Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص"

Transcript

1 Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي خاك (مطالعه موردي: منطقه مشهد) 3 * سيد مجيد هاشمينيا حسين شريفان كامران داوري تاريخ دريافت: 39/9/6 تاريخ پذيرش: 39// چكيده يكي از پارامترهاي مهم در طراحي سيستمهاي زهكشي و تخمين جريان آب درخاك ضريب هدايت هيدروليكي خاك ميباشد. در مناطقي كه سطح آب زيرزميني در محدوده فعاليت ريشه باشد معمولا از روشهاي متداولي نظير چاهك ارنست چاهكهاي مضاعف و روش پيزومتري براي تعيين هدايت هيدروليكي خاك در زير سطح ايستابي استفاده ميشود. در بالاي سطح ايستابي روشهايي نظير پمپاژ به چاهك چاهك معكوس پرمامتر گلف و... وجود دارد كه متداولترين آنها روش چاهك معكوس ميباشد. در شرايط آزمايشگاهي روشهاي بار ثابت و بار افتان انجام ميشود و يك سري مدلهاي كامپيوتري براي تخمين اين ضريب نيز اراي ه شدهاست. هدف از انجام اين تحقيق بررسي مقادير هدايت هيدروليكي اندازهگيري شده در مزراع تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به روشهاي صحرايي (روش چاهك وارونه) و آزمايشگاهي (روش بارافتان) و مدلهاي كامپيوتري و مقايسه نتايج بهدست آمده از اين روشها با روش پمپاژ به چاهك بود. نتايج نشان داد كه مقادير K بهدست آمده از روش چاهك وارونه حدود %50 بيشتر از مقادير K اندازهگيري شده به روش پمپاژ به چاهك بوده و اين نسبت براي مقادير K بهدست آمده از روش آزمايشگاهي حدود نصف و مدل- هاي كامپيوتري Rosetta و Retc نيز به ترتيب %68 و %65 بود. از سوي ديگر با توجه به درصد اختلاط ذرات معدني خاك مدل Rosetta نسبت به مدلRetc مقادير K را نزديكتر به مقادير روش پمپاژ به چاهك برآورد كرد. همچنين بر اساس بافت خاك مدلهاي Rosetta و Retc در بعضي از چاهكها نتايج خوبي را اراي ه نكردند. واژههاي كليدي: هدايت هيدروليكي پمپاژ به چاهك چاهك وارونه بار افتان مدلهاي Retc Rosetta مشهد مقدمه هدايت هيدروليكي يكي ازمهمترين مشخصههاي هيدروديناميك خاك است كه در محاسبه فواصل زهكشهاي زيرزميني و ارزيابي جريان آب زيرزميني مورد توجه قرار ميگيرد. در مطالعات زهكشي بسته به موقعيت سطح ايستابي و لايه غيرقابل نفوذ نسبت به عمق فعاليت ريشه روشهاي مختلفي براي اندازهگيري صحرايي هدايت هيدروليكي (K) خاك وجود دارد كه اساس كارآنها بر اندازهگيري سرعت جريان آب در خاك استوار است. هر چند مباني علمي و روش- ه يا فني اندازهگيري هدايت هيدروليكي در حدود متعارف خود شناخته شده و در منابع مختلف توضيحات كلي در مورد آن داده شده است اما همواره اين روشها داراي نقاط ضعف و قوت ميباشند. تجربه نشان داده است كه افراد مختلف متناسب با برداشتها و استنباطهايي كه ازاين منابع بهدست ميآورند روشهايي را به- كارميبرند كه بالقوه ممكن است به نتايج متفاوتي برسند (وزارت نيرو 375). دركليه پروژههاي آبياري و زهكشي هدايت هيدروليكي در زيرسطح اشباع بايد تعيين گردد ولي ممكن است درمواردخاص اين ضريب در بالاي سطح ايستابي مطالعه و بررسي شود در اين صورت اندازهگيري آن در شرايط محلي گاهي دشوار است و به و سايل مخصوص و افراد ورزيده نياز دارد. در مناطقي كه سطح آب زيرزميني در محدوده فعاليت ريشه باشد معمولا از روشهاي متداولي نظير چاهك چاهكهاي مضاعف و روش پيزومتري براي تعيين هدايت هيدروليكي خاك در زير سطح ايستابي استفاده ميشود ) نقل از حبيب زاده آذر و - عضو هيي ت علمي گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد - دانشيار گروه مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3- دانشيار گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد *) - نويسنده مسي ول: (

2 8 نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 همكاران 387) و درشرايط بالاي سطح ايستابي روشهايي نظير پمپاژ به چاهك چاهك معكوس پرمامتر گلف و... وجود دارد. در بين روشهاي فوق روش پمپاژ به چاهك داراي دقت نسبتا بالايي است. اساس اين روش ثابت نگهداشتن سطح آب در داخل چاهك و اندازهگيري ميزان آب نفوذ يافته از چاهك به اطراف ديواره چاهك ميباشد و از معايب اين روش طولاني بودن زمان نياز به آب فراوان و صرف هزينه بالا براي انجام آزمايش است لذا در بسياري از كارهاي مشاورهاي و اجرايي از اين روش كمتر استفاده شده و يا فقط براي كنترل ضرايب هيدروليكي بهدست آمده از ساير روشهاي صحرايي بهكار مي- رود. در حاليكه يكي از متداولترين روشهاي صحرايي كه بيشتر بهكار ميرود روش چاهك معكوس است. در روش چاهك معكوس كه به روش پورشه هم معروف است با استفاده از اوگر دستي چاهكي در مزرعه حفر و سپس چاهك تا سطح دلخواه پر از آب شده و افت سطح آب داخل چاهك نسبت به زمان اندازهگيري ميشود. دراين روش آزمايش تا زماني ادامه مييابد كه هدايت هيدروليكي خاك به مقدار ثابتي رسيده باشد. از مزاياي اين روش كوتاه بودن زمان لازم براي انجام آزمايش ميباشد (987.(Luthin, از سوي ديگر يكسري مدلهاي كامپيوتري نظير Rosetta Retc و... نيز براي تخمين هدايت هيدروليكي اراي ه شدهاند كه در اين مدلها با توجه به نوع بافت خاك و يا درصد اختلاط ذرات در نمونه خاك مزرعه ميتوان هدايت هيدروليكي (ضريب آبگذري) را تخمين زد. موسوي و حاجيان ( 37 )روشهاي صحرايي پمپاژ به داخل چاهك چاهك وارونه نفوذ در حوضچه و پرمامترگلف را براي تعيين ضريب هدايت هيدروليكي غيراشباع خاك در منطقه رودشت اصفهان با يكديگر مقايسه كردند. كاوه (368) هدايت هيدروليكي اندازهگيري شده با استفاده از روش چاهك وارونه را با هدايت هيدروليكي تخميني از روي بافت خاك مقايسه كرد. كشكولي (37) خصوصيات هيدروليكي خاك در بالاي سفره آب زيرزميني را بهروش گلف اندازهگيري نمود. نتايج اين تحقيقات نشان دادكه با اين روش ميتوان بهطور همزمان هدايت هيدروليكياشباع صحراي ي ضريب جذبي و رابطه هدايت هيدروليكي با مكش رطوبت خاك را تعيين نمود.كشكولي و مختاران (383) جهت تعيين سريع هدايت هيدروليكي اشباع در بالاي سطح ايستابي در يك خاك با بافت متوسط آناليزهاي تك عمقي پرمامترگلف را مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج نشان داد كه با انجام آزمايش گلف با استفاده از آناليز دوعمقي ميتوان ضرايبي نظير هدايت هيدروليكي اشباع و پارامترهاي مربوط به خاك غيراشباع را بهطور همزمان بهدست آورد. مشعل و همكاران (385) بااستفاده از آناليز دوعمقي گلف عوامل مو ثر در بهبود اندازهگيري هدايت هيدروليكي اشباع خاك را بررسي نمودند. نتايج نشان داد كه با افزايش نسبت دوعمق تعداد مقادير K منفي كاهش يافت بهطوريكه درنسبتهاي بزرگتراز تقريبا 70 % از نتايج آزمايشها منطقي و غيرمنفي شد. حيدرپور و محمدزاده (385) ضريب هدايت هيدروليكي بهدست آمده از روش چاهك معكوس و روش پمپاژ به داخل چاهك را در منطقه اهواز مقايسه كردند. نتايج بهدست آمده از دو روش فوق نشان داد كه روش چاهك معكوس به- طور متوسط مقادير ضريب هدايتهيدروليكي را 56 درصد بيشتر از روش پمپاژ بهداخل چاهك برآورد مينمايد. پايه و اساس اغلب روش- هاي صحرايي متداول مبني بر دستيابي به جريان پايا ميباشد (985 Elrick,.(Reynolds & لزوم دستيابي به جريان پايا در اين روشها استفاده از آنها را در خاكهايي با بافت سنگين و با هدايت هيدروليكي كم محدود ميكند زيرا ايجاد جريان پايا در اين خاكها زمان زيادي را ميطلبد (990 Elrick,.(Reynolds & در خاك- هايي با بافت سنگين ميتوان با استفاده از جريان انتقالي(غير پايا) هدايت هيدروليكي اشباع را در مدت زماني كوتاه اندازهگيري كرد (998 al,.(odell et باگارلو و همكاران براي اندازهگيري سريع هدايت هيدروليكي در خاكهايي با بافت سنگين روش بارافتان ساده شده را پيشنهاد كردند( 007 al,.(bagarello et اين روش به حجم آب كمي نياز دارد و حمل و نقل تجهيزاتش آسان است. در مطالعاتي كه تاكنون انجام شدهاست نتايج حاصل از روش SFH در برآورد هدايت هيدروليكي اشباع مشابه نتايج حاصل از ساير روشهاي آزمايشگاهي (روش بار ثابت فالو و همكاران 994) و صحرايي (روش نفوذسنج تك حلقهاي( PI ) Elrick, 990 Reynolds & Sgroi,006 (Bagarello et al,007, Bagarello & بوده است. از سوي ديگر درزي و همكاران (385) در تحقيق خود در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي ابوريحان به اين نتيجه رسيدند كه بين مقادير هدايت هيدروليكي برآورد شده از روشهاي چاهك وارونه و نتايج روشهاي دو عمقي تك عمقي و رگرسيون پايهاي ريچاردز تفاوت معنيداري وجود دارد و تنها در صورتي كه نتايج بهدست آمده از روشهاي مذكور در ضريب 3 ضرب شود معادل نتايج روش چاهك وارونه خواهد بود. حبيبزاده آذر و همكاران (387) در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه اروميه مقدار هدايت هيدروليكي از روشهاي چاهك وارونه و پرمامتر گلف را با يكديگر مقايسه كردند. نتايج نشان داد كه روش پرمامتر گلف مقدار K بيشتري نسبت به روش چاهك معكوس برآورد كردهاست. از سوي ديگر معتمدي و همكاران (386) در منطقه چنيبيه اهواز روشهاي چاهك معكوس و پمپاژ به چاهك را براي اندازه گيري K مورد مقايسه قرار دادند. بررسيهاي ايشان نشان - Simplified Falling Head(SFH)

3 ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد... 9 داد كه روش چاهك معكوس بهطور متوسط ضريب هدايت هيدروليكي را 44 درصد بيشتر از روش ديگر برآورد ميكند. علاوه بر اين بهترين رابطه بين ضريب هدايت هيدروليكي بهدست آمده از هردو روش يك رابطه خطي با ضريب همبستگي 0/98 بود. عليزاده و همكاران (387) در آزمايشي هدايت هيدروليكي اشباع را در مزرعه دانشكده كشاورزي كرج به دو روش بار افتان ساده شده (SFH) و استوانههاي مضاعف برآورد و نتايج را مورد بررسي قرار دادند. اختلاف 9/6 درصدي مقادير هدايت هيدروليكي اشباع بهدست آمده از دو روش همخواني نسبتا خوب نتايج اين دو روش را نشان داد. بنابراين هدف از انجام اين تحقيق ارزيابي روش صحرايي چاهك وارونه(پورشه) و روش آزمايشگاهي (بار افتان/بار ثابت) و همچنين مدلهاي تخمين هدايت هيدروليكي براي انواع مختلف بافت خاك بود. بدين منظور مقادير اندازهگيري شده به روش چاهك وارونه و آزمايشگاهي و همچنين مقادير برآورد شده اين پارامتر از مدل- هاي Rosetta و Retc با مقادير اندازهگيري شده اين ضريب از روش پمپاژ به چاهك ) هب عنوان روش استاندارد) مقايسه شدند. از سوي ديگر اين تحقيق در مزارع تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. مواد و روشها تحقيق حاضر در مزارع شماره و و پرديس دانشگاه فردوسي مشهد و يكي از مزراع در ناحيه جنوبغربي مشهد انجام شد. قابل ذكر است كه عمق خاك زراعي در مزرعه شماره برابر يك متر در مزرعه شماره بين تا /5 متر و در مابقي اراضي بيش از اين هم ميرسيد. از سوي ديگر بافت خاك در اكثر نقاط بين لوم شني تا لوم سيلتيمتغير بود. در اين تحقيق براي 9 نقطه مختلف در مزرعه شماره 5 نقطه مختلف در مزرعه شماره و 3 نقطه در اراضي كشاورزي پرديس دانشگاهو 3 نقطه در مزرعه اطراف مشهد مقادير هدايت هيدروليكي خاك در شرايط بالاي سطح ايستابي و به روشهاي پمپاژ به چاهك چاهك وارونه و بار افتان/ بار ثابت اندازهگيري شد. بهعلاوه اين ضريب با توجه به درصد اختلاط ذرات معدني در خاك و با استفاده از مدلهاي Rosetta و Retc برآورد گرديد. روش پمپاژ به چاهك از اين روش در شرايطي كه سطح ايستابي و لايه غيرقابل نفوذ هر دو پاي ينتر از محدوده ريشه گياه باشند استفاده ميگردد. اساس اين روش عبارت است از اندازهگيري حجم آبي كه بهصورت افقي وارد چاهي ميشود كه سطح آب در داخل آن بهوسيله يك شير شناور اتوماتيك ثابت نگه داشته شدهاست (شكل ). آزمايش بايد تا اشباع شدن كامل خاك اطراف چاهك و ثابت شدن دبي آب از مخزن ادامه يابد و سپس ضريب آبگذري خاك محاسبه شود. در اين روش بسته به موقعيت سطح ايستابي نسبت به سطح آب در چاهك با استفاده از يكي روابط زير ضريب آبگذري محاسبه ميشود. h h ln r r () 3h =< Tuحالت اول: () h 3h >Tu>= حالت دوم: K 440. Q h 3 ln h K 440 r. h T Q U روش چاهك وارونه در روش چاهك وارونه (پورشه) با توجه به اينكه نفوذ آب در چاهك عمدتا از ديواره و مقداري هم از كف آن صورت ميگيرد معادله اين روش عبارتست از:.5 r log K h r log h r t t ( 3) در صورتيكه نمودار تغيرات لگاريتمي /r+ h t (محور عمودي) در مقابل زمان (t محور افقي) رسم شود شيب خط حاصله برابر (a) tan خواهد بود كه K.5r.tan( a) (4) كه در معادلات فوق K= ضريب هدايت هيدروليكي خاك h= عمق آب در چاهك r= شعاع چاهك و t زمان Q= دبي پمپاژ شده به چاهك =Tu فاصله سطح ايستابي داخل چاهك تا لايه محدودكننده D= عمق چاهك ميباشد. شكل - روش پمپاژ به چاهك

4 30 نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 شكل - نحوه قراي ت تغييرات موقعيت سطح ايستابي داخل چاهك نسبت به زمان روش آزمايشگاهي بار افتان و ثابت در اين آزمايش مطابق شكل (3) پس از نمونهگيري خاك توسط سيلندر و انتقال آن به آزمايشگاه مقادير حجم آب خارج شده و افت سطح آب در داخل مانومتر در مدت زمان معين اندازهگيري شده و با استفاده از معادلههاي (5 و 6) مقدار هدايت هيدروليكي به روش بار افتان و يا بار ثابت بهدست آمد. شكل 3- دستگاه بار افتان براي اندازهگيري هدايت هيدروليكي در آزمايشگاه.3. a. L log h K At. K V. L o At.. H h ( 5) ( 6) كه در اين معادلات K= هدايت هيدروليكي خاك L= ارتفاع نمونه خاك داخل سيلندر a= سطح مقطع مانومتر A= سطح مقطع نمونه خاك h و h= ارتفاع سطح آب در دو زمان مشخص t و t (در معادله 5 ) : V 0 حجم آب جمع شده در استوانه در زمان t : H اختلاف ارتفاع هيدروليكي (در معادله 6) وt = مدت زمان انجام آزمايش است. مدلهاي كامپيوتري مدلهاي كامپيوتري Rosetta و Retc براي تخمين ضريب آبگذري اراي ه شدهاند. اين دو مدل بر اساس اطلاعات مربوط به بافت خاك درصد اختلاط ذرات معدني مواد آلي درون خاك و وزن مخصوص ظاهري خاك ميباشند. در گزينه درصد اختلاط از روش شبكههاي عصبي استفاده ميشود. بنابراين پس از مشخص شدن نقاط مورد نظر در مزرعه توسط اوگر چاهكهايي به عمق تقريبي 0/8 /0- متر و به شعاع 3/5 سانتيمتر حفر شدند. لذا براي هريك از روشهاي مورد نظر بدينگونه عمل شده كه پس از حفاري و حصول اطمينان از اشباع شدن خاك اطراف چاهك در روش پمپاژ به چاهك سعي بر ثابت نگه داشتن سطح ايستابي داخل چاهك شده و با قراي ت دبي ورودي نسبت به زمان و با استفاده از معادله مربوطه (معادله براي حالت دوم) هدايت هيدروليكي به روش پمپاژ به چاهك برآورد گرديد. از سوي ديگر در روش چاهك وارونه نيز براي آخرين بار به- داخل چاهك آب ريخته و مطابق شكل () پاي ين رفتن سطح آب داخل چاهك نسبت به زمان ثبت شد. لازم به ذكر است پس از تجهيز چاهكها آزمايش چاهك معكوس سه بار متوالي انجام شد. سپس نمودار مقادير لگاريتمي (h+r/) در مقابل زمان ترسيم و از اتصال نقاط به يكديگر يك يا چند خط بهدست آمد. با توجه به اين خطوط شكسته بهترين آنها انتخاب و نقاط ابتدايي و انتهايي آنها بهعنوان زمانهاي مبنا در معادله (3) بهكار بردهشد. سپس با توجه به اين نمودار و معادله مربوطه (معادله 3 يا 4) مقادير هدايت هيدروليكي در نقاط مورد نظر برآورد شد. براي برآورد K بهروش آزمايشگاهي در نقاطي كه چاهك حفاري شده بود با استفاده از سيلندرهاي لبه تيز (به قطر 7 سانتيمتر) طوري از خاك نمونهبرداري شد كه تراكم و تخريب در نمونهها به حداقل ممكن برسد. در ادامه سطح خاك هر يك از نقاط انتخابي بهآرامي و بهوسيلهي يك كاردك تيز مسطح گرديد. براي كاهش احتمال خطاي حاصل از جريان تدريجي بين خاك و جداره سيلندر سطح خاك نزديك ديوارههاي سيلندر به وسيله يك ماله به آرامي حركت داده شد تا خاك با ديوارههاي سيلندر تماس داشته باشد. سپس مطابق شكل (3) شيلنگرابط مانومتر به ورودي سيلندر متصل گرديد و شيرهاي مربوطه باز شد تا حدي كه نمونه خاك داخل سيلندر به حد اشباع برسد. بعد از خارج شدن آب از خروجي سيلندر پارامترهاي مورد نياز در مدت زمان مورد نظر براي سه بار برداشت شدند. با قرار دادن اين پارامترها در معادله (5) براي روش بار افتان و معادله (6) براي بار ثابت مقدارK بهدست آمد. در نهايت با در اختيار داشتن درصدهاي اختلاط ذرات خاك در نمونههاي برداشت شده از چاهكها هدايت هيدروليكي با استفاده از مدلهاي Rosetta و Retc ضراي ب هدايت

5 ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد... 3 هيدروليكي خاكهاي منطقه مطالعاتي نيز تخمين زده شدند. براي ارزيابي مقادير هدايت هيدروليكي اندازهگيري شده به روشهاي صحرايي آزمايشگاهي و تخميني بهطريق مدل كامپيوتري نسبت به مقادير K بدست آمده به روش پمپاژ به چاهك از يكسري مشخصههاي آماري نظير خطا خطاي نسبي ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE) ضريب همبستگي (R) انحراف معيار عمومي (GSD) نسبت اختلاف (r) مقايسه نسبت به خط ايدهآل (:) همچنين براي بيبعدسازي مقادير خطا از RMSE نرمال (NRMSE) (برحسب درصد) استفاده شده است (طريقهي محاسبهي تعدادي از آنها در جدول آمده است). نتايج و بحث پس از انجام آزمايشهاي مورد نظر و برداشت دادههاي اندازه- گيري شده بهروشهاي پمپاژ به چاهك چاهك وارونه روش آزمايشگاهي و براي به حداقل رساندن خطا اينكار چند بار تكرار شد و متوسط آنها اراي ه و مورد بررسي قرار گرفت. همچنين با توجه به درصد اختلاط ذرات خاك در هريك از موقعيتها و با استفاده از مدلهاي مورد نظر ميزان هدايت هيدروليكي تخمين زده شد. در ادامه نتايج حاصله هريك از روشها نسبت به روش پمپاژ به چاه و با استفاده از مشخصههاي آماري و يكسري نمودار خاص مورد ارزيابي قرار گرفتند. ارزيابي روش چاهك وارونه نتايج ناشي از مقايسه مقادير K به روش چاهك وارونه با مقادير K به روش پمپاژ به چاهك نشان داد كه بهطور متوسط اختلاف ضريب هدايت هيدروليكي اندازهگيري شده حدود 0/8 متر بر روز بوده و كمترين اختلاف مربوط به چاهك شماره 5 در ناحيه پرديس و بيشترين اختلاف مربوط به چاهك شماره 3 واقع در مزرعه شماره بود. بهطوريكه مقدار K به روش چاهك وارونه بيشتر از مقدار K به روش پمپاژ به چاهك تخمين زده شده است و اين اختلاف بين %34 تا %74 بود همچنين روش چاهك وارونه بهطور متوسط براي 0 چاهك مورد نظر مقدارK را بهطور مجزا حدود %5 بيشتر از مقدار K به روش پمپاژ به چاهك برآورد كرده است در حاليكه حيدرپور و محمدزاده (385) اين مقدار را حدود %56 و معتمدي و همكاران (386) در تحقيق خود %44 برآورد كردهاند كه تطابق خوبي با نتايج تحقيق حاضر را نشان ميدهد. مقادير مشخصههاي آماري در انتهاي جدول آمدهاست. در شكل ( 4 سمت راست) نيز رابطه رگرسيوني خوبي بين مقادير K برآورد شده به دو روش فوق ديده ميشود و با مقايسه نسبت به خط ايدهآل (:) نيز ميتوان گفت كه روش چاهك وارونه مقدار بيشتري را نسبت به روش پمپاژ به چاهك برآورد ميكند و بايد اين ضريب تصحيح مد نظر قرار گيرد(شكل 5 سمت راست). بررسي روش آزمايشگاهي در اين قسمت مقادير هدايت هيدروليكي اندازهگيري شده از روش آزمايشگاهي (بار افتان براي خاكهاي سنگين و بار ثابت براي خاك- هاي سبكتر) با مقادير K اندازهگيري شده از روش صحرايي پمپاژ به چاهك مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه روش پمپاژ به چاهك مقدار K بيشتري نسبت به روش بار افتان برآورد ميكند ) هب - طور متوسط حدود برابر). اين مساله در نتايجي كه محققيني همچون حيدرپور و محمد زاده (385) و معتمدي و همكاران (386) اراي ه كردهاند بهچشم ميخورد. علت بالاتر بودن مقادير K در روش پمپاژ به چاهك را ميتوان در نحوه ورود آب بهداخل خاك از سطوح جانبي ديواره چاهك دانست كه حركت آب به داخل چاهك عمدتا افقي است. در واقع روش بار افتان و ثابت متضمن حركت آب بصورت عمودي است و ضريب K را براي جريان عمودي بدست ميآورد. در حاليكه مقادير K در روش پمپاژ به چاهك عمدتا مربوط به جريان افقي است و اين دو مقدار با يكديگراختلاف دارند. در شكل 4 (سمت چپ) تغييرات مقادير K بهروشهاي چاهك وارونه و آزمايشگاهي نسبت به يكديگر (نظير به نظير) نشان داده شده و رابطه همبستگي بين آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. بررسيها نشان داد كه رابطه نسبتا خوبي بين ايندو برقرار است بهطوري كه ضريب همبستگي حدود %80 ميباشد. در شكل 5 (سمت چپ) نيز ميتوان دريافت كه مقادير K روش آزمايشگاهي كمتر از مقدار روش پمپاژ به چاهك ميباشد و اين بايد تصحيح گردد. ساير مشخصههاي آماري در جدول آمده- است. از مقايسه و آناليز آماري ميتوان نتيجه گرفت كه روش چاهك وارونه مقادير نزديكتري را به روش پمپاژ بهدست آوردهاند تا روش آزمايشگاهي نتيجهگيري مزرعه تحقيقاتي شماره با بافت خاك نيمه سبك تا نيمه سنگين داراي هدايت هيدروليكي بين 0/ تا حدود 0/8 متر در روز به روش پمپاژ به چاهك بوده در حالي كه بافت خاك در نقاطي از مزرعه شماره تقريبا نيمه سنگين بوده و ميزان K بين 0/ تا 0/7 متر در روز تغيير ميكند. در مزرعه پرديس دانشگاه مقدار هدايت هيدروليكي به دليل لومي بودن خاك كمتر بوده و خاك مزرعه اطراف مشهد تقريبا نيمه سبك تا نيمه سنگين بود.

6 3 نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 رديف جدول - شاخصهاي آماري براي ارزيابي مقاديرهدايت هيدروليكي نام شاخص آماري خطا معادله شماره معادله 6 7 Error y i y i Error Error y i خطاي نسبي 8 3 ريشه ميانگين مربعات خطا 9 0 ضريب ناش- ساتكليف انحراف معيار عمومي 4 5 : 6 نسبت اختلاف : مقادير K اندازهگيري شده بهروش پمپاژ به چاهك ميانگين مقادير K اندازهگيري شده بهروش پمپاژ به چاهك : مقادير K اندازهگيري شده بهروش چاهك وارونه و يا آزمايشگاهي و يا تخميني توسط مدل كامپيوتري : ميانگين مقادير K اندازهگيري شده بهروش چاهك وارونه و يا آزمايشگاهي و يا تخميني توسط مدل كامپيوتري و : n تعداد دادهها جدول - مقايسه مقادير هدايت هيدروليكي اندازهگيري شده به روشهاي چاهك وارونه و آزمايشگاهي نسبت به روش پمپاژ به چاهك نام مزرعه شماره نقطه K به روش پمپاژ به چاهك (متر بر روز) 0/ 0/43 0/8 0/77 0/485 0/39 0/68 0/65 0/64 0/34 0/707 0/3 0/07 0/364 0/067 0/086 0/593 0/55 0/3 0/47 0/36 روش چاهك معكوس ميزان خطا (متر بر روز) خطاي نسبي مقدارK (متر بر روز) روش آزمايشگاهي ميزان خطا (متر بر روز) خطاي نسبي /73 /08 0/96 /8 /496 /85 0/55 /4 0/9 /59 0/797 0/975 0/97 0/85 /8 /47 0/840 / /5 /047 /06 0/8 0/5 0/79 0/3 0/75 0/4 0/38 0/303 0/59 0/94 0/56 0/6 0/069 0/97 0/075 0/099 0/498 0/309 0/49 0/437 0/363 0/09 0/3 0/4 0/07 0/07 0/04 0/5 0/5 0/35 0/ 0/48 0/094 0/039 0/4 0/05 0/0 0/373 0/0 0/043 0/97 0/545 /308 67/58 7/09 0/50-0/68-0/74-0/46 0/37-0/64-0/4-0/34 0/7-0/47-0/73-0/48-0/38-0/5-0/43-0/49-0/39-0/47-0/6-0/45-0/5-0/5-0/5-0/30-0/378-0/03-0/30-0/3-0/0-0/89-0/30-0/70-0/337-0/088-0/037-0/57-0/033-0/034-0/78-0/56 -/060-0/7-0/83 مقدار K 0/37 0/75 / 0/38 0/795 0/45 0/88 0/454 0/94 0/404 /04 0/3 0/08 0/5 0/ 0/ 0/87 0/4 0/9 0/634 0/545 0/668 60/76 /3 / ميانگين RMSE NRMSE GSD r مزرعه شماره مزرعه شماره پرديس اطراف مشهد مشخصههاي آماري

7 ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد شكل 4- نمودار رگرسيوني K اندازهگيري شده بهروشهاي چاهك وارونه(سمت راست) و آزمايشگاهي (سمت چپ) با روش پمپاژ به چاهك شكل 5- مقايسه مقاديرK اندازهگيري شده بهروشهاي چاهك وارونه(سمت راست) وآزمايشگاهي(سمت چپ) با روش پمپاژ بهچاهك نسبت به خط ايدهآل منابع حبيب زاده آذر ب. بابازاده ح و زينالزاده ك مقايسه دو روش نفوذ گلف و چاهك معكوس در اندازهگيري هدايت هيدروليكي اشباع خاك مجموعه مقالات دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي دانشگاه شهيد چمران اهواز. حيدرپور م و محمدزاده ج. 385.مقايسه ضريب هدايت هيدروليكي بهدست آمده از روش چاهك معكوس وروش پمپاژ به داخل چاهك.مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي دانشگاه شهيد چمران اهواز. درزي ع. شقايقي م. ياري ع و پهلوان ر ارزيابي روش چاهك وارونه و آناليزهاي پرمامنر گلف به منظوربرآورد هدايت هيدروليكي اشباع خاكهاي لومي مجله علمي پژوهشي كشاورزي. عليزاده ح.ع. لياقت ع. م ونظري ب. 387 استفاده از روش بار افتان ساده شده براي اندازهگيري هدايت هيدروليكي اشباع مجموعه مقالات دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي دانشگاهشهيدچمران اهواز. كاوه ف. 368.مقايسه هدايت هيدروليكي اندازهگيري شده در صحرا با هدايت هيدروليكي تخميني از روي بافت خاك مجله علمي كشاورزي 3.: كشكولي ح.ع. 37. اندازهگيري همزمان خصوصيات هيدروليكي خاك در بالاي سفره آبزيرزميني. مجموعه مقالات سومين كنگره علوم خاك ايران. كشكولي ح.ع ومختاران ر ارزيابي آناليزهاي تك عمقي پرمامتر گلف جهت تعيين سريع هدايت هيدروليكي اشباع در بالاي سطح ايستابي در يك خاك با بافت متوسط. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته آبياري و زهكشي دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز. مشعل م.و. شقاقي م و مقدم ز. 385.بررسي عوامل مو ثر در بهبود اندازه گيري هدايت هيدروليكي اشباع خاك با استفاده از آناليز دوعمقي گلف. مجموعه مقالات همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري وزهكشي دانشگاه شهيد چمران اه واز - 4 ارديبهشت. معتمدي ب. نصر اصفهاني م.ج. برومند نسب س و احديان ج مقايسه ضريب هدايت هيدروليكي بدست آمده از روش چاهك معكوس با روش پمپاژ در چنيبيه اهواز مجموعه مقالات هفتمين

8 34 نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 conductivity. Soil Sci. Soc. Am. J Luthin,J.N Drainage Engineering.R. E. Krieger Publ. Co. Huntington N.Y. 8 p. Odell,B.P.,Groenevelt,P.H. and Elrick, D.E Rapid determination of hydraulic conductivity in clay liners by early-time analysis. Soil Sci. Soc. Am. J Reynolds,W.D and. Elrick,D.E.985. In situ measurement of saturated hydraulic conductivity sorpitivity α parameter using Guelph permeameter. Soil Sci. 40 (4):9-30. Reynolds W.Dand Elrick D.E.990.Ponded infiltration from a single ring. I.Analysis of steady flow. Soil Sci. Soc.Am. J كنفرانس هيدروليك ايران. دانشگاه صنعت آب و برق شهيدعباسپور). موسوي س.ف و حاجيان ن. 37. مقايسه چهار روش اندازه گيري صحراي ي ضريب هدايت هيدروليكي در منطقه - 8 رودشت اصفهان.مجموعه مقالات سمينار ملي آبياري و زهكشي 9 وزارت نيرو دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك به روش چاهك معكوس (پورشه) نشريه 74 - الف وزارت نيرو. وزارت نيرو دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليكي خاك. نشريه 55 -الف وزارت نيرو. Bagarello,V andsgroi A.004. Using the single-ring infiltrometer method to detect temporal changes in surface soil field-saturated hydraulic conductivity.soil Till. Res Bagarello,V.,Iovino,M and Elrick,D.E A simplified falling-head technique for rapid determination of field-saturated hydraulic

9 Iranian Journal of lrrigation and Drainage ارزيابي دقت روشهاي مرسوم برآورد نرخ انتقال بار No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص Evaluation Determining of Hydraulic Conductivity Methods (Case Study: Mashhad Area) S.M.Hasheminia *,H.Sharifan, K.Davari 3 Received: Nov.7,03 Accepted: Mar.,04 Abstract Soil hydraulic conductivity (K) is an important parameter in designing drainage systems and estimating water flow in soils. Where water table is close to crop water root zone, saturated K is commonly determined by using Ernest auger hole, double auger hole and piezometer methods. For determining K above water table, methods such as pumping to hole, Golf permeameter and inverse auger hole are available, where the latter is the most common. Under laboratory conditions, constant and falling head methods are used. The purpose of this research was to determine K values of different soils in Mashhad area using inverse auger hole method and compare the results with laboratory findings. Moreover, the result of these two methods was then compared with estimations made via Rosetta and Rtec computer models. The results indicated that K obtained by using auger hole method was about.50 times higher than the values derived from pumping to hole laboratory method. And K values of laboratory was half of pumping to hole method values and computer models of Rosetta and Retc K estimated K that 68%, 65% biger than K of pumping to hole method. Rosetta model also showed close estimations with pumping to hole method and the same difference existed with laboratory method, when the percentage of soil minerals was considered in the model. However, when only the soil textural class was used in Rosetta and Retc models, the results showed considerable difference with measured values in the field. Key words: Hydraulic conductivity, pumping to hole, inverse auger hole, falling head, Rosetta, Retc Mashhad. - Lecturer, Water Engineering Dep., Ferdowsi University of Mashhad - Associate professor of Water Engineering Department, water and soil Engineering College, Gorgan Agriculture Science and Natural Resource University 3- Associate professor of Water Engineering Department, water and soil Engineering College, University of Mashhad (* - Corresponding Author

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p. 823-831 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص 823-831. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran آزمايش مغزهگيري بتن و ارزيابي نتايج حسين اصلاني مهندس عمران haslani49@gmail.com چكيده: در اين بررسي ابتدا دستگاه مغزه گيري و نحوه آزمايش از نظر جهت مغزه گيري كلاهك گذاري تاثيرات آرماتورهاي سن بتن نسبت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد.

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد. Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 2, May.-Jun. 204, p. 267-275 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 2 خرداد تير 393 ص 267-275. مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله و 3 Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 75-84 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 شماره 1 بهار 1389 ص 75-84. ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت دانهاي (Zea

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه.

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه. و 2 و 2 Iri Jourl of iml Siee Reserh ol. 3, No., Sprig 20, p. 38-45 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 3 شماره بهار 390 ص 38-45. تاثير انتخاب واگرا براي وزن بدن 4 هفتگي بر شكل منحني رشد در بلدرچين ژاپني

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, سال سوم/ شماره سوم/ پاي يز 188 بهبود پاسخ گشتاور و كاهش خطاي سرعت در كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي 1 حميدرضا فخاريزاده بافقي محمدباقر منهاج عليرضا صديقي 1- مربي دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه ويژگيهاي غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بيماري قلبي سيما چلاوي دكتر محمدحسن مرادي تهران دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پزشكي E-mal: schalav@bme.aut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-REN-08 مدل سازي الكتريكي رفتار شارژ- دشارژ باتريهاي Lead-Acid مورد استفاده در سيستمهاي توليد انرژي تجديدپذير حسين دلاوري پور دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان چكيده حميدرضا كارشناس دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

ICBME Archive of SID. چكيده.

ICBME Archive of SID. چكيده. ICBME28 مدل سازي سه بعدي رفتار ارتعاشي استخوانچه هاي گوش مياني با روش اجزا محدود هادي عباسي فيروزجايي فرزام فرهمند آزمايشگاه گروه بيومكانيك دانشگاه صنعتي شريف چكيده E-ail: h_abbasi@ehr.sharif.edu farahand@sharif.edu

Διαβάστε περισσότερα

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه تشخيص جنسيت افراد از روي چهره با استفاده از شبكههاي عصبي پرسپترون چند لايه ای با الگوريتم پس انتشار خطا علي يوسفي کامبيز بديع (عضو هيي ت علمي دانشگاه ا زاد واحد همدان (گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی مرکز تحقيقات

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81 197 عوامل موثر بر نتايج امتحانات جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي زاهدان و پيشگويي نمرات و تعداد آنها * دكتر مسعود رودباري ** دكتر فرهاد دادگر * دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دانشكده بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com دكتر صديقه آيتي و همكاران 343 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 24 شماره 4 زمستان 343-349 385: مقاله تحقيقي بررسي عوامل مو ثر بر شلي كف لگن چكيده دكترصديقه آيتي دكترفاطمه وحيد * 2 3

Διαβάστε περισσότερα

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و چکيده تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و بهرهبرداري در پله يا 1 منصور شريف پيوسته پيشتنيده بتني 2 سامان حجازي 3 عليرضا رهايي در پنجاه سال گذشته استفاده از بتن پيشتنيده در اجراي پلهاي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان 61 مجله علمي و فني شماره نيوار 71, 70- شماره پاييز 71, و 70- زمستان پاييز و 1389 )دو زمستان فصلنامه( 1389 مجله علمي و فني نيوار )دو فصلنامه( کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد تمرينات درس اندازه گيري دانشگاه شاهد سعيدسيدطبايي تمرين سري 1 و 2 سوال 1: اندازه گيري را تعريف كرده مشخصات شاخص و دستگاه اندازه گيري را بنويسيد منظور از كاليبراسيون و تنظيم چيست. تفاوت دستگاههاي اندازه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده است. كليد واژه:

چكيده است. كليد واژه: 25 مجله علمي - پژوهشي مهندسي مكانيك مجلسي / سال چهارم / شماره اول / پاي يز 1389 هدايت و كنترل يك ربات زيرآبي به روش كنترل فازي 2 1 مهدي قنواتي افشين قنبرزاده hanavatimehdi@yahoo.com دريافت مقاله: 89/04/20

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index"

Reliability and Validity of Persian Version of Quality of Life Index Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index" Narges Rafiei 1, Maryam Sharifian Sani 2, Hassan Rafiey 2, Nasser Behnampour 3, Kian Foroozesh 4 1 MSc in Social Welfare, University

Διαβάστε περισσότερα

تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 20 كيلووات

تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 20 كيلووات No. F-13-AAA-0000 تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 0 كيلووات حيدر علي لاري ا رش كيومرثي بهزاد ميرزاي يان دهكردي احد

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

TLM. Keywords : Linear Tapered Slot Antenna, Transmission Line Matrix Method, PML-

TLM. Keywords : Linear Tapered Slot Antenna, Transmission Line Matrix Method, PML- شبيه سازي آنتن Tapered lot با استفاده از روش ماتريس خط انتقال سه بعدي نادر كمجاني مهدي رجبي دانشگاه علم و صنعت ايران دانشكده مهندسي برق تهران ايران Abstract : In this paper the simulation of tapered slot

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-ELM- روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راهاندازي در القاي ي موتورهاي حجت حاتمي علي دقيق چكيده گروه مهندسي قدرت موسسه آموزش عالي سراج تبريز ايران راهاندازي مستقيم موتورهاي جريان متناوب بزرگ شركت مهندسي

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

12-F-ENV-2438 چكيده ايران

12-F-ENV-2438 چكيده ايران بررسي و اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در مجاورت خطوط و پستهاي فشار قوي كلان شهر تهران 12-F-ENV-2438 2 2 1 سيد زمان حسيني احمد جليلي جهرمي محمد علي ملكوتيان 1 -شركت سهامي برق منطقهاي تهران 2

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

هدف : مقدمه. θ 1 و است.

هدف : مقدمه. θ 1 و است. هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت آه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس ا نها ميباشد. ا زمايشهاي آشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند رفتار فلزات را در

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه ماندانا حميدي استفاده از آنها را در طبقهبندي كنندهها آسان كرده است است.

1- مقدمه ماندانا حميدي استفاده از آنها را در طبقهبندي كنندهها آسان كرده است است. كي طبقه بندي كننده فازي مبتني بر اتوماتاه يا يادگير,3 ماندانا حميدي محمد رضا ميبدي دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين قزوين ايران دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم 55 فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 56 هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در AutoCAD بتواند : 1- قسمت هاي مختلف محيط كار AutoCAD را بشناسد. 2- با كاربرد روبانهاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد. 3-

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه نشريه بوم شناسي كشاورزي. .(Aalders, ( 4- Normalized difference vegetation Index

چكيده مقدمه نشريه بوم شناسي كشاورزي. .(Aalders, (   4- Normalized difference vegetation Index Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 103-110 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 ش ماره 1 بهار 1389 ص 103-110. بررسي امكان استفاده از نسبتهاي باندي و تجزيه و تحليل مو لفههاي اصلي تصاوير + ETM

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي حوريه مرادي * 1 2 مسعود بيژني چكيده α t. SPSS 1. دانشجوي كارشناسيارشد

Διαβάστε περισσότερα

تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب چکيده

تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب چکيده 89-96( ص) مهندسی بيوسيستم ايران دورة 45, شمارة 2 پاييز و زمستان 1393 تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب 2 1 سيما چراغی دهدزي * و ناصر همدمی 1. عضو هيئت علمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

واحد حجم بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد بازسازی و آماده شدند و نهایتا خواهد داشت. متفاوت بوده و تابع درصد اختالط ميباشد.

واحد حجم بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد بازسازی و آماده شدند و نهایتا خواهد داشت. متفاوت بوده و تابع درصد اختالط ميباشد. زيست( محيط و مهندسي )زمينشناسي 140 تا 135 صفحه 95 شماره چهارم و بیست سال 94 بهار ماسهای خاک مهندسی رفتار بر فرسوده الستیک فیبر و بازیافتی بطری خردههای نقش ارزیابی 3 محمدی داود سید و 2 نیکودل رضا محمد 1*

Διαβάστε περισσότερα