ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,79 (με Φ.Ξ.Α.) Ρόπορ Γιεξαγωγήρ Γημαπσείο Ξλαηεία Αγγελή Γάηζος 1 Απιδαία. 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΥΔΓΗΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ & ΠΑΚΔΣΑ (Α1-Α2-Β-Γ-Γ-Δ-Σ-Ε) 2

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑ- ΠΣΤΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΛΙΚΩΝ / ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ / ΤΠΗ- ΡΔΙΩΝ ΑΓΑ: ΒΔΕΓΧΦΧ-Ν1Γ Αξηδαία Α.Π Γηεύζπλζε: Πιαηεία Αγγ. Γάηζνπ 1 Αξηδαία Πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΔΣΡΟΤΗ. ΑΜΑΝΣΗ Σει /50274 ΦΑΞ Σ.Κ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΘΔΜΑ: Αλνηθηόο δεκόζηνο δηεζλήο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΜΑΝΗ /ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ» Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: i. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87/ ) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ii. Σνπ Ν. 3463/2006, πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/ ΣΔΤ- ΥΟ ΠΡΩΣΟ)». iii. Σεο 2/2037/ Δγθπθιίνπ ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3463/2006. iv. Σνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α/85/ ) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» v. Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ 2083/2005 ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ). vi. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ» κε ην νπνίν θαηαξγήζεθαλ ηα Π.Γ. 370/95, Π.Γ. 346/1998, Π.Γ. 18/2000, Π.Γ. 105/2000. vii. Σεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93 (Φ.Δ.Κ. 185) «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - ΔΚΠΟΣΑ» θαη ησλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93 (θεθάι. Γ παξάγ.5) / 53/93 (παξάγ. 6 & 7), πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο, ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. viii. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚΑ 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013 (ΦΔΚΑ 18) θαη ε νπνία ζην άξζξν 4, πξνβιέπεη: «Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ, γηα πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β. ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ θαζψο θαη παξφρσλ ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, γ. πεηξειαηνεηδψλ θαη δ. θαξκάθσλ θαη αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο απφ ηνπο νηθεί- 3

4 νπο Γήκνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο {ΔΚΠΟΣΑ αξ.11389/ απφθαζε Τπ.Δζσηεξηθψλ(ΦΔΚΒ 185)}, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. ix. Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1.251/2011 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. x. Σεο Π1 358/ (ΦΔΚ 92β/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Π1/667/ (ΦΔΚ 448/Β/ ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη πξνκήζεηεο κε αλάδεημε πξνκεζεπηψλ ρνξεγεηψλ δελ εληάζζνληαη ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ». xi. Σνπ N. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». xii. Ζ ΚΤΑ αξηζ (ΦΔΚ Β 1016/ ) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ» xiii. Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/ ) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/ ), ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3310/2005». xiv. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α / ) πεξί «Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία» φπσο ηζρχεη ζήκεξα (Ν. 4055/2012. xv. Σνλ Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68/Α/ πεξί «Καηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 46 ηνπ λ.3801/2009. xvi. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α / ) «Δλίζρπζε δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 2. Σελ 109/2013 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αικσπίαο γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο Πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο/ θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 3. Σελ εγγξαθή ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο ησλ ,79 είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ (Κ.Α ) θαζψο θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ΚΔ.Κ.Π. Α. (Κ.Α ), ΓΗΚΔΑ (Κ.Α , , , , ), Γ.Δ.Τ.Α.Α. (Κ.Α , Κ.Α ), ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗ- ΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. (Κ.Α ), νηθ. έηνπο Καη ηηο αλάγθεο ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟ- ΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 4. Σελ 115/2013 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία, εγθξίζεθαλ νη όξνη δεκνπξάηεζεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 5. Αλνηθηφ δεκφζην δηεζλή κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηε πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙ- ΜΩΝ ΘΔΜΑΝΗ /ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ», πξνϋπνινγηζκνύ ,79 (κε Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Ζ απαηηνχκελε πίζησζε ησλ ,79 είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ (Κ.Α ) θαζψο θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ΚΔ.Κ.Π. Α. (Κ.Α ), ΓΗΚΔΑ (Κ.Α , , , , ), Γ.Δ.Τ.Α.Α. (Κ.Α , Κ.Α ), ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ. (Κ.Α ), νηθ. Έηνπο Καη ηηο πηζηώζεηο ηεο ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. Κξηηήξην θαηαθύξωζεο γηα ηα θαύζηκα είλαη ην πνζνζηό έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζήο, όπωο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ Γ/λζε Αλάπηπμεο Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ ΠΔ ΠΔΛΛΑ ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκν- 4

5 ΚΑΤΗΜΑ ΑΓΑ: ΒΔΕΓΧΦΧ-Ν1Γ ζεζία. Γηα ηα ιηπαληηθά ε πξνζθνξά δίλεηαη ωο πνζνζηό έθπηωζεο επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο. Άρζρο 1 Αληηθείκελο ηες προκήζεηας - Προϋποιογηζκός Αλαιπηηθά ηα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη ηα εμήο: Α/Α Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ Δ LIT ΣΗΜΖ ΜΟ- ΝΑΓΑ (ζε ) ΥΩΡΗ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ- ΜΟ (ζε ) Βελδίλε Ακόισβδε , ,28 Πεηρέιαηο θίλεζες , ,00 Πεηρέιαηο ζέρκαλζες , ,15 ΤΝΟΛΟ ΚΑΤΗΜΩΝ ,43 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ,75 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,18 ΦΠΑ 23% ,61 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,79 Οη πνζόηεηεο θαη ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλά Ννκηθό Πξόζωπν πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο παξνύζαο. Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να σποβάλλοσν προζθορά για ένα ή περιζζόηερα πακέηα, για ηη ζσνολική όμφς προκηρστθείζα ποζόηηηα κάθε πακέηοσ, όπφς περιγράθονηαι ζηο Παράρηημα Δ. Απόρριυη ενός ή περιζζοηέρφν ειδών ενός πακέηοσ επιθέρει ασηόμαηα ηην απόρριυη ηης προζθοράς ολόκληροσ ηοσ πακέηοσ. Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε ε ν- πνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο σο παξάξηεκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). Άξζξν 2 Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αικσπίαο (Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1) θαη θαηφπηλ θαλνληθήο πξνζεζκίαο 40 εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ , εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. (ψξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ) κέρξη 10:30 π.κ. (ψξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξψλ), ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθφ πκβνπιίνπ (Γεκαξρείν) ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, Γηεχζπλζε: Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1., ΣΚ: Αξηδαία. Ηκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. 18/06/2013 Aξ. No-Doc-Extq: Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 30/07/2013. Άξζξν 3 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο 3.1. ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί i. Έιιελεο ή αιινδαπνί πνιίηεο ii. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά iii. πλεηαηξηζκνί 5

6 iv. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξεία, ή έ- λσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ Γελ γίλνληαη δεθηνί: (α)όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ν απνθιεηζκφο ηνπο είλαη ελ ηζρχ. (β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ιφγσ θαηαδίθεο ηνπο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή ή ιφγσ φηη ππήξμαλ έλνρνη ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. (γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο αλά πεξίπησζε. (δ) Όζνη (i) ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε θαη (ii) ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ή ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο ζπλζήθεο. (ε) Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: (i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. (ii) Γσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μάηνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. (iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. (iv) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10/6/1991 γηα ηε πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. (v) Γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο (Άξζξν 43 παξ. 2(γ) ηνπ Π.Γ. 60/2007). (vi) Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή (άξζξν 43 παξ 2 δ ηνπ ΠΓ 60/ Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο ζχκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο εθ φζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πξντφληνο. Άξζξν 4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 9 παξ2 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ,ήηνη: 4.1 Οη Έιιελεο Πνιίηεο α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο (κε ην ΦΠΑ) απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο γηα θάζε παθέην. β. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 6

7 γ. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινύλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ε. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. δ. Πηζηνπνηεηηθό δεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο από ην Γήκν Αικσπίαο θαζψο θαη από ην Γήκν ηεο έδξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ. (Δδάθην α5, παξ. 2 α ηνπ άξζξνπ 7, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα παξαπάλσ ηεο παξνχζεο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 4.2 Οη Αιινδαπνί Σα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 4.3 Σα Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά Όια ηα σο άλσ, ή άιισλ πξνο απηά ηζνδχλακσλ. (Δδάθην γ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΤΑ 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Δηδηθφηεξα: Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα (π.ρ. δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. θαη λφκηκνη εθπξφζσπνη γηα θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν). Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη: α) Γηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. γ) Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. θαη δ) Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ήηνη ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξίαο ή ην ηπρφλ ηζνδχλακν έγγξαθν αλάινγα κε ηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηεο επηθπξσκέλα απφ αξκφδηα αξρή. ε πεξίπησζε Α.Δ, πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ε νπνία είλαη αξκφδηα λα βεβαηψζεη φηη ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο δελ έρεη αλαθιεζεί θαη άξα δελ ηειεί εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ απηνχ ππφ εθθαζάξηζε. 4.4 Οη πλεηαηξηζκνί Δγγπεηηθή επηζηνιή σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηεο Τ.Α /93 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο δ θαη ε ηνπ 4.1 άξζξνπ ηνπ παξφληνο πνπ απαηηνχληαη θαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. (Δδάθηα δ1, δ2 & δ3, παξαγ. 1 & 2, ηνπ άξζξνπ 7, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 4.5 Οη Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 7

8 β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ Μηθξνκεζαίεο Μεηαπνηεηηθέο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο Αζηηθνχο πλεηαηξηζκνχο, ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ηνπ ΜΜΔ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ δχλαηαη λα πξνζθνκηζζεί εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. γ. Οη ΜΜΔ εθηφο ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ. Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη νη ΜΜΔ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. Γεληθά φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά κε πνηλή απνξξίςεσο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα, εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζε πξνγελέζηεξν δηαγσληζκφ πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα γίλεηαη ξεηά κλεία ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζρεηηθά κε απηφ. (Δδάθην ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 & ε6, παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 4.6 Δθηόο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπο από ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηα αθόινπζα: Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία: i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: α) Γελ έρεη εηο βάξνο ηνπο εθδνζεί ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γσξνδνθία, θαηά ην Άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην Άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξν 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πεξί απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνχζαο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηεο. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ φηη δελ έρεη ππνβάιεη ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη έρνπλ ππνβάιεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Τπεχζπλε δήισζε φηη αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ειεχζεξν πξνο ρξήζε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρηνχλ απφ ηνλ Γήκν. Τπεχζπλε Γήισζε δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ φηη ε επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Τπεχζπλε Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίνπ ή θαη απφ νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Τπεχζπλε Γήισζε δηαγσληδνκέλνπ γηα ηνλ εάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηελ ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε, ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο θαη εάλ ε επηρείξεζε έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά 8

9 ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. (Παξαγ. 1γ, 1δ & 1ε, ηνπ άξζξνπ 9, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). ε όιεο νη ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ λα είλαη επηθπξσκέλν από αξκόδηα δεκόζηα αξρή. Άξζξν 5 Τπνβνιή θαη ζύληαμε πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ηφπν θαη θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία, Γήκνο Αικσπίαο ζηελ δηεχζπλζε: Γήκνο Αικσπίαο, Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1, ΣΚ 58400, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ηαρπδξνκηθά ή κε courier κε ζπζηεκέλν ζθξαγηζκέλν θάθειν ή λα θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν) θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε. Ζ πξνζεζκία γηα ηε παξαιαβή απφ ηελ ππεξεζία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά(ή κε courier) ή πνπ θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ζην Πξσηφθνιιν ιήγεη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 2. Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο ηνπο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 3. Ο δηαγσληδφκελνο θέξεη ηελ επζχλε απνδερφκελνο ηνλ θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε γεγνλφο, έζησ θαη αλσηέξαο βίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ πξνβιεκάησλ απφ ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ, θ.η.ι.) πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε ή κε πξνζήθνπζα ππνβνιή ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο ηνπ. 4. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 5. Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε δύν αληίγξαθα, ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν ζηελ Διιεληθή γιψζζα (Παξαγ. 1, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Έμσ από απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο θαη κε θεθαιαία γξάκκαηα: ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΜΑΝΗ /ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ» 6. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: - Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. - Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. - Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. - Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 8. Ο Φάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηξεηο επηκέξνπο θιεηζηνχο θαη ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο: α) ηνλ Τπνθάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, β) ηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, γ) ηνλ Τπνθάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Έθαζηνο εθ ησλ ηξηψλ Τπνθαθέισλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (βλ. παράγραθο 5.7 ηοσ παρόνηος) θαη ηνλ ηίηιν αληηζηνίρσο: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 9

10 5.8.1 Ο ππνθάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ όια ηα δεηνύκελα ζην άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη δειώζεηο καδί κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαη δήισζε γηα ην ρξόλν ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο Ο ππνθάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. (Παξαγ. β, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) - Σερληθή πξνζθνξά & Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηελ Διιεληθή. Η ηερληθή πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα αμηνινγήζηκε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ίδηα κνξθή ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα παθέην δεηνχκελνπ πιηθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη μερσξηζηφο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο γηα θάζε έλα απφ απηά ηα παθέηα, αιιά κπνξεί λα είλαη θνηλφο ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο κε ρσξηζηέο πξνθνξέο αλά παθέην. Γειαδή ζα θαηαηεζεί ηερληθή πξνζθνξά ρσξηζηά γηα φια ηα είδε θάζε παθέηνπ ζηνλ ίδην θάθειν. Απόξξηψε ελόο ή πεξηζζνηέξωλ εηδώλ ελόο παθέηνπ επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηψε ηεο πξνζθνξάο νιόθιεξνπ ηνπ παθέηνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. (Παξάγ. 3, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Ο ππνθάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ ε νπνηα ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα παθέην πιηθνχ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη μερσξηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα φια ηα είδε ηνπ θάζε παθέηνπ ζηνλ ίδην θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Απόξξηψε ελόο ή πεξηζζνηέξωλ εηδώλ ελόο παθέηνπ επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηψε ηεο πξνζθνξάο νιόθιεξνπ ηνπ παθέηνπ. 9. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θέξνπλ ππνρξεσηηθά θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 10. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ π- πάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 11. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο θαη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε. 12. Πξνζθνξέο αζαθείο πνπ δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ή πνπ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηηο θαζηζηνχλ αζαθήο απνξξίπηνληαη. 13. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Δθ φζνλ ν δηαγσληδφκελνο δελ ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ηελ πξνζθνξά ηνπ απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά. Ζ εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξεία, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, α- ληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη πξσηφηππν θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 10

11 ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία. Όζνλ αθνξά εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο, εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο (ν νπνίνο πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ) ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 14. Ζ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 15. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε ηξνπνπνίεζε ή θαη απφθξνπζε φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. (Παξαγ. 5, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 16. Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξεο ηζρχνο ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Άξζξν 6 Απνθιίζεηο- Γηεπθξηλήζεηο - Αληηπξνζθνξέο Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Γηαθήξπμε. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηελ σο άλσ Τπεχζπλε δήισζε ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλ ζα παξαδψζεη ή φρη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Δπηζεκαίλεηαη όηη: Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Άξζξν 7 Σόπνο θαη ρξόλνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ αξρίδεη ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Αικσπίαο (Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1) ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. Άξζξν 8 Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ Μεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 1. Μνλνγξαθείηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν ππνθάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξαθνχληαη θαη ζθξαγίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά θχιν. ηε ζπλέρεηα κνλνγξαθείηαη ζθξαγίδεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιν. Ο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη - ζθξαγίδεηαη θαη θπιάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή κέρξη ηελ απνζθξάγηζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φινη νη δηαγσληδφκελνη, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε. 11

12 2. Ο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα ελεκεξσζνχλ κε επηζηνιή πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 3. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Άξζξν 9 Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη κε ππεύζπλε δήισζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην δηπιηζηήξην απφ ην νπνίν ζα πξνκεζεπηεί ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα θαη ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα παξαρζνχλ ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ηνλ απνθιεηζηηθφ εηζαγσγέα αλ παξάγνληαη εθηφο Διιάδαο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε,απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ δηπιηζηεξίνπ ή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειώζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ππεξεζία αλππαξμία ηνπ δηπιηζηεξίνπ ή ην εξγνζηάζην πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηελ θαηά ηε θξίζε ηνπ επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο, απφ δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην δηπιηζηήξην πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ε νιηθψο ησλ πιηθψλ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ( άξζξν 18 παξ 2 ΔΚΠΟΣΑ ). Άξζξν 10 Δγγπήζεηο Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ΦΠΑ ηνπ παθέηνπ ή ησλ παθέησλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα απεπζύλεηαη ζηνλ Γήκν Αικσπίαο. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε Γηαθήξπμε. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 26, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζύκβαζε. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ησλ ην νθεηιφκελν πνζφ ηζρχεη κφλν επί ηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πιελ ηεο θξάηεζεο 0,25% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλεμάξηεηα απφ ην ίδξπκα πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζρέδηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Δπεηδή ε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε, ε εγγύεζε απνδεζκεύεηαη ζηαδηαθά, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 12

13 Άξζξν 11 Σηκέο πξνζθνξάο 1. Γηα ηα θαύζηκα ε πξνζθνξά δίλεηαη ωο πνζνζηό έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζήο, όπωο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ Γ/λζε Αλάπηπμεο Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ ΠΔ Πέιιαο, ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηα ιηπαληηθά ε πξνζθνξά δίλεηαη ωο πνζνζηό έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο. 2. Σν πνζνζηφ έθπησζεο ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή κε ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (Παξαγ. 3, ηνπ άξζξνπ 16, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε ζα είλαη ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα εκπεξηέρεη ηηο ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, φπσο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. 3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 5. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξάηεζεο, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Αικσπίαο. Άξζξν 12 Καηαθύξσζε 1. Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεη ηκεκαηηθά θαηά παθέην κε θξηηήξην ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο, εθφζνλ θξηζεί φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 2. Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζε ηνπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, πξνηείλεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία βάζε ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη εηδηθφηεξα: α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο. β. Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο. γ. Μαηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ε απεπζείαο αλάζεζεο. 3. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε δε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Άξζξν 13 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηα επφκελα άξζξα, πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο θαη επηδίθαζε απνδεκίσζεο. (άξζξν 2 ηνπ Ν.3886/2010). Ο ελδηαθεξφκελνο νθείιεη, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ αθφηνπ έιαβε πιήξε γλώζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξ- 13

14 ρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Ωο πιήξεο λνείηαη ε γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη ηεο αηηηνινγίαο ηεο, εθφζνλ βεβαίσο απηή θέξεη εθ ηνπ λφµνπ αηηηνινγία (δνζέληνο ι.ρ. φηη ε πξνθήξπμε ηεο δηαδηθαζίαο, σο θαλνληζηηθή πξάμε, δελ θέξεη αηηηνινγία). (Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Νφκνπ). Ζ πξάμε, θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν ηεο αηηηνινγίαο ηεο, κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθό κέζν. Δηδηθψο ε απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ π.δ. 59/2007 (ΦΔΚ 63 Α') ή, θαηά πεξίπησζε, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α') θαη αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3886/2010. (ήηνη ηε 10ήκεξε πξνζεζκία πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ηε 15ήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο επί ηεο πξνζθπγήο θαη ηε 10ήκεξε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ). (Δγθύθιηνο Τπ. Τπνδνκώλ Μεηαθ. & Γηθη. εγθ.23/γ17γ/10/200/φν 458/ ). Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε θξνληίδα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξηθή παξαδνρή ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Ζ παξάιεηςε ηεο θνηλνπνίεζεο απηήο δελ επάγεηαη απαξάδεθην ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. (άξζξν 4 παξ.1,2,3 ηνπ Ν.3886/2010). Ζ αλαζέηνπζα αξρή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ) νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 46 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί πάλησο λα δερζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, έσο ηελ πξνηεξαία ηεο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζηελ πεξίπησζε δε απηή θαηαξγείηαη αληηζηνίρσο ε δίθε επί ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο θαηά ην κέξνο γηα ην νπνίν έγηλε απνδεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ αηηνχληνο. H αξρή δχλαηαη επίζεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην δηθαζηήξην ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ, αξρηθή ή κεη' αλαβνιή, δηθάζηκν ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ θαζπζηεξεκέλε πεξηέιεπζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ δελ ππνρξεψλεη ην δηθαζηήξην ζε αλαβνιή. Δπνκέλσο, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010, ζπλερίδνπλ λα αζθνύληαη ελζηάζεηο θαηά ησλ Πξαθηηθώλ ησλ Δπηηξνπώλ Γηαγσληζκώλ (π.ρ. ελζηάζεηο άξζξνπ 15 παξ.1β ΔΚΠΟΣΑ), δηφηη ηα πξαθηηθά απηά δελ απνηεινχλ εθηειεζηέο πξάμεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ εθδίδνληαη επί ησλ ελζηάζεσλ απηψλ κπνξεί λα αζθεζεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Γελ κπνξεί φκσο λα αζθεζεί πξνζθπγή ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ απηόλ. Τπνβάιινληαη κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Τπνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη θαη ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ (Παξαγ. 1β, ηνπ άξζξνπ 15, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Οη ελζηάζεηο απηέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ, δελ αλαθφπηνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ιακβάλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφθαζε κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. (Παξαγ. 1β, ηνπ άξζξνπ 15, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Ζ πξνζθπγή θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηψλ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζ απηήλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α ) γηα ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε πξνο ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ θαη θαηαξγεί ην Ν. 2522/1997 θαη ην Ν. 2854/2000 φπσο ηζρχεη ζήκεξα (Ν. 4055/2012) 14

15 Άξζξν 14 Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Άξζξν 15 Τπνγξαθή ζύκβαζεο Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχληαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο θαη αξγφηεξα κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Η ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ρσξηζηά κε θάζε θνξέα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ δηαγσληζκό. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Γήκν, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: - Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. - Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. - Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. - Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζφηεηα. - Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. - Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. - Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. - Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. - Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. - Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. - Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαζίαο. - Σνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ. - Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηνλ Γήκν απφ ηνλ θ. Γήκαξρν. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. (Παξαγ. 1, 2, 3 & 4, ηνπ άξζξνπ 25, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) ρέδην ζχκβαζεο ππάξρεη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. Άξζξν 16 Ιζρύο ηεο ύκβαζεο - Υξόλνο παξάδνζεο - Σόπνο παξάδνζεο Ζ ηζρχο ηεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ύζηεξα από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ζα π- πάξμεη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο παξάηαζεο ππέξβαζε πνζνηήησλ όπσο απηέο αλαθέξνληαη κνλνζήκαληα ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηελ πξνζθνξά. Ζ παξάδνζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα ελεξγείηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά απφ γξαπηή εληνιή ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρα ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα. Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα εηδνπνηείηαη ν πξνκεζεπηήο 24 ψξεο πξηλ. 15

16 Ζ παξάδνζε ησλ ιηπαληηθώλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ κεηά απφ εληνιή ηεο ππεξεζίαο. Ο Γήκνο Αικσπίαο θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα, δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξζέληα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο απφ απηέο, ηφηε απηφ δελ ζα παξαιεθζεί, θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη ή λα ην απνθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, εθηφο αλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην πιηθφ θξηζεί θαηάιιειν θαη δχλαηαη λα παξαιεθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο, ε αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ ζα γίλεηαη απφ ην παξάξηεκα ηνπ Γ.Υ. ηνπ Κξάηνπο. ηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή - εθ' φζνλ απαηηεζεί - ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν πνπ λα πιεξνί επαθξηβψο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 28, & 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα ηξηάληα (30) επξψ. Μεηά απφ (15) εκέξεο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. (Παξαγ. 1, ηνπ άξζξνπ 27, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ ¼ απηνχ κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ.(άξζξν 33 ΔΚΠΟΣΑ) Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδψζεη ην πιηθφ. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. Ζ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ απηνθηλήησλ - νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, απφ αληιία, ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ αιιά θαη εληφο ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. Ζ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη ζε φια ηα Γεκνηηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ κεηά απφ εληνιή ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο παξνχζεο, επηβάιινληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 33 & 34 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Άξζξν 17 Υξόλνο παξαιαβήο Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή κπνξεί γίλεη ηκεκαηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν εληφο 15 ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ. (Παξαγ. 1,2 & 3γ, ηνπ άξζξνπ 28, ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαγ. 1 & 2, ηνπ άξζξνπ 29, ηεο απηήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο). Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κέζα ζε ρξφλν εληφο 30 ην πνιχ εκεξψλ απφ ηε παξάδνζε ησλ πιηθψλ. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζπληάζζεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ. Άξζξν 18 Ιζρύο πξνζθνξώλ Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 120 εκεξψλ. Άξζξν 19 16

17 Σξόπνη πιεξσκήο Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζην 100% ηεο αμίαο ηεο πνζφηεηαο, πνπ ζα παξαιακβάλεηαη ηκεκαηηθά θάζε θνξά κε βάζε ηα πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζα ζε εχινγν ρξφλν απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 36 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Άξζξν 20 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1β & 1γ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Τ.Α /93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Σν ζχλνιν ηεο παξνχζαο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ παξέρεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.dimosalmopias.gov.gr.). Όζνη επηζπκνχλ λα παξαιάβνπλ θαη αληίγξαθα ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζε έληππε κνξθή κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ έλαληη ηηκήκαηνο 10,00. Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ απηνχο, κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Δθφζνλ δεηεζνχλ έγθαηξα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ηνλ Γήκν Αικσπίαο, ζην ηει: ή θαη fax: Γεκνζίεπζε Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί άπαμ ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο θαζψο θαη ζε κία εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα θαη δχν εβδνκαδηαίεο λνκαξρηαθέο. Δπίζεο λα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ηεχρνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ) θαη λα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν δπλάκεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3548/2007. Σν ζχλνιν ηεο παξνχζαο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.dimosalmopias.gov.gr. ). Παξάιιεια ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΗΜΗΣΡΗ ΠΑΟΗ 17

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: 59300 Αξ. Πξωη.: 5969 / 11.03.2014 Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002477408 2014-12-15

14PROC002477408 2014-12-15 14PROC002477408 2014-12-15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ Μεζζήλε 09 / 12 / 2014 Αξηζ. Πξση.: 41837 ΣΔΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα