ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ"

Transcript

1 ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί ζαύκαηα, όηαλ εκείο εηιηθξηλά πηζηεύνκε ρσξίο δηζηαγκνύο ή ακθηζβεηήζεηο. Σα όζα γξάθνληαη είλαη ε πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ ζεκεξηλνύ εθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Αληηλόεο Παληειεήκνλνο (θαηά θόζκν Γεσξγίνπ Λακπαδαξίνπ). «Γελλήζεθα ζηελ Κάιπκλν ζηηο 14 Ματνπ 1955 από επζεβείο γνλείο, ηνλ Παληειή Λακπαδάξην θαη ηελ Καιιηόπε, ην γέλνο Εαΐξε. Σν 1975 έγηλε ε θνπξά κνπ σο κνλαρνύ από ηνλ ζεβαζηό Γέξνληα κνπ Αξρηκ. π. Ακθηιόρην Σζνύθν, ζεκεξηλό Μεηξνπνιίηε Νέαο Εειαλδίαο. Ζ θνπξά έιαβε ρώξα ζηελ Ηεξά Μνλή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο Καιύκλνπ θαη κεηνλνκάζηεθα «Δπζύκηνο». ηηο 20 Ματνπ 1980, γηνξηή ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ρεηξνηνλήζεθα Γηάθνλνο από ηνλ καθαξηζηό Μεηξνπνιίηε Λέξνπ, Καιύκλνπ θαη Αζηππαιαίαο Ηζίδσξν Αεδνλόπνπιν θαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1983 πξνρεηξίδνκαη ζην βαζκό ηνπ Πξεζβπηέξνπ ιακβάλνληαο θαη ην νθθίθην ηνπ Αξρηκαλδξίηε από ηνλ Μεηξνπνιίηε Λέξνπ, Καιύκλνπ θαη Αζηππαιαίαο θ. Νεθηάξην Υαηδεκηράιε.»Έλα ρξόλν κεηά από ηελ ρεηξνηνλία κνπ, ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ηνπ 1984, αηζζάλζεθα κεγάινπο πόλνπο ζηε κέζε κνπ. Νόκηδα, όηη νη πόλνη πξνήξρνλην από ππεξβνιηθή θνύξαζε ή είρα θάπνην πξόβιεκα κε ηα λεθξά κνπ. ηελ αξρή δελ έδσζα ζεκαζία. Άθεζα ην πξόβιεκα λα πεξάζεη. Γελ ην πήξα ζηα ζνβαξά. Νόκηδα, όηη ήηαλ θάηη ην πεξαζηηθό.»αλαρώξεζα από ηελ Κάιπκλν ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 1985 κε ζθνπό λα δώζσ εμεηάζεηο ρξεσζηνύζα ηξία καζήκαηα ηνπ πξώηνπ έηνπο ησλ Θενινγηθώλ κνπ ζπνπδώλ. ηελ Αζήλα κόιηο πνπ πξόιαβα λα δώζσ ην έλα από ηα ηξία καζήκαηα πνπ ρξεσζηνύζα. Μέζα ζε δύν εβδνκάδεο, κεηά από ηελ άθημή κνπ ζηελ Αζήλα ηα πξάγκαηα πήξαλ άιιε ηξνρηά. Οη πόλνη απμήζεθαλ ηόζν πνιύ πνπ δελ κπνξνύζα λα βξσ αλάπαπζε. Σν ζπθώηη πξήζηεθε θαη εγώ ήκνπλ κόλνο κέζα ζην δηακέξηζκα πνπ είρα ελνηθηάζεη αθξηβώο απέλαληη από ηε Θενινγηθή ρνιή.»γηα κεξηθέο κέξεο νη ζπκθνηηεηέο κνπ κ έραζαλ. Καλείο δελ ήμεξε ηη απέγηλα. Οη ζηελνί θαη θαινί κνπ θίινη άξρηζαλ λα αλεζπρνύλ. Γελ ζπλήζηδα λα ράλσ καζήκαηα θαη απηό ήηαλ πνπ ηνπο έθαλε λα αλεζπρήζνπλ πηό πνιύ. Ήξζαλ ζην δηακέξηζκα κνπ ν δηάθνλνο π. Γεκήηξηνο Αξγπξόο (ζήκεξα Αξρηκαλδξίηεο θαη Γηεπζπληήο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο Βειιά ζηα Ησάλληλα), ν Πξσηνπξεζβύηεξνο Κσλζηαληίλνο Ράπηεο, ζήκεξα εθεκέξηνο ζην ρσξηό Άλσ Εάινγγν-Ησαλλίλσλ, ν Παλαγηώηεο ηαπξόπνπινο, ζήκεξα Πξσηνζύγθεινο ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Ηηαιίαο, ν θ. Θεόδσξνο Εήζεο, ζπληαμηνύρνο Γεσπόλνο, θη άιινη πνπ δελ ζπκάκαη. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ πνιύ ζνβαξή. ηαλ κάιηζηα ηνπο έδεημα ην πξήμηκν ηνπ ζπθσηηνύ, ν π. Γεκήηξηνο ρσξίο δεύηεξε θνπβέληα πξόζηαμε λα πάκε ζε λνζνθνκείν.»πξάγκαηη, νη θαινί θίινη κνπ κε πήγαλ ζην λνζνθνκείν ησλ Κιεξηθώλ ζηελ Αγία Βαξβάξα (ηόηε νλνκαδόηαλ Ν.Η.Δ.Δ.). Κάλακε εμεηάζεηο, αιιά δελ κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ ην πξόβιεκα. Μέξα κε ηε κέξα ε θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπε. Δλζπκνύκαη, όηη έλα 1

2 απόγεπκα ζέιεζα λα θαηέβσ ηελ ζθάια, αιιά θάηη κε εκπόδηδε. Αηζζαλόκνπλ κεγάιν θόβν. Γελ κπνξνύζα λα ειέγμσ ηα πόδηα κνπ. Πίζηεπα όηη ζα έπεθηα. Έηζη, γύξηζα ζην δσκάηηό κνπ. Σν βξάδπ ζέιεζα λα πάσ γηα ηε ζσκαηηθή κνπ αλάγθε. Δθεί δηαπίζησζα όηη ε πγεία ρεηξνηέξεπςε γηα ηα θαιά. Πξάγκαηη από εθείλε ηελ βξαδηά άξρηδα λα ράλσ ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θάησ άθξσλ. Οη γηαηξνί άξρηζαλ λα αλεζπρνύλ. Κάιεζαλ θάπνην λεπξνιόγν θαη εθείλνο κε ζπλεξγαζία θάπνηαο γηαηξνύ κνπ έθαλαλ παξαθέληεζε. Ζ γηαηξόο ήηαλ εληειώο άπεηξε. Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ ζα έθαλε παξαθέληεζε. Από ηε λεπξηθόηεηά ηεο θηύπεζε ηελ ξίδα ηνπ λεύξνπ θαη ην δεμί κνπ πόδη αληέδξαζε δπλακηθά θαη κε ηξνκεξνύο πόλνπο. Οη πόλνη ήζαλ αθόξεηνη θαη ε ηαξαρή κνπ απεξίγξαπηε, ηόζν πνιύ ππόθεξα πνπ νη άιινη αζζελείο από ζπκπάζεηα δελ κπνξνύζαλ λα κείλνπλ άιιν ζην θνηλό δσκάηην θαη βγήθαλ έμσ. Σα πξάγκαηα δελ ήηαλ επράξηζηα. Μόιηο ν λεπξνιόγνο είδε ηελ ζύξηγγα είπε, όηη ε θαηάζηαζε ρξεηάδεηαη λεπξνρεηξνύξγν.»ην κεηαμύ ρξόλν θζάλεη ζηελ Αζήλα ε αδειθή κνπ, ε Θέκηο. Μέρξη ηελ εκέξα εθείλε δελ είρα εηδνπνηήζεη θαλέλα από ηνπ δηθνύο κνπ. Γελ ήζεια λα αλεζπρήζνπλ. Μεηά από πνιιέο παξαθιήζεηο κ έπεηζαλ λα κε κεηαθέξνπλ ζην λνζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ». Θπκάκαη, όηη βγαίλνληαο από ην λνζνθνκείν Ν.Η.Δ.Δ. ηεινύζαλ Θεία Λεηηνπξγία ζην παξεθθιήζη. Ήηαλ ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο (10 Φεβξνπαξίνπ 1985). Έθαλα ηνλ ζηαπξό κνπ θαη παξαθάιεζα ηελ Παλαγία λα κε πξνζηαηεύζεη.»με ην αζζελνθόξν θζάζακε ζην λνζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ». Μνπ έδσζαλ ακέζσο θξεβάηη ζ έλα δσκάηην κε νθηώ άηνκα. Οη εμεηάζεηο δελ θαζπζηέξεζαλ. Με πήξαλ ακέζσο θαη κνπ έθαλαλ κπεινγξάθεκα. Ζ θαηάζηαζε δελ ήηαλ ηόζν επράξηζηε. Πξνζπάζεζα λα ζπλεξγαζηώ, όζν κπνξνύζα, κε ηνπο γηαηξνύο. Μόιηο ηειείσζαλ, ζπλεδξίαζαλ θάησ από ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Καξβνύλε. Ζ δηάγλσζε δελ ήηαλ επράξηζηε. Πξνζβιήζεθα από ηελ ζνβαξά αζζέλεηα κεηαζηαηηθνύ θαξθίλνπ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ πνπ πξνθάιεζε ηελ πιήξε παξαιπζία ησλ θάησ άθξσλ. Ήκνπλ κόιηο 29 ρξνλώλ.»μ έβαιαλ ζ έλα δσκάηην, γηα λα κνπ πνπλ ηα απνηειέζκαηα. Δθεί ήκνπλ κόλνο θαη από ην θξεβάηη παξαηεξνύζα ηα δηάθνξα εξγαιεία. Δίρα πιήξεηο ηηο αηζζήζεηο κνπ θαη δελ ήκνπλ θάησ από ηελ επήξεηα θάπνηνπ θαξκάθνπ. Απιά πεξίκελα ππνκνλεηηθά ηα απνηειέζκαηα. Ξαθληθά αθνύσ κία αληξηθή θσλή λα κνπ ιέγεη: -«Γελ πξέπεη λα θύγεηο από ηελ Διιάδα, δηόηη, ε Παλαγία ζα ζε θάλεη θαιά εδώ κέζα, εάλ θύγεηο, ζα πεζάλεηο!»»ην άθνπζκα απηήο ηεο θσλήο μαθληάζηεθα θαη γπξλνύζα ην θεθάιη κνπ δεμηά θαη αξηζηεξά γηα λα δσ πνίνο κνπ κίιεζε. Γελ ήηαλ θαλείο κέζα ζην δσκάηην. Μνλνινγνύζα θαη έιεγα: -«Η θαληαζία κνπ ζάηαλ.»» Ζζύραζα θαη έβιεπα ην ηαβάλη ηνπ δσκαηίνπ. Σόηε, κόιηο πνπ πέξαζαλ ιίγα ιεπηά, ε θσλή επαλαιήθζεθε γηα δεύηεξε θνξά, θαζαξά, πεληαθάζαξα, όπσο θαη ηελ πξώηε θνξά: 2

3 -«Γελ πξέπεη λα θύγεηο από ηελ Διιάδα, δηόηη, ε Παλαγία ζα ζε θάλεη θαιά εδώ, εάλ θύγεηο, ζα πεζάλεηο!»»γελ πξόιαβα λα θνηηάμσ μαλά θαη έλαο από ηνπο λεπξνρεηξνύξγνπο κπήθε ζην δσκάηην θαη κνπ είπε: -«Πάηεξ, απνθαζίζακε, όηη δελ κπνξνύκε λα ζε ρεηξνπξγήζνπκε εδώ ζηελ Διιάδα. Έρνκε ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Πξέπεη λα θύγεηο ακέζσο είηε γηα Αγγιία, είηε γηα Ακεξηθή. Η εθινγή είλαη δηθή ζνπ. Δκείο δελ κπνξνύκε λα ζε ρεηξνπξγήζνπκε.»»δγώ αξλήζεθα θαη ηνπ εμήγεζα ηη αθξηβώο ζπλέβε πξν νιίγνπ ζην δσκάηην. Ο γηαηξόο κνπ είπε: -«Πάηεξ, θαη εγώ είκαη Οξζόδνμνο Χξηζηηαλόο θαη πηζηεύσ ζην Θεό, αιιά εδώ παίδνπκε ηελ δσή ζνπ. Κάζε δεπηεξόιεπην πνπ πεξλά δελ είλαη ζε βάξνο ηεο πγείαο ζνπ, αιιά ηεο δσήο ζνπ. Πξέπεη λα θύγεηο ακέζσο.»»σόηε, ηνπ απήληεζα: -«Όρη, δελ θεύγσ απ εδώ. Γελ γλσξίδσ ηη ήηαλ εθείλε ε θσλή, πνπ κνπ κίιεζε. Αιιά, εάλ ππνζέζνπκε όηη ήηαλ από ηνλ Θεό, ηόηε δελ ζα ηελ παξαθνύζσ, αιιά ζα ηελ ππαθνύζσ θαη εάλ εζείο δελ ζέιεηε λα κε ρεηξνπξγήζεηε, ηόηε πξνηηκώ λα πεζάλσ.»»οη γηαηξνί δελ είραλ άιιε επηινγή. Πξνζπάζεζαλ λα κε πείζνπλ κέζνλ ηεο αδειθήο κνπ θαη ηνπ ζεηνπ κνπ, Γηάλλε Π. Εατξε, πνπ ήηαλ ηόηε Πξόεδξνο Δθεηώλ ζηελ Αζήλα. Ζ αδειθή κνπ ε Θέκηο θαη κεξηθνί από ζηνπο θαινύο κνπ θίινπο ήηαλ πάληνηε δίπια κνπ. Έλαο από ηνπο Καζεγεηέο κνπ, ν θ. Γεώξγηνο Γξαηζέαο, ήηαλ επίζεο θνληά κνπ. Ζ εγρείξεζε έιαβε ρώξα ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε ην ίδην απόγεπκα.»ο ζεξάπσλ γηαηξόο ήηαλ ν θ. Κσλζηαληίλνο Κξαζαλάθεο, Νεπξνρεηξνύξγνο. ηαλ κε βάιαλε ζην δσκάηην γηα ηελ κεγάιε εγρείξεζε είδα απέλαληη κνπ ηελ εηθόλα ηεο Θενηόθνπ Μαξίαο. Σελ παξαθάιεζα ιέγνληαο: -«Παλαγία κνπ, εζύ θάλε ηελ εγρείξεζε κε ηα ρέξηα ησλ γηαηξώλ!»»ζ εγρείξεζε θξάηεζε αξθεηέο ώξεο. ηαλ μύπλεζα από ηε λάξθσζε δίπια κνπ ήηαλ ν θαιόο κνπ θίινο θαη ζπκθνηηεηήο π. Γεκήηξηνο Αξγπξόο. Πάληνηε ηνλ ραξαθηήξηδε ην ζαξξαιέν ηνπ θξόληκα. Μνύδσζε θνπξάγην. Βξηζθόηαλ δίπια κνπ ζηηο πην δύζθνιεο ώξεο ηεο δσήο κνπ, όπσο θαη ν π. Κσλζηαληίλνο Ράπηεο θαη άιινη. 3

4 »Μεηά από ιίγν βξέζεθα ζην δσκάηην κνπ κε ηελ αδειθή κνπ. Οη κέξεο πεξλνύζαλ θαη αληηκεηώπηζα άιινπο θηλδύλνπο. ια ηα εζσηεξηθά όξγαλα είραλ παξαιύζεη. Σίπνηε δελ ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά. Κύζηε θαη έληεξα έκεηλαλ παξάιπηα θαη αδξαλή. Δπηπρώο πνπ κία λνζνθόκα αληηιήθζεθε ην πξόβιεκα θαη πξόζηαμε λα κνπ βάινπλ θαζεηήξα, εηδάιισο ε θύζηε ζα ζπνύζε.»γελ ζπκάκαη πόζεο κέξεο πέξαζαλ θαη κε επηζθέθζεθε ν ηαηξόο θ. Κσλζηαληίλνο Αιεμόπνπινο, Παζνιόγνο-Ογθνιόγνο θαη ζήκεξα Γηεπζπληήο Ογθνινγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Ν.Α. «Ο Δπαγγειηζκόο». Μνπ είπε, όηη ζα αξρίζεη ρεκεηνζεξαπεία θαη κε κεηέθεξε ζ έλα ηδηαίηεξν δσκάηην ζην 10 ν όξνθν ηεο Β Παζνινγηθήο. Δθεί έκεηλα ην πεξηζζόηεξν δηάζηεκα ηεο παξακνλήο κνπ ζην Ννζνθνκείν. Πξντζηακέλε Ννζνθόκα ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ ε Γ/λίο Μαξία Κηελνπνύινπ.»Ήηαλ κία δύζθνιε πεξίνδνο, γηαηί θάζε κέξα επξηζθόκνπλ αληηκέησπνο κε ηνλ ζάλαην. Ήηαλ κία πάιε κεηαμύ δσήο θαη ζαλάηνπ. Αιιά, πνηέ δελ έραζα ηελ πίζηε κνπ ή ηηο ειπίδεο κνπ ή ηελ εκπηζηνζύλε κνπ ζηελ ππόζρεζε ηνπ Θενύ, όηη ζα κε θάλεη θαιά κέζνλ ηεο Μεηέξαο Σνπ, ηελ Τπεξαγία Θενηόθν Μαξία, όπσο κνπ αλαγγέιζεθε.»ην κεηαμύ ρξόλν ε αδειθή κνπ ζπκήζεθε έλα όλεηξν πνπ είρε δεη ζηα κέζα ηνπ Γηαλλάξε, αιιά δελ είρε δώζεη ζ απηό ζεκαζία. Δίδε ηελ Παλαγία ληπκέλε σο λνζνθόκα θαη κε θξαηνύζε ζηελ αγθαιηά ηεο σο βξέθνο. Λέγεη ζηελ αδειθή κνπ: -«Ο αδειθόο ζνπ πεζαίλεη απηή ηελ ώξα, αιιά κε θνβάζαη, δηόηη εγώ ζα ηνλ θάκσ θαιά.»»ζ Παλαγία πήξε ζηα ρέξηα ηεο έλα λπζηέξη θαη έθαλε δύν εγρεηξήζεηο. Αθξηβώο ζηα ίδηα αθξηβώο ζεκεία πνπ έγηλαλ θαη νη εγρεηξήζεηο κνπ. Σόηε πίεζε ηηο πιεγέο θαη απ απηέο βγήθε πύν θαη ζην ηέινο έλα ζθνπιήθη. Καζάξηζε ηηο πιεγέο, ηηο έξαςε θαη κεηά ιέγεη ζηελ αδειθή κνπ: -«Ο αδειθόο ζνπ ζα δήζεη, αιιά ζα θάλεη δύν ρξόληα γηα λα μαλαπεξπαηήζεη!»»ζ Θέκηο, όπσο κνπ είπε, είρε εληειώο ιεζκνλήζεη ην όλεηξν εθείλν θαη κόλνλ όηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, κεηά από κήλεο, ην μαλαζπκήζεθε.»σν πεξίεξγν είλαη, όηη θάζε θνξά πνπ δεηνύζα από θάπνην επηζθέπηε λα κνπ θέξεη κία εηθόλα, κνπ έθεξλαλ πάληνηε ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο ηεο Πνξηατηίζζεο ηνπ Αγίνπ ξνπο. Έηζη, πίζηεςα, όηη ήηαλ ε Παλαγία ε Πνξηατηηζζα πνπ κε πξνζηάηεπε θαη ηεο έηαμα, όηη, «εάλ γίλσ θαιά, ζα Τελ δηαθνλήζσ».»οη κέξεο, νη εβδνκάδεο θαη νη κήλεο πεξλνύζαλ θαη εγώ αθόκε βξηζθόκνπλ ζην θξεβάηη ηνπ πόλνπ ρσξίο θακία αιιαγή. Οη αζζελείο ζην δηπιαλό θξεβάηη εξρόληνπζαλ θαη έθεπγαλ, θαη εγώ αθόκε εθεί. Υξεηαδόκνπλ πνιύ ππνκνλή. Παξ όιν πνπ ήκνπλ θάησ από ρεκεηνζεξαπεία, ν θαξθίλνο κεηαδόζεθε ζε άιια ζεκεία ηνπ νξγαληζκνύ (πλεύκνλεο, ζεθώηη 4

5 θαη αίκα). Από ηαηξηθήο πιεπξάο δελ ππήξρε ειπίδα. Ο Καζεγεηήο θ. Αιεμόπνπινο, αλ δελ επέκελε ε Πξντζηακέλε Γ/λίο Μαξία Κηελνπνύινπ, αξληόηαλ αθόκα λα ζπλερίζεη ηελ ζεξαπεία. -«Δίλαη άζθνπν λα ζπλερίζνπκε, έιεγε ν γηαηξόο. Γελ ππάξρεη δσή κέζα ηνπ. Τν πνιύ, κέζα ζε δύν ή ηξεηο κέξεο ζα πεζάλεη. Αο ηνλ αθήζνπκε λα θύγεη ρσξίο άιιε ηαιαηπσξία.»»μάιηζηα, ν ίδηνο ηειεθώλεζε ηνλ Μεηξνπνιίηε Καιύκλνπ Νεθηάξην θαη ηνπ αλάθεξε, όηη: -«Η θαηάζηαζε είλαη ζνβαξή. Τν πνιύ, Σεβαζκηώηαηε, ην Σάββαην ή ηελ Κπξηαθή ζα έρεη θνηκεζεί. Να εηνηκαζηείηε λα ηνλ ππνδερζείηε.»»ο Μεηξνπνιίηεο Καιύκλνπ Νεθηάξηνο θάιεζε ηνπο ηεξείο ηεο Καιύκλνπ ζε ζπλεδξίαζε. Σνπο αλάγγεηιε ηα όζα ν θ. Αιεμόπνπινο ηνπ είπε θαη πξόηεηλε λα πξνεηνηκαζηνύλε θαηάιιεια. Έλαο από ηνπ ηεξείο, ν Πξσηνπξεζβύηεξνο π. Ηάθσβνο πξηώηεο, δήηεζε ηνλ ιόγν. Ο Μεηξνπνιίηεο ηνπ έδσζε ηελ άδεηα λα κηιήζεη. Ο π. Ηάθσβνο είπε: -«Σεβαζκηώηαηε, δελ λνκίδεηε, όηη βηάδεζηε λα βγάιεηε ζπκπεξάζκαηα. Δδώ ν άλζξσπόο καο δελ πέζαλε θαη εζείο ζρεδηάδεηε ηελ θεδεία ηνπ. Δάλ ν θόζκνο κάζεη ην ηη ζπδεηάκε απηή ηελ ζηηγκή ζα καο θπλεγήζεη όινπο θαη εζάο πξώηα ζα πεηάμεη ζηε ζάιαζζα. Γη απηό, αο πεξηκέλνπκε λα δνύκε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη κεηά ελεξγνύκε.»»ο θ. Αιεμόπνπινο, ζην κεηαμύ ρξόλν, ελεκέξσζε ηελ αδειθή κνπ γηα ηελ θαηάζηαζή κνπ θαη πξόηεηλε λα ελεκεξσζεί ε νηθνγέλεηά κνπ. -«Γελ ππάξρεη δσή κέζα ηνπ», έιεγε.» Ήηαλ εκέξα Πέκπηε, ζα ήηαλ κεζεκέξη θαη ελώ κηινύζα κε ηελ αδειθή κνπ, μαθληθά, βιέπσ ην εμήο όξακα:»βξέζεθα ζ έλα ρσξηό κέζα ζ έλα απέξαλην δάζνο. ια ήηαλ όκνξθα θαη θαηαπξάζηλα. κσο από ηα ζπίηηα ησλ ρσξηαλώλ έβγαηλαλ θάπνηνη κε ζαηαληθά πξόζσπα θαη άξρηζαλ λα κνπ ξίρλνπλ βόκβεο, ρεηξνβνκβίδεο θαη θάζε είδνπο όπια. Σίπνηε όκσο δελ κ άγγηδε. ια έπεθηαλ γύξσ κνπ ρσξίο λα κε βιάπηνπλ. Δγώ, ηόηε είπα: -«Γηα θνίηαμε! Έξρεζαη ζην ρσξηό λα βξεηο εζπρία θαη εδώ πνιεκά ν έλαο ηνλ άιιν».»απνθαζίδσ λα θύγσ απ εθείλν ην ρσξηό. Καη πξάγκαηη, ελώ έθεπγα, βξίζθνκαη ζ άιιν ρσξηό. Ζ ίδηα θαη ρεηξόηεξε θαηάζηαζε. Μνλνινγνύζα μαλά θαη θεύγνληαο από ην δεύηεξν ρσξηό θαηέβαηλα έλα κνλνπάηη. πλάληεζα δύν λένπο ζηα ιεπθά ληπκέλνπο πνπ ζηάζεθαλ απέλαληη κνπ. Σα πξόζσπά ηνπο ήηαλ αζηξαθηεξά ζαλ ηνλ ήιην θαη ηα ξνύρα ηνπο πάλιεπθα. Γελ κπνξώ λα πεξηγξάςσ κε ιόγηα ηελ νκνξθηά ησλ πξνζώπσλ ηνπο. Μόιηο αληίθξηζα θαηάκαηα ηνλ έλα από ηνπο δύν λένπο έλνησζα ζ όιν ην ζώκα κνπ θάηη πεξίεξγν. Αηζζάλζεθα, όηη πεξλνύζα κέζα από ην δηθό ηνπ ζώκα θαη βξέζεθα ζ άιιν θόζκν πλεπκαηηθό, όπνπ θαλείο δελ ήηαλ παξά αηζζαλόκνπλ δσληαλά ηελ παξνπζία θάπνηνπ πνπ 5

6 ήηαλ αγάπε θαη εηξήλε. ια γύξσ κνπ δέλδξα, ινπινύδηα, θπηά, πέηξεο θαη ρνξηάξη ήηαλ από γαιάδην δηακάληη! ια δσληαλνί νξγαληζκνί, αιιά θακσκέλα από γαιάδην δηακάληη! Μάιηζηα, από πεξηέξγεηα έζθπςα θαη άγγημα κε ηελ άθξε ηνπ δαθηύινπ κνπ έλα ηξηαληάθπιιν θαη κνλνινγνύζα: -«Μα, πώο είλαη δπλαηό λάλαη δσληαλό ηξηαληάθπιιν, ελώ είλαη δηακάληη;»»ζ αίζζεζε εθείλε ζην άθξν ηνπ δαθηύινπ κνπ δελ είρε απνκαθξπλζεί γηα πνιινύο κήλεο. Μεηά θνίηαμα θάησ θαη είδα ζηξώκαηα δηάθνξα γεκάηα από αλζξώπνπο πνπ ζπδεηνύζαλ κεηαμύ ηνπο κέζα ζε κηα αηκόζθαηξα ραξάο θαη επηπρίαο. ηαλ ζήθσζα ην θεθάιη κνπ γηα λα απνιαύζσ μαλά εθείλε ηελ παλέκνξθε πεδηάδα, βξέζεθα μαλά κπξνζηά ζηνπο δύν λένπο. Κάηη κνπ ιέγαλε θαη εγώ απαληνύζα. Γελ κπνξώ λα ζπκεζώ ηελ γιώζζα πνπ κηινύζακε. Ήηαλ κία γιώζζα πνπ κηινύζα κόλνλ γηά εθείλε ηελ ζηηγκή. κσο ζπκάκαη, όηη ν έλαο από ηνπο δύν κνπ έδηδε θάπνηεο νδεγίεο, γηαηί θηππνύζε ηνλ δείθηε ηνπ δεμί ρεξηνύ ζηελ παιάκε ηνπ αξηζηεξνύ, όπσο θάκλνκε, όηαλ δίλνπκε νδεγίεο ζε θάπνην. ηαλ ζπλήιζα από ην όξακα θαη βξέζεθα μαλά κε ηελ αδειθή ηελ Θέκηδα. Δθείλε, κάιηζηα, λόκηδε, όηη ήξζε ην ηέινο κνπ θαη όηη παξακηινύζα, γηαηί ην θεθάιη κνπ ήηαλ ζηξακκέλν πξνο ηελ εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ.»Πξέπεη λα ζεκεηώζσ, όηη ν ππξεηόο εθείλν ην δηάζηεκα θαη γηα πεξηζζόηεξν από έλα κήλα ήηαλ 42.5 C. Καλέλα θάξκαθν δελ βνεζνύζε ζην λα θαηεβάζεη ηνλ ππξεηό. Δθείλε ηελ πεξίνδν γηα κία νιόθιεξε εβδνκάδα νη λνζνθόκεο έπαηξλαλ ηνλ ππξεηό θάζε κία ώξα. Ση θνπξαζηηθή εβδνκάδα ήηαλ εθείλε! Κάζε ώξα θαη ζεξκόκεηξν. Νύθηα θαη κέξα δελ έβξηζθα ρξόλν λα μεθνπξαζηώ. Πξέπεη λα ήηαλ έλα άββαην ζηα κέζα ηνπ Μάε Ο ππξεηόο λα κε θαίεη θαη ελώ ζηηο 06:00 ην πξστ ν ππξεηόο ήηαλ 42.5 C, ζηηο 07:00 π.κ. έγηλε μαθληθά 36.6 C. Ζ λνζνθόκα έγηλε έμαιιε γηαηί λόκηδε όηη κεηαθίλεζα ην ζεξκόκεηξν. -«Πάηεξ, κνπ είπε κε απζηεξό ηόλν, έρνκε θη άιινπο αζζελείο λα θνηηάμνπκε. Βάιην ζσζηά απηή ηε θνξά!»»μα, εγώ γλσξίδσ θαη δελ ζθάιισ ζηε καξηπξία κνπ, όηη ην είρα ηνπνζεηήζεη ζσζηά θαη ήκνπλ ακεηαθίλεηνο. Ζ λνζνθόκα βάδεη ην ζεξκόκεηξν γηα δεύηεξε θνξά. Σα ίδηα απνηειέζκαηα. 36,6 C! Φσλάδεη ηελ αδειθή κνπ ηε Θέκηδα. Σν μαλαβάδεη γηα ηξίηε θνξά θαη πάιη ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 36,6 C! Σόηε θσλάδεη ηελ πξντζηακέλε, Μαξία Κηελνπνύινπ, πνπ αληί λα εμεηάζεη ην ζεξκόκεηξν ηειεθσλεί ακέζσο ηνλ γηαηξό κνπ, ηνλ θ. Αιεμόπνπιν.»Ο γηαηξόο απνπζίαδε εθείλν ην πξστλό. ηε ηειεθσληθή ηνπο επηθνηλσλία ε θ. Κηελνπνύινπ ηνπ αλαθέξεη γηα ηελ απόηνκε αιιαγή. Δθείλνο δελ πίζηεςε, αιιά είπε: -«Κνηηάμηε, αδειθή, αγαπάκε θαη ζεβόκαζηε ηνλ π. Παληειεήκνλα, αιιά απηόο ν λένο δελ έρεη δσή κέζα ηνπ. Μέζα ζε δύν κέξεο ζα πξέπεη λα πεζάλεη. Πξέπεη όινη λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε.» 6

7 »Ζ θ. Κηελνπνύινπ θαη πάιη επέκελε λάξζεη λα εμεηάζεη ν ίδηνο. -«Γελ μέξσ αλ πξέπεη λα πεζάλεη ή όρη, είπε, αιιά είλαη ε κνλαδηθή ζνπ επθαηξία. Έια λα δεηο από κόλνο ζνπ. Ο ππξεηόο εμαθαλίζηεθε!»»έηζη, ν γηαηξόο πείζζεθε θαη ήξζε ζην Ννζνθνκείν. ηαλ ήξζε νύηε θαλ κε ραηξέηηζε, αιιά όηαλ ν ίδηνο έβαιε ην ζεξκόκεηξν θαη είδε όηη ήηαλ ζηα θπζηνινγηθά όξηα δελ πίζηεςε ζηα κάηηα ηνπ θαη μαλάβαιε ην ζεξκόκεηξν. ηε δεύηεξε δηαπίζησζε, πνπ θξάηεζε 12 ιεπηά, κνλνινγνύζε θαη έιεγε: -«Δ, είπακε όηη πηζηεύνκε, αιι εδώ κέζα παξαγίλεηαη.»»καη γπξλώληαο ζηνπο άιινπο γηαηξνύο είπε: -«Ό,ηη έγηλε εδώ κέζα δελ ήηαλ από εκάο. Μόλνλ έλαο Θεόο κπνξεί λα ηα θάλεη. Αιιά είλαη ζεκάδηα γηα καο. Γη απηό εζύ ζα θάλεηο απηό, θη εζύ ζα θάλεηο ην άιιν.»»έδσζε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ζηνλ θάζε γηαηξό λα ελεξγήζεη αλάινγα. Σν πξστ ηεο Γεπηέξαο κ επηζθέθζεθε θαηά ηηο 08:00. Πξώηε θνξά ηέηνηα ώξα. Κάζηζε δίπια κνπ θαη κε ξώηεζε, ην πώο αηζζαλόκνπλ. -«Καιά, γηαηξέ κνπ, απήληεζα, δόμα ην Θεό, θακηά αιιαγή.»»δθείλνο απήληεζε: -«Ξέξεηο, πάηεξ, εζύ είζαη ζαλ ηνλ Λάδαξν, αιιά θάπσο δηαθνξεηηθά. Γηαηί εθείλνο πέζαλε θαη ηάθεθε γηα ηέζζαξεο κέξεο. Δζύ, ελώ πέζαηλεο, πξηλ πξνιάβνκε λα ζε βάινπκε ζηνλ ηάθν, πήδεμεο έμσ.» -«Καη, ινηπόλ, ηη ζεο λα πεηο;» -«Να, ην Σάββαην πξστ κεηαμύ 06:00 θαη 07:00 θάηη ζπλέβε θαη άιιαμε όιε ηελ πνξεία ηεο αγσγήο ζνπ θαη ηώξα ρξεηαδόκαζηε λα δνύκε ηη αθξηβώο ζπλέβε.»»δγώ ξώηεζα: -«Τη ζπλέβε, γηαηξέ;» 7

8 »Καη εθείλνο απάληεζε: -«Γελ μέξσ. Απηό ζέινκε λα κάζνπκε θαη είλαη ε κνλαδηθή καο επθαηξία λα ην δνύκε, αιιά πξέπεη λα θάλνπκε κεξηθέο εμεηάζεηο.»»δπαθνινύζεζαλ ιεπηνκεξείο εμεηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζαπκαζηά θαη ελώ ηέζζαξεο θνξέο έδεημαλ θαηάκεζην ηνλ νξγαληζκό από θαξθίλν ζ απηό θαλέλα ίρλνο δελ βξέζεθε. Σν ζαύκα πξαγκαηνπνηήζεθε. εμήο:»σν επίζεκν ηζηνξηθό ππνγεγξακκέλν από ηνλ ίδην ηνλ θ. Κ. Αιεμόπνπιν έρεη σο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Α Πε..Τ. ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. Γ. Ν. Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜHΜΑ Αζήλα 11 Ννεκβξίνπ 2003 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ Ο αζζελήο Λακπαδάξηνο Παληειεήκσλ λνζειεύηεθε ζην Ογθνινγηθό Σκήκα Β Πξνπ. Παζνινγηθήο Κιηληθήο από 07/03/85 κέρξη θαη 16/07/85. Ο άξξσζηνο εηζήρζε εθηάθησο πξνεξρόκελνο από ηελ Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ κε εγθαηεζηεκέλε παξαπιεγία. ηελ Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή είρε ρεηξνπξγεζεί επεηγόλησο ιόγσ ζπλδξόκνπ ζπκπίεζεο λσηηαίνπ κπεινύ ζην ύςνο ηνπ Θ8 απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο επηζθιεξηδίνπ όγθνπ. Έγηλε απνζπκπίεζε θαη αθαίξεζε ηκήκαηνο ηνπ επηζθιεξηδίνπ όγθνπ, ε ηζηνινγηθή ηνπ νπνίνπ έδεημε ακεηάπιαζην λεόπιαζκα κε ζπργθπηηαθά ζηνηρεία, ππελζπκίδνληα ηξνθνβιαζηηθό ηζηό. Να ζεκεησζεί όηη, θαηά ηελ αληηθεηκεληθή εμέηαζε ζην Ογθνινγηθό Σκήκα, δηαπηζηώζεθε επκεγέζεο δηόγθσζε αξ. όξρενο ζπλεγνξεηηθή πξσηνπαζνύο λενπιάζκαηνο ηνπ νξγάλνπ. Ο θιηληθνεξγαζηεξηαθόο έιεγρνο έδεημε κεηαζηαηηθή λόζν ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθό ρώξν θαη ηνπο πλεύκνλεο. Ο αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ζπλδπαζκέλε ρεκεηνζεξαπεία κε Cisplatin, Vepesid, Bleocin, Vinblastine θαη ζπκπιήξσζε πέληε ζπλνιηθά θύθινπο κέρξη ηηο 19/06/1985 κε απνηέιεζκα πιήξε ύθεζε ηεο λόζνπ. Ζ όιε αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο ζπκπιεξώζεθε κε εθηέιεζε αξ. νξρεθηνκήο. Έθηνηε ν αζζελήο παξακέλεη ζε πιήξε ύθεζε θαη πιήξε δξαζηεξηόηεηα. Σν παξόλ ρνξεγείηαη κεηά αίηεζε ηνπ ηδίνπ γηα θάζε λόκηκε ρξήζε. Κ. Γ. Αιεμόπνπινο Γηεπζπληήο Ογθνινγηθνύ Σκήκαηνο 8

9 Γ.Ν.Α. «Ο Δπαγγειηζκόο»»Μεηά από ην Ννζνθνκείν «Δπαγγειηζκόο» κε πήξαλ κε αζζελνθόξν θαη πήγακε ζην Ίδξπκα Απνθαηάζηαζε Αλαπήξσλ ζηε Υαζηά ηεο πεξηνρήο Αγίσλ Αλαξγύξσλ. Δθεί έκεηλα έλα νιόθιεξν ρξόλν θαη ππνβιήζεθα ζε εληαηηθή θπζηνζεξαπεία. Ζ θάζε κνπ άζθεζε θαη θάζε κνπ θίλεζε ήηαλ θαη κία πξνζεπρή ζηελ Παλαγία, ππελζπκίδνληάο Σελ γηα ηε δηθή Σεο ππόζρεζε, όηη ζα κε έθαλε θαιά.»ην δηάζηεκα εθείλν απνθάζηζα λα ζπλερίζσ λα δίδσ ηηο εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην, έζησ θαη πάλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη, γηα λα κε πζηεξήζσ από ηνπο άιινπο ζπκθνηηεηέο κνπ. Μάιηζηα, απηό ην νθείισ ζηελ αγαπεηή κνπ θίιε θαη ζπκθνηηήηξηα, Γ/ίδα Μαπξέηα Αιεζίνπ, γηαηί εθείλε ήηαλ, πνπ κε ηηο απιντθέο ζπδεηήζεηο ηεο πάλσ ζηα ζενινγηθά καζήκαηα, κνπ άλαςε ηελ θιόγα θαη κνπ έδσζε θνπξάγην γηα λα ζπλερίζσ. Εήηεζα λα κνπ θέξεη ηα ζρεηηθά βηβιία. ήκεξα, εάλ νινθιήξσζα ηηο Θενινγηθέο κνπ ζπνπδέο ην νθείισ πξώηα ζηε Υάξε ηνπ Θενύ θαη θαηόπηλ ζηνπο αγαπεηνύο κνπ θίινπο, Γ/ίδα Μαπξέηα Αιεζίνπ, π. Κσλζηαληίλν Ράπηε θαη π. Γεκήηξην Αξγπξό, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ κεηαθέξνληάο κε πάλσ ζην αλαπεξηθό θαξνηζάθη γηα λα δώζσ ηηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εμεηάζεηο.»μεγάιε επγλσκνζύλε νθείισ πξνο όινπο ηνπο Καζεγεηέο κνπ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Πνηκαληηθήο Θενινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, αιιά θαη πνιύ πεξηζζόηεξν πξνο ηελ κεηέξα κνπ θαη ηελ αδειθή κνπ Θέκηδα Λακπαδαξίνπ, πνπ γηα δύν νιόθιεξα ρξόληα, λύθηα θαη εκέξα, δελ έιεηςε από ην πιεπξό κνπ.»ζ ππόζρεζε ηεο Θενηόθνπ νινθιεξώζεθε, γηαηί αθξηβώο κεηά από δύν ρξόληα άξρηζα λα πεξπαηώ θαη όρη κόλνλ δελ απέζαλα, αιιά ε Υάξηο ηνπ Θενύ κε θαηαμίσζε λα δηαθνλήζσ ηελ Δθθιεζία ηνπ Θενύ ζηελ Αθξηθή θαη λα γίλσ πξώηνο Δπίζθνπνο ζηελ Ηεξαπνζηνιηθή Δπηζθνπή Γθάλαο (Γπηηθή Αθξηθή, ), θαηόπηλ λα δηαθνλώ σο Μεηξνπνιίηεο ζηελ ηζηνξηθή θαη αξραία Μεηξόπνιε Πεινπζίνπ ( ) θαη, ζήκεξα, σο εθεζπράδνληα Μεηξνπνιίηε Αληηλόεο, λα θηινμελνύκαη από ηνλ.εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Γνπκελίζζεο, Αμηνππόιεσο θαη Πνιπθάζηξνπ θ.θ. Γεκεηξίνπ, ν νπνίνο έδσζε ηελ επινγία ηνπ γηα λα θηινμελεζώ ζηελ Ηεξά Μεηξόπνιή ηνπ. 9

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ: ΠΟΙΗΗ: ΔΠΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΑΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ (1935) ΑΝΑΡΡΧΖ (1935) ΣΟΠΗΑ (1936) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα