Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C."

Transcript

1 Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα 31 Ινπιίνπ 2013 ν Παπαπαχινπ Γεκήηξηνο ηνπ ηέιηνπ, κε Α.Φ.Μ θάηνηθνο Παλνξάκαηνο Θεο/λίθεο ζηελ νδφ Ηιεία Πειείδε Αξηζκ. 75 θαη Γ.Ο.Τ. Β Θεζ/λίθεο, ζπζηήλεη ηελ Μνλνπξφζσπε Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (Ι.Κ.Δ.) κε ηελ επσλπκία: «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ιδιωηική Κεθαλαιοστική Δηαιρία» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν Integrated Medical Services P.C.. - Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ αιινδαπή, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο εηαηξίαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ιαηηληθά ζηνηρεία ή ζε πηζηή κεηάθξαζε. Άρθρο 2ο - ΚΟΠΟ 1.θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη: α) Γηαρείξηζε Ιαηξείσλ Δγγξάθσλ, Πξνγξακκάησλ θαη ε Γξακκαηεηαθή ηνπο ππνζηήξημε, β) Γηαρείξηζε θαη πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε Πξνγξακκάησλ Τγείαο θαη παξνρή Οινθιεξσκέλσλ παξνρψλ Τγείαο ζε Ξελνδνρεία θαη ελ γέλεη ζε ρψξνπο εξγαζίαο γ) Η Γηαρείξηζε θαη παξνρή πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ Μνλάδσλ Τγείαο, Αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ελ γέλεη Σακείσλ πληαμηνδφηεζεο θαη Αζθάιηζεο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα, πνπ είηε πθίζηαληαη ή ζα δεκηνπξγεζνχλ δ) Η παξνρή θάζε είδνπο ζπκβνπιψλ θαη ππνδείμεσλ πνπ αθνξνχλ γεληθά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, ηφζν θπζηθψλ φζν θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πξνζψπσλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Ι.Γ., επηρεηξήζεσλ, Γήκσλ, Οξγαληζκψλ, ε) Κάζε άιιε πξάμε ζρεηηθή κε φια ηα άλσζη, ζη) Κάζε ζπλαθήο δξαζηεξηφηεηα κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο, δ) εκπνξία ηαηξηθψλ δαραξνηαηληψλ. Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ Μον. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 1

2 2. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε εηαηξία δχλαηαη λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε θάζε άιιε επηρείξεζε ζηελ αιινδαπή ή ζηελ εκεδαπή πνπ έρεη ηνλ ίδην ή παξαπιήζην ζθνπφ.- Άρθρο 3ο - ΔΓΡΑ Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ν Γήκνο Νέαο Δπθαξπίαο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην γξαθείν επί ηεο νδνχ Ακπγδαιηέο αξηζ.5 πξψην φξνθν. H Δηαηξία κπνξεί λα κεηαθέξεη ηελ έδξα ηεο ζε νπνηαδήπνηε πφιε ηεο Διιάδαο ή άιιεο ρψξαο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 45 ηνπ Ν.4072/2012. Άρθρο 4ο - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Η δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη δσδεθαεηήο (12εηήο), αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ζα εγγξαθεί ε εηαηξία ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΗ) θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο Η δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηεο πλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ, ηξνπνπνηεηηθή ηνπ άξζξνπ απηνχ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΦΟΡΔ- ΔΣΑΙΡΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ - ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΜΔΡΙΓΙΑ Άρθρο 5 ο Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 2

3 Σν είδνο ησλ εηζθνξψλ ησλ εηαίξσλ είλαη θεθαιαηαθέο θαη εγγπεηηθέο. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ ελφο (1) επξψ, δηαηξνχκελν ζπλνιηθά ζε έλα (1) εηαηξηθφ κεξίδην, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) επξψ ην θαζέλα.- Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο θαηαβιήζεθε απφ ηνλ κνλαδηθφ εηαίξν ζε κεηξεηά ζην Σακείν ηεο Δηαηξίαο. ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο εηαηξίαο ν εηαίξνο ζπκκεηέρνπλ θαη αλαινγία ίζε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Δηαηξία, δειαδή ν θ. Παπαπαχινπ Γεκήηξηνο θαηά πνζνζηφ 100%, φληαο θαη ν κνλαδηθφο εηαίξνο, απηήο. Άρθρο 6 ο -ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 1. Οη εγγπεηηθέο εηζθνξέο ζπλίζηαληαη ζηελ αλάιεςε επζχλεο ησλ εηαίξσλ έλαληη ησλ ηξίησλ γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο κέρξη ην πνζφ ησλ Υηιίσλ (1.000) επξψ. Ο εηαίξνο πνπ παξέρεη εγγπεηηθή εηζθνξά ζεσξείηαη φηη δειψλεη ππεχζπλα φηη είλαη ζε ζέζε θαη φηη ζα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε θαηά πάληα ρξφλν, λα πξνβεί ζηηο θαηαβνιέο ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο κέρξη ην πνζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 2. Η επζχλε ηνπ εηαίξνπ θαιχπηεη νπνηνδήπνηε ρξένο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 κε ηφθνπο θαη άιιεο επηβαξχλζεηο. Η επζχλε απηή πθίζηαηαη άκεζα θαη πξσηνγελψο έλαληη ησλ δαλεηζηψλ, πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επζέσο αγσγή θαηά ηνπ εηαίξνπ. Ο εηαίξνο κπνξεί λα πξνβάιεη θαηά ηνπ δαλεηζηή ελζηάζεηο πνπ δελ ζεκειηψλνληαη ζην πξφζσπφ ηνπ κφλνλ εθφζνλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεζνχλ απφ ηελ εηαηξεία. Οη εηαίξνη πνπ επζχλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ππέρνπλ επζχλε εηο νιφθιεξν. 3. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο εηαίξνπ κε εγγπεηηθή εηζθνξά θάζε δαλεηζηήο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα αλαγγειζεί ζηελ πηψρεπζε απηή. Σν πνζφ πνπ δηαλέκεηαη αζξνηζηηθά ζηνπο δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηεο επζχλεο πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1, κεησκέλν αλαινγηθά ζην κέηξν πνπ ηθαλνπνηνχληαη θαη νη απαηηήζεηο ησλ ελέγγπσλ πησρεπηη- Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 3

4 θψλ πηζησηψλ. Έσο ην φξην απηφ νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο θαηαηάζζνληαη ηεξνπκέλνπ κεηαμχ ηνπο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 4. Ο εηαίξνο πνπ έρεη παξάζρεη εγγπεηηθή εηζθνξά θαη θαηέβαιε εηαηξηθφ ρξένο δελ έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηεο εηαηξείαο. 5. ηηο πεξηπηψζεηο αθχξσζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ιφγσ εμφδνπ ή απνθιεηζκνχ εηαίξνπ, θαζψο θαη αλαγθαζηηθήο εθπνίεζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, ν εηαίξνο πνπ δελ έρεη θαηαβάιεη πιήξσο ην πνζφ ηεο επζχλεο ηνπ απφ εγγπεηηθή εηζθνξά, εμαθνινπζεί λα είλαη ππφρξενο έλαληη ηξίησλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο πνπ γελλήζεθαλ πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. ησλ γεγνλφησλ απηψλ, γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ θαηαρψξηζε απηή. 6. Μεηά απφ θάζε κεηαβνιή ζηηο εγγπεηηθέο εηζθνξέο ηεο εηαηξείαο, ν δηαρεηξηζηήο ππνβάιιεη γηα θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. επηθαηξνπνηεκέλε θαηάζηαζε κε ηε κεηαβνιή πνπ έρεη επέιζεη θαη ηηο εγγπεηηθέο εηζθνξέο ησλ θαη ηδίαλ εηαίξσλ πνπ πθίζηαληαη κε ην πνζφ ηεο επζχλεο πνπ δελ έρεη θαηαβιεζεί γηα θάζε εηζθνξά. Σελ θαηάζηαζε απηή αλαξηά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ Άρθρο 7ο - ΤΓΚΛΗΗ ΣΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 1. Οη απνθάζεηο ηνπ εηαίξνπ ζα ιακβάλνληαη ρσξίο ζπλέιεπζε, θαζφζνλ ζα είλαη νκφθσλεο. Η ππνγξαθή ηνπ εηαίξνπ κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη κε αληαιιαγή κελπκάησλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ). Tα παξαπάλσ πξαθηηθά θαηαρσξίδνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ πνπ ηεξείηαη θαηά ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4072/2012 ή πιένλ ζε ειεθηξνληθά αξρεία-word-, θαζφζνλ έρνπλ θαηαξγεζεί. 2. Η ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 4

5 3. Η ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν θαη κέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. Άρθρο 8ο - ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΦΗΦΟΤ 1. Κάζε εηαίξνο έρεη δηθαίσκα κηαο ηνπιάρηζηνλ ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε. Αλ έρεη πεξηζζφηεξα εηαηξηθά κεξίδηα, ν αξηζκφο ησλ ςήθσλ είλαη αλάινγνο κε ηνλ αξηζκφ απηψλ. Άρθρο 9ο - ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Οη απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ζηνλ Ν. 4072/2012 (άξζξα 68 & 72) Άρθρο 10ο - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 1. Η ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ ελ πξνθεηκέλσ- είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε, νη δε απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ θαη απφληεο ή δηαθσλνχληεο εηαίξνπο. 2. Η ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ ελ πξνθεηκέλσ- είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη: α) Γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ β) Γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ δηαρεηξηζηή, θαζψο θαη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ απφ θάζε επζχλε. γ) Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηελ δηάζεζε ησλ θεξδψλ δ) Γηα ηνλ απνθιεηζκφ εηαίξνπ. ε) Γηα ηελ ιχζε ή ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο ή ηε ζπγρψλεπζε ή κεηαηξνπή απηήο, ζη) Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε νξηδφκελε ζηνλ Ν.4072/2012 (άξζξα ). Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 5

6 Άρθρο 11ο - ΓΙΟΡΙΜΟ - ΔΞΟΤΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΧΝ 1. Η δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο αλαηίζεηαη κε ην παξφλ θαη γηα φιε ηε δηάξθεηά ηεο ζηνλ κνλαδηθφ εηαίξν κ. ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ηνπ ηέιηνπ, ν νπνίνο ζα εθπξνζσπεί λφκηκα ηελ εηαηξία θαη ζα ελεξγεί θάζε πξάμε δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ζε θάζε πεξίπησζε αλαγφκελε ζην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο, ππνγξάθσλ θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. Δλδεηθηηθά ν δηαρεηξηζηήο εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία ζηελ Διιάδα ή ην Δμσηεξηθφ ελψπηνλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ Αξρψλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο, θαζψο θαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Διιεληθνχ ή Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ή Γηθαζηηθήο Αξρήο νπνηνπδήπνηε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, αλαιακβάλεη ρξήκαηα, αμηφγξαθα, κεξίζκαηα, απνδείμεηο θαη ηνθνκεξίδηα, εηζπξάηηεη ρξήκαηα, εθδίδεη, απνδέρεηαη, νπηζζνγξαθεί θαη ηξηηεγγπάηαη ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα εηο δηαηαγή θαη επηηαγέο, παξαιακβάλεη, νπηζζνγξαθεί θαη εθρσξεί θνξησηηθέο, απνζεηήξηα θαη ελερπξφγξαθα, ζπλάπηεη θνξησηηθέο, απνζεηήξηα θαη ελερπξφγξαθα, ζπλάπηεη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο κε Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο (Ιδησηηθνχο θαη Γεκφζηνπο), κε Σξάπεδεο θαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, παξέρεη θαη ιακβάλεη δάλεηα, αλνίγεη πηζηψζεηο, εθδίδεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, δηνξίδεη πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο θαη γεληθά ελεξγεί θάζε πξάμε εθπξνζψπεζεο, δηαρείξηζεο ή δηάζεζεο πνπ εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο εηαηξηθήο επηρείξεζεο. Ο δηαρεηξηζηήο είλαη θαη Σακίαο ηεο εηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, Γεκφζην Σακείν, Οξγαληζκφ, ηξάπεδα θιπ. νπνηνπδήπνηε χςνπο ρξεκαηηθά πνζά, λα παξαιακβάλεη πξάγκαηα θαη λα ρνξεγεί ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο θαη εμνθιήζεηο. Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 6

7 2. Πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή, αθφκα θαη αλ είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο θαη αλ ε εηαηξία απνδείμεη φηη ν ηξίηνο γλψξηδε ηελ ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή φθεηιε λα ηελ γλσξίδεη. Γελ ζπληζηά απφδεημε κφλε ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 3. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαζέηεη φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο πξάμεηο δηαρείξηζεο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ζε άιιν πξφζσπν, εηαίξν ή κε εηαίξν, πξνζδηνξίδνληαο θαη ην ρξφλν ηζρχνο θαη ηνλ ηξφπν παχζεσο ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο. Άρθρο 12ο 1. Η δηαρείξηζε πνπ αλαηέζεθε κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλαθαιείηαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν είηε κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα ηνπ Ν. 4072/ Αλ αλαθιεζεί ή πεζάλεη ή παξαηηεζεί ή εθπέζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ηε δηαρείξηζε ν δηαρεηξηζηήο, ε ζπλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ. 3. Ο δηνξηζκφο, ε αλάθιεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαρεηξηζηή ππφθεηληαη ζε δεκνζηφηεηα ζην ΓΔΜΗ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3419/2005. Άρθρο 13ο - ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 7

8 1. Ο ή νη δηαρεηξηζηέο θαζψο θαη νη εηαίξνη δελ δηθαηνχληαη λα ελεξγνχλ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, πξάμεηο πνπ αλάγνληαη ζην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο, νχηε λα είλαη εηαίξνη νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο, ή εηαίξνη εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή άιιεο ΙΚΔ πνπ επηδηψθεη ηνλ ίδην ζθνπφ, ρσξίο νκφθσλε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ.- 2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο πην πάλσ δηάηαμεο ε εηαηξία κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε ή αληί γηα απνδεκίσζε λα δεηήζεη γηα κελ ηηο πξάμεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ή απφ εηαίξν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, λα ζεσξεζνχλ φηη έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο, γηα δε ηηο πξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, λα δνζεί ζηελ εηαηξία ακνηβή δηακεζνιάβεζεο ή λα εθρσξεζεί πξνο απηήλ ε επί ηεο ακνηβήο απαίηεζε. 3. Οη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο παξαγξάθνληαη κεηά απφ έμη (6) κήλεο απφ ηφηε πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ νη πην πάλσ πξάμεηο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε παξαγξάθνληαη κεηά απφ ηξία (3) ρξφληα απφ ηφηε πνπ έγηλαλ. Άρθρο 14ο 1. Μία θνξά ην ρξφλν ζην ηέινο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ν ή νη δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξίαο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ απνγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζηνηρείνπ.- Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο κε βάζε ηελ απνγξαθή απηή.- 2. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42, 42 Α, 42Β,42Γ, 42Γ, 42Δ, 43, 43Α θαη 43Γ ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Νφκνπ 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.- Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 8

9 3.Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφο, απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη παξάξηεκα) θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ειεγθηψλ ηεο εηαηξίαο, ππνβάιινληαη, κε επηκέιεηα θάζε εηαίξνπ ή δηαρεηξηζηή, ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ζην ΓΔΜΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο θαηά ην άξζξν 98 ηνπ Ν. 4072/2012. Άρθρο 15ο - ΙΟΛΟΓΙΜΟ 1. Με βάζε ηελ απνγξαθή θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ν ηζνινγηζκφο, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα θαίλεηαη κε ζαθήλεηα ε αιεζηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο.- 2. Σνλ ηζνινγηζκφ ζπλνδεχεη θαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ "θεξδψλ θαη δεκηψλ". Άρθρο 16ο ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΧΝ Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ηεξεί: (α) βηβιίν εηαίξσλ ζην νπνίν θαηαρσξίδεη ηα νλφκαηα ησλ εηαίξσλ, ηε δηεχζπλζή ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη θάζε εηαίξνο, ην είδνο ηεο εηζθνξάο πνπ εθπξνζσπνχλ ηα κεξίδηα, ηε ρξνλνινγία θηήζεσο θαη κεηαβίβαζεο ή επηβάξπλζεο απηψλ θαη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ην θαηαζηαηηθφ ζηνπο εηαίξνπο θαη (β) εληαίν βηβιίν πξαθηηθψλ α- πνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ θαη απνθάζεσλ ηεο δηαρείξηζεο. ην ηειεπηαίν απηφ βηβιίν θαηαρσξίδνληαη φιεο νη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ θαη νη απνθάζεηο ηεο δηαρείξηζεο πνπ ιακβάλνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο θαη δελ αθνξνχλ ζέκαηα ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο ή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ, ζπληζηνχλ πξάμεηο θαηαρσξηζηέεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. Όια ηα παξαπάλσ κπνξεί πιένλ λα ηα ηεξεί ειεθηξνληθά θαη λα ηα δηαθπιάηηεη ζε εηδηθνχο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο. Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 9

10 Άρθρο 17ο - ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΧΝ 1. Ο δηαρεηξηζηήο επζχλεηαη έλαληη ηεο εηαηξείαο γηα παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ, θαζψο θαη γηα θάζε δηαρεηξηζηηθφ πηαίζκα. Η επζχλε απηή δελ πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζχλλνκε απφθαζε ησλ εηαίξσλ ή πνπ αθνξνχλ εχινγε επηρεηξεκαηηθή απφθαζε, ε νπνία ειήθζε κε θαιή πίζηε, κε βάζε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη απνθιεηζηηθά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. 2. Με απφθαζε ησλ εηαίξσλ κπνξεί λα απαιιάζζεηαη ν δηαρεηξηζηήο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κφλν γηα ηα δηαρεηξηζηηθά πηαίζκαηα, εθηφο αλ νη εηαίξνη παξέρνπλ νκφθσλα γεληθή απαιιαγή. 3. H αμίσζε ηεο εηαηξείαο παξαγξάθεηαη κεηά ηξηεηία απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο. 4. Σελ αγσγή ηεο εηαηξείαο γηα απνδεκίσζε αζθεί θαη νπνηνζδήπνηε εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο. Με απφθαζε ησλ εηαίξσλ κπνξεί λα νξίδεηαη εηδηθφο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ Άρθρο 18ο - ΔΣΑΙΡΙΚΟ ΜΔΡΙΓΙΟ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΔΣΑΙΡΙΚΟΤ ΜΔΡΙΓΙΟΤ 1. Σν εηαηξηθφ κεξίδην ή ηα ηπρφλ πεξηζζφηεξα εηαηξηθά κεξίδηα θάζε εηαίξνπ, απνηεινχλ ηε κεξίδα ζπκκεηνρήο ηνπ. 2. Μφλν γηα νιφθιεξε ηελ κεξίδα ζπκκεηνρήο κπνξεί λα εθδνζεί έγγξαθν απφ ηελ εηαηξία, ην νπνίν απνηειεί απφδεημε απιή ηεο εηαηξηθήο ηδηφηεηαο. ηελ απφδεημε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα νη ιέμεηο "ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΤ". Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 10

11 3. Η κεηαβίβαζε ή επηβάξπλζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ελ δσή γίλεηαη εγγξάθσο θαη επάγεηαη απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εηαηξεία θαη ηνπο εηαίξνπο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηή ηεο κεηαβίβαζεο. Η γλσζηνπνίεζε απηή είλαη έγγξαθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα θαη ηνλ απνθηψληα. Η θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ γλσζηνπνίεζεο ζηελ εηαηξεία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e mail). Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα θαηαρσξίδεη ακέζσο ηε κεηαβίβαζε ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηαβίβαζε, φπσο πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ. 4. Η εηαηξία δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα απνθηήζεη ε ίδηα ηα δηθά ηεο εηαηξηθά κεξίδηα. Μεξίδηα πνπ απνθηψληαη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξά ηελ απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθπξψλνληαη απηνδηθαίσο. ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ηεο ε- ηαηξείαο κε απνξξφθεζε άιιεο εηαηξείαο, ε νπνία θαηέρεη κεξίδηα ηεο πξψηεο, ηα κεξίδηα απηά αθπξψλνληαη απηνδηθαίσο κε ηε ζπληέιεζε ηεο ζπγρψλεπζεο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν δηαρεηξηζηήο νθείιεη κε πξάμε ηνπ λα πξνβεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηαπίζησζε ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη ελδερνκέλσο ηεο αληίζηνηρεο κείσζεο θεθαιαίνπ θαη λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. 5. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ "αηηία ζαλάηνπ" νη ινηπνί εηαίξνη ζα εμαγνξάδνπλ ην εηαηξηθφ κεξίδην ηνπ ζαλφληνο ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ πξνζδηνξηδνκέλε απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Ν. 4072/2012Ν. Άρθρο 19ο - ΔΞΟΓΟ ΔΣΑΙΡΟΤ Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 11

12 1. Κάζε εηαίξνο κπνξεί λα εμέιζεη ηεο εηαηξείαο γηα ζπνπδαίν ιφγν κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 2. Έμνδνο εηαίξνπ κε εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο κπνξεί λα γίλεη κε απιή δήισζε πξνο ηελ εηαηξεία, αλ ν εηαίξνο απηφο πεξηέιζεη ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά απηή, ηδίσο ιφγσ αζζέλεηαο ή ζπληαμηνδφηεζεο ή δηφηη έρεη θιεξνλνκήζεη ηα εηαηξηθά κεξίδηα. 3. Ο εμεξρφκελνο εηαίξνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ πιήξε αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπ. Αλ ηα κέξε δελ ζπκθσλνχλ ζηελ απνηίκεζε, απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην. 4. ε πεξίπησζε εμφδνπ εηαίξνπ σο άλσ ηα εηαηξηθά κεξίδηα δελ ζα αθπξψλνληαη αιιά ζα εμαγνξάδνληαη απφ πξφζσπν πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε εηαηξεία, αληί θαηαβνιήο ηεο πιήξνπο αμίαο ησλ κεξηδίσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηελ πεξίπησζε απηή νη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ εμαγνξά, θαηά ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ε- ηαηξεία. Άρθρο 20 ο -ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΣΑΙΡΟΤ Αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, ην Γηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή εηαίξνπ, κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηελ εηαηξεία θάπνηνλ εηαίξν, αλ ππήξμε γη απηφ απφθαζε ησλ ινηπψλ εηαίξσλ κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο θαη ηελ θαηαβνιή ζηνλ απνθιεηφκελν ηεο πιήξνπο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ηνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ε εηαηξεία ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξάγξαθνο 4 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 12

13 Άρθρο 21ο - ΓΝΧΗ ΣΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΧΝ ΔΣΑΙΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 1.Κάζε εηαίξνο δηθαηνχηαη αλά ηξίκελν λα ιακβάλεη γλψζε απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν ηεο πνξείαο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη λα εμεηάδεη ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα ηεο εηαηξείαο. Γηθαηνχηαη επίζεο κε δαπάλεο ηνπ λα ιακβάλεη απνζπάζκαηα ηνπ βηβιίνπ ησλ εηαίξσλ θαη ηνπ βηβιίνπ πξαθηηθψλ ηνπ άξζξνπ 66. Η εηαηξεία κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή ηελ πξφζβαζε ζηα βηβιία αλ ππάξρεη ζνβαξή απεηιή ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. 2.. Κάζε εηαίξνο δηθαηνχηαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπλέιεπζεο. 3. Δηαίξνη πνπ έρνπλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ δηθαηνχληαη νπνηεδήπνηε λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ην δηνξηζκφ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή γηα λα δηεξεπλήζεη ζνβαξέο ππφλνηεο παξάβαζεο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη λα γλσζηνπνηήζεη ην απνηέιεζκα κε έθζεζή ηνπ ζηνπο εηαίξνπο θαη ηελ εηαηξεία. Άρθρο 22 ο -ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΔΡΓΧΝ 1. Οη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα ζηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη, αληίζηνηρα, ππνρξέσζε γηα ηηο δεκηέο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία.- 2. Γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δηαλνκή θεξδψλ απαηηείηαη απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Κάζε έηνο θαη πξηλ απφ θάζε δηαλνκή θεξδψλ πξέπεη λα θξαηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηη- Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 13

14 θνχ απνζεκαηηθνχ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ κπνξεί κφλν λα θεθαιαηνπνηείηαη ή λα ζπκςεθίδεηαη κε δεκίεο. Πξφζζεηα απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή λα απνθαζίδνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΤΜΒΑΗ Άρθρο 23ο - ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 1. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. 2. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο εηαηξηθήο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3419/2005 φπσο ηζρχεη. Άρθρο 24ο - ΑΤΞΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 1. Η αχμεζε θεθαιαίνπ γίλεηαη κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 14

15 2. ε πεξίπησζε αχμεζεο θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο φινη νη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζην λέν θεθάιαην, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ έρεη θαζέλαο. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο αζθείηαη κε δήισζε πξνο ηελ ε- ηαηξεία κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ ζην Γ.Δ.ΜΗ. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο κπνξεί λα θαηαξγείηαη ή λα πεξηνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλεηαη κε πνζνζηφ ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Αλ ε απφθαζε απηή δελ κπνξεί λα ιεθζεί ιφγσ αληηξξήζεσλ εηαίξνπ ή εηαίξσλ, ησλ νπνίσλ κεηψλνληαη ηα πνζνζηά, απνθαζίδεη ζρεηηθά ην αξκφδην δηθαζηήξην κεηά απφ αίηεζε ηεο εηαηξίαο. Άρθρο 25ο - ΜΔΙΧΗ ΣΟΤ ΔΣΑΙΡΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 1. Η κείσζε θεθαιαίνπ γίλεηαη κε αθχξσζε πθηζηάκελσλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο θαη κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ εηαίξσλ πνπ έρνπλ ηέηνηα κεξίδηα. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ζπλαίλεζε ησλ εηαίξσλ απηψλ. 2. ε πεξίπησζε κείσζεο θεθαιαίνπ ην απνδεζκεπφκελν ελεξγεηηθφ κπνξεί λα απνδίδεηαη ζηνπο εηαίξνπο κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο, κφλν αλ νη εηαηξηθνί δαλεηζηέο δελ πξνβάινπλ αληηξξήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 91 ηνπ Ν.4072/2012. Άρθρο 26ο ΔΙΟΓΟ ΝΔΟΤ ΔΣΑΙΡΟΤ Γηα ηελ είζνδν λένπ εηαίξνπ ή ηελ αλάιεςε λέσλ εηζθνξψλ απφ ππάξρνληεο εηαίξνπο, απαηηείηαη νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Η απφθαζε απηή πξέπεη λα κλεκνλεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ απνθηψκελσλ κεξηδίσλ θαη ηελ εηζθνξά πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζεί. Αλ ε απφθαζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί ιφγσ αληηξξήζεσλ εηαίξνπ ή εηαίξσλ, ησλ νπνίσλ κεηψλνληαη ηα πνζνζηά, ην αξκφδην Γηθαζηήξην Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 15

16 κπνξεί κεηά απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ηνπ εηαίξνπ ή ηελ αλάιεςε εηζθνξψλ απφ ππάξρνληεο εηαίξνπο, αλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο. Άρθρο 27ο ΔΞΟΓΟ-ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΣΑΙΡΟΤ 1. Κάζε εηαίξνο κπνξεί λα εμέιζεη ηεο εηαηξείαο γηα ζπνπδαίν ιφγν κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 2. Καη εμαίξεζε έμνδνο εηαίξνπ κε εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο γίλεηαη θαη κε γξαπηή δήισζε πξνο ηελ εηαηξεία, αλ ν εηαίξνο απηφο πεξηέιζεη ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά απηή, ηδίσο ιφγσ αζζέλεηαο ή ζπληαμηνδφηεζεο ή δηφηη έρεη θιεξνλνκήζεη ηα εηαηξηθά κεξίδηα. 3. Ο εμεξρφκελνο εηαίξνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ πιήξε αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπ. Αλ νη εηαίξνη δελ ζπκθσλνχλ ζηελ απνηίκεζε, α- πνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην. 4. Μεηά ηελ έμνδν ηνπ εηαίξνπ ηα εηαηξηθά κεξίδηα δελ ζα αθπξψλνληαη αιιά ζα εμαγνξάδνληαη απφ πξφζσπν πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε εηαηξεία, αληί θαηαβνιήο ηεο πιήξνπο αμίαο ησλ κεξηδίσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηελ πεξίπησζε απηή νη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ εμαγνξά, θαηά ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξεία. 5. Αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, ην δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ή εηαίξνπ, κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηελ εηαηξεία θάπνηνλ εηαίξν, αλ ππήξμε γη απηφ απφθαζε ησλ ινηπψλ εηαίξσλ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεξηδίσλ. Απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο θαη ηελ θαηαβνιή ζηνλ απνθιεηφκελν ηεο πιήξνπο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ηνπ, ε εηαηξία ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ' - ΓΙΑΛΤΗ ΚΑΙ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 16

17 Άρθρο 28ο 1. Η εηαηξεία ιχεηαη: (α) νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κεξηδίσλ (β) φ- ηαλ παξέιζεη ν νξηζκέλνο ρξφλνο δηάξθεηαο, εθηφο αλ ν ρξφλνο απηφο παξαηαζεί πξηλ ιήμεη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ, (γ) αλ θεξπρζεί ε εηαηξεία ζε πηψρεπζε, θαη (δ) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 2. Η ιχζε ηεο εηαηξείαο, αλ δελ νθείιεηαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο, θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. κε κέξηκλα ηνπ εθθαζαξηζηή. Άρθρο 29ο - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 1. Όηαλ ιπζεί ε εηαηξεία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθηφο απφ ηελ θήξπμή ηεο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Μέρξη λα ηειεηψζεη ε εθθαζάξηζε θαη ε δηαλνκή, ε εηαηξεία ζεσξείηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη ζηελ επσλπκία ηεο γξάθνληαη νη ιέμεηο "ππφ εθθαζάξηζε".- 2. Η θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο εμνπζία ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαγθαίεο πξάμεηο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ή θαη άιιεο πξάμεηο εθφζνλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο. Άρθρο 30ο - ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΔ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΟΤ 1. Η εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνπο δηαρεηξηζηέο, εθηφο θαη εάλ απνθαζίζεη αιιηψο ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 17

18 2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο γηα ηε δηαρείξηζε εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ εθθαζάξηζε, εθφζνλ δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηα πην θάησ άξζξα ηνπ παξφληνο.- Άρθρο 31ο - ΔΡΓΑΙΔ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 1. Με ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη λα θαηαξηίζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεσο, νη νπνίεο εγθξίλνληαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Δθφζνλ ε εθθαζάξηζε εμαθνινπζεί, ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη ζην ηέινο θάζε έηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Ο εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ακειιεηί ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, λα εμνθιήζεη ηα ρξέε ηεο, λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λα κεηαηξέςεη ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία. Καηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ν εθθαζαξηζηήο νθείιεη λα πξνηηκά ηελ εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, φπνπ ηνχην είλαη εθηθηφ. 3. Δηαίξνη κε εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο εμαθνινπζνχλ θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο, πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο εηζθνξάο ηνπο, ζην κέηξν πνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο. Οη ε- ηαίξνη κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εγγπεηηθέο εηζθνξέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ππφρξενη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. 4. Δάλ ην ζηάδην εθθαζάξηζεο ππεξβεί ηελ ηξηεηία, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην άξζξν 49 παξ. 6 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Σν ζρέδην επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεξηδίσλ ησλ εηαίξσλ. Η ηπρφλ αίηεζε ζην δηθαζηήξην ππνβάιιεηαη απφ εηαίξνπο πνπ έρνπλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 18

19 κεξηδίσλ. 5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο, ν εθθαζαξηζηήο θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο, ηηο νπνίεο νη εηαίξνη θαινχληαη λα εγθξίλνπλ κε απφθαζή ηνπο. Με βάζε ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ν εθθαζαξηζηήο δηαλέκεη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ζηνπο εηαίξνπο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ θαζελφο. Με ζπκθσλία φισλ ησλ εηαίξσλ ν εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα πξνβεί ζε απηνχζηα δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο. 6. Ο εθθαζαξηζηήο κεξηκλά γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο εθθαζάξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. 7. Δλφζσ δηαξθεί ε εθθαζάξηζε ή κεηά ηελ πεξάησζε ηεο πηψρεπζεο ιφγσ ηειεζίδηθεο επηθχξσζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ή γηα ην ιφγν ηνπ άξζξνπ 170 παξάγξαθνο 3 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (λ. 3588/2007), ε εηαηξεία κπνξεί λα αλαβηψζεη κε νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Άρθρο 32ο - ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ Η εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ πξψηε (1) Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ζηηο ηξηάληα κία (31) Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. Δμαηξεηηθά ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηε λφκηκε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζην ΓΔΜΗ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Άρθρο 33ο Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην παξφλ θαη απφ ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη γηα θάζε ζέκα ή φξν πνπ δελ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4072/2012 (άξζξα ). Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 19

20 Σν παξφλ δηαβάζηεθε απφ ηνλ κνλαδηθφ εηαίξν ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο αθνχ βεβαίσζε ην πεξηερφκελν ηνπ, ην ππέγξαςε. Ο ΔΣΑΙΡΟ ΙΓΡΤΣΗ ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Σοσ ηέλιοσ Ιδρυτικό Καταςτατικό τησ Παπαπαύλου Δημήτριοσ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Σελίδα 20

ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ΙΚΔ)

ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ΙΚΔ) ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΟΠΙΝ ΣΗ ΑΠΟ 28/12/2015 ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙ ΔΣΑΙΡΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΤΣΑΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Γηάγξακκα ξπζκίζεσλ Κεθάιαην Α Γεληθέο δηαηάμεηο... 1 Κεθάιαην Β - Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο... 4 Κεθάιαην Γ - Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο... 6 Κεθάιαην Γ - Απνθάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΥ ΣΦΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΑ : ΨΑΡΑΚΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΨΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στην Ελλάδα

Ο θεσμός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στην Ελλάδα ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο θεσμός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στην Ελλάδα Φοιηήηπια: Μαςπομάηη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ 2007 Ì ÁÚÏ Ó2007 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο 6 1.2. Μεηξηθή.. 7 1.3. Θπγαηξηθή.. 8 1.4. Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηψλ 8 1.5. Σχπνη νκίισλ εηαηξεηψλ. 9 1.6. πγγελ ήο επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ :.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Σ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ :.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ :.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΗΣΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΜΕ ΕΠΑΦΘΗ ΑΙΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ, ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η ΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΟΟΣΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΜΕΣΟΦΩΝ ΜΗ ΕΙΗΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα