Περιεχόμενα Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8"

Transcript

1 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ ΕΠΙΔΟΗ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΣΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΜΗ ΕΤΘΤΝΗ / ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΧΡΗΣΩΝ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

2 . Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ.. Ζ QUICK είλαη εηαηξία ηαρπκεηαθνξψλ (courier) κε ηελ επσλπκία «QUICK FREIGHT SERVICES LTD» θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «QUICK» λνκίκσο ζπζηαζείζα θαη εδξεχνπζα ζηνλ Πεηξαηά επί ηεο νδνχ Λεσζζέλνπο 7-9 (Ζ QUICK είλαη εθνδηαζκέλε κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία γεληθή άδεηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) κε αξηζκφ AM: Χο θύξην ζθνπό ηεο ε εηαηξεία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη κεηαμχ άιισλ θαη α)ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσο ηαρείαο κεηαθνξάο (COURIER) εγγξάθσλ, αμηψλ, δεκάησλ θαη κηθξνδεκάησλ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ κε θάζε κεηαθνξηθφ κέζν, δηα μεξάο, ζαιάζζεο ή αέξνο θαη ε παξνρή ζπλαθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Σε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσο κεηαθνξψλ πάζεο θχζεσο θαη δηα παληφο κέζνπ, β) ηελ ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία κηθξψλ αληηθεηκέλσλ,.3. Γηαζέζηκα κεηαθνξηθά κέζα : Ζ εηαηξεία δηαζέηεη. Φ.Η.Υ.,. θαη..δίθπθια. Έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ζπκβάζεηο κε αεξνπνξηθέο, αθηνπιντθέο θαη ρεξζαίεο εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαγάγεη ηηο κεηαθνξέο ηεο θαηά ην φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα..4. Δίδνο παξερόκελωλ ππεξεζηώλ : Ζ εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθσλ δεκάησλ θιπ, ζχκθσλα κε ηνλ αλαθεξφκελν ζην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηεο, σο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν.2., αιιά θαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη θαη παξαθάησ ζην ππφ ζηνηρ. 3 θεθάιαην. 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 2.. Παξνρή Πνηνηηθώλ Τπεξεζηώλ : Γηα ηελ εηαηξεία καο ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ κε εκάο θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία καο θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ηε δηαξθή εμέιημε θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηηο. Δηδηθφηεξα, βειηηψλνπκε ζπλέρεηα ηνπο ρξφλνπο εληφο ησλ νπνίσλ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο καο, ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηέινο ειέγρνπκε ζπλερψο ην θφζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Σν πξνζσπηθφ θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο εθπαηδεχνληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο πνπ 2

3 δεκηνπξγνχληαη ζην ρψξν ησλ ηαρπκεηαθνξψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ καο 3. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 3.. Τπεξεζίεο : Ζ «QUICK» παξέρεη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ κε πξννξηζκφ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ηαρπκεηαθνξέο δεκάησλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ βάξνπο έσο 20 θηιψλ κε ή ρσξίο εκπνξηθή αμία, δηαθίλεζεο δηαθεκηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο δηεχζπλζε, πξνεηνηκαζίαο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, αληαιιαγήο εγγξάθσλ, αγνξάο, αληηθαηαβνιψλ αθφκα θαη κε ηειεθσληθή-ειεθηξνληθή εληνιή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν εληνιέαο έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ. σο «απνζηνιέα». Ζ «QUICK» δηεθπεξαηψλεη απνζηνιέο κε ρξέσζε ζηνλ παξαιήπηε θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο απφ ηνλ παξαιήπηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηελ εμφθιεζε ηεο «QUICK» αλαιακβάλεη ν απνζηνιέαο. Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε φιε ηελ Διιάδα ππφ ην θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο ηεο ΔΔΣΣ. Σα δηαθηλνχκελα απφ ηελ «QUICK.» αληηθείκελα επηδίδνληαη αλάινγα κε ηελ εληνιή ηνπ ρξήζηε θαη ην είδνο ηεο απνζηνιήο. πλήζεο ρξφλνο επίδνζεο είλαη ην επφκελν ηεο παξάδνζεο ηεο απνζηνιήο 24σξν. Ζ «QUICK» δηαζέηεη ππνδνκή θαη δπλαηφηεηα επίδνζεο αθφκα θαη απζεκεξφλ. Σν είδνο θαη ηα φξηα βάξνπο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθηλεί ε επηρείξεζε νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 3.2.Δηδηθφηεξα νη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά απηώλ είλαη νη εμήο : 3.2.Α. Τπεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο Α. Δζωηεξηθό (εληόο Διιάδνο) - Τπεξεζία απζεκεξφλ εληφο πφιεο Γηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ κε παξαιαβή παξάδνζε εληφο κηαο έσο ηεζζάξσλ σξψλ. - Δληφο πφιεο κε παξάδνζε ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. - Απφ πφιε ζε πφιε κε παξάδνζε ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ή ην αξγφηεξν Τ.ΔΕ.ΣΑ. υνοδευτικό Δελτίο Σαχυμεταφοράς 3

4 εληφο 72 σξψλ φπνπ παξαηεξνχληαη κεηαθνξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (απνκαθξπζκέλνη πξννξηζκνί) - Τπεξεζία καδηθψλ δηαλνκψλ Παξέρεηαη ζε φιν ην δίθηπν. Αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηαθίλεζε καδηθψλ απνζηνιψλ κε επηβεβαησκέλε παξάδνζε ζε ρξφλν απφ 4 έσο 5 εξγάζηκεο εκέξεο, ή θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ πειάηε. Β. Δμωηεξηθό (εθηόο Διιάδνο) - Γηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν, κέζσ απνθιεηζηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηα κεγαιχηεξα δηεζλή δίθηπα. 3.2.Β. Άιιεο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο α) Τπεξεζία αγνξώλ γηα ινγαξηαζκό ηξίηωλ Με ηειεθσληθή θιήζε αγνξά αληηθεηκέλσλ θαη παξάδνζε βάζεη νδεγηψλ ηνπ πειάηε. β) Τπεξεζία αληηθαηαβνιώλ Απνζηνιέο επί αληηθαηαβνιή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πειάηε. Aπφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ αμηψλ εληφο 3-4 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξάδνζεο. γ) Τπεξεζία ζε εκέξεο αξγηώλ / Κπξηαθώλ ή εθηόο ωξαξίνπ Γηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ θαηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. δ) Τπεξεζία απνζηνιώλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο Γηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ κε ιήςε θαη δηαβίβαζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ, ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ, απνδείμεσλ θ.ι.π. ε) Τπεξεζία απζεκεξόλ από πόιε ζε πόιε Απνζηνιέο γηα απζεκεξφλ επίδνζε αληηθεηκέλσλ απφ Πφιεηο εληφο Γηθηχνπ καο ζε Πφιεηο εληφο Γηθηχνπ καο. ζη) Τπεξεζία παξαδόζεωο αββάηνπ δ) Τπεξεζία παξαιαβήο δηαθεξύμεωλ ε) Τπεξεζία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ δηαγωληζκώλ Πεξαηηέξσ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα βεβαησκέλεο επίδνζεο ηεο απνζηνιήο θαζψο θαη αζθάιηζεο απηψλ - απηφκαηεο αζθάιηζεο βάζεη ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αλάιεςεο 4

5 Μεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαδφκελεο κε ηε «QUICK» αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Όιεο νη ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο καο, πνπ παξέρνληαη ζε φιε ηε ρψξα, κε αλαιπηηθή ρξέσζε θαζεκίαο απφ απηέο δεκνζηεχνληαη ζηνλ αλαιπηηθφ ηηκνθαηάινγν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα σο αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ ππν ζηνηρ. θεθαιαίνπ 4 κε ηίηιν Υξέσζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ Παξαιαβή θαη επίδνζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ ηαρπκεηαθνξώλ Καηά ηελ παξαιαβή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ην ρψξν ηνπ απνζηνιέα ή απφ ην θαηάζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ ν απνζηνιέαο έρεη επηιέμεη λα έξζεη γηα λα παξαδψζεη ην αληηθείκελν, ε «QUICK» έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε : α) γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο πνπ επηιέγεη θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ρξέσζε, ην ρξφλν θαη ηξφπν επίδνζεο, β) γηα ηελ χπαξμε ηεο αηνκηθήο ζχκβαζεο ηελ νπνία θαη νθείιεη λα ηνπ παξαδψζεη,γ) φηη ην Τ.ΓΔ.ΣΑ. δελ απνηειεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν, δ) γηα ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ηεο απφδεημεο ή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θπζηθή ή ειεθηξνληθή κνξθή θαη βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ζ «QUICK» : α) έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ απνζηνιέα λα αλνίμεη κπξνζηά ηνπ ην δέκα ή ην θάθειν θαη λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν απηνχ. β) έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ απνζηνιέα έσο δχν επίζεκα έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο πξνζψπνπ (φπσο ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην, δίπισκα νδήγεζεο, ζηξαηησηηθή ηαπηφηεηα, άδεηα παξακνλήο) γ) πξέπεη λα αξλεζεί ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη απηφ είλαη επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη λα ελεκεξψζεη αλάινγα ηηο αξκφδηεο αξρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.. δ) έρεη ηελ ππνρξέσζε επίδνζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε ζηνλ ίδην ή ζε ζχλνηθν πξφζσπν, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ παξαιήπηε. ε) νθείιεη λα θαηαγξάθεη ζην Τ.ΓΔ.Σ.Α. ελδερφκελεο απαηηήζεηο ηνπ απνζηνιέα γηα εηδηθνχο ηξφπνπο επίδνζεο (φπσο ελδεηθηηθά ε απζεκεξφλ επίδνζε ή ε επίδνζε ζε δηάζηεκα ζπγθεθξηκέλσλ σξψλ ή ε επίδνζε ζε κε εξγάζηκε εκέξα). Ζ εηαηξεία δελ αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε απνζηνιψλ γηα ηηο νπνίεο ν απνζηνιέαο ή ν παξαιήπηεο επηζπκνχλ λα αλνηρζεί ην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν πξν ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξάδνζεο θαη πξν ηεο απφδνζεο ζηελ εηαηξεία ηνπ πνζνχ ηεο αληηθαηαβνιήο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ζε πεξίπησζε ρξέσζεο παξαιήπηε. 5

6 ε πεξίπησζε απνζηνιήο κε αληηθαηαβνιή, ν παξαιήπηεο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη απηή θαη λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο αληηθαηαβνιήο θαη ηα κεηαθνξηθά ζε πεξίπησζε ρξέσζεο παξαιήπηε. Σπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο θαη θαησηέξσ αλαθέξνληαη. Ο ρξήζηεο/απνζηνιέαο: α) δειψλεη εάλ ην αληηθείκελν είλαη εχζξαπζην ή εάλ έρεη εηδηθή αμία ή εηδηθέο απαηηήζεηο κεηαθνξάο θαη ε εηαηξεία δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή πξφζζεησλ ηειψλ. β) έρεη ηε δπλαηφηεηα ηειεθσληθψο ή εγγξάθσο (π.ρ. κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) θαη εληφο ρξνληθνχ νξίνπ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ηαρπκεηαθνξψλ, λα αιιάδεη ηε δηεχζπλζε επίδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αλαιακβάλνληαο ηπρφλ πξφζζεηε ρξέσζε, ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο πεξηνρήο εμππεξέηεζεο, βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο επηρείξεζεο ηαρπκεηαθνξψλ. γ) ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζηνηρεία επίδνζεο (εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο, νλνκαηεπψλπκν αηφκνπ πνπ παξέιαβε θ.η.ι. απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο ή απφ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο κεηά απφ ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ, κέζσ ηειεθψλνπ, , θ.η.ι.) Ο ρξήζηεο / παξαιήπηεο: α) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαιάβεη κε επηθχιαμε ην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν, θαηαγξάθνληάο ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο ηεο επηθχιαμεο ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ. Δηδηθψο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε «QUICK» έρεη εηζάγεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή επηβεβαίσζεο παξαιαβήο απφ ηνλ παξαιήπηε, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη, είηε γηα ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο παξαιαβήο κε επηθχιαμε είηε γηα ζρεηηθή έγγξαθε κλεία παξαιαβήο κε επηθχιαμε, σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, επί ηνπ έληππνπ Τ.ΓΔ.ΣΑ. Ζ «QUICK» είλαη ππνρξεσκέλε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θαηαλαισηή/παξαιήπηε πνπ επηζπκεί λα παξαιάβεη κε επηθχιαμε, θαη ν ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο λα δηεθπεξαηψζεη ην ζρεηηθφ αίηεκα, παξνπζία ηνπ παξαιήπηε. Ζ δήισζε επηθχιαμεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάζηεκα κηαο () εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ παξαιήπηε. β) έρεη ηε δπλαηφηεηα, ηειεθσληθψο ή εγγξάθσο (π.ρ. κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο), θαη εληφο ρξνληθνχ νξίνπ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία λα αιιάδεη ηε δηεχζπλζε επίδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ αλαιακβάλνληαο ηπρφλ πξφζζεηε ρξέσζε, ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο πεξηνρήο εμππεξέηεζεο, βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο «QUICK» Υξόλνο επίδνζεο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ πλήζεο ρξφλνο επίδνζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ απνζηνιή. 6

7 3.5. Παξαθνινύζεζε θαη εληνπηζκόο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ Ζ εηαηξεία ηεξεί ζχκθσλα κε ην λφκν Δηδηθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Δληνπηζκνχ ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ (Δ..Π.Δ.Σ.Α. 2 ). Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, πεξηιακβάλεη δε θαη πιεξνθνξίεο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ αληαιιαγεί κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε δηαθίλεζε θάζε απνζηνιήο θαηαζηεκάησλ. ην Δ..Π.Δ.Σ.Α. αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε απνζηνιήο θαη εηδηθφηεξα : ν αξηζκφο ηνπ εθδνζέληνο πλνδεπηηθνχ Γειηίνπ Σαρπκεηαθνξάο, ε εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο απνζηνιήο θαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο παξαιαβήο ηεο, φλνκα απνζηνιέα-παξαιήπηε, ην βάξνο ηεο, ηελ ππεξεζία ε νπνία δεηήζεθε, πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο αμίαο ηνπ θνκίζηξνπ (ρξέσζε απνζηνιέα ή παξαιήπηε) θαη επίζεο ηα ζηάδηα πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο απνζηνιήο κέρξη θαη ηελ ηειηθή παξάδνζή ηεο ζηνλ παξαιήπηε ηεο (πρ αλαρψξεζε απφ ην θαηάζηεκα παξαιαβήο, άθημε ζε θέληξν δηαινγήο θαηαλνκή ζε θαηάζηεκα παξάδνζεο αλαρψξεζε απφ θέληξν δηαινγήο- θαηαλνκή ζε ηαρπκεηαθνξέα, παξάδνζε θαη ζηνηρεία παξαιήπηε ή αηηία κε παξάδνζεο. Μέζσ ηνπ ΔΠΔΣΑ επίζεο παξαθνινπζείηαη ε νξζή εθηέιεζε ησλ παξερφκελσλ απφ ηελ εηαηξεία ππεξεζηψλ. 4. ΥΡΔΧΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Ζ «QUICK» θαηαξηίδεη θαηάινγν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο κε αλαιπηηθή ρξέσζε θαζεκηάο απ απηέο. Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ θαηαιφγνπ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ ζεκεία εμππεξέηεζεο ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Ο θαηάινγνο απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα Η ηνπ ΥΤΚ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Αξ. Απφθαζεο 687/328/ ΦΔΚ Σεχρνο Β' αξ 874/ ) Ζ «QUICK» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλακνξθψλεη ή αλαπξνζαξκφδεη ηηο ρξεψζεηο ηεο γηα θάζε παξερφκελε ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Ο ηηκνθαηάινγνο αλαλεψλεηαη θαηά δηαζηήκαηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Κάζε λέα αλάξηεζε / δεκνζίεπζε ηηκνθαηαιφγνπ αλαηξεί ηνπο πξνεγνχκελε, θαζηζηά δε ηελ πξνεγνχκελε αλίζρπξε γηα φζεο ππεξεζίεο αλαιακβάλνληαη κεηά ηελ λέα δεκνζηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 2 Ε..Π.Ε.Σ.Α. Ειδικό ςφςτημα Παρακολοφθηςησ και Εντοπιςμοφ των Σαχυδρομικών Αντικειμζνων. 7

8 πειαηψλ. Ο εθάζηνηε ηζρχσλ ηηκνθαηάινγνο ππεξεζηψλ είλαη αλαξηεκέλνο, ζηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζηνλ αλσηέξσ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ελψ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο ρξεψζεηο παξέρνληαη απφ ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, απφ ην ηειεθσληθφ ηεο θέληξν, αιιά θαη απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ ηεο. 5. ΜΗ ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ Απφ ηελ επηρείξεζε δελ γίλνληαη απνδεθηά πξνο δηαθίλεζε φζα αληηθείκελα απαγνξεχνληαη γεληθά απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φζα αλαθέξνληαη ζηελ αηνκηθή ζχκβαζε, ηα κε θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα, θαη ζε πεξηπηψζεηο άξλεζεο θαηάζεζεο επαξθψλ ζηνηρείσλ απνζηνιέα ή παξαιήπηε. Η «QUICK» δελ αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίωζε θαη κεηαθνξά ηωλ εμήο εγγξάθωλ θαη αληηθεηκέλωλ: Δχζξαπζηα αληηθείκελα κε επαξθψο ζπζθεπαζκέλα, Υξήκαηα ζε κεηξεηά, πλάιιαγκα, Υξπζφ ζε ξάβδνπο, Κνζκήκαηα, Πνιχηηκα Μέηαιια, Πνιχηηκνπο Λίζνπο, Βηνκεραληθνχο Άλζξαθεο θαη Γηακάληηα, Αξραηφηεηεο - Έξγα Σέρλεο - Πξνζσπηθή Αιιεινγξαθία, Λαρεία, Μεηνρέο, Οκφινγα, Αιινηψζηκα Σξφθηκα, Γξακκαηφζεκα, Φπηά, Ναξθσηηθά, φπια, ή κέξε Οπιηζκνχ, Δθξεθηηθά Δίδε, Εψα, Πνξλνγξαθηθφ Τιηθφ, Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, Αέξηα, Δχθιεθηα πγξά, Δχθιεθηα ζηεξεά, Ομεηδσηηθά, Γειεηήξηα, Δληνκνθηφλα, βηνινγηθά δείγκαηα, Ραδηελεξγά, Γηαβξσηηθά, πξέπ, ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν θαη γεληθά πιηθά ηα νπνία δελ δέρεηαη γηα δηεθπεξαίσζε ε ΗΑΣΑ θαη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 6. ΔΠΙΓΟΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΑΝΔΠΙΓΟΣΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ηελ πεξίπησζε πνπ ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν δελ θαηέζηε δπλαηφ λα επηδνζεί ζηνλ παξαιήπηε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ελεκεξψλεηαη ν παξαιήπηεο κε έγγξαθε εηδνπνίεζε, επηζηξέθεηαη ην αληηθείκελν ζην ρψξν ηνπ ππεπζχλνπ πξνο παξάδνζε ηεο απνζηνιήο θαηαζηήκαηνο θαη πξνγξακκαηίδεηαη δεχηεξε ή θαη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο επίδνζεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ παξαιήπηε ή/θαη ηνλ απνζηνιέα Δηδηθφηεξα α) ζε 8

9 πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ παξαιήπηε, γίλεηαη έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ παξαιήπηε θαη επηζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ρψξν ηεο επηρείξεζεο β) πξνγξακκαηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ δεχηεξε πξνζπάζεηα επίδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ παξαιήπηε. γ) γίλεηαη επηθνηλσλία ηειεθσληθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζσ (fax/ θιπ) κε ηνλ απνζηνιέα ή ηνλ παξαιήπηε εθφζνλ αληηκεησπίδνληαη δπζθνιίεο ζηελ επίδνζε θαη έρνπλ δεισζεί ηα αληίζηνηρα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο δ) ζε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο επίδνζεο ή άξλεζεο ηνπ παξαιήπηε λα παξαιάβεη ην ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν, απηφ ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ απνζηνιέα κε ρξέσζε φρη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Δθφζνλ ηειηθά δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ παξαιήπηε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ παξαιήπηε λα παξαιάβεη, ελεκεξψλεηαη ν απνζηνιέαο άκεζα θαη ε απνζηνιή επηζηξέθεηαη ζ απηφλ κε δηθή ηνπ ρξέσζε, φρη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εηαηξείαο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ηεο. Αλεπίδνην ζεσξείηαη έλα ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε έρεη εμαληιήζεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα επίδνζήο ηνπ, βάζεη ησλ αλσηέξσ, ρσξίο απνηέιεζκα. Σα αλεπίδνηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα θπιάζζνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα επίδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ρξέσζε γηα ηε θχιαμε απηψλ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη θαη ζηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε, βαξχλεη απηνχο εηο νιφθιεξνλ. Σα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ηα νπνία δελ θαηέζηε δπλαηφ λα επηδνζνχλ ζηνλ παξαιήπηε ή λα επηζηξαθνχλ ζηνλ απνζηνιέα ζεσξνχληαη νξηζηηθά αλεπίδνηα θαη ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία δσξεάο ηνπο ζε θνηλσθειή ή άιια ηδξχκαηα ή θαηαζηξνθήο ηνπο θαηφπηλ ζπληάμεσο ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαηαζηξνθήο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία κεηά απφ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. Απφ ηε δηαδηθαζία απηή εμαηξνχληαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί επίζεκα ή έρεη δεισζεί εγγξάθσο απφ ηνλ απνζηνιέα φηη ε αμία ηνπο είλαη κείδνλα ησλ 00, νπφηε απηά παξαδίδνληαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ.. 7. ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Σν Τ.ΓΔ.ΣΑ (P.O.D.) είλαη ην απνδεηθηηθφ πνπ εθδίδεηαη γηα κηα έθαζηε απνζηνιή θαη ζπλνδεχεη απηή, απνδεηθλχεη ηε ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηαρπκεηαθνξάο θαη απνηειεί ηεθκήξην ηεο γλψζεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ γεληθψλ φξσλ αλάιεςεο κεηαθνξάο απφ 9

10 ηα εκπιεθφκελα κέξε (απνζηνιέα-παξαιήπηε). Σν Τ.ΓΔ.ΣΑ., είλαη ε αηνκηθή ζχκβαζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηαθίλεζήο ηνπ θάζε ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα κε απνδεθηά αληηθείκελα θαζψο θαη ηα αληηθείκελα πνπ απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπο, ην δηθαίσκα ηεο επηρείξεζεο λα κελ παξαιακβάλεη πξνο δηαθίλεζε αληηθείκελα εθφζνλ ν απνζηνιέαο αξλεζεί ηελ επηζεψξεζε ηνπο απφ εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, ε δπλαηφηεηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ απνζηνιέα, θαη ηα πνζά απηήο, νη απνδεκηψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο, θινπή, απψιεηα θαη θζνξά αληηθεηκέλσλ θαη νη πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ηηο δηεθδηθήζεη ν ρξήζηεο, θαη ειάρηζην ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑ 688/52/ ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β' 42/ νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ε ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο αλεπίδνησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ρξήζηε. Δηδηθφηεξα νη γεληθνί φξνη αλάιεςεο κεηαθνξάο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ είλαη : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΦΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ «QUICK» ΟΡΟΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΜΙΚΡΟΓΔΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ «QUICK» Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο QUICK, ν απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ξήηξεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην παξφλ έληππν. Καλέλαο εθπξφζσπνο, πξάθηνξαο ή ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο νχηε ν απνζηνιέαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα άξεη ηνπο αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ξήηξεο. Ζ κεηαθνξά εγγξάθσλ θαη δεκάησλ απφ ην ζχζηεκα δηεθπεξαίσζεο ηεο QUICK δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ξήηξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ. Ο απνζηνιέαο έρεη ξεηή γλψζε απηψλ ησλ φξσλ θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο απνδέρεηαη. Καλέλαο πξάθηνξαο ή ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο νχηε απνζηνιέαο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα άξνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο ή ξήηξεο. Άξζξν Σν Τ.ΓΔ.ΣΑ. είλαη κε δηαπξαγκαηεχζηκν. πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα ή απφ ηελ QUICK. γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ο απνζηνιέαο απνδέρεηαη φηη είλαη θχξηνο ή θάηνρνο ή εθπξφζσπνο ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θαηφρνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν θαη φηη γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο κεηαθνξάο απφ ην ζχζηεκα ηεο QUICK Άξζξν 2 Ζ QUICK. έρεη ην δηθαίσκα (ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηάζζεη ε ΑΓΑΔ) λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ηνπ δέκαηνο ή θαθέινπ πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη αιιά φρη θαη ηελ ππνρξέσζε. Αλ ε εηαηξεία θξίλεη φηη έλα αληηθείκελν είλαη επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη πγεία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ αλάιεςε θαη πεξαηηέξσ δηαθίλεζε ηεο απνζηνιήο θαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο αξρέο. ρεηηθά δηεπθξηλίδεηαη φηη ε QUICK δελ αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαθάησ αληηθεηκέλσλ θαη εγγξάθσλ: Υξήκαηα, πλάιιαγκα, Υξπζφ, Πνιχηηκα Μέηαιια θαη Λίζνη, Αξραηφηεηεο, Έξγα Σέρλεο, Λαρεία, Μεηνρέο, Οκφινγα, Δππαζή Σξφθηκα, Πξνζσπηθή Αιιεινγξαθία θαη γεληθά είδε πνπ ε δηαθίλεζή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. Δπηπιένλ, ε QUICK δελ θάλεη απνδεθηά πξνο δηαθίλεζε φζα αληηθείκελα δελ είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα, θαζψο θαη αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ν απνζηνιέαο αξλείηαη λα δειψζεη επαξθή ζηνηρεία ηνπ ή ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε πνπ δεηνχληαη απφ ηε QUICK Άξζξν 3 Ζ QUICK θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα θαη πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα κε ζηφρν ηελ 0

11 ηαρχηαηε παξάδνζε, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο. ε θακία φκσο πεξίπησζε δελ θέξεη επζχλε γηα θαζπζηέξεζε παξαιαβήο, κεηαθνξάο ή παξάδνζεο θάζε απνζηνιήο ή γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα, βιάβε, ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ή δηαθπγφλ θέξδνο, γηα κε πξνζήθνπζα παξάδνζε ή κε παξάδνζε νθεηιφκελε ζε απξφβιεπηεο αηηίεο ή ζε αλψηεξε βία, φπσο ελδεηθηηθά: α) ιφγσ απξφνπησλ γεγνλφησλ, πέξα απφ ηηο αληηθεηκεληθά αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο (αηχρεκα αλεμάξηεηα επζχλεο, δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αξγνπνξία κεηαθνξηθψλ κέζσλ, απεξγίεο, πφιεκνο ή γεληθή ή κεξηθή επηζηξάηεπζε θ.ά., β) ιφγσ πξάμεσο παξαιείςεσο ή ιαλζαζκέλσλ νδεγηψλ ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε ή ηξίηνπ πξνζψπνπ έρνληνο ζπκθέξνλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή, γ) ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απνζηνιήο ζην νπνίν κπνξεί λα επέιζεη εηδηθή βιάβε, αιινίσζε ή θαηαζηξνθή. Δπηπιένλ ε QUICK δελ θέξεη ηελ παξακηθξή επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ή δηαθπγφλ θέξδνο, εμ αηηίαο θαζπζηέξεζεο ή κε παξάδνζεο ή βιάβεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, φηαλ δελ δεισζεί απφ ηνλ απνζηνιέα ην είδνο, ε θχζε θαη ε αμία ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη απηά δελ αλαγξαθνχλ ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ., φηαλ ν απνζηνιέαο δελ εμέδσζε θαη δελ παξέδσζε ζηελ επηρείξεζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη άιια παξαζηαηηθά έγγξαθα θαζψο επίζεο θαη ζε φζεο πεξηπηψζεηο νξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ ΤΑ 688/52/ θαη ζην λφκν ελ γέλεη Άξζξν 4 Ο απνζηνιέαο εγγπάηαη φηη: α) Κάζε είδνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ κπξνζηηλή ζειίδα πεξηγξάθεηαη ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ην λφκν. β) ην ππφ δηεθπεξαίσζε αληηθείκελν έρνπλ ζεκεησζεί ζσζηά ηα απαηηνχκελα ζεκεία, ζηνηρεία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε. γ) Σν ππφ δηεθπεξαίσζε αληηθείκελν έρεη ζπζθεπαζζεί έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζε ηνπ. δ) Θα θαηαβάιιεη φια ηα ηπρφλ πξφζζεηα έμνδα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε, ηελ επηζηξνθή ή ηελ απνζήθεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηπιένλ ρξέσζε απαηηεζεί ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (αλ είλαη απηφ εχζξαπζην αλ έρεη εηδηθή αμία, αλ ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο θαηά ηε κεηαθνξά,θιπ) Άξζξν 5 Ζ QUICK δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη ή λα κελ παξαδψζεη θάζε είδνο πνπ κεηαθέξεη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαθνξά (λαχινη-θνξησηηθέο θ.ι.π.) κέρξη λα εμνθιεζεί. Άξζξν 6 Ζ QUICK δηεθπεξαηψλεη απνζηνιέο κε ρξέσζε ζηνλ παξαιήπηε. ε πεξίπησζε άξλεζεο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο απφ ηνλ παξαιήπηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηελ εμφθιεζε ηεο αλαιακβάλεη ν απνζηνιέαο. Άξζξν 7 Ζ QUICK δηεθπεξαηψλεη απνζηνιέο αγνξψλ, αληηθαηαβνιψλ θαη κεηαθνξψλ θαη κε κε έγγξαθε (ηειεθσληθή-ειεθηξνληθή θιπ) εληνιή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν εληνιέαο έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαγξαθφκελνπ ην ΤΓΔΣΑ σο «απνζηνιέα». Άξζξν 8 ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο θαηαζηξνθήο, θινπήο, απψιεηαο ή θαζπζηέξεζεο κεηαθεξνκέλσλ, ε επζχλε ηεο QUICK. πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ ηίζεληαη κε ηελ 688/52/ , πνζά ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αμηψζεηο γηα εζηθή βιάβε. Οη επηκέξνπο πεξηπηψζεηο επζχλεο ηεο επηρείξεζεο πξνο απνδεκίσζε, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πνζά απνδεκηψζεσλ νξίδνληαη εηδηθφηεξα ζην ΥΤΚ ηεο εηαηξείαο θαη ν ρξήζηεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε απηψλ θαη απνδέρεηαη απηνχο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Γηα ηπρφλ πιεξνθνξίεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη κε ηα αξκφδηα γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο, κε ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ηειεθσληθά ζην αιιά θαη εγγξάθσο κέζσ fax, θιπ. Πεξαηηέξσ ν ρξήζηεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ ΥΤΚ ηεο εηαηξείαο φξηα απνδεκηψζεσλ θαη δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε επηπιένλ αμίσζή ηνπ θαηά ηεο QUICK. γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ή δηαθπγφλ θέξδνο απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε δειψλεη αλέθθιεηα φηη πξνβαίλεη ζε άθεζε ρξένπο απφ ηηο αηηίεο απηέο. Οη πεξηπηψζεηο επζχλεο θαη απαιιαγήο ηεο εηαηξείαο θαη νη φξνη δηαρείξηζεο ησλ αλεπίδνησλ αληηθεηκέλσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ΥΤΚ. Σπρφλ έμνδα γηα ηε θχιαμε ησλ αλεπίδνησλ

12 αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ απνζηνιέα / παξαιήπηε ζα βαξχλνπλ ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε εηο νιφθιεξνλ. Κάζε απαίηεζε πξέπεη λα εγεξζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη λα επηδνζεί εγγξάθσο ζηα γξαθεία ηεο QUICK. ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαιήςεσο ηεο απνζηνιήο. Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ απηή κπνξεί λα γίλεη κέζσ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ ή κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ πνπ έρεη ζπζηήζεη ε QUICK. Γηα θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο QUICK. αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. Γηα φζα δελ νξίδνληαη ζην παξφλ ηζρχεη ν Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ Καηαλαισηή ηεο εηαηξείαο σο ηζρχεη θαη είλαη δηαζέζηκνο απφ ηελ εηαηξεία. Άξζξν 9 Γηα θάζε απνζηνιή κέζσ ηεο QUICK. θαη εθ' φζνλ πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα, απαηηείηαη ε ζπλνδεία απφ ηα θαηά λφκν απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ κεηαθνξά. Ζ επηρείξεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο μερσξηζηήο ζχκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο νκαδηθψλ απνζηνιψλ ή ζε εηδηθήο θχζεο πειάηεο. Δθφζνλ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα καδηθψο βάζεη ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε ρξήζε απινπνηεκέλνπ Τ.ΓΔ.ΣΑ., ην νπνίν ζα πξνζαξηάηαη ζε θάζε έλα απφ ηα αληηθείκελα, θαη ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ην κνλαδηαίν αξηζκφ απνζηνιήο ην δηαθξηηηθφ ηίηιν θαη ην δηαθξηηηθφ αλαγλψξηζεο ηεο Σαρπδξνκηθήο Δπηρείξεζεο. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία παξαιαβήο θαη επίδνζεο (ππνγξαθέο) κπνξνχλ λα ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. Ζ «QUICK.» δηαηεξεί ηα Τ.ΓΔ.ΣΑ. ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή γηα 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ απνζηνιψλ θαη απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο ζηνπο παξαιήπηεο ηνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Αξ. Απφθαζεο 687/328/ ΦΔΚ Σεχρνο Β' αξ 874/ ) 8. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΔΤΘΤΝΗ Ζ «QUICK.», ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο επζχλεο ηεο θαη ζηηο νξηδφκελεο απφ ηνλ λφκν πεξηπηψζεηο, θαηαβάιιεη απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 688/52/ ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β' 42/ «Καζνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ επηβάιιεηαη θαη απνθνπή απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ» φπσο ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα : ) γηα απνδεδεηγκέλε απψιεηα/νιηθή θινπή/νιηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ κε κνλνζήκαληα νξηζκέλν αξηζκφ απνζηνιήο θαηαβάιιεηαη ειάρηζηε απνδεκίσζε 50 2

13 θαη κέγηζηε απνδεκίσζε 70 θαη επηζηξνθή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή 2) γηα απνδεδεηγκέλε απψιεηα/νιηθή θινπή/νιηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ δέκαηνο κε κνλνζήκαληα νξηζκέλν αξηζκφ απνζηνιήο θαηαβάιιεηαη ειάρηζηε απνδεκίσζε 00 θαη κέγηζηε απνδεκίσζε 400 θαη επηζηξνθή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή 3) γηα απνδεδεηγκέλε απψιεηα/νιηθή θινπή/νιηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ ή δέκαηνο κε δεισκέλε αμία/αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην πνζφ ηεο δεισζείζαο αμίαο θαη επηζηξέθεηαη ην θαηαβιεζέλ ηαρπδξνκηθφ ηέινο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή 4) γηα απνδεδεηγκέλε κεξηθή απψιεηα/κεξηθή θινπή/κεξηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ κε κνλνζήκαληα νξηζκέλν αξηζκφ απνζηνιήο ή δέκαηνο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο απψιεηαο ή θινπήο ή θαηαζηξνθή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο γηα απψιεηα ή νιηθή θινπή ή νιηθή θαηαζηξνθή. 5) γηα απνδεδεηγκέλε κεξηθή απψιεηα/κεξηθή θινπή/κεξηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ/δέκαηνο κε δεισκέλε αμία/αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο απψιεηαο ή θινπήο ή θαηαζηξνθήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο δεισζείζαο αμίαο 6) εάλ έλα δέκα ή ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ηαρπκεηαθνξψλ επηζηξαθεί θαη ε αηηία ηεο κε επίδνζή ηνπ είλαη άγλσζηε, ν απνζηνιέαο δηθαηνχηαη επηζηξνθή ησλ ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ 7) γηα απνδεδεηγκέλε θαζπζηέξεζε επίδνζεο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πέξαλ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε 6 γηα θάζε ήκεξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε ππεξβαίλεη ην πεληαπιάζην ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ επίδνζεο επηπιένλ επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηα 00. Ζ απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πξναλαθεξζέληα πνζά ελψ ε ζπλεπαγφκελε απψιεηα θέξδνπο δελ απνδεκηψλεηαη. Δπίζεο κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κεγαιχηεξν πνζφ θαη' απνθνπή απνδεκίσζεο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ρξήζηε ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. ε πνιιαπιή απνζηνιή φπνπ απνζηέιινληαη πνιιά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πξνο έλαλ παξαιήπηε θαη πνπ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, θάζε ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ηπγράλεη δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη απνδεκηψλεηαη ρσξηζηά. 3

14 ε πεξίπησζε θινπήο, θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο κεηαθεξνκέλσλ, ε επζχλε ηεο «QUICK..» πεξηνξίδεηαη ζηα παξαπάλσ φξηα πνπ νξίδνληαη θαη πάλησο φρη πάλσ απφ ηα αλψηαηα θαηά ηα άλσ φξηα απνδεκίσζεο Όιεο νη απνζηνιέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ είλαη απηφκαηα αζθαιηζκέλεο ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 70 Δπξψ γηα ηα έγγξαθα θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400 Δπξψ γηα ηα ινηπά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηελ δεινχκελε απφ ηνλ απνζηνιέα αμία ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θάζε ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν κπνξεί πξναηξεηηθά λα αζθαιίδεηαη, κέζσ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ ζπλεξγάδεηαη ε «QUICK. γηα πνζφ κεγαιχηεξν ησλ 400 Δπξψ, κε επηβάξπλζε ηνπ ρξήζηε. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ην πεξηερφκελν απνζηνιήο, γηα ην νπνίν δειψζεθε κελ αμία ηνπ, αιιά παξέιεηςε ν απνζηνιέαο λα ην αζθαιίζεη. Αμίσζε γηα ην πέξαλ ησλ αλσηέξσ νξίσλ πνζφ, γελλάηαη κφλν γηα ην πεξηερφκελν ηεο απνζηνιήο έρεη δεισζεί ε αμία ηνπ θαη ηαπηφρξνλα έρεη αζθαιηζζεί, ην γεγνλφο ηεο αζθάιηζήο ηνπ δε πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ αλάιεςε ηεο απνζηνιήο πξνο κεηαθνξά. Ο απνζηνιέαο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα παξαπάλσ αλψηαηα πνζά απνδεκίσζεο θαη δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε επηπιένλ αμίσζή ηνπ θαηά ηεο «QUICK.» γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ή δηαθπγφλ θέξδνο απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε δειψλεη αλέθθιεηα φηη πξνβαίλεη ζε άθεζε ρξένπο απφ ηηο αηηίεο απηέο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επίδνζεο ηεο απνζηνιήο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαζπζηέξεζε δελ νθείιεηαη ζε αλσηέξσ βία) ε επζχλε ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα αλσηέξσ νξηδφκελα φξηα. Οη απνδεκηψζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ θαηαβάιινληαη ζηνλ απνζηνιέα ή αλ απηφο παξαηηεζεί ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηνλ παξαιήπηε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Κάζε απαίηεζε πξέπεη λα εγεξζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη λα επηδνζεί εγγξάθσο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο «QUICK..» ή ζην πιεζηέζηεξν πξαθηνξείν ηεο κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ αλάιεςε ηεο απνζηνιήο Όια ηα αληηθείκελα πνπ ππέζηεζαλ θαηαζηξνθή πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ή αλ ππέζηεζαλ κεξηθή θαηαζηξνθή πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ην κέξνο εθείλν ηεο απνζηνιήο ε δεκία ηνπ νπνίνπ απνθαηαζηάζεθε. 4

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα