14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002281726 2014-09-10"

Transcript

1 ΑΔΑ: 73ΦΔΩ15-53Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 27/08/2014. ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟ: ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ, ΦΔΚ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 14PROC ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» Ο Γήκαξρνο νπθιίνπ πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ», πξνυπνινγηζκνχ ,99 (κε Φ.Π.Α.). Η πξνκήζεηα αθνξά ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ»ε νπνία δηαηξείηαη ζε ηξεηο νκάδεο: ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% (ποζά ζε εςπώ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ποζά ζε εςπώ) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ (ποζά ζε εςπώ) ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΜΑΓΑ Γ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (ΘΔΡΜΟ) , , , ,00 ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Βαζ. Γεσξγίνπ κε αξηζκφ 180 θαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ Σεηάπηη 24/09/2014 θαη ψξα 10:00π.μ.. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζην δήκν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ θαηαζθεπή, εκπνξία θαη δηάζεζε ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γηα θάζε νκάδα. Γίλεηαη δεθηή θαη κηα (1) εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ εθδίδεηαη γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ (αθνξά ζπκκεηέρνληεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ή γηα φιεο ηηο ΟΜΑΓΔ).

2 Η πξνκήζεηα ζα θαηαθπξσζεί ζε ζπκκεηέρνληα, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξηζεί ηερληθά απνδεθηή θαη έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή. Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηει.: Αξκφδηνη ππάιιεινη Κνηζάλε Διέλε θαη ηδεξά Μαξία. Ο Γήκαξρνο Πνπιηιηφο Δπάγγεινο

3 Γ Η Μ Ο Ο Τ Φ Λ Ι Ο Τ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» Σ Ε Τ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Η Η Σ Δ Τ Υ Ο 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΟΤΦΛΙ 2014

4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α: Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Γ Ι Α Γ Χ Ν Ι Μ Ο Τ Άπθπο 1 ο : Όλνκα Γηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζπλάπηεη ηε χκβαζε. Σφπνο θαη ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ Άπθπο 2 ο : χζηεκα δηαγσληζκνχ Πξνυπνινγηζκφο Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Άπθπο 3 ο : πκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Άπθπο 4 ο : Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Άπθπο 5 ο : Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο Άπθπο 6 ο : εηξά ηζρχνο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο Άπθπο 7 ο : Παξαιαβή ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ Άπθπο 8 ο : Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο Άπθπο 9 ο : Σξφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ Άπθπο 10 ο : Φάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ Άπθπο 11 ο : εθπξνζψπεζε Άπθπο 12 ο : Σξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ Άπθπο 13 ο : Αμηνιφγεζε πξφζθνξσλ Άπθπο 14 ο : Ιζρχο ησλ πξνζθνξψλ Άπθπο 15 ο : Δλζηάζεηο Άπθπο 16 ο : Έγθξηζε Αθχξσζε Μεξηθή επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ Άπθπο 17 ο : Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Άπθπο 18 ο : Κήξπμε Πξνκεζεπηή έθπησηνπ Άπθπο 19 ο : εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο Άπθπο 20 ο : Γεκνζίεπζε Μελέηη 26/2014 ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ ηεσνικήρ πεπιγπαθήρ, ηος πποϋπολογιζμού και ηηρ ζςγγπαθήρ ςποσπεώζευν.

5 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο Γήκαξρνο νπθιίνπ θ. Πνπιηιηφο Δπάγγεινο δηαθεξχηηεη ηελ δηελέξγεηα ΑΝΟΙΥΣΟΤ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» ελδεηθηηθνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,99 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ην ηεχρνο ηεο ππ αξίζκ. 26/2014 κειέηεο. ΑΡΘΡΟ 1 ο Όνομα Γιεύθςνζη ηηρ Τπηπεζίαρ πος ζςνάπηει ηη ύμβαζη Σόπορ και σπόνορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού Η Τπεξεζία πνπ ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο είλαη ν Γήκνο νπθιίνπ πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην νπθιί Βαζ. Γεσξγίνπ 180, ηει Η δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηελ πφιε ηνπ νπθιίνπ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα, νδφο Βαζ. Γεσξγίνπ 180 ζηιρ 24/9/2014 ημέπα Σεηάπηη και ώπα π.μ. ( ψξα ιήμεο επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή). ΑΡΘΡΟ 2 ο ύζηημα Γιαγυνιζμού Πποϋπολογιζμόρ Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ Η «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ θαη ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» θα διεξασθεί με ΑΝΟΙΥΣΟ δηαγσληζκφ και με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή (εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο) ζην ζπλνιηθφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε ΟΜΑΓΑ μερσξηζηά) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,99 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23 % εθ ησλ νπνίσλ ην πνζφ ησλ ,08 είλαη ν ΦΠΑ. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο νκάδεο. Κάζε πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό ποζού πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ήηνη:

6 ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% (ποζά ζε εςπώ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ποζά ζε εςπώ) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ (ποζά ζε εςπώ) , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ , , , ,00 Γ (ΘΔΡΜΟ) ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 Γίνεηαι δεκηή και μια (1) εγγςηηική επιζηολή πος εκδίδεηαι για ηο ζςνολικό ποζό (αθοπά ζςμμεηέσονηερ πος λαμβάνοςν μέπορ και ςποβάλλοςν πποζθοπέρ για πεπιζζόηεπερ ηηρ μιαρ ή για όλερ ηιρ ΟΜΑΓΔ Πποζοσή: η εγγςηηική επιζηολή ππέπει να έσει σπόνο ιζσύορ ηοςλάσιζηον 3 μήνερ. Γίνονηαι δεκηέρ και αοπίζηος σπόνος. Η εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ επιζηπέθεηαι όηαν εκλείτει ο λόγορ έκδοζηρ ηηρ καηά ηην κείμενη νομοθεζία. Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κυδικούρ Απιθμούρ , , , , ηνπ πξνυπνινγηζκνχ οικ. Έηοςρ ΑΡΘΡΟ 3 ο ςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό Γηα ηελ αλάιεςε πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. κπνξεί λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ θάζε πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Δπίζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζπλεηαηξηζκψλ θαη ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Παξέρεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: 1. ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 2. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 3. ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 4 ο Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ

7 ΑΡΘΡΟ 5 ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ Η δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: - Αξηζκ / Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» - Αξηζκ /27/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Κνηλνπνίεζε απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Αξηζκ /39/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκ /93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Αξηζκ /53/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκ /93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» - Αξηζκ /10/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Απνζηνιή ηνπ Ν. 2286/1995 θαη ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκ. Π1/622/ θαη Π1/617/ απνθάζεσλ ηνπ Τθππνπξγνχ Δκπνξίνπ» - Αξηζκ. Π1/5788/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πεξηιήςεσλ δηαθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο» - Αλαθνίλσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο - Αξηζκ. Γ17α/02/80/Φ.1.3./ εγθχθιηνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. «Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο ζπκβάζεσλ θαη δεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ ζρεηηθψλ κε ηα δεκφζηα έξγα» ΑΡΘΡΟ 6 ο ειπά ιζσύορ ηεςσών δημοππάηηζηρ Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ παξαπάλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 1. Γιακήπςξη Γημοππαζίαρ 2. Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζευν 3. Μελέηη 26/2014 ΑΡΘΡΟ 7 ο Παπαλαβή ζηοισείυν διαγυνιζμού ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ζε εθπξνζψπνπο ησλ ζα δηαηεζνχλ απφ ην Γήκν νπθιίνπ, Βαζ. Γεσξγίνπ 180, νπθιί, ηηλ , απμόδιορ ςπάλληλορ Κοηζάνη Δ., ιδεπά Μ. ηα αθφινπζα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ:

8 1. Γιακήπςξη Γημοππαζίαρ 2. Μελέηη 26/2014 (ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ ειδικήρ ζςγγπαθήρ ςποσπεώζευν). ΑΡΘΡΟ 8 ο Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ Η παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην Γήκν νπθιίνπ, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. Γχλαηαη φκσο θαη αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γήκνπ λα πξνκεζεπηεί ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απφ πιηθά ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εηδψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο, ε νπνία ζπκθσλείηαη απφ ηψξα ζε κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5 %) ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ γηα θάζε εβδνκάδα θαζπζηέξεζεο. Σν ζχλνιν ηεο πνηληθήο ξήηξαο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4 %) ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 9 ο Σπόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηελ ημέπα Σεηάπηη και ώπα π.μ. 2. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 3. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζην Γήκν νπθιίνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κε ηαρπδξνκείν ή κε εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ πξέπεη λα θαηαθζάλνπλ ζηελ Τπεξεζία μέσπι και μία ημέπα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα.

9 6. Ο θάκελορ ηηρ κάθε πποζθοπάρ ππέπει να αναγπάθει με εςκπίνεια: α) ηη λέξη «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεθαλαία γπάμμαηα. β) ηο όνομα ηος Γήμος πος διενεπγεί ηην ππομήθεια (Γήμορ οςθλίος). γ) ηον απιθμό ππυηοκόλλος πος έσει λάβει η διακήπςξη από ηην ςπηπεζία και ηην ημεπομηνία αςηού. δ) ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. ε) ηα ζηοισεία ηος αποζηολέα ςποτήθιος ππομηθεςηή. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: ηνλ θχξην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Σα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, (θάκελορ ηεσνικήρ πποζθοπάρ και θάκελορ οικονομικήρ πποζθοπάρ) ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, επίζεο κέζα ζηνλ θχξην θάθειν. ρεηηθά κε ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «ηεσνική πποζθοπά». ηνλ πξναλαθεξφκελν θάθειν (ηεσνική πποζθοπά) ζα δίδεηαη ζαθήο πεξηγξαθή γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν πξντφλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηεο ππ αξίζκ. 26/2014 κειέηεο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη : Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α θπξφδεκα, πηζηνπνηεηηθφ CE ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο αιιά θαη αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο κνλάδαο/κνλάδσλ πξνκεζεπηή αδξαλψλ πιηθψλ. Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη νπσζδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ CE ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα (Declaration CE of Conformity) πνπ λα αθνξά ζηα πξνζθεξφκελα πιηθά. Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαζίζηαληαη απολύηυρ ςποσπευηικά και επί ποινή αποκλειζμού ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «οικονομική πποζθοπά», ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κέζα ζηνλ θχξην θάθειν. Οι θάκελοι ηεσνικήρ και οικονομικήρ πποζθοπάρ θα αναγπάθοςν ζηο εξυηεπικό όζα και ο κύπιορ θάκελορ. παπάγπαθορ 6 ηος παπόνηορ. ηο 6 α) πποζηίθεηαι η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ή ΣΔΥΝΙΚΗ αναλόγυρ) Όποια πποζθοπά δεν ζςνοδεύεηαι από ηοςρ άνυ 2 θακέλοςρ θα αποππίπηεηαι. Πποζθοπέρ πος δεν πεπιλαμβάνοςν ηο ζύνολο ηυν ειδών ηυν ομάδυν και ηηρ ζςνολικήρ ποζόηηηαρ αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ. Δπίζηρ δεν γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ πος πεπιλαμβάνοςν ηιμέρ καηά είδορ ςτηλόηεπερ ηος πποϋπολογιζμού ηηρ μελέηηρ και θα αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. Γίνονηαι δεκηέρ

10 και πποζθοπέρ πος ςπεπβάλλοςν ηυν ελασίζηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών όσι όμυρ και ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πος ςπολείπονηαι αςηών. ΑΡΘΡΟ 10 ο Φάκελορ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: α) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν β) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ήηνη: ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% (ποζά ζε εςπώ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ποζά ζε εςπώ) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ (ποζά ζε εςπώ) , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ , , , ,00 Γ (ΘΔΡΜΟ) ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 Η εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ήηνη ε ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζα είλαη γηα 3 κήλεο θαη ειάρηζηνλ. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: Σελ εκεξνκελία έθδνζεο Σνλ εθδφηε. Σνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.

11 Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε, θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη απφ ΝΠΓΓ ή άιινπο θνξείο πνπ απφ ην Νφκν έρνπλ ην δηθαίσκα πξνο ηνχην, ζα γίλνληαη δεθηέο φηαλ ν ηχπνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη ζχκθσλνο κε φζα νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ή εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ απφ ηνλ Νφκν ηζρχ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, νξγαληζκνχο θηι. (πρ Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ). γ) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη θαηαδίθε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. I. Δθ φζνλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Κνηλνπξαμία ), φηη δελ πθίζηαηαη θαηαδίθε κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή λφκηκνη εθπξφζσπνη, γηα νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζρεηηδφκελν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (φπσο ιαζξεκπνξία, λνζεία, απάηε, αηζρξνθέξδεηα, απνδνρή θαη δηάζεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο, πιαζηνγξαθία, ππεμαίξεζε, εθβίαζε ) φπσο επίζεο θαη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν 3054/02. Η ακεηάθιεηε θαηαδίθε γηα νηθνλνκηθφ έγθιεκα κε ζρεηηδφκελν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο επηθέξεη ηελ έθπησζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ εηαηξείαο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο. Τπνρξέσζε ππνβνιήο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη Γηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.) εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ). Ο Πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (ΑΔ) θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.

12 II. Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν (αηνκηθή επηρείξεζε) φηη δελ πθίζηαηαη θαηαδίθε ηνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζρεηηδφκελν ή φρη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. δ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, ην νπνίν λα βεβαηψλεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιν παξφκνην γεγνλφο θαη επίζεο φηη δελ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία ε) Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζη) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έρνπλ θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο θαη θακία νθεηιή πξνο ην δεκφζην ή ηνπο Ο.Σ.Α. Όηαλ ζπκκεηέρεη ζπλεηαηξηζκφο πξέπεη λα ππνβάιιεη θαη βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (δ), (ε) θαη (ζη) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Τπεύθςνη Γήλυζη πνπ λα αλαγξάθεη φηη «αποδέσομαι πλήπωρ και ανεπιθύλακηα ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ ζηο ζύνολο ηηρ ζςμπεπιλαμβανομένων ηων ηεςσών μελέηηρ, ηεσνικών πποδιαγπαθών, ενδεικηικών ηιμών ηος πποϋπολογιζμού με βάζη ηα οποία και θα ζςμμοπθώνομαι πλήπωρ». Τπεύθςνη Γήλυζη πνπ λα αλαγξάθεη όηι Οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηων ςπό παπάδοζη ςλικών θα είναι ζύμθωνερ με ηην ςπ απίθμ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 απόθαζη ηος αναπληπωηή ςποςπγού ανάπηςξηρ, ανηαγωνιζηικόηηηαρ, ςποδομών, μεηαθοπών και δικηύων όπωρ δημοζιεύθηκε ζηο ςπ απίθμ. 2221/ ΦΔΚ,ηεύσορ Β και ιζσύει. Οη ςπεύθςνερ δηλώζειρ ζα πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού λα είλαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηηο θαηά ην λφκν αξκφδηεο πεξί ηνχηνπ αξρέο. ΑΡΘΡΟ 11 ο Δκπποζώπηζη Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα : Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη ζηε Γεκνπξαζία απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν (πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν πξφζθαην αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη Φ.Δ.Κ. Ιζρχνληνο Γ..)

13 Οη Δ.Π.Δ. νη Ο.Δ. θαη νη Δ.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ Γηαρεηξηζηή ηνπο (πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν πξφζθαην αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ) ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ ηνλ έρνληα ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηε δηαρείξηζε θαη ηε δπλαηφηεηα εμνπζηνδφηεζεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε (άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν), ε ππνγξαθή ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απφ δεκφζηα αξρή. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. ε θάζε πεξίπησζε (απηνπξφζσπε ή δηα πιεξεμνπζίνπ θαηάζεζε ) ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζε πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ε ηδξπηηθή πξάμε Κνηλνπξαμίαο. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα Γεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδφκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο Γ.. ηέηνηαο εηαηξείαο. Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα: Δθπξνζσπνχληαη απηνπξνζψπσο Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο εηαηξείαο ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή ή εηδηθνί χκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή. ΑΡΘΡΟ 12 ο Σπόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί σο εμήο: Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζε δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1.Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε,κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή όλα ηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό. ηελ ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ ηεσνικών πποζθοπών κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία. 2.Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ (θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ

14 ζηνηρείσλ απηψλ απνζθξαγίδνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, ηελ ίδηα ή ζε επφκελε κέξα θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, νη δε ελδηαθεξφκελνη εηδνπνηνχληαη εγγξάθσο. Γηα ηα αλσηέξσ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 13 ο Αξιολόγηζη πποζθοπών Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή (εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο) ζην ζπλνιηθφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε ΟΜΑΓΑ μερσξηζηά) Αλάδνρνο- πξνκεζεπηήο αλαδεηθλχεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή (εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο ΟΜΑΓΑ θαη πιεξνί θαη ειάρηζηνλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη γηα θάζε κηα ΟΜΑΓΑ μερσξηζηά. ΑΡΘΡΟ 14ο Ιζσύρ ηυν πποζθοπών Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπιάρηζηνλ για 2 (δςο) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φπνηα πξνζθνξά νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 15 ο Δνζηάζειρ Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ νη παξαθάησ ελζηάζεηο: 1. Καηά ηηρ διακήπςξηρ ηος διαγυνιζμού Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κέζα ζην κεζνδηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 2. Καηά ηηρ νομιμόηηηαρ ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού ή ηηρ ζςμμεηοσήρ ππομηθεςηή Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ.

15 3. Καηά αποθάζευν ηυν ζςλλογικών οπγάνυν ηυν Ο.Σ.Α. Μπνξεί λα ππνβιεζεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. ΑΡΘΡΟ 16 ο Έγκπιζη Ακύπυζη Μεπική επανάλητη ηος διαγυνιζμού 1. Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ (αλαθήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ), ην ζχλνιν ησλ πξνζθνξψλ, νη ηπρφλ ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο πάλσ ζηηο ελζηάζεηο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο επηηξνπήο κε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ δηθαηνχηαη λα θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ή λένπο, ρσξίο λα πξνθχπηεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε απηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο καηαησζεί, είηε γηαηί δελ ππάξρεη θακία ζπκκεηνρή ή γηαηί δελ ζα κεηέρεη ηθαλφο αξηζκφο κεηνδνηψλ ή γηαηί νη πξνζθνξέο απνξξηθζνχλ, επεηδή είλαη απαξάδεθηεο ή αζχκθνξεο, ν Γήκνο νπθιίνπ δηθαηνχηαη ή λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ ή λα πξνρσξήζεη ζε άιινπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο φπσο νξίδεη ν λφκνο. ΑΡΘΡΟ 17 ο Τπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ Ο Γήκνο νπθιίνπ ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ε ίδηα ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζηε ζπλέρεηα έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέκα (10) ημέπερ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηνπ θνηλνπνηείηαη ε αλαθνίλσζε λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Έρεη φκσο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέιζεη γηα λα πξνζππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ην αξγφηεξν κέζα ζε δεκαπένηε (15) ημέπερ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Όκσο απηφ δελ κεηαζέηεη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ε νπνία αξρίδεη κεηά απφ δέκα (10) ημέπερ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Αλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ δεθαεκέξνπ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ο Γήκνο νπθιίνπ ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε πξνζεζκία 1 κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο ήηνη 365 κέξεο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήμεο είηε ην πέξαο ηνπ έηνπο (365 εκεξψλ) είηε ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξάδνζεο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ.

16 ΑΡΘΡΟ 18 ο Κήπςξη ηος ππομηθεςηή έκπηυηος Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο φηαλ: α) δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνπ νξίζζεθε β) δελ παξαδίδεη ηα πιηθά ή δελ αληηθαζηζηά εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ απηά πνπ θξίζεθαλ ειαηησκαηηθά ή κε απνδεθηά κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Γελ κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ν πξνκεζεπηήο φηαλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξεί ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ είηε γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ δελ νθείινληαη ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε κε επζχλε ηνπ Ο.Σ.Α ΑΡΘΡΟ 19 ο Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δεηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. Ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 10 % ηηρ ζςνολικήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ συπίρ ηο Φ.Π.Α. Καηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ πιηθψλ απνδεζκεχεηαη κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηελ πνζφηεηα πνπ παξαιήθζεθε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. ΑΡΘΡΟ 20 ο Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί: 1. ην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβέξλεζεο. 2. ηελ Γεκνπξαζηψλ & Πιεηζηεξηαζκψλ. 3. ηελ Ηρψ ησλ Γεκνπξαζηψλ. 4. ηελ Γλψκε. 5. ηελ Διεχζεξε Θξάθε. 6. ηελ Μεζφξηνο. Δπίζεο ε παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (www.soufli.gr) θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξίζκ.60/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. οςθλί 27/08/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ο Γήμαπσορ οςθλίος ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

17 NOMOY ΔΒΡΟΤ Έπγο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» Αξ. κειέηεο: _26_/2014 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ»ε νπνία δηαηξείηαη ζε ηξεηο νκάδεο: ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ Δγγςηηική επιζηολή (ποζά ζε (ποζά ζε ζςμμεηοσήρ εςπώ) εςπώ) (ποζά ζε εςπώ) ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΟΜΑΓΑ Γ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ , , , ,00 (ΘΔΡΜΟ) ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά πξννξίδνληαη γηα ην ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Πην ζπγθεθξηκέλα : α) ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη φια ηα θηίξηα πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν νπθιίνπ. β) ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα πάξθα, νη πιαηείεο, νη ηζηκεληφδξνκνη ηα πεδνδξφκηα θαη νη δξφκνη ηα θνηκεηήξηα, νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ. Λφγσ ηνπ φηη νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη άκεζεο θαη ν Γήκνο δε δηαζέηεη θαηάιιεινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζα πξέπεη νη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, λα είλαη πνιχ κηθξνί, κε κέγηζην ηηο ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο παξαγγειίαο.

18 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ζε ηφπν παξάδνζεο πνπ ζα νξίδεηαη κφλν θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο πνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ρσξίο θακία πξφζζεηε επηβάξπλζε. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο νπζίεο, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηζηξνθήο εθ φζνλ δελ ηεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαζψο επίζεο θαη ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη φιν ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλ δελ πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε πιηθά γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη λα αλακνξθψζεη επηκέξνπο Κ.Α. ζε πεξίπησζε πςειφηεξεο ή έθηαθηεο δαπάλεο. Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ζηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θάζε θνξά. Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο αλαγξάθνληαη ζην Γεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ επί ηε βάζεη ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. είλαη: Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ καο κε ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΠΟΟ ( ) ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (ΜΠΔΣΟΝ) , , , , ,00 Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: - Αξηζκ / Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» - Αξηζκ /27/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Κνηλνπνίεζε απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Αξηζκ /39/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκ /93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» - Αξηζκ /53/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκ /93 θαη 26625/93 απνθάζεσλ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.»

19 - Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» - Αξηζκ /10/ Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Απνζηνιή ηνπ Ν. 2286/1995 θαη ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκ. Π1/622/ θαη Π1/617/ απνθάζεσλ ηνπ Τθππνπξγνχ Δκπνξίνπ» - Αξηζκ. Π1/5788/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πεξηιήςεσλ δηαθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο» - Αλαθνίλσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαθεξχμεηο - Αξηζκ. Γ17α/02/80/Φ.1.3./ εγθχθιηνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. «Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο ζπκβάζεσλ θαη δεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ ζρεηηθψλ κε ηα δεκφζηα έξγα» ΟΤΦΛΙ 18/7/2014 Η πληάμαζα Κνηζάλε Διέλε Πνιηηηθφο Μεραληθφο

20 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ Αξ. κειέηεο :_26_/2014 ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ( Δνδεικτικός) ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ CPV Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 1 ΚΤΡΟΓΔΜΑ C16/20 M3 327,00 87, ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ CPV ΤΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 6.543,27 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,27 Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 1 ΣΗΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ (άκος 50κιλ) αθ. 700,00 7, ,00 2 ΣΗΜΔΝΣΟ ΛΔΤΚΟ (άκος 50κιλ) αθ. 20,00 10,50 210,00 3 ΑΜΜΟ ΠΟΣΑΜΗΗΑ (ακουλακια ) αθ. 50,00 2,00 100,00 4 ΑΜΜΟ ΠΟΣΑΜΗΗΑ Δ m 3 m3 30,00 20,00 600,00 5 ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΟ m3 30,00 20,00 600,00 6 ΑΒΔΣΖ ΠΟΛΣΟ Δ m3 m3 25,00 95, ,00 7 ΑΒΔΣΖ (ακουλακια) αθ. 250,00 2,50 625, ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΛΔΚΖΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (ΜΑΚΑΕΗΑ & ΚΑΓΡΟΝΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ) ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΛΔΚΖΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (ΠΔΣΧΜΑ & ΠΖΥΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ) m3 5,00 325, ,00 m3 7,00 250, ,00 10 ΔΣΟΗΜΟ ΟΒΑ ΜΗΑ ΣΡΧΖ 25Κιλ αθ. 60,00 7,00 420,00 11 ΟΒΑ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΟ 5κιλ αθ. 20,00 5,00 100,00 12 ΗΓΔΡΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ (ΒΔΡΓΔ ΗΗΔ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ) Κηιά 150,00 1,50 225,00 13 ΠΛΔΓΜΑ ΑΠΛΟ (092) ηεκ 90,00 15, ,00 14 ΚΔΡΑΜΗΓΗΑ ΡΧΜΑΨΚΑ ηεκ 5.006,00 0, ,90 15 ΚΔΡΑΜΗΓΗΑ ΜΑΛΣΟ ηεκ 60,00 0,56 33,60

21 16 ΚΟΡΤΦΔ ηεκ 631,00 0,80 504,80 17 ΑΦΑΛΣΟΠΑΝΟ ΗΜΗΚΣΟΝ 2,5kg/m2 m2 430,00 3, ,00 18 ΑΕΟΛΗΣ (ΑΝΣΗ ΑΒΔΣΖ) ηεκ 5,00 3,50 17,50 19 ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ ΠΡΑΗΝΔ ΠΑΥΟΤ 12,5ΥΗΛ ηεκ 15,00 13,50 202,50 20 ΣΟΚΟ ΓΗΑ ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ Κηιά 18,00 12,00 216,00 21 ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΔΞΖΛΑΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΟΛΖ 5ΔΚ m2 130,00 4,00 520,00 22 ΜΟΝΟΣΗΚΟ ΦΔΛΗΕΟΛ 3ΔΚ m2 32,00 2,20 70,40 23 ΚΑΝΑΛΗ ΟΡΟΦΖ 4Μ ηεκ 18,00 2,50 45,00 24 ΚΑΡΦΗΑ Κηιά 28,00 2,00 56,00 25 ΚΑΡΦΗΑ ΓΗΑ ΛΑΜΑΡΗΝΔ Κηιά 25,00 2,50 62,50 26 ΛΑΜΑΡΗΝΔ ΚΤΜΑΣΟΔΗΓΖ 1Μ κκ 5,00 13,00 65,00 27 ΤΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ Φ15 Κηιά 4,00 2,00 8,00 28 ΡΟΓΔΛΔ ΠΛΑΣΗΚΔ Κηιά 0,75 6,48 4,86 29 ΗΣΑ ΔΞΑΓΧΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΤΦΟΤ 1,50Μ κκ 140,00 2,50 350,00 30 ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΣΟΗΥΟΤ GROUP3 20X20 m2 75,00 10,00 750,00 31 ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΥΟΤ 3ΔΚ. ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΛΔΤΚΟ m2 60,00 50, ,00 32 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ ΑΚΡΤΛΗΚΖ Κηιά 1.200,00 0,60 720,00 33 ΠΛΑΚΔ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΦΖΦΗΓΑ ΥΡΧΜΑΣ 40Υ40 m2 55,00 16,09 884,95 34 ΠΑΑΛΟΗ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 2Μ ηεκ 100,00 4,88 488,00 35 ΠΛΑΣΗΚΑ ΦΡΔΑΣΗΑ 30χ30 ηεκ 100,00 8,13 813,00 36 ΠΑΝΔΛ ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ ΟΡΟΦΖ m2 237,20 17, ,40 ΟΜΑΓΑ Γ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (ΘΔΡΜΟ) CPV ΤΝΟΛΟ ,41 Φ.Π.Α. 23% 7.481,53 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,94 Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΔ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 1 ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ ΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ηφλνο 411,90 75, ,50 ΤΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α. 23% 7.105,28 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,78

22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ,41 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ ,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,91 ΦΠΑ 23% ,08 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,99 ΟΤΦΛΙ 18 / 7 / 2014 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. ΟΤΦΛΙΟΤ ΟΤΦΛΙ 18 / 7 / 2014 H ΤΝΣΑΞΑΑ Γνπξίδεο Αζαλάζηνο Dr. Πνιηηηθφο Μεραληθφο - Αξραηνιφγνο Κνηζάλε Διέλε Πνιηηηθφο Μεραληθφο

23 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMOY ΔΒΡΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Έπγο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ» Αξ. κειέηεο: _26_/2014 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηδηθήο ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ είλαη ε «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ και ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ (θεπμό)» για ηο έηορ Η ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,99 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23 % ε εηήζηα βάζε ν Γήκνο νπθιίνπ ζπληεξεί ηα ρνιεία, ηα Γεκνηηθά θηίξηα, ηηο παηδηθέο ραξέο, ηηο πιαηείεο, ηα νδνζηξψκαηα, ηα πεδνδξφκηα θαη άιινπο Κ/Υ ρψξνπο. Γηα ηελ ζπληήξεζε απηή πξνθχπηνπλ άκεζεο ή έκκεζεο αλάγθεο γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ, θαη νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη (3)ηπειρ επιμέποςρ ομάδερ ΟΜΑΓΔ ΔΙΓΟ ΟΜΑΓΑ Α ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ποζά ζε εςπώ) ΦΠΑ 23% (ποζά ζε εςπώ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ποζά ζε εςπώ) Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ (ποζά ζε εςπώ) , , , ,00 ΟΜΑΓΑ Β ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ , , , ,50 ΟΜΑΓΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ , , , ,00 Γ (ΘΔΡΜΟ) ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ , , , ,50 1.ΣΑ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ πιηθά πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, αθαηάιιεια, ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη άκεζα.

24 2. ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ε πεξίπησζε άξλεζεο ή αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα ηα αληηθαηαζηήζεη, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ηεο ελ ιφγσ πνζφηεηαο γηα θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ θαη θαηαινγηζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο δηαθνξάο ηεο δαπάλεο. 3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ παξάδνζε πιηθψλ ησλ ΟΜΑΓΩΝ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ππ αξίζκ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 απφθαζε ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθφηεηαο, ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξίζκ. 2221/ ΦΔΚ,ηεχρνο Β θαη ηζρχεη. Δπηπξνζζέησο γηα ηηο πιάθεο πεδνδξνκίνπ, πιαθψλ επέλδπζεο ζα ηζρχνπλ θαη επξσπατθά πξφηππα EN 1992, κε πηζηνπνηεηηθφ CE ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 1339:2003 ή παξφκνην ζε ηζρχ θαη ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ ήηνη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο νη πξνδηαγξαθέο κε ηνπο παξαπάλσ επξσθψδηθεο. Σα νηθνδνκηθά πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Η επηηξνπή παξαιαβήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη γλψκε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ αηφκνπ πεξί ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ πξηλ ηελ παξαιαβή θαη λα πξάμεη αλαιφγσο. 1. ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ Σπρφλ «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξηνδηθή ηπραία θαθή εθηχπσζε ή ηελ έιιεηςε παληεινχο εθηχπσζεο, αθνχ δηαπηζησζνχλ απφ ην δήκν, δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο ινηπήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο. 5. ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ. 6.ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ζα θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηρχνο ηεο ζχκβαζεο. Η παξάδνζε ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ. λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/3 απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ην πιηθφ δελ παξαιακβάλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αηηεζείζα παξάηαζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ππνβιήζεθε έγθαηξα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο λσξίηεξα.

25 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο- παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. Ο πξνκεζεπηήο θέξεη απνθιεηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά απηφο ην βάξνο απνδείμεσο ηεο αλσηέξαο βίαο. Γελ κπνξεί φκσο λα ηελ επηθαιεζζεί, αλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κέζα ζε είθνζη κέξεο αθφηνπ ζπκβνχλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ θαη πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθά ηελ πξνκήζεηα πνπ αλέιαβε. 7.ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΦΟΡΣΧΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηπρφλ κεηάζεζή ηνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ, ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηνχ 0,5 επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ¼ κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ ηεο παξνχζεο ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. γ. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ½, πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ παξέρεηαη ζ απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηα ηνπ ζε βάξνο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαη ηνχην αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην παξερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο πξνκεζεπηήο παξαδψζεη ηα πιηθά, ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη, κε απφθαζε χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο θφξησζεο παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε απφθαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηνλ νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ή ηνπ λένπ, κεηά ηελ κεηάζεζε, ρξφλνπ παξάδνζεο κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε

26 θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 8.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Απφ ηελ σο άλσ επηηξνπή ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Η παξαιαβή ελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή απνξξίςεη θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη γηα ην αλ ην είδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ είδνπο δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γήκνπ ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 9.ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ, ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Η πξνζεζκία απηή δε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ ½ απηνχ, φηαλ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 30 εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνξξηθζέλησλ πιηθψλ. Δάλ ε παξαιαβή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 πξψησλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαεκέξνπ θαη εθφζνλ δελ παξαιεθζνχλ ηα πιηθά, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα πιηθά εθπνηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ, πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ

27 εθπλνή ηεο, κε απφθαζε, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηα ηζρχνληα. Με απφθαζε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. ΟΤΦΛΙ 18/07/2017 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΤ ΟΤΦΛΙΟΤ H πληάμαζα Γνπξίδεο Αζαλάζηνο Dr. Πνιηηηθφο Μεραληθφο -Αξραηνιφγνο Κνηζάλε Διέλε Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Μ Δ Σ Η Ν Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Μ Δ Σ Η Ν Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 16/2014 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α )

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α ) ΓΗΑΚHΡΤΞΖ Β.Ν. ΝΑΟΤΑ ΜΔ ΣΑΘΔΡΔ ΣΗΜΔ.doc ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Αξ.Γηαθ. : 34/2011 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε :Αγεζηιάνπ 10 Σαρ. Κσδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν :210

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 11/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο:173.437,38

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 13 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 75 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ. Ο πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 13 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 75 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ. Ο πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 13 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 75 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ 1Α Σαρ. Κψδηθαο: 67100 Ξάλζε Πιεξ.: Γεψξγηνο ππξηδφπνπινο Σειέθσλν: 2541072554

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα