ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,79 (με Φ.Ξ.Α.) Ρόπορ Γιεξαγωγήρ Γημαπσείο Ξλαηεία Αγγελή Γάηζος 1 Απιδαία. 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΥΔΓΗΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ & ΠΑΚΔΣΑ (Α1-Α2-Β-Γ-Γ-Δ-Σ-Ε) 2

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑ- ΠΣΤΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΛΙΚΩΝ / ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ / ΤΠΗ- ΡΔΙΩΝ ΑΓΑ: ΒΔΕΓΧΦΧ-Ν1Γ Αξηδαία Α.Π Γηεύζπλζε: Πιαηεία Αγγ. Γάηζνπ 1 Αξηδαία Πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΔΣΡΟΤΗ. ΑΜΑΝΣΗ Σει /50274 ΦΑΞ Σ.Κ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΘΔΜΑ: Αλνηθηόο δεκόζηνο δηεζλήο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΜΑΝΗ /ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ» Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: i. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87/ ) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ii. Σνπ Ν. 3463/2006, πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/ ΣΔΤ- ΥΟ ΠΡΩΣΟ)». iii. Σεο 2/2037/ Δγθπθιίνπ ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3463/2006. iv. Σνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α/85/ ) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» v. Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ 2083/2005 ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ). vi. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ» κε ην νπνίν θαηαξγήζεθαλ ηα Π.Γ. 370/95, Π.Γ. 346/1998, Π.Γ. 18/2000, Π.Γ. 105/2000. vii. Σεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 (Φ.Δ.Κ. 185) «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - ΔΚΠΟΣΑ» θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93 (θεθάι. Γ παξάγ.5) / 53/93 (παξάγ. 6 & 7), πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο, ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. viii. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚΑ 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013 (ΦΔΚΑ 18) θαη ε νπνία ζην άξζξν 4, πξνβιέπεη: «Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ, γηα πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β. ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ θαζψο θαη παξφρσλ ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, γ. πεηξειαηνεηδψλ θαη δ. θαξκάθσλ θαη αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο απφ ηνπο νηθεί- 3

4 νπο Γήκνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο {ΔΚΠΟΣΑ αξ.11389/ απφθαζε Τπ.Δζσηεξηθψλ(ΦΔΚΒ 185)}, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. ix. Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1.251/2011 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. x. Σεο Π1 358/ (ΦΔΚ 92β/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Π1/667/ (ΦΔΚ 448/Β/ ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη πξνκήζεηεο κε αλάδεημε πξνκεζεπηψλ ρνξεγεηψλ δελ εληάζζνληαη ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ». xi. Σνπ N. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». xii. Ζ ΚΤΑ αξηζ (ΦΔΚ Β 1016/ ) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ» xiii. Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/ ) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/ ), ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3310/2005». xiv. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α / ) πεξί «Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία» φπσο ηζρχεη ζήκεξα (Ν. 4055/2012. xv. Σνλ Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68/Α/ πεξί «Καηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 46 ηνπ λ.3801/2009. xvi. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α / ) «Δλίζρπζε δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 2. Σελ 109/2013 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αικσπίαο γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο Πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο/ θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 3. Σελ εγγξαθή ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο ησλ ,79 είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ (Κ.Α ) θαζψο θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ΚΔ.Κ.Π. Α. (Κ.Α ), ΓΗΚΔΑ (Κ.Α , , , , ), Γ.Δ.Τ.Α.Α. (Κ.Α , Κ.Α ), ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗ- ΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. (Κ.Α ), νηθ. έηνπο Καη ηηο αλάγθεο ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟ- ΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 4. Σελ 115/2013 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία, εγθξίζεθαλ νη όξνη δεκνπξάηεζεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 5. Αλνηθηφ δεκφζην δηεζλή κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηε πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙ- ΜΩΝ ΘΔΜΑΝΗ /ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ», πξνϋπνινγηζκνύ ,79 (κε Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Ζ απαηηνχκελε πίζησζε ησλ ,79 είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ (Κ.Α ) θαζψο θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ΚΔ.Κ.Π. Α. (Κ.Α ), ΓΗΚΔΑ (Κ.Α , , , , ), Γ.Δ.Τ.Α.Α. (Κ.Α , Κ.Α ), ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. (Κ.Α ), νηθ. Έηνπο Καη ηηο πηζηώζεηο ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. Κξηηήξην θαηαθύξωζεο γηα ηα θαύζηκα είλαη ην πνζνζηό έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζήο, όπωο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ Γ/λζε Αλάπηπμεο Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ ΠΔ ΠΔΛΛΑ ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκν- 4

5 ΚΑΤΗΜΑ ΑΓΑ: ΒΔΕΓΧΦΧ-Ν1Γ ζεζία. Γηα ηα ιηπαληηθά ε πξνζθνξά δίλεηαη ωο πνζνζηό έθπηωζεο επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Άρζρο 1 Αληηθείκελο ηες προκήζεηας - Προϋποιογηζκός Αλαιπηηθά ηα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη ηα εμήο: Α/Α Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Δ LIT ΣΗΜΖ ΜΟ- ΝΑΓΑ (ζε ) ΥΩΡΗ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ- ΜΟ (ζε ) Βελδίλε Ακόισβδε , ,28 Πεηρέιαηο θίλεζες , ,00 Πεηρέιαηο ζέρκαλζες , ,15 ΤΝΟΛΟ ΚΑΤΗΜΩΝ ,43 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ,75 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,18 ΦΠΑ 23% ,61 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,79 Οη πνζόηεηεο θαη ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλά Ννκηθό Πξόζωπν πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο παξνύζαο. Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να σποβάλλοσν προζθορά για ένα ή περιζζόηερα πακέηα, για ηη ζσνολική όμφς προκηρστθείζα ποζόηηηα κάθε πακέηοσ, όπφς περιγράθονηαι ζηο Παράρηημα Δ. Απόρριυη ενός ή περιζζοηέρφν ειδών ενός πακέηοσ επιθέρει ασηόμαηα ηην απόρριυη ηης προζθοράς ολόκληροσ ηοσ πακέηοσ. Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε ε ν- πνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο σο παξάξηεκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). Άξζξν 2 Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αικσπίαο (Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1) θαη θαηφπηλ θαλνληθήο πξνζεζκίαο 40 εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ , εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. (ψξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ) κέρξη 10:30 π.κ. (ψξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξψλ), ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθφ πκβνπιίνπ (Γεκαξρείν) ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, Γηεχζπλζε: Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1., ΣΚ: Αξηδαία. Ηκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. 18/06/2013 Aξ. No-Doc-Extq: Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 30/07/2013. Άξζξν 3 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο 3.1. ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί i. Έιιελεο ή αιινδαπνί πνιίηεο ii. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά iii. πλεηαηξηζκνί 5

6 iv. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξεία, ή έ- λσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ Γελ γίλνληαη δεθηνί: (α)όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ν απνθιεηζκφο ηνπο είλαη ελ ηζρχ. (β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ιφγσ θαηαδίθεο ηνπο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή ή ιφγσ φηη ππήξμαλ έλνρνη ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. (γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο αλά πεξίπησζε. (δ) Όζνη (i) ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε θαη (ii) ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ή ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο ζπλζήθεο. (ε) Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: (i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. (ii) Γσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μάηνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. (iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. (iv) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10/6/1991 γηα ηε πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. (v) Γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο (Άξζξν 43 παξ. 2(γ) ηνπ Π.Γ. 60/2007). (vi) Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή (άξζξν 43 παξ 2 δ ηνπ ΠΓ 60/ Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο ζχκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο εθ φζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πξντφληνο. Άξζξν 4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 9 παξ2 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ,ήηνη: 4.1 Οη Έιιελεο Πνιίηεο α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο (κε ην ΦΠΑ) απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο γηα θάζε παθέην. β. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 6

7 γ. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινύλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ε. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. δ. Πηζηνπνηεηηθό δεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο από ην Γήκν Αικσπίαο θαζψο θαη από ην Γήκν ηεο έδξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ. (Δδάθην α5, παξ. 2 α ηνπ άξζξνπ 7, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα παξαπάλσ ηεο παξνχζεο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 4.2 Οη Αιινδαπνί Σα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 4.3 Σα Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά Όια ηα σο άλσ, ή άιισλ πξνο απηά ηζνδχλακσλ. (Δδάθην γ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΤΑ 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Δηδηθφηεξα: Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα (π.ρ. δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. θαη λφκηκνη εθπξφζσπνη γηα θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν). Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη: α) Γηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. γ) Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. θαη δ) Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ήηνη ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξίαο ή ην ηπρφλ ηζνδχλακν έγγξαθν αλάινγα κε ηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηεο επηθπξσκέλα απφ αξκφδηα αξρή. ε πεξίπησζε Α.Δ, πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ε νπνία είλαη αξκφδηα λα βεβαηψζεη φηη ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο δελ έρεη αλαθιεζεί θαη άξα δελ ηειεί εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ απηνχ ππφ εθθαζάξηζε. 4.4 Οη πλεηαηξηζκνί Δγγπεηηθή επηζηνιή σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηεο Τ.Α /93 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο δ θαη ε ηνπ 4.1 άξζξνπ ηνπ παξφληνο πνπ απαηηνχληαη θαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. (Δδάθηα δ1, δ2 & δ3, παξαγ. 1 & 2, ηνπ άξζξνπ 7, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 4.5 Οη Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 7

8 β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ Μηθξνκεζαίεο Μεηαπνηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο Αζηηθνχο πλεηαηξηζκνχο, ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ηνπ ΜΜΔ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ δχλαηαη λα πξνζθνκηζζεί εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. γ. Οη ΜΜΔ εθηφο ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ. Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη νη ΜΜΔ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. Γεληθά φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά κε πνηλή απνξξίςεσο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα, εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζε πξνγελέζηεξν δηαγσληζκφ πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα γίλεηαη ξεηά κλεία ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζρεηηθά κε απηφ. (Δδάθην ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 & ε6, παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 4.6 Δθηόο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπο από ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηα αθόινπζα: Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία: i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: α) Γελ έρεη εηο βάξνο ηνπο εθδνζεί ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γσξνδνθία, θαηά ην Άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην Άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξν 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πεξί απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνχζαο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηεο. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ φηη δελ έρεη ππνβάιεη ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη έρνπλ ππνβάιεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Τπεχζπλε δήισζε φηη αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ειεχζεξν πξνο ρξήζε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρηνχλ απφ ηνλ Γήκν. Τπεχζπλε Γήισζε δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ φηη ε επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Τπεχζπλε Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίνπ ή θαη απφ νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Τπεχζπλε Γήισζε δηαγσληδνκέλνπ γηα ηνλ εάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηελ ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε, ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο θαη εάλ ε επηρείξεζε έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά 8

9 ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. (Παξαγ. 1γ, 1δ & 1ε, ηνπ άξζξνπ 9, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). ε όιεο νη ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ λα είλαη επηθπξσκέλν από αξκόδηα δεκόζηα αξρή. Άξζξν 5 Τπνβνιή θαη ζύληαμε πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ηφπν θαη θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία, Γήκνο Αικσπίαο ζηελ δηεχζπλζε: Γήκνο Αικσπίαο, Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1, ΣΚ 58400, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ηαρπδξνκηθά ή κε courier κε ζπζηεκέλν ζθξαγηζκέλν θάθειν ή λα θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν) θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε. Ζ πξνζεζκία γηα ηε παξαιαβή απφ ηελ ππεξεζία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά(ή κε courier) ή πνπ θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ζην Πξσηφθνιιν ιήγεη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 2. Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο ηνπο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 3. Ο δηαγσληδφκελνο θέξεη ηελ επζχλε απνδερφκελνο ηνλ θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε γεγνλφο, έζησ θαη αλσηέξαο βίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ πξνβιεκάησλ απφ ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ, θ.η.ι.) πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε ή κε πξνζήθνπζα ππνβνιή ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο ηνπ. 4. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 5. Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε δύν αληίγξαθα, ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν ζηελ Διιεληθή γιψζζα (Παξαγ. 1, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Έμσ από απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο θαη κε θεθαιαία γξάκκαηα: ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΜΑΝΗ /ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ» 6. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: - Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. - Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. - Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. - Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 8. Ο Φάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηξεηο επηκέξνπο θιεηζηνχο θαη ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο: α) ηνλ Τπνθάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, β) ηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, γ) ηνλ Τπνθάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Έθαζηνο εθ ησλ ηξηψλ Τπνθαθέισλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (βλ. παράγραθο 5.7 ηοσ παρόνηος) θαη ηνλ ηίηιν αληηζηνίρσο: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 9

10 5.8.1 Ο ππνθάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ όια ηα δεηνύκελα ζην άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη δειώζεηο καδί κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαη δήισζε γηα ην ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο Ο ππνθάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. (Παξαγ. β, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) - Σερληθή πξνζθνξά & Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηελ Διιεληθή. Η ηερληθή πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα αμηνινγήζηκε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ίδηα κνξθή ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα παθέην δεηνχκελνπ πιηθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη μερσξηζηφο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο γηα θάζε έλα απφ απηά ηα παθέηα, αιιά κπνξεί λα είλαη θνηλφο ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο κε ρσξηζηέο πξνθνξέο αλά παθέην. Γειαδή ζα θαηαηεζεί ηερληθή πξνζθνξά ρσξηζηά γηα φια ηα είδε θάζε παθέηνπ ζηνλ ίδην θάθειν. Απόξξηψε ελόο ή πεξηζζνηέξωλ εηδώλ ελόο παθέηνπ επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηψε ηεο πξνζθνξάο νιόθιεξνπ ηνπ παθέηνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. (Παξάγ. 3, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Ο ππνθάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ ε νπνηα ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα παθέην πιηθνχ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη μερσξηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα φια ηα είδε ηνπ θάζε παθέηνπ ζηνλ ίδην θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Απόξξηψε ελόο ή πεξηζζνηέξωλ εηδώλ ελόο παθέηνπ επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηψε ηεο πξνζθνξάο νιόθιεξνπ ηνπ παθέηνπ. 9. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θέξνπλ ππνρξεσηηθά θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 10. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ π- πάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 11. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο θαη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε. 12. Πξνζθνξέο αζαθείο πνπ δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ή πνπ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηηο θαζηζηνχλ αζαθήο απνξξίπηνληαη. 13. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Δθ φζνλ ν δηαγσληδφκελνο δελ ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ηελ πξνζθνξά ηνπ απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά. Ζ εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξεία, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, α- ληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη πξσηφηππν θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 10

11 ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία. Όζνλ αθνξά εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο, εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο (ν νπνίνο πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ) ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 14. Ζ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 15. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε ηξνπνπνίεζε ή θαη απφθξνπζε φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. (Παξαγ. 5, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 16. Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξεο ηζρχνο ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Άξζξν 6 Απνθιίζεηο- Γηεπθξηλήζεηο - Αληηπξνζθνξέο Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Γηαθήξπμε. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηελ σο άλσ Τπεχζπλε δήισζε ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλ ζα παξαδψζεη ή φρη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Δπηζεκαίλεηαη όηη: Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Άξζξν 7 Σόπνο θαη ρξόλνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ αξρίδεη ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Αικσπίαο (Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1) ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. Άξζξν 8 Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ Μεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 1. Μνλνγξαθείηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν ππνθάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξαθνχληαη θαη ζθξαγίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά θχιν. ηε ζπλέρεηα κνλνγξαθείηαη ζθξαγίδεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιν. Ο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη - ζθξαγίδεηαη θαη θπιάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή κέρξη ηελ απνζθξάγηζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φινη νη δηαγσληδφκελνη, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε. 11

12 2. Ο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα ελεκεξσζνχλ κε επηζηνιή πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 3. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Άξζξν 9 Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη κε ππεύζπλε δήισζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην δηπιηζηήξην απφ ην νπνίν ζα πξνκεζεπηεί ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα θαη ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα παξαρζνχλ ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ηνλ απνθιεηζηηθφ εηζαγσγέα αλ παξάγνληαη εθηφο Διιάδαο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε,απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ δηπιηζηεξίνπ ή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειώζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ππεξεζία αλππαξμία ηνπ δηπιηζηεξίνπ ή ην εξγνζηάζην πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηελ θαηά ηε θξίζε ηνπ επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο, απφ δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην δηπιηζηήξην πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ε νιηθψο ησλ πιηθψλ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ( άξζξν 18 παξ 2 ΔΚΠΟΣΑ ). Άξζξν 10 Δγγπήζεηο Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ΦΠΑ ηνπ παθέηνπ ή ησλ παθέησλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα απεπζύλεηαη ζηνλ Γήκν Αικσπίαο. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε Γηαθήξπμε. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 26, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζύκβαζε. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ησλ ην νθεηιφκελν πνζφ ηζρχεη κφλν επί ηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πιελ ηεο θξάηεζεο 0,25% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλεμάξηεηα απφ ην ίδξπκα πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζρέδηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Δπεηδή ε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε, ε εγγύεζε απνδεζκεύεηαη ζηαδηαθά, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 12

13 Άξζξν 11 Σηκέο πξνζθνξάο 1. Γηα ηα θαύζηκα ε πξνζθνξά δίλεηαη ωο πνζνζηό έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζήο, όπωο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ Γ/λζε Αλάπηπμεο Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ ΠΔ Πέιιαο, ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηα ιηπαληηθά ε πξνζθνξά δίλεηαη ωο πνζνζηό έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο. 2. Σν πνζνζηφ έθπησζεο ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή κε ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (Παξαγ. 3, ηνπ άξζξνπ 16, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε ζα είλαη ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα εκπεξηέρεη ηηο ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, φπσο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. 3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 5. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξάηεζεο, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Αικσπίαο. Άξζξν 12 Καηαθύξσζε 1. Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεη ηκεκαηηθά θαηά παθέην κε θξηηήξην ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο, εθφζνλ θξηζεί φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 2. Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζε ηνπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, πξνηείλεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία βάζε ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη εηδηθφηεξα: α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο. β. Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο. γ. Μαηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ε απεπζείαο αλάζεζεο. 3. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε δε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Άξζξν 13 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηα επφκελα άξζξα, πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο θαη επηδίθαζε απνδεκίσζεο. (άξζξν 2 ηνπ Ν.3886/2010). Ο ελδηαθεξφκελνο νθείιεη, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ αθφηνπ έιαβε πιήξε γλώζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξ- 13

14 ρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Ωο πιήξεο λνείηαη ε γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη ηεο αηηηνινγίαο ηεο, εθφζνλ βεβαίσο απηή θέξεη εθ ηνπ λφµνπ αηηηνινγία (δνζέληνο ι.ρ. φηη ε πξνθήξπμε ηεο δηαδηθαζίαο, σο θαλνληζηηθή πξάμε, δελ θέξεη αηηηνινγία). (Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Νφκνπ). Ζ πξάμε, θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν ηεο αηηηνινγίαο ηεο, κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθό κέζν. Δηδηθψο ε απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ π.δ. 59/2007 (ΦΔΚ 63 Α') ή, θαηά πεξίπησζε, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α') θαη αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3886/2010. (ήηνη ηε 10ήκεξε πξνζεζκία πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ηε 15ήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο επί ηεο πξνζθπγήο θαη ηε 10ήκεξε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ). (Δγθύθιηνο Τπ. Τπνδνκώλ Μεηαθ. & Γηθη. εγθ.23/γ17γ/10/200/φν 458/ ). Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε θξνληίδα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξηθή παξαδνρή ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Ζ παξάιεηςε ηεο θνηλνπνίεζεο απηήο δελ επάγεηαη απαξάδεθην ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. (άξζξν 4 παξ.1,2,3 ηνπ Ν.3886/2010). Ζ αλαζέηνπζα αξρή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ) νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 46 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί πάλησο λα δερζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, έσο ηελ πξνηεξαία ηεο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζηελ πεξίπησζε δε απηή θαηαξγείηαη αληηζηνίρσο ε δίθε επί ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο θαηά ην κέξνο γηα ην νπνίν έγηλε απνδεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ αηηνχληνο. H αξρή δχλαηαη επίζεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην δηθαζηήξην ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ, αξρηθή ή κεη' αλαβνιή, δηθάζηκν ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ θαζπζηεξεκέλε πεξηέιεπζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ δελ ππνρξεψλεη ην δηθαζηήξην ζε αλαβνιή. Δπνκέλσο, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010, ζπλερίδνπλ λα αζθνύληαη ελζηάζεηο θαηά ησλ Πξαθηηθώλ ησλ Δπηηξνπώλ Γηαγσληζκώλ (π.ρ. ελζηάζεηο άξζξνπ 15 παξ.1β ΔΚΠΟΣΑ), δηφηη ηα πξαθηηθά απηά δελ απνηεινχλ εθηειεζηέο πξάμεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ εθδίδνληαη επί ησλ ελζηάζεσλ απηψλ κπνξεί λα αζθεζεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Γελ κπνξεί φκσο λα αζθεζεί πξνζθπγή ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηόλ. Τπνβάιινληαη κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Τπνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη θαη ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ (Παξαγ. 1β, ηνπ άξζξνπ 15, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Οη ελζηάζεηο απηέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ, δελ αλαθφπηνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ιακβάλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφθαζε κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. (Παξαγ. 1β, ηνπ άξζξνπ 15, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Ζ πξνζθπγή θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηψλ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζ απηήλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α ) γηα ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε πξνο ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ θαη θαηαξγεί ην Ν. 2522/1997 θαη ην Ν. 2854/2000 φπσο ηζρχεη ζήκεξα (Ν. 4055/2012) 14

15 Άξζξν 14 Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Άξζξν 15 Τπνγξαθή ζύκβαζεο Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχληαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο θαη αξγφηεξα κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Η ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ρσξηζηά κε θάζε θνξέα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ δηαγσληζκό. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Γήκν, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: - Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. - Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. - Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. - Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζφηεηα. - Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. - Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. - Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. - Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. - Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. - Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. - Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαζίαο. - Σνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ. - Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηνλ Γήκν απφ ηνλ θ. Γήκαξρν. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. (Παξαγ. 1, 2, 3 & 4, ηνπ άξζξνπ 25, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) ρέδην ζχκβαζεο ππάξρεη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. Άξζξν 16 Ιζρύο ηεο ύκβαζεο - Υξόλνο παξάδνζεο - Σόπνο παξάδνζεο Ζ ηζρχο ηεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ύζηεξα από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ζα π- πάξμεη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο παξάηαζεο ππέξβαζε πνζνηήησλ όπσο απηέο αλαθέξνληαη κνλνζήκαληα ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηελ πξνζθνξά. Ζ παξάδνζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα ελεξγείηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά απφ γξαπηή εληνιή ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρα ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα. Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα εηδνπνηείηαη ν πξνκεζεπηήο 24 ψξεο πξηλ. 15

16 Ζ παξάδνζε ησλ ιηπαληηθώλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ κεηά απφ εληνιή ηεο ππεξεζίαο. Ο Γήκνο Αικσπίαο θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα, δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξζέληα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο απφ απηέο, ηφηε απηφ δελ ζα παξαιεθζεί, θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη ή λα ην απνθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, εθηφο αλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην πιηθφ θξηζεί θαηάιιειν θαη δχλαηαη λα παξαιεθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο, ε αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ ζα γίλεηαη απφ ην παξάξηεκα ηνπ Γ.Υ. ηνπ Κξάηνπο. ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή - εθ' φζνλ απαηηεζεί - ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν πνπ λα πιεξνί επαθξηβψο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 28, & 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα ηξηάληα (30) επξψ. Μεηά απφ (15) εκέξεο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. (Παξαγ. 1, ηνπ άξζξνπ 27, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ ¼ απηνχ κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ.(άξζξν 33 ΔΚΠΟΣΑ) Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδψζεη ην πιηθφ. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. Ζ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ απηνθηλήησλ - νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, απφ αληιία, ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ αιιά θαη εληφο ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. Ζ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη ζε φια ηα Γεκνηηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ κεηά απφ εληνιή ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο παξνχζεο, επηβάιινληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 33 & 34 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Άξζξν 17 Υξόλνο παξαιαβήο Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή κπνξεί γίλεη ηκεκαηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν εληφο 15 ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ. (Παξαγ. 1,2 & 3γ, ηνπ άξζξνπ 28, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαγ. 1 & 2, ηνπ άξζξνπ 29, ηεο απηήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο). Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κέζα ζε ρξφλν εληφο 30 ην πνιχ εκεξψλ απφ ηε παξάδνζε ησλ πιηθψλ. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζπληάζζεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ. Άξζξν 18 Ιζρύο πξνζθνξώλ Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 120 εκεξψλ. Άξζξν 19 16

17 Σξόπνη πιεξσκήο Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζην 100% ηεο αμίαο ηεο πνζφηεηαο, πνπ ζα παξαιακβάλεηαη ηκεκαηηθά θάζε θνξά κε βάζε ηα πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζα ζε εχινγν ρξφλν απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 36 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Άξζξν 20 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1β & 1γ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Σν ζχλνιν ηεο παξνχζαο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ παξέρεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ( Όζνη επηζπκνχλ λα παξαιάβνπλ θαη αληίγξαθα ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζε έληππε κνξθή κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ έλαληη ηηκήκαηνο 10,00. Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ απηνχο, κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Δθφζνλ δεηεζνχλ έγθαηξα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ηνλ Γήκν Αικσπίαο, ζην ηει: ή θαη fax: Γεκνζίεπζε Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί άπαμ ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο θαζψο θαη ζε κία εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα θαη δχν εβδνκαδηαίεο λνκαξρηαθέο. Δπίζεο λα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ηεχρνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ) θαη λα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν δπλάκεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3548/2007. Σν ζχλνιν ηεο παξνχζαο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ( ). Παξάιιεια ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΗΜΗΣΡΗ ΠΑΟΗ 17

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115. Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Πιεξ.: Μ.Μαξθνύιε Σει.: 2313 32.3115 Γ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νν Π 05/2014 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟ (1)

Διαβάστε περισσότερα