ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/"

Transcript

1 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση (EIOPA-BoS / ) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13) και ιδίως το άρθρο 46 αυτού, γ) τον Κανονισμό υπ αριθμ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της ), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, δ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της ), ε) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2450 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της ), στ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2452 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα υποδείγματα της έκθεσης φερεγγυότητας και

2 χρηματοοικονομικής κατάστασης σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της ), ζ) τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση (EIOPA-BoS / ) στο κείμενο των οποίων αναφέρεται ότι εφαρμόζονται από την 1 η Ιανουαρίου 2016, και η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση (EIOPA-BoS / ), ως εξής : Άρθρο 1 Σκοπός, Πεδίο εφαρμογής και Ορισμοί 1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί συγκεκριμένο πλαίσιο οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 24, 38, 40, 41, 42, της παραγράφου 2 του άρθρου 209 και του άρθρου 211 του ν. 4364/2016 και των άρθρων 290 έως 298, 305 έως 311, 359 και 365, καθώς (και) του Παρατήματος ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τις παρεχόμενες στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφορίες μέσω της τακτικής εποπτικής έκθεσης (Regular Supervisory Report RSR) και των ποσοτικών εποπτικών αναφορών, με τα προκαθορισμένα γεγονότα και με τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης (Solvency and Financial Condition Report SFCR). 2. Υπό την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης, η παρούσα εφαρμόζεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και κατ' αναλογία σε ομίλους. Όταν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε ομίλους, αφορούν στην κατάρτιση της τακτικής εποπτικής έκθεσης του ομίλου, της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου καθώς και της ενιαίας έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης. 3. Καθώς τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών δεν υποχρεούνται να καταρτίζουν έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης, και στο βαθμό που η τακτική εποπτική έκθεση περιέχει στοιχεία που είναι συμπληρωματικά της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης, τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών εντάσσουν στην τακτική εποπτική έκθεσή τους όλες τις πληροφορίες που άλλως θα ενέτασσαν στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης και εφαρμόζουν τα σχετικά άρθρα του παρόντος κατ αναλογία. 2

3 4. Υπό την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο, εσωτερικό υπόδειγμα ή μερικό εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας. 6. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, συνεκτιμάται η αρχή της σημαντικότητας, όπως ορίζεται στα άρθρα 291 και 305 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Για τις ανάγκες της παρούσης, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις αντίστοιχες έννοιες στα κείμενα του ν. 4364/2016, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ) και των Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των ορισμών των ιδίων εννοιών στην ελληνική απόδοση των ως άνω κειμένων, προκρίνεται η ορολογία που υιοθετεί ο ν. 4364/2016. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης μεμονωμένης επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 1 Δραστηριότητα και αποτελέσματα Άρθρο 2 (1 η κατευθυντήρια γραμμή) Δραστηριότητα Στην ενότητα «Α.1 Δραστηριότητα» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παραθέτουν κατ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με τη δραστηριότητά τους: α) την επωνυμία και τη διεύθυνση των νομικών ή φυσικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή στην επιχείρηση (περιλαμβανομένης της άμεσης καθώς και τελικής μητρικής οντότητας ή φυσικού προσώπου), το ποσοστό του δικαιώματος ιδιοκτησίας που κατέχουν και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, β) κατάλογο με τις σημαντικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει την επωνυμία, τη νομική μορφή, τη χώρα, το ποσοστό του δικαιώματος 3

4 ιδιοκτησίας που κατέχουν και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, γ) μια απλοποιημένη δομή ομίλου. Άρθρο 3 (2 η κατευθυντήρια γραμμή) Αποτελέσματα άλλων δραστηριοτήτων Στην ενότητα «Α.4 Αποτελέσματα άλλων δραστηριοτήτων» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις περιγράφουν γενικά τις μισθωτικές ρυθμίσεις (leasing arrangements) σε σχέση με κάθε σημαντική μισθωτική συμφωνία, ξεχωριστά για τις χρηματοδοτικές (financial lease) και τις λειτουργικές μισθώσεις (operational lease). ΤΜΗΜΑ 2 Σύστημα Διακυβέρνησης Άρθρο 4 (3 η κατευθυντήρια γραμμή) Δομή διακυβέρνησης Στην ενότητα «Β.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επεξηγούν, για κάθε μία λειτουργία ξεχωριστά, τη χορήγηση των αναγκαίων εξουσιών, πόρων και της δέουσας λειτουργικής ανεξαρτησίας στους κατόχους βασικών λειτουργιών, ώστε να επιτελούν τα καθήκοντά τους και τον τρόπο υποβολής αναφορών και συστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης. Άρθρο 5 (4 η κατευθυντήρια γραμμή) Σύστημα διαχείρισης κινδύνου για τους χρήστες εσωτερικού υποδείγματος Στην ενότητα «Β.3 Σύστημα διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μερικό ή πλήρες εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας παραθέτουν κατ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν στη διακυβέρνηση του εσωτερικού υποδείγματος: 4

5 α) τους αρμοδίους και τις ειδικές επιτροπές, εφόσον υπάρχουν, τα κύρια καθήκοντά τους, τη θέση και το πεδίο αρμοδιοτήτων τους, β) τον τρόπο με τον οποίο οι υφιστάμενες επιτροπές αλληλεπιδρούν με το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 90 του ν. 4364/2016, γ) τις τυχόν ουσιώδεις μεταβολές στο εσωτερικό υπόδειγμα διακυβέρνησης κατά την περίοδο αναφοράς, δ) περιγραφή της διαδικασίας επικύρωσης (που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της επίδοσης και της συνεχούς καταλληλότητας του εσωτερικού υποδείγματος). ΤΜΗΜΑ 3 Προφίλ κινδύνου Άρθρο 6 (5 η κατευθυντήρια γραμμή) Ασφαλιστικός κίνδυνος Στην ενότητα «Γ.1 Ασφαλιστικός κίνδυνος» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις περιγράφουν εάν έχουν λάβει άδεια για την εγκατάσταση φορέων ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 169 ν. 4364/2016, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που μεταφέρονται στους εν λόγω φορείς και αποσαφηνίζοντας με ποιον τρόπο η αρχή της πλήρους χρηματοδότησης της έκθεσης των φορέων στους κινδύνους αξιολογείται σε συνεχή βάση. ΤΜΗΜΑ 4 Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας Άρθρο 7 (6 η κατευθυντήρια γραμμή) Περιουσιακά στοιχεία Πληροφορίες για την άθροιση ανά κατηγορία 1. Στην ενότητα «Δ.1 Περιουσιακά στοιχεία» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όταν προσδιορίζουν τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες παρουσιάζουν τις πληροφορίες αποτίμησης, λαμβάνουν υπόψη τη φύση, τη λειτουργία, τον κίνδυνο και την σημαντικότητα των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. 2. Άλλες κατηγορίες, διαφορετικές όσων χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισολογισμού κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2452, χρησιμοποιούνται 5

6 μόνον εάν η επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι η διαφορετική παρουσίαση είναι περισσότερο σαφής και συναφής. Άρθρο 8 (7 η κατευθυντήρια γραμμή) Περιεχόμενο ανά σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων Στην ενότητα «Δ.1 Περιουσιακά στοιχεία» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παραθέτουν κατ ελάχιστον αναφορικά με κάθε σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων τις ακόλουθες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες: α) τη βάση και τις μεθοδολογίες αναγνώρισης και αποτίμησης που εφαρμόστηκαν, περιλαμβανομένων των βασικών στοιχείων και των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τις εκτιμήσεις και κρίσεις εμπειρογνωμόνων που έγιναν οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τα ποσά που αναγνωρίστηκαν, και ειδικότερα: αα) για σημαντικά άυλα περιουσιακά στοιχεία: τη φύση των περιουσιακών στοιχείων και πληροφορίες σχετικά με τα τεκμήρια και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υφίσταται ενεργή αγορά για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αβ) για σημαντικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί εάν οι αγορές είναι ενεργές και, σε περίπτωση που οι αγορές είναι ανενεργές, περιγραφή του υποδείγματος αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε, αγ) για τις χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις: γενική περιγραφή των μισθωτικών συμφωνιών σε σχέση με κάθε σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που υπόκειται σε μισθωτική συμφωνία, χωριστά για τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές μισθώσεις, αδ) για τις σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της αναγνώρισης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και το ποσό και την ημερομηνία λήξης, κατά περίπτωση, των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και των αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων για τους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στον ισολογισμό, αε) για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις: εάν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν αποτιμήθηκαν με χρήση των επίσημων τιμών που προσφέρονται σε ενεργή αγορά ή με χρήση της προσαρμοσμένης μεθόδου καθαρής θέσης, πρέπει να εξηγείται για ποιον λόγο η χρήση αυτών των μεθόδων δεν ήταν δυνατή ή πρακτικά εξυπηρετική, β) τυχόν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς στις βάσεις αναγνώρισης και αποτίμησης ή στις μεθοδολογίες ή εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται, γ) παραδοχές και κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν μελλοντικές εξελίξεις, καθώς και άλλες βασικές πηγές αβεβαιότητας που περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις. 6

7 Άρθρο 9 (8 η κατευθυντήρια γραμμή) Αποτίμηση τεχνικών προβλέψεων Στην ενότητα «Δ.2 Τεχνικές προβλέψεις» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις περιγράφουν τις σημαντικές απλοποιημένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, περιλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου. Άρθρο 10 (9 η κατευθυντήρια γραμμή) Υποχρεώσεις εκτός τεχνικών προβλέψεων Πληροφορίες για την άθροιση ανά κατηγορία 1. Στην ενότητα «Δ.3 Άλλες υποχρεώσεις» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όταν προσδιορίζουν τις κατηγορίες υποχρεώσεων, εκτός τεχνικών προβλέψεων, για τις οποίες παρουσιάζουν τις πληροφορίες αποτίμησης, λαμβάνουν υπόψη τη φύση, τη λειτουργία, τον κίνδυνο και την σημαντικότητα των εν λόγω υποχρεώσεων. 2. Άλλες κατηγορίες, διαφορετικές όσων καθορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2452, χρησιμοποιούνται μόνον εάν η επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι η διαφορετική παρουσίαση είναι περισσότερο σαφής και συναφής. Άρθρο 11 (10 η κατευθυντήρια γραμμή) Περιεχόμενο ανά σημαντική κατηγορία υποχρεώσεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων Στην ενότητα «Δ.3 Άλλες υποχρεώσεις» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παραθέτουν αναφορικά με κάθε σημαντική κατηγορία υποχρεώσεων εκτός των τεχνικών προβλέψεων, κατ ελάχιστον τις ακόλουθες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες: α) τη βάση και τις μεθοδολογίες αναγνώρισης και αποτίμησης που εφαρμόστηκαν, περιλαμβανομένων των βασικών στοιχείων και των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τις εκτιμήσεις και κρίσεις εμπειρογνωμόνων που έγιναν οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τα ποσά που αναγνωρίστηκαν, και ειδικότερα 7

8 αα) γενική περιγραφή των σημαντικών υποχρεώσεων που απορρέουν από μισθωτικές συμφωνίες, δημοσιοποιώντας χωριστά τις πληροφορίες για τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές μισθώσεις, αβ) την προέλευση της αναγνώρισης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και το ποσό και την ημερομηνία λήξης, κατά περίπτωση, των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, αγ) τη φύση της υποχρέωσης και, εάν είναι γνωστό, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα τυχόν εκροών οικονομικών ωφελειών και μια ένδειξη των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα των εκροών των οικονομικών ωφελειών και πώς έχει ληφθεί υπόψη στην αποτίμηση ο κίνδυνος απόκλισης, αδ) τη φύση των υποχρεώσεων για παροχές σε εργαζομένους και ανάλυση των ποσών ανάλογα με τη φύση της υποχρέωσης και τη φύση των απαιτήσεων από προγράμματα καθορισμένων παροχών, το ποσό κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων που αντικρίζουν τις ως άνω απαιτήσεις, το ποσοστό κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων ως προς τις συνολικές απαιτήσεις από προγράμματα καθορισμένων παροχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων αποζημίωσης. β) τυχόν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς στις βάσεις αναγνώρισης και αποτίμησης ή στις μεθοδολογίες ή εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται, γ) παραδοχές και κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν μελλοντικές εξελίξεις, καθώς και άλλες βασικές πηγές αβεβαιότητας που περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις. ΤΜΗΜΑ 5 Διαχείριση κεφαλαίων Άρθρο 12 (11 η κατευθυντήρια γραμμή) Ίδια κεφάλαια Πρόσθετοι δείκτες φερεγγυότητας Στην ενότητα «Ε.1 Ίδια κεφάλαια» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, η έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης περιλαμβάνει και επεξήγηση σχετικά με τον υπολογισμό και τη σημασία των πρόσθετων δεικτών, εφόσον οι επιχειρήσεις δημοσιοποιούν πρόσθετους δείκτες πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα S του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2452. Άρθρο 13 (12 η κατευθυντήρια γραμμή) Ίδια κεφάλαια Πληροφορίες σχετικά με τη δομή, το ύψος, την ποιότητα και την επιλεξιμότητα των ιδίων κεφαλαίων Στην ενότητα «Ε.1 Ίδια κεφάλαια» της έκθεσης φερεγγυότητας και 8

9 (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παραθέτουν, αναφορικά με τα ίδια κεφάλαιά τους, κατ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 297 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, διακρίνοντας μεταξύ στοιχείων των βασικών και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, για κάθε σημαντικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται στα άρθρα 69, 72, 74, 76 και 78, καθώς και για στοιχεία που έχουν λάβει έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 79 του ως άνω Κανονισμού, β) για κάθε σημαντικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, τον βαθμό διαθεσιμότητάς του, τον βαθμό μειωμένης εξασφάλισης, καθώς και τη διάρκειά του και οποιαδήποτε άλλα συναφή χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση της ποιότητάς του, γ) ανάλυση των σημαντικών μεταβολών στα ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, της αξίας των μέσων που εξοφλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και του βαθμού στον οποίο η έκδοση χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της εξόφλησης, δ) επεξήγηση των μεταβολών στην αξία των οφειλών μειωμένης εξασφάλισης, ε) επεξήγηση τυχόν περιορισμών στα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια και της επίπτωσης των περιορισμών στα επιλέξιμα κεφάλαια της κατηγορίας 2, στα κεφάλαια της κατηγορίας 3 και στα περιορισμένα κεφάλαια της κατηγορίας 1, κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 297 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, στ) λεπτομέρειες σχετικά με τον μηχανισμό απορρόφησης ζημίας κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για τη συμμόρφωση με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του γεγονότος ενεργοποίησης, και τις επιπτώσεις από μια ενεργοποίηση, ζ) επεξήγηση των κύριων στοιχείων του εξισωτικού αποθεματικού η) για κάθε στοιχείο των βασικών ιδίων κεφαλαίων που υπόκειται στις μεταβατικές ρυθμίσεις: ζα) την κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί κάθε στοιχείο των βασικών ιδίων κεφαλαίων και την αιτιολογία της ταξινόμησης, ζβ) την επόμενη ημερομηνία κατά την οποία θα καταστεί απαιτητό και την κανονικότητα τυχών επόμενων ημερομηνιών που θα καταστεί απαιτητό, ή το γεγονός ότι καμία τέτοια ημερομηνία δεν εμπίπτει στην τρέχουσα μεταβατική περίοδο. θ) κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται από την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 297 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, πληροφορίες όσον αφορά στο είδος της ρύθμισης και στη φύση του στοιχείου των βασικών ιδίων κεφαλαίων στο οποίο θα μετατραπεί κάθε στοιχείο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων εφόσον καταστεί απαιτητό ή ικανοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας του, καθώς και τον χρόνο έγκρισης του στοιχείου από την Τράπεζα της Ελλάδος και, εφόσον έχει εγκριθεί κάποια μέθοδος, τη διάρκεια της μεθόδου, ι) εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί κάποια μέθοδος για τον καθορισμό του ποσού του σημαντικού στοιχείου των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, οι επιχειρήσεις περιγράφουν: ι.α) πώς μεταβάλλεται διαχρονικά η αποτίμηση που παρέχεται από τη μέθοδο, ι.β) ποιά στοιχεία ή παράμετροι της μεθοδολογίας αποτελούν τα κύρια αίτια για αυτή την κίνηση, 9

10 ι.γ) τον βαθμό στον οποίο το υπολογιζόμενο ποσό επηρεάζεται από την προηγούμενη εμπειρία ή από ιστορικά στοιχεία, μεταξύ άλλων και από τα αποτελέσματα παλαιότερων περιπτώσεων στις οποίες τα στοιχεία κατέστησαν απαιτητά, ια) όσον αφορά στοιχεία που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια: ιαα) τη συνολική θετική διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού εντός κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και χαρτοφυλακίων προσαρμογής αντιστοίχισης, προσδιορίζοντας το ποσό για το οποίο έγινε η προσαρμογή κατά τον προσδιορισμό των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων, ιαβ) το ύψος και τα αίτια σημαντικών περιορισμών, αφαιρέσεων ή βαρών επί των ιδίων κεφαλαίων. Άρθρο 14 (13 η κατευθυντήρια γραμμή) Διαφορές μεταξύ της τυποποιημένης μεθόδου και των χρησιμοποιούμενων εσωτερικών υποδειγμάτων Στην ενότητα «Ε.4 Διαφορές μεταξύ του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου και του χρησιμοποιούμενου εσωτερικού υποδείγματος» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις περιγράφουν κατά τη δημοσιοποίηση των βασικών διαφορών ως προς τις μεθοδολογίες και τις υποκείμενες παραδοχές που χρησιμοποιούνται στην τυποποιημένη μέθοδο και στο εσωτερικό υπόδειγμα, κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: α) τη δομή του εσωτερικού υποδείγματος β) τις μεθοδολογίες συνάθροισης και τα αποτελέσματα της διαφοροποίησης, γ) τους κινδύνους που δεν καλύπτονται από την τυποποιημένη μέθοδο, αλλά καλύπτονται από το εσωτερικό υπόδειγμα. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ομίλου ΤΜΗΜΑ 1 Δραστηριότητα και αποτελέσματα Άρθρο 15 (14 η κατευθυντήρια γραμμή) Πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του ομίλου Στην ενότητα «Α.1 Δραστηριότητα» της έκθεσης φερεγγυότητας και 10

11 (ΕΕ) 2015/35, η συμμετέχουσα ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, οι εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία χρηματοοικονομικών συμμετοχών επεξηγεί τις σημαντικές διαφορές μεταξύ του πεδίου εφαρμογής του ομίλου που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του πεδίου εφαρμογής για τα ενοποιημένα δεδομένα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 335 του ως άνω Κανονισμού. ΤΜΗΜΑ 2 Διαχείριση κεφαλαίων Άρθρο 16 (15 η κατευθυντήρια γραμμή) Πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια όμιλοι Στην ενότητα «Ε.1 Ίδια κεφάλαια» της έκθεσης φερεγγυότητας και (ΕΕ) 2015/35, η συμμετέχουσα ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, οι εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών περιγράφει, αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, κατ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από άλλη επιχείρηση του ομίλου πέραν της συμμετέχουσας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης, της εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, β) στην περίπτωση σημαντικών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας το καθεστώς του οποίου έχει κριθεί ισοδύναμο και τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσω της μεθόδου αφαίρεσης και άθροισης, εφόσον τούτο επιτρέπεται κατά το ελληνικό δίκαιο, με ειδικότερους κανόνες: την ειδικότερη κατηγοριοποίηση των εν λόγω στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη δομή των κατηγοριών, τα κριτήρια και τα όρια, γ) στην περίπτωση σημαντικών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από επιχείρηση που δεν είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και υπόκειται σε διαφορετικές απαιτήσεις κατηγοριοποίησης (tiering) ιδίων κεφαλαίων από τις απαιτήσεις του νόμου /2015: την πηγή και τη φύση των εν λόγω απαιτήσεων κατηγοριοποίησης, καθώς και το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων σε καθεμία από τις κατηγορίες, δ) τον τρόπο υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου χωρίς τις τυχόν ενδοομιλικές συναλλαγές, και περιγραφή των ενδοομιλικών συναλλαγών με οντότητες άλλων χρηματοοικονομικών τομέων, ε) τη φύση και τους περιορισμούς της μεταβιβασιμότητας (transferability) και της δυνατότητας χρηματοδότησης (fungibility) των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εάν υπάρχουν. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Τακτική εποπτική έκθεση μεμονωμένης επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 1 Δραστηριότητα και αποτελέσματα Άρθρο 17 (16 η κατευθυντήρια γραμμή) Δραστηριότητα Στην ενότητα «Α.1 Δραστηριότητα» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά τους, συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον αριθμό εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, β) κατάλογο με όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα. Άρθρο 18 (17 η κατευθυντήρια γραμμή) Αποτελέσματα ασφαλιστικής δραστηριότητας Στην ενότητα «Α.2 Αποτελέσματα ασφαλιστικής δραστηριότητας» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές περιορισμού του κινδύνου που σχετίζεται με τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνουν περιγραφή: α) της επίπτωσης των τεχνικών περιορισμού του κινδύνου στα αποτελέσματα της ασφαλιστικής δραστηριότητας, β) της αποτελεσματικότητας των τεχνικών περιορισμού του κινδύνου. 12

13 ΤΜΗΜΑ 2 Σύστημα διακυβέρνησης Άρθρο 19 (18 η κατευθυντήρια γραμμή) Δομή διακυβέρνησης Στην ενότητα «Β.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επεξηγούν: α) την εσωτερική οργανωτική δομή, παραθέτοντας αναλυτικό οργανόγραμμα και τις θέσεις των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες, β) με ποιον τρόπο η πολιτική και οι πρακτικές αποδοχών της επιχείρησης προάγουν και συνάδουν με την άρτια και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και δεν ενθαρρύνουν την υπερβολική ανάληψη κινδύνου. Άρθρο 20 (19 η κατευθυντήρια γραμμή) Σύστημα διαχείρισης κινδύνων Στην ενότητα «Β.3 Σύστημα διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις: α) επεξηγούν με ποιον τρόπο τεκμηριώνονται, παρακολουθούνται και εφαρμόζονται οι στρατηγικές, οι στόχοι, οι διεργασίες και οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων της διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης για κάθε χωριστή κατηγορία κινδύνου, β) σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης που έχει οδηγήσει σε περιορισμένη γνώση της εξωτερικής πιστωτικής αξιολόγησης και του καθορισμένου εξωτερικού οργανισμού πιστοληπτικών αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) και ως εκ τούτου σε μη αναφορά αυτών στα υποδείγματα υποβολής ποσοτικών στοιχείων, επεξηγούν τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από την επιχείρηση προκειμένου να εποπτεύει και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στον αναφερόμενο τομέα και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι όλες οι συναφείς υποκείμενες πληροφορίες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαχείριση του κινδύνου, γ) περιγράφουν τη φύση και την καταλληλότητα των βασικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα εσωτερικά υποδείγματα και, κατ ελάχιστον, περιγράφουν τη διαδικασία που ακολουθείται για τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων. 13

14 ΤΜΗΜΑ 3 Προφίλ κινδύνου Άρθρο 21 (20 η κατευθυντήρια γραμμή) Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι Στην ενότητα «Γ.6 Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις: α) επεξηγούν τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουν ότι η χρήση παραγώγων προϊόντων συμβάλλει στον περιορισμό των κινδύνων ή διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, β) συμπεριλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που η αντασφάλιση, οι χρηματοοικονομικές τεχνικές περιορισμού του κινδύνου και οι μελλοντικές πράξεις διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και πώς αυτά πληρούν τα κριτήρια για αναγνώριση, γ) παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με το υπόδειγμα ασφάλισης που εφαρμόζουν, εφόσον έχουν επιλέξει την ένδειξη «Άλλο» στο στοιχείο «C Είδος υποδείγματος ασφάλισης» στο υπόδειγμα S όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2450, δ) εάν ανήκουν σε όμιλο, να παρέχουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές συναλλαγές εντός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν: δα) στο ποσό των συναλλαγών δβ) στο ποσό των ανεξόφλητων υπολοίπων, εάν υπάρχουν, δγ) στους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. ΤΜΗΜΑ 4 Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας Άρθρο 22 (21 η κατευθυντήρια γραμμή) Αποτίμηση άλλων περιουσιακών στοιχείων Στην ενότητα «Δ.1 Περιουσιακά στοιχεία» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επεξηγούν ειδικότερα: α) τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν την πιθανότητα μελλοντικών φορολογητέων κερδών, κατά περίπτωση, και προσδιορίζουν το ποσό και τον αναμενόμενο χρονικό ορίζοντα για την αναστροφή των προσωρινών διαφορών, όταν αναγνωρίζονται σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, 14

15 β) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν σε θέση να παράσχουν μια μέγιστη αξία για τυχόν απεριόριστες εγγυήσεις (εντός ή εκτός ισολογισμού) τις οποίες ανέφεραν στο υπόδειγμα υποβολής ποσοτικών στοιχείων S του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2450. Άρθρο 23 (22 η κατευθυντήρια γραμμή) Τεχνικές προβλέψεις Στην ενότητα «Δ.2 Τεχνικές προβλέψεις» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) λεπτομέρειες για τις σχετικές αναλογιστικές μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών περί των τυχόν απλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται (περιλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μελλοντικών ασφαλίστρων καθώς και του περιθωρίου κινδύνου και της κατανομής του στις επιμέρους κατηγορίες δραστηριοτήτων) καθώς και αιτιολόγησης της επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου με γνώμονα ότι είναι αναλογική με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων της επιχείρησης περιλαμβανομένων και των λόγων για τυχόν σημαντικές μεταβολές στη χρήση των εν λόγω μεθόδων, β) επεξήγηση των ορίων των συμβάσεων που εφαρμόζονται για κάθε διαφορετική δραστηριότητα κατά την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων, και λεπτομέρειες τυχόν συμβάσεων που περιλαμβάνονται στο εν ισχύ χαρτοφυλάκιο και των οποίων οι ανανεώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος, γ) λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις και τα δικαιώματα προαίρεσης που περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τον τρόπο υπολογισμού τους στις τεχνικές προβλέψεις, καθώς και τη σημαντικότητα καθενός εξ αυτών και τον τρόπο εξέλιξής τους, δ) περιγραφή και αιτιολόγηση σημαντικών μεταβολών στο επίπεδο των τεχνικών προβλέψεων σε σύγκριση με την τελευταία περίοδο αναφοράς, περιλαμβανομένης περιγραφής και αιτιολόγησης των σημαντικών μεταβολών στις χρησιμοποιούμενες παραδοχές και υποθέσεις, ε) σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά ακύρωσης / εξαγοράς / καταγγελίας, στ) λεπτομέρειες για τις ομοιογενείς ομάδες κινδύνου που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, ζ) τυχόν συστάσεις για την εφαρμογή βελτιώσεων στις εσωτερικές διαδικασίες σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα, η) πληροφορίες σχετικά με τυχόν σημαντικές ανεπάρκειες και προσαρμογές δεδομένων, θ) περιγραφή των τεχνικών προβλέψεων που έχουν υπολογιστεί ως σύνολο (βέλτιστη εκτίμηση και περιθώριο κινδύνου), ι) περιγραφή των περιπτώσεων που συμβάσεις έχουν διαχωριστεί (unbundling), ια) λεπτομέρειες για το μοντέλο παραγωγής οικονομικών σεναρίων, μεταξύ άλλων και επεξήγηση σχετικά με τον τρόπο επίτευξης συνέπειας με το επιτόκιο άνευ κινδύνου και τις παραδοχές σχετικά με τη μεταβλητότητα (volatility) που επιλέχθηκαν, 15

16 ιβ) περιγραφή των αξιολογήσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του ν. 4364/2016 και στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του ως άνω νόμου. Στις περιπτώσεις στις οποίες η μείωση της προσαρμογής αντιστοίχισης ή της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν θα είχε ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση με την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, ανάλυση των μέτρων που θα μπορούσε να εφαρμόσει η επιχείρηση σε μια τέτοια περίπτωση προκειμένου να αποκαταστήσει το επίπεδο των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ή να μειώσει το προφίλ κινδύνου της για να αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ιγ) λεπτομερή στοιχεία για την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των σημαντικών ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις. Άρθρο 24 (23 η κατευθυντήρια γραμμή) Στοιχεία εκτός ισολογισμού Στην ενότητα «Δ.1 Περιουσιακά στοιχεία» ή «Δ.3 Άλλες υποχρεώσεις» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν περιγραφή τυχόν λοιπών σημαντικών εκτός ισολογισμού περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που δεν αναφέρονται στο υπόδειγμα S του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2450. ΤΜΗΜΑ 5 Διαχείριση κεφαλαίων Άρθρο 25 (24 η κατευθυντήρια γραμμή) Διανομές κερδών στους μετόχους Στην ενότητα «Ε.1 Ίδια κεφάλαια» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποσό των κερδών που διανεμήθηκε ή αναμένεται να διανεμηθεί στους μετόχους. Άρθρο 26 (25 η κατευθυντήρια γραμμή) Απλοποιημένοι υπολογισμοί για την τυποποιημένη μέθοδο Στην ενότητα «Ε.2 Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις» της τακτικής εποπτικής έκθεσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επεξηγούν εφόσον είναι σημαντικό πώς η χρήση απλοποιημένων 16

17 υπολογισμών εντός της τυποποιημένης μεθόδου για την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας δικαιολογείται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τακτική εποπτική έκθεση ομίλου ΤΜΗΜΑ 1 Σύστημα διακυβέρνησης Άρθρο 27 (26 η κατευθυντήρια γραμμή) Κατάρτιση ενοποιημένων στοιχείων Στην ενότητα «Β.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης» της τακτικής εποπτικής έκθεσης ομίλου όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών παρέχει κατ ελάχιστον πληροφορίες για τα ακόλουθα: α) τον τρόπο με τον οποίον έχουν καταρτιστεί τα ενοποιημένα, συνολικά ή συνδυασμένα δεδομένα του ομίλου (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο) καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την κατάρτισή τους, β) πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις, τις μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν σε επίπεδο ομίλου για την αποτίμηση για τους σκοπούς της φερεγγυότητας των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων, εκτός των τεχνικών προβλέψεων, του ομίλου, ειδικότερα όσον αφορά στην αποτίμηση των συνεισφορών στα δεδομένα του ομίλου οι οποίες προέρχονται από επιχειρήσεις τρίτων χωρών και μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις. ΤΜΗΜΑ 2 Προφίλ κινδύνου Άρθρο 28 (27 η κατευθυντήρια γραμμή) Λοιπές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα Στην ενότητα «Γ.6 Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι» της τακτικής εποπτικής έκθεσης ομίλου όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους 17

18 όρους και τις προϋποθέσεις των σημαντικών ενδοομιλικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα εξής: α) το επιχειρηματικό σκεπτικό για την πράξη ή τη συναλλαγή, β) τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και τις διαθέσιμες ανταμοιβές για κάθε μέρος της πράξης ή της συναλλαγής, γ) τυχόν ιδιαίτερες πτυχές της πράξης ή της συναλλαγής που ζημιώνουν (ή ενδέχεται να ζημιώσουν) οποιοδήποτε εκ των μερών, δ) τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να ανέκυψαν κατά τη διαπραγμάτευση και εκτέλεση της πράξης ή της συναλλαγής, καθώς και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον, ε) εάν η συναλλαγή είναι συνδεδεμένη με άλλες πράξεις ή συναλλαγές ως προς το χρονοδιάγραμμα, τη λειτουργία και τον σχεδιασμό, πρέπει να υποβληθούν στοιχεία για τη μεμονωμένη επίπτωση κάθε πράξης ή συναλλαγής καθώς και για τη συνολική καθαρή επίπτωση των συνδεδεμένων πράξεων και συναλλαγών σε καθένα εκ των μερών της εν λόγω πράξης ή συναλλαγής καθώς και στον όμιλο, στ) τον βαθμό στον οποίον η πράξη ή η συναλλαγή εξαρτάται από τυχόν έναρξη διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να εκτελεστεί η πράξη ή η συναλλαγή. Άρθρο 29 (28 η κατευθυντήρια γραμμή) Προφίλ κινδύνου Στην ενότητα «Γ.6 Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι» της τακτικής εποπτικής έκθεσης ομίλου όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών παρέχει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική συγκέντρωση κινδύνου σε επίπεδο ομίλου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: α) περιγραφή των κινδύνων, β) πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων, γ) ενέργειες μείωσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του χειρότερου πιθανού σεναρίου σε περίπτωση αθέτησης του ανοίγματος δ) ανάλυση και ποσοτικοποίηση των συγκεντρώσεων κινδύνου κατά νομική οντότητα, ε) συνέπεια με το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη στρατηγική του ομίλου, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα όρια που καθορίζονται από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων του ομίλου, στ) κατά πόσον οι ζημίες που προκύπτουν από συγκεντρώσεις κινδύνου επηρεάζουν τη συνολική κερδοφορία του ομίλου ή τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητά του, ζ) σχέση, συσχέτιση και αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων κινδύνου σε ολόκληρο τον όμιλο και τυχόν δυνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις από συγκεντρώσεις κινδύνου σε συγκεκριμένο τομέα, 18

19 η) ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση κινδύνου και την επίπτωση στην επιχείρηση και τον όμιλο, καθώς και την επίπτωση των συμβάσεων αντασφάλισης, θ) κατά πόσο το εν λόγω στοιχείο είναι στοιχείο ενεργητικού, υποχρέωση ή εκτός ισολογισμού στοιχείο. ΤΜΗΜΑ 3 Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας Άρθρο 30 (29 η κατευθυντήρια γραμμή) Τεχνικές προβλέψεις Στην ενότητα «Δ.6 Τεχνικές προβλέψεις» της τακτικής εποπτικής αναφοράς ομίλου όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις του ομίλου στις οποίες περιλαμβάνονται: α) πληροφορίες σχετικά με τυχόν σημαντικές προσαρμογές που εφαρμόζονται στις τεχνικές προβλέψεις σε ατομική βάση, π.χ. απαλοιφή ενδοομιλικών συναλλαγών, για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων του ομίλου, β) όταν ο όμιλος εφαρμόζει τα μέτρα για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ή τα μεταβατικά μέτρα, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι προσαρμογές σε επίπεδο ομίλου επηρεάζουν τα μέτρα που χρησιμοποιούνται σε ατομική βάση, γ) πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις, τις μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της συνεισφοράς στις τεχνικές προβλέψεις των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών, είτε σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι κανόνες αποτίμησης του ν. 4364/2016 είτε σε περίπτωση που επιτρέπεται η χρήση άλλων κανόνων από ισοδύναμο καθεστώς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Άρθρο 31 (30 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσδιορισμός και γεγονότα ενεργοποίησης για την υποβολή αναφοράς σχετικά με τα προκαθορισμένα γεγονότα Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν άμεσα, εγγράφως, στην Τράπεζα της Ελλάδος την επέλευση οποιωνδήποτε γεγονότων τα οποία θα 19

20 μπορούσαν ευλόγως να οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές στη δραστηριότητα και στα αποτελέσματα, στο σύστημα διακυβέρνησης, στο προφίλ κινδύνου, καθώς και στη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης ή ενός ομίλου (εφεξής: προκαθορισμένο γεγονός). Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις συμβουλεύονται την Τράπεζα της Ελλάδος, ζητώντας διευκρινίσεις εάν συγκεκριμένο γεγονός εμπίπτει στην έννοια του προκαθορισμένου γεγονότος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Άρθρο 32 (31 η κατευθυντήρια γραμμή) Πολιτική δημοσιοποίησης Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν πολιτική δημοσιοποίησης η οποία συνάδει με το άρθρο 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/ της Τράπεζας της Ελλάδος «Υιοθέτηση Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS / )» και η οποία περιλαμβάνει επιπροσθέτως τα ακόλουθα: α) προσδιορισμό των προσώπων/λειτουργιών που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και την κριτική ανάγνωση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται, β) τις διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δημοσιοποίησης, γ) τις διαδικασίες για την κριτική ανάγνωση και την έγκριση της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο δ) προσδιορισμό των πληροφοριών οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες δημοσίως και τις οποίες η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση θεωρεί ισοδύναμες ως προς τη φύση και το πεδίο εφαρμογής με τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης, ε) συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να μην δημοσιοποιήσει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν.4364/2016, στ) πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες η επιχείρηση έχει αποφασίσει να δημοσιοποιήσει σε εκούσια βάση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 4364/2016. Άρθρο 33 (32 η κατευθυντήρια γραμμή) Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης Μη δημοσιοποίηση πληροφοριών 20

21 Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες τις δεσμεύουν για τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας πληροφοριών οι οποίες απαιτείται να δημοσιοποιηθούν στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης. Άρθρο 34 (33 η κατευθυντήρια γραμμή) Μορφή υποδειγμάτων για την υποβολή ποσοτικών στοιχείων Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την υποβολή πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα υποβολής ποσοτικών στοιχείων, λαμβάνουν υπόψη το υπόδειγμα σημείων δεδομένων όπως έχει δημοσιευθεί από την EIOPA. Άρθρο 35 (34 η κατευθυντήρια γραμμή) Επικύρωση Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται με τα υποδείγματα υποβολής ποσοτικών στοιχείων συμμορφώνονται με τους κανόνες επικύρωσης που δημοσιεύει η EIOPA. Άρθρο 36 (35 η κατευθυντήρια γραμμή) Τακτική εποπτική έκθεση Παραπομπές σε άλλα έγγραφα 1. Όταν στην τακτική εποπτική έκθεση οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παραπέμπουν σε άλλα έγγραφα για τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε έτερη αρμόδια εποπτική αρχή, οι παραπομπές αυτές οδηγούν απευθείας στην πληροφορία και όχι σε ένα γενικό έγγραφο. 2. Στην τακτική εποπτική αναφορά, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν παραπομπές σε άλλα έγγραφα για τα οποία δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε έτερη αρμόδια εποπτική αρχή. Άρθρο 37 (36 η κατευθυντήρια γραμμή) Πολιτική εποπτικής αναφοράς Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι η πολιτική εποπτικής αναφοράς συνάδει με το άρθρο 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/ της Τράπεζας της Ελλάδος «Υιοθέτηση Κατευθυντηρίων Γραμμών της 21

22 Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS / )» και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τα ακόλουθα στοιχεία: α) προσδιορισμό των προσώπων/λειτουργιών που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και την κριτική ανάγνωση οποιωνδήποτε αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, β) καθορισμό των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων για την εκπλήρωση των διαφόρων απαιτήσεων κατάρτισης αναφορών, κριτικής ανάγνωσης και έγκρισης, γ) επεξήγηση των διαδικασιών και των ελέγχων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της συνέπειας των παρεχόμενων δεδομένων. Άρθρο 38 (37 η κατευθυντήρια γραμμή) Έγκριση των πληροφοριών που υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος 1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι η μεταβατική ενημέρωση του άρθρου 314 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η τακτική εποπτική έκθεση και τα υποδείγματα υποβολής ετήσιων ποσοτικών στοιχείων έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την υποβολή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι τα υποδείγματα υποβολής τριμηνιαίων ποσοτικών στοιχείων έχουν εγκριθεί είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα πριν από την υποβολή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρθρο 39 (38 η κατευθυντήρια γραμμή) Πρώτη υποβολή της τακτικής εποπτικής έκθεσης Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλουν την τακτική εποπτική έκθεση για πρώτη φορά για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2016 ή αργότερα, αλλά πριν από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 40 (39 η κατευθυντήρια γραμμή) Μεταβατική ενημέρωση 1. Αναφορικά με τη μεταβατική ενημέρωση του άρθρου 314 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, μια ποιοτική επεξήγηση των βασικών διαφορών μεταξύ των αποτιμήσεων που έχουν γίνει για την 1/1/2016 σύμφωνα με το ν. 4364/2016 και των αποτιμήσεων που έγιναν για την 31/12/2015 σύμφωνα με το ν.δ.400/

23 2. Οι εν λόγω περιγραφικές πληροφορίες ακολουθούν τη δομή των βασικών κατηγοριών ενεργητικού και παθητικού όπως ορίζονται για τον ισολογισμό βάσει του ν. 4364/2016 και προσδιορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2450. Άρθρο 41 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Ιανουαρίου Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής Θεόδωρος Μητράκος Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Η Διευθύντρια [υπογεγραμμένο] Ιωάννα Σεληνιωτάκη 23

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών 2 Μαΐου 2017 (αναθεώρηση Οδηγιών Φεβρουαρίου 2017) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Πεδίο Εφαρμογής... 4 3 Τακτική Εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 262/

Συνεδρίαση 262/ Συνεδρίαση 262/23.2.2018 Θέμα 3: Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αποτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη χρήση εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Θ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αναφορές σε σχέση με τη Φερεγγυότητα ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Θ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αναφορές σε σχέση με τη Φερεγγυότητα ΙΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EA/ 05.13.001 Τηλ.: 22602980/75 Τηλεομ.: 22302938 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τ.Θ.23364 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 Φεβρουαρίου, 2016 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ταξινόμηση ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα