Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση"

Transcript

1 EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 1. Εισαγωγή 1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής κανονισμός EIOPA) 1, η EIOPA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες απευθύνονται στις εθνικές αρμόδιες αρχές σχετικά με την εποπτική αναφορά και τη δημοσιοποίηση Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σχετίζονται με τα άρθρα 35, 51, 53, 54, 55, 254 παράγραφος 2 και 256 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 (εφεξής οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ) και τα άρθρα 290 έως 298, 305 έως 311, 359 και 365 καθώς και το παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής (εφεξής κατ εξουσιοδότηση κανονισμός) 3 τα οποία προβλέπουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εποπτικές αρχές κατά την τακτική εποπτική αναφορά και κατά την υποβολή ποσοτικών εποπτικών αναφορών, τα προκαθορισμένα γεγονότα, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς το τι θα πρέπει να αναμένουν οι εποπτικές αρχές από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και τις εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών αναφορικά με: α) το περιεχόμενο της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στον τίτλο 1 κεφάλαιο ΧΙΙ τμήμα Ι του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού β) το περιεχόμενο της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στον τίτλο 1 κεφάλαιο ΧΙΙ τμήμα Ι του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού γ) τις επικυρώσεις που εφαρμόζονται στα υποδείγματα των ετήσιων και τριμηνιαίων ποσοτικών στοιχείων, συμπληρωματικά προς τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην τακτική εποπτική αναφορά, όπως ορίζονται στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές δ) την υποβολή στοιχείων σε περίπτωση επέλευσης προκαθορισμένου γεγονότος, όπως ορίζεται στην οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 48) 2 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της , σ. 1) 3 Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της , σ. 1) 2/23

3 ε) τις διαδικασίες της επιχείρησης για τη δημοσιοποίηση και την εποπτική αναφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης και της τακτικής εποπτικής αναφοράς στοχεύουν στην εναρμόνιση των δημοσιοποιήσεων και της εποπτικής αναφοράς, στον βαθμό που απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, μέσω του προσδιορισμού του αναμενόμενου ελάχιστου περιεχομένου επιλεγμένων τμημάτων των εκθέσεων Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ισχύουν για μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα τρίτων χωρών, συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών Κατά περίπτωση, οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τόσο την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όσο και την τακτική εποπτική αναφορά ισχύουν για υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας και ανήκουν σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων η έδρα βρίσκεται εκτός της Κοινότητας (υποκαταστήματα τρίτων χωρών) κατά την κατάρτιση της τακτικής εποπτικής αναφοράς τους (τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών δεν υποχρεούνται να καταρτίσουν έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης, ενώ για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις η τακτική εποπτική αναφορά είναι συμπληρωματική της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης) Επιπροσθέτως, οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν ομίλους ισχύουν για τις συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, κατά την κατάρτιση της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ομίλου ή της ατομικής έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης και της τακτικής εποπτικής αναφοράς ομίλου Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιούν τον τυποποιημένο μαθηματικό τύπο, κάποιο εσωτερικό υπόδειγμα ή κάποιο μερικό εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR) Οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τα προκαθορισμένα γεγονότα, οι οποίες ισχύουν και για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και για τους ομίλους, στοχεύουν στον περαιτέρω προσδιορισμό των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) και στο άρθρο 245 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ Κατά την εφαρμογή του παρόντος εγγράφου, πρέπει να εξετάζεται η αρχή της σημαντικότητας, όπως ορίζεται στα άρθρα 291 και 305 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού. 3/23

4 1.11. Εάν δεν παρέχεται ορισμός στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου /23

5 Τμήμα Ι Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης Α. Δραστηριότητα και αποτελέσματα Κατευθυντήρια γραμμή 1 Δραστηριότητα Στην ενότητα «Α.1 Δραστηριότητα» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν κατ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με τη δραστηριότητά τους: α) την επωνυμία και τη διεύθυνση των νομικών ή φυσικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή στην επιχείρηση (περιλαμβανομένης της άμεσης και τελικής μητρικής οντότητας ή φυσικού προσώπου), το ποσοστό του δικαιώματος ιδιοκτησίας που κατέχουν και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν β) έναν κατάλογο με τις σημαντικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει την επωνυμία, τη νομική μορφή, τη χώρα, το ποσοστό του δικαιώματος ιδιοκτησίας που κατέχουν και, εφόσον διαφέρει, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν γ) μια απλοποιημένη δομή ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 2 Αποτελέσματα άλλων δραστηριοτήτων Στην ενότητα «Α.4 Αποτελέσματα άλλων δραστηριοτήτων» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να περιγράφουν γενικά τις μισθωτικές ρυθμίσεις σε σχέση με κάθε σημαντική μισθωτική συμφωνία, διαχωρίζοντας τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές μισθώσεις. Β. Σύστημα διακυβέρνησης Κατευθυντήρια γραμμή 3 Δομή διακυβέρνησης Στην ενότητα «Β.1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να επεξηγούν πώς τα βασικά τμήματα έχουν την απαραίτητη εξουσία, τους απαραίτητους πόρους και την απαραίτητη λειτουργική ανεξαρτησία προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους και πώς υποβάλλουν αναφορές και συμβουλεύουν το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης. 5/23

6 Κατευθυντήρια γραμμή 4 Σύστημα διαχείρισης κινδύνου για τους χρήστες εσωτερικού υποδείγματος Στην ενότητα «Β.3 Σύστημα διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μερικό ή πλήρες εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό των SCR πρέπει να παρέχουν κατ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τη διακυβέρνηση του εσωτερικού υποδείγματος: α) τους αρμοδίους και τις ειδικές επιτροπές, εφόσον υπάρχουν, τα κύρια καθήκοντά τους, τη θέση και το πεδίο αρμοδιοτήτων τους β) τον τρόπο με τον οποίο οι υφιστάμενες επιτροπές αλληλεπιδρούν με το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 116 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ γ) τυχόν ουσιώδεις μεταβολές στο εσωτερικό υπόδειγμα διακυβέρνησης κατά την περίοδο αναφοράς δ) περιγραφή της διαδικασίας επικύρωσης (που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της απόδοσης και της συνεχούς καταλληλότητας του εσωτερικού υποδείγματος). Γ. Προφίλ κινδύνου Κατευθυντήρια γραμμή 5 Ασφαλιστικός κίνδυνος Στην ενότητα «Γ.1 Ασφαλιστικός κίνδυνος» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να περιγράφουν, αναφορικά με τη χρήση φορέων ειδικού σκοπού, εάν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 211 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, να προσδιορίζουν τους κινδύνους που μεταφέρονται σε αυτούς τους φορείς και να εξηγούν πώς η αρχή της πλήρους χρηματοδότησης της έκθεσης των φορέων στους κινδύνους αξιολογείται σε συνεχή βάση. Δ. Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας Κατευθυντήρια γραμμή 6 Περιουσιακά στοιχεία Πληροφορίες για την άθροιση ανά κατηγορία Στην ενότητα «Δ.1 Περιουσιακά στοιχεία» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει, κατά την άθροιση των περιουσιακών στοιχείων σε σημαντικές κατηγορίες, να περιγράφουν τη βάση αποτίμησης η οποία έχει εφαρμοστεί σε αυτά, λαμβανομένων υπόψη της φύσης, της λειτουργίας, του κινδύνου και της σημαντικότητας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. 6/23

7 1.19. Άλλες κατηγορίες πέραν όσων χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισολογισμού βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ κατά τα οριζόμενα στο εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο που αφορά τις εφαρμοστέες διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα υποδείγματα της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εάν η επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι η διαφορετική παρουσίαση είναι περισσότερο σαφής και συναφής. Κατευθυντήρια γραμμή 7 Περιεχόμενο ανά σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων Στην ενότητα «Δ.1 Περιουσιακά στοιχεία» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει, αναφορικά με κάθε σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, να περιγράφουν κατ ελάχιστον τις ακόλουθες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες: α) τη βάση αναγνώρισης και αποτίμησης που εφαρμόστηκε, περιλαμβανομένων των μεθόδων και των εισαγόμενων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν προσαρμογές που έγιναν, εκτός από εκτιμήσεις, οι οποίες θα επηρέαζαν ουσιωδώς τα ποσά που αναγνωρίστηκαν, και ειδικότερα: i. για σημαντικές ασώματες ακινητοποιήσεις: τη φύση των περιουσιακών στοιχείων και πληροφορίες σχετικά με τα τεκμήρια και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υφίσταται ενεργή αγορά για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ii. iii. για σημαντικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί εάν οι αγορές είναι ενεργές και, σε περίπτωση που οι αγορές είναι ανενεργές, περιγραφή του υποδείγματος αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε για τις χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις: γενική περιγραφή των μισθωτικών συμφωνιών σε σχέση με κάθε σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που υπόκειται σε μισθωτική συμφωνία, χωριστά για τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές μισθώσεις iv. για τις σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της αναγνώρισης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και το ποσό και την ημερομηνία λήξης, κατά περίπτωση, των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και των αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων για τους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στον ισολογισμό v. για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις: εάν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν αποτιμήθηκαν με χρήση των επίσημων τιμών που προσφέρονται σε ενεργή αγορά ή με χρήση της προσαρμοσμένης μεθόδου καθαρής 7/23

8 θέσης, πρέπει να εξηγείται για ποιον λόγο η χρήση αυτών των μεθόδων δεν ήταν δυνατή ή πρακτικά εξυπηρετική β) τυχόν μεταβολές στις βάσεις αναγνώρισης και αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ή στις εκτιμήσεις κατά την περίοδο αναφοράς γ) παραδοχές και κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν το μέλλον, και άλλες βασικές πηγές αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις. Κατευθυντήρια γραμμή 8 Αποτίμηση τεχνικών προβλέψεων Στην ενότητα «Δ.2 Τεχνικές προβλέψεις» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να περιγράφουν τις σημαντικές απλοποιημένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, περιλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου. Κατευθυντήρια γραμμή 9 Υποχρεώσεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων Πληροφορίες για την άθροιση ανά κατηγορία Στην ενότητα «Δ.3 Άλλες υποχρεώσεις» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει, κατά την άθροιση των υποχρεώσεων εκτός των τεχνικών προβλέψεων σε σημαντικές κατηγορίες, να περιγράφουν τη βάση αποτίμησης η οποία έχει εφαρμοστεί σε αυτές, λαμβανομένων υπόψη της φύσης, της λειτουργίας, του κινδύνου και της σημαντικότητας των εν λόγω υποχρεώσεων Άλλες κατηγορίες, πέραν όσων χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισολογισμού βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ κατά τα οριζόμενα στο τεχνικό πρότυπο που αφορά τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εάν η επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι η διαφορετική παρουσίαση είναι περισσότερο σαφής και συναφής. Κατευθυντήρια γραμμή 10 Περιεχόμενο ανά σημαντική κατηγορία υποχρεώσεων εκτός των τεχνικών προβλέψεων Στην ενότητα «Δ.3 Άλλες υποχρεώσεις» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει, αναφορικά με κάθε σημαντική κατηγορία υποχρεώσεων εκτός των τεχνικών προβλέψεων, να περιγράφουν κατ ελάχιστον τις ακόλουθες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες: α) τη βάση αναγνώρισης και αποτίμησης που εφαρμόστηκε, περιλαμβανομένων των μεθόδων και των εισαγόμενων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν, και ειδικότερα: 8/23

9 i. γενική περιγραφή των σημαντικών υποχρεώσεων που απορρέουν από μισθωτικές συμφωνίες, δημοσιοποιώντας χωριστά τις πληροφορίες για τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές μισθώσεις ii. iii. iv. την προέλευση της αναγνώρισης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και το ποσό και την ημερομηνία λήξης, κατά περίπτωση, των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και των αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων για τους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στον ισολογισμό τη φύση της υποχρέωσης και, εάν είναι γνωστό, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα τυχόν εκροών οικονομικών ωφελειών και μια ένδειξη των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα των εκροών των οικονομικών ωφελειών και πώς έχει ληφθεί υπόψη στην αποτίμηση ο κίνδυνος απόκλισης τη φύση των υποχρεώσεων για παροχές σε εργαζομένους και ανάλυση των ποσών ανάλογα με τη φύση της υποχρέωσης και τη φύση των απαιτήσεων από προγράμματα καθορισμένων παροχών, το ποσό κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, το ποσοστό κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων ως προς τις συνολικές απαιτήσεις από προγράμματα καθορισμένων παροχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων αποζημίωσης. β) τυχόν μεταβολές στις βάσεις αναγνώρισης και αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ή στις εκτιμήσεις κατά την περίοδο αναφοράς γ) παραδοχές και κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν το μέλλον, και άλλες βασικές πηγές αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις. Ε. Διαχείριση κεφαλαίων Κατευθυντήρια γραμμή 11 Ίδια κεφάλαια Πρόσθετοι δείκτες φερεγγυότητας Στην ενότητα «Ε.1 Ίδια κεφάλαια» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, όταν οι επιχειρήσεις δημοσιοποιούν πρόσθετους δείκτες πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα S.23.01, η έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια επεξήγηση σχετικά με τον υπολογισμό και τη σημασία των πρόσθετων δεικτών. Κατευθυντήρια γραμμή 12 Ίδια κεφάλαια Πληροφορίες σχετικά με τη δομή, το ύψος, την ποιότητα και την επιλεξιμότητα των ιδίων κεφαλαίων Στην ενότητα «Ε.1 Ίδια κεφάλαια» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 9/23

10 πρέπει να περιγράφουν, αναφορικά με τα ίδια κεφάλαιά τους, κατ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 297 παράγραφος 1 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, διακρίνοντας μεταξύ στοιχείων των βασικών και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, για κάθε σημαντικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται στα άρθρα 69, 72, 74, 76 και 78, καθώς και για στοιχεία που έχουν λάβει έγκριση από τις εποπτικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 79 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού β) για κάθε σημαντικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, τον βαθμό διαθεσιμότητάς του, τον βαθμό μειωμένης εξασφάλισης, καθώς και τη διάρκειά του και οποιαδήποτε άλλα συναφή χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση της ποιότητάς του γ) ανάλυση των σημαντικών μεταβολών στα ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, της αξίας των μέσων που εξοφλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και του βαθμού στον οποίο η έκδοση χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της εξόφλησης δ) επεξήγηση των μεταβολών στην αξία των οφειλών μειωμένης εξασφάλισης ε) επεξήγηση τυχόν περιορισμών στα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια και της επίπτωσης των περιορισμών στα επιλέξιμα κεφάλαια της κατηγορίας 2, στα κεφάλαια της κατηγορίας 3 και στα περιορισμένα κεφάλαια της κατηγορίας 1, κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 297 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού στ) λεπτομέρειες σχετικά με τον μηχανισμό απορρόφησης ζημίας κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ενεργοποίησης, και τις επιπτώσεις του ζ) επεξήγηση των κύριων στοιχείων του εξισωτικού αποθεματικού η) για κάθε στοιχείο των βασικών ιδίων κεφαλαίων που υπόκειται στις μεταβατικές ρυθμίσεις: i. την κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί κάθε στοιχείο των βασικών ιδίων κεφαλαίων και την αιτιολογία της ταξινόμησης ii. την επόμενη ημερομηνία κατά την οποία θα καταστεί απαιτητό και την κανονικότητα τυχών επόμενων ημερομηνιών που θα καταστεί απαιτητό, ή το γεγονός ότι καμία τέτοια ημερομηνία δεν εμπίπτει στην τρέχουσα μεταβατική περίοδο. θ) κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 297 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, πληροφορίες όσον αφορά το είδος της ρύθμισης και τη φύση του στοιχείου των βασικών ιδίων κεφαλαίων στο οποίο θα μετατραπεί κάθε στοιχείο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων εφόσον καταστεί απαιτητό ή ικανοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας του, καθώς και τον 10/23

11 χρόνο έγκρισης του στοιχείου από την εποπτική αρχή και, εφόσον έχει εγκριθεί κάποια μέθοδος, τη διάρκεια της μεθόδου ι) εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί κάποια μέθοδος για τον καθορισμό του ποσού του σημαντικού στοιχείου των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, οι επιχειρήσεις πρέπει να περιγράφουν: i. πώς μεταβάλλεται διαχρονικά η αποτίμηση που παρέχεται από τη μέθοδο ii. iii. ποια εισαγόμενα στοιχεία της μεθοδολογίας αποτελούν τα κύρια αίτια για αυτή την κίνηση τον βαθμό στον οποίο το υπολογιζόμενο ποσό επηρεάζεται από την προηγούμενη εμπειρία, μεταξύ άλλων και από τα αποτελέσματα παλαιότερων περιπτώσεων στις οποίες τα στοιχεία κατέστησαν απαιτητά ια) όσον αφορά στοιχεία που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια: i. τη συνολική θετική διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού εντός κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και χαρτοφυλακίων προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης, προσδιορίζοντας το ποσό για το οποίο έγινε η προσαρμογή κατά τον προσδιορισμό των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων ii. τον βαθμό και τα αίτια σημαντικών περιορισμών, αφαιρέσεων ή βαρών επί των ιδίων κεφαλαίων. Κατευθυντήρια γραμμή 13 Διαφορές μεταξύ του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου και των χρησιμοποιούμενων εσωτερικών υποδειγμάτων Στην ενότητα «Ε.4 Διαφορές μεταξύ του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου και του χρησιμοποιούμενου εσωτερικού υποδείγματος» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη δημοσιοποίηση των βασικών διαφορών ως προς τις μεθοδολογίες και τις υποκείμενες παραδοχές που χρησιμοποιούνται στον τυποποιημένο μαθηματικό τύπο και στο εσωτερικό υπόδειγμα, να περιγράφουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: α) δομή του εσωτερικού υποδείγματος β) μεθοδολογίες άθροισης και αποτελέσματα διαφοροποίησης γ) κινδύνους που δεν καλύπτονται από τον τυποποιημένο μαθηματικό τύπο, αλλά καλύπτονται από το εσωτερικό υπόδειγμα. 11/23

12 Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ομίλου Α. Δραστηριότητα και αποτελέσματα Κατευθυντήρια γραμμή 14: Πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του ομίλου Στην ενότητα «Α.1 Δραστηριότητα» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ομίλου όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να επεξηγούν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ του πεδίου εφαρμογής του ομίλου που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του πεδίου εφαρμογής για τα ενοποιημένα στοιχεία που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 335 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού. E. Διαχείριση κεφαλαίων Κατευθυντήρια γραμμή 15 Πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια όμιλοι Στην ενότητα «Ε.1 Ίδια κεφάλαια» της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ομίλου όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να περιγράφουν, αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, κατ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από άλλη επιχείρηση του ομίλου πέραν της συμμετέχουσας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης, της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου και της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών β) στην περίπτωση σημαντικών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ισότιμη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας και τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσω της μεθόδου αφαίρεσης και άθροισης, εφόσον το κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση τοπικών κανόνων: την τοπική κατηγοριοποίηση των εν λόγω στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη δομή των κατηγοριών, τα κριτήρια και τα όρια γ) στην περίπτωση σημαντικών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από επιχείρηση που δεν είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και υπόκειται σε διαφορετικές απαιτήσεις κατηγοριοποίησης από τις απαιτήσεις της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ: την πηγή και τη φύση των εν λόγω απαιτήσεων κατηγοριοποίησης, καθώς και το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων σε καθεμία από τις κατηγορίες 12/23

13 δ) τον τρόπο υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου χωρίς τις τυχόν ενδοομιλικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των ενδοομιλικών συναλλαγών με οντότητες άλλων χρηματοοικονομικών τομέων ε) τη φύση και τους περιορισμούς της μεταβιβασιμότητας και της δυνατότητας υποκατάστασης των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εάν υπάρχουν. Τμήμα ΙΙ Τακτική εποπτική αναφορά Δραστηριότητα και αποτελέσματα Κατευθυντήρια γραμμή 16 Δραστηριότητα Στην ενότητα «Α.1 Δραστηριότητα» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει, κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά τους, να συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον αριθμό εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης β) έναν κατάλογο με όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα. Κατευθυντήρια γραμμή 17 Αποτελέσματα ασφαλιστικής δραστηριότητας Στην ενότητα «Α.2 Αποτελέσματα ασφαλιστικής δραστηριότητας» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει, κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου που σχετίζεται με τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, να συμπεριλαμβάνουν μια περιγραφή: a) της επίπτωσης των τεχνικών μείωσης του κινδύνου στα αποτελέσματα της ασφαλιστικής δραστηριότητας b) της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μείωσης του κινδύνου. Β. Σύστημα διακυβέρνησης Κατευθυντήρια γραμμή 18 Δομή διακυβέρνησης Στην ενότητα «Β.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να επεξηγούν: α) την εσωτερική οργανωτική δομή, παραθέτοντας αναλυτικό οργανόγραμμα και τις θέσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις βασικές λειτουργίες 13/23

14 β) με ποιον τρόπο η πολιτική και οι πρακτικές αποδοχών της επιχείρησης προάγουν και συνάδουν με την άρτια και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και δεν ενθαρρύνουν την υπερβολική ανάληψη κινδύνου. Κατευθυντήρια γραμμή 19 Σύστημα διαχείρισης κινδύνων Στην ενότητα «Β.3 Σύστημα διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει: α) να επεξηγούν με ποιον τρόπο τεκμηριώνονται, παρακολουθούνται και εφαρμόζονται οι στρατηγικές, οι στόχοι, οι διεργασίες και οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων της διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης για κάθε χωριστή κατηγορία κινδύνου β) σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης που έχει οδηγήσει σε περιορισμό (μη αναφορά) της εξωτερικής αξιολόγησης και του καθορισμένου εξωτερικού οργανισμού πιστοληπτικών αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) στα υποδείγματα υποβολής ποσοτικών στοιχείων, να επεξηγούν τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από την επιχείρηση προκειμένου να εποπτεύει και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στον αναφερόμενο τομέα και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι όλες οι συναφείς υποκείμενες πληροφορίες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαχείριση του κινδύνου γ) να περιγράφουν τη φύση και την καταλληλότητα των βασικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα εσωτερικά υποδείγματα και, κατ ελάχιστον, να περιγράφουν τη διαδικασία που ακολουθείται για τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων. Γ. Προφίλ κινδύνου Κατευθυντήρια γραμμή 20 Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι Στην ενότητα «Γ.6 Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει: α) να επεξηγούν τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουν ότι η χρήση παραγώγων συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων ή διευκολύνει την αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου β) να συμπεριλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τυχόν σημαντική ευχέρεια για αντασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές τεχνικές μείωσης κινδύνου και σημαντικές μελλοντικές πράξεις διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των SCR και πώς αυτές πληρούν τα κριτήρια για αναγνώριση γ) να παρέχουν επεξήγηση σχετικά με το υπόδειγμα ασφάλισης που εφαρμόζουν, εφόσον έχουν επιλέξει την ένδειξη «Άλλο» στο στοιχείο «C Είδος υποδείγματος ασφάλισης» στο υπόδειγμα S όπως 14/23

15 ορίζεται στο τεχνικό πρότυπο σχετικά με τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές δ) εάν ανήκουν σε όμιλο, να παρέχουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές συναλλαγές εντός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν: i. το ποσό των συναλλαγών ii. iii. το ποσό των ανεξόφλητων υπολοίπων, εάν υπάρχουν τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. Δ. Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας Κατευθυντήρια γραμμή 21 Αποτίμηση άλλων περιουσιακών στοιχείων Στην ενότητα «Δ.1 Περιουσιακά στοιχεία» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει ειδικότερα να επεξηγούν: α) τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν την πιθανότητα μελλοντικών φορολογητέων κερδών, κατά περίπτωση, και προσδιορίζουν το ποσό και τον αναμενόμενο χρονικό ορίζοντα για την αναστροφή των προσωρινών διαφορών, όταν αναγνωρίζονται σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις β) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν σε θέση να παράσχουν μια μέγιστη αξία για τυχόν απεριόριστες εγγυήσεις (εντός ή εκτός ισολογισμού) τις οποίες ανέφεραν στο υπόδειγμα υποβολής ποσοτικών στοιχείων S όπως ορίζεται στο εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο σχετικά με τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές. Κατευθυντήρια γραμμή 22 Τεχνικές προβλέψεις Στην ενότητα «Δ.2 Τεχνικές προβλέψεις» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και τις εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις, στις οποίες θα περιλαμβάνονται: α) λεπτομέρειες για τις σχετικές αναλογιστικές μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών περί των τυχόν απλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται (και αυτών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μελλοντικών ασφαλίστρων και του περιθωρίου κινδύνου και της κατανομής του στις επιμέρους κατηγορίες δραστηριοτήτων) καθώς και αιτιολόγησης της επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου με γνώμονα ότι είναι αναλογική με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων της 15/23

16 επιχείρησης περιλαμβανομένων και των λόγων για τυχόν σημαντικές μεταβολές στη χρήση των εν λόγω μεθόδων β) επεξήγηση των ορίων των συμβάσεων που εφαρμόζονται για κάθε διαφορετική δραστηριότητα κατά την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων, και λεπτομέρειες τυχόν συμβάσεων που περιλαμβάνουν σημαντικές ανανεώσεις εντός των υφισταμένων δραστηριοτήτων γ) λεπτομέρειες για τα βασικά δικαιώματα και τις εγγυήσεις που εμπίπτουν στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, καθώς και τη σημασία καθενός εξ αυτών και τον τρόπο εξέλιξής τους δ) επισκόπηση τυχόν σημαντικών μεταβολών στο επίπεδο των τεχνικών προβλέψεων σε σύγκριση με την τελευταία περίοδο αναφοράς, περιλαμβανομένων των αιτιών των σημαντικών μεταβολών, ειδικότερα του σκεπτικού των σημαντικών μεταβολών στις παραδοχές ε) σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά ακύρωσης στ) λεπτομέρειες για τις ομοιογενείς ομάδες κινδύνου που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων ζ) τυχόν συστάσεις για την εφαρμογή βελτιώσεων στις εσωτερικές διαδικασίες σε σχέση με τα δεδομένα που θεωρούνται συναφή η) πληροφορίες σχετικά με τυχόν σημαντικές ανεπάρκειες και προσαρμογές δεδομένων θ) περιγραφή των τεχνικών προβλέψεων που έχουν υπολογιστεί συνολικά ι) περιγραφή των περιπτώσεων όπου έχει εφαρμοστεί τεχνική διαχωρισμού για σημαντικές συμβάσεις ια) ιβ) ιγ) λεπτομέρειες για το μοντέλο παραγωγής οικονομικών σεναρίων, μεταξύ άλλων και επεξήγηση σχετικά με τον τρόπο επίτευξης συνέπειας με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και τις παραδοχές μεταβλητότητας που επιλέχθηκαν περιγραφή των αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 44 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Στις περιπτώσεις στις οποίες η μείωση της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης ή της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν θα είχε ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση με τις SCR, ανάλυση των μέτρων που θα μπορούσε να εφαρμόσει η επιχείρηση σε παρόμοια περίπτωση προκειμένου να αποκαταστήσει το επίπεδο των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν τις SCR ή να μειώσει το προφίλ κινδύνου της για να αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς τις SCR λεπτομερή στοιχεία για την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των σημαντικών ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις. Κατευθυντήρια γραμμή 23 Στοιχεία εκτός ισολογισμού Στην ενότητα «Δ.1 Περιουσιακά στοιχεία» ή «Δ.3 Άλλες υποχρεώσεις» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ 16/23

17 εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μια περιγραφή τυχών λοιπών σημαντικών εκτός ισολογισμού περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που δεν αναφέρονται στο υπόδειγμα S όπως ορίζεται στο εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο σχετικά με τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές. Ε. Διαχείριση κεφαλαίων Κατευθυντήρια γραμμή 24 Διανομές κερδών στους μετόχους Στην ενότητα «Ε.1 Ίδια κεφάλαια» της έκθεσης τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποσό των κερδών που διανεμήθηκε στους μετόχους. Κατευθυντήρια γραμμή 25 - Απλοποιημένος υπολογισμός του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου Στην ενότητα «Ε.2 Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις» της έκθεσης τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να επεξηγούν, εφόσον είναι σημαντικό, πώς η χρήση απλοποιημένου υπολογισμού του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου για τις SCR δικαιολογείται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Τακτική εποπτική αναφορά ομίλου Α. Σύστημα διακυβέρνησης Κατευθυντήρια γραμμή 26 - Κατάρτιση των ενοποιημένων στοιχείων Στην ενότητα «Β.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης» της έκθεσης τακτικής εποπτικής αναφοράς ομίλου όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να παρέχουν, κατ ελάχιστον, πληροφορίες για τα ακόλουθα: α) τον τρόπο με τον οποίον έχουν καταρτιστεί τα ενοποιημένα, συγκεντρωτικά ή συνδυαστικά δεδομένα του ομίλου (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο) καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την κατάρτισή τους β) πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις, τις μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν σε επίπεδο ομίλου για την αποτίμηση για τους σκοπούς της φερεγγυότητας των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων, εκτός των τεχνικών προβλέψεων, του ομίλου, ειδικότερα όσον αφορά την αποτίμηση των συνεισφορών στα δεδομένα του ομίλου οι οποίες 17/23

18 προέρχονται από επιχειρήσεις τρίτων χωρών και μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις. Β. Προφίλ κινδύνου Κατευθυντήρια γραμμή 27 Λοιπές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα Στην ενότητα «Γ.6 Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι» της έκθεσης τακτικής εποπτικής αναφοράς ομίλου όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σημαντικών ενδοομιλικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα εξής: α) το εμπορικό σκεπτικό για την πράξη ή τη συναλλαγή β) τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και τις διαθέσιμες ανταμοιβές για κάθε μέρος της πράξης ή της συναλλαγής γ) τυχόν ιδιαίτερες πτυχές της πράξης ή της συναλλαγής που ζημιώνουν (ή ενδέχεται να ζημιώσουν) οποιοδήποτε εκ των μερών δ) τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να ανέκυψαν κατά τη διαπραγμάτευση και εκτέλεση της πράξης ή της συναλλαγής, καθώς και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον ε) εάν η συναλλαγή είναι συνδεδεμένη με άλλες πράξεις ή συναλλαγές ως προς το χρονοδιάγραμμα, τη λειτουργία και τον σχεδιασμό, πρέπει να υποβληθούν στοιχεία για τη μεμονωμένη επίπτωση κάθε πράξης ή συναλλαγής καθώς και για τη συνολική καθαρή επίπτωση των συνδεδεμένων πράξεων και συναλλαγών σε καθένα εκ των μερών της εν λόγω πράξης ή συναλλαγής καθώς και στον όμιλο στ) τον βαθμό στον οποίον η πράξη ή η συναλλαγή εξαρτάται από διαδικασία εκκαθάρισης και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να εκτελεστεί η πράξη ή η συναλλαγή. Κατευθυντήρια γραμμή 28 Προφίλ κινδύνου Στην ενότητα «Γ.6 Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι» της έκθεσης τακτικής εποπτικής αναφοράς ομίλου όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να παρέχουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική συγκέντρωση κινδύνου σε επίπεδο ομίλου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: α) περιγραφή των κινδύνων β) πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων 18/23

19 γ) ενέργειες μείωσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του χειρότερου πιθανού σεναρίου σε περίπτωση αθέτησης του ανοίγματος δ) ανάλυση και ποσοτικοποίηση των συγκεντρώσεων κινδύνου κατά νομική οντότητα ε) συνέπεια με το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη στρατηγική του ομίλου, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα όρια που καθορίζονται από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων του ομίλου στ) κατά πόσον οι ζημίες που προκύπτουν από συγκεντρώσεις κινδύνου επηρεάζουν τη συνολική κερδοφορία του ομίλου ή τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητά του ζ) σχέση, συσχέτιση και αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων κινδύνου σε ολόκληρο τον όμιλο και τυχόν δυνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις από συγκεντρώσεις κινδύνου σε συγκεκριμένο τομέα η) ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση κινδύνου και την επίπτωση στην επιχείρηση και τον όμιλο, καθώς και την επίπτωση των συμβάσεων αντασφάλισης θ) κατά πόσο το εν λόγω στοιχείο είναι στοιχείο ενεργητικού, υποχρέωση ή εκτός ισολογισμού στοιχείο. Γ. Αποτίμηση για σκοπούς φερεγγυότητας Κατευθυντήρια γραμμή 29 Τεχνικές προβλέψεις Στην ενότητα «Δ.2 Τεχνικές προβλέψεις» της τακτικής εποπτικής αναφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις του ομίλου στις οποίες θα περιλαμβάνονται: α) πληροφορίες σχετικά με τυχόν σημαντικές προσαρμογές που εφαρμόζονται στις τεχνικές προβλέψεις σε ατομική βάση, π.χ. απαλοιφή ενδοομιλικών συναλλαγών, για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων του ομίλου β) όταν ο όμιλος εφαρμόζει τα μέτρα για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ή τα μεταβατικά μέτρα, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι προσαρμογές σε επίπεδο ομίλου επηρεάζουν τα μέτρα που χρησιμοποιούνται σε ατομική βάση γ) πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις, τις μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της συνεισφοράς στις τεχνικές προβλέψεις των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών, είτε σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι κανόνες της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ είτε σε περίπτωση που επιτρέπεται η χρήση άλλων κανόνων από ισοδύναμο καθεστώς. 19/23

20 Τμήμα ΙΙΙ Εποπτική αναφορά κατόπιν προκαθορισμένων γεγονότων Κατευθυντήρια γραμμή 30 Προσδιορισμός και γεγονότα ενεργοποίησης για την υποβολή αναφοράς σχετικά με τα προκαθορισμένα γεγονότα Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει αμέσως να γνωστοποιούν εγγράφως στην εποπτική αρχή την επέλευση οποιωνδήποτε γεγονότων τα οποία θα μπορούσαν ευλόγως να οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές στη δραστηριότητα και στα αποτελέσματα, στο σύστημα διακυβέρνησης, στο προφίλ κινδύνου, καθώς και στη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης ή ενός ομίλου (εφεξής προκαθορισμένο γεγονός). Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να συμβουλεύονται τις εποπτικές αρχές σχετικά με το αν ένα δεδομένο γεγονός εμπίπτει στα προκαθορισμένα γεγονότα. Τμήμα IV Δημοσιοποίηση και διαδικασίες εποπτικής αναφοράς Κατευθυντήρια γραμμή 31 Πολιτική δημοσιοποίησης Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν πολιτική δημοσιοποίησης η οποία να συνάδει με την κατευθυντήρια γραμμή 7 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης και η οποία να περιλαμβάνει επιπροσθέτως τα ακόλουθα: α) προσδιορισμό των προσώπων/λειτουργιών που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και την αναθεώρηση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται β) τις διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δημοσιοποίησης γ) τις διαδικασίες για την αναθεώρηση και την έγκριση της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο δ) προσδιορισμό των πληροφοριών οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες δημοσίως και τις οποίες η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση θεωρεί ισοδύναμες ως προς τη φύση και το πεδίο εφαρμογής με τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ε) συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να μην δημοσιοποιήσει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ στ) πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες η επιχείρηση έχει αποφασίσει να δημοσιοποιήσει σε εκούσια βάση σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. 20/23

21 Κατευθυντήρια γραμμή 32 Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης Μη δημοσιοποίηση πληροφοριών Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να αναλαμβάνουν συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες τις δεσμεύουν για τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας πληροφοριών οι οποίες απαιτείται να δημοσιοποιηθούν στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης. Κατευθυντήρια γραμμή 33 Μορφή υποδειγμάτων για την υποβολή ποσοτικών στοιχείων Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την υποβολή πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα υποβολής ποσοτικών στοιχείων, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το υπόδειγμα σημείων δεδομένων όπως έχει δημοσιευθεί από την EIOPA 4. Κατευθυντήρια γραμμή 34 Επικύρωση Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται με τα υποδείγματα υποβολής ποσοτικών στοιχείων συμμορφώνονται με τους κανόνες επικύρωσης που δημοσιεύει η EIOPA 5. Κατευθυντήρια γραμμή 35 Τακτική εποπτική αναφορά Παραπομπές σε άλλα έγγραφα Όταν στην τακτική εποπτική αναφορά οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παραπέμπουν σε άλλα έγγραφα για τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία στις εποπτικές αρχές τους, οι παραπομπές αυτές πρέπει να οδηγούν απευθείας στην πληροφορία και όχι σε ένα γενικό έγγραφο Στην τακτική εποπτική αναφορά, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούν παραπομπές σε άλλα έγγραφα για τα οποία δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία στις εποπτικές αρχές τους. Κατευθυντήρια γραμμή 36 Πολιτική εποπτικής αναφοράς Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πολιτική εποπτικής αναφοράς συνάδει με την κατευθυντήρια γραμμή 7 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τα ακόλουθα στοιχεία: α) προσδιορισμό των προσώπων/λειτουργιών που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και την αναθεώρηση οποιωνδήποτε αναφορών προς τις εποπτικές αρχές β) καθορισμό των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων για την εκπλήρωση των διαφόρων απαιτήσεων κατάρτισης αναφορών, αναθεώρησης και έγκρισης /23

22 γ) επεξήγηση των διαδικασιών και των ελέγχων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της συνέπειας των παρεχόμενων δεδομένων. Κατευθυντήρια γραμμή 37 Έγκριση των πληροφοριών που υποβάλλονται στις εποπτικές αρχές Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μεταβατικές πληροφορίες, η τακτική εποπτική αναφορά και τα υποδείγματα υποβολής ετήσιων ποσοτικών στοιχείων έχουν εγκριθεί από το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο πριν από την υποβολή τους στην αρμόδια εποπτική αρχή Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα υποδείγματα υποβολής τριμηνιαίων ποσοτικών στοιχείων έχουν εγκριθεί είτε από το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο είτε από τα πρόσωπα που ουσιαστικά διοικούν την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση πριν από την υποβολή τους στην αρμόδια εποπτική αρχή. Κατευθυντήρια γραμμή 38 Πρώτη υποβολή της τακτικής εποπτικής αναφοράς Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν την τακτική εποπτική αναφορά για πρώτη φορά για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2016 ή αργότερα αλλά πριν από την 1η Ιανουαρίου Κατευθυντήρια γραμμή 39 Μεταβατικές πληροφορίες Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, μια ποιοτική επεξήγηση των βασικών διαφορών μεταξύ των αριθμητικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί κατά την αρχική αποτίμηση με χρήση της μεθόδου αποτίμησης βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητας ΙΙ και των αριθμητικών δεδομένων που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς φερεγγυότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 314 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού Οι εν λόγω περιγραφικές πληροφορίες πρέπει να ακολουθούν τη δομή των βασικών κατηγοριών ενεργητικού και παθητικού όπως ορίζονται για τον ισολογισμό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ και προσδιορίζονται στο τεχνικό πρότυπο σχετικά με τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές. 22/23

23 Κανόνες συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού EIOPA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EIOPA, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Οι αρμόδιες αρχές που συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να τις ενσωματώσουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την έκδοση της μετάφρασης των κατευθυντήριων γραμμών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται. Τελική διάταξη περί επανεξέτασης Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε επανεξέταση από την EIOPA. 23/23

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών 2 Μαΐου 2017 (αναθεώρηση Οδηγιών Φεβρουαρίου 2017) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Πεδίο Εφαρμογής... 4 3 Τακτική Εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων EIOPA-BoS-14/168 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα