ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ"

Transcript

1 ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί ζαύκαηα, όηαλ εκείο εηιηθξηλά πηζηεύνκε ρσξίο δηζηαγκνύο ή ακθηζβεηήζεηο. Σα όζα γξάθνληαη είλαη ε πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ ζεκεξηλνύ εθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Αληηλόεο Παληειεήκνλνο (θαηά θόζκν Γεσξγίνπ Λακπαδαξίνπ). «Γελλήζεθα ζηελ Κάιπκλν ζηηο 14 Ματνπ 1955 από επζεβείο γνλείο, ηνλ Παληειή Λακπαδάξην θαη ηελ Καιιηόπε, ην γέλνο Εαΐξε. Σν 1975 έγηλε ε θνπξά κνπ σο κνλαρνύ από ηνλ ζεβαζηό Γέξνληα κνπ Αξρηκ. π. Ακθηιόρην Σζνύθν, ζεκεξηλό Μεηξνπνιίηε Νέαο Εειαλδίαο. Ζ θνπξά έιαβε ρώξα ζηελ Ηεξά Μνλή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο Καιύκλνπ θαη κεηνλνκάζηεθα «Δπζύκηνο». ηηο 20 Ματνπ 1980, γηνξηή ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ρεηξνηνλήζεθα Γηάθνλνο από ηνλ καθαξηζηό Μεηξνπνιίηε Λέξνπ, Καιύκλνπ θαη Αζηππαιαίαο Ηζίδσξν Αεδνλόπνπιν θαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1983 πξνρεηξίδνκαη ζην βαζκό ηνπ Πξεζβπηέξνπ ιακβάλνληαο θαη ην νθθίθην ηνπ Αξρηκαλδξίηε από ηνλ Μεηξνπνιίηε Λέξνπ, Καιύκλνπ θαη Αζηππαιαίαο θ. Νεθηάξην Υαηδεκηράιε.»Έλα ρξόλν κεηά από ηελ ρεηξνηνλία κνπ, ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ηνπ 1984, αηζζάλζεθα κεγάινπο πόλνπο ζηε κέζε κνπ. Νόκηδα, όηη νη πόλνη πξνήξρνλην από ππεξβνιηθή θνύξαζε ή είρα θάπνην πξόβιεκα κε ηα λεθξά κνπ. ηελ αξρή δελ έδσζα ζεκαζία. Άθεζα ην πξόβιεκα λα πεξάζεη. Γελ ην πήξα ζηα ζνβαξά. Νόκηδα, όηη ήηαλ θάηη ην πεξαζηηθό.»αλαρώξεζα από ηελ Κάιπκλν ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 1985 κε ζθνπό λα δώζσ εμεηάζεηο ρξεσζηνύζα ηξία καζήκαηα ηνπ πξώηνπ έηνπο ησλ Θενινγηθώλ κνπ ζπνπδώλ. ηελ Αζήλα κόιηο πνπ πξόιαβα λα δώζσ ην έλα από ηα ηξία καζήκαηα πνπ ρξεσζηνύζα. Μέζα ζε δύν εβδνκάδεο, κεηά από ηελ άθημή κνπ ζηελ Αζήλα ηα πξάγκαηα πήξαλ άιιε ηξνρηά. Οη πόλνη απμήζεθαλ ηόζν πνιύ πνπ δελ κπνξνύζα λα βξσ αλάπαπζε. Σν ζπθώηη πξήζηεθε θαη εγώ ήκνπλ κόλνο κέζα ζην δηακέξηζκα πνπ είρα ελνηθηάζεη αθξηβώο απέλαληη από ηε Θενινγηθή ρνιή.»γηα κεξηθέο κέξεο νη ζπκθνηηεηέο κνπ κ έραζαλ. Καλείο δελ ήμεξε ηη απέγηλα. Οη ζηελνί θαη θαινί κνπ θίινη άξρηζαλ λα αλεζπρνύλ. Γελ ζπλήζηδα λα ράλσ καζήκαηα θαη απηό ήηαλ πνπ ηνπο έθαλε λα αλεζπρήζνπλ πηό πνιύ. Ήξζαλ ζην δηακέξηζκα κνπ ν δηάθνλνο π. Γεκήηξηνο Αξγπξόο (ζήκεξα Αξρηκαλδξίηεο θαη Γηεπζπληήο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο Βειιά ζηα Ησάλληλα), ν Πξσηνπξεζβύηεξνο Κσλζηαληίλνο Ράπηεο, ζήκεξα εθεκέξηνο ζην ρσξηό Άλσ Εάινγγν-Ησαλλίλσλ, ν Παλαγηώηεο ηαπξόπνπινο, ζήκεξα Πξσηνζύγθεινο ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Ηηαιίαο, ν θ. Θεόδσξνο Εήζεο, ζπληαμηνύρνο Γεσπόλνο, θη άιινη πνπ δελ ζπκάκαη. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ πνιύ ζνβαξή. ηαλ κάιηζηα ηνπο έδεημα ην πξήμηκν ηνπ ζπθσηηνύ, ν π. Γεκήηξηνο ρσξίο δεύηεξε θνπβέληα πξόζηαμε λα πάκε ζε λνζνθνκείν.»πξάγκαηη, νη θαινί θίινη κνπ κε πήγαλ ζην λνζνθνκείν ησλ Κιεξηθώλ ζηελ Αγία Βαξβάξα (ηόηε νλνκαδόηαλ Ν.Η.Δ.Δ.). Κάλακε εμεηάζεηο, αιιά δελ κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ ην πξόβιεκα. Μέξα κε ηε κέξα ε θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπε. Δλζπκνύκαη, όηη έλα 1

2 απόγεπκα ζέιεζα λα θαηέβσ ηελ ζθάια, αιιά θάηη κε εκπόδηδε. Αηζζαλόκνπλ κεγάιν θόβν. Γελ κπνξνύζα λα ειέγμσ ηα πόδηα κνπ. Πίζηεπα όηη ζα έπεθηα. Έηζη, γύξηζα ζην δσκάηηό κνπ. Σν βξάδπ ζέιεζα λα πάσ γηα ηε ζσκαηηθή κνπ αλάγθε. Δθεί δηαπίζησζα όηη ε πγεία ρεηξνηέξεπςε γηα ηα θαιά. Πξάγκαηη από εθείλε ηελ βξαδηά άξρηδα λα ράλσ ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θάησ άθξσλ. Οη γηαηξνί άξρηζαλ λα αλεζπρνύλ. Κάιεζαλ θάπνην λεπξνιόγν θαη εθείλνο κε ζπλεξγαζία θάπνηαο γηαηξνύ κνπ έθαλαλ παξαθέληεζε. Ζ γηαηξόο ήηαλ εληειώο άπεηξε. Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ ζα έθαλε παξαθέληεζε. Από ηε λεπξηθόηεηά ηεο θηύπεζε ηελ ξίδα ηνπ λεύξνπ θαη ην δεμί κνπ πόδη αληέδξαζε δπλακηθά θαη κε ηξνκεξνύο πόλνπο. Οη πόλνη ήζαλ αθόξεηνη θαη ε ηαξαρή κνπ απεξίγξαπηε, ηόζν πνιύ ππόθεξα πνπ νη άιινη αζζελείο από ζπκπάζεηα δελ κπνξνύζαλ λα κείλνπλ άιιν ζην θνηλό δσκάηην θαη βγήθαλ έμσ. Σα πξάγκαηα δελ ήηαλ επράξηζηα. Μόιηο ν λεπξνιόγνο είδε ηελ ζύξηγγα είπε, όηη ε θαηάζηαζε ρξεηάδεηαη λεπξνρεηξνύξγν.»ην κεηαμύ ρξόλν θζάλεη ζηελ Αζήλα ε αδειθή κνπ, ε Θέκηο. Μέρξη ηελ εκέξα εθείλε δελ είρα εηδνπνηήζεη θαλέλα από ηνπ δηθνύο κνπ. Γελ ήζεια λα αλεζπρήζνπλ. Μεηά από πνιιέο παξαθιήζεηο κ έπεηζαλ λα κε κεηαθέξνπλ ζην λνζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ». Θπκάκαη, όηη βγαίλνληαο από ην λνζνθνκείν Ν.Η.Δ.Δ. ηεινύζαλ Θεία Λεηηνπξγία ζην παξεθθιήζη. Ήηαλ ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο (10 Φεβξνπαξίνπ 1985). Έθαλα ηνλ ζηαπξό κνπ θαη παξαθάιεζα ηελ Παλαγία λα κε πξνζηαηεύζεη.»με ην αζζελνθόξν θζάζακε ζην λνζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ». Μνπ έδσζαλ ακέζσο θξεβάηη ζ έλα δσκάηην κε νθηώ άηνκα. Οη εμεηάζεηο δελ θαζπζηέξεζαλ. Με πήξαλ ακέζσο θαη κνπ έθαλαλ κπεινγξάθεκα. Ζ θαηάζηαζε δελ ήηαλ ηόζν επράξηζηε. Πξνζπάζεζα λα ζπλεξγαζηώ, όζν κπνξνύζα, κε ηνπο γηαηξνύο. Μόιηο ηειείσζαλ, ζπλεδξίαζαλ θάησ από ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Καξβνύλε. Ζ δηάγλσζε δελ ήηαλ επράξηζηε. Πξνζβιήζεθα από ηελ ζνβαξά αζζέλεηα κεηαζηαηηθνύ θαξθίλνπ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ πνπ πξνθάιεζε ηελ πιήξε παξαιπζία ησλ θάησ άθξσλ. Ήκνπλ κόιηο 29 ρξνλώλ.»μ έβαιαλ ζ έλα δσκάηην, γηα λα κνπ πνπλ ηα απνηειέζκαηα. Δθεί ήκνπλ κόλνο θαη από ην θξεβάηη παξαηεξνύζα ηα δηάθνξα εξγαιεία. Δίρα πιήξεηο ηηο αηζζήζεηο κνπ θαη δελ ήκνπλ θάησ από ηελ επήξεηα θάπνηνπ θαξκάθνπ. Απιά πεξίκελα ππνκνλεηηθά ηα απνηειέζκαηα. Ξαθληθά αθνύσ κία αληξηθή θσλή λα κνπ ιέγεη: -«Γελ πξέπεη λα θύγεηο από ηελ Διιάδα, δηόηη, ε Παλαγία ζα ζε θάλεη θαιά εδώ κέζα, εάλ θύγεηο, ζα πεζάλεηο!»»ην άθνπζκα απηήο ηεο θσλήο μαθληάζηεθα θαη γπξλνύζα ην θεθάιη κνπ δεμηά θαη αξηζηεξά γηα λα δσ πνίνο κνπ κίιεζε. Γελ ήηαλ θαλείο κέζα ζην δσκάηην. Μνλνινγνύζα θαη έιεγα: -«Η θαληαζία κνπ ζάηαλ.»» Ζζύραζα θαη έβιεπα ην ηαβάλη ηνπ δσκαηίνπ. Σόηε, κόιηο πνπ πέξαζαλ ιίγα ιεπηά, ε θσλή επαλαιήθζεθε γηα δεύηεξε θνξά, θαζαξά, πεληαθάζαξα, όπσο θαη ηελ πξώηε θνξά: 2

3 -«Γελ πξέπεη λα θύγεηο από ηελ Διιάδα, δηόηη, ε Παλαγία ζα ζε θάλεη θαιά εδώ, εάλ θύγεηο, ζα πεζάλεηο!»»γελ πξόιαβα λα θνηηάμσ μαλά θαη έλαο από ηνπο λεπξνρεηξνύξγνπο κπήθε ζην δσκάηην θαη κνπ είπε: -«Πάηεξ, απνθαζίζακε, όηη δελ κπνξνύκε λα ζε ρεηξνπξγήζνπκε εδώ ζηελ Διιάδα. Έρνκε ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Πξέπεη λα θύγεηο ακέζσο είηε γηα Αγγιία, είηε γηα Ακεξηθή. Η εθινγή είλαη δηθή ζνπ. Δκείο δελ κπνξνύκε λα ζε ρεηξνπξγήζνπκε.»»δγώ αξλήζεθα θαη ηνπ εμήγεζα ηη αθξηβώο ζπλέβε πξν νιίγνπ ζην δσκάηην. Ο γηαηξόο κνπ είπε: -«Πάηεξ, θαη εγώ είκαη Οξζόδνμνο Χξηζηηαλόο θαη πηζηεύσ ζην Θεό, αιιά εδώ παίδνπκε ηελ δσή ζνπ. Κάζε δεπηεξόιεπην πνπ πεξλά δελ είλαη ζε βάξνο ηεο πγείαο ζνπ, αιιά ηεο δσήο ζνπ. Πξέπεη λα θύγεηο ακέζσο.»»σόηε, ηνπ απήληεζα: -«Όρη, δελ θεύγσ απ εδώ. Γελ γλσξίδσ ηη ήηαλ εθείλε ε θσλή, πνπ κνπ κίιεζε. Αιιά, εάλ ππνζέζνπκε όηη ήηαλ από ηνλ Θεό, ηόηε δελ ζα ηελ παξαθνύζσ, αιιά ζα ηελ ππαθνύζσ θαη εάλ εζείο δελ ζέιεηε λα κε ρεηξνπξγήζεηε, ηόηε πξνηηκώ λα πεζάλσ.»»οη γηαηξνί δελ είραλ άιιε επηινγή. Πξνζπάζεζαλ λα κε πείζνπλ κέζνλ ηεο αδειθήο κνπ θαη ηνπ ζεηνπ κνπ, Γηάλλε Π. Εατξε, πνπ ήηαλ ηόηε Πξόεδξνο Δθεηώλ ζηελ Αζήλα. Ζ αδειθή κνπ ε Θέκηο θαη κεξηθνί από ζηνπο θαινύο κνπ θίινπο ήηαλ πάληνηε δίπια κνπ. Έλαο από ηνπο Καζεγεηέο κνπ, ν θ. Γεώξγηνο Γξαηζέαο, ήηαλ επίζεο θνληά κνπ. Ζ εγρείξεζε έιαβε ρώξα ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε ην ίδην απόγεπκα.»ο ζεξάπσλ γηαηξόο ήηαλ ν θ. Κσλζηαληίλνο Κξαζαλάθεο, Νεπξνρεηξνύξγνο. ηαλ κε βάιαλε ζην δσκάηην γηα ηελ κεγάιε εγρείξεζε είδα απέλαληη κνπ ηελ εηθόλα ηεο Θενηόθνπ Μαξίαο. Σελ παξαθάιεζα ιέγνληαο: -«Παλαγία κνπ, εζύ θάλε ηελ εγρείξεζε κε ηα ρέξηα ησλ γηαηξώλ!»»ζ εγρείξεζε θξάηεζε αξθεηέο ώξεο. ηαλ μύπλεζα από ηε λάξθσζε δίπια κνπ ήηαλ ν θαιόο κνπ θίινο θαη ζπκθνηηεηήο π. Γεκήηξηνο Αξγπξόο. Πάληνηε ηνλ ραξαθηήξηδε ην ζαξξαιέν ηνπ θξόληκα. Μνύδσζε θνπξάγην. Βξηζθόηαλ δίπια κνπ ζηηο πην δύζθνιεο ώξεο ηεο δσήο κνπ, όπσο θαη ν π. Κσλζηαληίλνο Ράπηεο θαη άιινη. 3

4 »Μεηά από ιίγν βξέζεθα ζην δσκάηην κνπ κε ηελ αδειθή κνπ. Οη κέξεο πεξλνύζαλ θαη αληηκεηώπηζα άιινπο θηλδύλνπο. ια ηα εζσηεξηθά όξγαλα είραλ παξαιύζεη. Σίπνηε δελ ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά. Κύζηε θαη έληεξα έκεηλαλ παξάιπηα θαη αδξαλή. Δπηπρώο πνπ κία λνζνθόκα αληηιήθζεθε ην πξόβιεκα θαη πξόζηαμε λα κνπ βάινπλ θαζεηήξα, εηδάιισο ε θύζηε ζα ζπνύζε.»γελ ζπκάκαη πόζεο κέξεο πέξαζαλ θαη κε επηζθέθζεθε ν ηαηξόο θ. Κσλζηαληίλνο Αιεμόπνπινο, Παζνιόγνο-Ογθνιόγνο θαη ζήκεξα Γηεπζπληήο Ογθνινγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Ν.Α. «Ο Δπαγγειηζκόο». Μνπ είπε, όηη ζα αξρίζεη ρεκεηνζεξαπεία θαη κε κεηέθεξε ζ έλα ηδηαίηεξν δσκάηην ζην 10 ν όξνθν ηεο Β Παζνινγηθήο. Δθεί έκεηλα ην πεξηζζόηεξν δηάζηεκα ηεο παξακνλήο κνπ ζην Ννζνθνκείν. Πξντζηακέλε Ννζνθόκα ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ ε Γ/λίο Μαξία Κηελνπνύινπ.»Ήηαλ κία δύζθνιε πεξίνδνο, γηαηί θάζε κέξα επξηζθόκνπλ αληηκέησπνο κε ηνλ ζάλαην. Ήηαλ κία πάιε κεηαμύ δσήο θαη ζαλάηνπ. Αιιά, πνηέ δελ έραζα ηελ πίζηε κνπ ή ηηο ειπίδεο κνπ ή ηελ εκπηζηνζύλε κνπ ζηελ ππόζρεζε ηνπ Θενύ, όηη ζα κε θάλεη θαιά κέζνλ ηεο Μεηέξαο Σνπ, ηελ Τπεξαγία Θενηόθν Μαξία, όπσο κνπ αλαγγέιζεθε.»ην κεηαμύ ρξόλν ε αδειθή κνπ ζπκήζεθε έλα όλεηξν πνπ είρε δεη ζηα κέζα ηνπ Γηαλλάξε, αιιά δελ είρε δώζεη ζ απηό ζεκαζία. Δίδε ηελ Παλαγία ληπκέλε σο λνζνθόκα θαη κε θξαηνύζε ζηελ αγθαιηά ηεο σο βξέθνο. Λέγεη ζηελ αδειθή κνπ: -«Ο αδειθόο ζνπ πεζαίλεη απηή ηελ ώξα, αιιά κε θνβάζαη, δηόηη εγώ ζα ηνλ θάκσ θαιά.»»ζ Παλαγία πήξε ζηα ρέξηα ηεο έλα λπζηέξη θαη έθαλε δύν εγρεηξήζεηο. Αθξηβώο ζηα ίδηα αθξηβώο ζεκεία πνπ έγηλαλ θαη νη εγρεηξήζεηο κνπ. Σόηε πίεζε ηηο πιεγέο θαη απ απηέο βγήθε πύν θαη ζην ηέινο έλα ζθνπιήθη. Καζάξηζε ηηο πιεγέο, ηηο έξαςε θαη κεηά ιέγεη ζηελ αδειθή κνπ: -«Ο αδειθόο ζνπ ζα δήζεη, αιιά ζα θάλεη δύν ρξόληα γηα λα μαλαπεξπαηήζεη!»»ζ Θέκηο, όπσο κνπ είπε, είρε εληειώο ιεζκνλήζεη ην όλεηξν εθείλν θαη κόλνλ όηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, κεηά από κήλεο, ην μαλαζπκήζεθε.»σν πεξίεξγν είλαη, όηη θάζε θνξά πνπ δεηνύζα από θάπνην επηζθέπηε λα κνπ θέξεη κία εηθόλα, κνπ έθεξλαλ πάληνηε ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο ηεο Πνξηατηίζζεο ηνπ Αγίνπ ξνπο. Έηζη, πίζηεςα, όηη ήηαλ ε Παλαγία ε Πνξηατηηζζα πνπ κε πξνζηάηεπε θαη ηεο έηαμα, όηη, «εάλ γίλσ θαιά, ζα Τελ δηαθνλήζσ».»οη κέξεο, νη εβδνκάδεο θαη νη κήλεο πεξλνύζαλ θαη εγώ αθόκε βξηζθόκνπλ ζην θξεβάηη ηνπ πόλνπ ρσξίο θακία αιιαγή. Οη αζζελείο ζην δηπιαλό θξεβάηη εξρόληνπζαλ θαη έθεπγαλ, θαη εγώ αθόκε εθεί. Υξεηαδόκνπλ πνιύ ππνκνλή. Παξ όιν πνπ ήκνπλ θάησ από ρεκεηνζεξαπεία, ν θαξθίλνο κεηαδόζεθε ζε άιια ζεκεία ηνπ νξγαληζκνύ (πλεύκνλεο, ζεθώηη 4

5 θαη αίκα). Από ηαηξηθήο πιεπξάο δελ ππήξρε ειπίδα. Ο Καζεγεηήο θ. Αιεμόπνπινο, αλ δελ επέκελε ε Πξντζηακέλε Γ/λίο Μαξία Κηελνπνύινπ, αξληόηαλ αθόκα λα ζπλερίζεη ηελ ζεξαπεία. -«Δίλαη άζθνπν λα ζπλερίζνπκε, έιεγε ν γηαηξόο. Γελ ππάξρεη δσή κέζα ηνπ. Τν πνιύ, κέζα ζε δύν ή ηξεηο κέξεο ζα πεζάλεη. Αο ηνλ αθήζνπκε λα θύγεη ρσξίο άιιε ηαιαηπσξία.»»μάιηζηα, ν ίδηνο ηειεθώλεζε ηνλ Μεηξνπνιίηε Καιύκλνπ Νεθηάξην θαη ηνπ αλάθεξε, όηη: -«Η θαηάζηαζε είλαη ζνβαξή. Τν πνιύ, Σεβαζκηώηαηε, ην Σάββαην ή ηελ Κπξηαθή ζα έρεη θνηκεζεί. Να εηνηκαζηείηε λα ηνλ ππνδερζείηε.»»ο Μεηξνπνιίηεο Καιύκλνπ Νεθηάξηνο θάιεζε ηνπο ηεξείο ηεο Καιύκλνπ ζε ζπλεδξίαζε. Σνπο αλάγγεηιε ηα όζα ν θ. Αιεμόπνπινο ηνπ είπε θαη πξόηεηλε λα πξνεηνηκαζηνύλε θαηάιιεια. Έλαο από ηνπ ηεξείο, ν Πξσηνπξεζβύηεξνο π. Ηάθσβνο πξηώηεο, δήηεζε ηνλ ιόγν. Ο Μεηξνπνιίηεο ηνπ έδσζε ηελ άδεηα λα κηιήζεη. Ο π. Ηάθσβνο είπε: -«Σεβαζκηώηαηε, δελ λνκίδεηε, όηη βηάδεζηε λα βγάιεηε ζπκπεξάζκαηα. Δδώ ν άλζξσπόο καο δελ πέζαλε θαη εζείο ζρεδηάδεηε ηελ θεδεία ηνπ. Δάλ ν θόζκνο κάζεη ην ηη ζπδεηάκε απηή ηελ ζηηγκή ζα καο θπλεγήζεη όινπο θαη εζάο πξώηα ζα πεηάμεη ζηε ζάιαζζα. Γη απηό, αο πεξηκέλνπκε λα δνύκε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη κεηά ελεξγνύκε.»»ο θ. Αιεμόπνπινο, ζην κεηαμύ ρξόλν, ελεκέξσζε ηελ αδειθή κνπ γηα ηελ θαηάζηαζή κνπ θαη πξόηεηλε λα ελεκεξσζεί ε νηθνγέλεηά κνπ. -«Γελ ππάξρεη δσή κέζα ηνπ», έιεγε.» Ήηαλ εκέξα Πέκπηε, ζα ήηαλ κεζεκέξη θαη ελώ κηινύζα κε ηελ αδειθή κνπ, μαθληθά, βιέπσ ην εμήο όξακα:»βξέζεθα ζ έλα ρσξηό κέζα ζ έλα απέξαλην δάζνο. ια ήηαλ όκνξθα θαη θαηαπξάζηλα. κσο από ηα ζπίηηα ησλ ρσξηαλώλ έβγαηλαλ θάπνηνη κε ζαηαληθά πξόζσπα θαη άξρηζαλ λα κνπ ξίρλνπλ βόκβεο, ρεηξνβνκβίδεο θαη θάζε είδνπο όπια. Σίπνηε όκσο δελ κ άγγηδε. ια έπεθηαλ γύξσ κνπ ρσξίο λα κε βιάπηνπλ. Δγώ, ηόηε είπα: -«Γηα θνίηαμε! Έξρεζαη ζην ρσξηό λα βξεηο εζπρία θαη εδώ πνιεκά ν έλαο ηνλ άιιν».»απνθαζίδσ λα θύγσ απ εθείλν ην ρσξηό. Καη πξάγκαηη, ελώ έθεπγα, βξίζθνκαη ζ άιιν ρσξηό. Ζ ίδηα θαη ρεηξόηεξε θαηάζηαζε. Μνλνινγνύζα μαλά θαη θεύγνληαο από ην δεύηεξν ρσξηό θαηέβαηλα έλα κνλνπάηη. πλάληεζα δύν λένπο ζηα ιεπθά ληπκέλνπο πνπ ζηάζεθαλ απέλαληη κνπ. Σα πξόζσπά ηνπο ήηαλ αζηξαθηεξά ζαλ ηνλ ήιην θαη ηα ξνύρα ηνπο πάλιεπθα. Γελ κπνξώ λα πεξηγξάςσ κε ιόγηα ηελ νκνξθηά ησλ πξνζώπσλ ηνπο. Μόιηο αληίθξηζα θαηάκαηα ηνλ έλα από ηνπο δύν λένπο έλνησζα ζ όιν ην ζώκα κνπ θάηη πεξίεξγν. Αηζζάλζεθα, όηη πεξλνύζα κέζα από ην δηθό ηνπ ζώκα θαη βξέζεθα ζ άιιν θόζκν πλεπκαηηθό, όπνπ θαλείο δελ ήηαλ παξά αηζζαλόκνπλ δσληαλά ηελ παξνπζία θάπνηνπ πνπ 5

6 ήηαλ αγάπε θαη εηξήλε. ια γύξσ κνπ δέλδξα, ινπινύδηα, θπηά, πέηξεο θαη ρνξηάξη ήηαλ από γαιάδην δηακάληη! ια δσληαλνί νξγαληζκνί, αιιά θακσκέλα από γαιάδην δηακάληη! Μάιηζηα, από πεξηέξγεηα έζθπςα θαη άγγημα κε ηελ άθξε ηνπ δαθηύινπ κνπ έλα ηξηαληάθπιιν θαη κνλνινγνύζα: -«Μα, πώο είλαη δπλαηό λάλαη δσληαλό ηξηαληάθπιιν, ελώ είλαη δηακάληη;»»ζ αίζζεζε εθείλε ζην άθξν ηνπ δαθηύινπ κνπ δελ είρε απνκαθξπλζεί γηα πνιινύο κήλεο. Μεηά θνίηαμα θάησ θαη είδα ζηξώκαηα δηάθνξα γεκάηα από αλζξώπνπο πνπ ζπδεηνύζαλ κεηαμύ ηνπο κέζα ζε κηα αηκόζθαηξα ραξάο θαη επηπρίαο. ηαλ ζήθσζα ην θεθάιη κνπ γηα λα απνιαύζσ μαλά εθείλε ηελ παλέκνξθε πεδηάδα, βξέζεθα μαλά κπξνζηά ζηνπο δύν λένπο. Κάηη κνπ ιέγαλε θαη εγώ απαληνύζα. Γελ κπνξώ λα ζπκεζώ ηελ γιώζζα πνπ κηινύζακε. Ήηαλ κία γιώζζα πνπ κηινύζα κόλνλ γηά εθείλε ηελ ζηηγκή. κσο ζπκάκαη, όηη ν έλαο από ηνπο δύν κνπ έδηδε θάπνηεο νδεγίεο, γηαηί θηππνύζε ηνλ δείθηε ηνπ δεμί ρεξηνύ ζηελ παιάκε ηνπ αξηζηεξνύ, όπσο θάκλνκε, όηαλ δίλνπκε νδεγίεο ζε θάπνην. ηαλ ζπλήιζα από ην όξακα θαη βξέζεθα μαλά κε ηελ αδειθή ηελ Θέκηδα. Δθείλε, κάιηζηα, λόκηδε, όηη ήξζε ην ηέινο κνπ θαη όηη παξακηινύζα, γηαηί ην θεθάιη κνπ ήηαλ ζηξακκέλν πξνο ηελ εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ.»Πξέπεη λα ζεκεηώζσ, όηη ν ππξεηόο εθείλν ην δηάζηεκα θαη γηα πεξηζζόηεξν από έλα κήλα ήηαλ 42.5 C. Καλέλα θάξκαθν δελ βνεζνύζε ζην λα θαηεβάζεη ηνλ ππξεηό. Δθείλε ηελ πεξίνδν γηα κία νιόθιεξε εβδνκάδα νη λνζνθόκεο έπαηξλαλ ηνλ ππξεηό θάζε κία ώξα. Ση θνπξαζηηθή εβδνκάδα ήηαλ εθείλε! Κάζε ώξα θαη ζεξκόκεηξν. Νύθηα θαη κέξα δελ έβξηζθα ρξόλν λα μεθνπξαζηώ. Πξέπεη λα ήηαλ έλα άββαην ζηα κέζα ηνπ Μάε Ο ππξεηόο λα κε θαίεη θαη ελώ ζηηο 06:00 ην πξστ ν ππξεηόο ήηαλ 42.5 C, ζηηο 07:00 π.κ. έγηλε μαθληθά 36.6 C. Ζ λνζνθόκα έγηλε έμαιιε γηαηί λόκηδε όηη κεηαθίλεζα ην ζεξκόκεηξν. -«Πάηεξ, κνπ είπε κε απζηεξό ηόλν, έρνκε θη άιινπο αζζελείο λα θνηηάμνπκε. Βάιην ζσζηά απηή ηε θνξά!»»μα, εγώ γλσξίδσ θαη δελ ζθάιισ ζηε καξηπξία κνπ, όηη ην είρα ηνπνζεηήζεη ζσζηά θαη ήκνπλ ακεηαθίλεηνο. Ζ λνζνθόκα βάδεη ην ζεξκόκεηξν γηα δεύηεξε θνξά. Σα ίδηα απνηειέζκαηα. 36,6 C! Φσλάδεη ηελ αδειθή κνπ ηε Θέκηδα. Σν μαλαβάδεη γηα ηξίηε θνξά θαη πάιη ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 36,6 C! Σόηε θσλάδεη ηελ πξντζηακέλε, Μαξία Κηελνπνύινπ, πνπ αληί λα εμεηάζεη ην ζεξκόκεηξν ηειεθσλεί ακέζσο ηνλ γηαηξό κνπ, ηνλ θ. Αιεμόπνπιν.»Ο γηαηξόο απνπζίαδε εθείλν ην πξστλό. ηε ηειεθσληθή ηνπο επηθνηλσλία ε θ. Κηελνπνύινπ ηνπ αλαθέξεη γηα ηελ απόηνκε αιιαγή. Δθείλνο δελ πίζηεςε, αιιά είπε: -«Κνηηάμηε, αδειθή, αγαπάκε θαη ζεβόκαζηε ηνλ π. Παληειεήκνλα, αιιά απηόο ν λένο δελ έρεη δσή κέζα ηνπ. Μέζα ζε δύν κέξεο ζα πξέπεη λα πεζάλεη. Πξέπεη όινη λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε.» 6

7 »Ζ θ. Κηελνπνύινπ θαη πάιη επέκελε λάξζεη λα εμεηάζεη ν ίδηνο. -«Γελ μέξσ αλ πξέπεη λα πεζάλεη ή όρη, είπε, αιιά είλαη ε κνλαδηθή ζνπ επθαηξία. Έια λα δεηο από κόλνο ζνπ. Ο ππξεηόο εμαθαλίζηεθε!»»έηζη, ν γηαηξόο πείζζεθε θαη ήξζε ζην Ννζνθνκείν. ηαλ ήξζε νύηε θαλ κε ραηξέηηζε, αιιά όηαλ ν ίδηνο έβαιε ην ζεξκόκεηξν θαη είδε όηη ήηαλ ζηα θπζηνινγηθά όξηα δελ πίζηεςε ζηα κάηηα ηνπ θαη μαλάβαιε ην ζεξκόκεηξν. ηε δεύηεξε δηαπίζησζε, πνπ θξάηεζε 12 ιεπηά, κνλνινγνύζε θαη έιεγε: -«Δ, είπακε όηη πηζηεύνκε, αιι εδώ κέζα παξαγίλεηαη.»»καη γπξλώληαο ζηνπο άιινπο γηαηξνύο είπε: -«Ό,ηη έγηλε εδώ κέζα δελ ήηαλ από εκάο. Μόλνλ έλαο Θεόο κπνξεί λα ηα θάλεη. Αιιά είλαη ζεκάδηα γηα καο. Γη απηό εζύ ζα θάλεηο απηό, θη εζύ ζα θάλεηο ην άιιν.»»έδσζε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ζηνλ θάζε γηαηξό λα ελεξγήζεη αλάινγα. Σν πξστ ηεο Γεπηέξαο κ επηζθέθζεθε θαηά ηηο 08:00. Πξώηε θνξά ηέηνηα ώξα. Κάζηζε δίπια κνπ θαη κε ξώηεζε, ην πώο αηζζαλόκνπλ. -«Καιά, γηαηξέ κνπ, απήληεζα, δόμα ην Θεό, θακηά αιιαγή.»»δθείλνο απήληεζε: -«Ξέξεηο, πάηεξ, εζύ είζαη ζαλ ηνλ Λάδαξν, αιιά θάπσο δηαθνξεηηθά. Γηαηί εθείλνο πέζαλε θαη ηάθεθε γηα ηέζζαξεο κέξεο. Δζύ, ελώ πέζαηλεο, πξηλ πξνιάβνκε λα ζε βάινπκε ζηνλ ηάθν, πήδεμεο έμσ.» -«Καη, ινηπόλ, ηη ζεο λα πεηο;» -«Να, ην Σάββαην πξστ κεηαμύ 06:00 θαη 07:00 θάηη ζπλέβε θαη άιιαμε όιε ηελ πνξεία ηεο αγσγήο ζνπ θαη ηώξα ρξεηαδόκαζηε λα δνύκε ηη αθξηβώο ζπλέβε.»»δγώ ξώηεζα: -«Τη ζπλέβε, γηαηξέ;» 7

8 »Καη εθείλνο απάληεζε: -«Γελ μέξσ. Απηό ζέινκε λα κάζνπκε θαη είλαη ε κνλαδηθή καο επθαηξία λα ην δνύκε, αιιά πξέπεη λα θάλνπκε κεξηθέο εμεηάζεηο.»»δπαθνινύζεζαλ ιεπηνκεξείο εμεηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζαπκαζηά θαη ελώ ηέζζαξεο θνξέο έδεημαλ θαηάκεζην ηνλ νξγαληζκό από θαξθίλν ζ απηό θαλέλα ίρλνο δελ βξέζεθε. Σν ζαύκα πξαγκαηνπνηήζεθε. εμήο:»σν επίζεκν ηζηνξηθό ππνγεγξακκέλν από ηνλ ίδην ηνλ θ. Κ. Αιεμόπνπιν έρεη σο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Α Πε..Τ. ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. Γ. Ν. Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜHΜΑ Αζήλα 11 Ννεκβξίνπ 2003 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ Ο αζζελήο Λακπαδάξηνο Παληειεήκσλ λνζειεύηεθε ζην Ογθνινγηθό Σκήκα Β Πξνπ. Παζνινγηθήο Κιηληθήο από 07/03/85 κέρξη θαη 16/07/85. Ο άξξσζηνο εηζήρζε εθηάθησο πξνεξρόκελνο από ηελ Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ κε εγθαηεζηεκέλε παξαπιεγία. ηελ Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή είρε ρεηξνπξγεζεί επεηγόλησο ιόγσ ζπλδξόκνπ ζπκπίεζεο λσηηαίνπ κπεινύ ζην ύςνο ηνπ Θ8 απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο επηζθιεξηδίνπ όγθνπ. Έγηλε απνζπκπίεζε θαη αθαίξεζε ηκήκαηνο ηνπ επηζθιεξηδίνπ όγθνπ, ε ηζηνινγηθή ηνπ νπνίνπ έδεημε ακεηάπιαζην λεόπιαζκα κε ζπργθπηηαθά ζηνηρεία, ππελζπκίδνληα ηξνθνβιαζηηθό ηζηό. Να ζεκεησζεί όηη, θαηά ηελ αληηθεηκεληθή εμέηαζε ζην Ογθνινγηθό Σκήκα, δηαπηζηώζεθε επκεγέζεο δηόγθσζε αξ. όξρενο ζπλεγνξεηηθή πξσηνπαζνύο λενπιάζκαηνο ηνπ νξγάλνπ. Ο θιηληθνεξγαζηεξηαθόο έιεγρνο έδεημε κεηαζηαηηθή λόζν ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθό ρώξν θαη ηνπο πλεύκνλεο. Ο αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ζπλδπαζκέλε ρεκεηνζεξαπεία κε Cisplatin, Vepesid, Bleocin, Vinblastine θαη ζπκπιήξσζε πέληε ζπλνιηθά θύθινπο κέρξη ηηο 19/06/1985 κε απνηέιεζκα πιήξε ύθεζε ηεο λόζνπ. Ζ όιε αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο ζπκπιεξώζεθε κε εθηέιεζε αξ. νξρεθηνκήο. Έθηνηε ν αζζελήο παξακέλεη ζε πιήξε ύθεζε θαη πιήξε δξαζηεξηόηεηα. Σν παξόλ ρνξεγείηαη κεηά αίηεζε ηνπ ηδίνπ γηα θάζε λόκηκε ρξήζε. Κ. Γ. Αιεμόπνπινο Γηεπζπληήο Ογθνινγηθνύ Σκήκαηνο 8

9 Γ.Ν.Α. «Ο Δπαγγειηζκόο»»Μεηά από ην Ννζνθνκείν «Δπαγγειηζκόο» κε πήξαλ κε αζζελνθόξν θαη πήγακε ζην Ίδξπκα Απνθαηάζηαζε Αλαπήξσλ ζηε Υαζηά ηεο πεξηνρήο Αγίσλ Αλαξγύξσλ. Δθεί έκεηλα έλα νιόθιεξν ρξόλν θαη ππνβιήζεθα ζε εληαηηθή θπζηνζεξαπεία. Ζ θάζε κνπ άζθεζε θαη θάζε κνπ θίλεζε ήηαλ θαη κία πξνζεπρή ζηελ Παλαγία, ππελζπκίδνληάο Σελ γηα ηε δηθή Σεο ππόζρεζε, όηη ζα κε έθαλε θαιά.»ην δηάζηεκα εθείλν απνθάζηζα λα ζπλερίζσ λα δίδσ ηηο εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην, έζησ θαη πάλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη, γηα λα κε πζηεξήζσ από ηνπο άιινπο ζπκθνηηεηέο κνπ. Μάιηζηα, απηό ην νθείισ ζηελ αγαπεηή κνπ θίιε θαη ζπκθνηηήηξηα, Γ/ίδα Μαπξέηα Αιεζίνπ, γηαηί εθείλε ήηαλ, πνπ κε ηηο απιντθέο ζπδεηήζεηο ηεο πάλσ ζηα ζενινγηθά καζήκαηα, κνπ άλαςε ηελ θιόγα θαη κνπ έδσζε θνπξάγην γηα λα ζπλερίζσ. Εήηεζα λα κνπ θέξεη ηα ζρεηηθά βηβιία. ήκεξα, εάλ νινθιήξσζα ηηο Θενινγηθέο κνπ ζπνπδέο ην νθείισ πξώηα ζηε Υάξε ηνπ Θενύ θαη θαηόπηλ ζηνπο αγαπεηνύο κνπ θίινπο, Γ/ίδα Μαπξέηα Αιεζίνπ, π. Κσλζηαληίλν Ράπηε θαη π. Γεκήηξην Αξγπξό, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ κεηαθέξνληάο κε πάλσ ζην αλαπεξηθό θαξνηζάθη γηα λα δώζσ ηηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εμεηάζεηο.»μεγάιε επγλσκνζύλε νθείισ πξνο όινπο ηνπο Καζεγεηέο κνπ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Πνηκαληηθήο Θενινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, αιιά θαη πνιύ πεξηζζόηεξν πξνο ηελ κεηέξα κνπ θαη ηελ αδειθή κνπ Θέκηδα Λακπαδαξίνπ, πνπ γηα δύν νιόθιεξα ρξόληα, λύθηα θαη εκέξα, δελ έιεηςε από ην πιεπξό κνπ.»ζ ππόζρεζε ηεο Θενηόθνπ νινθιεξώζεθε, γηαηί αθξηβώο κεηά από δύν ρξόληα άξρηζα λα πεξπαηώ θαη όρη κόλνλ δελ απέζαλα, αιιά ε Υάξηο ηνπ Θενύ κε θαηαμίσζε λα δηαθνλήζσ ηελ Δθθιεζία ηνπ Θενύ ζηελ Αθξηθή θαη λα γίλσ πξώηνο Δπίζθνπνο ζηελ Ηεξαπνζηνιηθή Δπηζθνπή Γθάλαο (Γπηηθή Αθξηθή, ), θαηόπηλ λα δηαθνλώ σο Μεηξνπνιίηεο ζηελ ηζηνξηθή θαη αξραία Μεηξόπνιε Πεινπζίνπ ( ) θαη, ζήκεξα, σο εθεζπράδνληα Μεηξνπνιίηε Αληηλόεο, λα θηινμελνύκαη από ηνλ.εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Γνπκελίζζεο, Αμηνππόιεσο θαη Πνιπθάζηξνπ θ.θ. Γεκεηξίνπ, ν νπνίνο έδσζε ηελ επινγία ηνπ γηα λα θηινμελεζώ ζηελ Ηεξά Μεηξόπνιή ηνπ. 9

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα