ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη αυτή μπορείτε: Να δημιουργεύτε μια νϋα παραγγελύα (Χειρόγραφθ, βάςει πωλιςεων θμζρασ, βάςει min/max κλπ ι και με ςυνδυαςμό αυτϊν) ςε προμθκευτι τθσ επιλογισ ςασ. Το πρόγραμμα προτείνει παραμετρικά το βαςικό ςασ προμθκευτι (κφρια φαρμακαποκικθ) Να διαμορφώνετε τισ ποςότητεσ προσ παραγγελία ι και να διαγράφετε κάποια είδθ Να διαγρϊφετε εξ ολοκλιρου κάποια παραγγελία Να επεργάηεςτε παραγγελίεσ είτε προςωρινά αποκθκευμζνεσ (ςε Αναμονι) είτε εκτελεςμζνεσ Να ενοποιεύτε παραγγελύεσ προςωρινά αποκθκευμζνεσ δθμιουργϊντασ ςτθ κζςθ τουσ μία νζα. Να προςκζτετε ςε νζα παραγγελία και κάποια/εσ παραγγελία/εσ, που ζχετε αφιςει ςε Αναμονι Να προςθϋτετε τισ ελλεύψεισ προηγούμενων παραγγελιών ι να δθμιουργείτε παραγγελία ΜΟΝΟ με τισ ελλείψεισ. Να κϊνετε ηλεκτρονικό αποςτολό τησ παραγγελύασ ςτθ φαρμακαποκικθ και Να βλϋπετε το αποτϋλεςμα τησ απϊντηςησ από τθν on line παραλαβι τιμολογίου 1

2 Να επαναλϊβετε τη διαδικαςύα τησ αποςτολόσ, ςε περύπτωςη αποτυχύασ τησ Να εκτυπώνετε την παραγγελύα (για αποςτολι π.χ. με fax) Να καταχωρεύτε το παραςτατικό αγορϊσ και να κάνετε ζλεγχο των ποςοτιτων μεταξφ αυτοφ και τθσ ςχετικισ παραγγελίασ. Στοιχεύα τησ οθόνησ παραγγελύασ Στθν οκόνθ διακρίνουμε τα ακόλουκα ςτοιχεία (περιοχζσ): Ημερομθνία παραγγελίασ, Αρ. καταχϊρθςθσ & Κατάςταςθ (Status) παραγγελίασ (π.χ. Ρροσ εκτζλεςθ, Οριςτικοποιθμζνθ, Αναμονι απάντθςθσ κλπ) Στοιχεία του επιλεγμζνου προμθκευτι και κουμπιά για: πλθροφορίεσ (προβολι καρτζλλασ, αναλυτικό κακολικό κλπ), επιλογι άλλου προμθκευτι, άνοιγμα νζασ καρτζλλασ Ρεριοχι καταγραφισ και εμφάνιςθσ Σχολίων Ρεριοχι εμφάνιςθσ πλθροφοριϊν διακίνθςθσ ανά είδοσ (Ημερομ. Τελευταίασ Ρϊλθςθσ, Ρωλιςεισ μθνόσ, Ημερομ. Τελευταίασ Αγοράσ, Αγορζσ μθνόσ κλπ). Ρεριοχι αναηιτθςθσ είδουσ (με περιγραφι, Barcode ι Δραςτικι) με ςκοπό τθν προςκικθ του ςτθν παραγγελία (χειρόγραφθ καταχϊρθςθ). Τα πλικτρα + και χρθςιμεφουν ςτθν αυξομείωςθ τθσ ποςότθτασ παραγγελίασ του επιλεγμζνου είδουσ. Ρεριοχι γραμμϊν παραγγελίασ. Εδϊ καταχωροφνται και εμφανίηονται τα είδθ τθσ παραγγελίασ. 2

3 Ρεριοχι εμφάνιςθσ ςυνόλων όπωσ Σφνολο γραμμϊν (π.χ. 9), Σφνολο τεμαχίων (π.χ. 17), θ Συνολικι κακαρι αξία τθσ παραγγελίασ(π.χ. 80,08) και θ Τελικι αξία με ΦΡΑ(π.χ. 88,25). Πλόκτρα επεξεργαςύασ τησ παραγγελύασ Στο κάτω άκρο τθσ οκόνθσ παραγγελίασ εμφανίηονται τα πλικτρα επεξεργαςίασ, όπωσ: 3 Οδθγίεσ. Ρατϊντασ αυτό το πλικτρο εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ςασ το κεφάλαιο του εγχειριδίου με όλεσ τισ οδθγίεσ που αφοροφν ςτισ παραγγελίεσ (όπωσ ακριβϊσ περιγράφονται εδϊ). Διαγραφι Ραραγγελίασ. Αν επιβεβαιϊςουμε τθν ενζργεια θ ολόκλθρθ θ παραγγελία διαγράφεται οριςτικά και θ οκόνθ κακαρίηει. Διαγραφι Γραμμισ. Αν επιβεβαιϊςουμε τθν ενζργεια γίνεται διαγραφι μόνο των επιλεγμζνων Γραμμϊν. Κακαριςμόσ οκόνθσ. Τθν ενζργεια αυτι ακολουκεί ςχετικι ερϊτθςθ. Εφόςον απαντιςουμε να γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν αποκθκεφεται θ παραγγελία (και οι όποιεσ αλλαγζσ) και θ οκόνθ κακαρίηει. Εφόςον απαντιςουμε να μθν γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κακαρίηει αλλά κα ςυμβοφν τα εξισ: Αν είχαμε ξεκινιςει να καταχωροφμε νζα παραγγελία αυτι κα εξαφανιςτεί τελείωσ. Αν είχαμε ανοίξει μια παραγγελία για επεξεργαςία οι αλλαγζσ που κα ζχουν γίνει κα χακοφν. Αν είχαμε επιλζξει να ενοποιιςουμε παραγγελίεσ θ ενοποίθςθ δεν κα πραγματοποιθκεί. Πρακτικά, ειναι ςαν να επιλέγουμε να κλείςουμε την οθόνη των παραγγελιών, χωρίσ καταχώρηςη αλλαγών και να ξανα-ανοίξουμε την οθονη για νέα καταχώρηςη. Αποςτολι παραγγελίασ. Ξεκινά τθ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ αποςτολισ και τθσ λιψθσ του αρχείου απάντθςθσ (δθλαδι του ςχετικοφ τιμολογίου). Με τθν κίνθςθ αυτι γίνεται ταυτόχρονα και Οριςτικοποίθςθ τθσ παραγγελίασ. Ρροςωρινι Αποκικευςθ. Χρθςιμοποιείται, όταν κζλετε να αφιςετε κάποια παραγγελία ςε Αναμονι για να τθν επεξεργαςκείτε κάποια άλλθ ςτιγμι. Πταν δίνετε κάποια παραγγελία, πρζπει ΠΑΝΣΑ να τθν Οριςτικοποιείτε. Με το ίδιο πλικτρο μπορείτε και να τθν εκτυπϊνετε. Τιμολόγιο Αγοράσ. Το κουμπί αυτό κακίςταται ενεργό μόνο όταν ςτθν οκόνθ ςασ

4 ζχετε κάποια οριςτικοποιθμζνθ (δοςμζνθ) παραγγελία και χρθςιμοποιείται για το μεταςχθματιςμό τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό Αγορϊν (π.χ. Τ-Δ. Αποςτολισ ι Δελτίο Αποςτολισ) και ενθμζρωςθ τθσ αποκικθσ κλπ, όπωσ κα περιγράψουμε παρακάτω. Ζξοδοσ. Αν θ οκόνθ είναι κενι, τότε με το πλικτρο αυτό απλά κλείνει. Αν περιζχει ςτοιχεία κάποιασ παραγγελίασ, τότε: Εφόςον απαντιςουμε να γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κλείνει και αποκθκεφεται θ παραγγελία (ωσ ζχει), Εφόςον απαντιςουμε να μθν γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κλείνει αλλά κα ςυμβοφν τα εξισ: Αν είχαμε ξεκινιςει να καταχωροφμε νζα παραγγελία αυτι κα εξαφανιςτεί τελείωσ. Αν είχαμε ανοίξει μια παραγγελία για επεξεργαςία οι αλλαγζσ που κα ζχουν γίνει κα χακοφν. Αν είχαμε επιλζξει να ενοποιιςουμε παραγγελίεσ θ ενοποίθςθ δεν κα πραγματοποιθκεί. Αλλαγι Γλϊςςασ. Ρλικτρο, που εμφανίηεται ςτο πάνω δεξιό μζροσ τθσ οκόνθσ και επιτρζπει τθν εφκολθ εναλλαγι τθσ γλϊςςασ του πλθκτρολογίου μεταξφ Αγγλικϊν και Ελλθνικϊν. Πταν το πλικτρο εμφανίηει τθν Αγγλικι ςθμαία, γράφετε με αγγλικοφσ χαρακτιρεσ. Ρατϊντασ το εμφανίηει τθν Ελλθνικι ςθμαία και τότε γράφετε με ελλθνικοφσ. Στόλεσ παραςτατικού παραγγελύασ Στθν οκόνθ (ανάλογα με τθν ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ) διακρίνουμε κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ ςτιλεσ. 4 Στιλθ για τςεκάριςμα. Τςεκάροντασ για παράδειγμα 3 είδθ, μπορείτε να τα διαγράψετε από τθν παραγγελία με μία κίνθςθ πατϊντασ το κουμπί <Διαγραφι Γραμμισ>. <Status>. Στιλθ, που εμφανίηεταιι ΜΟΝΟ ςτισ θλεκτρονικά απεςταλμζνεσ παραγγελίεσ, και χαρακτθρίηει, με χρωματιςμό, τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ποςότθτασ που παραγγείλατε και τθσ ποςότθτασ που τιμολογικθκε από τον προμθκευτι. Ζτςι, ςτισ περιπτϊςεισ on line παραγγελιολθψίασ (μετά τθ λιψθ απάντθςθσ) το κελί Status κάκε γραμμισ κα χρωματίηεται: o πράςινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα = παραγγελκείςα ποςότθτα o κίτρινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα < παραγγελκείςα ποςότθτα o κόκκινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα είναι ίςθ με μθδζν <Περιγραφι>. Στιλθ, όπου εμφανίηεται θ περιγραφι των ειδϊν τθσ παραγγελίασ <Κωδικόσ Παραγγελιολθψίασ>. Στιλθ, όπου εμφανίηεται ο κωδικόσ είδουσ προμθκευτι, ο οποίοσ είναι απαραίτθτοσ για τθν θλεκτρονικι αποςτολι τθσ παραγγελίασ. Αν ςε κάποιο είδοσ λείπει ο ςυγκεκριμζνοσ κωδικόσ, αυτό δεν μπορεί να αποςταλεί θλεκτρονικά. <Min>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και εμφανίηει το ελάχιςτο επικυμθτό απόκεμα (ςτοκ αςφαλείασ).

5 <Max>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και εμφανίηει το μζγιςτο επικυμθτό απόκεμα <Ζλλειψθ>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και δθλϊνει με Ν, αν το είδοσ είναι ςε «ζλλειψθ». Η ςτιλθ αυτι μπορεί (παραμετρικά) να ςυμπλθρϊνεται αυτόματα, αλλά ΜΟΝΟ μετά τθν θλεκτρονικι αποςτολι. Σ αυτι τθν περίπτωςθ, χαρακτθρίηονται αυτόματα «Ελλείψεισ», τα είδθ τθσ παραγγελίασ, που θ ποςότθτα που κα παραλάβετε είναι μικρότερθ τθσ ηθτθκείςασ. Αντίςτροφα, αν κάποια είδθ, που ιταν χαρακτθριςμζνα ςαν «Ελλείψεισ», τιμολογθκοφν (ςταλοφν) ςε ποςότθτα ίςθ με τθ ηθτθκείςα, αποχαρακτθρίηονται αυτόματα. <Τπόλοιπο>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και δθλϊνει το υπόλοιπο τθσ αποκικθσ. <Ποςότθτα>. Στιλθ, ςτθν οποία εμφανίηεται θ ποςότθτα παραγγελίασ κάκε είδουσ. Κατά τθ ςφνταξθ τθσ χειρόγραφθσ παραγγελίασ, δθλαδι όταν προςκζτετε κάποιο είδοσ θ προτεινόμενθ ποςότθτα του είναι πάντα θ μονάδα (1). Ή τθν επιβεβαιϊνετε (με το Enter ι κλικ ςτο τςεκ) ι πλθκτρολογείτε άλλθ. Για τθν καταχϊρθςθ τθσ επικυμθτισ ποςότθτασ, εμφανίηεται (παραμετρικά) αυτό το παράκυρο. Τροποποίθςθ των ποςοτιτων μπορεί να γίνει: o Είτε με κλικ ςτο πεδίο ποςότθτα οποιαςδιποτε γραμμισ o Είτε χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα + και ςτθν επιλεγμζνθ (φωτιςμζνθ) γραμμι <Παραγγελία>. Στιλθ, που προςτίκεται αυτόματα ΜΟΝΟ μετά τθν θλεκτρονικι αποςτολι τθσ παραγγελίασ και εμφανίηει τισ ποςότθτεσ που ηθτικθκαν, δθλαδι ότι καταχωρικθκε ςτθ ςτιλθ ποςότθτα κατά τθ ςφνταξθ τθσ παραγγελίασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ εμφανίηεται και ςτιλθ <Ποςότθτα>, θ οποία ςυμπλθρϊνεται αυτόματα από το ςχετικό αρχείο απάντθςθσ και εμφανίηει πλζον τθν τιμολογθκείςα ποςότθτα (on line παραγγελιολθψία), δθλαδι τθν ποςότθτα που κα παραλάβετε. Η ςχζςθ αυτϊν των 2 ςτθλϊν ενθμερϊνει και το πεδίο Status, όπωσ προαναφζρκθκε. <Σιμι>. Στιλθ που εμφανίηει τθν τιμι αγοράσ του είδουσ, βάςει τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ του προμθκευτι τθσ παραγγελίασ. Ενθμερϊνεται ςτθν on line παραγγελιολθψία με τισ νζεσ τιμζσ αγοράσ (ΜΟΝΟ ςτα παραφαρμακευτικά). <% Ζκπτωςθσ>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και εμφανίηει το ποςοςτό ζκπτωςθσ ανά είδοσ (όπου παρζχεται). <Αξία>. Στιλθ που εμφανίηει το γινόμενο (ποςότθτα τιμι μονάδοσ - % ζκπτωςθσ) ανά είδοσ. <Αξία με ΦΠΑ>. Στιλθ που εμφανίηει το παραπάνω αποτζλεςμα με ΦΡΑ. Σαξινόμθςθ. Κάνοντασ κλικ ςτον τίτλο οποιαςδιποτε από τισ παραπάνω ςτιλεσ μπορείτε να αλλάηετε τθν ταξινόμθςθ των ειδϊν ςτθν παραγγελία. Για παράδειγμα το κλικ ςτθν <Ρεριγραφι> κα τα ταξινομιςει αλφαβθτικά κ.ο.κ. <Info είδουσ>. Στθ ςτιλθ αυτι και δίπλα ςε κάκε είδοσ εμφανίηεται κουμπάκι, με το πάτθμα του οποίου, εμφανίηεται θ καρτζλα αποκικθσ του. 5

6 <Ομοειδι Δραςτικισ>. Στθ ςτιλθ αυτι και δίπλα ςε κάκε είδοσ εμφανίηεται κουμπάκι, με το πάτθμα του οποίου, εμφανίηεται οκόνθ με τα ομοειδι φάρμακα (βάςει δραςτικισ). <Ομοειδι Ζνδειξθσ>. Στθ ςτιλθ αυτι και δίπλα ςε κάκε είδοσ εμφανίηεται κουμπάκι, με το πάτθμα του οποίου, εμφανίηεται οκόνθ με τα ομοειδι φάρμακα (βάςει κεραπευτικισ ζνδειξθσ). Τόςο αυτι όςο και θ προθγοφμενθ λειτουργία-ςτιλθ εμφανίηονται παραμετρικά. Η παραμετροποίθςθ ςτθλϊν και λειτουργιϊν ςτθν οκόνθ τθσ παραγγελίασ εξαρτάται τόςο από τον τφπο τθσ εφαρμογισ, όςο και από τισ ανάγκεσ του Φαρμακείου. Μενού Λειτουργιών Στο αριςτερό τμιμα τθσ οκόνθσ εμφανίηεται το μενοφ με τισ λειτουργίεσ, όπωσ: Αναηιτθςθ και προβολι για επεξεργαςία κάποιασ δθμιουργθμζνθσ παραγγελίασ Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ βάςει πωλιςεων Ημζρασ (ι διαςτιματοσ) Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ βάςει min max αποκεμάτων Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ φαρμάκων ςε εταιρεία Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ παραφαρμάκων ςε εταιρεία Επιλογι παραγγελιϊν (ςε αναμονι) και ενοποίθςθ τουσ ςε μία νζα παραγγελία Ρροςκικθ και των ελλείψεων ςε κάποια παραγγελία ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθ δθμιουργία (ςφνταξθ) μιασ παραγγελίασ με ελεφκερθ επιλογι: πλθκτρολογείτε ςτο πεδίο <Αναηιτθςθ είδουσ> τα αρχικά τθσ περιγραφισ του και το επιλζγετε από το ςχετικό παράκυρο (θ αναηιτθςθ μπορεί να γίνει εναλλακτικά ςκανάροντασ το barcode) και ςτθ ςυνζχεια πλθκτολογείτε τθν ποςότθτα (θ προτεινόμενθ ποςότθτα είναι πάντα 1). Επαναλαμβάνετε αυτι τθ διαδικαςία και για τα επόμενα είδθ τθσ χειρόγραφθσ παραγγελίασ. Αλλαγι προμθκευτι. Ρροτεινόμενοσ είναι ο βαςικόσ ςασ προμθκευτισ (φαρμακαποκικθ) και ζχει οριςτεί ςτισ παραμζτρουσ. Για αλλαγι πατιςτε το κουμπί και πλθκτρολογιςτε τα ςτοιχεία του νζου. Για τθν περαιτζρω διαχείριςθ τθσ αξιοποιιςτε τα παρακάτω: 6 Διόρκωςθ ποςότθτασ (με κλικ ςτο ςχετικό κελλί ποςότθτα ι με τα κουμπιά + & -) Διαγραφι είδουσ (με το κουμπί Διαγραφι Γραμμισ) Ρροςκικθ είδουσ (πλθκτρολογϊντασ ςτθν περιοχι Αναηιτθςθ) Ρροςκικθ Σχολίων (με το κουμπί Σχόλια)

7 Ακφρωςθ όλου του παραςτατικοφ (με το κουμπί Διαγραφι Ραραγγελίασ) Δυνατότθτα να τεκεί ςε Αναμονι (με το κουμπί Ρροςωρινι Αποκικευςθ) Ρροβολι και επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ καρτζλασ είδουσ (με το κουμπί Info) Αναλυτικά κακολικά τθσ καρτζλασ είδουσ (F10) Ρροβολι και επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ καρτζλασ του προμθκευτι (με το κουμπί Info) Αναλυτικά κακολικά τθσ καρτζλασ του προμθκευτι (F10) Οριςτικοποίθςθ (με το κουμπί Εκτφπωςθ / Οριςτικοποίθςθ) Συμπλιρωςθ κωδικϊν παραγγελιολθψίασ (με διπλό κλικ ςτο ςχετικό κελλί). Ηλεκτρονικι Αποςτολι (με το κουμπί Αποςτολι Ραραγγελίασ). Η διαδικαςία αυτι περιγράφεται ςε επόμενθ παράγραφο. ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΒΑΔΗ ΠΧΛΖΔΧΝ ΖΜΔΡΑ Για τθν αξιοποίθςθ αυτοφ του τφπου παραγγελίασ ΔΕΝ απαιτείται ενθμερωμζνθ αποκικθ, οφτε με υπόλοιπα, οφτε και με τα επικυμθτά ελάχιςτα και μζγιςτα αποκζματα. Από τθν επιλογι αυτι είναι δυνατι θ δθμιουργία Ραραγγελιϊν, με κριτιριο τισ κινιςεισ, που προκφπτουν από τα παραςτατικά πωλιςεων μιασ θμζρασ (ι τμιματοσ τθσ) ι διαςτιματοσ θμερϊν. Επειδι θ παραγγελία βάςει πωλιςεων θμζρασ μπορεί να ηθτθκεί πολλζσ φορζσ μζςα ςτθν ίδια θμζρα, θ εφαρμογι λαμβάνει υπόψθ και τθν ϊρα τθσ τελευταίασ παραγγελίασ. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ δθμιουργία πολλϊν παραγγελιϊν αυτοφ του τφπου μζςα ςτθν ίδια θμζρα, χωρίσ να επαναλαμβάνονται είδθ που κινικθκαν πριν από τθν τελευταία παραγγελία. Επιλζγοντασ αυτι τθν εργαςία εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ διαλόγου. Σασ προτείνεται πάντα διάςτθμα πωλιςεων ίςο με τθν τρζχουςα θμερομθνία. Το αποδζχεςτε (ι το αλλάηετε) και ςυνεχίηετε με τθν ειςαγωγι των υπόλοιπων κριτθρίων, όπωσ: Συμπληρωματικό παραγγελύα ημϋρασ: Η παράμετροσ αυτι μπορεί να αξιοποιθκεί ωσ εξισ: 7

8 Απαντϊντασ Πχι (ι αφινοντασ κενό) ς αυτό το ερϊτθμα, ςτθ νζα παραγγελία που δθμιουργείτε κα υπολογιςκοφν μόνο τα είδθ που κινικθκαν μετά τθν τελευταία παραγγελία θμζρασ, Αν απαντιςτε Ναι ςτθν ερϊτθςθ αυτι, τότε ςτθ νζα παραγγελία: o o κα ςυνυπολογιςκοφν και τα είδθ που διαγράψατε εςείσ για οποιοδιποτε λόγο - από τισ προθγοφμενεσ παραγγελίεσ τθσ ίδιασ θμζρασ ι μζςω τθσ θλεκτρονικισ παραγγελιολθψίασ, λάβατε απάντθςθ μθδζν (δθλαδι ότι δεν κα ςασ ςταλοφν), κα εξαιρεκοφν όςα είδθ ζχουν αναμενόμενθ ποςότθτα, που ξεπερνά τθν πωλθκείςα ςτο διάςτθμα που ζχετε ορίςει. Προςθόκη ελλεύψεων Μπορείτε να επιλζξετε: «Χωρίσ ελλείψεισ» (είναι προεπιλεγμζνο) «Με ελλείψεισ» ι «Μόνο ελλείψεισ» Στα επόμενα ςτοιχεία/πεδία του πίνακα μπορείτε να επιλζξετε: κωδικό αποκικθσ 1 για παραγγελία μόνο φαρμάκων ι 2 παραγγελία μόνο παραφαρμάκων ι να αποδεχκείτε τα *** που αντιςτοιχοφν ςε όλεσ τισ αποκικεσ ομάδεσ ςτατιςτικισ (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ι να αποδεχκείτε τα *** για όλεσ τισ ομάδεσ και τον προμθκευτι ςτον οποίο κα δϊςετε τθν παραγγελία, πλθκτρολογϊντασ ςτο πρϊτο πεδίο τον κωδικό (ι τον κωδικό ςφντομθσ ανεφρεςθσ) ι ςτο δεφτερο πεδίο τθν επωνυμία του. Ρ.χ (ι 1) ι ΣΥ.ΦΑ. Στθ ςυνζχεια κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί <Δθμιουργία> αρχίηει θ διαδικαςία υπολογιςμοφ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ. Αν με τα κριτιρια που ορίςατε δεν βρεκοφν είδθ για παραγγελία, εμφανίηεται ςχετικό μινυμα. Αλλιϊσ, θ εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει για τον αρικμό των ειδϊν που υπολογίςτθκαν, και ςτθ ςυνζχεια πατϊντασ το ΟΚ, δθμιουργεί αυτόματα το ςχετικό παραςτατικό παραγγελίασ Αγορϊν, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ. 8

9 Το παραςτατικό που δθμιουργείται μ αυτό τον τρόπο αποτελεί πρόταςθ παραγγελίασ και βζβαια μπορεί να υποβλθκεί ςε οποιαδιποτε επεξεργαςία πριν τθν οριςτικοποίθςθ του. Η διαχείριςθ του περιλαμβάνει όλεσ τισ γνωςτζσ παρεμβάςεισ, όπωσ περιγράψαμε παραπάνω. Τα είδθ που κα διαγράψετε από αυτι τθν παραγγελία μπορείτε να ηθτιςετε να εμφανιςτοφν ςε επόμενθ παραγγελία πωλιςεων θμζρασ βάηοντασ Ναί ςτθν ερϊτθςθ «Συμπλθρωματικι παραγγελία θμζρασ»; Μετά τθν οριςτικοποίθςθ του παραςτατικοφ ανανεϊνεται αυτόματα και ι θμερομθνία και ϊρα τθσ τελευταίασ παραγγελίασ. ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΒΑΔΗ MIN MAX Για τθν αξιοποίθςθ αυτοφ του τφπου παραγγελίασ απαιτείται ενθμερωμζνθ αποκικθ, τόςο με τα διακζςιμα υπόλοιπα, όςο και με τα επικυμθτά ελάχιςτα και μζγιςτα αποκζματα. Από τθν επιλογι αυτι είναι δυνατι θ δθμιουργία Ραραγγελιϊν Αγορϊν, με βάςθ τθν ςχζςθ υπολοίπου και ελάχιςτου επικυμθτοφ αποκζματοσ (minimum stock), που προκφπτει από τα ςτοιχεία του Tab «Διαχείριςθ Αποκζματοσ» τθσ καρτζλασ αποκικθσ. Αυτό αποτελεί τον κανόνα λειτουργίασ αυτοφ του τφπου παραγγελίασ. Αν το Υπόλοιπο ενόσ είδουσ είναι μικρότερο του minimum αποκζματοσ, τότε αυτό κα προτακεί για παραγγελία, θ δε προτεινόμενθ ποςότθτα παραγγελίασ κα είναι ίςθ με τθ διαφορά: 9

10 Maximum απόκεμα μείον Τπόλοιπο Να ςθμειωκεί, ότι ςτο ςυνολικό υπόλοιπο ςυνυπολογίηονται τόςο τα Διακζςιμα όςο και οι Αναμενόμενεσ ποςότθτεσ από δοςμζνεσ παραγγελίεσ. Αν το ςυνολικό υπόλοιπο είναι μεγαλφτερο του minimum αποκζματοσ, τότε το είδοσ δεν προτείνεται για παραγγελία. Επιλζγοντασ αυτι τθν εργαςία εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ διαλόγου: Εδϊ κα μπορείτε: να αλλάξετε τον προμθκευτι ςτον οποίο κα δϊςετε τθν παραγγελία, πλθκτρολογϊντασ τον κωδικό (ι τον κωδικό ςφντομθσ ανεφρεςθσ) ι τθν επωνυμία του ι να αποδεχκείτε τον προτεινόμενο βαςικό προμθκευτι. Να επιλζξετε τον κωδικό αποκικθσ (1 μόνο για Φάρμακα ι 2 μόνο για παραφάρμακα) ι να αποδεχκείτε τα *** που αντιςτοιχοφν ςε όλεσ τισ αποκικεσ Να επιλζξετε ομάδεσ ςτατιςτικισ (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ι να αποδεχκείτε τα *** για όλεσ τισ ομάδεσ Να επιλζξετε αν θ παραγγελία ςασ κα περιζχει τα είδθ που είναι χαρακτθριςμζνα ςαν ελλείψεισ. Οι επιλογζσ ςασ εδϊ είναι «Χωρίσ ελλείψεισ», «Με ελλείψεισ» ι «Μόνο ελείψεισ» Παραγγελύα min max (βϊςει πωλόςεων ςυγκεκριμϋνου διαςτόματοσ) Αν επικυμείτε θ παραγγελία βάςει των ςτοιχείων min max, να λάβει υπόψθ επιπλζον και αυτό το κριτιριο ςυμπλθρϊςτε το χρονικό διάςτθμα, αλλιϊσ αφιςτε το κενό. 10

11 Και τζλοσ μπορείτε να επιλζξετε αν κζλετε οι προτεινόμενεσ ποςότθτεσ να οδθγοφν ςτο μζγιςτο ι ςτο ελάχιςτο απόκεμα Μετά τθν ειςαγωγι των κριτθρίων και τθν επιβεβαίωςθ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, γίνεται υπολογιςμόσ των ειδϊν που κα προτακοφν για παραγγελία. Ρατϊντασ το Enter ι κάνοντασ κλικ ςτο ΟΚ δθμιουργείται αυτόματα το ςχετικό παραςτατικό παραγγελίασ, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ: Το παραςτατικό, που ςχθματίςτθκε αποτελεί πρόταςθ παραγγελίασ και βζβαια μπορεί να υποβλθκεί ςε οποιαδιποτε επεξεργαςία πριν τθν οριςτικοποίθςθ του. Η διαχείριςθ του περιλαμβάνει όλεσ τισ γνωςτζσ παρεμβάςεισ, όπωσ περιγράψαμε παραπάνω. ΠΡΟΘΖΚΖ ΔΛΛΔΗΦΔΧΝ Με τθ λειτουργία αυτι μπορείτε: Να δθμιουργείτε μια παραγγελία ΜΟΝΟ με τισ «ελλείψεισ» ι Να προςκζτετε ςε οποιαδιποτε παραγγελία, που ζχετε ετοιμάςει ΚΑΙ τισ «ελλείψεισ». Ζςτω λοιπόν οτι ζχετε ετοιμάςει τθν παρακάτω παραγγελία: 11

12 Στθ ςυνζχεια επιλζγετε τθν <Ρροςκικθ ελλείψεων> και το παραςτατικό διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Από το ςθμείο αυτό μπορείτε να τθν επεξεργαςκείτε με τα γνωςτά λειτουργικά πλικτρα. ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ Με τθ λειτουργία αυτι μπορείτε να ενοποιείτε προςωρινά αποκθκευμζνεσ παραγγελίεσ (ςε Αναμονι) με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ νζασ, που κα περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν. Ρατϊντασ το ςχετικό κουμπί εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ για τθν επιλογι των παραγγελιϊν προσ ενοποίθςθ. Τςεκάρετε με κλικ ςτο πρϊτο τετραγωνάκι τισ παραγγελίεσ, που κζλετε να ςυνενϊςετε και ςτθ ςυνζχεια πατάτε το κουμπί <Επιλογι>. Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ ενζργειασ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ: 12

13 Από το ςθμείο αυτό μπορείτε να τθν επεξεργαςκείτε με τα γνωςτά λειτουργικά πλικτρα. ΑΝΑΕΖΣΖΖ / ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Με τθν λειτουργία αυτι ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξετε κάποια καταχωρθμζνθ παραγγελία για να τθν προβάλλετε ι/και να τθν επεξεργαςκείτε. Με τθν επιλογι αυτι εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ: Εδϊ περιλαμβάνονται όλεσ οι παραγγελίεσ, που δεν ζχετε διαγράψει ι δεν ζχετε μεταςχθματίςει ςε παραςτατικό Αγορϊν. Η αρχικι ταξινόμθςθ γίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία. Εν τοφτοισ, κάνοντασ κλικ 13

14 ςτον τίτλο κάποιασ άλλθσ ςτιλθσ, μπορείτε να ταξινομιςετε τισ παραγγελίεσ με εκείνο το ςτοιχείο. Δθλαδι, εκτόσ από τθν μπορείτε να ταξινομιςετε με: Τον αρικμό καταχϊρθςθσ, Τον προμθκευτι Τθν κατάςταςθ (status) τθσ παραγγελίασ Τθν αξία ι τθν ποςότθτα ςε τεμάχια και Τα Σχόλια Επίςθσ με τα κριτιρια, που διακζτει θ οκόνθ αυτι, μπορείτε να αναηθτιςετε, αν χρειαςτεί: Τισ παραγγελίεσ άλλου χρονικοφ διαςτιματοσ ι, μόνο ενόσ ςυγκεκριμζνου προμθκευτι, και όχι των υπολοίπων Ή μόνο όςεσ είναι ςε Αναμονι (προςωρινά αποκθκευμζνεσ). Ή Μόνο τισ Οριςτικοποιθμζνεσ (όχι ςε αναμονι), Ή Μόνο τισ απεςταλμζνεσ θλεκτρονικά Αν αλλάξετε τα φίλτρα (κριτιρια) τθσ οκόνθσ, πατιςτε το κουμπί <Αναηιτθςθ> ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για να αποδεςμεφςετε μια κλειδωμζνθ παραγγελία, φωτίςτε τθν και πατιςτε το ςχετικό κουμπί. Για να προβάλλετε και να επεξεργαςκείτε κάποια παραγγελία, φωτίςτε τθν και πατιςτε το κουμπί <Επιλογι>. Με αυτι τθν κίνθςθ μεταφζρετε τθ ςυγκεκριμζνθ παραγγελία ςτθν οκόνθ του παραςτατικοφ παραγγελίασ για επεξεργαςία (χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα πλικτρα, ανάλογα). ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΟΡΑ (ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ) Από τθν ίδια οκόνθ (Αναηιτθςθ/Επεξεργαςία), μπορείτε να μεταςχθματίςετε τισ οριςτικοποιθμζνεσ παραγγελίεσ και να δθμιουργιςετε αυτόματα το ςχετικό παραςτατικό αγορϊν. Μεταςχηματιςμόσ μύασ παραγγελύασ Τςεκάρετε τθν παραγγελία, που αντιςτοιχεί ςτο παραςτατικό αγοράσ, που παραλάβατε και πατάτε το κουμπί <Σιμολόγιο Αγοράσ>. Εναλλακτικά, μπορείτε αρχικά να ηθτιςετε τθν προβολι (παρουςίαςθ) τθσ παραγγελίασ, και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ τθν ελζγξετε να χρθςιμοποιιςετε το κουμπί <Σιμολόγιο Αγοράσ>, που λειτουργεί και από τθν οκόνθ του παραςτατικοφ παραγγελίασ. 14

15 Μεταςχηματιςμόσ πολλών παραγγελιών ςε ϋνα παραςτατικό Αγορών Αν ο προμθκευτισ εξζδωςε ζνα παραςτατικό για περιςςότερεσ από μία παραγγελίεσ, τότε τςεκάρετε όλεσ τισ ςχετιηόμενεσ και πατάτε το κουμπί <Σιμολόγιο Αγοράσ>. Με τθν κίνθςθ αυτι, το πρόγραμμα ςασ ηθτά να καταχωριςετε τα ςτοιχεία του παραςτατικοφ αγορϊν (Τφπο και Αρικμό Ραραςτατικοφ. Τρόπο πλθρωμισ), όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ: Τζλοσ πατιςτε το κουμπί <Δθμιουργία Σιμολογίου>. Στθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται το δθμιουργθκζν παραςτατικό, όπωσ βλζπετε ςτθν ακόλουκθ εικόνα: 15

16 Ελζγξτε τα ςτοιχεία του παραςτατικοφ αγορϊν και πατιςτε Ctrl+P, για να το οριςτικοποιιςετε (καταχωριςετε). Επιβεβαιϊςτε τθν οριςτικοποίθςθ, πατϊντασ το <Ναί>, ςτθν επόμενθ οκόνθ οπότε: Οριςτικοποιείται το παραςτατικό αγορϊν Ενθμερϊνεται θ αποκικθ Ενθμερϊνεται το υπόλοιπο του προμθκευτι, και τζλοσ Διαγράφεται θ ςχετικι (ςχετικζσ) παραγγελία(εσ) 16

17 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για να χρθςιμοποιιςετε αυτι τθ διαδικαςία, κα πρζπει να ζχει οριςτεί ςτισ παραμζτρουσ του προγράμματοσ ο τρόποσ θλεκτρονικισ αποςτολισ παραγγελιϊν ςτο ςυγκεκριμζνο προμθκευτι. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επεξεργαςίασ τθσ παραγγελίασ, πατιςτε αυτό το πλικτρο για να ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςτολισ. Στο ςτάδιο αυτό: ςχθματίηεται το θλεκτρονικό αρχείο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κάκε προμθκευτι. αρχίηει θ εκτζλεςθ του ειδικοφ προγράμματοσ επικοινωνίασ (ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ ανοίγει ο Internet explorer) για να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ με τον υπολογιςτι του προμθκευτι και θ αποςτολι του θλεκτρονικοφ αρχείου. Ακολουκεί θ επεξεργαςία του θλεκτρονικοφ αρχείου από το υπολογιςτικό ςφςτθμα του προμθκευτι (αναγνϊριςθ πελάτθ, ταυτοποίθςθ ειδϊν και δθμιουργία του αρχείου απάντθςθσ/τιμολογίου) Μετά τθ δθμιουργία του αρχείου απάντθςθσ, το πρόγραμμα επικοινωνίασ αναλαμβάνει να το μεταφζρει ςτον υπολογιςτι του φαρμακείου και να το αντιγράψει ςτθν εφαρμογι. Στο ςθμείο αυτό τερματίηεται θ λειτουργία του προγράμματοσ επικοινωνίασ και επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ τθσ παραγγελίασ, όπου εμφανίηεται το ακόλουκο μινυμα: Απαντϊντασ <Ναί> αρχίηει θ επεξεργαςία του αρχείου τθσ απάντθςθσ. Αν για οποιοδιποτε λόγο, δεν πιρατε απάντθςθ ι πιρατε λανκαςμζνθ απάντθςθ, κα ενθμερωκείτε με ςχετικά μθνφματα του τφπου: «Δεν λάβατε απάντθςθ» ι «Δεν λάβατε ςωςτι απάντθςθ» Αν ο προμθκευτισ ςασ δεν ςασ επιςτρζφει άμεςα τθν απάντθςθ, τότε απαντιςτε <Όχι>. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ παραγγελία ςασ, ςφμφωνα με το status (όπωσ φαίνεται ςτο πάνω μζροσ, δεξιά τθσ θμερομθνίασ) είναι ςε οριςτικοποιθμζνθ αλλά ςε κατάςταςθ <Αναμονι απάντθςθσ>. Επανϊληψη τησ Ηλεκτρονικόσ Αποςτολόσ(ςε περύπτωςη αποτυχύασ) Αν με τθ διαδικαςία τθσ on line παραγγελιολθψίασ 17 Αποτφχατε να ςτείλετε τθν παραγγελία ι

18 Δε λάβατε ςωςτι απάντθςθ ι Δε λάβατε κακόλου απάντθςθ ι Ο προμθκευτισ ςασ δεν ςτζλνει άμεςα τθν απάντθςθ τότε, μπορείτε να επιχειριςετε και πάλι να τθ ςτείλετε ι να ηθτιςετε τθν απάντθςθ πατϊντασ ξανά το πλικτρο <Αποςτολι Παραγγελίασ>. Η διαδικαςία τθσ αποςτολισ επαναλαμβάνεται και ολοκλθρϊνεται όπωσ περιγράψαμε προθγουμζνωσ. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Με τθν παραπάνω διαδικαςία και εφόςον λάβετε ςωςτι απάντθςθ, τότε θ οκόνθ τθσ παραγγελίασ αποκτά τθν ακόλουκθ μορφι: Ππωσ παρατθρείτε, Η παραγγελία ςασ, ςφμφωνα με το status (όπωσ φαίνεται ςτο πάνω μζροσ, δεξιά τθσ θμερομθνίασ) είναι πλζον «Απεςταλμζνθ» θ ποςότθτα που παραγγείλατε, για κάκε είδοσ, ζχει μετατεκεί ςε μια νζα ςτιλθ με τίτλο «Ραραγγελία», ενϊ θ ςτιλθ «Ροςότθτα» ενθμερϊκθκε με τθν ποςότθτα που κα παραλάβετε. Ζτςι γνωρίηετε άμεςα τισ ελλείψεισ του προμθκευτι. 18

19 Εμφανίςτθκε θ ςτιλθ <Status> και χρωματίςτθκε, ανάλογα με τθν ποςότθτα που κα παραλάβετε, πράςινο για τα είδθ που κα παραλάβετε όςθ ποςότθτα ηθτιςατε, κίτρινο για όςα κα παραλάβετε λιγότερθ ποςότθτα και κόκκινο για όςα θ ποςότθτα παραλαβισ είναι μθδζν) Η ςτιλθ <Ζλλειψθ> ενθμερϊκθκε αυτόματα με <Ν> ςτα 2 είδθ, ςτα οποία θ ποςότθτα που κα παραλάβετε είναι μικρότερθ από αυτι που ηθτιςατε ι μθδζν. Ενθμερϊκθκαν οι αναμενόμενεσ ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ Ενθμερϊκθκαν τα ςφνολα (ποςότθτεσ και αξίεσ) τθσ παραγγελίασ ςφμφωνα πλζον με τθν απάντθςθ, δθλαδι το αντίςτοιχο παραςτατικό αγορϊν που κα εκδϊςει ο προμθκευτισ. Ρατιςτε το κουμπί <Κακαριςμόσ οκόνθσ> και βγείτε από τθ διαδικαςία. Έλεγχοσ δοςμϋνησ παραγγελύασ Παραςτατικό Αγορϊσ Πταν φκάςει θ παραγγελία ςτο φαρμακείο, πρζπει να κάνετε τον τελικό ζλεγχο, τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων και τθν καταχϊρθςθ του ςχετικοφ παραςτατικοφ αγοράσ, που τθ ςυνοδεφει. Για το ςκοπό αυτό, επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ των παραγγελιϊν και με το κουμπί <Αναηιτθςθ/Επεξεργαςία παραγγελίασ>, επιλζγετε τθν προβολι τθσ παραγγελίασ, που παραλάβατε. Αφοφ τελειϊςετε με τθν ταυτοποίθςθ, πατιςτε το κουμπί <Σιμολόγιο Αγοράσ> για να τθ μεταςχθματίςετε ςτο ςχετικό παραςτατικό (όπωσ περιγράψαμε παραπάνω). 19

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ Μεταφερκείτε ςτο μενοφ «Διαχείρθςθ Αποκικθσ» Για τθν καταχϊρθςθ (καταμζτρθςθ) και εκτφπωςθ τθσ απογραφισ όλων των ειδϊν τθσ αποκικθσ (φαρμάκων και παραφαρμάκων), επιλζξτε τθν εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Version

Dioscourides Version Dioscourides Version 2.15.36 Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 3. Προςκικεσ νζων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ version

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ version ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ version 2.14.09 Στθ νζα ζκδοςθ του Dioscourides (version 2.14.09) περιλαμβάνονται βελτιϊςεισ, που αφοροφν κυρίωσ: ςτον ζλεγχο των ςυνταγϊν του ΕΟΠΥΥ ςτθ Συγκεντρωτικι κατάςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο 03 ΙΛΤΔΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Α.Ε. Επιμζλεια : Παπαδοκωςτάκθ Μαρία Βαρλάμθσ Νίκοσ MEGATRON ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Περιεχόμενα Ρυθμίςεισ αςφάλειασ κατά την εγκατάςταςη τησ εφαρμογήσ TAXISnet offline ςε JAVA 1.6... 2 Χρήςη Εφαρμογήσ-υνοπτικά Βήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Για να χρθςιμοποιιςετε τουσ προβολείσ πρζπει να εγκαταςτιςετε το απαραίτθτο λογιςμικό, που κα ςασ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήςησ Διευθύνςεων Εκπαίδευςησ

Σενάριο Χρήςησ Διευθύνςεων Εκπαίδευςησ Σενάριο Χρήςησ Διευθύνςεων Εκπαίδευςησ ΥΟΡΕΙ Επιβεβαίωςη των τοιχείων του Υορέα Αρχικά, κα κλθκείτε να ελζγξετε τθν ορκότθτα των ςτοιχείων του Φορζα ςασ. Επιλζγοντασ τθν καρτζλα «ΦΟΡΕΙ», από το μενοφ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Πνομα Ομάδασ: Προγραμματιςμόσ ενόσ κινοφμενου ρομπότ

Πνομα Ομάδασ: Προγραμματιςμόσ ενόσ κινοφμενου ρομπότ Φφλλο Εργαςίασ : Ακολοφθηςε τισ εντολζσ μου! Τάξθ: Β Γυμναςίου Ενότθτα: Λφνω προβλιματα με υπολογιςτικά φφλλα Εμπλεκόμενεσ ζννοιεσ: ρομποτικι, Lego Mindstorms, υπολογιςτικά φφλλα, ςυναρτιςεισ, γραφιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ H εφαρμογι POS είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςουίτασ προγραμμάτων τθσ εταιρίασ HIT (Hospitality Integrated Technologies), και καλφπτει το κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων

Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων Απρίλιοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Κεντρικι Σελίδα Διαχειριςτικοφ Συςτιματοσ Εξετάςεων... 4 2 Αρχικι Σελίδα... 5 2.1 Προβολι Νζων... 5 2.2 Ειςαγωγι Διαχειριςτι Εξεταςτικοφ Κζντρου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί)

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ τθ κζςθ μασ και

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα για Διευκυντζσ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Διευκυντζσ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα