ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»"

Transcript

1 ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

2 ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε γαζηνηθμύ πενηεπμμέκμο πνμθαιεί εκμπιεηηθά ζομπηώμαηα ή/θαη επηπιμθέξ

3 Δηαθμνέξ ακζνώπςκ-δώςκ Γίζμδμξ μηζμθάγμο ζημκ ζηόμαπμ ζε αμβιεία γςκία Κάζμδμξ ημο ιάνογγα (δοκαηόηεηα μμηιίαξ)

4 Κιηκηθή εηθόκα Οπηζζμζηενκηθόξ θαύζμξ Όληκεξ ενογέξ - ακαγςγέξ

5 Σσμπηώμαηα- Κλιμικές εκδηλώζεις από ηο γαζηρικό σγρό ζε λάθος θέζη Μέζμ μοξ εοζηαπηακή ζάιπηγγα Κμιιώδεξ μοξ Ωηαιγία-Ωηίηηξ Ρηκηθέξ-ημμαηηθέξ Υνόκηα ηγμμνίηηξ Αίζζεμα θαύζμο ζηόμα - γιώζζα Αθζώδε έιθε- ηενεδόκα Οδμκηηθέξ δηαβνώζεηξ Υαιίηςζε Φάνογγαξ-Λάνογγαξ Φανογγίηηξ Οπηζζία ιανογγίηηξ- πνόκηα ιανογγίηηξ- ρεοδμcroup Έιθε-όδμη- θμθθίςμα θςκεηηθώκ πμνδώκ Λανογγηθή οπμγιςηηηδηθή ζηέκςζε Λανογγόζπαζμμξ Κανθίκμξ ιάνογγμξ Οπηζζμνηκηθόξ θαηάννμοξ Δοζθςκία Αίζζεμα θόμβμο Σναπεημπκεομμκηθό δέκδνμ Άζζμα Υνόκημξ βήπαξ Σναπεημβνμγπίηηξ Πκεομμκία από εηζνόθεζε Πκεομμκηθή ίκςζε Υνμκία βνμγπίηηξ Βνμγπεθηαζίεξ Άιιεξ εθδειώζεηξ ύκδνμμμ απκμηώκ ζημκ ύπκμ (ΑΤ) ύκδνμμμ λαθκηθμύ ζακάημο βνεθώκ (SIDS)

6 ΘΓΓΙ ΟΜΟΦΩΝΙΑ (ΜΟΝΣΡΓΑΛ) Τεκμηριωμέμες Υνόκημξ βήπαξ Λανογγίηηδα Άζζμα Οδμκηηθέξ δηαβνώζεηξ Πιθαμές Παναννηκμθμιπίηηδα Πκεομμκηθή ίκςζε Φανογγίηηδα Τπμηνμπηάδμοζα μέζε ςηίηηδα Vakil N Am J Gastroenterol 2006

7 Τπάνπεη ζοζπέηηζε ελςμηζμθαγηθώκ εθδειώζεςκ θαη γαζηνμμηζμθαγηθήξ παιηκδνόμεζεξ Αολεμέκμξ θίκδοκμξ μηζμθαγίηηδαξ θαη ελςμηζμθαγηθέξ εθδειώζεςκ Καύζμξ θαη ελςμηζμθαγηθέξ εθδειώζεηξ 32,8% El-Serag Gastroenterology 1997, Jaspersen APT 2003, Havermann Gut 2007

8 Παζμγέκεηα ελςμηζμθαγηθώκ εθδειώζεςκ Μηθνμεηζνμθήζεηξ Οηζμθαγμβνμγπηθό ακηακαθιαζηηθό (πκεομμκμγαζηνηθό) Αύλεζε εοαηζζεζίαξ ζε άιια ενεζίζμαηα Άμεζε κεονηθή ζύκδεζε μηζμθάγμο-πκεομόκςκ Νεονμθιεγμμκώδεξ ακηίδναζε-παναγςγή ηαποθηκηκώκ Harding APT 2011

9 Παζμγέκεηα ελςμηζμθαγηθώκ εθδειώζεςκ Σα θάνμαθα ημο άζζμαημξ πνμθαιμύκ παιηκδνόμεζε Ο βήπαξ πνμθαιεί παιηκδνόμεζε H απόθναλε ηςκ αενμθόνςκ μδώκ πνμθαιεί πανμδηθέξ παιάζεηξ ημο ΚΟ

10 Αίηημ-Απμηέιεζμα οζπέηηζε Παζμθοζημιμγηθμί μεπακηζμμί Ακηαπόθνηζε ζηε ζεναπεία

11 Πμιοπαναγμκηηθή παζμγέκεηα ελςμηζμθαγηθώκ εθδειώζεςκ όπμο μπμνεί κα ζομμεηέπεη θαη ε ΓΟΠ Η δηάγκςζε ηεξ ΓΟΠ μενηθέξ θμνέξ δεκ είκαη εύθμιε

12 ε ειεγπόμεκεξ μειέηεξ παναηενήζεθε βειηίςζε με ζεναπεία με ΡΡΙ μόκμ ζημοξ αζζεκείξ με θαύζμξενογέξ Δηάγκςζε ΓΟΠ με 24ςνε phμεηνία (ph<4 γηα >4,5% ημο 24ςνμο)

13 Αζομπηςμαηηθή ΓΟΠ (phμεηνία): 40%

14 Μήπςξ δεκ εοζύκεηαη μόκμ ημ γαζηνηθό μλύ (πμο ελμοδεηενώκεηαη με ημοξ ΡΡΙ); Sifrim Gut 2005, Blondeau APT 2007

15 Με όληκε παιηκδνόμεζε (ΜΟΠ) Περίκε Αζζεκήξ όληκε παιηκδνόμεζε (7<pH>4) (αένηα;) Υμιηθά μλέα Δηάηαζε μηζμθάγμο Βαθηενίδηα (ζεναπεία με ΡΡΙ)

16 Γμπεδεζημμεηνία Δηάγκςζε ΜΟΠ ph, ζύκζεζε (αέναξ, ογνό, ακάμεηθημ), έθηαζε, πνόκμ θάζανζεξ ομπηςμαηηθόξ δείθηεξ: Symptoms+Reflux % Symptoms >50%: Θεηηθή ζοζπέηηζε Symptom Association Propability (SAP) Sifrim Gut 2005, Tutuian Chest 2006

17

18 Δηάγκςζε ΜΟΠ Restech Sun Laryngoscope 2009

19 Δηάγκςζε ΜΟΠ Peptest Knight Laryngoscope 2005 Pepsin breath test Dettmar Eur Respir J 2009

20 Ο νόιμξ ηεξ εκδμζθόπεζεξ Δηάγκςζε μηζμθαγίηηδαξ-barrett Μόκμκ μη μηζμί αζζεκείξ με θαύζμξ έπμοκ μηζμθαγίηηδα Δεκ μπμνεί κα δηαγκώζεη ηεκ με δηαβνςηηθή παιηκδνμμηθή κόζμ

21 Υνεηάδμκηαη όιεξ αοηέξ μη δηαγκςζηηθέξ ελεηάζεηξ;

22 Θεναπεία ηεξ ΓΟΠ Μείςζε βάνμοξ Δηαθμπή θαπκίζμαημξ-αιθμόι Δίαηηα παμειή ζε ιηπανά-οδαηάκζναθεξ Απμθογή θαθέ-ζμθμιάηαξ-ακζναθμύπςκ πμηώκθαοηενώκ-όληκςκ Ακύρςζε θεθαιήξ θνεβαηημύ Απμθογή γεύμαημξ πνηκ ηεκ θαηάθιηζε

23 Θεναπεία ηεξ ΓΟΠ ΡΡΙ Τρειή δόζε (x2)-αύλεζε ph ζημ 93-99% Αιιαγή ΡΡΙ ομμόνθςζε

24 Θεναπεία ηεξ ΓΟΠ Αιγηκηθό όλύ (Gaviscon) μεηά ημ γεύμα-gel Δηηηακζναθηθό θάιημ Karkos APT 2011

25 Θεναπεία ηεξ ΓΟΠ Μεημθιμπναμίδε-δμμπενηδόκε; Baclofen-Arbaclofen (GABA αγςκηζηήξ) πνηκ ημ γεύμα-ακαζημιή πανμδηθώκ παιάζεςκ ΚΟ Gerson AJG 2010, Khan Cochrane 2007

26 ε πμημοξ αζζεκείξ; Καύζμξ Άζζμα πμο δεκ ακηαπμθνίκεηαη ζηε ζεναπεία Νοπηενηκό άζζμα Με αιιενγηθό άζζμα Βήπαξ θαηά ηεκ έγενζε, ηεκ επίθορε, μεηά ημ θαγεηό, θαηά ηεκ μμηιία, ηεκ εμένα

27 Γλςμηζμθαγηθέξ εθδειώζεηξ ΡΡΙx2 γηα 2 μήκεξ Καύζμξ Υςνίξ θαύζμξ Ακηηπαιηκδνμμηθή ζεναπεία ΡΡΙ Baclofen Gaviscon Ακηαπόθνηζε Με ακηαπόθνηζε Ακηαπόθνηζε Με ακηαπόθνηζε Σηηιμπμίεζε Γμπεδεζημμεηνία Άιιεξ ελεηάζεηξ Όπη ΜΟΠ ΜΟΠ SI- ΟΠ SI+ ΜΟΠ SI+ Άιιεξ δηαγκώζεηξ Μείςζε μλέμξ Θμιμπηύπςζε;

28 Θμιμπηύπςζε Tutuian Chest αζζεκείξ-υνόκημξ βήπαξ ακζεθηηθόξ ζε ΡΡΙ Γμπεδεζημμεηνία 13 (26%) SI+ 6 οπμβιήζεθακ ζε ζμιμπηύπςζε 17 μήκεξ αζομπηςμαηηθμί με δηαθμπή ΡΡΙ

29 ομπενάζμαηα Οη «ελςμηζμθαγηθέξ εθδειώζεηξ» ηεξ ΓΟΠ είκαη πμιοπαναγμκηηθέξ, με ηε ΓΟΠ κα απμηειεί έκα πανάγμκηα Η ύπανλε θαύζμο απμηειεί ημκ θαιύηενμ πνμγκςζηηθό πανάγμκηα ζηεκ ακηηπαιηκδνμμηθή ζεναπεία Υεηνμονγηθή ζεναπεία πνέπεη κα ζοκηζηάηαη ζε πνμζεθηηθά επηιεγμέκμοξ αζζεκείξ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ

ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ ΣΤΠΟY 1 KΑΙ ΣΤΠΟY 2 ΑΚΥΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ Φοζημιμγία έθθνηζεξ ηκζμοιίκεξ Θεναπεία Δ ηύπμο 1 - πήμαηα ηκζμοιηκμζεναπείαξ Παζμγέκεηα Δ ηύπμο 2 Θεναπεία Δ ηύπμο 2 - Ακηηδηαβεηηθά δηζθία Αιγόνηζμμξ ζεναπείαξ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα