ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)"

Transcript

1 Μαξνύζη, Αξηζ. Πξωη.: /Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ πηζαλώλ παξεθθιίζεωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ απηώλ, θαζώο θαη ζέζπηζεο εηδηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθώλ δεκάηωλ βάξνπο ην πνιύ είθνζη (20) ρηιηόγξακκωλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο» Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Έρνληαο ππφςε : α ) ην λ. 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ηδίσο ηα άξζξα 5, 6 θαη 12 απηνχ (ΦΔΚ 44/Α / ), ζχκθσλα κε ηα νπνία, ε Δ.Δ.Σ.Σ. : - ρνξεγεί ηελ εηδηθή άδεηα, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζνιηθήο ππεξεζίαο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 6, παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 4053/2012, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο (Δ.Δ.Σ.Σ.), δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία. - ζεζπίδεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ 20 ρηιηφγξακκσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4053/2012 (άξζξν 6, παξ. 4, εδάθην β ), - εγθξίλεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ γξακκαηνζπξίδσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4053/2012 (άξζξν 6, παξ. 8), - θαζνξίδεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, ηηο πξνυπνζέζεηο δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηηο πηζαλέο παξεθθιίζεηο θαη 1

2 πξνυπνζέζεηο απηψλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4053/2012 (άξζξν 6, παξ. 9), β ) γ ) δ ) ην λ. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 82/Α / ), ηελ Τ.Α. 7728/190 : «Οξηζκφο πεξηερνκέλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία (Κ.Τ.)» (ΦΔΚ 478/Β /2013) ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ΑΠ. : 375/10/ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο», (ΦΔΚ 314/Β / ), θαη επεηδή: 1. ν λ. 4053/2012 πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ε Δ.Δ.Σ.Σ. γηα ηελ έθδνζε δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ ππφ θαζεζηψο εηδηθήο αδείαο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, 2. ελφςεη ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, απφ ηελ 01 ε , θξίλεηαη αλαγθαία, ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ξχζκηζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, φζν θαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ, ε πξνψζεζε ηεο έθδνζεο ηεο σο άλσ δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην λ. 4053/2012 εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ/ηνπο αξκφδην/νπο Τπνπξγφ/νχο, 3. απφ ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη απφ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, πξνέθπςε ε αλάγθε αλακφξθσζεο ησλ θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ άξζε ησλ δπζρεξεηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ, Απνθαζίδεη : Σε δηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο 2

3 εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θείκελν κε ζέκα : «Απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ 20 ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο», θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., θαζψο θαη ηελ θαηαρψξεζε ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Ηκεξήζην Σχπν. Με ηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ε Δ.Δ.Σ.Σ. δεκνζηεχεη ην πξνηεηλφκελν ζρέδην Απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απφςεηο θαη ζρφιηα απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρφιηά ηνπο, θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή ηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη. Η δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη απφ 04/07/2013 κέρξη 18/07/2013. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, επσλχκσο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φρη αξγφηεξα απφ ηελ 18/07/2013 θαη ψξα 14:00. Σπρφλ αλψλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : Δ.Δ.Σ.Σ. Λ. Κεθηζίαο 60, Μαξνχζη, Αηηηθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ: Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνχλ απηνχζηεο θαη επσλχκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία, απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε εηδηθφ Παξάξηεκα κε ηελ επηζήκαλζε «ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ», πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνχλ. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε : «Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε Απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ 3

4 είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφλ λα παξέρνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επψλπκα, κφλν κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε: Σα θείκελα θαη ηα ζρέδηα Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. δελ δεζκεχνπλ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη. Σν ζρέδην ηεο σο άλσ απφθαζεο πνπ ηίζεηαη ζε δηαβνχιεπζε έρεη σο εμήο : ««Απόθαζε πεξί θαζνξηζκνύ ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ πηζαλώλ παξεθθιίζεωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ απηώλ, θαζώο θαη ζέζπηζεο εηδηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθώλ δεκάηωλ βάξνπο ην πνιύ είθνζη (20) ρηιηόγξακκωλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο» Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.): Έρνληαο ππφςε : α. Σν Ν. 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 44/Α / ), θαη ηδηαίηεξα ηηο δηαηάμεηο: - ηνπ άξζξνπ 6, παξ.4, εδαθ.β απηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δ.Δ.Σ.Σ. δχλαηαη λα ζεζπίζεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, - ηνπ άξζξνπ 6, παξ.8 απηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δ.Δ.Σ.Σ. εγθξίλεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ γξακκαηνζπξίδσλ, - ηνπ άξζξνπ 6, παξ.9 απηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δ.Δ.Σ.Σ. θαζνξίδεη, κε ζρεηηθή ηεο απφθαζε, ηηο πξνυπνζέζεηο δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηηο πηζαλέο παξεθθιίζεηο θαη πξνυπνζέζεηο απηψλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα, β. ηελ Τ.Α /2275/2010 «Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο 4

5 Τπεξεζίαο», ηεο νπνίαο ε ηζρχο παξαηάζεθε κέρξη κε ηελ ΤΑ 9023/192 (ΦΔΚ 613/Β / ), γ. δ. ε. ηελ Τ.Α. 7728/190/2013 «Οξηζκφο πεξηερνκέλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ θαζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία (Κ.Τ.)» (ΦΔΚ 478/Β / ), ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ε νπνία δηελεξγήζεθε, απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., ζην δηάζηεκα 04/07/2013 έσο θαη 18/07/2013, φπσο απηέο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, νχηε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., εθδίδεη απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο. Άξζξν 1 θνπόο θαη νξηζκνί : 1.1. θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο Οη ιέμεηο ή/θαη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Ν. 4053/2012 θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νξίδνληαη εθεί, ζηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Οη παξαθάησ ιέμεηο ή/θαη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα: α. Σαρπδξνκηθφ Αληηθείκελν : Αληηθείκελν κε δηεχζπλζε παξαιήπηε, απνζηειιφκελν, ππφ ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ην νπνίν ην αλαιακβάλεη ε ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε θάηνρνο Δηδηθήο Άδεηαο. Σν ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν δχλαηαη λα δηαθξίλεηαη ζε: 5

6 i) Φάθειν : ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν (επηζηνιή κε δηεχζπλζε παξαιήπηε, πεξηνδηθφ θηι.) κε αλψηαην φξην βάξνπο ηα δχν (2) θηιά θαη ελδεηθηηθά αλψηαηα φξηα δηαζηάζεσλ 400x300x20 mm. ii) Γέκα : ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν κε ή ρσξίο εκπνξηθή αμία, ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ θαθέινπ. Γέκαηα κε βάξνο θάησ ησλ δχν (2) θηιψλ ζεσξνχληαη κηθξνδέκαηα/κηθξά παθέηα. β. Σαρπδξνκηθφ Καηάζηεκα : Γηαθξηηφο επηρεηξεζηαθφο ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη, θπξίσο, ε παξαιαβή απφ θέληξν δηαινγήο ή απφ ρξήζηε θαη ε δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε Κέληξν Γηαινγήο. γ. Αληηθείκελν Αιιεινγξαθίαο : Δπηθνηλσλία, ππφ γξαπηή κνξθή, επί νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ππνζέκαηνο, πνπ κεηαθέξεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηε δηεχζπλζε ηελ νπνία έρεη αλαγξάςεη ν απνζηνιέαο ζην ίδην ην αληηθείκελν ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Σα βηβιία, νη θαηάινγνη, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά δελ ζεσξνχληαη αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο. δ. πζηεκέλε Απνζηνιή : Τπεξεζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνζηνιή, κε θαη απνθνπήλ εγγχεζε έλαληη ησλ θηλδχλσλ απψιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο θαη ε νπνία παξέρεη ζηνλ απνζηνιέα, ελδερνκέλσο, εθφζνλ ην δεηήζεη, απφδεημε ηεο θαηάζεζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη/ή ηεο παξάδνζήο ηνπ ζηνλ παξαιήπηε ε. Απνζηνιή κε δεισκέλε Αμία : ε ππεξεζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ αμία πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα, ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο. ζη. Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε ρξέσζε αλά κνλάδα ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ : Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ε ρξέσζε νξίδεηαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα ηα επί κέξνπο ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα. ε. Γηαθεκηζηηθφ Σαρπδξνκείν : κία αλαθνίλσζε πνπ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε πιηθφ πνπ αθνξά αγγειίεο, πξνψζεζε πσιήζεσλ ή δηαθήκηζε θαη πεξηέρεη ηππνπνηεκέλν κήλπκα, εθηφο απφ ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αηνκηθφ θσδηθφ ηνπ παξαιήπηε θαη κε ηπρφλ άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ αιινηψλνπλ ηελ νπζία ηνπ κελχκαηνο, θαη ε νπνία απνζηέιιεηαη ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ παξαιεπηψλ, πξνο 6

7 κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα ζην ίδην ην αληηθείκελν ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Λνγαξηαζκνί, ηηκνιφγηα, αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ θαη άιια κε ηππνπνηεκέλα κελχκαηα δελ ζεσξνχληαη δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν. Μία αλαθνίλσζε πνπ ζπλδπάδεη ην δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν κε άιια αληηθείκελα κέζα ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία δελ ζεσξείηαη δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν. Σα αληηθείκελα δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ ζεσξνχληαη αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο. ζ. Γξακκαηνζπξίδεο : Κιεηζηά ζψκαηα ζπξίδσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ή ιήςε απφ ηνλ ρξήζηε αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη κε επζχλε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ ζε θαηάιιεια πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ζε πεξηνρέο φπνπ ε νδναξίζκεζε είλαη ειιηπήο ή ρσξίο κνλαδηθέο νλνκαζίεο νδψλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο (εθεμήο : «ΦΠΚΤ»). Άξζξν 2 Πξνδηαγξαθέο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, θαη ηεο θαη νίθνλ Δηαλνκήο ηαρπδξνκηθώλ δεκάηωλ βάξνπο ην πνιύ 20 ρηιηόγξακκωλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο 2.1. Ο παξψλ Καλνληζκφο αθνξά ζηε δηαλνκή ησλ παξαθάησ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ : α. Φάθεινη, απινί, ζπζηεκέλνη θαη κε δεισκέλε αμία : i) Αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο βάξνπο κέρξη δχν (2) ρηιηνγξάκκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληηθεηκέλσλ δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, ii) Δθεκεξίδσλ βάξνπο κέρξη δχν (2) ρηιηνγξάκκσλ, iii) Βηβιίσλ, θαηαιφγσλ, πεξηνδηθψλ βάξνπο κέρξη δχν (2) ρηιηνγξάκκσλ. β. Γέκαηα, απιά θαη κε δεισκέλε αμία : Γεκάησλ βάξνπο κέρξη είθνζη (20) ρηιηνγξάκκσλ θαη κηθξνδέκαηα 2.2. Η θαλνληθφηεηα παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο (1) ηελ εκέξα πεξηζπιινγήο απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο/θαηάζεζεο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη κίαο (1) 7

8 ηελ εκέξα δηαλνκήο θαη νίθνλ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο θάζε Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, γηα πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ζε πξνζηηή ηηκή θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εθάζηνηε θαζνξηδνκέλσλ εμαηξέζεσλ. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη δηαλνκή ζε εγθαηαζηάζεηο φπνπ ε πξφζβαζε : α. β. γ. ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα, είλαη αδχλαηε, γηαηί δελ ππάξρεη δξφκνο ή γηαηί ε πξφζβαζε γίλεηαη κφλν κέζσ άιισλ ηδηφθηεησλ ρψξσλ ηξίησλ πξνζψπσλ, ζε κεκνλσκέλα θηίξηα εθηφο νηθηζκψλ, γηα ηα νπνία ε πξφζβαζε κεη επηζηξνθήο, πεδή ή νδηθψο, ζηνλ πεξηβάιινληα ηδησηηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ απφ δεκφζηα νδφ, απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ψξαο. 2.3 Γηαλνκή Φαθέισλ : Η δηαλνκή ησλ θαθέισλ γίλεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηεχζπλζε αλαγξάθεηαη, ζσζηά θαη πιήξσο, ζην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν, δειαδή, πεξηιακβάλεη νδφ, αξηζκφ θαη ηαρπδξνκηθφ θψδηθα. Η αλαγξαθφκελε νδφο θαη ν αξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθνί, αλά πεξηνρή θαη επίζεκα θαζνξηζκέλνη απφ ηνλ νηθείν Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ. Ο ρξφλνο επίδνζεο ησλ θαθέισλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξάζεη ν ρξήζηεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ΥΤΚ ηνπ παξφρνπ, θαη, εηδηθφηεξα, είλαη κία (1) εξγάζηκε εκέξα γηα ηελ Α πξνηεξαηφηεηα θαη κέρξη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ Β πξνηεξαηφηεηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ε δηαλνκή απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα γξακκαηνθηβψηηα ησλ θαηνηθηψλ ή ησλ πνιπθαηνηθηψλ, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε εμαζθάιηζεο απξφζθνπηεο θαη αζθαινχο πξφζβαζεο ζε απηά, ηνπ εληεηαικέλνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα. Οη θάηνρνη ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ζσζηή ζήκαλζε (αλαγξαθή νλφκαηνο) ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ. ε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ή κε 8

9 επαξθνχο ζήκαλζεο γξακκαηνθηβσηίσλ, εηδηθά ζε πνιπθαηνηθίεο φπνπ ν πάξνρνο ηεο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο δελ αλαγλσξίδεη ην γξακκαηνθηβψηην ηνπ παξαιήπηε, ν πάξνρνο δχλαηαη λα επηζηξέςεη ην αληηθείκελν ζηνλ απνζηνιέα. Σα απιά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα κπνξνχλ ηνπνζεηεζνχλ θαη ζε αζθαιέο ζεκείν ηεο εηζφδνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαλνκέα Γηα ηνπο θαθέινπο εηδηθήο δηαρείξηζεο (ζπζηεκέλνη ή/θαη κε δεισκέλε αμία) ρνξεγείηαη ζηνλ απνζηνιέα απφδεημε θαηάζεζεο θαη ε επίδνζε ζηνλ παξαιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ γίλεηαη κφλν κε επίδεημε ηαπηφηεηαο θαη ππνγξαθή. Σα πξνο δηαλνκή ζπζηεκέλα αληηθείκελα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαλνκέα ζηελ αλαγξαθφκελε δηεχζπλζε κηα (1) θνξά θαη εάλ δελ βξεζεί ν παξαιήπηεο αθήλεηαη εηδνπνηεηήξην Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ απνηεινχλ έδξα ηαρπδξνκηθνχ θαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ ε δηαλνκή ησλ θαθέισλ εηδηθήο δηαρείξηζεο γίλεηαη θαη νίθνλ απφ ηνλ δηαλνκέα, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δξνκνινγίνπ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί ν παξαιήπηεο ν δηαλνκέαο αθήλεη θαηάιιειν εηδνπνηεηήξην κε ηα ζηνηρεία ηεο επφκελεο πξνζπάζεηαο επίδνζεο (εκέξα, ψξα) θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα θαιχηεξε ζπλελλφεζε κε ηνλ παξαιήπηε θαη κεηαθέξεη ην θάθειν θαη ζην επφκελν δξνκνιφγην. Αλ πάιη, δελ γίλεη επίδνζε, ν δηαλνκέαο αθήλεη εηδνπνηεηήξην, ψζηε ν παξαιήπηεο λα παξαιάβεη ην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν απφ ην πιεζηέζηεξν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα Οη θάθεινη εηδηθήο δηαρείξηζεο δηαζέηνπλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο θαη είλαη δπλαηή ε, κέζσ web, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ παξαιαβήο απφ ηνλ απνζηνιέα θαη επίδνζεο ζηνλ παξαιήπηε (ηνπιάρηζηνλ εκεξνκελία, ψξα, ηφπνο) 2.4. Γηαλνκή Γεκάησλ : Η δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο έσο είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, γίλεηαη απφ ηηο ζπξίδεο ζπλαιιαγήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ πξαθηνξείσλ, χζηεξα απφ ηελ επίδνζε ζρεηηθνχ εηδνπνηεηεξίνπ γηα ηελ άθημή ηνπο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ δέκαηνο ζην ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ή πξαθηνξείν. 9

10 Η παξαιαβή απφ ην θαηάζηεκα γίλεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, κε επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ππνγξαθή. Σα κηθξνδέκαηα επηδίδνληαη θαη νίθνλ ζηνλ παξαιήπηε ή ζε ζχλνηθν. Δθφζνλ απνπζηάδεη ν παξαιήπηεο, αθήλεηαη εηδνπνηεηήξην θαη επηζηξέθνληαη ζην θαηάζηεκα απφ φπνπ κπνξεί λα ην παξαιάβεη ν παξαιήπηεο. Ο ρξφλνο επίδνζεο ησλ δεκάησλ εζσηεξηθνχ είλαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξάζεη ν ρξήζηεο Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ απνηεινχλ έδξα ηαρπδξνκηθνχ θαηαζηήκαηνο ή πξαθηνξείνπ ε δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ γίλεηαη απφ ηνλ δηαλνκέα, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δξνκνινγίνπ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί ν παξαιήπηεο, ν δηαλνκέαο αθήλεη θαηάιιειν εηδνπνηεηήξην κε ηα ζηνηρεία ηεο επφκελεο πξνζπάζεηαο επίδνζεο (εκέξα, ψξα) θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα θαιχηεξε ζπλελλφεζε κε ηνλ παξαιήπηε θαη κεηαθέξεη ην δέκα θαη ζην επφκελν δξνκνιφγην. Αλ πάιη, δελ γίλεη επίδνζε, ν δηαλνκέαο αθήλεη εηδνπνηεηήξην, ψζηε ν παξαιήπηεο λα παξαιάβεη ην ηαρπδξνκηθφ δέκα απφ ην πιεζηέζηεξν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα Όια ηα δέκαηα δηαζέηνπλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο θαη είλαη δπλαηή ε, κέζσ web, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ παξαιαβήο απφ ηνλ απνζηνιέα θαη επίδνζεο ζηνλ παξαιήπηε (ηνπιάρηζηνλ εκεξνκελία, ψξα, ηφπνο). Δίλαη δπλαηή ε θαη νίθνλ επίδνζε δεκάησλ κε επηπιένλ ρξέσζε (νίθνη δέκαηα). Ο ΦΠΚΤ κπνξεί λα παξέρεη επηπιένλ ππεξεζίεο κε ή ρσξίο ρξέσζε, φπσο ι.ρ.: Δίζπξαμε αληηθαηαβνιήο, Δπηζηξνθή απφδεημεο παξαιαβήο, σο απιφ αληηθείκελν, Παξαιαβή απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα. 10

11 Άξζξν 3 Ελαιιαθηηθνί ηξόπνη παξάδνζεο Σαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλωλ Καηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε θαη έγθξηζήο ηνπ απφ ηνλ ΦΠΚΤ, ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα γηα κία ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη ζε ελαιιαθηηθή δηεχζπλζε ή ζε ζπγθεθξηκέλν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, απφ φπνπ κπνξεί λα ην παξαιάβεη ν παξαιήπηεο. Η δηεπθφιπλζε απηή κπνξεί, επίζεο, λα παξέρεηαη θαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο πειάηεο αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ελδερφκελν επηπιένλ θφζηνο παξάδνζεο ζε ελαιιαθηηθφ ζεκείν εμππεξέηεζεο (φηαλ ε εμαίξεζε πξνθχπηεη απφ παξάγνληεο πνπ ειέγρεη ν ίδηνο). Άξζξν 4 Εμαηξέζεηο - παξεθθιίζεηο από ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή 4.1. ε πεξηνρέο φπνπ ε νδναξίζκεζε είλαη ειιηπήο ή ρσξίο κνλαδηθέο νλνκαζίεο νδψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη νίθνλ δηαλνκήο ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο, νη θάηνηθνη εμππεξεηνχληαη απφ ηνπηθφ θαηάζηεκα ή πξαθηνξείν ή γξακκαηνζπξίδεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ην απφξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο, θαη λα εμππεξεηείηαη, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηεο πεξηνρήο. Οη γξακκαηνζπξίδεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε δαπάλε ησλ αξρψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ηνπηθφ θαηάζηεκα/πξαθηνξείν ή/θαη νη γξακκαηνζπξίδεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ δελ πξέπεη λα απέρνπλ πέξαλ ησλ ρηιίσλ (1.000) κέηξσλ απφ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 4.2. Οη γξακκαηνζπξίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή θαθέισλ απιήο δηαρείξηζεο. Η δηαλνκή θαθέισλ εηδηθήο δηαρείξηζεο, κηθξνδεκάησλ θαη νίθνη δεκάησλ γίλεηαη θαη νίθνλ ή κε ξαληεβνχ, ζε ηφπν θαη ψξα, πνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο παξαιήπηεο. Δηδηθφηεξα, ε δηαλνκή δεκάησλ θαη κηθξνδεκάησλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθέο πξνο ηνχην απηνκαηνπνηεκέλεο ζπξίδεο παξαιαβήο, εθφζνλ ζπκθσλεί ν παξαιήπηεο. Οη ζπξίδεο απηέο ζα πξέπεη, επίζεο, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ην απφξξεην ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία : Με ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη, αθνινχζσο, ηεο έγγξαθεο ζχκθσλεο γλψκεο, κεηαμχ ηνπ ΦΠΚΤ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ΦΠΚΤ πξνο έγθξηζε ζηελ 11

12 Δ.Δ.Σ.Σ., θαηάζηαζε κε ηηο λέεο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο γξακκαηνζπξίδσλ. Η θαηάζηαζε απηή ζα πεξηέρεη ζηνηρεία, φπσο : Ννκφο, δήκνο θαη πεξηνρή εγθαηάζηαζεο, αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, αξηζκφ ζπξίδσλ, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη πιήζνο θαηνίθσλ πνπ απηέο εμππεξεηνχλ, ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο αηηηνιφγεζε ηεο Η θαηάζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ: Έγγξαθν πνπ λα βεβαηψλεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ΟΣΑ-ΦΠΚΤ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ γξακκαηνζπξίδσλ, βεβαίσζε ησλ ΟΣΑ φηη ζηηο πεξηνρέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε δελ ππάξρεη επίζεκε νδναξίζκεζε θαη δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα θάηη ηέηνην, ράξηεο κε ηε ζέζε ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηελ πεξηνρή ζε αθηίλα ελφο (1) ρηιηνκέηξνπ απφ ηε γξακκαηνζπξίδα Γηα ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο πεξηνρέο κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γξακκαηνζπξίδεο ζα αθνινπζείηαη δηαδηθαζία αληίζηνηρε κε απηή ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ. Θα ππνβάιιεηαη, δειαδή, ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. θαηάζηαζε κε ζηνηρεία, φπσο : Ννκφο, δήκνο θαη πεξηνρή εγθαηάζηαζεο, αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, αξηζκφ ζπξίδσλ, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη πιήζνο θαηνίθσλ πνπ απηέο εμππεξεηνχλ, ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο είδνο κεηαβνιήο (θαηάξγεζε, αλαβάζκηζε, αληηθαηάζηαζε, κεηαθνξά ζε άιιε ζέζε) αηηηνιφγεζε ηεο κεηαβνιήο ( ι.ρ. πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο, νηθηζηηθή αλάπηπμε πεξηνρήο θ.η.ι.) 12

13 4.5. Η Δ.Δ.Σ.Σ. ζα εγθξίλεη ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηηο πεξηνρέο ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ γξακκαηνζπξίδσλ, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., εληφο δχν (2) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο ην ηέινο εθάζηνπ έηνπο, ν ΦΠΚΤ ππνβάιιεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ γξακκαηνζπξίδσλ κε ηα θάησζη ζηνηρεία: Ννκφο, δήκνο θαη πεξηνρή εγθαηάζηαζεο, αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ λέσλ γξακκαηνζπξίδσλ, αξηζκφ ζπξίδσλ, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη πιήζνο θαηνίθσλ πνπ απηέο εμππεξεηνχλ, ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο αηηηνιφγεζε ηεο 4.7. ην δηάζηεκα κέρξη λα εγθαηαζηαζνχλ γξακκαηνζπξίδεο θαη γηα κεκνλσκέλα θηίξηα εθηφο νηθηζκψλ, γηα ηα νπνία ε πξφζβαζε κεη επηζηξνθήο, πεδή ή νδηθψο, ζηνλ πεξηβάιινληα ηδησηηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ απφ δεκφζηα νδφ, απαηηεί πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ψξαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελνίθνπο ησλ θηηξίσλ απηψλ, λα ηνπνζεηήζνπλ ζηε δεκφζηα νδφ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, πξνζσπηθφ γξακκαηνθηβψηην, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην θαηά ηφπν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα θαη ηελ ηνπηθή αξρή. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επίδνζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ δηαλνκέα κε ξαληεβνχ ή απφ ηνπηθφ πξαθηνξείν ζε ηφπν θαη ψξα πνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο παξαιήπηεο Ο ΦΠΚΤ πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε ε εμππεξέηεζε ειηθησκέλσλ αηφκσλ ή αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ εχθνια λα κεηαβνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν δηαλνκήο, λα γίλεηαη ζηελ νηθία ηνπο. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αληθαλφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ζα ππνβάιινληαη ζηνλ ΦΠΚΤ. Η δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ΦΠΚΤ θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ Ο ΦΠΚΤ δχλαηαη λα αλαπηχμεη βάζε δεδνκέλσλ ζε Γεσγξαθηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (GIS) γηα ηε γεσθσδηθνπνίεζε θηηξίσλ θαη θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαη νίθνλ δηαλνκή 13

14 θαη ηνπ ζπλφινπ, αιιά θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ εηδηθήο δηαρείξηζεο. Άξζξν 5 Πξνζωξηλή δηαθνπή ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο 5.1. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία, ιφγσ έξγσλ ζπληήξεζεο ή αλαθαηαζθεπήο νδηθψλ/ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ, αιιαγψλ ζηε ξνή θπθινθνξίαο, δεκηψλ, ιφγσ ζνβαξψλ γεγνλφησλ ή αηπρεκάησλ, πξνθιεζεί πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο (ρξνληθή δηάξθεηα δηαθνπήο κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ) ησλ ζεκείσλ επαθήο, πξφζβαζεο θαη πεξηζπιινγήο, ν ΦΠΚΤ ππνρξενχηαη λα πιεξνθνξεί ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ γηα ηνπο ιφγνπο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο, ηα ελαιιαθηηθά ζεκεία πξφζβαζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ απηφ βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηελ πηζαλή εκεξνκελία επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη ζην επξχ θνηλφ κε αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζην ζεκείν πξφζβαζεο θαη ηα αληίζηνηρα δεκνηηθά/θνηλνηηθά θαηαζηήκαηα θαη ηαρπδξνκηθά Γξαθεία ηνπ ΦΠΚΤ Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη αζθαιήο πξφζβαζε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα ζε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ή ζην ζεκείν δηαλνκήο (ι.ρ. γξακκαηνθηβψηην), γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ν ΦΠΚΤ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ρξήζηεο, εγγξάθσο ή κε φπνην άιιν πξφζθνξν κέζν επηθνηλσλίαο γηα ηελ παξαιαβή ηεο αιιεινγξαθίαο απφ ην αξκφδην ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ή ζε ελαιιαθηηθή δηεχζπλζε, κέρξη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα. Οη παξαπάλσ ρξήζηεο νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ, εγγξάθσο, ηνλ ΦΠΚΤ γηα ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα, ζην ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο εμεηάδεη ην αίηεκα θαη, εθφζνλ ζπκθσλεί, απνθαζηζηά ηελ παξνρή ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Έσο ηελ εμαζθάιηζε αζθαινχο θαη απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηαλνκέα, ν ΦΠΚΤ εμαηξείηαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε. Οη ρξήζηεο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσο θαηά ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο, αξρηθά ζηνλ ΦΠΚΤ, θαη θαηφπηλ ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. Η θαηάζηαζε, πνπ πεξηέρεη ηηο δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ζεκεησζεί πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 14

15 δηαθνπήο, ηελ αηηηνινγία ηεο δηαθνπήο θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαλνκήο, αλ έρνπλ εθαξκνζηεί, θνηλνπνηείηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. Άξζξν 6 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ηα ΔΛΣΑ, σο ΦΠΚΤ, ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο απφ απηά γξακκαηνζπξίδεο. Ο ΦΠΚΤ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4.3. γηα ην ζχλνιν ησλ πθηζηακέλσλ γξακκαηνζπξίδσλ, πξνο έιεγρν απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. Άξζξν 7 Έλαξμε ηζρύνο Η παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δξ ΛΕΩΝΙΔΑ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟ 15

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα