Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός. Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός. Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design"

Transcript

1 Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε.Ο. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ, Ν.Ζ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, DIC, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία επιχειρείται καταρχήν µια γενική παρουσίαση της νότιας επέκτασης της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας από τον επίσταθµο του υπάρχοντα σταθµού «Άγιος ηµήτριος» µέχρι το σταθµό «Ελληνικό» και τον παρακείµενο υπόγειο χώρο εναπόθεσης συρµών. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στις αρχές γεωτεχνικού σχεδιασµού των συστηµάτων υποστήριξης και αντιστήριξης κατά µήκος µεγάλου φάσµατος γεωλογικών σχηµατισµών σε αστικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε περιπτώσεις σχεδιασµού που εµφάνισαν µεγαλύτερο γεωτεχνικό ενδιαφέρον, καθώς και στην παρουσίαση της επιτόπου γεωµηχανικής δοµητικής παρακολούθησης. ABSTRACT: This paper attempts a general presentation of the extension of Athens Metro Line 2 from the existing terminal station of «Aghios Demetrios» towards «Elliniko» station and the nearby underground stabling area. The presentation focuses on the geotechnical principles applied in the design of the retaining and support systems along a wide range of geological formations through a populated urban environment. Design cases with increased geotechnical interest as well as the presentation of in-situ monitoring data are emphasized accordingly. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νότια επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας ξεκινά από τον επίσταθµο του υπάρχοντα σταθµού «Άγιος ηµήτριος», ακολουθεί υπόγεια τη χάραξη της Λεωφόρου Βουλιαγµένης έως τα όρια του παλαιού Αεροδροµίου και αποτελεί αφετηρία µελλοντικής επέκτασης της ίδιας γραµµής προς Γλυφάδα (Σχήµα 1). Το συγκεκριµένο έργο αποτελείται από τέσσερις υπόγειους σταθµούς, επτά φρέατα, υπόγειο χώρο εναπόθεσης συρµών και υπόγεια σήραγγα συνολικού µήκους 5.5km κατά προσέγγιση. Κατά τη λειτουργία της επέκτασης αυτής εκτιµάται ότι θα εξυπηρετούνται επιβάτες καθηµερινά ενώ η χρονική διάρκεια της µετάβασης από τον τερµατικό σταθµό «Ελληνικό» µέχρι το Σύνταγµα θα περιοριστεί τουλάχιστον στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σή- µερα. Το έργο κατασκευάζεται από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ SIEMENS AG VINCI Construction Grands Projets. Σχήµα 1. Νότια επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Figure 1. Southern extension of Athens Metro Line 2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η περιοχή του έργου περιλαµβάνει στο κεντρικό τµήµα γεωλογικές ενότητες του Αθηναϊκού σχιστολίθου (Αλπικός σχηµατισµός υποβάθρου) ενώ στα δύο άκρα (περιοχές Ηλιούπολης και Ελληνικού) εµφανίζονται ενότητες του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς. Το σύνολο των γεωλογικών σχηµατισµών που συναντήθηκαν κατά µήκος της χάραξης παρουσιάζεται αναλυτικά στον επόµενο πίνακα. Πίνακας 1. Γεωλογικοί σχηµατισµοί κατά µήκος της χάραξης Table 1. Geological formations along the alignment. ΣΧΗΜΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΣΜΟΙ 1 τεχνητές επιχώσεις 2 αδροµερή υλικά ρέµατος 3 λεπτόκοκκα υλικά ρέµατος 4 σιµεντοποιηµένα υλικά ρέµατος 5.1 συνεκτικά κορηµατικά υλικά (κυρίως ασβεστολιθικής σύστασης) 5.2 σιµεντωµένα κορηµατικά υλικά 6 νεογενείς σχηµατισµοί Ηλιούπολης (βόρειο άκρο επέκτασης) 6.1 αποσαθρωµένη ζώνη ψαµµιτών και ιλυολίθων - αργιλολίθων 6.2 ιλυόλιθος αργιλόλιθος, στιφρός έως σκληρός (ή πολύ ασθενής) ΣΧΗΜΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΣΜΟΙ 6.3 ψαµµίτης και ασβ. ψαµµίτης µαργαϊκός ασβεστόλιθος 6.4 κροκαλοπαγές, µέτρια ισχυρό 6.5 ασβεστόλιθος (ασβ. αρενίτης ασβ. ρουδίτης) 7 νεογενείς σχηµατισµοί Ελληνικού (νότιο άκρο επέκτασης) 7.1 ιλυόλιθος αργιλόλιθος, πολύ ασθενούς έως µέτριας αντοχής 7.2 ψαµµίτης, πολύ ασθενούς έως µέτριας αντοχής 7.3 κροκαλοπαγές, µέτρια ισχυρό έως ισχυρό 8 κλαστικός σχηµατισµός 8.1 συνεκτικός κλαστικός σχηµατισµός 8.2 σιµεντωµένος κλαστικός σχηµατισµός 9 σχιστολιθική ψαµµιτική µαργαϊκή σειρά 9.1 µανδύας αποσάθρωσης µαργαϊκού ασβεστολίθου 9.2α, β, γ µαργαϊκός ασβεστόλιθος ασβ. ψαµµίτης (ασβ. αρενίτης ασβ. ρουδίτης) 10 Αθηναϊκός σχιστόλιθος (υπόβαθρο) 10.1 µανδύας αποσάθρωσης µεταψαµµιτών µεταϊλυολίθων 10.2α, β, γ µεταψαµµίτης µεταϊλυόλιθος 10.3α, β, γ µαύρος αργιλικός σχιστόλιθος µε ενστρώσεις µεταψαµµίτη µεταϊλυολίθου Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα απόσπασµα της γεωτεχνικής µηκοτοµής στην περιοχή του σταθµού «Αργυρούπολη», από το οποίο καθίσταται εµφανής η ποικιλία γεωλογικών σχηµατισµών που χαρακτηρίζει το έργο. Σχήµα 2. Απόσπασµα γεωτεχνικής µηκοτοµής στην περιοχή του σταθµού «Αργυρούπολη» Figure 2. Geotechnical longitudinal section in the area of «Argyroupoli» station. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 Από υδρογεωλογικής πλευράς, το υπόβαθρο των Αθηναϊκών σχιστολίθων είναι πρακτικά αδιαπέρατο και λειτουργεί ως υδροκρίτης µεταξύ των ιζηµατογενών σχηµατισµών που συναντώνται στα δύο άκρα της χάραξης. Γενικά η στάθµη ΥΥΟ, όπως καθορίστηκε από επιτόπου µετρήσεις, κυµάνθηκε σε βάθος περίπου 10 m από την επιφάνεια και, σε κάθε περίπτωση, εντοπίστηκε πάνω από τη σήραγγα ΤΒΜ. Όσον αφορά τη γεωλογική γεωτεχνική έρευνα, διατρήθηκαν συνολικά 150 γεωτρήσεις, από τις οποίες οι 104 κατά την Προµελέτη και οι υπόλοιπες 46 κατά την Οριστική Μελέτη του έργου, µε µέγιστο βάθος 40m από την επιφάνεια, δηλαδή κατά προσέγγιση 10m βαθύτερα από την ερυθρά της χάραξης. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µεγάλης έκτασης, το οποίο συνοδεύτηκε, στην πλειοψηφία των γεωτρήσεων, από εξίσου σηµαντικό αριθµό επιτόπου και εργαστηριακών δοκιµών. Από τη συνολική αξιολόγηση της γεωτεχνικής έρευνας προέκυψε ανά σχηµατισµό και για κάθε τµήµα του έργου (σταθµό, φρέαρ ή σήραγγα) ένα εύρος τιµών σχεδιασµού των γεωτεχνικών παραµέτρων και καθορίστηκαν συγκεκριµένες γεωτεχνικές τοµές σχεδιασµού. Η παραπάνω µεθοδολογία είχε ως στόχο τη χρήση προκαθορισµένων γεωτεχνικών προσο- µοιωµάτων κατά τη διαστασιολόγηση των συστηµάτων προσωρινής αντιστήριξης ή υποστήριξης για κάθε τµήµα του έργου. Είναι προφανές ότι κατά τη µελέτη ενός τµήµατος υπήρχε η δυνατότητα εµπλουτισµού της γεωτεχνικής τοµής σχεδιασµού µε στοιχεία που είχαν προκύψει κατά την κατασκευή άλλου τµήµατος σε παρόµοιο σχηµατισµό και συνεπώς ήταν εφικτή η βελτιστοποίηση της στρωµατογραφικής απεικόνισης ή των χρησιµοποιούµενων τιµών σχεδιασµού των γεωτεχνικών παραµέτρων κατά την πρόοδο του έργου. Στο επόµενο σχήµα (Σχήµα 3) παρουσιάζεται η γεωτεχνική τοµή σχεδιασµού (προσοµοίωµα) που χρησιµοποιήθηκε για τη διαστασιολόγηση του συστήµατος προσωρινής αντιστήριξης του σταθµού «Αργυρούπολη», περιοχή η οποία παρουσιάζεται στο απόσπασµα γεωτεχνικής µηκοτοµής του Σχήµατος 2. Η γεωτεχνική τοµή σχεδιασµού του Σχή- µατος 3 χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια απεικόνισης των εναλλαγών εδαφικών, µεικτών και βραχωδών στρώσεων µεταψαµµιτών µεταϊλυολίθων (10.2.α,β και γ) και µαύρου αργιλικού σχιστολίθου (10.3. β και γ), για την οποία επιλέχθηκε τελικά, για όλες τις συναντώ- µενες φάσεις κάθε σχηµατισµού, η χρήση πολλαπλών µικρών στρώσεων, εναλλάξ τοποθετηµένων µε το βάθος, το πάχος των οποίων προέκυψε µε βάση το πάχος και τη συχνότητα της εµφάνισής των φάσεων των σχηµατισµών στις σχετικές γεωτρήσεις. Σχήµα 3. Γεωτεχνικό προσοµοίωµα σχεδιασµού σταθµού «Αργυρούπολη» (Ε αναφέρεται σε βραχυχρόνιο µέτρο ελαστικότητας) Figure 3. Geotechnical design model for «Argyroupoli» station (E short term) Ακόµη ένα θέµα που αντιµετωπίστηκε κατά τον καθορισµό των γεωτεχνικών τοµών σχεδιασµού ήταν η ασυνέχεια σχηµατισµών µεταξύ γειτονικών γεωτρήσεων, περιπτώσεις στις οποίες προτιµήθηκε ο εµπλουτισµός των προτεινόµενων γεωτεχνικών τοµών µε περισσότερα εναλλακτικά προσοµοιώµατα. Γενικά πάντως, στα πλαίσια της βελτιστοποίησης του γεωτεχνικού σχεδιασµού δόθηκε έµφαση στο να καλυφθούν στα εξεταζόµενα προσοµοιώµατα όλα τα πιθανά ενδεχόµενα εµφάνισης των πιο κρίσιµων σχηµατισµών (ασθενείς στρώσεις κλπ), όσον αφορά τη θέση τους και το πάχος των στρώσεων. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΩΝ 3.1 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Σταθµών Η νότια επέκταση της Γραµµής 2 περιλαµβάνει τέσσερις υπόγειους σταθµούς, τοποθετηµένους στην πλειοψηφία τους στη δυτική πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγµένης (σταθµοί από βορρά προς νότο «Άλιµος», «Αργυρούπολη», «Ελληνικό») και στην ανατολική πλευρά ο βορειότερος σταθµός «Ηλιούπολη», ανά 1.1 έως 1.5km κατά µήκος της χάραξης, οι οποίοι κατασκευάστηκαν µε τη µέθοδο εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover). Κάθε σταθµός αποτελείται από τέσσερα (4) επίπεδα (από την επιφάνεια του εδάφους προς τα κάτω: Η/Μ εγκαταστάσεων, έκδοσης εισιτηρίων, αποβαθρών και σιδηροτροχιών), δύο εισόδους (µια πάνω από τον υπόγειο σταθµό και µια στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγµένης) και σήραγγα πρόσβασης µεταξύ σταθµού και της απέναντι εισόδου. Όλοι οι σταθµοί χαρακτηρίζονται από την ίδια φιλοσοφία σχεδιασµού και λειτουργίας, όσον αφορά τη διάταξη, τις διαστάσεις σε κάτοψη και τη µεθοδολογία κατασκευής, µε τις όποιες µικρές διαφοροποιήσεις προκύπτουν, π.χ. στο βάθος εκσκαφής, να οφείλονται στη χάραξη της σήραγγας κύριας γραµµής και σε τοπική µορφολογία της περιοχής κάθε σταθµού, π.χ. ο σταθµός «Ηλιούπολη» βρίσκεται σε λόφο. Λόγω αυτής της οµοιοµορφίας παρουσιάζεται η διαστασιολόγηση του σταθµού «Αργυρούπολη», ο οποίος θεωρείται αντιπροσωπευτικός σταθµός της επέκτασης. Σε κάθε «συγκρότηµα» σταθµού ο κυρίως σταθµός είναι ορθογωνικού σχήµατος και διαστάσεων κατά προσέγγιση 110m x 25m και βάθους περίπου 25m ενώ η απέναντι είσοδος έχει επίσης ορθογωνικό σχήµα και διαστάσεις κατά προσέγγιση 40m x 5m µε βάθος περίπου 15m, στο οποίο βάθος οριοθετείται η συνδετήρια σήραγγα πεζών µεταξύ σταθµού και εισόδου (επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων), πλάτους περίπου 8m και ύψους περίπου 6m. Σχετικά µε τις γεωτεχνικές συνθήκες που συναντήθηκαν σε κάθε σταθµό κατά µήκος της χάραξης, ο σταθµός «Ηλιούπολη» κατασκευάστηκε σε περιοχή Νεογενών Ηλιούπολης, ο σταθµός «Άλιµος» σε Νεογενή Ηλιούπολης στο νότιο τµήµα του και σε κορηµατικά υλικά και µαργαϊκό ασβεστόλιθο και µεταψαµµίτη µεταϊλυόλιθο στην υπόλοιπη έκτασή του, ο σταθµός «Αργυρούπολη» σε κορηµατικά υλικά και Αθηναϊκό σχιστόλιθο και ο σταθµός «Ελληνικό» σε κορηµατικά υλικά και Νεογενή Ηλιούπολης. Το σύστηµα προσωρινής αντιστήριξης των τεσσάρων σταθµών περιλαµβάνει (βλ. Σχήµα 4 σε κάτοψη και Σχήµα 5 σε τυπική τοµή): - πασσάλους διαµέτρου Ø = 1m ανά 2m (απόσταση κέντρων) µε µήκος έµπηξης τουλάχιστον 8m - επτά σειρές (κατά µέγιστο) προεντεταµένων αγκυρίων, - εκτοξευόµενο σκυρόδεµα επί των πασσάλων κατά την εκσκαφή - σύστηµα προσωρινής αποστράγγισης κατά την εκσκαφή µέσω αποστραγγιστικών οπών - προσωρινές µεταλλικές αντηρίδες στις εσοχές των ανελκυστήρων. Σχήµα 4. Κάτοψη σταθµού «Αργυρούπολη» µε σύστηµα προσωρινής αντιστήριξης Figure 4. «Argyroupoli» station plan view with retaining structure system. Σχήµα 5. Τυπική τοµή σταθµού «Αργυρούπολη» µε σύστηµα προσωρινής αντιστήριξης Figure 5. Typical section of «Argyroupoli» station with retaining structure system. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 3.2 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Φρεάτων Στα πλαίσια του παρόντος έργου κατασκευάστηκαν συνολικά επτά φρέατα αερισµού και διαφυγής, από τα οποία το νοτιότερο στη χάραξη χρησιµοποιήθηκε επιπλέον ως φρέαρ συναρµολόγησης και εκκίνησης του µηχανήµατος ΤΒΜ και το βορειότερο ως φρέαρ αποσυναρµολόγησης και εξόδου του ίδιου µηχανήµατος. Τα δύο τερµατικά φρέατα (βόρειο και νότιο) και το δεύτερο νοτιότερο φρέαρ (διασταύρωσης τροχιογραµµών, από το οποίο ξεκινάει η παρακαµπτήρια γραµµή προς τον υπόγειο χώρο εναπόθεσης συρµών), οριοθετούνται πάνω στην κύρια χάραξη της επέκτασης ενώ καθένα από τα υπόλοιπα τέσσερα φρέατα βρίσκεται παράπλευρα της Λεωφόρου Βουλιαγµένης και συνδέεται µε την κύρια σήραγγα ΤΒΜ µέσω µιας συνδετήριας σήραγγας µικρού µήκους (διαµέτρου περίπου 7 m). Από τα επτά φρέατα, τρία είναι ορθογωνικού σχήµατος, διαστάσεων κατά προσέγγιση 14m x 20m, δύο είναι κυκλικά µε διάµετρο 10m περίπου ενώ άλλα δύο φρέατα έχουν ασύµµετρο σχήµα. Το νότιο τερµατικό φρέαρ (συναρµολόγησης και εκκίνησης του µηχανή- µατος ΤΒΜ), το οποίο είναι το µεγαλύτερο της χάραξης και ασύµµετρου σχήµατος, έχει µέγιστες διαστάσεις προσωρινής κατασκευής 74m x 16m κατά προσέγγιση. Όσον αφορά τις γεωτεχνικές συνθήκες που συναντήθηκαν στα φρέατα, στα δύο νοτιότερα φρέατα (τερµατικό και διασταύρωσης τροχιογραµµών, και τα δύο ασύµµετρου σχήµατος) κυρίαρχα ήταν τα κορηµατικά υλικά και ο κλαστικός σχηµατισµός, στα τρία κεντρικά φρέατα (δύο ορθογωνικά και ένα κυκλικό) επικρατούν η σχιστολιθική ψαµµιτική µαργαϊκή σειρά µε υπόβαθρο Αθηναϊκού σχιστολίθου και στα δύο βορειότερα φρέατα (ένα κυκλικό και το ορθογωνικό βόρειο τερµατικό φρέαρ) εµφανίζονται κορηµατικά υλικά ή υλικά ρέµατος µε υπόβαθρο Νεογενή Ηλιούπολης. Το σύστηµα προσωρινής αντιστήριξης των φρεάτων περιλαµβάνει: - πασσάλους διαµέτρου Ø = 1m ανά 2m (απόσταση κέντρων) για όλα τα φρέατα εκτός από το βορειότερο (φρέαρ εξόδου ΤΒΜ) που κατασκευάστηκε µε πασσάλους Ø = 0.80m ανά 1.40m, µε µήκος έµπηξης τουλάχιστον 5m για τα δύο κυκλικά φρέατα και το βόρειο τερµατικό φρέαρ (εξόδου ΤΒΜ) και τουλάχιστον 8m για τα υπόλοιπα τέσσερα, - πέντε µε έξι σειρές (κατά µέγιστο) προεντετα- µένων αγκυρίων, όσον αφορά τα ορθογωνικά ή ασύµµετρα φρέατα, - έγχυτοι εν επαφή πάσσαλοι (χωρίς αγκύρια)και δύο δακτύλιοι ενίσχυσης πάνω από τη συνδετήρια σήραγγα, για τα δύο κυκλικά φρέατα, - εκτοξευόµενο σκυρόδεµα επί των πασσάλων κατά την εκσκαφή - σύστηµα προσωρινής αποστράγγισης κατά την εκσκαφή µέσω αποστραγγιστικών οπών. Ο σχεδιασµός του συστήµατος προσωρινής αντιστήριξης για τους σταθµούς και τα φρέατα της χάραξης βασίστηκε σε αναλύσεις µε λογισµικά Πεπερασµένων Στοιχείων ή απλά λογισµικά υπολογισµού ωθήσεων γαιών και ευστάθειας τοίχων αντιστήριξης. 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Η σήραγγα κύριας γραµµής, µήκους 4.65km, και διπλής τροχιάς, διαµέτρου 8.48m, διανοίχθηκε µε Μηχάνηµα Ολοµέτωπης Κοπής (ΤΒΜ) κλειστού τύπου µε ασπίδα Εδαφικής Εξισορροπητικής Πίεσης (EPB TBM). Η διάµετρος του µετώπου της ασπίδας ήταν 9.49m αλλά µε τη χρήση ελεγχόµενης υπερεκσκαφής η τελική διάµετρος έφτασε µέχρι 9.53m. Η µόνιµη επένδυση της σήραγγας ΤΒΜ αποτελείται, σε διατοµή, από οκτώ προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος, εξωτερικής διαµέτρου 9.18m και πάχους 0.35m. Η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής του µηχανήµατος πραγµατοποιήθηκε µέσω της ήδη ολοκληρωµένης σήραγγας προς το νότιο τερµατικό φρέαρ της επέκτασης. Η ερυθρά της χάραξης βρίσκεται σε βάθος 21m κατά προσέγγιση. Ένα ενδιαφέρον θέµα, στα πλαίσια της διάνοιξης της σήραγγας µε το µηχάνηµα EPB- TBM, ήταν η διέλευση µέσα από τους ήδη εκσκαφέντες σταθµούς. Μάλιστα, στην περίπτωση του σταθµού «Άλιµος», στον οποίο σηµειώθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην έναρξη της κατασκευής των προσωρινών έργων λόγω εκτεταµένων αρχαιολογικών ανασκαφών, το µηχάνηµα ΤΒΜ διήλθε µέσα από την περιοχή του µη κατασκευασµένου σταθµού και η εκσκαφή του ορύγµατος ολοκληρώθηκε µετά τη διάνοιξη όλης της γραµµής, προκει- µένου να µην επηρεαστεί η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής. Στο επόµενο σχήµα (Σχήµα 6) παρουσιάζεται η ολοκληρωµένη τυπική διατοµή της σήραγγας ΤΒΜ. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 Σχήµα 7. Τυπική διατοµή σήραγγας τριπλής τροχιάς ΝΑΤΜ µε σύστηµα προσωρινής υποστήριξης Figure 7. Typical triple track NATM section with temporary retaining system. Σχήµα 6. Τυπική διατοµή σήραγγας ΤΒΜ διπλής τροχιάς Figure 6. Typical TBM double track tunnel cross section. Στη νότια τερµατική περιοχή της επέκτασης κατασκευάστηκε υπόγειος χώρος εναπόθεσης συρµών τεσσάρων τροχιών, δηλαδή ένα µικρό αµαξοστάσιο, κάτω από την οδό πρόσβασης του παλαιού αεροδροµίου Ελληνικού, µήκους 274 m κατά προσέγγιση. Η διακλάδωση της κύριας σήραγγας ΤΒΜ προς το χώρο του αµαξοστασίου πραγµατοποιείται εντός του φρέατος διασταύρωσης τροχιογραµµών, µέσω σήραγγας συµβατικής µηχανικής διάνοιξης (ΝΑΤΜ), µήκους περίπου 211m, αρχικά µονής και στη συνέχεια διευρυµένης διατοµής (διπλής και τριπλής, Σχήµα 7). Το τελευταίο τµήµα της σήραγγας πρόσβασης προς το αµαξοστάσιο κατασκευάστηκε µε τη µέθοδο εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover). Η σήραγγα πρόσβασης ΝΑΤΜ προς το αµαξοστάσιο κατασκευάστηκε µέσα σε εναλλαγές στρώσεων συνεκτικών και σιµεντωµένων κλαστικών σχηµατισµών µε υπερκείµενες εναλλαγές στρώσεων συνεκτικών και σιµεντω- µένων κορηµατικών υλικών ενώ η στάθµη ΥΥΟ βρισκόταν, πριν από την έναρξη κατασκευής, ψηλότερα από την κλείδα της σήραγγας. Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η τυπική διατοµή της σήραγγας ΝΑΤΜ τριπλής τροχιάς µε το σύστηµα προσωρινής υποστήριξης που εφαρµόστηκε. Στο βόρειο άκρο της επέκτασης, η συναρ- µογή της σήραγγας κύριας γραµµής ΤΒΜ µε αυτή της υπάρχουσας Γραµµής 2 αποτελείται από σήραγγα µήκους περίπου 240 m, ορθογωνικής διατοµής, διαστάσεων 12m-18m (πλάτος) x 20m-23m (βάθος), η οποία κατασκευάστηκε µε τη µέθοδο εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover). Το σύστηµα προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας µε εκσκαφή και επανεπίχωση περιλαµβάνει: - πασσάλους διαµέτρου Ø = 1m ανά 2m (απόσταση κέντρων) µε µήκος πάκτωσης 7.5m έως 9m - έξι σειρές προεντεταµένων αγκυρίων, - εκτοξευόµενο σκυρόδεµα επί των πασσάλων κατά την εκσκαφή - αντηρίδες επί του κεφαλοδέσµου των πασσάλων σε κατάλληλες θέσεις σε όλο το µήκος της σήραγγας (από οπλισµένο σκυρόδεµα και µεταλλικές) - σύστηµα προσωρινής αποστράγγισης κατά την εκσκαφή µέσω αποστραγγιστικών οπών. Στην περιοχή της σήραγγας µε ανοικτή εκσκαφή και επανεπίχωση κυριαρχούν σε µικρά βάθη υλικά ρέµατος ενώ σε µεγαλύτερα βάθη εµφανίζονται οι Νεογενείς σχηµατισµοί Ηλιούπολης (κυρίως ιλυόλιθος αργιλόλιθος και σε ένα µικρό τµήµα ασβεστόλιθος). Τέλος, σηµειώνεται ότι η διάνοιξη της κύριας σήραγγας µε το µηχάνηµα ΕΡΒ-ΤΒΜ, όπως επίσης και τα τµήµατα σήραγγας µε συµβατική µηχανική διάνοιξη και µε εκσκαφή και επανεπίχωση, έχουν πλέον ολοκληρωθεί. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 5. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (Γ Π) Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου εγκαταστάθηκε εκτεταµένο σύστηµα γεωµηχανικής και δοµητικής παρακολούθησης (Γ Π) των επιµέρους τµηµάτων του έργου και των κατασκευών της περιβάλλουσας αυτών περιοχής σε απόσταση που καθορίστηκε ως «ζώνη επιρροής» κάθε τµήµατος. Αναλυτικά η διαδικασία προσδιορισµού της ζώνης επιρροής για την περίπτωση σήραγγας και ανοικτής εκσκαφής, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού, παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα. (α) η εξέλιξη των οριζοντίων παραµορφώσεων τριών τρισδιάστατων στόχων του ανατολικού τοιχώµατος του σταθµού κατά την εκσκαφή του (Σχήµα 9) και (β) η εξέλιξη των µετρήσεων αποκλισιοµέτρου της ίδιας περιοχής για το ίδιο χρονικό διάστηµα (Σχήµα 10). Σχήµα 9. Οριζόντιες παραµορφώσεις του κεντρικού τµήµατος του ανατολικού τοιχώµατος του Σταθµού «Αργυρούπολη» Figure 9. Horizontal deformations of the central part of the east wall of «Argyroupoli» station. Σχήµα 8. Ζώνη επιρροής (α) σε σήραγγα και (β) σε ανοικτή εκσκαφή Figure 8. Influence zone for (a) tunnel and (b) open excavation. Τα δεδοµένα που µετρήθηκαν και καταγράφηκαν αφορούν κατά κύριο λόγο σε τρισδιάστατες (3D) µετακινήσεις κτηρίων και κατασκευών εντός της ζώνης επιρροής, τρισδιάστατες (3D) επιφανειακές µετακινήσεις, µετακινήσεις στη ζώνη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συγκλίσεις και µετακινήσεις τοιχωµάτων εκσκαφών, σηράγγων και κατασκευών, στάθµη ΥΥΟ και αλλαγές υδροστατικών πιέσεων, φορτία αγκυρίων και τάσεις αντηρίδων, εισροή υδάτων σε εκσκαφές και υπόγεια έργα, στοιχεία παρακολούθησης ΤΒΜ και παρακολούθηση προϊόντων εκσκαφής (muck control). Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσµατα Γ Π για την περιοχή του αντιπροσωπευτικού σταθµού «Αργυρούπολη»: Σχήµα 10. Χρονική εξέλιξη µετρήσεων αποκλισιοµέτρου ανατολικού τοιχώµατος σταθµού «Αργυρούπολη» (6 11/2007) Figure 10. Development with time of inclinometer measurements with time for «Argyroupoli» station, east wall (6-11/2007). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 Από τα προηγούµενα αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα Γ Π καθίσταται εµφανές ότι κατά την κατασκευή της προσωρινής αντιστήριξης του σταθµού «Αργυρούπολη» οι οριζόντιες παραµορφώσεις παρουσίασαν αναµενό- µενη εξέλιξη. Όσον αφορά την ενόργανη παρακολούθηση της προόδου διάνοιξης της σήραγγας κύριας γραµµής µε ΤΒΜ, στο Σχήµα 11 παρουσιάζονται οι καθιζήσεις που σηµειώθηκαν στο πεζοδρόµιο µεγάλης οδικής γέφυρας, κάτω από την οποία διήλθε επιτυχώς το ΤΒΜ, και στο Σχήµα 12 οι καθιζήσεις επιφάνειας (ακριβώς πάνω από τη χάραξη) κατά τη διέλευση του ΤΒΜ στην αρχή του µεσοδιαστή- µατος σταθµών «Αργυρούπολη» - «Αλιµος». κεντρική λεωφόρο, µέσα από αστικοποιηµένες περιοχές και από ποικιλία γεωτεχνικών σχηµατισµών του λεκανοπεδίου Αττικής. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε θέµατα γεωτεχνικού σχεδιασµού όλων των επιµέρους έργων της επέκτασης και στην παράθεση αποτελεσµάτων ενόργανης παρακολούθησης. Από τη µέχρι τώρα κατασκευή των προσωρινών έργων, από τα πλέον κρίσιµα για τη συνολική πρόοδο του έργου, καθίσταται εµφανής καταρχήν ο σηµαντικός ρόλος (α) της εκτεταµένης και ενδελεχούς γεωτεχνικής έρευνας και (β) της αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στο παρόν έργο, σε συνδυασµό µε τη συνεχή προσπάθεια βελτιστοποίησης των γεωτεχνικών προσοµοιωµάτων σχεδιασµού και την εκτέλεση αναλύσεων κατά το δυνατόν πιο κοντά στις πραγµατικές συνθήκες. Εξίσου σηµαντική είναι κατά το σχεδιασµό των προσωρινών έργων αντιστήριξης και υποστήριξης η ύπαρξη εναλλακτικών προτάσεων για εφαρµογή σε περίπτωση εµφάνισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Η επαλήθευση των παραπάνω µέσα από τα αποτελέσµατα της διαρκούς ενόργανης παρακολούθησης αποτελεί το βασικό κριτήριο επιβεβαίωσης του γεωτεχνικού σχεδιασµού. 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σχήµα 11. Καθιζήσεις πεζοδροµίου οδικής γέφυρας κατά τη διέλευση του ΤΒΜ Figure 11. Sidewalk settlement at road bridge during the passing of TBM. Οι συγγραφείς της εργασίας αυτής θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τη διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τη δυνατότητα δηµοσίευσης της εργασίας αυτής. Επίσης επιθυµούν να µνηµονεύσουν τη συµβολή των Γ. Ροβολή και Μ. Νόβακ του Τµήµατος Τεχνικής Γεωλογίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Επισηµαίνεται ότι τα επιχειρήµατα και τα συµπεράσµατα που περιέχονται στην παρούσα εργασία αποτελούν προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και δεν απηχούν αναγκαστικά την επίσηµη άποψη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σχήµα 12. Εξέλιξη καθιζήσεων επιφάνειας Figure 12. Surface Settlement evolution. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η γενική παρουσίαση µιας µεγάλης σε µήκος επέκτασης του Μετρό της Αθήνας κάτω από ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (2005), Επέκταση της Γραµµής 2, Τµήµα Άγιος ηµήτριος Ελληνικό, Τεχνική Περιγραφή & Προδιαγραφές Μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ Κ/Ξ, Μελέτες Εφαρµογής της Επέκτασης της Γραµµής 2, Τµήµα Άγιος ηµήτριος Ελληνικό. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ, Π.Λ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ, Θ.Σ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ,.Γ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος σήραγγας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8 η Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεόδωρος Παπαδόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 24 Μαΐου 2017 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2000-2013 2 Γραμμή 4 Μήκος: 33,5 χλμ Πλήθος Σταθμών: 30 Επέκταση αμαξοστασίου Νέο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εφορεία Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

ΕΜΠ - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εφορεία Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων Εφορεία Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων ΕΜΠ - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά της «Μάργας του Πειραιά» - Συγκριτική ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς της στις αρχαίες και σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Μέθοδος ΝΑΤΜ Η βασική «φιλοσοφία» της ΝΑΤΜ είναι η ενεργοποίηση της αντοχής της περιβάλλουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση.

Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2005 Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2005 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ίδρυση της ΑΜ ως ΝΠΙ το 1991 και έναρξη κατασκευής του Βασικού Έργου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από την τριμελή εξεταστική επιτροπή δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα. Η Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται. iii Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης Μηχανική διάνοιξη σηράγγων στα έργα των ΜΕΤΡΟ Αθηνών και Θεσσαλονίκης Ενότητα Α: Συνθήκες διάνοιξης Νικόλαος Ζ. Μπούσουλας Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικός MSc Προϊστάμενος Τμήματος Γεωτεχνικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου. 29 Αυγούστου 2013

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου. 29 Αυγούστου 2013 Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου 29 Αυγούστου 2013 ιαθεσιµότητα χώρων Εκκρεµότητες στη κτίση χώρων: Βενιζέλου & Αγ. Σοφία (νότιο τµήµα): Αρχαιολογία Βούλγαρη & σήραγγα c&c (τµήµα ~300m) : Απαλλοτρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά των µαργαϊκών σχηµατισµών της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών µε βάση στοιχεία συγκλίσεων των σηράγγων

Συµπεριφορά των µαργαϊκών σχηµατισµών της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών µε βάση στοιχεία συγκλίσεων των σηράγγων Συµπεριφορά των µαργαϊκών σχηµατισµών της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών µε βάση στοιχεία συγκλίσεων των σηράγγων Behaviour of the marly formations of the Patras Ring Road based on the convergences recorded

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.Καθηγητής 8 η Σειρά ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Σηµειακής Κοπής - Roadheaders. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Κάποια από τα µειονεκτήµατα των TBM µπορούν να αρθούν µε την χρήση των µηχανών Οι µηχανές έχουν, γενικά, τα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιά εκσκαφή σε σκληρές αμμώδεις αργίλους στην Επέκταση της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθηνών

Βαθιά εκσκαφή σε σκληρές αμμώδεις αργίλους στην Επέκταση της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθηνών Βαθιά εκσκαφή σε σκληρές αμμώδεις αργίλους στην Επέκταση της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθηνών Deep excavation in hard sandy clays for the Extension of Athens METRO Line 3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ RICHARD KULESZA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα Έργου. ~ 358m

Χρονοδιάγραμμα Έργου. ~ 358m Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διάνοιξης περιφερειακής γραµµής του Μετρό διερχόµενης από την Πολυτεχνειούπολη. -

Πρόταση διάνοιξης περιφερειακής γραµµής του Μετρό διερχόµενης από την Πολυτεχνειούπολη. - Πρόταση διάνοιξης περιφερειακής γραµµής του Μετρό διερχόµενης από την Πολυτεχνειούπολη. Proposal for tunnelling a circle line through Polytechneioupoli. ΑΡΑΠΙ Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΜΑΡΙΑ. Μηχανικός ΜεταλλείωνΜεταλλουργός,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Εδαφικές Παραµορφώσεις κατά την Κατασκευή της Σήραγγας µε Μηχάνηµα ΕPB

Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Εδαφικές Παραµορφώσεις κατά την Κατασκευή της Σήραγγας µε Μηχάνηµα ΕPB Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Εδαφικές Παραµορφώσεις κατά την Κατασκευή της Σήραγγας µε Μηχάνηµα ΕPB South Extension of Athens Metro Line 2 Ground Movements during Tunnel Construction

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία ιάνοιξη του Μετρό στο τµήµα Αιγάλεω- Χαϊδάρι

ιπλωµατική Εργασία ιάνοιξη του Μετρό στο τµήµα Αιγάλεω- Χαϊδάρι ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ιπλωµατική Εργασία ιάνοιξη του Μετρό στο τµήµα Αιγάλεω- Χαϊδάρι Μιχαλάς Σπυρίδων Επιβλέπων Καθηγητής Α. Σοφιανός Αθήνα 2010 1 Περιεχόµενα 2 Περίληψη... 8 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : 6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * 6.5.1 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΗΣΗ 6.5.1.1 Γενικό Αντικείµενο Εργασίας Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : (i) Πρότυπα (κανονισµοί)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ» Γ. ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Δ. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν Κατολισθητικά φαινόμενα στην Εγνατία οδό: διάγνωση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση Ελένη Σακουμπέντα Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τμηματάρχης Γεωτεχνικών Διεύθυνση Μελετών esakum@egnatia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η αντιστήριξης της οδού Σαπουντζόγλου στο Ο.Τ. Γ169α, η προστασία και διασφάλιση του αποκαλυφθέντος από αρχαιολογικές ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Εκτίμηση συγκλίσεων και μέτρων άμεσης υποστήριξης. Γεωτεχνική ταξινόμηση RMR και GSI κατά μήκος σήραγγας. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Γεωλογίας Εργαστήριο και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 7ης ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Προβλήµατα από κατολισθήσεις στις εθνικές οδούς αποκτούν µεγάλη σηµασία λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Ευρείας Παράκαµψης της πόλης των Πατρών. Τεχνικογεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες και σχεδιασµός των υπόγειων έργων

Έργο Ευρείας Παράκαµψης της πόλης των Πατρών. Τεχνικογεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες και σχεδιασµός των υπόγειων έργων Έργο Ευρείας Παράκαµψης της πόλης των Πατρών. Τεχνικογεωλογικές Γεωτεχνικές συνθήκες και σχεδιασµός των υπόγειων έργων Patras Ring Road project. Engineering geological geotechnical conditions and design

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δεκέμβριος 2012

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δεκέμβριος 2012 Δεκέμβριος 2012 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Στοιχεία του έργου Σύστημα Δημοπράτησης: Μελέτη-Κατασκευή Προϋπολογισμός: Συμβατικό Τίμημα: 1.067.111.522 (χωρίς ΦΠΑ) 945.706.776 (χωρίς ΦΠΑ) Αρχική Σύμβαση 41.800.000 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια επέκταση γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας Μελέτη και κατασκευή της υπόγεια διανοιγόμενης σήραγγας

Νότια επέκταση γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας Μελέτη και κατασκευή της υπόγεια διανοιγόμενης σήραγγας Νότια επέκταση γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας Μελέτη και κατασκευή της υπόγεια διανοιγόμενης σήραγγας South extension of line 2 of the Athens Metro Tunnel s design and construction ΣΧΙΝΑ, Σ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικές Συνθήκες και Βλάβες στο Λιμένα Ληξουρίου

Γεωτεχνικές Συνθήκες και Βλάβες στο Λιμένα Ληξουρίου Γεωτεχνικές Συνθήκες και Βλάβες στο Λιμένα Ληξουρίου ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Γ.Ι. Γεωλόγος, ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ, Μ.Ν. Γεωλόγος, ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Παράδειγµα επιλογής και µεταλλείου (II). Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Παράδειγµα (ΙΙ) Να εξετασθούν και αναλυθούν τα κύρια έργα και (θέσεις, τύπος, κατασκευή, διαστασιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΑΚ-Β12) Σειρά μεταπτυχιακών διαλέξεων στο ΕΜΠ Ακαδ. Ετος 2007-08 Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Foundation of Structures on Isolated Slabs with Concrete Piles οn Soft and Liquifiable

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα μέτρα προστασίας (remedial measures) περιλαμβάνουν γενικά εργασίες και κατασκευές τεχνικών έργων που έχουν σαν βασικό σκοπό την πρόληψη των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.iqsoft.gr

http://www.iqsoft.gr http://www.iqsft.gr H εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού ειδικών εργασιών στα υπόγεια έργα. Terramve Βάση δεδομένων γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης Terramn Αυτοματοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns)

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns) ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι (Caverns) A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ Υπόγειοι Θάλαμοι Διαστάσεις εκσκαφής: Πλάτος:12 m Ύψος: 20 m Μήκος: 40 m Κατασκευή υπογείων θαλάμων (caverns) για

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ "

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις για την προσθήκη υπογείων χώρων σε διατηρητέα κτίρια

Αντιστηρίξεις για την προσθήκη υπογείων χώρων σε διατηρητέα κτίρια Αντιστηρίξεις για την προσθήκη υπογείων χώρων σε διατηρητέα κτίρια Retaining structures for the addition of underground spaces in maintaining buildings Σπ. Παπασπύρου, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γ. Κρικέλας,

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρική προστασία της Αττικής, ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004

Αντιπληµµυρική προστασία της Αττικής, ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 10 Η λειτουργία του έργου αξιολογήθηκε για παροχή από 5.0 έως 15.0 µ 3 /δλ. Το έργο εισόδου κατασκευάστηκε µε σπειροειδή µορφή και προσδίδει σαφή στροβιλισµό στην υδάτινη µάζα, η οποία προσκολλάται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ. Γιάννης Μπακογιάννης ηµήτρης Νικολάου

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ. Γιάννης Μπακογιάννης ηµήτρης Νικολάου Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Γιάννης Μπακογιάννης ηµήτρης Νικολάου 1 Γενική διάταξη των έργων Ευήνου και οι συντελεστές τους 2 3 Q=A*kst*R 2/3 *S1/2 kst=70( =70(m 1/3 /s)) µε µόνιµη επένδυση από προκατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

2η Διάλεξη Μορφή της Σήραγγας

2η Διάλεξη Μορφή της Σήραγγας 2η Διάλεξη Μορφή της Σήραγγας Ζωγράφου 2011 ΑΙ Σοφιανός 2. Γεωμετρία σήραγγας 1 Βασικές λειτουργίες Συγκοινωνία Μεταφορά Στάθμευση Αποθήκευση υλικών Διαμονή Παραγωγή Φρέατα Βοηθητικές ΑΙ Σοφιανός 2. Γεωμετρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωλογία Περιοχής Πλατάνου

Κεφάλαιο 1. Γεωλογία Περιοχής Πλατάνου Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στις διαδικασίες διάνοιξης υπογείων έργων και πιο συγκεκριμένα στη διάνοιξη της σήραγγας Πλατάνου, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασχίζοντας την παλαιά κοίτη του Κηφισού ποταμού. Προβλέψεις και εμπειρίες από τη διάνοιξη της σήραγγας επέκτασης του Μετρό Αθηνών προς Αιγάλεω.

Διασχίζοντας την παλαιά κοίτη του Κηφισού ποταμού. Προβλέψεις και εμπειρίες από τη διάνοιξη της σήραγγας επέκτασης του Μετρό Αθηνών προς Αιγάλεω. Διασχίζοντας την παλαιά κοίτη του Κηφισού ποταμού. Προβλέψεις και εμπειρίες από τη διάνοιξη της σήραγγας επέκτασης του Μετρό Αθηνών προς Αιγάλεω. Crossing the old river bed of Kifissos River. Predictions

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ? Έ έ πό Έ & Έ & Έ ( π ά ς ί & ύ έ ) EΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα, Ελλάς Κατασκευή τµήµατος αυτοκινητόδροµου διπλής κατεύθυνσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες.

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. ΤΟ Ε.Μ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Σύστημα Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. Εφαρμογές στην Εγνατία Οδό Α.Ε.» Καθ. Π. Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ "ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ" ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΙ ΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΙ ΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Μηχανική. Υπό: στατικές συνθήκες δυναµικές (π.χ. σεισµικές) συνθήκες

Γεωτεχνική Μηχανική. Υπό: στατικές συνθήκες δυναµικές (π.χ. σεισµικές) συνθήκες Γεωτεχνική Μηχανική Μελετά το έδαφος (και το βράχο) ως µέσο στήριξης θεµελιώσεις κατασκευών µέσο που χρειάζεται (εκσκαφή και) στήριξη τοίχοι αντιστήριξης, σήραγγες, πρανή υλικό κατασκευής φράγµατα, επιχώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Βαθειάς Εκσκαφής στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο. A Study of a Deep Excavation in Athens Schist

Ανάλυση Βαθειάς Εκσκαφής στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο. A Study of a Deep Excavation in Athens Schist Ανάλυση Βαθειάς Εκσκαφής στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο A Study of a Deep Excavation in Athens Schist ΒΑΚΙΡΗΣ, Δ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, Ε. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα