Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»"

Transcript

1 Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Αϋ Ακινα, Αρ.Ρρωτ.: 30/002/000/1505 Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 16 Τ.Κ.: , Ακινα Ρλθροφορίεσ: Ε. Γκριτηάπθ Τθλ.: Fax: Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Είδοσ φμβαςθσ: KAE: Σαξινόμθςθ κατά CPV Κριτιριο Ανάκεςθσ: Σφμβαςθ Ρρομικειασ 1359 «Ρρομικεια λοιποφ χθμικοφ υλικοφ» «Διαλφτεσ» Ωαμθλότερθ τιμι Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: Εξιντα επτά χιλιάδεσ εξακόςια πενιντα ευρϊ (67.650,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 23% Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο : Ημερομθνία διενζργειασ: Ζχοντασ υπόψθ: ΑΠΟΦΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 1. Το Ν. 2198/94 άρκρο 24, (ΨΕΚ 43/Α/94). «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ». 2. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 (ΨΕΚ 19/Α/95) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» Σελίδα 1 από 37

2 3. Το Ν. 2362/95, (ΨΕΚ 247/Α/ ) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και τθσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τον Ν 3871/2010:Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ (Τροποπ/ςθ ΔΘΜΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) (ΨΕΚ Αϋ141/ ) 4. Το Ν. 3861/2010 (Ψ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». 5. Το Ν. 4013/2011 (Ψ.Ε.Κ.204/ ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 6. Το ΡΔ 166/2003 (ΨΕΚ 138/Α/ ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ » για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. Η5 του. Ν 4152/2013: Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ νόμων 4046,4093/2012 και 4127/2013 όπωσ ιςχφει. 7. Το N. 4250/2014 (ΨΕΚ 74/Α/ ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ- Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα- Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (αρ. 1 και 3) 8. Το Ρ.Δ. 113/2010 (Ψ.Ε.Κ. Α/194/ ) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ.». 9. Το Ρ.Δ. 118/2007 (ΨΕΚ 150/Α/ ) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου». 10. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, ςχετικι Εγκφκλιοσ κ.λπ.) που διζπει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και εάν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν τθν θμζρα τθσ δθμοπράτθςθσ. 11. Το Ρ.Δ. 111/2014 (ΨΕΚ 178/Α/ ) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν», άρκρα Τον Α.Ν. 407/36 (ΨΕΚ 564/Α/ ), το ΒΔ τθσ (ΨΕΚ 91/Α/ ) «Ρερί διοικιςεωσ και διαχειρίςεωσ εν γζνει του Ειδικοφ Ταμείου Ελζγχου και Εποπτείασ τθσ Ψορολογίασ του Οινοπνεφματοσ (Ε.Τ.Ε.Ε.Ψ.Ο.)», το οποίο μετονομάςτθκε ςε Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. με το άρκ. 26 του Ν. 2127/93 (ΨΕΚ 48/Α/ ), το Α.Ν. 1957/39 (ΨΕΚ 380/Α/ ), το άρκ. 4 1 του Ν.Δ. 2401/1953 (ΨΕΚ 119/Α/ ) και το άρκ. 1 του Ν.Δ. 433/74 (ΨΕΚ 153/Α/ ). 13. Τθν υπ αρικμ. Δ6Α ΕΞ2013/ απόφαςθ του Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» 14. Τθν αρικ. 20/ Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου (ΨΕΚ 360/ΥΟΔΔ/ ) «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν». 15. Τθν αρικ. 30/002/7491/ (ΨΕΚ 2545/Β/ ) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν, με κζμα «Εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων» ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ του Γενικοφ Ωθμείου του Κράτουσ (Γ.Ω.Κ.)» 16. Το αρ. Ρ1/663/ ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ με κζμα «Σχετικά με το Ε.Ρ.Ρ. ζτουσ 2014». 17. Τθν υπϋ αρικμ. 30/078/157/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΔΘ-Κ5Υ) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων με βάςθ τθν υπ αρικμ. 8θ/ Συνεδρίαςθ του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. ςχετικά με τθν ζγκριςθ εξιντα επτά χιλιάδων εξακοςίων πενιντα ευρϊ (67.650,00 ) ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α., οικονομικοφ ζτουσ 2014, από τον ΚΑΕ 1359, για τθν προμικεια διαλυτϊν για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γενικοφ Ωθμείου του Κράτουσ με τθ διαδικαςία του πρόχειρου διαγωνιςμοφ (55.000, ,00 ΨΡΑ). 18. Το υπ αρικ. 002/Β1/82/ Υπθρεςιακό Σθμείωμα του Τμιματοσ Βϋ «Αποςτολι τεχνικϊν προδιαγραφϊν για Διαλφτεσ ςτο ΕΡΡ 2014». 19. Το υπ αρικ. 002/Β/3/ Υπθρεςιακό Σθμείωμα του Τμιματοσ Βϋ «Αποςτολι πίνακα αντιςτοίχιςθσ παλαιϊν και νζων οργανικϊν μονάδων του ΓΩΚ». 20. Τθν άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ για τθν προμικεια διαλυτϊν για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γενικοφ Ωθμείου του Κράτουσ. Σελίδα 2 από 37

3 Α Π Ο Φ Α Ι Ζ Ο Τ Μ Ε Τθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για τθν προμικεια διαλυτϊν για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γενικοφ Ωθμείου του Κράτουσ, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ. 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των εξιντα επτά χιλιάδων εξακοςίων πενιντα ευρϊ (67.650,00 ), ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 23% (55.000, ,00 ), θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. οικονομικοφ ζτουσ ΚΑΕ Ενδεικτικά ο προχπολογιςμόσ κατανζμεται ωσ εξισ: ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 23% ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 1: ΑΝΟΓΑΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ , ,00 2: ΟΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ , , ,00 Τον Ρρομθκευτι κα βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Στθν κακαρι αξία κα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΨΡΑ) βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο. 2. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςτισ 27 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Σρίτθ και ϊρα π.μ.. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο κτίριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΓΩΚ, Αν. Τςόχα 16, Αμπελόκθποι, από τριμελι Επιτροπι που κα ςυςτακεί ειδικά για το ςκοπό αυτό με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γ.Ω.Κ. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 26 θ Ιανουαρίου 2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00 μ.μ., προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Σε περίπτωςθ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. απεργία, υπθρεςιακοί λόγοι κλπ) δεν κακίςταται δυνατι θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, θ διενζργεια μετατίκεται αυτοδικαίωσ για τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και τθν ίδια ϊρα. Αν ςυντρζχει εκ νζου λόγοσ μετάκεςθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ κα μετατίκεται κατά μία εβδομάδα ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Στθν περίπτωςθ αυτι, αν ζχουν ιδθ κατατεκεί προςφορζσ, κα αποςφραγιςκοφν ςτθ νζα θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) φυςικά ι νομικά πρόςωπα β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά γ) ςυνεταιριςμοί δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν. που: - είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι - είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ωϊρο (ΕΟΩ) ι - είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΨΕΚ Αϋ139/ ), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. ι Σελίδα 3 από 37

4 - είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι - ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΩ ι του κράτουσ μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 118/07. Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί: Πςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια τθσ 1 του άρκ. 43 του Ρ.Δ. 60/07, ιτοι ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα αδικιματα: α) ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, β) δωροδοκίασ, γ) απάτθσ και δ) νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο αυτι. Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ ι Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμόςιου Τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ βάςει απόφαςθσ θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. Πςοι αποκλείςκθκαν από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Ε.). Εάν θ ποινι αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ µε τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά περίπτωςθ Δικαιολογητικά υμμετοχήσ Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να κατακζςουν υποχρεωτικά, εισ απλοφν, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: I. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (άρκ. 8 4), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, χωρίσ κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία: 1. Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 2. Θα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, β) δωροδοκία, γ) απάτθ, δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ε)κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ (Ι) υποβάλλουν: οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. ο Ρρόεδροσ του ςυνεταιριςμοφ όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποι του. ΙI. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (άρκ. 8 4), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, που υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του, χωρίσ κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία: 1. Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. Σελίδα 4 από 37

5 2. Θα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: - δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία). - δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία). - είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι υποχρεωμζνοι να καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. - είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. - είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο/ επαγγελματικό μθτρϊο ι για τα αλλοδαπά πρόςωπα ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. - δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό ςυνδιαλλαγι ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). - δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ και δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ. - Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα (μόνο για ςυνεταιριςμοφσ). 3 Θα δθλϊνεται ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 4. Να αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Οι ανωτζρω υπεφθυνεσ δηλώςεισ φζρουν ημερομηνία εντόσ των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προςφορών και δεν απαιτείται βεβαίωςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. ΙΙΙ. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το Ψ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ςτοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ (για Α.Ε.), τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. ΙV. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ: εφόςον ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό του, υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι : - Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σελίδα 5 από 37

6 - Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν που κα διαπιςτωκεί, μετά από τισ ςυμπλθρϊςεισ και αποςαφθνίςεισ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ που κα αξιολογιςει τισ προςφορζσ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ τα δικαιολογθτικά αυτά υποβάλλονται κατά τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 118/07. Δεν απαιτείται η κατάθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό. 4. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οι προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αυτοφ ιδιοχείρωσ ζωσ και τθν 26 θ Ιανουαρίου 2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα Ελλάδοσ 14:00, ςτο Γενικό Ωθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, ΤΚ , Ακινα. Κατά τθν υποβολι τουσ, οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ για τθν πρωτοκόλλθςι τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Θ θμερομθνία αυτι αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ Υπθρεςίασ. Ρροςφορά μπορεί να υποβλθκεί και με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν (courier) ι ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ). Ιςχφει όμωσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που ζχει λάβει εγκαίρωσ αρικμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτζρω. 2. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ. 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Οι προςφορζσ πρζπει απαραιτιτωσ να φζρουν τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, ΤΘΛΕΨΩΝΟ, ΨΑΞ και του ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ: ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: «ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΚΡΑΣΟΤ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ, ΣΜΗΜΑ Α». Αν. Σςόχα 16, ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 30/002/000/1505/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ για τθν προμικεια διαλυτϊν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ, οι οποίοι κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του ενιαίου φακζλου: I. Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» -ςφμφωνα με τα ανωτζρω (παρ. 3.1)- που περιζχει που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ: ζνα φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ζνα φάκελο με αντίγραφα αυτϊν. II. Φάκελοσ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ, ζνα φάκελο με τθν Τεχνικι Ρροςφορά με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΟΤΥΡΟ ςε κάκε ςελίδα τθσ, θ οποία μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα από τον εκπρόςωπο του υποψθφίου Ρρομθκευτι και ζνα φάκελο με τθν Τεχνικι Ρροςφορά που κα ορίηεται ωσ ΑΝΤΙΓΑΨΟ. Θ πρωτότυπθ Τεχνικι Ρροςφορά υπεριςχφει του αντιγράφου ςε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ τουσ. Στον υποφάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ «Αντίγραφο» κα περιλαμβάνεται και θ Τεχνικι Ρροςφορά ςε Θλεκτρονικι Μορφι (cd), ςε πλιρωσ επεξεργάςιμο περιβάλλον. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε Σελίδα 6 από 37

7 III. αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Θ Τεχνικι Ρροςφορά του Ρρομθκευτι κα πρζπει να περιλαμβάνει τον πίνακα ηθτοφμενων ειδϊν του Ραραρτιματοσ Αϋ και να ζχει ςυνταχκεί κατά το ςχετικό υπόδειγμα. Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ, ζνα φάκελο με τθν Οικονομικι Ρροςφορά με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΟΤΥΡΟ ςε κάκε ςελίδα τθσ, θ οποία μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα από τον εκπρόςωπο του υποψθφίου Ρρομθκευτι και ζνα φάκελο με τθν Οικονομικι Ρροςφορά που κα ορίηεται ωσ ΑΝΤΙΓΑΨΟ. Θ πρωτότυπθ Οικονομικι Ρροςφορά υπεριςχφει του αντιγράφου ςε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ τουσ. Στον υποφάκελο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ «Αντίγραφο» κα περιλαμβάνεται και θ Οικονομικι Ρροςφορά ςε Θλεκτρονικι Μορφι (cd), ςε πλιρωσ επεξεργάςιμο περιβάλλον. Θ Οικονομικι Ρροςφορά κα πρζπει να ςυμπλθρωμζνθ κατά το Ραράρτθμα Β «Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ». Επιςθμαίνονται τα εξισ: 1. Oι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται κατά τθν υποβολι τουσ και από ζγγραφο υποβολισ προςφοράσ για τθν πρωτοκόλλθςι τουσ. 2. Οι προςφορζσ κατά φφλλο κα πρζπει να φζρουν ςφραγίδα του υποψθφίου Ρρομθκευτι και τθν υπογραφι του νομίμου εκπροςϊπου. 3. Θ αρίκμθςθ των ςελίδων, ανά φάκελο, κρίνεται απαραίτθτθ. 4. ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. Επιπλζον οι προςφορζσ πρζπει να: 1. Ζχουν ςυνταχκεί κατά τα υποδείγματα του Παραρτιματοσ Α: Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ και του Παραρτιματοσ Β: Υπόδειγμα Οικονομικισ προςφοράσ. 2. Ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ που υποβάλλονται ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά αλλοδαπϊν αρχϊν γίνονται δεκτά, εφόςον ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 3. Είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ, ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κ.λπ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Πλεσ οι διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ προςφοράσ. Πλα τα φφλλα των εγγράφων και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφιϊν, τεχνικϊν φυλλαδίων κλπ), κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο. Για ευχερζςτερθ αναηιτθςθ των ςτοιχείων αυτϊν, θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ευρετιριο, ςτο οποίο κα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάκε εγγράφου, με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ που φζρει κατά τα ανωτζρω. 4. Κάκε υποψιφιοσ ςυμμετζχει με μία μόνο προςφορά ςτον διαγωνιςμό. Εφόςον υποψιφιοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν δφναται να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ωσ μζλοσ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ κεωρείται ότι ζχουν υποβλθκεί δφο προςφορζσ και απορρίπτονται αμφότερεσ ωσ απαράδεκτεσ. 5. Σε περιπτϊςεισ εταιριϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, οι κυγατρικζσ τουσ δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε άλλθ προςφορά, πζραν αυτισ ςτθν οποία ςυμμετζχει θ μθτρικι εταιρία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα αποκλείονται από τθ διαδικαςία όλα τα διαγωνιηόμενα ςχιματα, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων ςυμμετζχουν είτε θ μθτρικι είτε θ κυγατρικι εταιρία. Επίςθσ δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε παραπάνω από ζνα ςχιματα κυγατρικζσ τθσ ίδιασ εταιρείασ. Σελίδα 7 από 37

8 6. Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ προςφορά προαιρετικϊν προϊόντων, τα οποία δεν είναι απαραίτθτα για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα διαχωρίηεται όμωσ ςαφϊσ, τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί προςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν. 7. Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο για ολόκλθρθ τθν ηθτοφμενθ ποςότθτα ενόσ ι περιςςότερων υπό προμικεια ειδϊν διαλυτϊν και των δφο Πινάκων, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ. Οι προςφορζσ που καλφπτουν μόνο οριςμζνεσ ποςότθτεσ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 8. Τα είδθ των διαλυτϊν που προςφζρονται δεν πρζπει να είναι αναςυςκευαςμζνα 9. Θ ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ και ςυςκευαςία των επικινδφνων ουςιϊν πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τον Καν. 1272/2008/ΕΚ (CLP), ενϊ των μειγμάτων με τθν απόφαςθ ΑΩΣ 265/2002. Επί πλζον είναι απαραίτθτο τα Δελτία Δεδομζνων Αςφαλείασ αυτϊν να είναι ςφμφωνα με τον Καν.1907/2006/ΕΚ (REACH), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 10. Για τα είδθ των διαλυτϊν και των δφο πινάκων αποδεκτζσ κα γίνονται, εκτόσ από τισ ηθτοφμενεσ ςυςκευαςίεσ, και πολυςυςκευαςίεσ, όταν το άκροιςμά τουσ ιςοφται με τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα. 6. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν πρζπει να είναι τουλάχιςτον 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 180 θμερϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ ανϊτατο όριο για ίςο χρονικό διάςτθμα, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαγωνιςτικι διαδικαςία. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ρρομθκευτι μπορεί να γίνει και με τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. 7. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον αρμόδιασ επιτροπισ που κα ςυςτακεί ειδικά για αυτό το ςκοπό. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρίςτανται οι νόμιμοι εκπρόςωποι των υποψθφίων εταιριϊν ι εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ. Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ πραγματοποιείται όπωσ ορίηει το Ρ.Δ. 118/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν ςε Ρρακτικό Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ, το οποίο υπογράφει. Το πρακτικό Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ υποβάλλεται εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, πλιρωσ αιτιολογθμζνο και ςε τζςςερα (4) αντίτυπα (και ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτο Τμιμα Α τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ, Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων & Ωθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου του Γ.Ω.Κ., μαηί με το ςχετικό φάκελο του διαγωνιςμοφ (εκτόσ των φακζλων με τισ οικονομικζσ προςφορζσ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ). Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ για τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι αξιολόγθςθ και για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, αποςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι οι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα Σελίδα 8 από 37

9 γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, με ειδικι πρόςκλθςθ που κα τουσ αποςταλεί. Οι δικαιοφμενοι να παρευρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Θ Επιτροπι κα αξιολογιςει τισ οικονομικζσ προςφορζσ που κρίκθκαν τεχνικά αποδεκτζσ και κα τισ καταχωριςει ςε Συγκριτικό Ρίνακα Κατάταξθσ. Στθ ςυνζχεια κα ςυντάξει Ρρακτικό, το οποίο υποβάλλει ςε τζςςερα (4) αντίτυπα (και ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτο Τμιμα Α τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ, Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων & Ωθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου ςε χρόνο που δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ Μετά τθν οικονομικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν, εκδίδεται από τθν Υπθρεςία θ ςχετικι απόφαςθ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και ςτθ ςυνζχεια ςυντάςςεται ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον/ςτουσ προμθκευτι/τζσ που μειοδότθςε/ςαν ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ απόφαςθ, με τθν οποία καλείται/οφνται να προςκομίςει/ςουν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν/τοφσ από τθν Υπθρεςία, με βεβαίωςθ παραλαβισ. Ο Ψάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ περιλαμβάνει : Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου κακϊσ και ε) φυςικά πρόςωπα, ςτα οποία κα κατακυρωκεί το ζργο δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ, κακϊσ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ 64/Α / ) ιτοι: Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του Διαγωνιςμοφ. 5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σελίδα 9 από 37

10 δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό ςυνδιαλλαγι, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων, ι υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι, ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν το προαναφερόμενο πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται, από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ πρϊθν Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ σ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Εάν ςε κάποια Ωϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι, που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων 1 ζωσ και 11, πρζπει να προςκομιςτοφν από κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σελίδα 10 από 37

11 Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του μειοδότθ και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ τθσ επιτροπισ, ακολουκεί ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Δ.Σ. του ΕΤΕΡΡΑΑ, και θ υπογραφι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (ςφμβαςθ υπογράφεται εφόςον ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ που του ανατίκεται χωρίσ ΨΡΑ ξεπερνά τισ 2.500,00 ) μεταξφ του ΓΩΚ και του Ρρομθκευτι, αφοφ εκπνεφςει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων. Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκ. 34 του Ρ.Δ. 118/07. Αν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ δεν είναι πλιρθ ι δεν κατατεκοφν εμπρόκεςμα ςτθν υπθρεςία, καλείται ο δεφτεροσ ςτθ ςειρά μειοδότθσ να προςκομίςει φάκελο δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο ΡΔ118/ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Το κριτιριο για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ του διαγωνιςμοφ και τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι είναι θ χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ. Εάν από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ τιμι για το κάκε προςφερόμενο είδοσ ι αν αυτι δεν αναγράφεται ευκρινϊσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μίασ δεκτϊν, με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προςφορϊν για το κάκε είδοσ με τθν ίδια τιμι, θ κατακφρωςθ γίνεται με διαπραγμάτευςθ με τουσ υποψιφιουσ Ρρομθκευτζσ που μειοδότθςαν. Στθν περίπτωςθ που για κάποιο είδοσ κατατίκεται μία προςφορά ι τελικά μία προςφορά είναι τεχνικά αποδεκτι, θ επιτροπι οφείλει να ηθτά από τον Ρρομθκευτι ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ. Ενδεικτικά ο Ρρομθκευτισ μπορεί να προςκομίςει τον επίςθμο τιμοκατάλογο του οίκου που παράγει/ διακζτει το είδοσ. Επί του επίςθμου τιμοκαταλόγου, οι υποψιφιοι μποροφν να προςφζρουν ζκπτωςθ. Αν ςυντρζχουν λόγοι εμπιςτευτικότθτασ, ο επίςθμοσ τιμοκατάλογοσ μπορεί να τοποκετείται ςε ξεχωριςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ: «τοιχεία εμπιςτευτικοφ περιεχομζνου», προκειμζνου να μθν είναι προςβάςιμα και κοινοποιιςιμα ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ. Σε εξαιρετικι περίπτωςθ που δεν διατίκεται τιμοκατάλογοσ, ο υποψιφιοσ κα κατακζτει υπεφκυνθ διλωςθ με τισ τρεισ χαμθλότερεσ τιμζσ των προϊόντων που προςφζρονται, ςτα άλλα κράτθ - Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ.12, αρκ. 27 του Ν.3867/2010. Οικονομικζσ προςφορζσ ανϊτερεσ από το μζςο όρο των τιμϊν αυτϊν δεν κα γίνονται δεκτζσ. Εναλλακτικά, μπορεί να κατακζςει 2-3 τιμολόγια πϊλθςθσ του ίδιου είδουσ ςε άλλο ιδιωτικό ι δθμόςιο φορζα. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει κάκε άλλθ διευκρίνιςθ προκειμζνου να αξιολογιςει τθν προςφερόμενθ τιμι. Ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει τα αιτοφμενα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ ή ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν κατακφρωςθ να αυξιςει τθν ποςότθτα ανά είδοσ κατά 30% ι να τθν μειϊςει κατά 50%, ςφμφωνα με το άρκρο 21, παρ. α, του ΡΔ 118/2007, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, με τθν πρόςκετθ προχπόκεςθ μθ υπερβάςεωσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του διαγωνιςμοφ και κατόπιν ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ του Ρρομθκευτι από τθν αρμόδια υπθρεςία Επιπλζον θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ, διατθρεί ςφμφωνα με το άρκ. 21 του Ρ.Δ. 118/07 το δικαίωμα για: Σελίδα 11 από 37

12 ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψθ του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Υπθρεςίασ ι άλλοι λόγοι που αναφζρονται ςτο άρκρο 22 του ΡΔ 118/2007. ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των υπό ςτοιχεία Ι & II των περ. α και β τθσ 2 του άρκ. 20 του Ρ.Δ. 118/07. οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: i) Πταν ο φορζασ δε χρειάηεται πλζον το υλικό, είτε λόγω αλλαγϊν ςτθν τεχνολογία είτε λόγω διακοπισ ι περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκεί το υλικό. ii) Πταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 11. ΣΙΜΗ Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραιτιτωσ να εκφράηονται ςε ΕΥΩ ( ). Θ τιμι κάκε είδουσ πρζπει να περιλαμβάνει τθν τιμι των ειδϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ, παράδοςισ και αςφάλιςθσ των ειδϊν, ωσ τθν οριςτικι παραλαβι τουσ. Επιπλζον οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Από το λαβείν του Ρρομθκευτι κα παρακρατθκεί 4% φόροσ ειςοδιματοσ. Θ τιμι μζνει ςτακερι κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ρροςφορζσ που κζτουν όρουσ αναπροςαρμογισ κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ και απορρίπτονται. 12. ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτισ κατά τόπουσ Ωθμικζσ Υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ προορίηονται. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται ςτο χϊρο των εργαςτθριακϊν εγκαταςτάςεων των Ωθμικϊν Υπθρεςιϊν του Γ.Ω.Κ. και ςυγκεκριμζνα ςτισ παρακάτω διευκφνςεισ: Χθμικι Τπθρεςία Διεφκυνςθ Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Σθλζφωνο FAX Κεντρικι Αποκικθ Αν. Τςόχα 16, ΤΚ 11521, Αμπελόκθποι Κ. Κιοφςθσ Υλικοφ Γ.Ω.Κ. Α' Ω.Υ. Ακθνϊν Αν. Τςόχα 16, ΤΚ 11521, Αμπελόκθποι Δ. Τςίπθ Β' Ω.Υ. Ακθνϊν Αν. Τςόχα 16, ΤΚ 11521, Αμπελόκθποι Ι. Ωροναίοσ Ω.Υ. Μετρολογίασ Αν. Τςόχα 16, ΤΚ 11521, Αμπελόκθποι Ε. Λαμπι Ω.Υ. Μακεδονίασ- Ν. Βότςθ 1, ΤΚ 54625, Θεςςαλονίκθ Λ. Λϊλοσ Θράκθσ- Υποδ/νςθ Θεςςαλονίκθσ Ω.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Υποδ/νςθ Ακτι Κονδφλθ 32, ΤΚ , Ρειραιάσ Ε. Τςελζντθ Ρειραιά Ω.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ Δομπόλθ 30, ΤΚ , Ιωάννινα Α. Τςόγκασ Ω.Υ. Μακεδονίασ- Γ. Θράκθσ- Τμιμα Ω.Υ. Ρλ. Καραολι, ΤΚ , Καβάλα Δαςκαλόπουλοσ Καβάλασ Ω.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Ω.Υ. Κζρκυρασ Εκν. Αντίςταςθσ 1, ΤΚ , Κζρκυρα Ε. Σταυρακάκθ Ω.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Αλ. Ραπαδιαμάντθ 14 & Αρζκα, ΤΚ , Ράτρα Θ.Διμου Σελίδα 12 από 37

13 Ιονίου Ω.Υ. Μακεδονίασ- Θράκθσ- Αυτοτελζσ Γραφείο Ω.Υ. Ξάνκθσ Ω.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Αυτοτελζσ Γραφείο Ω.Υ. Σάμου Ω.Υ. Μακεδονίασ- Θράκθσ- Τμιμα Ω. Υ. Σερρϊν Ω.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Αυτοτελζσ Γραφείο Ω.Υ. Ωίου Μεςολογγίου 13, ΤΚ , Ξάνκθ Ραφλου Κουντουριϊτθ, ΤΚ 83100, Σάμοσ Α. Ραπαδοποφλου Ψ. Σαμίου Τζρμα Άνδρου, ΤΚ , Σζρρεσ Κ. Κφδροσ Ρροκυμαία, ΤΚ , Ωίοσ Α. Κάργα Τα είδθ που παραδίδονται ςτισ Ωθμικζσ Υπθρεςίεσ που ςτεγάηονται ςτο κτιριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ κα παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. Τα είδθ που παραδίδονται ςτισ κατά τόπουσ Ωθμικζσ Υπθρεςίεσ, κα παραλαμβάνονται από τισ κατά τόπουσ Επιτροπζσ Ραραλαβισ. Θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ κα ςυντάςςει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν παράδοςθ των ειδϊν και τον ποςοτικό και ποιοτικό τουσ ζλεγχο ςχετικό πρακτικό παραλαβισ για τα είδθ που παρζλαβε, ςυνοδευόμενο από τα αντίςτοιχα τιμολόγια/ δελτία αποςτολισ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Θ Υπθρεςία, ςε περίπτωςθ που μετά τθν παραλαβι των ανωτζρω υπό προμικεια ειδϊν και πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ βρεκοφν ςτο ςφνολό τουσ ι μζροσ απ αυτά ελαττωματικά και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, κα ηθτιςει από τον προμθκευτι τθν αντικατάςταςθ τθσ ακατάλλθλθσ ποςότθτασ με ίςθ ποςότθτα, που κα πλθροί τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ (κατά τα οριηόμενα ςτο αρ. 33 του Ρ.Δ. 118/2007). Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να κάνει τθν αντικατάςταςθ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, ςε αντίκετθ περίπτωςθ υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν μπορεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να παρατείνεται ι να μετατίκεται, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Ρρομθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του αντίςτοιχου ςυμβατικοφ χρόνου ι και χωρίσ προθγοφμενο αίτθμα του προμθκευτι ςτθν περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ του ζργου ι ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία ι ςε λοιπζσ περιπτϊςεισ που θ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ τα υπό προμικεια ειδϊν δεν παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αιτθκείςα παράταςθ. Επιςθμαίνεται ότι: Τα υπό προμικεια είδθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από το ΓΩΚ. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ Επιτροπζσ Ραραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ Ρρομθκευτζσ. 13. ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται τμθματικά, ςε ΕΥΩ, ανάλογα με τισ παραδόςεισ τουσ και κατόπιν του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και όχι πζραν των εξιντα (60) θμερϊν (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΔ 166/2003 -όπωσ ιςχφει), από τθν παραλαβι από τθν Υπθρεςία του τιμολογίου και του ςχετικοφ Ρρωτοκόλλου οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των ειδϊν, με επιταγι που κα εκδοκεί ςτο όνομα του δικαιοφχου ςε βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α., οικονομικοφ ζτουσ 2014, ΚΑΕ Θ πλθρωμι κα γίνεται μόνο μετά τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (από το Ι.Κ.Α.). Σελίδα 13 από 37

14 2. Στθν τιμι περιλαμβάνεται κάκε δαπάνθ του Ρρομθκευτι για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κακϊσ και οι νόμιμεσ κρατιςεισ που τον βαρφνουν βάςει νόμου, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α που βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο, και ςυγκεκριμζνα 3,072% επί τθσ κακαρισ αξίασ (3% υπζρ Μ.Τ.Ρ.Υ,2% χαρτόςθμο και 20% ΟΓΑ χαρτοςιμου επί τθσ παραπάνω κράτθςθσ και επιπλζον 0.1% ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου, χωρίσ ΨΡΑ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 61, παρ 5 του Ν. 4146/2013- ΨΕΚ 90/Α/ ), όταν θ ςυμβατικι αξία χωρίσ ΨΡΑ είναι και άνω. 14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Διευκρινιςεισ για τουσ Γενικοφσ Προυσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δίνονται ςτο τθλ , ενϊ για τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτο τθλ , 135. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται μζςα ςτισ προκεςμίεσ και κατά τα οριηόμενα του άρκρου 15 2 του Ρ.Δ. 118/07. Ζνςταςθ επί τθσ διακιρυξθσ ωσ και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ μπορεί να αςκθκεί κατά τα οριηόμενα ςτο ΡΔ 118/2007. Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςε δφο (2) οικονομικζσ εφθμερίδεσ. Θ παροφςα διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Ω.Κ. ςτθν διεφκυνςθ ςτο κεντρικό μενοφ, ςτθ ςτιλθ «ΝΕΑ», από τθν οποία μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να τθν παραλάβουν. Επιςυνάπτεται το Ραράρτθμα Α: Τεχνικι Ρροςφορά, το Ραράρτθμα Βϋ: Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ και το Ραράρτθμα Γ: Ρροςχζδιο ςφμβαςθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Με εντολι τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ.Χ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΧΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 2. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων & Ωθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου, Τμιματα Αϋ& Β 3. Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικοφ Συντονιςμοφ ΓΓΔΕ (mail: Σελίδα 14 από 37

15 ΡΑΑΤΘΜΑ Α : ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / ΑΦΜ ΔOY ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςϊπου) Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΛΤΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΩΡΙ ΦΠΑ (ΕΠΠ 2014) CPV: ΚΑΕ: 1359 ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΔΙΑΛΤΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΕΤΡΩ ΧΩΡΙ ΦΠΑ α/α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Κωδ. CAS-NO ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΠΟΟ ΣΗΣΑ ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ: ΠΡΟΦΕΡΕΣ ΑΙ *ΝΑΙ/ΟΧΙ+ *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ] 1 ΑΜΜΩΝΙΑ ΥΓΘ 25% P.A L 10 2 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ pro analysis L 30 3 ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ υπερκακαρό, 93-98% για ανάλυςθ ιχνϊν μετάλλων (< 1 ppb)as, Se 500 ppt - Ge, Hg 100 ppt, Al, Sb, Ca, Fe, Mg, K, Ni, Na, Ag, Sn, Zn, Te, Ti, Rh 50 ppt - λοιπά μζταλλα 20 ppt ml 2 Ω.Υ. Μετρολογίασ (2) 4 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ P.A % Ρεριεκτικότθτα ςε κάκε μζταλλο < 0,7 ppm L 20 Σελίδα 15 από 37

16 5 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 6 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 7 ΝΙΤΙΚΟ ΟΞΥ 8 ΝΙΤΙΚΟ ΟΞΥ 9 ΝΙΤΙΚΟ ΟΞΥ ΥΔΟΒΩΜΙΚΟ 10 ΟΞΥ ΥΔΟΨΘΟΙΚΟ ΟΞΥ ΥΔΟΩΛΩΙΚΟ ΟΞΥ ΥΔΟΩΛΩΙΚΟ ΟΞΥ ΥΔΟΩΛΩΙΚΟ ΟΞΥ Suprapur ι Traceselect grade %, Ψ.Α.Α. και περιεκτικότθτα ςε κάκε μζταλλο < 0,01ppm L 10 Suprapur ι Traceselect grade %, Ψ.Α.Α. και περιεκτικότθτα ςε κάκε μζταλλο < 0,01ppm ml 15 pro analysis περιεκτικότθτασ ςε κάκε μζταλλο < 0,35 ppm ,5 L 40 >65%, Τφπου Suprapur ι Traceselect ι TraceMetal ι ιςοδφναμου, ανάλυςθ ιχνοςτοιχείων μετάλλων με φαςματοφωτομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ ι ICP- MS ml 50 υπερκακαρό, 67-70% για ανάλυςθ ιχνϊν μετάλλων (< 1 ppb)hg 100 ppt - Ni 50 ppt Al, As, B, Ca, Cu, Au, Fe, Pd, Pt, Sn, Zn 20 ppt - λοιπά μζταλλα 10 ppt ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) > 48% m/v διάλυμα ςε νερό 6 100mL 2 Αϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (2) υπερκακαρό, 47-51%, για ανάλυςθ ιχνϊν Ω.Υ. Μακεδονίασ μετάλλων (< 1 ppb) B Θράκθσ- Τμιμα Ω. Υ. 100 ppt - As, Hg 50 Σερρϊν (1), Ω.Υ. ppt, λοιπά μζταλλα Μετρολογίασ (1), Βϋ 20 ppt ml 6 Ω.Υ. Ακθνϊν (4) P.A. 25% Merck ι αντίςτοιχο ,5 L 2 Αϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (2) P.A. 37% και περιεκτικότθτα ςε κάκε μζταλλο < 1,6 ppm ,5 L 45 Suprapur ι Traceselect grade > 30 % περιεκτικότθτασ ςε κάκε μζταλλο< 0,01 ppm. Κατάλλθλο για ΨΑΑ L 25 Σελίδα 16 από 37

17 15 16 ΥΔΟΩΛΩΙΚΟ ΟΞΥ ΥΔΟΩΛΩΙΚΟ ΟΞΥ Ultrapur ι TraceselectUltra grade > 30 % Κατάλλθλο για ICP-MS ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 32-37% φαςματομετρία L 10 υπερκακαρό για ανάλυςθ ιχνϊν μετάλλων (< 1 ppb)al, B, Se, Hg 50 ppt, λοιπά μζταλλα 20 ppt Lt 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) υπερκακαρό για ανάλυςθ ιχνϊν μετάλλων (< 1 ppb)traceselect Ultra ACS reagent for ultra trace analysis Lt 3 Ω.Υ. Μετρολογίασ (3) 17 ΥΔΩ HPLC ,5 L ΥΡΕΚΑΘΑΟ ΝΕΟ ΥΡΕΚΑΘΑΟ ΝΕΟ ΥΡΕΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΟΓΟΝΟΥ ΥΡΕΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΟΓΟΝΟΥ ΥΡΕΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΟΓΟΝΟΥ υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπερκακαρό, > 30%, για ανάλυςθ ιχνϊν μετάλλων (< 1 ppb), As, B, Ca, Se 100 ppt - λοιπά μζταλλα 50 ppt Lt 4 υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπερκακαρό, > 30%, για ανάλυςθ ιχνϊν μετάλλων (< 1 ppb), As, B, Ca, Se 100 ppt - λοιπά μζταλλα 50 ppt ml 2 P.A. περιεκτικότθτα ςε κάκε μζταλλο < 5 ppm L 10 Αϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (1), Ω.Υ. Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ (1), Ω.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ- Υποδ/νςθ Θεςςαλονίκθσ (2) Ω.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Ω. Υ. Σερρϊν (1), Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 23 ΥΡΕΩΛΩΙΚΟ ΟΞΥ > 70% L 5 24 ΥΡΕΩΛΩΙΚΟ ΟΞΥ Ultrapur ι TraceselectUltra grade > 67 % Κατάλλθλο για ICP-MS ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 25 ΨΩΣΨΟΙΚΟ ΟΞΥ Ultrapur ι TraceselectUltra grade > 85 % Κατάλλθλο για ICP-MS ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) Αϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (2), Ω.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Υποδ/νςθ Ρειραιά (1), Ω.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ- Τμιμα Ω.Υ. Καβάλασ (8), Βϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (1), Ω.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ- 26 ΨΩΣΨΟΙΚΟ ΟΞΥ Κακαρότθτα 85% Lt 17 Υποδ/νςθ Σελίδα 17 από 37

18 Θεςςαλονίκθσ (5) ΠΙΝΑΚΑ 2: ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΤΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΕΤΡΩ ΧΩΡΙ ΦΠΑ α/α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Κωδ. CAS-NO ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΠΟΟ ΣΗΣΑ ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ: ΠΡΟΦΕΡΕΣ ΑΙ *ΝΑΙ/ΟΧΙ+ *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ] 1 2 METHYL-TERT BUTYLETHER MΕΘΥΛΑΙΘΥΛΟΚΕ ΤΟΝΘ (MEK ) ACS spectrophotometric grade 99.7% (sigmaaldrich) Lt 2 Βϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (2) τον κακαριςμό των οργάνων αναλφςεων χρωμάτων εργαςτθρίου για υφάςματα Lt 5 Βϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (5) 3 MΕΘΥΛΑΙΘΥΛΟΚΕ ΤΟΝΘ (MEK ) Κακαρότθτα 99,5% ml 1 Αϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (1) 4 1,4 DIOXANE ΜΕΘΥΛΟ-2- ΡΥΟΛΙΔΙΝΟΝΘ puriss p.a. ACS REAGENT >=99.5% Lt 2 Βϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (2) TraceSELECT, >99.0% for inorganic trace analysis Lt 3 Ω.Υ. Μετρολογίασ (3) Ω.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Ω. Υ. Σερρϊν (1), Ω.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ- Αυτοτελζσ Γραφείο Ω.Υ. Ξάνκθσ (1), Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 2-ΜΕΘΥΛΟ- ΒΟΥΤΑΝΟΛΘ anydrous, 99% ml ΜΕΘΥΛΟ- ΒΟΥΤΑΝΟΛΘ-1 τουλάχιςτον 99,0% ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) Ω.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Ω. Υ. Σερρϊν (1), Ω.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ- Αυτοτελζσ Γραφείο Ω.Υ. 3-ΜΕΘΥΛΟ- Ξάνκθσ (1), Ω.Υ. ΒΟΥΤΑΝΟΛΘ anydrous, 99% ml 3 Μετρολογίασ (1) 3-ΜΕΘΥΛΟ- ΒΟΥΤΑΝΟΛΘ-1 τουλάχιςτον 99,0% ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) Ω.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Υποδ/νςθ Ρειραιά (1), Ω.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ- ETHANOL Τμιμα Ω.Υ. Καβάλασ (1), UVASOL Κακαρότθτα 99,9% ml 5 Αϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (3) METHYL-TERT Βϋ Ω.Υ. Ακθνϊν (5), Αϋ BUTYLETHER Analytical Standard ,5 Lt 7 Ω.Υ. Ακθνϊν (2) Σελίδα 18 από 37

19 12 n- ΔΕΚΑΝΙΟ 99% 1 L 2 Ω.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ- Υποδ/νςθ Θεςςαλονίκθσ (2) 13 n-βουτανολθ τουλάχιςτον 99,7% ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 14 n-ρορανολθ τουλάχιςτον 99,9% ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 15 ΑΚΕΤΑΛΔΕΧΔΘ p.a. 1L 2 Ω.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Ω.Υ. Κζρκυρασ (2) 16 ΑΚΕΤΑΛΔΕΧΔΘ τουλάχιςτον 99,5% ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 17 ΑΚΕΤΑΛΘ 18 ΑΚΕΤΟΝΘ 19 ΑΚΕΤΟΝΘ τουλάχιςτον 99,0% ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) (HPLC) > 99,5 % L 30 (HPLC) > 99,5 % ,5 L ΑΚΕΤΟΝΘ pro analysis ,5 L 50 Τφπου Pestipure ι Pest free ι Pesticide grade ι ιςοδφναμου, κατάλλθλθ για 21 ΑΚΕΤΟΝΘ φυτοφαρμάκων ,5 L ΑΚΕΤΟΝΙΤΙΛΙΟ 23 ΑΚΕΤΟΝΙΤΙΛΙΟ (HPLC) gradient > 99,5 % ,5 L 45 Hypergrade for LC-MS, suitable for PAHs analysis(hplc fluorescence detector) suitable for LC-MS (tested with Ion-Trap MS, intensity of background mass peak based on reserpine (APCI/ESI positive < 2 ppb) and background mass peak based on reserpine (APCI/ESI negative < 20 ppb), filtered by 0,2 μm ,5 L 100 Τφπου Pestipure ι Pest free ι Pesticide grade ι ιςοδφναμου, φυτοφαρμάκων ,5 L ΑΚΕΤΟΝΙΤΙΛΙΟ 25 ΒΕΝΗΟΛΙΟ Κακαρότθτασ 99,9% Lt 10 ΒΟΥΤΑΝΟΛΘ 26 ΤΙΤΟΤΑΓΘΣ.Α Lt 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 27 ΒΟΥΤΑΝΟΛΘ-1 HPLC grade ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) 28 ΒΟΥΤΑΝΟΛΘ-2 99,5%, GC ml 1 Ω.Υ. Μετρολογίασ (1) Σελίδα 19 από 37

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Γραφείο Οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα