«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: ,10 τφρίς Φ.Π.Α. ΜΔΛΙΙΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 Προϋπ/ζμός: ,10 εσρώ ΦΠΑ 23%: 2.617,88 εσρώ ΓΑΠΑΝΗ: ,98 εσρώ

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2014 Α.Μ.: 8/14Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,98 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε κεηά απφ ην κε αξ. πξση. ΓΤΚΠ 398/ έγγξαθν ηνπ Γ/ληε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο: Η πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : α. N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. β. Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γ. Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ δ. Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. ε. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ) : Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζη. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ) : Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. δ. Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. ε. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. ζ. Δγθχθιηνο 2100/13 : Καηάξηηζε Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ (ΔΠΠ) έηνπο 2014 (Υξφλνο ππνβνιήο επηκέξνπο πξνγξακκάησλ απφ ηνπο θνξείο - Γαπάλεο πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΠΠ - Γηαρσξηζκφο ηνπ ΔΠΠ έηνπο 2014 ζε θαηεγνξίεο - Πξνέγθξηζε πξνκεζεηψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο απφ πξναλάιεςε πηζηψζεσλ έηνπο Σξφπνο ππνβνιήο ησλ επί κέξνπο πξνγξακκάησλ θαη ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ - Πξνηάζεηο γηα ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ην θξηηήξην θαηαθπξψζεσο πξνζθνξψλ - πκθσλία πιαίζην - χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ - Δμαηξνχκελεο Πξνκήζεηεο - Γεληθά - Τπνρξέσζε ππνβνιήο απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ) η. Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ) : Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. θ. Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. ι. Η κε αξηζκφ. Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, κ. Η Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά

3 παξαπάλσ. Η πνηφηεηα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ο Γήκνο Πεληέιεο ζα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ νινθιήξνπ απφ έλαλ πξνκεζεπηή. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε C.E. Καζψο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη εθηηκνχκελεο πνζφηεηεο ηεο κειέηεο. ε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ παξνχζα κειέηε πνζνηήησλ γηα θάζε είδνο έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ απφ ην Γήκν Πεληέιεο. Σν πνζφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο είλαη ην δηαζέζηκν απφ ην Γήκν γηα ην ζχλνιν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ πνπ δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο θαηά ην έηνο Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2014 κε Κ.Α (Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ- ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ιακπηήξσλ 2014,). Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκεζείαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ ,10 ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε ην Φ.Π.Α. 23% ζην πνζφ ησλ ,98. ΜΔΛΙΙΑ ΜΔΛΙΙΑ Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ Σ.Τ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΓΙΟΝΤΗ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Β

4 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2014 Α.Μ.: 8/14Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,98 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο. Οη πξνδηαγξαθέο γηα φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη γηα φζα είδε δελ ππάξρνπλ ξεηέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, φπσο έρνπλ ηα παξαθάησ, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θα θέροσν πιζηοποιηηικό CE) θαη κε ηηο δηεζλψο αθνινπζνχκελεο πηζηνπνηήζεηο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή (DIN, ISO, EVEC ή VDE ή CEVELEC) θαη ειιεληθά (ΔΛΟΣ) πξφηππα θαη θαλνληζκνχο. ΚΑΛΩΓΙΑ Σα πιηθά πνπ είλαη απνδεθηά ζα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9000:2000 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Ο ζπκβνιηζκφο ησλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ θψδηθα ζήκαλζεο θαισδίσλ θαη κεκνλσκέλσλ αγσγψλ Υ.Σ. ζχκθσλα κε ηελ CENELEC (HD 361 S3:1999 χζηεκα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαισδίσλ θαη ΔΛΟΣ 410). Σα απνδεθηά πιηθά ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε ΔΛΟΣ<HAR>. Η ζήκαλζε ΔΛΟΣ<HAR> ζεκαίλεη «ελαξκνληζζείο αγσγφο ή θαιψδην θαηά CENELEC (παιαηφηεξα VDE) θαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπο ειέγρεηαη ζπλερψο. Γεληθά ηα απνδεθηά πιηθά πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε ηνπ εζληθνχ θνξέα ηππνπνίεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ΔΛΟΣ<HAR>, NF<HAR>, BS<HAR> θιπ. Σα θαιψδηα ζα είλαη κνλνπνιηθά ή πνιππνιηθά, θαη ζα πεξηέρνπλ αγσγνχο ραιθνχ κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπο, κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε (PVC), κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ ειαζηηθφ γηα αγσγνχο θπθιηθήο δηαηνκήο ή απφ ειηθνεηδή κνλσηηθή ζεξκνπιαζηηθή ηαηλία γηα αγσγνχο δηαηνκήο θπθιηθνχ ηνκέα θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ζεξκνπιαζηηθή χιε PVC. Σα εχθακπηα θαιψδηα ζα είλαη θαηά ΔΛΟΣ 563, CENELEC HD21/IEC ΛΑΜΠΣΗΡΔ Οη ιακπηήξεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο (φπνπ αλαθέξεηαη δηάξθεηα δσήο, λνείηαη ε κέζε δηάξθεηα δσήο κε απνδεθηή απφθιηζε -10% θαη ρσξίο άλσ φξην): Λαμπηήρας αλογόνφν (ιφδίνης) δύο άκρφν 100W 118mm (Α/Α 34.) Λακπηήξαο αινγφλσλ (ησδίλεο) δχν άθξσλ ηζρχνο 100W 118mm, ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 2900Κ θάιπθαο R7S, θσηεηλή ξνή 1600Lumen. Υξφλνο δσήο ψξεο. Λαμπηήρας αλογόνφν (ιφδίνης) δύο άκρφν 100W 78mm (Α/Α 35.) Λακπηήξαο αινγφλσλ (ησδίλεο) δχν άθξσλ ηζρχνο 100W 78mm, ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 2900Κ θάιπθαο R7S, θσηεηλή ξνή 1600Lumen. Υξφλνο δσήο ψξεο.

5 Προβολέας HQI 150W (Α/Α 36.) Πξνβνιέαο αινπκηλίνπ ζπκκεηξηθήο δέζκεο γηα ιάκπεο HQI 150W, ζηεγαλφο IP65. Προβολέας HQI 400W (Α/Α 37.) Πξνβνιέαο αινπκηλίνπ ζπκκεηξηθήο δέζκεο γηα ιάκπεο HQI 400W, ζηεγαλφο IP65. Λαμπηήρας αημών Τδραργύροσ Τ.Π. 125W E27 ατλαδφηός (Α/Α 38.) Λακπηήξαο αηκψλ Τδξαξγχξνπ Τςειήο πηέζεσο, πνπ δίλνπλ νπδέηεξν ιεπθφ θσο, ηζρχνο 125Watt, κε θάιπθα Δ27, ηάζε ιεηηνπξγίαο V, θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ 5000 Lumen, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 4200Κ, ζρήκαηνο αριαδσηνχ. Μέζνο ρξφλνο δσήο ιακπηήξα ηνπιάρηζηνλ ψξεο. Λαμπηήρας αημών Τδραργύροσ Τ.Π. 250W E40 ατλαδφηός (Α/Α 39.) Λακπηήξαο αηκψλ Τδξαξγχξνπ Τςειήο πηέζεσο, πνπ δίλνπλ νπδέηεξν ιεπθφ θσο, ηζρχνο 250Watt, κε θάιπθα Δ40, ηάζε ιεηηνπξγίαο V, θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ Lumen, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 4200Κ, ζρήκαηνο αριαδσηνχ. Μέζνο ρξφλνο δσήο ιακπηήξα ηνπιάρηζηνλ ψξεο. Λαμπηήρας κοινός πσρακηώζεφς 75W (Α/Α 40.) Λακπηήξαο θνηλφο ππξαθηψζεσο ηζρχνο 75W, E27, ηάζε ηξνθνδφηεζεο δηθηχνπ 240V ±5% ηνπιάρηζην. Φσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ 930 ψξεο θαη δηάξθεηα δσήο ψξεο. Λαμπηήρας πσρακηώζεφς ζημαηοδόηηζης 70W (Α/Α 41.) Λακπηήξαο ππξαθηψζεσο ζεκαηνδφηεζεο εληζρπκέλνπ ηχπνπ αληηθξαδαζκηθφο 70W (220V). Φσηεηλή ξνή 400 Lumen. Μέζνο ρξφλνο δσήο ιακπηήξα ψξεο. Λαμπηήρας αλογονιδίφν μεηαλλικών αημών HQI 150W, δύο άκρφν RX7s-24 (Α/Α 42.) Λακπηήξαο αινγνληδίσλ κεηαιιηθψλ αηκψλ HQI ηζρχνο 150W, κε θάιπθα RX7s-24, ν νπνίνο απνδίδεη ζεξκφ-ιεπθφ θσο πςειήο πνηφηεηαο, θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ Lumen, ηάζε ιεηηνπξγίαο 220V-230V. Λαμπηήρας αλογονιδίφν μεηάλλοσ HQI 400W, E40 (Α/Α 43.) Λακπηήξαο αινγνληδίσλ κεηάιινπ HQI ηζρχνο 400W, θάιπθαο Δ40 Λάμπα κερί Δ14, 60W (Α/Α 44.) Λακπηήξαο αινγφλνπ, νηθνλνκίαο, θαηαλάισζεο 42W θαη απφδνζεο 60W, ηάζε ιεηηνπξγίαο 240V, Lumen 624. Λάμπα ζκληρής σάλοσ οικονομίας 240V (Α/Α 45) Λακπηήξαο νηθνλνκίαο ζθιεξήο πάινπ, θαηαλάισζεο 23W θαη απφδνζεο 115W, κε θάιπθα Δ27, ηάζε ιεηηνπξγίαο 240V, ζεξκφ-ιεπθφ θσο πςειήο πνηφηεηαο, ρξφλνο δσήο 8.000h,ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. Λάμπα ζκληρής σάλοσ οικονομίας 42V (Α/Α 46) Λακπηήξαο νηθνλνκίαο ζθιεξήο πάινπ, θαηαλάισζεο 23W θαη απφδνζεο 115W, κε θάιπθα Δ27, ηάζε ιεηηνπξγίαο 42V, ζεξκφ-ιεπθφ θσο πςειήο πνηφηεηαο, ρξφλνο δσήο 8.000h,ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. Λάμπα LED Δ27 υστρή,3w (Α/Α 47) Λακπηήξαο LED ηζρχνο 3W, κε θάιπθα Δ27, ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V, ρξφλνο δσήο LED 8.000h, Lumens 220.

6 Λάμπα LED Δ40,30W (Α/Α 48) Λακπηήξαο LED ηζρχνο 30W, κε θάιπθα Δ40, ηάζε ιεηηνπξγίαο V, ρξφλνο δσήο 5.000h, Lumens Λαμπηήρας LED POWER 6W GU10 (Α/Α 49.) Λακπηήξαο ζπνη LED ηζρχνο 6W, ηάζε ιεηηνπξγίαο V, Lumen 480, GU10, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 6000Κ. Υξφλνο δσήο ψξεο. Λαμπηήρας αημών Ναηρίοσ Τ.Π. 250W E40 ζφληνφηή (Α/Α 50.) Λακπηήξαο αηκψλ Ναηξίνπ Τςειήο πηέζεσο, ηζρχνο 250Watt, κε θάιπθα Δ40, ηάζε ιεηηνπξγίαο V, θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ Lumen, ζρήκαηνο ζσιελσηνχ. Μέζνο ρξφλνο δσήο ιακπηήξα ηνπιάρηζηνλ ψξεο. Λαμπηήρας αημών Ναηρίοσ Τ.Π. 70W E27 ατλαδφηός με starter (Α/Α 51.) Λακπηήξαο αηκψλ Ναηξίνπ Τςειήο πηέζεσο, ηζρχνο 70Watt κε starter, κε θάιπθα Δ27, ηάζε ιεηηνπξγίαο V, θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ Lumen, ζρήκαηνο αριαδσηνχ. Μέζνο ρξφλνο δσήο ιακπηήξα ηνπιάρηζηνλ ψξεο. Ηλεκηρονικός λαμπηήρας οικονομίας 14W E27 (Α/Α 52.) Ηιεθηξηθφο ιακπηήξαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηζρχνο 14Watt, θάιπθα Δ27 θαη απφδνζε 75W. Γηάξθεηα δσήο ιακπηήξα 8 ρξφληα. Ηλεκηρονικός λαμπηήρας οικονομίας 40W E27 (Α/Α 53.) Ηιεθηξηθφο ιακπηήξαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηζρχνο 40Watt, θάιπθα Δ27 θαη απφδνζε 80W. Γηάξθεηα δσήο ιακπηήξα 10 ρξφληα. Ηλεκηρονικός λαμπηήρας οικονομίας 18W E27 (Α/Α 54.) Ηιεθηξηθφο ιακπηήξαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηζρχνο 18Watt, θάιπθα Δ27 θαη απφδνζε 80W. Γηάξθεηα δσήο ιακπηήξα 10 ρξφληα. Λαμπηήρας θθορίοσ T8 18W (Α/Α 59.) Λακπηήξαο θζνξίνπ T8 ηζρχνο 18W, ηάζε ιεηηνπξγίαο 220V, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 6400Κ, θσηεηλή ξνή 1100Lumen, ρξφλνο δσήο ψξεο. Λαμπηήρας θθορίοσ T8 36W (Α/Α 60.) Λακπηήξαο θζνξίνπ T8 ηζρχνο 36W, ηάζε ιεηηνπξγίαο 220V, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 6400Κ, θσηεηλή ξνή 2800Lumen, ρξφλνο δσήο ψξεο. ΓΙΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΑ Μεηαλλικός βρατίονας θφηιζηικού οδού (Α/Α 58.) Μεηαιιηθφο βξαρίνλαο γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ Φ42. Σνπνζέηεζε ζε ηνίρν ή θνιψλα κε ηζέξθη. Κάλσμμα Φφηιζηικού Κορσθής Κφνικού τήμαηος (Α/Α 74.) Κάιπκκα θσηηζηηθνχ θνξπθήο θσληθνχ ζρήκαηνο πνιπθαξβνληθφ πνπ θαιχπηεη ην ρψξν ηνπ ιακπηήξα θαη πξνζαξκφδεηαη απφιπηα ζην θαπάθη, δηαθαλέο, αλζεθηηθφ ζηελ UV

7 αθηηλνβνιία, ζε θξαδαζκνχο θαη ζε ζεξκφηεηα. Φφηοκύηηαρο ημέρας νύκηας (Α/Α 79.) Φσηνθχηηαξν απνηεινχκελν απφ εμσηεξηθφ αηζζεηήξην γηα ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο -30/+50 C. Δπαηζζεζία 2-200lux ή θαιχηεξν. ηεγαλφηεηαο ηνπιάρηζην IP54. Υρονοδιακόπηης ράγας με εθεδρεία (Α/Α 80.) Υξνλνδηαθφπηεο εκεξήζηνο 24h κε εθεδξεία 100h δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κε σξνινγηαθφ κεραληζκφ γηα αθή θαη ζβέζε ειεθηξηθνχ θσηηζκνχ. Θα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα ειάρηζην ρξφλν 15 ιεπηψλ αλά εκέξα. ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ Φφηιζηικό ηύποσ μπάλας Φ30, Φ40 (Α/Α ) Φσηηζηηθφ ηχπνπ κπάιαο ζρήκαηνο ζθαίξαο κε δηάκεηξν φπσο αλαθέξεηαη, πιαζηηθήο χιεο γαιαθηφρξσκνπ πθήο απφ πιηθφ αξίζηεο πνηφηεηαο αλζεθηηθφ ζε θξνχζεηο θαη εμσηεξηθέο θαηξηθέο κεηαβνιέο. Φφηιζηικό ζώμα αημών σδραργύροσ 125W, 250W (Α/Α ) Φσηηζηηθφ ζψκα κε φια ηα φξγαλα αθήο θαη ιεηηνπξγίαο θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα, γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ - 20ν C έσο +35ν C, γηα ιάκπα αηκψλ πδξαξγχξνπ 125W ή 250W αληίζηνηρα. Θα θαιχπηεη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο θαη ηηο δνθηκέο ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΝ60598 θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ην θέιπθνο, ην ζπγθξφηεκα ηνπ ιακπηήξα θαη ηελ ειεθηξηθή κνλάδα. Σν θέιπθνο ζα είλαη ρπηφ ή ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ ή απφ θχιιν αινπκηλίνπ ή απφ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη ιείεο θαη κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Η βάζε ηνπ Φ.. ζα θέξεη ππνδνρή θαη κεραληζκφ ζχζθημεο κε βξαρίνλα ηζηνχ. Ο ρψξνο ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο ζα έρεη πξνζηαζία ζηεγαλφηεηαο ΙΡ 43 ηνπιάρηζηνλ θαη ν ρψξνο ηνπ ιακπηήξα ζα έρεη πξνζηαζία ζηεγαλφηεηαο ΙΡ 44 ηνπιάρηζην. Θα ππάξρεη εηδηθή ζήθε επί ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ε ιπρληνιαβή Δ27 γηα ιακπηήξα πδξαξγχξνπ 125W θαη αληίζηνηρα ε ιπρληνιαβή Δ40 γηα ιακπηήξα πδξαξγχξνπ 250W. Φφηιζηικό ζώμα αημών ναηρίοσ 250W (Α/Α 90.) Φσηηζηηθφ ζψκα κε φια ηα φξγαλα αθήο θαη ιεηηνπξγίαο θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα, γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ - 20ν C έσο +35ν C γηα ιάκπα αηκψλ λαηξίνπ 250W. Θα θαιχπηεη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο θαη ηηο δνθηκέο ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΝ60598 θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ην θέιπθνο, ην ζπγθξφηεκα ηνπ ιακπηήξα θαη ηελ ειεθηξηθή κνλάδα. Σν θέιπθνο ζα είλαη ρπηφ ή ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ ή απφ θχιιν αινπκηλίνπ ή απφ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη ιείεο θαη κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Η βάζε ηνπ Φ.. ζα θέξεη ππνδνρή θαη κεραληζκφ ζχζθημεο κε βξαρίνλα ηζηνχ. Ο ρψξνο ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο ζα έρεη πξνζηαζία ζηεγαλφηεηαο ΙΡ 43 ηνπιάρηζηνλ θαη ν ρψξνο ηνπ ιακπηήξα ζα έρεη πξνζηαζία ζηεγαλφηεηαο ΙΡ 44 ηνπιάρηζην. Θα ππάξρεη εηδηθή ζήθε επί ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ε ιπρληνιαβή Δ40 γηα ιακπηήξα λαηξίνπ 250W. Λοιπά Γηα φζα πιηθά δελ ππάξρνπλ ξεηέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φπσο αλσηέξσ, ηζρχεη απαξαίηεηα φηη: Θα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο κε καθξά παξάδνζε ζην ρψξν

8 Θα θέξνπλ νπσζδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ζπκπιεξσκαηηθή πηζηνπνίεζε ΔΛΟΣ, EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα. Θα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο Διιεληθέο ή Δπξσπατθέο ή Γηεζλείο Νφξκεο. ΜΔΛΙΙΑ ΜΔΛΙΙΑ Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ Σ.Τ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΓΙΟΝΤΗ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Β

9 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2014 Α.Μ.: 8/14Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,98 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) CPV 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΥΔΑΓΥΟΥ 125W TEM. 4 6,00 24, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΝΑΤΙΟΥ 250W TEM. 3 13,00 39, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ BALLAST 220V/12V, 50W TEM. 2 5,00 10, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 4Α TEM ,10 80, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α TEM. 5 4,50 22, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20Α TEM. 5 4,50 22, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25Α TEM. 5 4,50 22, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 32Α TEM. 5 4,50 22, ΑΓΟΔΙΑΚΟΡΤΗΣ 2Χ40Α TEM. 3 8,00 24, ΑΓΟΔΙΑΚΟΡΤΗΣ 3Χ40Α TEM. 2 13,00 26, ΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40Α TEM. 1 38,00 38, ΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40Α TEM. 1 55,00 55, ΕΛΕ ΘΕΜΟΣΥΣΣΩΕΥΤΩΝ 4Χ40 TEM. 1 46,00 46, ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΣΕΝΙΚΟ TEM. 3 1,00 3, ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ TEM. 5 1,30 6,

10 16 ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ ΑΡΠ Β22 ΣΕ Ε27 TEM. 5 1,60 8, ΝΤΟΥΙ Ε27, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (1/8'') ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ TEM. 10 1,00 10, ΝΤΟΥΙ Ε27, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (1/8'') ΡΟΣΕΛΑΝΗ TEM. 15 0,60 9, ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟΣ TEM. 3 2,50 7, ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΡΟΙΗΣΗΣ TEM. 3 3,50 10, ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΡΛΟΣ TEM. 3 2,50 7, ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ TEM. 3 3,00 9, ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ ΑΛΕ ΕΤΟΥ ΑΡΛΟΣ TEM. 3 3,00 9, ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕ TEM. 3 3,00 9, ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 1X1,5 M 200 0,25 50, ΚΑΛΩΔΙΟ NYΥ 4Χ10 M 50 7,50 375, ΚΑΛΩΔΙΟ NYΥ 3Χ1,5 M 50 0,90 45, ΚΑΛΩΔΙΟ NYΥ 3Χ4 M 50 2,10 105, ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ 3X1,5 M 150 0,80 120, ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ 3X2,5 M 100 1,30 130, ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY εφκαμπτο 3X1,5 M 150 0,75 112, ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY εφκαμπτο 3X2,5 M 100 1,50 150, ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY εφκαμπτο 2X1 M 150 0,50 75, ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΩΝ 100W, 118mm TEM. 5 2,50 12, ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ (ΙΩΔΙΝΗΣ) ΔΥΟ ΑΚΩΝ 100W, 78mm TEM. 5 2,50 12, ΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 150W TEM. 1 46,00 46, ΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W TEM. 1 59,00 59,

11 38 ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΑΓΥΟΥ 125W, E27 TEM ,50 700, ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΑΓΥΟΥ 250W, E40 TEM. 20 9,00 180, ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΡΥΑΚΤΩΣΕΩΣ 75W TEM. 5 0,70 3, ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΡΥΑΚΤΩΣΕΩΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 70W TEM. 5 3,00 15, ΛΑΜΡΤΗΑΣ HQI 150W, E27 TEM. 3 11,50 34, ΛΑΜΡΤΗΑΣ HQI 400W, E40 TEM. 3 20,00 60, ΛΑΜΡΑ ΚΕΙ Ε14, 60W TEM. 5 1,30 6, ΛΑΜΡΑ ΣΚΛΗΗΣ ΥΑΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 240V TEM. 3 11,00 33, ΛΑΜΡΑ ΣΚΛΗΗΣ ΥΑΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 42V TEM. 3 13,00 39, ΛΑΜΡΑ LED Ε27 ΨΥΧΗ, 3W TEM. 40 3,00 120, ΛΑΜΡΑ LED Ε40, 30W TEM. 2 85,00 170, ΛΑΜΡΑ LED POWER 6W GU 10 TEM ,50 105, ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΙΟΥ 250W TEM , , ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΙΟΥ 70W, ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΕ STARTER TEM. 5 11,00 55, ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΡΤΗΑΣ 14W (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) TEM. 10 3,50 35, ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΡΤΗΑΣ 40W (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) TEM ,50 675, ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΡΤΗΑΣ Ε27 18W (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) TEM. 25 3,50 87, ΣΤΑΤΕ ΓΙΑ ΛΑΜΡΤΗΑ ΦΘΟΙΣΜΟΥ 4-65W TEM. 15 0,50 7, ΣΤΑΤΕ ΓΙΑ ΛΑΜΡΤΗΑ ΦΘΟΙΣΜΟΥ 4-22W TEM. 10 0,40 4, ΣΤΑΤΕ ΓΙΑ ΛΑΜΡΤΗΑ ΦΘΟΙΣΜΟΥ 4-82W TEM. 15 0,50 7, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΟΥ TEM. 20 9,00 180, ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΦΘΟΙΟΥ 18W TEM. 20 2,50 50,

12 60 ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΦΘΟΙΟΥ 36W TEM. 10 3,00 30, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200mmX3,6mm ΛΕΥΚΑ (Συσκευασία των 100 τεμ. - PVC) TEM. 10 1,10 11, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 250mmX3,6mm ΛΕΥΚΑ (Συσκευασία των 100 τεμ. - PVC) TEM. 10 1,20 12, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 430mmX4,8mm ΛΕΥΚΑ (Συσκευασία των 100 τεμ. - PVC) TEM. 5 2,90 14, ΔΕΜΑΤΙΚΑ 430mmX4,8mm ΜΑΥΑ (Συσκευασία των 100 τεμ. - PVC) TEM. 5 2,90 14, ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΑΣ 2,5ΜΜ2 ΡΟΛ/ΝΙΟ Χ 12 πόλων (πλαστική) TEM. 5 0,50 2, ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΑΣ 4ΜΜ2 ΡΟΛ/ΝΙΟ Χ 12 πόλων (πλαστική)-(πακέτο/10) TEM. 5 1,00 5, ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΑΣ 6ΜΜ2 ΡΟΛ/ΝΙΟ Χ 12 πόλων (πλαστική)-(πακέτο/10) TEM. 5 1,90 9, ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΑΣ 10ΜΜ2 ΡΟΛ/ΝΙΟ Χ 12 πόλων (πλαστική)-(πακέτο/10) TEM. 5 2,80 14, ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΑΣ 16ΜΜ2 ΡΟΛ/ΝΙΟ Χ 12 πόλων (πλαστική)-(πακέτο/10) TEM. 5 3,70 18, ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΡΗ (PVC) TEM. 50 0,60 30, ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΗ (PVC) TEM. 50 0,60 30, ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΡΛΟ 35Α TEM. 11 0,50 5, ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΕΗ 35Α TEM. 11 0,30 3, ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΡΟΛΥΚΑΒΟΝΙΚΟΥ TEM ,00 820, ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΛΕΥΚΟΣ M 100 3,90 390, ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΛΟΣ M 200 1,40 280, ΣΕΤ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ TEM ,80 380, ΣΕΙΑ ΛΑΜΡΑΚΙΑ LED ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ TEM ,50 465, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΟ ΗΜΕΑΣ - ΝΥΚΤΑΣ TEM. 3 22,00 66, ΧΟΝΟΔΙΑΚΟΡΤΗΣ ΑΓΑΣ ΜΕ ΕΦΕΔΕΙΑ TEM. 2 46,00 92, ΣΤΕΕΩΤΙΚΑ ΚΑΦΙΑ (ΟΚΑ) 6/25 (ΡΑΚ.100 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙ 5 3,00 15, ΣΤΕΕΩΤΙΚΑ ΚΑΦΙΑ (ΟΚΑ) 7/25(ΡΑΚ.100 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙ 5 3,50 17,

13 83 84 ΣΤΕΕΩΤΙΚΑ ΚΑΦΙΑ (ΟΚΑ) 8/25(ΡΑΚ.100 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙ 5 4,00 20, ΣΤΕΕΩΤΙΚΑ ΚΑΦΙΑ (ΟΚΑ) 9/25(ΡΑΚ.100 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙ 5 4,50 22, ΚΑΛΩΔΙΟ UTP M 200 0,40 80, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΡΟΥ ΜΡΑΛΑΣ Φ30 TEM ,00 225, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΡΟΥ ΜΡΑΛΑΣ Φ40 TEM ,00 300, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΤΜΩΝ ΥΔΑΓΥΟΥ 125W (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) TEM , , ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΤΜΩΝ ΥΔΑΓΥΟΥ 250W (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) TEM. 3 89,00 267, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΙΟΥ 250W (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) TEM ,00 980, ΑΘΡΟΙΜΑ ,10 Φ.Π.Α. 23% 2.617,88 ΥΝΟΛΟ ,98 ΜΔΛΙΙΑ ΜΔΛΙΙΑ Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ Σ.Τ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΓΙΟΝΤΗ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Β

14 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2014 Α.Μ.: 8/14Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,98 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. (αριθμηηικά) (%) ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. (ολογράθφς) (%) 1 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ, ΛΑΜΠΣΗΡΔ & ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ ΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2014 (όπφς αναθέρονηαι ζηον ενδεικηικό προϋπολογιζμό)

15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2014 Α.Μ.: 8/14Σ.Τ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: ,98 ζπκπ. Φ.Π.Α. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ 2014 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο Η πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : α. N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/ ) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. β. Ν. 3463/06 (ΦΔΚ -114 Α/ ): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γ. Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α' 19) : Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ δ. Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»,(ΦΔΚ 185/ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93, θαζψο θαη 53/93, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. ε. Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/ ) : Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. ζη. Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α / ) : Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. δ. Ν. 2690/ (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. ε. Τ.Α Αξηζκ. Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/ ) : χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95. ζ. Δγθχθιηνο 2100/13 : Καηάξηηζε Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ (ΔΠΠ) έηνπο 2014 (Υξφλνο ππνβνιήο επηκέξνπο πξνγξακκάησλ απφ ηνπο θνξείο - Γαπάλεο πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΠΠ - Γηαρσξηζκφο ηνπ ΔΠΠ έηνπο 2014 ζε θαηεγνξίεο - Πξνέγθξηζε πξνκεζεηψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο απφ πξναλάιεςε πηζηψζεσλ έηνπο Σξφπνο ππνβνιήο ησλ επί κέξνπο πξνγξακκάησλ θαη ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ - Πξνηάζεηο γηα ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ην θξηηήξην θαηαθπξψζεσο πξνζθνξψλ - πκθσλία πιαίζην - χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ - Δμαηξνχκελεο Πξνκήζεηεο - Γεληθά - Τπνρξέσζε ππνβνιήο απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ) η. Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194 Α/ Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 209 Α/ ) : Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο. θ. Όινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. ι. Η κε αξηζκφ. Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο πξνκήζεηαο, κ. Η Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

16 ΑΡΘΡΟ 3 O : Μεηνδφηεο Ο ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ επί ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, γηα ην ζχλνιν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» θαη ε νπνία πξνζθνξά ζα αληηζηνηρεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ ηεο κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 4 O : πκβαηηθά ζηνηρεία. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 1. Η ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 2. Η Γηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο. 3. Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. 4. Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 5. Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο. 6. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 7. Σα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 5 O : Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δηάξθεηαο ηζρχνο 4 κελψλ, ίζε κε ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ην Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηελ 1 ε παξάγξαθν ηνπ 26 νπ άξζξνπ ηεο Τ.Α /93 ηνπ Τπ. Δζ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». ΑΡΘΡΟ 6 O : ηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Με ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη θάζε ζηνηρείν ζην νπνίν ζα δίλεηαη ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θιπ.). ΑΡΘΡΟ 7 O : Σηκέο πξνζθνξψλ Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εληαία πνζνζηηαία έθπησζε ή ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο θαζελφο απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο. ημειώνεηαι εδώ όηι ζε κάθε σπουήθιο προμηθεσηή θα διαηίθεηαι ένησπο οικονομικής προζθοράς, ηο οποίο ο σπουήθιος προμηθεσηής θα πρέπει ζσμπληρώνει για ηην καηάθεζη ηης οικονομικής προζθοράς ηοσ. ΑΡΘΡΟ 8 O : χκβαζε Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ θαη λα θαηαζέζεη ηηο θαηά ην 9 ν άξζξν ηεο παξνχζαο, εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηψλ. ΑΡΘΡΟ 9 O : Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο - Πιεξσκή Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 10 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηε 2 ε παξάγξαθν ηνπ 26 νπ άξζξνπ ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ.,

17 πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.», θαη παξέρεηαη κε κηα ή δχν εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάζε αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. Η πιεξσκή ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ. ΑΡΘΡΟ 10 O : Πνηληθέο ξήηξεο Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κπνξεί λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην 33 ν άξζξν ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». Δπίζεο, εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ην 35 ν άξζξν ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.», εθηφο αλ ε θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, νπφηε ε παξάηαζε δίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. ΑΡΘΡΟ 11 O : Πιεκκειήο θαηαζθεπή Δθ φζνλ ην θάζε πξνο πξνκήζεηα πιηθφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην απνθαηαζηήζεη ή λα ην βειηηψζεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο εάλ απφ ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ, επέιζεη θζνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. ΑΡΘΡΟ 12 O : Φφξνη - ηέιε θξαηήζεηο Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 13 O : Δμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πξνο πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, ησλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδψλ. ΑΡΘΡΟ 14 O : Παξαδνηέεο πνζφηεηεο, ρξφλνη θαη ηφπνη παξάδνζεο. Όια ηα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο ή ζηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο θάζε ππεξεζίαο. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. ΑΡΘΡΟ 15 O : Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο, δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Πεληέιεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. Η νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν.

18 ΑΡΘΡΟ 16 O : Γεληθέο δηαηάμεηο ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε πξνζθφκηζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζην Γήκν Πεληέιεο. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ., πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.». ΜΔΛΙΙΑ ΜΔΛΙΙΑ Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ Σ.Τ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Δ ΓΙΟΝΤΗ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. κε βαζκφ Β

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α

Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α Μ Δ Λ Δ Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Μ Δ Ω Ν Α Σ Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Α Ι Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα