Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ"

Transcript

1 Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d = 1cm ηαοηόπνμκα.η πνόζπηςζε γίκεηαη οπό μνζή γςκία. Nα οπμιμγίζεηε: 1. ηε μείςζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο θςηόξ θαηά ηε μεηάβαζή ημο από ημ θεκό ζημ μέζμ 1 θαη ημ πμζμζηό μεηαβμιήξ επί ημηξ εθαηό ηεξ ηαπύηεηαξ ημο θςηόξ ζηε μεηάβαζή ημο από ημ θεκό ζημ μέζμ ημοξ πνόκμοξ πμο πνεηάδεηαη γηα κα ελέιζεη ημ θςξ από ημ μέζμ 1 θαη από ημ μέζμ 2.Σηε ζοκέπεηα κα βνείηε ηε πνμκηθή θαζοζηένεζε ημο θςηόξ ώζηε κα ελέιζεη από ημ μέζμ 1 ζε ζπέζε με ημ μέζμ πόζα επηπιέμκ μήθε θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ πενηιαμβάκμκηαη ζημ πνώημ μέζμ ζε ζπέζε με ημ δεύηενμ ; 4. πόζε εκένγεηα έπμοκ ηα θςηόκηα ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζε θάζε μέζμ ; 5. ακ ε πεγή πμο πανάγεη ημ θςξ έπεη ηζπύ 6,63 ΚW, πόζα θςηόκηα εθπέμπεη ζε πνόκμ εκόξ ιεπημύ ; Δίκμκηαη c o = m/sec, h = 6, j sec. 1. ΛΥΣΗ n1, c1, λ1, t1, N1 n2, c2, λ2, t2, N2 Η ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ μέζμ 1 είκαη : n 1 = c 0 /c 1 ή c 1 =c 0 /n 1 ή c 1 = m/sec. *(Να ειέγπεηξ πμημηηθά ηα απμηειέζμαηα.πάκηα ε ηαπύηεηα ζε θάπμημ μέζμ ζα είκαη μηθνόηενε από αοηήκ ζημ θεκό ). H μείςζε ηεξ ηαπύηεηαξ είκαη Δc = c 0 c 1 = 10 8 m/sec. H ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ μέζμ 2 είκαη: c 2 = c 0 /n 2 = 2, m/sec. *Πμζμζηό μεηαβμιήξ επί ημηξ εθαηό : α% = [(ηειηθή ηημή ανπηθή ηημή)/ανπηθή ηημή ]100% Ανά α% = [(c 2 c 0 ) /c 0 ]100% = - 16,6% *To μείμκ πανηζηάκεη ηε μείςζε ημο μεγέζμοξ.

2 2. O πνόκμξ μπμνεί κα οπμιμγηζηεί από ημκ μνηζμό ηεξ ηαπύηεηαξ u = d/t ή t = d/c μπμύ c ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ εθάζημηε μέζμ. Άνα t 1 = d / c 1 = sec t 2 = d / c 2 = sec H πνμκηθή θαζοζηένεζε ζα είκαη Δt = = sec. 3. O ανηζμόξ ηςκ μήθςκ θύμαημξ ζα βνεζεί ακ δηαηνέζς ηεκ απόζηαζε d με ημ μήθμξ θύμαημξ: Ν 1 = d /ι 1 ή Ν 2 = d / ι 2. Τα μήθε θύμαημξ ζηα μέζα 1, 2 ζα οπμιμγηζημύκ από ηηξ ζπέζεηξ : ι 1 = ι 0 / n 1 ι 2 = ι 0 / n 2 όπμο ι 0 = 600nm = m = m Σοκεπώξ ι 1 = m kαη ι 2 = m. Aνα μ ανηζμόξ ηςκ μήθςκ θύμαημξ ζα είκαη: Ν 1 = 10-2 / = μήθε θύμαημξ Ν 2 = 10-2 / = μήθε θύμαημξ Τα επηπιέμκ μήθε θύμαημξ είκαη : ΔΝ = = 5000 μήκη κύματος. 4. Ε Φ = h f Επεηδή ηα θςηόκηα έπμοκ ίδηα ζοπκόηεηα ζα έπμοκ θαη ίδηα εκένγεηα. Σοκεπώξ Ε 1 = Ε 2 = h f. H ζοπκόηεηα ζα οπμιμγηζηεί εθανμόδμκηαξ ηεκ Θ.Ε.Κ. ζημ θεκό: c 0 = ι 0 f ή f = c 0 /ι 0 ή f = / ή f = Ηz Aνα Ε Φ = 6, = 33, joule. 5. Πνώηα ζα πνέπεη κα μεηαηνέρς ηηξ μμκάδεξ ζημ SI : P = 6.63KW = W θαη t = 1min = 60sec. Από ημκ μνηζμό ηεξ ηζπύμξ ηζπύεη : P = E ΟΛΙΚΗ /t Επεηδή ε μιηθή εκένγεηα ηζμύηαη με ημκ ανηζμό ηςκ θςημκίςκ επί ηεκ εκένγεηα ημο εκόξ θςημκίμο ( Ε ΟΛΙΚΗ = π Ε Φ = π h f ) πνμθύπηεη : P = x h f /t ή x = Pt / h f ή x = φωτόνια Θακάζεξ Γηακκαθόπμοιμξ -

3 Απόζπαζμα από ηηξ θνμκηηζηενηαθέξ ζεμεηώζεηξ μμο ζημ 1 0 θεθάιαημ ηεξ θοζηθήξ γεκηθήξ παηδείαξ γ ιοθείμο : * ΥΕΔΙΑΜΟ ΥΗΜΑΣΟ ζηο οποίο θα περιέτονηαι ηα δεδομένα. * ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΕΞΙΩΗ ΚΤΜΑΣΙΚΗ C = λ f Να εθαρμόζεηαι ζηο ίδιο μέζο. *ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΑΝΣΑ : C 0 > C n > 1 Θα πρέπει η ηατύηηηα ηοσ θωηός ζε κάποιο μέζο να είναι πάνηα μικρόηερη από ασηήν ζηο κενό και ο δείκηης διάθλαζης ενός οπηικού σλικού να προκύπηει πάνηα μεγαλύηερος από ηη μονάδα. * ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Μεηαηροπή ζηο S I ( m, Kg, sec, joule, ampere, m / sec.) Να θυμάσαι 1 m = K = μ = M = n = G = ηειεοηαία κέα μπηηθήξ. Οη θοζηθμί ζημ Πακεπηζηήμημ San Diego ηεξ Καιηθόνκηαξ μη μπμίμη ηεκ πεναζμέκε πνμκηά πανήγαγακ μηα κέα θαηεγμνία ζοκζεηηθώκ οιηθώκ πίζηερακ όηη ζα ακηηζηνέρμοκ ηεκ ζομπενηθμνά πμιιώκ ζεμειηςδώκ ειεθηνμμαγκεηηθώκ ηδημηήηςκ πμο ζπεηίδμκηαη με αοηά ηα οιηθά θαη ηώνα έπμοκ επηηέιμοξ πεηναμαηηθέξ απμδείλεηξ γηα ηηξ πνώηεξ από αοηέξ ηηξ πνμζδμθόμεκεξ ακηηζηνμθέξ. Ακαθάιορακ δειαδή έκα απίζηεοημ παναθηενηζηηθό ημο κέμο οιηθμύ, πμο έπεη ακαπηοπζεί από ημοξ αμενηθακμύξ θοζηθμύξ, Sheldon Schultz θαη ηςκ ζοκαδέιθςκ ημο. Να έπεη δειαδή

4 ανκεηηθό δείθηε δηαζιάζεςξ, πμο είκαη μηα ηδημννοζμία ηςκ ζεμειηςδώκ θακόκςκ ηεξ μπηηθήξ. Τα πεηνάμαηά ημοξ δεμμζηεύζεθακ ζημ πενημδηθό Science (Απνίιημξ 2001) δείπκμοκ έκακ ηνόπμ δηάδμζεξ ηεξ ειεθηνμμαγκεηηθήξ αθηηκμβμιίαξ μέζα ζηα ζοκζεηηθά αοηά οιηθά πμο δεκ είπε πμηέ παναηενεζεί ζημ πανειζόκ. Τμ επίηεογμα αοηό δεκ είκαη μόκμ έκα επηζηεμμκηθό αλημπενίενγμ. Τα κέα οιηθά ζα μπμνμύζακ κα απμδεηπημύκ πνήζημα ζηεκ ακάπηολε κέςκ θεναηώκ θαη άιιςκ ειεθηνμμαγκεηηθώκ ζοζθεοώκ. Μπμνεί επίζεξ κα θαηαζηήζεη δοκαηή ηεκ θαηαζθεοή "ηέιεηςκ θαθώκ" ηθακώκ κα εζηηάδμοκ ημ θςξ θαη άιιεξ ειεθηνμμαγκεηηθέξ αθηηκμβμιίεξ με αθνίβεηα πμο δεκ επηηνέπμοκ μη ζομβαηηθμί θαθμί. Σηα πεηνάμαηά ημοξ μη επηζηήμμκεξ δηαβίβαζακ μηθνμθύμαηα με ζοπκόηεηεξ όμμηεξ με αοηέξ πμο πνεζημμπμηεί ε αζηοκμμία ζηα radar ηεξ μέζα από έκα μηθνμζθμπηθό δείγμα θηηαγμέκμ από ημ ζοκζεηηθό οιηθό ημοξ. Όηη ακαθάιορακ είκαη αοηό αθνηβώξ πμο είπακ πνμβιέρεη πνηκ έκα πνόκμ. Όηη δειαδή ηα μηθνμθύμαηα ελήιζακ από ημ οιηθό ζηεκ ακηίζεηε θαηεύζοκζε από αοηή πμο πνμβιέπεηαη από ημ κόμμ ημο Snell. Ο κόμμξ ημο Snell πενηγνάθεη ηε γςκία δηάζιαζεξ πμο παναηενείηαη θαζώξ ημ θςξ επηβναδύκεηαη όηακ εηζένπεηαη ζε οιηθά όπςξ ημ κενό, ημ γοαιί θαη άιια ζοκεζηζμέκα δηαθακή οιηθά. Αοηά ηα πεηνάμαηα επηβεβαηώκμοκ πνμεγμύμεκεξ ζεςνεηηθέξ πνμβιέρεηξ, όηη μηα κέα θαηεγμνία οιηθώκ μπμνεί κα πνμθαιέζεη ηεκ εθηνμπή ηςκ μηθνμθομάηςκ ζε θαηεύζοκζε ακηίζεηε απ' αοηή πμο πνμθαιμύκ ηα ζοκεζηζμέκα οιηθά, ιέεη μ Sheldon Schultz, θαζεγεηήξ θοζηθήξ ζημ UCSD. Ο Schultz μαδί με ημοξ David R. Smith θαη Richard A. Shelby είκαη μη επηζηήμμκεξ πμο ακέθενακ ηεκ παναηήνεζε. Ακ ημ θαηκόμεκμ αοηό απμδεηπηεί δοκαηόκ κα ζομβεί θαη με ηηξ μπηηθέξ ζοπκόηεηεξ, ηα οιηθά αοηά ζα έπμοκ ηεκ πανάλεκε ηδηόηεηα, μηα μηθνή θςηεηκή ακαιαμπή από ηε μηα πιεονά εκόξ ηέημημο πιαθηδίμο κα εζηηάδεηαη ζ' έκα ζεμείμ από ηεκ άιιε πιεονά. Δεκ οπάνπεη θακέκαξ ηνόπμξ κα πεηύπμομε θάηη ηέημημ με ηα ζοκεζηζμέκα δηαθακή οιηθά. Οη θοζηθμί μεηνμύκ ηεκ εθηνμπή ημο θςηόξ από έκα οιηθό με ημκ ιεγόμεκμ δείθηε δηάζιαζεξ ημο οιηθμύ. Όζμ πημ μεγάιε ηημή έπεη μ δείθηεξ δηάζιαζεξ ηόζμ πημ πμιύ επηβναδύκεηαη ημ θςξ θαη εθηνέπεηαη όηακ εηζένπεηαη από έκα οιηθό ζε έκα άιιμ. Ο αέναξ γηα πανάδεηγμα έπεη δείθηε δηάζιαζεξ 1,0 γηα ημ θςξ, ημ κενό έπεη 1,3 θαη ημ γοαιί πενίπμο 1,5. Αοηό ζεμαίκεη όηη μηα αθηίκα θςηόξ θάμπηεηαη θαηά θάπμηα γςκία όηακ εηζένπεηαη ζημ κενό από ημκ αένα θαη θάμπηεηαη ιίγμ πενηζζόηενμ όηακ εηζένπεηαη ζημ γοαιί.

5 Τμ θαηκόμεκμ αοηό ζε ζοκδοαζμό με ηεκ θαμπύιε επηθάκεηα ημο γοαιημύ επηηνέπεη ζημοξ θαθμύξ κα εζηηάδμοκ ημ θςξ. Η ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία εθηνέπεηαη πάκηα πνμξ ηεκ ίδηα θαηεύζοκζε όηακ πενκάεη μέζα από ηα ζοκεζηζμέκα οιηθά ηα μπμία ιέμε όηη πανμοζηάδμοκ ζεηηθό δείθηε δηάζιαζεξ. Επεηδή όμςξ ηα κέα ζοκζεηηθά οιηθά εθηνέπμοκ ημ θςξ πνμξ ηεκ ακηίζεηε θαηεύζοκζε ιέμε όηη πανμοζηάδμοκ ανκεηηθό δείθηε δηάζιαζεξ. Πνόθεηηαη γηα ηεκ πνώηε επίδεηλε οιηθώκ με ανκεηηθό δείθηε δηάζιαζεξ. Ο ιόγμξ γηα ημκ μπμίμ οιηθά με ανκεηηθό δείθηε δηάζιαζεξ μπμνμύκ κα δώζμοκ ηέιεημοξ θαθμύξ είκαη όηη δεκ πανμοζηάδμοκ ζθάιμαηα πενίζιαζεξ. Τμ ζθάιμα πενίζιαζεξ εμπμδίδεη έκα ζομβαηηθό θαθό κα ζογθεκηνώζεη ημ θςξ μηαξ ζεμεηαθήξ πεγήξ ζε εζηία δηαμέηνμο μηθνόηενεξ από ημ ήμηζο ημο μήθμοξ θύμαημξ πμο πνεζημμπμηείηαη. Ακ θαη ημ ζοκζεηηθό οιηθό πμο ακαπηύπζεθε από ηεκ μμάδα ζημ UCSD δεκ μπμνεί κα εζηηάζεη ημ μναηό θςξ, αοηό δεκ απμηειεί μοζηαζηηθό εμπόδημ θαη ειπίδεηαη όηη ζύκημμα ζα παναθαμθζεί. Η ζομπενηθμνά ηςκ οιηθώκ αοηώκ δεκ παναβηάδεη θάπμημ κόμμ ηεξ θοζηθήξ. Απιά δείπκεη μηα ακηηζηνμθή εκόξ από ημοξ δεληόζηνμθμοξ θακόκεξ ηεξ θοζηθήξ μ μπμίμξ πενηγνάθεη ηε ζπέζε μεηαλύ ημο ειεθηνηθμύ θαη ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ηεξ αθηηκμβμιίαξ θαη ηεξ θαηεύζοκζεξ ηεξ ηαπύηεηαξ δηάδμζήξ ηεξ. Μηα άιιε ηδηόηεηα ηεκ μπμία πνμβιέπεηαη όηη ακαζηνέθεη ημ κέμ ζοκζεηηθό οιηθό είκαη ημ θαηκόμεκμ Doppler. Σύμθςκα με αοηό ε ζοπκόηεηα ημο θςηόξ μηαξ θηκόομεκεξ πεγήξ μεγαιώκεη θαζώξ ε πεγή πιεζηάδεη ημκ παναηενεηή θαη μεηώκεηαη θαζώξ απμμαθνύκεηαη από αοηόκ. Σύμθςκα με ηηξ εληζώζεηξ ημο Maxwell πμο πενηγνάθμοκ ηε ζπέζε μεηαλύ ημο ειεθηνηθμύ θαη ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο, μηα μηθνμθομαηηθή αθηηκμβμιία ή ημ θςξ μηαξ θηκμύμεκεξ πεγήξ ζα δείπκεη ημ ακηίζεημ από ημ ζοκεζηζμέκμ απμηέιεζμα μέζα ζε έκα ηέημημ οιηθό. Έκαξ παναηενεηήξ δειαδή ζα μεηνάεη μηθνόηενε ζοπκόηεηα θαζώξ ε πεγή πιεζηάδεη θαη μεγαιύηενε θαζώξ ε πεγή απμμαθνύκεηαη από αοηόκ(πηγη : physics 4u) Οη θηιμζμθίεξ θάζε επμπήξ απμηειμύκ ηηξ ακμεζίεξ ηεξ επόμεκεξ θαη μη ακμεζίεξ ημο πζεξ γίκμκηαη ε ζμθία ημο αύνημ (Σεν William Osler).ζηεκ επηζηήμε μη ιέλεηξ : απόιοημξ, δμγμαηηθόξ, ηζπονμγκώμμκ θαη αοζεκηία,απιά δεκ οπάνπμοκ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2)  Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7 Σωμαηίδια με κινηηική ενέπγεια 20 ev πποζπίπηοςν ζε άηομα ςδπογόνος πος βπίζκονηαι ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη. Τα άηομα διεγείπονηαι ζε όλερ ηιρ πιθανέρ διεγεπμένερ καηαζηάζειρ έωρ ηην ηπίηη διεγεπμένη (n

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε

Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε Πεξηεθηηθφηεηα ζε ξππνγφλεο ή/ θαη λνζνγφλεο νπζίεο Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη βηνκεραληθψλ αεξίσλ CFC (ρισξνθζνξαλζξάθσλ) Υξήζε βαξέσλ κεηάιισλ ή/ θαη πεξηεθηηθφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Βαζικέρ απσέρ αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ (Με έμυαση στην αξιολόγηση της ΟΜΣΣ) 1. Τπνθεηκεληθή

Διαβάστε περισσότερα