Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014

2 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΛΙΑΝΙΚΘΣ ΡΩΛΘΣΘΣ... 6 ΚΑΤΑΧΩΙΣΘ-ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΙΔΟΥΣ... 7 ΑΛΛΑΓΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ... 7 ΑΛΛΑΓΘ ΓΛΩΣΣΑΣ... 7 ΕΚΡΤΩΣΘ ΓΑΜΜΘΣ... 8 ΔΙΑΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ... 8 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΕΙΔΟΥΣ... 8 ΟΜΟΕΙΔΘ ΦΑΜΑΚΑ (ΜΕ ΤΘΝ ΙΔΙΑ ΔΑΣΤΙΚΘ)... 9 ΕΚΔΟΣΘ... 9 ΑΚΥΩΣΘ ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΘΣΘ ΣΥΝΤΑΓΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Χειρόγραφθ Συνταγι Θλεκτρονικι Συνταγι Απόδειξθ Λιανικισ Ρϊλθςθσ/ Ονοματιςμζνοσ Ρελάτθσ ΚΑΤΑΧΩΙΣΘ ΝΕΟΥ ΡΕΛΑΤΘ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΚΑΤΕΛΑΣ ΡΕΛΑΤΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΔΙΟΘΩΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Διόρκωςθ Χειρόγραφων ςυνταγϊν Διόρκωςθ Θλεκτρονικϊν ςυνταγϊν-λιψθ από ΘΔΙΚΑ ΕΚΤΥΡΩΣΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (Φόρμεσ εκτφπωςθσ) ΕΚΤΥΡΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΑΜΕΤΟΙ ΒΟΘΘΘΤΙΚΑ Σ ε λ ί δ α

3 ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΘ ΕΟΡΥΥ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΟΘΩΣΘ ΕΚΤΥΡΩΣΘ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΘΣ ΕΟΡΥΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ Στοιχεία τθσ οκόνθσ παραγγελίασ Ρλικτρα επεξεργαςίασ τθσ παραγγελίασ Στιλεσ παραςτατικοφ παραγγελίασ Μενοφ Λειτουργιϊν Χειρόγραφθ παραγγελία Ραραγγελία βάςει Ρωλιςεων Θμζρασ Ρροςκικθ ελλείψεων Ενοποίθςθ παραγγελιϊν Αναηιτθςθ / Επεξεργαςία Ραραγγελίασ Θλεκτρονικι Αποςτολι Ραραγγελίασ Επανάλθψθ τθσ Θλεκτρονικισ Αποςτολισ Σ ε λ ί δ α

4 Dioscourides Smart ΚΤΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Με τθν είςοδό μασ ςτθν εφαρμογι o χϊροσ εργαςίασ καταλαμβάνεται αυτόματα από τθν κφρια οκόνθ. Κεντρικό κζμα τθσ θ ιςτοςελίδα υποδοχισ. Στθ φωτογραφία του παραδείγματοσ μασ ςαν οκόνθ υποδοχισ ζχει οριςτεί θ ςελίδα facebook τθσ εταιρείασ, όπου μπορείτε να ενθμερϊνεςτε με ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ Στο αριςτερό τμιμα τθσ κφριασ οκόνθσ εμφανίηεται το ΜΕΝΟΥ ΕΓΑΣΙΩΝ: Εκτζλεςθ Συνταγϊν Λιανικζσ Ρωλιςεισ Σφνδεςθ τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ (site) του e-δαρυ (καταχϊρθςθ γνωματεφςεων) Καταςτάςεισ Συνταγϊν (Αςφαλιςτικϊν Ταμείων) Ραραγγελίεσ (Δθμιουργία Χειρόγραφθσ ι Βάςει Ρωλιςεων Θμζρασ) Κατάλογοσ Ρελατϊν (Αρχείο) Κατάλογοσ Ραραφαρμακευτικϊν (Αρχείο) Ρωλιςεισ Τηίροσ (Ρλθροφοριακι Κατάςταςθ) Στθν εφαρμογι όλεσ οι επιλογζσ λειτουργοφν ςαν πλικτρα. 3 Σ ε λ ί δ α

5 Ζτςι για να επιλζξουμε εργαςία π.χ. τθν καταχϊρθςθ νζασ Απόδειξθσ Λιανικισ Ρϊλθςθσ ι ςυνταγισ κάνουμε αριςτερό κλικ με το ποντίκι ςτο Αν διακζτετε οκόνθ αφισ (Touch screen) ακουμπιςτε (με το δάκτυλο ι τθν ειδικι γραφίδα) ςτο αντίςτοιχο ςθμείο-πλικτρο Αν κζλουμε να μεταφερκοφμε ςε άλλθ βαςικι επιλογι ακουμπάμε ι κάνουμε αριςτερό κλικ με το ποντίκι ςτθν αντίςτοιχθ εργαςία του μενοφ. Ρατϊντασ ςτο ςθμείο με αυτό το ςφμβολο το μενοφ των επιλογϊν «κρφβεται» και αντ αυτοφ ςτο αριςτερό άκρο τθσ οκόνθσ εμφανίηεται ζνα κατακόρυφο κουμπί <Επιλογζσ>. Ζτςι θ οκόνθ εργαςίασ μεγαλϊνει, όπωσ φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Αυτό διευκολφνει όςουσ διακζτουν μικρζσ οκόνεσ ι χρθςιμοποιοφν χαμθλζσ αναλφςεισ. Για να εμφανίςουμε και πάλι το μενοφ των βαςικϊν επιλογϊν ςτο αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ ακουμπάμε ι κάνουμε αριςτερό κλικ με το ποντίκι ςτο κουμπί «Επιλογζσ», οπότε θ οκόνθ παίρνει και πάλι τθν αρχικι μορφι τθσ. Ζτςι μποροφμε να κρφβουμε και να εμφανίηουμε το μενοφ των βαςικϊν επιλογϊν. 4 Σ ε λ ί δ α

6 Στο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ είναι τοποκετθμζνα κάποια ειδικά λειτουργικά «κουμπιά», τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςαν βοθκιματα για τισ ακόλουκεσ ανάγκεσ: Καλεί Αρικμομθχανι (calculator) Καλεί ζνα Θμερολόγιο, ςτο οποίο μποροφμε να καταχωροφμε διάφορεσ υπενκυμίςεισ Κλείνει ι Επαναφζρει τθν οκόνθ υποδοχισ Χρθςιμοποιείτα για τθν ζξοδο από τθν εφαρμογι Επίςθσ πατϊντασ τθν επιλογι <Υποςυςτιματα> δίνεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε επιπλζον λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. Στο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηονται πλθροφορίεσ για τθν ταυτότθτα (όνομα χριςτθ, Σειριακόσ αρικμόσ εφαρμογισ, Άδειεσ χριςθσ, ςτοιχεία version) και τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ. 5 Σ ε λ ί δ α

7 ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ Για τθν καταχϊρθςθ νζασ Απόδειξθσ Λιανικισ Ρϊλθςθσ ι ςυνταγισ ακουμπάμε (με το δάκτυλο ι τθν ειδικι γραφίδα) ι κάνουμε αριςτερό κλικ με το ποντίκι ςτο ςθμείο-πλικτρο ΜΕΝΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΡΛΘΚΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΩΝ ΑΝΑ % ΦΡΑ ΡΑΑΘΥΟ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΕΙΔΟΥΣ Για να αξιοποιιςουμε όλο το πλάτοσ τθσ οκόνθσ μποροφμε να αποκρφψουμε το μενοφ των βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ κφριασ οκόνθσ. Θ φόρμα καταχϊριςθσ νζασ Απόδειξθσ ζχει ιδθ ςυμπλθρωμζνα τα απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ επικεφαλίδασ (τφποσ/ ςειρά παραςτατικοφ/ πελάτθσ) και κενι τθν περιοχι των ειδϊν τθσ. 6 Σ ε λ ί δ α

8 Θ διλωςθ των ειδϊν τθσ Απόδειξθσ μπορεί να αρχίςει άμεςα, αφοφ ο κζρςορασ αναβοςβινει ςτο ςχετικό ςθμείο «ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΙΔΟΥΣ». ΚΑΣΑΦΩΡΙΗ-ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΙΔΟΤ. Θ αναηιτθςθ γίνεται με μια από τισ παρακάτω εναλλακτικζσ μεκόδουσ ανεφρεςθσ/ επιλογισ είδουσ. Με το Barcode του είδουσ (ςκανάροντασ με το Barcode reader) Με τθν περιγραφι του (Ρλθκτρολογϊντασ τα αρχικά τθσ περιγραφισ του) Με το όνομα τθσ Δραςτικισ ουςίασ. Ρατϊντασ το κουμπί ι αναηιτθςθ μετατρζπεται προςωρινά ςε αναηιτθςθ με Δραςτικι Ρατϊντασ το αντίςτοιχο πλικτρο ειδϊν γενικισ περιγραφισ. Το πάτθμα πλικτρου αυτισ τθσ μορφισ (π.χ. «Π/Φ 13%» ι «Π/Φ 23%») χρθςιμοποιείται για ςφντομθ πϊλθςθ κάποιασ κατθγορίασ ειδϊν ι όταν δεν ζχουμε καρτζλα αποκικθσ για κάποιο παραφαρμακευτικό. Ειδικά για τθν καταχϊρθςθ Φαρμακοτεχνικοφ ςκευάςματοσ, πατϊντασ το πλικτρο Θ αναηιτθςθ γίνεται ανεξάρτθτα από τθν κατθγορία των ειδϊν (φάρμακα ι παραφαρμακευτικά) ι τθ γλϊςςα του πλθκτρολογίου (Αγγλικά ι Ελλθνικά). ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΟΣΗΣΑ. Για αφξθςθ τθσ ποςότθτασ πϊλθςθσ κάποιου από τα είδθ τθσ Απόδειξθσ είτε το ςκανάρουμε ανάλογεσ φορζσ είτε το καταχωροφμε μία φορά και ςτθ ςυνζχεια εςτιάηουμε ςτθ γραμμι με το είδοσ αυτό και πατάμε το πλικτρο «Αφξθςθ Ροςότθτασ». Κάκε πάτθμα του πλικτρου αυτοφ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ κατά μια μονάδα μζτρθςθσ. Αντίςτοιχθ λογικι ιςχφει και για το πλικτρο «Μείωςθ Ροςότθτασ». Οι επάλλθλεσ καταχωρίςεισ του ίδιου είδουσ μποροφν να ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν αυτόματθ ςφμπτυξθ των επιμζρουσ γραμμϊν ςε μια με το ςφνολο τθσ ποςότθτασ τουσ (Ραράμετροσ). ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΑ. Για να αλλάξουμε τθ γλϊςςα του πλθκτρολογίου χρθςιμοποιοφμε το πλικτρο με τθ ςθμαία. Αυτό μασ δείχνει κάκε φορά τθ γλϊςςα ςτθν οποία βρίςκεται το πλθκτρολόγιο. Ζτςι όταν βλζπουμε τθν Αγγλικι ςθμαία ςθμαίνει ότι γράφουμε με αγγλικοφσ χαρακτιρεσ. Ρατϊντασ το μία φορά εμφανίηει τθν ελλθνικι ςθμαία (οπότε μποροφμε να γράψουμε ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ) και ξαναπατϊντασ το επιςτρζφει ςτθν Αγγλικι. 7 Σ ε λ ί δ α

9 Επζμβαςθ ςτισ εκπτϊςεισ των ειδϊν τθσ Απόδειξθσ γίνεται με πάτθμα των κατάλλθλων πλικτρων διαχείριςθσ ΕΚΠΣΩΗ ΓΡΑΜΜΗ. Το πάτθμα του πλικτρου «Διόρκωςθ» γίνεται πάνω ςε επιλεγμζνθ γραμμι και ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ παράκυρου πλθκτρολόγθςθσ τθσ επικυμθτισ ζκπτωςθσ. Θ ζκπτωςθ μπορεί να δθλωκεί είτε ωσ ποςοςτό % είτε ωσ αξία. ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ. Αν για οποιονδιποτε λόγο κζλουμε να διαγράψουμε ζνα είδοσ τθσ Απόδειξθσ, εςτιάηουμε ςτθ γραμμι με το είδοσ αυτό και, από τθν toolbar-διαχείριςθ, πατάμε το πλικτρο «Διαγραφι Γραμμισ». ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΕΙΔΟΤ. Κάκε φορά που καταχωροφμε ζνα είδοσ ςτισ γραμμζσ τθσ απόδειξθσ εμφανίηονται ςτο παράκυρο πλθροφοριϊν ςθμαντικά φαρμακολογικά ςτοιχεία, ςχόλια ι παρατθριςεισ Στισ γραμμζσ τθσ απόδειξθσ εμφανίηονται ςτιλεσ Ρλθροφοριϊν με ςτοιχεία Λ)ίςτασ, Κατθγορίασ Ε)ιδικισ ςυνταγισ, ενϊ χαρακτθριςτικό είναι και το χρϊμα τθσ περιγραφισ των 8 Σ ε λ ί δ α

10 ειδϊν ανάλογα με τθν κατθγορία π.χ. μπλζ για τα Νοςοκομειακά ι ΦΥΚ, πράςινο για Ναρκωτικά, καφζ για τα ΜΘΣΥΦΑ. Επίςθσ εμφανίηονται τα ςτοιχεία: Τιμι μονάδοσ, Τιμι Αναφοράσ, Επιβάρυνςθ, ςυνολικι αξία (Ρλθρωτζο) Με το πάτθμα του πλικτρου εμφανίηεται μενοφ διόρκωςθσ ςτοιχείων όπου μποροφμε να διορκϊςουμε ποςότθτα, να επιλζξουμε Ραλαιά τιμι πϊλθςθσ, ι να ορίςουμε ζκπτωςθ ποςοςτιαία ι αξιακι (για παραφαρμακευτικά). ΟΜΟΕΙΔΗ ΥΑΡΜΑΚΑ (ΜΕ ΣΗΝ ΙΔΙΑ ΔΡΑΣΙΚΗ) Με το πάτθμα του πλικτρου ομοειδι με τθν ίδια Δραςτικι του ςυγκεκριμζνου φαρμάκου. ΕΚΔΟΗ. που εμφανίηεται ςτο τζλοσ κάκε γραμμισ, μποροφμε να δοφμε τα Στο κάτω δεξιό άκρο τθσ οκόνθσ εμφανίηεται θ ςυνολικι αξία του παραςτατικοφ και θ ανάλυςθ των ποςϊν ανά κατθγορία ΦΡΑ. Αυτό ςασ βοθκά ςτθν ζκδοςθ τθσ απόδειξθσ ςτθν ταμειακι ςασ μθχανι. Με το πάτθμα του πλικτρου «ΕΚΔΟΣΘ» καταχωρείται (αποκθκεφεται) θ πϊλθςθ και ενθμερϊνονται τα ςτοιχεία του προγράμματοσ (Ρωλιςεισ, Ραραγγελίεσ, Συνταγζσ). Θ οκόνθ του παραςτατικοφ «κακαρίηει» και είναι ζτοιμθ για τθν επόμενθ ςυναλλαγι. 9 Σ ε λ ί δ α

11 ΑΚΤΡΩΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ. Αν για οποιονδιποτε λόγο, κζλετε να ακυρϊςετε καταχϊριςθσ τθν τρζχουςα Απόδειξθ πατιςτε το πλικτρο και επιβεβαιϊςτε τθν Ακφρωςθ. Θ Ακφρωςθ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ μθ καταχϊριςθ τθσ Απόδειξθσ και φυςικά δεν ενθμερϊνεται κανζνα ςτοιχείο. Θ οκόνθ του παραςτατικοφ «κακαρίηει» και είναι ζτοιμθ για τθν επόμενθ ςυναλλαγι. ΚΑΣΑΦΩΡΗΗ ΤΝΣΑΓΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΥΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΤΝΣΑΓΗ Για τθν καταχϊρθςθ Χειρόγραφθσ Συνταγισ, θ οποία δεν μπορεί να καταχωρθκεί Θλεκτρονικά, διαλζγουμε από το μενοφ «ΤΑΜΕΙΑ» το κατάλλθλο πατϊντασ το αντίςτοιχο πλικτρο. Στο μενοφ ανοίγουν οι διακζςιμοι τφποι ςυνταγϊν του επιλεγμζνου ταμείου και επιλζγουμε το ποςοςτό ςυμμετοχισ του πρϊτου φαρμάκου τθσ ςυνταγισ. Αρχίηουμε τθν καταχϊρθςθ με το πρϊτο φάρμακο τθσ ςυνταγισ. Αν πρζπει ςε επόμενο φάρμακο τθσ ςυνταγισ να ορίςουμε άλλο ποςοςτό ςυμμετοχισ, τότε πριν τθν καταχϊρθςθ του, επιλζγουμε % ςυμμετοχισ και ςυνεχίηουμε. Στθν ίδια απόδειξθ μποροφμε να καταχωρίςουμε απεριόριςτο αρικμό ςυνταγϊν. Ζτςι, για να ςυνεχίςουμε με δεφτερθ ςυνταγι του πελάτθ, πατάμε το πλικτρο «Νζα Συνταγι» και επιλζγουμε όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ ταμείο και ποςοςτό ςυμμετοχισ. Αν θ νζα ςυνταγι είναι του ίδιου ταμείου με τθν προθγοφμενθ απλά ςυνεχίηουμε με τθν καταχϊριςθ του πρϊτου τθσ φαρμάκου. Αν όμωσ, αυτό δεν ζχει το ίδιο % ςυμμετοχισ με το τελευταίο φάρμακο τθσ προθγοφμενθσ, τότε πρζπει πριν τθν καταχϊριςθ του να επιλζξουμε το ςωςτό % ςυμμετοχισ. Τα αςφαλιςτικά ταμεία και θ ςειρά εμφάνιςθσ τουσ που εμφανίηονται ςτο μενοφ ορίηονται παραμετρικά. Τα υπόλοιπα Αςφαλιςτικά Ταμεία περιλαμβάνονται ςτο μενοφ του πλικτρου «ΑΛΛΟ». Αν παρ όλα αυτά καταχωρίςουμε λάκοσ % ςυμμετοχισ ςε κάποιο φάρμακο οποιαςδιποτε ςυνταγισ, τότε το επιλζγουμε και πατάμε το πλικτρο «Αλλαγι % Συμμετοχισ». Κάκε φορά που το πατάμε αλλάηει το % ςυμμετοχισ μεταξφ των διακζςιμων τφπων του ταμείου. 10 Σ ε λ ί δ α

12 Για τθν αναλυτικι εμφάνιςθ των ςτοιχείων τθσ ςυνταγισ πατάμε το πλικτρο «Εμφάνιςθ και Εκτφπωςθ Συνταγϊν». Με αυτι τθν ενζργεια εμφανίηεται ςε παράκυρο θ επιλεγμζνθ ςυνταγι με όλα τα καταχωρθμζνα ςτοιχεία. 11 Σ ε λ ί δ α

13 Εδϊ μποροφμε να αλλάξουμε τθν θμερομθνία εκτζλεςθσ, να ςυμπλθρϊςουμε τον αρικμό τθσ, τον Αρικμό Μθτρϊου ι και τον ΑΜΚΑ του αςφαλιςμζνου. Στθ ςυνζχεια με το πλικτρο ςτον ειδικό εκτυπωτι ςυνταγϊν. «Εκτφπωςθ» μποροφμε να προχωριςουμε ςτθν εκτφπωςθ τθσ Με με το πλικτρο «Εξοδοσ» μποροφμε να επιςτρζψουμε ςτθν οκόνθ τθσ απόδειξθσ. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΝΣΑΓΗ Αν ο πελάτθσ φζρνει ςυνταγι Θλεκτρονικι ςυνταγι, πατιςτε το κουμπί μεταφερκείτε ςτο παράκυρο καταχϊρθςθσ τθσ Θλεκτρονικισ Συνταγισ. για να 12 Σ ε λ ί δ α

14 Θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ ζχει ωσ εξισ: Σκανάρετε τον αρικμό τθσ ςυνταγισ. Θ οκόνθ ςυμπλθρϊνεται με τα ςτοιχεία τθσ ςυνταγισ. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα ελζγχει αν υπάρχει καρτζλλα του ςυγκεκριμζνου πελάτθ και ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να ανοίξετε αυτόματα νζα καρτζλλα απαντϊντασ «Ναί» ςτο ςχετικό ερϊτθμα. Συνεχίηετε με τθν καταχϊρθςθ των φαρμάκων (ςκανάροντασ και τα 2 Barcodes των κουπονιϊν). Αν δεν γνωρίηετε ποιά φάρμακα αντιςτοιχοφν ςε κάκε Δραςτικι, πατιςτε το κουμπί <Επιλογι φαρμάκου>, για να κάνετε τισ κατάλλθλεσ επιλογζσ. Κάκε φορά που ςκανάρετε επιτυχϊσ ζνα φάρμακο τθσ ςυνταγισ ςτο κάτω αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηονται οι αρικμοί των ταινιϊν γνθςιότθτασ. Πταν ςυμπλθρϊνονται οι ποςότθτεσ κάποιου φαρμάκου, αυτό εμφανίηεται με πράςινο χρϊμα και ταυτόχρονα θ ςτιλθ <Ανεκτζλεςτθ ποςότθτα> γίνεται μθδζν. Αν κζλετε να δείτε το Ιςτορικό του αςκενοφσ/πελάτθ πατιςτε το κουμπί. Με τθν καταχϊρθςθ των Ηλεκτρονικϊν ςυνταγϊν ενθμερϊνεται θ εφαρμογι για τισ πωλιςεισ ανά πελάτθ με βάςθ το ςτοιχείο του ΑΜΚΑ. Αυτό ςθμαίνει ότι χωρίσ καμία προςπάκεια ι κόπο, μπορείτε να ζχετε το Ιςτορικό των πελατϊν ςασ Πταν τελειϊςετε με το ςκανάριςμα των κουπονιϊν, πατιςτε το κουμπί <Εκτζλεςθ/Εκτφπωςθ>. Ζτςι θ ςυνταγι εκτυπϊνεται (ςτον κατάλλθλο εκτυπωτι) και καταχωρείται ςτθν ΘΔΙΚΑ. Αν θ ςυνταγι εκτελζςτθκε «Μερικϊσ», τότε αυτό δθλϊνεται κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ/εκτφπωςθσ και τότε μπορείτε να επανζλκετε κάποια άλλθ ςτιγμι για να ςυμπλθρϊςετε και τα υπόλοιπα φάρμακα (κουπόνια). Με το τζλοσ τθσ εκτφπωςθσ θ οκόνθ «κακαρίηει» αυτόματα και μπορείτε είτε να ςυνεχίςετε με επόμενθ ςυνταγι του πελάτθ είτε να πατιςετε το κουμπί εξόδου. 13 Σ ε λ ί δ α

15 Αυτι θ κίνθςθ ςασ μσταφζρει ςτθν οκόνθ του παραςτατικοφ, το οποίο και βλζπετε να ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με τθ ςυνταγι ι τισ ςυνταγζσ που καταχωρίςατε θλεκτρονικά. Στθ ςυνζχεια πατιςτε το κουμπί <Ζκδοςθ> για να καταχωρίςετε τθν ςυνταγι ςτο πρόγραμμα. Με αυτι τθν κίνθςθ και ΜΟΝΟ ενθμερϊνονται οι καταςτάςεισ των ςυνταγϊν ςασ. Φυςικά, πριν τθν ζκδοςθ των παραπάνω παραςτατικϊν μποροφμε να προςκζςουμε και άλλα είδθ ι χειρόγραφεσ ςυνταγζσ του πελάτθ. Οι ποςότθτεσ των φαρμάκων των Ηλεκτρονικϊν ςυνταγϊν (που «πζφτουν» με τον αυτόματο τρόπο που περιγράψαμε) είναι αυτζσ που ζγραψε ο γιατρόσ. Αν για οποιοδιποτε λόγο, τελικά κα κάνετε»μερικι εκτζλεςθ», κα πρζπει να μειϊςετε τισ ςχετικζσ ποςότθτεσ πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόδειξθσ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ/ ΟΝΟΜΑΣΙΜΕΝΟ ΠΕΛΑΣΗ Συνικωσ θ ζκδοςθ Απόδειξθσ Λιανικισ Ρϊλθςθσ γίνεται ςτο γενικό πελάτθ «ΡΕΛΑΤΘΣ ΛΙΑΝΙΚΘΣ». Αν όμωσ κζλουμε να ςυντθροφμε αναλυτικά ςτοιχεία για τουσ πελάτεσ ςτουσ οποίουσ εκδίδουμε Αποδείξεισ, αρκεί κατά τθν ζκδοςθ τθσ Απόδειξθσ να δθλϊςουμε ςυγκεκριμζνο υπάρχοντα ι νζο 14 Σ ε λ ί δ α

16 «ονοματιςμζνο» πελάτθ. Για να γίνει θ διλωςθ ονοματιςμζνου πελάτθ πατάμε το πλικτρο «Επιλογι πελάτθ» τθσ toolbar-πελάτεσ, οπότε και εμφανίηεται θ οκόνθ διαχείριςθσ του πελατολογίου μασ. Στθν περίπτωςθ που κζλουμε να επιλζξουμε ιδθ υπάρχοντα πελάτθ, χρθςιμοποιοφμε ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ ανεφρεςθσ αυτοφ. Ανεύρεςη βϊςει Επωνυμύασ. Για να εμφανίςουμε ςυγκεκριμζνο πελάτθ/ πελάτεσ βάςει επωνυμίασ, ςτο πεδίο «Ονοματεπϊνυμο» δθλϊνουμε τα αρχικά τθσ επωνυμίασ πελάτθ και πατάμε το πλικτρο αναηιτθςθσ ι το Enter. Ανεύρεςη βϊςει ϊλλου τοιχεύου. Για εμφανίςουμε ςυγκεκριμζνο πελάτθ/ πελάτεσ βάςει κάποιου άλλου από τα διακζςιμα ςτοιχεία επιλογισ (Κωδικόσ, Barcode, ΑΜΚΑ), πλθκτρολογοφμε (ι τσ ςκανάρουμε, αν υπάρχει ςε μορφι Barcode) το επικυμθτό ςτοιχείο, και πατάμε το πλικτρο αναηιτθςθσ ι το Enter. Αν δε δϊςουμε κανζνα ςτοιχείο και απλά πατιςουμε το πλικτρο αναηιτθςθσ, τότε εμφανίηεται όλοσ ο κατάλογοσ των πελατϊν κατ αλφαβθτικι ςειρά. Όντασ ςτον κατάλογο πελατϊν και προκειμζνου να επιλζξουμε ζναν, εςτιάηουμε ςε αυτόν και πατϊντασ το πλικτρο αποδοχισ επιςτρζφουμε ςτθ φόρμα τθσ Απόδειξθσ ζχοντασ κάνει τθν αντικατάςταςθ του γενικοφ πελάτθ τθσ Απόδειξθσ με τον ονοματιςμζνο τθσ επιλογισ μασ. Θ αντικατάςταςθ του γενικοφ πελάτθ τθσ Απόδειξθσ με ονοματιςμζνο 15 Σ ε λ ί δ α

17 μπορεί να ηθτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο καταχϊριςθσ μιασ Απόδειξθσ χωρίσ να χάνεται κανζνα από τα ιδθ καταχωρθμζνα ςτοιχεία τθσ. ΚΑΣΑΦΩΡΙΗ ΝΕΟΤ ΠΕΛΑΣΗ Για να κάνουμε καταχϊριςθ νζου πελάτθ, πατάμε το πλικτρο οπότε και εμφανίηεται θ οκόνθ ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων του πελάτθ. «Καταχϊριςθ νζου πελάτθ», Ο κωδικόσ του πελάτθ προτείνεται αυτόματα από τθν εφαρμογι Για αλλαγι τθσ γλϊςςασ του πλθκτρολογίου χρθςιμοποιοφμε το πλικτρο με τθ ςθμαία Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων και, πατϊντασ το πλικτρο αποδοχισ, επιςτρζφουμε ςτθ φόρμα τθσ Απόδειξθσ ζχοντασ κάνει ταυτόχρονα τθν καταχϊριςθ πελάτθ και τθν αντικατάςταςθ του γενικοφ πελάτθ τθσ Απόδειξθσ με αυτόν. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΡΣΕΛΑ ΠΕΛΑΣΗ Για πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα ςτοιχεία πελάτθ πατάμε το πλικτρο «Καρτζλα Ρελάτθ». 16 Σ ε λ ί δ α

18 ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΝΣΑΓΩΝ Για τον ζλεγχο των ςυνταγϊν (Χειρόγραφων και Θλεκτρονικϊν) επιλζξτε από το μενοφ εργαςιϊν το <ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ>. Στθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ, μζςα από τθν οποία γίνεται ο ζλεγχοσ, θ διόρκωςθ και θ αρίκμθςθ των ςυνταγϊν κακϊσ και θ εκτφπωςθ των Συγκεντρωτικϊν Καταςτάςεων. Θ οκόνθ αυτι προςφζρεται τόςο για Αναλυτικι παρουςίαςθ των ςυνταγϊν όςο και για Συγκεντρωτικι τφπου ΕΟΡΥΥ. 17 Σ ε λ ί δ α

19 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΛΕΓΥΟ ΤΝΣΑΓΩΝ Θ Αναλυτικι παρουςίαςθ είναι προεπιλεγμζνθ και προςφζρεται για τον ζλεγχο των ςυνταγϊν οποιουδιποτε Ταμείου. Για τθν εμφάνιςθ των ςυνταγϊν: Ρλθκτρολογιςτε ςτο πεδίο <Αςφαλιςτικό Ταμείο> τον κωδικό του Ταμείου π.χ. EOP (για ΕΟΡΥΥ), DAP (για ςυνταγζσ Αναλωςίμων), GES (για ςυνταγζσ ΓΕΣ) κλπ ι πατιςτε ςτο κουμπάκι για να επιλζξετε ταμείο από ςχετκό μενοφ Για να επιλζξετε ςυνταγζσ ενόσ ςυγκεκριμζνου ποςοςτοφ ςυμμετοχισ, πατιςτε ςτο κουμπάκι του πεδίου <Τφποσ Συνταγισ>, αλλιϊσ αφιςτε τα αςτεράκια για τθν εμφάνιςθ όλων των ςυνταγϊν του Ταμείου ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ (%) ςυμμετοχισ. Για να αλλάξετε το προτεινόμενο χρονικό διάςτθμα των ςυνταγϊν που κζλετε να εμφανίςετε πατιςτε ςτο κουμπάκι τόςο του πεδίου <Συνταγζσ ΑΡΟ> όςο και του <ΕΩΣ> και επιλζξτε θμερομθνίεσ από το εμφανιηόμενο θμερολόγιο. Τζλοσ πατιςτε το κουμπί <Ρροβολι>. Στθν οκόνθ ςασ βλζπετε τισ ςυνταγζσ που αντιςτοιχοφν ςτα κριτιρια των παραπάνω επιλογϊν ςασ. Θ ταξινόμιςθ των ςυνταγϊν γίνεται ανά θμερομθνία και ςειρά καταχϊρθςθσ (εκτζλεςθσ). ΕΛΕΓΦΟ ΤΝΣΑΓΩΝ Ρροτείνεται ο ζλεγχοσ να γίνεται ανά θμερομθνία, ϊςτε να μθ ςυγκεντρϊνεται μεγάλοσ όγκοσ ςυνταγϊν. Σαν μεκοδολογία ςυςτινεται θ ακόλουκθ: Ελζγξτε τον ςυνολικό αρικμό των ςυνταγϊν 18 Σ ε λ ί δ α

20 Ελζγξτε τθν αξία κάκε ςυνταγισ Ελζγξτε τα γενικά Σφνολα Αν υπάρχουν «Μερικϊσ εκτελεςμζνεσ» ςυνταγζσ ςτο δοςμζνο διάςτθμα, αυτζσ εμφανίηονται ςαν μία ςυνταγι ςε μία γραμμι με αξία ίςθ με τθ ςυνολικι αξία όλων των φαρμάκων και ςτθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εκτζλεςθσ Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το κουμπί <Αναηιτθςθ> για να βρείτε εφκολα κάποια ςυνταγι μζςα ςτθν κατάςταςθ. Θ αναηιτθςθ μπορεί να γίνει είτε με τον αρικμό τθσ ςυνταγισ είτε με οποιοδιποτε αρικμθτικό ςτοιχείο τθσ ςυνταγισ (π.χ. Αρχ. Αξία, Συμμετοχι κλπ) ΔΙΟΡΘΩΗ ΤΝΣΑΓΩΝ Κανονικά μία πλιρωσ εκτελεςμζνθ θλεκτρονικι ςυνταγι ΔΕΝ χρειάηεται καμμία διόρκωςθ, αφοφ τα ςτοιχεία τθσ είναι ακριβϊσ όμοια με αυτά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν ΘΔΙΚΑ. Το ίδιο ιςχφει και ςτισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όπου οι θλεκτρονικζσ ςυνταγζσ εκτελοφνται μερικϊσ αλλά είναι οριςτικζσ, δθλαδι τισ καταχωριςατε δθλϊνοντασ οτι ο πελάτθσ ΔΕΝ επικυμεί τα υπόλοιπα φάρμακα. Εκεί που ενδεχομζνωσ, κα πρζπει να παρζμβετε και να προβείτε ςε διορκϊςεισ είναι ςτισ περιπτϊςεισ: 1. Χειρόγραφων ςυνταγϊν ι 2. Θλεκτρονικϊν ςυνταγϊν (Μερικϊσ εκτελεςμζνων) και οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν με 2 ι περιςςότερεσ μερικζσ εκτελζςεισ. Αν από τον ζλεγχο, προκφψει ανάγκθ διόρκωςθσ κάποιων ςυνταγϊν, μεταφζρετε τθ μπάρα (με τα πάνω/κάτω βελάκια) πάνω ςτθ γραμμι τθσ ςυνταγισ και κάνετε κλικ ςτο κουμπί <Διόρκωςθ>, που βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ γραμμισ. Στθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται το ακόλουκο παράκυρο, μζςα από το οποίο μπορείτε να κάνετε οποιαδιποτε διόρκωςθ. 19 Σ ε λ ί δ α

21 Διόρθωςη Φειρόγραφων ςυνταγών Στισ ςυνταγζσ αυτζσ μπορείτε να διορκϊςετε ι/και να ςυμπλθρϊςετε ςτοιχεία, όπωσ: <Αρικμόσ Συνταγισ> <Θμερομθνία Εκτζλεςθσ> <Αςφαλιςτικό Ταμείο> <Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου> Αν αφορά ι όχι ςε ςυνταγι Εμβολίων Στθν οκόνθ διόρκωςθσ μπορείτε επίςθσ: Να προςκζςετε είδοσ. Ρατιςτε το κουμπί <Ρροςκικθ Είδουσ> και πλθκτρολοιςτε ι ςκανάρετε το είδοσ που κζλετε να προςκζςετε. Να διαγράψετε είδοσ. Επιλζξτε το προσ διαγραφι είδοσ και πατιςτε το κουμπί 20 Σ ε λ ί δ α

22 <Διαγραφι Γραμμισ> Να αλλάξετε το Ροςοςτό Συμμετοχισ (%) κάποιου είδουσ, Να αλλάξετε το Ροςοςτό Επιβάρυνςθσ (%) κάποιου είδουσ, Να αλλάξετε τθν Ροςότθτα κάποιου είδουσ, Να αλλάξετε τθν Τιμι Μονάδοσ κάποιου είδουσ, Να αλλάξετε τθν Τιμι Αναφοράσ κάποιου είδουσ και τζλοσ Να τροποποιιςετε το ποςό τθσ επιπλζον επιβάρυνςθσ (1 ) Διόρθωςη Ηλεκτρονικών ςυνταγών-λήψη από ΗΔΙΚΑ Αφορά κυρίωσ ςε θλεκτρονικζσ ςυνταγζσ, οι οποίεσ εκτελζςτθκαν με τισ διαδικαςίεσ τθσ Μερικισ εκτζλεςθσ τθσ ΘΔΙΚΑ. Ππωσ γνωρίηετε, εκτελϊντασ «Μερικϊσ» μια θλεκτρονικι ςυνταγι, θ καταχϊρθςθ ςτθν ΘΔΙΚΑ και θ ςχετικι εκτφπωςθ περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα είδθ και τισ ποςότθτεσ, που παραδίδετε. Θ καταχϊρθςθ όμωσ, τθσ «Μερικϊσ» εκτελεςμζνθσ ςυνταγισ ςτθν εφαρμογι, κακϊσ και το ςχετικό παραςτατικό που δθμιουργείται αυτόματα, περιλαμβάνει ΟΛΑ τα είδθ και τισ ποςότθτεσ τθσ. Ζτςι οι ςυνταγζσ αυτζσ εμφανίηονται ςτθν εφαρμογι και ςυγκεκριμζνα ςτισ καταςτάςεισ ςυνταγϊν εξαρχισ ςαν πλιρωσ εκτελεςμζνεσ και με όλθ τθν αξία τουσ ςτθν θμερομθνία τθσ 1 θσ εκτζλεςθσ. Στισ περιπτϊςεισ λοιπόν, που αφοροφν ςε «Μερικϊσ» εκτελεςμζνεσ ςυνταγζσ, μποροφν να προκφψουν ανάγκεσ διόρκωςθσ τθσ αρχικϊσ καταχωρθμζνθσ ςυνταγισ. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τα ακόλουκα παραδείγματα: Δεν βρζκθκαν τελικά, κάποια φάρμακα τθσ ςυνταγισ ι τισ επιπλζον ποςότθτεσ, που οφείλατε ςτον πελάτθ. Ζτςι κα πρζπει να διαγράψετε κάποιο φάρμακο ι να τροποποιιςετε τθν ποςότθτα κάποιου άλλου. Μεταξφ τθσ θμερομθνίασ τθσ 1 θσ και τθσ επόμενθσ εκτζλεςθσ, άλλαξαν τα ςτοιχεία τιμολόγθςθσ κάποιου φαρμάκου που οφείλετε, όπωσ a. θ λιανικι τιμι ι b. θ τιμι Αναφοράσ c. ο τρόποσ υπολογιςμοφ και επιμεριςμοφ τθσ επιβάρυνςθσ του αςφαλιςμζνου Σε όλεσ αυτζσ τισ ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιιςτε τθ δυνατότθτα διόρκωςθσ, με τθ διαδικαςία λιψθσ των ςτοιχείων τθσ ςυνταγισ από τθν ΘΔΙΚΑ, όπωσ αναλφουμε ςτθ ςυνζχεια. 21 Σ ε λ ί δ α

23 Ρατιςτε το κουμπί <Λιψθ από ΘΔΙΚΑ> και επιβεβαιϊςετε τθν εργαςία, όπωσ ςασ ηθτά το προειδοποιθτικό μινυμα, που ακολουκεί: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ λιψθσ των δεδομζνων αντικακίςτανται ΟΛΑ τα ςτοιχεία τθσ ςυνταγισ, με αυτά που είναι καταχωρθμζνα ςτθν ΘΔΙΚΑ. Ρρόκειται δθλαδι για τθν πιο αςφαλι μζκοδο διόρκωςθσ θλεκτρονικισ ςυνταγισ!!! Για τθν αποκικευςθ των διορκϊςεων και επιςτροφι ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ πατιςτε το κουμπί <Αποκικευςθ Αλλαγϊν>, αλλιϊσ Ρατιςτε το κουμπί <Ζξοδοσ Χωρίσ Αποκικευςθ> για να επιςτρζψετε ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ δθλαδι, τθν Αναλυτικι κτάςταςθ των ςυνταγϊν χωρίσ να αποκθκεφςετε κάποια αλλαγι-διόρκωςθ. Μετά τθν επιςτροφι ςτθν οκόνθ τθσ Αναλυτικισ κατάςταςθσ και για να εμφανιςτοφν οι αλλαγζσ που (τυχόν) αποκθκεφςατε, ΡΕΡΕΙ να πατιςετε το κουμπί <Ρροβολι>, ϊςτε να γίνει ανανζωςθ των ςτοιχείων τθσ οκόνθσ. ΕΚΣΤΠΩΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (Υόρμεσ εκτύπωςησ) Από τθν οκόνθ τθσ Αναλυτικισ Ραρουςίαςθσ μπορείτε να εκτυπϊςετε: τθν κατάςταςθ των ςυνταγϊν με ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (DAP) κακϊσ επίςθσ και τισ καταςτάςεισ Ταμείων που δεν ζχουν ενταχκεί ςτον ΕΟΡΥΥ π.χ. ΓΕΣ, ΓΕΑ κλπ Για τισ εκτυπϊςεισ αυτζσ μπορείτε να επιλζξετε φόρμα εκτφπωςθσ από το μενοφ <Ραράμετροι εκτφπωςθσ> που εμφανίηεται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ.. Ρροτεινόμενθ φόρμα είναι θ «Χωρίσ διάκριςθ των % ςυμμετοχισ». Με αυτι μπορείτε να εκτυπϊςετε τθν κατάςταςθ των ςυνταγϊν με Αναλϊςιμα δθλαδι του ταμείου DAP. 22 Σ ε λ ί δ α

24 Αν κζλετε να επιλζξετε άλλθ φόρμα κάνετε κλικ ςτο βελάκι ςτο τζλοσ του πεδίου και από το μενοφ που αναδφεται, επιλζξτε τθν κατάλλθλθ φόρμα, για παράδειγμα με «Ομαδοποίθςθ κατά % ςυμμετοχισ», που προςφζρεται για τα ταμεία ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ. Μετά τθν επιλογι τθσ φόρμασ : πατιςτε το κουμπί <Αξίεσ Τιμολογίου>, για να δείτε ποςά, που πρζπει να ςυμπλθρϊςετε ςτο ςχετικό χειρόγραφο τιμολόγιο. ι το κουμπί <Δθμιουργία Τιμολογίου>, για να δθμιουργιςετε αυτόματα και να εκτυπϊςετε το ςχετικό μθχανογραφθμζνο παραςτατικό. Τζλοσ πατιςτε το κουμπί <Εκτφπωςθ Κατάςταςθσ> και επιλζξτε από το ςχετικό μενοφ που αναδφεται, το «9. Εκτφπωςθ με Crystal Report». Οι άλλεσ δφο επιλογζσ προςφζρονται επικουρικά για ζλεγχο των ςυνταγϊν ςε άλλθ φόρμα, δθλαδι με (Οριηόντια ι κατακόρυφθ) ανάλυςθ των επιμζρουσ αξιϊν ανά ποςοςτό ςυμμετοχισ. Ο ζλεγχοσ με κάποια από αυτζσ τισ 2 επιλογζσ γίνεται μζςω τθσ επιλογισ «1. Ρροεπιςκόπιςθ εκτφπωςθσ». ΕΚΣΤΠΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΛΛΟΓΟΤ Για να εκτυπϊςετε τθν κατάςταςθ, που ςυνοδεφει τουσ φακζλλουσ με τισ ςυνταγζσ κατά τθν κατάκεςθ τουσ ςτο Διανεμθτικό Λογαριαςμό του Φαρμακευτικοφ Συλλόγου ςασ, πατιςτε το κουμπί <Κατάςταςθ Συλλόγου>. 23 Σ ε λ ί δ α

25 *Η κατάςταςθ αυτι προσ το παρόν αφορά ΜΟΝΟ ςτα μζλη του ςυλλόγου Αττικήσ, το δε ςχετικό κουμπί είναι ενεργό ΜΟΝΟ μετά τθν καταχϊριςθ του κωδικοφ του Φαρμακείου ςασ ςτο μενοφ<παράμετροι Βοηθητικά> ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ Εδϊ καταχωροφνται απαραιτιτωσ, τα εξισ ςτοιχεία: Ο Αρικμόσ ςφμβαςθσ του Φαρμακείου με τον ΕΟΡΥΥ και ο Κωδικόσ του Φαρμακείου ςτο Φ/Σ Ο αρικμόσ ςφμβαςθσ κα εμφανίηεται αυτόματα ςτθν εκτφπωςθ τθσ Συγκεντρωτικισ κατάςταςθσ των ςυνταγϊν του ΕΟΡΥΥ, ενϊ ο κωδικόσ του φαρμακείου ςτο Φαρμακευτικό Σφλλογο ενεργοποιεί το κουμπί <Κατάςταςθ Συλλόγου> και κα αναγράφεται αυτόματα ςτθ ςχετικι εκτφπωςθ. ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ ΕΟΠΤΤ Θ επιλογι αυτι προςφζρεται για τον ζλεγχο, τθν αρίκμιςθ και τελικά τθν εκτφπωςθ τθσ Συγκεντρωτικισ κατάςταςθσ του ΕΟΡΥΥ. Αν επιλζξετε (τςεκάρετε) αυτι τθν επιλογι ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το <Αςφαλιςτικό Ταμείο> και το χρονικό διάςτθμα προτείνεται με θμερομθνίεσ ΑΡΟ τθν 1 θ του τρζχοντοσ μθνόσ ΕΩΣ τθν τρζχουςα θμερομθνία. Φυςικά μπορείτε να ορίςετε εςείσ όποιο διάςτθμα κζλετε. Τζλοσ πατιςτε το κουμπί <Ρροβολι> για να δείτε ςτθν οκόνθ ςασ τα αποτελζςματα τθσ κατάςταςθσ με τα ςτοιχεία που ορίςατε, με τθν ακόλουκθ μορφι: 24 Σ ε λ ί δ α

26 ΕΛΕΓΦΟ - ΔΙΟΡΘΩΗ Και από αυτι τθν κατάςταςθ μπορείτε να βοθκθκείτε ςτον ζλεγχο των ςυνταγϊν αλλά κυρίωσ ςτθν αρίκμθςθ τουσ, με τθ βοικεια τθσ ςτιλθσ <Α/Α τελευταίασ ςυνταγισ>. 25 Σ ε λ ί δ α

27 Για να δείτε αναλυτικά τισ ςυνταγζσ κάποιασ θμερομθνίασ, πατιςτε το κουμπί <Συνταγζσ>, που εμφανίηεται ςτο τζλοσ τθσ επιλεγμζνθσ γραμμισ. Αυτό ςασ οδθγεί ςε μία νζα οκόνθ, που ζχει τθ μορφι (ςτιλεσ) και τισ λειτουργίεσ τθσ αναλυτικισ κατάςταςθσ, δθλαδι ςασ εμφανίηει μία-μία τισ ςυνταγζσ τθσ επιλεγμζνθσ θμερομθνίασ. Επιπλζον με το κουμπί <Διόρκωςθ>, που εμφανίηεται ςτο τζλοσ τθσ επιλεγμζνθσ ςυνταγισ, ςασ δίνεται θ δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτοιχείων τθσ και φυςικά και διόρκωςισ τουσ (αν απαιτείται). 26 Σ ε λ ί δ α

28 Με το κουμπί <Ζξοδοσ> κλείνετε τθν οκόνθ τθσ αναλυτικισ παρουςίαςθσ και επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ τθσ ςυγκεντρωτικισ ΕΟΡΥΥ. ΡΟΣΟΧΘ!!! Μετά τθν επιςτροφι ςτθν οκόνθ τθσ Συγκεντρωτικισ κατάςταςθσ ΡΕΡΕΙ ΟΡΩΣΔΘΡΟΤΕ να πατιςετε το κουμπί <Ρροβολι>, ϊςτε να γίνει ανανζωςθ των ςτοιχείων τθσ οκόνθσ και να εμφανιςτοφν οι αλλαγζσ που (τυχόν) πραγματοποιιςατε. ΕΚΣΤΠΩΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ ΕΟΠΤΤ: Για να υποβάλλετε τισ ςυνταγζσ του μινα και αφοφ ζχετε κάνει όλουσ τουσ ελζγχουσ, όπωσ ςασ περιγράψαμε: πατιςτε το κουμπί <Αξίεσ Τιμολογίου>, για να δείτε ςε πλιρθ ανάλυςθ τα ποςά, που πρζπει να ςυμπλθρϊςετε ςτα ςχετικά χειρόγραφα τιμολόγια. ι το κουμπί <Δθμιουργία Τιμολογίου>, για να δθμιουργιςετε αυτόματα και να εκτυπϊςετε τα ςχετικά μθχανογραφθμζνα παραςτατικά. Το πρόγραμμα κα ςασ δθμιουργιςει αυτόματα 2 τιμολόγια, ζνα για τισ ςυνταγζσ με λοιπά φάρμακα και τα ΦΥΚ και ζνα για τισ ςυνταγζσ εμβολίων. 27 Σ ε λ ί δ α

29 Με τθν εκτφπωςθ των Τιμολογίων το πρόγραμμα ςασ επιςτρζφει ςτθν οκόνθ τθσ Συγκεντρωτικισ κατάςταςθσ, όπου ζχουν ςυμπλθρωκεί (αυτόματα) ςτα αντίςτοιχα πεδία, ο αρικμόσ και θ αξία ΜΟΝΟ του τιμολογίου των κοινϊν ςυνταγϊν. Σημείωςη: τα μηχανογραφημζνα Τιμολόγια δημιουργοφνται πάντα ςτην τελευταία ημερομηνία του μήνα που υποβάλλετε. Συμπλθρϊςτε ΜΟΝΟΙ ςασ το πλικοσ Τιμολογίων ςτο αντίςτοιχο πεδίο. Για παράδειγμα αν ζχετε ζνα τιμολόγιο για λοιπζσ ςυνταγζσ, ζνα για τισ ςυνταγζσ εμβολίων και ζνα για τα αναλϊςιμα, τότε ο αρικμόσ που πρζπει να ςυμπλθρϊςετε ςτο ςχετικό πεδίο <Ρλικοσ Τιμολογίων> είναι 3 Τζλοσ πατιςτε το κουμπί <Εκτφπωςθ Κατάςταςθσ> για να εκτυπϊςετε τθ Συγκεντρωτικι κατάςταςθ των ςυνταγϊν του ΕΟΡΥΥ και το υπόδειγμα ςυμπλιρωςθσ του ςυνοδευτικοφ ςθμειϊματοσ ςτθ φόρμα του ΚΜΕΣ. 28 Σ ε λ ί δ α

30 29 Σ ε λ ί δ α

31 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Θ ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στθν οκόνθ αυτι μπορείτε: Να δθμιουργείτε μια νζα παραγγελία (Χειρόγραφθ, βάςει πωλιςεων θμζρασ, βάςει min/max κλπ ι και με ςυνδυαςμό αυτϊν) ςε προμθκευτι τθσ επιλογισ ςασ. Το πρόγραμμα προτείνει παραμετρικά το βαςικό ςασ προμθκευτι (κφρια φαρμακαποκικθ) Να διαμορφϊνετε τισ ποςότθτεσ προσ παραγγελία ι και να διαγράφετε κάποια είδθ Να διαγράφετε εξ ολοκλιρου κάποια παραγγελία Να επεργάηεςτε παραγγελίεσ είτε προςωρινά αποκθκευμζνεσ (ςε Αναμονι) είτε εκτελεςμζνεσ Να ενοποιείτε προςωρινά αποκθκευμζνεσ παραγγελίεσ δθμιουργϊντασ ςτθ κζςθ τουσ μία νζα. Να προςκζτετε ςε νζα παραγγελία και κάποια/εσ παραγγελία/εσ, που ζχετε αφιςει ςε Αναμονι Να προςκζτετε ςε νζα παραγγελία και τισ ελλείψεισ προθγοφμενων παραγγελιϊν ι να δθμιουργείτε παραγγελία ΜΟΝΟ με τισ ελλείψεισ. 30 Σ ε λ ί δ α

32 Να οριςτικοποιείτε, να κάνετε θλεκτρονικι αποςτολι τθσ παραγγελίασ ςτθ φαρμακαποκικθ και να βλζπετε το αποτζλεςμα από τθν on line παραλαβι τθσ απάντθςθσ (τιμολογίου) Να επαναλάβετε τθ διαδικαςία τθσ on line παραγγελιολθψίασ, ςε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ Να εκτυπϊνετε τθν παραγγελία (για αποςτολι π.χ. με fax) Να κάνετε ζλεγχο των ποςοτιτων μεταξφ του παραςτατικοφ αγοράσ και τθσ παραγγελίασ τοιχεία τησ οθόνησ παραγγελίασ Στθν οκόνθ διακρίνουμε τα ακόλουκα ςτοιχεία (περιοχζσ): Θμερομθνία παραγγελίασ & Κατάςταςθ (Status) παραγγελίασ (προσ εκτζλεςθ, οριςτικοποιθμζνθ, αναμονι απάντθςθσ κλπ) Στοιχεία του επιλεγμζνου προμθκευτι και πλθροφορίεσ (προβολι καρτζλλασ, αναλυτικό κακολικό κλπ), επιλογι άλλου προμθκευτι, άνοιγμα νζασ καρτζλλασ Ρεριοχι καταγραφισ και εμφάνιςθσ Σχολίων Ρεριοχι εμφάνιςθσ πλθροφοριϊν διακίνθςθσ ανά είδοσ (Θμερομ. Τελευταίασ Ρϊλθςθσ, Ρωλιςεισ μθνόσ, Θμερομ. Τελευταίασ Αγοράσ, Αγορζσ μθνόσ κλπ). Ρεριοχι αναηιτθςθσ είδουσ (με περιγραφι, Barcode ι Δραςτικι) με ςκοπό τθν προςκικθ του ςτθν παραγγελία (χειρόγραφθ καταχϊρθςθ). Τα πλικτρα + και χρθςιμεφουν ςτθν αυξομείωςθ τθσ ποςότθτασ παραγγελίασ του επιλεγμζνου είδουσ. Ρεριοχι γραμμϊν παραγγελίασ. Εδϊ καταχωροφνται και εμφανίηονται τα είδθ τθσ παραγγελίασ. 31 Σ ε λ ί δ α

33 Ρεριοχι εμφάνιςθσ ςυνόλων όπωσ θ παραγγελκείςα(π.χ. 5) και θ τιμολογθκείςα ποςότθτα(π.χ. 3), θ κακαρι αξία τθσ παραγγελίασ(π.χ. 12,09) και θ αξία με ΦΡΑ(π.χ. 12,88). Πλήκτρα επεξεργαςίασ τησ παραγγελίασ Στο κάτω άκρο τθσ οκόνθσ παραγγελίασ εμφανίηονται τα πλικτρα επεξεργαςίασ, όπωσ: Διαγραφι Ραραγγελίασ. Αν επιβεβαιϊςουμε τθν ενζργεια θ ολόκλθρθ θ παραγγελία διαγράφεται οριςτικά και θ οκόνθ κακαρίηει. Διαγραφι Γραμμισ. Αν επιβεβαιϊςουμε τθν ενζργεια γίνεται διαγραφι μόνο των επιλεγμζνων Γραμμϊν. Κακαριςμόσ οκόνθσ. Τθν ενζργεια αυτι ακολουκεί ςχετικι ερϊτθςθ. Εφόςον απαντιςουμε να γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν αποκθκεφεται θ παραγγελία (και οι όποιεσ αλλαγζσ) και θ οκόνθ κακαρίηει. Εφόςον απαντιςουμε να μθν γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κακαρίηει αλλά κα ςυμβοφν τα εξισ: Αν είχαμε ξεκινιςει να καταχωροφμε νζα παραγγελία αυτι κα εξαφανιςτεί τελείωσ. Αν είχαμε ανοίξει μια παραγγελία για επεξεργαςία οι αλλαγζσ που κα ζχουν γίνει κα χακοφν. Αν είχαμε επιλζξει να ενοποιιςουμε παραγγελίεσ θ ενοποίθςθ δεν κα πραγματοποιθκεί. Πρακτικά, ειναι ςαν να επιλζγουμε να κλείςουμε τθν οκόνθ των παραγγελιϊν, χωρίσ καταχϊρθςθ αλλαγϊν και να ξανα-ανοίξουμε τθν οκονθ για νζα καταχϊρθςθ. Αποςτολι παραγγελίασ. Ξεκινά τθ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ αποςτολισ και τθσ λιψθσ του αρχείου απάντθςθσ (δθλαδι του ςχετικοφ τιμολογίου). Ρροςωρινι Αποκικευςθ. Χρθςιμοποιείται, όταν κζλετε να αφιςετε κάποια παραγγελία ςε Αναμονι για να τθν επεξεργαςκείτε κάποια άλλθ ςτιγμι. Πταν δίνετε κάποια παραγγελία, πρζπει ΡΑΝΤΑ να τθν Οριςτικοποιείτε. Με το ίδιο πλικτρο μπορείτε και να τθν εκτυπϊνετε. Ζξοδοσ. Αν θ οκόνθ είναι κενι, τότε με το πλικτρο αυτό απλά κλείνει το παραςτατικό τθσ παραγγελίασ. Αν περιζχει ςτοιχεία κάποιασ παραγγελίασ, τότε: 32 Σ ε λ ί δ α

34 Εφόςον απαντιςουμε να γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κλείνει και αποκθκεφεται θ παραγγελία (ωσ ζχει), Εφόςον απαντιςουμε να μθν γίνει καταχϊρθςθ των αλλαγϊν θ οκόνθ κλείνει αλλά κα ςυμβοφν τα εξισ: Αν είχαμε ξεκινιςει να καταχωροφμε νζα παραγγελία αυτι κα εξαφανιςτεί τελείωσ. Αν είχαμε ανοίξει μια παραγγελία για επεξεργαςία οι αλλαγζσ που κα ζχουν γίνει κα χακοφν. Αν είχαμε επιλζξει να ενοποιιςουμε παραγγελίεσ θ ενοποίθςθ δεν κα πραγματοποιθκεί. Αλλαγι Γλϊςςασ. Ρλικτρο για εφκολθ εναλλαγι τθσ γλϊςςασ του πλθκτρολογίου. Πταν το πλικτρο εμφανίηει τθν Ελλθνικι ςθμαία γράφετε με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ, και αντίςτροφα όταν εμφανίηει τθν Αγγλικι ςθμαία γράφετε με αγγλικοφσ. τήλεσ παραςτατικού παραγγελίασ Στθν οκόνθ (ανάλογα με τθν ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ) διακρίνουμε κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ ςτιλεσ: Στιλθ για τςεκάριςμα. Τςεκάροντασ για παράδειγμα 3 είδθ, μπορείτε να τα διαγράψετε από τθν παραγγελία με μία κίνθςθ πατϊντασ το κουμπί <Διαγραφι Γραμμισ>. <Status>. Στιλθ, που εμφανίηεταιι ΜΟΝΟ ςτισ θλεκτρονικά απεςταλμζνεσ παραγγελίεσ, και χαρακτθρίηει, με χρωματιςμό, τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ποςότθτασ που παραγγείλατε και τθσ ποςότθτασ που τιμολογικθκε από τον προμθκευτι. Ζτςι, ςτισ περιπτϊςεισ on line παραγγελιολθψίασ (μετά τθ λιψθ απάντθςθσ) το κελί Status κάκε γραμμισ κα χρωματίηεται: o πράςινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα = παραγγελκείςα ποςότθτα o κίτρινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα < παραγγελκείςα ποςότθτα o κόκκινο όταν θ τιμολογθκείςα ποςότθτα είναι ίςθ με μθδζν <Ρεριγραφι>. Στιλθ, όπου εμφανίηεται θ περιγραφι των ειδϊν τθσ παραγγελίασ <Κωδικόσ Ραραγγελιολθψίασ>. Στιλθ, όπου εμφανίηεται ο κωδικόσ είδουσ προμθκευτι, ο οποίοσ είναι απαραίτθτοσ για τθν θλεκτρονικι αποςτολι τθσ παραγγελίασ. Αν ςε κάποιο είδοσ λείπει ο ςυγκεκριμζνοσ κωδικόσ, αυτό δεν μπορεί να αποςταλεί θλεκτρονικά. <Ζλλειψθ>. Στιλθ, που προςτίκεται (παραμετρικά), και δθλϊνει με Ν, αν το είδοσ είναι ςε «ζλλειψθ». Θ ςτιλθ αυτι μπορεί (παραμετρικά) να ςυμπλθρϊνεται αυτόματα, αλλά ΜΟΝΟ μετά τθν θλεκτρονικι αποςτολι. Σ αυτι τθν περίπτωςθ, χαρακτθρίηονται αυτόματα «Ελλείψεισ», τα είδθ τθσ παραγγελίασ, που θ ποςότθτα που κα παραλάβετε είναι μικρότερθ τθσ ηθτθκείςασ. Αντίςτροφα, αν κάποια είδθ, που ιταν χαρακτθριςμζνα ςαν «Ελλείψεισ», τιμολογθκοφν (ςταλοφν) ςε ποςότθτα ίςθ με τθ ηθτθκείςα, αποχαρακτθρίηονται αυτόματα. <Ροςότθτα>. Στιλθ, ςτθν οποία εμφανίηεται θ ποςότθτα παραγγελίασ κάκε είδουσ. 33 Σ ε λ ί δ α

35 Κατά τθ ςφνταξθ τθσ χειρόγραφθσ παραγγελίασ θ προτεινόμενθ ποςότθτα είναι πάντα 1. Για τθν καταχϊρθςθ τθσ επικυμθτισ ποςότθτασ, μπορείτε να επιλζξετε να εμφανίηεται (παραμετρικά) το ακόλουκο παράκυρο: Αλλιϊσ τροποποίθςθ των ποςοτιτων μπορεί να γίνει: o Είτε με κλικ ςτο πεδίο ποςότθτα οποιαςδιποτε γραμμισ o Είτε χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα + και ςτθν επιλεγμζνθ (φωτιςμζνθ) γραμμι <Ραραγγελία>. Στιλθ, που προςτίκεται αυτόματα ΜΟΝΟ μετά τθν θλεκτρονικι αποςτολι τθσ παραγγελίασ και εμφανίηει τισ ποςότθτεσ που ηθτικθκαν, δθλαδι ότι καταχωρικθκε ςτθ ςτιλθ ποςότθτα κατά τθ ςφνταξθ τθσ παραγγελίασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ εμφανίηεται και ςτιλθ <Ροςότθτα>, θ οποία ςυμπλθρϊνεται αυτόματα από το ςχετικό αρχείο απάντθςθσ και εμφανίηει πλζον τθν τιμολογθκείςα ποςότθτα (on line παραγγελιολθψία), δθλαδι τθν ποςότθτα που κα παραλάβετε. Θ ςχζςθ αυτϊν των 2 ςτθλϊν ενθμερϊνει και το πεδίο Status, όπωσ προαναφζρκθκε. <Τιμι>. Στιλθ που εμφανίηει τθν τιμι αγοράσ του είδουσ, βάςει τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ του προμθκευτι τθσ παραγγελίασ. Ενθμερϊνεται ςτθν on line παραγγελιολθψία με τισ νζεσ τιμζσ αγοράσ (ΜΟΝΟ ςτα παραφαρμακευτικά). <Αξία>. Στιλθ που εμφανίηει το γινόμενο ποςότθτα * τιμι μονάδοσ (- % ζκπτωςθσ) ανά είδοσ. <Αξία με ΦΡΑ>. Στιλθ που εμφανίηει το παραπάνω αποτζλεςμα με ΦΡΑ. <Info είδουσ>. Στθ ςτιλθ αυτι και δίπλα ςε κάκε είδοσ εμφανίηεται κουμπάκι, με το πάτθμα του οποίου, εμφανίηεται θ καρτζλα αποκικθσ του. <Ομοειδι Δραςτικισ>. Στθ ςτιλθ αυτι και δίπλα ςε κάκε είδοσ εμφανίηεται κουμπάκι, με το πάτθμα του οποίου, εμφανίηεται οκόνθ με τα ομοειδι φάρμακα (βάςει δραςτικισ). Θ παραμετροποίθςθ ςτθλϊν και λειτουργιϊν ςτθν οκόνθ τθσ παραγγελίασ εξαρτάται τόςο από τον τφπο τθσ εφαρμογισ, όςο και από τισ ανάγκεσ του Φαρμακείου. Μενού Λειτουργιών Στο αριςτερό τμιμα τθσ οκόνθσ εμφανίηεται το μενοφ με τισ λειτουργίεσ, όπωσ: Αναηιτθςθ και προβολι για επεξεργαςία κάποιασ δθμιουργθμζνθσ παραγγελίασ Δθμιουργία νζασ παραγγελίασ βάςει πωλιςεων Θμζρασ (ι διαςτιματοσ) Επιλογι παραγγελιϊν (ςε αναμονι) και ενοποίθςθ τουσ ςε μία νζα παραγγελία Ρροςκικθ και των ελλείψεων ςε κάποια παραγγελία 34 Σ ε λ ί δ α

36 Φειρόγραφη παραγγελύα Για τθ δθμιουργία (ςφνταξθ) μιασ παραγγελίασ με ελεφκερθ επιλογι: πλθκτρολογείτε ςτο πεδίο <Αναηιτθςθ είδουσ> τα αρχικά τθσ περιγραφισ του και το επιλζγετε από το ςχετικό παράκυρο (θ αναηιτθςθ μπορεί να γίνει εναλλακτικά ςκανάροντασ το barcode) και ςτθ ςυνζχεια πλθκτολογείτε τθν ποςότθτα (θ προτεινόμενθ ποςότθτα είναι πάντα 1). Επαναλαμβάνετε αυτι τθ διαδικαςία και για τα επόμενα είδθ τθσ χειρόγραφθσ παραγγελίασ. Αλλαγι προμθκευτι. Ρροτεινόμενοσ είναι ο βαςικόσ ςασ προμθκευτισ (φαρμακαποκικθ)και ζχει οριςτεί ςτισ παραμζτρουσ. Για αλλαγι πατιςτε το κουμπί και πλθκτρολογιςτε τα ςτοιχεία του νζου. Για τθν περαιτζρω διαχείριςθ τθσ αξιοποιιςτε τα παρακάτω: Διόρκωςθ ποςότθτασ (με κλικ ςτο ςχετικό κελλί ποςότθτα ι με τα κουμπιά + & -) Διαγραφι είδουσ (με το κουμπί Διαγραφι Γραμμισ) Ρροςκικθ είδουσ (από τθν αναηιτθςθ) Ρροςκικθ Σχολίων (με το κουμπί Σχόλια) Ακφρωςθ όλου του παραςτατικοφ (με το κουμπί Διαγραφι Ραραγγελίασ) Δυνατότθτα να τεκεί ςε Αναμονι (με το κουμπί Ρροςωρινι Αποκικευςθ) Ρροβολι και επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ καρτζλασ είδουσ (με το κουμπί Info) Αναλυτικά κακολικά τθσ καρτζλασ είδουσ (F10) Ρροβολι και επεξεργαςία ςτοιχείων τθσ καρτζλασ του προμθκευτι (με το κουμπί Info) Αναλυτικά κακολικά τθσ καρτζλασ του προμθκευτι (F10) Οριςτικοποίθςθ (με το κουμπί Εκτφπωςθ / Οριςτικοποίθςθ) Ζλεγχοσ φπαρξθσ κωδικϊν παραγγελιολθψίασ (Μόνο για τισ περιπτϊςεισ θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ παραγγελίασ) Θλεκτρονικι Αποςτολι (με το κουμπί Αποςτολι Ραραγγελίασ). Θ διαδικαςία αυτι περιγράφεται παρακάτω. Παραγγελύα βϊςει Πωλόςεων Ημϋρασ Για τθν αξιοποίθςθ αυτοφ του τφπου παραγγελίασ ΔΕΝ απαιτείται ενθμερωμζνθ αποκικθ, οφτε με υπόλοιπα, οφτε και με τα επικυμθτά ελάχιςτα και μζγιςτα αποκζματα. Από τθν επιλογι αυτι είναι δυνατι θ δθμιουργία Ραραγγελιϊν, με κριτιριο τισ κινιςεισ, που προκφπτουν από τα παραςτατικά πωλιςεων μιασ θμζρασ (ι τμιματοσ τθσ) ι διαςτιματοσ θμερϊν. 35 Σ ε λ ί δ α

37 Επειδι θ παραγγελία βάςει πωλιςεων θμζρασ μπορεί να ηθτθκεί πολλζσ φορζσ μζςα ςτθν ίδια θμζρα, θ εφαρμογι λαμβάνει υπόψθ και τθν ϊρα τθσ τελευταίασ παραγγελίασ. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ δθμιουργία πολλϊν παραγγελιϊν αυτοφ του τφπου μζςα ςτθν ίδια θμζρα, χωρίσ να επαναλαμβάνονται είδθ που κινικθκαν πριν από τθν τελευταία παραγγελία. Επιλζγοντασ αυτι τθν εργαςία εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ διαλόγου. Σασ προτείνεται πάντα διάςτθμα πωλιςεων ίςο με τθν τρζχουςα θμερομθνία. Το αποδζχεςτε (ι το αλλάηετε) και ςυνεχίηετε με τθν ειςαγωγι των υπόλοιπων κριτθρίων. αξιοποιθκεί ωσ εξισ: Θ παράμετροσ αυτι μπορεί να Απαντϊντασ Πχι (ι αφινοντασ κενό) ς αυτό το ερϊτθμα, ςτθ νζα παραγγελία που δθμιουργείτε κα υπολογιςκοφν μόνο τα είδθ που κινικθκαν μετά τθν τελευταία παραγγελία θμζρασ, Αν κζλετε, ςτθ νζα παραγγελία, να ςυνυπολογιςκοφν και τα είδθ που διαγράψατε για οποιοδιποτε λόγο - από τισ προθγοφμενεσ παραγγελίεσ τθσ ίδιασ θμζρασ, απαντιςτε Ναι ςτθν ερϊτθςθ αυτι, Να ςθμειωκεί ότι διαγραφζντα κεωροφνται και τα είδθ για τα οποία, μζςω τθσ θλεκτρονικισ παραγγελιολθψίασ, λάβατε απάντθςθ ότι δεν κα ςασ τιμολογθκοφν (μθδζν) από προθγοφμενθ(εσ) παραγγελία(εσ) τθσ ίδιασ θμζρασ,. Στα επόμενα ςτοιχεία/πεδία του πίνακα μπορείτε να επιλζξετε: κωδικό αποκικθσ 1 για παραγγελία μόνο φαρμάκων ι 2 παραγγελία μόνο παραφαρμάκων ι να αποδεχκείτε τα *** που αντιςτοιχοφν ςε όλεσ τισ αποκικεσ ομάδεσ ςτατιςτικισ (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ι να αποδεχκείτε τα *** για όλεσ τισ ομάδεσ και τον προμθκευτι ςτον οποίο κα δϊςετε τθν παραγγελία, πλθκτρολογϊντασ ςτο πρϊτο πεδίο τον κωδικό (ι τον κωδικό ςφντομθσ ανεφρεςθσ) ι ςτο δεφτερο πεδίο τθν επωνυμία του. Ρ.χ (ι 1) ι ΣΥ.ΦΑ. 36 Σ ε λ ί δ α

38 Στθ ςυνζχεια πατϊντασ το Enter ι κάνοντασ κλικ ςτο ΟΚ αρχίηει θ διαδικαςία υπολογιςμοφ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ. Αν με τα κριτιρια που ορίςατε δεν βρεκοφν είδθ για παραγγελία, εμφανίηεται ςχετικό μινυμα. Αλλιϊσ, θ εφαρμογι ςασ ενθμερϊνει για τον αρικμό των ειδϊν που υπολογίςτθκαν, και ςτθ ςυνζχεια πατϊντασ το ΟΚ, δθμιουργεί αυτόματα το ςχετικό παραςτατικό παραγγελίασ Αγορϊν, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ. Το παραςτατικό που δθμιουργείται μ αυτό τον τρόπο αποτελεί πρόταςθ παραγγελίασ και βζβαια μπορεί να υποβλθκεί ςε οποιαδιποτε επεξεργαςία πριν τθν οριςτικοποίθςθ του. Θ διαχείριςθ του περιλαμβάνει όλεσ τισ γνωςτζσ παρεμβάςεισ, όπωσ περιγράψαμε παραπάνω. Τα είδθ που κα διαγράψετε από αυτι τθν παραγγελία μπορείτε να ηθτιςετε να εμφανιςτοφν ςε επόμενθ παραγγελία πωλιςεων θμζρασ βάηοντασ Ναί ςτθν ερϊτθςθ «Συμπλθρωματικι παραγγελία θμζρασ»; Μετά τθν οριςτικοποίθςθ του παραςτατικοφ ανανεϊνεται αυτόματα και ι θμερομθνία και ϊρα τθσ τελευταίασ παραγγελίασ. Προςθόκη ελλεύψεων Με τθ λειτουργία αυτι μπορείτε: Να δθμιουργείτε μια παραγγελία ΜΟΝΟ με τισ «ελλείψεισ» ι Να προςκζτετε ςε οποιαδιποτε παραγγελία, που ζχετε ετοιμάςει ΚΑΙ τισ «ελλείψεισ». Ζςτω λοιπόν οτι ζχετε ετοιμάςει τθν παρακάτω παραγγελία: 37 Σ ε λ ί δ α

39 Στθ ςυνζχεια επιλζγετε τθν <Ρροςκικθ ελλείψεων> και το παραςτατικό διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Από το ςθμείο αυτό μπορείτε να τθν επεξεργαςκείτε με τα γνωςτά λειτουργικά πλικτρα. Ενοπούηςη παραγγελιών Με τθ λειτουργία αυτι μπορείτε να ενοποιείτε προςωρινά αποκθκευμζνεσ παραγγελίεσ (ςε Αναμονι) με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ νζασ, που κα περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν. Ρατϊντασ το ςχετικό κουμπί εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ για τθν επιλογι των παραγγελιϊν προσ ενοποίθςθ. Τςεκάρετε με κλικ ςτο πρϊτο τετραγωνάκι τισ παραγγελίεσ, που κζλετε να ςυνενϊςετε και ςτθ ςυνζχεια πατάτε το κουμπί <Επιλογι>. Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ ενζργειασ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ οκόνθ: 38 Σ ε λ ί δ α

40 Από το ςθμείο αυτό μπορείτε να τθν επεξεργαςκείτε με τα γνωςτά λειτουργικά πλικτρα. Αναζότηςη / Επεξεργαςύα Παραγγελύασ Με τθν λειτουργία αυτι ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξετε κάποια καταχωρθμζνθ παραγγελία για να τθν προβάλλετε ι/και να τθν επεξεργαςκείτε. Με τθν επιλογι αυτι εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ: Στθν οκόνθ αυτι περιλαμβάνονται όλεσ οι παραγγελίεσ, που δεν ζχετε διαγράψει. Με τα κριτιρια, που διακζτει μπορείτε να αναηθτιςετε παραγγελίεσ: άλλου χρονικοφ διαςτιματοσ, μόνο ενόσ ςυγκεκριμζνου προμθκευτι, μόνο όςεσ είναι ςε Αναμονι (προςωρινά αποκθκευμζνεσ). 39 Σ ε λ ί δ α

41 Μόνο τισ Οριςτικοποιθμζνεσ (όχι ςε αναμονι), Μόνο τισ απεςταλμζνεσ θλεκτρονικά Αν αλλάξετε τα φίλτρα (κριτιρια) τθσ οκόνθσ, πατιςτε το κουμπί <Αναηιτθςθ>. Για να αποδεςμεφςετε μια κλειδωμζνθ παραγγελία, φωτίςτε τθν και πατιςτε το κουμπί <Αποδζςμευςθ παραγγελίασ>. Για να προβάλλετε και να επεξεργαςκείτε κάποια παραγγελία, φωτίςτε τθν και πατιςτε το κουμπί <Επιλογι>. Με αυτι τθν κίνθςθ μεταφζρετε τθ ςυγκεκριμζνθ παραγγελία ςτθν οκόνθ για επεξεργαςία (χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα πλικτρα, ανάλογα). Ηλεκτρονικό Αποςτολό Παραγγελύασ Για να χρθςιμοποιιςετε αυτι τθ διαδικαςία, κα πρζπει να ζχει οριςτεί ςτισ παραμζτρουσ του προγράμματοσ ότι με το ςυγκεκριμζνο προμθκευτι μπορείτε να επικοινωνείτε μζςω modem. Στο ςτάδιο αυτό: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επεξεργαςίασ τθσ παραγγελίασ, πατιςτε αυτό το πλικτρο για να ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςτολισ. ςχθματίηεται το θλεκτρονικό αρχείο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του κάκε προμθκευτι. αρχίηει θ εκτζλεςθ του ειδικοφ προγράμματοσ επικοινωνίασ (ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ ανοίγει ο Internet explorer) για να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ με τον υπολογιςτι του προμθκευτι και θ αποςτολι του θλεκτρονικοφ αρχείου. Ακολουκεί θ επεξεργαςία του θλεκτρονικοφ αρχείου από το υπολογιςτικό ςφςτθμα του προμθκευτι (αναγνϊριςθ πελάτθ, ταυτοποίθςθ ειδϊν και δθμιουργία του αρχείου απάντθςθσ/τιμολογίου) Μετά τθ δθμιουργία του αρχείου απάντθςθσ, το πρόγραμμα επικοινωνίασ αναλαμβάνει να το μεταφζρει ςτον υπολογιςτι του φαρμακείου και να το αντιγράψει ςτθν εφαρμογι. Στο ςθμείο αυτό τερματίηεται θ λειτουργία του προγράμματοσ επικοινωνίασ και επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ τθσ παραγγελίασ, όπου εμφανίηεται το ακόλουκο μινυμα: Απαντϊντασ Ναι αρχίηει θ επεξεργαςία του αρχείου τθσ απάντθςθσ. Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν πιρατε απάντθςθ ι πιρατε λανκαςμζνθ απάντθςθ κα ενθμερωκείτε με ςχετικά μθνφματα του τφπου: «Δεν λάβατε απάντθςθ» ι «Δεν λάβατε ςωςτι απάντθςθ» Αν θ απάντθςθ είναι ςωςτι, τότε θ οκόνθ τθσ παραγγελίασ αποκτά τθν ακόλουκθ μορφι: 40 Σ ε λ ί δ α

42 Ππωσ παρατθρείτε, Θ παραγγελία ςασ, ςφμφωνα με το status (όπωσ φαίνεται ςτο πάνω μζροσ, δεξιά τθσ θμερομθνίασ) είναι πλζον «Απεςταλμζνθ» θ ποςότθτα που παραγγείλατε ζχει μετατεκεί ςε μια νζα ςτιλθ με τίτλο «Ραραγγελία», ενϊ θ ςτιλθ «Ροςότθτα» ενθμερϊκθκε με τθν ποςότθτα που κα παραλάβετε. Ζτςι γνωρίηετε άμεςα τισ ελλείψεισ του προμθκευτι. Εμφανίςτθκε θ ςτιλθ <Status> και χρωματίςτθκε, ανάλογα με τθν ποςότθτα που κα παραλάβετε (πράςινο για όςα κα παραλάβετε όςα ηθτιςατε, κίτρινο για όςα κα παραλάβετε λιγότερθ ποςότθτα και κόκκινο για όςα θ ποςότθτα είναι μθδζν) Θ ςτιλθ <Ζλλειψθ> ενθμερϊκθκε αυτόματα με Ν ςτα 2 είδθ, ςτα οποία θ ποςότθτα που κα παραλάβετε είναι μικρότερθ από αυτι που ηθτιςατε ι μθδζν. Τα ςφνολα τθσ παραγγελίασ ζχουν ενθμερωκεί με βάςθ τθν απάντθςθ. Επανϊληψη τησ Ηλεκτρονικόσ Αποςτολόσ Αν με τθ διαδικαςία τθσ on line παραγγελιολθψίασ Αποτφχατε να ςτείλετε τθν παραγγελία ι Δεν λάβατε ςωςτι απάντθςθ ι Δεν λάβατε κακόλου απάντθςθ τότε, μπορείτε να επιχειριςετε και πάλι να τθ ςτείλετε ι να ηθτιςετε τθν απάντθςθ πατϊντασ το πλικτρο. Θ διαδικαςία τθσ αποςτολισ ξεκινά και ολοκλθρϊνεται όπωσ περιγράψαμε προθγουμζνωσ. 41 Σ ε λ ί δ α

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ H εφαρμογι POS είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςουίτασ προγραμμάτων τθσ εταιρίασ HIT (Hospitality Integrated Technologies), και καλφπτει το κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακι Εργαςία. Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου. Αντόνιο Κατίτ Μάριοσ Μυλωνάσ. Επιβλζπων: Κϊςτασ Βαςιλάκθσ

Πτυχιακι Εργαςία. Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου. Αντόνιο Κατίτ Μάριοσ Μυλωνάσ. Επιβλζπων: Κϊςτασ Βαςιλάκθσ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Πτυχιακι Εργαςία Σφςτθμα διαχείριςθσ οντολογίασ προςωπικοφ προφίλ μζςω διαδικτφου Αντόνιο Κατίτ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα