Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5"

Transcript

1 /1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/ Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων Υπ αριθ / (ΦΕΚ 43/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από τις υπ αριθµ / (ΦΕΚ 796/Β/ ), / (ΦΕΚ 107/Β/ ) και / (ΦΕΚ 1491/Β/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 του Συµβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

2 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ /ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ AGROCERT ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 1 από 20

3 12. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 2 από 20

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με το νόµο 2637/98 (ΦΕΚ 200Α /1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συστάθηκε ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε το διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..), µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Το καθεστώς λειτουργίας του AGROCERT διέπεται από τις διατάξεις του δηµοσίου τοµέα Σκοπός του AGROCERT, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, είναι η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, η προστασία όρων που αφορούν την προέλευσή τους, µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέθοδο, καθώς και η προώθηση συστηµάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών εκµεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του περιλαµβάνονται: i) η πιστοποίηση της συµµόρφωσης αγροτικών προϊόντων, των διαδικασιών παραγωγής τους ή των συστηµάτων ελέγχου τους προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες µε τη µορφή απονοµής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σηµάτων συµµόρφωσης ή πιστοποιητικών συστηµάτων ποιότητας ή συστηµάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης. ii) iii) iv) η σύνταξη, έκδοση και αναγνώριση - στον τοµέα των γεωργικών προϊόντων - κλαδικών, προαιρετικών προτύπων, οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής, ορθής γεωργικής πρακτικής, συστηµάτων και προϊόντων ολοκληρωµένης διαχείρισης φυτικής ή ζωικής παραγωγής. η τήρηση επίσηµου µητρώου συνεργαζοµένων εργαστηρίων. η τήρηση µητρώων επιθεωρητών, εµπειρογνωµόνων και ελεγκτών, καθώς και η εφαρµογή και υλοποίηση συστηµάτων αξιολόγησής τους. v) η τήρηση ειδικών µητρώων για τα πιστοποιηµένα προϊόντα και τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις Το νοµικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή, µεταποίηση, παρασκευή ή/και συσκευασία γεωργικών προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και που στο εξής θα αναφέρεται ως «ισχύουσα νοµοθεσία» είναι: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 510/ Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων Υπ αριθ / (ΦΕΚ 43/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από τις υπ αριθµ., / (ΦΕΚ 796/Β/ ), / (ΦΕΚ 107/Β/ ) και / (ΦΕΚ 1491/Β/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 του Συµβουλίου της 14 ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 1.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Η ανεξαρτησία του AGROCERT διασφαλίζεται από το νοµικό του πλαίσιο, τους κανονισµούς λειτουργίας του, την οργανωτική του διάρθρωση, τη διοικητική και την οικονοµική του αυτοτέλεια Ο AGROCERT δεν αποσκοπεί σε οφέλη που προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από τις δραστηριότητες των ελεγχόµενων ή/και δικαιούχων χρήσης σήµανσης ΠΟΠ και ΠΓΕ Όλες οι επιχειρήσεις, που έρχονται σε επικοινωνία µε τον AGROCERT, στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται ισότιµα. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 3 από 20

5 1.2.4 Ο AGROCERT, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόµενους για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ Ο AGROCERT συνεργάζεται, στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, µε τους ενδιαφερόµενους, µε αποκλειστικό αντικείµενο την ορθή εφαρµογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας και την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών πιστοποίησης. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.1 Ο παρών Κανονισµός καθορίζει: i) τις διαδικασίες που εφαρµόζει ο AGROCERT για την ένταξη στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων που παράγουν, µεταποιούν, παρασκευάζουν, συσκευάζουν και τοποθετούν στην αγορά γεωργικά προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ / όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποκαλούµενα στο εξής χάριν συντοµίας προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. αντίστοιχα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ii) τις διαδικασίες που εφαρµόζει ο AGROCERT για τον έλεγχο της αγοράς προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα που τίθενται στην αγορά και φέρουν τις καταχωρηµένες ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ, το κοινοτικό σύµβολο ή/και το σήµα του AGROCERT, συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας. iii) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του AGROCERT και των προς πιστοποίηση ή πιστοποιηµένων παραγωγών, µεταποιητών, παρασκευαστών ή/και συσκευαστών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. iv) τους οικονοµικούς όρους που αφορούν τις υπηρεσίες του AGROCERT. 2.2 Η εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού αφορά κάθε ενδιαφερόµενο παραγωγό, µεταποιητή, παρασκευαστή ή/και συσκευαστή ο οποίος επιθυµεί να τοποθετήσει στην αγορά γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα ΠΟΠ ή ΠΓΕ, µε τις ενδείξεις, το κοινοτικό σύµβολο, καθώς και τη σήµανση πιστοποίησης του AGROCERT. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 Όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό και έχουν σχέση µε προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι σύµφωνοι µε τον ΚΑΝ (ΕΚ) 510/ Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού νοούνται ως: Μη Συµµορφώσεις Οι παρατυπίες και οι παραβάσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας ή/και του παρόντος Κανονισµού ή/και της Σύµβασης Ένταξης στο Σύστηµα Ελέγχου, που αφορούν την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ως παρατυπία ή παράβαση νοούνται ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις: Παρατυπία Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στα σχετικά έντυπα Η πληµµελής τήρηση όρων και δεσµεύσεων που καθορίζονται στη σύµβαση ελέγχου ή/και σε άλλα γραπτά κείµενα Η µη έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που απαιτούνται από τις αρµόδιες αρχές του άρθρου 2 της ΚΥΑ υπ αριθµ / όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 4 από 20

6 Η πληµµελής τήρηση των όρων παραγωγής των αναγνωρισµένων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, που δεν συνιστούν παράβαση Παράβαση H µη συµµόρφωση του ελεγχοµένου εντός του καθορισµένου χρονικού ορίου σε περιπτώσεις παρατυπιών ή επαναλαµβανόµενες µη συµµορφώσεις. H µη συµµόρφωση προς την τήρηση των προδιαγραφών καταχώρησης των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, που αναφέρονται στην κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Σοβαρές αποκλίσεις στα τηρούµενα αρχεία ή στην επισήµανση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Η πληµµελής τήρηση των απαιτήσεων σήµανσης διαφήµισης επί των προϊόντων, σε κάθε είδους διαφηµιστική ενέργεια ή/και επί των συνοδευτικών εγγράφων. Η µη ορθή χρήση των ενδείξεων, σηµάτων, συµβόλων και λοιπών µέσων προβολής και διαφήµισης όπως αναφέρονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Η άρνηση ελέγχου ή άρνηση πρόσβασης στους εντεταλµένους ελεγκτές σε χώρους ή αρχεία ή στοιχεία της επιχείρησης που σχετίζονται µε την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς και η άρνηση υποβολής απαιτουµένων στοιχείων µετά από αίτηµα των ελεγκτικών αρχών. Η ως άνω αναφορά περιπτώσεων που συνιστούν παρατυπίες και παραβάσεις είναι ενδεικτική και δεν είναι δεσµευτική ούτε περιοριστική. Ο AGROCERT διατηρεί το δικαίωµα να κατατάσσει και άλλες παρεκκλίσεις / αποκλίσεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την παραγωγή, τη συσκευασία, την επισήµανση, τη διαφήµιση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, εφόσον τεκµηριωµένα τίθεται σε αµφισβήτηση η εγκυρότητα της διαδικασίας πιστοποίησης των εν λόγω προϊόντων Παρατήρηση Μεµονωµένη απόκλιση στην τεκµηρίωση ή στην εφαρµογή απαιτήσεων του παρόντος Κανονισµού ή/και της Σύµβασης Ελέγχου. 4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια κατά περίπτωση: i) Ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων ii) iii) iv) Υποβολή Αίτησης για ένταξη στο Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Αξιολόγηση Αίτησης και απαιτούµενων δικαιολογητικών Ένταξη στο Σύστηµα Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ v) Έλεγχος Αξιολόγησης vi) vii) viii) ix) Έλεγχος Επιτήρησης Ειδικός Έλεγχος Αξιολόγηση Ευρηµάτων Ελέγχου Χορήγηση και Ανανέωση της Πιστοποίησης x) Τροποποίηση της Πιστοποίησης ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 5 από 20

7 xi) Προσωρινή/οριστική Ανάκληση της Πιστοποίησης 4.2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί, µεταποιητές, παρασκευαστές ή/και συσκευαστές, οι οποίοι επιθυµούν την Πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ επικοινωνούν γραπτώς µε τον AGROCERT, προκειµένου να παραλάβουν τα έγγραφα που αφορούν την πιστοποίηση (έντυπο Αίτησης, Κανονισµός Πιστοποίησης, Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης) Κατά τη φάση αυτή µπορούν να ενηµερώσουν τον AGROCERT για τα γενικά στοιχεία της δραστηριότητας και της υποδοµής τους, προκειµένου να τους πληροφορήσει για τις διαδικασίες και το κόστος της Πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα Η ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων µέχρι τη φάση υποβολής της Αίτησης δε επιβαρύνει οικονοµικά την επιχείρηση. 4.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί, µεταποιητές, παρασκευαστές ή/και συσκευαστές που επιθυµούν να πιστοποιήσουν προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, συµπληρώνουν το ειδικό έντυπο Αίτησης και το καταθέτουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γεωργικές Υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τουλάχιστον 3 µήνες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους Οι Γεωργικές Υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διαβιβάζουν την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στον AGROCERT, αφού συναινέσουν για την πληρότητα των στοιχείων αυτής, σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ενηµερώνουν γραπτά τον ενδιαφερόµενο, πριν την αποστολή των στοιχείων αυτών στον AGROCERT Με την υποβολή της Αίτησης ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να καταβάλει στον AGROCERT το αρχικό κόστος αξιολόγησης της Αίτησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. 17 του παρόντος Κανονισµού Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων που περιλαµβάνονται στην Αίτηση που έχει υποβληθεί, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα και γραπτώς την αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT. 4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT διενεργεί την τεχνική αξιολόγηση της αίτησης. Εάν κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης εντοπιστούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 510/2006, της Κ.Υ.Α / όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή/και του παρόντος Κανονισµού ή εντοπιστούν στοιχεία για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται γραπτά, ώστε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες ή/και να αποστείλει συµπληρωµατικά στοιχεία Τα συµπληρωµατικά στοιχεία ή οι διορθωτικές ενέργειες που αναφέρονται ως άνω πρέπει να αποστέλλονται στον AGROCERT εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη λήψη της σχετικής γραπτής ενηµέρωσης του AGROCERT που µπορεί να γίνει και τηλεοµοιοτυπικά. Η αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών και η πληρότητα των συµπληρωµατικών στοιχείων αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης Eάν ο ενδιαφερόµενος δεν ανταποκριθεί εντός του καθορισµένου χρονικού ορίου, η Αίτηση τίθεται στο αρχείο και ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται σχετικά. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εξακολουθεί να επιθυµεί την ένταξη στο Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 6 από 20

8 Για την αξιολόγηση της Αίτησης ο AGROCERT δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους ώστε να επιβεβαιώνει τα στοιχεία της αίτησης Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών, κατά περίπτωση προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, ο ενδιαφερόµενος καλείται από τον AGROCERT να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ένταξής του στο σύστηµα ελέγχου παραγωγής, µεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ. Η ένταξή του ενδιαφερόµενου στο σύστηµα ελέγχου δε σηµαίνει απαραίτητα την χορήγηση πιστοποίησης και της σχετικής σήµανσης, τα οποία απονέµονται στον ενδιαφερόµενο µόνο µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου αξιολόγησης Η απόφαση ένταξης ενός ενδιαφερόµενου στο σύστηµα ελέγχου παραγωγής, µεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ κοινοποιείται από τον AGROCERT στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονοµίας και στον ΕΦΕΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο AGROCERT διενεργεί κατάλληλους ελέγχους οι οποίοι διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ο Έλεγχος Αξιολόγησης αφορά α) στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών, σύµφωνα µε τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιµο έχει καταχωρισθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ προκειµένου να διασφαλίζεται η παραγωγή, η µεταποίηση, η παρασκευή ή/και η συσκευασία, η αποθήκευση, η διακίνηση και η εµπορία του και β) στην ορθή χρήση των σχετικών ενδείξεων στην επισήµανσή του Οι έλεγχοι της παραγράφου διενεργούνται από οµάδα ελεγκτών η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο του AGROCERT και από έναν υπάλληλο της Γεωργικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ορισθεί από το Νοµάρχη, µαζί µε τον αναπληρωτή του για τη διενέργεια των ελέγχων των προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ Η οµάδα ελέγχου συγκροτείται και µετακινείται µε Απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου του AGROCERT. Σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην εν λόγω οµάδα των ελεγκτών που προέρχονται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του AGROCERT. Στις οµάδες ελέγχου και ανάλογα µε τις ανάγκες του ελέγχου δύναται να συµµετέχουν επιπλέον και Εκπαιδευόµενοι Επιθεωρητές ή/και Εµπειρογνώµονες. Αποτελεί µέριµνα του AGROCERT στην Οµάδα Ελέγχου να µη συµµετέχουν άτοµα που η σχέση τους µε τον ελεγχόµενο µπορεί να επηρεάσει την αµεροληψία και την αντικειµενικότητα του ελέγχου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται από τον AGROCERT µε ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόµενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων Η αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT καταρτίζει - σε συνεννόηση µε τις Γεωργικές Υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - και αποστέλλει στον ελεγχόµενο το Πρόγραµµα Ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει τον ακριβή χρόνο πραγµατοποίησης του Ελέγχου, το χρονοδιάγραµµα, καθώς και τα ονόµατα και την επαγγελµατική ιδιότητα των µελών που συγκροτούν την Οµάδα Ελέγχου. Το πρόγραµµα Ελέγχου πρέπει να αποστέλλεται στον ελεγχόµενο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου Ο ελεγχόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει γραπτώς, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση του Προγράµµατος Ελέγχου και µε κατάλληλη αιτιολόγηση, την αντικατάσταση µέλους ή µελών της Οµάδας Ελέγχου, και αλλαγή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του Ελέγχου, εφόσον τεκµηριωµένα συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT αξιολογεί το υποβληθέν αίτηµα και εφόσον γίνει αποδεκτό, µεριµνά για τον επανακαθορισµό της οµάδας Ελέγχου ή και της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του Για να διενεργηθεί ο έλεγχος αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρµογή των απαιτήσεων της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας και του παρόντος Κανονισµού Η επιχείρηση οφείλει να ενηµερώνει γραπτώς τον AGROCERT για την έναρξη των δραστηριοτήτων της, 20 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την έναρξη αυτών. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 7 από 20

9 Για τη διενέργεια του ελέγχου βασική προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση προς τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. των οικονοµικών υποχρεώσεων της προς πιστοποίηση επιχείρησης, που αφορούν την εξόφληση του αρχικού κόστους πιστοποίησης Ο Έλεγχος διενεργείται µε επιτόπιο έλεγχο σε χώρους/εγκαταστάσεις, µε συνεντεύξεις, µε εξέταση εγγράφων/αρχείων, µε παρατήρηση δραστηριοτήτων και συνθηκών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το Πρόγραµµα Ελέγχου δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο για την οµαλή διεξαγωγή του Ελέγχου. Οι ελεγκτές που διενεργούν τους ελέγχους δύναται να προβαίνουν σε: ειγµατοληψίες και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τροφίµων για τον προσδιορισµό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές καταχώρησής τους ως προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια αυτοελέγχου της επιχείρησης ή κατόπιν αίτησης άλλου κρατικού φορέα εντολοδόχου, γίνονται δεκτά από τον AGROCERT υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) οι αναλύσεις αφορούν τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, β) η δειγµατοληψία πληροί τους όρους της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας και γ) οι εν λόγω αναλύσεις έχουν διεξαχθεί σε διαπιστευµένα ή αποδεδειγµένου κύρους εργαστήρια. Ελέγχους για την ορθή χρήση των σχετικών προστατευόµενων ενδείξεων, του κοινοτικού σήµατος καθώς και της κατοχυρωµένης σήµανσης πιστοποίησης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Αξιοποίηση κάθε άλλου στοιχείου που µπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συµπεράσµατα Ο Έλεγχος Αξιολόγησης συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: i. Εναρκτήρια Σύσκεψη: Γίνεται παρουσίαση των µελών της Οµάδας Ελέγχου, καθώς και σύντοµη ανασκόπηση του αντικειµένου και των στόχων του Ελέγχου και επιβεβαίωση του Προγράµµατος Ελέγχου. ii. Έλεγχος αξιολόγησης της επιχείρησης ή/και του προµηθευτή: ιενεργείται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του Ελέγχου εξετάζεται η τήρηση των απαιτήσεων των διαδικασιών παραγωγής, µεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ για να διαπιστωθεί η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του παρόντος Κανονισµού. Κατά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν Μη Συµµορφώσεις και Παρατηρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισµού, καταγράφονται µε σαφήνεια και λεπτοµέρεια. iii. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου από την Οµάδα Ελέγχου: Μετά την ολοκλήρωση του Ελέγχου, η Οµάδα Ελέγχου προβαίνει σε σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου εις διπλούν, είτε διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις είτε όχι. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται Μη Συµµορφώσεις και Παρατηρήσεις, αυτές καταγράφονται στο έντυπο Αναφοράς Μη Συµµόρφωσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης Ελέγχου. iv. Ανακοίνωση Ευρηµάτων Ελέγχου : Η Οµάδα Ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήµατα του Ελέγχου στην επιχείρηση. Η Έκθεση Ελέγχου συνυπογράφεται υποχρεωτικά από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος έχει δικαίωµα να καταγράψει τυχόν επιφυλάξεις του. Μία εκ των Εκθέσεων Ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση ή τον προµηθευτή και το άλλο υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT Ο κάθε έλεγχος έχει χαρακτήρα δειγµατοληπτικό και τα ευρήµατα κάθε Ελέγχου αφορούν αποκλειστικά τα σηµεία που ελέγχθηκαν. Όπου δεν εντοπίσθηκαν Μη Συµµορφώσεις δε σηµαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν Οι ελεγχόµενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούµενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριµένο έλεγχο και προβλέπεται από την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία καθώς και του παρόντος Κανονισµού, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εµπορίας, ετικέτες-επισηµάνσεις ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συµπεράσµατα Η οµάδα ελέγχου διενεργεί τον έλεγχο µε διακριτικότητα και σεβασµό προς τα δικαιώµατα των ελεγχόµενων. Ενηµερώνει τους ελεγχόµενους για τους σκοπούς του ελέγχου και επιδεικνύει τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τις σχετικές αποφάσεις διενέργειας του ελέγχου. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 8 από 20

10 Αν η Οµάδα Ελέγχου αντιµετωπίζει προβλήµατα συνεργασίας µε τον ελεγχόµενο, ενηµερώνει τον ιδιοκτήτη ή νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Αν το θέµα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εµπόδια, η οµάδα ελέγχου αποφασίζει τη διακοπή του Ελέγχου µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του AGROCERT Αν κατά την επανάληψη του Ελέγχου προκύψουν νέοι λόγοι διακοπής, η αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT προβαίνει σε διακοπή της διαδικασίας χορήγησης της Πιστοποίησης Σε περίπτωση που προγραµµατισµένος Έλεγχος, δε µπορεί να διενεργηθεί ή διακόπτεται µε υπαιτιότητα της επιχείρησης (απουσία ή ασθένεια αρµόδιου προσωπικού, άρνηση συνεργασίας, µη αποδοχή ηµεροµηνίας διεξαγωγής ελέγχου, κ.λ.π.), συµπληρώνεται η Έκθεση Ελέγχου µε τυχόν ευρήµατα που έχουν καταγραφεί µέχρι τη στιγµή της διακοπής και τους λόγους µαταίωσης ή διακοπής του ελέγχου. Το αρχικό κόστος πιστοποίησης δεν επιστρέφεται. Ο έλεγχος επαναλαµβάνεται µε οικονοµική επιβάρυνση της επιχείρησης και εάν προκύψουν ξανά λόγοι διακοπής µε υπαιτιότητα της επιχείρησης ή αυτή αρνηθεί την επανάληψή της, η αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης της Πιστοποίησης, οπότε η Αίτηση τίθεται στο αρχείο Σε περιπτώσεις µη διενέργειας προγραµµατισµένου ελέγχου µε πρωτοβουλία του AGROCERT, ενηµερώνεται σχετικά η επιχείρηση µε επιστολή για τους λόγους µη διενέργειας του Ελέγχου και ο έλεγχος διενεργείται σε άλλη χρονική στιγµή ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Σκοπός των Ελέγχων Επιτήρησης είναι η εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης των προδιαγραφών της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, του παρόντος Κανονισµού και της Σύµβασης Ελέγχου Ο Έλεγχος Επιτήρησης διενεργείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4.5 του παρόντος Κανονισµού O έλεγχος επιτήρησης είναι ετήσιος και αφορά τις ποσότητες που θα παραχθούν το τρέχον έτος. Η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως δήλωση των ποσοτήτων των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ που θα παράξει καθώς και τυχόν αποθεµάτων προηγουµένων ετών ανά κατηγορία προϊόντος. Η δήλωση για τα υπάρχοντα αποθέµατα υποβάλλεται την τελευταία ηµέρα της εµπορικής περιόδου κάθε προϊόντος Αν κάποιος δικαιούχος επιθυµεί να µην ανανεώσει την Πιστοποίηση για κάποιο έτος, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση λήξης της Πιστοποίησης στην αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ειδικός Έλεγχος διενεργείται µε χρέωση της επιχείρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συµµορφώσεων όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισµού, που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ελέγχου Αξιολόγησης ή Επιτήρησης. ii. Προκειµένου να ελεγχθούν µεταβολές ή έκτακτες καταστάσεις στις διαδικασίες παραγωγής, µεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ στην επιχείρηση που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το αντικείµενο της πιστοποίησης. iii. Στα πλαίσια χειρισµού εγγράφων καταγγελιών σχετικά µε την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας και του παρόντος Κανονισµού. Στην περίπτωση αυτή αν διαπιστωθεί η µη τήρηση των απαιτήσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας και του παρόντος Κανονισµού, το κόστος του Ειδικού Ελέγχου επιβαρύνει την επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος βαρύνει τον AGROCERT Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο AGROCERT προβαίνει σε Ειδικούς Ελέγχους προκειµένου να εξετάσει το διαφηµιστικό υλικό πάσης φύσεως (ηλεκτρονικό, έντυπο, τηλεοπτικό κ.λ.π.) που περιέρχεται σε ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 9 από 20

11 γνώση του κατόπιν καταγγελίας ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποίησης περί παράνοµης χρήσης των ενδείξεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία Για την πραγµατοποίηση των Ειδικών Ελέγχων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.5 του παρόντος Κανονισµού, µε εξαίρεση την περίπτωση εξέτασης διαφηµιστικού υλικού όπου συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή της από την ελεγχόµενη επιχείρηση Εφόσον κριθεί απαραίτητο ο Ειδικός Έλεγχος µπορεί να είναι έκτακτος δίχως προηγούµενη προειδοποίηση ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Κατά τη διάρκεια του Ελέγχου καταγράφονται τα ευρήµατα και διαπιστώνονται τυχόν Μη Συµµορφώσεις ή/και Παρατηρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους και του κεφαλαίου 3 του παρόντος Κανονισµού Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει στο AGROCERT εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την καταγραφή των Μη Συµµορφώσεων τις προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες, προσδιορίζοντας την ηµεροµηνία έναρξης και υλοποίησης της εφαρµογής τους. Η παρέλευση απράκτου του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος αποστολής των διορθωτικών ενεργειών ισοδυναµεί µε αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση της Πιστοποίησης ή εισήγηση για την ανάκλησή της Η επιχείρηση ενηµερώνεται γραπτώς από την αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή των διορθωτικών ενεργειών της επιχείρησης για την αποδοχή ή όχι των προτεινόµενων διορθωτικών ενεργειών καθώς και για τον τρόπο και το χρόνο επαλήθευσής τους. Σε περίπτωση που αυτές δε γίνουν αποδεκτές, η επιχείρηση οφείλει να προτείνει νέες και επαναλαµβάνεται η παραπάνω διαδικασία µε τους ίδιους χρονικούς περιορισµούς. Το συνολικό χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία Ελέγχου µέχρι την αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες συνολικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση της Πιστοποίησης ή εισήγηση για την ανάκλησή της Η επαλήθευση των ιορθωτικών Ενεργειών πραγµατοποιείται µε: i. Αποστολή αντικειµενικών αποδείξεων στον AGROCERT και σε ειδικές περιπτώσεις ii. Έλεγχο Επιτήρησης ή Ειδικό έλεγχο, κατά περίπτωση 5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Η χορήγηση Πιστοποίησης από τον AGROCERT στον ενδιαφερόµενο επιβεβαιώνει ότι τα γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιµα αυτού συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του παρόντος Κανονισµού. 5.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT εισηγείται στο Συµβούλιο Πιστοποίησης για τη χορήγηση Πιστοποίησης µόνο εφόσον κατά τον Έλεγχο Αξιολόγησης ή τους Ελέγχους Επιτήρησης δε βρέθηκαν Μη Συµµορφώσεις ή έχει επαληθευτεί η άρση των τυχόν Μη Συµµορφώσεων που διαπιστώθηκαν Το Συµβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει αιτιολογηµένα κατά περίπτωση, µετά την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του AGROCERT για: Τη χορήγηση ή µη της Πιστοποίησης στην επιχείρηση ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 10 από 20

12 Την ανάκληση της Πιστοποίησης που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς στην επιχείρηση µε κοινοποίηση στη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κατά τη χορήγηση της πιστοποίησης, η αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT αποστέλλει στην επιχείρηση υπογεγραµµένο το Πιστοποιητικό και τη σχετική Σήµανση. Η ισχύς της πιστοποίησης έχει διάρκεια ενός (1) έτους Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί την ανανέωση της ισχύος της Πιστοποίησης, οφείλει να ενηµερώσει γραπτά την αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της ισχύος του σχετικού Πιστοποιητικού. Σε αντίθετη περίπτωση πραγµατοποιείται έλεγχος επιτήρησης κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ΠΟΠ/ΠΓΕ και ανανεώνεται η πιστοποίηση. Χορηγείται νέο Πιστοποιητικό διάρκειας ενός (1) έτους Σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων ή και µεγεθών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, ακολουθείται η παράγραφος του παρόντος Κανονισµού και υπάρχει η δυνατότητα, έπειτα από έλεγχο, τροποποίησης της Πιστοποίησης σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία ή/και µεγέθη. 6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.1 Τροποποίηση της Πιστοποίησης µπορεί να επέλθει όταν η επιχείρηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές που δύναται να επηρεάσουν την Πιστοποίηση (αλλαγή οργανωτικής δοµής ή µεταβολές στην ιδιοκτησία, αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας, επέκταση ή παύση δραστηριοτήτων κ.ά.). 6.2 Η επιχείρηση οφείλει να ενηµερώνει γραπτώς τη /νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του AGROCERT, υποβάλλοντας νέα Αίτηση, για σηµαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως της βαρύτητας των αλλαγών, ο AGROCERT δύναται να διενεργήσει Έλεγχο Αξιολόγησης, Επιτήρησης ή Ειδικό, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των παραγράφων 4.5, 4.6 και 4.7 αντίστοιχα, του παρόντος Κανονισµού. 6.3 Ενδεχόµενη Επέκταση ή Περιορισµός του πεδίου Πιστοποίησης συνεπάγεται τη χορήγηση νέου Πιστοποιητικού στην επιχείρηση και υπογραφή νέας σύµβασης µε την επιχείρηση. 7 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ /ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7.1 Ο AGROCERT δύναται να προβεί σε ανάκληση της Πιστοποίησης Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι που προβλέπονται : Στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία Στον παρόντα Κανονισµό Όσον αφορά χρήση της σήµανσης, ενδείξεων και κοινοτικού συµβόλου Στη σύµβαση ένταξης στο Σύστηµα Ελέγχου και επιπλέον: αν η επιχείρηση χρεοκοπήσει αν εντοπισθούν από τον AGROCERT Μη Συµµορφώσεις σε υπεργολάβο ή/και προµηθευτές πρώτης ύλης της επιχείρησης και παράλληλα όταν αυτή δεν προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των επιπτώσεων των διαπιστουµένων µη συµµορφώσεων. 7.2 Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στον AGROCERT το πρωτότυπο Πιστοποιητικό άµεσα και όχι αργότερα από µια ηµέρα από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του AGROCERT. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 11 από 20

13 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 8.1 Ο AGROCERT, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, διενεργεί ελέγχους σε κάθε χώρο χονδρικής ή λιανικής πώλησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και δειγµατοληψίες και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων για τον προσδιορισµό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές καταχώρησής τους, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων που αφορούν την επισήµανση ή/και τους κανόνες παραγωγής των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας. 8.2 Ο AGROCERT διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή και διάθεσης Για να διαπιστώσει αν γίνεται ορθή χρήση των ενδείξεων, του κοινοτικού συµβόλου καθώς και της σήµανσης πιστοποίησης που φέρονται στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για να διαπιστώσει αν έχουν τεθεί σε εµπορία προϊόντα που καταχρηστικά φέρουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία ή κατόπιν σχετικών καταγγελιών ή αν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιηθεί παρατυπία ή παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας περί προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και αν διαπιστωθούν παραβάσεις ακολουθείται το σύστηµα επιβολής κυρώσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας. 8.3 Μετά το πέρας κάθε ελέγχου ή/και δειγµατοληψίας, συντάσσεται από τους αρµόδιους ελεγκτές του AGROCERT, Πρακτικό Ελέγχου ή/και Πρακτικό ειγµατοληψίας, εφόσον προβαίνουν σε δειγµατοληψία προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, έιτε διαπιαστωθεί παρατυπία ή/και παράβαση είτε όχι. Τα εν λόγω πρακτικά συµπληρώνονται εις διπλούν και συνυπογράφονται από τον παριστάµενο εκπρόσωπο της ελεγχόµενης επιχείρησης εµπορίας προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ο οποίος διατηρεί το δικαίωµα να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του. Τυχόν άρνηση υπογραφής του τελευταίου δεν καθιστά άκυρη την διαδικασία ελέγχου και θεωρείται ότι έλαβε γνώση η ελεγχόµενη επιχείρηση, γενόµενης ειδικής µνείας στο Πρακτικό Ελέγχου περί αρνήσεως υπογραφής. 9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 9.1 Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό ή κατόπιν τεκµηριωµένων καταγγελιών ή ύστερα από ελέγχους που διενεργούνται από άλλες Υπηρεσίες του ηµοσίου στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείµενης κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας που αφορούν τα καταχωρηµένα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιµα ΠΟΠ/ΠΓΕ, επιβάλλεται το σύστηµα κυρώσεων που περιγράφεται στην ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 10.1 Ο κάτοχος της Πιστοποίησης οφείλει: i) να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά όσα περιλαµβάνονται στη σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία, στον παρόντα Κανονισµό, καθώς και στην υπογραφείσα Σύµβαση ένταξης στο σύστηµα ελέγχου µε τον AGROCERT, ii) να υλοποιεί τις εγκεκριµένες από τον AGROCERT ιορθωτικές Ενέργειες που αφορούν τις διαπιστωθείσες κατά τους ελέγχους του AGROCERT Μη Συµµορφώσεις όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο του κεφαλαίου 3 του παρόντος Κανονισµού, εντός του καθορισµένου από τον AGROCERT χρονικού διαστήµατος, ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 12 από 20

14 iii) να διακόψει εντός µιας το πολύ ηµέρας από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης κάθε χρήση ή διαφήµιση ή αναφορά στο Πιστοποιητικό και τη σχετική σήµανση, στην περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και στην περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος του. Η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον AGROCERT το πρωτότυπο του Πιστοποιητικού και να ενηµερώσει γραπτώς τον AGROCERT για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο Πιστοποιητικό και τη σχετική σήµανση, iv) να ενηµερώνει άµεσα και γραπτώς τον AGROCERT όταν σχεδιάζει µεταβολές που δύναται να επηρεάσουν την Πιστοποίηση, όπως π.χ. σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας ή/και διοίκησης, αλλαγή της οργανωτικής δοµής, διακοπή συνεργασίας µεταξύ επιχείρησης και προµηθευτή της, έναρξη συνεργασίας µε νέο προµηθευτή, επέκταση ή διακοπή παραγωγής, παραγωγή νέου προϊόντος, αλλαγή υποδοµών πριν την εφαρµογή τους, v) να υποβάλλει ετησίως δήλωση των ποσοτήτων των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ που θα παράξει καθώς και τυχόν αποθεµάτων προηγουµένων ετών ανά κατηγορία προϊόντος. Η δήλωση για τα υπάρχοντα αποθέµατα υποβάλλεται την τελευταία ηµέρα της εµπορικής περιόδου κάθε προϊόντος. vi) να ενηµερώνει άµεσα και γραπτώς τον AGROCERΤ για οποιεσδήποτε ειδικές καταστάσεις, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάκληση εµπορίας των προϊόντων της, vii) να χρησιµοποιεί το Πιστοποιητικό Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και τη σχετική σήµανση σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην ισχύουσα νοµοθεσία και στην παράγραφο 12 του παρόντος Κανονισµού, viii) να µην κάνει χρήση της Πιστοποίησης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιφέρει κακή φήµη στον AGROCERΤ, ix) να διαθέτει και να τηρεί αρχείο των παραπόνων πελατών ή τρίτων, τα οποία σχετίζονται µε τη συµµόρφωση των πιστοποιηµένων προϊόντων προς τις ισχύουσες απαιτήσεις και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες όσον αφορά το χειρισµό των εν λόγω παραπόνων και να τεκµηριώνει τις ενέργειες του, x) να εκπληρώνει εµπρόθεσµα τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς τον AGROCERΤ, xi) να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στην Οµάδα Ελέγχου του AGROCERΤ σε ότι αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Να διευκολύνει τη διαδικασία του Ελέγχου λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα (ασφάλεια, διάθεση προσωπικού, παρουσία εκπροσώπου, διάθεση σχετικών εγγράφων κλπ), επιτρέποντας την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις της που σχετίζονται µε το αντικείµενο της Πιστοποίησης και θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούµενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριµένο έλεγχο και προβλέπεται από την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία καθώς και του παρόντος Κανονισµού, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εµπορίας, ετικέτες-επισηµάνσεις ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συµπεράσµατα Σε περίπτωση µη τήρησης όλων των παραπάνω, ο AGROCERT διατηρεί το δικαίωµα εφαρµογής της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην αριθµ / Κ.Υ.Α. όπως τροποποίηθηκε και ισχύει. 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ AGROCERT Ο AGROCERT οφείλει: 11.1 Να εγγράψει τον κάτοχο της Πιστοποίησης στο Μητρώο ικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ που τηρεί Να προβάλλει και να δηµοσιοποιεί την Πιστοποίηση του προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας αποφασίζονται από τον AGROCERT, σε πιθανή συνεργασία και µε άλλους φορείς. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 13 από 20

15 11.3 Να διενεργεί επανέλεγχο (µε νέα Οµάδα Ελέγχου) χωρίς επιβάρυνση της επιχείρησης στην περίπτωση που µια επιχείρηση διατυπώσει αιτιολογηµένα παράπονα για την αποτελεσµατικότητα και την αντικειµενικότητα συγκεκριµένου Ελέγχου, εφόσον τα παράπονα αυτά έχουν γίνει αποδεκτά Να χορηγεί στην επιχείρηση, στην οποία έχει πραγµατοποιηθεί δειγµατοληψία, µε ευθύνη του AGROCERT, στα πλαίσια ελέγχου του για την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, αντίγραφα των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών αναλύσεων, αν η επιχείρηση επιθυµεί να τα χρησιµοποιήσει ως αποδεικτικά στα πλαίσια περαιτέρω ελέγχων Να πληροφορεί εγκαίρως τους ενδιαφερόµενους, µε κάθε πρόσφορο µέσο για τις οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να πραγµατοποιήσει στον παρόντα Κανονισµό και να δίδει την κατάλληλη χρονική προθεσµία για την πραγµατοποίηση της αναγκαίας προσαρµογής. Όταν η επιχείρηση ολοκληρώσει τις προσαρµογές της οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον AGROCERΤ Να ενηµερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και άλλες αρµόδιες αρχές για τα αποτελέσµατα των ελέγχων του καθώς και τα µέτρα που έλαβε κατά τη διενέργεια αυτών και να µεριµνά για την εξέταση των στοιχείων που περιέρχονται στην κατοχή του από συναρµόδιους φορείς. 12 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 12.1 Η επιχείρηση που διαθέτει πιστοποιητικό παραγωγής προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ πρέπει εκτός των άλλων υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στην κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία - να χρησιµοποιεί ως επισήµανση επί της συσκευασίας, του έντυπου και διαφηµιστικού υλικού ή/και των συνοδευτικών εγγράφων της, τα παρακάτω: i. Τις ενδείξεις που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία όπως τροποποιούνται και ισχύουν, ανάλογα µε την κατηγορία των καταχωρηµένων προϊόντων. ii. Τα αντίστοιχα σήµατα που σχετίζονται µε το πεδίο πιστοποίησης όπως αυτά κατοχυρώνονται κάθε φορά από τον AGROCERΤ και αναφέρονται σε προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Τα εν λόγω σήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα και σε αναλογικές διαστάσεις. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 14 από 20

16 iii. Την ένδειξη: Για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα Αρ. Πιστοποιητικού: 0/ ή Certificate No: 0/ Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την εµπορική ονοµασία του προϊόντος και να συνοδεύονται µε την χορηγηθείσα ένδειξη, ώστε να καθίσταται σαφές ότι αναφέρονται στην Πιστοποίηση και στο πεδίο εφαρµογής της. Η χορηγηθείσα ένδειξη δεν µπορεί να είναι εµφανέστερη όσον αφορά το χρώµα, το µέγεθος και τον τύπο της γραµµατοσειράς από την εµπορική ονοµασία του προϊόντος Τα ανωτέρω είναι δυνατό να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες, µετά από έγκριση του AGROCERT Τα Σήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1 του παρόντος κεφαλαίου αποτελούν κατοχυρωµένη αποκλειστική ιδιοκτησία του AGROCERT Οι ως άνω ενδείξεις και σήµατα αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί Πιστοποίηση και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης τους σε τρίτο µέρος καθ οιονδήποτε τρόπο Το Πιστοποιητικό καθώς και οι σχετικές ενδείξεις αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα του πεδίου Πιστοποίησης Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής των σηµάνσεων, ο κάτοχος του Πιστοποιητικού υποχρεούται πριν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίησή τους να θέτει υπόψη του AGROCERT την επισήµανση, τα έγγραφα/έντυπα που προτίθεται να χρησιµοποιήσει καθώς και το διαφηµιστικό υλικό στο οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και να ζητά την έγκρισή τους Η ορθή χρήση του Πιστοποιητικού και των ως άνω ενδείξεων, σηµάτων εξετάζεται από τον AGROCERT τόσο κατά τη διάρκεια των Ελέγχων όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή υποπέσει στην αντίληψή του παράτυπη χρήση αυτών κατά την εµπορία και διαφήµιση προίόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ Η επιχείρηση δεσµεύεται εγγράφως να διακόψει τη χρήση των σχετικών ενδείξεων, σηµάτων και αναφορών εφόσον αιτιολογηµένα το απαιτήσει ο AGROCERT ή όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του Πιστοποιητικού. Προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί κατά την παραγωγή τους ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και δικαιούνται της σχετικής σήµανσης για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο δύναται να τεθούν σε εµπορία και µετά το πέρας της εν λόγω χρονικής περιόδου. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 15 από 20

17 13 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 13.1 Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει εγγράφως τυχόν αντίρρησή της κατά της απόφασης του Συµβουλίου Πιστοποίησης. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην επιχείρηση Για την ένσταση αποφασίζει η Επιτροπή Ενστάσεων του AGROCERT. Η άσκηση της ένστασης δεν αναστέλλει την απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης για όσο χρονικό διάστηµα αυτή εκκρεµεί και µέχρι την επίδοση της οριστικής απόφασης Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης, κοινοποιείται άµεσα στην επιχείρηση και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τα συµβαλλόµενα µέρη. 14 ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ ΙΑΦΩΝΙΕΣ 14.1 Ο κάτοχος Πιστοποίησης ή άλλος ενδιαφερόµενος (π.χ. καταναλωτής) δύναται να εκφράσει παράπονα που αφορούν τις διαδικασίες πιστοποίησης του AGROCERT, όπως η πληµµελής διεξαγωγή Ελέγχου, η µη τήρηση εχεµύθειας, η κακή συµπεριφορά των ελεγκτών, οι χρονικές καθυστερήσεις, κ.λ.π. Τα παράπονα υποβάλλονται γραπτώς στην αρµόδια υπηρεσία του AGROCERT, η οποία τα αξιολογεί Η απόφαση του AGROCERT επί των παραπόνων ανακοινώνεται γραπτά στον ενδιαφερόµενο. Εάν ο ενδιαφερόµενος εκτιµά ότι δεν έχει καλυφθεί από την απόφαση, µπορεί να ζητήσει εγγράφως την επανεξέταση του θέµατος. 15 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 15.1 Το προσωπικό του AGROCERT και ιδιαίτερα η Οµάδα Ελέγχου, το Συµβούλιο Πιστοποίησης, το ιοικητικό Συµβούλιο, η Επιτροπή Ενστάσεων, καθώς και οι τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του AGROCERT, αναλαµβάνουν την ευθύνη να χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή τους κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης, ως αυστηρώς εµπιστευτικές. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν δήλωση εµπιστευτικότητας. 16 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 16.1 Ο παρών Κανονισµός µπορεί να υποστεί αναθεωρήσεις κατόπιν αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου του AGROCERT Η γνωστοποίηση των αναθεωρήσεων του Κανονισµού ακολουθεί τα όσα προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 10.4 του παρόντος Κανονισµού. 17 ΜΗΤΡΩΟ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ 17.1 Ο AGROCERT τηρεί Μητρώο ικαιούχων Χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ, το οποίο αποτελεί δηµόσιο βιβλίο και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόµενο χωρίς να είναι απαραίτητη η επίκληση έννοµου συµφέροντος Το Μητρώο αυτό περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο, την επωνυµία, το διακριτικό τίτλο και την έδρα του δικαιούχου, το είδος και την ονοµασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίµου, την κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ, την ηµεροµηνία έγκρισης, ανανέωσης ή/και ανάκλησης του δικαιώµατος χρήσης των εν λόγω ενδείξεων. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 16 από 20

18 18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 18.1 Για τη χορήγηση και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού καταβάλλεται στον AGROCERT το Κόστος Πιστοποίησης, το οποίο περιλαµβάνει: α) το Κόστος Αξιολόγησης της Αίτησης Πιστοποίησης β) το Ετήσιο Κόστος Πιστοποίησης γ) το Κόστος Ελέγχων 18.2 Το Ετήσιο Κόστος Πιστοποίησης αφορά την παρακολούθηση της συµµόρφωσης της παραγωγής µε τη σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία καθώς και τους επιτόπιους ελέγχους πλην των επαναληπτικών και ειδικών Τα κόστη όλων των σταδίων για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού αναφέρονται στον σχετικό Κατάλογο Κόστους Πιστοποίησης του AGROCERT Ο Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζεται µε Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του AGROCERT. 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 19.1 Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον AGROCERT τον προϋπολογισµό του κόστους της ιαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. 20 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20.1 Αρχική χορήγηση Πιστοποίησης Κατά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης καταβάλλεται στον AGROCERT το Κόστος Αξιολόγησης Αίτησης Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης υπογράφεται µεταξύ ενδιαφερόµενου και AGROCERT Σύµβαση Ένταξης στο Σύστηµα Ελέγχου µονάδων παραγωγής, µεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων ΠΟΠ/ΠΓΕ (σε δύο αντίτυπα) Το κόστος του ή των ελέγχων που διενεργούνται µετά την έγκριση της αίτησης και πριν τη χορήγηση πιστοποιητικού, καταβάλλεται πριν τη διενέργειά τους και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση µη χορήγησης πιστοποιητικού Με τη χορήγηση της πιστοποίησης, καταβάλλεται στον AGROCERT το Eτήσιο Kόστος Πιστοποίησης του πρώτου έτους ισχύος του Πιστοποιητικού Κατά τα έτη ισχύος του Πιστοποιητικού (πέραν του πρώτου έτους), καταβάλλονται στον AGROCERT εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους: Το Eτήσιο Kόστος Πιστοποίησης του τρέχοντος έτους. Εφόσον η πραγµατική παραγωγή του προηγούµενου έτους κινήθηκε σε ανώτερο κλιµάκιο από την προεκτίµηση, υπολογίζεται τυχόν επιπλέον κόστος. Το Κόστος τυχόν επαναληπτικών ή ειδικών ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους ισχύος του Πιστοποιητικού ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 17 από 20

19 20.2 Ανανέωση Πιστοποίησης Με την ανανέωση της πιστοποίησης, ισχύει ο προαναφερόµενος τρόπος πληρωµής Ανάκληση Πιστοποίησης Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει το ετήσιο κόστος του έτους ανάκλησης /διακοπής καθώς και το τυχόν µη καταβληθέν κόστος ειδικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το προηγούµενο ή το τρέχον έτος. ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 18 από 20

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τα αγροτικά προϊόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2332/95 (ΦΕΚ 181 Α), ορίζονται: «τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των παντός είδους εκτροφών, ως και τα προερχόµενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ και ΠΓΕ Αίτηση Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Πρόγραµµα Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Ερωτηµατολόγιο Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Έκθεση Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Αναφορά Παρατυπίας / Παράβασης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σύµβαση Ένταξης στο Σύστηµα Ελέγχου για την απονοµή Πιστοποιητικού Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Πιστοποιητικό Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σήµατα Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Μητρώο Προϊόντων Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης και Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων Σηµειωµατάριο Ελεγκτή Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 19 από 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Οι εκµεταλλεύσεις/επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλουν να τηρούν κατά περίπτωση τα κάτωθι αρχεία: Αρχείο παραγωγών / προµηθευτών α υλών Αρχείο ηµερήσιας εισροής υλών (ανά είδος/ ηµέρα/ παραγωγό) Αρχείο ηµερήσιας παραγωγής Αρχείο αποθήκευσης προϊόντος Αρχείο ισοζυγίου Παραγωγής/ Αποθήκευσης/ Πωλήσεων Αρχείο µεθόδων παρασκευής γεωργικού προϊόντος ή τροφίµου Αρχείο παρτιδοποίησης/ κωδικοποίησης προϊόντος ανά ηµέρα επεξεργασίας Αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων Αρχείο αγοραστών / ηµεροµηνίες αγορών Τιµολόγια αγοράς ΠΟΓ-R-01/1: Κανονισµός Ελέγχου καικανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Σελίδα 20 από 20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.3 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.3 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ 10.11.2008/2 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: SPE-R-01/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Κανονισµός (ΕOΚ) αριθ. 1538/5.06.1991, όπως ισχύει Για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : )

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : 25-07-2012) Ε 03/5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 03 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 3 Σελίδα 1 από 11 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. 3 ΔΙΑΔΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΠ (ΣΣ/ΚΕΠ ΠΣ/ΚΕΠ) ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα