XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA"

Transcript

1 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, µετ π ε σήγηση το ιεθυντο κ. Γρηγορίου Στάθη, Καθηγητο τ ς Βυζαντιν ς Μουσικολογίας κα Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς το Τµήµατος Μουσικ ν Σπουδ ν το Πανεπιστηµίου Α θ η ν ν,κα π τ ν α γίδα κα ε λογία το Μακαριωτάτου Αρχιεπισκ που Αθην ν κα πάσης Ελλάδος κ. Χ ρ ι σ τ ο δ ο λ ο υ,προέδρου το Tο κ. ΓP. Θ. ΣTAΘH Καθηγητο το Πανεπιστηµίου Aθην ν. Σ.το Ιδρ µατος, διοργάνωσε κα πραγµατοποίη σ ε, κατ τ τριήµερο 3-5 Νοεµβρίου 2000, τ Α Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικ ς µ κεντρικ θέµα «Θεωρία κα Πράξη τ ς Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς». Τ Συνέδριο ε χε κραιφν ς πιστηµονικ χαρακτήρα κα ε χε ς στ χο τ ν διερε νηση το θέµατος κα τ ν πιστηµονική, στορικ κα θεωρητικ ξακρίβωση τ ν βασικ ν πτυχ ν, ο πο ες µορφοποιο ν τ ν διαίτερο α τ ν λληνικ µουσικ πολιτ ι σ µ,τ ν Ψαλτικ Τέχνη τ ς ρθ δοξης λατρείας, δηλαδ τ ν βυζαντιν κα µεταβυζαντιν νεώτερη λληνικ µελοποι α. T συνέδριο ταν νοιχτ γι παρακολο θηση π κάθε καλοπροαίρετο ζητητ τ ς ληθείας. Τ παρηκολο θησαν π ρ το ς κατ πίσηµοι κπρ σωποι - µουσικολογιώτατοι ψάλτες τ ν Ιερ ν Μητροπ λεων τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, τ ς Κρήτης, τ ν ωδεκανήσων κα τ ς Πατριαρχικ ς Εξαρχίας τ ς Πάτµου κα παµπληθε ς λλοι µουσικολ γοι ρευνητές, µ ο υ σ ι ο δ ί φ ε ς,µ ο υ σ ι κ ο δ ι- δάσκαλοι, µελοποιοί, συγγραφε ς κα κδ τες βιβλίων περ τ ν Ψαλτικ Τ έ χ ν η, κα βεβαίως κα πολλο φορε ς κα κπρ σωποι τ ν συνδικαλιστικ ν ργανώσεων το κλάδου τ ν Ιεροψαλτ ν. Η θεµατικ το Συνεδρίου καθορίσθηκε ν κτείνεται σ πέντε µ νο ε σηγήσεις, τ ς πο ες τοί- µασαν κα πραγµατε θηκαν σάριθµοι πανεπιστη- µιακο διδάσκαλοι τ ν Τµηµάτων Μουσικ ν Σπουδ ν τ ν ΑΕΙ τ ς χώρας, κα Ηγο µενος τ ς ερ ς µον ς Τα τ ά ρ ν η ς. Γι τ βασικ θέµατα τ ς ψαλτικ ς πράξεως π ποψη ρµηνευτικ φιερώθηκε µι συνεδρίαση στρογγυλ ς τραπέζης, στ ν ποία ξέφρασαν τ ς π ψεις τους διακεκριµένοι Πρωτοψάλτες κα Χ ο ρ ά ρ χ ε ς. Απ τ ν διαπραγµάτευση τ ν θεµάτων κα τ ν διεξαγωγ τ ν ργασι ν το Συνεδρίου, κα µέσα π τ ν µικρ ν διάλογο, πο πιδιώχθηκε κα ξασφαλίσθηκε µ ψογο τρ πο, παρ τ ς κάποιες ντεγκλήσεις πο πιχειρήθηκαν γι κτροπ π τ ν καθορισµένη θεµατολογία, ν α δ - θηκαν ο ρθ ς ποτιµήσεις π τ ν ψαλτικ ν πραγµάτων τ ς Ελληνικ ς Ορθ δοξης Εκκλησ ί α ς,ο πο ες πιτρέπουν ν δροµολογήσουµε τ ν λοποίηση τ ν πρακτέων, κατ τάξη κα προτερ α ι τ η τ α,µ σοβαρ τητα κα κρίβεια. Τ Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στ ν Α θ ο υ σ α Τελετ ν το Πανεπιστηµίου Αθην ν κα στ ν Α θουσα Συνεδρίων το Εθνικο Ιδρ µατος Ερ ε υ ν ν. Κατ τ ν πίσηµη ναρξη προσφώνησε το ς συνέδρους Πρ τανης το Πανεπιστηµίου Αθ η ν ν, καθηγητ ς κ. Γεώργιος Μπαµπινιώτης κα ναγνώσθηκε σχετικ Μήνυµα το Παναγιωτάτου Ο κουµενικο Πατριάρχου κ. Β α ρ θ ο λ ο µ α ί ο υ, π τ ν Αρχοντα Πρωτοψάλτη τ ς Μεγάλης Εκκλησίας κ. Λεωνίδα Α σ τ έ ρ η. Ο Γέρων Γρηγ ριος τ ς Αδελφ τητος τ ν ανιηλαίων φερε τ ν ε λογία γι τ Συνέδριο π τ Αγιον Ορος κα Πρ εδρος τ ς Οµοσπονδίας Συλλ γων Ιεροψαλτ ν Ελλάδος Πρωτοψάλτης κ. Χρ στος Χατζηνικολά-

2 Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 249 ου ξέφρασε τ ν κανοποίηση το Ιεροψαλτικο Κλάδου γι τ γεγον ς. Ο Μακαριώτατος Α ρ χ ι ε- πίσκοπος Αθην ν κα πάσης Ελλάδος κ. Χ ρ ι σ τ - δουλος κήρυξε ε λογητικ τ ν διεξαγωγ το Συνε δ ρ ί ο υ.τ ν πρώτη ε σήγηση µ θέµα Ιστορικ θε - ώρηση τ ς Ψαλτικ ς Τέχνης διδακτικ κα διάδο - σ η, νέπτυξε κ. Γρηγ ριος Στάθης, Κ α θ η γ η τ ς Βυζαντιν ς Μουσικολογίας κα Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς το Πανεπιστηµίου Αθην ν κα ιευθυντ ς το Ιδρ µατος Βυζαντιν ς Μουσικολογίας. Τ Συνέδριο συνέχισε τ ς ργασίες του τ Σάββατο τ πρω, 4 Νοεµβρίου, στ ν συνεδριακ χ ρο το Εθνικο Ιδρ µατος Ερευν ν. Π α ρ ο υ- σίασαν τ ς ε σηγήσεις τους ο λλογιµώτατοι Καθηγ η τ έ ς,κ. Αντώνιος Α λ υ γ ι ζ ά κ η ς,το Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Η κφωνητικ ψαλτικ πράξη τ χ µ α κα τ κ φ ώ ν ω ς ν α γ ν ώ σ µ α τ α κ. Α χ ι λ- λέας Χαλδαιάκης το Πανεπιστηµίου Α θ η ν ν, Η θεωρητικ σπουδ τ ς Ψαλτικ ς Τέχνης π πειρα διαχρονικ ς προσέγγισης κα κ. ηµήτριος Γι α ν ν έ- λ ο ς,το Ιονίου Πανεπιστηµίου, Τ ντυπα Θεωρη - τικ τ ς Ψαλτικ ς νακ πτοντα προβλήµατα. Ο Καθηγο µενος τ ς ερ ς µον ς Τατάρνης ρχιµανδρίτης οσίθεος Κανέλλος κλεισε τ ν κ κλο τ ν ε σηγήσεων µ θέµα Τελετουργικ διάσταση τ ς Ψαλτικ ς περ τυπικ ς ε ταξίας. Τ π γευµα το Σαββάτου, 4 Νοεµβρίου φιερώθηκε λος χρ νος στ ν ε δικ συνεδρίαση στρογγυλ ς τραπέζης γι λε θερη συζήτηση, π το βασικο θέµατος τ ς ψαλτικ ς πράξεως π ποψη κυρίως ρµηνευτική. Στ ν στρογγυλ τράπεζα κάθησαν ο µουσικολογιώτατοι κ ριοι: Λ ε ω- νίδας Αστέρης - Αρχων Πρωτοψάλτης τ ς Μεγάλης Εκκλησίας, ο Αγιορε τες Γέρων Ιεροµ ναχος Γρηγ ριος κα Μοναχ ς ανι λ τ ς Α δ ε λ φ τ η τ ο ς τ ν ανιηλαίων, Χαρίλαος Ταλιαδ ρος - Πρωτοψάλτης το. ν. γίας Σοφίας Θεσσαλονίκης κα φφικιάλος Αρχων Πρωτοψάλτης τ ς Α γ ι ω τ ά τ η ς Αρχιεπισκοπ ς Κωνσταντινουπ λεως, Λ υ κ ο ρ γ ο ς Αγγελ πουλος - Πρωτοψάλτης το. ν. γίας Ε ρήνης Αθην ν κα φφικιάλος Αρχων Πρωτοψάλτης τ ς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπ ς Κωνσταντινουπ λεως, Αθανάσιος Βουρλ ς - Λέκτωρ το Τµήµατος Θεολογίας το Πανεπιστηµίου Α θ η ν ν κα Πρωτοψάλτης το. ν. γίας Μαρίνης Ιλισσ ί ω ν, Αντώνιος Αλυγιζάκης - Καθηγητ ς το Τ µ ή- µατος Μουσικ ς Τέχνης κα Επιστήµης το Πανεπιστηµίου Μακεδονίας τ ς Θεσσαλονίκης, κα κ. Γρηγ ριος Θ. Στάθης - Καθηγητ ς Βυζαντιν ς Μουσικολογίας κα Ψαλτικ ς Τέχνης το Τ µ ή µ α- τος Μουσικ ν Σπουδ ν το Πανεπιστηµίου Αθην ν κα χοράρχης το Χορο Ψαλτ ν «Ο Μα στορες τ ς Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς».τ ν διε θυνση τ ς συζητήσεως, κατ λιγ λεπτες ε σηγήσεις κα π α ρ ε µ β ά σ ε ι ς,ε χε Γρηγ ριος Στάθης. Μ σεβασµ κα περάσπιση τ ς λευθερίας τ ς κφράσεως λων τ ν συνέδρων, κο στηκαν πολλ ς κα νδιαφέρουσες π ψεις π πολλ ν θεµάτ ω ν, χι πάντοτε σχετικ ν µ τ ν προσδιορισµένη θεµατολογία κα κάποτε χι µ κοµψ τρ πο ς πρ ς τ ν διατ πωση. Ετσι κι λλι ς, π ά ν τ ω ς, τ α ν µι σκηση τ ς λευθερίας τ ς κφράσεως, ποία πάντοτε κρίνεται π το ς κουστ ς κα δ ι α β α θ µ ί ζ ε τ α ι.κα ο µιλο ντες κα ο κο οντες σ δηµ σιες συνάξεις µ προκαθορισµένη θεµατικ ή, κατ τ ν σκηση το θείου δώρου το διαλ γ ο υ,πρέπει ν γνωρίζουµε τ «νο ν νοείτω» κα τ «χων τα κο ειν κουέτω». Η κρ αση στ συνέδρια ε ναι πάντοτε µαθητεία, πο µ ς κανώνει ν κατακτο µε κάποιον ναβαθµ τ ς γνώσ ε ω ς.«γνώσεσθε τ ν λήθειαν κα λήθεια λευθερώσει µ ς», ε πεν Κ ριος. Σ περισσ τερη γνώση κα λήθεια περ τ ψαλτικ κα σ συνεδριακ παιδαγωγία στ χευσε κα τ Α Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς. Μάρτυς ψευδ ς κα π ε θείας µετάδοση ν τ πανελλήνιον π τ ν Ραδιοφωνικ Σταθµ τ ς Εκκλησίας τ ς Ε λ λ ά δ ο ς,κα ε δικ µαγνητοφώνηση. ο ξοχα ψαλτικ γεγον τα, τ πο α χαιρετίστηκαν ς στορικ κα σως νεπανάληπτα, κ λ ε ι- σαν πανηγυρικ τ Α Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς. Πρ το Αρχιερατικ Συλλείτουργο κα Μνηµ συνο τ ν π α νος ψαλτ ν µ προεξάρχοντα τ ν Mακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθην ν κα πάσης Ελλάδος κ. Χριστ δουλο στ ν ερ Μητροπολιτικ να τ ν Αθην ν. Εψαλαν κα διη θυναν το ς Χορο ς τ ν ψαλτ ν- κπροσώπων τ ν Ιερ ν Μητροπ λεων στ Συνέδριο, Αρχων Πρωτοψάλτης τ ς Μεγάλης το Χριστο Εκκλησίας κ. Λ ε ω- νίδας Αστέρης κα Πρωτοψάλτης το ερο ναο

3 250 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης κ. Χαρίλαος Ταλ ι α δ ρ ο ς. ε τερο Ψαλτικ κδήλωση στ ν ερ να γίου Παντελεήµονος στ ν δ Αχαρν ν π Χορ παρτιζ µενο π λους το ς ψάλτες (α ψάλτεςλαµπαδαρίους-δοµεστίκους) κπροσώπους τ ν ερ ν Μητροπ λεων κα το ς «Μα στορες τ ς Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς», π τ ν χοραρχία το Kαθηγητο κ. Γρηγορίου Στάθη. Εψαλαν π τ ν τοι- µασµένη π το τ ω Ψαλτικ Φυλλάδα «Ψάλλατε συνετ ς τ Θε» µ πλήρη µοφωνία κα θαυµαστ συµφωνία. Μετ τ ν λήξη τ ν ργασι ν α το το Α Πανελληνίου Συνεδρίου τ ς Ψαλτικ ς Τέχνης κα µ τ ν ε στοχη ποτίµηση π τ ν Μακαριώτατο Α ρ- χιεπίσκοπο Αθην ν κα πάσης Ελλάδος κ. Χ ρ ι- στ δουλο, στ τέλος τ ς ψαλτικ ς κδηλώσεως στ ν ερ να το γίου Παντελεήµονος, κ α τ α γ ρ ά- φονται δ τ σα καλ κα θετικ προέκυψαν π τ ν διεξαγωγ α το το Συνεδρίου κα παριθµο νται κα νακοινώνονται, γι ν µετρήσουν κα ναγνωρίσουν λοι, ο καλοπροαίρετοι κα µή, κα τ ν δική τους συµβολή, µ τ ν θετικ κα σ λίγες περιπτώσεις τ ν ρνητική τους στάση, σ τ ν πισήµανση α τ ν τ ν θεµάτων, πο ε δ κησε Θε ς ν προβληθο ν κα πιτευχθο ν. α. Απολυπραγµ νητη µµον στ ν παραδεδο- µένη ψαλτικ παράδοση, γραπτ κα προφορική. Ακλιν ς δηγ ς Μεγάλη το Χριστο Εκκλησία κα τ Αγιον Ο ρ ο ς. β. Η Νέα Μέθοδος τ ν Τρι ν ιδασκάλων ( Χ ρ υ σ ά ν θ ο υ - Γρ η γ ο ρ ί ο υ - Χ ο υ ρ µ ο υ ζ ί ο υ ) το, , µ τ ν συστηµατικ θεωρία κα ναλυτικ ση- µειογραφία της, ς τέταρτος κα τελευτα ος σταθµ ς ξελίξεως τ ς σηµειογραφίας, π ρξε κα παραµένει «ε εργεσία το θνους», κα ε ναι µ νη κλιν ς Μέθοδος γι τ ν µοι µορφη παράδοση κα διδασκαλία τ ς Βυζαντιν ς Μουσικ ς, δ η- λαδ τ ς Ελληνικ ς Ψαλτικ ς Τέχνης, κατ τ ς διορθώσεις τ ς Πατριαρχικ ς Επιτροπ ς το γ. Η σπουδ κα µελέτη τ ς χειρ γραφης παραδ σεως π τ ς θεωρίας κα τ ς µουσικ ς καθ α τ ν ε ναι χρέος πιστηµονικ κα καλλιτεχνικ ψαλτικ κα ποτελε ε λογία γι τ ν πολλαπλασιασµ τ ν γνώσεων κα τ ν διακρίβωση τ ς στορικ ς λήθειας. Η Ελληνικ Ψαλτικ Τέχνη λέγετ α ι, κα ρθ ς, π µ ς το ς νεωτέρους Βυζαντιν Μουσική στ ν πράξη µως δ ν ψάλλουµε τ θαυµαστ µελοποιήµατα τ ς βυζαντιν ς ποχ ς, κατ τ ν ποία Ψαλτικ Τέχνη φθασε σ κορυφα ες πιτε ξεις, παράλληλα µ τ ς λλες βυζαντιν ς λατρευτικ ς τέχνες, τ ν Α γ ι ο γ ρ α φ ί α,τ ν Ναο δ ο µ ί α, τ ν Κεντητική, κ.. Κα θαυµάζουµε τ ς λλες τέχνες κα τ ς θέλουµε «βυζαντινές», δ ν κάνουµε µως τ διο κα γι τ ν βυζαντιν Ψαλτική. Ο στορικο λ γοι κα ξέλιξη τ ν λατρειακ ν πραγµάτων µ ς προσφέρουν, β έ β α ι α,κάποια λαφ ρ υ ν τ ι κ ά.ε ν α ι, πάντως καιρ ς ν θεωρο µε νιαία τ ν βυζαντιν κα µεταβυζαντιν Ψαλτικ Τ έ- χ ν η. Η γνώση, πάλι, ποκαλ πτει τ ν ρίφνητο πλο το τ ς βυζαντιν ς κα µεταβυζαντιν ς µελοπ ο ι α ς,µι ς χιλιάδας περίπου Eλλήνων µελοποι ν σ µι περχιλιετ περίοδο (µέσα δεκάτου α νος µέχρι σήµερα) κα πισηµαίνει διδαχ ς κα λεπτο- µέρειες πο πωσδήποτε µπλουτίζουν τ ν παράδοση κα τ ν σηµειογραφία τ ς Νέας Μεθ δου. Απ τ µελέτη κα γνώση κα κδοση το πλο του τ ς βυζαντιν ς κα µεταβυζαντιν ς µελοποι ας ε ναι βέβαιο τι θ προκ ψει µπλουτισµ ς τ ς ψαλτ ς λατρείας µ παλαι µελοποιήµατα. δ. Η πιστηµονικ θεώρηση, µ συγκέντρωση κα κριτικ κδοση, τ ν θεωρητικ ν συγγραφ ν πο κατ καιρο ς παραδ θηκαν κα καταγράφηκαν στ χειρ γραφα, ε ναι προϋπ θεση γι τ ν κπ νηση Νέου Θεωρητικο τ ς Μουσικ ς. Η σοβαρ κα πιστηνοµικ νασχ ληση µ τ θεωρητικ πράγµατα τ ς Ψαλτικ ς ε ναι βέβαιο τι θ κ α τ α τ ε ί ν ε ι,π α ρ ε µ φ ε ρ ς,στ ν κπ νηση νέου σχεδίου διδασκαλίας κα κµαθήσεως τ ς Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς. ε. Η πιστηµονικ ρευνα στ ν τελική της φανέρωση παιτε τ ν σχεδιασµ κα τ ν κδοση νέου τ που µουσικ ν βιβλίων, µ διπλ σηµειογραφ ί α, τ ν πρωτ τυπη συνοπτικ κα τ ν νέα ναλ υ τ ι κ ή, που ντ πιση τ ν λλειπ ντων κα κριβ ς γνώση µπορε ν συµπληρώνει τ ν µουσικ κφραση τ ς σηµειογραφίας τ ς Νέας Μεθ δ ο υ.α τ ε ναι κα τ φειλ µενο χρέος πρ ς το ς µεγάλους µελοποιο ς ν κωδικοποιήσουµε, δ η λ α- δ ή,τ µελοποιήµατά τους κα τ διατηρήσουµε κα τ ψάλλουµε ναλλοίωτα. Κατ α τ ν τ ν τρ πο

4 Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 251 θ ποδίδεται τιµ κα ξία, κατ χρέος, κ α θ µετρε ται κα ναγνωρίζεται νέα κάθε φορ δηµιουργία π τ ν ψαλτ ν-µελοποι ν στ χ ρο τ ς Ψαλτικ ς, κατ τ τάλαντο πο «νωθέν στι κ α τ α β α ν ο ν». Πολυσήµαντες πισηµάνσεις κα προτάσεις σχετικ µ τ ν στορικ διαδροµή, τ ν διδακτικ κα τ ν διάδοση, κα τ ν θέαση κα διαχρονικ προσέγγιση τ ς θεωρίας τ ς Ψαλτικ ς Τέχνης διατυπώθηκαν κα κφράστηκαν π το ς ε σηγητ ς κυρίους Γρηγ ριο Στάθη κα Αχιλλέα Χαλδαιάκη. ς. Η διάκριση µεταξ περιγραφικ ς - δυναµικ ς σηµειογραφίας κα προσδιοριστικ ς σηµειογραφίας βοηθε στ ν καταν ηση τ ν διαφ ρων µµον ν σ παραδεδοµένη κφραση σ δυτικίζουσα µουσικ ντίληψη. Α τ διάκριση, πο θέλει περισσ τερη µελέτη σ λεπτοµέρειες, µπορε ν βοηθήσει σ ναθεωρήσεις, ς πρ ς τ ν τρ πο διδασκαλίας τ ς Ψαλτικ ς, κα διαφ λαξη τ ς ζωνταν ς προφορικ ς παραδ σεως. Κάποια θέµατα γι τ ν προσδιορισµ τ ν διαστηµάτων θιξε ε σήγηση το κ. ηµητρίου Γι α ν ν έ λ ο υ. ζ. Ως πρ ς τ «κφώνως» ναγιγνωσκ µενα στ λατρεία, κυρίως βιβλικ ς περικοπές, λλ κα τ ς παντο ες δεήσεις κα ε χές, προκρίνεται παραδεδοµένη π τ Ο κουµενικ Πατριαρχε ο πρώτη φωνογραφηµένη παράδοση το Αρχοντος Πρωτοψάλτου Ιακώβου Ναυπλιώτου. Πειστικ κα διαµφισβήτητα ταν τ πιχειρήµατα, σ τ ε ρ α π σχετικ σπουδή, πο προσκ µισε ε σηγητ ς κ. Αντώνιος Α λ υ γ ι ζ ά κ η ς. Τ σχετικ µ τ ν Εκφωνητικ Σηµειογραφία κα Πράξη θέµατα ε ναι π τ πλέον παραµεληµένα µέχρι τώρα κα ε ναι καιρ ς ν διατρίψουµε ε δ ι κ ά,γιατ τ θέµα α τ χει κα ε ρ τερες λειτουργικ ς διαστάσεις γι τ ν καλ τερη καταν ηση το λ γου στ λατρεία. η.τ θέµα τ ς δυνατ τητος τ ς νάγκης νέων µ ε λ ο π ο ι η µ ά τ ω ν,πο ε χε καθορισθ ς ποεν τητα νδιαφερ ντων τ ς στρογγυλ ς τραπέζης, δ ν σ υ ζ η τ ή θ η κ ε, πως κα τ καίριο θέµα τ ς «ψαλτικ ς πράξεως π ποψη ρµηνευτική», παρ λο τι πιδιώχθηκε κα µ προβολ σχετικ ν διαφανει ν, συγκεκριµένων «θέσεων» τ ς µελοποι ας, π πρωτ γραφα τ ν διδασκάλων Πέτρου Πελοποννησίου κα τ ν ξηγητ ν Χρυσάνθου κα Γρ η- γορίου κα λλων κωδικογράφων. Ε ναι στ σο προφαν ς τι στ χ ρο τ ς τέχνης νάπτυξη νέας δηµιουργίας κα α τον ητη ε ναι κα ε πρ σδεκ τ η,βέβαια στ πλαίσιο τ ς µοουσι τητος τ ς παρ α δ σ ε ω ς. θ. Η ε χάριστη κα λπιδοφ ρα διαπίστωση τι ναδ εται µι νέα γενι ρευνητ ν µουσικολ γωνψαλτ ν πο ντρυφο ν πολ δ κιµα στ χειρ γραφα τ ς Ψαλτικ ς Τέχνης κα τ ς παντοίας κδεδοµένης µουσικ ς δηµιουργίας, κα πολλο π α το ς κπονο ν τ ς διδακτορικές τους διατριβ ς σ καίρια θέµατα τ ς Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς, σ η- µειογραφικά, προσωπογραφικά, µελοποιητικά- µ ο ρ φ ο λ ο γ ι κ ά,στηρίζει κα προβάλλει τ ν προσδοκία γι µι λαµπρ νέα περίοδο στ ψαλτικ πράγµατα, π γαθ βέβαια τ ς ρθ δοξης ψαλτ ς λατρείας. ι. Η συµψαλµώδηση π κοιν κα λεγµένη Φ υ λ λ ά δ α, µ τ ς παραίτητες ρυθµίσεις ς πρ ς το ς ρυθµικο ς π δες κα τ σοκρατήµατα, τ α ν τραν τερη π δειξη τ ς σοφίας µ τ ν ποία πινοήθηκε κα καθιερώθηκε βυζαντιν σηµειογραφ ί α, ς δυναµικ κα περιγραφικ κφραση τ ν µυχιαιτάτων συναισθηµάτων τ ν ψυχ ν τ ν ψαλτ ν κα τ ν πιστ ν στ λατρεία. Ο ψάλτες, ο νθρωποι α το στο ς ποίους Θε ς πιδαψιλε ει τ χάρισµα τ ς καλλιφωνίας κα το ς καθιστ µυσταγωγο ς στ λατρεία, που ο πιστο µπιστε ονται στ λάρυγγά τους τ ν δοξολογία, τ ο ς α νους κα τ ς δεήσεις τους, ε ναι καλλιτέχνες µ λεπτ διαίσθηση κα µπορο ν, βοηθο µενοι π τ ν σοφ σηµειογραφία κα τ ν «νο ν» τ ς χειρονο- µ ί α ς,ν ψάλλουν µ καταπληκτικ µοιογένεια ς πρ ς τ ν κφραση, τ θος κα τ ν ρυθµικ τητα τ ν ψαλµάτων. ι α. Ε χ κι πιθυµία λων ε ναι ν κατατείνου- µε, µ περαιτέρω σπουδ κα συχν σ γκληση Ηµερίδων- ιηµερίδων γι ε δικ τερα κάθε φορ θ έ µ α τ α, πρ ς τ ν µοιοµορφία τ ς παραδ σεως, κα π ποψη διδακτικ ς νάγκης κα π ποψη ψαλτικ ς καθ α τ ν πράξεως. ι β. Η πρ ταση το Προέδρου τ ς Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ς Επιτροπ ς κα ιευθυντο το Ιδρ µατος Βυζαντιν ς Μουσικολογίας τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, Καθηγητο κ. Γρ. Θ. Σ τ ά θ η, ν καθιερωθ ς θεσµ ς σ γκληση ν τριετία, ρχίζοντας π τ

5 252 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 σωτήριον τος 2003, Πανελληνίου Συνεδρίου µ θέ- µα «Θεωρία κα Πράξη τ ς Ψαλτικ ς Τ έ χ ν η ς», τ πο ο µπορε ν ξελιχθε σ διεθνές, ε ναι να στοίχηµα πο θ κρατάει το ς ψάλτες κα µουσικολ γους σ γ νιµη ναµον µι ς ε λογηµένης, π ά λ ι, σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ς. Ο πρ τος σχεδιασµ ς φορ σ τριήµερο ως κα πενθήµερο συνέδριο, κατ τ ς πρωϊν ς ρες κα παράλληλες ψαλτικ ς κδηλώσεις τ βραδινά, π Χορο ς Ψαλτ ν διαφ ρων π λεων τ ς Ελλάδος. Κα πρέπει, κα ε ναι βέβαιο τι θ φθάσουµε κε, ν χουµε τ δυνατ τητα κα τ ν χαρ ν κο µε, π ι λ ε κ τ ι κ ά,κα Χορωδίες τ ν λλων ρθοδ ξων κα µ ρθοδ ξων λα ν. Η τελευταία µέρα θ κατακλείεται µεγαλοφώνως, «ς ν φωνα ς δάτων πολλ ν λεγ ντων, λ λ η λ ο - ϊα» τ πάντιµον κα µεγαλοπρεπ ς νοµα το Π α- τρ ς κα το Υ ο κα το γίου Πνε µατος πάντ ο τ ε,ν ν κα εί.

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

B I B Λ I O K P I Σ I E Σ 15

B I B Λ I O K P I Σ I E Σ 15 BIBΛIOKPIΣIEΣ 15 213 Γιώργος Mυτιλην ς M. Γ. Bαρβο νης, Oι ιερές σκήτες του Aγίου ρους, Aθήνα, εκδ. Xελάνδιον, 2007, σσ. 119. H έκδοση (αφιερωµένη στην A.Π.Θ. τον Oικουµενικ Πατριάρχη κ.κ. Bαρθολοµαίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ*

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ* 97 1. Εισαγωγικά ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ* Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος υπήρξε µια απ τις µητροπ λεις του Οικου- µενικο Πατριαρχείου, που προσέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας 3. Τα γράµµατα και οι τέχνες Στη διάρκεια της στερης αρχαι τητας (4ος-6ος αι. µ.χ.) τρεις παράγοντες ρω- µαϊκή κρατική παράδοση, ελληνική παιδεία, χριστιανική πίστη είναι φανερ τι διαµ ρφωσαν βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα