ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2012 Ο Ρυπαίνων Πληρώνει Οι Νοµικές Επενέργειες για τις Επιχειρήσεις από την Εφαρµογή της Ισχύουσας Νοµοθεσίας Δρ. Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω, Εµπειρογνώµων Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος Περιεχόµενα 1. Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ και η ενσωµάτωσή της στην ελληνική έννοµη τάξη 2. Πώς λειτουργεί το σύστηµα EMAS 3. Νοµοθεσία της Ε. Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος που πρέπει να τηρείται για την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ 4. Αρµόδιοι φορείς για την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ 5. Ποιά ρύπανση καλύπτεται από την περιβαλλοντική ασφάλιση 6. Πότε υπάρχει περιβαλλοντική ευθύνη 7. Ποιά έξοδα καλύπτει η περιβαλλοντική ασφάλιση 8. Αντικειµενική ευθύνη 9. Τί πληρώνει ο Φορέας 10. Προβλήµατα στην εφαρµογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ 11. Προοπτικές Προτάσεις 12. Βιβλιογραφία - Περισσότερες πληροφορίες 1. Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ και η ενσωµάτωσή της στην ελληνική έννοµη τάξη 1

2 Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας, ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το Π.Δ. 148/2009, το οποίο τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Παράλληλα για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων από το 2006 η ΚΥΑ 13588/725/2006 προβλέπει ότι για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας φορείς που διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην αδειοδοτούσα ααρχή ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε συγκεκριµένο ύψος ασφαλιστικής κάλυψης (άρθ.7) ήτοι: Για την άδεια διάθεσης: 1,5 εκ. ΕΥΡΩ/χρόνο Για την άδεια αξιοποίησης 1,5 εκ. ΕΥΡΩ/χρόνο Για την άδεια αποθήκευσης ή/και διασυνοριακής µεταφορά 1 εκ. ΕΥΡΩ/χρόνο Για την άδεια συλλογής και µεταφοράς 0,5 εκ. ΕΥΡΩ/χρόνο Το 2011 ο Ν.3982 για την απλοποίηση της αδειοδότησης των µεταποιητικών δραστηριοτήτων µείωσε στο ήµισυ τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι οι µεταποιητικές δραστηριότητες διαθέτουν το καθοριζόµενο από το δίκαιο της Ε. Ένωσης σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS ( Κανονισµοί 761/2001, 1893 /2006 και νέος Κανονισµός 1221/2009). Ο Ν.4042 για την διαχείριση των αποβλήτων και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος συµπληρώνει και τροποποιεί το ισχύον σύτσηµα περιβαλλοντικών ελέγχων και επιβολής κυρώσεων. 2. Πώς λειτουργεί το σύστηµα EMAS Αρµόδιος φορέας για την καταχώρηση των οργανισµών στο κοινοτικό σύστηµα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS είναι η επιτροπή EMAS Συστήθηκε µε την ΚΥΑ 28489/2629/1998 Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και επανασυγκροτήθηκε µε την Η.Π /975/Ε113 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 668/Β/ ). Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ανατέθηκε στο Τµήµα Διεθνών Δραστηριοτήτων και ΕΟΚ του ΥΠΕKA η Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και οι γραµµατειακές διαδικασίες που αφορούν στην εφαρµογή του Κανονισµού 761/2001. Η Επιτροπή EMAS αποτελείται από τέσσερα µέλη εκ των οποίων τα τρία µέλη είναι από το ΥΠΕKA και ένα µέλος από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Εµπορικής Ναυτιλίας. Ο Αρµόδιος Φορέας, µεταξύ άλλων: Ελέγχει τις προϋποθέσεις καταχώρησης των καταχωρηµένων ή των υπό καταχώρηση οργανισµών στο Μητρώο EMAS και εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ την καταχώρηση, διαγραφή ή αναστολή της καταχώρησης των οργανισµών και τη χορήγηση λογοτύπου. Διατηρεί και ενηµερώνει το µητρώο των οργανισµών που είναι καταχωρηµένοι στο EMAS και το ανακοινώνει στην Ε.Επιτροπή. Εισηγείται την ανάθεση ελέγχων, µελετών και προγραµµάτων τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες εφαρµογής του συστήµατος, την προώθηση της εφαρµογής του και για την ενθάρρυνση της συµµετοχής των οργανισµών στο EMAS. 2

3 Παρακολουθεί τις συναντήσεις σε επίπεδο Ε. Ένωσης των αρµοδίων Φορέων του EMAS (φόρουµ αρµόδιων φορέων) και της Νοµοθετικής Επιτροπής του EMAS Τη διαπίστευση των περιβαλλοντικών επαληθευτών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1221/2009, ανέλαβε στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) που ιδρύθηκε µε τον Ν. 3066/2002 και το οποίο αποτελεί µετεξέλιξη του Εθνικού Συµβουλίου Διαπίστευσης που λειτουργούσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το Νοµοθεσία της Ε. Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος που πρέπει να τηρείται για την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν όλες τις νοµικές διατάξεις που έχει υιοθετήσει η Ε. Ένωση και αφορούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των δράσεων που απαρριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ αυτής. Συγκεκριµένα οι ακόλουθες Οδηγίες πρέπει να εφαρµόζονται, όπως τροποποιούνται και εκάστοτε ισχύουν: Ύδατα: Οδηγία πλαίσιο 2000/60, Οδηγία απόρριψης επικινδύνων ουσιών 76/464, Οδηγία προστασίας υπογείων υδάτων 80/68 Φύση- Βιοποικιλότητα:Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών 79/409/ΕΟΚ, Οδηγία για τη διατήρηση των οικοτόπων και την δηµιουργία του δικτύου Natura /43/ΕΚ Απόβλητα: Οδηγίες πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ και προγενέστερες, Οδηγία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 99/31, απόβλητα εξορυκτικής βιοµηχανίας 2006/21 Διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων: Κανονισµός 1013/2006 Μεταφορά επικινδύνων ρυπογόνων εµπορευµάτων: Οδηγία 96/49 Χηµικές ουσίες: Οδηγία 67/548, Κανονισµός REACH 1907/2006, Οδηγία 2006/121 Eπικίνδυνα παρασκευάσµατα: Οδηγία 1999/45, Κανονισµός 1272/2008 Βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά: Οδηγίες 98/8, 91/414 Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί: Οδηγίες 90/219, 2001/18 Βαρειά ρυπαίνουσες εγκαταστάσεις: IPPC Οδηγίες 96/61, 2008/1 4. Αρµόδιοι φορείς για την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ Το ΥΠΕΚΑ έχει την ευθύνη για την εφαρµογή της Οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη και ειδικότρα η Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία συστάθηκε ως ενιαίος διοικητικός µε το Ν. 3818/2010 (αρθ. 6) και σε αυτήν υπάγονται: Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (άρθ. 9 Ν. 2947/2001) Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ) (αρθ. 6 του Π.Δ 148/2009), το οποίο λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο. Επικουρείται από την γνωµοδοτική Επιτροπή Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών η οποία είναι υπό σύσταση. Παράλληλα έχουν συσταθεί στις περισσότερες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις Περιφερειακές 3

4 Επιτροπές Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (αθρ. 16 του Ν. 4030/2011 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόµησης και Ενέργειας) Το ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ: τα µέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµίας, την έγκριση των δαπανών πρόληψης και αποκατάστασης, την ανάληψη δράσης για πρόληψη και αποκατάσταση όταν η ζηµία επηρεάζει άλλα κράτη µέλη, τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων για την υλοποίηση του Π.Δ/τος 148/2009 γνωµοδότηση για την εφαρµογή της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, τη συνεργασία µε άλλους φορείς και την σύνταξη εκθέσεων εφαρµογής. Το ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ ως κεντρικό και συντονιστικό όργανο συνεργάζεται για την εφαρµογή του Π.Δ/τος 148/2009 µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και µε τις Περιφερειακές Επιτροπές Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών. Για την εύρυθµη συνεργασία τους εκδόθηκαν οι Εγκύκλιοι: Α) 65/ «Συνεργασία και συντονισµός για θέµατα εφαρµογής του Π.Δ.148/2009 σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµιάς» Β) 1724/ «Κανόνες λειτουργίας Περιφερειακών Επιτροπών αντιµετώπισης περιβαλλοντικών ζηµιών». Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, δέχεται αιτήµατα ανάληψης δράσης βάσει του άρθ. 13 του Π. Δ/τος. Ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθ. 16 και 17 του Π.Δ/τος: διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους περιβαλλοντικούς ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους φορείς εκµετάλλευσης και εισηγείται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε φορείς εκµετάλλευσης που παραβαίνουν τις διατάξεις για την περιβαλλοντική ευθύνη. 5. Ποιά ρύπανση καλύπτεται από την περιβαλλοντική ασφάλιση Η διασπορά, απελευθέρωση, διαρροή στερεού, υγρού ή αέριου στοιχείου το οποίο µπορεί να ρυπάνει το έδαφος, την ατµόσφαιρα, τα ύδατα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλισµένου 6. Πότε υπάρχει περιβαλλοντική ευθύνη Η ζηµία πρέπει να είναι συγκεκριµένη και µετρήσιµη Να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ επιχείρησης και ζηµίας Η εθύνη είναι αντικειµενική οπότε δεν απαιτείται δόλος ή αµέλεια του Φορέα 4

5 7. Ποιά έξοδα καλύπτει η περιβαλλοντική ασφάλιση περιορισµού και πρόληψης της ρύπανσης διερεύνησης και διαπίστωσης της ρύπανσης κόστος καθαρισµού εδαφών, υδάτων: υπόγειων και επιφανειακών, αποκοµιδής, αποµάκρυνσης των ρύπων παρακολούθησης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα αποκατάστασης των προστατευοµένων ειδών βιοτόπων Δεν καλύπτονται ζηµίες και έξοδα από: Πόλεµο, τροµοκρατικές ενέργειες Ποινές, πρόστιµα Ηθεληµένες πρακτικές που εύλογα αναµένεται να προξενήσουν ζηµία Μη συµµόρφωση µε αποφάσεις αρµοδίων αρχών και µε την νοµοθεσία Εκποµπή ρύπων εντός των ορίων της άδειας λειτουργίας Γνωστές προϋπάρχουσες συνθήκες ρύπανσης 8. Αντικειµενική ευθύνη Αφορά περιβαλλοντική ζηµία που προκαλεί η άσκηση των εγγενώς επικινδύνων για το περιβάλλον δραστηριοτήτων, ότοι οιασδόποτε από τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που απαριθµούνται ςτο Παράρτηµα ΙΙΙ τησ Οδηγίας και σε οιαδόποτε επικείµενη απειλή τέτοιας ζηµίας. Υποκειµενική ευθύνη Αφορά ζηµία προστατευόµενων ειδών και φυσικών οικοτόπων που προκαλεί η άσκηση οιασδόποτε από τις δραστηριότητες πλην εκείνων οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα III και σε οιαδόποτε επικείµενη απειλή τέτοιας ζηµίας. Η Οδηγία επεκτείνεται σε κάθε είδους δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το βαθµό όχλησης. Αντικειµενική ευθύνη Ζηµία σε ύδατα Ζηµία στο έδαφος Ζηµία σε προςτατευόµενα είδη Ζηµία σε οικοτόπους Υποκειµενική ευθύνη Ζηµία σε προστατευόµενα είδη Ζηµία σε οικοτόπους Σύµφωνα µε το αρθ. 4 π.1 Π.Δ.148/2009, η αντικειµενική ευθύνη επεκτείνεται σε όλους τους φορείς εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας, εισάγοντας αυστηρότερο καθεστώς από το προβλεπόµενο στην Οδηγία. 9. Τί πληρώνει ο Φορέας 5

6 το κόστος των απαραίτητων µέτρων πρόληψης (αρθ. 8 Π.Δ.) το κόστος των απαραίτητων µέτρων περιορισµού της ρύπανσης (αρθ. 9 Π.Δ.) το κόστος εκτίµησης της περιβαλλοντικής ζηµίας και του καθορισµού των µέτρων αποκατάστασης (αρθ. 10,11 Π.Δ.) το κόστος των απαραίτητων µέτρων αποκατάστασης (αρθ. 9, 10, 11 Π.Δ.) πιθανόν να πληρώνει το κόστος των διοικητικών δαπανών και των δαπανών επιβολής του νόµου που θα υποχρεωθεί να καταβάλει η Διοίκηση και δικαιούται να ανακτήσει. (αρθ. 11 Π.Δ.) Απαλλάσεται όµως αν αποδείξει ότι: Η ζηµία οφείλεται σε πράξη τρίτου, ενώ υπήρχαν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας Η ζηµία ανάγεται σε συµµόρφωση σε εντολή δηµόσιας αρχής (αρθ.11 π.4) Δεν ενήργησε µε δόλο ή αµέλεια (να το αποδείξει) και έχει προβλεφθεί ρητά στην άδεια ή έγκριση από τη δηµόσια αρχή Δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί, από το επίπεδο των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων το χρόνο που έγινε η εκποµπή ή η δραστηριότητα Η ζηµία έλαβε χώρα, ή οφείλεται σε γεγονός που προκλήθηκε και έληξε πριν τις Προβλήµατα στην εφαρµογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ Πολυδιασπασµένο νοµικό πλαίσιο µη κωδικοποίηση περιβαλλοντικής νοµοθεσίας Μη επαρκές σύστηµα περιβαλλοντικού ελέγχου Νέες νοµοθετικές διατάξεις που η εφαρµογή τους απαιτεί έκδοση Κανονιστικών Πράξεων που σταδιακά θα εκδοθούν: α) Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότη, β) Ν. 4042/2012 γιατην διαχείριση των αποβλήτων και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος Υπό έκδοση η Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, που θα καθορίζει την σταδιακή υπαγωγή επιχειρήσεων σε υποχρεωτική περιβαλλοντική ασφάλιση, καθώς και το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης (έχει συσταθεί και λειτουργεί σχετική οµάδα εργασίας µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς) Μη επαρκής καταγραφή-γνώση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα έλλειψη αξιόπιστων και επαρκών βάσεων περιβαλλοντικών δεδοµένων. Τα ανωτέρω αποτελούν αν όχι απαραίτητο τουλάχιστον επιβοηθητικό στοιχείο για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην «προτέρα κατάσταση» Έκθεση της Ε. Επιτροπής του 2010 (COM 581) για την εφαρµογή της Οδηγίας αναγνωρίζει την ανάγκη: ανταλλαγής πληροφοριών και συστηµατικής ενηµέρωσης µεταξύ των βασικών ενδιαφερόµενων (φορείς εκµετάλευσεις, αρµόδιες αρχές, ενώσεις βιοµηχανιών, ΜΚΟ, Ε. Επιτροπή, Εµπειρογνώµονες) 6

7 πληρέστερης κάλυψης της περιβαλλοντικής ζηµίας στο θαλάσσιο οικοσύστηµα µεγαλύτερης εµπειρίας στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας εύρεσης αποτελεσµατικών τρόπων εξασφάλισης οικονοµικών πόρων για την αντιµετώπιση συµβάντων ρύπανσης ευρείας κλίµακας 11. Προοπτικές Προτάσεις Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα αυξηθούν και συστηµατικοποιηθούν στο άµεσο µέλλον µε την σταδιακή εφαρµογή του Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Συγκεκριµένα: α) Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές θα πλαισιωθούν απο εξουσιοδοτηµένους ιδιώτες ελεγκτές, β) οι επιχειρήσεις θα έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα αναρτηµένη στο διαδίκτυο που θα παρουσιάζεται η περιβαλλοντική τους συµπεριφορά, γ) οι έλεγχοι θα σχεδιάζονται και θα γίνονται σε συστηµατική βάση και όχι µόνον κατόπιν καταγγελίας, όπως συνήθως συµβαίνει σήµερα, δ) οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα αναπροσαρµοστούν και πιθανότατα θα αυξηθούν Με την εφαρµογή του νέου Ν.4042/2012 θα αυξηθεί η προστασία του περιβάλλοντος και θα εφαρµοσθούν νέες αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις Δικαίωµα καταγγελίας έχουν: α) οι αρµόδιες αρχές, β) κάθε φυσικό ή νοµκό πρόσωπο που επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί από περιβαλλοντική ζηµία, ή έχει έννοµο συµφέρον από την λήψη περιβαλλοντικής απόφασης σχετικά µε την ζηµία, περιλαµβανοµένων των ΜΚΟ (αρθ.13 Π.Δ.148) Η Ε. Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ε. Ένωσης (ΔΕΕ), ύστερα από συνεχείς προτροπές από το Ε. Κοινοβούλιο έχει επιταχύνει τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων παράβασης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Η Ελλάδα σήµερα έχει είκοσι οκτώ ανοιχτές υποθέσεις στο ΔΕΕ που περιλαµβάνουν την εφαρµογή των οδηγιών που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω στο σηµείο 3. Ενδείκνυται η άµεση αξιοποίηση, µε πρόταση και συνεργασία του ΣΒΒΕ και του ΣΕΒ µε τα υπουργεία ΠΕΚΑ και Οικονοµίας, Ανταγωνισµού και Ναυτιλίας, για εµπλουτισµό των δύο σχετικών επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ήτοι των ΕΠΑΝ και ΕΠΠΕΡΑΑ, µε την ένταξη δράσεων για καθαρές - αντιρυπαντικές- πράσινες τεχνολογίες µε σκοπό την έµµεση οικονοµική υποβοήθηση των επιχειρήσεων στη διαδικασία της περιβαλλοντικής τους ασφάλισης. Η περιβαλλοντική ασφάλιση δεν µπορεί να επιδοτηθεί καθότι αποτελεί λειτουργικό έξοδο. 11. Βιβλιογραφία -Περισσότερες πληροφορίες: Παρουσιάσεις εισηγητών: A. Καλλία, Μ. Καραβασίλη, Σ.Πουλή, Γ. Κωσταντινόπουλου, Χ. Χασιώτη, Κ. Χατζηγιαννάκη, εκδήλωση του 7

8 ECOCITY: «ο ρυπαίνων πληρώνει», Θεσσαλονίκη, , A. Kallia Antoniou, «Civil Liability The implementation of the Directive 2004/35/EC» Ankara, Turkey, Regional Environment Committee (REC), 2010, https://www.rec.org.tr/dyn_files/.../1655-environmental- Liability.pdf Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά «Περιβαλλοντική Ευθύνη- Θεωρητικές Εξελίξεις και Ζητήµατα Εφαρµογής», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα www. europa.eu 8

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα