ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ pulsantiera Clavier de commande Druckknopftafel PULPIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 10 ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ... 17. pulsantiera Clavier de commande Druckknopftafel PULPIT"

Transcript

1

2 sommario INDEX INHALT SPIS TREŚCI ÍNDICE ÍNDICE ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ installazione INSTALLATION AUFSTELLUNG INSTALACJA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ legenda LEGENDE LEGENDE LEGENDA LEYENDA LEGENDA ΥΠΟΜΝΗΜΑ funzionamento FONCTIONNEMENT BETRIEBSWEISE ZASADA DZIAŁANIA FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMENTO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE DANE TECHNICZNE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ pulsantiera Clavier de commande Druckknopftafel PULPIT Tablero de pulsadores Painel de botões Πληκτρολόγιο PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PULIZIA DEL MONITOR, SI RACCOMANDA DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL CAPITOLO DEDICATO NEL PROTOCOLLO DI IGIENE E MANUTENZIONE IN ALLEGATO AL PRESENTE QUICK REFERENCE. POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE NETTOYAGE DE L AFFICHEUR, IL EST CONSEILLÉ DE LIRE ATTENTIVEMENT LE CHAPITRE DÉDIÉ AU PROTOCOLE D HYGIÈNE ET D ENTRETIEN JOINT À LA PRÉSENTE QUICK RÉFÉRENCE. FÜR NÄHERE INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG DES MONITORS WIRD EMPFOHLEN, DAS BETREFFENDE KAPITEL IM HYGIENE- UND WARTUNGSPROTOKOLL IM ANHANG DER VORLIEGENDEN KURZANLEITUNG SORGFÄLTIG DUR- CHZULESEN. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA MONITORA, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ, ZOSTAŁY ZAWARTE W ODRĘBNYM ROZDZIALE W, ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO QUICK REFERENCE, PROTOKOLE HIGIENY I KONSERWACJI. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA DEL MONITOR, LES ACONSEJAMOS LEER CON ATENCIÓN EL CAPÍTULO DEDICADO EN EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO ADJUNTO AL PRESENTE QUICK REFEREN- CE. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A LIMPEZA DO MONITOR, ACONSELHAMOS A LER ATENTAMENTE O CAPÍTULO DEDICADO NO PROTOCOLO DE HIGIENE E MANUTENÇÃO QUE ACOMPANHA ESTE GUIA QUICK REFERENCE. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ QUICK REFERENCE. IT FR DE PL ES PT EL REF rev. 0

3 Avvertenze di sicurezza AVVERTENZE Il tecnico non autorizzato da CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP che procede a modificare il prodotto sostituendo parti o componenti con altri diversi da quelli utilizzati dal costruttore, si assume la responsabilità analoga a quella del costruttore stesso. CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP declina ogni responsabilità per danni a cose e persone qualora non venga rispettata la presente clausola. Collegamenti con dispositivi esterni L apparecchio può essere collegato elettricamente solo ad altri dispositivi esterni aventi il marchio CE e rispettanti o la norma elettromedicale IEC o la norma IEC Interferenze elettromagnetiche L utilizzo nello studio o nelle immediate vicinanze di un elettrobisturi o di altri apparecchi elettrici non conformi alla normativa IEC , potrebbe causare interferenze elettromagnetiche o di altra natura, provocando malfunzionamenti nel prodotto. Pazienti portatori di cardiostimolatori e/o protesi acustiche Nel trattamento dei pazienti portatori di cardiostimolatore e/o protesi acustiche occorre considerare i possibili effetti della apparecchiatura sul cardiostimolatore e/o sulla protesi acustica. A questo scopo si rimanda alla letteratura tecnico-scientifica sull argomento. Prima di lasciare l ambulatorio disinserire l interruttore generale dell apparecchiatura. La parte frontale dell apparecchio è protetta contro la penetrazione di liquidi classe IP44 (spruzzi di liquido). La parte posteriore dell apparecchio NON è protetta contro la penetrazione di liquidi, è di classe IP30 (protezione contro l accesso con un attrezzo). L apparecchio non è adatto ad un uso in presenza di una miscela di gas anestetico infiammabile con ossigeno o protossido d azoto. L apparecchiatura dovrà essere custodita e conservata in perfetta efficienza. Il costruttore declina ogni responsabilità (civile e penale) per qualsiasi abuso, trascuratezza nell uso o uso improprio dell apparecchiatura. L apparecchiatura dovrà essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato (medico e paramedico) adeguatamente addestrato. L apparecchiatura dovrà essere sempre presidiata quando accesa o predisposta all avviamento, in particolare non dovrà mai essere lasciata incustodita in presenza di minori / incapaci o in genere di personale non autorizzato all utilizzo. Prima di inserire il cavo di alimentazione nel monitor verificare che la tensione indicata sull alimentatore utilizzato corrisponda a quella indicata sulla targhetta matricola. Non introdurre assolutamente alcun oggetto metallico o alcun liquido nelle feritoie del corpo del monitor. Ciò può provocare pericolo di scosse elettriche. Per evitare scosse elettriche, non toccare mai l interno del monitor. L involucro del monitor deve essere aperto solo da personale autorizzato e qualificato. Non utilizzare il monitor nel caso in cui il cavo di alimentazione sia danneggiato. Non appoggiare oggetti sul cavo di alimentazione e disporlo in modo tale che non vi si possa inciampare. Per scollegare il monitor dalla presa elettrica, ricordarsi di afferrare la spina e non il cavo. Le aperture presenti all esterno del monitor servono per la ventilazione. Per evitare surriscaldamenti, tali aperture non devono essere ostruite o coperte. Se il monitor dovesse accidentalmente bagnarsi nella parte posteriore (in un modo non previsto dalle istruzioni di pulizia), staccarlo dall alimentazione e rivolgersi immediatamente ad un rivenditore autorizzato. Ove necessario, è possibile pulire il monitor con un panno umido rispettando le avvertenze presenti nelle istruzioni di pulizia. Il monitor è dotato di uno schermo protettivo esterno in vetro con trattamento antiriflesso la cui funzione è di proteggere lo schermo LCD e permettere le necessarie operazioni di pulizia. Evitare urti accidentali violenti che ne possono compromettere l integrità. Durante la fase di installazione appoggiare il monitor su una superficie solida e maneggiarlo con cura. Lo schermo esterno è in vetro con trattamento antiriflesso con una pellicola di protezione anteriore asportabile in plastica e può subire danneggiamenti se viene lasciato cadere e in caso di urti o graffiature. La pellicola di protezione deve essere rimossa prima dell uso. Se il monitor non funziona in modo normale in particolare, se produce rumori inconsueti o emana odori staccarlo immediatamente dall alimentazione e rivolgersi ad un centro di assistenza o ad un rivenditore autorizzato. Temperature elevate ( superiori a 40 C) possono causare problemi. Non utilizzare il monitor in un luogo in cui sia direttamente esposto ai raggi solari e tenerlo lontano da radiatori, stufe, camini o altre fonti di calore. Staccare il monitor dalla presa di alimentazione. prima di qualunque intervento di riparazione. ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare il coperchio (o il pannello posteriore). All interno sono contenuti pezzi non riparabili dall utente. Affidare l esecuzione delle riparazioni a tecnici qualificati. ATTENZIONE! CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP declina ogni responsabilità per danni a cose e persone qualora non venga rispettata la presente clausola. IT FR DE PL ES PT EL 3

4 Avertissements Avertissements de sécurité Le technicien non autorisé par CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP qui procède à des modifications du produit en remplaçant des parties ou des composants par d autres différents de ceux qui sont utilisés par le fabricant, est responsable de son intervention de la manière que le serait le fabricant même. Cefla SC - Cefla Dental Group ne pourra être tenu responsable des dommages causés aux choses et aux personnes en cas de non-observation de cette clause. Branchements avec les dispositifs externes L appareil ne peut être branché électriquement qu à d autres dispositifs externes portant la marque CE et respectant soit la norme électromédicale I.E.C ou la norme I.E.C Interférences électromagnétiques L utilisation dans le cabinet ou à proximité d un bistouri électronique ou d autres appareils électriques non conformes à la norme I.E.C , pourrait causer des interférences électromagnétiques ou d une autre nature, provoquant ainsi des dysfonctionnements sur l écran. Patients porteurs de stimulateurs cardiaques et/ou prothèses auditives Dans le traitement des patients porteurs de stimulateurs cardiaques et/ou de prothèses auditives il faut prendre en considération les possibles effets de l appareil sur le stimulateur cardiaque et/ou la prothèse auditive. Dans ce but nous vous renvoyons à la littérature tecnico-scientifique traitant de ce sujet. Avant de quitter le cabinet, désactiver le commutateur général de l appareillage. La partie frontale de l appareil est protégée contre la pénétration de liquides de la classe IP44 (nébulisations de liquide). La partie postérieure de l appareil NON n est pas protégée contre la pénétration de liquides, est de classe IP30 (protection contre la pénétration d un outil). L appareil n est pas adapté à une utilisation en présence d un mélange de gaz anesthésiant inflammable avec oxygène ou protoxyde d azote. L appareillage devra être protégé et conservé en parfait état de fonctionnement. Le constructeur décline toute responsabilité (civile et pénale) pour quelque abus que ce soit, négligence dans l utilisation ou utilisation impropre de l appareillage. L appareillage devra exclusivement être utilisé par du personnel autorisé (médecin et auxiliaires médicaux) formés convenablement. L appareillage devra toujours être surveillé lorsqu il est allumé ou préparé au démarrage, en particulier, il ne devra jamais être laissé sans attention en présence de mineurs / incapables ou en général de personnes non autorisées à l utiliser. Avant d insérer le câble d alimentation sur l écran vérifier que la tension indiquée sur l alimentateur utilisé ou corresponde à celle indiquée sur la plaquette du numéro de série. N introduire sous quelque motif que ce soit aucun objet métallique ou aucun liquide dans les trous du corps de l écran. Cela peut entraîner un grave danger de décharges électriques. Pour éviter les décharges électriques, ne jamais toucher l intérieur de l écran. Le boîtier de l écran ne doit être ouvert que par du personnel autorisé et qualifié. Ne pas utiliser l écran dans le cas où les câbles d alimentation serait endommagés. Ne pas appuyer d objets sur le câble d alimentation et le placer de manière à ce qu on ne puisse pas trébucher dessus. Pour débrancher l écran de la prise électrique, se rappeler de saisir la fiche et non le câble. Les ouvertures présentes à l extérieur de l écran servent à la ventilation. Pour éviter des surchauffes, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. Si la partie arrière de l écran devait être accidentellement mouillée (de manière imprévue par les instructions de nettoyage), débrancher le de l alimentation et s adresser immédiatement à un revendeur autorisé. Si nécessaire, il est possible de nettoyer l écran avec un chiffon humide en respectant les avertissements présents dans les instructions de nettoyage. L écran est doté d une protection externe en verre ayant reçu un traitement anti-reflet dont la fonction est de protéger l écran et de permettre les opérations de nettoyage nécessaires. Eviter les chocs accidentels et violents qui pourraient en compromettre l intégrité. Durant la phase d installation, appuyer l écran sur une superficie solide et le manipuler avec soin. L écran externe est en verre ayant reçu un traitement anti-reflet avec une pellicule de protection antérieure et pouvant être retirée en plastique qui peut être endommagée en cas de chute, de chocs ou d égratignure. La pellicule de protection doit être retirée avant l utilisation Si l écran ne fonctionne pas de façon normale en particulier, s il génère des bruits inhabituels ou laisse émaner des odeurs débranchez-le immédiatement de l alimentation et s adresser à un centre d assistance ou à un revendeur autorisé. Températures élevées (supérieures à 40 C) peuvent causer des problèmes. Ne pas utiliser l écran dans un lieu où il serait directement exposé aux rayons du soleil et le tenir loin des radiateurs, chauffages, cheminées ou autres sources de chaleur. Débrancher le moniteur de la prise d alimentation avant toute intervention de réparation. ATTENTION! Pour réduire le risque de décharges électriques, ne pas démonter le couvercle (ou le panneau arrière). À l intérieur se trouvent des pièces qui ne peuvent être réparées par l utilisateur. Confier l exécution des réparations à des techniciens qualifiés. ATTENTION! CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP décline toute responsabilité pour les dommages aux choses et aux personnes dans le cas de non-respect de cette clause. 4 IT FR DE PL ES PT EL

5 warnungen Sicherheitshinweise Ein nicht von CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP autorisierter Techniker, der Änderungen am Produkt vornimmt, indem Teile oder Komponenten durch andere Teile ersetzt werden, die sich von den vom Hersteller verwendeten Teilen unterscheiden, übernimmt dadurch die gleiche Verantwortung, die für den Hersteller gilt. Cefla SC - Cefla Dental Group haftet nicht für Sach- und Personenschäden, wenn die vorliegende Klausel nicht eingehalten wird. Anschlüsse an externe Vorrichtungen Das Gerät kann nur dann an andere elektrische Vorrichtungen angeschlossen werden, wenn diese mit dem CE-Kennzeichen versehen sind und die elektromedizinische I.E.C.-Norm oder die Norm I.E.C erfüllt wird. Elektromagnetische Interferenzen Der Einsatz eines Elektroskalpells oder anderer elektrischer Geräte in der Praxis oder in dessen unmittelbarer Nähe, die nicht der I.E.C.-Vorschrift entsprechen, könnte zu elektromagnetischen Interferenzen oder zu Störungen anderer Natur führen, die einen Störbetrieb des Monitors bewirken. Patienten mit Herzschrittmachern und/oder Hörprothesen Bei der Behandlung von Patienten mit Herzschrittmacher und/oder Hörprothesen müssen mögliche Auswirkungen des Gerätes auf den Herzschrittmacher und/oder die Hörprothese in Betracht gezogen werden. In diesem Zusammenhang die auf dieses Thema bezogene technisch-wissenschaftliche Literatur einsehen. Vor Verlassen der Praxis muss der Hauptschalter des Geräts ausgeschaltet werden. Der vordere Teil des Geräts ist gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt, Schutzklasse IP44 (Flüssigkeitsspritzer). Der hintere Teil des Geräts ist NICHT gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt und entspricht der Schutzklasse IP30 (Schutz vor Zugriff durch Werkzeug). Das Gerät eignet sich nicht für einen Gebrauch in Präsenz einer entflammbaren Mischung aus Betäubungsgas und Sauerstoff oder Stickstoffoxydul. Das Gerät muss stets ein einem einwandfrei leistungsfähigen Zustand gehalten werden. Für jeglichen Missbrauch, Unachtsamkeit beim Gebrauch sowie für jede unsachgemäße Anwendung des Gerätes übernimmt der Hersteller keinerlei (zivil- und strafrechtliche) Verantwortung. Das Gerät darf nur von dazu befugtem Personal (Arzt oder Arzthilfe) mit entsprechender Ausbildung benutzt werden. Wenn das Gerät eingeschaltet oder betriebsbereit ist, muss es stets überwacht werden. Insbesondere in Präsenz von Minderjährigen / unzurechnungsfähigen Personen oder generell von nicht zu dessen Gebrauch befugtem Personal darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Bevor man das Speisekabel am Monitor einführt, muss kontrolliert werden, ob der auf dem verwendeten Netzgerät angegebene Spannungswert mit dem auf dem Seriennummernschild angeführten Wert übereinstimmt. Das Einführen von Metallgegenständen oder von Flüssigkeiten in die Öffnungen des Monitorkörpers ist strikt verboten, da dies mit Stromschlaggefahr verbunden ist. Um Stromschläge zu vermeiden, darf das Innere des Monitors keinesfalls berührt werden. Das Gehäuse des Monitors darf nur von dazu befugtem Fachpersonal geöffnet werden. Wenn das Speisekabel beschädigt ist, darf der Monitor nicht benutzt werden. Keine Gegenstände auf das Speisekabel legen und dieses so verlegen, dass man nicht darüber stolpert. Um den Monitor von der Steckdose zu trennen, darf nicht am Kabel gezogen werden, sondern es muss der Stecker herausgezogen werden. Die außen am Monitor vorliegenden Öffnungen dienen der Lüftung. Um Überhitzungen zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen weder verstopft noch zugedeckt werden. Sollte der hintere Teil des Monitors versehentlich nass werden (d.h. auf eine nicht in den Reinigungsanleitungen vorgesehene Weise), so muss dessen Stromversorgung unterbrochen und unverzüglich ein autorisierter Vertragshändler aufgesucht werden. Falls erforderlich, kann der Monitor unter Einhaltung der hier genannten Reinigungsanleitungen mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Der Monitor ist mit einem externen, reflexgeschützten Glasschutzschirm ausgestattet, der zum Schutz des Schirms dient und ein Ausführen der erforderlichen Reinigungsarbeiten möglich macht. Zufällige heftige Stöße sollten vermieden werden, damit daran keine Schäden entstehen. Während der Installierung muss der Monitor auf einer stabilen Oberfläche abgesetzt werden. Diesen mit Sorgfalt handhaben. Der äußere Schirm ist aus Glas gefertigt, das einer vor Reflexion schützenden Behandlung unterzogen wurde und weist eine vordere, abziehbare Schutzfolie aus Kunststoff auf. Sollte dieser fallen gelassen werden, Schläge erleiden oder zerkratzt werden, können Schäden daran entstehen. Die Schutzfolie muss vor dem Gebrauch entfernt werden. Sollte der Monitor nicht ordnungsgemäß funktionieren dies gilt vor allem bei Auftreten von ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen so muss dieser sofort vom Stromnetz getrennt werden und ein Kundendienstzentrum oder ein autorisierter Fachhändler kontaktiert werden. Zu hohe Temperaturen (über 40 C) können Probleme verursache. Der Monitor darf nicht in einem Ort verwendet werden, an dem er der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Ebenfalls muss er fern von Heizkörpern, Heizöfen, Kaminen oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Den Monitor von der Steckerbuche abtrennen, bevor irgendein Instandsetzungseingriff vorgenommen wird. ACHTUNG! Um das Stromschlagrisiko einzuschränken, darf die Abdeckung (oder die hintere Tafel) nicht abgenommen werden. Dahinter befinden sich Teile, die nicht vom Benutzer repariert werden können. Es müssen Fachtechniker mit der Instandsetzung beauftragt werden. ACHTUNG! CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP lehnt jegliche Verantwortung für Sach- oder Personenschäden ab, wenn die hier angeführte Klausel nicht berücksichtigt wird. IT FR DE PL ES PT EL 5

6 Ostrzeżenia Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Technik nieautoryzowany przez firmę CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP, który przystępuje do modyfikacji produktu wymieniając części lub komponenty na inne od używanych przez producenta, przyjmuje odpowiedzialność analogiczną do odpowiedzialności producenta. CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP uchyla się od każdej odpowiedzialności za szkody dla przedmiotów i osób, jeśli nie zostaje przestrzegana niniejsza klauzula. Połączenia z urządzeniami zewnętrznymi Urządzenie może być połączone elektrycznie tylko do innych urządzeń zewnętrznych mających znak CE i przestrzegających normy elektromedycznej IEC lub normy IEC Interferencje elektromagnetyczne Użytkowanie w gabinecie lub w bezpośredniej bliskości lancetu elektrycznego lub innych urządzeń elektrycznych niezgodnych z normatywą IEC , może spowodować interferencje elektromagnetyczne lub innej natury powodując nieprawidłowe funkcjonowanie produktu. Pacjenci posiadacze rozruszników serca i/lub protez słuchowych W leczeniu pacjentów posiadaczy rozruszników serca i/lub protez akustycznych należy wziąć pod uwagę możliwe efekty aparatury na rozrusznik serca i/lub protezę akustyczną. W tym celu odsyła się do literatury techniczno-naukowej na ten temat. Przed opuszczeniem ambulatorium odłączyć wyłącznik główny urządzenia. Część frontalna urządzenia jest zabezpieczona od przenikania płynów klasy IP44 (natryski płynu). Część tylna urządzenia NIE jest zabezpieczona od przenikania płynów i jest klasy IP30 (zabezpieczenie od dostępu z narzędziem). Urządzenie nie jest odpowiednie do użytkowania w obecności mieszanki gazu anestetycznego zapalnego z tlenem lub tlenkiem azotu. Urządzenie powinno być doskonale i skutecznie strzeżone i utrzymywane. Producent uchyla się od odpowiedzialności (cywilnej i karnej) z powodu jakiegokolwiek nadużycia, zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania urządzenia. Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez odpowiednio wyszkolony personel autoryzowany (medyczny lub paramedyczny). Urządzenie powinno być zawsze nadzorowane, kiedy jest włączone lub przygotowywane do uruchomienia, w szczególności nie powinno być nigdy pozostawiane bez nadzoru w obecności niepełnoletnich/opóźnionych w rozwoju lub na ogół personelowi nie autoryzowanemu do obsługi. Przed włączeniem kabla zasilania na monitorze sprawdzić, czy napięcie oznaczone na używanym zasilaczu odpowiada temu na tabliczce. Absolutnie nie wkładać żadnego metalowego przedmiotu lub żadnego płynu do szczelin korpusu monitora. To może spowodować niebezpieczeństwo wstrząsów elektrycznych. W celu uniknięcia wstrząsów elektrycznych, nigdy nie dotykać wnętrza monitora. Osłona monitora powinna być otwierana tylko przez wykwalifikowany i uprawniony personel. Nie używać monitora w przypadku, gdy kabel zasilania jest uszkodzony. Nie opierać przedmiotów na kablu zasilania i umieszczać go w taki sposób, by nie można było się potknąć. Aby odłączyć monitor od gniazda elektrycznego, należy pamiętać o tym, by pochwycić wtyczkę, a nie kabel. Otwory obecne na zewnątrz monitora służą do wentylacji. Aby uniknąć przegrzania, otwory te nie powinny być zatkane lub przykryte. Jeśli monitor miałby przypadkowo zamoczyć się w tylnej części (w sposób nie przewidziany przez instrukcje czyszczenia), odłączyć go od zasilania i zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy. Tam, gdzie jest to konieczne, można oczyścić monitor nawilżoną szmatką przestrzegając ostrzeżeń znajdujących się w instrukcjach czyszczenia. Monitor jest wyposażony w zewnętrzny ekran ochronny ze szkła pokrytego powłoką antyreflekyjną, którego funkcją jest ochrona ekranu LCD i pozwolenie na niezbędne operacje czyszczenia. Unikać przypadkowych gwałtownych uderzeń mogących przesądzić o jego integralności. Podczas fazy instalacji oprzeć monitor na trwałej powierzchni i przesuwać go delikatnie. Zewnętrzny ekran jest ze szkła pokrytego powłoką antyrefleksyjną z zabezpieczającą z przodu usuwalną plastikową błoną i może zostać uszkodzony, jeśli zostaje opuszczony i w przypadku uderzeń i zadrapań. Przed użyciem błona ochronna powinna zostać usunięta. Jeśli monitor nie funkcjonuje w sposób normalny w szczególności, jeśli wytwarza niezwykłe hałasy lub emanuje zapachy - natychmiast odłączyć go od zasilania i zwrócić się do centrum obsługi lub do autoryzowanego sprzedawcy. Temperatury wysokie (wyższe od 40 C) mogą powodować problemy. Nie używać monitora w miejscu, w którym jest bezpośrednio wystawiony na promienie słoneczne i trzymać go z daleka od grzejników, pieców, kominków lub innych źródeł ciepła. Przed każdą interwencją naprawy odłączyć monitor z gniazdka zasilającego. UWAGA! Aby zredukować ryzyko wstrząsów elektrycznych, nie odmontowywać pokrywy (lub panelu tylnego). Wewnątrz są zawarte detale nie naprawialne przez użytko wnika. Powierzyć wykonanie napraw wykwalifikowanym technikom. UWAGA! CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP zrzeka się z każdej odpowiedzialności za szkody przedmiotom i osobom wtedy, gdy nie zostaje przestrzegana niniejsza klauzula. 6 IT FR DE PL ES PT EL

7 ADVERTENCIAS Advertencias de seguridad El técnico no autorizado por CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP que procede a modificar el producto sustituyendo partes o componentes con otros diferentes de los utilizados por el fabricante, se asume la responsabilidad análoga a la del fabricante mismo. CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP declina toda responsabilidad por daños a cosas y personas en caso que no se respetase la presente cláusula. Conexiones con dispositivos externos El equipo puede conectarse eléctricamente sólo a otros dispositivos externos marcados CE y que respeten la norma electro-médica I.E.C o I.E.C Interferencias electromagnéticas La utilización en el estudio o en su proximidad, de un electro-bisturí u otros equipos eléctricos no conformes con la normativa I.E.C , podría causar interferencias electromagnéticas o de otra naturaleza, provocando mal funcionamiento en el monitor. Pacientes portadores de marcapasos y/o prótesis acústicas En el tratamiento de pacientes portadores de marcapasos y/o prótesis acústicas, es necesario considerar los posibles efectos del equipo en el marcapasos y/o en la prótesis acústica.para este objetivo hágase referencia a la literatura técnico-científica sobre el argumento. Antes de dejar el ambulatorio, desactivar el interruptor general del equipo. La parte frontal del equipo está protegida contra la penetración de líquidos de clase IP44 (pulverizaciones de líquido). La parte trasera del equipo NO está protegida contra la penetración de líquidos es de clase IP30 (protección contra el acceso con una herramienta). El equipo no es adecuado a una utilización en presencia de una mezcla de gas anestésico inflamable con oxígeno o protóxido de nitrógeno. El equipo deberá supervisarse y conservarse en perfecta eficiencia. El fabricante declina toda responsabilidad (civil y penal) para cualquier abuso, dejadez en la utilización o uso inadecuado del equipo. El equipo deberá ser utilizado exclusivamente por personal autorizado (médico o paramédico) adiestrado adecuadamente. El equipo deberá ser controlado cuando esté encendida o predispuesta para el arranque, especialmente, no deberá dejarse sin vigilancia en presencia de menores / discapacitados o, en general, en presencia de personal no autorizado para la utilización. Antes de introducir el cable de alimentación en el monitor, verificar que la tensión indicada en el alimentador utilizado corresponda a la indicada en la placa de la matrícula. No introducir absolutamente ningún objeto metálico o ningún líquido en las ranuras del cuerpo del monitor. Ello puede provocar peligro de sacudidas eléctricas. Para evitar sacudidas eléctricas, no tocar jamás el interior del monitor. La cubierta del monitor debe ser abierta sólo por personal autorizado y cualificado. No utilizar el monitor en el caso en que el cable de alimentación esté dañado. No apoyar objetos sobre el cable de alimentación y disponerlo de modo que evite tropiezos. Para desconectar el monitor de la toma eléctrica, recordar aferrar el enchufe y no el cable. Las aperturas presentes en el exterior del monitor sirven para la ventilación. Para evitar sobrecalentamientos, dichas aperturas no deben ser obstruidas o cubiertas. Si el monitor se mojase accidentalmente en su parte trasera (de un modo no previsto por las instrucciones de limpieza), desconectarlo de la alimentación y dirigirse inmediatamente a un revendedor autorizado. Donde sea necesario, es posible limpiar el monitor con un paño húmedo, respetando las advertencias presentes en las instrucciones de limpieza. El monitor está equipado con una pantalla de protección externa de cristal, con tratamiento anti-reflejo cuya función es la de proteger la pantalla y permitir las operaciones de limpieza necesarias. Evitar choques accidentales violentos que pueden comprometer su integridad. Durante la fase de instalación apoyar el monitor sobre una superficie sólida y manipularlo con atención. La pantalla exterior es de cristal con tratamiento anti-reflejo con una película de protección delantera de plástico que puede extraerse, y puede sufrir daños si se deja caer y en caso de choques o arañazos. La película de protección debe eliminarse antes de la utilización. Si el monitor no funciona de modo normal - concretamente, si produce ruidos inusitados o emana olores desconectarlo inmediatamente de la alimentación y dirigirse a un centro de asistencia o a un revendedor autorizado. Temperaturas elevadas (superiores a 40 ºC) pueden causar problemas. No utilizar el monitor en un lugar en que esté expuesto directamente a los rayos solares y mantenerlo lejos de radiadores, estufas, chimeneas u otras fuentes de calor. Desconectar el monitor de la toma de alimentación antes de llevar a cabo cualquier intervención de reparación. ATENCIÓN! Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, no desmontar la tapa (o el panel trasero). En el interior se encuentran piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. Confiar la ejecución de las reparaciones a los técnicos cualificados. ATENCIÓN! CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP declina toda responsabilidad por daños a cosas y personas en caso que no se respete la cláusula presente. IT FR DE PL ES PT EL 7

8 Advertências Advertências de segurança O técnico não autorizado pela CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP que efetuar alterações no produto, substituindo partes ou componentes com outros diversos daqueles utilizados pelo fabricante, assume a responsabidade análoga ao do Fabricante. A CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP declina toda e qualquer responsabilidade por danos a coisas e ou pessoas caso a presente cláusula não for respeitada. Ligações com dispositivos externos O aparelho só pode ser ligado electricamente a outros dispositivos externos com o símbolo CE e que respeitem a norma eléctrica médica I.E.C ou a norma I.E.C Interferências electromagnéticas A utilização no consultório ou nas suas proximidades de um bisturi eléctrico ou de outros aparelhos eléctricos não em conformidade com a normativa I.E.C , pode causar interferências electromagnéticas ou de outra natureza, provocando interferências no monitor. Pacientes portadores de estimulador cardiovascular e/ou próteses auditivas No tratamento dos pacientes portadores de estimulador cardiovascular e/ou próteses auditivas é necessário considerar os efeitos possíveis do aparelho no estimulador cardiovascular e/ou próteses auditivas. Para isso deve consultar material informativo técnico-científico sobre este argumento. Antes de sair do ambulatório desligue o interruptor geral do aparelho. A parte frontal do aparelho está protegida da penetração de líquidos classe IP44 (pulverização de líquido). A parte posterior do aparelho NÃO está protegida da penetração de líquidos, é de classe IP30 (protecção contra a introdução de uma ferramenta). O aparelho não deve ser utilizado na presença de uma mistura de gás anestésico inflamável com oxigénio ou protóxido de azoto. O aparelho deve ser mantido e conservado em perfeita eficiência. O fabricante exonera-se de qualquer responsabilidade (civil e penal) por abusos, negligência no uso ou uso inadequado do aparelho. O aparelho deve ser utilizado exclusivamente por pessoal autorizado (médico e paramédico) adequadamente formado. O aparelho deve ser sempre vigiado quando estiver ligado ou a ser preparado para o accionamento, especialmente nunca deve ser deixado sozinho na presença de menores / deficientes ou pessoas em geral não autorizadas para o utilizar. Antes de introduzir o cabo de alimentação no monitor verifique se a tensão indicada no alimentador utilizado corresponde à indicada na placa da matrícula. Não introduza absolutamente nenhum objecto metálico ou nenhum líquido nas ranhuras do corpo do monitor. Isto pode provocar perigo de choques eléctricos. Para evitar choques eléctricos, nunca toque o interior do monitor. A caixa do monitor só deve ser aberta por pessoal autorizado e qualificado. Não utilize o monitor caso o cabo de alimentação esteja danificado. Não apoie objectos sobre o cabo de alimentação e coloque-o de modo que não possa tropeçar nele. Para desligar o monitor da tomada eléctrica, recorde-se que deve agarrar pela ficha e não pelo cabo. As aberturas presentes no exterior do monitor servem para a ventilação. Para evitar aquecimento excessivo, estas aberturas não devem ser obstruídas ou cobertas. Se molhar acidentalmente a parte posterior do monitor (de maneira não prevista nas instruções de limpeza), desligue-o da alimentação e dirija-se imediatamente a um revendedor autorizado. Se for necessário, é possível limpar o monitor com um pano húmido respeitando as advertências presentes nas instruções de limpeza. O monitor está equipado com um ecrã protector externo em vidro com tratamento anti reflexo cuja função é proteger o ecrã e permitir as necessárias operações de limpeza. Evite choques violentos acidentais pois podem comprometer a sua integridade. Durante a fase de instalação apoie o monitor sobre uma superfície sólida e maneje-o com cuidado. O ecrã externo é em vidro com tratamento anti reflexo e uma película de protecção anterior amovível em plástico e pode sofrer danos com quedas, choques ou riscos. A película de protecção deve ser removida antes do uso. Se o monitor não funcionar normalmente mais especificamente, se produzir ruídos particulares ou emanar odores desligue-o imediatamente da alimentação e dirija-se imediatamente a um centro de assistência ou a um revendedor autorizado. Temperaturas elevadas (superiores a 40 C) podem causar problemas. Não utilize o monitor num local em que esteja exposto directamente aos raios solares e mantenha-o longe de radiadores, aquecedores, lareiras ou outras fontes de calor. Tire o cabo de alimentação do monitor da tomada antes de realizar qualquer tipo de intervenção de reparação. ATENÇÃO! Para reduzir o risco de choques elétricos, não desmonte a tampa (ou o painel posterior). No seu interior são contidas peças que não podem ser consertadas pelo usuário. Confie a execução das reparações aos técnicos qualificados. ATENÇÃO! A CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP declina toda e qualquer responsabilidade por danos a coisas e ou pessoas caso esta cláusula não venha respeitada. 8 IT FR DE PL ES PT EL

9 Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια Ο μή εξουσιοδοτημένος τεχνικός από την CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP που προβαίνει σε αλλοίωση του προϊόντος αντικαθιστώντας σημεία ή εξαρτήματα με άλλα διαφορετικά από εκείνα που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής, αναλαμβάνει ανάλογη ευθύνη με εκείνη του ιδίου κατασκευαστή. Η CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα εφόσον δεν τηρηθεί αυτός ο όρος. Συνδέσεις με εξωτερικές διατάξεις Η συσκευή δυνάται να συνδεθεί ηλεκτρικά μόνο σε άλλες εξωτερικές διατάξεις με σήμα CE οι οποίες επίσης σέβονται τον ηλεκτροϊατρικό κανόνα I.E.C ή τον κανόνα I.E.C Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές Η χρήση εντός ιατρείου ή σε άμεση κοντινή απόσταση ενός ηλεκτρονυστεριού ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών μή συμβατών με τη νομοθεσία I.E.C , μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές ή άλλης φύσεως παρεμβολές και κατά συνέπεια κακή λειτουργία του παρακολουθητήρα. Ασθενείς που φέρουν συσκευές για τη διέγερση της καρδιάς και/ή ακουστικές προσθέσεις Κατά την μεταχείριση των ασθενών που φέρουν συσκευές για την διέγερση της καρδιάς και/ή ακουστικές προσθέσεις απαιτείται η εξέταση πιθανών επιρροών της συσκευής επί της συσκευής για τη διέγερση της καρδιάς και/ή επί της ακουστικής πρόσθεσης. Για τον συγκεκριμένο σκοπό αναστέλλεται στην τεχνικο-επιστημονική ανάγνωση επί του θέματος. Προτού εγκλαταλείψετε το εργαστήριο αποσυνδέσατε τον γενικό διακόπτη της συσκευής. Το μετωπικό μέρος της συσκευής προστατεύεται από την διείσδυση υγρών κλάσης IP44 (πιστιλιές υγρού). Το οπίσθιο μέρος της συσκευής ΔΕΝ προστατεύεται από την διείσδυση υγρών, είναι της τάξης IP30 (προστασία από την πρόσβαση με εργαλείο). Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση παρουσία μείγματος αναισθητικού εύφλεκτου αερίου με οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται και να διατηρείται σε τέλεια λειτουργικότητα. Ο κατασκευαστής αποκλείνει κάθε ευθύνη (αστική ή ποινική) για κακή χρήση, απροσεξία κατά τη χρήση ή ανάρμοστη χρήση της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό (ιατρικό ή παραϊατρικό) με την κατάλληλη εκπαίδευση. Η συσκευή πρέπει να φρουρείται πάντα όταν είναι αναμμένη ή προετοιμασμένη για ενεργοποίηση, ειδκότερα δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται αφρούρητη παρουσία ανηλίκων / ανίκανων ή γενικά μή εξουσιοδοτημένου στη χρήση προσωπικού. Προτού εισαχθεί το κάλωδιο τροφοδοσίας στον παρακολουθητήρα επιβεβαιώσατε πως η ενδεδειγμένη τάση στον τροφοδότη χρήσης αντιστοιχεί με την ενδεδειγμένη στην πινακίδα μητρώου. Δεν πρέπει να εισάγεται ρητά κανένα μεταλλικό αντικείμενο ή κανένα υγρό στις σχισμές του σώματος του παρακολουθητήρα. Ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μήν έρθετε ποτέ σε επαφή με το εσωτερικό του παρακολουθητήρα. Το περίβλημα του παρακολουθητήρα πρέπει να ανοίγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο και έμπειρο προσωπικό. Μή χρησιμοποιείτε τον παρακολουθητήρα σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο. Μήν ακουμπάτε αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας και τακτοποιήσατε με τρόπο για να μήν υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος. Για την αποσύνδεση του παρακολουθητήρα από την ηλεκτρική πρίζα, θυμηθείτε να κρατήσετε το βύσμα και όχι το καλώδιο. Τα υπάρχοντα ανοίγματα στο εξωτερικό μέρος του παρακολουθητήρα απαιτούνται για τον εξαερισμό. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Οταν ο παρακολουθητήρα συμπτωματικά βραχεί στο οπίσθιο μέρος (με τρόπο που δεν προβλέπεται από τις οδηγίες καθαριότητας), αποσυνδέσατε από τη τροφοδοσία και απευθυνθείτε αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα πωλήσεως. Εφόσον χρεαιστεί, μπορεί να καθαριστεί ο παρακολουθητήρας με ένα υγρό πανί σεβούμενοι τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στις οδηγίες καθαρισμού. Ο παρακολουθητήρας προμηθεύεται με μία εξωτερική γυάλινη προσταστευτική οθόνη με αντανακλαστική μεταχείριση η λειτουργία του οποίου είναι η προστασία της οθόνης και διευκολύνει τις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού. Αποφεύγετε σφοδρές συμπτωματικές συγκρούσεις οι οποίες ενδεχομένως διακινδυνεύουν την ακεραιότητα του. Κατά τη φάση της εγκατάστασης ακουμπήσατε τον παρακολουθητήρα πάνω σε μία σταθερή επιφάνεια και μεταχειρισθείτε το προσεχτικά. Η εξωτερική οθόνη είναι γυάλινη με αντανακλαστική μεταχείριση με προστατευτική μετακινήσιμη εμπρόσθια πλαστική ταινία και μπορεί να υποστεί ζημιές όταν πέσει και σε περίπτωση χτυπήματος ή γδαρσίματος. Η προστατευτική ταινία πρέπει να αφαιρείται πρίν από τη χρήση. Εφόσον ο παρακολουθητήρας δεν λειτουργεί με κανονικό τρόπο ειδικότερα, όταν παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή αναδίνει οσμές αποσυνδέσατε αμέσως από την τροφοδοσία και απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής βοήθειας ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα πωλήσεως. Υψηλές θερμοκρασίες (ανώτερες των 40 C) μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Μή χρησιμοποιείτε τον παρακολουθητήρα σε χώρο όπου είναι άμεσα εκτεθειμένος στις ακτίνες του ηλίου και κρατήσατε μακριά από θερμαντικά σώματα, σόμπες, τζάκια ή άλλες πηγές θερμότητας. Αποσυνδέστε το μόνιτορ από την πρίζα τροφοδοσίας πριν από οποιαδήποτε εργασία επιδιόρθωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείται το κάλυμμα (ή την πίσω ποδιά). Εντός περιλαμβάνονται τμήματα που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν από το χρήση. Εμπιστευτείτε τις επιδιορθώσεις σε ειδικευμένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η CEFLA SC - CEFLA DENTAL GROUP αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα εφόσον δεν τηρηθεί αυτός ο όρος. IT FR DE PL ES PT EL 9

10 installazione INSTALLATION AUFSTELLUNG ZAINSTALowaNIU INSTALACIÓN INSTALAÇÃO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ B A PRECAUZIONE: Mantenere distanti i fili elettrici (A) dal punto di fissaggio del carter (B) indicato in fig. 4. PRÉCAUTION : Maintenir les fils électriques (A) à une certaine distance du point de fixation du carter (B) indiqué dans l image (fig. 4). VORSICHT: Die Leitungsdrähte (A) von der in der Abbildung 4 aufgezeigten Befestigungsstelle der Abdeckung (B) fernhalten. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Trzymać przewody elektryczne (A) daleko od punktu mocowania obudowy (B) pokazanego na rys. 4 PRECAUCIÓN: Mantener distantes los hilos eléctricos (A) respecto al punto de fijación del cárter (B) indicado en la fig. 4. PRECAUÇÃO: manter os fios elétricos (A) afastados do ponto de fixação do cárter (B) indicado na fig. 4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε σε απόσταση τα ηλεκτρικά καλώδια ( Α ) από το σημείο σύνδεσης του κάρτερ ( Β ) στο σχημ. 4. No Touchscreen Touchscreen TOUCHSCREEN DRIVER 10 IT FR DE PL ES PT EL

11 installazione INSTALLATION AUFSTELLUNG ZAINSTALOWANIU INSTALACIÓN INSTALAÇÃO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ dopo l installazione/ APRÈS L INSTALLATION/ NACH DER INSTALLATION/ PO ZAINSTALOWANIU / DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN/ DEPOIS DA INSTALAÇÃO/ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Si consiglia di effettuare l autoregolazione del display (vedi pag 13) e del volume (vedi pagina 16) Il est conseillé d effectuer une autorégulation de l afficheur (voir page 13) et du volume (voir page 16) Es wird empfohlen, die automatische Anpassung des Displays (siehe S. 13) und der Lautstärke (siehe S. 16) vorzunehmen Zaleca się przeprowadzenie samoregulacji display (patrz str. 13) i natężenia dźwięku (patrz strona 16) Les aconsejamos realizar la auto-regulación del display (véase pág 13) y del volumen (véase pág 16) Aconselha-se a efectuar a auto-regulação do display (ver pág. 13) e do volume (ver página 16) Συστήνεται να διενεργείτε την αυτορύθμιση της οθόνης (βλέπε σελίδα 13) και της έντασης (βλέπε σελίδα 16) Solo per display TOUCH SCREEN: si consiglia di effettuare la regolazione del touch screen Uniquement pour l afficheur TACTILE: il est conseillé d effectuer le réglage de l écran tactile Nur für TOUCHSCREEN-Display: Es wird empfohlen, die Einstellung des Touchscreens vorzunehmen Tylko w przypadku display TOUCH SCREEN: zaleca się regulację touch screen Solo para display con PANTALLA TÁCTIL Les aconsejamos realizar la regulación de la pantalla táctil Somente para display TOUCH SCREEN: aconselha-se a efectuar a regulação do ecrã sensível ao tacto Μόνο για οθόνη TOUCH SCREEN: συστήνεται να διενεργείτε τη ρύθμιση του touch screen IT FR DE PL ES PT EL 11

12 LEGENDA OSD/ LEGENDE OSD/ OSD LEGENDE/ LEGENDA OSD/ LEYENDA OSD/ LEGENDA OSD/ ΥΠΟΜΝΗΜΑ OSD IMAGE regolazione luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza réglage de la luminosité, du contraste, de la saturation, de la netteté Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Bildschärfe regulacja jaskrawości, kontrastu, nasycenia, ostrości obrazu regulación luminosidad, contraste, saturación, nitidez regulação de luminosidade, contraste, saturação, nitidez ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης, κορεσμού, ευκρίνειας PIP (Picture in Picture) accensione, spegnimento, seleziona ingresso, posizione allumage, extinction, selection entrée, position Einschalten, Ausschalten, Auswahl des Eingangs und Position zapalanie, gaszenie, wybór wejścia, położenie encendido, apagado, selecciona entrada, posición ligar, desligar, selecção da entrada, posição άναμμα, σβήσιμο, επιλογή εισόδου, θέση DISPLAY dimensione immagine, posizione, fase, frequenza dimension image, position, phase, fréquence Bildabmessung, Position, Phase und Frequenz rozmiar obrazu, położenie, faza, częstotliwość dimensión imagen, posición, fase, frecuencia tamanho da imagem, posição, fase, frequência διαστάσεις εικόνας, θέση, φάση, συχνότητα SYSTEM impostazioni di sistema configuration du système Systemeinstellungen ustawienia systemu configuraciones de sistema definições de sistema ρυθμίσεις συστήματος funzionamento FONCTIONNEMENT BETRIEBSWEISE ZASADA DZIAŁANIA FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMENTO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SHARPNESS color image menu regolazione nitidezza dello schermo réglage de la netteté de l'écran Einstellung der Bildschirmschärfe regulacja ostrości ekranu. regulaciónnitidez de la pantalla regulação da nitidez do ecrã. ρύθμιση ευκρίνειας της οθόνης BRIGHTNESS regolazione luminosità dello schermo réglage de la luminosité de l'écran Einstellung der Bildschirmhelligkeit regulacja jaskrawości ekranu. regulación luminosidad de la pantalla regulação da luminosidade do ecrã. ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης CONTRAST regolazione contrasto dello schermo réglage du contraste de l'écran Einstellung des Bildschirmkontrastes regulacja kontrastu ekranu. regulacióncontraste de la pantalla regulação do contraste do ecrã. ρύθμιση αντίθεσης της οθόνης HUE regolazione tonalità dello schermo réglage de la tonalité de l'écran Einstellung des Bildschirmfarbtons regulacja odcienia ekranu. regulación tonalidad de la pantalla regulação da tonalidade do ecrã. ρύθμιση τόνου της οθόνης SATURATION regolazione saturazione dello schermo réglage de la saturation de l'écran Einstellung der Bildschirmsättigung regulacja nasycenia ekranu. regulación saturación de la pantalla regulação da saturação do ecrã. ρύθμιση κορεσμού της οθόνης COLOR TEMP regolazione temperatura del colore: 4200K,5000K. 6500K,7500K,9300K,USER température de couleur: 4200K,5000K,6500K,. 7500K,9300K,USER Farbtemperatur: 4200K,5000K,6500K,7500K,. 9300K,USER temperatura koloru: 4200K,5000K, 6500K, 7500K,. 9300K,USER. temperatura de color: 4200K,5000K,6500K,7500K,. 9300K,USER temperatura da cor: 4200K,5000K,6500K,7500K,. 9300K,USER. Θερμοκρασία χρώματος: 4200K,5000K,6500K,. 7500K,9300K,USER AUTO COLOR autocalibrazione del colore auto-étalonnage de la couleur Selbstkalibrierung der Farbe autokalibracja koloru. auto-regulación del color autocalibração da cor. αυρορύθμιση του χρώματος RED, GREEN, BLUE regolazione del guadagno colore canali rosso, verde, blu réglage de l'augmentation de couleur sur les chaines de. couleur rouge, vert, bleu Einstellung der Farbverstärkung der Kanäle Rot, Grün. und Blau regulacja przyrostu koloru kanałów czerwonego, zielonego,. niebieskiego regulación de la ganancia canales rojo, verde, azul regulação do ganho de cor nos canais vermelho, verde, azul ρύθμιση του οφέλους χρώματος κανάλια κόκκινο,. πράσινο, μπλε 12 IT FR DE PL ES PT EL

13 funzionamento FONCTIONNEMENT BETRIEBSWEISE ZASADA DZIAŁANIA FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMENTO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ display menu IMAGE SIZE One To One, 16:9, 4:3, ASPECT One To One, 16:9, 4:3, ASPECT One To One, 16:9, 4:3, ASPECT One To One, 16:9, 4:3, ASPECT. One To One, 16:9, 4:3, ASPECT One To One, 16:9, 4:3, ASPECT One To One, 16:9, 4:3, ASPECT H - V regolazione posizione orizzontale e verticale dell'immagine réglage de la position horizontale et verticale de l'image Einstellung der horizontalen und vertikalen Position des Bildes regulacja poziomego i pionowego położenia obrazu. regulación posición horizontal y vertical de la imagen regulação da posição horizontal e vertical da imagem ρύθμιση οριζόντιας και κατακόρυφης θέσης της εικόνας PHASE regolazione fase dello schermo réglage de la phase de l'écran Einstellung der Bildschirmphase regulacja fazy ekranu. regulación fase de la pantalla regulação da fase do ecrã ρύθμιση φάσης της οθόνης AUTO ADJUST regolazione automatica dello schermo réglage automatique de l'écran automatische Anpassung des Bildschirms automatyczna regulacja ekranu. regulación automática de la pantalla regulação automática do ecrã αυτόματη ρύθμιση της οθόνης FREQUENCY regolazione frequenza dell'orologio dello schermo réglage de la fréquence de l'horloge de l'écran Einstellung der Frequenz der Bildschirmuhr regulacja częstotliwości zegara ekranu. regulación frecuencia del reloj de la pantalla regulação da frequência do relógio do ecrã ρύθμιση συχνότητας του ρολογιού της οθόνης display misc ZOOM regolazione ingrandimento dello schermo réglage de l'agrandissement sur l'écran Einstellung der Bildschirmvergrößerung regulacja powiększenia ekranu. regulación ampliación de la pantalla regulação da ampliação da imagem no ecrã ρύθμιση μεγέθυνσης της οθόνης PAN H - V regolazione posizione orizzontale e verticale dell'immagine. ridimensionata (funzione abilitata con zoom attivo) réglage de la position horizontale et verticale de l'image. redimensionnée (fonction activée avec zoom activé) Einstellung der horizontalen und vertikalen Position des. verkleinerten Bildes (Funktion bei aktiviertem Zoom verfügbar) regulacja wymiarowania poziomego i pionowego położenia. obrazu (funkcja czynna przy aktywnym zoom) regulación posición horizontal y vertical de la imagen. redimensionada (función habilitada con zoom activo) regulação da posição horizontal e vertical da imagem. redimensionada (função activada com Zoom activo) ρύθμιση οριζόντιας και κατακόρυφης θέσης της εικόνας που. άλλαξε διαστάσεις (λειτουργία διαθέσιμη με το zoom ενεργό) IT FR DE PL ES PT EL 13

14 funzionamento FONCTIONNEMENT BETRIEBSWEISE ZASADA DZIAŁANIA FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMENTO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ pip (picture IN PICTURE) menu PIP Mode acceso, spento allumé, éteint eingeschaltet, ausgeschaltet włączony, wyłączony. encendido, apagado aceso, apagado αναμμένο, ςβηστό PIP Source selezione origine del segnale sélection origine du signal Auswahl der Signalherkunft selekcja źródła sygnału. selección origen de la señal selecção da origem do sinal επιλογή προέλευσης του σήματος PIP Swap pip IMAGE inversione segnale di origine inversion signal d'origine Umkehr des Ursprungsignals odwrócenie sygnału źródłowego. inversión señal de origen inversão do sinal de origem αντιστροφή σήματος προέλευσης PIP Size piccola, media, grande, finestra invertita petite, moyenne, grande, fenêtre inversée klein, mittel, groß, umgekehrtes Fenster mały, średni, duży, odwrócone okienko. pequeña, mediana, grande, ventana invertida pequena, média, grande, janela invertida μικρή, μεσαία, μεγάλη, αντιστραμμένο παράθυρο PIP Position posizione PIP: sinistra in alto, sinistra in basso,. centrale, destra in alto, destra in basso position PIP: à gauche en haut, à gauche en bas,. au centre, à droite en haut, à droite en bas PIP-Position: links oben, links unten, in der Mitte,.. rechts oben, rechts unten położenie PIP: góra lewostronnie, dół lewostronnie,... środek, góra prawostronnie, dół prawostronnie. posición PIP: izquierda arriba, izquierda abajo,... central, derecha arriba, derecha abajo posição PIP: esquerda em cima, esquerda em... baixo, direita em cima, direita em baixo θέση PIP: αριστερά ψηλά, αριστερά χαμηλά, δεξιά... ψηλά, δεξιά χαμηλά PIP Blend regola la trasparenza del PIP règle la transparence du PIP Einstellung der Transparenz des PIP reguluje przejrzystość PIP. regula la transparencia del PIP regula a transparência do PIP ρύθμιση της διαφάνειας του PIP BRIGHTNESS regolazione luminosità dello schermo réglage de la luminosité de l'écran Einstellung der Bildschirmhelligkeit regulacja jaskrawości ekranu. regulación luminosidad de la pantalla regulação da luminosidade do ecrã ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης SATURATION regolazione saturazione dello schermo réglage de la saturation de l'écran Einstellung der Bildschirmsättigung regulacja nasycenia ekranu. regulaciónsaturación de la pantalla regulação da saturação do ecrã ρύθμιση κορεσμού της οθόνης CONTRAST HUE regolazione contrasto dello schermo réglage du contraste de l'écran Einstellung des Bildschirmkontrastes regulacja kontrastu ekranu. regulacióncontraste de la pantalla regulação do contraste do ecrã ρύθμιση αντίθεσης της οθόνης regolazione tonalità dello schermo réglage de la tonalité de l'écran Einstellung des Bildschirmfarbtons regulacja odcienia ekranu. regulación tonalidad de la pantalla regulação da tonalidade do ecrã ρύθμιση τόνου της οθόνης 14 IT FR DE PL ES PT EL

15 funzionamento FONCTIONNEMENT BETRIEBSWEISE ZASADA DZIAŁANIA FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMENTO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ system menu Main Source seleziona l'ingresso di origine sélectionne l'entrée d'origine Auswahl des Ursprungseingangs wybiera wejście źródłowe. selecciona la entrada de origen selecciona a entrada de origem επιλογή της εισόδου προέλευσης Auto Scan Mode seleziona in automatico l'ingresso, acceso-spento sélectionne de façon automatique l'entrée, allumée-éteinte automatische Auswahl des Eingangs, eingeschaltet-ausgeschaltet automatycznie wybiera wejście, zapalony-zgaszony. selecciona en automático la entrada, encendido-apagado selecciona a entrada no modo automático, ligado-desligado αυτόματη επιλογή της εισόδου, αναμμένο-σβηστό ALT HDRI (640/720)* VERT (350/400) seleziona risoluzione sélectionner résolution Auflösung auswählen wybierz rozdzielczośće seleccionar resolución selecionar resolução Επίλεξε ανάλυση Factory Reset ripristino impostazioni di fabbrica rétablit les paramètres configurés en usine Wiederherstellung der werkseitigen Einstellungen przywrócenie ustawień fabrycznych restablecimiento configuraciones de fábrica restauração das definições de fábrica επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων video process DE-INTERLACING modalità MADI o Memory-Less modalité MADI ou Memory-Less Modus MADI oder Memory-Less tryb MADI lub Memory-Less modalidad MADI o Memory-Less modo MADI ou Memory-Less τρόπος MADI ή Memory-Less DCDI modalità deinterlacciamento progressivo Faroudja TM acceso,... spento modalité d'enchevêtrement progressif Faroudja TM allumée,... éteinte Modus Faroudja-Deinterlacing TM eingeschaltet, ausgeschaltet tryb nieprzeplatanego wybierania progresywnego Faroudja TM... zapalony, zgaszony modalidad de interfaz progresiva Faroudja TM encendido,... apagado modo de entrelaçamento progressivo Faroudja TM ligado,... desligado τρόπος προοδευτικής απόπλεξης σάρωσης Faroudja TM... αναμμένο, σβηστό VIDEO IMAGE FREEZE fermo immagine arrêt de l'image Bild einfrieren zatrzymanie obrazu detección de imagen congelamento da imagem πάγωμα εικόνας TNR modalità riduzione del rumore acceso, spento modalité de réduction du bruit allumée, éteinte Modus Reduzierung des Betriebsgeräusches eingeschaltet,... ausgeschaltet tryb redukcji szumów zapalony, zgaszony modalidad reducción del ruido encendido, apagado modo redução do ruído ligado, desligado τρόπος μείωσης του θορύβου αναμμένο, σβηστό FILM MODE modalità funzioni di "film" modalité fonctions de "film" Modus Film -Funktionen tryb funkcji "film" modalidad funciones de "película" modo funções de "filme" τρόπος λειτουργιών "film" CCR modalità riduzione del rumore del colore acceso, spento modalité de réduction du bruit de la couleur allumée, éteinte Modus Reduzierung des Farbgeräusches eingeschaltet,.. ausgeschaltet tryb redukcji szumów koloru zapalony, zgaszony modalidad reducción del ruido del color encendido, apagado modo redução do ruído da cor ligado, desligado τρόπος μείωσης του θορύβου του χρώματος αναμμένο, σβηστό IT FR DE PL ES PT EL 15

16 funzionamento FONCTIONNEMENT BETRIEBSWEISE ZASADA DZIAŁANIA FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMENTO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ system menu osd config osd transparent regola la trasparenza règle la transparence Einstellung der Transparenz reguluje przejrzystość. regula la transparencia regula a transparência ρύθμιση της διαφάνειας ZOOM seleziona la dimensione (normale, grande) sélectionne la dimension (normale, grande) Auswahl der Größe (normal, groß) wybiera rozmiar (normalny, duży). selecciona la dimensión (normal, grande) selecciona o tamanho (normal, grande) επιλογή των διαστάσεων (κανονική, μεγάλη) OSD Language seleziona lingua delle indicazioni OSD sélectionne la langue des indications OSD Sprachauswahl der OSD-Anzeigen wybiera język oznaczeń OSD. selecciona idiomas de las indicaciones OSD selecciona o idioma das indicações OSD επιλογή γλώσσας των υποδείξεων OSD OSD Timer regola il tempo di disattivazione automatico OSD: secondi, spento règle le temps de désactivation automatiquement OSD: secondes, éteint Einstellung der Zeit bis zur automatischen OSD-... Deaktivierung: Sekunden, ausgeschaltet reguluje czas automatycznej dezaktywacji OSD: sekundy, zgaszony. regula el tiempo de desactivación automático OSD: segundos, apagado regula o tempo de desactivação automática OSD: segundos, desligado ρύθμιση του χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης OSD: δευτερόλεπτα, σβηστό OSD Direction normale, riflesso, sinistra, destra, sopra, sotto normale, reflet, gauche, droite, au-dessus, en dessous normal, Reflex, links, rechts, oben, unten normalny, odbity, lewy, prawy, nad, pod. normal, reflejo, izquierda, derecha, arriba, abajo normal, reflectido, esquerda, direita, em cima, em baixo κανονική, με ανάκλαση, αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω H - V regolazione posizione orizzontale e verticale dell'immagine réglage de la position horizontale et verticale de l'image Einstellung der horizontalen und vertikalen Position des Bildes regulacja poziomego i pionowego położenia obrazu. regulación posición horizontal y vertical de la imagen regulação da posição horizontal e vertical da imagem ρύθμιση οριζόντιας και κατακόρυφης θέσης της εικόνας AUDIO PROCESS VOLUME MUTE regolazione volume audio réglage du volume audio Einstellung der Lautstärke regulacja natężenia audio. regulación volumen audio regulação do volume do áudio ρύθμιση έντασης ήχου disattivazione audio désactivation de l'audio Stummstellung dezaktywacja audio. desactivación audio desactivação do áudio απενεργοποίηση ήχου 16 IT FR DE PL ES PT EL

17 CARATTERISTICHE TECNICHE/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Pannello Dimensione Dimensione schermo Tipo Retroilluminazione Durata Retroilluminazione Pixel pitch Caratteristica ottica Angolo di visione Luminosità Rapporto di contrasto Frequenza Orizzontale Verticale Colore schermo Risoluzione schermo Modalità ottimale Analog RGB CVBS & S-VIDEO (solo versione SIMPLE ) 18,51 Diagonal 409,8 (H) x 230,4 (V) mm a-si TFT active matrix LED bianchi ore 0,300 (H) x 0,300 (V) mm H=170 / V= cd/m2 1000:1 min. 30 ~ 90 KHz 50 ~ 85 Hz 16.7M colori Connettori IN-OUTPUT SIMPLE Alimentazione DC Power JACK VGA Video Composito VHS S-VIDEO S-VHS Audio Jack Audio Stereo (solo versione FULL) Porta USB USB Type B - Output (solo versione FULL) USB Type A - Input Solo Video Alimentazione Ingresso Consumo di energia Massimo Modalità rispar. energia Protezione Tipo/Spessore IP frontale IP posteriore 1366 x 60 Hz VGA ~ WUXGA NTSC / PAL / SECAM MIN 10 VDC TYP 12 VDC MAX 35 VDC < 54 W < 5 W Vetro 3,3 mm PLUS DC Power JACK Jack Audio Stereo USB Type B - Output USB Type A - Input Dimensioni - peso x 352 x 118 (mm) 5 kg Immagazzinamento Temperatura Umidità Shock (trasporto) Vibrazione (trasporto) da -20 C a +45 C dal 5% al 95% max 50 G max 1.5 G Attacco - VESA 75/100 Panneau Dimension Dimension de l écran Type Illumination arrière Durée de l illumination arrière Pixel pitch Caractéristique optique Angle de vision Luminosité Rapport de contraste Fréquence Horizontal Vertical Couleur de l écran Résolution de l écran Mode optimal Analog RGB CVBS & S-VIDEO (uniquement version SIMPLE ) Connecteurs ENTRÉE/SORTIE SIMPLE Alimentation VGA Vidéo Composite S-VIDEO Audio (uniquement version FULL) Port USB (uniquement ver sion FULL) Alimentation Entrée Consommation d énergie Maximum Mode économie énergie Protection Type /Épaisseur IP frontale IP arrière 18,51 Diagonal 409,8 (H) x 230,4 (V) mm a-si TFT active matrix DIODES blanches heures 0,300 (H) x 0,300 (V) mm H=170 / V= cd/m2 1000:1 mn. 30 ~ 90 KHz 50 ~ 85 Hz 16.7M couleurs 1366 x 60 Hz VGA ~ WUXGA NTSC / PAL / SECAM DC Power JACK VHS S-VHS Jack Audio Stéréo USB Type B Sortie USB Type A - Entrée Uniquement Video MIN 10 VDC TYP 12 VDC MAXI 35 VDC < 54 W < 5 W Verre 3,3 mm Dimensions / poids x 352 x 118 (mm) 5 kg Stockage Température Humidité Choc (transport) Vibration (transport) de -20 C à +45 C de 5% à 95% maxi 50 G maxi 1.5 G Interface - VESA 75/100 PLUS DC Power JACK Jack Audio Stéréo USB Type B Sortie USB Type A - Entrée NOTA/REMARQUE La versione FULL differisce dalla versione SIMPLE per la presenza del Touch Screen e dell ingresso audio. La version FULL diffère de la version SIMPLE pour la présence de l Écran Tactile et de l entrée audio. IT FR DE PL ES PT EL 17

18 TECHNISCHE MERKMALE/DANE TECHNICZNE Bedienfeldabmessung Bildschirmabmessung Typ Hintergrundbeleuchtung Dauer der Hintergrundbeleuchtung Pixel pitch Optische Merkmale Blickwinkel Helligkeit Kontrastverhältnis Frequenz Horizontal Vertikal Bildschirmfarbe Bildschirmauflösung Optimale Einstellung Analog RGB CVBS & S-VIDEO (nur Ausführung SIMPLE ) 18,51 Diagonal 409,8 (H) x 230,4 (V) mm a-si TFT active matrix weiße LEDs Stunden 0,300 (H) x 0,300 (V) mm H=170 / V= cd/m2 1000:1 min. 30 ~ 90 KHz 50 ~ 85 Hz 16.7M Farben Steckverbindungen IN/OUTPUT SIMPLE Versorgung DC Power JACK VGA Composite Video VHS S-VIDEO S-VHS Audio Jack Audio Stereo (nur Ausführung FULL) USB - Port USB Type B - Output (nur Ausführung FULL) USB Type A - Input Nur Video Versorgung Eingang Strombedarf Maximal Energiesparmodus Schutzart Typ/Stärke IP vorne IP hinten 1366 x 60 Hz VGA ~ WUXGA NTSC / PAL / SECAM MIN 10 VDC TYP 12 VDC MAX 35 VDC < 54 W < 5 W Glas 3,3 mm PLUS DC Power JACK Jack Audio Stereo USB Type B - Output USB Type A - Input Abmessungen / Gewicht x 352 x 118 (mm) 5 kg Lagerung Temperatur Luftfeuchtigkeit Erschütterungen (Transport) Vibrationen (Transport) von -20 C bis +45 C von 5% bis 95% max 50 G max 1.5 G Befestigung - VESA 75/100 Wymiary panelu Wymiary ekranu Typ Retroiluminacja Czas trwania Retroiluminacji Piksel plamka Właściwości optyczne Kąt widzenia Jaskrawość Stosunek kontrastu Częstotliwość Poziomo Pionowo Kolor ekranu Rozdzielczość ekranu Optymalny tryb Analog RGB CVBS & S-VIDEO (wyłącznie wersja SIMPLE ) Złącza WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE SIMPLE Zasilanie VGA Zespolony sygnał wizji S-VIDEO Audio (wyłącznie wersja FULL) Port USB (wyłącznie wersja FULL) Zasilanie Wejście Zużycie energii Maksimum Tryb oszczędzający. energię Osłona Rodzaj :/Grubość IP czołowy IP tylny 18,51 Przekątna 409,8 (H) x 230,4 (V) mm a-si TFT aktywna matryca DIODY LED: białe godzin 0,300 (H) x 0,300 (V) mm H=170 / V= cd/m2 1000:1 min. 30 ~ 90 KHz 50 ~ 85 Hz 16.7M kolory PS Power JACK VHS S-VHS Jack Audio Stereo 1366 x 60 Hz VGA ~ WUXGA NTSC / PAL / SECAM USB Type B Wyjściowy USB Type A - Wejściowy Wyłącznie Video MIN 10 VDC TYP 12 VDC MAXI 35 VDC < 54 W < 5 W Szkło 3,3 mm PLUS PS Power JACK Jack Audio Stereo USB Type B Wyjściowy USB Type A - Wejściowy Wymiary / waga x 352 x 118 (mm) 5 kg Składowanie Temperatura Wilgotność Wstrząsy (transport) Wibracje (transport) od -20 C do +45 C od 5% do 95% max 50 G max 1.5 G Złącze - VESA 75/100 ANMERKUNG/UWAGA Die Ausführung FULL unterscheidet sich von der Ausführung SIMPLE durch dentouchscreen und den Audio-Eingang. Wersja FULL różni się od wersji SIMPLE Ekranem Dotykowym oraz wejściem audio. 18 IT FR DE PL ES PT EL

19 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Panel Tamaño Tamaño pantalla Tipo Retroiluminación Duración Retroiluminación Pixel pitch Característica óptica Ángulo de visión Luminosidad Relación de contraste Frecuencia Horizontal Vertical Color pantalla Resolución pantalla Modalidad optimal Analog RGB CVBS & S-VIDEO (solo versión SIMPLE ) 18,51 Diagonal 409,8 (H) x 230,4 (V) mm a-si TFT active matrix LED blancos horas 0,300 (H) x 0,300 (V) mm H=170 / V= cd/m2 1000:1 min. 30 ~ 90 KHz 50 ~ 85 Hz 16.7M colores Conectores IN/OUTPUT SIMPLE Alimentación DC Power JACK VGA Vídeo Compuesto VHS S-VIDEO S-VHS Audio Jack Audio Stereo (solo versión FULL) Puerto USB USB Type B - Output (solo versión FULL) USB Type A - Input Solo Video Alimentación Entrada Consumo de energía Máximo Modalidad ahorro energía Protección Tipo/Espesor IP frontal IP posterior 1366 x 60 Hz VGA ~ WUXGA NTSC / PAL / SECAM MIN 10 VDC TYP 12 VDC MAX 35 VDC < 54 W < 5 W Cristal 3,3 mm PLUS DC Power JACK Jack Audio Stereo USB Type B - Output USB Type A - Input Dimensiones / peso x 352 x 118 (mm) 5 kg Almacenamiento Temperatura Humedad Shock (transporte) Vibración (transporte) de-20 C a +45 C del 5% al 95% max 50 G max 1.5 G Enganche - VESA 75/100 Dimensões do painel Dimensões do ecrã Tipo Retroiluminação Duração da retroiluminação Pixel pitch Característica ótica Ângulo de visão Luminosidade Relação de contraste Frequência Horizontal Vertical Cores do ecrã Resolução do ecrã Modo ideal Analog RGB CVBS & S-VIDEO (somente versão SIMPLE ) Conectores de ENTRADA/SAÍDA SIMPLE Alimentação VGA Vídeo composto S-VIDEO Audio (somente versão FULL) Port USB (somente versão FULL) Alimentação Entrada Consumo de energia Máximo Modo poup. de energia Proteção Tipo/Espessura IP frontal IP traseiro 18,51 Diagonal 409,8 (H) x 230,4 (V) mm a-si TFT active matrix LEDs brancos horas 0,300 (H) x 0,300 (V) mm H=170 / V= cd/m2 1000:1 min. 30 ~ 90 KHz 50 ~ 85 Hz 16.7M cores 1366 x 60 Hz VGA ~ WUXGA NTSC / PAL / SECAM DC Power JACK VHS S-VHS Jack Audio Stereo USB Type B Output USB Type A - Input Somente Video MIN 10 VDC TYP 12 VDC MAXI 35 VDC < 54 W < 5 W Vidro 3,3 mm Dimensões / peso x 352 x 118 (mm) 5 kg Armazenamento Temperatura Humidade Impactos (transporte) Vibrações (transporte) de -20 C a +45 C de 5% a 95% máx. 50 G máx. 1.5 G Encaixe - VESA 75/100 PLUS DC Power JACK Jack Audio Stereo USB Type B Output USB Type A - Input NOTA/NOTA La versión FULL se diferencia de la versión SIMPLE por llevar la Pantalla Táctil y la entrada audio. A versão FULL difere da versão SIMPLE pela presença do ecrã Touch Screen e da entrada de áudio. IT FR DE PL ES PT EL 19

20 ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Πάνελ Μέγεθος Μέγεθος οθόνης Τύπος Οπίσθιος φωτισμός Διάρκεια Οπίσθιου Φωτισμού Pixel pitch Οπτικά χαρακτηριστικά Γωνία θέασης Φωτεινότητα Σχέση αντίθεσης Συχνότητα Οριζόντια Κατακόρυφα Χρώμα οθόνης Ανάλυση οθόνης Βέλτιστος τρόπος Analog RGB CVBS & S-VIDEO (μόνο έκδοση SIMPLE ) Σύνδεσμοι IN/OUTPUT Τροφοδοσία VGA Video Composite S-VIDEO Audio (μόνο έκδοση FULL) Θύρα USB (μόνο έκδοση FULL) Τροφοδοσία Είσοδος Κατανάλωση ενέργειας Μέγιστη Τρόπος εξοικ. ενέργειας Προστασία Τύπος/Πάχος IP πρόσθια IP πίσω 18,51 Diagonal 409,8 (H) x 230,4 (V) mm a-si TFT active matrix LED: λευκά ώρες 0,300 (H) x 0,300 (V) mm H=170 / V= cd/m2 1000:1 min. 30 ~ 90 KHz 50 ~ 85 Hz 16.7M χρώματα 1366 x 60 Hz VGA ~ WUXGA NTSC / PAL / SECAM SIMPLE PLUS DC Power JACK DC Power JACK VHS S-VHS Jack Audio Stereo Jack Audio Stereo USB Type B - Output USB Type B - Output USB Type A - Input USB Type A - Input μόνο Video MIN 10 VDC TYP 12 VDC MAX 35 VDC < 54 W < 5 W Γυαλί 3,3 mm Διαστάσεις /βάρος x 352 x 118 (mm) 5 kg Αποθήκευση Θερμοκρασία Υγρασία Shock (μεταφορά) Κραδασμός (μεταφορά) από -20 C έως +45 C από 5% έως95% max 50 G max 1.5 G Σύνδεση - VESA 75/100 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η έκδοση FULL διαφέρει από την έκδοση SIMPLE λόγω της παρουσίας του Touch Screen και της εισόδου audio. 20 IT FR DE PL ES PT EL

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN SUJECTO A MODIFICACIÓN Lea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN antes de ponerla en marcha. Guarde estas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN como referencia para el

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001068 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001067 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Q26 Lumos. 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH

Q26 Lumos. 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH Q26 Lumos 26 Q26 Lumos 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH Inhaltsverzeichnis Betriebshinweise... 1 Sicherheitsbestimmungen... 2 Erster Setup... 5 Kurzanleitung... 5 Vorderansicht des Produkts...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR DSL DSL2000 - (AU0200) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR 2 DSL Optional A: cod. 0 B: cod. AU020 B: cod. AU0220 B: cod. AU0224

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ww.tefal.com /02 50/14

ww.tefal.com /02 50/14 FR EN PT AR FA EL VF4011 VF4021 Essential Essential Protect ww.tefal.com 1800132045/02 50/14 VF4021 FR B. Système anti-moustique C. Capot de protection du diffuseur D. Diffuseur électrique E. Bouton d

Διαβάστε περισσότερα

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13 MI000125 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης SCALDAPIEDI SCALDAPIEDI Footwarmer CALIENTAPIÉS ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του "Εργάτη" Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του Εργάτη Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montagevoorschrift Instruções de montagem ProvEnce Rattan Style Table

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Galaxy I GB F D E P GR Sistema stirante con caldaia ISTRUZIONI D USO Steam ironing system with boiler INSTRUCTIONS FOR USE Système repassant à la vapeur avec réservoir INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Bugeleisen

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch Pag. 23. Διιεληθά

Deutsch Pag. 23. Διιεληθά Italiano Pag. 2 Deutsch Pag. 23 English Pag. 9 Español Pag. 30 Français Pag. 16 Διιεληθά Pag. 37 Ed. 09/02/2010 - - Italiano INDICE PER ARGOMENTI 1 Avvertenze pag. 3 2 Presentazione pag. 5 3 Spiegazioni

Διαβάστε περισσότερα

Νιπτήρας επιδαπέδιος XS ποδοκίνητος ένας διακόπτης

Νιπτήρας επιδαπέδιος XS ποδοκίνητος ένας διακόπτης Απαγορεύεται η πλήρης ή μερική ανατύπωση του παρόντος εγγράφου δίχως προηγούμενη γραπτή ή προφορική άδεια της εταιρίας FRICOSMOS, S.A. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορούν να τροποποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

TERMOVENTILATORE TYPE D1704. IT pagina 1 EN page 6 FR page 11 ES página 16 PT página 21 HU oldal 26 SL stran 31 EL σελίδα 36

TERMOVENTILATORE TYPE D1704. IT pagina 1 EN page 6 FR page 11 ES página 16 PT página 21 HU oldal 26 SL stran 31 EL σελίδα 36 Istruzioni per l uso Operating instructions Mode d emploi Instrucciones para el uso Instruções para o uso Használati utasítás Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης TERMOVENTILATORE TERMOVENTILATORE FAN HEATER

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

_VF3610-DESK-FAN_ /01 24/02/14 09:35 Page1. Harmony VF /01

_VF3610-DESK-FAN_ /01 24/02/14 09:35 Page1. Harmony VF /01 4100000106-01_VF3610-DESK-FN_4100000106/01 24/02/14 09:35 Page1 EN FR EL PT F R Harmony VF3610 www.tefal.com 4100000106/01 4100000106-01_VF3610-DESK-FN_4100000106/01 24/02/14 09:35 Page2 4100000106-01_VF3610-DESK-FN_4100000106/01

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Aspy I GB F D E P GR Aspirapolvere con super filtratura ISTRUZIONI D USO Vacuum cleaner with super filtering INSTRUCTIONS FOR USE Aspirateur avec Super filtrage INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Staubsauger

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Choppy Trita & amalgama ISTRUZIONI D USO Chops & mixes INSTRUCTIONS FOR USE Hache & mélange INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Muele y amalgama INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Mói & amassa INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇAÕ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Airpower QUICK REFERENCE. αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά. 97050827 rev. 001

Airpower QUICK REFERENCE. αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά. 97050827 rev. 001 97050827 rev. 001 0 5 / 2 0 1 5 Airpower QUICK REFERENCE αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά 2 Ταξινόμηση Ιατρική Διάταξη κλάσης IIa σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000974 pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Panneau rayonnant en verre Aquecedor de painel de vidro Pannello Radiante in Vetro Γυάλινο θερμαντικό πάνελ Glass Panel Heater

Panneau rayonnant en verre Aquecedor de painel de vidro Pannello Radiante in Vetro Γυάλινο θερμαντικό πάνελ Glass Panel Heater Panneau rayonnant en verre Aquecedor de painel de vidro Pannello Radiante in Vetro Γυάλινο θερμαντικό πάνελ Glass Panel Heater HE10EBCT 230V ~ 1000W HE15EBCT 230V ~ 1500W HE20EBCT 230V ~ 2000W FR 1 PT

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Ballerina I GB F D E P GR Scopa elettrica ISTRUZIONI D USO Electric broom INSTRUCTIONS FOR USE Balai électrique INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Elektischer Staubsauger BETRIEBSANLEITUNG Escoba eléctrica

Διαβάστε περισσότερα

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-064-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

CONVEYOR SYSTEMS FOR CABLE OR HOSES

CONVEYOR SYSTEMS FOR CABLE OR HOSES CONVEYOR SYSTEMS FOR CABLE OR HOSES MANUFACTURES OF SLIDING DOOR FITTINGS AND CONVEYOR SYSTEMS C3 CONVEYOR SYSTEMS FOR CABLES OR HOSES CALCULATION OF THE TRACK LENGHT (L=c+f) AND NUMBER OF CABLE TRLLEYS

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000812 pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

8810/8811/8812 8813/8814/8815

8810/8811/8812 8813/8814/8815 Cod. 6665100220 Rev. 0 del 29/05/2013 637111 De Longhi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via San Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Οδηγίες χρήσης IT EN ES EL. pagina 1 page 9 página 17 σελίδα 25

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Οδηγίες χρήσης IT EN ES EL. pagina 1 page 9 página 17 σελίδα 25 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Οδηγίες χρήσης TERMOFORO IT EN ES EL TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ pagina 1 page 9 página 17 σελίδα 25 TYPE E0809 GUIDA

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch. Español. Δλληνικά

Deutsch. Español. Δλληνικά Italiano Pag. 2 Deutsch Pag. 22 English Pag. 9 Español Pag. 28 Français Pag. 15 Δλληνικά Pag. 35 Ed. 22/02/2010 Pag 1 Italiano INDICE PER ARGOMENTI 1 Avvertenze 2 Presentazione 3 Spiegazioni dell apparecchio

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch Pag. 23. Διιεληθά

Deutsch Pag. 23. Διιεληθά Italiano Pag. 2 Deutsch Pag. 23 English Pag. 9 Español Pag. 30 Français Pag. 16 Διιεληθά Pag. 37-1 - Italiano INDICE PER ARGOMENTI 1 Avvertenze pag. 3 2 Presentazione pag. 5 3 Spiegazioni dell apparecchio

Διαβάστε περισσότερα

ITALIANO. pag. 3 ENGLISH. pag. 7 FRANÇAIS. pag. 11 DEUTSCH. pag. 15 ESPAÑOL. pag. 19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ. pag. 23

ITALIANO. pag. 3 ENGLISH. pag. 7 FRANÇAIS. pag. 11 DEUTSCH. pag. 15 ESPAÑOL. pag. 19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ. pag. 23 SCALDA SCHIENA - MANUALE DI ISTRUZIONI WAIST WARMER - USE INSTRUCTIONS RÉCHAUFFE DOS - MANUEL D INSTRUCTIONS RÜCKENWÄRMER - BETRIEBSANLEITUNG CALENTADOR PARA LA ESPALDA MANUAL DE INSTRUCCIONES ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Instruções para o uso Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης Návod k použití

Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Instruções para o uso Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης Návod k použití Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Instruções para o uso Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης Návod k použití TRITATUTTO IT EN ES PT SL EL CZ TRITATUTTO CHOPPER PICADORA

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

SPAZZOLA IONICA LISCIANTE MANUALE DI ISTRUZIONI HOT IONIC BRUSH - USE INSTRUCTIONS BROSSE IONIQUE LISSANTE MANUEL D INSTRUCTIONS

SPAZZOLA IONICA LISCIANTE MANUALE DI ISTRUZIONI HOT IONIC BRUSH - USE INSTRUCTIONS BROSSE IONIQUE LISSANTE MANUEL D INSTRUCTIONS SPAZZOLA IONICA LISCIANTE MANUALE DI ISTRUZIONI HOT IONIC BRUSH - USE INSTRUCTIONS BROSSE IONIQUE LISSANTE MANUEL D INSTRUCTIONS IONBÜRSTE-GLÄTTEISEN - BETRIEBSANLEITUNG CEPILLO IÓNICO ALISADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

GR Ψεθηαθόο ζηεγλσηήξαο καιιηώλ κε ζύζηεκα ηνληζκνύ ΟΓΗΓΙΔ ΧΡΗΗ

GR Ψεθηαθόο ζηεγλσηήξαο καιιηώλ κε ζύζηεκα ηνληζκνύ ΟΓΗΓΙΔ ΧΡΗΗ I Asciugacapelli digitale con dispositivo ionizzante ISTRUZIONI D USO GB Digital hairdryer with ionising device INSTRUCTIONS FOR USE F Sèche-cheveux numérique avec dispositif ioniseur INSTRUCTIONS POUR

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

FR... p. 5. EN... p. 14. DE... p. 23. NL... p. 32. ES... p. 41. PT... p. 50. IT... p. 59. EL... p. 68. www.krups.com XXXXXX

FR... p. 5. EN... p. 14. DE... p. 23. NL... p. 32. ES... p. 41. PT... p. 50. IT... p. 59. EL... p. 68. www.krups.com XXXXXX FR........ p. 5 EN........ p. 14 DE........ p. 23 NL........ p. 32 ES........ p. 41 PT......... p. 50 IT......... p. 59 EL......... p. 68 XXXXXX www.krups.com NC00120880-08.2013- Réalisation : Espace graphique

Διαβάστε περισσότερα

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk www.blackanddecker.co.uk X815 X715 English 1. Spray button 2. Steam control dial 3. Steam burst button 4. Temperature control dial 5. Heating light 6. Heel rest 7. Self-clean button 8. Cord storage 9.

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE RESISTENCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊNCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

KIT DE RESISTENCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊNCIA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ KIT DE RESISTECIA ÉCTRICA MOOFÁSICA 1, 2, 3 KW KIT DE RESISTÊCIA ÉCTRICA MOOFÁSICA 1, 2, 3 KW ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1, 2, 3 KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ADVERTECIAS GEERALES ES Estos aparatos han sido diseñados para contener

Διαβάστε περισσότερα

FRULLATORE AD IMMERSIONE

FRULLATORE AD IMMERSIONE MI002185 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones para el uso Instruções para o uso Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 8 ES página 15 PT página 22 SL stran 29 EL σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

English 3 Italiano 6 Español 10 Português 14 Ελληνικά 17

English 3 Italiano 6 Español 10 Português 14 Ελληνικά 17 English 3 Italiano 6 Español 10 Português 14 Ελληνικά 17 2 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker concealed coil jug kettle has been designed for boiling water as described in this manual. Do

Διαβάστε περισσότερα

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник S75398KG38 Οδηγίες Χρήσης Manual de instruções Инструкция по эксплуатации Manual de instrucciones Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Холодильникморозильник Frigorífico-congelador 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

HK624010XB EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 14 ES PLACA DE COCCIÓN MANUAL DE INSTRUCCIONES 26

HK624010XB EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 14 ES PLACA DE COCCIÓN MANUAL DE INSTRUCCIONES 26 HK624010XB EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 14 ES PLACA DE COCCIÓN MANUAL DE INSTRUCCIONES 26 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το

Διαβάστε περισσότερα