Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail"

Transcript

1 Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/

2 Contents 1. Εηζαγωγή Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε μέζω ηεξ ζειίδαξ ημο Πακεπηζηεμίμο Κύπνμο από μπμημδήπμηε ζεμείμ πνόζβαζεξ... 3 ii. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε απεοζείαξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail».. 4 iii. iv. Με θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε απεοζείαξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. Κύπνμο εζωηενηθά ημο δηθηύμο ημο Π.Κ Απεοζείαξ δνμμμιόγεζε ζηεκ δηεύζοκζε IP ημο ελοπενεηεηή ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο... 5 v. Μέζω ηδεαημύ ηδηωηηθμύ δηθηύμο (Virtual Private Network) Είζμδμξ ζημ «Webmail» Σύκηαλε κέμο μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο... 7 i. Επελήγεζε θύνηωκ πεδίωκ θαη επηιμγώκ... 7 ii. Ακαδήηεζε ζημκ Πνμζωπηθό Καηάιμγμ (Personal Directory)... 9 iii. Ακαδήηεζε ζημκ Εηαηνηθό Καηάιμγμ (Corporate Directory) Επαθέξ (Address Book) Πώξ κα αιιάλεηε ημκ θωδηθό πνόζβαζεξ (password) Απώιεηα θωδηθμύ πνόζβαζεξ Πνμώζεζε μεκομάηωκ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο Μήκομα Δηαθμπώκ-Απμοζίαξ

3 1. Εηζαγωγή ε έκα μμκηένκμ πενηβάιιμκ ενγαζίαξ ε επηθμηκςκία παίδεη ημ ζεμακηηθόηενμ νόιμ γηα ηε δηεθπεναίςζε ηςκ θαζεμενηκώκ ενγαζηαθώκ ζηόπςκ θαη οπμπνεώζεςκ. Ο θονηόηενμξ ηνόπμξ επηθμηκςκίαξ είκαη ημ ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ. Η πνόζβαζε ζημ ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ δηαθένεη ακάιμγα με ημκ ηνόπμ πμο ημ πνεζημμπμηεί μ θάζε πνήζηεξ. Γηα ημ ιόγμ αοηό ημ Πακεπηζηήμημ Κύπνμο πνμζθένεη ημ «Webmail», έκα θμμμάηη ηεξ οπενεζίαξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο, μέζς ημο μπμίμο θάζε εγγεγναμμέκμξ πνήζηεξ έπεη πνόζβαζε ζημ πνμζςπηθό ημο ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ από όπμημ ζεμείμ ημο θόζμμο θαη ακ βνίζθεηαη, ανθεί κα δηαζέηεη έκα ειεθηνμκηθό οπμιμγηζηή, μηα ζύκδεζε ζημ δηαδίθηομ θαη έκα δηαδηθηοαθό θοιιμμεηνεηή (internet browser), πςνίξ μπμηαδήπμηε άιιε εγθαηάζηαζε ιμγηζμηθμύ. ε αοηό ημκ μδεγό ζα βνείηε μενηθέξ ζομβμοιέξ γηα ημ πώξ κα έπεηε πνόζβαζε ζημ «Webmail», θαζώξ θαη μηα ακάιοζε μενηθώκ από ηηξ θύνηεξ ιεηημονγίεξ ημο. 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail» Δηθαίςμα πνόζβαζεξ ζημ «Webmail» έπμοκ όιμη μη εγγεγναμμέκμη πνήζηεξ ημο Π.Κ. Η πνόζβαζε μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί με πέκηε δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ ακάιμγα με ημ θοζηθό ζεμείμ ζημ μπμίμ βνίζθεηαη μ πνήζηεξ. i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε μέζω ηεξ ζειίδαξ ημο Πακεπηζηεμίμο Κύπνμο από μπμημδήπμηε ζεμείμ πνόζβαζεξ Από όπμο θαη ακ βνίζθεζηε (γναθείμ, ζπίηη, internet cafe, ελςηενηθό) πνεζημμπμηήζηε έκα θοιιμμεηνεηή δηαδηθηύμο (Browser), όπςξ ημ Internet Explorer ή ημ Mozilla Firefox γηα κα μεηαβείηε ζηεκ θεκηνηθή ζειίδα ημο Π.Κ. πιεθηνμιμγώκηαξ Έπεηηα επηιέληε ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ θαη θαηόπηκ Ηιεθηνμκηθό Σαποδνμμείμ όπςξ θαίκεηαη ζηεκ παναθάης εηθόκα. 3

4 Αμέζςξ ζα ακμίλεη έκα κέμ πανάζονμ ημ μπμίμ ζαξ πανέπεη θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. όπμο ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό ζαξ. ii. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε απεοζείαξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» Από όπμο θαη ακ βνίζθεζηε (γναθείμ, ζπίηη, internet cafe, ελςηενηθό) πνεζημμπμηήζηε έκα θοιιμμεηνεηή δηαδηθηύμο (Browser), όπςξ ημ Internet Explorer ή ημ Mozilla Firefox γηα κα μεηαβείηε απεοζείαξ ζηεκ θνοπημγναθεμέκε ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. πιεθηνμιμγώκηαξ https://webmail.ucy.ac.cy. Αμέζςξ ζα ακμίλεη έκα κέμ πανάζονμ ημ μπμίμ ζαξ πανέπεη θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. όπμο ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό ζαξ. 4

5 iii. Με θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε απεοζείαξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. Κύπνμο εζωηενηθά ημο δηθηύμο ημο Π.Κ. Όηακ βνίζθεζηε εκηόξ ημο πώνμο ενγαζίαξ ζημ Π.Κ. πνεζημμπμηήζηε έκα θοιιμμεηνεηή δηαδηθηύμο (Browser), όπςξ ημ Internet Explorer ή ημ Mozilla Firefox γηα κα μεηαβείηε απεοζείαξ ζηε με θνοπημγναθεμέκε ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. πιεθηνμιμγώκηαξ Αμέζςξ μ θοιιμμεηνεηήξ ζα ζαξ πανέπεη με θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. όπμο ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό ζαξ. Σεμείωζε: Η δηαδηθαζία με θνοπημγναθεμέκεξ πνόζβαζεξ δεκ εκδείθκοηαη κα πνεζημμπμηείηαη πανά μόκμ ζε πενηπηώζεηξ όπμο μη δύμ πνμακαθενόμεκμη ηνόπμη μέζς θνοπημγναθεμέκεξ πνόζβαζεξ απμηύπμοκ. iv. Απεοζείαξ δνμμμιόγεζε ζηεκ δηεύζοκζε IP ημο ελοπενεηεηή ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο Όηακ βνίζθεζηε εκηόξ ημο πώνμο ενγαζίαξ ζημ Π.Κ. πνεζημμπμηήζηε έκα θοιιμμεηνεηή δηαδηθηύμο (Browser), όπςξ ημ Internet Explorer ή ημ Mozilla Firefox γηα κα μεηαβείηε απεοζείαξ ζηε με θνοπημγναθεμέκε ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. πιεθηνμιμγώκηαξ Αμέζςξ μ θοιιμμεηνεηήξ ζα ζαξ πανέπεη με θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. όπμο ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό ζαξ. 5

6 v. Μέζω ηδεαημύ ηδηωηηθμύ δηθηύμο (Virtual Private Network) Όηακ ε ζύκδεζε με ημοξ ηνόπμοξ 2.i, 2.ii, 2.iii θαη 2.iv έπεη απμηύπεη, ηόηε είκαη δοκαηή ε ζύκδεζε μέζς ηδεαημύ ηδηςηηθμύ δηθηύμο (VPN). Καηεβάζηε ημ θαηάιιειμ VPN ιμγηζμηθό γηα ημκ οπμιμγηζηή ζαξ από ημ https://ucyvpn.ucy.ac.cy/+cscoe+/logon.html θαη αθμιμοζήζηε ηηξ μδεγίεξ ημο ζοκδέζμμο: γηα κα ζοκδεζείηε ζηεκ οπενεζία VPN θαη έπεηηα πνεζημμπμηήζηε ηε δηαδηθαζία μπμημοδήπμηε από ημοξ ηνόπμοξ 2.i, 2.ii, 2.iii θαη 2.iv γηα κα απμθηήζεηε θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. όπμο ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό ζαξ. 3. Είζμδμξ ζημ «Webmail» Αθμύ έπεηε μεηαβεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. πνεζημμπμηώκηαξ ημοξ ηνόπμοξ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2, ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ πνμζςπηθό όκμμα πνήζηε (username) θαη ημκ θςδηθό πνόζβαζεξ (password). Πιεθηνμιμγήζηε ηα θαη ζηε ζοκέπεηα παηήζηε ημ πιήθηνμ. 6

7 Πνμζμπή:ΠΟΤΕ μεκ δίκεηε ζε ηνίημοξ πνμθμνηθώξ ή μέζω μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο ημκ θωδηθό πνόζβαζεξ ζηεκ οπενεζία ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο. Οη οπάιιειμη ηεξ Υπενεζίαξ Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ ημο Π.Κ. δεκ πνόθεηηαη ΠΟΤΕ κα ζαξ δεηήζμοκ ημκ θωδηθό πνόζβαζεξ. 4. Σύκηαλε κέμο μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο Έπμκηαξ ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail», μπμνείηε κα ζοκηάλεηε έκα κέμ μήκομα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο επηιέγμκηαξ ημ θμομπί πνέπεη κα εμθακηζηεί έκα κέμ πανάζονμ όμμημ με ημ επόμεκμ:. Θα i. Επελήγεζε θύνηωκ πεδίωκ θαη επηιμγώκ ομπιενώζηε απαναηηήηςξ ηα πεδία: To: Subject 7

8 Body Αοηέξ είκαη μη ειάπηζηεξ απαηηήζεηξ γηα κα θηάζεη επηηοπώξ ημ μήκομά ζαξ ζημκ πνμμνηζμό ημο. Καηά πνμηίμεζε επηιέληε ημ βαζμό «πνμηεναηόηεηαξ» ημο μεκύμαημξ ζημ πεδίμ από έκα από ημοξ παναθάης βαζμμύξ: Normal (πνμεπηιεγμέκμ) Urgent Non-urgent Επίζεξ, εθόζμκ ημ επηζομείηε επηιέληε δεηήζηε «αίηεμα παναιαβήξ», επηιέγμκηαξ έκα από ηα παναθάης ζημ πεδίμ : None (πνμεπηιεγμέκμ) When viewed When Delivered Both Γηα κα επηζοκάρεηε έκα έγγναθμ ζημ μήκομά ζαξ θάκηε θιηθ πάκς ζημ θμομπί. Θα εμθακηζηεί ημ επόμεκμ πανάζονμ ζημ μπμίμ θάκμκηαξ θιηθ ζημ θμομπί μπμνείηε κα επηιέλεηε ημ επηζοκαπηόμεκμ ανπείμ από ημκ οπμιμγηζηή ζαξ. Έπεηηα επηιέληε ημ θμομπί γηα κα πνμζζέζεηε ημ ανπείμ πμο έπεηε δηαιέλεη. Επηιέληε θαη 8

9 πνμζζέζηε πενηζζόηενα από έκα ανπεία, ακ ημ επηζομείηε, θαη θάκηε θιηθ ζημ θμομπί γηα κα πνμζζέζεηε ηα επηζοκαπηόμεκα ανπεία ζαξ ζημ μήκομά ζαξ. Σέιμξ, επηιέληε ημ θμομπί γηα κα απμζηείιεηε ημ μήκομά ζαξ. Σμ μήκομα πμο μόιηξ απμζηάιεθε απμζεθεύεηαη ζημ θάθειμ Sent. ii. Ακαδήηεζε ζημκ Πνμζωπηθό Καηάιμγμ (Personal Directory) Όηακ ζοκηάζζεηε έκα κέμ μήκομα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο, ζημ πεδίμ To: πανέπεηαη ε επηιμγή κα ακαδεηήζεηε επαθέξ ζημκ πνμζςπηθό ζαξ θαηάιμγμ, δειαδή ηηξ επαθέξ πμο έπεηε θαηαπςνήζεη ζημ «Webmail», παηώκηαξ πάκς ζημ ίδημ ημ ή ζημ εηθμκίδημ Address αθνηβώξ δίπια ημο. Σμ επόμεκμ πανάζονμ ζα ακαδοζεί: ημκ ανηζηενό πίκαθα ακαγνάθμκηαη μη επαθέξ πμο έπεηε θαηαπςνήζεη ζημκ πνμζςπηθό ζαξ θαηάιμγμ. Επηιέληε ημκ επηζομεηό παναιήπηε (εκαιιαθηηθά παηήζηε θαη θναηήζηε παηεμέκμ ημ πιήθηνμ Ctrl θάκμκηαξ θιηθ ζε πενηζζόηενεξ από μηα επαθέξ γηα κα επηιέλεηε δομ ή πενηζζόηενεξ επαθέξ) θαη πηέζηε έκα από ηα πιήθηνα, θαη ζημ δεληό πίκαθα. Σέιμξ, επηιέληε ημ θμομπί γηα κα πνμζηεζμύκ μη επηιεγμέκεξ 9

10 επαθέξ ζημ ακηίζημηπμ πεδίμ ημο μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο πμο ζοκηάζζεηε. Σεμείωζε: ηεκ πανάγναθμ 5 ζα βνείηε πιενμθμνίεξ γηα ημ πώξ κα πνμζζέζεηε επαθέξ ζημκ πνμζςπηθό ζαξ θαηάιμγμ. iii. Ακαδήηεζε ζημκ Εηαηνηθό Καηάιμγμ (Corporate Directory) Ακηίζημηπα πανέπεηαη ε επηιμγή κα ακαδεηήζεηε επαθέξ εηαηνηθό θαηάιμγμ ημο Π.Κ., παηώκηαξ ζημ θμομπί ακαδοζεί:. Σμ επόμεκμ πανάζονμ ζα ζημ μπμίμ αιιάδμκηαξ ημ πεδίμ θαη δηαιέγμκηαξ ηεκ επηιμγή μπμνείηε κα ακαδεηήζεηε επαθέξ ζημκ εηαηνηθό θαηάιμγμ ημο Π.Κ.. Επηιέληε ηεκ πανάμεηνμ με ηεκ μπμία ζέιεηε κα θάκεηε ηεκ ακαδήηεζε: Full name First name Last name Phone # 10

11 Επηιέληε ηηξ ζοκζήθεξ γηα ηε επηιεγμέκε πανάμεηνμ: contains is sounds like begins with ends with θαη θαηαπςνήζηε ηεκ μεηαβιεηή γηα ηεκ μπμία ζα γίκεη ε ακαδήηεζε. Επηιέληε ημ θμομπί γηα κα λεθηκήζεη ε ακαδήηεζε. Παναθάης ζα βνείηε έκα πανάδεηγμα ακαδήηεζεξ ζημκ εηαηνηθό θαηάιμγμ: Εδώ θάκεηε ηηθ ζε όπμηεξ θαηαπςνήζεηξ επηζομείηε κα πνμζηεζμύκ ακάιμγα με ημ πεδίμ (To:, CC:, Bcc:). Σέιμξ, επηιέληε ημ θμομπί γηα κα πνμζηεζμύκ μη επηιεγμέκεξ επαθέξ ζημ ακηίζημηπμ πεδίμ ημο μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο πμο ζοκηάζζεηε. 5. Επαθέξ (Address Book) Γηα κα μεηαβείηε ζηηξ επαθέξ, αθμύ έπεηε πνώηα ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail», επηιέληε ημ θμομπί. ημ πανάζονμ αοηό μπμνείηε κα 11

12 πνμζζέζεηε κέεξ επαθέξ επηιέγμκηαξ ημ θμομπί πμο ζα εμθακηζηεί. ημ πανάζονμ πιεθηνμιμγήζηε ηα ζημηπεία ηεξ επαθήξ θαη επηιέληε ημ θμομπί απμζήθεοζε. γηα Επίζεξ, μπμνείηε κα πνμζζέζεηε κέεξ μμάδεξ επαθώκ επηιέγμκηαξ ημ θμομπί, γηα ηεκ απμζημιή μεκομάηςκ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο ζε πμιιμύξ παναιήπηεξ ηαοηόπνμκα. 6. Πώξ κα αιιάλεηε ημκ θωδηθό πνόζβαζεξ (password) Έπμκηαξ ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail» επηιέληε ημ θμομπί θαη έπεηηα ημ θμομπί. ημ πανάζονμ πμο ζα εμθακηζηεί 12

13 θαηαπςνήζηε ημκ παιηό ζαξ θςδηθό πνόζβαζεξ (password) ζημ πεδίμ. Έπεηηα πιεθηνμιμγήζηε ημ κέμ ζαξ θςδηθό πνόζβαζεξ ζημ πεδίμ θαη επηβεβαηώζηε ημ κέμ ζαξ θςδηθό πνόζβαζεξ πιεθηνμιμγώκηαξ ημκ ζημ πεδίμ. Σέιμξ, επηιέληε ημ θμομπί πνόζβαζεξ. γηα κα ζώζεηε ημ κέμ θςδηθό Πνμζμπή: Ο κέμξ θςδηθόξ πνόζβαζεξ ζα πνέπεη κα πιενμί ηηξ ακαθενόμεκεξ πνμϋπμζέζεηξ. Σεμείωζε: Όηακ αιιάδεηε ημκ θςδηθό πνόζβαζεξ ζημ ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ, ηόηε αιιάδεη θαη μ θςδηθόξ πνόζβαζεξ (γίκεηαη μ ίδημξ) ζηηξ παναθάης οπενεζίεξ: Banner Blackboard Ενγαζηήνηα Αζύνμαημ δίθηομ Π.Κ. 7. Απώιεηα θωδηθμύ πνόζβαζεξ ηεκ πενίπηςζε πμο έπεηε λεπάζεη εκηειώξ ημκ θςδηθό πνόζβαζεξ ζημ «Webmail», άνα δεκ μπμνείηε κα πνεζημμπμηήζεηε ηεκ δηαδηθαζία ηεξ παναγνάθμο 6 γηα κα ημκ αιιάλεηε, ηόηε θάκεηε θιηθ πάκς ζηεκ επηιμγή ε μπμία βνίζθεηαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ.. ηεκ ζειίδα πμο ζα εμθακηζηεί 13

14 πιεθηνμιμγήζηε ημ πνμζςπηθό ζαξ όκμμα πνήζηε θαη θαηόπηκ επηιέληε ημ θμομπί. Θα ζαξ δεηεζεί κα απακηήζεηε ηηξ θνοθέξ ζαξ ενςηήζεηξ θαη κα θάκεηε θιηθ ζημ θμομπί. Αμέζςξ μεηά ζα ζαξ παναπςνεζεί έκαξ θαηκμύνημξ θςδηθόξ πνόζβαζεξ, ημκ μπμίμ θαη ζα πνέπεη κα ζεμεηώζεηε. Σέιμξ, μεηαβείηε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ., πιεθηνμιμγήζηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ κέμ θςδηθό πνόζβαζεξ θαη πνεζημμπμηήζηε ηηξ μδεγίεξ ηεξ παναγνάθμο 6 γηα κα αιιάλεηε ημκ πνμζςνηκό θςδηθό πνόζβαζεξ ζημκ επηζομεηό. Ακ παναιάβεηε ημ παναθάης μήκομα ηόηε επηθμηκςκήζηε με ημ Helpdesk (ηει , ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ: γηα κα ζαξ θαζμδεγήζμοκ πώξ κα αιιάλεηε ημκ θςδηθό πνόζβαζεξ. 8. Πνμώζεζε μεκομάηωκ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο Σμ «Webmail» πανέπεη ηε δοκαηόηεηα πνμώζεζεξ όιςκ ηςκ μεκομάηςκ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο πμο παναιαμβάκεηε ζε μηα ή πενηζζόηενεξ λεπςνηζηέξ δηεοζύκζεηξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο. 14

15 Έπμκηαξ ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail» επηιέληε ημ θμομπί θαη έπεηηα ημ θμομπί. ημ πανάζονμ πμο ζα εμθακηζηεί: θαη ζογθεθνημέκα ζημ εδάθημ «Mail Forwarding», μπμνείηε κα εκενγμπμηήζεηε ηεκ αοηόμαηε πνμώζεζε ηςκ μεκομάηςκ ζαξ ζε μηα άιιε δηεύζοκζε ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο θάκμκηαξ ηηθ ζημ πεδίμ. Έπεηηα επηιέληε ακ ζέιεηε κα αθήκεηε έκα ακηίγναθμ θάζε μεκύμαημξ ζημκ ιμγανηαζμό ημο Π.Κ. αθήκμκηαξ ημ πεδίμ θεκό ή όπη ακαιόγςξ. Πνμζμπή: Ακ επηιέλεηε κα αθήκεηε έκα ακηίγναθμ θάζε μεκύμαημξ ζημκ ιμγανηαζμό ημο Π.Κ. ζα πνέπεη θάζε ηόζμ κα δηαγνάθεηε μεκύμαηα από ημ ιμγανηαζμό ζαξ γηαηί αιιηώξ νηζθάνεηε μ ιμγανηαζμόξ ζαξ κα λεπενάζεη ηε μέγηζηε πςνεηηθόηεηα ημο, ημ μπμίμ ζεμαίκεη πςξ ζα ζηαμαηήζεηε κα ιαμβάκεηαη κέα μεκύμαηα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο. Σέιμξ επηιέληε ημ θμομπί γηα κα απμζεθεοημύκ μη αιιαγέξ. 9. Μήκομα Δηαθμπώκ-Απμοζίαξ 15

16 Γηα ηεκ πενίπηςζε πμο απμοζηάδεηε από ημ γναθείμ ζαξ ή βνίζθεζηε ζε άδεηα, ε οπενεζία «Webmail» έπεη ηε δοκαηόηεηα αοηόμαηεξ απμζημιήξ μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο γηα κα εκεμενώζεη ημοξ απμζημιείξ ηςκ μεκομάηςκ ζαξ όηη βνίζθεζηε εθηόξ γναθείμο. Έπμκηαξ ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail» επηιέληε ημ θμομπί θαη έπεηηα ημ θμομπί. ημ πανάζονμ πμο ζα εμθακηζηεί: θάκεηε ηηθ ηεκ επηιμγή. Έπεηηα, νοζμίζηε ηηξ παναμέηνμοξ θαζώξ θαη ημ μήκομα πμο ζέιεηε κα παναιαμβάκεη αοηόμαηα μ απμζημιέαξ ςξ απάκηεζε ζηα μεκύμαηά ημο. Επηιέληε ημ θμομπί γηα κα απμζεθεοημύκ μη αιιαγέξ. 16

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντιςμόσ. Συνθέτεσ του Ρομαντιςμού

Ρομαντιςμόσ. Συνθέτεσ του Ρομαντιςμού Ρομαντιςμόσ Θ περίοδοσ του Ρομαντιςμοφ ςτθν μουςικι καλφπτει τον 19 ο αιώνα. Θ ρομαντικι μουςικι εντάςςεται ςτο ευρφτερο πνευματικό κίνθμα που εμφανίςτθκε ςτο τζλοσ του 18ου αιϊνα ςτθ Γερμανία και χαρακτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα