (άξζξν 6, παξ. 9), β ) γ ) δ ) ην λ. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 82/Α / ), ηελ Τ.Α. 7728/190 : «Οξηζκφο πεξηερνκέλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία (Κ.Τ.)» (ΦΔΚ 478/Β /2013) ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ΑΠ. : 375/10/ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο», (ΦΔΚ 314/Β / ), θαη επεηδή: 1. ν λ. 4053/2012 πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ε Δ.Δ.Σ.Σ. γηα ηελ έθδνζε δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ ππφ θαζεζηψο εηδηθήο αδείαο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, 2. ελφςεη ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, απφ ηελ 01 ε , θξίλεηαη αλαγθαία, ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ξχζκηζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, φζν θαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ, ε πξνψζεζε ηεο έθδνζεο ηεο σο άλσ δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην λ. 4053/2012 εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ/ηνπο αξκφδην/νπο Τπνπξγφ/νχο, 3. απφ ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη απφ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, πξνέθπςε ε αλάγθε αλακφξθσζεο ησλ θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ άξζε ησλ δπζρεξεηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ, Απνθαζίδεη : Σε δηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο 2

3 εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θείκελν κε ζέκα : «Απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ 20 ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο», θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., θαζψο θαη ηελ θαηαρψξεζε ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Ηκεξήζην Σχπν. Με ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ε Δ.Δ.Σ.Σ. δεκνζηεχεη ην πξνηεηλφκελν ζρέδην Απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απφςεηο θαη ζρφιηα απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρφιηά ηνπο, θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή ηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη. Η δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη απφ 04/07/2013 κέρξη 18/07/2013. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, επσλχκσο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φρη αξγφηεξα απφ ηελ 18/07/2013 θαη ψξα 14:00. Σπρφλ αλψλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : Δ.Δ.Σ.Σ. Λ. Κεθηζίαο 60, Μαξνχζη, Αηηηθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ: Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνχλ απηνχζηεο θαη επσλχκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία, απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε εηδηθφ Παξάξηεκα κε ηελ επηζήκαλζε «ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ», πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνχλ. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε : «Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε Απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ 3

4 είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφλ λα παξέρνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επψλπκα, κφλν κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε: Σα θείκελα θαη ηα ζρέδηα Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. δελ δεζκεχνπλ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη. Σν ζρέδην ηεο σο άλσ απφθαζεο πνπ ηίζεηαη ζε δηαβνχιεπζε έρεη σο εμήο : ««Απόθαζε πεξί θαζνξηζκνύ ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ πηζαλώλ παξεθθιίζεωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ απηώλ, θαζώο θαη ζέζπηζεο εηδηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθώλ δεκάηωλ βάξνπο ην πνιύ είθνζη (20) ρηιηόγξακκωλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο» Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.): Έρνληαο ππφςε : α. Σν Ν. 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 44/Α / ), θαη ηδηαίηεξα ηηο δηαηάμεηο: - ηνπ άξζξνπ 6, παξ.4, εδαθ.β απηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δ.Δ.Σ.Σ. δχλαηαη λα ζεζπίζεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, - ηνπ άξζξνπ 6, παξ.8 απηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δ.Δ.Σ.Σ. εγθξίλεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ γξακκαηνζπξίδσλ, - ηνπ άξζξνπ 6, παξ.9 απηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δ.Δ.Σ.Σ. θαζνξίδεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, ηηο πξνυπνζέζεηο δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηηο πηζαλέο παξεθθιίζεηο θαη πξνυπνζέζεηο απηψλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα, β. ηελ Τ.Α /2275/2010 «Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο 4

5 Τπεξεζίαο», ηεο νπνίαο ε ηζρχο παξαηάζεθε κέρξη κε ηελ ΤΑ 9023/192 (ΦΔΚ 613/Β / ), γ. δ. ε. ηελ Τ.Α. 7728/190/2013 «Οξηζκφο πεξηερνκέλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ θαζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία (Κ.Τ.)» (ΦΔΚ 478/Β / ), ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ε νπνία δηελεξγήζεθε, απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., ζην δηάζηεκα 04/07/2013 έσο θαη 18/07/2013, φπσο απηέο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, νχηε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., εθδίδεη απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο. Άξζξν 1 θνπόο θαη νξηζκνί : 1.1. θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο Οη ιέμεηο ή/θαη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Ν. 4053/2012 θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νξίδνληαη εθεί, ζηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Οη παξαθάησ ιέμεηο ή/θαη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα: α. Σαρπδξνκηθφ Αληηθείκελν : Αληηθείκελν κε δηεχζπλζε παξαιήπηε, απνζηειιφκελν, ππφ ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ην νπνίν ην αλαιακβάλεη ε ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε θάηνρνο Δηδηθήο Άδεηαο. Σν ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν δχλαηαη λα δηαθξίλεηαη ζε: 5

6 i) Φάθειν : ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν (επηζηνιή κε δηεχζπλζε παξαιήπηε, πεξηνδηθφ θηι.) κε αλψηαην φξην βάξνπο ηα δχν (2) θηιά θαη ελδεηθηηθά αλψηαηα φξηα δηαζηάζεσλ 400x300x20 mm. ii) Γέκα : ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν κε ή ρσξίο εκπνξηθή αμία, ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ θαθέινπ. Γέκαηα κε βάξνο θάησ ησλ δχν (2) θηιψλ ζεσξνχληαη κηθξνδέκαηα/κηθξά παθέηα. β. Σαρπδξνκηθφ Καηάζηεκα : Γηαθξηηφο επηρεηξεζηαθφο ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη, θπξίσο, ε παξαιαβή απφ θέληξν δηαινγήο ή απφ ρξήζηε θαη ε δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε Κέληξν Γηαινγήο. γ. Αληηθείκελν Αιιεινγξαθίαο : Δπηθνηλσλία, ππφ γξαπηή κνξθή, επί νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ππνζέκαηνο, πνπ κεηαθέξεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηε δηεχζπλζε ηελ νπνία έρεη αλαγξάςεη ν απνζηνιέαο ζην ίδην ην αληηθείκελν ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Σα βηβιία, νη θαηάινγνη, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά δελ ζεσξνχληαη αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο. δ. πζηεκέλε Απνζηνιή : Τπεξεζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνζηνιή, κε θαη απνθνπήλ εγγχεζε έλαληη ησλ θηλδχλσλ απψιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο θαη ε νπνία παξέρεη ζηνλ απνζηνιέα, ελδερνκέλσο, εθφζνλ ην δεηήζεη, απφδεημε ηεο θαηάζεζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη/ή ηεο παξάδνζήο ηνπ ζηνλ παξαιήπηε ε. Απνζηνιή κε δεισκέλε Αμία : ε ππεξεζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ αμία πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα, ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο. ζη. Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε ρξέσζε αλά κνλάδα ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ : Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ε ρξέσζε νξίδεηαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα ηα επί κέξνπο ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα. ε. Γηαθεκηζηηθφ Σαρπδξνκείν : κία αλαθνίλσζε πνπ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ αθνξά αγγειίεο, πξνψζεζε πσιήζεσλ ή δηαθήκηζε θαη πεξηέρεη ηππνπνηεκέλν κήλπκα, εθηφο απφ ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αηνκηθφ θσδηθφ ηνπ παξαιήπηε θαη κε ηπρφλ άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ αιινηψλνπλ ηελ νπζία ηνπ κελχκαηνο, θαη ε νπνία απνζηέιιεηαη ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ παξαιεπηψλ, πξνο 6

7 κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα ζην ίδην ην αληηθείκελν ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Λνγαξηαζκνί, ηηκνιφγηα, αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ θαη άιια κε ηππνπνηεκέλα κελχκαηα δελ ζεσξνχληαη δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν. Μία αλαθνίλσζε πνπ ζπλδπάδεη ην δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν κε άιια αληηθείκελα κέζα ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία δελ ζεσξείηαη δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν. Σα αληηθείκελα δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ ζεσξνχληαη αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο. ζ. Γξακκαηνζπξίδεο : Κιεηζηά ζψκαηα ζπξίδσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ή ιήςε απφ ηνλ ρξήζηε αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη κε επζχλε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ ζε θαηάιιεια πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ζε πεξηνρέο φπνπ ε νδναξίζκεζε είλαη ειιηπήο ή ρσξίο κνλαδηθέο νλνκαζίεο νδψλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο (εθεμήο : «ΦΠΚΤ»). Άξζξν 2 Πξνδηαγξαθέο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, θαη ηεο θαη νίθνλ Δηαλνκήο ηαρπδξνκηθώλ δεκάηωλ βάξνπο ην πνιύ 20 ρηιηόγξακκωλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο 2.1. Ο παξψλ Καλνληζκφο αθνξά ζηε δηαλνκή ησλ παξαθάησ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ : α. Φάθεινη, απινί, ζπζηεκέλνη θαη κε δεισκέλε αμία : i) Αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο βάξνπο κέρξη δχν (2) ρηιηνγξάκκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληηθεηκέλσλ δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, ii) Δθεκεξίδσλ βάξνπο κέρξη δχν (2) ρηιηνγξάκκσλ, iii) Βηβιίσλ, θαηαιφγσλ, πεξηνδηθψλ βάξνπο κέρξη δχν (2) ρηιηνγξάκκσλ. β. Γέκαηα, απιά θαη κε δεισκέλε αμία : Γεκάησλ βάξνπο κέρξη είθνζη (20) ρηιηνγξάκκσλ θαη κηθξνδέκαηα 2.2. Η θαλνληθφηεηα παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο (1) ηελ εκέξα πεξηζπιινγήο απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο/θαηάζεζεο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη κίαο (1) 7

8 ηελ εκέξα δηαλνκήο θαη νίθνλ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο θάζε Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, γηα πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ζε πξνζηηή ηηκή θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εθάζηνηε θαζνξηδνκέλσλ εμαηξέζεσλ. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη δηαλνκή ζε εγθαηαζηάζεηο φπνπ ε πξφζβαζε : α. β. γ. ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα, είλαη αδχλαηε, γηαηί δελ ππάξρεη δξφκνο ή γηαηί ε πξφζβαζε γίλεηαη κφλν κέζσ άιισλ ηδηφθηεησλ ρψξσλ ηξίησλ πξνζψπσλ, ζε κεκνλσκέλα θηίξηα εθηφο νηθηζκψλ, γηα ηα νπνία ε πξφζβαζε κεη επηζηξνθήο, πεδή ή νδηθψο, ζηνλ πεξηβάιινληα ηδησηηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ απφ δεκφζηα νδφ, απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ψξαο. 2.3 Γηαλνκή Φαθέισλ : Η δηαλνκή ησλ θαθέισλ γίλεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηεχζπλζε αλαγξάθεηαη, ζσζηά θαη πιήξσο, ζην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν, δειαδή, πεξηιακβάλεη νδφ, αξηζκφ θαη ηαρπδξνκηθφ θψδηθα. Η αλαγξαθφκελε νδφο θαη ν αξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθνί, αλά πεξηνρή θαη επίζεκα θαζνξηζκέλνη απφ ηνλ νηθείν Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ. Ο ρξφλνο επίδνζεο ησλ θαθέισλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξάζεη ν ρξήζηεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ΥΤΚ ηνπ παξφρνπ, θαη, εηδηθφηεξα, είλαη κία (1) εξγάζηκε εκέξα γηα ηελ Α πξνηεξαηφηεηα θαη κέρξη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ Β πξνηεξαηφηεηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ε δηαλνκή απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα γξακκαηνθηβψηηα ησλ θαηνηθηψλ ή ησλ πνιπθαηνηθηψλ, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε εμαζθάιηζεο απξφζθνπηεο θαη αζθαινχο πξφζβαζεο ζε απηά, ηνπ εληεηαικέλνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα. Οη θάηνρνη ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ζσζηή ζήκαλζε (αλαγξαθή νλφκαηνο) ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ. ε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ή κε 8

9 επαξθνχο ζήκαλζεο γξακκαηνθηβσηίσλ, εηδηθά ζε πνιπθαηνηθίεο φπνπ ν πάξνρνο ηεο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο δελ αλαγλσξίδεη ην γξακκαηνθηβψηην ηνπ παξαιήπηε, ν πάξνρνο δχλαηαη λα επηζηξέςεη ην αληηθείκελν ζηνλ απνζηνιέα. Σα απιά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα κπνξνχλ ηνπνζεηεζνχλ θαη ζε αζθαιέο ζεκείν ηεο εηζφδνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαλνκέα Γηα ηνπο θαθέινπο εηδηθήο δηαρείξηζεο (ζπζηεκέλνη ή/θαη κε δεισκέλε αμία) ρνξεγείηαη ζηνλ απνζηνιέα απφδεημε θαηάζεζεο θαη ε επίδνζε ζηνλ παξαιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ γίλεηαη κφλν κε επίδεημε ηαπηφηεηαο θαη ππνγξαθή. Σα πξνο δηαλνκή ζπζηεκέλα αληηθείκελα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαλνκέα ζηελ αλαγξαθφκελε δηεχζπλζε κηα (1) θνξά θαη εάλ δελ βξεζεί ν παξαιήπηεο αθήλεηαη εηδνπνηεηήξην Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ απνηεινχλ έδξα ηαρπδξνκηθνχ θαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ ε δηαλνκή ησλ θαθέισλ εηδηθήο δηαρείξηζεο γίλεηαη θαη νίθνλ απφ ηνλ δηαλνκέα, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δξνκνινγίνπ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί ν παξαιήπηεο ν δηαλνκέαο αθήλεη θαηάιιειν εηδνπνηεηήξην κε ηα ζηνηρεία ηεο επφκελεο πξνζπάζεηαο επίδνζεο (εκέξα, ψξα) θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα θαιχηεξε ζπλελλφεζε κε ηνλ παξαιήπηε θαη κεηαθέξεη ην θάθειν θαη ζην επφκελν δξνκνιφγην. Αλ πάιη, δελ γίλεη επίδνζε, ν δηαλνκέαο αθήλεη εηδνπνηεηήξην, ψζηε ν παξαιήπηεο λα παξαιάβεη ην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν απφ ην πιεζηέζηεξν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα Οη θάθεινη εηδηθήο δηαρείξηζεο δηαζέηνπλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο θαη είλαη δπλαηή ε, κέζσ web, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ παξαιαβήο απφ ηνλ απνζηνιέα θαη επίδνζεο ζηνλ παξαιήπηε (ηνπιάρηζηνλ εκεξνκελία, ψξα, ηφπνο) 2.4. Γηαλνκή Γεκάησλ : Η δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο έσο είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, γίλεηαη απφ ηηο ζπξίδεο ζπλαιιαγήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ πξαθηνξείσλ, χζηεξα απφ ηελ επίδνζε ζρεηηθνχ εηδνπνηεηεξίνπ γηα ηελ άθημή ηνπο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ δέκαηνο ζην ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ή πξαθηνξείν. 9

10 Η παξαιαβή απφ ην θαηάζηεκα γίλεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, κε επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ππνγξαθή. Σα κηθξνδέκαηα επηδίδνληαη θαη νίθνλ ζηνλ παξαιήπηε ή ζε ζχλνηθν. Δθφζνλ απνπζηάδεη ν παξαιήπηεο, αθήλεηαη εηδνπνηεηήξην θαη επηζηξέθνληαη ζην θαηάζηεκα απφ φπνπ κπνξεί λα ην παξαιάβεη ν παξαιήπηεο. Ο ρξφλνο επίδνζεο ησλ δεκάησλ εζσηεξηθνχ είλαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξάζεη ν ρξήζηεο Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ απνηεινχλ έδξα ηαρπδξνκηθνχ θαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ ε δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ γίλεηαη απφ ηνλ δηαλνκέα, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δξνκνινγίνπ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί ν παξαιήπηεο, ν δηαλνκέαο αθήλεη θαηάιιειν εηδνπνηεηήξην κε ηα ζηνηρεία ηεο επφκελεο πξνζπάζεηαο επίδνζεο (εκέξα, ψξα) θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα θαιχηεξε ζπλελλφεζε κε ηνλ παξαιήπηε θαη κεηαθέξεη ην δέκα θαη ζην επφκελν δξνκνιφγην. Αλ πάιη, δελ γίλεη επίδνζε, ν δηαλνκέαο αθήλεη εηδνπνηεηήξην, ψζηε ν παξαιήπηεο λα παξαιάβεη ην ηαρπδξνκηθφ δέκα απφ ην πιεζηέζηεξν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα Όια ηα δέκαηα δηαζέηνπλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο θαη είλαη δπλαηή ε, κέζσ web, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ παξαιαβήο απφ ηνλ απνζηνιέα θαη επίδνζεο ζηνλ παξαιήπηε (ηνπιάρηζηνλ εκεξνκελία, ψξα, ηφπνο). Δίλαη δπλαηή ε θαη νίθνλ επίδνζε δεκάησλ κε επηπιένλ ρξέσζε (νίθνη δέκαηα). Ο ΦΠΚΤ κπνξεί λα παξέρεη επηπιένλ ππεξεζίεο κε ή ρσξίο ρξέσζε, φπσο ι.ρ.: Δίζπξαμε αληηθαηαβνιήο, Δπηζηξνθή απφδεημεο παξαιαβήο, σο απιφ αληηθείκελν, Παξαιαβή απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα. 10

11 Άξζξν 3 Ελαιιαθηηθνί ηξόπνη παξάδνζεο Σαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλωλ Καηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε θαη έγθξηζήο ηνπ απφ ηνλ ΦΠΚΤ, ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα γηα κία ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη ζε ελαιιαθηηθή δηεχζπλζε ή ζε ζπγθεθξηκέλν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, απφ φπνπ κπνξεί λα ην παξαιάβεη ν παξαιήπηεο. Η δηεπθφιπλζε απηή κπνξεί, επίζεο, λα παξέρεηαη θαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο πειάηεο αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ελδερφκελν επηπιένλ θφζηνο παξάδνζεο ζε ελαιιαθηηθφ ζεκείν εμππεξέηεζεο (φηαλ ε εμαίξεζε πξνθχπηεη απφ παξάγνληεο πνπ ειέγρεη ν ίδηνο). Άξζξν 4 Εμαηξέζεηο - παξεθθιίζεηο από ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή 4.1. ε πεξηνρέο φπνπ ε νδναξίζκεζε είλαη ειιηπήο ή ρσξίο κνλαδηθέο νλνκαζίεο νδψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη νίθνλ δηαλνκήο ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο, νη θάηνηθνη εμππεξεηνχληαη απφ ηνπηθφ θαηάζηεκα ή πξαθηνξείν ή γξακκαηνζπξίδεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ην απφξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο, θαη λα εμππεξεηείηαη, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηεο πεξηνρήο. Οη γξακκαηνζπξίδεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε δαπάλε ησλ αξρψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ηνπηθφ θαηάζηεκα/πξαθηνξείν ή/θαη νη γξακκαηνζπξίδεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ δελ πξέπεη λα απέρνπλ πέξαλ ησλ ρηιίσλ (1.000) κέηξσλ απφ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 4.2. Οη γξακκαηνζπξίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή θαθέισλ απιήο δηαρείξηζεο. Η δηαλνκή θαθέισλ εηδηθήο δηαρείξηζεο, κηθξνδεκάησλ θαη νίθνη δεκάησλ γίλεηαη θαη νίθνλ ή κε ξαληεβνχ, ζε ηφπν θαη ψξα, πνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο παξαιήπηεο. Δηδηθφηεξα, ε δηαλνκή δεκάησλ θαη κηθξνδεκάησλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθέο πξνο ηνχην απηνκαηνπνηεκέλεο ζπξίδεο παξαιαβήο, εθφζνλ ζπκθσλεί ν παξαιήπηεο. Οη ζπξίδεο απηέο ζα πξέπεη, επίζεο, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ην απφξξεην ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία : Με ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη, αθνινχζσο, ηεο έγγξαθεο ζχκθσλεο γλψκεο, κεηαμχ ηνπ ΦΠΚΤ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ΦΠΚΤ πξνο έγθξηζε ζηελ 11

12 Δ.Δ.Σ.Σ., θαηάζηαζε κε ηηο λέεο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο γξακκαηνζπξίδσλ. Η θαηάζηαζε απηή ζα πεξηέρεη ζηνηρεία, φπσο : Ννκφο, δήκνο θαη πεξηνρή εγθαηάζηαζεο, αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, αξηζκφ ζπξίδσλ, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη πιήζνο θαηνίθσλ πνπ απηέο εμππεξεηνχλ, ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο αηηηνιφγεζε ηεο Η θαηάζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ: Έγγξαθν πνπ λα βεβαηψλεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ΟΣΑ-ΦΠΚΤ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ γξακκαηνζπξίδσλ, βεβαίσζε ησλ ΟΣΑ φηη ζηηο πεξηνρέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε δελ ππάξρεη επίζεκε νδναξίζκεζε θαη δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα θάηη ηέηνην, ράξηεο κε ηε ζέζε ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηελ πεξηνρή ζε αθηίλα ελφο (1) ρηιηνκέηξνπ απφ ηε γξακκαηνζπξίδα Γηα ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο πεξηνρέο κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γξακκαηνζπξίδεο ζα αθνινπζείηαη δηαδηθαζία αληίζηνηρε κε απηή ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ. Θα ππνβάιιεηαη, δειαδή, ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. θαηάζηαζε κε ζηνηρεία, φπσο : Ννκφο, δήκνο θαη πεξηνρή εγθαηάζηαζεο, αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, αξηζκφ ζπξίδσλ, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη πιήζνο θαηνίθσλ πνπ απηέο εμππεξεηνχλ, ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο είδνο κεηαβνιήο (θαηάξγεζε, αλαβάζκηζε, αληηθαηάζηαζε, κεηαθνξά ζε άιιε ζέζε) αηηηνιφγεζε ηεο κεηαβνιήο ( ι.ρ. πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο, νηθηζηηθή αλάπηπμε πεξηνρήο θ.η.ι.) 12

13 4.5. Η Δ.Δ.Σ.Σ. ζα εγθξίλεη ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηηο πεξηνρέο ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ γξακκαηνζπξίδσλ, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., εληφο δχν (2) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο ην ηέινο εθάζηνπ έηνπο, ν ΦΠΚΤ ππνβάιιεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ γξακκαηνζπξίδσλ κε ηα θάησζη ζηνηρεία: Ννκφο, δήκνο θαη πεξηνρή εγθαηάζηαζεο, αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, αξηζκφ ζπξίδσλ, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη πιήζνο θαηνίθσλ πνπ απηέο εμππεξεηνχλ, ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο αηηηνιφγεζε ηεο 4.7. ην δηάζηεκα κέρξη λα εγθαηαζηαζνχλ γξακκαηνζπξίδεο θαη γηα κεκνλσκέλα θηίξηα εθηφο νηθηζκψλ, γηα ηα νπνία ε πξφζβαζε κεη επηζηξνθήο, πεδή ή νδηθψο, ζηνλ πεξηβάιινληα ηδησηηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ απφ δεκφζηα νδφ, απαηηεί πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ψξαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελνίθνπο ησλ θηηξίσλ απηψλ, λα ηνπνζεηήζνπλ ζηε δεκφζηα νδφ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, πξνζσπηθφ γξακκαηνθηβψηην, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην θαηά ηφπν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα θαη ηελ ηνπηθή αξρή. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επίδνζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ δηαλνκέα κε ξαληεβνχ ή απφ ηνπηθφ πξαθηνξείν ζε ηφπν θαη ψξα πνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο παξαιήπηεο Ο ΦΠΚΤ πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε ε εμππεξέηεζε ειηθησκέλσλ αηφκσλ ή αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ εχθνια λα κεηαβνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν δηαλνκήο, λα γίλεηαη ζηελ νηθία ηνπο. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αληθαλφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ζα ππνβάιινληαη ζηνλ ΦΠΚΤ. Η δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ΦΠΚΤ θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ Ο ΦΠΚΤ δχλαηαη λα αλαπηχμεη βάζε δεδνκέλσλ ζε Γεσγξαθηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (GIS) γηα ηε γεσθσδηθνπνίεζε θηηξίσλ θαη θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαη νίθνλ δηαλνκή 13

14 θαη ηνπ ζπλφινπ, αιιά θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ εηδηθήο δηαρείξηζεο. Άξζξν 5 Πξνζωξηλή δηαθνπή ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο 5.1. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία, ιφγσ έξγσλ ζπληήξεζεο ή αλαθαηαζθεπήο νδηθψλ/ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ, αιιαγψλ ζηε ξνή θπθινθνξίαο, δεκηψλ, ιφγσ ζνβαξψλ γεγνλφησλ ή αηπρεκάησλ, πξνθιεζεί πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο (ρξνληθή δηάξθεηα δηαθνπήο κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ) ησλ ζεκείσλ επαθήο, πξφζβαζεο θαη πεξηζπιινγήο, ν ΦΠΚΤ ππνρξενχηαη λα πιεξνθνξεί ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ γηα ηνπο ιφγνπο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο, ηα ελαιιαθηηθά ζεκεία πξφζβαζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ απηφ βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηελ πηζαλή εκεξνκελία επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη ζην επξχ θνηλφ κε αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζην ζεκείν πξφζβαζεο θαη ηα αληίζηνηρα δεκνηηθά/θνηλνηηθά θαηαζηήκαηα θαη ηαρπδξνκηθά Γξαθεία ηνπ ΦΠΚΤ Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη αζθαιήο πξφζβαζε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα ζε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ή ζην ζεκείν δηαλνκήο (ι.ρ. γξακκαηνθηβψηην), γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ν ΦΠΚΤ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ρξήζηεο, εγγξάθσο ή κε φπνην άιιν πξφζθνξν κέζν επηθνηλσλίαο γηα ηελ παξαιαβή ηεο αιιεινγξαθίαο απφ ην αξκφδην ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ή ζε ελαιιαθηηθή δηεχζπλζε, κέρξη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα. Οη παξαπάλσ ρξήζηεο νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ, εγγξάθσο, ηνλ ΦΠΚΤ γηα ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα, ζην ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο εμεηάδεη ην αίηεκα θαη, εθφζνλ ζπκθσλεί, απνθαζηζηά ηελ παξνρή ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Έσο ηελ εμαζθάιηζε αζθαινχο θαη απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα, ν ΦΠΚΤ εμαηξείηαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε. Οη ρξήζηεο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσο θαηά ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο, αξρηθά ζηνλ ΦΠΚΤ, θαη θαηφπηλ ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. Η θαηάζηαζε, πνπ πεξηέρεη ηηο δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ζεκεησζεί πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 14

15 δηαθνπήο, ηελ αηηηνινγία ηεο δηαθνπήο θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαλνκήο, αλ έρνπλ εθαξκνζηεί, θνηλνπνηείηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. Άξζξν 6 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ηα ΔΛΣΑ, σο ΦΠΚΤ, ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο απφ απηά γξακκαηνζπξίδεο. Ο ΦΠΚΤ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4.3. γηα ην ζχλνιν ησλ πθηζηακέλσλ γξακκαηνζπξίδσλ, πξνο έιεγρν απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. Άξζξν 7 Έλαξμε ηζρύνο Η παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δξ ΛΕΩΝΙΔΑ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟ 15

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα