14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002281726 2014-09-10"

Transcript

1 ΑΔΑ: 73ΦΔΩ15-53Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 27/08/2014. ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟ: ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ, ΦΔΚ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 14PROC ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» Ο Γήκαξρνο νπθιίνπ πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ», πξνυπνινγηζκνχ ,99 (κε Φ.Π.Α.). Η πξνκήζεηα αθνξά ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ»ε νπνία δηαηξείηαη ζε ηξεηο νκάδεο: ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% (ποζά ζε εςπώ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ποζά ζε εςπώ) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ (ποζά ζε εςπώ) ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΜΑΓΑ Γ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (ΘΔΡΜΟ) , , , ,00 ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Βαζ. Γεσξγίνπ κε αξηζκφ 180 θαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ Σεηάπηη 24/09/2014 θαη ψξα 10:00π.μ.. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζην δήκν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ θαηαζθεπή, εκπνξία θαη δηάζεζε ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γηα θάζε νκάδα. Γίλεηαη δεθηή θαη κηα (1) εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ εθδίδεηαη γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ (αθνξά ζπκκεηέρνληεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ή γηα φιεο ηηο ΟΜΑΓΔ).

2 Η πξνκήζεηα ζα θαηαθπξσζεί ζε ζπκκεηέρνληα, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξηζεί ηερληθά απνδεθηή θαη έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή. Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηει.: Αξκφδηνη ππάιιεινη Κνηζάλε Διέλε θαη ηδεξά Μαξία. Ο Γήκαξρνο Πνπιηιηφο Δπάγγεινο

3 Γ Η Μ Ο Ο Τ Φ Λ Ι Ο Τ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» Σ Ε Τ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Η Η Σ Δ Τ Υ Ο 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΟΤΦΛΙ 2014

4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α: Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Γ Ι Α Γ Χ Ν Ι Μ Ο Τ Άπθπο 1 ο : Όλνκα Γηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζπλάπηεη ηε χκβαζε. Σφπνο θαη ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ Άπθπο 2 ο : χζηεκα δηαγσληζκνχ Πξνυπνινγηζκφο Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Άπθπο 3 ο : πκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Άπθπο 4 ο : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Άπθπο 5 ο : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο Άπθπο 6 ο : εηξά ηζρχνο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο Άπθπο 7 ο : Παξαιαβή ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ Άπθπο 8 ο : Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο Άπθπο 9 ο : Σξφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ Άπθπο 10 ο : Φάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ Άπθπο 11 ο : εθπξνζψπεζε Άπθπο 12 ο : Σξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ Άπθπο 13 ο : Αμηνιφγεζε πξφζθνξσλ Άπθπο 14 ο : Ιζρχο ησλ πξνζθνξψλ Άπθπο 15 ο : Δλζηάζεηο Άπθπο 16 ο : Έγθξηζε Αθχξσζε Μεξηθή επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ Άπθπο 17 ο : Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Άπθπο 18 ο : Κήξπμε Πξνκεζεπηή έθπησηνπ Άπθπο 19 ο : εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο Άπθπο 20 ο : Γεκνζίεπζε Μελέηη 26/2014 ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ ηεσνικήρ πεπιγπαθήρ, ηος πποϋπολογιζμού και ηηρ ζςγγπαθήρ ςποσπεώζευν.

5 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο Γήκαξρνο νπθιίνπ θ. Πνπιηιηφο Δπάγγεινο δηαθεξχηηεη ηελ δηελέξγεηα ΑΝΟΙΥΣΟΤ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» ελδεηθηηθνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,99 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ην ηεχρνο ηεο ππ αξίζκ. 26/2014 κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 1 ο Όνομα Γιεύθςνζη ηηρ Τπηπεζίαρ πος ζςνάπηει ηη ύμβαζη Σόπορ και σπόνορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού Η Τπεξεζία πνπ ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο είλαη ν Γήκνο νπθιίνπ πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην νπθιί Βαζ. Γεσξγίνπ 180, ηει Η δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηελ πφιε ηνπ νπθιίνπ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα, νδφο Βαζ. Γεσξγίνπ 180 ζηιρ 24/9/2014 ημέπα Σεηάπηη και ώπα π.μ. ( ψξα ιήμεο επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή). ΑΡΘΡΟ 2 ο ύζηημα Γιαγυνιζμού Πποϋπολογιζμόρ Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ Η «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ θαη ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» θα διεξασθεί με ΑΝΟΙΥΣΟ δηαγσληζκφ και με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή (εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο) ζην ζπλνιηθφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε ΟΜΑΓΑ μερσξηζηά) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,99 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23 % εθ ησλ νπνίσλ ην πνζφ ησλ ,08 είλαη ν ΦΠΑ. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο νκάδεο. Κάζε πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό ποζού πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ήηνη:

6 ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% (ποζά ζε εςπώ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ποζά ζε εςπώ) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ (ποζά ζε εςπώ) , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ , , , ,00 Γ (ΘΔΡΜΟ) ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 Γίνεηαι δεκηή και μια (1) εγγςηηική επιζηολή πος εκδίδεηαι για ηο ζςνολικό ποζό (αθοπά ζςμμεηέσονηερ πος λαμβάνοςν μέπορ και ςποβάλλοςν πποζθοπέρ για πεπιζζόηεπερ ηηρ μιαρ ή για όλερ ηιρ ΟΜΑΓΔ Πποζοσή: η εγγςηηική επιζηολή ππέπει να έσει σπόνο ιζσύορ ηοςλάσιζηον 3 μήνερ. Γίνονηαι δεκηέρ και αοπίζηος σπόνος. Η εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ επιζηπέθεηαι όηαν εκλείτει ο λόγορ έκδοζηρ ηηρ καηά ηην κείμενη νομοθεζία. Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κυδικούρ Απιθμούρ , , , , ηνπ πξνυπνινγηζκνχ οικ. Έηοςρ ΑΡΘΡΟ 3 ο ςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό Γηα ηελ αλάιεςε πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. κπνξεί λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ θάζε πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Δπίζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζπλεηαηξηζκψλ θαη ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Παξέρεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: 1. ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 2. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 3. ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 4 ο Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ

7 ΑΡΘΡΟ 5 ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ Η δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: - Αξηζκ / Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» - Αξηζκ /27/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Κνηλνπνίεζε απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Αξηζκ /39/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκ /93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Αξηζκ /53/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκ /93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» - Αξηζκ /10/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Απνζηνιή ηνπ Ν. 2286/1995 θαη ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκ. Π1/622/ θαη Π1/617/ απνθάζεσλ ηνπ Τθππνπξγνχ Δκπνξίνπ» - Αξηζκ. Π1/5788/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πεξηιήςεσλ δηαθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο» - Αλαθνίλσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο - Αξηζκ. Γ17α/02/80/Φ.1.3./ εγθχθιηνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. «Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο ζπκβάζεσλ θαη δεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ ζρεηηθψλ κε ηα δεκφζηα έξγα» ΑΡΘΡΟ 6 ο ειπά ιζσύορ ηεςσών δημοππάηηζηρ Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ παξαπάλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 1. Γιακήπςξη Γημοππαζίαρ 2. Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζευν 3. Μελέηη 26/2014 ΑΡΘΡΟ 7 ο Παπαλαβή ζηοισείυν διαγυνιζμού ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ζε εθπξνζψπνπο ησλ ζα δηαηεζνχλ απφ ην Γήκν νπθιίνπ, Βαζ. Γεσξγίνπ 180, νπθιί, ηηλ , απμόδιορ ςπάλληλορ Κοηζάνη Δ., ιδεπά Μ. ηα αθφινπζα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ:

8 1. Γιακήπςξη Γημοππαζίαρ 2. Μελέηη 26/2014 (ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ ειδικήρ ζςγγπαθήρ ςποσπεώζευν). ΑΡΘΡΟ 8 ο Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ Η παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην Γήκν νπθιίνπ, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. Γχλαηαη φκσο θαη αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γήκνπ λα πξνκεζεπηεί ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απφ πιηθά ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εηδψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο, ε νπνία ζπκθσλείηαη απφ ηψξα ζε κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5 %) ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ γηα θάζε εβδνκάδα θαζπζηέξεζεο. Σν ζχλνιν ηεο πνηληθήο ξήηξαο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4 %) ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 9 ο Σπόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηελ ημέπα Σεηάπηη και ώπα π.μ. 2. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 3. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζην Γήκν νπθιίνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κε ηαρπδξνκείν ή κε εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ πξέπεη λα θαηαθζάλνπλ ζηελ Τπεξεζία μέσπι και μία ημέπα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα.

9 6. Ο θάκελορ ηηρ κάθε πποζθοπάρ ππέπει να αναγπάθει με εςκπίνεια: α) ηη λέξη «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεθαλαία γπάμμαηα. β) ηο όνομα ηος Γήμος πος διενεπγεί ηην ππομήθεια (Γήμορ οςθλίος). γ) ηον απιθμό ππυηοκόλλος πος έσει λάβει η διακήπςξη από ηην ςπηπεζία και ηην ημεπομηνία αςηού. δ) ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. ε) ηα ζηοισεία ηος αποζηολέα ςποτήθιος ππομηθεςηή. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: ηνλ θχξην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Σα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, (θάκελορ ηεσνικήρ πποζθοπάρ και θάκελορ οικονομικήρ πποζθοπάρ) ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, επίζεο κέζα ζηνλ θχξην θάθειν. ρεηηθά κε ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «ηεσνική πποζθοπά». ηνλ πξναλαθεξφκελν θάθειν (ηεσνική πποζθοπά) ζα δίδεηαη ζαθήο πεξηγξαθή γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν πξντφλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηεο ππ αξίζκ. 26/2014 κειέηεο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη : Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α θπξφδεκα, πηζηνπνηεηηθφ CE ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο αιιά θαη αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο κνλάδαο/κνλάδσλ πξνκεζεπηή αδξαλψλ πιηθψλ. Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη νπσζδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ CE ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα (Declaration CE of Conformity) πνπ λα αθνξά ζηα πξνζθεξφκελα πιηθά. Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαζίζηαληαη απολύηυρ ςποσπευηικά και επί ποινή αποκλειζμού ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «οικονομική πποζθοπά», ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κέζα ζηνλ θχξην θάθειν. Οι θάκελοι ηεσνικήρ και οικονομικήρ πποζθοπάρ θα αναγπάθοςν ζηο εξυηεπικό όζα και ο κύπιορ θάκελορ. παπάγπαθορ 6 ηος παπόνηορ. ηο 6 α) πποζηίθεηαι η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ή ΣΔΥΝΙΚΗ αναλόγυρ) Όποια πποζθοπά δεν ζςνοδεύεηαι από ηοςρ άνυ 2 θακέλοςρ θα αποππίπηεηαι. Πποζθοπέρ πος δεν πεπιλαμβάνοςν ηο ζύνολο ηυν ειδών ηυν ομάδυν και ηηρ ζςνολικήρ ποζόηηηαρ αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ. Δπίζηρ δεν γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ πος πεπιλαμβάνοςν ηιμέρ καηά είδορ ςτηλόηεπερ ηος πποϋπολογιζμού ηηρ μελέηηρ και θα αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. Γίνονηαι δεκηέρ

10 και πποζθοπέρ πος ςπεπβάλλοςν ηυν ελασίζηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών όσι όμυρ και ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πος ςπολείπονηαι αςηών. ΑΡΘΡΟ 10 ο Φάκελορ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: α) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν β) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ήηνη: ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% (ποζά ζε εςπώ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ποζά ζε εςπώ) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ (ποζά ζε εςπώ) , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ , , , ,00 Γ (ΘΔΡΜΟ) ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 Η εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ήηνη ε ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζα είλαη γηα 3 κήλεο θαη ειάρηζηνλ. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: Σελ εκεξνκελία έθδνζεο Σνλ εθδφηε. Σνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.

11 Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε, θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη απφ ΝΠΓΓ ή άιινπο θνξείο πνπ απφ ην Νφκν έρνπλ ην δηθαίσκα πξνο ηνχην, ζα γίλνληαη δεθηέο φηαλ ν ηχπνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη ζχκθσλνο κε φζα νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ή εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ απφ ηνλ Νφκν ηζρχ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, νξγαληζκνχο θηι. (πρ Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ). γ) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη θαηαδίθε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. I. Δθ φζνλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Κνηλνπξαμία ), φηη δελ πθίζηαηαη θαηαδίθε κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή λφκηκνη εθπξφζσπνη, γηα νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζρεηηδφκελν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (φπσο ιαζξεκπνξία, λνζεία, απάηε, αηζρξνθέξδεηα, απνδνρή θαη δηάζεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο, πιαζηνγξαθία, ππεμαίξεζε, εθβίαζε ) φπσο επίζεο θαη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν 3054/02. Η ακεηάθιεηε θαηαδίθε γηα νηθνλνκηθφ έγθιεκα κε ζρεηηδφκελν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο επηθέξεη ηελ έθπησζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ εηαηξείαο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο. Τπνρξέσζε ππνβνιήο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη Γηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.) εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ). Ο Πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (ΑΔ) θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.

12 II. Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν (αηνκηθή επηρείξεζε) φηη δελ πθίζηαηαη θαηαδίθε ηνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζρεηηδφκελν ή φρη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. δ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, ην νπνίν λα βεβαηψλεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιν παξφκνην γεγνλφο θαη επίζεο φηη δελ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία ε) Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζη) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έρνπλ θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο θαη θακία νθεηιή πξνο ην δεκφζην ή ηνπο Ο.Σ.Α. Όηαλ ζπκκεηέρεη ζπλεηαηξηζκφο πξέπεη λα ππνβάιιεη θαη βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (δ), (ε) θαη (ζη) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Τπεύθςνη Γήλυζη πνπ λα αλαγξάθεη φηη «αποδέσομαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ ζηο ζύνολο ηηρ ζςμπεπιλαμβανομένων ηων ηεςσών μελέηηρ, ηεσνικών πποδιαγπαθών, ενδεικηικών ηιμών ηος πποϋπολογιζμού με βάζη ηα οποία και θα ζςμμοπθώνομαι πλήπωρ». Τπεύθςνη Γήλυζη πνπ λα αλαγξάθεη όηι Οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηων ςπό παπάδοζη ςλικών θα είναι ζύμθωνερ με ηην ςπ απίθμ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 απόθαζη ηος αναπληπωηή ςποςπγού ανάπηςξηρ, ανηαγωνιζηικόηηηαρ, ςποδομών, μεηαθοπών και δικηύων όπωρ δημοζιεύθηκε ζηο ςπ απίθμ. 2221/ ΦΔΚ,ηεύσορ Β και ιζσύει. Οη ςπεύθςνερ δηλώζειρ ζα πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού λα είλαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηηο θαηά ην λφκν αξκφδηεο πεξί ηνχηνπ αξρέο. ΑΡΘΡΟ 11 ο Δκπποζώπηζη Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα : Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη ζηε Γεκνπξαζία απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν (πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν πξφζθαην αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη Φ.Δ.Κ. Ιζρχνληνο Γ..)

13 Οη Δ.Π.Δ. νη Ο.Δ. θαη νη Δ.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ Γηαρεηξηζηή ηνπο (πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν πξφζθαην αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ) ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ ηνλ έρνληα ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηε δηαρείξηζε θαη ηε δπλαηφηεηα εμνπζηνδφηεζεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε (άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν), ε ππνγξαθή ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απφ δεκφζηα αξρή. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. ε θάζε πεξίπησζε (απηνπξφζσπε ή δηα πιεξεμνπζίνπ θαηάζεζε ) ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζε πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ε ηδξπηηθή πξάμε Κνηλνπξαμίαο. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα Γεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδφκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο Γ.. ηέηνηαο εηαηξείαο. Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα: Δθπξνζσπνχληαη απηνπξνζψπσο Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο εηαηξείαο ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή ή εηδηθνί χκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή. ΑΡΘΡΟ 12 ο Σπόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί σο εμήο: Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζε δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1.Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε,κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή όλα ηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό. ηελ ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ ηεσνικών πποζθοπών κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία. 2.Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ (θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ

14 ζηνηρείσλ απηψλ απνζθξαγίδνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, ηελ ίδηα ή ζε επφκελε κέξα θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, νη δε ελδηαθεξφκελνη εηδνπνηνχληαη εγγξάθσο. Γηα ηα αλσηέξσ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 13 ο Αξιολόγηζη πποζθοπών Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή (εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο) ζην ζπλνιηθφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε ΟΜΑΓΑ μερσξηζηά) Αλάδνρνο- πξνκεζεπηήο αλαδεηθλχεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή (εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο ΟΜΑΓΑ θαη πιεξνί θαη ειάρηζηνλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη γηα θάζε κηα ΟΜΑΓΑ μερσξηζηά. ΑΡΘΡΟ 14ο Ιζσύρ ηυν πποζθοπών Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπιάρηζηνλ για 2 (δςο) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φπνηα πξνζθνξά νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 15 ο Δνζηάζειρ Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ νη παξαθάησ ελζηάζεηο: 1. Καηά ηηρ διακήπςξηρ ηος διαγυνιζμού Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κέζα ζην κεζνδηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 2. Καηά ηηρ νομιμόηηηαρ ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού ή ηηρ ζςμμεηοσήρ ππομηθεςηή Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ.

15 3. Καηά αποθάζευν ηυν ζςλλογικών οπγάνυν ηυν Ο.Σ.Α. Μπνξεί λα ππνβιεζεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. ΑΡΘΡΟ 16 ο Έγκπιζη Ακύπυζη Μεπική επανάλητη ηος διαγυνιζμού 1. Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ (αλαθήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ), ην ζχλνιν ησλ πξνζθνξψλ, νη ηπρφλ ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο πάλσ ζηηο ελζηάζεηο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο επηηξνπήο κε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ δηθαηνχηαη λα θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ή λένπο, ρσξίο λα πξνθχπηεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε απηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο καηαησζεί, είηε γηαηί δελ ππάξρεη θακία ζπκκεηνρή ή γηαηί δελ ζα κεηέρεη ηθαλφο αξηζκφο κεηνδνηψλ ή γηαηί νη πξνζθνξέο απνξξηθζνχλ, επεηδή είλαη απαξάδεθηεο ή αζχκθνξεο, ν Γήκνο νπθιίνπ δηθαηνχηαη ή λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ ή λα πξνρσξήζεη ζε άιινπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο φπσο νξίδεη ν λφκνο. ΑΡΘΡΟ 17 ο Τπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ Ο Γήκνο νπθιίνπ ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ε ίδηα ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζηε ζπλέρεηα έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέκα (10) ημέπερ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηνπ θνηλνπνηείηαη ε αλαθνίλσζε λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Έρεη φκσο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέιζεη γηα λα πξνζππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ην αξγφηεξν κέζα ζε δεκαπένηε (15) ημέπερ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Όκσο απηφ δελ κεηαζέηεη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ε νπνία αξρίδεη κεηά απφ δέκα (10) ημέπερ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Αλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ δεθαεκέξνπ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ο Γήκνο νπθιίνπ ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε πξνζεζκία 1 κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο ήηνη 365 κέξεο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήμεο είηε ην πέξαο ηνπ έηνπο (365 εκεξψλ) είηε ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξάδνζεο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ.

16 ΑΡΘΡΟ 18 ο Κήπςξη ηος ππομηθεςηή έκπηυηος Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο φηαλ: α) δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνπ νξίζζεθε β) δελ παξαδίδεη ηα πιηθά ή δελ αληηθαζηζηά εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ απηά πνπ θξίζεθαλ ειαηησκαηηθά ή κε απνδεθηά κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Γελ κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ν πξνκεζεπηήο φηαλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξεί ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ είηε γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ δελ νθείινληαη ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε κε επζχλε ηνπ Ο.Σ.Α ΑΡΘΡΟ 19 ο Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δεηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. Ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 10 % ηηρ ζςνολικήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ συπίρ ηο Φ.Π.Α. Καηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ πιηθψλ απνδεζκεχεηαη κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηελ πνζφηεηα πνπ παξαιήθζεθε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. ΑΡΘΡΟ 20 ο Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί: 1. ην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβέξλεζεο. 2. ηελ Γεκνπξαζηψλ & Πιεηζηεξηαζκψλ. 3. ηελ Ηρψ ησλ Γεκνπξαζηψλ. 4. ηελ Γλψκε. 5. ηελ Διεχζεξε Θξάθε. 6. ηελ Μεζφξηνο. Δπίζεο ε παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (www.soufli.gr) θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξίζκ.60/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. οςθλί 27/08/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο Γήμαπσορ οςθλίος ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

17 NOMOY ΔΒΡΟΤ Έπγο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» Αξ. κειέηεο: _26_/2014 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ»ε νπνία δηαηξείηαη ζε ηξεηο νκάδεο: ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ Δγγςηηική επιζηολή (ποζά ζε (ποζά ζε ζςμμεηοσήρ εςπώ) εςπώ) (ποζά ζε εςπώ) ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΟΜΑΓΑ Γ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ , , , ,00 (ΘΔΡΜΟ) ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά πξννξίδνληαη γηα ην ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Πην ζπγθεθξηκέλα : α) ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη φια ηα θηίξηα πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν νπθιίνπ. β) ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα πάξθα, νη πιαηείεο, νη ηζηκεληφδξνκνη ηα πεδνδξφκηα θαη νη δξφκνη ηα θνηκεηήξηα, νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ. Λφγσ ηνπ φηη νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη άκεζεο θαη ν Γήκνο δε δηαζέηεη θαηάιιεινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζα πξέπεη νη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, λα είλαη πνιχ κηθξνί, κε κέγηζην ηηο ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο παξαγγειίαο.

18 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ζε ηφπν παξάδνζεο πνπ ζα νξίδεηαη κφλν θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο πνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ρσξίο θακία πξφζζεηε επηβάξπλζε. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο νπζίεο, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηζηξνθήο εθ φζνλ δελ ηεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαζψο επίζεο θαη ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη φιν ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλ δελ πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε πιηθά γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη λα αλακνξθψζεη επηκέξνπο Κ.Α. ζε πεξίπησζε πςειφηεξεο ή έθηαθηεο δαπάλεο. Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θάζε θνξά. Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο αλαγξάθνληαη ζην Γεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ επί ηε βάζεη ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. είλαη: Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ καο κε ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΠΟΟ ( ) ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (ΜΠΔΣΟΝ) , , , , ,00 Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: - Αξηζκ / Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» - Αξηζκ /27/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Κνηλνπνίεζε απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Αξηζκ /39/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκ /93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Αξηζκ /53/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκ /93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»

19 - Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» - Αξηζκ /10/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Απνζηνιή ηνπ Ν. 2286/1995 θαη ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκ. Π1/622/ θαη Π1/617/ απνθάζεσλ ηνπ Τθππνπξγνχ Δκπνξίνπ» - Αξηζκ. Π1/5788/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πεξηιήςεσλ δηαθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο» - Αλαθνίλσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο - Αξηζκ. Γ17α/02/80/Φ.1.3./ εγθχθιηνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. «Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο ζπκβάζεσλ θαη δεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ ζρεηηθψλ κε ηα δεκφζηα έξγα» ΟΤΦΛΙ 18/7/2014 Η πληάμαζα Κνηζάλε Διέλε Πνιηηηθφο Μεραληθφο

20 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ Αξ. κειέηεο :_26_/2014 ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ( Δνδεικτικός) ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ CPV Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 1 ΚΤΡΟΓΔΜΑ C16/20 M3 327,00 87, ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ CPV ΤΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 6.543,27 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,27 Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 1 ΣΗΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ (άκος 50κιλ) αθ. 700,00 7, ,00 2 ΣΗΜΔΝΣΟ ΛΔΤΚΟ (άκος 50κιλ) αθ. 20,00 10,50 210,00 3 ΑΜΜΟ ΠΟΣΑΜΗΗΑ (ακουλακια ) αθ. 50,00 2,00 100,00 4 ΑΜΜΟ ΠΟΣΑΜΗΗΑ Δ m 3 m3 30,00 20,00 600,00 5 ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΟ m3 30,00 20,00 600,00 6 ΑΒΔΣΖ ΠΟΛΣΟ Δ m3 m3 25,00 95, ,00 7 ΑΒΔΣΖ (ακουλακια) αθ. 250,00 2,50 625, ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΛΔΚΖΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (ΜΑΚΑΕΗΑ & ΚΑΓΡΟΝΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ) ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΛΔΚΖΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (ΠΔΣΧΜΑ & ΠΖΥΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ) m3 5,00 325, ,00 m3 7,00 250, ,00 10 ΔΣΟΗΜΟ ΟΒΑ ΜΗΑ ΣΡΧΖ 25Κιλ αθ. 60,00 7,00 420,00 11 ΟΒΑ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΟ 5κιλ αθ. 20,00 5,00 100,00 12 ΗΓΔΡΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ (ΒΔΡΓΔ ΗΗΔ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ) Κηιά 150,00 1,50 225,00 13 ΠΛΔΓΜΑ ΑΠΛΟ (092) ηεκ 90,00 15, ,00 14 ΚΔΡΑΜΗΓΗΑ ΡΧΜΑΨΚΑ ηεκ 5.006,00 0, ,90 15 ΚΔΡΑΜΗΓΗΑ ΜΑΛΣΟ ηεκ 60,00 0,56 33,60

21 16 ΚΟΡΤΦΔ ηεκ 631,00 0,80 504,80 17 ΑΦΑΛΣΟΠΑΝΟ ΗΜΗΚΣΟΝ 2,5kg/m2 m2 430,00 3, ,00 18 ΑΕΟΛΗΣ (ΑΝΣΗ ΑΒΔΣΖ) ηεκ 5,00 3,50 17,50 19 ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ ΠΡΑΗΝΔ ΠΑΥΟΤ 12,5ΥΗΛ ηεκ 15,00 13,50 202,50 20 ΣΟΚΟ ΓΗΑ ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ Κηιά 18,00 12,00 216,00 21 ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΔΞΖΛΑΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΟΛΖ 5ΔΚ m2 130,00 4,00 520,00 22 ΜΟΝΟΣΗΚΟ ΦΔΛΗΕΟΛ 3ΔΚ m2 32,00 2,20 70,40 23 ΚΑΝΑΛΗ ΟΡΟΦΖ 4Μ ηεκ 18,00 2,50 45,00 24 ΚΑΡΦΗΑ Κηιά 28,00 2,00 56,00 25 ΚΑΡΦΗΑ ΓΗΑ ΛΑΜΑΡΗΝΔ Κηιά 25,00 2,50 62,50 26 ΛΑΜΑΡΗΝΔ ΚΤΜΑΣΟΔΗΓΖ 1Μ κκ 5,00 13,00 65,00 27 ΤΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ Φ15 Κηιά 4,00 2,00 8,00 28 ΡΟΓΔΛΔ ΠΛΑΣΗΚΔ Κηιά 0,75 6,48 4,86 29 ΗΣΑ ΔΞΑΓΧΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΤΦΟΤ 1,50Μ κκ 140,00 2,50 350,00 30 ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΣΟΗΥΟΤ GROUP3 20X20 m2 75,00 10,00 750,00 31 ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΥΟΤ 3ΔΚ. ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΛΔΤΚΟ m2 60,00 50, ,00 32 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ ΑΚΡΤΛΗΚΖ Κηιά 1.200,00 0,60 720,00 33 ΠΛΑΚΔ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣ 40Υ40 m2 55,00 16,09 884,95 34 ΠΑΑΛΟΗ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 2Μ ηεκ 100,00 4,88 488,00 35 ΠΛΑΣΗΚΑ ΦΡΔΑΣΗΑ 30χ30 ηεκ 100,00 8,13 813,00 36 ΠΑΝΔΛ ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ ΟΡΟΦΖ m2 237,20 17, ,40 ΟΜΑΓΑ Γ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (ΘΔΡΜΟ) CPV ΤΝΟΛΟ ,41 Φ.Π.Α. 23% 7.481,53 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,94 Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 1 ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ ΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ηφλνο 411,90 75, ,50 ΤΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α. 23% 7.105,28 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,78

22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ,41 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ ,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,91 ΦΠΑ 23% ,08 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,99 ΟΤΦΛΙ 18 / 7 / 2014 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. ΟΤΦΛΙΟΤ ΟΤΦΛΙ 18 / 7 / 2014 H ΤΝΣΑΞΑΑ Γνπξίδεο Αζαλάζηνο Dr. Πνιηηηθφο Μεραληθφο - Αξραηνιφγνο Κνηζάλε Διέλε Πνιηηηθφο Μεραληθφο

23 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMOY ΔΒΡΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Έπγο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» Αξ. κειέηεο: _26_/2014 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηδηθήο ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ είλαη ε «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ (θεπμό)» για ηο έηορ Η ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,99 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23 % ε εηήζηα βάζε ν Γήκνο νπθιίνπ ζπληεξεί ηα ρνιεία, ηα Γεκνηηθά θηίξηα, ηηο παηδηθέο ραξέο, ηηο πιαηείεο, ηα νδνζηξψκαηα, ηα πεδνδξφκηα θαη άιινπο Κ/Υ ρψξνπο. Γηα ηελ ζπληήξεζε απηή πξνθχπηνπλ άκεζεο ή έκκεζεο αλάγθεο γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ, θαη νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη (3)ηπειρ επιμέποςρ ομάδερ ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% (ποζά ζε εςπώ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ποζά ζε εςπώ) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ (ποζά ζε εςπώ) , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ , , , ,00 Γ (ΘΔΡΜΟ) ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 1.ΣΑ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ πιηθά πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, αθαηάιιεια, ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη άκεζα.

24 2. ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ε πεξίπησζε άξλεζεο ή αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα ηα αληηθαηαζηήζεη, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ηεο ελ ιφγσ πνζφηεηαο γηα θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ θαη θαηαινγηζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο δηαθνξάο ηεο δαπάλεο. 3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ παξάδνζε πιηθψλ ησλ ΟΜΑΓΩΝ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ππ αξίζκ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 απφθαζε ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθφηεηαο, ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξίζκ. 2221/ ΦΔΚ,ηεχρνο Β θαη ηζρχεη. Δπηπξνζζέησο γηα ηηο πιάθεο πεδνδξνκίνπ, πιαθψλ επέλδπζεο ζα ηζρχνπλ θαη επξσπατθά πξφηππα EN 1992, κε πηζηνπνηεηηθφ CE ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 1339:2003 ή παξφκνην ζε ηζρχ θαη ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ ήηνη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο νη πξνδηαγξαθέο κε ηνπο παξαπάλσ επξσθψδηθεο. Σα νηθνδνκηθά πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Η επηηξνπή παξαιαβήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη γλψκε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ αηφκνπ πεξί ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ πξηλ ηελ παξαιαβή θαη λα πξάμεη αλαιφγσο. 1. ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ Σπρφλ «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξηνδηθή ηπραία θαθή εθηχπσζε ή ηελ έιιεηςε παληεινχο εθηχπσζεο, αθνχ δηαπηζησζνχλ απφ ην δήκν, δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο ινηπήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο. 5. ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ. 6.ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ζα θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηρχνο ηεο ζχκβαζεο. Η παξάδνζε ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ. λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/3 απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ην πιηθφ δελ παξαιακβάλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αηηεζείζα παξάηαζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ππνβιήζεθε έγθαηξα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο λσξίηεξα.

25 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο- παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. Ο πξνκεζεπηήο θέξεη απνθιεηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά απηφο ην βάξνο απνδείμεσο ηεο αλσηέξαο βίαο. Γελ κπνξεί φκσο λα ηελ επηθαιεζζεί, αλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κέζα ζε είθνζη κέξεο αθφηνπ ζπκβνχλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ θαη πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθά ηελ πξνκήζεηα πνπ αλέιαβε. 7.ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΦΟΡΣΧΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηπρφλ κεηάζεζή ηνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ, ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηνχ 0,5 επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ¼ κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ ηεο παξνχζεο ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. γ. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ½, πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ παξέρεηαη ζ απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηα ηνπ ζε βάξνο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαη ηνχην αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην παξερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο πξνκεζεπηήο παξαδψζεη ηα πιηθά, ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη, κε απφθαζε χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο θφξησζεο παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε απφθαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηνλ νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ή ηνπ λένπ, κεηά ηελ κεηάζεζε, ρξφλνπ παξάδνζεο κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε

26 θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 8.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Απφ ηελ σο άλσ επηηξνπή ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Η παξαιαβή ελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή απνξξίςεη θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη γηα ην αλ ην είδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ είδνπο δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γήκνπ ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 9.ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Η πξνζεζκία απηή δε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ ½ απηνχ, φηαλ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 30 εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνξξηθζέλησλ πιηθψλ. Δάλ ε παξαιαβή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 πξψησλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαεκέξνπ θαη εθφζνλ δελ παξαιεθζνχλ ηα πιηθά, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα πιηθά εθπνηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ, πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ

27 εθπλνή ηεο, κε απφθαζε, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηα ηζρχνληα. Με απφθαζε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. ΟΤΦΛΙ 18/07/2017 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΤ ΟΤΦΛΙΟΤ H πληάμαζα Γνπξίδεο Αζαλάζηνο Dr. Πνιηηηθφο Μεραληθφο -Αξραηνιφγνο Κνηζάλε Διέλε Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002477408 2014-12-15

14PROC002477408 2014-12-15 14PROC002477408 2014-12-15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ Μεζζήλε 09 / 12 / 2014 Αξηζ. Πξση.: 41837 ΣΔΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ. β) ηνπ π.δ. 226/2000 (ΦΔΚ Α 195), «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γ.Γ.ΔΤΔ»,

Α Π Ο Φ Α Ζ. β) ηνπ π.δ. 226/2000 (ΦΔΚ Α 195), «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γ.Γ.ΔΤΔ», ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΖΑ6Η-Δ6Ω ΑΓΑΜ: 14PROC002458875 Πειπαιάρ, 8 Γεκεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα