Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής"

Transcript

1 Σελ.1 από37

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής. Αποτίμηση. Έννοια -χαρακτηριστικά Ισολογισμού. Ο ισολογισμός ως ισότητα. 1.1 Έννοια της περιουσίας Ένα κοινό γνώρισμα των οικονομικών οργανισμών είναι η ύπαρξη μιας περιουσίας. Με τη χρήση των στοιχείων που την αποτελούν επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων κάθε οικονομικής μονάδας. Μπορούμε να διακρίνουμε στην περιουσιακή συγκρότηση κάθε οργανισμού δύο σκέλη: Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών αγαθών (περιουσιακών στοιχείων), υλικών ή άυλων, τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα ή κατοχή της ή απαιτεί από τρίτους η οικονομική μονάδα. Και το δεύτερο τις υποχρεώσεις που αυτή έχει απέναντι σε τρίτους. 1 Για τα δύο αυτά σκέλη ισχύει πάντοτε η ισότητα, επειδή ουσιαστικά το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει τα μέσα με τα οποία ασκείται η οικονομική δραστηριότητα και το δεύτερο την πηγή προέλευσής τους. Από τη σκοπιά της Λογιστικής η περιουσιακή συγκρότηση του οικονομικού οργανισμού αποτελείται από: - Το Ενεργητικό ή στοιχεία Ενεργητικού (Αssets), στο οποίο περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οικονομική αξία (Economic Resources), υλικά ή άυλα, εκφράζονται σε χρηματικές μονάδες και χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν οι σκοποί του οικονομικού οργανισμού. - Παθητικό ή στοιχεία Παθητικού (Liabilities), στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους και προς τον επιχειρηματία και περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες στοιχείων: α) Το πραγματικό Παθητικό ή Παθητικό 2, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους πλην του επιχειρηματία. β) Τα Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Περιουσία (Owner's Equity, net Assets), που περιλαμβάνονται υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς το φορέα της. 1 Ο επενδυτής στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι έχει απαίτηση από την οικονομική μονάδα τουλάχιστον για το κεφάλαιο το οποίο έχει συνεισφέρει σ' αυτήν. 2 Του «πραγματικού» Παθητικού. Σελ.2 από37

3 Το Ενεργητικό είναι ίσο με το Παθητικό όπως προαναφέρθηκε και σε συνδυασμό με την ανάλυση της σύνθεσης του Παθητικού (Παθητικό= Πραγματικό Παθητικό +Καθαρή Περιουσία) ισχύει η σχέση: Ε=ΠΠ+ΚΠ (Ι) όπου Ε= Ενεργητικό ΠΠ= Καθαρό Παθητικό ΚΠ=Καθαρή Περιουσία και κατά συνέπεια: ΚΠ=Ε-ΠΠ (ΙΙ) και ΠΠ=Ε-ΚΠ (ΙΙΙ) Από τις παραπάνω ισότητες (Ι, ΙΙ) προκύπτει το συμπέρασμα ότι σε ότι αφορά την Καθαρή περιουσία τα Ενεργητικά στοιχεία την προσαυξάνουν ενώ τα στοιχεία του Παθητικού την μειώνουν. Η Καθαρή Περιουσία μπορεί να πάρει: α) Ουδέτερη, β) Θετική και τέλος γ) Αρνητική τιμή, ανάλογα με το συσχετισμό της αξίας των Ενεργητικών στοιχείων (Assets) και των στοιχείων του Παθητικού (Liabillities). Μπορεί λοιπόν να έχουμε: α) Ε=ΠΠ, ΚΠ=0 (Ουδέτερη ή μηδενική Καθαρή Περιουσία). Στην περίπτωση αυτή η αξία των περιουσιακών στοιχείων της μονάδας επαρκεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε τρίτους πλην του επιχειρηματία (Πραγματικό Παθητικό), ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων προς τους φορείς της. β) Ε>ΠΠ, ΚΠ>0 (Θετική Καθαρή Περιουσία). Το ύψος της καθαρής Περιουσίας είναι ίσο με το πλεονάζον Ενεργητικό. γ) Ε<ΚΠ, ΚΠ<0 ( Αρνητική Καθαρή Περιουσία). Η αξία των Ενεργητικών στοιχείων δεν επαρκεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους φορείς και στους τρίτους, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν προτεραιότητα ικανοποίησης. Η αρνητική αυτή διαφορά ονομάζεται και "περιουσιακό έλλειμμα". Η σημασία της περιουσιακής σύνθεσης και η ύπαρξη ή όχι θετικής Καθαρής Περιουσίας επηρεάζει σημαντικά την πιστοληπτική ικανότητα καθώς και τη βιωσιμότητα του οικονομικού οργανισμού Απογραφή Έννοια της απογραφής. Με τον όρο απογραφή ονομάζονται οι ενέργειες που γίνονται για να προσδιοριστεί με ακρίβεια κατ' είδος, ποσοτικά και ποιοτικά, κάποιο στοιχείο ή το σύνολό τους που συνθέτουν την περιουσιακή συγκρότηση ενός οργανισμού. Ο όρος αυτός αφορά: α) Την ποσοτική καταμέτρηση κατ' είδος και ποιότητα κάθε είδους που επιδέχεται μέτρησης στη μονάδα που αυτό μπορεί να μετρηθεί (αριθμητική, μονάδα όγκου, βάρους, επιφάνειας), καθώς και στοιχείων που δεν έχουν υλική Σελ.3 από37

4 υπόσταση, όπως ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, επιταγές, εφόσον έχουν εγχαρτωθεί 3. β) Την αποτίμηση των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων σε ενιαίο νόμισμα με βάση τις αρχές της Αποτιμητικής και τις επιταγές του νόμου. γ) Την αποτύπωση σε χαρτί ή μαγνητικά μέσα των αποτελεσμάτων των παραπάνω διαδικασιών (καταμέτρησης και αποτίμησης) Λόγοι σύνταξης απογραφής. Οι λόγοι για τους οποίους συντάσσεται η απογραφή είναι: - Οι ανάγκες ελέγχου που προκύπτουν. Ο έλεγχος μπορεί να αφορά τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, οπότε ονομάζεται εσωτερικός έλεγχος(internal control), ή τρίτους π.χ. τη φορολογούσα αρχή, οπότε ονομάζεται εξωτερικός έλεγχος(external control). Είναι απαραίτητο στη διοίκηση κάθε οικονομικής μονάδας να απογράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα την περιουσία της και να διαπιστώνει πιθανές απώλειες, καταστροφές στοιχείων της. Γνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την πραγματική οικονομική της θέση, δίνεται η δυνατότητα στη διοίκησή της να οδηγηθεί σε ορθότερες επιλογές. Εκτός από την αναγκαιότητα για εσωτερικό έλεγχο προκύπτει πολλές φορές η ανάγκη και από απαίτηση τρίτων, ώστε να διαπιστωθεί αν η λογιστική εικόνα της επιχείρησης συμφωνεί με την πραγματική. - Οι ανάγκες προσαρμογής των λογιστικών με τα πραγματικά δεδομένα. Με σκοπό την ικανοποίηση της Λογιστικής αρχής της αποκάλυψης ή ανακοίνωσης πρέπει οι παρεχόμενες πληροφορίες να παρουσιάζουν τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν την περιουσιακή συγκρότηση της οικονομικής μονάδας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παραπάνω προσαρμογή Είδη απογραφής Μπορούμε να τη διακρίνουμε: α) Ως προς την έκταση της διενέργειάς της σε γενική και μερική, ανάλογα με το αν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της περιουσίας ή κάποιο μέρος τους (π.χ. απογραφή εμπορευμάτων). β) Ανάλογα με το χρόνο διενέργειας σε τακτική και έκτακτη. Η τακτική γίνεται στο τέλος της οικονομικής χρήσης (ετήσια), ενώ η έκτακτη όποτε χρειαστεί (π.χ. σε περίπτωση διάλυσης, συγχώνευσης). γ) Ανάλογα με τον τρόπο διενέργειας σε εσωλογιστική (intra-comtable, inventaire) και εξωλογιστική (physical inventory), ανάλογα με το αν συντάσσεται με βάση τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων ή με επιτόπια εξακρίβωση. δ) Ανάλογα με την υποχρέωση ή όχι της οικονομικής μονάδας σε υποχρεωτική 4 και προαιρετική. ε) Ανάλογα με την μέθοδο σε διαρκή και περιοδική. Κατά τη διαρκή στα λογιστικά βιβλία εμφανίζονται μετά από κάθε οικονομική πράξη κατά ποσότητα και αξία ή μόνο κατά ποσότητα τα υπόλοιπα των εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών κτλ. 5 3 Έχουν ενσωματωθεί σε κάποιο αξιόγραφο. 4 Η υποχρέωση σύνταξης απογραφής προκύπτει από τον Εμπορικό Νόμο (π.χ. Νομοθεσία Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) καθώς και από τη φορολογική νομοθεσία (π.χ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. 186 αρθ. 27 ). 5 Η διαρκής απογραφή εφαρμόζεται σε σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων και με κάθε δοσοληψία εξάγεται και το οικονομικό αποτέλεσμα. Σελ.4 από37

5 1.3. Ισολογισμός Έννοια-χαρακτηριστικά Ισολογισμού. Ο Ισολογισμός (balance sheet) είναι μια λογιστική κατάσταση η οποία εμφανίζει την περιουσιακή συγκρότηση ενός οικονομικού οργανισμού (περιουσιακά στοιχεία-πηγές χρηματοδότησής τους) σε ενιαίο νόμισμα και σε ορισμένη χρονική στιγμή. Η εμφάνιση των στοιχείων γίνεται συνοπτικά κατ είδος και αξία. Προκύπτει από τα υπόλοιπα του οριστικού ισοζυγίου που είναι εσωλογιστική κατάσταση. Δεν είναι μια περίληψη της απογραφής, όπως εσφαλμένα αναφέρεται, γιατί όπως είναι γνωστό η απογραφή είναι ένα εξωλογιστικό έγγραφο που γίνεται με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν υπόλοιπων λογαριασμών του προσωρινού ισοζυγίου6 που χρειάζονται διόρθωση. Ο Ισολογισμός εμφανίζει την οικονομική κατάσταση-θέση (Statement of Financial position) ενός οικονομικού οργανισμού σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αν θα θέλαμε να συγκρίνουμε το περιεχόμενο του Ισολογισμού σε σχέση με αυτό της απογραφής, θα διαπιστώναμε ότι περιλαμβάνουν: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1. Μόνο αξίες. 1. Ποσότητες και αξίες. 2. Στοιχεία ομαδοποιημένα 2. Λεπτομερής περιγραφή των στοιχείων (συνοπτική παρουσίαση). κατ' είδος και ποιότητα. (Αναλυτική παρουσίαση). 3. Παρουσίαση των στοιχείων 3. Παρουσίαση των στοιχείων (Ενεργητικού-Παθητικού) σε (Ενεργητικού-Παθητικού) σε κάθετη παράπλευρα σκέλη 7 8. διάταξη, Ενεργητικό-Καθαρή Περιουσία- Πραγματικό Παθητικό (κατά παράδοση). Η σύνταξη του Ισολογισμού είναι για μερικές οικονομικές μονάδες υποχρεωτική, η δε καταχώρισή του γίνεται σε ιδιαίτερο βιβλίο (βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών) και καταχωρίζεται μετά την απογραφή. Υπογράφεται από πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος 9. Η κατάταξη των στοιχείων που περιλαμβάνει ο Ισολογισμός γίνεται κυρίως με κριτήρια για τα: Στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία παθητικού πραγματικού Το βαθμό ρευστοποίησης (πόσο γρήγορα μπορούν να ρευστοποιηθούν), ταχύτητα κυκλοφορίας (πάγια, κυκλοφοριακά, διαθέσιμα). Τη ληκτότητα (πόσο γρήγορα λήγουν) σε Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 6 Ισοζύγιο είναι μια κατάσταση στην οποία παρουσιάζονται τα υπόλοιπα αξιών των λογαριασμών σε κάποια χρονική στιγμή (μεγαλύτερη ανάλυση στο κεφ. 3 (περί λογαριασμών) και ειδικά για το ισοζύγιο πρωτοβάθμιων στο κεφ.5). 7 -Ν. 2190/20 αρ 42γ. " Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό..."- Ε.Λ.Σ (βλ.υποδ.) αρ.1 (Π.Δ. 1123/1980 Φ.Ε.Κ. Α' 75/80). 8 Χρησιμοποιείται μερικές φορές και η κάθετη διάταξη, όταν γίνεται μελέτη των πηγών και των χρήσεων κεφαλαίων (sources and uses of founds). 9 Κ.Β.Σ. αρ.29 παρ.3, Ν.2190/20 αρ.42α παρ.5 (ανώνυμες εταιρίες), Ν.3190/55 αρ.22 παρ.2 (Ε.Π.Ε.). Σελ.5 από37

6 Σκοπός της κατάταξης είναι η διευκόλυνση της μελέτης και της κριτικής διερεύνησης των στοιχείων. Συνηθισμένες ονομασίες, με τις οποίες εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία στον ισολογισμό, είναι: Στο Ενεργητικό Ονομασίες λογαριασμών Α. Οφειλόμενο κεφάλαιο. Οφειλόμενο κεφάλαιο. Β. Έξοδα εγκατάστασης. 10 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης, Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου, Λοιπά έξοδα εγκατάστασης κτλ. Γ. Ακινητοποιήσεις (Πάγιο Ενεργητικό). Γ(Ι) Ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία). Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill) κτλ. Γ(ΙΙ) Ενσώματες ακινητοποιήσεις. 11 Γήπεδα, Οικόπεδα, Κτίρια, Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, Μεταφορικά μέσα, Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές, κτλ. Γ(ΙΙΙ) Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις, Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων, Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης, Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων, κτλ. 10 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 11 Περιλαμβάνονται και οι προκαταβολές απόκτησης. Σελ.6 από37

7 Δ. Κυκλοφορούν ενεργητικό. Δ(Ι). Αποθέματα (εμπορεύσιμα αγαθά). Εμπορεύματα, Προϊόντα έτοιμα και ημιτελήυποπροϊόντα υπολείμματα, Παραγωγή σε εξέλιξη, Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας κτλ. Δ(ΙΙ) Απαιτήσεις (βραχυπρόθεσμες 12 ). Πελάτες, Γραμμάτια εισπρακτέα, Γραμμάτια σε καθυστέρηση, Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων, Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων, Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης, Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων, Επισφαλείςεπίδικοι πελάτες και χρεώστες, Χρεώστες διάφοροι κτλ. (ΙΙΙ) Χρεόγραφα. Μετοχές, Ομολογίες, Λοιπά χρεόγραφα, Ίδιες μετοχές κτλ. Δ(ΙV) Διαθέσιμα. Ε Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού. Ταμείο, Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα, Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας κτλ. Έξοδα επόμενων χρήσεων, Έσοδα χρήσης εισπρακτέα, Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού κτλ. 12 Εκείνες που είναι απαιτητές μέσα στο επόμενο του Ισολογισμού έτος (βλ.ε.λ.σ παρ.6 Δ(ΙΙ)). Σελ.7 από37

8 Στο Παθητικό Α. Ίδια κεφάλαια. Α(Ι). Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.). Α(ΙΙ). Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ονομασίες λογαριασμών Καταβεβλημένο, Οφειλόμενο, Αποσβεσμένο κτλ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Α(ΙΙΙ). αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων. Α(ΙV).Αποθεματικά κεφάλαια. Διαφορές Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων, Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού κτλ. Τακτικό αποθεματικό, Αποθεματικά καταστατικού, Ειδικά αποθεματικά Έκτακτα αποθεματικά, Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, Αποθεματικό για ίδιες μετοχές κτλ. A(V). Αποτελέσματα εις νέο. Α(VI). Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου. Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα. Γ. Υποχρεώσεις. Γ(Ι). Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 13 Γ(ΙΙ) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο, Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο, Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων κτλ. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων, Διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κτλ. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, Λοιπές προβλέψεις κτλ. Ομολογιακά δάνεια, Δάνεια τραπεζών, Δάνεια ταμιευτηρίων, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. λήξης, Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κτλ. Προμηθευτές, Γραμμάτια πληρωτέα, Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, Προκαταβολές πελατών, Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη, Ασφαλιστικοί οργανισμοί, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση, Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μερίσματα πληρωτέα, Πιστωτές διάφοροι, κτλ. Έσοδα επόμενων χρήσεων, Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα, Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί, κτλ. 13 Εκείνες που λήγουν μετά τη λήξη της επόμενης του ισολογισμού χρήσης (βλ.ε.λ.σ παρ.8 ) Σελ.8 από37

9 Ο ισολογισμός ως ισότητα Έχει ήδη εξηγηθεί, όταν αναφερθήκαμε στην περιουσιακή συγκρότηση του οικονομικού οργανισμού, ότι ισχύει η ισότητα: Ε= ΠΠ + ΚΠ (Ι) ( A=L+O) όπου Ε = Ενεργητικό, ( A=Assets ) ΠΠ = Πραγματικό Παθητικό ( L=Liabilities) ΚΠ = Καθαρή Περιουσία και κατά συνέπεια: ΚΠ = Ε-ΠΠ (ΙΙ) (O= Ownership or Net Worth) Μπορούμε να καταρτίσουμε τον ισολογισμό της επιχείρησης "Α.Ε. ΔΩΔΩΝΗ" βασισμένοι στα παρακάτω υπόλοιπα αξίας των περιουσιακών της στοιχείων: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ ΤΑΜΕΙΟ 1.200,00 ΚΤΙΡΙΑ 2.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.000,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.800,00 ΧΡΕΩΣΤΕΣ 500,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.200,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 800,00 ΥΠ. ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ X=; ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 200,00 ΠΕΛΑΤΕΣ 800,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ 300,00 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.500,00 ΛΥΣΗ: α) Επειδή όπως γνωρίζουμε ισχύει η ισότητα Ε=Π => Ε=ΠΠ+ΚΠ => ΚΠ=Ε-ΠΠ (Ι) αθροίζοντας τις αξίες των ενεργητικών στοιχείων του παραδείγματος έχουμε: Ε=ΟΙΚΟΠΕΔΑ+ΚΤΙΡΙΑ+ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ+ΠΕΛΑΤΕΣ+ΧΡΕΩΣΤΕΣ+ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ+ΤΑΜΕΙΟ= 1.500, , , , , , ,00 = 8.500,00 =>Ε=8.500,00 (II) Αθροίζοντας τις αξίες των στοιχείων του Παθητικού (πραγματικού) : ΠΠ = ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ + ΠΙΣΤΩΤΕΣ = 800, , ,00 =2.100,00 => ΠΠ = 2.100,00 (ΙΙI) από τις (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) => ΚΠ =Ε-ΠΠ => ΚΠ = 8.500, ,00 => ΚΠ = 6.400,00 (ΙV) Η ΚΠ αποτελεί την υποχρέωση της επιχείρησης απέναντι στον επιχειρηματία. Η υποχρέωση αυτή στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το αλγεβρικό άθροισμα : ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ = ΚΠ (V) Από τις(iv),(v)=> ΚΠ= ΚΕΦΑΛΑΙΟ +ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ =>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ = ΚΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ = 6.400, ,00 => ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ= 4.200,00 Σελ.9 από37

10 β) Γνωρίζοντας πλέον όλα τα στοιχεία καταρτίζουμε τον ισολογισμό: '' Α.Ε. Δ Ω Δ Ω Ν Η '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) ΑΡΙΘΜΟΣ Μ. Α. Ε / 1/ 12 / 94 /31 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ(ΠΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΟ) ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.500,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.200,00 ΚΤΙΡΙΑ 2.500,00 ΥΠ. ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 4.200,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.800,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 800,00 ΠΕΛΑΤΕΣ 800,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.000,00 ΕΠΙΤΑΓΕΣ 200,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ 300,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 500,00 ΤΑΜΕΙΟ 1.200,00 ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.500,00 ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.500,00 Σελ.10 από37

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Η λογιστική τυποποίηση. Σκοποί και σημασία του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Οι βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. Γενικές αρχές τήρησης των λογαριασμών. Το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. Η εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Η λογιστική τυποποίηση. Οι παρεχόμενες από τη Λογιστική πληροφορίες, είτε απευθύνονται στη διοίκηση είτε σε τρίτους, για να διαθέτουν βαρύτητα θα πρέπει να είναι συγκρίσιμες διαχρονικά μεταξύ τους μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης αλλά και εκτός, με στοιχεία ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου. Η λογιστική τυποποίηση αποβλέπει στην εξασφάλιση της συγκέντρωσης ομοιογενών και σωστών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και την παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα όλων των οικονομικών μονάδων της χώρας, κατά κλάδους και συνολικά. Αυτή η τυποποίηση και συγκρισιμότητα όμως δεν απορρέει μόνο από τις παραδεκτές λογιστικές αρχές. Η αυθαιρεσία πολλών λογιστών, ο αυτοσχεδιασμός σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να αντιβαίνει τις λογιστικές αρχές, καταστρέφει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων. Με την καθιέρωση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) επιτυγχάνεται η τυποποίηση και η ομοιομορφία των λογιστικών μεγεθών, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο Σκοποί και σημασία του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Έχει επικρατήσει η λογιστική τυποποίηση να αποκαλείται απλούστερα Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Ο όρος Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, παρότι έχει καθιερωθεί διεθνώς, είναι ατυχής γιατί δίνει την εντύπωση ότι το Γ.Λ.Σ. δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα λογιστικό οδηγό, που αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο σε μια τυποποιημένη λογιστική διαδικασία. Στην πραγματικότητα ένα επιστημονικά καταρτισμένο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει πολύ βαθύτερους και ευρύτερους σκοπούς. Δημιουργείται ένα ενιαίο περιβάλλον, κοινό για όλους τους ενδιαφερόμενους, στο λογιστικό τρόπο χειρισμού των συναλλαγών και στην απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης. Καταργείται η "πολυγλωσσία" και οι επακόλουθες παρερμηνείες. Ακολουθούνται ομοιόμορφοι κανόνες αποτίμησης στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού και μέθοδοι απόσβεσης πάγιων στοιχείων με βάση τις παραδεκτές αρχές. Καθορίζονται ενιαίοι κανόνες κοστολόγησης, ενιαία ονοματολογία λογαριασμών και η συνδεσμολογία τους. Τέλος, καθιερώνεται ενιαίος τύπος για τις Οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων). Οι άμεσα Σελ.11 από37

12 συναλλασσόμενοι με την οικονομική μονάδα, αποδέκτες των δημοσιευμένων καταστάσεων, διευκολύνονται στην κατανόησή τους και την ακριβή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας της μονάδας. Επιγραμματική απεικόνιση των αλλαγών που επιφέρει η καθιέρωση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 1. Ενιαία Λογιστική ορολογία, 2. Ενιαίοι κανόνες κοστολόγησης, αποτίμησης, 3. Ενιαία ονοματολογία λογαριασμών, 4. Συνδεσμολογία λογαριασμών, 5. Ενιαίος τύπος οικονομικών καταστάσεων Οι βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. 1. Η αρχή της αυτονομίας. 2. Αρχή της κατ'είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων-εσόδων στους οικείους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. 3. Αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές Η αρχή της αυτονομίας Το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα: α. Γενική Λογιστική β. Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης γ. Λογαριασμοί Τάξεως Οι λογαριασμοί κάθε μέρους συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους αυτόνομα, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με λογαριασμούς άλλης ομάδας. α. Γενική Λογιστική (ομάδες 1-8). Έχει ως σκοπό: -την παρακολούθηση και καταγραφή των συναλλαγών με τους τρίτους -τη συγκέντρωση των εσόδων-εξόδων κατά λειτουργία -τον προσδιορισμό του αποτελέσματος -την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων -τον εσωτερικό έλεγχο -την κατάρτιση δηλώσεων φορολογίας β. Αναλυτική Λογιστική (ομάδα 9). Η Αναλυτική ή βιομηχανική Λογιστική επεξεργάζεται τους λογαριασμούς των ομάδων: ομάδα 2 (αποθέματα) ομάδα 6 (οργανικά έξοδα κατ'είδος) ομάδα 7 (οργανικά έσοδα κατ'είδος) ομάδα 8 (λογαριασμοί αποτελεσμάτων μόνο από 81-85) Σελ.12 από37

13 Σκοπός της Αναλυτικής Λογιστικής είναι η εξαγωγή του κόστους παραγωγής και η παροχή πληροφοριών στη διοίκηση. Παρακολουθούνται οι ποσοτικές μεταβολές, οι μορφολογικές μετατροπές και οι πολυπληθείς συνθέσεις των αποθεμάτων, των εξόδων, των εσόδων και των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων για το σχηματισμό του λειτουργικού και του κατά φορέα κόστους, τον προσδιορισμό των αναλυτικών και των συνολικών αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του συνόλου της εκμετάλλευσης και των τμημάτων της. γ. Λογαριασμοί Τάξεως (ομάδα 10). Περιλαμβάνονται λογαριασμοί που παρέχουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, όπως αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις που λαμβάνονται ή παρέχονται και άλλα Αρχή της κατ'είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων-εσόδων στους οικείους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. Οι λογαριασμοί των κατηγοριών αυτών δέχονται μόνο χρεωπιστώσεις και αντιλογισμούς. Εσωτερικές διακινήσεις, μεταφορές και οποιεσδήποτε αλλοιώσεις, που νοθεύουν τα πρωτογενή στοιχεία, απαγορεύονται στη Γενική Λογιστική. Οι λογαριασμοί των ομάδων 2,6,7 και 8 (81-85) λειτουργούν κατ'είδος και όχι κατά προορισμό. Τα μεταφορικά, που επιβαρύνουν την οικονομική μονάδα, θα καταχωριστούν στον οικείο λογαριασμό του Γ.Λ.Σ. και στην Αναλυτική Λογιστική θα γίνει ο μερισμός κατά προορισμό, για παράδειγμα έξοδα διάθεσης εμπορευμάτων, έξοδα μεταφοράς διοικητικού προσωπικού κτλ Αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Στο λογαριασμό Γενικής εκμετάλλευσης, που κινείται μόνο στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, για τον προσδιορισμό των οργανικών αποτελεσμάτων μεταφέρονται: Τα αποθέματα αρχής ομάδα 2η Τα τελικά αποθέματα Οι αγορές Τα έξοδα ομάδα 6η 14 Τα έσοδα ομάδα 7η Οι εμπορικές επιχειρήσεις στο τέλος της χρήσης διενεργούν πραγματική (εξωτερική) απογραφή των αποθεμάτων τους. Τα δεδομένα (υπόλοιπα) των λογαριασμών των ομάδων 2,6 και 7 μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.00, "Λογαριασμός γενικής 14 εκτός από τους μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους. Σελ.13 από37

14 εκμετάλλευσης" και οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός πιστώνεται με το κόστος της τελικής απογραφής των αποθεμάτων. Μετά την εγγραφή αυτή, ο λογαριασμός δείχνει με το υπόλοιπό του το καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Κατόπιν μεταφέρεται στο λογαριασμό 80.01, "Μικτά αποτελέσματα κέρδη ή ζημίες εκμετάλλευσης". Στην πίστωση του λογαριασμού μεταφέρεται επίσης το κόστος των λειτουργιών: 1. Διοίκησης 2. Ερευνών-ανάπτυξης 3. Διάθεσης και 4. Χρηματοδότησης με χρέωση του λογαριασμού 80.02, "έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων". Το κόστος των λειτουργιών αυτών (διοίκησης, ερευνών-ανάπτυξης, διάθεσης, χρηματοδότησης) λαμβάνεται από το εξωλογιστικά καταρτιζόμενο φύλλο μερισμού των οργανικών κατ'είδος των λογαριασμών της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ., με βάση το οποίο σχηματίζεται το κόστος των λειτουργιών διοίκησης, ερευνώνανάπτυξης, διάθεσης, χρηματοδότησης. Στη χρέωση του λογαριασμού μεταφέρονται επίσης τα δεδομένα των λογαριασμών 74,75,76.00, 76.01, 76.04, και 78.5 του Ε.Γ.Λ.Σ., με πίστωση του λογαριασμού "έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων". Μετά από αυτές τις εγγραφές θα έχουν σχηματιστεί εσωλογιστικά όλοι οι λογαριασμοί από τους οποίους καταρτίζεται ο λογαριασμός 86 "αποτελέσματα χρήσης" στη Γενική Λογιστική. (Άρθρο 28, παράγρ. 5.2 ερμηνευτικής Κ.Β.Σ.). Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνήθως δεν έχουν αποθέματα και στο τέλος της χρήσης μεταφέρουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών οργανικών εξόδων κατ'είδος και οργανικών εσόδων κατ'είδος των ομάδων 6 και 7 του Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό Γενικής εκμετάλλευσης 80.00, για το σχηματισμό του λογαριασμού αυτού και τον προσδιορισμό του καθαρού αποτελέσματος εκμετάλλευσης. Οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα στο τέλος της χρήσης διενεργούν πραγματική (εξωτερική) απογραφή των αποθεμάτων τους και προσδιορίζουν εξωλογιστικά το λειτουργικό κόστος των βασικών λειτουργιών τους, με την κατάρτιση φύλλου μερισμού των οργανικών εξόδων κατ'είδος, των λογαριασμών της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ. και των αποθεμάτων που αναλώθηκαν στη λειτουργία παραγωγής ή και στις άλλες λειτουργίες. Με βάση το φύλλο μερισμού και τα δεδομένα απογραφών των αποθεμάτων, προσδιορίζεται εξωλογιστικά το ολικό πραγματικό κόστος παραγωγής και το μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Ο λογαριασμός εκμετάλλευσης και ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης καταρτίζονται με εσωλογιστικές εγγραφές Γενικές αρχές τήρησης των λογαριασμών. Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της ύπαρξης του παραστατικού (δικαιολογητικού). Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά (τιμολόγια, δελτία λιανικής πώλησης κτλ.) λογιστικοποιούνται τα έσοδα και τα έξοδα. Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Ο αύξων αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώριση στο λογαριασμό αυτό του σχετικού ποσού. Σελ.14 από37

15 Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή. Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονομικές μονάδες να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της προτελευταίας βαθμίδας (περιληπτικούς) μόνο με τη συνολική κίνηση, τόσο της χρέωσης όσο και της πίστωσης, των αντίστοιχων λογαριασμών τους της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών), με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται τουλάχιστον στο τέλος κάθε μήνα Το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου κατατάσσονται σε 10 ομάδες από 0-9. Χρησιμοποιείται δεκαδικό και εκατονταδικό σύστημα αρίθμησης και επιτυγχάνεται: με τους μεν δεκαδικούς τυποποιημένη επαρκής ανάπτυξη, με τους δε εκατονταδικούς ευχερής ανάπτυξη μεγάλου πλήθους ομάδων (100), ικανών να καλύψουν κάθε ανάγκη. Οι ομάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής, η ομάδα 9 τις ανάγκες της Αναλυτικής Λογιστικής εκμετάλλευσης και η ομάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των Λογαριασμών Τάξεως. Οι 10 ομάδες του Ε.Γ.Λ.Σ. ακολουθούν την ομαδοποίηση του ισολογισμού ως προς την αρίθμηση. Αν παραθέσουμε τους λογαριασμούς του ενεργητικού ενός ισολογισμού, αυτοί είναι οι παρακάτω: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Πάγια 2. Αποθέματα 3. Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Οι λογαριασμοί του Παθητικού είναι: ΠΑΘΗΤΙΚΟ 4. Καθαρή θέση, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι λογαριασμοί των Αποτελεσμάτων χρήσης είναι: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 6. Οργανικά έξοδα κατ' είδος, 7. Οργανικά έσοδα κατ'είδος και 8. Αποτελεσματικοί λογαριασμοί Αρίθμηση των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. Ακολουθώντας τη συνεχόμενη αρίθμηση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, παίρνουν αρίθμηση οι 10 ομάδες του Λογιστικού Σχεδίου με τη σειρά των αριθμών από το 0-9, με παράλληλη μετάθεση του μηδέν στο τέλος. Ετσι, λαμβάνουμε τις ομάδες 10, 20, Σελ.15 από37

16 Οι ομάδες 10,20,30,40 και 50 είναι του ισολογισμού και μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στην επόμενη χρήση. Απ' αυτούς οι ομάδες είναι του ενεργητικού και οι ομάδες 40, 50 του παθητικού. Στις ομάδες 60,70 και 80 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων χρήσης, που κλείνουν στο τέλος της χρήσης για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος. Η ομάδα 90 περιλαμβάνει τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Η ομάδα μηδέν περιλαμβάνει τους λογαριασμούς τάξεως Ανάπτυξη των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. Κάθε ομάδα μπορεί να αναπτυχθεί σε 10 το μέγιστο πρωτοβάθμιους λογαριασμούς. Δηλαδή λαμβάνουμε συνολικά 100 πρωτοβάθμιους λογαριασμούς (10 ομάδες επί 10 πρωτοβάθμιους). Για παράδειγμα, η ομάδα 3 αναλύεται στους πρωτοβάθμιους 30,31, Αντίστοιχα, οι δευτεροβάθμιοι αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους κτλ. ελεύθερα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Πρωτοβάθμιος Δευτεροβάθμιος Τριτοβάθμιος Πελάτες εσωτερικού Γεωργίου Νικ. Πελάτες Πελάτες εξωτερικού Δήμου Σπ. Jones St. Smith P. ΒΑΘΜΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α Β Γ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30 Πελάτες Πελάτες εσωτερικού Γεωργίου Νικ Δήμου Σπ Πελάτες εξωτερικού Jones St Smith P. Ο πρώτος αριθμός κάθε λογαριασμού δείχνει την ομάδα. Ο πρώτος και ο δεύτερος δείχνουν ποιος είναι ο πρωτοβάθμιος. Ο πρώτος μαζί με το δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο δείχνουν το δευτεροβάθμιο. Τέλος, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος ο έκτος και ο έβδομος δείχνουν τον τριτοβάθμιο. Για παράδειγμα, στο λογαριασμό το 3 δείχνει ότι ο λογαριασμός ανήκει στην ομάδα 3 (απαιτήσεις και διαθέσιμα). Ο 30 δείχνει τον πρωτοβάθμιο (πελάτες), ο το δευτεροβάθμιο (πελάτες εσωτερικού) και ο τον τριτοβάθμιο λογαριασμό (πελάτης Δήμου Σπ.) Σελ.16 από37

17 Περιορισμοί στη χρήση και τη συμπλήρωση των λογαριασμών. Οι πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι λογαριασμοί, που φέρουν υπογράμμιση, είναι υποχρεωτικοί στη χρήση τους. Οι λογαριασμοί χωρίς υπογράμμιση είναι προαιρετικοί. Οι προαιρετικοί δευτεροβάθμιοι χρησιμοποιούνται κατά την κρίση της επιχείρησης, είτε ακολουθώντας την ανάπτυξη που προτείνει το Γ.Λ.Σ., είτε δημιουργώντας νέους λογαριασμούς για την κάλυψη των αναγκών της. Στη δεύτερη περίπτωση, τους νέους λογαριασμούς η επιχείρηση θα πρέπει να τους εντάξει στούς κενούς λογαριασμούς που τελειώνουν σε Η χρήση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών από 1/1/1993 είναι υποχρεωτική. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων σε τριτοβάθμιους μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Για λόγους λογιστικής τυποποίησης σε εθνική κλίμακα και ομοιογένειας των στοιχείων συνίσταται η ανάπτυξη τριτοβάθμιων σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Γ.Λ.Σ. Για την κάλυψη των αναγκών της η επιχείρηση μπορεί: α. Να θέσει κάθετο ή τελεία μετά από τους κωδικούς των τριτοβάθμιων λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. και στη συνέχεια να προσθέσει τους δικούς της κωδικούς. β. Να ακολουθήσει την κωδικοποίηση των τριτοβάθμιων λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. και να τους αναλύσει σε τεταρτοβάθμιους σύμφωνα με τις ανάγκες της, ακολουθώντας δική της κωδικοποίηση. (Εγκ. Υπ. Οικονομίας υπ'αριθμ. Λ.Σ. 2037/55834/14/7/93) Οι κωδικοί αριθμοί των δευτεροβάθμιων λογαριασμών είναι με τέσσερα ψηφία. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η προσθήκη κανενός ψηφίου και η διαμόρφωση δευτεροβάθμιων με πέντε ή παραπάνω ψηφία. Ακόμη, δεν είναι απαραίτητο να εκτυπώνονται στο ημερολόγιο οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι (κωδικοί, τίτλοι και ποσά), με την προϋπόθεση ότι εκτυπώνονται οι κωδικοί και τα λοιπά στοιχεία των λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας. Ο κωδικός του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικού) περιλαμβάνει και τους κωδικούς των λογαριασμών των προηγούμενων βαθμίδων (περιληπτικών). Συνεπώς, με την εκτύπωση στο ημερολόγιο του κωδικού του αναλυτικού τριτοβάθμιου λογαριασμού προσδιορίζονται συγχρόνως και οι περιληπτικοί στους οποίους ανήκει (πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος), αφού οι κωδικοί τους περιλαμβάνονται στον κωδικό του αναλυτικού (τριτοβάθμιου). 15 Οι κενοί πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. προορίζονται να καλύψουν ειδικές περιπτώσεις κλάδων επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από μεμονωμένες επιχειρήσεις, οι ανάγκες των οποίων καλύπτονται από τους προβλεπόμενους λογαριασμούς. Οι κενοί λογαριασμοί 00, μπορούν να 15 Σύμφωνα με την παράγρ.18.7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) δεν απαιτείται η τήρηση βιβλίου κωδικής αρίθμησης για τους κωδικούς αριθμούς των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που χορηγούνται από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο (Ε.Σ.Υ.Λ.). (Εγκ. Υπ. Οικονομίας υπ'αριθμ. Λ.Σ. 2023/49744/Αρ.Γν. 153/8-6-93). Σελ.17 από37

18 συμπληρωθούν μόνο κατόπιν αδείας του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό: όλοι οι δευτεροβάθμιοι της ομάδας 2 (Αποθέματα) που μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα, οι κενοί λογαριασμοί του λογαριασμού 30 (Πελάτες), οι κενοί και μη υπογραμμισμένοι (δηλ. προαιρετικοί) λογαριασμοί της ομάδας 7 (οργανικά έσοδα κατ'είδος), με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται διάκριση των πωλήσεων σε πωλήσεις εσωτερικού και σε πωλήσεις εξωτερικού, και οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 52 (Τράπεζες, λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων) που αναπτύσσονται κατά τράπεζα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων στερούμενων λογιστικής αυτοτέλειας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προαιρετικοί λογαριασμοί 09 και Με τη χρήση αυτών των ομίλων λογαριασμών δημιουργούνται νέοι λογαριασμοί με τριψήφιους πρωτοβάθμιους, παρεμβάλλοντας το 9 ανάμεσα στα δύο ψηφία. Δηλαδή: η ομάδα 10 γίνεται 190 η ομάδα 20 γίνεται 290 κτλ Η εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) επεκτάθηκε η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. σε όλες τις οικονομικές μονάδες που τηρούν τρίτης κατηγορίας βιβλία (οι εταιρίες, που ελέγχονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, υποχρεωτικά το εφάρμοζαν από 31/12/1990), μόνο ως προς τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Αναλυτικά: α. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας, υποχρεούται από να εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ. μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, οι οποίοι τηρούνται μόνο από τους επιτηδευματίες εκείνους που από τις διατάξεις άλλων νόμων έχουν υποχρέωση να τους τηρούν. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε επίπεδο τριτοβάθμιων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του επιτηδευματία. β. Ο επιτηδευματίας, που από τις διατάξεις άλλων νόμων έχει πρόσθετες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., διατηρεί τις υποχρεώσεις αυτές και μετά την εφαρμογή του κώδικα. Μάλιστα, η μη εφαρμογή των διατάξεων των νόμων αυτών σχετικά με το Ε.Γ.Λ.Σ. έχει ως συνέπεια την επίδραση και από πλευράς διατάξεων του κώδικα. Έτσι, η παράβαση των διατάξεων αυτών αποτελεί και παράβαση των διατάξεων του κώδικα και επισύρει ακόμη και τις επιπτώσεις από πλευράς κύρους των βιβλίων και των στοιχείων. γ. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. από ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίες υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από το σώμα Σελ.18 από37

19 Ορκωτών Ελεγκτών, για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων να εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ. (πλήρως δηλαδή) και τους λογαριασμούς της ομάδας 9, που αναφέρονται στην Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης, από την εταιρική χρήση που αρχίζει μετά την 31 η Δεκεμβρίου Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής Η καθιέρωση του θεσμού της λογιστικής τυποποίησης δημιούργησε την ανάγκη της εισαγωγής και της σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.), με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή τόσο του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου όσο και Κλαδικών, με γνωμοδοτήσεις, ερμηνευτικές οδηγίες και με την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιστήμης και της πρακτικής. Παρόμοια όργανα έχουν συσταθεί και λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία και σε άλλες χώρες Γαλλία, CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE ΗΠΑ, NATIONAL ASSOCIATION OF COST ACCOUNTANTS, AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS κτλ. Σελ.19 από37

20 Κατηγορίες πάγιου ενεργητικού. Ενσώματα πάγια στοιχεία. Αποσβέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πάγιο ενεργητικό Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ 3.1. Κατηγορίες πάγιου ενεργητικού. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια και με την ίδια περίπου μορφή στην οικονομική μονάδα, με στόχο να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της. Επίσης, περιλαμβάνονται οι συμμετοχές και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Κατηγορίες στοιχείων πάγιου ενεργητικού. Η κατάταξη των στοιχείων γίνεται με βάση τον προορισμό τους και κυρίως με βάση την κυκλοφοριακή τους ταχύτητα. 1. Ενσώματα πάγια 2. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία 3. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 4. Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.2. Ενσώματα πάγια στοιχεία. Είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η επιχείρηση για να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσης και έχουν ωφέλιμη ζωή μεγαλύτερη του έτους. Όλα τα ενσώματα πάγια πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση. Αν ανήκουν σε τρίτους, παρακολουθούνται με τους λογαριασμούς τάξεως. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία εμφανίζονται με την αξία κτήσης τους η οποία είναι: - η τιμολογιακή αξία, αν το πάγιο αγοράστηκε, προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και τα έξοδα που απαιτήθηκαν για την εγκατάσταση και λειτουργία του πάγιου. - το κόστος ιδιοπαραγωγής, αν το πάγιο κατασκευαστεί από την ίδια την επιχείρηση. (Στο κόστος ιδιοπαραγωγής περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που αναλώθηκαν, η εργασία και όλα τα υπόλοιπα έξοδα που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του πάγιου). - η αξία αναπροσαρμογής, αν η αρχική αξία του πάγιου αναπροσαρμόστηκε από το νόμο. Οι αναπροσαρμογές των πάγιων υπαγορεύονται από το γεγονός της μεταβολής των τιμών που νοθεύουν σταδιακά τα μεγέθη της λογιστικής του ιστορικού κόστους, που παραμένουν χρονικά σταθερά. Η αναπροσαρμογή των πάγιων επιτρέπεται μόνο κατόπιν εφαρμογής ανάλογου νόμου. Σελ.20 από37

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα... 11 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 15 1.1 Σκοπός της λογιστικής... 15 1.2 Κατηγορίες οικονομικών μονάδων... 16 1.2.1 Διάκριση των επιχειρήσεων... 16 1.3 Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) κεφαλαίο δέκατο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10.1. Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» n ' n % ISjiil ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 17/09/2015 TMHMA: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Αριθ.Πρωτ.: 3629 Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66100 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΙΑ Τηλέφωνο:2521022750

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς

Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Περιουσία ΓΕΝΙΚΑ Μία επιχείρηση αποτελεί μια ξεχωριστή πλασματική «οντότητα» η οποία καταλαμβάνει, ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: Ισολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας Ενότητα 8: Ισολογισμός Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης Τηλ.: 24610 56660, e-mail: ylb@uowm.gr, Δρ. Σαμαρά Ελπίδα, e-mail: esamara@uowm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως & 7.332,67 5.866,16 1.466,51 7.332,67

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα