Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό"

Transcript

1 Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

2 Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών. Το 1928 ο Griffith μέσω πειραμάτων διατύπωσε την άποψη ότι το γενετικό υλικό μεταφέρεται από ένα μόριο διάφορο των πρωτεϊνών. Το 1944 οι Avery, Mac-Leod και McCarty διαπίστωσαν ότι η γενετική πληροφορία κωδικεύεται από το μόριο του DNA. Το 1952 οι Hershey και Chase επιβεβαίωσαν ότι το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό.

3 Bασικές πειραματικές έννοιες Αποικία: Ένα σύνολο από μικροοργανισμούς που έχουν προέλθει από διαδοχικές διαιρέσεις ενός κυττάρου, όταν αυτό αναπτύσσεται σε στερεό θρεπτικό υλικό. Ιn vivo: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία βιολογική διαδικασία, όταν αυτή πραγματοποιείται σε έναν ζωντανό οργανισμό. Ιn vitro: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία βιολογική διαδικασία, όταν αυτή πραγματοποιείται στο δοκιμαστικό σωλήνα. Ιχνηθέτηση: Η σήμανση χημικών μορίων με τη χρήση ραδιενεργών ισοτόπων, φθοριζουσών ουσιών κτλ.

4 Τα πειράματα του Griffith Χρησιμοποίησε δύο στελέχη του βακτηρίου πνευμονιόκοκκος (Diplococcus pneumoniae). Tο ένα στέλεχος περιέχει κάλυμμα, σχηματίζει λείες αποικίες και είναι παθογόνο ενώ το άλλο που δεν περιέχει κάλυμμα σχηματίζει αδρές αποικίες και δεν είναι παθογόνο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα συστατικό το οποίο μπορεί να μετασχηματίζει βακτηριακά κύτταρα, αλλά δεν γνώριζε ποιο είναι αυτό.

5 Τα πειράματα των Avery, Mac-Leod και McCarty Επανέλαβαν τα πειράματα του Griffith in vitro. Διαχώρισαν τα συστατικά των νεκρών λείων βακτηρίων. Έλεγξαν ποιο συστατικό είχε τη δυνατότητα μετασχηματισμού των αδρών βακτηρίων σε λεία.

6 Τα πειράματα των Hershey και Chase Μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου T 2 Ιχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενεργό 35 S (ενσωματώνεται στις πρωτεΐνες) και 32 P (ενσωματώνεται στο DNA). Μόλυναν βακτηριακά κύτταρα με σημασμένους φάγους και παρακολούθησαν τη πορεία των ραδιενεργών μορίων. Συμπέραναν ότι μόνο το DNΑ μπορεί να δίνει εντολές για πολλαπλασιασμό και παραγωγή νέων φάγων.

7 Βιοχημικά δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν ότι το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισμό είναι σταθερή και δεν μεταβάλλεται από αλλαγές στο περιβάλλον. Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών που είναι απλοειδείς περιέχουν τη μισή ποσότητα DNA από τα σωματικά κύτταρα που είναι διπλοειδή. Η ποσότητα του DNA, είναι κατά κανόνα, ανάλογη της πολυπλοκότητας του οργανισμού.

8 Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1β Δομή του DNA

9 Από τι αποτελείται το DNA Το DNA είναι ένα μακρομόριο το οποίο αποτελείται από νουκλεοτίδια. Τα νουκλεοτίδια του DNA αποτελούνται από μία πεντόζη (δεοξυριβόζη), μία φωσφορική ομάδα και μία αζωτούχο βάση. Οι αζωτούχες βάσεις του DNA είναι η αδενίνη, η θυμίνη η γουανίνη και η κυτοσίνη. Από την ένωση πολλών νουκλεοτιδίων έχουμε το σχηματισμό μίας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας. Ο δεσμός που σχηματίζεται κατά την ένωση δύο νουκλεοτιδίων καλείται 3-5 φωσφοδιεστερικός δεσμός.

10 Δομή του DNA στο χώρο Σε κάθε μόριο DNA ισχύει ότι A=T και G=C. Σε κάθε είδος η αναλογία των βάσεων διαφέρει και είναι ανάλογη με το είδος του οργανισμού. Το 1953 oι Watson και Crick διατύπωσαν το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA.

11 Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA Το DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηματίζουν στο χώρο μία δεξιόστροφη διπλή έλικα. Η διπλή έλικα έχει ένα σταθερό σκελετό που αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια φωσφορικής ομάδας-δεοξυριβόζης ενωμένων με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων της μίας αλυσίδας συνδέονται με τις αντίστοιχες της άλλης αλυσίδας με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας (η αδενίνη μόνο με θυμίνη και η γουανίνη μόνο με κυτοσίνη). Ανάμεσα στην αδενίνη και τη θυμίνη σχηματίζονται δύο δεσμοί υδρογόνου, ενώ ανάμεσα στη γουανίνη και τη κυτοσίνη σχηματίζονται τρεις δεσμοί υδρογόνου. Οι δύο αλυσίδες του DNA είναι συμπληρωματικές και η αλληλουχία της μίας υποδηλώνει την αλληλουχία της άλλης. Οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες.

12 Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA

13 Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1Γ Λειτουργίες του γενετικού υλικού

14 Λειτουργίες του γενετικού υλικού Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας: Περιέχει όλες τις πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά και ενός οργανισμού. Διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας: Περιέχει όλη τη πληροφορία που είναι απαραίτητη για να μεταβιβαστεί η γενετική πληροφορία από κύτταρο σε κύτταρο. Έκφραση των γενετικών πληροφοριών: Ελέγχει τη σύνθεση των πρωτεϊνών.

15 Οργάνωση του γενετικού υλικού Το γενετικό υλικό των οργανισμών οργανώνεται σε μικρότερες λειτουργικές ομάδες, τα γονίδια. Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωμά του. Απλοειδή είναι τα κύτταρα στα οποία το γονιδίωμα υπάρχει σε ένα μόνο αντίγραφο. Τα κύτταρα στα οποία το γονιδίωμα υπάρχει σε δύο αντίγραφα λέγονται διπλοειδή. Για την περιγραφή του μήκους ή της αλληλουχίας ενός νουκλεϊκού οξέος χρησιμοποιείται ο όρος αριθμός ή αλληλουχία βάσεων.

16 Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1Δ Το γενετικό υλικό των οργανισμών

17 Προκαρυωτικοί οργανισμοί Το γενετικό του υλικού είναι ένα δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA μήκους περίπου 1mm. Το DNA τους αναδιπλώνεται και πακετάρεται με τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών. Περιέχεται σε ένα μόνο αντίγραφο, συνεπώς τα προκαρυωτικά κύτταρα είναι απλοειδή. Πολλά βακτήρια εκτός του κυκλικού μορίου DNA περιέχουν και πλασμίδια.

18 Πλασμίδια Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA τα οποία αποτελούν το 1-2 % του βακτηριακού DNA. Ένα βακτήριο μπορεί να περιέχει 1 ή περισσότερα πλασμίδια τα οποία μπορούν και αντιγράφονται ανεξάρτητα. Περιέχουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιωτικά και γονίδια που σχετίζονται με τη μεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτήριο σε ένα άλλο. Έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσουν γενετικό υλικό μεταξύ τους όσο και με το βακτηριακό DNA. Αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων.

19 Ευκαρυωτικοί οργανισμοί Το γενετικό τους υλικό είναι μεγαλύτερο από αυτό των προκαρυωτικών οργανισμών. Δεν είναι ένα ενιαίο μόριο αλλά αποτελείται από πολλά γραμμικά μόρια διάφορου μήκους. Περιέχουν δύο αντίγραφα του γενετικού υλικού. Το ανθρώπινο DNA έχει μήκος δύο μέτρων και πακετάρεται ώστε να φτάνει το τελικό του συμπυκνωμένο μέγεθος.

20 Το DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων Βρίσκεται στη μορφή ινιδίων χρωματίνης. Η βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης είναι το νουκλεόσωμα. Το νουκλεόσωμα αποτελείται από DNA μήκους 146 ζ.β. και από 8 μόρια ιστονών.

21 Κυτταρικός κύκλος και DNA Ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου, το γενετικό υλικό εμφανίζεται σε διαφορετικές μορφές. Κατά τη μεσόφαση έχει μικρό βαθμό συσπείρωσης και σχηματίζει δίκτυο ινιδίων χρωματίνης. Μετά το τέλος της αντιγραφής κάθε ινίδιο χρωματίνης έχει διπλασιαστεί και τα δύο αντίγραφα συνδέονται μεταξύ τους με το κεντρομερίδιο. Όσο τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα είναι ενωμένα με το κεντρομερίδιο, λέγονται αδελφές χρωματίδες. Κατά τη μετάφαση οι αδελφές χρωματίδες έχουν το μέγιστο βαθμό συσπείρωσης.

22 Κυτταρικός κύκλος και DNA

23 Καρυότυπος To ανθρώπινο DNA είναι οργανωμένο σε 23 χρωμοσώματα. Τα χρωμοσώματα μελετώνται στο στάδιο της μετάφασης στο οποίο έχουν το μέγιστο βαθμό συσπείρωσης. Τα μεταφασικά χρωμοσώματα ενώνονται από το κεντρομερίδιο το οποίο τα χωρίζει σε δύο βραχίωνες. Η απεικόνιση των μεταφασικών χρωμοσωμάτων σε ζεύγη κατά σειρά ελαττούμενου μεγέθους, λέγεται καρυότυπος. Από τα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων τα μισά είναι πατρικής και τα άλλα μισά μητρικής προέλευσης. Τα 22 είναι μορφολογικά κοινά σε αρσενικά και θηλυκά άτομα (αυτοσωμικά χρωμοσώματα), το άλλο ζεύγος χρωμοσωμάτων διαφέρει και τα χρωμοσώματα αυτά λέγονται φυλετικά.

24 Μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες είναι κυτταρικά οργανίδια τα οποία περιέχουν DNA. Το γενετικό υλικό των οργανιδίων αυτών περιέχει πληροφορίες σχετικές με τις λειτουργίες τους. Τα οργανίδια αυτά καλούνται ημιαυτόνομα γιατί οι περισσότερες πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους, κωδικεύονται από το DNA του πυρήνα. Το μιτοχονδριακό DNA των περισσοτέρων οργανισμών είναι κυκλικό μόριο και βρίσκεται σε 2 έως δέκα αντίγραφα. Η προέλευση των μιτοχονδριακών γονιδίων είναι μητρική. Το DNA των χλωροπλαστών είναι κυκλικό μόριο μεγαλύτερο από το μιτοχονδριακό DNA.

25 Το γενετικό υλικό των ιών Το γενετικό υλικό των ιών μπορεί να είναι DNA ή RNA. To DNA των ιών μπορεί να είναι κυκλικό γραμμικό μονόκλωνο ή δίκλωνο. Οι RNA ιοί έχουν συνήθως γραμμικό RNA ως γενετικό υλικό το οποίο μπορεί να είναι μονόκλωνο ή δίκλωνο.

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Περιέχει 67 ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, 116 ασκήσεις ανοικτού- κλειστού τύπου µε µ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ ã Àª π À O στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το µάθηµα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης των κωδικονίων του mrna με αμινοξέα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σύμφωνα με αυτόν η 3 μετάφραση όλων των mrna αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος)

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισαγωγή 1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) Κεφάλαιο 1 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1 Γλωσσάριο Συμπεριλαμβάνονται μόνον οι κυριότεροι όροι και οι σημαντικότερες έννοιες. Αν δεν βρίσκετε κάποιον όρο, συμβουλευθείτε το ευρετήριο. αγγελιοφόρο RNA (mrna) [messenger RNA (mrna)] Μόριο RΝΑ που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR PCR Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας MICROARRAYS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Μπορούν περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η διατροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Σ. Πάτρας, Πάτρα 18 Ιανουαρίου 2013. Φιτσιάλος Γεώργιος

Δ.Σ. Πάτρας, Πάτρα 18 Ιανουαρίου 2013. Φιτσιάλος Γεώργιος Η Γενετική στην Υπηρεσία της Νομικής Σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα: Ιατροδικαστικές αναλύσεις DNA - νέα εργαλεία στην αστική και ποινική δίκη - Εφαρμογές- Παραδείγματα Δ.Σ. Πάτρας, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα