Βιομόρια: Τα μόρια που βρίσκονται στα κύτταρα των οργανισμών και αποτελούν απαραίτητο συστατικό αυτών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιομόρια: Τα μόρια που βρίσκονται στα κύτταρα των οργανισμών και αποτελούν απαραίτητο συστατικό αυτών."

Transcript

1 Κεφάλαιο 1: ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Βιομόρια: Τα μόρια που βρίσκονται στα κύτταρα των οργανισμών και αποτελούν απαραίτητο συστατικό αυτών. Βιολογικά μακρομόρια ( ή πολυμερή ): Κατηγορία βιομορίων με μεγάλο ΜΒ που σχηματίζονται κατά την επανάληψη μεγάλου αριθμού δομικών λίθων ( ή μονομερών) με τη διαδικασία της συμπύκνωσης. Συμπύκνωση: Το φαινόμενο κατά το οποίο τα μονομερή συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς με σκοπό τη δημιουργία ενός πολυμερούς. Η δημιουργία ενός ομοιοπολικού δεσμού συνοδεύεται από ταυτόχρονη απομάκρυνση ενός μορίου νερού. Το μόριο του νερού προκύπτει από την αφαίρεση ενός ατόμου υδρογόνου (Η) ενός μονομερούς και μίας υδροξυλομάδας (ΟΗ) του άλλου μονομερούς. Υδρόλυση: Η διάσπαση των μακρομορίων στα μονομερή τους ύστερα από τη λύση των ομοιοπολικών δεσμών με προσθήκη νερού. Βιολογικά μακρομόρια Πρωτεϊνες Νουκλεϊκά οξέα Μονομερή (δομικοί λίθοι) Αμινοξέα Νουκλεοτίδια Χημικά στοιχεία C, H, O, N, S C, H, O, N, P Ομοιοπολικός δεσμός Πεπτιδικός 3 5 φωσφοδιεστερικός Σελίδα 1

2 Σύσταση αμινοξέων R Γενικός τύπος : Η2Ν C COOH H Σταθερές ομάδες : αμινομάδα (Η2Ν), καρβοξυλομάδα (COOH), άτομο υδρογόνου (Η) Μεταβλητή ομάδα : πλευρική ομάδα (R) Είδη κυτταρικών αμινοξέων : 20 Λόγοι τεράστιας ποικιλίας πρωτεϊνών Ο αριθμός των αμινοξέων Το είδος των αμινοξέων Η αλληλουχία (διαδοχή) των αμινοξέων Ενδείξεις ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό Πείραμα Griffith Επανάληψη πειράματος Avery, Mac-Leod, McCarty Βιοχημικά δεδομένα Απόδειξη ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό Πείραμα Hersey και Chase Σελίδα 2

3 Xαρακτηριστικά DNA σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας Watson και Crick (1953) Δίκλωνο μόριο Υδρόφιλος σκελετός Υδρόφοβες αζωτούχες βάσεις Συμπληρωματικότητα βάσεων Α = Τ και G = C (2 και 3 δεσμοί υδρογόνου αντίστοιχα) Αντιπαράλληλες αλυσίδες Λειτουργίες γενετικού υλικού (DNA ή RNA) Αποθήκευση γενετικής πληροφορίας (γονίδια) Διατήρηση και μεταβίβαση γενετικής πληροφορίας (αυτοδιπλασιασμός) Έκφραση γενετικών πληροφοριών (έλεγχος σύνθεσης πρωτεϊνών) Διαφορές DNA και RNA Λειτουργικές διαφορές DNA Γενετικό υλικό Έλεγχος λειτουργιών κυττάρου μέσω ελέγχου πρωτεϊνοσύνθεσης RNA Γενετικό υλικό μόνο σε RNA ιούς Βοηθητικά μόρια πρωτεϊνοσύνθεσης και ωρίμανσης m-, αγγελιοφόρο t-, μεταφορικό r-, ριβοσωμικό (δομικό RNA) sn-, μικρό πυρηνικό (δομικό RNA) Σελίδα 3

4 Διαφορές θέσης DNA Κυτταρόπλασμα (προκαρυωτικό κύτταρο) Πυρήνας Μιτοχόνδρια Χλωροπλάστες (ευκαρυωτικό κύτταρο) RNA Κυτταρόπλασμα (προκαρυωτικό κύτταρο) Πυρήνας Μιτοχόνδρια Χλωροπλάστες Κυτταρόπλασμα (ευκαρυωτικό κύτταρο) Χαρακτηριστικά γενετικού υλικού προκαρυωτικού κυττάρου Μορφή Δομή Μήκος Οργάνωση Δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA Ένα ενιαίο μόριο 1mm που μέσω πρωτεϊνών καταλήγει σε 1μm (αναδίπλωση και πακετάρισμα) Κύριο DNA + Πλασμίδια Δεν σχηματίζονται νουκλεοσώματα ούτε χρωμοσώματα Ποσότητα Θέση Ένα αντίγραφο του γονιδιώματος απλοειδή κύτταρα Κυτταρόπλασμα (πυρηνοειδές) Σελίδα 4

5 Ιδιότητες πλασμιδίων Δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA Διάφορα μεγέθη Ένα ή περισσότερα ανά βακτηριακό κύτταρο Περιέχουν μικρό ποσοστό γενετικής πληροφορίας (1-2% του βακτηριακού DNA) Aντιγράφονται ανεξάρτητα από το κύριο DNA Περιέχουν δύο σημαντικές κατηγορίες γονιδίων : γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και γονίδια που σχετίζονται με τη μεταφορά γενετικού υλικού. Χαρακτηριστικά γενετικού υλικού ευκαρυωτικού κυττάρου Μορφή Δομή Μήκος Οργάνωση Ποσότητα Θέση Δίκλωνα γραμμικά μόρια DNA πυρήνας Δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA μιτοχόνδρια + χλωροπλάστες Πολλά γραμμικά μόρια 2m που μέσω πρωτεϊνών καταλήγει σε 10μm (αναδίπλωση και πακετάρισμα) Νουκλεοσώματα Ινίδια χρωματίνης Χρωμοσώματα Διπλοειδή σωματικά κύτταρα και απλοειδή γεννητικά κύτταρα Πυρήνας Μιτοχόνδρια - Χλωροπλάστες Σελίδα 5

6 Κύκλος ζωής κυττάρου Μεσόφαση + Μίτωση Φάση Στάδιο Αριθμός Αριθμός Μορίων χρωμοσωμάτων DNA Μεσόφαση Πριν την 2n 2n αντιγραφή Μετά την 2n 4n αντιγραφή Mίτωση Πρόφαση 2n 4n Μετάφαση 2n 4n Ανάφαση 2n 4n Τελόφαση 2n 2n Γεγονότα Μεσόφασης Αντιγραφή DNA. Κάθε ινίδιο (ένα ινίδιο = 1 μόριο DNA) δημιουργεί ένα αντίγραφό του (2n 4n). Βιοσύνθεση οργανιδίων Εξοικονόμηση ενέργειας για την επερχόμενη διαίρεση Μίτωση Πρόφαση: το κύτταρο προετοιμάζεται να διαιρεθεί. Το DNA έχει ήδη διπλασιαστεί και κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο ινίδια χρωματίνης. Συσπειρώνει το DNA του και καταστρέφεται η πυρηνική του μεμβράνη. Μετάφαση: Μέγιστος βαθμός συσπείρωσης γενετικού υλικού (καλά σχηματισμένα χρωμοσώματα) που καθίστανται πλέον ορατά από το οπτικό μικροσκόπιο. Στη φάση αυτή, τα χρωμοσώματα διατάσσονται στο ισημερινό πεδίο και στις αδελφές χρωματίδες τους ασκούνται ισότιμες αλλά αντίθετες έλξεις. Ανάφαση: οι χρωματίδες διαχωρίζονται και καθεμία «ξεκινάει το ταξίδι της» προς τον πόλο του κυττάρου. Καθεμία από αυτές θα αποτελέσει ένα χρωμόσωμα του νεοσχηματιζόμενου κυττάρου και θα μεταφέρει στο νέο κύτταρο τη γενετική της πληροφορία. Τελόφαση: προκύπτουν δύο νέα κύτταρα, καθένα από τα οποία έχει μία χρωματίδα από το κάθε χρωμόσωμα του γονικού κυττάρου. Σελίδα 6

7 Προϊόντα μίτωσης 2 θυγατρικά κύτταρα γενετικά όμοια μεταξύ τους αλλά και με το αρχικό κύτταρο από το οποίο προέκυψαν. Ομοιότητες και διαφορές ινιδίων χρωματίνης και χρωμοσωμάτων Ομοιότητες Τα ινίδια χρωματίνης και τα χρωμοσώματα έχουν την ίδια χημική σύσταση. Αποτελούνται από DNA ενωμένο με πρωτείνες (ιστόνες και μη ιστόνες). Αποτελούν το γενετικό υλικό του ευκαρυωτικού κυττάρου και ελέγχουν όλες τις λειτουργίες του. Διαφορές Ινίδια χρωματίνης Μικρός βαθμός συσπείρωσης. Άμορφη μάζα και δυσδιάκριτη από το οπτικό μικροσκόπιο. Εμφανίζονται κατά τη μεσόφαση. Στην αρχή της μεσόφασης κάθε ινίδιο αποτελείται από ένα μόριο DNA ενώ στο τέλος από δύο. Αντιγράφονται, μεταγράφονται και μεταφράζονται. Βρίσκονται στον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου. Χρωμοσώματα Μεγάλος βαθμός συσπείρωσης. Ευδιάκριτα και παρατηρούνται με οπτικό μικροσκόπιο όταν χρωματίζονται. Έχουν χαρακτηριστική μορφή, αποτελούμενα από δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένες στο κεντρομερίδιο, του οποίου η θέση ποικίλλει. Εμφανίζονται από την αρχή μέχρι το τέλος της κυτταροδιαίρεσης (μίτωση ή μείωση). Στην αρχή της κυτταροδιαίρεσης κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο μόρια DNA ενώ στο τέλος από ένα. Λειτουργικά αδρανή. Βρίσκονται ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα εφόσον κατά την κυτταροδιαίρεση διαλύεται η πυρηνική μεμβράνη. Σελίδα 7

8 Σημείωση: O όρος «ινίδια χρωματίνης» είναι θεμιτό να αποφεύγεται για τη μετάφαση, επειδή παρότι τα μεταφασικά χρωμοσώματα αποτελούνται από ινίδια χρωματίνης, ο υψηλός βαθμός συσπείρωσής τους δεν επιτρέπει τη διάκριση ινιδίων. Καρυότυπος: Η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου κατά ελαττούμενο μέγεθος. Προετοιμασία καρυοτύπου Επιλογή κυττάρων (διπλοειδή και μίτωση) Χρήση μιτογόνων ουσιών Αναστολή της μίτωσης στη φάση της μετάφασης Χρήση υποτονικού διαλύματος με σκοπό τη διάρηξη των μεμβρανών του κυττάρου Χρήση χρωστικών για το χρωματισμό των γονιδιακών ζωνών των χρωμοσωμάτων Συμπεράσματα από την παρατήρηση καρυοτύπου Είδος Φύλο Χρωμοσωμικές ανωμαλίες (δομής και αριθμού χρωμοσωμάτων) Απλοειδή ή διπλοειδή κατάσταση κυττάρου Σελίδα 8

9 Διαφορές γαμετών από τα σωματικά κύτταρα στους διπλοειδείς οργανισμούς Γαμέτες Κύτταρα απλοειδή Προέρχονται από μείωση Διακρίνονται σε ωάρια (θηλυκοί) και σπερματοζωάρια ή γυρεόκοκκους (αρσενικοί) Έχουν σταθερή μορφή και μέγεθος Συμβάλλουν στη δημιουργία απογόνων και στη διαιώνιση του είδους Δεν υφίστανται ακόμα γονιδιακή θεραπεία Σωματικά κύτταρα Κύτταρα διπλοειδή Προέρχονται από μίτωση Είναι διαφοροποιημένα π.χ. μυϊκά, ηπατικά, επιθηλιακά κ.λ.π Έχουν μεγάλη ποικιλία στη μορφή και στο μέγεθος Συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολυκύτταρου οργανισμού και στην αποκατάσταση των φθορών Υφίστανται γονιδιακή θεραπεία Χαρακτηριστικά γενετικού υλικού χλωροπλαστών και μιτοχονδρίων DNA δίκλωνο κυκλικό Γονίδια για φωτοσύνθεση και οξειδωτική φωσφορυλίωση αντίστοιχα. Εξάρτηση από το DNA του πυρήνα για πολλές λειτουργίες τους. Η προέλευση των μιτοχονδριακών γονιδίων είναι μητρική. Σε ορισμένα κατώτερα πρωτόζωα το μιτοχονδριακό DNA είναι γραμμικό. Χαρακτηριστικά γενετικού υλικού ιών DNA (μονόκλωνο-δίκλωνο-γραμμικό-κυκλικό) RNA (μονόκλωνο-δίκλωνο-γραμμικό-κυκλικό) Σελίδα 9

10 Κεφάλαιο 1: ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ερωτήσεις θεωρίας 1. Γιατί παλαιότερα θεωρούνταν οι πρωτεϊνες φορείς των γενετικών πληροφοριών; 2. Ποια πειράματα είχαν αποφασιστική συμβολή στο να αποδειχθεί ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό (ο φορέας των γενετικών πληροφοριών); 3. Ποια είναι η σημασία των όρων αποικία, in vivo, in vitro, ιχνηθέτηση; 4. α) Πώς εκτέλεσε ο Griffith το συγκεκριμένο πείραμα; β) Πώς εκτέλεσαν οι Avery, Mac -Leod και McCarty το συγκεκριμένο πείραμα; 5. Πώς εκτέλεσαν οι Hershey και Chase το συγκεκριμένο πείραμα; 6. Ποια άλλα δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; 7. Ποια είναι η δομή των νουκλεικών οξέων (DNA, RNA); 8. Ποια δεδομένα α) επέτρεψαν τον προσδιορισμό της δομής του DNA στον χώρο; β) έδειξαν ότι κατά κανόνα το DNA είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών; 9. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της διπλής έλικας; 10. Ποιο είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών; 11. Ποιες είναι συνοπτικά οι λειτουργίες του γενετικού υλικού; 12. Τι ονομάζεται γονιδίωμα ενός κυττάρου; 13. Ποια κύτταρα ονομάζονται απλοειδή και ποια διπλοειδή; 14. Πώς περιγράφεται το μήκος ενός νουκλεϊκού οξέος; 15. Πώς είναι οργανωμένο το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων; 16. Ποιος είναι ο ρόλος των πλασμιδίων; 17. α) Ποια είναι η οργάνωση του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών κυττάρων; β) Τι μήκος έχει το DNA του πυρήνα σε ένα ανθρώπινο κύτταρο; 18. Ποια είναι η συγκρότηση ενός ινιδίου χρωματίνης; 19. Με ποιές μορφές εμφανίζεται το γενετικό υλικό ενός ευκαρυωτικού κυττάρου κατά τον κυτταρικό κύκλο; 20. Πώς γίνεται η μελέτη των χρωμοσωμάτων; 21. Ποια μορφή έχει ένα μεταφασικό χρωμόσωμα; 22. Τι είναι ο καρυότυπος; Πώς παρασκευάζεται ο καρυότυπος; 23. Ποιος είναι ο φυσιολογικός καρυότυπος του ανθρώπου; 24. Τι είδους πληροφορίες φέρει το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών; 25. Ποια μορφή έχει το γενετικό υλικό μιτοχονδρίων και χλωροπλαστών; 26. Τι γενετικό υλικό έχουν οι ιοί; Σελίδα 10

11 Ερωτήσεις ανάπτυξης - κρίσης 1. Πώς επιδρά στη δομή της διπλής έλικας η συμπληρωματικότητα των αζωτούχων βάσεων; 2. Πού εντοπίζεται κυκλικό DNA ως γενετικό υλικό; 3. Ποιος είναι ο ρόλος των πρωτεϊνών στο πακετάρισμα του γενετικού υλικού των κυττάρων; 4. Πότε αυτοδιπλασιάζεται (αντιγράφεται) το γενετικό υλικό ενός κυττάρου; 5. Ποιες μεταπτώσεις παρατηρούνται στον αριθμό των μορίων DNA στον πυρήνα των ανθρώπινων κυττάρων; Πόσα μόρια DNA εντοπίζονται στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα και πόσα στα φυλετικά; 6. Για ποιο λόγο οι Hersey και Chase δεν επέλεξαν ραδιενεργό άζωτο 15 Ν στο πείραμά τους για την ανίχνευση των πρωτεϊνών ή του DNA του φάγου Τ2; 7. Ποια χαρακτηριστικά του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικού οργανισμού αποτελούν χαρακτηριστικά του είδους στο οποίο ανήκει; 8. Σήμερα είναι γνωστό ότι σε κάθε σωματικό κύτταρο φυσιολογικού αρσενικού ατόμου, η ποσότητα DNA του γονιδιώματος που έχει μητρική προέλευση είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα DNA που έχει πατρική προέλευση. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά; Σελίδα 11

12 Κεφάλαιο 1: ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ομάδα Α 1. Δίνεται η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων της μίας εκ των δύο αλυσίδων ενός μορίου DNA. 5 G C A T C A G G C A T T A C G C A A C T 3 Α. Να σημειώσετε την αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων της συμπληρωματικής αλυσίδας καθώς και τα ελεύθερα 5 και 3 άκρα της. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Β. Ποιος είναι ο ρόλος της συμπληρωματικότητας των βάσεων στο μόριο του DNA; Γ. Να εξηγήσετε πόσοι δεσμοί υδρογόνου αναπτύσσονται συνολικά ανάμεσα στις αζωτούχες βάσεις των δύο αλυσίδων του τμήματος DNA καθώς και να αναφέρετε το ρόλο τους. Δ. Να υπολογίσετε το σύνολο των φωσφοδιεστερικών δεσμών που περιέχονται στις δύο αλυσίδες του μορίου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Ένα μόριο DNA ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από ζεύγη βάσεων και το 30% από αυτές είναι γουανίνη. Να βρεθούν: Α. Η ποσοτική και αριθμητική σύσταση των υπολοίπων βάσεων. Β. Ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου που αναπτύσσονται σε αυτό το μόριο. Γ. Ο αριθμός των φωσφοδιεστερικών δεσμών που σταθεροποιούν το μόριο. Δ. Πόσα σάκχαρα και πόσα άτομα φωσφόρου υπάρχουν. Ε. Πόσα μόρια Η2Ο παράγονται κατά το σχηματισμό του. ΣΤ. Πόσες ελεύθερες πεντόζες και φωσφορικές ομάδες έχει. Ζ. Αν στη μία αλυσίδα το ποσοστό των βάσεων είναι 27% Α, 13% Τ και 35% G να βρεθεί η % σύσταση των βάσεων στη συμπληρωματική αλυσίδα. 3. Στο μόριο DNA ενός πλασμιδίου σχηματίζονται φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και δεσμοί υδρογόνου. Να υπολογίσετε την αριθμητική και ποσοτική σύσταση των βάσεων αυτού του μορίου. Σελίδα 12

13 4. Οι δύο αλυσίδες δίκλωνου γραμμικού τμήματος DNA συγκρατούνται ενωμένες με 900 δεσμούς υδρογόνου, ενώ για τις βάσεις του τμήματος αυτού ισχύει η αναλογία Α+Τ/ G+C = 3. Να υπολογίσετε τον αριθμό των φωσφοδιεστερικών δεσμούν που υπάρχουν στο τμήμα αυτό. 5. Δίκλωνο μόριο DNA αποτελείται από ζεύγη βάσεων. Το ποσοστό των νουκλεοτιδίων με βάση Α στο μόριο είναι 20%. Στη μία αλυσίδα του μορίου περιέχονται νουκλεοτίδια με βάση Τ. Να υπολογίσετε: Α. Το σύνολο των δεσμών υδρογόνου που περιέχονται στο μόριο. Β. Τον αριθμό των νουκλεοτιδίων με βάση Α σε καθεμία αλυσίδα του μορίου. Γ. Το σύνολο των φωσφοδιεστερικών δεσμών στο μόριο. Δ. Το μήκος του μορίου σε nm, δεδομένου ότι 10 ζεύγη βάσεων στο μόριο του DNA έχουν μήκος 3,4 nm. 6. Σε ένα πλασμίδιο προσδιορίστηκαν φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και στη μία από τις δύο αλυσίδες του υπολογίστηκαν οι αναλογίες βάσεων : A 20%, T 40%, G 10%, C 30%. Nα υπολογίσετε : Α. Την εκατοστιαία αναλογία βάσεων στην άλλη αλυσίδα. Β. Την εκατοστιαία αναλογία βάσεων στο μόριο. Γ. Τον αριθμό των δεσμών υδρογόνου στο πλασμίδιο. 7. Στη μία αλυσίδα δίκλωνου μορίου DNA o λόγος Α+Τ/G+C είναι ίσος με 2/3. Να υπολογίσετε το λόγο στη συμπληρωματική αλυσίδα και σε όλο το μόριο DNA. 8. Στη μία αλυσίδα δίκλωνου μορίου DNA ο λόγος Α+C/G+T είναι 0,4. Ποιος είναι ο αντίστοιχος λόγος στη συμπληρωματική αλυσίδα του μορίου και ποιος ο λόγος για το σύνολο του μορίου του DNA. 9. Θραύσμα ινιδίου χρωματίνης αρχίζει και τελειώνει με νουκλεόσωμα. Ανάμεσα σε δύο διαδοχικά νουκλεοσώματα υπάρχει συνδετικό DNA μήκους 60 ζευγών Σελίδα 13

14 βάσεων. Δεδομένου ότι το θραύσμα περιέχει συνολικά 6060 νουκλεοτίδια, πόσα νουκλεοσώματα περιέχονται σε αυτό; 10. Κατά τη χημική ανάλυση δειγμάτων γενετικού υλικού από διάφορους οργανισμούς καταγράφηκαν σχετικά με το πλήθος των αζωτούχων βάσεων και των φωσφοδιεστερικών δεσμών, τα εξής: Δείγματα 1º 2º 3º 4º Α G T C Φωσφοδιεστερικοί δεσμοί Από που μπορεί να προέρχονται τα δείγματα αυτά; 11. Σε δύο κύτταρα τα οποία βρίσκονται στη μετάφαση της μίτωσης βρέθηκαν: στο ένα 18 και στο άλλο 28 μόρια DNA. Ποιο από αυτά ανήκει σε απλοειδές φύκος και ποιο σε σωματικό κύτταρο ανώτερου ζωϊκού οργανισμού; 12. Στον πυρήνα ενός ευκαρυωτικού κυττάρου που απομονώθηκε από ένα διπλοειδή οργανισμό μετρήθηκαν 26 ινίδια χρωματίνης. Το κύτταρο βρισκόταν στην αρχή της μεσόφασης. Α. Πόσα μόρια DNA περιέχονται στον πυρήνα του εν λόγω κυττάρου και πόσα πρόκειται να περιέχονται μετά το στάδιο της αντιγραφής; Β. Πόσα χρωμοσώματα και πόσες αδελφές χρωματίδες απεικονίζονται στον καρυότυπο του οργανισμού από τον οποίο απομονώθηκε το κύτταρο αυτό; 13. Κατά την εξέταση γενετικού υλικού από διάφορα ανθρώπινα κύτταρα παρατηρήθηκαν τα παρακάτω: Σελίδα 14

15 Κύτταρο A: 44 χρωμοσώματα που το καθένα είχε ίδια μορφή με κάποιο άλλο και 2 που διέφεραν σε μήκος μεταξύ τους. Όλα βρέθηκαν στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Κύτταρο Β: 46 χρωμοσώματα που το καθένα ήταν ίδιο σε μορφή με κάποιο άλλο. Όλα βρέθηκαν στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Κύτταρο Γ: 92 ινίδια χρωματίνης συνδεδεμένα ανά δύο σε ζεύγος με κανονική συσπείρωση και κάθε ζεύγος ίδιο με κάποιο άλλο. Κύτταρο Δ: 44 χρωμοσώματα που το καθένα ήταν ίδιο σε μορφή με κάποιο άλλο και ένα επιπλέον χωρίς όμοιό του. Τι είδους μικροσκόπιο μπορεί να χρειάστηκε για τις σχετικές παρατηρήσεις; 14. Τα μεταφασικά χρωμοσώματα στο χιμπατζή είναι 48. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. Αριθμός 1. Μόρια DNA πριν από την αντιγραφή 2. Ινίδια χρωματίνης πριν από την αντιγραφή 3. Μόρια DNA στη μετάφαση της μίτωσης 4. Χρωματίδες στη μετάφαση της μίτωσης 5. Αυτοσωμικά χρωμοσώματα στο ωάριο 6. Φυλετικά χρωμοσώματα στο σπερματοζωάριο 7. Μόρια DNA σε κάθε θυγατρικό κύτταρο που προκύπτει από τη μίτωση 8. Φυλετικά χρωμοσώματα σε ένα νευρικό κύτταρο 9. Βραχίονες στον καρυότυπο Σελίδα 15

16 15. Να συμπληρώσετε με τους σωστούς αριθμούς τα τετράγωνα του ακόλουθου πίνακα που αφορούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Ζεύγη Χρωμοσώματα Αδελφές Μόρια Ινίδια βάσεων χρωματίδες DNA χρωματίνης Γαμέτης Σωματικό κύτταρο στην αρχή της μεσόφασης Σωματικό κύτταρο κατά τη μετάφαση Ομάδα Β 16. Δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA αποτελείται από n νουκλεοτίδια. Να βρείτε: Α. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί υπάρχουν στο μόριο; Β. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου υπάρχουν, αν είναι γνωστό ότι το 20% των βάσεων είναι γουανίνη; Γ. Πόσες διαφορετικές αλληλουχίες νουκλεοτιδίων είναι δυνατό να προκύψουν από τον συνδυασμό των νουκλεοτιδίων της μίας αλυσίδας του αλλά και τον συνδυασμό των νουκλεοτιδίων στις δύο αλυσίδες του μορίου αυτού; 17. Ένα τμήμα ενός ινιδίου χρωματίνης περιέχει 176 μόρια ιστονών και δεσμούς υδρογόνου. Να βρείτε τον αριθμό της κάθε αζωτούχου βάσης (θεωρούμε ότι η απόσταση ανάμεσα σε δύο νουκλεοσώματα είναι 54 ζεύγη βάσεων και στα άκρα βρίσκονται νουκλεοσώματα). Σελίδα 16

17 18. Kατά τη μελέτη της εξελικτικής σχέσης μεταξύ δύο σπονδυλοζώων Α και Β και έπειτα από σχετική βιοχημική ανάλυση παρατηρήθηκαν τα εξής: κάθε σωματικό κύτταρο του Α πριν από την αντιγραφή περιέχει στον πυρήνα του ποσότητα DNA ίση με 8 x 10 8 ζεύγη βάσεων, οι οποίες οργανώνονται σε 8 χρωμοσώματα, ενώ για το σπονδυλόζωο Β διαπιστώθηκε ότι κάθε σωματικό του κύτταρο στη μετάφαση περιέχει 12 x 10 8 ζεύγη βάσεων, οι οποίες οργανώνονται σε 12 χρωμοσώματα. Ποιο σπονδυλόζωο κατά τη γνώμη σας πρέπει να θεωρηθεί εξελικτικά ανώτερο και για ποιο λόγο; 19. O πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν το γενετικό υλικό του διπλοειδούς οργανισμού Drosophila melanogaster (μύγα). Να συμπληρώσετε κατάλληλα τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα και να χαρακτηρίσετε τα κύτταρα που σας δίνονται σαν απλοειδή ή διπλοειδή. Οργανισμός Drosophila melanogaster Ζεύγη βάσεων Γαμέτης 1,6 x Σωματικό κύτταρο στη μετάφαση της μίτωσης Σωματικό κύτταρο στην αρχή της μεσόφασης Κύτταρο 1 ης Μείωσης Αριθμός χρωμοσωμάτων Ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων Αριθμός μορίων DNA Eίδος Κυττάρου Σελίδα 17

18 20. Στον πίνακα αναγράφονται στοιχεία για το γενετικό υλικό διαφόρων ειδών οργανισμών. Να γράψετε στην κενή στήλη τον αριθμό των χρωμοσωμάτων που χαρακτηρίζει το κάθε είδος. Είδος Στοιχεία για το γενετικό υλικό Αριθμός χρωμοσωμάτων 1 48 κεντρομερίδια 2 23 χρωμοσώματα στον γαμέτη 3 24 χρωματίδες στον καρυότυπο 4 46 ινίδια χρωματίνης στην αρχή της μεσόφασης 5 84 μόρια DNA στον καρυότυπο 6 32 βραχίονες στον καρυότυπο 7 10 μόρια DNA στο τέλος της μεσόφασης Σελίδα 18

19 Κεφάλαιο 1 : ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - Aσκήσεις σύντομης απάντησης- Α. Συμπληρώστε τους ορισμούς των λέξεων που αναγράφονται παρακάτω: Νουκλεοτίδια Φωσφοδιεστερικός δεσμός Ιχνηθέτηση Αποικία Βακτηριοφάγοι Γονιδίωμα Απλοειδή κύτταρα Διπλοειδή κύτταρα Πλασμίδιο Νουκλεόσωμα Ιστόνες Μη ιστόνες Σελίδα 19

20 Χρωμόσωμα Ομόλογα χρωμοσώματα Αδελφές χρωματίδες Καρυότυπος Κεντρομερίδιο Αυτοσωμικά χρωμοσώματα Φυλετικά χρωμοσώματα Σελίδα 20

21 Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξατε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συνέχεια της πρότασης. 1. Στο πείραμα του Griffith: α. τα «αδρά» μη παθογόνα βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε «αδρά» παθογόνα. β. τα «λεία» μη παθογόνα βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε «λεία» παθογόνα. γ. τα «λεία» παθογόνα βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε «αδρά». δ. τα «αδρά» βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε «λεία» παθογόνα. 2. Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός σχηματίζεται μεταξύ του: α. 5 άνθρακα της πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και του 3 άνθρακα της πεντόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου. β. 3 άνθρακα της πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και του 5 άνθρακα της πεντόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου. γ. 3 άνθρακα της μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας και του 5 άνθρακα της συμπληρωματικής πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. δ. 3 άνθρακα της πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας του 5 άνθρακα του επόμενου νουκλεοτιδίου. 3. Η διπλή έλικα του DNA αποτελείται: α. από μονόκλωνο DNA που σταθεροποιείται με δεσμούς υδρογόνου. β. από επαναλαμβανόμενα νουκλεοτίδια που σχηματίζουν μία πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα. γ. από δύο αντιπαράλληλες αλυσίδες DNA. δ. από αζωτούχες βάσεις συνδεδεμένες με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Σελίδα 21

22 4. Τα πλασμίδια είναι: α. μονόκλωνα γραμμικά μόρια DNA. β. δίκλωνα γραμμικά μόρια RNA. γ. δίκλωνα κυκλικά μόρια RNA. δ. δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA. 5. Το νουκλεόσωμα είναι: α. τμήμα DNA μήκους 146 ζευγών βάσεων που τυλίγεται γύρω από ένα οκταμερές ιστονών. β. τμήμα DNA μήκους 146 ζευγών βάσεων που τυλίγεται γύρω από ένα οκταμερές μη ιστονών. γ. σχηματισμός που δημιουργείται μόνο κατά την κυτταρική διαίρεση. δ. λειτουργική μονάδα της γενετικής πληροφορίας. 6. Τα ινίδια της χρωματίνης διπλασιάζονται: α. στη μεσόφαση και σχηματίζουν το χρωμόσωμα στη μίτωση. β. κατά τη διάρκεια της μίτωσης πριν ακριβώς από τον αποχωρισμό τους. γ. αμέσως μετά τον αποχωρισμό τους και πριν την αποσυσπείρωσή τους. δ. κατά την διάρκεια που βρίσκονται ενωμένα με το κεντρομερίδιο. 7. Υψηλός βαθμός συσπείρωσης του DNA παρατηρείται: α. κατά την αντιγραφή του DNA. β. στο τέλος της μίτωσης. γ. στο στάδιο της μετάφασης. δ. στη μεσόφαση. Σελίδα 22

23 8. Ημιαυτόνομα χαρακτηρίζονται τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες γιατί: α. μπορούν να επιβιώσουν και έξω από το κύτταρο. β. εργάζονται ανεξάρτητα από τις ανάγκες του κυττάρου. γ. όλες οι πρωτεϊνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους κωδικοποιούνται από γονίδια που βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. δ. περιέχουν δικό τους DNA, που τους επιτρέπει να πολλαπλασιάζονται, δικά τους ριβοσώματα, που τους επιτρέπει να πρωτεϊνοσυνθέτουν, αλλά εξαρτώνται και από γονίδια που βρίσκονται στο πυρηνικό DNA. 9. Ένα φυσιολογικό ανθρώπινο σπερματοζωάριο περιέχει: α. 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και ένα Χ ή ένα Υ. β. 23 χρωμοσώματα. γ. 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και ένα ζεύγος φυλετικών. δ. 23 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και ένα Χ ή ένα Υ. 10. Μία ιδιότητα που οφείλεται σε γονίδιο του μιτοχονδριακού DNA κληρονομείται: α. από τη μητέρα σε όλους τους γιους της. β. από τον πατέρα σε όλες τις κόρες του. γ. από τη μητέρα σε όλα τα παιδιά της. δ. από τον πατέρα σε όλα τα παιδιά του. Σελίδα 23

24 Γ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις. 1. Η αναλογία Α+G/T+C των μορίων DNA διαφέρει από είδος σε είδος και σχετίζεται με το είδος του οργανισμού. ( ) 2. Ο προσανατολισμός της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας είναι 5 3, ενώ ο δεσμός που ενώνει μεταξύ τους δύο διαδοχικά νουκλεοτίδια ονομάζεται 3-5 φωσφοδιεστερικός δεσμός. ( ) 3. Η ποσότητα του DNA είναι διαφορετική στα διάφορα σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου. ( ) 4. Τα χρωμοσώματα περιέχουν πάντοτε δύο μόρια DNA. ( ) 5. Όλα τα φυσιολογικά σπερματοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν ίδιο αριθμό νουκλεοτιδίων στον πυρήνα τους. ( ) 6. Όλα τα φυσιολογικά σπερματοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν ίδιο αριθμό μορίων DNA στον πυρήνα τους. ( ) 7. Όλα τα φυσιολογικά σπερματοζωάρια ενός άνδρα περιέχουν Υ φυλετικό χρωμόσωμα. ( ) 8. Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων ενός σωματικού κυττάρου είναι ίδιος στην αρχή και στο τέλος της μεσόφασης. ( ) 9. Το κύριο γενετικό υλικό του πνευμονιόκοκκου είναι ένα δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA. ( ) 10. Τα σωματικά κύτταρα του ανθρώπου περιέχουν αποκλειστικά αυτοσωμικά χρωμοσώματα και οι γαμέτες περιέχουν μόνο φυλετικά χρωμοσώματα. ( ) 11. Μία αποικία είναι ένα σύνολο από διαφορετικά είδη μικροοργανισμών. ( ) 12. Η έκφραση in vivo χρησιμοποιείται για την περιγραφή μίας βιολογικής διαδικασίας όταν αυτή πραγματοποιείται σε δοκιμαστικό σωλήνα. ( ) 13. Όταν τα ινίδια χρωματίνης συσπειρώνονται, σχηματίζονται τα νουκλεοσώματα. ( ) 14. Τα πλασμίδια δεν διαθέτουν ελεύθερα 5 και 3 άκρα. ( ) 15. Η επώαση των κυττάρων με υποτονικό διάλυμα κατά τη δημιουργία καρυοτύπου αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων που βρίσκονται στη μετάφαση. ( ) Σελίδα 24

25 Δ. Να ταξινομήσετε τις παρακάτω μορφολογικές δομές του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικού κυττάρου αρχίζοντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο βαθμό συσπείρωσης. 1. ινίδια χρωματίνης 2. μεταφασικά χρωμοσώματα 3. «χάντρες» νουκλεοσωμάτων 4. διπλή έλικα DNA 5. αδελφές χρωματίδες (εξετάσεις εσπερινών 2011) Ε. Να συμπληρώσετε στην τελευταία στήλη του πίνακα το μέγιστο αριθμό συνδυασμών αλληλουχιών βάσεων που είναι δυνατό να παρατηρηθούν στα μόρια νουκλεϊκών οξέων που αναφέρονται. Νουκλεϊκό οξύ Αριθμός βάσεων Συνδυασμοί βάσεων RNA μονόκλωνο DNA μονόκλωνο DNA δίκλωνο 100 βάσεις 1000 βάσεις 2000 ζεύγη βάσεων ΣΤ. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα τα οποία οδηγούν στην κατασκευή καρυοτύπου, γράφοντας μόνο τους αριθμούς. 1. Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα. 2. Αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος στο στάδιο της μετάφασης. 3. Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται στο μικροσκόπιο. 4. Γίνεται επαγωγή κυτταρικών διαιρέσεων με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση. 5. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος. 6. Τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες. (εξετάσεις 2014) Σελίδα 25

26 -Σχετικές ασκήσεις εξετάσεων- 1. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό γουανίνης (G) 28%. Να εξηγήσετε αν τα βακτήρια των δύο καλλιεργειών ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος. (εξετάσεις 2011) 2. Από τη μύγα Drosophila απομονώθηκαν τρία διαφορετικά φυσιολογικά κύτταρα στα οποία προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων. Στο πρώτο κύτταρο το μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 3,2 x 10 8 ζεύγη βάσεων, στο δεύτερο κύτταρο σε 1,6 x 10 8 ζεύγη βάσεων και στο τρίτο κύτταρο σε 6,4 x 10 8 ζεύγη βάσεων. Να δικαιλογήσετε γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο μέγεθος του γονιδιώματος των τριών κυττάρων. (εξετάσεις 2012) Σελίδα 26

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1. Πείραμα Griffith (1928) Βακτήριο πνευμονιόκοκκου (Diplococcus pneumoniae) Χωρίς κάλυμμα Με κάλυμμα (αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1.

Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1. Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1. Ο πνευμονιόκοκκος είναι: α. μύκητας β. βακτήριο γ. ιός δ. πρωτόζωο 2. Στο πείραμα του Griffith τι αποτελέσματα είχε ο εμβολιασμός με βακτήρια, θάνατο(θ) ή επιβίωση (Ε),

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Λειτουργίες Γενετικού Υλικού o Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας. Η οργάνωση της γενετικής πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βιολογία θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ο κεφάλαιο Το γενετικό υλικό Τι αποτελεί το γενετικό υλικό; Από το 1869, που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το γενετικό υλικό ΘΕΜΑ: 1 ο (Μονάδες 25 ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Το πείραµα των Hershey και Chase ήταν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α. in vitro β. in vivo γ. in vitro δ. in vitro Α2. γ Μεταξύ των δύο δεοξυριβονουκλεοτιδίων έχουμε συμπληρωματικότητα (Α=Τ)

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2001 1. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι: μονάδες 5 α. γραμμικό δίκλωνο DNA β. γραμμικό μονόκλωνο DNA γ. κυκλικό δίκλωνο DNA δ. κυκλικό μονόκλωνο DNA. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2013-2014 ΓΕ.Λ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ταξίδι στο χρόνο 1869 Απομονώνεται DNA από τον κυτταρικό πυρήνα 1903 Αποδεικνύεται ότι τα χρωμοσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΕΜΑ 2 Ο Α) Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι ένα δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό

Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό A) Ερωτήσεις με πολλές πιθανές απαντήσεις Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στη σωστή φράση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ.... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 9 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο I. Το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 3. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 3. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι: 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 3. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι: α. γραµµικό δίκλωνοdνα β. γραµµικό

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17//2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ κατεύθυνσης

ΒΙΟΛΟΓΙΑ κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ κατεύθυνσης Θέματα μικρής δυσκολίας (κατάλληλα για 2 ο Θέμα Πανελληνίων) 1. Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Griffith με το πείραμα που πραγματοποίησε; Ο Griffith κατέληξε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1 ο -Το γενετικό υλικό

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1 ο -Το γενετικό υλικό Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 ο -Το γενετικό υλικό Το γενετικό υλικό Ιστορική αναδρομή 1869: Το DNA εντοπίζεται στον πυρήνα των κυττάρων 1944: Μέχρι τότε δεν ήταν γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1 ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Γραμμικό μόριο DNA θα βρούμε: Α. Σε πλασμίδια Β. Στο κύριο μόριο DNA του βακτηρίου. Γ. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. 1 ο Κεφάλαιο: Το Γενετικό Υλικό

Ασκήσεις. 1 ο Κεφάλαιο: Το Γενετικό Υλικό Ασκήσεις 1. Αν ο λόγος A + Τ / C + G στη μια αλυσίδα του DNA είναι 7/10, πόσος είναι ο ίδιος λόγος: α. στη συμπληρωματική της αλυσίδα, β. στο μόριο; 2. Αν ο λόγος A + G / T + C στη μια αλυσίδα του DNA

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων

Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων 1. Ένα μόριο νουκλεϊκού οξέος για να χαρακτηρισθεί πλήρως θα πρέπει να γνωρίζουμε αν είναι: i. DNA ή RNA ii. iii. Μονόκλωνο ή δίκλωνο Γραμμικό ή κυκλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μόριο DNA μιας χρωματίδας μεταφασικού χωμοσώματος ενός φυσιολογικού ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχει το 29% των νουκλεoτιδίων του με αζωτούχα βάση την T. a. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1. Σε ένα πείραμα παρόμοιο με αυτό που διεξήγαγε ο Griffith, αφού θανατώσατε με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σε ένα δίκλωνο µόριο DNA ο λόγος Α / C είναι 1/ 4. Το μήκος του είναι 20.000 ζεύγη βάσεων. Ποια η εκατοστιαία σύσταση και ποιος ο αριθµός των νουκλεοτιδίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1. Σε ένα πείραμα παρόμοιο με αυτό που διεξήγαγε ο Griffith, αφού θανατώσατε με

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη Αδενίνη 1 Γονίδιο 4 Νουκλεοτίδιο 2 Νουκλεόσωμα 3 Βραχίονας 5 Χρωματίδα 6 Γονιδίωμα 8 Καρυότυπος 9 Μεταφασικό χρωμόσωμα 7

Κατάταξη Αδενίνη 1 Γονίδιο 4 Νουκλεοτίδιο 2 Νουκλεόσωμα 3 Βραχίονας 5 Χρωματίδα 6 Γονιδίωμα 8 Καρυότυπος 9 Μεταφασικό χρωμόσωμα 7 Α1. 1. δ 2. α 3. δ 4. γ 5. γ Βιολογία ΘΕΜΑ A κατεύθυνσης Α2. Κατάταξη Αδενίνη 1 Γονίδιο 4 Νουκλεοτίδιο 2 Νουκλεόσωμα 3 Βραχίονας 5 Χρωματίδα 6 Γονιδίωμα 8 Καρυότυπος 9 Μεταφασικό χρωμόσωμα 7 ΘΕΜΑ Β 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το DNA είναι το γενετικό υλικό. Ποιο πίστευαν αρχικά οι επιστήμονες πως είναι το μόριο που μεταφέρει τη γενετική πληροφορία; Παρ όλο που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των

Διαβάστε περισσότερα

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Στο DNA (RNA ιών) οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού (γονίδια) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Από κύτταρο σε κύτταρο και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. 3. Τι γενετικές πληροφορίες μπορεί να φέρει ένα πλασμίδιο;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. 3. Τι γενετικές πληροφορίες μπορεί να φέρει ένα πλασμίδιο; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4. Οργάνωση του γενετικού υλικού προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων. 1. Ποια είναι η μορφή του DNA των προκαρυωτικών κυττάρων και ποιο είναι το μήκος τους; 2. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα προβλήματα αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται στον υπολογισμό : 1. νουκλεοτιδίων ή αζωτούχων βάσεων ή πεντοζών ή φωσφορικών ομάδων 2. φωσφοδιεστερικών δεσμών ή μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/09/2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Για το γονιδίωμα της γάτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/09/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 04/11/2018 Νότα Λαζαράκη Αλέξανδρος Παπαγιαννακόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Η ποσότητα του DNΑ α. είναι ίδια σε όλους τους απλοειδείς οργανισµούς β. είναι σταθερή σε όλους τους διπλοειδείς οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/09/2016 ΘΕΜΑ Α Α.1. β. Α.2. β. Α.3. γ. Α.4. δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.5. β. Μονάδες 25 ΘΕΜΑ Β Β. 1. Ιχνηθέτηση. είναι η σήμανση χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σπύρος Δ. Συγγελάκης

Πρόλογος. Σπύρος Δ. Συγγελάκης ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ «Ερωτήσεις θεωρίας» «Σχόλια και Επισημάνσεις» «Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής» «Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος» «Ερωτήσεις κρίσεως Συνδυαστικές» «Αναλυτική μεθοδολογία ασκήσεων» «Λυμένες ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 04/11/2018 Νότα Λαζαράκη Αλέξανδρος Παπαγιαννακόπουλος ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: Α1. Σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Βιολογία Κατεύθυνσης Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη Θέμα 1 ο : 1 α, 2 γ, 3 ε, 4 α, 5 ε Θέμα 2 ο : Α. Η απεικόνιση των μεταφασικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Griffith στα πειράματά του χρησιμοποίησε:

1. Ο Griffith στα πειράματά του χρησιμοποίησε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/11 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ο Griffith στα πειράματά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Το ζεύγος των φυλετικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία. Γ Λυκείου. NEA ΕΚΔΟΣΗ προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των εξετάσεων των τελευταίων ετών

Βιολογία. Γ Λυκείου. NEA ΕΚΔΟΣΗ προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των εξετάσεων των τελευταίων ετών Στέργος Σαλαμαστράκης, Μαρία Μπαρμπαρή-Σαλαμαστράκη, Σπύρος Σαλαμαστράκης Βιολογία Γ Λυκείου Οµάδα Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών NEA ΕΚΔΟΣΗ προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των εξετάσεων των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑ.Λ

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑ.Λ Βιολογία ΘΕΜΑ Α κατεύθυνσης 1. δ 2. α 3. γ 4. δ 5. γ 6. α 7. δ 8. α 9. α 10. α ΘΕΜΑ Β Β1. Η ραδιενέργεια 32 Ρ θα βρίσκεται στο κλάσμα Β, δηλαδή στο κλάσμα εκείνο που περιλαμβάνει τα βακτήρια που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. δ 2. β 3. γ 4. γ 5. β Β. Ερωτήσεις σωστού λάθους 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ / Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Επιβίωση ποντικών 1 ζωντανά βακτήρια S ΟΧΙ 2 ζωντανά βακτήρια R ΝΑΙ ένεση σε ποντικούς 3 βακτήρια S που προηγουμένως θανατώθηκαν με θέρμανση ΝΑΙ

Επιβίωση ποντικών 1 ζωντανά βακτήρια S ΟΧΙ 2 ζωντανά βακτήρια R ΝΑΙ ένεση σε ποντικούς 3 βακτήρια S που προηγουμένως θανατώθηκαν με θέρμανση ΝΑΙ 1. ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το DA είναι το γενετικό υλικό Να περιγράψετε το πείραμα του Griffith Ο Griffith ασχολήθηκε με δύο στελέχη 1 του πνευμονόκοκκου (του βακτηρίου 2 Diplococcus pneumoniae) που είχαν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. β 2. δ 3. α 4. γ 5. δ Β. Ερωτήσεις σωστού λάθους 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Σωστό 4. Σωστό 5.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Στο DNA των μιτοχονδρίων περιέχονται πληροφορίες για:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Στο DNA των μιτοχονδρίων περιέχονται πληροφορίες για: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ / Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ / Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩN ΥΓΕΙΑΣ ΝΈA ΕΚΔΟΣΗ. Στέργος Σαλαμαστράκης Μαρία Μπαρμπαρή-Σαλαμαστράκη Σπύρος Σαλαμαστράκης

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩN ΥΓΕΙΑΣ ΝΈA ΕΚΔΟΣΗ. Στέργος Σαλαμαστράκης Μαρία Μπαρμπαρή-Σαλαμαστράκη Σπύρος Σαλαμαστράκης Στέργος Σαλαμαστράκης Μαρία Μπαρμπαρή-Σαλαμαστράκη Σπύρος Σαλαμαστράκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ: 1. Το γενετικό υλικό, 2. Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας, 4. Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ( ΣΥΓΓΡΑΦΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Θα περιέχει ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, ασκήσεις ανοικτούκλειστού τύπου µε

Διαβάστε περισσότερα

Το γενετικό υλικό. κεφάλαιο. Πνευμονιόκοκκοι (Diploccoccus pneumoniae) Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης

Το γενετικό υλικό. κεφάλαιο. Πνευμονιόκοκκοι (Diploccoccus pneumoniae) Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης Το γενετικό υλικό κεφάλαιο Πνευμονιόκοκκοι (Diploccoccus pneumoniae) Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης To DNA είναι το γενετικό υλικό Η απάντηση δόθηκε το 1944, όταν οι Avery, Mac-Leod και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΟΝΟ (σκότωνε τα ποντίκια που µόλυνε)

ΠΑΘΟΓΟΝΟ (σκότωνε τα ποντίκια που µόλυνε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΠΟΙΟ ΜΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ; Το 1969 εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων το DNA Μέχρι το 1944 δεν ήταν γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στο φλοιό της Γης απαντώνται 92 χημικά στοιχεία, από τα οποία 27 μόνο είναι απαραίτητα για τη ζωή. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 96% ο άνθρακας (C), το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 1,2,4 Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 08/12/2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100

Βιολογία Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 1,2,4 Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 08/12/2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100 Μάθημα/Τάξη: Βιολογία Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 1,2,4 Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 08/12/2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ_ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ_ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ_1.1 In vivo πειράματα απόδειξης της έννοιας του μετασχηματισμού και in vitro απόδειξη ότι το DNA είναι αυτό που προκαλεί το μετασχηματισμό. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Γιατί πιστεύετε ότι θανατώνονται τα βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

4 DNA ελικάση Δ Περιέχουν πανομοιότυπο DNA. 6 Πριμόσωμα ΣΤ Σταθερότητα κατά μήκος της κάθε πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας

4 DNA ελικάση Δ Περιέχουν πανομοιότυπο DNA. 6 Πριμόσωμα ΣΤ Σταθερότητα κατά μήκος της κάθε πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας Θέμα 1 ο 1. Αντιστοιχείστε όλες τις έννοιες της στήλης 1 με όλες τις φράσεις της στήλης 2 (Οι αντιστοιχίσεις να γραφούν στην κόλλα απαντήσεων σας & όχι στη φωτοτυπία των θεμάτων) 1 2 1 Αδελφές χρωματίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01%

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% Ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο συμμετέχουν, σε σημαντικό βαθμό, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θα πρέπει να γνωρίζετε: Τη χημική σύσταση και τη δομή των νουκλεοτιδίων Πώς σχηματίζεται μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα Πώς σταθεροποιείται η διπλή έλικα του DNA Τι υποδηλώνει ο όρος συμπληρωματικές αλυσίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Απρίλιος Μάιος 12 Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου (Ερωτήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον) 1. Τι είναι τα βιομόρια και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Βιομόρια

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση:

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου Ενότητα 1.1: Χημεία της ζωής Ενότητα 2.1: Μακρομόρια Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: 1. Για ποιο λόγο θεωρείται αναγκαία η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Κυτταρική διαίρεση: παραγωγή γενετικά πανομοιότυπων θυγατρικών κυττάρων Κυτταρική διαίρεση Μονοκύτταροι οργανισμοί: η διαίρεση του κυττάρου συνεπάγεται αναπαραγωγή ολόκληρου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Η εκατοστιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 1 2 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ DNA και RNA DNA Δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε ένα σωματικό κύτταρο ανθρώπου που βρίσκεται στη μεσόφαση πριν την αντιγραφή υπάρχουν:

3. Σε ένα σωματικό κύτταρο ανθρώπου που βρίσκεται στη μεσόφαση πριν την αντιγραφή υπάρχουν: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Στο οπερόνιο της λακτόζης: Α. Η πρωτεΐνη καταστολέας

Διαβάστε περισσότερα

α) φυτοαιματογλουτίνη, κολχικίνη

α) φυτοαιματογλουτίνη, κολχικίνη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 2ο και 4ο ΘΕΜΑ Α ΜΟΝΑΔΕΣ 25 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας την λανθασμένη πρόταση ανάμεσα στις σωστές ή την σωστή ανάμεσα στις λανθασμένες. Α.Το καλαμπόκι (zeamays)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 30 Μαίου Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 30 Μαίου Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 30 Μαίου 2012 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. Η διπλά έλικα του DNA ξετυλίγεται κατά την μεταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 /9/2015

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 /9/2015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 /9/2015 1 ο Θέμα 1.α 2.β 3.δ 4.γ 5.γ 2 ο Θέμα A. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: i)τι είναι το οπερόνιο της λακτόζης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών

Κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών Μίτωση - Μείωση Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαιρούνται με δύο τρόπους: τη μίτωση και τη μείωση. Η Μίτωση είναι ο τύπος της κυτταρικής διαίρεσης που από ένα πατρικό κύτταρο καταλήγει σε δύο γενετικά πανομοιότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Μόρια-κλειδιά των ζωντανών οργανισμών καθώς περιέχουν την γενετική πληροφορία Νουκλεϊκά οξέα:

Μόρια-κλειδιά των ζωντανών οργανισμών καθώς περιέχουν την γενετική πληροφορία Νουκλεϊκά οξέα: Μόρια-κλειδιά των ζωντανών οργανισμών καθώς περιέχουν την γενετική πληροφορία 1. Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) Νουκλεϊκά οξέα: Φορέας της γενετικής πληροφορίας 2. Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ: αφαίρεση ενός μορίου νερού - σύνθεση ενός διμερούς ΥΔΡΟΛΥΣΗ : προσθήκη ενός μορίου νερού - διάσπαση του διμερούς στα συστατικά του

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ: αφαίρεση ενός μορίου νερού - σύνθεση ενός διμερούς ΥΔΡΟΛΥΣΗ : προσθήκη ενός μορίου νερού - διάσπαση του διμερούς στα συστατικά του ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ: αφαίρεση ενός μορίου νερού - σύνθεση ενός διμερούς ΥΔΡΟΛΥΣΗ : προσθήκη ενός μορίου νερού - διάσπαση του διμερούς στα συστατικά του ΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟ ΔΕΣΜΟ. 1. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο. 1. γ 2. γ 3. δ 4. α 5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο. 1. γ 2. γ 3. δ 4. α 5. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. γ 2. γ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Προσανατολισμού

Βιολογία Προσανατολισμού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 & 2 Θέμα Α: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 2016 2 Το συνώνυμο της αναπαραγωγής είναι ο πολλαπλασιασμός, η δημιουργία νέων ατόμων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους γονείς τους. Όλοι οι οργανισμοί κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο Dolly κλωνοποίηση θηλαστικών»

Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο Dolly κλωνοποίηση θηλαστικών» Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Απαντήσεις 2012 Α1. α Α2. γ Α3. δ Α4. β Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Α Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο

Διαβάστε περισσότερα

«Δομή του Γενετικού Υλικού σε Προκαρυωτικούς και Ευκαρυωτικούς Οργανισμούς»

«Δομή του Γενετικού Υλικού σε Προκαρυωτικούς και Ευκαρυωτικούς Οργανισμούς» Εργασία στο μάθημα της βιολογίας «Δομή του Γενετικού Υλικού σε Προκαρυωτικούς και Ευκαρυωτικούς Οργανισμούς» Μπαμπάλας Γεώργιος 31/01/2014 1ο Γυμνάσιο Κερατέας Υπεύθ.Καθηγητής:Κεραμάρης,Κ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Α1.Γ. Α2.Γ. Α3.Β. Α4.Β. Α5.Β. ΘΕΜΑ Β 1. Οι σωστές απαντήσεις είναι: A. Μεγαλύτερη συμβολή γενετικού

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Το γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. Γ 2. Β 3. Ε 4. Α 5. Δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. Γ 2. Β 3. Ε 4. Α 5. Δ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Με ποιο μηχανισμό αντιγράφεται το DNA σύμφωνα με τους Watson και Crick; 2. Ένα κύτταρο που περιέχει ένα μόνο χρωμόσωμα τοποθετείται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει ραδιενεργό

Διαβάστε περισσότερα

1. Πού πραγματοποιούνται η αντιγραφή και η μεταγραφή; ΘΩΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες γονιδίων με κριτήριο το προϊόν της μεταγραφής τους;

1. Πού πραγματοποιούνται η αντιγραφή και η μεταγραφή; ΘΩΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες γονιδίων με κριτήριο το προϊόν της μεταγραφής τους; Βιολογία Γ Ενιαίου Λυκείου / Θετική Κατεύθυνση κεφαλαιο 2ο: αντιγραφη, εκφραση και ρυθμιση τησ ΓενετικηΣ ΠληροφοριαΣ 1. Πού πραγματοποιούνται η αντιγραφή και η μεταγραφή; Ευκαρυωτικά κύτταρα: στον πυρήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα

Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δασκαλάκη Κατερίνα Μοίρες 2012-2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

28/11/2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (10 μόρια)

28/11/2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (10 μόρια) ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 28/11/2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2012

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι:

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι: 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ποια είναι η δομή των νουκλεοτιδίων; Τα νουκλεοτίδια προέρχονται από τη σύνδεση με ομοιοπολικό δεσμό, τριών διαφορετικών μορίων. Μιας πεντόζης (σάκχαρο με πέντε άτομα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΠΑΣΣΙΑ Α. Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Κάθε μεταφορικό RNA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ - Γ Λ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Γ Λ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ανάκληση γνώσεων από Β Λ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ - Γ Λ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Γ Λ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ανάκληση γνώσεων από Β Λ) 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ - Γ Λ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Γ Λ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ανάκληση γνώσεων από Β Λ) 1. Κατά τον σχηματισμό ενός μορίου RNA αποβάλλονται 2008 μόρια νερού. Να βρεθεί το μήκος του. [2009b (βάσεις)]

Διαβάστε περισσότερα