Περιεχόμενα Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8"

Transcript

1 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ ΕΠΙΔΟΗ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΣΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΜΗ ΕΤΘΤΝΗ / ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΧΡΗΣΩΝ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

2 . Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ.. Ζ QUICK είλαη εηαηξία ηαρπκεηαθνξψλ (courier) κε ηελ επσλπκία «QUICK FREIGHT SERVICES LTD» θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «QUICK» λνκίκσο ζπζηαζείζα θαη εδξεχνπζα ζηνλ Πεηξαηά επί ηεο νδνχ Λεσζζέλνπο 7-9 (Ζ QUICK είλαη εθνδηαζκέλε κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία γεληθή άδεηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) κε αξηζκφ AM: Χο θύξην ζθνπό ηεο ε εηαηξεία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη κεηαμχ άιισλ θαη α)ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσο ηαρείαο κεηαθνξάο (COURIER) εγγξάθσλ, αμηψλ, δεκάησλ θαη κηθξνδεκάησλ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ κε θάζε κεηαθνξηθφ κέζν, δηα μεξάο, ζαιάζζεο ή αέξνο θαη ε παξνρή ζπλαθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Σε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσο κεηαθνξψλ πάζεο θχζεσο θαη δηα παληφο κέζνπ, β) ηελ ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία κηθξψλ αληηθεηκέλσλ,.3. Γηαζέζηκα κεηαθνξηθά κέζα : Ζ εηαηξεία δηαζέηεη. Φ.Η.Υ.,. θαη..δίθπθια. Έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ζπκβάζεηο κε αεξνπνξηθέο, αθηνπιντθέο θαη ρεξζαίεο εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαγάγεη ηηο κεηαθνξέο ηεο θαηά ην φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα..4. Δίδνο παξερόκελωλ ππεξεζηώλ : Ζ εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθσλ δεκάησλ θιπ, ζχκθσλα κε ηνλ αλαθεξφκελν ζην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηεο, σο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν.2., αιιά θαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη θαη παξαθάησ ζην ππφ ζηνηρ. 3 θεθάιαην. 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 2.. Παξνρή Πνηνηηθώλ Τπεξεζηώλ : Γηα ηελ εηαηξεία καο ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ κε εκάο θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία καο θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ηε δηαξθή εμέιημε θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηηο. Δηδηθφηεξα, βειηηψλνπκε ζπλέρεηα ηνπο ρξφλνπο εληφο ησλ νπνίσλ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο καο, ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηέινο ειέγρνπκε ζπλερψο ην θφζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Σν πξνζσπηθφ θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο εθπαηδεχνληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο πνπ 2

3 δεκηνπξγνχληαη ζην ρψξν ησλ ηαρπκεηαθνξψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ καο 3. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 3.. Τπεξεζίεο : Ζ «QUICK» παξέρεη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ κε πξννξηζκφ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ηαρπκεηαθνξέο δεκάησλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ βάξνπο έσο 20 θηιψλ κε ή ρσξίο εκπνξηθή αμία, δηαθίλεζεο δηαθεκηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο δηεχζπλζε, πξνεηνηκαζίαο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, αληαιιαγήο εγγξάθσλ, αγνξάο, αληηθαηαβνιψλ αθφκα θαη κε ηειεθσληθή-ειεθηξνληθή εληνιή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν εληνιέαο έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ. σο «απνζηνιέα». Ζ «QUICK» δηεθπεξαηψλεη απνζηνιέο κε ρξέσζε ζηνλ παξαιήπηε θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο απφ ηνλ παξαιήπηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηελ εμφθιεζε ηεο «QUICK» αλαιακβάλεη ν απνζηνιέαο. Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε φιε ηελ Διιάδα ππφ ην θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο ηεο ΔΔΣΣ. Σα δηαθηλνχκελα απφ ηελ «QUICK.» αληηθείκελα επηδίδνληαη αλάινγα κε ηελ εληνιή ηνπ ρξήζηε θαη ην είδνο ηεο απνζηνιήο. πλήζεο ρξφλνο επίδνζεο είλαη ην επφκελν ηεο παξάδνζεο ηεο απνζηνιήο 24σξν. Ζ «QUICK» δηαζέηεη ππνδνκή θαη δπλαηφηεηα επίδνζεο αθφκα θαη απζεκεξφλ. Σν είδνο θαη ηα φξηα βάξνπο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθηλεί ε επηρείξεζε νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 3.2.Δηδηθφηεξα νη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά απηώλ είλαη νη εμήο : 3.2.Α. Τπεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο Α. Δζωηεξηθό (εληόο Διιάδνο) - Τπεξεζία απζεκεξφλ εληφο πφιεο Γηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ κε παξαιαβή παξάδνζε εληφο κηαο έσο ηεζζάξσλ σξψλ. - Δληφο πφιεο κε παξάδνζε ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. - Απφ πφιε ζε πφιε κε παξάδνζε ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ή ην αξγφηεξν Τ.ΔΕ.ΣΑ. υνοδευτικό Δελτίο Σαχυμεταφοράς 3

4 εληφο 72 σξψλ φπνπ παξαηεξνχληαη κεηαθνξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (απνκαθξπζκέλνη πξννξηζκνί) - Τπεξεζία καδηθψλ δηαλνκψλ Παξέρεηαη ζε φιν ην δίθηπν. Αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηαθίλεζε καδηθψλ απνζηνιψλ κε επηβεβαησκέλε παξάδνζε ζε ρξφλν απφ 4 έσο 5 εξγάζηκεο εκέξεο, ή θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ πειάηε. Β. Δμωηεξηθό (εθηόο Διιάδνο) - Γηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν, κέζσ απνθιεηζηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηα κεγαιχηεξα δηεζλή δίθηπα. 3.2.Β. Άιιεο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο α) Τπεξεζία αγνξώλ γηα ινγαξηαζκό ηξίηωλ Με ηειεθσληθή θιήζε αγνξά αληηθεηκέλσλ θαη παξάδνζε βάζεη νδεγηψλ ηνπ πειάηε. β) Τπεξεζία αληηθαηαβνιώλ Απνζηνιέο επί αληηθαηαβνιή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πειάηε. Aπφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ αμηψλ εληφο 3-4 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξάδνζεο. γ) Τπεξεζία ζε εκέξεο αξγηώλ / Κπξηαθώλ ή εθηόο ωξαξίνπ Γηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ θαηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. δ) Τπεξεζία απνζηνιώλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο Γηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ κε ιήςε θαη δηαβίβαζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ, ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ, απνδείμεσλ θ.ι.π. ε) Τπεξεζία απζεκεξόλ από πόιε ζε πόιε Απνζηνιέο γηα απζεκεξφλ επίδνζε αληηθεηκέλσλ απφ Πφιεηο εληφο Γηθηχνπ καο ζε Πφιεηο εληφο Γηθηχνπ καο. ζη) Τπεξεζία παξαδόζεωο αββάηνπ δ) Τπεξεζία παξαιαβήο δηαθεξύμεωλ ε) Τπεξεζία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ δηαγωληζκώλ Πεξαηηέξσ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα βεβαησκέλεο επίδνζεο ηεο απνζηνιήο θαζψο θαη αζθάιηζεο απηψλ - απηφκαηεο αζθάιηζεο βάζεη ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αλάιεςεο 4

5 Μεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαδφκελεο κε ηε «QUICK» αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Όιεο νη ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο καο, πνπ παξέρνληαη ζε φιε ηε ρψξα, κε αλαιπηηθή ρξέσζε θαζεκίαο απφ απηέο δεκνζηεχνληαη ζηνλ αλαιπηηθφ ηηκνθαηάινγν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα σο αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ ππν ζηνηρ. θεθαιαίνπ 4 κε ηίηιν Υξέσζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ Παξαιαβή θαη επίδνζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ ηαρπκεηαθνξώλ Καηά ηελ παξαιαβή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ην ρψξν ηνπ απνζηνιέα ή απφ ην θαηάζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ ν απνζηνιέαο έρεη επηιέμεη λα έξζεη γηα λα παξαδψζεη ην αληηθείκελν, ε «QUICK» έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε : α) γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο πνπ επηιέγεη θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ρξέσζε, ην ρξφλν θαη ηξφπν επίδνζεο, β) γηα ηελ χπαξμε ηεο αηνκηθήο ζχκβαζεο ηελ νπνία θαη νθείιεη λα ηνπ παξαδψζεη,γ) φηη ην Τ.ΓΔ.ΣΑ. δελ απνηειεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν, δ) γηα ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ηεο απφδεημεο ή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θπζηθή ή ειεθηξνληθή κνξθή θαη βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ζ «QUICK» : α) έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ απνζηνιέα λα αλνίμεη κπξνζηά ηνπ ην δέκα ή ην θάθειν θαη λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν απηνχ. β) έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ απνζηνιέα έσο δχν επίζεκα έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο πξνζψπνπ (φπσο ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην, δίπισκα νδήγεζεο, ζηξαηησηηθή ηαπηφηεηα, άδεηα παξακνλήο) γ) πξέπεη λα αξλεζεί ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη απηφ είλαη επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη λα ελεκεξψζεη αλάινγα ηηο αξκφδηεο αξρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.. δ) έρεη ηελ ππνρξέσζε επίδνζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε ζηνλ ίδην ή ζε ζχλνηθν πξφζσπν, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ παξαιήπηε. ε) νθείιεη λα θαηαγξάθεη ζην Τ.ΓΔ.Σ.Α. ελδερφκελεο απαηηήζεηο ηνπ απνζηνιέα γηα εηδηθνχο ηξφπνπο επίδνζεο (φπσο ελδεηθηηθά ε απζεκεξφλ επίδνζε ή ε επίδνζε ζε δηάζηεκα ζπγθεθξηκέλσλ σξψλ ή ε επίδνζε ζε κε εξγάζηκε εκέξα). Ζ εηαηξεία δελ αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ γηα ηηο νπνίεο ν απνζηνιέαο ή ν παξαιήπηεο επηζπκνχλ λα αλνηρζεί ην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν πξν ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξάδνζεο θαη πξν ηεο απφδνζεο ζηελ εηαηξεία ηνπ πνζνχ ηεο αληηθαηαβνιήο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ζε πεξίπησζε ρξέσζεο παξαιήπηε. 5

6 ε πεξίπησζε απνζηνιήο κε αληηθαηαβνιή, ν παξαιήπηεο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη απηή θαη λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο αληηθαηαβνιήο θαη ηα κεηαθνξηθά ζε πεξίπησζε ρξέσζεο παξαιήπηε. Σπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο θαη θαησηέξσ αλαθέξνληαη. Ο ρξήζηεο/απνζηνιέαο: α) δειψλεη εάλ ην αληηθείκελν είλαη εχζξαπζην ή εάλ έρεη εηδηθή αμία ή εηδηθέο απαηηήζεηο κεηαθνξάο θαη ε εηαηξεία δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή πξφζζεησλ ηειψλ. β) έρεη ηε δπλαηφηεηα ηειεθσληθψο ή εγγξάθσο (π.ρ. κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) θαη εληφο ρξνληθνχ νξίνπ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ηαρπκεηαθνξψλ, λα αιιάδεη ηε δηεχζπλζε επίδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αλαιακβάλνληαο ηπρφλ πξφζζεηε ρξέσζε, ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο πεξηνρήο εμππεξέηεζεο, βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο επηρείξεζεο ηαρπκεηαθνξψλ. γ) ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζηνηρεία επίδνζεο (εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο, νλνκαηεπψλπκν αηφκνπ πνπ παξέιαβε θ.η.ι. απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο ή απφ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο κεηά απφ ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ, κέζσ ηειεθψλνπ, , θ.η.ι.) Ο ρξήζηεο / παξαιήπηεο: α) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαιάβεη κε επηθχιαμε ην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν, θαηαγξάθνληάο ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο ηεο επηθχιαμεο ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ. Δηδηθψο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε «QUICK» έρεη εηζάγεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή επηβεβαίσζεο παξαιαβήο απφ ηνλ παξαιήπηε, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη, είηε γηα ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο παξαιαβήο κε επηθχιαμε είηε γηα ζρεηηθή έγγξαθε κλεία παξαιαβήο κε επηθχιαμε, σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, επί ηνπ έληππνπ Τ.ΓΔ.ΣΑ. Ζ «QUICK» είλαη ππνρξεσκέλε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θαηαλαισηή/παξαιήπηε πνπ επηζπκεί λα παξαιάβεη κε επηθχιαμε, θαη ν ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο λα δηεθπεξαηψζεη ην ζρεηηθφ αίηεκα, παξνπζία ηνπ παξαιήπηε. Ζ δήισζε επηθχιαμεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάζηεκα κηαο () εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ παξαιήπηε. β) έρεη ηε δπλαηφηεηα, ηειεθσληθψο ή εγγξάθσο (π.ρ. κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο), θαη εληφο ρξνληθνχ νξίνπ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία λα αιιάδεη ηε δηεχζπλζε επίδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ αλαιακβάλνληαο ηπρφλ πξφζζεηε ρξέσζε, ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο πεξηνρήο εμππεξέηεζεο, βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο «QUICK» Υξόλνο επίδνζεο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ πλήζεο ρξφλνο επίδνζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ απνζηνιή. 6

7 3.5. Παξαθνινύζεζε θαη εληνπηζκόο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ Ζ εηαηξεία ηεξεί ζχκθσλα κε ην λφκν Δηδηθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Δληνπηζκνχ ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ (Δ..Π.Δ.Σ.Α. 2 ). Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, πεξηιακβάλεη δε θαη πιεξνθνξίεο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ αληαιιαγεί κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε δηαθίλεζε θάζε απνζηνιήο θαηαζηεκάησλ. ην Δ..Π.Δ.Σ.Α. αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε απνζηνιήο θαη εηδηθφηεξα : ν αξηζκφο ηνπ εθδνζέληνο πλνδεπηηθνχ Γειηίνπ Σαρπκεηαθνξάο, ε εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο απνζηνιήο θαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο παξαιαβήο ηεο, φλνκα απνζηνιέα-παξαιήπηε, ην βάξνο ηεο, ηελ ππεξεζία ε νπνία δεηήζεθε, πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο αμίαο ηνπ θνκίζηξνπ (ρξέσζε απνζηνιέα ή παξαιήπηε) θαη επίζεο ηα ζηάδηα πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο απνζηνιήο κέρξη θαη ηελ ηειηθή παξάδνζή ηεο ζηνλ παξαιήπηε ηεο (πρ αλαρψξεζε απφ ην θαηάζηεκα παξαιαβήο, άθημε ζε θέληξν δηαινγήο θαηαλνκή ζε θαηάζηεκα παξάδνζεο αλαρψξεζε απφ θέληξν δηαινγήο- θαηαλνκή ζε ηαρπκεηαθνξέα, παξάδνζε θαη ζηνηρεία παξαιήπηε ή αηηία κε παξάδνζεο. Μέζσ ηνπ ΔΠΔΣΑ επίζεο παξαθνινπζείηαη ε νξζή εθηέιεζε ησλ παξερφκελσλ απφ ηελ εηαηξεία ππεξεζηψλ. 4. ΥΡΔΧΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Ζ «QUICK» θαηαξηίδεη θαηάινγν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο κε αλαιπηηθή ρξέσζε θαζεκηάο απ απηέο. Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ θαηαιφγνπ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ ζεκεία εμππεξέηεζεο ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Ο θαηάινγνο απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα Η ηνπ ΥΤΚ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Αξ. Απφθαζεο 687/328/ ΦΔΚ Σεχρνο Β' αξ 874/ ) Ζ «QUICK» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλακνξθψλεη ή αλαπξνζαξκφδεη ηηο ρξεψζεηο ηεο γηα θάζε παξερφκελε ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Ο ηηκνθαηάινγνο αλαλεψλεηαη θαηά δηαζηήκαηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Κάζε λέα αλάξηεζε / δεκνζίεπζε ηηκνθαηαιφγνπ αλαηξεί ηνπο πξνεγνχκελε, θαζηζηά δε ηελ πξνεγνχκελε αλίζρπξε γηα φζεο ππεξεζίεο αλαιακβάλνληαη κεηά ηελ λέα δεκνζηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 2 Ε..Π.Ε.Σ.Α. Ειδικό ςφςτημα Παρακολοφθηςησ και Εντοπιςμοφ των Σαχυδρομικών Αντικειμζνων. 7

8 πειαηψλ. Ο εθάζηνηε ηζρχσλ ηηκνθαηάινγνο ππεξεζηψλ είλαη αλαξηεκέλνο, ζηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζηνλ αλσηέξσ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ελψ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο ρξεψζεηο παξέρνληαη απφ ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, απφ ην ηειεθσληθφ ηεο θέληξν, αιιά θαη απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ ηεο. 5. ΜΗ ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ Απφ ηελ επηρείξεζε δελ γίλνληαη απνδεθηά πξνο δηαθίλεζε φζα αληηθείκελα απαγνξεχνληαη γεληθά απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φζα αλαθέξνληαη ζηελ αηνκηθή ζχκβαζε, ηα κε θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα, θαη ζε πεξηπηψζεηο άξλεζεο θαηάζεζεο επαξθψλ ζηνηρείσλ απνζηνιέα ή παξαιήπηε. Η «QUICK» δελ αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίωζε θαη κεηαθνξά ηωλ εμήο εγγξάθωλ θαη αληηθεηκέλωλ: Δχζξαπζηα αληηθείκελα κε επαξθψο ζπζθεπαζκέλα, Υξήκαηα ζε κεηξεηά, πλάιιαγκα, Υξπζφ ζε ξάβδνπο, Κνζκήκαηα, Πνιχηηκα Μέηαιια, Πνιχηηκνπο Λίζνπο, Βηνκεραληθνχο Άλζξαθεο θαη Γηακάληηα, Αξραηφηεηεο - Έξγα Σέρλεο - Πξνζσπηθή Αιιεινγξαθία, Λαρεία, Μεηνρέο, Οκφινγα, Αιινηψζηκα Σξφθηκα, Γξακκαηφζεκα, Φπηά, Ναξθσηηθά, φπια, ή κέξε Οπιηζκνχ, Δθξεθηηθά Δίδε, Εψα, Πνξλνγξαθηθφ Τιηθφ, Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, Αέξηα, Δχθιεθηα πγξά, Δχθιεθηα ζηεξεά, Ομεηδσηηθά, Γειεηήξηα, Δληνκνθηφλα, βηνινγηθά δείγκαηα, Ραδηελεξγά, Γηαβξσηηθά, πξέπ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν θαη γεληθά πιηθά ηα νπνία δελ δέρεηαη γηα δηεθπεξαίσζε ε ΗΑΣΑ θαη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 6. ΔΠΙΓΟΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΑΝΔΠΙΓΟΣΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ηελ πεξίπησζε πνπ ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν δελ θαηέζηε δπλαηφ λα επηδνζεί ζηνλ παξαιήπηε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ελεκεξψλεηαη ν παξαιήπηεο κε έγγξαθε εηδνπνίεζε, επηζηξέθεηαη ην αληηθείκελν ζην ρψξν ηνπ ππεπζχλνπ πξνο παξάδνζε ηεο απνζηνιήο θαηαζηήκαηνο θαη πξνγξακκαηίδεηαη δεχηεξε ή θαη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο επίδνζεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ παξαιήπηε ή/θαη ηνλ απνζηνιέα Δηδηθφηεξα α) ζε 8

9 πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ παξαιήπηε, γίλεηαη έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ παξαιήπηε θαη επηζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ρψξν ηεο επηρείξεζεο β) πξνγξακκαηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ δεχηεξε πξνζπάζεηα επίδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ παξαιήπηε. γ) γίλεηαη επηθνηλσλία ηειεθσληθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζσ (fax/ θιπ) κε ηνλ απνζηνιέα ή ηνλ παξαιήπηε εθφζνλ αληηκεησπίδνληαη δπζθνιίεο ζηελ επίδνζε θαη έρνπλ δεισζεί ηα αληίζηνηρα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο δ) ζε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο επίδνζεο ή άξλεζεο ηνπ παξαιήπηε λα παξαιάβεη ην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν, απηφ ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ απνζηνιέα κε ρξέσζε φρη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Δθφζνλ ηειηθά δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ παξαιήπηε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ παξαιήπηε λα παξαιάβεη, ελεκεξψλεηαη ν απνζηνιέαο άκεζα θαη ε απνζηνιή επηζηξέθεηαη ζ απηφλ κε δηθή ηνπ ρξέσζε, φρη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εηαηξείαο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ηεο. Αλεπίδνην ζεσξείηαη έλα ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε έρεη εμαληιήζεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα επίδνζήο ηνπ, βάζεη ησλ αλσηέξσ, ρσξίο απνηέιεζκα. Σα αλεπίδνηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα θπιάζζνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα επίδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ρξέσζε γηα ηε θχιαμε απηψλ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη θαη ζηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε, βαξχλεη απηνχο εηο νιφθιεξνλ. Σα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ηα νπνία δελ θαηέζηε δπλαηφ λα επηδνζνχλ ζηνλ παξαιήπηε ή λα επηζηξαθνχλ ζηνλ απνζηνιέα ζεσξνχληαη νξηζηηθά αλεπίδνηα θαη ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία δσξεάο ηνπο ζε θνηλσθειή ή άιια ηδξχκαηα ή θαηαζηξνθήο ηνπο θαηφπηλ ζπληάμεσο ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαηαζηξνθήο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία κεηά απφ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. Απφ ηε δηαδηθαζία απηή εμαηξνχληαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί επίζεκα ή έρεη δεισζεί εγγξάθσο απφ ηνλ απνζηνιέα φηη ε αμία ηνπο είλαη κείδνλα ησλ 00, νπφηε απηά παξαδίδνληαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ.. 7. ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Σν Τ.ΓΔ.ΣΑ (P.O.D.) είλαη ην απνδεηθηηθφ πνπ εθδίδεηαη γηα κηα έθαζηε απνζηνιή θαη ζπλνδεχεη απηή, απνδεηθλχεη ηε ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηαρπκεηαθνξάο θαη απνηειεί ηεθκήξην ηεο γλψζεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ γεληθψλ φξσλ αλάιεςεο κεηαθνξάο απφ 9

10 ηα εκπιεθφκελα κέξε (απνζηνιέα-παξαιήπηε). Σν Τ.ΓΔ.ΣΑ., είλαη ε αηνκηθή ζχκβαζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηαθίλεζήο ηνπ θάζε ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα κε απνδεθηά αληηθείκελα θαζψο θαη ηα αληηθείκελα πνπ απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπο, ην δηθαίσκα ηεο επηρείξεζεο λα κελ παξαιακβάλεη πξνο δηαθίλεζε αληηθείκελα εθφζνλ ν απνζηνιέαο αξλεζεί ηελ επηζεψξεζε ηνπο απφ εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, ε δπλαηφηεηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ απνζηνιέα, θαη ηα πνζά απηήο, νη απνδεκηψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο, θινπή, απψιεηα θαη θζνξά αληηθεηκέλσλ θαη νη πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ηηο δηεθδηθήζεη ν ρξήζηεο, θαη ειάρηζην ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑ 688/52/ ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β' 42/ νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ε ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο αλεπίδνησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ρξήζηε. Δηδηθφηεξα νη γεληθνί φξνη αλάιεςεο κεηαθνξάο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ είλαη : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΦΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ «QUICK» ΟΡΟΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΜΙΚΡΟΓΔΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ «QUICK» Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο QUICK, ν απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ξήηξεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην παξφλ έληππν. Καλέλαο εθπξφζσπνο, πξάθηνξαο ή ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο νχηε ν απνζηνιέαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα άξεη ηνπο αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ξήηξεο. Ζ κεηαθνξά εγγξάθσλ θαη δεκάησλ απφ ην ζχζηεκα δηεθπεξαίσζεο ηεο QUICK δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ξήηξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ. Ο απνζηνιέαο έρεη ξεηή γλψζε απηψλ ησλ φξσλ θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο απνδέρεηαη. Καλέλαο πξάθηνξαο ή ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο νχηε απνζηνιέαο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα άξνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο ή ξήηξεο. Άξζξν Σν Τ.ΓΔ.ΣΑ. είλαη κε δηαπξαγκαηεχζηκν. πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα ή απφ ηελ QUICK. γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ο απνζηνιέαο απνδέρεηαη φηη είλαη θχξηνο ή θάηνρνο ή εθπξφζσπνο ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θαηφρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν θαη φηη γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο κεηαθνξάο απφ ην ζχζηεκα ηεο QUICK Άξζξν 2 Ζ QUICK. έρεη ην δηθαίσκα (ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηάζζεη ε ΑΓΑΔ) λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ηνπ δέκαηνο ή θαθέινπ πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη αιιά φρη θαη ηελ ππνρξέσζε. Αλ ε εηαηξεία θξίλεη φηη έλα αληηθείκελν είλαη επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη πγεία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ αλάιεςε θαη πεξαηηέξσ δηαθίλεζε ηεο απνζηνιήο θαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο αξρέο. ρεηηθά δηεπθξηλίδεηαη φηη ε QUICK δελ αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαθάησ αληηθεηκέλσλ θαη εγγξάθσλ: Υξήκαηα, πλάιιαγκα, Υξπζφ, Πνιχηηκα Μέηαιια θαη Λίζνη, Αξραηφηεηεο, Έξγα Σέρλεο, Λαρεία, Μεηνρέο, Οκφινγα, Δππαζή Σξφθηκα, Πξνζσπηθή Αιιεινγξαθία θαη γεληθά είδε πνπ ε δηαθίλεζή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. Δπηπιένλ, ε QUICK δελ θάλεη απνδεθηά πξνο δηαθίλεζε φζα αληηθείκελα δελ είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα, θαζψο θαη αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ν απνζηνιέαο αξλείηαη λα δειψζεη επαξθή ζηνηρεία ηνπ ή ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε πνπ δεηνχληαη απφ ηε QUICK Άξζξν 3 Ζ QUICK θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα θαη πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα κε ζηφρν ηελ 0

11 ηαρχηαηε παξάδνζε, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο. ε θακία φκσο πεξίπησζε δελ θέξεη επζχλε γηα θαζπζηέξεζε παξαιαβήο, κεηαθνξάο ή παξάδνζεο θάζε απνζηνιήο ή γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα, βιάβε, ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ή δηαθπγφλ θέξδνο, γηα κε πξνζήθνπζα παξάδνζε ή κε παξάδνζε νθεηιφκελε ζε απξφβιεπηεο αηηίεο ή ζε αλψηεξε βία, φπσο ελδεηθηηθά: α) ιφγσ απξφνπησλ γεγνλφησλ, πέξα απφ ηηο αληηθεηκεληθά αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο (αηχρεκα αλεμάξηεηα επζχλεο, δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αξγνπνξία κεηαθνξηθψλ κέζσλ, απεξγίεο, πφιεκνο ή γεληθή ή κεξηθή επηζηξάηεπζε θ.ά., β) ιφγσ πξάμεσο παξαιείςεσο ή ιαλζαζκέλσλ νδεγηψλ ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε ή ηξίηνπ πξνζψπνπ έρνληνο ζπκθέξνλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή, γ) ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απνζηνιήο ζην νπνίν κπνξεί λα επέιζεη εηδηθή βιάβε, αιινίσζε ή θαηαζηξνθή. Δπηπιένλ ε QUICK δελ θέξεη ηελ παξακηθξή επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ή δηαθπγφλ θέξδνο, εμ αηηίαο θαζπζηέξεζεο ή κε παξάδνζεο ή βιάβεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, φηαλ δελ δεισζεί απφ ηνλ απνζηνιέα ην είδνο, ε θχζε θαη ε αμία ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη απηά δελ αλαγξαθνχλ ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ., φηαλ ν απνζηνιέαο δελ εμέδσζε θαη δελ παξέδσζε ζηελ επηρείξεζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη άιια παξαζηαηηθά έγγξαθα θαζψο επίζεο θαη ζε φζεο πεξηπηψζεηο νξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ ΤΑ 688/52/ θαη ζην λφκν ελ γέλεη Άξζξν 4 Ο απνζηνιέαο εγγπάηαη φηη: α) Κάζε είδνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ κπξνζηηλή ζειίδα πεξηγξάθεηαη ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ην λφκν. β) ην ππφ δηεθπεξαίσζε αληηθείκελν έρνπλ ζεκεησζεί ζσζηά ηα απαηηνχκελα ζεκεία, ζηνηρεία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε. γ) Σν ππφ δηεθπεξαίσζε αληηθείκελν έρεη ζπζθεπαζζεί έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζε ηνπ. δ) Θα θαηαβάιιεη φια ηα ηπρφλ πξφζζεηα έμνδα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε, ηελ επηζηξνθή ή ηελ απνζήθεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηπιένλ ρξέσζε απαηηεζεί ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (αλ είλαη απηφ εχζξαπζην αλ έρεη εηδηθή αμία, αλ ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο θαηά ηε κεηαθνξά,θιπ) Άξζξν 5 Ζ QUICK δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη ή λα κελ παξαδψζεη θάζε είδνο πνπ κεηαθέξεη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαθνξά (λαχινη-θνξησηηθέο θ.ι.π.) κέρξη λα εμνθιεζεί. Άξζξν 6 Ζ QUICK δηεθπεξαηψλεη απνζηνιέο κε ρξέσζε ζηνλ παξαιήπηε. ε πεξίπησζε άξλεζεο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο απφ ηνλ παξαιήπηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηελ εμφθιεζε ηεο αλαιακβάλεη ν απνζηνιέαο. Άξζξν 7 Ζ QUICK δηεθπεξαηψλεη απνζηνιέο αγνξψλ, αληηθαηαβνιψλ θαη κεηαθνξψλ θαη κε κε έγγξαθε (ηειεθσληθή-ειεθηξνληθή θιπ) εληνιή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν εληνιέαο έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαγξαθφκελνπ ην ΤΓΔΣΑ σο «απνζηνιέα». Άξζξν 8 ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο θαηαζηξνθήο, θινπήο, απψιεηαο ή θαζπζηέξεζεο κεηαθεξνκέλσλ, ε επζχλε ηεο QUICK. πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ 688/52/ , πνζά ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αμηψζεηο γηα εζηθή βιάβε. Οη επηκέξνπο πεξηπηψζεηο επζχλεο ηεο επηρείξεζεο πξνο απνδεκίσζε, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πνζά απνδεκηψζεσλ νξίδνληαη εηδηθφηεξα ζην ΥΤΚ ηεο εηαηξείαο θαη ν ρξήζηεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε απηψλ θαη απνδέρεηαη απηνχο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Γηα ηπρφλ πιεξνθνξίεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη κε ηα αξκφδηα γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο, κε ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ηειεθσληθά ζην αιιά θαη εγγξάθσο κέζσ fax, θιπ. Πεξαηηέξσ ν ρξήζηεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ ΥΤΚ ηεο εηαηξείαο φξηα απνδεκηψζεσλ θαη δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε επηπιένλ αμίσζή ηνπ θαηά ηεο QUICK. γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ή δηαθπγφλ θέξδνο απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε δειψλεη αλέθθιεηα φηη πξνβαίλεη ζε άθεζε ρξένπο απφ ηηο αηηίεο απηέο. Οη πεξηπηψζεηο επζχλεο θαη απαιιαγήο ηεο εηαηξείαο θαη νη φξνη δηαρείξηζεο ησλ αλεπίδνησλ αληηθεηκέλσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ΥΤΚ. Σπρφλ έμνδα γηα ηε θχιαμε ησλ αλεπίδνησλ

12 αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ απνζηνιέα / παξαιήπηε ζα βαξχλνπλ ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε εηο νιφθιεξνλ. Κάζε απαίηεζε πξέπεη λα εγεξζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη λα επηδνζεί εγγξάθσο ζηα γξαθεία ηεο QUICK. ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαιήςεσο ηεο απνζηνιήο. Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ απηή κπνξεί λα γίλεη κέζσ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ ή κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ πνπ έρεη ζπζηήζεη ε QUICK. Γηα θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο QUICK. αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. Γηα φζα δελ νξίδνληαη ζην παξφλ ηζρχεη ν Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ Καηαλαισηή ηεο εηαηξείαο σο ηζρχεη θαη είλαη δηαζέζηκνο απφ ηελ εηαηξεία. Άξζξν 9 Γηα θάζε απνζηνιή κέζσ ηεο QUICK. θαη εθ' φζνλ πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα, απαηηείηαη ε ζπλνδεία απφ ηα θαηά λφκν απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ κεηαθνξά. Ζ επηρείξεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο μερσξηζηήο ζχκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο νκαδηθψλ απνζηνιψλ ή ζε εηδηθήο θχζεο πειάηεο. Δθφζνλ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα καδηθψο βάζεη ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε ρξήζε απινπνηεκέλνπ Τ.ΓΔ.ΣΑ., ην νπνίν ζα πξνζαξηάηαη ζε θάζε έλα απφ ηα αληηθείκελα, θαη ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ην κνλαδηαίν αξηζκφ απνζηνιήο ην δηαθξηηηθφ ηίηιν θαη ην δηαθξηηηθφ αλαγλψξηζεο ηεο Σαρπδξνκηθήο Δπηρείξεζεο. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία παξαιαβήο θαη επίδνζεο (ππνγξαθέο) κπνξνχλ λα ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. Ζ «QUICK.» δηαηεξεί ηα Τ.ΓΔ.ΣΑ. ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή γηα 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ απνζηνιψλ θαη απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο ζηνπο παξαιήπηεο ηνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Αξ. Απφθαζεο 687/328/ ΦΔΚ Σεχρνο Β' αξ 874/ ) 8. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΔΤΘΤΝΗ Ζ «QUICK.», ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο επζχλεο ηεο θαη ζηηο νξηδφκελεο απφ ηνλ λφκν πεξηπηψζεηο, θαηαβάιιεη απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 688/52/ ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β' 42/ «Καζνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ επηβάιιεηαη θαη απνθνπή απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ» φπσο ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα : ) γηα απνδεδεηγκέλε απψιεηα/νιηθή θινπή/νιηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ κε κνλνζήκαληα νξηζκέλν αξηζκφ απνζηνιήο θαηαβάιιεηαη ειάρηζηε απνδεκίσζε 50 2

13 θαη κέγηζηε απνδεκίσζε 70 θαη επηζηξνθή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή 2) γηα απνδεδεηγκέλε απψιεηα/νιηθή θινπή/νιηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ δέκαηνο κε κνλνζήκαληα νξηζκέλν αξηζκφ απνζηνιήο θαηαβάιιεηαη ειάρηζηε απνδεκίσζε 00 θαη κέγηζηε απνδεκίσζε 400 θαη επηζηξνθή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή 3) γηα απνδεδεηγκέλε απψιεηα/νιηθή θινπή/νιηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ ή δέκαηνο κε δεισκέλε αμία/αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην πνζφ ηεο δεισζείζαο αμίαο θαη επηζηξέθεηαη ην θαηαβιεζέλ ηαρπδξνκηθφ ηέινο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή 4) γηα απνδεδεηγκέλε κεξηθή απψιεηα/κεξηθή θινπή/κεξηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ κε κνλνζήκαληα νξηζκέλν αξηζκφ απνζηνιήο ή δέκαηνο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο απψιεηαο ή θινπήο ή θαηαζηξνθή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο γηα απψιεηα ή νιηθή θινπή ή νιηθή θαηαζηξνθή. 5) γηα απνδεδεηγκέλε κεξηθή απψιεηα/κεξηθή θινπή/κεξηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ/δέκαηνο κε δεισκέλε αμία/αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο απψιεηαο ή θινπήο ή θαηαζηξνθήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο δεισζείζαο αμίαο 6) εάλ έλα δέκα ή ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ηαρπκεηαθνξψλ επηζηξαθεί θαη ε αηηία ηεο κε επίδνζή ηνπ είλαη άγλσζηε, ν απνζηνιέαο δηθαηνχηαη επηζηξνθή ησλ ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ 7) γηα απνδεδεηγκέλε θαζπζηέξεζε επίδνζεο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πέξαλ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε 6 γηα θάζε ήκεξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε ππεξβαίλεη ην πεληαπιάζην ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ επίδνζεο επηπιένλ επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηα 00. Ζ απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πξναλαθεξζέληα πνζά ελψ ε ζπλεπαγφκελε απψιεηα θέξδνπο δελ απνδεκηψλεηαη. Δπίζεο κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κεγαιχηεξν πνζφ θαη' απνθνπή απνδεκίσζεο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ρξήζηε ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. ε πνιιαπιή απνζηνιή φπνπ απνζηέιινληαη πνιιά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πξνο έλαλ παξαιήπηε θαη πνπ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, θάζε ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ηπγράλεη δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη απνδεκηψλεηαη ρσξηζηά. 3

14 ε πεξίπησζε θινπήο, θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο κεηαθεξνκέλσλ, ε επζχλε ηεο «QUICK..» πεξηνξίδεηαη ζηα παξαπάλσ φξηα πνπ νξίδνληαη θαη πάλησο φρη πάλσ απφ ηα αλψηαηα θαηά ηα άλσ φξηα απνδεκίσζεο Όιεο νη απνζηνιέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ είλαη απηφκαηα αζθαιηζκέλεο ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 70 Δπξψ γηα ηα έγγξαθα θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400 Δπξψ γηα ηα ινηπά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηελ δεινχκελε απφ ηνλ απνζηνιέα αμία ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θάζε ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν κπνξεί πξναηξεηηθά λα αζθαιίδεηαη, κέζσ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ ζπλεξγάδεηαη ε «QUICK. γηα πνζφ κεγαιχηεξν ησλ 400 Δπξψ, κε επηβάξπλζε ηνπ ρξήζηε. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ην πεξηερφκελν απνζηνιήο, γηα ην νπνίν δειψζεθε κελ αμία ηνπ, αιιά παξέιεηςε ν απνζηνιέαο λα ην αζθαιίζεη. Αμίσζε γηα ην πέξαλ ησλ αλσηέξσ νξίσλ πνζφ, γελλάηαη κφλν γηα ην πεξηερφκελν ηεο απνζηνιήο έρεη δεισζεί ε αμία ηνπ θαη ηαπηφρξνλα έρεη αζθαιηζζεί, ην γεγνλφο ηεο αζθάιηζήο ηνπ δε πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ αλάιεςε ηεο απνζηνιήο πξνο κεηαθνξά. Ο απνζηνιέαο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα παξαπάλσ αλψηαηα πνζά απνδεκίσζεο θαη δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε επηπιένλ αμίσζή ηνπ θαηά ηεο «QUICK.» γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ή δηαθπγφλ θέξδνο απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε δειψλεη αλέθθιεηα φηη πξνβαίλεη ζε άθεζε ρξένπο απφ ηηο αηηίεο απηέο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επίδνζεο ηεο απνζηνιήο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαζπζηέξεζε δελ νθείιεηαη ζε αλσηέξσ βία) ε επζχλε ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα αλσηέξσ νξηδφκελα φξηα. Οη απνδεκηψζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ θαηαβάιινληαη ζηνλ απνζηνιέα ή αλ απηφο παξαηηεζεί ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηνλ παξαιήπηε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Κάζε απαίηεζε πξέπεη λα εγεξζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη λα επηδνζεί εγγξάθσο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο «QUICK..» ή ζην πιεζηέζηεξν πξαθηνξείν ηεο κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ αλάιεςε ηεο απνζηνιήο Όια ηα αληηθείκελα πνπ ππέζηεζαλ θαηαζηξνθή πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ή αλ ππέζηεζαλ κεξηθή θαηαζηξνθή πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ην κέξνο εθείλν ηεο απνζηνιήο ε δεκία ηνπ νπνίνπ απνθαηαζηάζεθε. 4

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της ACS Air Courier Services(Cyprus)Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. Πεξηερόκελα Πεξηερόκελα... 2 ΓΔΝΙΚΑ... 3 A ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ...

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ... ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΑΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 203 Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Η Επιχείρηση Η Holland Hellas Logistics S.A. δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των διεθνών μεταφορών. Στα πλαίσια της επιπλέον δραστηριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξωη.: AMG/ /1

Αξ. Πξωη.: AMG/ /1 Εζληθή Γεληθή & Εηδηθή Άδεηα Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ ΕΕΤΤ ΑΜ: 99-122 ACS Διεθνείς Μεταφορές & Δ. A.E.E. Έδξα: Αζθιεπηνύ 25, T.K. 14568, Κξπνλέξη Αηηηθήο Tει.: +30-210-8190000, Fax: +30-210-8190261 Email:info@acscourier.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού 1. Η «SCST.», εφεξής Εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς εγγράφων, δεμάτων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα