Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α."

Transcript

1 Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ λέκμ Τύπμ θαη ηηξ λέκεξ Πνεζβείεξ». Όηακ ό ι μ ξ, ζ π ε δ ό κ, μ π μ ι η η η θ ό ξ θ ό ζ μ μ ξ π η ά ζ η ε θ ε ζ η μ κ ύ π κ μ μαδί θαη ε εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ μ Μίθεξ είπε έημημε ηεκ απάκηεζε γηα Ακηίζηαζε, Ονγάκςζε θαη Αγώκα. Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Δ ε κ ά ν γ ε ζ ε θ α η ε η δ ν ο η η θ ή δ η α θ ή ν ο λ ε η μ ο Ν α η ν η ς η η θ μ ύ Ι ε η ώ π μ ο ( Ν Α Ι ). Αοηή ηεκ πνμθήνολε μάξ ηεκ πνμζθόμηζε, ζε μηα ζοκςμμηηθή ζοκάκηεζε, πνμγναμμαηηζμέκε από πνηκ, έκαξ άγκςζημξ ζε μαξ κεανόξ. Βνεζήθαμε θάπμημη ζύκηνμθμη 1

2 ζ έκα θαθεκείμ, δίπια ζηεκ εθθιεζία ημο Δημκοζίμο ημο Ανεμπαγίηε, γηα εκεμένςζε ζπεηηθά με ηεκ πηζακή δνάζε μαξ. Μαξ πιεζίαζε μ κεανόξ, νώηεζε πμημξ είκαη μ Τάθεξ Παιεόξ, θαη μμο πανέδςζε ηε πεηνόγναθε πνμθήνολε ιέγμκηαξ όηη ηε ζηέικεη μ Μίθεξ. Έκαξ από ημοξ ζοκηνόθμοξ ήηακ θαη μ Γηώνγμξ μ Βόηζεξ, πμο ηε μένα ημο πναληθμπήμαημξ έθιερε από ηα γναθεία ηεξ ΓΣΗΓΑ ημκ πμιύγναθμ θαη ηε γναθμμεπακή. Σ αοηά έγναρε θαη ηύπςζε ηεκ πνμθήνολε, ε μπμία δηαθηκήζεθε ζε Γιιάδα θαη ελςηενηθό. Η θίκεζε αοηή ημο Μίθε θαη ηςκ ιίγςκ ζηειεπώκ ηςκ Λαμπνάθεδςκ, πμο πήνακ ημ μήκομα γηα ακηίζηαζε θαηά ηεξ δηθηαημνίαξ ηςκ ζοκηαγμαηανπώκ, θαη πμο ηαναθμύκεζε ηα αηθκηδηαζμέκα εγεηηθά ζηειέπε ημο ΚΚΓ, ώζηε κα βγμοκ από ηεκ απναλία ημοξ, δεκ έμεηκε αηημώνεηε. Έηζη, πμιύ ζύκημμα, ηόζμ μ Μίθεξ, όζμ θαη ηα πημ δςκηακά ζηειέπε ηςκ Λαμπνάθεδςκ θαη ηεξ ΓΔΑ, θαπειώζεθακ, παναμενίζηεθακ θαη μη «ηοθιμπόκηηθεξ» βγήθακ λακά ζηεκ επηθάκεηα. Δοζηοπώξ, όμςξ, ε κεμιαία ηςκ Λαμπνάθεδςκ, μ μέγαξ αοηόξ ηνμθμδόηεξ ηεξ Ανηζηενάξ ζε κέμ, δςκηακό, ακζνώπηκμ δοκαμηθό, απαιιαγμέκμ από ηα εμθοιηαθά θαη μεηεμθοιηαθά θαηάιμηπα, θαη μ πημ θαηάιιειμξ οπμθεημεκηθά θαη ακηηθεημεκηθά αγςγόξ γηα ημ πέναζμα μηαξ ανηζηενήξ πμιηηηθήξ ζηηξ ιασθέξ μάδεξ, έμεηκε ζημ πενηζώνημ θαη πάιη. Αοηή ε πενηζςνημπμίεζε είπε λεθηκήζεη θαηά ηε γκώμε μμο από ηε δήιςζε ημο Ηιία Ηιημύ, ζηε Βμοιή, όηη ε Νεμιαία Λαμπνάθε ήηακ ε Κμμμαηηθή Νεμιαία ηεξ Γ.Δ.Α., θη αοηό πνμθεημέκμο κα απμθεοπζεί ε δηάιοζή ηεξ. Τ μ ηζημνηθό, ζ ύμθ ςκα μ ε η εκ πνμζςπ ηθή μμο ά πμρε, έ πεη ς ξ ε λήξ. Η ηόηε εγεζία ηεξ ΓΔΑ, δηά ζηόμαημξ Ηιία Ηιημύ, βγήθε ζηε Βμοιή θαη δήιςζε όηη ε Νεμιαία Λαμπνάθε δεκ ήηακ ηίπμηα άιιμ από ηεκ θμμμαηηθή κεμιαία ηεξ ΓΔΑ, θαηανγώκηαξ, έηζη, αοζαίνεηα, ηεκ αοημκμμία ηεξ, θαη μάιηζηα πςνίξ κα νςηήζμοκ ημοξ Λαμπνάθεδεξ. Κη όμςξ, γκώνηδακ πμιύ θαιά όηη μη Λαμπνάθεδεξ είπακ εθθναζμέκε ακηίζεζε ζηε ζέζε αοηή ηεξ ΓΔΑ θαη ήζειακ κα δηαιοζμύκ βίαηα, ώζηε κα βγμοκ ζηεκ πανακμμία, θαη έηζη κα είκαη έημημμη κα ακηημεηςπίζμοκ ηεκ επενπόμεκε δηθηαημνία. Βιέπεηε, ηόζμ μ πνόεδνμξ ηςκ Λαμπνάθεδςκ, μ Μίθεξ, όζμ θαη ε απόιοηε πιεημρεθία ηςκ ζηειεπώκ εθείκςκ πμο δνμύζακ αοηόκμμα θαη όπη όπςξ ηα δημνηζμέκα από ηεκ ΓΔΑ/ΚΚΓ, έβιεπακ λεθάζανα ηε ζύειια ηεξ δηθηαημνίαξ πμο πιεζίαδε, εκώ μη άιιμη όπςξ θαη ζύζζςμε ε ηόηε εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ δεκ έβιεπακ πένα από ηε μύηε ημοξ. Μα πώξ κα δμοκ, όηακ άιιμη βνίζθμκηακ πηιηάδεξ πηιηόμεηνα μαθνηά, θαη μάιηζηα δμύζακ μέζα ζημ μκμμαδόμεκμ «ζηδενμύκ παναπέηαζμα», θαη άιιμη ήηακ λεθμμμέκμη από ηηξ ιασθέξ μάδεξ!... 2

3 Ο Ηιίαξ Ηιημύ, πμο «οπέγναρε» ζηε Βμοιή, με ηε δήιςζή ημο, ηε ζοννίθκςζε ηεξ Νεμιαίαξ ηςκ Λαμπνάθεδ ςκ θαη ηεκ θαηάνγεζε ηεξ αοημκμμίαξ ηεξ. 3

4 Με ηε δήιςζε αοηή ηεξ ΓΔΑ μπμνεί ε Νεμιαία Λαμπνάθε κα γιίηςζε ηε δηάιοζή ηεξ, γηαηί μαδί ηεξ έπνεπε κα δηαιοζμύκ θαη μη άιιεξ θμμμαηηθέξ κεμιαίεξ, αιιά ζοννηθκώζεθε θάζεηα θαη ηαπύηαηα. Έηζη, ιίγμ πνηκ ένζεη ε δηθηαημνία ζηεκ εθηάπνμκε δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ «ζάθηεθακ» θαη ηοπηθά μη Λαμπνάθεδεξ ε Δεμμθναηηθή Νεμιαία Λαμπνάθε ήηακ απιώξ μηα μηθνμγναθία ηεξ αοζόνμεηεξ Κίκεζεξ Νέςκ «Γνεγόνεξ Λαμπνάθεξ». Έηζη, θαη ε κεμιαία πηάζηεθε, θονημιεθηηθά, ζημκ ύπκμ θαη ηα ζηειέπε ηεξ μδεγήζεθακ ζηηξ θοιαθέξ, ζηα βαζακηζηήνηα θαη ζηεκ ελμνία, όπςξ θαη μιόθιενε ε εκ Γιιάδη εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ. Γοηοπώξ, όμςξ, μ Πνόεδνμξ ηςκ Λαμπνάθεδςκ, μ Μίθεξ, όπη μόκμ ημοξ λύπκεζε, αιιά θαη ημοξ έβγαιε από ημ ιήζανγμ πμο βνίζθμκηακ, με ηεκ πνμθήνολε πμο απεύζοκε πνμξ ημκ Γιιεκηθό ιαό, ημοξ Λαμπνάθεδεξ θαη πνμξ ηεκ εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ πμο βνηζθόηακ ζημ ελςηενηθό, πενίπμο 30 ώνεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ ζοκηαγμαηανπώκ. Σ αοηή ηεκ πνμθήνολε ημοξ θαιμύζε, όπη μόκμ κα πνμβάιμοκ ακηίζηαζε, αιιά θαη κα ανπίζμοκ αμέζςξ κα μνγακώκμοκ έκα ακηηδηθηαημνηθό μέηςπμ ακηίζηαζεξ. Ακ δεκ οπήνπε ε ζηάζε αοηή ημο Μίθε, ε ενςηθή ανηζηενά ηεξ Γιιάδαξ ζα ήηακ όπη γηα γέιηα, αιιά γηα θιάμαηα. Ε α ο ζ ό ν μ ε η ε θ α η α ζ η ν α π η α ί α α ο η ή θ ί κ ε ζ ε η μ ο Ι ί θ ε, θ α ζ ώ ξ θ α η η ς κ Θ α μ π ν ά θ ε δ ς κ ε θ ε ί κ ς κ, π μ ο έ ζ η ε ζ α κ - μ έ ζ α ζ ε ι ί γ ε ξ μ έ ν ε ξ - η η ξ α κ η η δ η θ η α η μ ν η θ έ ξ μ ν γ α κ ώ ζ ε η ξ, δ ε ί π κ μ ο κ λ ε θ ά ζ α ν α π ό ζ μ θ α ζ α ν ά β ι έ π ε η έ κ α ξ ι α ό ξ, ό η α κ α π μ θ α ζ ί δ ε η μ ό κ μ ξ η μ ο θ α η α ο η ό κ μ μ α. Μ έ ζα από η μ ζ ύκμιμ ηεξ δνάζ ε ξ ηεξ, η εκ αγςκ ηζ ηηθό η εη α θ αη ηε μ α π εη ηθό η ε ηα πμο δ ηέθνηκε η α ζηειέπε η εξ θ αη η εκ ηενάζηηα θαηά ηε γκώμε μμ ο πνμζθμνά ηεξ Νεμιαίαξ Λ αμπ νάθε, ζ α πενίμεκε θακ εί ξ όηη α πό εθ εί κε η ε γεκ ηά, η ε γ εκηά ημο 1 1 4, ημ ο 1 5%, η ςκ πμνεηώκ εη νήκ εξ θ α η η ςκ Λ αμ πνάθεδςκ, ζ α πνμέθ οπ η ε ε θοζ ηθή ακ ακ έςζ ε ηεξ εγ εζίαξ μιόθι εν ε ξ η ε ξ ε ι ι εκηθήξ Αν ηζ ηεν ά ξ. Τ ειηθά, ό μςξ, μεηά η ε μ ε η απμιίηεο ζε θ αη μ έπν η ζήμεν α, όια η α ζ ημηπεί α απμδεηθκ ύμοκ όηη μ πόιεμμ ξ ακ ά μεζα ζ ημοξ Λαμπνάθ εδεξ θ αη ημοξ π αι α ημ θμμμαηηθμ ύ ξ η ε ξ Α νηζ η εν άξ ζοκεπίδεηαη αθό μ ε. Η γεκηά ηςκ Λαμπνάθεδςκ έπεη ελμβειηζηεί ζπεδόκ από πακημύ, εκώ, ακηίζεηα, έπεη πνμςζεζεί ε γεκηά ημο Πμιοηεπκείμο θαη ε γεκηά μεηά από αοηήκ, πμο είκαη γεκηέξ πενηζζόηενμ θμμμαηηθμπμηεμέκεξ από ηε γεκηά ηςκ Λαμπνάθεδςκ. Σημ ζύκμιό ηεξ, ε εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ, αοηή πμο ζοκδέεηαη αθόμα με ηα ιάζε ηήξ μεηαπειεοζενςηηθήξ θαη πνμδηθηαημνηθήξ πενηόδμο, γκςνίδεη, ζήμενα, πμιύ θαιά, πςξ έκα από ηα θαηκμύνηα μεγάια ιάζε ηεξ ήηακ θαη ε πμιηηηθή πμο εθάνμμζε απέκακηη ζημ θίκεμα ηςκ Λαμπνάθεδςκ. Έηζη, πνμζπαζώκηαξ κα θναηήζεη μαθνηά ημοξ εθπνμζώπμοξ εθείκμο ημο θηκήμαημξ (εθηόξ από θείκμοξ πμο, μέζα ζημοξ Λαμπνάθεδεξ, ήηακ θμμμαηηθμί), επηπεηνεί κα λεπάζεη θαη πάιη έκα αθόμα ιάζμξ ηεξ. 4

5 Ε γ ε κ η ά π ν η κ α π ό η μ ο ξ Θ α μ π ν ά θ ε δ ε ξ έ δ ε ζ ε ε ν ς η θ έ ξ ζ η η γ μ έ ξ η μ ο α ν η ζ η ε ν μ ύ θ η κ ή μ α η μ ξ, α ι ι ά, θ ο ν ί ς ξ, η ε κ μ μ η ν μ π ί α θ α η η μ ο ξ θ α κ ό κ ε ξ η ε ξ π α ν α κ μ μ ί α ξ, π μ ο δ ε κ ε π έ η ν ε π ε η ε κ π μ ι η η η θ ή «θ ν η η η θ ή» θ α η ι ε η η μ ύ ν γ ε ζ ε α π έ κ α κ η η ζ η ε γ ε κ η ά η ε ξ ε π μ π ή ξ ε θ ε ί κ ε ξ μ ε π μ ι ύ δ έ μ ξ. Η γ ε κ η ά μ ε η ά η μ ο ξ Λ α μ π ν ά θ ε δ ε ξ, δ ο ζ η ο π ώ ξ, ε ί κ α η π μ ι ύ μ α θ ν η ά α π ό ό ι α η α π α ν α π ά κ ς, ώ ζ η ε, η ε ι η θ ά, κ α η ε ξ ε ί κ α η ε ο θ μ ι ό η ε ν μ κ α ζ α ο μ ά δ ε η η α ε ν ς η θ ά α π μ ι η ζ ώ μ α η α, α θ ό μ α θ α η μ ε η α ι ά ζ ε η μ ο ξ, θ α η κ α θ μ ι α θ ε ύ ε η α η α ι ό γ η ζ η α, ό η α κ ζ ο μ β α ί κ ε η κ α ζ ο κ ο π ά ν π ε η μ ε η α μ ε γ ά ι α ε π η δ ώ κ η α ζ η ε ι έ π ε η ε ξ ε π μ π ή ξ ε θ ε ί κ ε ξ. Ε γ ε κ η ά η ς κ Θ α μ π ν ά θ ε δ ς κ, ό μ ς ξ, ή η α κ η ό ζ μ θ μ κ η ά ζ η ε κ π ε ν ί μ δ μ ε θ ε ί κ ε, μ ε α π μ η έ ι ε ζ μ α κ α ο π μ ζ η ε ί α μ ε ζ ό η ε ν α η η ξ ζ ο κ έ π ε η ε ξ ό ι ε ξ ε θ ε ί κ ε ξ η ε ξ μ ε η ε μ θ ο ι η μ π μ ι ε μ η θ ή ξ π μ ι η η η θ ή ξ, η ε ξ γ ε μ ά η ε ξ η ν μ μ μ θ ν α η ί α θ α η β ί α η δ η α η η έ ν ς ξ, μ ε η ά η μ α ι ι ά θ α η η ό ζ μ μ α θ ν η ά, ώ ζ η ε κ α μ π μ ν έ ζ ε η κ α θ ά κ ε η η ε κ ε π η θ ί κ δ ο κ ε, γ η α η ε «ζ μ θ ή» ε γ ε ζ ί α η ε ξ Α ν η ζ η ε ν ά ξ, α π μ μ ο ζ μ π μ ί ε ζ ή η ε ξ. Έ η ζ η, μ ε η ά η ε κ ε ν ς η θ ή, ό ζ μ π μ η έ ά ι ι μ η ε, γ ε κ η ά η ε ξ Α κ η η θ α ζ η ζ η η θ ή ξ Α κ η ί ζ η α ζ ε ξ, ε ε γ ε ζ ί α η ε ξ π α ν α δ μ ζ η α θ ή ξ Α ν η ζ η ε ν ά ξ π α ν έ δ ς ζ ε ζ η ε κ η ζ η μ ν ί α ά ι ι ε μ η α π ν μ δ μ μ έ κ ε γ ε κ η ά, η ε γ ε κ η ά η ς κ Λ α μ π ν ά θ ε δ ς κ. Ν Α Θ Ε Μ Π Α Η Ε Ο 5

6 Γηα όζμοξ, εκδεπμμέκςξ, δοζθμιεύμκηαη κα ακαγκώζμοκ ημ θείμεκμ ηεξ δήιςζεξ πνμθήνολεξ, ημ παναζέημομε με εοθνηκέζηενμ ηνόπμ. Μ η Έιιεκεξ εν γά ηεξ, αγνόηεξ, ο πάιιειμη, ε π ηζηήμμ κεξ, β ημηέπκεξ, δ ηακμμύμεκμη Μ η παηνηώηεξ Έιιεκ ε ξ αληςμα ηηθμί, θα κηάνμη, κ αύηεξ, α ενμπόνμη, π ςνμθύιαθεξ, α ζηοκμμηθμί Ε π εν ή θακε ειιεκ ηθή Κεμ ιαία Ά κδνεξ θαη γοκαίθεξ Κ έ μη θ αη γένμη Όιμη μη Έιιεκεξ παην ηώηεξ Ο εθ ώκμκηα η ζακ έ καξ άκζν ςπμξ Ι πνμζηά ζημ ο ξ θα ηαιύηεξ ηςκ ει εο ζ ενηώκ μα ξ, Ναναμενίδμ οκ η η ξ πμιηηηθέξ δ ηαθμνέξ. Γκώκμκηαη θάης από ηα θμ ηκά ιάβανα πμο γνάθμ οκ: ΓΘΓΡ Θ ΓΞ ΖΑ ΔΕ ΙΜ Η ΞΑ ΠΖΑ ΓΘ Θ Α ΔΑ! Γκώκμκηαη μαπεηηθά μέζα ζ ε έκα ΓΘΚΖ ΗΜ Ν ΑΠ ΞΖΩΠΖΗΜ Α ΚΠΖΔΖΗΠΑΠ Μ ΞΖΗΜ ΙΓΠ ΩΝΜ Γ ηα μα ξ δεκ οπάνπεη ηώνα πανά έκα θμ ηκό ηδακηθό, έ καξ θμηκ όξ ζ θμπόξ: Ν ώ ξ ζα β γάιμομε ηεκ Γιιάδα α πό ηεκ κ ηνμπή ηεξ η ονακκία ξ Ι ε θάζε ζοζία! Π ηξ θανδηέξ μα ξ θ ιμγί δ εη π ύν ηκμ μίζμ ξ γηα ημοξ ηονάκκμ οξ Μ η θα ηαιύηεξ ημ ο Οοκηά γμαημ ξ Μ η βηα ζ ηέξ ηεξ Δεμμ θναηία ξ Μ η ε πζνμί ηεξ Γιεοζεν ία ξ Μ η πνμδόηεξ ημο Έ ζκμοξ πμο πίζηερακ όηη ζα γμκαηίζμ οκ μ ε η ε β ία ημκ αδμύιςημ Θαό μα ξ, Α ξ ε ίκαη β έβαημη π ς ξ ζ ε ι ίγμ ζ α η ν έμμ οκ μπνμζηά ζ ηεκ μνγή η μο γίγα κηα Γιιεκ ηθμ ύ Θαμύ Η αη ηόηε δεκ ζα βνεζ εί γςκηά ηεξ ειιεκ ηθήξ γεξ γηα κα ημοξ θ νύρεη Ο η ε π ώνα πμο γεκκήζ ε θε ε Δεμμ θναηία Ν ΓΘ ΑΖ ΚΜΡ Κ ΜΖ ΠΡΞΑΚΚΜ Ζ Η ΑΠ Ω Ε Β ΑΟΖΘΜΦ ΑΟΖΟΠΖΗΕ ΔΖΗΠΑΠ Μ ΞΖΑ ΓΛΩ Ε ΛΓΚ Ε ΑΗΞΖΔΑ! Η ΑΠ Ω Μ ΙΝΜΓΖΑΟ ΗΜΘΖΑΟ! Δ ΕΠΩ Ε ΔΕ ΙΜ ΗΞΑΠΖΑ! Δ ΕΠΩ Μ ΓΘ ΘΕΚΖ ΗΜΟ Θ ΑΜ Ο! Δ ΕΠΩ Ε ΓΘ ΘΑ ΔΑ! [ Αθμ ιμοζεί ε οπμγναθή ημο Ιίθε] 6

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντιςμόσ. Συνθέτεσ του Ρομαντιςμού

Ρομαντιςμόσ. Συνθέτεσ του Ρομαντιςμού Ρομαντιςμόσ Θ περίοδοσ του Ρομαντιςμοφ ςτθν μουςικι καλφπτει τον 19 ο αιώνα. Θ ρομαντικι μουςικι εντάςςεται ςτο ευρφτερο πνευματικό κίνθμα που εμφανίςτθκε ςτο τζλοσ του 18ου αιϊνα ςτθ Γερμανία και χαρακτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα